Vous êtes sur la page 1sur 28

தமிழி கவிைதக

பைட பாளி Unknown


அ ஒ தனி உலக
இைணய வலக

இைறய உலக
அககா தகவக

அதிசயிக ைவ" அ#$தக

விர&னியி பேவ( விபரக

இர) பக எத#"ேம


இ ப அறிவீரேறா
இைணய ஒ( இ பதனா இள,க
ெககிறா.
இவ.க/" இ எத#"
இலாைம நெறபா. ஒ சாரா..
பிைழயான விவாத இ
பி
ைளகைள ெககவிைல
பி23தறிய பழகிவி4டா
பிர5சிைனக
ஏமிைல எபா. ம(சாரா.
இெனா உலக இ
இ" இலாத விடய ஏ
இ பைத க#காத ேபா
இவ.க
உய.வ எ ேபா?

ெமாழிகளி ஜாலக

க3 ப2மா#றக

கவி9( கா4சிகளி வ.ணைனக

கவியிபா ெபேமாக
க#பைன கடலி ,ழிேயா4ட
களி ேபா கவைலேயா பகிகிற ேகால
கைதகைதயா 5 ெசா:கிற கைல3தாகெமலா
க);வீ. ந ேப, ெமாழிகளிேல
ெமாழிகெளற பால3தி இைண பினாேல
வழிகெளலா ந4ெப9 ந(மண <காக

ெதாழிவா பி ேதாழைமயா இெமாழிக

எழிவா =த வா>ைகயிைன எம"3 தேம


ேவ=த9ேகா ஆ/கிற ம)ணினி தனி5சிற $
மா=தேகா ெமாழிஆ)டா ெசறஇடெமலா சிற $
கா=தமா ஈ.கிற பிறெமாழிக
க#றிவீ.
பா=தமா வா>A அைம=திேம பா.3திவீ.
அவனியிேல பலெமாழிக
அழிகிற அவல இ(
அரேக( ேகால த23 நி#" இ" எ(
அைனயவ
பாேலா ஊ4;வி4ட இனியெமாழி
அழி=ெதாழி= ேபா" அநியாய அறி=திவீேரா?
என"
/ வ=த வச=த
எ2" ேகாைடயி மன அனலா தகிக
எழிலா நிற இைலக
உதிர, எ மகி>Aக/ உதிர
உைறய ைவகிற "ளி2 வரவி மனD உைற=ேபாக
உள களிக வ=தேவ வன $
ள வச=த கால
மல.க
ேகாேலா5, மகி>வான வச=த கால3தி
மனதி: மகி>5சி ேகாேலா5, ம.ம=தா என?
விதைவ ேகால3தி ஓகி வள.=த வி4சக

விைர= த அழ" ேகால3ைத மீள ெப(வதனாேலா?


எழிலான <க
க) என"
/ வ=த வச=த
எ3தைன அழ" ஆ)டவ ேதா4ட3திேல எேற
வா>ைகயி ெதாைல3வி4ட மகி>5சி" ஈெச ய
வ=
ளேதா வச=தெம( சி=தi ைனைய ஒடவி4ேட
வசதிக
நிைற=தி=தா வா>ைகெய( வச=த=தா
வரAக
ெசலAகைள Dத
ளினா வவ ேகாைடதா
வ=த எம"
ேள வச=தெமற உவைக மனதி ெபாக
வளமான வா>ைக அைம3 உளமகிழ வா>ேவாமா?

மறக3தா D;Fேமா ெசாமனேம


மனிதமன3தி ேவதைன"
மறதிெயாேற ந ஒளடத எபா.
மனதி வலி பைத மற=திடலா
ம#ேறா. பிைழகைளF மனி3 மற=திடலா
மதியாேதா. D#ற ேவ)டாெமனA மற=திடலா
மமைதFண.A ெகா)ேடா. ேபதைமையF மற=திடலா
ம)ணி ேநச3ைத மறக3தா D;Fேமா ெசாமனேம
அைன ெமாழி மறகிற அநியாய இ" ேவ)டா
அ3த ெமாழி ேமாக எக
க)ைண மைறகலாேமா
அறிவாளி எ( நா அ;க; பீ#றி ெகா)டா:
அைமயான தா ெமாழி அறிA இலாத அறிவீன
அைவதனி எகைள இனகா4 அழ" தமிைழ
அப.க
நா மறக3தா D;Fேமா ெசாமனேம
நா நாமாக இ=தா நலமாக எ( இ ேபா
நா மாறியதா ந ேகாலக/ மாறலாேமா
நாசமாகி விடலாேமா நா க4;கா3த கலா5சாரக

