Vous êtes sur la page 1sur 103
BURMISTRZ RABKI-ZDROIU ‘Zaragdzenie Nr 8.050.164.2020 Burmisteza Rabki-Zadroju zdnia 13 listopada 2020 r. lw sprawie: prayjgela projektu buddetu Gminy Rabka - Zdréj na 2021 r. i preedstawienia go Regionalne} Izbie Obrachunkowe} w Krakowie ‘oraz Radzie Miejskie] w Rabee - Zaroju [Na podstawie art, SI ust. ustawy 2 dnia $ marca 1990 r. o samorzadzie eminnym (Gekst ednolity: Dz, U-z, 2020, poz. 713 2 p.zm. ) w zviqzku zar.233 iat, 238 ustawy “zhi 27 sierpia 2009 ro finansach publicznych(fekst jednolity: Dz, U. 22019, po7. 869 2 pin 2m.) - Zaroju raragdza, 0 nastepuyje: st ig projekt budeeta Gminy RabkaZdrsj na 2021 1. 2 uzasednieniem formacyjnym Proyjmuje i materalami 92 Praskazje sig projekt budzetu Radzie Mijskiej w Rabce ~Zaroju oraz Repionalnc} Izbie " ‘Obrachunkowe), 53 araadzenie wehodzi w 2ycez dniem podtcia. festa ray “PRI.C006.AO4. £08 2 ois 16 tapas 20201 aero ee UCHWALA BUDZETOWA GMINY RABKA-ZDROS NA 2021 ROK NR sen RADY MIEISKIESW RABCE-ZDROM i 2am. Na posbsawie at 18 wt 2 pt 4 pt. it) uss’ 2daa 8 marca 1980.0 samoradeie ginny (D2. 22019. por 506% pin) wae at 89%) aR 2M sl 1S, af 212 wt 1-2, 22 tnd 239, fi 250 ws 1-2, 264 at wstiny eda 27 sleroia 2009+ 0 oansich poblicnych (Dz U. 220196 Do 69 nm) ‘Rada Miia w Rabce-Zaroju vchwaa co nastpes sh 1. Usa sig dachody badbtw w yea) kwocie 82936 110,182, w tym: 1) dochody bieqce! T6881 197,38 2)dochody majghowe 6354 912,80 21 isk alert Ne 2. 1 Usa sig wyatt w ez} kwocie $8379 698,89 1 w yn: 1) wat big meen vot 74316 817,322, re obj 1) wit beng jasc budetowyeh w wack ean) 44 O16 47021 2x cep ‘nya a wynagrodzeia ikki od nich allezate 27 642 286,0021 ~ wydatzwinzanezelzsy za statatwych dnote buetowych 16 41421421 2 by wy na doteje nn zai iezgce 5 83 00,0 al ©) wy Swiaeronia na ras ond izycenyeh 28 07628,00 21 J nao dag ptlcmego 70 00,0021; avy ©) wy a programy Fnansewane zinta, © yeh mowa w aS ust pk 13, w eee ‘prnane reals as jdnostk samara teytorsego 849 87602 ‘ wyplaty zy organ gwar 6407809 2) wydatki majghowe ma ecany hvore 14062 381,812, wom: antl oe wey apy inweerne whale MOK BLST ok zempo aa promy Tinansowane suet Ze, © Morjoh mow waft ureplt 213 west rlgran alc ‘ade edt storys teytonlaego Keane kvece 8 SEB 22480 nk kw zaezika N2, 93 |. Ronin mie doco wyatt planowany det budot w kvocie— 5443 S868 2 try zor pstzyy peayhodamipochoegeym: --z2acggigye poaycaakikredytin w wysokosei 2980 612.002, <2 niewpkoreysanych Srodkiw sicnganyeh a rachunku biezaeym bodaeu, wyialgeyeh 2 relcznia ochedow faydahw nim finsowanych zwiqemyeh 2e seczepileyml zasudan wykonywania buts ‘edly ogbnych utowath ow wyaokoss 2953 972,00 -zwyniajgychzrocicneia tok okrelonych w at 5st 1p 2utawy 0 Hransch publiznyeh | dot ti realeacl. progam, pojelts ub zadana inansowanego 2 bien eh sredkiw W wysokoei 19 OD4.68 21 a 1. Ustl sg ea hwo proton: babies w wysokofel 9442 976.68 22 cre: 1) zasigniyshpoyeck i rey a yk kono 6980 00,0 2)pryehody jelnstk sunocrgs teryornnegs zniewpkoremtanyeh Sodkbw pinigayeh om rachunky Bicteyn budits, wynikayeyth zrosieena dachodow f wydskGw sii famasowanyeh zvigzanych 2 ‘vena asaaml vykonvana bode obredonyni w orgbych wstanach 2353 972,001 Dpmychody jednonck samorado teryorialnego zwynlajeych zrorlieenia todkiw okredonych art Ss, pk 2 wtany ofaansachpublicyeh | dt ma relizciy progam, pojekta lub zadania Finneowango 2 uni ch sodkaw w wysokoic 109004682. 2. Usa sig acm kote orc badass w wos 3 999.3800 a - joke w alacant Ne3 8s |. Usa sig init obowien 2 yt Ikredybw ipoayezck zacggaych na sfinaowanie plsnowancgo defeyty budéet w wysokote 5x0 2,001 2) kre ipotyeask zaviganych ma apa women) zaiggigtyeh ponyezekikredytéw - do kwoty 3999 38500 at )lredytw ipmiyezck racggayeh ma afnamownie prajeiowego dele — do kwory "00009000 2. Upowuain ig Barmita Rakl-Zrou do zaiggania zobowigza 1a tyra poryesk ikredytiw okreslonjch Linitani wyuajeymi zust 1 pkt 12 2klineh obcipenia {yaks th play nie mogs paskrocy wellotl dug | Koslow bsg dug ttalonych w Weloetnis Propnore Fiansowe} Gminy Rab Ze 46 “wore si 1p rezerg opting budseta aa yah siprzewidriane w kwecie 250 00,007, 2) tezerwe cela ne eliza nh wise 2 akrenn zarzadaniakryzyromego w wysokotel 280 (00,02 ". Z doco wth wedi si |. daca {wy zwigeane a ealinagzadahsaconych 2zlresy administra rzxdowe| i innych za econych usta = zgadhiezzalgeznikiem Nr, ‘2.dochody i myth ns zadain realizwane na podtawie porszunih lub umw zinnym jeénotkami samorzad eying agdiezzalgzniiem Nr 5 3, dochody opt yt wySawania zezwoles ma sproeda napoj6w akobolonyeh i wydatk budzeta na reaiaee ent ohvedlonych w Grinymn Programe Profakyk Preecivdsilnia Uraleineniom - zgodhie zaiezniien Ns, 4. dochody zyfolaoplat iar 2 ovzystni efrodowska or wah rwizane 2 Gaansoweniem ochrony Srodowisea | gospdark doe -agae 2 algae Nt 7, 1 Sm19DDDISALAEAD.BGA7.2PRBITSA pt Sheed 5. doclady 2 ytuh oplat 22 pepodowanie odpadami Komunanymi ore wath awigzane 2 Kosa funcjonowani eters gospodsrovaniaodpadani komtndaym-2godiez zalezikem Nr, 6-dochodyzoplat 24 koreystmie proce przewetskéw i opratoréw_ublicnego tanspary siorowego “zpreyttankin mons posh ga sezadeanych pre ring abl tl ous yma eh ‘urymanie~agodlezzalezikien Nr sa. \Wydatki badets Gminy bn planowe kwoty dota adslane w roku 2021 — jak w zane Ne 10 98. ‘Wat bude Gminy bejmayplanowane kwoty wydatkiw majkowyeh ~ 2godnie x zalzikiem Nr 1 510. Wohi budot obejmujg soak do dyypnyei_ jos pomocniezych Onminy RabZaei sw acne Kwocie 130 678.50 2, wm Sok 2a 2 wt Lusty dia 21 tego 2014 anus soleckim ‘Wen Iwerle 13067830721 sgodaie = zagemiem Ne 12 su. Usa sig plan prrycho i sztw smoreowogo saad badztoweg - zendniezzalyeikien Nr 13. sn. |. Upowazi si Burin Risk do: 1) dokonywania ian w budscs w graicach dia w plane wath, inych nz krelane w 257 xiawy ona publicanyeh w tym feoie x prosaeieniaml wydatw na wymagrodzeia ze towunky pry, 2) dokonywnia zion w plaie dchodw i wydatwzwiqanyeh =: 2) ming kot Tob vzyskanem pio rzckazywanych 2 budaet Sodkw earopejkich, ole zmiany te i pogory wih bude \amiananiw relia prebigzgca Sinansowanego xvzilem Sadklw eurpsskch abo éodkén, ktrych mowa wart Ste | pk} uty 2 dni 27 seria 20090 nasach publican, eile zany {ene pogorzg wah buze ete plano’ trymanych bata od earopssich 2. Upowania sig Bumisrea Rabki- Zéroju do prackarywania Kiewownikom jednostk budtetowych mnie do dkonywania prise w plane yd iach: 1) w obrgbiewyitkw a wynagradrenia klk o nich nalicrane—w graicachrozdral wpa, 2}. w orgie wydatkw ronda avigzanyeh reals rad statutowych ost budtowej 3 \W zaeicwykonywani aca na 202 ok wpowaia sig Burma Rabti-Zoj do: 1) zacigania w roku 2021 kreéytiw ipoiyezek tt sfinnsowanie prejciowego dficyt bude do kwoty ‘tow o0000 2. 2)fokownnia w tacie teal budtete casowo woluych Srodkéw budbtowych na rchunkach w nny nk nian rowadzacy aby bude su \Wykoomie Ucwalypowieta se Bumistzowi Rabi ~ Zi 1 sni00D34A1ABAD.NGAT2BPEBMISA pet sna ans. Uchwala wehodst wayce diem posi, xm0eg obowigjgey od dria | styemia 20216. ipods ‘plas w Drenniku Uzqdowy Wojewsdwa Malopaskiego. eset 1" Leszek Swider Plan alga Nt do vealy Ne Rady Missle w Raber-Zoju doco buzetu Gminy Rabka-Zarj ns 2021 roe pat | Reataat | § News an ogten ches i 5 Ble a ine m7 ‘ma dv trae wn cme ete eae ovo Se senes —a eta in| io a sunnah onan tc elo ow iyetiren eto Ae es tay ni erste ear aetae ier 0730 | yeh jednosiek zalicranych do sekioe fnansiw 1 ee Te ee a Sopa a i ym de ed tr pn aaah alee tone ow aan 7 Sapte pet asta ome omy ud mew come ae ohio rn ow ere caw | Hobe hte ye orm » ‘ewchomodt ange et nt i mir Scapa sel me yg ws 0750 | nych jednostek zaticzanych do sekior finanssw oe sit mete ple ta (0830 | Wplywy zushig -40,000,00 | oom | Wie spomaih Tot a ie 9580 ez ein ner a cesta lane ree sage ioaatien Sarre aamnancaaupausenaes itt ot 750 Wop wjemisie 1 78050 ‘om yi doue rth fansovane wpe Taralonjsada avonanych wlan Bea, © ono Fpehiowaveart Sut p23 ‘ogi clone tyne tet pasta a eating a caches anita re yeh ‘tascam gin eon gi iam owuowe pinay) a 200 1375900 Duty edt smarter zane 2360 | lien elke smn aoe) ey a0) {id ecg stoma ‘ay in at in ma rack pwn) 22.0000 | ‘om nul dso faaowanie wd ‘irl amsonatych wlan oak, 0 no Honehnova wat Sut p23 ‘qin | Hebmy style sab ezine, oat Komori ts toe puna “ eo. 520 _| piyay zpmosbne ob 0000 770 | Wlywy 2p decodin 200000 75005 macs joa amoral eyes sisis00 ‘yn ae dos dk uSanovanie wreak ‘neice mn aeons edkow aisa0 oshmowavrat Sst p23 Sod dofnmowani way na itech gin arog | omit nce gin 20 powaone 708 | Frmjchswek pat) snare wows, sata Poston sane de a ‘ray my onan way pswons, eno — ery po Sowmiten mt ing dod mame wy Stn ave nt iaanvrangch vaio sodkow © 00 genome wa See e219 st Ti acho Hy pss Sane ty ttl dag dad Heansonaie win ‘aren ada anon zen olkow © 00 genoa at Ses e213 Dts cclawe syne des patna reataje nda binge er anna owe ene — Phas lecoyeh amit vie pin ewig owtowergniney) wn 1 Obrena arodows 0000 1 S1}DDDISALAEAD.B6A7AIBEIISA poet Sie ‘vgn dog rode a Saamowanie wat tonto ae aman lon Sk, 0 oo Hiren mows wat ust 1 p23 ~ a erase wy cone om ‘vom ldo dh ms faasovane wate ‘arelanj zd uma 2 wlan Saw. 0 Eaychoova wat Seat ta s3 Dut le a pai ae so | iesyyeh lens dos rowan ama | Zssieconeh gil (elon pin ovine conn powstowo iy) sa 14 “erence orn positrons oom ‘vim doa dod anon wth ‘ital ona anarvanchwaslom soe, 0 00 Sanchar at Su 1 p23 75416 ‘ia gin isa) 10.0000 | ‘rn na dtc dk x Bassai wat Sutualonje mans anoayeh 2 