Vous êtes sur la page 1sur 3

The Christmas Song

(Chesnuts Roasting on An Open Fire)


Words & Music by Mel Torme & Robert Wells
Arranged by Chris Whiteman

A
E¨‹6 E¨‹6
D¨%/F A¨‹7 G7
œœ D¨Œ„Š7 B¨‹7 E¨‹7 A¨7 D¨6 E¨7(b9) G¨% G¨‹6
D¨6 œœ œ œ œ œ
° bb b 4
& b b4 œœ œœ œœ œœ œœ
œœœ
œœ
œœ
œœ œœ
œœ œ œœ nœn œœ bbbœœœœ bœ nœœ bœ ˙˙ n˙˙
œœ œ œ œ œœ œ b˙
œ œ œ nœ b ˙ # ˙˙
9 8 6 4 2 1 1 6 4
4 2 9 7 1 1 2 6 6 2 5 4 7 6 4 2 2
3 8 6 3 1 1 6 5 3 6 4 4 1 2
4 3 8 6 1 3 3 4 4 3 5 4 3 1 1
¢⁄ 4 8 6 4 1 6
4
4
4 3 2 2

E¨‹7(b5)/A D¨Œ„Š7/A¨ G‹11 C7(b9)/G FŒ„Š7 F©‹7 B7 E¨‹7 D7(#9)/A


B¨‹7 j EŒ„Š7

° bb b bœ œ œœ œ œ œ œ˙ b œ œ nœœœ ™™
5 œ
bnœœœ nnœ˙ œ nnœœ œ ##œœ #œ # #˙˙ bbœœ bœ nœ bœ
& b b b ˙˙ œ œ b˙ n œ™ ˙˙ ##œœ nœ n ˙ bbœœ n#œœ
b˙ n œ œ b˙ J nœ n˙ nœ
™ j
4 6 8 6
2 2 4 4 4 6 6 5 10 10 12 10 9 7 9 9 7 6 4
1 6 6 5 7 6 9 9 8 8 6 5
3 4 4 6 5 5 10 11 7 9 8 4
¢⁄ 1
5 5 4
8 9
7
7 6
5

A E¨‹7(b5)/A
G‹7(b5) G¨Œ„Š7(#11) F‹7 E¨‹7 G¨Œ„Š7
D¨Œ„Š7 Dº7 E¨‹7 A¨7 D¨6 F7(#9) B7(#11) B¨‹7
9 bb œœ œœ œ bœ bœ
D¨6/A¨
œœ œœ œ œ œ ˙ ˙
° bb b bœœ nœ œ œ b œ œœ n œœ bœœœ œœ bœœœ œœœ
& b b nœ nœ b œ nœ bœ œœ œnœ œ œ nœœ #œœ b˙ ˙
bœ œ bœ nœ b˙ n˙
9 8 6
2 11 11 11 9 7 6 6 6 6 2 6 9 7 6
3 10 10 8 6 5 4 6 5 3 6 8 6 8 6 6
3 6 6 4 4 3 8 7 7 6 4
¢⁄ 4
10 9 8 6 4 5 6
4
4 9 8
7 6 5

© 1946 (Renewed) EDWIN H. MORRIS & COMPANY, A Division of MPL Music Publishing, Inc. and SONY/ATV MUSIC
PUBLISHING LLC All Rights on behalf of SONY/ATV MUSIC PUBLISHING LLC Administered by SONY/ATV MUSIC
PUBLISHING LLC, 424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219
All Rights Reserved Used by Permission of Hal Leonard Corporation

Sheet Music Plus Order 4120693227. 1 copy purchased by Scott Rogers on Dec 13, 2020.
2

D‹(“4)
G‹11 C7(b9) F‹7 E7(#11)
D¨/A¨ E¨(„ˆˆ9)/G G¨Œ„Š7 C‹(“4)
œœ œœ ™™™ nœœj
13 A¨9 E¨‹7 D¨6
° bb b œ œ œ˙ œ œ œ œœ #œœ œ œ œ
bœ œn#œœ b bœ™ j
& bb ˙ ˙ œ œ œ nnœœ ™ # œœ œ ™
œœ œ bbœœ ™™ œ nœœ ˙ œ œ
n˙˙˙ ‰ J œ
b˙ n˙ bœ œ nœ œJ

