Vous êtes sur la page 1sur 1

CHUÙA KHEÕ GOÏI CON

2 ‰ «« «« «« «« « «
AÙi Dieäu Vy Linh

&4 « «
«_« _««« ««ˆ «ˆ« . ˆ« «ˆ ˆ« «ˆ «ˆ« ˆ««
=================== ««˙ =
_j««ˆ _«ˆ «
1. Töø ngaøy xa aáy Thaùnh yù Chuùa taùc thaønh neân con.
2. Moät ñôøi daâng hieán aùnh saùng Chuùa daãn ñöôøng con ñi
3. Moät ñôøi xin haùt, haùt maõi maõi khuùc nhaïc tri aân

«« «« «« ««j «« ˆ««« ‰ ««j ««ˆ« «««ˆ œ»» ˙»»


Ñöôøng traàn muoân loái, coù aùnh saùng vaãy goïi ñeâm ñen

»»œ
4.

ˆ
« ˆ«
====================
& ˆj« jˆ« j
ˆ« ˆ
« » » »=
Moät tình yeâu traøo daâng vöôït ngaøn ñaïi döông côn soùng
chaúng ngaïi chi maøn ñeâm vì Ngaøi ôû beân con maõi
ngaøn lôøi ca taï ôn, caûm taï Hoàng AÂn Thieân Chuùa

œJ»» Jœ Jœ Jœ œ»» œ»» ‰ Jœ»» œ»»» œ»» œ»»


gioøng ñôøi bao ñoåi thay, nguyeän loøng naøy khoâng thay ñoûi

» » » » œ»»» ˙»»=
»» »» »» » »
====================
& » » » »
Töø ngaøy coøn thô beù, Chuùa kheõ goïi con theo Ngaøi
Ngaøi laø vaàng traêng thanh soi chieáu loøng con maùt dòu

«« «« ««j
Moät ñôøi ñeå ngôïi ca aân thaùnh ngaøy ñeâm tuoân traøo

«« «« œ» « « # #
duø haønh trình choâng gai phoù thaùc Caäy Tin nôi Ngaøi

œ» ‰ ˆ
« « #
& Jœ»»» œ»»» »» ˆ« ˆ« »» œ»»» Jœ»»» ˆ« j
j ˆ« «j
ˆ« ˙« =
====================
theo daáu chaân Ngaøi böôùc ñi, loan Tin Vui Ñaáng Töø Bi
vui söôùng beân Ngaøi naùu thaân an taâm trong Chuùa Muøa Xuaân.
mong öôùc cho ñôøi hieán daâng neân nhö hieán leã Taï Ôn.

### ‰ ««j « « ««ˆ« ««


Xin ñoan höùa ñôøi hieán daâng trung trinh theo Ñaéng Tình Quaân.

« « «
« «
« «
« «
« «
« «
« ««˙«
«ˆˆ« «ˆˆ« ˆˆ««« ˆˆ«« ˆ.«ˆ« . «ˆ«ˆ ˆˆ«« ˆ«ˆ« ««ˆˆ ˆ« ˆˆ«« ˙« =
====================
&
ÑK. Con

### ««j « ««
ñaây, laïy Chuùa! Xin haân hoan theo böôùc Ngaøi ñi

ˆ«ˆ« ««ˆ«ˆ« «««ˆˆ ««««ˆˆ «««ˆ« ««ˆ«ˆ« .. ««ˆ«ˆ« ˆˆ«««« ««ˆ«ˆ« ˆˆ«««« «ˆ««ˆ« ˆˆ«««« ˙«˙«
====================
& ˆ« =
« « «
### ««j «ˆ«ˆ «ĵ««ˆ ««ˆ«ˆ« «««ˆˆ «ˆ««ˆ .. ««ˆ« «««ˆ «ˆ«« ˆ««« ««ˆ«ˆ« «««ˆ ««˙«
khoù khaên ngaïi chi, ñi beân con coù Chuùa lo gì

====================
& ˆ« «ˆ ˆ« ˆ« «ˆ ˙« =

### ««j « « «« . « « «« «««ˆ «« « ««


Nhöõng ngaøy thaùng qua, tình daâng Chuùa giôø ñaõ phoâi pha

«ˆ«ˆ ««ĵ «
«ˆ« ˆˆ«« ˆ«ˆ« . «ˆ« ««ˆ «ˆ« «ˆ ˆ«ˆ« ««ˆ «˙«˙« =”
====================
& «ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ ˆ« «ˆ
Loøng Thöông Xoùt Chuùa yeâu thöông con chaúng khi phai nhoaø.