Vous êtes sur la page 1sur 17

To God Be the Glory

For the 30th Anniversary of LakeRidge United Methodist Church


TRADITIONAL
Arranged and Orchestrated
Allegro maestoso q = 98 by Dan Goeller
# 3
Flute 1, 2 & # 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# 3
Oboe & # 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

34
(Vln. 1 CUES)

&b ∑ ∑ ∑ ∑
(Vln. 1 CUES)
Clarinet 1, 2
œ. œ œ œ œ œ œ œ j ‰ Ó œ. œ œ œ œ œ œ œ
. œ. œ. . œ.
(in A)

P F P
# ##
div.
3 œ œœœ œœœœœ œ œœœœœ œ œœ œ œœœ œœœœœ œ œœœœœ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Alto Sax & # # 4 œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ . . . . . . . . .
# ## P
3
Tenor Sax & # 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ˙. ˙. ∑
>
p
? ## 3 ∑ ∑ ∑ ∑
(String Bass CUES)

Bassoon 4
(optional)
˙. ˙.
p>
# ## 3 œ. ≈⋲ œ œ œ œ. ˙ .
Trumpet 1
(in B b )
& # 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
P
o
# ## 3
& # 4 ∑ ∑ ∑ ∑ œ. ≈⋲ œ œ œ œ ˙. ∑
1

.
Trumpet 2, 3
(in B b )
P
# # 3
F Horn 1, 2 & # 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
o
? ## 34 >
‰ œ ˙. ˙.
1

∑ ∑ ∑ Œ Œ ∑
J
Trombone 1, 2

p
? ## 3 ∑ ∑ ∑ Œ Œ ‰ œ œ ∑
unis. div.

4 ˙. ˙.
> > ˙. ˙.
Trb. 3/Tuba

p >
? ## 34 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Timpani

˙.
Timpani
œ œ
π
# 34
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
gg ˙˙ .. ˙˙ ..
gggπ
? ## 3 ggg ˙ .
Harp

4 ∑ ∑ ∑ ∑ ggg ˙ . ˙˙ .. ∑
g ˙. ˙.
? ## 34 ∑ ∑ ∑ Œ Œ ‰ œ œœ ˙˙ .. ˙˙ .. ∑
p
Piano
? ## 3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
4
gg ˙˙ .. ˙˙ ..
‡ggg ˙ . ˙.
# 3
& #
*Warm Pad

4 ˙. ˙˙ .. œœ
˙. œœœ œœœ ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. œœ œœœ œœœ
Synth
p
? ## 34 ˙ . ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.
˙. ˙.
*Opt: 8' Organ Flutes

# 3
Violin 1 & # 4 ∑ ∑
œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œj
‰ Ó ∑ ∑
œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ
. . .
P F P
# 3
& #
div.

4 œ œœœ œœœœœ œ œœœœœ œ œœ œ œœœ œœœœœ œ œœœœœ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ


œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ
Violin 2

. . . . . . . . .
P
B ## 3
4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
˙. ˙.
Viola

>p
? ## 3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
4 ˙. ˙.
˙. ˙.
Cello

p>
? ## 34 >.
Double Bass ∑ ∑ ∑ ∑ ˙ ˙. ∑
p
1 2 3 4 5 6 7
© 2009 Dan Goeller Music (BMI)
All Rights Reserved.
To God Be the Glory - Page 2
#
Fl. 1, 2 & # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
Ob. & # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
(Vln. 1 CUES)
Cl. 1, 2
j ‰ Ó œ. œ œ œ œ œ œ œ
(in A)
œ. . œ.
F P
# ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
A. Sax & # # œœ. œœ œœ œœ œœ œœ. œœ. œœ œœ . . . . . . . . . . . . . . .
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
. . .
# # ˙.
& # # ∑
div.
T. Sax
˙. ˙. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙. ˙˙ ..
>
p
? ## ∑
(String Bass CUES)

˙.
Bssn.
˙.
˙. ˙. ˙. ˙.
p>
# ##
Tpt. 1 & # ∑ œ. ≈⋲ œ œ œ œ. ˙ . ∑ ∑ ∑ ∑
(in B b )
P
o
# #
& # # ∑ ≈⋲ œ œ œ œ. . ∑ ∑ ∑ ∑
1
Tpt. 2, 3
(in B b ) œ. ˙
P
# # ˙.
& # ∑ ∑ Œ Œ œ œ œ œ œ
Soli–unison
Hrn. 1, 2
œ ˙ œ. œ œ
o F
? ## >
‰ œ ˙. ˙.
1

Œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
J
Tbn. 1, 2

p
? ## Œ Œ ‰ œ œ
unis. div.
∑ ∑ ∑ ∑
> > ˙˙ . ˙˙ .
. .
Trb. 3/Tuba

p >
? ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Timpani

˙.
Timpani
œ œ
π
#
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
gg ˙˙ .. ˙˙ ..
gggπ
gg ˙ .
Harp
? ## ∑ ggg ˙ . ˙˙ .. ∑ ∑ ∑ ∑
gg ˙ . ˙.

? ## Œ Œ ‰ œ œœ ˙˙ .. ˙˙ .. ∑ ∑ ∑ ∑
p
? ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Piano

gg ˙˙ .. ˙˙ ..
‡ggg ˙ . ˙.
#
& # ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ ..
Synth ˙. ˙. ˙.
? ## ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.
˙.
˙. ˙.

#
& # j‰ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ. œ œ œ. œ œ œ œ
œ.
Vln. 1

œ.
F P
#
Vln. 2 & # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B ## ∑ ˙.
div.

