Vous êtes sur la page 1sur 1

Rabka-Zdrój, dnia 07.01.

2021 r

Leszek Świder
Burmistrz Rabki-Zdroju

Zapytanie międzysesyjne

W związku z brakiem odpowiedzi na moje zapytania z dnia 25.11.2020 r. w sprawach


dotyczących działalności Szpitala Miejskiego, przez co zostały naruszone przepisy prawa tj. §44
Statutu Gminy Rabki-Zdroju, oraz art. 24 ust.6 ustawy o samorządzie gminnym, wzywam Pana
Burmistrza o rzetelne odpowiedzi na moje zapytania złożone w dniu 25.11.2020 r. jak też w
niniejszym zapytaniu międzysesyjnym.

Chciałbym podkreślić, że niedopuszczalne jest przepisami prawnymi, odsyłanie


radnego o uzyskanie odpowiedzi do Prezesa spółki, skoro zapytania zostały skierowane do
Burmistrza, a przepisy jasno określają, że to burmistrz ma udzielić odpowiedzi.

Dlatego też, dziwi mnie fakt, że pomimo powołania w urzędzie Stanowiska ds.
KONTROLI, w zakresie którego jest m.in. „sprawowanie w imieniu burmistrza nadzoru
właścicielskiego zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Ksh”, nie ma Pan żadnej wiedzy na
temat zadanych moich zapytań, bezprawnie odsyłając mnie o uzyskanie odpowiedzi inną
drogą.

Czy w związku z powyższym w/w Stanowisko ds. Kontroli jest bezużyteczne?

Równocześnie, jak wynika ze Struktury Organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Rabce-


Zdroju znajdującego się w BIP Rabki-Zdroju, w bezpośrednim Pionie Burmistrza znajduje się:
nadzór właścicielski nad gminnymi jednostkami posiadającymi osobowość prawną m.in.
Szpitala Miejskiego Spółka z o.o.

Skoro nie potrafi mi Pan odpowiedzieć na zapytania dotyczące funkcjonowania Szpitala


Miejskiego, czy powyższa zwierzchność strukturalna jest fikcją i nadzór właścicielski nie
istnieje?

Czy Zarządzenie Burmistrza Rabki – Zdroju z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie zasad
nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Rabki-Zdroju, jest wdrożone w życie
i czy Naczelnik Wydziału Kontroli wykonuje Pana zarządzenie, skoro pomimo w/w ustalonych
zasad nadzoru nie potrafi mi Pan odpowiedzieć na zadane pytania w sprawie nurtujących
ważnych spraw dla mieszkańców dotyczących Szpitala Miejskiego?

Radny Rady Miejskiej

Marek Ciepliński