Vous êtes sur la page 1sur 16

Monsters Inc.

Concert Score

SMPTE ST: 1:14:09:22 SMPTE ST: 1:14:09:22 1M11


q»¡ºº
In On Seven Comp.Randy Newman
16th Swing Feel;(Wlkng 8th Bass): Orch.I.Hearshen
1 9 äœ . œ^ œ^ > ^
œ
5 13
œ.
1,2
Flutes
& 4 
3o: Piccolo: (sounds 8va):Œ
Œ
a2: F
œ.
ä
œ.
œ  œ ‰
^ R^ r
œ  œ ‰
Œ
Œ
Œ
Œ
>
œ.
^ Ó
œ
Ó
& R
4o: Flute:
3(Picc.)/4(Picc.)
> >> v^ œ
F v v
   Œ œ .. œ Œ # œ œœ # œœ œ
a2:
1,2 &
F>
   > v 
Oboes
&
Eng. Hn:
3(Eng.Hn.)

1,2 &
4  Ó
^
 œ œ œj ‰
b œ # >œ œ.
 Ó Œ
œ
# œ œœ # œœ œ
f
 f  
Clars. 3o: Clarinet:
3(Bass) &
? j j j ^ ^ j
œ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ ‰ bœ #œ œ
a2:
œ œ œ œ > œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ
f >Bsn: > > > sim. > > > >
1,2

? j j j ^ ^ j
œ ‰ œ ‰ ‰ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰> ‰ ‰ œ- . ‰ ^ ‰
Bassoons Ctra.

œ œ. œ^ œ ^ bœ #œ œ œœ^. œ. 䜜. . œ. äœ >œ œ œ œ


> >
f œ^(sounds 8vb): >^ b >œ œ œ. # œ^ sim. œ- .
> œ^ œ^ œ œ œ œ œ œ > > > >
3(Contra.)

?
Tenor Sax:
œ- . œ^  œR J ‰ J J  R J J
J ‰ ‰  > ‰ ‰ ‰ Œ ‰ ‰ &
# œ^ œ- . ^œ œ^ œ œ. # œ^ œ- . œ^ œ^ # œ^ äœ . Çäœ œ œ
Tenor/Alto Sax. I
Tenor Sax: F
? œ^ ‰ œ- . œ^ ^
 œR
>
‰ œ œ œ. J ‰  J ‰ J ‰  R ‰ Œ J ‰ J ‰
J &
b >œ œ œ. # œ^ œ- . ^œ b œ^ >œ œ. b œ^ œ- . œ^ œ^ # œ^ äœ . Çäœ œ
Tenor/Alto Sax II

? Fœ^ œ- . œ^ ^
 œR J ‰ J
œ
J
J ‰ ‰  J ‰ J ‰  R ‰ Œ ‰ ‰
# œ^ œ- . ^œ b œ^ >œ œ. Ç
Ten.Sax. III

?
Tenor Sax:F œ^ ‰ œ- . œ^ ^
 œR
>
‰ œ œ œ. J ‰  J ‰ œ^ ‰ œ- . œ^  œR
^
‰ Œ œ^ ‰
äœ . äœ œ œ ‰
J J J J
Ç
Ten./Bari.Sax. IV
Bass. Sax: F ^ ^
?
œ œ.  œ œ.  œ œ.  œ œ ‘ œ œ  œ œ  œ œ  bœ œ œ œ  œ œ. 
> > > > . > . > . > #œ > . >
Bass/Bari. Sax. V
F ^ r œ œ œ œ
1,2
F Horns
& 4 

Ó
Ó
 œ
b œ^
 fœ
# œœ œœ.
>
j‰
j‰


Œ ‰.
‰.

Ç>r
œ >˙
˙
> > >

& # œœ œœ. Œ œ ˙

3,4
> ^ ^ ä n œœ^ ˙
f b # œœ- .. œœ  œœ ‰ Œ # # œœ .. >œ
solotone mute:

&  Œ Œ Ç Ó
open

R
1st,2nd

F ^ ^r ^
  Œ œ  œ ‰ Œ Œ Ó
Trumpets
œ- . œ.
solotone mute:
& œ
open
3rd

1st,2nd
? 4 œœ^ ‰
J
^j
-
œœ .. œœ^  œœ^ ‰
^ ^r
R
Œ
b œœ^ œœ- ..
J ‰
œœ^
Ó Ó
F
Œ
a2: b >
œ #œ œ
Ó
â


œ
J

œ

œ
? F
#œ ‰ œ- . œœ‰ Œ b œ^ ‰ œ- . œ^ Ó œ ‰ œ ‰
j ‰ bœ #œ œ Œ ‰. r
Trombones
J œ > œ ˙
F > > > >
3rd

? ^ ^ Ç
Tuba
‰ ‰ j ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ j ‰ Œ ‰. r
F œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ #œ œ œ ˙
? > > > >  > > > > > 
Ç
Bs.Marimba: sim.
Perc.1
œ
   Ó Œ # œ œœ # œœ œ
Vibes:
Perc. 2 &
f
   
Triangle:
Perc.3 ã
ã    
Sizzle Cym:
Perc.4

¿
ã    Ó + + Œ+
Mark Tr.:

j ‰ ŒF
Perc.5
 H.Hat: ‰ œ ‰ œ œ
ã   Ó ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 œ œ œ œ ’
Œ
Sit-Down Drs: 3

F Flr.Toms: ad-lib.
Perc.6

^ ^ > Sn. Dr:fills:


3 3
?
3

œ œ.  œ œ.  œ œ.  œ œ ‘ œ œ  œ œ  œ œ  bœ œ œ œ  œ œ  œ œ œ œ
> . > . > . > #œ
&
> . > .
3

F> > > ^ ^ > > > >


Piano 1
?
4 
œ œ. œ œ. œ
>

>

œ. œ œ


 
œ œ œ œ œ œ bœ œ
> . > . > . > # œ
 
œ œ œ œ
> . > .

œ
> > >
œ œ œ
>
&
> Brass (Trb./Tba.)": ^ ^
? j j
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ Œ Ó Ó
Synth.2 "Low

œ œ œ œ œ œ
Fœ œ œ œ
> >œ œ
>
œ œ >œ œ œ

œ >œ  Ó
œ

œ
#œ œ
sim.

&
Harp I
? 4 œ œ.  >œ œ.  >œ
>
^
œ.  œ
^
œ ‘
j
œ ‰ Œ Ó 
f
f
&    Ó Œ #œ œ œ œ
^ ^ f
? j j
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ Œ Ó 
Harp II
œ œ
f œ œ œ œ œ œ sim. œ œ œ œ
Accordion & > > > >  >  

El.Gtr. &    
?    
œ. œ. œ. œ. œ.
St.Bass

&    Ó Œ 
f
1st Violin

2nd Violin &    Ó Œ # œ. œ. œ. œ. œ. 

B    Ó Œ fœ. œ. œ. œ. œ. 
œœœœœ
N.D.
Viola

^ ^ f
? j j Arco
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ Œ Œ œ.  œ œ.  œ
Pizz. Arco Pizz.

œ œ bœ #œ œ œ œ œ œ
>
F Pizz. > > Arco > sim. > Arco > F> > > > > >
Cello

? j ^ ^ j
œ ‰ œ ‰ œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ œ ‰ Œ Œ  
Pizz.

œ œ œ œ œ œ bœ #œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ
F > > > > sim. > > F> > > > > >
C.Bass

1 2 3 4
Ct.Randall: Randall:
17 19 21 25 29
1,2 &    
   
Flts.
3,4 &
ä
& œœj ‰ Œ Ó   
J
1,2

â    
Obs.
3(E.H.) &
ä
& œœj ‰ Œ Ó   
J
1,2

â    ^
Cls.
3(Bs.) &
? œj ‰ Œ œ œ   œ œ b œ ‰œ œ n œ Ó
b œ
œ  ‰ nœ
œ ✠âœ
1,2

? jf F R ^j
‰ Œ   Ó Œ ‰
Bsns.

œ œ
œ
F⌠âœ
3(Ctra.)

f
&Ó œ œ Ó
œ Œ œ- œ- b œ.  œj. œ œ. ‰ Ó
T./A.Sx.1
Fâ v v âj â > bœ œ
> œ >œ œ œ- œ.
&Ó Œ
äœ œ^ Ó
œ^ Œ œ œ œ  œ. œ >>œ . b >œ œ ‰
œœ >>œœ œœ œœ- œ.
Ó
F✠œvœv # œ- œ- œ. ä✠. ä✠œ.
T./A.Sx.2

?Ó œ œ #œ
Œ Ó Œ  J ‰ Ó
ä ^ ^
œ- n œ- # œ.
äœ . äœ >œ . >œ œ œ >œ œ œ- # œ.
T.Sx.3

?Ó F# œ œ n œ
T./Bari.Sx.4 Œ Ó Œ  J ‰ Ó
? F
j ‰ œ œ # œ. œ- >œ œ œ.
Bs./Bari.Sx.5
œv. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ
F œ. œ.
&S    
sim.
1,2

   
Hns.
&
^ > ^
3,4
ä. ä

œ # 䜜 .. œœ^  r
œœ ‰ Œ  œœ .. # 䜜 œœ^ >œ
œ œœ ‰ Œ  œœJ . # œœ œœ .. n >œœ œœ b œœ .. œœ œœ .. œ Ó
J J ä > > â â
1,2

F ä ^ ^ ä ^ > ä ^
œä. œ^  r‰ Œ  œjj. œä œ^ >œ j ‰ Œ  œäj. œä œ . # œ> œ Ó
œ^r
Trpts.
&œ œj J œä. äœ œ . ^
FFœ #œ. œ   œ. œ œ œ  œ. œ œ. œ œ b ✜ . ✠b œœ . œ n œœ
3

?œ œ œ œ œ œ ‰œ Œ
œ œ œ œ

œ œ œ ‰œ Œ
nœ ‰ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ Óœ œ
J . . - -â œ œ
. . . .
1,2
. . . . ^
? œ^ ‰ Œ   Œ .
Trbs.

œ. œ. b œ- œ- n œ
sim.
J ✠âœ
3

?F^j ^ œ œ
‰ Œ   Œ > >
œ
Tba.