˙. ˙. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙. ˙˙ ..
Vla.

p>
? ## ∑ ˙.
(stagger bowing)

˙˙ . ˙˙ . ˙. ˙. ˙.
. .
Vcl.

p>
? ## >.
Bass ∑ ˙ ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.
p
8 9 10 11 12 13 14
To God Be the Glory - Page 3
#
Fl. 1, 2 & # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
Ob. & # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

&b ∑ ∑ ∑ ∑
(Vln. 1 CUES)
Cl. 1, 2
j ‰ Ó œ. œ œ œ œ œ œ œ j ‰ Ó
(in A)
œ. . œ. œ.
F P F
# ##
& # # œœ. œœ œœ œœ. œœ œœ œœ œœ œœ. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. Sax

# ## ˙˙ .. ˙˙ ..
T. Sax & # ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ ..

? ## ˙.
Bssn.
˙. ˙. ˙. ˙.
˙. ˙.

# ##
Tpt. 1
(in B b )
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# ##
Tpt. 2, 3
(in B b )
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# # ˙. œ œ œ œ œ œ
Hrn. 1, 2 & # Œ Œ œ œ œ œ ˙. ˙.
o F o
? ## > j
Œ Œ ‰ œ ˙. ∑ ∑ ∑ ∑ Œ Œ ‰
1 1

J œ
p>
Tbn. 1, 2

p
? ## Œ Œ ‰ œ
unis. div.
∑ ∑ ∑ ∑ Œ Œ ‰
unis.

> >œ ˙.
˙.
œ
> œ
Trb. 3/Tuba

p p >
? ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Timpani

˙.
Timpani
œ œ
π
#
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ?
gg ˙˙ ..
gg π
gg
Harp
? ## ∑ gg ˙ . ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ggg ˙ .
g ˙.

? ## œ œœ
Œ Œ ‰ œ œœ ˙˙ .. ∑ ∑ ∑ ∑ Œ Œ ‰
p p
? ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Piano

gg ˙˙ ..
‡ggg ˙ .
#
& # ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙œ.. ˙˙˙ ...
˙. ˙. œ œ
Synth ˙. ˙. ˙.
? ## ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.
˙. ˙. ˙. ˙. ˙.

#
& # j‰ Ó ∑ ∑ ∑ ∑
œ. œ œ œ. œ œ œ œ œj
‰ Ó
œ.
Vln. 1

œ. .
F P F
#
Vln. 2 & # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B ## ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ ..
˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ ..
Vla.

? ##
Vcl.
˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.

Bass
? ## ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.

15 16 17 18 19 20 21
To God Be the Glory - Page 4
#
Fl. 1, 2 & # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
Ob. & # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
(Vln. 1 CUES)

œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œj ‰ Ó
Cl. 1, 2
. .
(in A)

P F
# ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
& # # œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ . œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
. . . . . . . .
A. Sax

# # ˙. ˙.
T. Sax & # # ˙. ˙˙ .. ˙˙ .
. ˙. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ ..
? ##
Bssn.
˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.

# ##
Tpt. 1
(in B b )
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ##
Tpt. 2, 3
(in B b )
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# # ˙. ˙. œ
Hrn. 1, 2 & # Œ Œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ
F o F
? ## ∑ ∑ ∑ ∑ Œ Œ ‰ j
1

˙. œ ˙.
>
Tbn. 1, 2

p
? ## ∑ ∑ ∑ ∑ Œ Œ ‰ œ
div. unis. div.

˙ .. > œ ˙.
Trb. 3/Tuba

˙ p > ˙.

? ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Timpani Timpani
Timpani
œœ ˙. œœ ˙.
π π

? ## ggg ˙˙ .. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ gg ˙˙ ..
gg ggg
gg π ggπ
gg ggg
? ## ggg ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ggg ˙ .
Harp

ggg ˙˙ .. ggg ˙˙ ..
gg ˙ .

? ## ˙˙ .. œ œœ ˙˙ ..
∑ ∑ ∑ ∑ Œ Œ ‰
p
? ##
Piano
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ gg ˙˙ ..
gg ˙˙ ..
‡ggg ˙ . ‡ggg ˙ .
#
& # ˙˙ ... ˙˙ .. ˙˙˙ .. ˙˙ ... ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ ..
Synth
˙ ˙. . ˙ ˙. ˙. ˙.
? ## ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.
˙. ˙. ˙. ˙.
˙.
#
Vln. 1 & # ∑ ∑ ∑ ∑
œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œj
‰ Ó ∑
.
P F
#
& # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ .
Vln. 2

. . . . . . . .
B ## ˙. ˙˙ . ˙.
Vla.
˙. ˙˙ .. . ˙. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ ..

? ##
Vcl.
˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.

? ##
Bass ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.

22 23 24 25 26 27 28
To God Be the Glory - Page 5
#
Fl. 1, 2 & # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
Ob. & # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Soli–unison

&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ Œ
œ
Cl. 1, 2
(in A)

F
# ##
A. Sax & # # œœ. œœ œœ œœ. œœ œœ œœ œœ œœ. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ##
& # œ˙ . ˙ ˙˙ œœ
unis.
T. Sax ˙˙ .. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
P
? ## j ‰ ‰ j j ‰ j ‰ Œ Œ j ‰ ‰ j j ‰ j ‰ ‰ ‰
Bssn.
˙. ˙. ˙ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
P
# ## œ. ≈⋲ œ œ œ œ. ≈⋲ œ œ œ œ. ˙ .
& # ∑ ∑ ∑ œ. ˙ œ ‰
J
Tpt. 1
(in B b )
Po
# ##
& # ∑ ∑ ∑ ≈⋲ œ œ œ j‰ ≈⋲ œ œ œ œ. .
1
Tpt. 2, 3
(in B b ) œ. œ. ˙ œ œ. ˙
P
# # œ œ œ œ
& # œ œ œ œ œ ˙. ˙. ∑ Œ Œ
Hrn. 1, 2
œ
o o F
? ## >1
∑ ∑ ∑ ˙. ˙ ‰ œ ˙. ˙.
1

J
Tbn. 1, 2

p p
? ## ∑ ∑ ∑ ‰ œ œ ˙.
unis. div.