4 6 8
™ 6j 6
™ j j
4 4 4 6 4 6 6 5 9 6 7 9 7 1 2
6 6 3 6 6 3 5 7 6 8 7 6 3 3 ‰6 5 6
3 3 6 5 5 6 6 4 4 3
¢⁄ 4 3 2
3 5
™ 8
0
6
™ 4J 4

B A¨‹(Œ„Š7)
A¨‹7 D¨7 (b9§13) A¨‹ A¨‹7 D¨7(b9) G¨Œ„Š9
G¨Œ„Š9 E¨‹7
° bb b bb˙˙˙ œ œ œœ bœ ˙˙ ‰ bœj œ b œœ œ œœ œ œœ œ nœœ bœ b˙˙ bœ œ
17

& b b œ nœbœ ‰œ nnœœJ œ ‰ b˙˙ b˙˙ nœ bœœ nœœ bœœ n œœ ‰ b ˙˙ ‰ J nœ


J b˙ J b˙
j
7 7 6 4 2 4 7 6 7 6 7 6 4 2 4
4 3 3 4 4 4 4 3 2
4 4 4 3 6 5 6 4 4 4 4 3 ‰6 56
6 5 4 3 3 4 6 5 4 3 3
¢⁄ 2
6
2
J

F©‹7 B7 EŒ„Š7 B¨‹11 3 A7(#11)3 A¨7(“4) A¨7 (b9§13)


21
° bb b nnœ˙ #œ œ #œ˙ œ#œnœ ##˙˙ œnœ œ œ bbœ˙ œ œœœ #œ˙ œ œ ˙˙ nœ œœ
& b b n#˙˙ ˙ ##˙˙ ˙ n˙ b˙ nœ œ œ
n˙ ˙ n˙ b˙ œ œ œ œ

3
3
10 9 10 10 9 7 5 7 7 5 7 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6
9 8 6 6 6 6 5 5
7 7 6 6 5 4 7 7 7
¢⁄ 9
7
6
0 6 5 4 4 4 4 4

Sheet Music Plus Order 4120693227. 1 copy purchased by Scott Rogers on Dec 13, 2020.
3

A
G‹7(b5) G¨Œ„Š7(#11) EŒ„Š7 E¨7(b9)/B¨ A¨‹7 G7
D¨6/A¨ F/A B¨‹(b6) B¨‹6
25 œœ œœ œ #œ œ b œ b œ G¨(„ˆˆ9) G¨‹9/B
° bb b œœ œ œ # œ #œ nœ˙ œ b˙˙ œ nœœ b bœœ nœœ bœ b ˙˙
& bb œ nœ b œ #œ n˙ b ˙ nœ œ b œ œ ˙ bn˙˙˙
œ ˙ œ œ bœ nœ b˙ n˙
nœ n ˙
9 8 6 4
2 11 11 11 9 7 6 6 6 5 4 7 6 4 2 2
3 10 10 8 5 6 6 6 4 4 3 2
3 6 3 4 5 5 4 3 6 6
¢⁄ 4
10 9
0 5 6 6 6 4 3 2
2

D¨Œ„Š7/A¨ B¨(„ˆˆ9)/D
E¨‹7(b5)/A B13 G‹11 C7(b9) F‹7
29 B¨‹7
° bb b œ œ œ˙ œ œ œ œœ ##œœ b œœ œœ n b œœ œ b œ B¨‹7 E¨‹7 A¨7 D¨6
nœ œ bœ bœ
& b b ˙˙ ˙ bœ nœ nœ
œ nnœœ b œ #œœ b œœ œœ bbœœœ nœœ ˙˙
˙˙ Ó
b˙ n ˙ bœ nœ bœ bœ

6 8 9 6
2 2 4 4 4 6 9 6 6 8 5 9 4 2
1 6 6 5 8 5 7 9 6 8 6 6 2 3
3 4 6 7 5 8 5 6 6 4 4 3 Ó
¢⁄ 1 5 4 7
5 8
6
6
4
4

Sheet Music Plus Order 4120693227. 1 copy purchased by Scott Rogers on Dec 13, 2020.

Vous aimerez peut-être aussi