நாவடக நைம வி4 ெதாைலGர ேபாகலாேமா


நா/ ெபாH க4;கா3த ந கலா5சாரகைள
நா இ=த ம)ணி மறக3தா D;Fேமா ெசாமனேம
ப5ைச நிறேம ப5ைச நிறேம
ப5ைசயிேல நா ெகா)ட இ5ைசயாேல
பலேரா கவிெயாைற பகி.கிற ஆைசேயா
பர= வி2=த இ=த பா.தனிேல
ப,ைம ெகாட இ=த நிறப#றி இ" பக.கிேற.
வச=த3தி வரAக) வாயார5 சி2கிற மல.களி:
வயெவளிைய நிைற3 நி#" பல பயி.களி:
வச ப3 ப5ைச நிற3தி ஆ/ைம க)ேட
வன <4 வ.ண3தி ஜாலமதி வா பிள=ேத.
உ); ,கி4டா ேமனி" அழ" எபா.
உ)பதி ப5ைச கா கறிக/ ேச.3ெகா
எபா.
உடநல3தி Iட ப"ேக4" ப5ைச நிறேம
உ உய.Aக) உளமார வியகிேற
அவசரமா சாைலகடக உவரA ேதைவயேறா
அேக நீ பலிளி3தாதா அ;ேய9" அ9மதி
ஆப3 இகிைலெய( அ;க; சமிைஞ கா4
அ#$த ப5ைச வ)ணேம நீ வ.ணகளி ராஜாேவா
நல பலவ#ைற நாஇேக நயDட உைர3தா:
நறிெக4ட உலக கைட=ெத3த ெபா ெசானா
நரபிலாத நாகாேல ப5ைச ெபா ெசாலாேதெயன
ந3ெதA" உைன வபிH பதா அ;ேயனி மனகிேலச

வி3ைதகா4 விரக

நா" K" எ( பல உ( $க

நDடலி இ=தி4ட ேபாதினி:


நா இ=த விரகைள நிைன3 நா
ேதா( ெப2தா வியகிேற
அரகி அரைபெயா3தி ஆகிறா

அபிநயி" அவ
விரக
அதிசய
அ#$தமா விரக
D3திைரக

அேக பதிகிற அழகினி மய"கிேற


இேகெயா ஓவியைன கா)கிேற
இவ விரக
G2ைகைய பி;3 நி#க
இ3தைன அழகா 5 சி3திரக
வைரகிறா
இைறவ பைட பினி இவ விரக
அ#$த=தா
எH3ைத ஆள யாசிகிற எைன ேபாேறா.
எ)ணியெதலா ஏ#றDட எHதி3 த

எ(ேம இ ப இ=த; ைகவிரக
தாேன
எ ப; இைத நா மற ேபா
இைசயி மயகாேதா. யா) இ=த பா2னிேல
இனிைமதைன5 ெசவிகளிக இைசகவிதைன மீ4ட
இ" யா. வ= நி#பா.
இத#" ேதைவ அ=த விரக
தாேன
இ ப;யா இ=த விரக
ெச F வி3ைதகேளா
இக3தினி ஏராள ஏராள
$3தா)ேட வக
இ( ேபா நாைள வா
இ ப; நா ெசாலவிைல
இனிF வரேவ)டா
இகி= ேபா வி
இனிகவிைல இ=த ஆ)
இனியாவ இனிக4
இ" ஆ)ேட ேபா வி
இ
அக( ஒளிபிறக
இெனா ஆ) இ" வர4.
உயி. பலிக
ஏராள
உடைமக/ ெப2தா ேசதார
உலெக" அைமதி இைல
உைன எஙன ேநசி ேப

ள3தி உவைகயிைல
உ)ைமயா ெவ(கிேற
உவ= வரேவ#ேபா
உலகி#" ஒ $3தா)ைட.
சமாதான கா#( வீச4
ச)ைடக
நறா ஒழிய4
சNசலக
யா" ேவ)டா
ச.வேலாகD மகி>வா ைக":"
ச23திர நா பைட ேபா
சதி பராசதி அ
$2வாேய
ச=ேதாஷ ஆ)ெடா( மல.=திடேவ
ச.ேவPவரா நீ அ
தவாேய

$5ச4ைட ேபாகிறா

$திதாக எவ=தா: <2 $ இைண= வவ)


விதிவிலகா எAேம ெபாவா இ பதிைல
இதிெலாறா <மாேதவி இனிெயா $5ச4ைட ேபாகிறா

அதிெலாறா அேகெயா $3தா) மல.கிற.