˙. ˙ ˙.
˙. ˙ > > ˙. ˙.
Trb. 3/Tuba

p p >

? ## >
˙. ‰ œ œ ˙.
Timpani

Ͼ
Timpani
∑ ∑ Œ Œ Œ Œ ∑
> >
Timpani

π p p
? ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
gg ˙˙ .. ˙˙ ..
&
gggπ
? ## gg ˙ .
Harp

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ggg ˙ . ˙˙ ..
gg ˙ . ˙.

? ## ∑ ∑ ∑ ∑ Œ Œ ‰ œ œœ ˙˙ .. ˙˙ &
œ
p P
? ##
Piano

∑ ∑ ∑ ∑ ∑
gg ˙˙ .. ˙˙ ..
‡ggg ˙ . ˙.
#
& # ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ ..
œ ˙ œœ
˙˙
Synth

? ## ˙. ˙. œ ˙. ˙. ˙. ˙.
˙. ˙. ˙ œ
˙. ˙.

#
Vln. 1 & # ∑ ∑ ∑
œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ
P
#
& #
unis.
Vln. 2
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P
B ## œœ
unis.
Vla.
œ˙ . ˙ ˙˙ .. ˙˙ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
P
? ## œ
˙. œ
˙. ˙. ˙ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. > >œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Vcl.

P fl
? ##
˙ œ œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ œ. ‰ Œ Œ œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ œ. ‰ ‰ ‰ œ. œ.
˙. ˙. J J J J J J J J
Bass

P
29 30 31 32 33 34 35
To God Be the Glory - Page 6
#
Fl. 1, 2 & # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
Ob. & # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

&b œ œ ˙. Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
Cl. 1, 2
(in A)

# ##
& # # œœ. œœ œœ œœ. œœ œœ œœ œœ œœ. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. Sax

# #
& # # œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ
. . .
T. Sax

.œ œ œ œ. œ œ
œ œ œ. œ.
(play)

? ## ∑ ∑ J‰ Ó ∑ ∑ ∑
(end cues)
Bssn. j‰ Ó
œ.
P F
# #
Tpt. 1
(in B b )
& # # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ##
Tpt. 2, 3
(in B b )
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# # ˙. œ œ œ œ œ œ
Hrn. 1, 2 & # ˙ œ. œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ œ œ œ œ

Tbn. 1, 2
? ## ˙˙ ..
a2
˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ ..
p
? ## ˙. ˙ .. ˙. ˙ ..
˙. ˙. ˙. ˙. ˙ ˙
˙. ˙. ˙.
Trb. 3/Tuba

p ˙. ˙. ˙.

? ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Timpani

˙.
Timpani
œ œ
π
#
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ggg ˙˙ ..
gg π
ggg ˙ .
Harp
? ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ggg ˙ .
g ˙.
#
& # œœ œ ˙˙ .. œ œ œ œœ œ œ œ
˙˙ œ . œ œ˙ œ œ œ˙ . œ ˙˙ .. œ˙ . œ ˙˙ . œ ˙˙ œœ
Piano . F P .
? ## ˙˙ .. ˙. ˙˙ .. ˙˙ ˙. ˙. ˙.
˙. ˙. ˙. ˙. ˙.
˙. ˙. gg ˙˙˙ ˙.
‡ggg
#
& # ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ ..
˙˙ .. ˙. ˙.
Synth ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.
? ## ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.
˙. ˙. ˙. ˙.

#
& # œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ
œ. P
Vln. 1

œ.
P F
#
& #
(non divisi)

œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œœ. œœ œœ œœ. œœ œœ œœ œœ œœ. œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ


Vln. 2

. . . . . . . . . . . .
B ##
œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ
Vla.

. . .
? ##
œ œ œœ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. . . . . . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Vcl.

? ## œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ œj ‰ ‰ œj œj ‰ œj ‰ ‰ ‰ œ œ œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ œ. ‰ ‰ ‰ œ. œ. œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ œj ‰ ‰ œj œj ‰ œ. ‰ ‰ ‰ œ. œ.
Bass
J J J . . . . . . J J J J J J J . . . J

36 37 38 39 40 41 42 43
To God Be the Glory - Page 7
#
Fl. 1, 2 & # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
Ob. & # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

&b ˙. Œ Œ œ œ œ œ œ ˙. Œ Œ œ
œ ˙ œ. œ œ
Cl. 1, 2
(in A)

# ##
& # # œœ. œœ œœ œœ. œœœœœ
œ œ œ œ œ. œœ œœ œœ œœ œœ œœ. œœ. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ. œœ œœ œœ œœ œœ. œœ. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
. . . . . . . . . . . . .
A. Sax

# ##
& # œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
. . . . . . . . .
T. Sax

œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. .œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. .œ
Bssn.
? ## J ‰ Ó ∑ ∑ ∑ J ‰ Ó
P F P F
# #
Tpt. 1
(in B b )
& # # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# ##
Tpt. 2, 3
(in B b )
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# # ˙. œ
Hrn. 1, 2 & # ˙. Œ Œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ

? ## ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ ..
Tbn. 1, 2

? ## ∑ ˙. ˙. ˙˙ .. ˙.
Trb. 3/Tuba
˙. ˙˙ .. ˙. ˙. ˙˙ ..
˙.

? ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Timpani Timpani
Timpani
œœ ˙. œœ ˙.
π π
# gg ˙˙ .. gg ˙˙ ..
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ gg
?
gg ggg
gg
ggg π gg π
? ## gg ggg
∑ ggg ˙ . ∑ ∑ ∑ ∑
Harp

gg ˙ .
ggg ˙˙ .. gg ˙ .
g gg ˙ .
#
& # ˙˙ .. œœœ œ ˙˙ .. œ
œ ˙ œ. œ œ˙ . œ œ œ ˙.
˙. P ˙. ˙. ˙. F P
Piano
F
? ##
˙. ˙. gg ˙˙˙
˙. gg ˙˙˙ ˙. ˙. ˙.
˙. ˙. gg
gg
g ˙. ˙. g
‡gg ˙ ‡gg ˙
#
& # ˙œ.. œ ˙˙ ... ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ ... ˙˙ .. ˙˙ ..
˙ œ ˙ ˙. ˙ . ˙ ˙. ˙.
Synth

? ## ˙˙ . ˙˙ . ˙. ˙. ˙˙ . ˙. ˙.
. . ˙. ˙. .
˙.

#
& # œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ.
œ. P œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ
Vln. 1

œ.
P F P FP
#
& #
(non divisi)

œ œœœ œœœœœ
œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œœ. œœ œœ œœ. œœ œœ œœ œœ œœ. œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ
Vln. 2

. . .
B ## œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ.
Vla.
œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. . . . œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ
? ## œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Vcl.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

? ## j j j j j j j j j j j j
Bass œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ œ. ‰ ‰ ‰ œ. œ. œ.
j‰ ‰ j j ‰
œ. œ. œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ œ. ‰ ‰ ‰ œ. œ. œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ œ. ‰ ‰ ‰ œ. œ.

44 45 46 47 48 49 50
To God Be the Glory - Page 8
# œ- . œ- ˙ œ- . œ- ˙ œ- . œ-
Fl. 1, 2 & # ∑ ∑ ∑ ∑ Œ Œ œ. œ ˙ œ. œ ˙ œ. œ
F œ- ˙ œ- ˙ œ- .
# œ- . œ- . œ-
Ob. & # ∑ ∑ ∑ ∑ Œ Œ
F œ- .
œ- . œ- ˙ œ- . œ- ˙ œ-
&b œ œ œ œ œ œ Œ œ.Œ œ ˙ œ. œ ˙ œ. œ
Cl. 1, 2
(in A) œ œ œ ˙.
F
# ## . œ. œ. . . œ. œ. . . œ. œ- . œ- ˙ œ- . œ- ˙ œ- . œ-
& # # œœ. œœ œœ œœ. œœ œœ œœ œœ œœ. œœ. œœ œœ œœ. œœ œœ œœ œœ œœ. œœ. œœ œœ œœ œœ œœ. œœ. œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œ
unis.

A. Sax

F
# # # # œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ ˙ œ ˙
expressivo

T. Sax & œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ.
œ. œ.
œ.
F
? ## ∑ ∑ ∑ Ó ‰ œ
> >œ ˙ . ˙. ˙.
Bssn.

p > F
# ## œ. œ œ œ. œ œ œ œ .
Tpt. 1
(in B b )
& # ∑ ∑ ∑ œ œ. ≈⋲ œ ˙ ∑ ∑
F f
# ## œœ. œœ œœ œœ. œœ œœ œœ œœ œœ. œœ. ≈⋲ œœ ˙˙
Tpt. 2, 3
(in B b )
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
F
### œ œ œ œ œ
œ œ œ
expressivo

Hrn. 1, 2 & œ œ œ ˙. ∑ ˙ ˙
Fo
˙. œ ˙˙ .. ˙˙. ˙˙ ‰ >j 1.
œ œ. œ. œ œœ. œœ. œ. œ
? ## ˙ œ ‰ œJ œ
a2

œ ˙. ‰ J
Πp
Tbn. 1, 2

F
? ## j j
˙. ˙. ˙ œœ ˙ œ‰ œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ
unis. div.

˙. ˙. ˙ ˙ > >œ ˙˙ .. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ
Trb. 3/Tuba

p > F
? ## >
œæ ˙ ‰ œ œ ˙.
Timpani
∑ ∑ Œ Œ ∑ ∑
> >
Timpani

p P p · ‚
Sus. Cymbal

Perc. ∑ ∑ ∑ ∑ Œ æ J ‰ Ó ∑
p F
~ ~ œ
? ## ∑ ∑ ∑ ∑ ~ ~ ~ Ó ∑
&
~ ~~
~~
? ## ˙ ~~ ~~~
D scale
∑ ∑ ∑ ∑ Œ ∑ ∑
Harp

F
#
& # œ˙ œ œ œ˙ œ ˙œ˙ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
˙ œ . œ œ . . . .
. . . . . . . . . . . .
F
˙˙
Piano

? ## ˙. ˙. œ Œ Œ ‰ œ œœ ˙˙ .. j‰ ‰ j‰ j j‰ ‰ j‰ j
˙. ˙. ˙ œ > > ˙. œ œ œ œ œ œ
> œ œ œ œ œ œ
fl fl fl fl fl fl
#
& # ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ ..
œ ˙ œœ ˙.
Synth
P
? ## ˙. ˙. ˙˙ œ ˙. ˙. ˙. ˙.
˙. ˙. ˙ œ ˙. ˙. ˙.

- œ- ˙ œ- . œ- ˙ œ- . œ-
#
& # œ. œ. œ. œ. œ .
Vln. 1
œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ. œ.
œ. œ.
œ.
. F
#
& # œ. œ
œ. œ. . œ- . œ- ˙ œ- . œ- ˙ œ- . œ-
œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ œ œ.
Vln. 2

F . .
B ## œ. œ œ œ. œ. œ. œ ˙ œ ˙
expressivo

œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. . .
. . . .
Vla.

. . .
F
? ## œ. œ. .œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Vcl.