?F œ. œ. œ b œ- œ œ- n œ >œ >œ
✠✠  œ bœ œ œ nœ Ó
Bs.Marimba:
1

& œœj ‰ Œ Ó   
Marimba:
2
o+++ o+ o
 Ó Œ  . œRÔ œ œ œ œJ ‰ Œ Ó Ó Œ . œ œ. œ
Triangle:
3 ã
œ œ Sandpaper F 3
ã Ó J ‰   
Blks:
@
Perc. Sizzle Cym:
4

j F f
o¿ +‰ o oŒ + o oÓDriving+ swingoo + o o + o o + o o + o o + o  
B.D.+Mounted Cym:
ãH.Hat:
Time;4 Feel:

œf œ . œ œ œ . œ œ œ . œ œ œ . œ œ œ . 2
5

œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ
ã œ ‰ œä. œ^ Œ œ œ œ äœ œ. œ œ œ. œ œ «ä ^
Jä ^r j j ä
6

^ ^ ä. ä
&œF œœ # œœ .
. œœ  œ ‰ Œ
œ . œ œœ  œœ ..
œ.
# œœœ- œœœ œœ œœ ‰ Œ
œ œ  œœœœ ... # œœœœ œœœ ... n œœ œœ
œ . # b œœ# œœ b œœ .. œœ œœ .. œ Ó
Dfm Dm J Dâ >F dim7 œ. œ œ.
B b/A b # œœœ A 7
Pno.
? œ
A 7/E
œ
D m/F
œ
A 7/E
œ
Dm
œ
A 7/E
œ
D m/F
œ
A 7/E
œ œ
A 7/E
œ
m/F
œ #œ
Gm
œ bœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ bœ nœ œ nœ œ
œ
& f"Honky-Tonk Piano":    
Kb.2
? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ bœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ bœ nœ œ nœ œ
f œ
& œj ‰ Œ Ó   
?    
Hp.I

& œj ‰ Œ Ó   
?    
Hp.II

&"Freddie Green";    
F #dim7 B b/A b
Acc.
Dm A 7/E D m/F A 7/E Dm A 7/E D m/F A 7/E Dm A 7/E D m/F Gm A7
Gtr. &
FPizz. # œ. œ- >œ œ œ.
? œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ
œ. œ.
Sv F
S.Bs.

Vn.1 &  sim.


  

&    
^ ^ b >œ
Vn.2

^ Arco
Pizz.

B    œPizz. œ œ- œ Ó
^ ^
Va.

?   
F
œ b >œ œ-
^ Arco
Vc.
œ œ Ó
?   Œ œ- œ- # œ- F ^
Cb.
œ- b œ- . nœ Ó
F cresc. f
5 6 7 8
Œ j r ‰ j
œ 33 œ œ Œ37 œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ
41äœ .
œ. # 䜜 䜜 .. # >œœ œœ b 䜜 45
.. 䜜 œœ .. # >œœ œœœœ
1,2 & Œ Œ œ
Jj ‰  J ‰ œ œ J
‰  Jäj ä ä > ä > J ‰
ä j
f ˙ .Flute: œ ww  œœ . . # œœ œœ .. b œœ œœ œ. œ .. œ œ œ
3o: Piccolo:
Flts.4o:
J ‰ J œ J ‰
3,4 &
j âäœ . âäœ >
a2: .
F˙ œ ww âäœ .. â䜜 â䜜 .. b>>œ œ œœ .. # œœ œœ œ
1,2 & J ‰  œJ œ œ œ. œ œ
J ‰
F j j
3(E.H.) & ˙ . œ ‰ w  œj . œ œ. œ œ œ ‰
Obs.

r ‰ j œ œ.
œ œ œ œŒ œ œ œ œ œj Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ
œ œ âä âä ✠. >œ œ âä âä >
œ #œ œ œ œ ‰ œ .
 œ . # œœ œœ .. b œœ .. œœ œœ .. # >œœ œœ œœ ‰
1,2 &
Œ Œ ‰  J ‰ J # œœ œœ J
Cls. f Jj â >
‰  j j ‰
3(Bs.) & . œ w œ. #œ œ œ. œ œ. œ œ œ
œ. œ âä >
?

 
â . œäâ
a2: ä
 œ
â
ϊ.
>
# œ> œ œ. b âäœ œ . n >œ œ œ ‰
J œ. bœ œ. nœ œ œ
J
1,2

? œ œ # œ. œ œ œ œ - > .
  œ œ œ œ œ œ #œ œ
œ. œ.
Bsns.
3(Ctra.)

&Ó Œ œ œ Ó
œ Œ œ- œ- b œ.  œj . œ œ. ‰ j ‰
T./A.Sx.1
âv v âj â > bœ œ
> œ >œ œ œ- n >œ œ œ
&Ó Œ œ^ œ^ Ó Œ  œ. œ ‰ j ‰
ä✜ œ œ œ >>œ . b >œ œ œœ >>œœ œœ œœ- n >œ œ œ
œv œv # œ- œ- œ. ä✠. ä✠œ.
T./A.Sx.2

?Ó œ œ #œ œ œ
Œ Ó Œ  J ‰ J ‰
ä ^ ^ äœ . äœ >
œ œ œ œ # >œ œ -
œ- n œ- # œ. >œ . >œ œ
T.Sx.3

?Ó #œ œ nœ œ
T./Bari.Sx.4 Œ Ó Œ  J ‰ J ‰
? j ‰
Bs./Bari.Sx.5
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ # œ. œ- >œ œ œ.
œ. œ.
1,2 &  sim.
  
   
Hns.
&
^ >
3,4
ä.
œ
&œ # 䜜 .. œœ^  r
œœ ‰ Œ  œœ .. # 䜜 œœ^ >œ œ
œ œ ‰ Œ  œœJ . # 䜜 œœ .. n >œœ œœ b œœ .. œœ œœ .. œ œ
j
œ ‰
J >J ä > â â >
1,2
ä ^ ^ ä ^ > 3 ä >
œä. œ^  r‰ Œ  œjj. œä œ^ >œ œjj ‰ Œ  œäj. œä œ. # œ> œ j ‰
œ^r
Trpts.
&œ œb œ œ œ œä. ä✠œ . >
œ #œ. œ   œ. œ œ œ œJ . œ œ. b œœ .. b œœ œœ . . n >œœ
â œœ œœj
3

?œ œ œ œ œ œ ‰œ Œ
œ œ
#œ ‰ œb œ œ œ œ œ. # œœ œœ
œ ‰ Œ Œ  œ. J ‰
. . . . . J > J > J .. . . -
- - âä
1,2
. . . â. . . .
?  œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 3 ‰ .œ â œ. œ œ œ œ #œ œ œ
Trbs.

J œ b œ œ nœ œ œ œ œ
sim.
3

?  
sim. . . - -ä .
Tba.
œ. œ. œ. œ. œ. sim.
œ #œ œ œ
? œ b œ œ nœ œ œ œ œ
1    

2 &    
œ o+++ o+ o
3 ã J ‰ Œ Ó Ó Œ  . œRÔ œ œ œ œJ ‰ Œ Ó Ó Œ . œ œ. œ
F 3
   
Perc.
4 ã
ã    
2 2
5

ã ä ^ ^ « ä «ä ä
ä j j ä
6
ä.

œœ # œœœ .. œ r
œœ  œœ ‰ Œ  œœœ ... # œœœ- œœœ^ œœ^ œœ ‰ Œ  œœœœ ... # œäœœœ œœœ ... n œœ œœ b œœ ..œœ œœ .. œ œ
j
œœ ‰
. œ œ œ . # b œœ# œœ œ Bœb/A. b # œœœ Aœœœ7
D m/Fœ Dm J Dâ >F dim7 œ. œœ
? œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ bœ
Dm A 7/E A 7/E Dm A 7/E D m/F A 7/E A 7/E m/F Gm
œ œ œ
Pno.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ bœ nœ œ nœ œ
œ
&    
Kb.2
? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ bœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ bœ nœ œ nœ œ
œ œ œ r œ
& œ œ œ #œ œ œ œ œ œ J ‰ œ  ‰  
œ œ œ œ œ œ
#œ œ œ œ œ œ œ
?    
Hp.I

œ œ r
& œ œ œ œ œ œ œ J ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ  ‰  
œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ
?    
Hp.II

&    
F #dim7
Acc.
Dm A 7/E D m/F A 7/E Dm A 7/E D m/F A 7/E Dm A 7/E D m/F Gm B b/A b A7
Gtr. &
F œ œ # œ. œ- >>œ œ œ.
? œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ
äœ . äœ . äœ œ . œ œ œ. œ.
>œ œ >œ œ >œ # äœ
>œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ äœ . >œ œ
S.Bs.

& ˙. œ œ #œ œ œ œ œJ. ‰ œ j ‰  J J ‰
œ w œ œ œ œ
äœ . äœ >œ œ
f ˙.
Vn.1
œ w äœ . # >œ œ äœ . äœ œ . œ
 J
Div:
J ‰ J ‰
Tutti:

&
F >œ b œ œ œ
Vn.2
f œ. b œ œ. nœ œ œ
porta.

B  Ó Œ  œJ . œ œ. # œ œ ‰ J ‰
J
f>œ b3œporta. â â > â â
Va.

œœ â â
œ. b œ œ. nœ œ œ
?  Ó Œ  œ. œ œ. # œ œ ‰ J ‰
J > J â â
Vc.
f â â â â
Cb.
?  
3
 

9 10 11 12
>
f œ bœ œ
49 49 49 61

5 4
1o:

&  Ó Œ  

1,2

   
Flts.
3,4 &
1,2 &    
 Ó  œ bœ  
Obs.
& # œ fœ > œ
3(E.H.)

1,2 &  Ó

ŒF
œ1o:
œfb œ œ  4  4
 1o: - .  
Cls.
3(Bs.) &
#œ ä
?  Ó #œ œ œ œ 
F Ó F œ œ
1,2
f
?   Ó â â 
Bsns.