$தியன வ= $"வ பைழயன ேபா  கழித:
$வலய3தி எ(ேம மானிட." $தியா இ=ததிைல
$ளகாகித தகிற $திதான விடயக
நமெக(
$ல3தினி அவசிய ேதைவெய( அறி=திவீ.
நா4கா4; நனறா கிழிப4 Dகா நி.வாணமா நி#கிற
நாைளெயா $5ச4ைட ேவ)ெம( அடபி;கிற
நானிலேம $திதாக, நா4கா4; ம4ெமன விதிவிலகா?
நாெமா $5ச4ைட நா4கா4;" ேபா4 அணிேச. ேபாேம!
ேதவைம=த வ=தி3தாேர
எளிைமயி வ;வமா
எமெகா ேய,பால
எ பாவ5,ைம தாகிடேவ
எகாள வானி Dழகிட
எெபமா ேய,பிரா
எேகா ஓ. ெதாHவ3திேல
எமகா வ=தி3தாேர.
இகிற தீைமக

இேறா ஒழிய4
இனியி" நைமக
பிறக4
இக3தினி ேபார ஒழிய4
இல3தி மகி>வ ஒளிர4
இவ#ைறெயலா ெசால3தா
இ( பால பிற=தாேர
ஒ#(ைம இ" ெசழிக4
ஒழிய4 இ" கயைம3தனக

ஒளிவிழா இெவற காரண3தா


ஒளிேவா நாD இவா>வி
ஒேற "ல ஒேற மதெம(
ஒமி3த க3டேன வா>=திேவா
ஒேபா வNசைனக
ேவ)டாெம(
ஒமி3த "ரலினி ெச பிேவா
பால ேய, வ=தி3தாேர இ(
பாவிகைள இர4சிக இ( வ=தி3தாேர
பா2னி சமாதான எ( நிைல3திடேவ
பால ேய, இ( வ=தி3தாேர
பால ேய, வ=தி3தா. எ(
பா4க
பா; ேசவி ேபா அவைர

வாசி பைத ேநசி பீ.களா


வயி#( பசி தீ.க வைகவைகயா உணைவ3 ேதகிேறா
வ=தி உைழ பதி ெபப"தி உ);கா ேபாகிற
வ(வ: ெபா2ய: அவிய: ,)ட: எறாகி
வயி#ைற நிர $வதி "றியாக நி#கிேறா நா.
பசி பதி $சி பதி தவறிைல க);வீ.
ப;கிற பசிF பல" ேதைவ எபைத அறி=திவீ.
பலைதF வாசி3த நலெதா பழக ஏ இறிைல
ப3தி2ைக, சNசிைக எ( வாசி ேபா. அகிய ஏதாேனா
ேநசிக ேவ);யதி நல Rக/ அடக எறறிவா
ேநரD
ள ேபாெதலா நா" வ2கேள9 வாசி3திவா
ேந#ைறய ெபாH நாைள எ( வரா எ( அறிவீ.தாேன
ேந2ய பைட $க
ஆயிரD) ேத; வாசிக பழகிவீ.
க#ற ககளA கலாத உலகளெவ( நா அறிேவா
க)ணி= "ட.களா நா இ" வாழ ேவ)டா
கணகி அடகா Rக
நைம5 ,#றி இக
க3டேன இ(Dத எ(ேம வாசி பைத ேநசி பீ.களா?
$ல3தி தமி> ெமாழி இன3தி Dகவ2
Dகவ2க
அ#ற மடக
ேபா"மிட யாரறிவா.
Dகமிழ=த மனித.கைள இனகாண எவரறிவா.
ெமாழிெயாறி நம" ேமாக=தா இைலெயனி
அழிகிற நிைலதா எN, அைத நீயறிவாேயா
$லெபய.=த ம)ணினிேல $ெமாழிக
ேப,கிேறா
பலேச." ெமாழி அறிA வா>வி#" அவசிய=தா
பிறெமாழிக
க#கிற ெபவி $ வ=ததினா
மற=திடலாேமா நா இ" ந தா ெமாழிதைன.
இன3தி Dகவ2யா இ பேவா அத ெமாழிதா
இ=த ெமாழிஅறிA இைலெயறா இனேம இைல
இனிய தமி>ெமாழிேய இனி உன" ேவ)டா மரண
இ"
ேளா. இனி எ( ேபச4 இனிய தமிைழ.!

உதி.கிற கால இÉÉ


ேந.3திகட எத#" ேநசD
ள வி4சகேள
ேந#( நிைற3த இைலக
இறிைலேய
விபி ஏ#றேவா இ=த விதைவேகால
விழிக
நிைறய க)ணீ. பனிகிறேத
மா(கிற கால3தி ம#(ெமா ேகாலமி
மானிடேன மகி>Aட இைதFநீ ஏ#றிவா
இபD பD இைடயிைடேய வவேபா
இய#ைகயி G2ைகயி இAெமா சி3திரமா
மல.க
இைலகெள( எழிேலா நிறீ.க

ம#( ,ைவயான கனிகைளF ,ம=தீ.க

இ( ெமா4ைடயா நி#கிற நிைலக)