F
? ## j ‰ ‰ j j ‰ j ‰ ‰ j j ‰ œ.
j ‰ ‰ j
œ. œ. œ. œ. ‰ ‰ œ. œ. ‰ œ. ‰ ‰ œ. œ. œ. ˙.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. J J J J J ˙.
Bass

F
51 52 53 54 55 56 57
To God Be the Glory - Page 9
# œ œ œ ˙ œ- . œ- ˙ œ- . œ- ˙ œ- . œ- œ œ œ ˙
& #
a2

œ œ ˙ œ. œ ˙ œ. œ ˙ œ. œ œ œ œ ˙ œ
œ
Fl. 1, 2

# œ œ œ ˙ œ- . œ- ˙ œ- . œ- ˙ œ- . œ- œ œ œ ˙
Ob. & # œ
œ œ œ ˙ œ- . œ- ˙ œ- . œ- ˙ œ- . œ- œ œ œ ˙
&b œ œ œ ˙ œ. œ ˙ œ. œ ˙ œ. œ œ œ œ ˙ œ
Œ
Cl. 1, 2
(in A)

# ## œ œ ˙ œ- . œ- ˙ œ- . œ- ˙ œ- . œ- œ œ œ ˙.
A. Sax & # # œ

# ## œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ
T. Sax & # ˙

? ## ˙.
˙. ˙. œ œ
˙. n˙ . #œ
Bssn.

# #
Tpt. 1
(in B b )
& # # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
# #
Tpt. 2, 3
(in B b )
& # # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# # œ œ œ œ
Hrn. 1, 2 & # œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ ˙
. .
œœ œœ œ. œ œœ. œ˙ . .
œœ œœ œ. œ n œœ. œœ. œ. œ œœ. œœ. . œ. œœ. .
œœ ≈⋲ œœ ˙˙
? ## ‰ œJ œ ≈⋲ œ ˙ ‰ œJ œ ‰ œJ œ ‰ œœ œ
J
Tbn. 1, 2

. j j .
? ##
œ œ ‰ œj œ œ ≈⋲‰ œ ˙
œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ #œ œ ‰ œj œ œ œ ≈⋲ œ ˙
œ. œ. œ. œ n œ. œ. œ. œ # œ. œ. œ ‰ ˙
Trb. 3/Tuba

œ. œ. œ. œ œ ˙ œ. œ. œ. J.
J.
Timpani
? ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Perc. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Harp
? ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
& # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
. . . . . . . . . . . . . . . . œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. . . . . .
j j j j j
? ## j ‰ ‰ j ‰ j j ‰ ‰ j ‰ j œ ‰ ‰ œ ‰ œ n œj ‰ ‰ œj ‰ œj # œj ‰ œj ‰ j
Piano

œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ ‰ œ œ
œ œ œ œ œ. œ
œ
fl
œ
fl
œ
fl flœ œ œ fl fl fl n flœ œ
fl
œ #œ
fl fl œ
fl œ fl
fl fl fl
#
& # ˙˙œ.. ˙˙ ..
˙˙˙ .. ˙ ˙. n ˙˙˙ ... œœ œœ œœ ˙˙ ..
Synth
. ˙.
? ##
˙. ˙. ˙. n˙ . #œ œ œ ˙.
˙. ˙. œ
n˙ .

# œ œ œ ˙ œ- . œ- ˙ œ- . œ- ˙ œ- . œ- œ œ œ ˙
Vln. 1 & # œ

#
Vln. 2 & # œ œ œ ˙ œ- . œ- ˙ œ- . œ- ˙ œ- . œ- œ œ œ ˙.

œ œ œ ˙ œ ˙ œ œ œ
Vla. B ## œ œ ˙ œ œ ˙

? ## œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Vcl.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

Bass
? ## ˙. ˙. ˙. n˙ . #œ œ œ ˙.

58 59 60 61 62 63
To God Be the Glory - Page 10
# œ œœ ˙˙ .. ˙˙ œœ œœ œœ œ œ œ œœ
& # ˙ œ- . œ- œ œ œ œ œ œœ œ œ œ
div.
Fl. 1, 2 œ œ œ
# œ œ ˙. ˙ œ œ œ œ œ œ œ
Ob. & # ˙ œ- . œ- œ œ œ œ œ œ œ
- - œœ œœ
œ. œ œ œ œœ œœ ˙. ˙ œ œ œ œœ œ œ œ œœ
&b ˙˙ œ œ œœ ˙. ˙ œ œ œ œ œ œ
Cl. 1, 2
(in A) . ˙
# ## œ ˙. ˙. ˙. ˙ œ ˙. ˙.
A. Sax & # # ˙. ˙

# ## œ œ œ
T. Sax & # ˙ ˙ œ. œ œ œ œ ˙. ˙ œ œ ˙. ˙ œ

? ## j j j . . . . .
œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ œ ‰ œJ œ œ ‰ j ‰ j
œ. œ. œ. œ. œ.
‰ j
œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œj œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . . .
Bssn.

# ## œ. œ œ œ. œ œ œ œ . œ ≈⋲
Tpt. 1
(in B b )
& # ∑ ∑ ∑ œ . œ˙ ∑ ∑ ∑
F f
1.
o . œ œ œ œ œ. œ.
# ## œ œ œ œ ≈⋲ œ ˙
Tpt. 2, 3
(in B b )
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
F
# #
& # œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
div.

