Vous êtes sur la page 1sur 2

ÎNTR-UN STAUL

œ œ œ œ œ œ
Colind polonez
? # 43 3∑ Ó œ œ
mp
œ œ œ Jœ œ œ J J J J
J J J
În-tr-un sta - ul pe-n-se- ra - te s-a născut un Co - pi -

œ œ œ Jœ œ œ œ œ ˙
?# ˙ œ œ œ œ œ œ
J J J J
J J J
laş Fâ-nu-i ţi - ne loc de lea-găn în-tr-al vi - te - lor să- laş.

# j j j j j j j j œj
œœ œœj œœ œœ
poco a poco cresc.
œ œ ˙
mp

& œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ ˙ œœ œ
În-geri cân-tă iar
œ
păs- to - rii
œ œ œ œ
se u- nesc
œ œ
cu
œ
gla-sul lor
œ œ ˙ œ
Hrist
œ
e
?# œ œ œœ œœ #œ œ œ œ #œ œ œ œ ˙ œ œ
œ œ
J J J J J J œ Jœ J J
J
# j j j j j j
& œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ
œ
œ œ
œ œ œ œœ œœ ˙ . 2 ∑
˙.
œ œ œ œ œ ˙˙ .
Dom - nul, Hrist e Dom-nul, Hrist e Re - ge-al tu - tu-ror
œ œ œ œ œ œ
?#
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ . 2∑
J J J J J J

# j j j œj œ œ j j j j œj œj œ œ œj j Œ
Ó j j
& œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ j j
œ ˙ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ
œ
J J œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ J Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Lângă Iosif şi Ma-ri-a stră-lu-ceşte-un Îm-pă-rat ce-şi re- var-să mă-re- ţi-a într-un sta-ul ne-nsemnat

# j j j j j j j j j
œ œœj
poco a poco cresc.
& œ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œ œ ˙˙ œœ œœ
œ œœ œœ #œ œ œ
œ # Jœ œ œ Jœ ˙ œ
Ies-lea toa-tă pa-re-n noap-te un i-mens şi sfânt pa - lat Hrist e
? # œJ Jœ œ œ œ # Jœ œ œ J
œ
œ
œ
œ
J J J J
TB
-2-

# œ œ j j j j jj j
mp

& œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙ . 2∑ Ó j j œ œœ œœj œœ


œ ˙. œJ Jœ œ

œ œ ˙ . 2 œj œj œœ œœ œ œj œ
Dom-nul, Hrist e Domnul, Hrist e Prun-cul aş-tep-tat. Azi e-o zi prea mi-nu-
œ œ œ œ œ
?# œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ ˙ . ∑ Ó J J œ œœ
œ œ J J œ œ œ JJ JJ
J J

# j œj œ œ j j j œj
& œœ œ œœ œœ œ œœ œœ ˙˙ j j
œ œ œJ Jœ œœ œœ œœ œ

œj œj œœ œœ œœ
na - tă, ce - ru-i par - că pe pă-mânt Bu-cu - ri - e se re-
œ œ œœ œ œ ˙˙ j
?# œ œœ œ
œ œœ œ œœ œ œ œ J J œœ œœ
J J
J J J J

# j œj œ j j j j j j
œœ œœ œ . ‰ œj œj œ œ
poco a poco cresc.
& œœ œ œœ œœ œ œ œ œœ œœ œœ œ œœ œœ
œ œ. œ œ œ œ œ
var - să din al nos - tru cân-tec sfânt Fe-ri - ci - re, îm-pli - ni - re şi spe-
œ œœ œ œ
? # œ œ œœ œœ œœ œ œœ œ œ œ œœ .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ
J J J J J J J J J J

# j j j j j j mp j j j
& œ
œœ œœ œ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œœ œ œœ œœj ˙ .
œ œ œ œ œœ ˙.
rit.
ran-ţă noi a-vem. Hrist e Dom-nul, Hrist e Domnul, noi pe El Îl aş-tep-tăm.
˙ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ ˙˙ ..
? # œœ œœ œ œœ ˙ œ œ œ œ œ
œ J J œ œ J J œ œ œ œ Jœ Jœ ˙ .
J J J J

Vous aimerez peut-être aussi