^ ä ä œ ä
F â ä âœj ^j >
3(Ctra.)

r
&  Ó  œ bœ œ b œ ‰ œ. œ œ. œ œ ‰ b œj . œ ‰ ˙ j
œ ‰
œ#œ œ > F^ ä ä ä
T./A.Sx.1
ä ^j >
&  Ó  F œ œfb œ œ  œr ‰ œ. œ œ . œ œj ‰  œj . œ^ ‰ ˙ j
œ ‰
œ # œ œ # >-œ .œ Fœ^ œ. œ œ. #œ œ œ. œ
T./A.Sx.2

? #˙ œ
 Ó  #Fœ œ f R‰ J ‰ J J ‰ J ‰
- .œ b œ^ œâ. ✠œ . ✠œ b œâ. œ^ >
T.Sx.3

? F œ œ #fœ F ˙ œ ‰
Bari. Sax:
 Ó #œ R‰ J ‰ J J ‰ J
â â â >
T./Bari.Sx.4

? F f F â
 Œ j ‰ j ‰  
œ.
Bs./Bari.Sx.5
bœ œ. œ.
1,2
Hns.
& 

F . 5 

4
3,4 &
1,2 &    
   
Trpts.
& ^
3

?
Soli: œ œ
R‰ R
œœ^

>œœ .. >œ œ
#œ œ
J ‰  J
䜜 .. 䜜 .. # œœ^
Ó  4  4
Soli:Fb œ^ œ^ >œ . >œ œ
1,2
b äœ . b äœ . œ^ ÓSt. Mute
? R‰ R ‰ J ‰  J  ‰ b œj ‰ œj ‰ n œj ‰ # œj ‰ œj
Trbs.
3

? F ‰ ‰ j ‰ j ‰ j ‰ ‰ ‰
F
j ‰ j ‰ j‰ j ‰ j ‰
‰ ‰ œ- n œ œ - ‰ ‰
œ j nœ j #œ j œ j
Tba.
b œ œ. œ. n œ. b œ. j b œ. œ #
n œ œ. b œ. œ œ nœ bœ j
? ‰ .
b œ. ‰ ‰ œ. ‰ n œ. ‰ bœ bœ œ- n œ- œ # œ œ . ‰ b œ ‰. œsim. ‰ œ ‰ n œ ‰ bœ ‰ œ ‰ nœ ‰ #œ ‰ œ
Song Bells:
1 œ. . . . . sim.
 Ó  œ bœ œ  
Marimba: Xylophone:
2 &
+œ œ # œ œ >+ + >o +
‰ Œ Ó Ó ŒF œfœ œ œ  
3 ã J
Perc.Sandpaper Blks:ä ä ä ä ä ä ä
4 ã ‰  . œ œ.  ‰ Ó ‰  . œ œ.  ‰ Ó  . œ œ. 
‰ ‰ Ó ‰  . œ œ.  ‰ ‰  . œ œ.   . œ œ.   . œ
3

RÔ R RÔ R RÔ R RÔ R RÔ
F
5 ã o + oo + o o + o o + o o + o o + o o + o o + o o + oo + o o + o o + o o + oo + oo + o o + o
œ œ. œœ œ. œœ œ. œœ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œœ œ. œœ œ. œœ œ. œ œ œ. œœ œ. œœ œ. œœ œ . œ fills:
6 ã œ œ .. œœ œ ’
J ‰ ‰ œ ‰ œJ ‰ œ .. œœ œ œ œ œ ‰ œ ..
J
œœ ‰ œ ‰ œ ‰ œ .. œœ
J
œ œ
&  Ó  œ bœ œ  
œ #œ œ >
Pno.
?


œ
œ

œ
œb œ b œ œœ

f
nœ œ


œ
œ


œ
œ

œ
œ

nœ 5 bœ

œ
œ

œ
œ 4
&
? œ #œ
Kb.2

bœ œ œ nœ bœ bœ œ nœ œ nœ
œ œ bœ œ œ nœ bœ œ nœ œ
bœ œ œ nœ bœ bœ œ œ bœ œ œ nœ bœ œ nœ #œ œ
&  Ó Œ  
Hp.I
?   œ œ  4  4
œ œ
&  Ó Œ  
?    
Hp.II

B b/A b B b/A b B b/A b B b/A b


&  œœj.. œœ .. # œœ œœj ‰  œj. j ‰ Œ b œœj.. œœ .. œœ œœ .. œœ œœj ‰ b œœj .. œœ j
œœœ ‰
A7 A7 A7 A7

œœ œœ .. ˙
PB b/Ab œ-b . œ œ . œ Aœ7 b œœ .. œ. # œœœ œœœ b œœ .. œœ .. œ œœ .. # œœ œœ b ✜b .. œœ # ˙˙˙
✠œ
Acc.
B b/A b B b/A-b > A7 B b/A
& # #
A7 A7
Gtr.
B b/A b B b/A b B b/A b B b/A b
? j œ- n œ œj ‰ j j ‰ j ‰ j ‰ # œj ‰ j ‰
b œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ n œ. ‰ b œ. ‰ b œ. ‰ b œ. ‰ œ. ‰ œ ‰ n œ ‰
A7 A7 A7 A7
S.Bs.
- n œ. bœ œ nœ œ
  b œ-@j. œ@. œ! œ@. œ œj ‰ j
b œ@ . œæ j
œ ‰
modo ord.

˙æ
sim.
&
P â >modo ord. â
Vn.1

&  œœ@j.. j ‰  @j j ‰ Œ  œ@j. œ@. œ! œ@. j ‰  œ@j . œæ j ‰


Div:

œœæ œœ@..
modo ord. modo ord.

œœ@..
Tutti:

P - œœmodo
œœ ord. œœ .. # œœ modo
œœ ord. œ- . œ . ✠œ . # œœmodo
œœ
âœj . œ # ˙˙æ œœ
Vn.2
> ord.
B b œ-@j. œæ œ@. j j
œ œ ‰  b œ@ . œ@. j
œ œ ‰ Œ b œ-@j. œ@. œ! œ@. n œ œj ‰ b œ@ . œæ n ˙æ
j
œ ‰
â > â
Va.
P
?   Ó 
F ✠âœ
Vc.

?   Ó 
Arco

F ✠âœ
Cb.

13 14 15 16
49 49 78

4 3 4
74
1,2 &    
   
Flts.
3,4 &
1,2 &    
 
Obs.
&
3(E.H.)

1,2 &
4 b œ-
P
œ-

# œ- œ- b ˙-


 4  4
- - -  
Cls.
3(Bs.) & - - -
1o:P b œ œ #œ œ b˙ ˙
?  
 
1,2

?    
Bsns.
3(Ctra.)

&    
^ ^
T./A.Sx.1
^j ^ ^
&    œr^ ‰ œœ^ ‰ œœ .. œœ^ Œ  œ^r ‰ œœ .. œœ^ Œ
Pœ œ
T./A.Sx.2

? J ‰ F
   R ‰ Œ  R ‰ Œ
F
T.Sx.3

?  
P
‰ bœ ‰ ‰ ‰ ‰ j ‰ j . œ.
œ- œ œ b œ- œ- n œ
P -
T./Bari.Sx.4

?
‰ bœ ‰ œ ‰ œ ‰ ‰ bœ ‰ nœ ‰ ‰ ‰ ‰ j ‰ j ‰ œ.
sim.
Bs./Bari.Sx.5
‰ ‰
bœ bœ œ b œ. œ. œ œ bœ œ n œ.
1,2
Hns.
& 4 Pw
Wood mute:

P
bw
Wood mute:
˙˙ n ˙˙

sim.


3 

4
3,4 & b ww ˙˙ n ˙˙
P
1,2 &    
   
Trpts.
&
3

1,2
? 4  
^
b œœ
 R ‰
œœ^
J ‰
œœ .. œœ^
Œ 4 b œœ^
 R ‰ b œœ ..
^
n # œœ Œ 4
Trbs.
?   ‰ P bœ ‰ ‰ ‰ ‰ j F
‰ œj n œ. œ. ope

œ- œ œ b œ-
P - -
3

?   ‰ ‰ j ‰ j ‰ œ.
sim.
Tba.
‰ ‰
? b œ.
P œ. œ œ bœ œ n œ.
1   
sim.

2 &    

3 ã    
œ.  ‰ Œ Ó   
Perc. Sizzle Cym:
4 ã R
ã +   + + + + + + + + ++ + + + + + + + +fills:
j
5

œ ‰ Œ œ œ‰ . œ œ œ. œ œ œ‰ . œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ
3

ã œ Ó  œ œ œ œ œ œœ
‰ ‰ ‰ œJ ‰ œ
PJ J
6

&   P  
Pno.
?
4 bœ
j ‰ Œ

Ó 3 

4
&
? j ‰ Œ Ó   
Kb.2

j
b œẇ œ œ
& b ˙ b ˙˙ . œ ‰  
J
Hp.I
? 4 P
   4  4
&    
œ
? bœ #œ œ œ bœ #œ
œ
œ œ # œj ‰ Œ Ó 
#œ œ #œ
Hp.II
bœ bœ œ #œ
P    
Acc. &
B bm
&  ‰ Œ Ó   
Gtr.
J
? j ‰ Œ Ó  j ‰ j j j j j
S.Bs. bœ
, bœ œ ‰ œ ‰ œ ‰ bœ ‰ œ ‰ nœ œ
w ˙ ˙
& æ æ æ  
P ,
Vn.1

bw b˙ ˙  
& æ æ
P b æ˙ ˙ b˙ ,
Vn.2

Va. B æ æ æ æ  
P . . . .
? bœ
Arco
œ. b œ. œ. œ œ œ œ b œ. œ. b œ. œ. n œ. œ. œ. œ. b œ. j ‰ Œ Ó 
P.
Vc.
-
? b œ- ‰ b œ- ‰ œ ‰ œ- ‰ b œ ‰ b œ- ‰ n œ- ‰ œ ‰ b œj ‰ Œ Ó 
Cb.
- - .
P
17 18 19 20
Octopus Wlkng:
85 89 93

4
81
1,2 &    
   
Flts.
3,4 &
1,2 &    
   
Obs.
&
3(E.H.)

1,2 &
4    
   
Cls.
3(Bs.) &
? Ó œ œ. œ   
1,2
œ œ> . œ^
Bsns.
? Ó f >   
œ œ. œ
Solo: ad-lib.
F #dim7
3(Ctra.)
B b/A b
Ó f >Œ > v Dm A 7/E D m/F A 7/E Dm A 7/E D m/F Gm A7

& œ œ œ
â v v
T./A.Sx.1

Ó Œ f   
& äœ œ^ œ^
f ✠œv œv
T./A.Sx.2

? Ó Œ   
ä ^
f# œ œ n œ^
T.Sx.3

T./Bari.Sx.4
? Ó Œ   
? f
  
Bs./Bari.Sx.5
œv. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ- œ.
1,2
Hns.
& 4 f &
^
3,4

1,2 & œœ # 䜜 .. œœ^  r


œœ ‰ Œ   
F ä ^ ^
œä. œ^  r‰ Œ   
Trpts.
& œ œ^r
3

? 4
FFœ
œ œ
#œ.
œ œ
œ 
œ
.
œ ‰œ
.
Œ
œ
.
œ œ   
- .^
1,2
.. . . .
? œ ‰ Œ   
Trbs.