Hrn. 1, 2
œ ˙ ˙ œ. œ œ œ œ ˙. œ Œ œ

Tbn. 1, 2
? ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Trb. 3/Tuba
? ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? ## æ ˙ ‰ œ. œ. ≈⋲ œ ˙ æ
Timpani Timpani
∑ ∑ Œ Œ œ ∑ ∑ Œ Œ œ
J
Timpani

P F p
·.
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Sus. Cymbal
Perc.
æ
p
#
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Harp
? ## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
& # œœ œœ
‰ j
œœ œœ œœ œœ œœ
‰ j
œœ œœ œœ œœ œœ
‰ j
œœ œœ œœ œœ œœ
‰ j ‰ j
œœ œœ
‰ j
œœ œœ œœ œœ œœ
‰ j ‰ j
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ. œœ. œœ. œœ œœ œœ œœ œœ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Piano . . . . . . . . . . . . . . . . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
? ## ˙. ˙.
˙. ˙. ˙. ˙ œ
˙. ˙.
˙. ˙. ˙. gg ˙˙˙ ˙. ˙. ˙ œ
‡ggg
#
& # ˙œ.. ˙˙ ..
œ̇ . ˙ ˙.
˙. ˙ ˙ ˙˙ ..
˙.
˙˙ ..
˙. œ ˙
˙˙ .. ˙˙
˙ œœ
Synth

? ## ˙. ˙. ˙˙ . ˙. ˙. ˙. ˙. ˙ œœ
. ˙. ˙. ˙. ˙

# œ œ ˙. ˙ œ œ œ œ œ œ œ
Vln. 1 & # ˙ œ- . œ- œ œ œ œ œ œ œ

#
& # ˙. œ ˙. ˙. ˙. ˙ œ ˙. ˙.
˙
Vln. 2

œ œ
Vla. B ## œ ˙ ˙ œ. œ œ œ œ ˙. ˙ œ œ ˙. ˙ œ

? ## . . . . . . . . . . . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . . . . œ œ œ œ œ œ œ œ
. . . . . . . .
Vcl.

? ## ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙
Bass ˙. œ ˙ œ

64 65 66 67 68 69 70 71
To God Be the Glory - Page 11
# œ ˙. œ.
n#
˙. œ œ œ œ. œ.
& #
œ œ
(Vln. 1 CUES)

nœ ∑ ∑
unis. (end cues)

Fl. 1, 2 œ.

# ˙. n#
Ob. & # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

˙. bb
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
unis.
Cl. 1, 2
(in A)

# ## ˙ . ˙. ˙. œ. œ. œ. œ. œ # # œ- . œ- œ œ
A. Sax & # # n # # ˙ œ

# ## ˙ . n˙ . ˙. œ. œ. œ. œ. n###
T. Sax & # œ. n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
? ##
˙. n˙ . ˙. ˙ n# ‰ j ‰ j
œ œ. œ. œ. œ œ
fl n flœ
Bssn.

œ. œ. œ. œ œ
# # # œ. ≈⋲ œ œ œ œ. ˙ œ œ. ≈⋲ œ œ œ œ. ˙.
n###
Tpt. 1
(in B b )
& # J ‰ ∑ ∑
F
# # # # œ. œœ œ œ. n ˙˙ œœ œ. ≈⋲ œ œ œ œ. ˙˙ .. n###
& œ ≈⋲ œ œ œ œ ‰ œ œœ œ œ ∑ ∑
J
Tpt. 2, 3
(in B b )

F
# # # unis. n## . . . . . .
˙. œ. œ œ œ. œ œ œ œ nœ ∑ œ œœœ œœœœœ œ œœœ œœœœœ
Hrn. 1, 2 & . ˙.
f F ∑ ∑
œœ . œœ. œœ .œ œ . œœ. ≈⋲ œœ ˙˙ ˙˙ .. ˙˙ ..
? ## ‰ œœ œœ œ œ œœ ‰ œœ œœ n#
Tbn. 1, 2
J J J J
P F P
.
j j
? ##
œ ‰ œj œ nœ œ œ œ œ ‰ œj œ œ ≈⋲ œ ˙ n# ˙. ˙.
n œ. œ œ. œ œ œ. œ œ ‰ œ œ nœ ˙.
Trb. 3/Tuba

œ œ. œ ˙.
P F J. P
# œ œ œ œ œœ œ
& # ˙. n#
Glockenspiel

Glock ∑ ∑ ∑ ∑
F
? ## ˙ ‰ œ. ‰ j œ. ≈⋲ œ ˙ n# Ó ∑
Timpani
J ˙. ˙ œ. æ œ
P F

J ‰ Ó ∑ ∑ Œ Œ œ œ œœœ œœœœœ œ œœœ œœœœœ
Snare Drum

æ
Perc.

