Vous êtes sur la page 1sur 8

Dou’a oul waziifati

Firi ñaanou wazifa si wolof


Recueil d’invocations

Ceci est une réalisation de la Daaral Qur’an Cheikh Ibrahima Sall


Recueil d’invocations

Ceci est une réalisation de la Daaral Qur’an Cheikh Ibrahima Sall


Recueil d’invocations

Prière à réciter après Wazifa

Allahumma anta al awwalu falaysa qablaka chay'un wa anta


al akhiru faleysa ba'daka chay'un wa anta al zâhiru faleysa
fawqaka chay'un wa anta al bâtinu faleysa duwnaka chay'un
fakun lanâ yâ awwalu yâ âkhiru yâ zâhiru yâ bâtinu walîyan
wa naçiyran anta mawlâna fani'ma al mawlâ wa ni'ma al
naçiyru.
Allahumma inna nas'aluka bi fâtihati al Fâtihi al fatha
tâmma wa bikhâtimiyyatil khâtimi husna al khitâmi
Allahumma inna nas'aluka min al khayri kullihi 'âjilihi wa
âjilihi mâ alimnâ, minhu wa mâ lam na'lam wa na'ûzu bika
min al charri kullihi 'âjilihi wa âjilihi mâ alimnâ minhu wa
mâ lam na'lam.
Allahumma innâ nas'aluka al jannata wa mâ qarraba
ileyhâ min qawlin wa amalin wa na'ûzu bika min al nâri wa
mâ qarraba ileyhâ min qawlin wa amalin.
Allahumma inna nas'aluka al 'afwa wa al 'âfiyata wa al
mu'âfâta al dâimata fî al dîni wa al dunyâ wa al 'âkhirati.
Allahumma innâ nas'aluka ridâka wa ridâ nabiyika Sayyidinaa
Mouhammadin çalla allahu 'aleyhi wa sallama, wa ridâ
al achyâkhi wa ridâ al wâlidayni.
Allahumma ij'al mâ nuhibbu fî mâ tuhibbu wa tardhâ.
Allahumma ij'al fî ikhtiyârika ikhtiyârana wa lâ taj'al illa
ileyka idhtirâranâ.

Yâ rabbanâ yâ khâliqa al 'awâlimi


hul baynanâ wa bayna kuli zâlimi

Ceci est une réalisation de la Daaral Qur’an Cheikh Ibrahima Sall


Recueil d’invocations

wa j'zi likulli man ileynâ ahsanâ


wa jâzihi 'annâ al jazâ'a al ahasanâ.

Allahumma irfa' 'anâ al jahda wa al juw'a wa al ghurya wa


kchif 'anna min al balâ'i mâ lâ yakchifuhu ghayruka
Allahumma farrij an ummati sayydinâ Muhammadin çalla
Allahu 'Aleyhi wa sallama (trois fois).
Rabbanâ âtinâ fî dunyâ hasanatan wa fî al âkhirati hasanatan
wa qinâ azâba annâri.
Rabbanâ lâ tu'âkhiznâ in nassiynâ aw akhta'nâ.
Rabbanâ wa lâ tahmil 'alaynâ içran kamâ hamaltahu alâ
alleziyna min qablinâ.
Rabbanâ wa lâ tuhammilnâ mâ lâ tâqata lâna bihi wâ'fu
annâ wâghfir lanâ wa rhamnâ anta mawlânâ fançurnâ 'ala al
qawmi al kâfirîna.
Rabbanâ lâ tuzigh qulûbanâ ba'da idh hadaytanâ wa hab
lanâ min ladunka rahmatan innaka antal wahhâbu.
Rabbanâ innanâ sami'nâ munâdiyan yunâdî lil îmâni an
âminû birabbikum fa âmannâ.
Rabbanâ faghfir lanâ zunubanâ wa kaffir 'annâ sayyi'âtinâ
wa tawaffanâ ma'al abrâri.
Rabbanâ wa âtinâ mâ wa'adtanâ alâ rusulika wa lâ tukhzinâ
yawma al qiyâmati innaka lâ tukhlifu al miy'âda.
Rabbanâ âtinâ min ladunka rahmatan wa hayyi' lanâ min
amrinâ rachadan
Rabbanâ hablanâ min azwâjinâ wa zurriyâtinâ qurrata
a'yunin waj'alnâ lil muttaqîna imâman.
Allahumma ighfir lihayyinâ wa mayyitina wa kabîrinâ wa
çaghîrinâ wa zakarinâ wa unsânâ wa hurrinâ wa 'abdinâ wa
hâdirinâ wa ghâ'ibinâ wa tâ'i'înâ wa 'âcînâ.