J ✠.
✠œ^
3

? j ‰ Œ   
œ.
Tba.

1
? âœ ✠. œ   

2 &    

3 ã    
Ó
Sizzle Cym:
˙ œ ‰ Œ Ó
Sn. Dr:
 
J
Perc.
4 ã æ
P f
ã o + o o + o Driving o +swingo o + o o + o o + oo + o o + o  
Time;4 Feel:

2
5

œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ
ã œ œ œä œ ^ œ œ œ œ œ äœ œ œ œ œ œ œ «ä ^
^r j j ä
f œœä
6
äœ . ä
& œ # œ . œ
œœ .. œœ œœœ ‰ Œ
  œœœ ... # œœœ- œœœ^ œœœ^ œœœ ‰ Œ  œœœ ... # œœœœ œœœ ... n œœ œœ
œ . # b œœ# œœ b œœ .. œœ œœ .. œœ Ó
Dm J Dâ >F dim7 œ. œ Bœb/A. b # œœ A 7
f
Pno.
?
4 Dm

ϊ
œœf
œ
A 7/E

ϊ
œ
D m/F

^ œ ^
œ
# œœœ .. œ  œ ‰ Œ r
œ
A 7/E

œ
œ
Dm

œ äj
œ
 œœœ ...
A 7/E

œ
- œ^
œ
# œœœ œœ œ œœ œ^
D m/F

œj
œ


A 7/E

œ
Œ
œ
œ ä. ä
œ
A 7/E

œ
 œœœœ ... # œœœœ
œ
œ
m/F
œ

œœœ ... n œœ œœ

Gm

äœ
b œœ ..
œ
ä b œ

œœ œœ .. œ Ó
n œ^ œ n œ
œ
œ
& œ . œ D m/Fœœ œ œ œ . # b œœ# œœ œ. œ Bœb/A. b # œœœ A 7
Dm J Dâ >F dim7
? f œ œ œ #œ œ bœ
œ œ œ œ œ
Dm A 7/E A 7/E Dm A 7/E D m/F A 7/E A 7/E m/F Gm
œ œ œ
Kb.2

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ bœ nœ œ nœ œ
f œ
&    
Hp.I
? 4    

&    
?    
Hp.II

&    
F #dim7 B b/A b
Acc.
Dm A 7/E D m/F A 7/E Dm A 7/E D m/F A 7/E Dm A 7/E D m/F Gm A7
Gtr. &
F. . œ œ # œ. œ- >œ œ œ.
? œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ
S.Bs. œ. œ.
f v
Vn.1 &  sim.
  

Vn.2 &    

Va. B    

Vc.
?    

Cb.
?    

21 22 23 24
Scrm. Mtr: Scrm. Mtr:
97 101 97 101
1,2 &    
   
Flts.
3,4 &
1,2 &    
   
Obs.
3(E.H.) &
1,2 &    
   
Cls.
3(Bs.) &
1,2
?    
?    
Bsns.
Play:
F # dim7
3(Ctra.)
B b/A b
 œ # œ œJ ‰ ‰
Dm A 7/E D m/F A 7/E Dm A 7/E D m/E A 7/E Dm A 7/E D m/F Gm A7
T./A.Sx.1 & œ œ œ œ œ ’ 
J

&  œ œ œ #œ J
œ  
Tenor Sax. I

 œ œ œ
T./A.Sx.2

? œ œ # œ œJ
 œ œ œ œ  
Tenor Sax. I
T.Sx.3
 ‰
? œ œ # œ œJ
 œ œ œ œ  
Tenor Sax. I
T./Bari.Sx.4
 ‰
Bs./Bari.Sx.5
?    

1,2 &    
   
Hns.
3,4 &
1,2 &    
   
Trpts.
3 &
1,2
?    
?    
Trbs.
3

Tba.
?    

1
?    

2 &    

3 ã    
   
Perc.
4 ã
ã    
2 2
5

ã ä ^ ^ « ä «ä ^
ä j j ä
6
äœ . ä
œœ œ r
&Dœm #Aœœ7œ/E... œœ Dm/Fœœœ ‰ Œ  œœœ ... # œœœ- œœœ^
œœ^ œœ ‰
œ Dœm/F Œ  œœœ ... # œœœœ œœœ ... n œœ œœ b œœ .. œœ œœb .. b œœ Ó
Dm J Dœm/F. # b œœ # œœ Gœm. œ Bœ /A. # œœ A 7
â >F dim7 bœ
œ
A 7/E Dm A 7/E A 7/E A 7/E
? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ
Pno.

œä ä
œ ^ œ œ œ j ä œ œ œ œ œ œ #œ œä ä b œ n œ^ œ n œ œ
^r ^ ^ j 䜜 .. ä œ
œ
&Dœœm # œ . œ
œœ . œœ D m/Fœœœ ‰
 Œ  œœœ ... # œœœ- œœœ œœœ œœœ ‰ Œ œ œ .. # œœœœ œœœ ... n œœ œœ b œœ .. œœ œœb .. b œ Ó
A 7/E. Dm J Dœm/F. # b œœ # œœ Gœm. œ Bœ /A. # œœœ A 7
â >F dim7 bœ
œ
A 7/E Dm A 7/E D m/F A 7/E A 7/E
? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ
Kb.2

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ bœ nœ œ nœ œ
œ
&    
?    
Hp.I

&    
?    
Hp.II

Acc. &    
Dm A 7/E D m/F A 7/E Dm A 7/E D m/F A 7/E Dm A 7/E D m/F F # dim7 Gm B b/A b A7
Gtr. &
? œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ # œ. œ- >œ œ œ.
S.Bs. œ. œ.
Vn.1 &  sim.
  

Vn.2 &    

Va. B    

Vc.
?    

Cb.
?    

25 26 27 28
Waternoose; Dial:

# >œœ œœ ..
113 ä
b 䜜 ..
117 ä
œœ .. 䜜 䜜 .. >œœ œœ œœ œœ .. b œœ- œœ- œœ.
121
b œœ- œœ- œœ.
125
n >œ . œœ
&  Jäj ä ä > ä ä > ‰  Œ Ó  Œ # œœ œ . J ‰
 fœœ . . # œœ œœ .. œ .. P
1,2
œœ œœ œ. œ œ .. œ  
& J ‰  œ œ bœ Œ  œ œ bœ Œ œ#œ. œ ‰
Flts. 4o: Flute:

>> âäœ . âäœ >œ œ . Ó - - J


f â䜜 .. P - -. - -.
3,4
â䜜 â䜜 .. œœ .. œ . >
& J
œœ œœ œ. œ œ œ. ‰ Ó  œ œœ # œœ Œ Ó œ.
j
œœ ‰
p # œœ >œ .
1,2

f >
&  œj . œ. œ œ. ‰ Ó  nœ b œ œ Œ Ó j ‰
Obs.
œ œ.
f âäœ .. âäœ âœ . œ œ âä âä >> b œœ- œœ- œœ. p - - . b œœ- œœ- œœ. œ #n >œœ .. œœ
3(E.H.)
>
&  œJ œœ œœ .. œœ œœ b œœ .. œœ œœ .. # œœ œœ .. ‰  Œ  œœ œ œ Œ  Œ # œœ œ . œ ‰
J
â > p - œ- # œ.
1,2
f
&  œj. œ. œ œ. ‰  œ œ bœ Œ  - - . Œ  œ œ bœ Œ œ#œ. œ ‰?
Cls. Ctra-Bs.

œ œ. œ œ œ œ. J
â > âä âäœ œ . >> p - -.  nœ b œ œ - -.
3(Bs.)
â >
? f ä✠. œä œä. œ> œ œ. œ œ. ‰ ‰ bœ ‰ œ ‰ nœ ‰ œ
a2:
1,2
J œ. œ œ. œ œ. ‘
?f
2o: p
  . . . .
b œ. ‰ œ. ‰ n œ. ‰ œ. ‰
Bsns.

p
3(Ctra.)

j
& œ . œ œ. bœ œ ‰
œ >œ œ œ- œ.
Ó  
f âj â > >
T./A.Sx.1


& äœ . œ >œ . ‰ Ó  
T./A.Sx.2
✠. ä✠>œ . b >œ œ œœ >>œœ œœ œœ- œ.
? f J œ œ #œ
‰ Ó  
f äœ . äœ >œ . >œ œ œ >œ œ -œ # œ.
T.Sx.3

T./Bari.Sx.4
? J ‰ Ó  
? f  
Bs./Bari.Sx.5
œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. # œ. œ- >œ œ œ.
œ. œ.
1,2 &f    
   
Hns.
&
> ^
3,4
䜜 .. # 䜜 œœ .. n >œœ œœ
& J b œœ .. œœ œœ .. œ Ó  
ä > â â
1,2
fä > ^
 œ
äj . œ
ä œ . # œ> œ Ó  
Trpts.
&f J œä. äœ œ . ^
œ . œ œ . b ✜ . œ ✠b œœ . œ n œœ
3

? œf œ œ œ œ œ œ # œœ œ Óœ œ  
1,2
. . . . . . - -â œ œ
. . . . . > >
?   
Trbs.

œ œ. b œ- œ- n >œ œ œ. >œ >œ


f.
3

Tba.
?   
f œ. b œ- œ- n >œ œ œ.
1
? 
œ.
 >œ >œ  

2 &    
o+++
 . œRÔ œ œ œ œJ
Picc.Sn. Dr:
 Ó Œ ‰ Œ Ó 
Triangle:
3 ã
F 3
   
Perc.
4 ã
5 ã o + o o + o o + o o + o o + o o + o o + o o + o + + + + + + + + ++ + + 
œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ . œ œ œ‰ . œ œ œ . œ œ œ‰ . œ œ œ . œ
ã œ ‰ œ. œ Œ œ œ äœ œ ‘
J äœ . ä œ. œ^ œ œ . œ œ œ œ ‰ œ œ ‰
6

œ. äœ œœœ ... n œœ œœ
&DmœœJ .. # œœœ b œœ .. œœ œœb .. b œœ Ó sub. P  
Dœm/F. # b œFœ#dim7
œœ Gœm. œ Bœ/A. # œœ A 7
â > bœ
œ
A 7/E
? œ œ œ #œ  
Pno.

