Vous êtes sur la page 1sur 1

GHI CHÚ / LEGEND:

T4A T4A T4A T4A T4A T4A T4A T4A T4A T4A T4A T4A T4A T4A T4A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11.1 12 13 14
8525 550 6050 6050 550 7475 7800 6425 2600 4300 700 6200 300 9500 MẶT BẰNG CHỈ DẪN/ KEY PLAN
2 2 2 2 2 3 22 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 T4A
T T T T T T T T
PJ W PJ W PJ W PJ W PJ W PJ W PJ W PJ W PJ W PJ W PJ W PJ W PJ W PJ W T2C P4 A P4 A T4A P4 A T4A P4 A P4 A P4 A P4 A P4 A P4 A T4A P4 A P4 A P4 A P4 A P4 A
B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 B.8 B.9 B.10 B.11 B.12 B.13 B.14 7 1 2 3 4 5 6 7 8 8.8 9 9.3 10 11 11. 1 12 13 14

T T T T T TT T T T T T T
P
P2A P2B
1 1
P2B
T 2A 1. 7 T 2B
2 P2B P2C
P2C 2. 5
A1 3 1
P2A P2B P2C
P2B
3 3. 7 1. 7 T 2C
4 P2C
T 2B 2. 5
P2A
4. 7 3
P2B P2C
4 P2C
5. 7 P2B 3. 7
6 4
P2C
4. 7 P2C
5 P2C
P2B 6 P2C
A1 7

1085 1500 1500 1500 1825 1140 530 1000 1500 1650 1150 1500 1410 1060 1525 1500 1500 1500 750 1040 P2A
A4
P2C
C

W5
PJ W P2B
B.L
C

P4 A
P
P4 A
PJ W N
B.K P2A
F

P4 A
M

P4 A
L

1500
T4A
K

T4A
P4 A
J.1
P2A
T4A
L J
P4 A
H

P4 A
G
T4A
F
P4 A
E.9
T4A
E

W5

W5
P4 A
D
PJ W

N
P4 A
B.J C

P4 A
B

P4 A
PJ W
B.H A

PJ W
B.G
PJ W
BF.7

PJ W
B.F
PJ W
BE.6

PJ W
B.E

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 PJ W
B.D
P4 B
K
P4 B
J

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TT T T T T

6750
P4 B
P3 D H.1
D1 P4 B

T4A
H
T4B
P3A G
L

T4B
F
P4 B
T3D F.3
C
P4 B
E.5

1465 1175 1500 1385 1050 1500 1500 1200 1360 1440 1500 1335 1000 1500 1500 1500 1500 1000 1500 915 1630 1300 1500 1500 1500 375 1385 1500 1500 1500
P4 B
T3D E
B T3A
F P4 B
D.7

M
T4B
PJ W D
B.C
P4 B
C
T3D T3B P4 B
A C B.9

PJ W P3A
B.B A4

P4 B
A

T3C
PJ W
B.A C
P3B
A1

W5
P3C T3C
A1 P3C 7
T3C
P3C 6
5
P3C 4. 7
4
P3A P3C
4 P3C
T3C 3
P3A 2 2. 5
3 P3C
T3A 1
2 P3B
T3B 5
P3A P3B
4. 7
1 P3B 4
P3B 3. 7
T3B 3
T3B
P3B 2 2. 5
P3B 1. 7
1

W1
P3 D P3 D PJ W T3D P3 D PJ W P3 D P3 D T3D PJ W P3 D PJ W P3 D P3 D P4 B P4 B P4 B P4 B P4 B P4 B P4 B T4B P4 B T4B P4 B P4 B P4 B
1 1.7 B.12 2.5 3 B.13 3.7 4 4.7 B.14 5 P.1a 6 7 1 2 2.1 3 3.1 4 5 6 7 8 9 9.3 10

1425
T4A

B6
KEY PLAN

W5

W5

W5

W5

W5

W5
W1
L MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ

4025
W5 SCALE/TỈ LỆ : N.T.S.
W5
T4A
B6

Stair Case
K

W5

2000 450 2600


W5
W3
W4 B42 W4 W3 B6 W5 T4A

B6 W5 B6
J.1

W5

W5

W3
Stair Case
W5

B32 150 B32

W6
W4
W6
T4A

B6
W1 W1 B32 W3 B32 W3
B41 B43 H
270 +90.950 T4A

B52

B52
W1

W1
+90.950

B42

4900
B33
150

B33
0 13/07/2018 TECHNICAL DESIGN
B6

W1 B32 220
J T4A

W5

W5
B52 W1 B52 W3 LẦN NGÀY NỘI DUNG SỬA ĐỔI/ MỤC ĐÍCH XUẤT BẢN KIỂM
G REV DATE AMENDEMENT/ PURPOSE OF THE ISSUE CHECK

W6

200 1550
W3
W6

W4
DỰ ÁN / PROJECT
T4A
W5

Stair Case W5

W5

W5

450
B20 B20 B20
E KHÁCH SẠN, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI,
W4
150 T4A DỊCH VỤ VÀ VĂN PHÒNG, CĂN HỘ( KIỂU