wal sea. 0 oo Snshmowavwat Sut p23 na _| Wobwy ina graye, mad inc ar sro | Moire ipa gen man ro00np0 Dosa oth prawaye eb yeznyeh i inch 136 dost nepsseyeheunbownsspavisawytahs | 244 13425 ‘rte ich pote ‘vm yt dong ohn Samana de {hn anh ensvanch son show, 0 0 Tapeh nwa wt Sus E23 15601 py zpos dochoiowego o nb yeah 005000 iy dng dad nsw ye {hat onal ananvangc wale ec, 0 0 yeh ome war Ss R23 Woy od od diol goad Sd 350 | fey eleeneg W frm ary poston) ae saa 1 | Woy =o iceminoych wz ah 70 | potent spo ss sms sa200 ‘rym ud dh Sansone mae recta anova dike oko © 00 ieee wa Sst 21 (510 | Wlswy «pth od nirstomesst sas27.00 1 S919DDD 3541 AEAD.B6A7 ROTA post sone 80.00 (20 | Woiyy zpoda ceo 330 | Wpiyny zpoda nes sosmn. ‘oun | Woy pedo oth anon 280m 000 | npiyeyzpaduhsad yma’ wiogrmnyeh ‘00000 coin _| NPiny eotekos neminonseh wpa zat a aot "Nps logs pot eps, pao sss ‘pew rin, pedo eyo! yn seoua ras way on oli opt aaigeh of nS a Sem ‘wml docs a iasowani kw {iota sual asowanych eon so, © ono igchnimvaweat Sut p23 210 | Wp zp od race 3000 090.00 ‘320 _| Woy zpos ress somo ‘330 | Wy ape neg | ‘060 | Np peda otk tmasporonech 230.0000 [— ad _| Np spss od pat down vases 0570 | Wpbwy 2 oy od osnnia ow rowm0 Nplyey 2 pty wlowishows) bien w gnc sso | nth gy nowinkons droconpe ‘150 | Wey opty naowe so0000 (10 | pny zeny misiove 2.00000 300 | pty xpi eyo ywioprannye 500 00,00 Wry zoho itemise wpe zak wo 710 | soso opt loses 1s18 Snead yitrenraoct seo aeas ‘rym zy dt rdw Faaowanie wy ‘arate ch tansomayeh 7 wlan al, 0 oo Snehimews wat Sut p23 am (0 | Woy ey arbors) av00o0 (0460 | Woy zon noting 00000 Woy la 2 eave spine asi so. caso | Notre ens 00.90 py noe aly opt pbisanych race 090 | edmisamezy eytnags meds bay 1250090 0590 _| Wp zap a Koncsetiese 700000 a (w90 | Wy entayeh opt 35 0090 1 Sn19DDDASATAEAD.BGA7-APBITSA pt Sioa “ingyen wpa 710 | pti oat 090 oso ‘Web ein w plac towne dh buts rae ‘vm dot aw fnew wy {sein nal ausowangh 2 uazatem so, 0 000 Rech aewawe at Santa 010 | py poi dchodowep ed other 13 4270600 com20 | wpyy peat dochodower cdot paar 0 00 a ie zie wom ‘om nudged Hunsovanie wy ‘arlene Batson 2 wl Sea, © a0 Sayehimowa wat Suse 1 p23 |) assor |_| SN a ata ‘se 0400 _ ym ld no fasovaniewrdator ‘alsa anoanychln sea, © ao Tonch mavawat Sut pu2i3 2510 | Sobwene oe x dpe 156970400 "0 aed mya muon oie da gi 652458600 "ym uh dot rn a anomie wwe ‘lec aah lunsowanych woken so, 0 00 ‘eh awa Sst 1 HE2 3 20 _| Sheen ote baie ptsva 6245560 7s “in races anos ‘100 | "rym ak dng rd Husa wat Stalin sde ans wilon .° 0 Uinehimowa na Sue E23 aro | doa uth past da gin aowiskonyeh at Tango 751 Tai enon bs gine) A in 27a ‘ron dtc roth Fasovane wy {Liza de meray wate kd, a0 nchimowa wat Sut Ip? 3 2920_| Swen oine bud pa 270 ma Diva wyebommie 06 1.0 ‘ym zy dtm fanart {hn aneaowanchy ast iw, 0 asso Such move watt 1 pet213 oi Shay podwove W750 ls ss¢DDDaSA-4EAD RENT AEERETISA pts ses ‘ym zl doa dow fianowani yew {ae soda resowanych len so 0 neh mova Sut I plt2'3 wasa or ‘py jo dieramy slaw mation ‘State Pata, jest sry tyre eye jase mllcsyeh do stor fans blecye on ach unio pony care 4190000 ox ‘Np at “450000 a "Np =pomaaieh eek ono "py aye doch 22000 Dag cele w mach ogni Eaanowangch 2 ‘nom rod ewopeich oz eakn, yeh noms ae Sot 3 lt 1b st, pow Inc ati fw epee, elomangeh see Stns amoral eerie anon aaj cele wramich pograndwSranowanyeh ‘ae ow ebopeich ore fk yeh ‘Nowe at Sot Spe at stay. lel ms ro10 iy pra w lc onc ‘ron dog otk Fmsovane wd “Livan mda amomyeh «wlan ean, © ‘oshmowawat Sut R23 ono oa Wlpwy plat orynie 2 wychovaniarondoles® 43090 20 Dog celoneotzymant pusta aretisip ‘imsych ada capi eo ein vi powitowo ginny) 1179690 ‘aoe reise 9601100 vty dong ded nsw wy {hac ana asovanych usa od Hugeh mwa wet Sus 213 0 Wp Zapata koran wyehowaniapradaolnego «10000 ors0 Woy xan cay sade mio ‘Shr att, jens moras eyes ib Sehr ssconjeh dn sites nae cay rae nyc on py cae 13.0090 Wore | ‘30000 Wp x paso adek 260.90 Woy 2réanch dockage Datel ore tb pda ei 2050 | Home snat epee ein ia gi, eho 4335100 owiowe-gminyel) Dati cele cua giy na aa ite 2210 | elizdwane ms ptt porch (ms) my cav0000 Seon sora eoralep) ‘sas eal specie 00.00 ‘vtym lado dks fewnowani we {ez al assvanych 7 uaken son 0 oon ory mova wat, Sus 213. 20 | Wywy poste deck 1770 | py ety decd ‘oi0e Ins oy wyehowania pnd ‘ion tuh dtc fotki ms famowanie wpa ‘utealonj de anes won sew, © 0 Hiiyeh moma at Sut 23 tiem otraane x te paw na reac amo sharp as Wedge gin einer min =e 8678900 Fosttowneminne) 200 4000.0 os 6000.00 | ‘mz yi doe stk ne fansovane wan stan se nnvomanych dl eh, © 00 onehimowawat Sst p23 (060 | Web ts or = oem - 724600 ‘ym tl dats bm Ginusovane wd uae hl lausowanyh wlan sao, 0 00 onshantvawatt-Su p23 — sm omy pmo pean) — 2as2700 ‘vfs tle douc dahon mo Finsovane wi ‘ees se asa urn Seah. 00 Sogeh mova wat Suit p23 (510 _| apimy arizyeh dood - masa700 Stl ma epee adowote oie asby a pobleie tie Snax pomecySpolecneoa pases esc uezsieqe w ag cna tesa ‘a _| sym: dort a fnsonale wy {esa soak enon wslen sob, 600 Soychimomaw at Sut p23 1 59199003641 AEAD.BAA?FBOTSA pt Seat? Doge eloe zane x te putswa na eis 2a0_| stamped bees min iq gin up 2531500 Fostoria ~~ | trons ete pono wat oar ans ean aa ‘Supima ereytaie ewe ial ‘om yh doc dw ns Haaovaie wren Saraki de aman elon se, ow Nonchmesa wan Saal t2'3 Doce ora bet pee a ei 2030 | Sts at bee pin ee pm evi 29690 powatowzminyeh “| se “ai wate 19.6400 ‘mh ded ot anomie wp lotialy te aomowenych en oon 200 ich nove wet Soe BIS ans) celowe orzo bata put a rei 2030 | Mase nda Beye pin ia in zon 1903400 Powitono-minet) Sopa sey ra300| ‘ym tu dtc ed a Semone wat Stein ve neon «won, © 000 Utryeh maa Sut p23 10 | Wry =pseeabeh ae 90 Die etawe rymane x dic pst ma ec ‘nd egyeh ars admins ao re mye 2010 | ih sleoyeh amine wit in ua M1 st690 Sonisows-piy) awa Duotone mane bboy ma eis 2as0_| susp adn beeen eng anv eo s3290 wtih 15008 nag opr epee wah pike mssa0 ‘rye 2 yw doe mn Hansovane wd ‘Lita zded mown wale die, 0 ono Genchnwa watt Su p23 ‘0 | Wepwy ig misso0 a0 oes wake Sarin 10321390 ‘ym 2h doi ow ms sumpwane dak ‘nel aaah fasewanych wan fd, 0 00 Conshmowawar Sus E213 Date tye amen bi pts iy 2a | seh ands ebepehenm Gwen pia apt ware jovtowcmiye 1 SP19DDDASALAEAD.N6A7.IOFEITSA pot Sie eave diate 133380 ‘rn xpi doc rok Sasowaie wy Sutvlonj a anna wile so, Syehmowe wart Sus p23 00 rive des rr) ‘ron yl doc otk ms Hesowane wy ‘urea mde amemsyeh¢ wal ew, © Giyphmova war Su ps3 oo 1501 Sindee wave 13298000 ‘om zy dot rd 9 Suaowanie wd ‘ato za lmsonanych» wlan oak, © ‘ngh mova watt Sut pt 2s3 ono Welw pase ot 200.0 Dots clone oy tet pest adn Sets Fakes dna owe ete gna {Evie gin, rahan porn gy), rweane rea Sidenote) Sows Pomoc pts ohowysn dit 128723000 210 yy eee doz pata yor sanych ‘Mezzo x pce ab wyhoeye9h 2 ‘rane rose ye a wT sty, pobranyeh inal hb dni wyshott 000.90 ‘winrar, dwindle 2 adsza ‘Menno oar nea epic nee ‘esowe vahespsen soles 643946100 iy 2 ing dekdw fansite ‘ela nat mansrvanych wate son 0 geheobe wat Sue p23 a0 ‘py ome oie 209.00 Dots slows oman» batt pa eine a inch 2 aes administer) rye a cp gine Cavin pin rekon Foslawe-gniny) estar 6385 667.00 Dect jest more erie avian ‘als zak dina awe oa ch $n smpeh st 2510 Wpby 2 carotid ez anol worse ‘Begun pence seeysneh ‘eran poet o yeh mows w a 184 sy, beayes merle ib halen wed ‘see Wace 34530000 1 son 8A ABAD.NGA-2PADINISA pst ‘vty ot ong sadn nso wy {ease at fannvaryh drs eo a0 inet moma wa Suet 23 Daj cle tyme x bt psa mec ‘an tcp senate) yeh Sida econych ami igo ein 2a onan ga) toa 2010 s4s.290,00 ‘Add ma bepineie adowote pce oy ssi Pini ie laden ens rar ob msi990 Fb ada ope ‘mst doc dew fnasonani wath ‘an soda ames wlen Se 0 000 Booch neva wat Seat p23 Deg clone oyna bate puss a reine ‘ats eye asus rove yeh est ecm gi enh pi, wish as ovina) wiv 200 s5i6 ‘ton pik nad dit w we do m3 ro wo.00 ‘vom ah dog rdw ms Baasovae wy ‘rear nat anna we edn, 0| ono ‘neh meme wt San e213 Dot clone rane gminy mead ite 210 | alunvonem pss proe (ami) ey 010090 fest sme 0 Soap amma eben dba “8s a0 ‘om ihdouci sow na umsowane wd ‘enn sae asowanych len eho, 0 ssoon00 ‘eh move wart ut 1 REIZI3 ‘oan espa pada Romy “aaa ‘rym do dod fans wo {haga nansowangch wae 0 000 eh onva wt Sue R23 Wp nme alge ph pobianyeh pace 0990 | edo samo tying ma posta eb sss 290 e008 especie iat 20.0 ‘tym zl cng ded nso wn [ugehomne et Sunt T0249 (D_| Wlbwy ripe echo 2000 Sons ‘Ochna power atostryemero mts 350250 1 3919900354 ANAD.BGA7.2ADFEITSA yet Shou 10 ‘mnt dog rh mHnasovanie wpe {avulonjsed ansehen Sea © enehovawart Sua |p '3 age elowe wamachpogamd faumovanh ‘der sa eric onze, okie ows est! pr ae wt 3 phe 6 sy hb lew omaha sea epi Scenic doco insyfiowanych w pare 205 sson00 ssoong0 "py at zvigzane z romano ek x pat ‘ar 2 ernie eon ym 29 tg odRw Goreme mtn evn us aman aa elk © neh mova ust p23 e000 “Wem arsyeh ot ouco ida 76581 19735 ‘vty 2d Sow a fisosowani ww {aig nal nsowanych 7 waken so, 0 Hench avant Su p23 sumo sajathowe ‘espa misiows 1656 0444 | ‘om yt dg rth fava wpa tata zi Itsowanyeh 2 wale saw. ényehinowawat Sut 1 pt s3 Lseatet "00s ered rt aber Tasaaas ‘omni dtc rod ms fausovane wyatt {arlene ln Sea, © énghimowawat Sut p23 Hsse04et play 2 ccplamee nya pravawlsati ree rows woven werepo irchomott 100 00000 Dag ele wranachpogamin fnasowreh = snes hw eropeaeh ofa bch bows ae Suse Stab sre, hb att ‘ac die tow europe eaizomeyeh pee ‘Sdn amore eye