இ=த உ
ள ேவதைனயா வாடலாேமா

ள உதி.வ பி$ $தியா Dைள ப
உலக நியதி எ( உன"3தா ெத2யாேதா
பைழயன கழி= $தியைவ பல $"வ
பா2னி தின தின நிக>வ நீ அறிவாேயா
இைடெவளிக

அககா அ=த வீ4; பி


ைளக
ெப#றத#கா
அ3த வீ4கார. அ;3 ெகா
கிறா. தைலயினிேல
அ3த3 "ழ=ைதக
வ= ேச.கிற காரண3தா
அகைளயி <ைன G" நிைலF வரலா
அ3த பி
ைள" இைடெவளி ஒ( இலாதவைர!
ப; பினி ஆ.வ பாமர9" எ(ேம ேதைவ
ப; ப;யா Dேனற இ=த ப; $3தாேன ந பல
க#கிற ஆைசIட தைடயிறி3 ெதாட.=தாதா
க#றத பலைன க)Iடா  க);டலா
ெவ#றிடமா இைடெவளிெயா( ேவ)டா அேக!
ந4ெபற மல. <3தா வா>ைகயி வச=த=தா
ந4டா#றி வி45 ெசலா ந4$க
அ#$த=தா
ந4டமர நாைள ஒநா
கனித எபேபா
ந4$றA நலகனிக
நறா த எறா:
ந4$றவி எ( ேவ)டா நா:கஜ இைடெவளிக
!
Dய#சிக
இ=தி4டா Dேன#ற எ(ேம நி5சய=தா
Dயெலாைற ஆைமெயா( ெவற Dய#சியாதா
வியகைவ" வி=ைதக/" வி3தாவ விடாDய#சிதாேன
மயகைவ" ம#றைவக) மனிதா நீ ஒேபா
தயக கா4; த=விடாேத இைடெவளிக
தைன!

ம= வி=
தாய#ற வா>A தரணியி ேவ)டா.
காய#ற மர3தி#" கெலறிF ேவ)டா
ேசய#ற மணவா>A யா" ேவ)டா.
வாய#ற ஊைமகளா வாழ=திட ேவ)டா
ேநாF#ற ஊ9 நம" ேவ)டா.
உ); ,கி; உட:" நலெமபா.
எ)ணி3 ணித நலெம( உைர பா.
ெப)ணி#" ேபரழ" அவளி அடகெமபா.
ம)ணி#" வளமா அத கனிமக
காணீ.
எ)T எH3 எ(ேம க)க
எபா.
வி=க
பலவ;வி வா>வி வவ)
ம=ெதன அைம=தி; மயகக
"ைறவ).
இ=ெதைம இசி ப இUAலகி பிணிக
தா
வ=திநா வாவ ேநா களி பி;யிதா
பி=தாவன வா>வி பாைலவன ஆகலாேமா?
ேவகைவ" ெவயில பாÉ
வ(3ெத" ெவயிலிேல வா;நி#" ேவைளயிேல
ெவ("த பா வாழைகய பா ேவகைவ" ெவயிலினா!
ெபா(க D;யவிைலேய ெபாலாத ெவயிதைன
சி(க இவ சீறற எ(தா தணிFம பா?
ககாத "ைறயாக வி4சக
ெப2தா வாட
உமா( ெச;ெகா;க
உகிரமா எறிகிற V2யனா
வவாேய வணபகவாேன தாக தீ.க எறர#ற
ெந ெபன ேகாைட இ" தகி ப ஏேனா?
எ2கிற ெவயிெல( எேலா தகிகிற ெபாHதினி:
உ23த ேகாழிக
ேபா பாைவய.க
பவனி" பNசமிைல
சி23த Dகக/ட சிகனமா சி(,க
ஆைட அணி=
வி2கிற மாயவைலயி வீ>5சிதைன க);டாதீ.!
கால ெபா கிற ேகால இ( நீ. க)Wேரா?
ஞால எ" அழிAக
வவைத அறி=தீேரா?
ெபா F களA ேபா V ெபகிய காரண3தா
ெம F ேமைமF அகி ேமதினி இ( அழிகிறேத!

