Vous êtes sur la page 1sur 3

ி கடல ேக அதிக ைல. ேக இ ேக ஓ பி த பட . ெவயி கா வைல தவிர மனித நடமா ைல. ஈர காயாத மண பா ெவ ைம மற கி . அவசரமால உதி வி அப தமாக ெதா பக நிலா தி கா தி ைச. விைரவாக மர

தி காக கைள ெதா ெமளன ெதா பா கி .

...இைவெய

லா திய அமா நிைலயி ேசாக தி கன .

ெம ல மணலி நட ேத . வி

..வி

ற எ கால ேயாைச என ேக . ேக இ ேக ஒ சில

தய கி தா மண ணி தன . பல திர தி பிளா ஃபார தி நட தா . பல எத

வி ேம கேம நட கட தா .

கி ேட ேபா தா பா ேபாேம. கட ன ஆைசகைள ெகா ய அ தைன ெகா யவளா. விசா கலா கைர வைர ெச ேற . ேப ைட மட கி ெகா ேநர கட அைலைய காைல ேதாட அ மதி ேத . தன மைழ ெப யலா கால ளி கா நிைன திய .

" தைன அைமதியாக இ

கிறாேய...நீயா

ேக ேட .

தைன அழி சா ணினா ?" - யா மி லாததா உர கேவ

நவகளாேமகனி ெவ பா ஞாபக .

க உைட உண மீ பி பட பண ெகா தா அைல தாேய அ தைன ேதா ெநா யி கைல தாேய காரண ைத ெசா ?

கைடசி ெசா வானெம எதிெராலி . ' கி ' ேக தி கி ேட . த மாைல ேநர தி ெதளிவாக ெத யவி ைல. தனியாக நி கிேற . பயமாக இ . ' கி ' தமான ேக . ெப ைண அ ேபா தா பா ேத . பதினா வயதி பாவாைட ச ைட யாண வரேவ ெச பவ ேபால நிைறய நைக அணி தி தா . "யா மா நீ? தைன நைக ேபா கி தனியாக வ தியா?"

"

கடல ேக அதிக ட இ ைல . அ ேக இ ேக ஓ த பி த

கைள பா ேத கி ! சீ கிர ேபா ைகெய வா கி டேற ெசா லி ேத !"

'வி ஞான சி கைதக ' தக ைத கா னா

" த வய நீ இ கைதெய லா சியா?"

" லா கைத கைல. ைகயில ெவ கி க ஒ க ஒ வேர !"

" சவைர பி தா?"

"

ேத...

?"

" கைத உன அதிக பி ?"

"ேதஜ வினி கைடசி கைதைய ல ப ேச !"

" கைத உன கறியா?"

" தா பற ேபாயி றா ?"

"அதா . ?"

"அவ ெதவேலாக ஆளா? பா இ தா நீ கதா ெசா கேள !"

நா ெசா லவி ைல. "நீ நிைன கற தா !" ேற . ைவ விள கேவ தா ல கைத இ ைல.

"என ைகெய ேபா ெகா க அ கி !" றா ெக சலாக."நீ க சி கைத ஏ தி ெரா ப நாளா ேச! ' ெப ' அதிக ேயாசி க ைவ றா .

நிைறய கைத எ தி வி ேட எைத ஆர பி தா ேப எ திவி ேபா ேதா கிற ேற . ( இனி தமி !)

"என காக ஒேர ஒ கைத!" றா

" ெபய ெசா !"

"சி கைத கா? அத ெக லா ெபய ைவ தியி தா , நாேன எ தியி ேபேன!"

" யி ைல. ெவா

ல சி கைத உ !"

" னிட பெத லா ஒேர ஒ அணி தா !"

" அத ெபய ெசா !"

ெபய ைவ கவி ைல. ேதா தி விைளயா ேவ . தய கி தய கி எ ேக வரலாமா எ ேயாசி ெகா கிற !"

" ெபய ?"

"அனாமிகா நா ட ஏ !"

"அனாமிகா எ றா ெத மா? ெபய லாதவ !"

"என தா ெபய கிறேத!"

" அனாமிகா .

ஜாதா.."

திேன .

"எதாவ அறி ைர எ கேள !" றா

"அறி ைரகைள ந பாேத!" ேற

அவ ைன பா சி . "வி தியாசமாக எதாவ கேள . ெபா ெமாழி அ ைனக ஏதா ?" றா

" . கட ைள னைக க ைவ ெத மா?"

" ?"

" ைடய எதிகால தி ைத அவ ெசா !" ேற .

அவ தி ஏமா . " ன எ ? ெசா !"

" றாக

...

கிலா ேபா எ கேள !"

ேய எ தி ெகா ேத .

" மாதி ெப தமி பேத ஆ . ெச ைனயி !"

"நா ெச ைன இ ைல ம கள !"

"அனாமிகா வா ேநரமா !"

கி ?

"ேபா கிேற . அவ கா தி கிறா !" றா

"

...

ேபாகாேத!"

நா பத அவ ெச டவ ேபால அைலகட ைழ நட ெச ல ஓ அைல எ

அவைள அைண திரமாக வா அைண ெகா ...

மைற ேபானா !

ஏஏஏஏ சசசச அனாமிகா

ி!

அனாமிகா

அனாமிகா

"வி ஞான கைதக அவ பி . ஜாதா எ திய 'வி ஞான சி கைதக ' தக அவ இற த பிற

ெக யாக அவ ைகயி " - 6-2-05 ஜூனிய விகட இதழி அனாமிகா ப றிய இ றி பி

சிலி பி , ெநகி வி னாமி பறி ெகா ட அனாமிகா பணமாக எ திய சி கைத அ ! - ஜாதா

றி

" ந றாக ப ... ப இ கிலா ேபா எ எ கேள !" அ ேய எ