œ œ œ #œ œ bœ nœ œ nœ œ
œ
&    
Kb.2
? œ œ œ #œ œ bœ  
œ œ œ #œ œ bœ nœ œ nœ œ
œ
&    
?    
Hp.I

&    
?    
Hp.II

&D m    
F #dim7 B b/A b
Acc.
A 7/E D m/F Gm A7

Gtr. & #  
?œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ # œ. œ- >>œ œ œ.
äœ . äœ . äœ œ . œ œ œ. œ. b œ ‰ œ. ‰ n œ. ‰ œ. ‰ ‘
ä
#œ äœ . >œ œ p .
S.Bs.

& J J ‰ ˙ ˙ b˙ ˙
f äœJ . äœ >œ œ
Vn.1
äœ . # >œ œ äœ . äœ œ . œ sub. p poco vibr.
&  J ‰
Vn.2
˙ #˙ ˙ ˙
f œ œ. #œ œ œ. b œ œ. nœ œ œ
B  œJ . J ‰ J ‰ sub.bp˙ poco vibr. ˙ ˙ #˙
>
â â b œâ œ . n✠œ
Va.

? f ✠. œ œ. #œ œ ‰ œâ. œ
J ‰
sub.bp˙ poco vibr. ˙ b˙ ˙
J J
> â â sub. p
Vc.
f â â â â  
?  
pocoPizz.
St.Bass vibr.

bœ ‰ œ nœ ‰ œ bœ ‰ œ ‰
‰ nœ œ
Cb.
‰ ‰ ‰
29 30 31 32
Meter indctr.drops:
129 133 136 137 141
1,2 &    
   
Flts.
3,4 & - -
j
1,2 & ‰ b œœ b œœ œœ n œœ œœ ‰   
- - F
& ‰ œ œ œ j
œ ‰   
Obs. cresc.
3(E.H.)
œ
F F œ œ
#œ œ
1o: Solo

&  Ó Œ  
cresc.


1,2

? - -    
Cls.
3(Bs.)
œ œ œ j
? ‰ ‰ # œ œ ‰
1,2 bœ ‰ œ ‰ nœ ‰ œ   
? cresc.. . . ‰.
b œ. ‰ œ. ‰ nFœ. ‰ œ.   
Bsns.
3(Ctra.)

F
   
cresc.
T./A.Sx.1 &
T./A.Sx.2 &    

T.Sx.3
?    

T./Bari.Sx.4
?    

Bs./Bari.Sx.5
?    

1,2 &    
   
Hns.
3,4 &
1,2 &    
   
Trpts.
3 &
1,2
?    
?    
Trbs.
3

Tba.
?    
œ œ
?  Ó Œ #œ œ ?  
Song Bells: Timpani
1 &
Pœ œ # œ
 Ó Œ œ  
Xylophone:
2 &
P
3 ã    
   
Perc.
4 ã
5 ã  o + o o + o o + o o + o  
œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ ‘ ‘
ã ‘ œ ‰ œä. œ^ Œ œ œ œ äœ œ. œ œ.œ œ œ œ ‰ œ. œ Œ œ œ
Jä ^r j j J äœ .
6
äœ
&  Fœœ
œ # œœœ .. œœœ  œœ ‰ Œ  œœœ ... # œœœ- œœœ^ œœ ‰
œ
œœ^
œ Œ  œœœ ... # œœœ œœœ ... n œœ œœ
œ . # b œœ# œœ
. œ
Fm Dm J Dâ >F dim7
? œ œ œ œ œ œ œ œ #œ
D A 7/E D m/F A 7/E Dm A 7/E D m/F A 7/E A 7/E m/F
 œ œ œ
Pno.

œœ œ
# œœ ... œ^
œœ
œ
œœœ^ œ œ œœ ... -
œ ^
œ ^
œ
# œœ œœ œœ œœ œ œ œ œäœœœ .... # œäœœœ ä œ . > # œ
œœœ ... # b n œœœœ œœœœ
 œ  R ‰ Œ  œJ  J
& J ‰ Œ
â â Dm â
"Honky-Tonk Piano":
F #dim7
? FD m œ œ œ œ œ œ œ œ #œ
 œ œ œ
Kb.2 A 7/E D m/F A 7/E A 7/E D m/F A 7/E Dm A 7/E D m/F

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ
&  F   
?    
Hp.I

&    
?    
Hp.II

&    
F #dim7
Acc.


Dm A 7/E D m/F A 7/E Dm A 7/E D m/F A 7/E Dm A 7/E D m/F

&
F #dim7
Gtr.
F. .
? œ œ œ. œ. œ. œ. œœ. œ. œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ
Dm A 7/E D m/F A 7/E Dm A 7/E D m/F A 7/E Dm A 7/E D m/F


œ #œ œ nœ
S.Bs.

j Fv
& ‰ œ bœ œ œ œ ‰ Ó Œ J ‰ Ó
- -
Vn.1
cresc.- F j Fœ œ œ
Vn.2 ‰
& bœ œ œ œ œ ‰ Ó Œ J ‰ Ó œ #œ œ nœ
œ œ œ Fœ œ ‰ Ó Fœ œ œ
B ‰ cresc. J Œ J ‰ Ó œ #œ œ nœ
-œ -œ œ
Va.

? ‰ - - #œ
F œ F œ #œ
cresc.
J ‰   œ œ
F
Vc.

?
cresc.
‰ ‰  
Play:
F
œ œ œ #œ
Cb. bœ œ ‰ nœ œ ‰
F
33 34 35 36
145
˙˙ # ˙˙ ww ww
149 153

6
157
1,2 & 
3o: Alto Flt:
P  Ó Ó
#w
3o:
 b˙ n ˙ œ- œ- œ bw b œ- œ. œ- œ
Flts.
& œ.
4o: Flute:

P . .
3,4

 P  Ó Ó b œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
4o:
& œœ -
P- . - .
P .
- .
1,2

   
Obs.
&
3(E.H.)

&   Ó
1o: -

œ
. - .
œ œ œ Ó œ
- . - .
 œ œ œ
4
P
1,2

?   - b œ-
Cls.
3(Bs.)
œœ œœ- œ œœ-
?   Ó J ‰ J ‰ Ó J ‰ J ‰
P
1,2
P
?    
Bsns.
3(Ctra.)

T./A.Sx.1 &    

T./A.Sx.2 &    

T.Sx.3
?    

T./Bari.Sx.4
?    

Bs./Bari.Sx.5
?    

1,2
Hns.
& 


con sord.

œ
.
con sord. P
‰ œj
j
œ. œ. ‰
‰ œj
œ
j
œ œ ‰ œj œ œ
‰ œj œ œ
œ- œ. œ- œ. ‰ œj œ œ
‰ œj œ œ
œ- œ. œ- œ
. 6
& œ- œ. œ- œ
sim.

. œ. œ. œ œ œ- œ. œ- œ. .
P
3,4

&    
sim.
1,2

   
Trpts.
&
3

1,2
?     4
?    
Trbs.
3

Tba.
?    

1
?    

2 &    

3 ã    
   
Perc.
4 ã
5 ã  + + + + + + + + ++ + +  
‘ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ
ã äœ œ œ . œ^ œ œ . œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ ‘ ‘
ä
6

& Gb œœœm... œœ œœb .. b œœ Ó P   


œ Bœ /A. # œœ A 7
Pno.
?
œ
b œœ ..
.
œ

œœ œœ ..

œ œ . # œœœœ Ó
n œ^ œ n œ
œ
œ    6
& Gœm   
Celesta:

B b/A b
â œ â b œ
A7
?   
Kb.2

œ bœ nœ œ nœ œ
œ
&    
Hp.I
? 
œ
j ‰ Œ j
nœ ‰ Œ j j
œ ‰ bœ ‰ œ ‰ œ ‰ œ.
j ‰ œj ‰ œ^ ‰ ^j ‰
œ. œ
J
œ
4
P œ œ. œ
&   . 
?  j ‰ Œ j
nœ ‰ Œ j j j ‰ œj ‰ œ^ ‰ ^j ‰
œ ‰ bœ ‰ œ ‰ œ ‰
Hp.II

œ œ. œ. œ œ
P œ œ. J œ
& Gm   . 
B b/A b
Acc.
A7 E m7b5

& Û ‰ Œ Ó  
J
Gtr.

? œ œ # œ. œ- >œ œ œ. j j œ œJ ‰ j ‰
œ. œ.Div: (8,8)
œ œ bœ œ nœ œ œ œ œ œ b œ œ œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ œ

S.Bs.
œ œ ˙˙ #˙ ˙ www ww
Vn.1 & J ‰ Div: æ æ æ æ
j ‰ (8,6): P
& b˙ œ œ b ˙˙b ˙˙ n ˙˙ n ˙˙ # w# w b wwb ww
æ æ æ æ b œ- œ. œ- œ.
j ‰ P‰ œ. œ- œ. œ-
Vn.2

B b˙ œ. œ. ‰ œJ œ œ ‰ œJ œ œ œ. ‰ J œ œ œ
œ œ J œ- œ. œ- œ. ,
Pœ œ. œ œ. œ- œ. œ- œ.
Va.
.
? œ #œ. j
œ ‰ ‰ æ J ‰ æ J Ó ‰ æœ œ
J
sim.

œ œ
> P
Vc.

? œ #œ. œ œ œ Pizz. œ^ œ^ Arco


J ‰ ‰ œj bœ œ ‰ œ
J œ œ ‰ œJ b œ œ œ ‰ œ ‰ ‰ œ œ œ œ ‰ œ ‰
Cb.
> . . J
P
37 38 39 40
Military Discipl.:

# ww œœ œœ
6 3 4
161 167 170 174
1,2 & J ‰   

# ww œœ œœj ‰ Ó  
Flts. 3o: Flute:
3,4 & J
j ‰   
1,2 & # ww œœ œœ
j ‰   
Obs.
&
3(E.H.)

1,2 &
4 w
ww
œ
œœ
œ
j
œœ
‰ 4  4  
? J
   
Cls.

