Vous êtes sur la page 1sur 2

LK: HÃ Y YÊN LÒNG ME ̣ ƠI

CÔ GÁI MỞ ĐƯỜNG - p1/2


q = 70 Guitar only
A
2 U j
‰ œœj œœ œœ ˙˙
D‹ D‹ B¨ C

b ∑ œ ‰ nœ ‰ œ œœœ Œ ˙ ‰ œ œ œ œ œ ˙˙
& 4 œ™ J œ œ œœœ œ ˙
Adlib Guitar Ai ai giu ̣c lòng ta Me ̣ ơi có nghe
TUTI

œœ œœ œ œ œ ‰ œ nœj
11 F G F B¨ A‹ C

b
& J‰ œ œœ œ œ œ œ ˙˙ ‰ œj œœ œœ ‰ jœ
œ ˙˙ œ œ ˙ œ œ œ ˙˙
núi sông vang dâ ̣y tiế ng quân reo hòa theo ướcvo ̣ng son sắ t nguyê ̣n thề vı̀ quê hương

‰ œœJ œœ œœ œœ ˙˙
21 D‹ F D7 G‹ A‹ D‹
j ˙
& b ‰ œœ œ œ ˙ œœ œ œœ ˙˙
‰ œœ œœ œœ ˙
J œœ n ˙ œ œœ œœ ˙
œ œ œœ ˙ œ
hiế n dâng đời con vı̀ quê hương mế n yêu Viê ̣t nam vı̀ quê hương mế n yêu Viê ̣t nam

B CÔ GÁI MỞ ĐƯỜNG


Ÿ~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~
- Tempo 138
œœœœ œ œœœœ
31

& b ˙˙ bb ∑ ‰ J ‰ œJ ˙ ˙ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œj ˙ ˙
J
( Perc 4 measures ) Sáo

∑ °™™ ∑
42
b œ Ÿ~~~~~~~~~~ œ ‰ œJ œ Œ
F C B¨ E¨ G7

& b ‰ J ‰ œJ ˙ ˙ ¢
œ œ ‰ J ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œœ
TUTI

55 C‹ B¨ E¨ F C7/E F G‹ E¨ C‹
b
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

> >j
>>> > j œ
œ
70 F B¨ C‹ B¨ D‹ G‹
b œ
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œœœ ‰ ‰

> D
bœ Œ
81 G‹ E¨ G7 C‹ D‹

b ∑ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ n˙ ˙
& ˙ ˙ ˙
2

LK: HÃ Y YÊN LÒNG ME ̣ ƠI CÔ GÁI MỞ ĐƯỜNG - P2/2

93 G‹ E¨ C‹ D‹
>
G‹ >j >
b
&b ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ ‰ œ Œ œ

ü™ 4 ∑
>j > G‹ E G‹
b ‰ œ Œ œ > Œ
>
™ †4
103F B¨ F C D‹ F

b
& œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
( Solo Guitar )
113
b
G D‹
j
œ
&b ∑ ∑
œ
‰ Œ nœ Œ œ œ œ œ
œ
Œ œ œ œ Œ Ó
Tuti œ œ

°
F Bosanova
& b ¢™™ ∑
w w
Œ œœ nœœ œœ Œ œœ nœœ œœ
119 D‹ B¨ D‹ C F
b w ∑ ∑ w w b
w
String
>
> œj >
127 A‹ B¨ D7 G‹ C F A(“4) 1. D‹

&b ˙™ œ w ˙™
œ w ˙ œ œ w ˙ ˙
w œ
‰ Œ nœ
Tuti

ü
Cello String
> >>> > >>>> >
œ œ Œ Ó ™™ † Ó™
2. D‹
œ œ œ
136 C D‹
j
œ‰ œœœ œœœœÓ
&b Œ œ œ œ œ œ Œ œ
œœ Tuti

142 G D‹
Marcia
B¨ C

& b œw œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ Œœ Óœ œ œw œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ Œœ Óœ œ œw œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Brass
Cor

œ Œœ œ Œ
™ nœ ™
Marcato
Ó œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœw Œ Ó œ Œ œ Œ
147 F G F

b œ Œ w w
& œ œ œ w Œ
Sáo

œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ
B¨ A‹ C
œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ
152

&b Œ œ œ œ w Œ œ œ œ œ
w Ó œ œ
Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ œ °w œ œ œœœ w œ œ
œ ™ ˙
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ ¢™ ˙ œ œ w
157 D‹ F G

b œ
& w Œ œœœ w
 1. Cor
Ó
w œ
œ œœœ w w
ü
˙ w
A‹ D‹ 2. A‹ D‹ G A‹ D‹

œ œ ™™ ææ ææ
164
w œ œ œ Œ œ œ ˙ ˙
œ œ œœ

œ
&b Ó Œ œ œ œ Y
æ Rit...................