என"
இ ப;ெயா ஆைச
மனிதைன மனித மா கிற ேபா ேவ)டா
மதெவறிக
மலி= கிடகிற பா ேவ)டா.
இனெவறியா <சக
கிள $கிற யா ேவ)டா
என"
இ ப;ெயா ஆைச எ3தியபலாேமா எபரேம
வ(ைம பி;யி யா இேக வாடேவ)டா
வ3கிற ேநா ெநா;க
எவ" வரேவ)டா
பி2= வாH ெபெகாைம இனி ேவ)டா
என"
இ ப;ெயா ஆைச எ3தியபலாேமா எபரேம
தா ெமாழி உதாசீன யா" வ=திட ேவ)டா
தரணியி எவ" ேக நிைன3திட ேவ)டா
தம)ைண மறகிற ேகவலநிைல எ" ேவ)டா
என"
இ ப;ெயா ஆைச எ3தியபலாேமா எபரேம
ஆயிரமாயிர ஆைசக
என"
ேள Dைளவி4டா:
அைவெயலா பலி3வி எபதி நி5சயேம
அ#ப என ஆைசகெளலா நிராைசயாகிட ேவ)டா
அ;ேய9"
இ ப;Fெமா ஆைச அ
தவாயா ஆ)டவேன
ஆைசக/ நிராைசக/
ஆைசக
Xபக
பலவா அ;க; வ=த)
அைடய கிைடகாததா "4;க
ஈறD)
ஆைச நிைறேவறாதா எற ஆைசகேள அதிகமாகி
அ;மனதி $ைத= மைற= மற=த உ)
நியாயமான ஆைசக
ததா வ=திட நா $3த9மல
நி3திைர வரம(3த இரAகளி வ=தி4ட ஆைசக

நிமதிைய "ைலக வ= ேச.=த உ)


நிைன3 பா.3தா மறக3தா ேதா(வ)
தி4; கிைட பத#" ஏனி=த3 தனி5,ைவ
திபி பா.கிேற பைழய நிைனAக
தைன
தி=த5 ெசானா: ெசவிசா " ப"வD அகிைல.
திமண ப=த=தா பி$ மனைத ஒமனதாகியேதா
வய பி
ைளயி வாலிப விைளயா4க

வலி= வைப விைல" வா" பவ வய


வரA மீறி ெசலAெச ய3 ;கிற வாைல பவ
வ=தபி பா. ேபா எற அல4சிய ேபா"
அ=த வயதி ஆைசக
அதிக நிராைச ஆகியதா
அ;ேய இ=த வயதி ஆைசைள5 ,கி ெகா)ேட
ஆைசேய அழிA" அ;ேகா: எற ஞான
அடகி ைவகிற ஜனிகிற அதீத ஆைசக

ஆ5ச2ய ! ஆனா: உ)ைம


நைம5 ,#றி3 தினD நா: நட"
நல இ" அதி ெக4ட இ"
உண.5சிகைள அைவ நறா  கிள(
உ)ைமதாேனா இெவற மயக த
எ ப; இ சா3திய எெறலா வியக ைவ"
எேலா ஏ#காத நிக>ெவற நிைன $ வ
ஆனா: அ=த=த நிக>Aகளி அ#$த நிஜக

ஆ5ச2ய அளி பதி எ(ேம தவ(வதிைல.


இரா4சத உவெமா( இறைக வி23 பறகிற
இைள பகலாக மிசார எ9 மாயாஜால
நா" ,வ"
ேள வாெனாலியி உலகவல
நா4நட $கைள ஒளியாக உமி>கிற ெதாைலகா4சி
விர&னியி உலக3ைத இH3வ இைணய
வி=ைதக
ெச கிற விய <4 ம3வ.க

இ ப;யா ஆ5ச2யக
ஆயிரமாயிரமா இ=தி;9
இைவயாA நி5சயமா உ)ைமக
தா அறி=திவீ..
அவசர உலக இÉÉ
எதி:ேம அவசர இ( எ"ேம அவசர
எ)ணி3 ணிவா. எ)ணிைகயி "ைறகிறா.
உ)பதி: அவசர உ பதி: அவசர
உளமா.=த காதலிறி திமண3தி: அவசரேம
சி=தி35 ெசயலா#ற சிரமக
பலெவ(
சின3டேன பணிகைள5 ெச கிறா. அவசரமா
விைரகிற விபYத வீணாக ந வா>வினிேல
விப3க
பலவ#ைற த=திேம அறி=திவீ.
அவசர "ைகக
வா>ேவ எ( நாச=தா
அறியாத ேபைதகேள உக
வா>ேவ அநியாய=தா
நி(நிதானி3 கமக
நீ. ெச தி4டா
நிைன3தைவ எ( சிற பா நிைறA( காணீேரா
ேவக எப கல=வி4டா உ விேவக
ேவ)டாத ஒறா" எபதிேல பல" ேவதைனதா
ஆைமெயா( ெமல5 ெச( ப=தய3தி ெஜயி3ததேறா
ஆதலி ேவ)டா இ=த அவசர அபா உன".!