.
3(Bs.)
. . . j
?  ‰ œj ‰ œj ‰ j œ ‰ Œ Ó 
œ J
PJ J œJ.
1,2
.
? j ‰ ‰ œ.J ‰ œ.J ‰ J F œ. ‰ Œ Ó 
Bsns.
3(Ctra.)
w œ œ . . . J
P ^r ^j F
&   ‰ œ ‰ œ. Ó Œ œœ œ Ó Œ œ- œ- b œ.
Alto Sa

P œ^ œ.
p âv v
T./A.Sx.1

^
  r‰ j ‰ Ó Œ œ^ Ó Œ
Alto S
& œœ œ œ œ
P # œœ^ œ^ œ
œ ‰ b œ.
œ. p ä✠œ^vœv # œ- œ- œ.
T./A.Sx.2

?   R ‰ œ Ó Œ Ó Œ
J
ä ^ ^
p# œ œ n œ œ- n œ- # œ.
T.Sx.3
P œ^ œ^ ‰ œ. œ.
?   R ‰ Ó Œ Ó Œ
J
P p
T./Bari.Sx.4

?  j ‰ j ‰ j ‰ Œ Ó 
œ. œ.
P œ
Bs./Bari.Sx.5
œ. œ.
1,2
Hns.
& 6 ‰ #œ
Soli:

P œ.
‰ œ
œœ
.
œœ
.
œœ
.
œœ
fl
œœ œœ œœ œœ. œœ
. . fl
œœ
.
œœ
.
œœ
.
œœ
. 3 . 

4 F & œ œ# œœ
Soli:
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
P œ. # œœ œœ. œœ. œ. flœ . ^
3,4
. . . . . . ä œœ^ r ä ^ >
fl  œœ .. # œœ ..  œœ .. # œœ œœ œœ œœ
solotone mute:

&    œœ ‰ Œ ‰ Œ
J mute: J ä ^ >J
1,2

Pj ä ^ ^
solotone

   œä. œ^  ^r ‰ Œ  œj . œä œ^ >œ œjj


j ‰ Œ
Trpts.
&
P œœœj. .. # œœ ..
3

1,2
? 4  4 solotone mute:
 4 J
p . ä.
œœ œr
 œR ‰ Œ  J
œœ . . # œœ œœ œœ œœ
J ‰ Œ
?    œJ œ œ^ œ‰
^
Œ  œJ
. œä œ^ >œ œ ‰ Œ
J
Trbs. solotone mute:

R
3

? p
j ‰ j ‰ j ‰ j‰ j ‰ Œ Ó 
wTimpani œ œ œ.
Tba.

P ‰ j ‰ œ ‰ j ‰ j ‰ œ. œ. œ
? j œ J œ œ j ‰  . F  
œ œ
1

P
2 &    
. . - . > >˙
‰ œ œ @œ œ  æ˙ œ ‰ Œ
Picc.Sn. Dr:

ã æ J Œ  
P
3
Ç
‰ œ. œ. œ. œ. äœ œ. œ. œ. œ. œ. œ.SäœP œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ ‰ Œ Œ  
Perc. Sn. Dr: Sizzle Cym:
ã B.D.+Mounted Cym: @ @ J
j
4

¿ P ¿ . ¿ ¿ Œ ¿ FPiatti:
ã + + +  o + o o + o o + o o + o o + o o + o o + oo + o
cresc.
œ œj. œ œj œ Œj ‰
œ ‰ Œ J œ ‰ Œ
5 H.Hat:

PŒ œ Flr.Toms: fills:
œ œ. œœ œ. œœ œ. œœ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œœ œ. œ
ã œ ‰ Œ œ ‰ Œ œ ‰ ’ ’ ’
J J J ‰ œJ œ Œ œ œ
J
œ. œ
äj‰. ä ^ Œ ^r
œ œ œ äœ
j
œ. œ œ œ.
j
œ œ
6

^
# œœœ- œœœ œœœ^ œœœ ‰
&   F œœ . sub.# œpœ .. œœ  œ ‰ Œ
œ œ D m/Fœœ A 7/E  œœœ ... Œ
D m œ . A 7/E.
p
6 j ‰ œj ‰ œJ ‰ œj ‰ œj ‰ j ‰ 3 4
Dm A 7/E D m/F A 7/E
?  œ œ œ œ œ œ œ œ
Pno.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
P F sub.p
&    
?    
Kb.2

&    
Hp.I
? 4w œ œ
j ‰
4  4  
Pw  œ œ   
&
? j ‰   
Hp.II

w œ œ
Pw  œ œ   
Acc. & Dm A 7/E D m/F A 7/E Dm A 7/E D m/F A 7/E

Gtr. &  
F. p. . .
œ. ‰ œJ œ. œ. œ. œ.
Pizz. D m A 7/E D m/F A 7/E Dm A 7/E D m/F A 7/E
? j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
S.Bs.
œ. œ. œ. œ. œ.j œ. ‰ Œ œ œ
#w #w œœ œœ F sub.
v P
& æ æ J ‰   sim.

j
Vn.1

& n ww n ww œœ œœ œœ œœ ‰   
Vn.2
Div:æ
æ J

B ww œ œ œ ‰   
Va.
J
> > . œ. œ. œ. œ.
? ‰ œJ œ. œ. œ œ œ œ œ œ
Pizz.

j ‰ Œ Œ œ œ œ œ
w œ œ
Vc.

P F>œ >v P . œ.
? œ œ. œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ
Pizz.

j ‰ Œ Œ ‰ J œ œ
sub. sim.

w œ œ
Cb.

P F v P
sub. sim.
41 42 43 44
Ct.MS.Jerry/Wtrnoose;Dial:
178 182 186

5 4
183 191
1,2 &    
   
Flts.
3,4 &
1,2 &    
 ‰. r j ‰  
Obs.
&
3(E.H.)

1,2 & 
Pr
œâ œ .
‰ . b œœ œœ ..
âP

>p
œœ
>p
œ
œœ
œ
j
œœ ‰
4   4
?   ‰ Œ
Cls. Ctra-Bs. Cl: Clarinet:
3(Bs.) b œ. œ. œ. n œ. œ. bœ œ œ j &
? >œ >œ # œ. œ- œ œ ‰ Œ b œ. œ. œ. n œ. œ. bœ œ œ  nœ
 J 
a2:
P
F sub. P
1,2 sim.

?  j j j j
œ ‰ Œ  b œ. ‰ œ. ‰ œj ‰ n œ. ‰ Œ
Bsns.

œ
>œ >œsub. # œ. œ- .
3(Ctra.)

F P  P j
 j ‰ b˙. nœ œ ‰
Alto Sax:
& ˙. œ œ
P
T./A.Sx.1

  j ‰ j
œ œ ‰
Alto Sax: poco vibr.
& ˙.
Pb ˙˙ .. #œ œ ˙.
T./A.Sx.2

? >œ >œ # œ. œ- œ œ œ œ ‰ #œ œ
 J ‰ Œ J J ‰
poco vibr.

F>œ >œ sub.# œ.P œ- œ œ


T.Sx.3
P b˙. œ œ ‰ b˙. œ œ ‰
?  J ‰ Œ
poco vibr.
J J
F sub. P P
T./Bari.Sx.4

?  j
œ # œ. œ- œ œ ‰ Œ  
poco vibr.

œ
> >sub. P
Bs./Bari.Sx.5

1,2
Hns.
& 

F 

5 4
&
>
3,4
äœ .. äœ œœ .. n >œœ œœ j open
&  œJ # œ b œœ .. œœ œœ .. œœ œœ œœ ‰  
ä > > âP >p
1,2
ä >œ . > F
 œ j. > j
œ œ ‰  
Trpts. open
& Jœ . œ #œ œ œ. œ œ
3

? J
œ. œ

äœ .
>
œœ .. b œœ œœ
>
Fb >>œœ ..
F> P
œ œ.
Pä✜ œœ .. # >œœp œœ œœ open
J ‰
4   4
äœ œ . >œp œ
1,2

?  âJ âäœ >œ . >œ œ œ. œ ‰  


Trbs. open
3
J
F P
Tba.
?  p j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j‰ j‰ j‰ j‰ Œ
1
?   P b œ. œ. œ.

n œ. œ. b œ. œ. œ.  n œ.

2 &    

3 ã    
   
Perc.
4 ã
ãH.Hat:   + + + + + + + + + + + ++ + + 
2
5

œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ
ã «ä œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ ‘
ä > J J J J J
6
䜜 .. ä j
&  œœJ .. # œœœœ œœœ ... n œœ œœ b œ . œ œœ .. œœ ‰ P  

œ . # b œœ# œœ
>F dim7
œœ .. œœ œ . # œœœœ
B b/A b
œœ
œ
Aœ7
œœ
# œ F sub.
Pno.
?
Dm

œ
œ
A 7/E

œ
œ


m/F

œ
œ

G m

œ
œp
bœ nœ


œ nœ
œ
œ 5 b œ.
b œ.
œ.
œ.
œ.

œ.
n œ.
n œ.
œ.
œ. ‘

4
& P
?    
Kb.2

&    
Hp.I
?   4  Ó Œ
. .
‰ œJ œ. œ 4
P
&    
?    Ó Œ ‰ œj œ
Hp.II

P . œ. .
&    
F #dim7 B b/A b
Acc.

 
Dm A 7/E D m/F Gm A7

&
F #dim7
Gtr.
b b
? œ œ œ œ œ œ #œ œ
Dm A 7/E D m/F
œ œ
Gm
#Bœ. /A œ- A>7 œ. œ. b œ. œ. œ. n œ. œ.
S.Bs. œ œ .œ b œ. œ. œ. n œ. .œ ‘
ä @ j P j
&  ‰. bœ œ. œ! œæ œ ‰ ˙. œ
j
œ ‰ b˙. nœ œ ‰
R > P
Vn.1
Div: P p jTutti:
 . œr œ@.
‰Pizz. ! œæ œ ‰ j ‰ j‰
poco vibr.
& œ œ œ ˙. œ œ
^
^ âPb >œ . # œ œ œ P ˙. #œ œ
Vn.2

- >p Arco j
B  œPizz.œ œ œ Ó b˙. œ ‰ ˙. #œ œ ‰
poco vibr.
œ J
^ ^ P b˙.
Va.

? 
F
œ b >œ Pœ- Arco œ œ ‰ b˙. œ œ ‰
œ Ó
poco vibr.

œ J J
sub.

P
Vc.