as ei cele wranack orate aoe ‘ie od erpech on dk, yeh ‘noms a Sut 3 lt Sab sy. tose ‘Sach dion show epee elizomanyen pre nr mary eters ssc ‘ii soetowanie 1am 36 | \ sS1900D35AL-4FAD BGK? 2AEOTISA pte ‘vm zl dot iasowanie de {nts anon aan soi 0 orrsin36 neh mvawat Suit pR2/3 wn Shay potswowe To 36 wim ztiledoaciisedéw a fiaaowani wah ‘eng sal iesowanch en Sho, rorsin36 Tgchimvaear Sas pH 23 Daag cele w rae progam fanowyeh 2 ‘nem rod cuoefich oso, 0 rycb ase | Rowena Sunt Sirsa sty, plat 1369 1436 ‘nck bets dow expec esaonanyh rez Fossey eye one w rami progam fnansowych ‘nem sok eee rz rh, yeh a9 | tows ara Sut 3 lr btw, bol asais20 ‘emeh ula dk epee, elzonanyeh pre ons aerate eyes 0. ‘spd oma ehrens ado n07H190 ‘mz yuledot dw Fiasowani who ‘oe seh anowanch ase 0 amo Sapchmavawat Sus 1 pH2/3 ‘ooo ‘on pow anonyme Fins 2073100 ‘vim tl doa od anon wy ‘een soda estan Walon son 0 207810 Conch nwa wt Sunt pt2s3 Date eawe nach ogi amsowyeh 2 ‘son odd cree rer ra, yeh casy | Sowa ra Sunt Sits busty, pons Las “font bu eh apie realzoranyeh pac ‘th snort eye Dag cle wranach poi Saasowyehz ‘nero eurpech oeSdk, keych asp | oma ae Sune 3 lt St si bitin, hb phe 90230 “ch adr fk earpjich reolzownyeh pee Sn mera entre imajakowe esion30 sym 2th docs sods fasowani yh ‘helio nasewanych eon sh 0 easeoias0 (neh nwa war Sat 1 pe? 3 (tot 2do wphrzstania "skaltyene®) To dees = So ee = = =/*|E 2/5 |") =| £ | = = 1 ‘you 107 ¥u forpZ-ENQeY Aum nyaZpNg MOMIEPAN WELL soca aapz ara slo SP som ay AO OP ZN ABER ® PPL © fale fefe : #)eye 3] ] 2/3] FE) © PPP PEELEL ay fe EP ry ye afefefey = [a [aya] s|syala|ale i in} sl ystungeuseseavarvseagasss ope = #[2\8)=|.|=/=|E\=|=/ == |=) — . = ~| = |r|. sons Dad son axevseravarivse adsl PL bebEalaw i i i i i s]s}a}sys] = |8]e|e |e] a} sfs|sye| a) A | 3] | 3 3 3 BF =|. + |e S|= | = = ) ater Nr 3 do utwaly Nr. Rady Mike w Rabo Zoe ei 2020 Praychody { Rozehody Bedeta Goin Rab 2rd} "221 rok eer ae eae — aaa aa SS ST Ta ‘onus a ara oom 2 a a = TRE = | prone aie 35380 | aa seme rn snes “(seine gk Leszek Swider 9190003541 40AD BGA 20FHEITISA pot Sema algerie Ned do vay NF Rady Mish w Raber Zhou ‘staan 201 acho | data sau hecone x ahve anita rade inch za ceconych mine NAZWA ncn | wrath a ovat swt dat eto 8 9 mop hla ith nln ‘Adina pablo — “187900 18700 | [any mje Tav7sigo | 15 7800 hd ew oo eee tena ‘Neher ae res pc ah SEGeNeei elon gt, ho pwn) | 1273808 Twi 173900 ‘rag cay nga way paisiwoe] Kote cron pana re eat asm 3si7a0 ‘iy Rooper ay, sino] ani G7 ssingo| 357090 sched ase we ‘Sie snes an pom sd 7 2. a oe ett ines aa pana lag dt ‘Rech ant iin ore ch come neon nPop) eat eg wn pat pol och ‘ans Pome specie sagan | 115480 Tsp | tsa ocd ne wm ‘Rieti vemos hn panna a esc sim rnc ne 2st on eee) vr ct sien seep 30 masomrao | 22459700 01 ae rT isz723000 | 1520723000 eid ts, WR is2e7 =I 2060 | tse mane en pain rea Mephesto tai ‘cane gio eon potato) ‘ge esa facet emergence | 18287000 owe ton gchony es sal ce, wom sia 00 {Dwyer wom 12994100 yen ta atch nate 12612100 ws ey cane selec aanony ah 212000 2 bt aoa fc iaisraaeae, Sar indi, rik aca ine Selene comes | seo | Hse | [dsr ice, tm “casei 2010 | ingen ne Bec pa made sot ee sberlin chm etn onto omen) | 68708 ‘yi beng sas ‘Ta jh doch, sa9e200 yan tet ech nals 6477000 | 1 wert von ala hth a 53600 |_| biter od ch 50 iad Wainy som | 52900 [dei ies, nm 529000 2o10 | sangeet came cn pata aio maa ‘Regeln irs ae Sicko gamit pom putror amy) | 4829000 “bw ae Trott ech 1900 ayant od necktie isa | wat zane ich soon 210300] Dane ein coh ee arom oy thik mw iepecee nomen aay eal ‘lteter pd re way ‘nndmin ore re aby pbc SSenrmrasiuespoxpuantweyrdnutiwenin 20140] z7stogn| 2781990 Senet epnienhow dpc vo Hsia | te hme be paar a ech etre nmin re gch ‘ch gm oon gi tio oman mn) 81090 1 S91NDDD-35A1AEAD.BEAT TSA pi oO oeou rasanon] 45400 | oe dha ni ene te anand nme rae cnr ie De | Ree REWR Fin 0 Nay wantin | tae 79 | | | Ain pair 1 ons aa CT, Seep campeon cent oer cov | wpa rein pane ink fey cam Sache a - i en00 By mre las ball i 591000 EAAEAD.B6ATOSFEESA. et seo ~ateoik Ne do uchaly Ne Rady Mig w Rabeo-Zrja dain amo. dochodéw i wydatkéw na zadania realizowane na podstawie pororumiet lub uméw 7 innymi jednostkami samorzadu terytorialnego ms 2021 r. L.pocwoy. T Plan doehodéw x, | monte | § Nazwa a 202i. 8 Rodrina - 10 000000| 5516 Syst opi wad ried w win do Tat3 0,00, ) ‘tym dachody biezace 1000000 BBIO | Teac eloweotrzymane = gin na ci Betace ealtowane na pcan parozami am) migdsy edt somorzatn eying 1oCOR { [Osten 10 000,00 2. WYDATEL — —- Plan waa pe | rent. | § Nazwa 1021 F [sss Rolzina - 10 000,00 | assi6 Sysem: To 000.00 ‘9 tym wy bie: - 1000000 [tego doacja na zadani bistace: 10 00,00, 2580 [1 stooped x bude dla jodoseknealeanych th tora mans pz Joan ‘Ogplem 10 000,00 mgr beezek Swider a 5719000 8A1AEAD.D6A720FEBIMISA pst stot alge 6 do wba Ne Ray Mie w Rabo Zoe ia 20. in eho styl ydsl:ee a pad mapa sale aarp yd se asad othght Prensna enon 827 lena a ao a — cs ‘Dochody od ondb prawnych od ond fzyeznych i od innych jeinostek aa abechs pawn) wy sre a Se be 380 000,00 |] arian rasa oo - =a Oshrona Zavowia [twp ice me 1 lath fede w 1 yaaa seg ch ttn ado Tt one evdsien denn romney eprnen do, Bean ame aca rc ee NE NPR ‘Sem mate ome pp 2. Dri pyc aby teow ie oiay 5, Wipe is ip ora ens penne oi ec Jacana pens racial ainblzmow ‘yaa eas wm: Tet ede ato, 1 wymroei adt o mch alieone 1 dt izes rez ch tantogch alah ee em pony payee dn esc 2. Uselnioinon w ict tei obey laoreet poy eshte soccer ae oes sro pti yes ngs ei aod w a, Lema cab illeyeh precinct le Elation peso sec pe sehen scetapemeenc own vie also 1 Sn90005A14EAD-BGA AAFEAEOISA pot alacant N17 do way NF Rady Miah w Rabo Ze din 2020", dw ta plat ha a Krastani x Sado oraz plan wy zvqzany rans ‘ony redo onposar Woden 3021 ok. Daaty | Rene Nowe - ln 2 sw _oipda Kaa Tohrons rd . sont | Nowy Svat iene romano aot ha ooane Yeti tratmia cody biedce wim 1900000 bericht room nat 1e0on00 vs oe | Rote eave on 221 ok 900 ‘Caper oman ero rei swoon 0026 | Pans inn cane x sper pada raoen00 ; de ee wom 90m lt ono bay 000000 ‘la gael httpd vw00n90 maim wooo oobi] mgr Lasvek Swicter 1 S900 25A1AEAD.DOA7-ADFREITISA poet sina alge Ne do vebaly Neon Rady Misi Raber Zou dia. m0 ‘an uch 2a opi a gorpdarowanieodpaanl Kwanalayml ra pl wat gan 2 oso ‘haksjomwania yen pspodaroania opal kamtnaaya Gil m2 0k Day | Naowa Pla 2021 rok adit oman ei dos ory apd i aod coma kgs Wee wm ror i eS Rn PF rier pet aba ae en ee “osnsr200 aut wm [Reale a Pn a cy ‘Gospodarka Komunaina | echrena érodowiska, 4338 372,00 on | capa coca tsi! testa di beg anes] at tnt ates | reel ato ich aire 19397000 | wpa wigeame z cea ich statwtonyeh zadon enn c maren asa) 2 pease ny 39900041 4EAD BATS poe sie alert Nr 9 do uty Ne Rady Miki w Rabe Ziv i Lame ‘Dochody x opat za korystani przez przewohakiw i operator publica prasstanknt dworcin pobtonieh na drogach zarzydzanyeh pave Ging ish trzynanie na 2021 rok transpertuzbioronego eZ} ore wath ma Decay ow | neo = ann 201 ok cay od in praryeh oi acne od meh vss ‘napa stom pram) ore mda 2500990 ‘iene in sea | Wo inh opt ston cay este same 618 | erytoriainego an podstawte usta mane i ‘Dochody bictaee w ty 25 000,00 sh inc lly oplet pobre same sseonpo riety mpoblercodtych tee : [ ‘RAZEM 28.000,00 oe | Ron Nowe Pan 20k 00 ck omupt chons adoika 2500000 e003 | Oey ita 20000 | nt eg 2seong0 yt jen tongeh 250000 il vgn aaj eh aoweh ae 200008 AEN sean repre, 1 S9}>DE.SAI-AEAD-B6A7.20FSTISA yt sro ‘Zatgeritc Ne 10 do uebwaly Ne Ray Micki w RabeeZéroju ‘stave planowanyh ta wdlayeh x ea Giny Rab Ze rok 202, ta jtnoer | adn ‘ttre | Som sere | Rowe Neon desta rbete | census atch | plemaes wo Trip Tea sas as pa Tai acy fname Siig totem Sissel tone Sapa imc | ore ae Pn mens ag aim as Tom Sty fe st ‘Shuma tweens snes Soe ence a Turk 00400 | ar ai ae : Soc a enn r oa i Sel ee Pitan rom ism gems one Enc amen wr isa Teor sesoouo | 3225000 | ai Sa ere ese aera TT roe een {ijt sored eerie xs 00n00 iSfenrtctcan sa Fadi ese | ean cor Si cme Patience Sect mort ens seme r aac vn |Spaiacedtamemsi | i oI vdeo 1008 Foctmietocnaciecrrity esi ncn cyan ac patra ‘Stans nn eon vay “soon sons . Treo aa | ) ‘Notion jon ema ity soon Taig ‘Protein jg duane 29en00 ‘ney ah roo is pane ae | wi ler ‘Eien ora 900000 ‘eels pe ne aye = ance vere _ 000 Hat [xeromen comin ) ‘ag ptr aa ‘Spt nr ems any 00om0 we Rodin: ‘Stoase | 26551000 SIE) Sem on va ge coe Fe Salo eects ‘Pane pony inns mere ern soma Ta pana ae le nace ton a Sno aye zal 9 ‘Gepodar Komal ‘chron iedowit 060000 |) som Cane pow ‘SStayme tan sosemnon 1 so9D 0 35AF-ADBGAT202FKETISA. jl sem? 16 S71900035A14BAD BAA 2FHEIISA pet eon ane (sree ney ‘eee an esc ed a aaron Twn) ee Sekiies eratonge nm | sense aoe ajo rye anew (eof dey do ‘omc em od Si pp ae | Baran = a ime os avon Saleen eau ‘aie | bE Sona a STE =m mens m8 Kaa pas - sans | as ay Open ace s19463 | Sapa 9s Scie r 99965 | Since te cies Sires ot : [yan esaon ieee ete) erzek Swider sens Zalgzik Ne do wctaly Nr Rady Mish w Raboe-Zoju Plan wydathow majathowyeh budzeta Gminy Rabka-Z4rd) na 2021 r we “Tempore Ferra) {075 Dro puime woe sorte wane Tae ae 2 RbubDW BSCR Zappa owe era00 {U7 | Beane poi ama TT Opec drei cro potato iw ial escalate er phon chron roach pee oo ove 12 rs pnt Ras Nga (Sec somal 2pm ame ean00 13 Rnb pina 147 Reba Peo bn $2409 S711 pm come iron) Tr ee esi om Td gi TR» RTI 12 