Ceci est une réalisation de la Daaral Qur’an Cheikh Ibrahima Sall


Recueil d’invocations

Yaw Yàlla!Yaw rékk Yaay aji Njëkk, te dara jiitu wula, te yaw rékk yaay aji
Mujj dara feete wula ginnaaw. Ak Feeñ yaw la, dara tiimu la ak Nëbbu yittam
yaw la, ludul yaw nekkul. Kon yaw mii nekk nekk gii, nekkal ñu!

Yaw mu njëk mi nekkal ñu ci sak njëk gi, yaw mu mujj mi nekkal ñu ci sak mujj
gi, yaw mu feeñ mi nekkal ñu ci sak feeñ gi, yaw mu nëbbu mi nekkal ñu ci sak
nëbbu gi.
Nekkal ñu diku meŋoo suñuy mbir yëpp di ku ñuy dimbali ci suñu lèpp.
Yaw mi ñuy ñaan lii yaay ki meŋoo suñuy mbir yaw lañ ko ñaan, te baax na ki
mengoo suñuy mbir te ñu ñaan ka ñaan gii, te baax na yit dimbalekkat bi ñuy
dimbandiko di ko ñaan ñaan yi.
Yaw Yàlla ñuŋi lay ñaan te di la ñaanee ci ubbeeg ubbi gi ŋa ubbee ñu ci ubbi gu
matale, ci mottalib mottali gi batay lañ lay ñaanee ŋa may ñu mujj gu rafet.
Yaw Yàlla ñuŋi lay ñaan yiw leppëm lacca teew ak laccay nëw, lañ ca xam ak
lañca xamul, te ñuŋi lay muslu ci ay leppëm lacca teew ak laccay nëw, lañ ca
xam ak lañ ca xamul.

Yaw Yàlla ñuŋi lay ñaan aljana ak lèpp luñuy jeggeel aljana, moo xam wax
mbaa jëf la , ñuŋi lay ñaan it ŋa mussël ñu ci safara ak lèpp luy jeggeel nit safara
moo xam wax la moo xam jëff lë.

Yaw Yàlla ñoo ŋgi lay ñaan njeggël, ak jamm , ak mënë am jammalanteek suñu
bop ak mbooleem mbindeef yi , mu doon nak lu sax nekkal ñu ci suñu diine ,ci
suñu adduna ak ci suñu allaxira

Yaw Yàlla ñuŋi lay ñaan sa ŋërmaande, ak sa ŋërmaandeek yonent muhammed


(saw) ak ŋërmaandeek suñnuy sëriñ si, ak ŋërmaandeek ñaaari waajur yi.

Yaw Yàlla defal ñu lépp luñu bëgg rek mu dëppook laŋga xamni yaw loola ŋa
bëgg te loola ŋa gërëm.

Yaw Yàlla deffal lépp loo xamni bëgg nañu ko ba diko tánn rek mu dëppook
laŋga xam ni moom ŋa bëgg te moom ŋa tánn jaam war caa nekk te buñu demee
ba lott ba jaaxle, bulñu xiir ñuy xettalikoo ci kénn kudul yaw.