B6

B6
W3 W3
T4A KHÁCH SẠN) CHO THUÊ
F

5450
E.9
B6

B6
B6

B6

W5

W5
CƠ QUAN PHÊ DUYỆT/ AUTHORITIES APPROVAL:
W5

W1
T4A

1925 1425
B10 W5 T4A
E
W5

W5

W5

W5

W5
W5

D
B6

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG / PROJECT LOCATION


W1 W5 Số 58, Đường Tây Hồ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội
KÈM THEO TỜ TRÌNH
1500 1200 1300 1500 1500 1335 1000 1500 SỐ .........NGÀY........THÁNG..... NĂM........
CHỦ ĐẦU TƯ / OWNER
T T T T T T T T T

5700
2 2 2 2 2 2 2 2 2 T4A
T4A CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH
C

W5

W5

W5
B
TÂY HỒ VIEW

2550
W5
T4A TƯ VẤN THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN / M & E CONSULTANT
1500 1500 1825 1175 1500 1500 1300
A Indochine Engineering Vietnam Ltd
T T T T T T T T
2 2 3 3 2 2 2 3
Unit 12-01, Pearl Plaza
561A Dien Bien Phu Street
Binh Thanh District, HCHC, Vietnam

TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC/ ARCHITECTURAL CONSULTANT:

C.TY TNHH PTW VIỆT NAM


PTW VIETNAM CO.,LTD
www.ptw.com.au

Level 5, Han-Viet Tower, 203 Minh Khai Street,


TOWER 4A - LEVEL 24 PT SLAB DETAILS ( Y DIRECTION) Hai Ba Trung District, Hanoi City, Vietnam.
T: (84-24) 39744 252 F:(84-4) 39744 255
SCALE 1 : 200

THÁP 4A - MẶT BẰNG THÉP SÀN PT TẦNG 24 (PHƯƠNG Y) CÔNG TY TNHH ARUP VIETNAM
ARUP VIETNAM CO.,LTD
TỈ LỆ 1 : 200 8/F Star building 33 ter - 33 bis Mac Dinh Chi Street
Da Kao Ward District 1 Ho Chi Minh City Vietnam

- REBAR FOR PT SLAB IN ABEYANCE. Tel: (84-8) 6291 4062 Fax:(84-4) 6291 4072
Website: www.arup.com
TỔNG GIÁM ĐỐC / GENERAL DIRECTOR :
NEIL RONALD HARVEY

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ


TRƯƠNG QUANG THẾ
LEAD ENGINEER

THIẾT KẾ
DESIGNED BY PHAN THỊ HƯƠNG

THỂ HIỆN
DRAWN BY NGỤY BẢO CHUNG

QUẢN LÝ KỸ THUẬT
LÊ TRẦN BÌNH PHƯƠNG
CHECKED BY

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ / DESIGN PHASE

TECHNICAL DESIGN
THIẾT KẾ KỸ THUẬT
HẠNG MỤC / CATEGORY

STRUCTURAL DESIGN
THIẾT KẾ KẾT CẤU
TÊN BẢN VẼ / DRAWING TITLE

TOWER 4A - LEVEL 24 PT SLAB DETAILS ( Y DIRECTION)


THÁP 4A - MẶT BẰNG THÉP SÀN PT TẦNG 24 (PHƯƠNG Y)

LẦN CHỈNH SỬA


REVISION NO 0
BẢN VẼ SỐ
DRAWING NO OAP_DD_0465 NGÀY BH
ISSUED DATE 13/07/2018

TÊN FILE/ TOWER 4A - LEVEL 24 PT SLAB DETAILS ( Y TỈ LỆ/


FILE NAME DIRECTION) SCALE 1:200
MÃ DỰ ÁN/ KHỔ GIẤY/
242860 PAPER SIZE
A1
PROJ No

Vous aimerez peut-être aussi