Prt Zed ake 12 PrendoeglBrrw Rl Zh 14 hc sony 4884 oy Sot Rahs 2a ho 609- tier marcy 800.0400 me aio 2, Gan Ba ‘i Gn tn 017 Dro wenn 7 TT a ag ea RE aa 12 Paco deli Ces w Rie “95950 Te Coop ra Sous 75 | pa rant acon 20s [72 awe we pnw Pa Zona sae Laake sous 21a soso ca ‘Berwin pain soon 7H Oe sae pe a —— sso 1 $991900035A142AD.B6A7.2FHEISA pet seme worm OO ~ Tansee ‘soveeae TTF es Bs OT By Pa + RE an wr ‘inital ~ - sas TOT | Say Paste sms ao Te suse 1H Reta ii Sy Pun Cae (ib al me ‘este | 2308000 12 Bak plc ony SaleMore Zot —7 1 Tunak ren Gay Ral-Zsoa Gy pearl oa ‘Gaps Roms ores rie anima] og ae wom - Ta sess [a a ee on IT Pi PO vosvngn 12g yo ety a pp gael pl a a 11 Epes Sc eet mms ai aks cro Sa ae seovngn | Fn ie sony flames aa | Tr appa pt one dl Pdtv Tw ‘abet nly eee 7 ‘ata ir awe 5 | Pov aE sno Taine sao Tenn pore pen aK prone «Cube pois vowoan amb ‘cout os 51 “ke maNeszek Sider 1 S99000 35A-4EAD-96\-2RFEOTISA. ph so algal Ne 126 vey Nr ‘Rady Miki w RabooZaju ‘Wydath jednostekpomocnieyeh Gray Rabla-7ae na 202. fete tt me an proses wm 2 mi te i we prensa Seeueamaetee on san cnOnRs-Karepme 80 ses et osm eens be | ne no en a sion | "0 - apt sim) one) Bar| arom | poem | oe Tt nto aioum| none | ow ae simmons) ow Ze ete ma 9 or ~ Gopetntomenioes ie die) see) a ree 358950, 359350 a0 Ta sane aan) am apn mt sanel ame) am [pe [sags i) on | 95 | ronan zims| none | a a ie le Tao eam [oro [Tom sagen auatsuneee | sea) omm| as a 95) asa) 2 acnerONE ketene onan 1 m035h/4ED SHR SSEHTA su pe | nate ‘ar eet men) em. | a | tea - sage | a 70 Gapeirta ata somo] ssunn) oe is |p re svi | sen | 050 ‘somo | —ssea,00/ 00 somo | —sseonon] 00 somo | —sseonon] 00 Omi yer — 580 ooo Sy eter reso ro a 7 ipa or {plete aang nth tame) tame] ee Fa Ta go] 5930 ap ‘a aes | aise) aan See RDZAWIA ie gin 80 woe an wey in in: asa | tat ec en pms won | a | wma = rer ‘aaa asa) om aa aoe “asoe0| aise aan Tap a vO TT ames “a3930| eae] aan rn dng sl hint Re “a930[ asso na Ton “ana | asmnso 040 free “Monde Zatgaik Nr 13 do vewaly Ne Rady Mickie w Rabeo-Zroje Pla eeyhudie Rout samorqdomegy zhi udltowege na ok 2021 m | 2 nase Fn ee ed | a mr "asa seers os ee om emernearine 7 —ie = tame oma = aan] ae ae 1 SNDDDSATAEAD.B6A?-2APHENTISA poet Mot Leszek Swider ASABE 00 PROJEKTU BUGEETU GAY RABKAZOROU NA. 2321 ROK Pro ney Gy na 02 a epson ot wpa aang sec grin D2 208 pos. 508 zn an) sow 2h 2 ep 208, fash pubic OU. 22019 px 9870 mia usagi spate 208, occ pelt sumed ibe De U2 200 po 28 amin, “eM VRB Ray Mw abe Zo ia 30 pina 2019 ro w pra mu pra ad potion ea suit hamacWiiva Fransin Ne STRATED 2D 2 dia putdemka 2A, eeayer Hanmer ach zg cal swan) se ma 2121 eh, plover) ode doce 2 YR us we wach _ paths dechoowge ot yeh ‘ioaac Nod Macpeg Ne WELST101.200 ein 2 psa 2020 co prowaych oah d eb zd tres aia ane tc alc ash wy, “elamac) Kwa ra Wytrcage Depew Nowy Sees EONS) 2a patria Zw ‘clan ct debe aan zara ao oral zfs es, Nee ase patton: hep. ncanete odin raneimch raz pada sch na 2024 rk ai lanky epeennel ar ae os oelane Gy tzmaow il ope woking sn dokuwat njee pj iho este, nwo caaenane post rh Prooesney projet uw bow ano tpn pet aon) Gi Rath Zw 2121 re. al chal NV 9 aii wae Zio ei pedo 209 ek wane nu rs nat on val tits Bipot po bap Rae oor Reon) be ‘eacurton| Peas sk pol wa bute zs, a meen nmap ase do ppb cbs w cepts oa opiate pest eh pognznania “enti ogrezmanych wt octet poxzagych a aen na dotnet majowe, cde pany kok pin pad nit I mseone covery dfx pata el pat, mde plone ket ped ohn Matsa ema do ru matte oie 1. die elie od nna yy peta mk boy 2) decoy ston wie eb | enon Hayhae) cuctuow| x cetleem Res dodo pao ya teow pale dcot eta magne, eustachian emis plnosnege wk but zane zp pegs hth Cree sty pratt rod, ry sprit Oniny Raa 2 2021 ok pel ani alas pn opr any ution psa 22k, Zap on say btn 2024 ok een verano ung ensarpsyeh9 10.8% iin wee 2 proce W202 ohne 2200.08, rina ta gedowa 202k ee 18.08 Prognosis Rika 221 hsp Wop -eog yeni oot ast 2120 oul raven rn dso 2202, eg panowanych abn Gay celts 202 ok eg gnc cota wane {3} wpaoth oa eg weno Hamat Prensa lone Un Saysyeago ai paeems 212 ‘weal loony p81 hr beep eo slr pda rag ak poy 221 (te 20 pena 200702982, pay ano padre ungioneKarahalPreces Gres Un Syyoge ia pba oka w pan et ey spy ew zn pas adnate aay 202, Mao ot pote ler pat now 201 oh, (M22 paca 22, 83 €) ase pdt of ional percuane in pada of enchomt 8 2021 ok 6) alg opt nach, poi pblanyeh pabt wap sarbovo, whit uiabu w pac, ebony io oo ect enemy apna apd tame bony 2020 ‘uae 2 hyena rk 20 sro han €2598 105: why Dtytaza 78 61197353 Deady msaiowe 6984612808 Wiseman 88279600894 wen ysiitge 74 318807,328 whe 4. wpa tudanowch 401647022 yn: 44 wyaosioi sli ih lez 262260 12 wy zane earch stowych ah 1041421421 arora raiaige 5038 0002, Sinaia maaan oyenyeh 23078232002, ‘cana pany rasmus, oe owe We, Buk pA HOSTER! hg gu oat are tres TOD CONC. py pz waa, 61079308 Wt mone 160526884, whe 1. mes nyse 14052855 2, yma proyanynasoure cde boa, o yeh mewaw a 51 pit 9 0866 2480 yet ee 543 88800 Pret ude 9442 570, oxy tt 3868880 ‘pte laronne chy ut Gy w pot ar occas | Dacha lane cbmc dst x peda opt tale, mje ony usin wpodatach yeh poeosachdosodon wana neck: 29 50 2875 21 1. ocd ps oplttineh vem = ota secon easy 008 wy 2d n> : cosomna, yy 2a emp ‘109002, ony ptf rottn vnsptomen-——_-AT8000002, wyatt = #om90% ty zoo para pow = ‘sowomna, py zp oso) + ‘zroconso wp zee kaon : coon wy 2c hse so10o02 hy 2p ed pina ams wy zpostved cid cwoprnmyes = SOS C00O0A ‘hwy Yuh pe of tee pda ot ez pecanago wromikay edston 30000 yz za wou roel na span ably = seocongoa wy ny ka pt eterane pool ears tose 25000021 onze eps 2ano0at = 2a lance rom90a iy ey pain ‘sosonn02 wy 2p prpnton|- 200002, “op zth pity zagomooune copter ionutys- 43003720008 odode ge - aatienon Uy wey pda datos ob peach Heyemehaytow wlth = ‘erea76u001 {pm cay xpago a I eUBMENCiA OGbUNA Pra pletion 22 ube gta waits 22200 O40 Jo we of pana w 202 foie 3020100 ba: 1. Cet rtonanca, naa ta ie endbedionona woyecots- sat seho08 2. capitan ster gts wwpcicle! 1865970400 2 2 cagerbcnazy ube ope) wrpoke 4 7E200a, 1 Dota calowe zt plain reali bah etysyeh zara sintac govelesonych aie loo whvode 22 45800 Wt emma + Cod 7D Aaa bls 1887800 + aid 761 ~ Ugly macinch erunbw wlaay ateuony, ko | ocrony gaa err sauna ola 3817001 + Oxn782-Coeranaedona-hta 620.00, + De82-Fonec pecna = dala 11460024 wt + Dal 65-Rotnn hve 22245 0870024 wm ize rece twa 8385 657.0005 vagcce ehoranc hota 1826293000 weir Doby tr 5280102 + athna benzene toc lane ty pots hk ti rin zl preps any acral a dapat 28100021 1 Detace stone = busts pina ma retina wlasnych zed tetaeych oni w 2021 rok utara vwempootost 12819760031 Wr arma se at Ohvanichonare- hws 611586002, eal 2 Parse ca STOO wy: ~ la bespeonioaowareoprae za oxy potas nite Etzel pnocy spo) lie inca tn oa 8 ony zens wach wom ign) pe 28286002, asker, col pnccw res rar sina zac ean eo hac $2080, alsa hyo 319064002, rot poney poz] hla 86 82002. pom wake yan 103 213.02 \ ote cone wramach pron nansowanyeh ube edb europa ore rode och moms war at tawny bloke wana bud toch erp hota 5 19 sana, | sfansowan prot Bo ag pub Pak Zapp haa 1 SERA, 2, Drasowavie et" iii ii mia ee iy Ratha Zp ying i cp a ple si hts 205965002, {Dna ows mi a ei Grin aba 2a oper man el ep rage — v.67 51000 2b {LDfrasowne pris "O2E Ep ar soca ne Marl —hca 2417 25.00 2 5. Dofnowal provost, ze inioayer tee RBZ —hwoa 168002 6, toni pot Temonocenizrplacnek bvuyeh-haca 87 54730 1 otranoveri pou FE tt 35 09200 «colnet, Zzangsovana tl hv 7625 60 28 ‘bsg la piny tonsa 788002 pitta pony dhs Gn Faka286| zak si hig 2590110152 gt aoc prosezmanych osu anon weno opbha 2209042002 saa 2878% ope con hac ceo a zt nas bla 24269 17,0 stro 7238 ope) docs, chy wn aot 2956 24575: slaron $5,68% weal os cts, ac: bl pln Uni Eel na ranean at w mach pani vin dk emp busine ta 6789 0 oan 818 pt ech, + Onde pnowanc acon wen aa bts ‘Oméwienie prognozowanch dochodw na 202t rok wodug dal i rozdalow Kasyfikac budietow) us 020 esnetwo De | Rowe Nava Pana 2021¢ ca et 00 TET eeepc are 20004 a 12001 Peachey sem a mare Sa +00 [atte anato samarods tyra uo ie jae eersceon meno nomen ‘Penowane decay loopy 2 td erey teen olka w Gina Raba ~ 2, Zapanorane w ‘ele cehony 2 wots eaankons, aba podima docho a leah in 700 ——Gospeerta lho te | Resse New ennai i pela meeaaAi Tore Espa aaron, Toeresta 000 om 00 a 7 sro wp Tass FEV a eo a acu wo aN [stm coon cn omremimset Sat] SHH) io earache, FO Tan a, rg ponsorognins, en pot, re mjc panei: yeh se ano [anus Nedogs Par aban air detansarane wench Ms}, PaO eae gi, emgaoy panto onee, ur owt, [amet cw pazaare: nn #68 ete [stv Bane erage at yeep raya waioT aE FONE Ta Mowe mace nencanes O77 Lage cade dil TC Gowda nasanioea ys 1 924A 0 Ws dchody rts peda gustan sheds tata wpe i wybonaia Tae arinots mw cso serena oan xn Cry win 2a pinot TERRE ct os cakmct tat pte weno konrabym, em opt z eine et, Doo (ltr en 2G tapes pen vs Bong HE rosuayane wpa «212 Wrote, 706 aplranodalody yd nasal Got nye ean oes "ao orgy Pe {abu Doecanyri 2021 le 1958 644 ‘em ne orn xtra wR aie) 750 Adit poz oe ost Ne rh 7 [iar TE rst TTT yea i [dod Beco 18978 “ae yar Tea aia area ih) TOT Pie Pee seer eno) och oh Ee enon i eon Tht pL naan Tekaa an aeaenaTG) — 7 (Ve eye i eco ws EE ay a en Hy eho betas wt zn [reriwy ciaasioctowoRR wayTonaraT | TTI pasa porn yes oa so [spur hci 0 aT Pees pest anor aT aise cota win sas Trin da Sth a