?Œ œ- œ- # œ- F sub. P
^ Pizz. j poco j j j j j j
b œ- . n œ Ó ‰ œ. ‰ œ. ‰ n œ. ‰ œ. ‰ b œ. ‰ œ.j ‰ œj ‰ n œ. ‰ Œ
vibr.

œ- b œ.
P .
Cb.
P cresc. F sub. P
45 46 47 48
196 200 204 # œœ^ œœ^
4 2
208
&    Ó J ‰ J ‰
a2: f ^
œœ^
1,2
œœ
Flute:
   Ó ‰ ‰
Flts.
3,4 & J J
f # œ^ œœ^
&    Ó œ ‰ ‰
J J
1,2

   f
Obs.
&
3(E.H.)

1,2 &
4 >
a2: œ œ > >
œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œJ. ‰
œ œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ
œ œ œ
j ‰ ä.
 œJ
äœ >œ . >œ œ
Ó
œœ^
J ‰
œœ^
J ‰ 4
F > f
   .
Cls.
3(Bs.) & . . .
?    Ó œ œ
œ‰ œ œ‰ œ
J J
1,2
f
?    Ó j .‰ j .‰
Bsns.

^ > > œ. œ.
^f
3(Ctra.)

œ^  œr ‰ # œ œ^ ä ä ä
œ #œ. Œ  œJ . œ œ ‰ Œ  œJ . # œ œ. œ œ bœ. œ œ. Ó
Tenor Sax:
& J œ
F äâ ^ ^ äâ ^ > j ä âä > >
T./A.Sx.1

j ^ Tenor Sax:
& œ œ .. œ^  œr ‰ Œ  œ. œ œ^ œ œ ‰ Œ  äœ . œ
œJ . œ œ. #œ œ œ œ œ. œ Ó
.
œ œ œ^ œ œ
Fœ œ. œ œ œ. bœ œ ä✠. ä✠œ . # œ^
T./A.Sx.2

? R ‰ Œ  J J ‰ Œ  J Ó
Fœ # œâ. œ^ œ^ œ. # œâ œ^ œ> œ œ . œâ œ>. œ> œ
T.Sx.3

? b œ . œ œ . œ^ Bari. Sax:
R ‰ Œ  J J ‰ Œ  J > Ó
â â > â â â â
T./Bari.Sx.4
F
? j ‰ Ó
Bari. Sax:
Bs./Bari.Sx.5
œv. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ # œ. œ- vœ
1,2
Hns.
& 4 F 

sim.


2
3,4 &
1,2 &    
   
Trpts.
& F
3

1,2
? 4 1o: Solo
Dm A 7/E D m/F


A 7/E Dm A 7/E D m/F


A 7/E Dm A 7/E D m/F


F #dim7 Gm B b/A b A7


4
?    
Trbs.
3

Tba.
?    
?    
#œ œ œ
1

   Ó œ #œ œ œ œ
Xylophone:
2 &
Picc.Sn. Dr: F
   Ó ˙
3 ã æ
Perc.
   Ó
Sizzle Cym:

ã æ
F
4

ã o + o o + o o + oo + o o + o o + o o + oo + o  
2
5

œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ
ã œ ‰ œä. œ^ Œ œ œ œ äœ œ. œ œ œ. œ œ «ä ^
Jä ^r j j ä
6

^ äœ . ä
& Fœœ
œ # œ . œ
œœ .. œœ œœœ ‰
 Œ  œœœ ... # œœœ- œœœ œœœ^ œœœ ‰ Œ  œœœ ... # œœœœ œœœ ... n œœ œœ
œ . # b œœ# œœ b œœ .. œœ œœ .. œœ Ó
F J A7/E Dâ >F dim7 œ . œ Bœb/A. b # œœ A 7
Pno.
?
4 F
Dm

œ
œ
A 7/E

œ
œ
D m/F


œ
œ
A 7/E

œ
œ
Dm

œ
œ
A 7/E

œ
œ
D m/F


œ
œ
A 7/E

œ
œ
Dm

œ
œ
œ
œ


m/F

œ
œ


Gm

œ
œ
bœ œ
œ œ
> 
n œ.
œ.
œ. 2
&
?    
Kb.2

&    
Hp.I
? 4     4
&    
?    
Hp.II

&    
^
Acc.
F #dim7 B b/A b
&
Dm A 7/E D m/F A 7/E Dm A 7/E D m/F A 7/E Dm A 7/E D m/F Gm A7
Gtr.
F. . # b b œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ #Bœ. /A A 7
Pizz.
? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ.
Dm A 7/E D m/F A 7/E Dm A 7/E D m/F A 7/E Dm A 7/E
D m/F F dim7 Gm
S.Bs.
# œ- >œ œ
Fv
Vn.1 &  sim.
  

Vn.2 &    
B    Ó ‰ j j
œ ‰ œ
Pizz.
Va.

?    Ó j f‰ j
œ ‰
Pizz.
Vc. œ
f Pizz.
?    Ó j j
Cb. œ ‰ œ ‰
f
49 50 51 52
# œ^
212
œ œœ^ 214 œ ˙. b w 218 222 .
˙˙ . ˙˙
1,2
Flts.
& 2 J
œœ^


J
œœ^


4 ‰ J
P
‰ œ
a2:

˙. bw
5 ˙˙ .. ˙˙
4
& J J
a2:
3,4
J
# œœ^ œœ^ Pœœ ˙˙ .. ww
& ‰ ‰ ‰ J 
J J
1,2
p
   
Obs.
&
3(E.H.)

1,2 &
4 œœ^
J ‰
œœ^
J ‰ 4   4 # ˙˙ .. ˙˙ 4
p
.  
Cls. Clarinet:
& . . . ˙. ˙
1o: .
3(Bs.)

œ œ . p
?  Ó œ œ Œ 
œ‰ œ œ‰ œ
J J P
1,2
Bsns.
? j .‰ j .‰   
3(Ctra.) œ. œ.
T./A.Sx.1 &    

T./A.Sx.2 &    

T.Sx.3
?    

T./Bari.Sx.4
?    

Bs./Bari.Sx.5
?    

1,2
Hns.
& 2 

4 5 œ œ ˙
a2:

P. >
Œ Œ
˙ 4
&
a2:

œ ˙
P œ. >
3,4

1,2 &    
Trpts.
  . .  
& j
3

1,2
? 4 j
Ó
‰ Œ 4 p ˙.
1o: Solo


œ #œ œ ˙.

œ ‰
4  4
?    
Trbs.
3

Tba.
? j ‰ j ‰   
? F œ. œ
.   
#œ œ œ œ
1

œ #œ œ œ   
Orch. Bells:
2 &
˙ œ ‰ Œ Ó  
3 ã æ J
˙ œ ‰ Œ Ó  
J
Perc.
4 ã æ
ã + + + +   
j
5

œ œ. œ œ ‰
ã œ œ   
J ‰ J ‰
6

&    
Pno.
?
2 œ.
œ.
œ
.
œ. 4
Celesta:
g œœ
‰ gggg œœ
˙˙˙ ..

"Quick Arpegg. Up";

˙ ..
ggg b www
gg w
 5 ggg ˙˙ .

œ˙ . #œ
j 4
& gJ gg ggg .. #œ
p gg ggg ˙ œ.
?    ggg J
Kb.2

g j
g œœ ˙˙ .. gg b ww ggg gggg # ˙˙ ..
"Quick Arpegg. Up";

&  ‰ gggg œœ ˙˙ .. ggg ww
gg ggg g ˙ .
œ˙˙ .
Hp.I
? 4  4 p gg
gJ
  4 gg ˙ .
ggg
ggg
œ. #œ
J 4
ggg
&  ‰ œ ˙. bw ggg # ˙˙ ... ˙˙
œ
J œ
g ˙ ˙
p
œ œ
?    
Hp.II

&    
Acc.
^ ^
Gtr. &  ‰  ‰   
? œ. œ.   
œ œ.
œ ˙. bw
S.Bs.

 ‰ J @ æ ˙. œ. #œ
& æ æ æ @J

Vn.1
Div: p œ ˙˙ .. ww
&  ‰ @œJ æ # ˙˙ .. ˙˙
æ æ
˙æ .
Vn.2

j j p ˙
B ‰ ‰   æ æ
Arco
œ œ
p˙ . ˙
Va.

? j j æ æ
Arco

œ ‰ œ ‰  
œ. œ. Arco p
Vc.

? j ‰ j ‰  Ó Œ 
œ œ
p
Cb.

53 54 55 56
227
ww >œœ 231 œœ ˙˙ .. œœ235
# # œœ
4
239 243
& >w J ‰ Œ Ó  
ww œ 3o: Piccolo:
1,2
sub.f
Flts.
w œ ‰ Œ Ó  
& J
>œœ # œ œœ ˙˙ .. œœ
3,4

 f# œ J ‰ Œ Ó  
&
sub.
1,2
f
 j
œ ‰ Œ Ó  
Obs. sub. Oboe:
& w
3(E.H.)

1,2 &
4 ww
>f
œœ # # œœ œœ ˙˙ ..
>sub.
sub.
j
œœ ‰ Œ Ó  
>w f œ ‰ Œ Ó  
Cls.
& w J
f
3(Bs.)

?   w  
sub.

w
1,2

?   F>  j j
œ. ‰ œ. œ- œ.  œ- œ. ‰ œ. œ- œ.  œ- œ.
Bsns.
œ œ œ. œ. œ.
F. . sub.p
3(Ctra.)

&     j ‰ 
T./A.Sx.1
# œ. œ. œ. œ. p œ- œ. œ- œ.
&     j ‰ sub.

œ. œ. œ. œ.. œ- œ. œ œ
T./A.Sx.2

?     œ œ œ ‰ œ œ œ  œ- œ.
sub.p
J
sub..p
T.Sx.3

?     # œ. œ. œ. ‰ œ œ- œ.  œ- œ.
J
sub. p
T./Bari.Sx.4

?    j j
œ œ œ. ‰ œ. œ- œ.  œ- œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ- œ.  œ- œ.
>>> F. . sub.p
Bs./Bari.Sx.5
F 1o:
1,2 & 4 Œ
2o: P‰ œœ ˙
>> >
Œ
w
‰ œœ˙

 F
œœ
>
3

œœ œœ œœ œ œœ
> >œ3 > >
œœ
j
œœ ‰
j
 

œœ ‰  
Hns.
& œœ œœ œœ œœ œ3 œœ œœ
>>
3,4
a2:>
F > >œ >
&   œ œœœ œ œ œ œ ‰  
J
F> > >>
1,2

    
Trpts.
&
3

1,2
? 4  
>w
a2: St. Mute

F
œ ‰
J
open
Œ Ó 
?    œ ‰ œ. ‰ œ.  œ œ ‰ ‰ œ.  œ œ
Trbs.
œ. œ œ. œ.
F. > F. p >
3

?   ‰ ‰
sub.
Tba.
w> ‰  ‰ 
F œ. œ. œ >œ œ œ. œ. œ. œ >œ œ œ.
1
?    F . .p
sub.

