Vous êtes sur la page 1sur 4

TUẦN 17 ( Từ ngày 28/12/2020 – 02/01/2021 )

DẠNG 1: THỰC HIỆN PHÉP TÍNH


Bài 1. Thực hiện phép tính.
3  5  3  1  3 1
     
a) 7  2   14  b) 7  14  2
21 9 26 4 15 5 3 18
     
c) 47 45 47 5 d) 12 13 12 13
4 5 4 16  1 12 13   79 28 
   0,5       
e) 23 21 23 21 f)  3 67 41   67 41 
 9 15   5 11 7  5  4 18 1 
   .    1  0,  3  1   
g)  10 16   12 15 20  h) 13  9 13 3 
 5  5  5 8 5 8  1
12,5.     1,5.     .  . 
i)  7  7 k)  11 13 11 13  33
Bài 2. Thực hiện phép tính.
3 2 2
6 3 7  2 4 2 3
  3 . 12.     1:   
a) 27 2 b) 2 c)  3 3 d)  3 4 
0 2
 6 1
3    :2
f)  
 22   1   2 
3 20 0
 7 2 2
e)
2
 2 1  3
g)
  3     5     2 
2 2 2 2 3 2
1     0,8  
h)  3 4   4
50 2 3
1 2  1 1  1  1
    9   :4
25
15.      2.   
i)  3  3 k)  5 5  2  2
Bài 3. Tính giá trị biểu thức.

814 2  7904 902


2 
2
2
12 4 2
a) 4 b) c) 79 d) 15

 0,8 
5

4510.510 215.94 4 2  43
 0, 4 
6
10 3 3 4
e) f) 75 g) 6 .8 h) 2
Bài 4. Tính giá trị biểu thức.
a) 4  9  16  25 b) 81  64  49
25 1 1
0,36.  0,1. 225 
c) 16 4 d) 4
4 25 2
: 1
e) 0, 09  0, 64 f) 81 81 5

g) 5 4  2 9  6 25  0 h) 1, 44  1, 69  1,96
1 1 1 3
  0, 04   0, 25  11,3
i) 4 9 36 k) 5

16 1 4
10. 0, 01.  3 49  4 4  6 0,16  7 0, 04  0 2011
l) 9 6 m) 25
DẠNG 2: TÌM ĐẠI LƯỢNG CHƯA BIẾT
Bài 1. Tìm x, biết:
1 4 1 1 11 2 2
x  3x  1   (  x) 
a) 4 3 b) 2 3 c) 12 5 3
x 5 1 1 7 2 4 3
   3x  1 x 
e) 12 6 12 f) 4 3 g) 3 15 5
3 1 2
 :x
h) 2  0,5 x  1,5
3
i) 4 4 5
Bài 2. Tìm x, biết:
25
5
a) 3  27
x x 1
c) 2  16
x
b) 5
2
 1 4
 x  
d) (2 x  1)  64 e) (2 x  3)  16
2 2
f)  2  25
3 3
 1 1  2 8
x  = x   5.  x  2   7  2
3

g)  2 27 h)  15  125 i)
2 5 3
 2  2  1 1
   .x        .x  ;
m) (3 x  2)  243
5
k)  3   3  l)  3 81
3 x 1 2 x5
3 27 4 256
     
o)  4  64 p)  5  625
Bài 3. Tìm x, biết:
x 5 x  12 x  2, 2  1,3
a) b) c)
2 x 1  5 2 x  5  10  0 2 x  3  4  1
d) e) f)
1 2 2 3 11
6 x  x  
2 5 5 4 4 0, 2  x  2,3  1,1
g) h) i)
Bài 4. Tìm x, biết:
5x  4  x  2 2 x  3  3x  2  0 2  3x  4 x  3
a) b) c)
3 1 7 2 4 1 7 1 1
| x+ |=|4 x−1| x  x x   x 1  0
d) 2 2 e) 5 3 3 5 f) 8 6 2
Bài 5. Tìm x, y thoả mãn:

9
x y  y 0
x  2007  y  2008  0 25 3  2x  4 y  5  0
a) b) c)
Bài 6. Tìm x, biết:

a)
 3x  1  2 x  5   0 b)
 x  3  3 x  4   0 c)
 2x  6  5  2x   0

 2 x  3  3x 
1
 5 x  1  2 x 
1
0 0  5 x  2   3x  7   0
d)  4 e)  3 f)
Bài 7. Tìm x, biết.
x 12 7 28 2 x  1 25
  , x0 
a) 2 15 b) x 5 c) 3 15
3 x  4 23 x 2x 1 2x  3 1
   , ( x  2)
e) 12 3 f) 3 4 g) x  2 2

Bài 8. Tìm a, b, c biết.

a b c a b c
   
a) 3 8 5 và 2a  3b  c  50 b) 10 6 21 và 5a  b  2c  28
a b b c a b b 3
 ;   ; 
c) 10 5 2 5 và 2a  3b  4c  330 d) 1 4 c 4 và 4a  b  c  8
a2 b2
 f) 5a  8b  20c và a  b  c  3
e) 9 16 và a  b  100
2 2

a 1 b  2 c  3 2a 3b 4c
   
g) 2 3 4 và a  2b  3c  14 h) 3 4 5 và a  b  c  49