sonoma ryan rani | 91650 fnew inten Fon meme mated nara Wye aa ta Hae Jamis ewe ganaccu pxisewo- ONT, Estraier rt i gaa otaplronch doch dh 0 saa paansb 237 685602, ‘asparagine wo’ et fr bens yar beta pela ez ro eee a ria xo Pe Zfnh Hoye grin ars w yeh 18875900 Prmeczna tone na ctl Prerearist ip may teres eye Feapotnane petra bxpeaeswen a0, ean pra Zeya copsinyo pome x azar, ‘kn sbare acrnia pe pes, Fane aera ae! mma aan ono ci, ews oer a and Fn a ech wpous 2 pone cio ua ee ea eared os £200 02 ar inh se oso od Buk aradurka eran Fee ohioe a wei ls hora egadaeyyeh, opty Yomoriay | wazow pms et "Stead ay sna doc ht 2000 Fa ead 3 Td czyaneodfnmsnna PROM ares PN. ‘atone ra yeaa eae Gi Rab Z3 iit 754g marly rnb dey putvons antl leevey pra oe sao | Rox Naa Pan na0ztr ra ay wage gon way pee KORET Tair [chon rama exon ET gs sch gin ype) Fowl ocho Ta posto wi aT {aa rane xl pati rs wane stg eles sms ad a 2 feccyeonin zo gn, 60 Te ranman acy tgn es Tol 17,0 tig Sno dol cows bust ptse eeozzne nt ont paca ala) se py marin w tine. it 782 bronararaons De Roads see Pan pa201 ra ra oa Ea FER Ponoe wn cas sata wi a {ae ane aa pt aang aa ares aright gn naam gm, ato pono gM! ms ‘Panowan oy tae i752 ot 00 a tn dlrs bw x us ptt preznesz n ‘ons demesne pane psec ‘kl 734 Bape ube cre paeipatrone | Rents ea Panoa2021| Ta ve BTN Toros PIPETTE 7 om TE rata na] ah py Heap om. 70m Fwy 2 reo, AN Ta HERETO OT aa gma ota apron donb bee us 75 Braco pee dvoarangatzon mes ‘Wonncoat Dace kth 7516 way Sie sg rede tune Sm, cna tose dat 2a rer, ar mang aon ee Duk 36 __Dochoy of ext prwnye, of ond ayeanych od Inch dost loponegyeh aboweel roa orat mye itane x ehpoberem ox owt sea Pannaaizi | Pacoay od at avn of xt ajeanyh] ony sGowek Picrostclethcrsbonotel prema] orrvsatuzwaeanezien | 26 46 13424 EDT Noy pai ainda STO NE E [no erer wy som [wry as of nots psp oeh ea, som li aso i oO iio PAT aOR a FTE v=o ao pods bogs, dat cde Trea [inane posto ary ed xb pray Foose rar [sy bene wm Tas way zo nacnoneaT aasr7r.09 [sy pedals egy ay eda a ony dah iw aaron er na pda os yea ee 5 ess of oh wt A Do Fic TTS ay = oa oo pda wasps oT pada | __ FERC STER oncom on an ecto oes Tae [esi pdt of nial 3000 a ph bogs Ea Ec pda ogo Toa Seay pee of ee a 00 way god o spicy oar Vay er ol pos e oon [wry oe nous ob gam paBagRG eves | ZOO sen Bh ty a aon a ela i 2 Fophmy spo of staan Toonon0g iwohey sel of emo wo 2 pra “OU EE Ve geo aa SO po a, Ca [esto bets wiyn a oar ap sro LT yyy last 500, EY op se SO en py 2h lay nl ooh re OS aM es goss coat opus er Toi fc hyo 7s 00 ak od SOE op = HA etn om on aa aaa area irre area i Dire EET 00 W cana fgo dels releonare 4 sno cy car po, tm pode, zane ct Fn ons 2% hele dosesin bth daa 756 Daddy af ob pray ceo eae | o5ehp tna epsoajey nets pam ws riazre eh pobre woe ‘Sar'Gy Se scpomade D047 an et Sonoda Teeny wi a easy cm tery riop yl stp 2 Game el oa aston Jee eatonrn costs apy spt sadonego fet yan kia 20050008 Door Ta acouae rae gay stow 2 poate tl pps ane woe apse ‘mains yy trai ogy, pee ewe, ota enna anapay polail ‘palin on rte ch oes ania ganwan ra 2 ese § 48 20, eee eo. bud wow. io 2020" ekucmnsyy oo kvl oO S00 Bec eh eho xara tp of inanat, One) zmorowne a napa anc 2 ae gs Wyre! peau os nenetona zayanwaro oa prio paroranch Swe pol ars a otaien sy ft poeta, Pook cetodhon ranpronch pronase anh a too dsm ru cp 8pm, Poll apna weg) Sa rl pete marl pm} sony 721 | ioe si Koruna eee aga alten fie 10 patearua 20 Kny ozo w Daemko Uaesoem Fo or at wan pena 20a 9 any i dood rales pode Po yc 8 wean hu ig. Pda cy taroero madsen anh WARS ‘rears pial osc pray See za prez Nada za pasz ny we 2120 2 ser odds Konus, eats ergo nq Satjezrgn ls 20 pbk 02%, Wy gS "| caaer sna Ronerpospt ut oP wen peta 202 (mi cewna wegen rae en i95642 ey 020 vest woh 120 Senso oea alas wes 2.8 “81 Oocoty tae rnd ul pz pots reg, pots eae, psa of spain! dan Fa ct regres pon opt haya od cab hyeayeh day adaware # 202 vale 42 se2ba, aie se nce op zie je posal 0 ienchona (8 000 0.022 (Ge emroena ota osama’ ms: Rana 25500003, ‘habeas 115000002, Perce Too. Fizeia- 190000003 Peart of nsrasaotl cyt 9 £0 prdnin. Zayanoere py x da of chro w soar 0 ea uae 2% 00002 ph apanvor an eal P20 ok ar Wey ae a eencnarl 2 Wel woywiw ra 2 mk sap asze sal eo 3, Zeca 2 en nena eetoe pa Mkes Frarson Suk ase mic) slaw raz} GO an foM ty mgood ob rere 45 600 loath sb ya 82680 rae wskonvaraerbey(230 000001, ads ode, pny, nt lsat (on (276252, “dtl oat euapanych 3080002, fetal ny (0000002 {fee (50 0000, ey sen onlane( 27900000 oxacoran na pda retin) soy W220 oh ae i egos ye} oan aes mora cob W 20 “yey of psa abe (1000, “yoy mow ( 200002, wy ote (10000002), ‘18 Nac ats Ne inch pt saree ey aot so” whee (onsen 0 st ae: yey ato (000200 my ey tpt 9003000, taj cele areeh nata rapa Aehow 380 0,02) Keo asenowan pba spray “a 2a rece a pats aarehwyanch sore ne spasm lchoweh, pa ross Jetpr 6 pss srlyy 2 et) zysalowy|xlrovne ze pil hina uC wrozonn l w sits a2 zaayman a yn 079 zzril hat roar w nck 2500000 Ola mocraje pz 15 pa adr sey ptngonczaoorne ray nepoeane sboualgye Jews Zpleesa gods pours EDU ty gene 2404, ca tonsg 281 rcv tee 20 3 Dos Za pangow zona fsa 08m wesw nm eH Ou ro ma ata ion wes aula oy zarcune. jt ro SD Doar iy dotona)taplnowaro wnat 400082, “ay 2opl a ave ene aaron w ois 700.0 “aye eye op wystots 0000s tea atarorana oh z za pas tonmgo. mp2 atk miensh wpa paw pl axanovana w mss 0.0 122th ate gy wo winch 2 pod dacheiwags os a fey za ozo fave Miser ona, weasel pon ZO pacha 20 rue ST347 30200) wwe {Sean ba Pegs omaha dlienge ean omar pone oad pssows sioner tic ca eesti pera. Reale osc note ec gle agai {Noxoenans ou zee w see Zoe 2a cch ps sanccadtybsepo w 20 ku eka "eagle yacht colony of ano tye won bee 2 98. Ci ron usa Ww sia oven l0a 9 OUTS Pacwane hwy Zenon riz wlohe do 220 rch kel 622 T.0 owas eyo ys iw fe decadow 6 rawnye ws 0 (00.0 Se urea at of yn nara prammch mage er seby nena ny Dut 758 Rina ronerna | Rows ao Pena 20zie 7a Gea eva TEST agi ona wo ie devo TTT. cing bem 70400 esha) vata Seo [caviar pS Bai pia S570 ET oS asa inva Ww 604800 aba pe Da pa S50 TET Firemen aan a noe ody ew 7000 [cn bua pve pt eC 472000 Tae mana wr ot eo ose tae we 2a [ewan ope 2 ba pata TEL Laer ha hi ita es 758 Ratna ent wl 22650 620 A on sana 7.83 1% My prone drt Gy Har "cigs consonance sora teianege zal zplacuans ra poss {geo ro el penmactonajesinaaalporotone ae ring eae. aes zat otoereleonany pax Gr, scot pcsag aznostom ame hg ‘aonarye wt one btn a 221 ken 8a pole: Dale site et ob btn abv ag] na 02 rine sang iui iconeton tree ean nancy gona wana Seema} Ovi wed nun ch 3 enna 200 1 ewe xt asus) arc 202rek may aio hi Sarwe iy aes aa nsoye = ye rang mi auegs ra 201 eh pe wagon raul aris w sich thas cvsonyeh ‘pov pat pret aaa ote oti wis 2120 Ppa reams zy eye nayse eax ore Zandowap nae, ‘Ways poy sane tea lone lee) oe nr 12 ogy de naam w ose o aac Oca wchxcar css anor nin ary do a nanebwibleyeh peso W ten of pene ny sora ak 221 rr ganouseh tk 22 we caged coe xbuee} ogi pozczetye aos sora ‘Syrtnege cna tes Ear cio. 37 Cop mana sence da gin zaproroa lw ysl 6524 58,002. stn utes myscos ty potnany| dro dan sprnoashz wera cco pedaling FRSNaS (Cunapoem fret aonchGvtcye Roney eb Orctniowch iin do ia 0 cae Bayou ns a lesbo wd sauna cae gus 207, ear praz ny Us Sa “Zyostnaocectoac oa saree yaraleo tl posvowsmec) wbnave oz) ‘Bean neh cho poten na tmnt 201 ot ot isy nb 2% teroe den poeeowge non | econ hs, Ola ey wanda peso ey 6 ey maa Sent mt ahh ey eww Bt Wil 2088.2 {54 Rin roca rasowe, Wot el rpeana dota gin atroxsomyeh, Dole prea st ‘rtm na posi soil phe py wane w ahs Ie 03 cog toot bwec gia gn rpaonaasawykatd 24782002 sl sa tt “Bruns sue en toy witrin ota ova oz we unis ai yan we ean teh gin ch wha docs pdaow pt wz of 50% andegenoewsinka oles Paar gs eae ga wir re w yz ye eye oy pene, ce tonic cae Debtors bul wyehorane ox] Reade av ena 216 oi] wna Ta TTT sa gosto Bere [sons Seace wi 78 [ni nny dany aaatow raion Sao tn an, ett mae fora nh sok cand snr nro era no chat Pus Th ey pox oan) ina dod oan) ap caw wach ayn awe oH aaa bw acpi cat eon rye mova wat Su. 1 cme 3p san, plats rama aes alow esopeh twin desi Pera s Pahasy aor rm THB I tain datarsonane wench Bnav PoE Jack rin, mztow pow rich, acto starr str ema wo gyal cebu ro oven fearon Z ist Sedo eepnsic cra soy ama on Sua 45a Bun ub aos wane buts “ eddy ete relonsyo per S73) imine pyar on inn = atest bata least ranac us cosaisaf anos pr 10) E70 pene waick ew Tema aac eas 168 [ny op za rans mone pooaanegs | ——_ +0. kag st cane Bots afta eae a8 fies intern omnes HOT Passa Cou facie eae 50 [sy opera rare ano I 3H am z yh Soa 0 Faget rare ui pt To wale TS frase tie ene pm, ug acco jae yr aaa BR oa fester ra gedaan oceanic estan) pro aD is Pacem TH [eka wiv co [yz potas baa om yh cx 00H Tom eye IGS or aie tetaswi S07 [cigar anes Bio pat ro wala Te [ean tintin Tames aaa Tom aecooy bare Ww Bom ay as oma _Wowszy it wage col etanane paz atm obit, ro buna ty 1) yea rj al eto w atnkac oalyeh— 549002, 2 awetpe norco ca ne TS00 5) Mins eorex wowanaweoana = 48000 ‘Seder noe retrain ah oe ‘ama Gmhye0.00002 Shotokan ate in gates ow {up aminonogerogoraria aa decofowgo + 272010: Sloniga edo) sotansomna moh 2eees chow sdange 610960024 Pd dle Oba puna dence eli} ohn ich argtovne Shaws 72250, “ofc taj sony eG Rata: 24-57 517 8 852_Pomoesplcma fon Nee ana 221 [2 —_fames sper = [omy pono soe EE scrape wh moa