2 &     

3 ã     
    
Perc.
4 ã

  Œ Ó +  + + 
Piatti: Bell Tr.:
ã +
Driving swing
+ + + +
P
5
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œœ ‰ œ
   œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
"sliced" H.Hat:
6 ã
   F  sub. p
Flr.Toms:
& ad-lib. sim.

Pno.
?
4 ggg ˙ .
   œ ‰
F œ.
œ ‰
œ.
œ  œ œ
œ
.
œ œ
>
œ
œ.
œ
œ.
‰ œ
œ.
‰ œ  œ œ
œ
 .p
œ œ
>
œ
œ.
& gg ˙ .. Œ  
ggg ˙
sub.

? ggg j j
"Low Brass (Trb./Tba.)":
Œ   œ ‰ œ œ œ  œ œ œ ‰ œ œ œ  œ œ
Kb.2
ggg œ œ œ œ
gg ˙ . F œ. œ. œ. œ œ- œ. œ- œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ- œ.
sub. . p - .
&
ggg ˙˙ ..
ggg ˙ . Œ   . 
Hp.I
? 4 gggg ˙
ggg
ggg Œ    

& gg ˙˙ ... Œ    
ggg ˙ .
?     
Hp.II

Acc. &     

&    j ‰  j ‰ 
œ œ œ. œ. œ- œ. œ- œ. œ. œ. œ. œ. œ- œ. œ- œ.
Gtr.

?    Fœ. ‰. œ. ‰ œ.  œ œ œ. œ ‰ œ. ‰ sub.p 
œ. œ œ œ.
>w w ,. > F. sub.p >
S.Bs.
w F
& æ  
>œœ # œ œœ ˙˙ .. wwF
Vn.1

wwæ #f œ
sub. modo ord.
 
& æ
>w f
Vn.2
w wF
B  
sub. modo ord.
æ & B
w F
Va.

? >wf modo ord. w  


sub.
æ
sub. f modo ord. F
Vc.

?  >w
Œ ˙. w  
Arco

f
Cb.
p F
57 58 59 60 61
Sully:"Slumber Party": Happy Monsters: OUT AT:
247 248 >œœ œœ œ >œœ œœ œœ >œ œœ œœ b >œ >œ w
259
œ
266
œ
251
#  >œ
255 263
&   3o: Piccolo: >  >  J‰Œ Ó
4o: Flute: f    b Œœ
1,2

œ œ œ œ #œ œ œ w  œ 
  œ œ œ J‰Œ Ó
Flts.
& > >
>œ^ >>œ # œ ^
3,4

&   fR  ‰ œ œ >œR  ‰ bœ œ w
j
œ‰Œ Ó
^ >œ # œ > >
fœR ^
1,2

   ‰ œ œ œR  ‰ bœ œ w
j
œ‰Œ Ó
Obs.
&
f>œ ^ >œ œ b >œœ # >œœ
3(E.H.)

 
œ œ œ œR  ‰ œ
ww œœ
J‰Œ Ó
& œ
> ^
fœ œ >
1,2
œ
œ œ R  ‰ œ œ >œ # >œ w œ‰
  œ Œ Ó
Cls.
& œ J
œ. œ. œ. œ- œ. œ- œ. œ^
3(Bs.) a2:

?  
fœ # œ œ  œ œ œ  >œ œ œ  Œ ‰ œ œ ‰ œ
œ> # œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ‰ Œ Ó
J^
1,2

? œ œ j > f j
‰ œ. œ- œ.  œ- œ. f ‰ j ‰ Œ ‰ œ œ ‰ œ œ- œ.  œ- œ. œ‰ Œ Ó
Bsns.

.f . œ. ‘ ‰ #œ œ . . .
œ
3(Ctra.)

j j fl fl fl f j
& # œ. œ. œ. ‰ œ. œ- œ.  œ- œ. # œ œ œ ‰ œ œœ œ  œ œ œ œ
œ œ > # œ œ œ >œ œ œ œ bœ œ w œ‰ Œ Ó
> > >
T./A.Sx.1

j
& #fœ œ j ‰  j ‰  œ
œ œ œ ## œœ >> œœ œœ œ >œ ## œœ œ œ œ œ bœ œ w œ‰ Œ Ó
sim.
T./A.Sx.2
. . œ. œ. œ- œ. œ- œ. # œ œ œ œ œ œœ >>œ œ œœ œ b >>œ >>
? fœ œ œ œ œ œ œ œ sim. œ œ œ œ œœ œ œ œ >œ œ w œ‰
T.Sx.3 J ‰  J ‰  J Œ Ó
? f œ. œ. œ. ‰ œ. œ- œ.  œ- œ. sim.
œ œ œ ‰ œ œ œ  œ œ œ> # œ œ  >œ œ œ  >œ œ œ  >œ >œ w œ‰ Œ Ó
T./Bari.Sx.4 J J J
f j j f j
? œ ‰ œ. œ- œ.  œ- œ. œ. œ. œ. ‰ œ- œ.  œ- œ. œ # œ œ  œ
œ. œ. œ. œ œ  œ œ œ  œ >œ w œ‰ Œ Ó
sim.

.f > >
Bs./Bari.Sx.5
> >
  fÓ Œ j
& œœ # œ ww œœ ‰ Œ Ó
> # >œ
1,2

  Ó Œ f j
œ‰ Œ Ó
Hns.
& œ #œ w
äj
f >œ œ
b w œ
3,4

j ä ä.
&  œ. œ. œ. ‰ œ. œ- œ.  œ- œ. œœ ..  œœ .  œœ ..  Œ >  
1,2
F Jä Jä ä
j f
 œ. œ. œ. ‰ œ. œ- œ.  œ- œ. œj .  j  œj.  Œ  
Trpts.
& #œ .
œ. 䜜f.. 䜜 .. 䜜 .. œ. œ. .œ œ- œ. œ- œ. œ^
3
Fœ. œ. œ. ‰ œ. œ- œ.  œ-
?  J J  J  J  Œ ‰ ‰  J‰Œ Ó
a2:

f
1,2
F äœf ^
? œ ‰ œ. ‰ œ.  œ œ .  # äœ . ä
 œJ .  Œ ‰ ‰ œ œ œ  œ œ œj ‰ Œ Ó
Trbs.

. œ. ‘ J J œ. œ. . -. -.
>
3

?f ‰ ‘
f
j  j  œj.  Œ
f
‰ ‰ 
^
j‰ Œ Ó
‰  # ✠.
f ✠. â
Tba.
œ. œ. œ. >œ œ œ. f œ. œ. œ œ- œ œ- œ. œ
? f    . . 

1
œ
  Ó Œ bœ  
Orch. Bells:
2 & œ
F
3 ã     
    
Perc.
4 ã
 
Bell Tr.:
— ‰>  
ã + + + + >±æ. > > J
>œj j ‰ j j j
5
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ F ‰ œœ œ œ œœ œ ‰ f ‰œ œœ œ Œ Ó ˙œæ. œ‰
ã œ œ. œ œ œ. œœ œ œ œ œ œ ‘ œœ œœ œœ œœ œ ‰ œ œ ‰ œ œœœœ
 œ œ œ  œ œ  œ -. -.
œ‰Œ Ó
J^
>œ. >œ. >œ.
6

f   ?f >œ> # œ œ  >>œ œ œ  >>œ œ œ


 Œv > Flr.Toms:
‰ œ ‰ >œ >œ  >œ vœ vœœ ‰ Œ Ó
& œ œ œœ œœ
f J^
? œ ‰ œ ‰ œ  œ œ œ  œ œ œ  œ œ œ  Œ ‰ ‰  j‰ Œ Ó
Pno.
œ ‘ œ> # œ
œ. f œ. œ œ œ œ. > > œ. œ. œ œ- œ. œ- œ. œ
& . >  f  . 
j j j œ. œ. œ. œ- œ. œ- œ. œ^
? œ œ œj ‰ œ œ œ  œ œ œ.  # œ . œ
 œ ..  Œ ‰ œ œ ‰ œœœœ œ‰Œ Ó
Kb.2
‘ . # >✠. œ
œ. f œ. œ. œ œ- œ. œ- œ. f >✜ œ œ
œ œ #œ œ œ œ œ œ
â
> J
& .  œ Œ  
Hp.I
?   f   
  œ œ Œ  
&
> œ œ >œ # œ œ œ >œ œ œ
f œ
?     
Hp.II

E>m >œ . E>m


  œ.   œ .  b œœœ # œœ j
œœ ‰ Œ Ó
D E dim B 7

& J J ww
Acc.
J > # œ w œ
j j j
& j ‰  ‘ œ.  #œ .  œ.  Œ  
œ. œ. œ. œ. œ- œ. œ- œ.
Gtr.
ä ## ä✜ . . ä✜ . .
? œ.f ‰ œ. ‰ œ.  œ œ œ. ‘ f â>œœ . . œ   J œ  Œ  
Jœ œ œ >Jœ # œœ œ >
> Div: œ œ œ œ œ b >œ >œ
œ
S.Bs.

f f œ œ œ w œ
&      bœ œ w œ‰ Œ Ó
J
f>œœ œœ œœ  # >œœ œœ œœ  >œœ œœ œœ  >œœ # >œœ
Vn.1

  ww œœ ‰ Œ Ó
Vn.2 & F J
f F j
B    œ œ œ  œ œ œ  bœ œ w œ‰ Œ Ó
œ> # œ œ > > F>> # >>œ
Va.

?   f    œ w œ‰ Œ Ó
œ # œ œ œ œ œ œ œ œ J
>ä Arco F> >œ
Vc.
Pizz. >
ä >
?   fœ .  # äœ .  œ.
J  œœ œ
w
w
œ
œ‰ Œ Ó
Cb.
J J J
f F
62 63 64 65 66