சி:ைவயி பாைதயிேல
மா9டேம உைனமீ4க ம9வ;வி ஏ,பிரா
ம)Tலகி அவத23 சி:ைவF ,ம=தாேர
நா ,ம" பாவ ெபாதி அக#(கிற கைணயிதா
நாயகனா ஏ,பிரா நமகாக5 ,ம=தா. சி:ைவ.
பாைத தவறி ேபாகிறாேய பாவிமனிதா
பரேலாக வா>வினிேல ப#றிைலயா உன"
சி:ைவ ,ம= பாைத த=தா. அ=த ேநச
சீரான வாழைக தர மனிதா உனா D;யாதா
D
D; தைலயி த23 Dகமதி "தி வழி=
DDைற சி:ைவFட தைரயி விH=
ஆணிகளா சி:ைவயி அைறய ெப#(
ஆ)டவ உனகா உயி.வி4ட அறிவாயேறா
வா>ேவ நமெகா சி:ைவதா அறி=திவா
வ=தி ,ைமகைள ஏ#றிட க#றிவா
பார ,ம=தி ப)பா வா>ைவ அைம3திவா
பரமபிதா ெசற பாைதேய உபாைத எ( ஏ#றிவா .
இ9 இ9 ேவ) இைறவா
ப#(க
அகி4டா வா>ைகயி பரவசேம
பாவிமனிதா உனகி=த ஞான வ=திடாேதா
இ9 ேவ)ெம( இைறவைன இைறN,கிறா
இ பதி தி தி க)டா இப=தா ெபகாேதா?
அ;மனதி ஆைசக
பல அ;க; ஜனி3திடேவ
ஆசி3 ேநசி3 அைடகிற ெப ஆவலிேல
ஆ)டவைன அயரா அHதH ேவ); நி(
அளி3திவா அைன3ைதFேம எ( நா அர#றலாேமா
ேபாெமற மனேம ெபாெசF ம=தேறா
ஏமிறி வா>பவ9" ஏகக
எ(மிைல
இைலெய( இ பவ9" இ=திடா இட.க

எைலயிறி எைதFேம ேநசி பவபா இ பேதேனா?

இெனா இர)கா விலகினேமா?


நா4 மனித.க
நமி பல.
கா4 மனித.கேளா எ( கல"கிேறா
காரண எனெவ( அறியவிைழ=தா
<ரண இலாத மானிட ெத2கிறா.
மனிதஜாதியிேல பNசமிறி பலமிக "ணக

தனி3வமா மனித"
இைவ தாவி3தி2ய
ந2ெயா3த வNசக.களா நா:ேப. ஒபக
க2ேபால பழிவா" கயவ.க
ம(பக க)Wேரா
தாவி பாF $3திக) ம=திேயா நீெயகிறா
பாவி பயேல கHைதயடா நீ எ( தி4கிறா
அைம $3திரனா இ=தி4ட ேபாதினி:
எைம பயேல எனறேலா அ.5சைன ெச கிறா.
வீ4"
ேள வதிகிற மனிதா உன"
கா4"
வா>வதா ெபா=தி வேமா
ஏ4 ப; $ எ( நிைறய உனகி=தா:
ஏ9ன" இ=த மிக "ணக
எ3தியபாேயா?
காதல. தின எத#"?
தின தின வயி#( பசி தீரா ேபரவல3தா
மனெநா= ம;கிேறா. அவனியி ஏராள
தன அதிக தமிஉ
ள தைலகன3தி
தின ஒைற காதல.கா தவ த.மமாேமா
காதலிக3 ெத2யாத கெநNச இவனாவா
ஆதலினா அ3 தின3ைத அநியாய எகிறா
ேபதலி3த இவேப5, நம" எத#" எெறலா
காதல.க
எமீ வைசபாட வரேவ)டா.
தனியாக நமெகத#"3 காதலிக3 தினெமா(
இனிகிற வா>வினிேல இைலேய காதபNச
$னிதமான காத உண.வா நாெளலா
<3திேம ேராஜாக
நவா>ைக3 ேதா4ட3திேல.
காலெமலா காதமல.க
<க4.

மலிகிற மரணக

கெநNசா உன" காலேதவா


க)ணீ2 பலைர நைனயைவ3
க)K;3தனமா பல உயி.க
பறி3
கதிகலக ைவ" காரண=தா எேவா?
பகி ெபகிவி4ட பயகரவாத பசியாற
பாவி மனிததா வைகயா  கிைட3தாேனா
பா."மிடெமலா ப2தாப மரணக

பசியா( பயகரவாதேம க;வாள உனகிைலயா?