wey aye aa me [a a ra vbaase mow opcn ay pons aire nian ety spear ftennaroeenecrareacsy wana wpe] 0908 cumin seg oseay ues wi ws tects azyrana ain pte a eat WIS DIAN EAGT Fr ea mi wz orn 5s ewe, oe oer wats Gara ra ria ome aa ict aaa wT Sa [tte coe oye x ua pltva aweaa WaSE Ta DTTT a [ewer gi uh ono ge ao nae ETI! ~ fetes wo ‘srousta este cr RRS RO TTT TERT a (ade grt [io seep aa, Ta ec tee wir 78528 Taras eae Cay ce crab ie MIT TATE Foal gn sc gotta ese lens arate Rl prea a ang aan DUCE aT na ro te 9 TN 0 za ig amas encanea aBE ai [sere benzo wir zi [rena zz a ae Ta [noes 109218 dtc cabs rane ll par aaa WES AN TOS au ri ng row gh) ed ere je beige Wi [ney eye ee Soke of di yneapanonanes cody 2 oz Sadness oii, wry z Navneet Lage hala docotow etapa dia 882 Pomoc spokes w 21 tala pbnowaNa re panne 13524 al je peneaszeana wal ash come, rescaled okt pom pce a once av wz eye oa apr yotaon ain reesei Raw) Pony oo ine ss on Re et) a oy Hoa er de Doktass Roan oz Fen Nana Plann 024 co a n vem [Sao eens “27 [actos see wire 15254206 |sogecoe aaa bua pacar is Been a feadon seen gan eam mn sion posone- gma) anazae2 | 1828720 [ten discon ywansngo denounce ua neon Fry 6 rata cr ars wm wane eg z racer ub moran iat roca, os ona wt. 184 00 pray raease hwnd way parca osc om aa ie ari ye inn ar yew ect eye reo meas eszego ety bts wm aa song caw azyaae as pla a ota hos geo oar ech asa eanyor gina gm, | 6388057 eae et “hay tgane£ ean at FOO TTA AMATO | a ai search an ny Bw RET Taig wrap aT earn nysyane sansa ed och mow wt 184 oan abraham wy pata ok zen 5 peri ray 620 yee WI 5 20 ae cone sap aaa aang OTRAS VOR | apna Fz coe ge aie eon ein nga] faa ne ersecmi tne plane moby gobo nee susie | bir) chee, nite snascraettmecraacscby ucoseceys wend 28004 oa tae we aa att clwe eae x tot pata aa aa Baa TT [nist adware za cece pan uit zea a0 is op col w Wa TS sr cj cove aayare gin ne ai Bis seo To fread eos aaa tule dodesin atggch edu 056 Rota" 2021 man apanowaa pose STE rehire pacer wy aon ew tan metsrpog, uk 6%, Entonnbeny St Zacher ed act tis Meu Mae. ast 10 Czar omona cern eta be | Reese acne Panne rio] | apa Fama Torna ooo THe [| oi ta tat Tasw20 axhoaybatee wiv 37204 nye xa pair ans NT “HT [avn toners apn deh oa Pao FET echt wi 2008 sya ee 2 a_i po eT TT Tse Faye sa dow anes pa amon Sues oi yor Wat U1 srr pt sy Ab aot nach ti 002 sone pin ae ano as cana WT aT [tu hing oak ma nso yiaROw ae fears rision en clareneomweté | 27070 Tite cava war pagar aaananych 7 waaonT [rtccen sudan anys ra Gos o ya mona ‘wo wou fre sacs itso uae wo arose wan aces ep retenne prez be ge ils wana pro arse zu? ctw epson or ton olay maa a Sia So un uo aa woh utes depth el a "BT ip wanigae x ponaieovan Wen oar a lean zest [exiog ogc wim naga [emer 2 yee ra Pixouane scot rnc 990 zapbroene Hol zulu www z oly za gpa cata fomnryml Dogon wpoensa ee reais prea wach Wace uct, inet seenemeasaryeqzoelazn wl plaza oxprowanicpasan onan. W222 hues iv fy Soot) zaptnoueo ra pose 48572003 na ada zon dan). Do opdsowsn ‘lao 12987 sb. Zapata eso ao bem 23.00 2 leant ean ‘Poco welt 2 napedsoramelg naan alco w dnacih na ak pecan pa man) rr Noone! eponewana sande ob 20 goexonene odpadan! Knut bez wages Konpstm tele wrt 00 ‘Wine 800 zamena dy tage w pot 3552002 doransona aap progeny Lk ‘ons decay majone’ yeaa 272078100." Nader dfpaovia po ik ani a eet Gy ata 2] eae wing cela a pala’ = ls 15 5650, diy om ne Gry Rba-20pze mma tl cela geome ~ hwo 7 51000, ‘Bopaingy ra ese dese i et Kym 2417 28,003 renowri echbw Zengaych 09a ty ctl ual was Wa} poa a 6 80240 X in ae ra oe My em ts COmbwieie wydatkow bude: Gminy na 2021 roku wedlug dzlabw i rozdsilow Kioyfhal budtetowe} ys ace sry sama nyt etch al pot wna ana zae 2 tage rcjnowaien rs. Sk Peterson oss canine euagne seston ash Gn. Zara coma clgre70 i euris manna col ple aboweh pba wep sanoaon, yt mesa orate eee 1. lanzcnté abeiecnasodkon a zn uw Yiddle| Proec Franous korucnne expt ean al zhane 200 ha 2 wizansonai zh 2b ogee PRON FPO sul Rasta Funds nwt) th 4 Meat crema dfn en ewan (xual joy pond 4 Zatrelaoane ay tae ow Fn Soci. eito% Rent wt | Row, Nave Prana zt io | ati rns a0 Tria wesoann nara 0m Pa er Somna) [a otk dione wT Sain wa awiane eta eh ew al 0 Faye 10 jah STE 108 [yet ara a ota [a sneer tonsa og ee anna 00,002 Wat 0108 zanna wt Bago Sh plein pasa ie icy w wrk 2 ony pwn om too anspor ieee be | Ronse ve Pana 02t a0 napa PETE BE Prosi psn nn siz Pal maine wir asi [wes ate mea 36 pony faerie Se oIHEH Rama ur "ete 219 uw coe anne 2th 5 aor ihe ‘oT Prepare one Ts Via agone wi saa [wes te nea aaa {ins orany answerer ure Seow oO noe a1 eat Gut pi2 Sul w cp wee orcs sm nag Ti Dea peas eae Toma bec on000g [pot ude, wr to) [a wine lea hate 700 ah owe wy Taser [re ay ieee wi Tanai [7a wayany fone lon Sn OTR Howe a Wet Sust pit 21 Suh w xe awe rete Zo ara eyegs aT fos mane a yaa roe we BIST [ena ont mE wa Tom [wy wzae ec 2 Sanh aa Tomo ations WO ws Freaky mew Es Ts aay Rrarevare winsome 0 EyeTnoesw 7 fc 2S cat eae alana smd eng? is [Poo aE 7 pag 0 [yet a ONT wm omar [cay re vet Saw Tom azn et bw ts Fang dt 282808871 2013 Wahi maighowe w pac 8612.00 pranazzo no dtnarcovarie tra p:"Rexlows DSSS (habla tegee Zar ear paz Veuve soa, 0014 Wp majhomew wohl 371 08182 erro na ctr da Poi Nowe na more sist Prats 9 pate TEN K Rak Shane rol Sgt) w nooks Rake bos ‘wooo “acai ponitono187 KR 246 —Ponce fe. km +34 00 km 571881 11868200 _Opracoarie lumenag) rata og ston 168K wooo Raa Za0) 4 Keigo ee2 thon 22) nyt ebony ate arse w 0 ut Grny, 2 0% Dues pois ota 04522, 018 Wyant 2021 wey, 7800800x! Ipaeracoetam : helm ot efpniealacyxh arean open, wen naan eg nie raga rl igo, wn ter, ‘reorders tipi coca a ocho 2 ‘hyatshgowe woneha 1 36 60320 apnovare 1, rbotona dog Teter Rabin. Zg. tcl 700000 ow wh wy py do prowmoge deena Fran eee ach sor? tens w pots 700010 zaonae 2s nat resort a dogs ema ‘Wy njewsw aya 6358.5 zed anna ra an 1, Prttow dogid cia hstkawRcawse - 88802, 2 Prmuco ogi esd Racrareyione wehbince econo, al lrovene wana nda eka 105 dha aplaowae ay ra a pte etes0——Taystya te | Ronde Pan na20zi ae on EGE Posen we 0 ri in sng eon ui alone wt ten tk pmmacaane na ct dong) ph pbeage wakes ead deacon ut 700 ——_Goapedra mietnione oe ox] | Panna 021 00] —Geepdara es aorTaa iS sida quran neneioneicon sarod age 200 [ya tt oR wi zoo [ays vere steer ran zona Tc tows ne Tas [wate ty rasa wo Saison progeny answerer uion soa, @ ih mane wa 6] 27000 fn pt np cst een ost eyo is Pamaae aan aT J ra ‘eas [yc ct ute wT earn [wats won ch SW TT ‘77 70S pst resi Copa Saar oop iy etre rouse w pts 2220000 of rbgar a. 28 pcan eps stacthonch 6 wom Fiuchamot cake ig gciayyen seamen 2 ones ane gig dat, hoo eager = [sets mei tsaeon und rtrch,wonuaam yeh nap esc zee ln Srtgotsoutons,montnge r w, trp men, apa Za eee ery bola ‘ginny. ‘pl reigone watts 2215003001 aanmar re rsa nue “Shoe wbug iol abo w Pet joe, Na zd atowata bul w shots 27000002 Pay Aone 20 econ yoni TSB a CoH we 1 HS 0550, to houses tetas a2 "Sahn Ponca. 2plaovenakota 5010002 estan wana de see Rabo cei re Oar america 2th TD O0DIO # i goin | nctonotdon? we 2021 zed zapoware w ysl 7085 Wl ne Poi lA 20 pre w tot ST 7720 eda pratracon ns ‘Geni pasa ps boc 9 nichnestec,epaanon pedon od ria gre Sez W ‘nln oon (2aoko ol 69027202). us 710 Dott usgena ox one awa Prana 202i i siete gen 7 bt Pin sppronaia TS 0 tg 10 [yet ede oe we Taom [yal wes tr Sn 2a 000 ar an pote ar ay ia wf as aye pa buon we ‘an Favre eta elulnyh “mon [apoio aoa ed nantes FL Wentz 108 apaonao wrk ww! 1790002 asnarion aero cp rac vary opacornn osx mice nw zgesndanss paws iteeage cea Gy Rae artonone poy Sf arouse agepodaearia rosea, *Spacorane pj nary mipzevap lam rspoaonanaenrzeg? dae Aci exioshone) W medele 7012 zaanowane wf ice w myles) 6 C0000 al djexa_mjearia soon deere ‘oanrtach Zatuony dey ewer tla ea el ptlznoo, raed dla chi ons as) ‘itanajeo anaes) t750 Adina pubezne be | Rene, Nae Panaa202ir 7 apoE Taw TT ays wii 000 beac w Ow adel lio wm TOU raed ot od ach alan “aot 2th agen eth eb tah 10100 TE a aoa a 01m Si case bua wT a Fo vasa at ton aD 00 vc ae 08 E29. ETE TE ae ara aN GST Ta Ids rs wy Sean 0) [eet ce wr 5a [ef wxnaydeea aa od athens Ta [Zw sie oi 2 aur a ‘a0 aa 6D TSE a TEE Pras pa a TAT ono% atte 9 0 yea pas oe, wT sorond [cf wyragodzen ate cd nchokzo Fist Ea eiar ch sone ah i a pean et in a iste oo ais ae Ea [cya ett uo 01 [evra eid fa azar a7 2a anne rea tae aT 32 i ac RIN om Ta Pra aoe cs [ae wi 0m [a pl ude wa Tra [yeas zea ello oh Tra ee ae ean 70 Lacon hl yt i "Air pu 7 17 90028 sath" pak tel ay vj w 22 sg 47O1000 bd prazratone na raga [Stuer tees od co oingah sani ace? ars ain afore cH md di ‘oe oye Ne ean a snc Gina aaa jo w noite 1875200 Wie abapeza Rome cet os se lots Ray gine | mit ma porch gol’ w wcll 25012000 sa w 2 ‘poenacane na psi ay Mj eh hori Fy. Na yet apanoan h28 120002, ott x 2aupnydshiazonch eke 700,002. 