F p P
## # ~~~~œ
∑ ∑ ∑ Œ Œ
G scale
~~~n~~ Ó ∑
& œ ~~~~~
(C n) F
? ## ∑ ∑ ∑ ∑ n# ∑ ∑
Harp

# n#
& # œœ œœ
‰ j
œœ œœ œœ
‰ j ‰ j œœœ ≈⋲ œœœ œœ œ ˙˙ . œ. œ œ œ œ
n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ ˙. ˙.
. . . . . . . . . . . . . . . .
? ## ˙. n# ˙.
Piano

˙. n˙ . ˙ œ nœ ˙.
˙. n˙ . ˙. ˙ œ. n œ. ˙. ˙.

# n#
& # ˙˙ . ˙˙œ.. ˙˙ . ˙˙˙ ..
n ˙˙ .. ˙˙ ..
. ˙. ˙. ˙ . .
F
Synth

? ##
˙. n˙ œ ˙ œ nœ n# ˙. ˙.
nœ ˙. ˙ œ nœ ˙. ˙.

œ œ ˙. œ. œ- œ œ
# ˙. nœ œ œ œ œ. . n# œ- .
Vln. 1 & # œ. œ œ ˙ œ

# œ n# ˙ œ- . œ- œ œ œ
& #
div.

Vln. 2 ˙. ˙. ˙. œ. œ. œ. œ. œ ˙ œ. œ œ œ œ

Vla. B ## ˙. n˙ . ˙. œ. œ. œ. œ. œ n# ˙ œ- . œ- œ œ œ

Vcl.
? ## œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ. n# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

? ## n˙ . ˙. ˙ œ nœ n# j œ. œ. ‰ œ. œ. œ.
Bass ˙. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. J
fl fl
72 73 74 75 76 77
.
œœ œœ œœ œœ.
To God Be the Glory - Page 12
œœ œœ œ œ œ. œœ.
# œ œ œ ≈⋲ œœ ˙˙
Fl. 1, 2 & ∑ ∑ ∑ ∑
F
# œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ.
Ob. & ∑ ≈⋲ œ ˙ ∑ ∑ ∑
F
œ. œ œ œœ. œœ œœ œœ œœ œœ. œœ. œ˙
b ≈⋲ œ ˙
Cl. 1, 2
&b ∑ ∑ ∑ ∑
F
(in A)

#### œ œ ˙. ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
A. Sax & œ œ œ

# # œ. œ. œ. œ.
& # œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
. . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
T. Sax

?# ‰ ‰ j ‰ j j j
j œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ.
‰ j
œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ.
Bssn.

. . . ‰ Ó ∑ . . . . . . . . .
# j
& # œ œœœ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœœœ œ œœœ œœœœœ œ œœœ œœœœœ
J ‰ Ó ∑ ∑
Hrn. 1, 2
∑ . . . . . . . .
?# ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ ..
Tbn. 1, 2

?# ˙. ˙ .. ˙ .. ˙. ˙. ˙.
˙ ˙ ˙. ˙. ˙.
˙.
Trb. 3/Tuba

# œ œ
Glockenspiel
œ œ œ œ œ œ
Glock & ∑ ≈⋲ œ ˙ ∑ ∑ ∑
F
?# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Timpani
Timpani
œœ˙.
P
Perc. œ œœœ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœœœ œ œœœ œœœœœ œ œœœ œœœœœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
#
& ∑ ∑ ∑ ∑
F œ œ œ œœ ˙
?# ∑ ∑ ∑ ∑
Harp

&

# œ œ
& œœ œ ˙˙ .. œ œœ œ œ œ œ
œ˙ œ ˙˙ .. œœ œ˙ . œ ˙˙ .. ˙˙ œœ
.
?# ˙. ggg ˙˙ ˙.
Piano

˙. ˙. ˙.
˙. ˙. gg ˙˙ ˙.
˙. ˙.
‡gg ˙
g

#
& ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ ... ˙˙ .. ˙˙ ...
Synth ˙. ˙. ˙. ˙ ˙. ˙
?# ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.
˙. ˙. ˙. ˙. ˙.
˙.

œ œ ˙. ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
# œ œ œ
Vln. 1 &
œ œ ˙. ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
# œ ˙. ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
& œ œ œ œ œ œ
œ
Vln. 2

œ œ ˙. ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
Vla. B# œ œ œ

Vcl.
?# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.

?# œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ.
j
œ œ œ. œ. ‰ j
œ. œ. œ.
j
œ. œ. ‰ œ. œ. œ.
œ. œ. ‰ œ. œ. œ.
J
j
œ. œ. ‰ œ. œ. œ.
J
Bass

78 79 80 81 82 83
. . œœ œœ œœ œœ œœ.
œœ œœ œœ œœ. œœ œœ œœ œœ.
To God Be the Glory - Page 13
œœ œœ œ œ œ. œœ.
# œ œ œ ≈⋲ œœ ˙˙
Fl. 1, 2 & ∑ ∑ ∑
F F
# œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ.
Ob. & ≈⋲ œ ˙ ∑ ∑ ∑
F . F
œœ. œœ œœ œœ. œœ œœ œœ œœ œœ œœ. ≈⋲ œœ ˙˙ œœ. œœ œœ œœ. œœ œœ œœ œœ œœ.
Cl. 1, 2
& bb ∑ ∑ ∑
F F
(in A)

#### ˙ . ˙ œ- œ œ œ œ ˙.
A. Sax & œ ˙ œ- . œ œ
# #
& # œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
T. Sax

?# ‰ ‰ ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j
j j
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Bssn.

œ. œ. œ. œ. œ.

# j ‰ Ó ∑ . . . . . . . . . j ‰ Ó
& # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœœœ œ œœœ œœœœœ œ œœœ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J ‰ Ó ∑ ∑ . . . . .
Hrn. 1, 2

. . . . . . . .
o
?# ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙.
1
˙˙ ..
a2
˙˙ ..
Tbn. 1, 2

?#
˙. ˙. ˙. ˙.
˙. ˙. ˙.
˙. ˙. ˙. ˙.
Trb. 3/Tuba

˙.

# œ œ
Glockenspiel
œ œ œ œ œ œ œ œ
Glockenspiel
œ œ œ œ œ
Glock & ≈⋲ œ ˙ ∑ ∑ ∑
F F
?# ∑ ˙. ∑ ∑ ∑ ∑
Timpani
Timpani œœ

P
Perc. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœœœ œ œœœ œœœœœ œ œœœ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
# œ
& ∑ ∑ ∑
F œ œ œ F
Harp
# œ œ ˙ œ œ œ
& ∑ ∑ ∑

#
& ˙. œ œœ œ œœ œ ˙˙ ...
˙˙ .. œ ˙ œ. œ œ˙ œ ˙˙ .
˙˙ . ˙. .
.
?# ˙.
Piano

˙. ggg ˙˙ ˙. ˙. ˙.
˙. gg ˙˙ ˙. ˙. ˙. ˙.
‡gg ˙
g

#
& ˙˙ .. ˙˙ .. ˙. ˙. ˙˙ .. ˙˙ ..
Synth
œ œ œ ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.
?# ˙. ˙ ˙. ˙. ˙. ˙.
˙

# ˙. ˙ œ- . œ- œ œ œ œ ˙.
œ ˙ œ œ
Vln. 1 &
˙. ˙ œ- œ œ œ œ ˙.
#
˙. ˙ œ ˙ œ- . œ œ œ œ ˙.
Vln. 2 & œ ˙ œ. œ œ œ œ œ
˙. ˙ œ- œ œ œ œ ˙.
Vla. B# œ ˙ œ- . œ œ

Vcl.
?# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. j j
?# ‰ ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ.
J
œ. œ.
J J J
Bass

84 85 86 87 88 89
To God Be the Glory - Page 14
œœ. œ- . œ- ˙ œ- . œ-
# ≈⋲ œœ ˙˙
Fl. 1, 2 & ∑ ∑ ∑ Œ Œ œ. œ ˙ œ. œ
f
# œ. ≈⋲ œ ˙ ∑ ∑ ∑ Œ Œ œ- . œ- ˙ œ- . œ-
Ob. &
f- œ- ˙ œ-
. œ. œ- .
œœ ≈⋲ œœ ˙˙ œ. œ ˙ œ. œ
Cl. 1, 2
(in A) & bb ∑ ∑ ∑ Œ Œ
f
#### ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ ˙
œ
expressivo

A. Sax &
# #
& # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. # œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
. . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
T. Sax

f
?# ‰ ‰ ‰ œj œ
j
œ. œ. œ. œ. œ œ j œ. œ. œ. ˙.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ. œ. œ. . .
Bssn.

. .
# # œ. ≈⋲ œ ˙ œ. ≈⋲ œ œ
Tpt. 1
(in B b )
& # ∑ ∑ ∑ ∑ Œ
Fo Í F
###
∑ ∑ ∑ ∑ œ. ≈⋲ œ ˙ œ. ≈⋲ œœ œœ Œ
1 a2
Tpt. 2, 3
(in B b )
&
F Í F
∑ . . . . . .
# j‰ Ó ∑ œ ˙
& # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœœœ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
a2
Ó
. . . J ‰ Ó ∑ J ‰
Hrn. 1, 2

Π. . . . . f. expressivo
˙˙ .. ˙. ˙ . ˙˙ œœ œœ̆ ≈⋲ >œœ >˙˙ œ œ. œ. œ
?# œ̇ œ œ œ œ ‰ œ œ
Tbn. 1, 2 J
F >>
?# ˙. œ ˙ œ #œ œ nœ ˙ œ œ̆ ≈⋲ œ ˙ œ œ ‰ œj œ
˙. œ œ œ #œ œ nœ œ œ ‰ ˙
œ ˙
Trb. 3/Tuba

F flJ > œ. œ. œ. œ
# œ ≈⋲ œ ˙ ∑ ∑ ∑ Ó œ.
Glockenspiel
œ ˙ œ. œ
Glock &
F
?# ˙. ∑ ∑ ∑ ˙
Timpani Timpani
Timpani œœ
œ ≈⋲ œæ ˙.
P F Í F
p jF
·æ. ‚ ‰ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœœœ œ œœ œ œœœœœ œ œœœ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœœœ
Sus. Cymbal
Perc.

F
œ œ œ ˙ ~ œ
# ~~~~
& ∑ ∑ ∑ ~~~ Ó
G scale ~~~~
~~~~
# œ ? ∑ ∑ ∑ Œ ˙ ~~~ (G #)