")க
தி"3திகா ெவ;35 சிதற
"திஆ#றி பல. இ( "ளிகிறா.
I4டI4டமா மனித பலிெய"
I#(வேன உன" ஈவிரக கிைடயாேதா?
உயிேர உ விைலதா என அறியலாேமா
உைன இ( உலக5ச=ைதயி மலிவாகி
உலெக" அநியாயமா விைலேபாக
ஊைமயாகி மனித நி#ப க)டாயா?
ெவறிபி;3த மனிதா உன"
ேவ)டா இ=த வDைறேகால
ெவ4;5 சா ப ெவ;") ைவ ப
ேவ)டா மனிதா உன" ேவ)டா
ேவ(பல ந#பணிக
நமகிக
ெவ4;5 சா ப ெவ;") ைவ ப
ேவ)டா மனிதா உன" ேவ)டா.
நிைனவி"வைரÉ
நிைனA எ( வேவைளயிதா
மறதியி மகிைமேய ெத2கிற
நீக ம(" ேசாக நிைனAக

மனைத வி4டகவ மறதிெகா)தாேன


வா>ைகயி நிைனAக
எலா வச=தக
இைல
வா>3தி $க>ேவா. மா3திர வ= ேபாவமிைல
வி2சக
உறவி:, விபாத பிணிக/மாக
வ2ைசயாக வ= ேபா" ேகாைடக/ உ)டேறா
,கD ,ைமF நிைனAக
இ"வைரதாேன
இகமதி இற $ வ=தி4டா நிைனவிழ=த நிைலதாேன
அகமதி நிைற= கிட" நிைனAக
தைன
நகமைத கைளவேபா ெவ4;ெயறிய D;வதிைலேய
மறக3தா த"ேமா எ( ேக4கிற நிைலேயா
மனதி நிைனவி"வைர இ=தி சில நிக>Aக

ம#றைவ மனதினி ";யிக ேவ)டாெம(


மறதிேய நிைண ேவ); இர= நி#கிேற.

கா#றினிேல வ கீத


கவிெயHத கேத; காலாற நட=த ெபாHதி
கா#ெறைன ெதறலா வ;5 ெசல
க)ேட கெவா( எ(
ள களி ெப த
கண ெபாHதி வ=வி4ட க ெபாைள
கவி9( வா.3ைதகளா அலக2க Dைனகிேற
அைச=தா ெதறலா நீ வ= D3தமி4டா
அ=த இதமான ,கக) ெம மற= நி#கிேற.
ஆேராஷ தகிற $யலா நீ எதி.ெகா)டா
ஆேவச உனெகத#" எற கிேலச3தி ம/கிேற
ைளயி4ட Kகி:
ேள நீ &ைழ=தா

ளைவ" இைசயாக நீ வகிறா
Gர3தி எHகிற பேவ( ஓைசகைள
Gகிவ= காதினி நீ ேபாகிறா .
ந(மல. வாசைனைய நீ அ
ளிவ=தா
ந( நெற( ேபா#(கிற நமவ.க

நா(கிற .வாச ெகா)வ= ேச.3தி4டா


நாெளலா உைன வைசபாடலாேமா
கா#றைட3த ைபெயறா. நஉடைல ப4;ன3தா.
கா#ெற9 K5சிழ=தா க4ைடயிதா ககிேவா
கால3ைத3 தவறவி4 கல"கிறா. பல. இ(
கா3தி பதிைல கால நமகாக இ"
கா#(
ளேபாேத G#றிெகா)டா கவைல நமெகத#"?
ஏணிக
ஏ(வதிைலேய
ஆணி ெகா) ேய,ைவ அைற=திடேவ
ஏணி ெகா) அ( ஏறினா. சி:ைவ மர3தினிேல
ேதாணி Iட எேறா ஒநா

ெதாைலGர ேபாக ஓட3தி ஏறிமா


நாணி நி#" மைகயவ/
நா4;யமயிலா நாைள ேமைட ஏறிநி#பா

எவைரFேம ஏ#றிைவ" இ=த ஏணி


ஏறியதா எவ.தா ெசாவா.?
ஏ#றியதா உய.= நி#" மானிடேம
G#றலாேமா உகைள ஏ#றிவி4ட ஏணிகைள
ேபா#(கிற ெபமன இைலெயற காரண3தா
ேச#றிைனேய வீ,கிற ெசயெலத#" ெசா ந)பா
காக
இைலெயறா கதிைரதா நமெகத#"
Rக
இைலெயறா அறிA பசி தீ.வெத(
வாக
இைலெயறா ப4டக
பற பெத(
ேவக
இைலெயறா வீர" ேபாெரத#"?
வா>ைக பயண3தி அவசிய ேவ) ஆதார
வீ>5சிF தரலா, உய.A தரலா அ=த ஆதார
ஏறிD;3தவ.க
எ4; உைதகலாமா ஏறிவ=த ஏணிதைன
காறி3 பலாேமா உ5சிக)ட க.வ தைலேகற
ஏணிக
பாவ எ(ேம ஏ(வதிைல
ஏறியவ. எ
ளிநைகயா ஈன5ெசய நம" ேவ)டாேம