133 agaronane w ude 11. pdb "Ug pinnsmastaproch pov w wrk Pease 2 bya pasoaco ne whanyean sash aay zapentaie ramen: fener Us teuegn Viypesta scene permis ZU, Mls ne FP a tina Paco Pay Kap 0 Mee TSistestoa Wtenoo wrou alae ow! wyapedzoe dase opty aw We razon da sate 9 er olan. (Whose a mya panna ews yp acs nag jeune ayaa: caowar hol £087 1000 8 wim tp malafan ssn hol C0000, stp both yes 90,02, peal bv 11000 00 ap reno - wea 0 0000 apg somayeh i 000.09 skp pe kta 620000 sup wg tecnica 7 000, “pote ton we e000, Se py alta 1200002, iv aio ede cat sxe 000000 ota mo ua ot 100002 Sar eotpoens aoego|prratraiogo aca 100002, olin pcomn a3 C0002 ‘Svea cosoe ninzalezane de wrens hota 1000.0 7s075 Wana vans ron pao ane thes pramoxine Teas Zakerpien Loa eae poping Nee cot NGS = ratty oe ae esis rcernoniot Weyl a tye ma updates) a eel zna mail PRS thous 3 reach rosy 20 eu pana eax oj furome wren Wee ree re ee Gy Re, Caos wats po 0000 ym crnansorae POW cs oer cd ay Coreleg ps1 10500: W ona zaplaonaych od able 6 00.10 8 ‘arginine, apnea EN Fee netaen sodtn cette einai wl acts anna set Na nage tb cana age vung pon wl 67150 alist a wa cre 13100, ot ‘tro. naval oetow nazar do wnayoize, 11056. Wransch eats anoana nye tas wont 1950000! x preeceion 1 oy so pratt Goi d storys aig amine, "Soman Gh Unsonisoh, Shower Ze Mast Pa ~ Swayne LO Usaha Grupa Dae Paar on Ray, iatene rparonao ot 50000 aa rescore Sgasran mise koa eztv 221 kuna os 00000 w 2020 oct ‘Jute Sooo ieezoie” Gna Read) poss 2 sks, Wana ym a wig zation {he 800000 Pee errs zwuiaeeh sani doch Gy Raa, Na te Gy i dee ho Ni eau an ena Mena ogee cn yoda 0a 120 ek eins ‘Gaya 5.0. gpa 2p nape taper kc 21 £0903 ee ee etc op uaenstoogeWenp: el 17409203 Unowa zara 2017 ku ZOO aplen soz i ren uy spree nit tn 2121; Caan a aan # snr (zp Bo, lagwane masa pas ch pavonye woz) aren l= 10008 ‘ioT6t Usp acy rant wy past ant ocrony awe ea sadomitet be | Rows ae Panne ra apy zany aan wip Yoav 35TH aman soe Tia riya lay Tene enPT oe 38m [naan Ta i eel Bo WT 5m [woe tie och ae in [2 ioe rote Sony 20m ca 9170 wa itn prac na stan pwc w i. ual 752 Obvonenarodous | Rote Naw Panns2i2i Te aaron TER Porat a oe ‘st in si Fa rat aioe we er [wasn rohan zh ca] wi 6.002 yh tae pearance aru (un756 ——_bazazestne pune eon preecipotwrom oe | ex ww Pansat iz acto pura Tocrona poco Tom THE fies anos st001 ag Tat yeti ct ew 300 [mages a os eh eterno FIT [ys sore estan aout aoa scar ar 08 Rem 75.0 atone w ond [inves ry nea ‘0 [7 rare ienswar nila Soa oye mara oD tt Sul 1021 aw cope nag elas at ean aah Tas rar 0 Pre we 00 [yea cst Ew 0 [wna eto haze 01 [suze snow a mo naa zz 00 REIS) 200 THT faa ee EL et rw moe Fete ae wT ELE wa nee rota ao 0 TE Fama ao Toma Indah Bes wi To [yea rst aye wpm Tain [cw azo zea twa oi Lazana ca apanoryh wt i 7% Bnpcanisto putes acen pcp woo! 125160000, Teo ye ‘our we ‘Shisha catty al wah asl ota Fea weds 25000 zo anon a uno a (Wines mptonotele abe, one Rave aa nag tity ries Ocaicze san pata’ oi pana na cleans eel OS? Teich na terse Grn iw wastes 80001 are paxeaeroa ra: zy ao sac va spat ptcnoacep ro ahi wpe, ha ete oma a seca Bnht SE cis aces’ sanoctedon asta, Kaa 2 00000 fae praca ro we wrnaznce waves Mi nejhowew poke S000 at azlanvae nao an Rocpaton Ray OS wench 10 10008 _ Probus ttle rowan ey Pots Rw —wotn30000.20 2 7416 Zalanonana acta pSatitage age Sty a yar wag |i of ak ens sie aor tel 000003 meri oe) ev ie cacao aes ergo weed eae rani ps2 rum ose dacs aja opzeanin BA janenane fa poser 4 O03 ond Whos 458 00008 roe eeactnana ayn at shal dene poses ch sakesoss loose, pega, sat, ena pawn, cope rary Nadse Sich any, \Gerpzone sanocodt ome 20003 eamacar rampage 1421 Wyden wrk 000000 bla enna na ost alae zz 00 JRGS zalaronra ya tsa w wyaons 0800 pammactoo Pa zap 2 pole wey 2 aco ego Dust7sr ——Obsuga dup peanego De | Ree apn Panaaz02ir rar] ios sg per Tao “aE sia pl vrsemy Raa CN PII 70 moras ent as Ta [ats desi amar RS ru "OTe ya gah rane waza ae a HOT Frees ost sone nanan Top bac SOs ft pare ona BOT Prone tow ie 757 w wots 124075908 te whites rama a sack of auNNeD Fogea ew cs T0008 oz rabree oaonra uione w 2019 precer d ‘spi egow ate orl 32 2890s ‘Sonate fel Pero anova hula 24031278 be] Rowse New Pana 22 ras rare Ear THEE sents om. ezowacta estos aE 0H et prod ore wi 00 FT ane eet ena 0 12021 nye 20002002 ariel as naval za uch ae Zarda lyeyonen yes 200,00 twit wychonane be | Ronde Nea Pan naar oH Teoma ma HOT Ba peeve Tosa: ew e16e [yet east ore wa Hou: [-aynoodzo ie ef nh ze Tse [wy os zeal 2 surah aan sz is rer oI 6 04 barra zac 004 rain pen eas Tc Tana | HOO Isai mio a Sra [ime sate mes 5050785 re varny renews colon fase ovoyen mows w |? #25187 (ee Sat pt? ut walneal ado mo ones Ti Seam padarahe waa pI Ta a bec ars spiro bom wm ELE ayer lod ih mre “gre [2p angers eta ch ebm cada FTE cer rr ose 78 ao pa Tra aa San nh rot bua T WT 245 [mod sid od nha 2475 [wpe sre cesta Som aan sien soc Bae Tasso ns uo 368 iE Passio go Tor Yds seen wb Tett20 [ya east tte Teron [wy atch oda ae an F-test tow aah 53 aaa na TC Ta Tara econ TT asm fda oo wh aise [Ftp ude wT 95 6 ara old of ae aa 6 [2h ize roth silon aoh Eicl lg zane wea Fv aac sb I aa BAT Poor on oe Tama fd aoo wi onso00 [ye ai deh we 0500 [Ft wynageeoia ati ach eae a0 Fawr oth alow a weion| TG Perea cea aN ora oy beae wf: a7 Tae alle wD EA [wat ier roan eso TS SEA TAT Fake wanes doors wen woos | —_—_— O72 al od poy daca poncho heh lc esanewen rye TO mispadeir Yt sw wm [aye tye soa Ft wad ado eh nae 50g [2 ate rete eon adh “rain Pvc ace REN Tash 1 ir cana Bae 35000 TET ra aca male cess ps pri, | —__TBZOBT Fiat nated ayaa dea nia ws promo Prati ees wi Tam Fy ro bo wma oat [wor acio nhnlex aa [2 wy sine rote Sony ah wor Pia are yc a Hag ars Bae 00 “La pga Wao ZT TOON > 7 [isnshawewat St te 213 Tae Pao ae Term pa wp em Fie ict eae wT em [Toe reat oT Tamm Zeya io on are Ton nna zea cbt Gina reine pape ane a ote Uw dy Mii ase ‘set once: 1. eka Potton Nw Rabo 25s 2 Sch Postovona Nr 2 Race Zh § Sich Psane Rabe Ze, 4 Shon Potone ew Rabe ep, £ So Pattwonsw aie Sos Psion Ponca, 5, Sot Poston Razno, & Prin tio New Rak 2oh, 5 Pal Maile 2 Rabe Zo, {0 Pte w Chabon, ‘Zap eet Sparano ded Prowl anc ates Pua noel riya abhi eptine {hepene Pcie Won ate 220} 2 Neb ase Jeon apy Td wba, 5 Meetane Peek "ater Rak 20h, 1 Mleme Peds da Goes Newb Sebodeayeh w ater Za, Mepbice Pastel Jyiow Bay Le Ratce 2c 6 Maple PraelMadaadar 5 Apblany Pu Pasty Zyootaaia St hse Rabe 220, 1 Po ptcony2 Geant ary Sy Lan Ne erie Gniny Rakai cian Pitz Sela Passawowa in ese] Ray w Faber 2B0} Frenoos pee Sowers pl lz dk stn III Prova yl ds 01 Of pwan' fo ata 30903 421,27 a, wiym yi tite aa 25 6638380 Serer lowe cia $2500, ‘zara pda eweateeh ger canon Si Sy Pave wCbehudona sl anaes war apn) See deena weycegew 200m, Tor sez eaaritwesc) rowan 22 remus Soon sic ewan Gin atl 2) oxz Gry Maso Jean hws 26250875 Faery alsoone py uni todd erase Kec Glnmeoai 87 47 raat ees Fase less aes co wl wy Ory poses 8 eodin axlovege Pega wc LAST, ‘Sean zy 220 | ‘Washes wan beta os 910 -Soa possaone ia vcyarie eigenen arom kene — 4aG86T8000 ‘Wy prmeacznor peo tne do aod amstscoa 2 ajar che a0onoW sean ttancy f) yrapodn azo ues obre 1082 0 0 2 Dolehews wpsotranarocne Ten0sto0 4 Si 25 arse Prey 204s es5003 Uomo 1 e0}00a pate K ranscrne rm pd akisey 7118200 1, taupe ‘aso Zapata pesto ‘eeran0a tl poste scans ‘mass 53573004. .W nse 0 za zara i a la Sky Posnom in. jessy oa 5 00,08 Dance ala apnoea oa 90 tn w cle of Seana Go Sea rar na eb w ede od win o gus, Fre cey lu pie aw aac hl pttanowych wend pins "dnp ale Nate poo bok salsa 1570 win Gerson OODLE HeaBostw Sop emery tans esa op aplnonane w ec ek ‘joss Wr Taso w crc is songyeh sta 44 E256, wid ay 40 820.00 aja rom ut ous 2109- Can psdsohe wach one avers Grin Rath 2 unaychjo ze atzlm paces Nave ayant zneronano ck arssanoa ‘Wa peaconona {1 Wyacomoreiaczom dowrspodniiwyme {8718002 2 Wagener schon pacann w rrrasaao, §) argv ez ‘apeoooo's a: ‘masta 5 Dedowe apocrine fsoacouos 4 Sai, funda rac srommos 5. Ny naPB rao paz young aasap0a 5 cap ati womans ‘003 sponte sosecanoa whmzrss ‘ise g03, ents 0104 Psd Nevtzmane pial zane kl 2a soon ‘Waal pee 1 yal eotowe icone do wrap saesand 2 Ways onbowe poco sepeiooa 5) mags rover {ie oaoe Ba: ‘seanmy 5 Dove waza rome ‘pereono 4 Sina 2, se Pracy 70000 ply PP nowy soma 1 taupe & Zaupmaeratinwypossenia 9 yl te wimZiss Work zapranano tit wl a oe a gla dail da zt pit, eo 0 waa ‘Sayonara deren tas sans ‘Waneauztynw pope ue panna dla 3 +, apne Hi (nati test) el ‘rvamoaat 2 Nepbtezrs Prete eyhowsg Hap) Te (2c) iol 1740002 1 feptteneye Peioc Lata edhe w ldo Vl toi wes of P20) icin 21000 reese Pedicle apna Baby Land (5 ie) hata 2950000 “+ Nepubicrn Price da ues indy Sibi 2 ow ct it woe Jacke =e T64000002 + Nir Prt Means (15 ee) - ca 0850} 002 \W rade yn ipntane rn How slat 3620000 a zw ob gb do 2 red opus Penasco pntcateota Gri re w ech Pratshach koa 35000002 ont 0105 Protea speare Naural pads pce zneronan ‘ett aon (is psn: ‘Piya cove zone 6 nso secto0a! 2 Nynoriscozone pacvehce we suodeoona 2 wyanesos nay ‘aoasaona 3. Dame myayodzena can ‘somooa 4 Stags 208 runs rey zcanoa tna PPK srseanare pz pace ‘ako Zapata peers aso 1st ee seezooa whmzres ‘orion, Rona 0106 Ino amy meh psa ny zeke) ‘ice rivera pea Posi tc ee Pere tefateezan Navman pktn pretty rpowano 80888008 (pn rac a 1 get xt azkczoe do woot 44siga0s 2 napa esbove cna aera 5) myayodrona ree ‘oostinoa S)wynaoazont cesune 688008 5 Dba waged ore ‘aT300 4 Stn 208 Fn racy esis SN a PPxtanomae poe ‘30 6 Zug mtr peste somona 5. si pei sagan whmaess 026003. ono na eis ny dle Pr Pasay Siete NP, uma w 22 chs zara Sh (wk 2 el vos ECO Pleads do 30 wavina 20 up pn neck adnan do sa rasan prema {safe dots Wendt: tw ple baa anwar oar wnstos 208 CO000xdeNeperge Felts Pedesaney Ose eanj Bay Lae (25 28). Fon 0118 Dodero ua dosh zplaonano w uti 10 aS os pire doe er do Say Eostawon wR, ona 0146 Dokdo aya Ww rama roan page mal tn 182208 