Ceci est une réalisation de la Daaral Qur’an Cheikh Ibrahima Sall


Recueil d’invocations

Yaw suñu boroom bi ŋa xamni yaa bind mbooleem “‘aalam”


yi ñuŋi lay ñaan ŋa dox suñu diggënteek tooñ kat yi.
Yaw Yàlla képp koo xam ni miŋiy def lu rafet jëmelee ci ñun,
fayanteel ak moom ci lu rafet loola fay wu gënë rafet lu rafetam la.

Yaw Yàlla daxxal ñu jaffe-jaffe yi ak tiis yi, ak xiif yeek rafle yi, te ŋa dindil ñu
lèpp loo xamni balaa la, naqqar la yiŋa xamni kénn mënuko dindi kudul yaw.

Yaw Yàlla wuñilël xeetu muhammed (saw) lépp luy seen ay jafe-jafe daqqal leen
ko.

Yaw Yàlla jox ñu ci adduna lépp luy lu baax, te ca allaaxira yitam kat may ñu fa
lépp luy lu baax, te ŋa mussël ñu ci mbugëlum safara.

Yaw suñu boroom, buñu fattee ba def luñu wërul def, walla ñu bayyi luñu
wëroona def jeggël ñu rékk te bul ñu ko toppee, ndax suñu melokaan fatteek
njumte moo ci nékk.

Yaw suñu boroom bul ñu yén bénn jaffe-jaffe ninka yane woon xeet yi ñu jiitu
woon.Yaw suñu boroom bul ñu yan mukk loo xam ni amuñu kattanu mën kaa
yènu, jeggël ñu, baal ñu, yërëm ñu, ndax yaay suñu boroom kon dimbale ñu ci
képp koo xamni yeeféer la buy jok diñu jeema xeex.Yaw suñu boroom bul jeŋŋal
suñuy xol gannaw baŋñu jubelee ci njubuk lislaam, te may ñu may goo xamni
yërmande lay doon jogge ci yaw, ndax yaw kat yaay adji maye ji.

Yaw Yàlla ñun de degg nañu woote kat buy woote ci gëm Yàlla naan gëm leen
seen boroom! bañ deggee wooteem ba ñun dey gëm nañko, kon jeggal ñu suñuy
bakkaar, daxxal ñu suñuy lu bon te buñ demee ba suñu dund di jeex ñuŋi lay
ñaan ŋa boole ñook ñu baax ña.

Yaw suñu boroom joxñu lépp loo xamni dig ŋa ñu ko te digee ñu ka si sa ay


yonent, te bul ñu toroxal “yawmal xiyyaam”, yaw kat doo digge muk di ci dellu
ginaaw.

Yaw Yàlla ñun dey tooñ nañu suñu bopp ci ay bakkaar yu bare, te booñu
jeggalulee mbaa ŋa yërëm ñu kon sanku rek lañuy mujjee.

Ceci est une réalisation de la Daaral Qur’an Cheikh Ibrahima Sall


Recueil d’invocations

Yaw Yàlla jox ñu lu jogge fi yaw tedi yërmaande te ŋa def suñuy mbir muy loo
xamni ci njub rékk lay tegu .

Yaw Yàlla ñungi lay ñaan ŋga may ñu ci suñu ay soxna ak suñu ay doom ñuy
amee ci ñoom xol bu sèdd,te may ñu ci raggal yalla loo xamni ñun ñooy doon
njiituk képp ku massa raggal yalla.

Yaw Yàlla baalal képp kuy dund ci ñun, ak képp ku faatu ci ñun, ak képp kuy
mag ci ñun, ak kuy ndaw ci ñun, ak képp kuy goor ci ñun ak képp kuy jiggéen ci
ñun, ay gor ci ñun ak ay jaam ci ñun baal leen, ñi teew ci ñun ak ñi bok ci ñun te
teewu ñu baal leen, ñiy top yalla ci ñun di def limu bëgg ak limu gërëm, ak ñiy
moy yalla ci ñunit ñëpp baal leen.
Amiin.

Ceci est une réalisation de la Daaral Qur’an Cheikh Ibrahima Sall

Vous aimerez peut-être aussi