ேக
வி"றிக

வா>ேவ நமெகா ேக
வி"றியா
வீ>=தவ.க
எH=நி#க மா4ேடாமா
தா>=தவ.க
இனி உயரமா4ேடாமா
பா>ப4ட ந பிற=தக=தா சிறகாேதா
இைறய ேதக நமெகா DH3த2; பா
நறா வா>=த ந#ெபாHக
திபாதா
ஒறா எ( உறAக/ட I;வா>ேவா
ெவெற3த ம)ணி இனிெய( ேச.ேவா
தயக த கா#$
ளிக
நD
ேவ)டா
மயக ெகா" அைர $
ளிக/ ேவ)டா
வியக ைவ" "றிக/ ேவ)டா
ெசய#திறனி Dனி#பேத நம"
ேவ).
"றியீக
வா>வி வ= "(கி4டா:
ெவறிபி;3த இனெவறிய. வ= மிதி3தா:
ெநறிDைறயா நா எ( வா>ைவ ஓ4;
பறிேபான நம)ைண நி5சய மீ4ெட ேபா
நி( நிமி.=தேபாÉÉ.
அ( பா.3த Dகமலவா
எ( மனதி எ)ணிேய
நி( நிமி.= பா.3தேபா
இ( மன "ழ ப ெகா)
ெம( வா.3ைதகைள விH"கிேற
ெச( வி4ட ஆ)களினா
அ( எறாகி வி4ட இ=த நிைல
ந( அ( ந( அ( நற(.
நாவி4 நாவ= வா>விைனF மா#றிவி4
வீேநாகி ெச( நிற ெபாHதினிேல
ெநகி வ=தா ஒ ப
ளி3 ேதாழ ஒநா

$வ3ைத உய.3தி யா2வென( விளி3ேத


க சிேல4; கணெகHதி ப;3த கால
ெதெவலா ைசகிளி அைல=த கால
இ" நிைனவி இைலேயா எ( அவ ேக4க
அைம ந)ப இவனடா எ( உ
ள அர#ற
வி $டேன நி( நிமி.=தேபா
அவமா நிறவ உவமானா.
$திய வரAக
பழைமகைள5 சாக;கலாேமா?
$3தி ேபதலி3 உறAகைள மறகலாேமா?
$"=தக வ=ததா பிற=தக மைற=திேமா?
$லெபய.=த காரண3தா, பிற.நல ேபண3 தவறலாேமா?

அ=த கணக
த=த ரணக

அ=த கணக
த=த ரணக

எ=த Fக3தி: மாறாத வக


தா
ெசா=த ப=தகளி உயி. பறி3
ெவ=த $)ணி ேவ பா 5சி
ெநா=த மனக/" ஒளடத=தா இேக?
ெபா4;4ட ெந#றி க)டா ப4ெடன ெவ4;5சா 3
க4;கா3த தமிழ. ெசா3ைத தீயி ககி
ெதா4; பி
ைளகைளF ெகா( எறி=த
4ட ைகD9க
த=த ரணக
எ( மா(?
கா4ெடைமகைள க4டவி>3 நா4; வி4
வீ4"
$"= வச ெச யைவ3
ேகா4ைடெய( ெசா: உ ெகாH$ நக2
கா43த.பா. நட3த அரேச நீ ஏ ெமௗனியானா ?
இன கலவரக
இனிF ேவ)டா
மனகளி இனிF ரணக
ேவ)டா
வனகளா நாக
மாறA ேவ)டா
ஊனக
ெகா)ட உ
ளக/ ேவ)டா
ஊ(ேகா
விH= வி4ேடாேம எற ஆதக மனைத நிைறக
எH= நடக பினிறா அ விேவகமல
ெகாH= வி4ெட2F ஆைசக
பலவ#றி
ெகாHெகாபா இெனாவ. நி(வி4டா அவிேவக
ஊன வ=தாதா ஊ(ேகாலி ேதைவ ெத2கிற
மான இழ=தா அவமான வ= ேச.;கிற
தான ெகா பதனா $)ணிய ேத; வகிற
ஞான இைலெயறா ெதளிA ேத = விகிற
கா Dடெமறா, ைகயி பி; $ ஊ(ேகாலிதா
பா ";" "ழ=ைத" அத வள.5சியி அA ஊ(ேகாதா
வா பி;" மனித9" அA அேக ஊ(ேகாதா
ேவ பி;3த வீர9" ேபா2 அA ஒ ஊ(ேகாதா
ஊ(ேகாக
நமிைடேய உவ3தி மாறி;9
உலெக" இைவ மனித" ேதைவதா க);வீ.
சா(க
பலேகா; உ)டேலா அறி=திவீ.
விலகா எ(ேம இ=த ஊ(ேகா ந வா>வினிேல.