as ‘sie odwonyeh B80 {pon rdztlyeh paca ons 20149 Resa aah wage sosmara spec nz nas bo poy de din ‘Mena oth ponte w sal oosweye beh mech wows reese) Nauremane sapinoxere oh ‘4222002 tuto suet sation |. vps oboe nce do mpeg ostooa. {Lignans econ agaisona §) mnayosenia nrc 6216004 5 Saito wagon roe ‘esto 4 Sioa 208 Fn ry ‘srraoa ‘Say na Pe ‘aha 6 hap pone daiyyeh saonoat 1 pete s4igooa whymZess "18 00a. Wattle beacon om cna ya Neti Pron eon ar whwod sssconna onc 8150 sin at wmagch eri sae raza rime pany ley aoleptenrye, Neale de aronane ba wile 138321002. ‘Wyaipracae | Wy ertowe neicane do wade zoo 2 Wynayodrs stove pesca 8) wrayotzna rac 4) Goons wap ae ‘a icon08 4 Sagi 205, Fd Paey arama 5 ana | 125003 6. ol ose ‘wari wymzres women, mr i tt a a Sy Pit it yn a tne ent 0195 Pst dilate Fue wrciose M4000 2 te fos na 2apenrio uci sigehnrawnym beaago wasp Fell cio prennn ona) nat oa 10200 of prnzaana ra pale ative untast——Ostaneaiowie oe | Rae New| Pn 22tr is eae ros eo EE faeoaratona x ance an [yd eon Rome wm om aS oneal 2 Se TST 00 Tae Pracuaiaae oat sono] sae 000 [eye erase aon wm D004 [wade tei eh etzae i [wat crs ooh Sw ao gaa ot hb de 51 Otona tol llr wet 380,002. (is yea nea teo pamazae na vez kane SEIS LOS Sitinas ot oat ae wr preteen aor ea vac reas ony © Saree | pandwdna akolonae apotns 7 pay nim Pregenen Pott | Prosi Ureeion $ utes? Pomc eplene os | Rout. = Pann 2t¢ cH ea To ype se 00 tw cs tat hot sme ws 0 [ay ons ret) rah 0 ‘EE [aria ware pas pai wrens Som rats wm FT et ses woah we a [wagner Tam [Zeya ez stor ah oan “BT ana eae oat pe cy CA a ase panos spoke, nie tvs sve cn ence ees wach wen ra ge tne aa whe prod buon wh a [ian laren a a ‘HT [Ei on pose was a BT TH eager ene reo rage w Tt fries rer a 3000 aE fa mis Tae Tes bac 76 pie proc uo ws 3 [wal near eta esting S00 race ee Tas Cpe ae aE a ae ce rc 323620 aE i panera Ta tas wp ms Tins din oo wm eat [CTaprapeson ao ae aay [zp eae een ran} stra cna naz 0 zh 3070 TEE ag epee eae a Ha bce w eas [et as yeh wT oh [yng id czas st [zy anzao zeatny eon SEL Tai Poms w anos aT er Fratbea Wom st [xine a ao EI a ‘Has Fenias caE am fsa ecw am de rook or wa SO Fwy ice oan Sona ara ea bE 2 Zale zee pny spl resizaae 92pm Oia Poon Sen Zara nay eta aatiaebonigsowe vane pry aan ge zor zea edness} oe], We mya ‘ah eng, 2540098003 212 yagi ta $2800 2 anaes open poy 4 messakow nas Griny eons pone soe a tn pe 3800 a im a ne rc a ‘ofa Godh merce natu apo arcane, 6219, ss nautesczrs towne ccna city obs Eldan zor sla ash, anne en comition seca rowaces oe, zy vz za ‘enum ya spec saron sw 989,002 24 My xe greenness clo resnch oso. sain hn ‘toon pany poke Wate na playa esc oowyo rlaronao 113 00 aw Ym za calor kc Tedi2t0 nme el sone 6 58,002, ash ows frcoane cw Cas Rin iy, 8m ah ‘hese cyman doje: en pest ‘enn spate pro uta zs chron places Seschon, (4218 ods mlchrion w 20% zapenoene muy w soot 11 2780 Cab aden anon t= ‘tt gin Dt lan peed + den ptspnenm eek +1 masa ecco yeh preg pcan raw llamas “+ cxcber sey Kal iashaho w bach saonigth eh was I akin sod bt neh, nanan | creed bow fe non at oman Zantac owt wy mane lua Aspe amen psn neuiowego bal Fale Soy Pott abs 2a ns abet 20 0002, eat 628 Kat yea ont. Ne Pan m0 fa] __ ara aa aT aan EI san bears wi aa ter Bay WHT Toe 1 wen ado nate Trea [iin roan Ssowyh aah EG i an wa a ee a fo nw st [cates cb Oa [i wyreraeoa ail od a azar 400 2a rote ow ah ra og as aes Ta fa ge a Piet stows wir ‘om [wesc zany wesw 00 [308 prosany inoue won Coty, o Haye owe a (seer a a et T eos nate ra cari avenue] tapaouao tot w cht! 19 22,0 wy 8 wy (Da 8200 ego TC D000 ca depen ce srn pode rela do stra [enc ryan co ogni marae 2a gy wakes pot Zone wy Imygow oko 20000008 {2801 W et wei tie ee 708720 my apnea nazar ih prow OFk Bry ‘Sa Posauon| fet w Rabon 230) ‘08 zapnonane wa wiv 161000 prenasnn ra pouch ky yz sp wt ei amp ace dia inca ican wc {25 slroene mee mallow caer aia, Wonane poms zea ub Sponge W Canc’ Zar planner do rezal wma nda sec Cpe sabia nyu w 2 aa wu Gy Raat pinta yaw a8 78 RAS ginko yon tae 743117329 0% ot cy false ‘Oblalmehoerie a 2881277560 2en anon 35.80% ting cy wrath Panos plz rob — a 254817440 ek 3429 on et ow bah uh, ‘espa tnt ona bisa hv 11 6001616310 dane 15.74% ope kl hw ba Pass tite bte beta 10533270880 1.17% cot cy us Wp mjione va 1405208181 15.8% tn ty i uta ‘Oméwanie lanonanych paeted, reached wy sits ‘Buétet Gin zaplanonany et watts Wok: + (i 7 an ay Te Trees a 2a aT a Ta waa Pavan bia va om {os | ray aoa me eo Tao newer sod pee ah icy ut, aoe skal eos pti ronan ach 20 the smn mone cs deo cry mc od Fn i anaeoc Tara {or | ayaa te wai aes oo Tw woe etna Sut 2st farsch bleeds eng programa pol aang rene et area ls Maer y= EP e pte ries Te om noon ray a Ta aa Wr |_Sarah pe To a BN cs Roni ee Prete wbadzal nok 202% plarowarezatenena te 01.0122 kos! 2 BU 81259 syed | patyeae it aiagnigyehw popeadnch tach, Wa powssey ote iad zones * hy zcgriy 207 ok spl ezine) acannon ptyea hl 6460.02 lion tense pane: cee utaowgow 202 - ht $6 000.02, nat 203 ona pew zacepiych es pjezek —hca 183¢ 60,0 jaa zat Moterizcj ana aang aoc Osa Yaron Parco Rzaka-Awo 1157630 4 potya na zee ov Scand) stare epic Da cn ocak w Rite Zi — hela tss21a72a, ky ako 20 ou asp neice en pty hola 18002 ipa W204 rohan ercvarle prove dee teowe W204 hts 103000002, hr zcgy W201 oh pl ez adage patyeask kl 1620000002 no cacy 208 ha mpeg cglch eb patent B40 DO pyar za, ermonocejahs Ung Moos w Raber Zh ca TBAB yl xg 2017 ha ra anew prowanop lg be ry raz play weer] acagch synod -huta 2375 0000, enya W207 luna rensowrelonwange toutes oa 1 1250000, “ctl w 218 ar ansnan pamanoge dle us gy oz pa wei aha poten ep -huta 63001000 py na zanntis roe Grin ati 2 wramach PONE 10208776, ay aay w 270k hwnd 500. a anew 220k 6 5010000 Wrlcebusena 22k apna paca wp 84278821 zeman ecb Rees Ferd way akeych—2959 7200 -2okaymneh obra dloacven poh Mao aleny= 106 0468 adage nonce igobyash akc 60000002. ey amie aa a snow pnowaneo dete wwchose 2660612002 wea cage pyaar sty pry W202 ou. Nae ples aha edit wectl 3980 38800. ys tia omy act wea W201 hu jl ut apart odes 49 568, yt poly eco du abi oz ayo ssi sonora ‘eylidney 2 wntajaeh rosea oth tira us pt 2a ofeach pub dle on reali peau, pots kb za fanswarge uae eon eursalh ez zones sanrzgu ete mre th hn acu apy bie wae eels aches yon ne anova az 2 sce sada hyn, Reahoty bate Gin Reka ijn 2021 kaplan w wea 3 6384008, apron lay 202 ota 212 oh apg nz igen pty hla 387 300002, oo eneoaniapvewange dle butowego w 202r-hwla 76000002, oy acy 2019 ka pleas zipne en pak hvala 250 C00 pty ada deca nl santa rch Ose Tarzia-Poke Rano 61900 pyc zt uous sella site| worl le is raz Mone w Rabe Zieh — hot semot0a, ty zag 2014 a pay naa lero ply haa 300 00.0 toy zai 2014 tu a frseoaniepnownags Gee bsteowaow 04% ks 2060.0 enya 215 tu pawn cpt ren pba hea 270 (00002 eda w 20 upset ew py -act 4200008. ett maf, Temonaseia ut ay Mtge wate Zoho $2202 oy aca w 2017 tu a anew prone lt baa rin raz play wee acaeeh osjeat hohe 475.0030, ot zag 2017 hanson panowsnego esbstl hac 26 0.0, “at zacgnty w 218 kt ansonani plrowange duo gy rz py wee atric yz hts 78010302 pyar sna tna renin abl nach PONE 60,0 oe zacagiy 2018 na ronnie pnowmep ly utes ony on ae wc zane etait 200050, "dy acai w 220 eon ploomaope dels bil grny ona ale weer) aceite tyne hota 10002050. Pryor pil ste 8208 ck spain podtncwe wank pois bush, da riot mln, chips italy uc uta porn ose zag py iewnar razblansouni bub yl oder doo do but wpevatono pracy zy wep Ke, ade Grin wats vieracie w seus do ots 2020 Spa et nym, oa Sano capa krona toi MATERALY NFORIACY,ME DO PRDUEATU BUDEETU Cin Reba -25 power 8m Rat. Tt Poze Sa ace: Cabbie ‘sia, Ltt iyi 2120011 2 mesa, wy aa 212408 Chatonta—1 08, Paice 1 216 Raza 1865. ltr wh paral ich wou pods ‘Woes denny rane 467% ey e238 porn ren ms 104%. ety a (14% gt poner ‘Gina aba Zit gogo crams ndontowyn Wms Rabe 246 prosper sass witch “arvoneepotiaet ot. Remi wl asc powael dot rian chan eu MNES. ria pst ple oso ee ein sn Poni Teer anges pie bo nc a aan Soe ela, «Bhs paar “Sonatas ae ache ‘scalp tie in se ea hieegy uy axgmrR: ay i os rr = 35] — a es a — Tae Tas a fermen nen mame ae Tio a “723 = mo = [Sarna 3 zal =| ae a a aa TT a at bran a | Lmrmarraammtianeeneacny [aa —— ra Ta oat “ar ey 5 “a =a = 7 RES ESR Waa] soa] inperons = ere or Sie] — Fa] — [osc ad db pepe cot tgenynToe TeTaTTEaT] — Fa) [res arantnnneyen oso ‘meet evinns egoar TF [a TT pao? | STTOT i [edna ance a — a nee |iror sence 500 isan ears —— [ior recanateen murano ea Bee] — [vey spann sree ae wy a Ta rs aap aE PTT Tiaraaa] —srosaea} — | [tek aecnen ran ocearecsoeapsar [sone ptm ero aoe i 7 cE TT a area TTT na) eT a fom nncrane gemma sa] Tr] a [este et Tema | —a [yore ame Basel ond —— sa from tne oe sf i FE a TT A TT wae a STS | eee] Sarma ol fs ra a pa Sarena erste —— 00 my Taras] — ear TITRE aera sim fren sea an iy ESaeeee “af Ferree wa re ote aaa Janne sce ait es spolea [Snaionciasacen sSonom OTN ar Ta EL == test me ~ — = —— = ab. oe Tar [Siena aa pOR ES 7m am] a ny seca a a ——————— =e Soames ct os a aa aaa | [eee es ge TT TS RTT TT To Pant phan pein baste vay 2020» ——— i Sem ie el ——-—_ : eee —f : ge ae Trmpnou rer nS ie eo — - ww ae aE a =) aa] re [a [oa cree et : = eee cr = i “8 a eee — fae | a | = aa = Ss Tossa] — lear | =n = nc =H a a pat sea _———s peer ee a z a i a as us a + ————— aS eee as a eae = : = =e | Tae = ae a ee = re ae 2 oe : _— re thn