&
Harp

f
# œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
& œ œ œ œ œ # œœœ œ œ œ œ œ œ œœœ œœ œ œœœ œ œœœ
œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ. œ œ œ.
f
œœ
Piano

?# ggg ˙˙ œ œ œ œ #œ œ nœ ˙ œ j j j
œ œ ˙ œ ‰ ‰ œ ‰ œ
gg ˙˙ œ œ œ #œ œ nœ ˙ œ œ œ œ
‡gg ˙
g >˙ fl fl fl
#
& ˙˙ .. œ˙ ˙˙ ˙˙ . œœ ≈⋲ œœ ˙˙ ˙˙ ..
˙. . œ̇ . œ œ ˙ œœ œ. ˙ ˙.
˙. œ œ œ nœ
Synth
?# œ œ #œ ˙ œ ˙. . ˙.
˙. œ œ œ #œ œ nœ œ ˙
œ ˙ ˙.
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ- . œ- ˙ œ- . œ-
# œ
Vln. 1 &
˙ œ œ œ œ œ œ œ f
# œ œ œ œ ˙
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ- . œ- ˙ œ- . œ-
Vln. 2 & œ
œ œ f
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. .œ œ. œ œ ˙
Vla. B#
f expressivo

?# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Vcl.
œ. œ. œ. œ. œ.
f
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. n œ. j œ. œ.
Bass
?# ‰
J œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. ‰ j
œ. œ. œ. ˙.
f
90 91 92 93 94 95
To God Be the Glory - Page 15
˙ œ- . œ- œ œ œ ˙ œ- . œ- ˙ œ- . œ- ˙ œ- . œ- œœ œ œ ˙
# ˙ œ. ˙ œ œ
œ œ œ œ ˙ œ. œ œ. œ ˙ œ. œ œ ˙
a2
Fl. 1, 2 &
˙
# ˙ œ- . œ- œ œ œ ˙ œ- . œ- ˙ œ- . œ- ˙ œ- . œ- œ œ œ œ
Ob. &
˙ œ- . œ- œ œ œ ˙ œ- . œ- ˙ œ- . œ- ˙ œ- . œ- œ œ œ ˙
˙ œ. œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ. œ œ œ œ ˙ œ
Cl. 1, 2
(in A) & bb œ ˙ œ. œ. Œ
# ## œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ
A. Sax & # ˙

# #
& # œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
. . . . . . œ. œ. œ. œ. œ. œ. . .
T. Sax

?# ˙.
˙. ˙. n˙ . #œ œ ˙.
˙. œ
Bssn.

# # œ. ≈⋲ œ œ . œ. ≈⋲ œ œ œ. ≈⋲ œ œ n œ. ≈⋲ œ œ . œ. ≈⋲ œ ˙
Tpt. 1 & # Œ ‰ œJ œ œ Œ Œ Œ ‰ œJ œ œ
(in B b )
o o
# # œœ j œœ nœ œ
& # œ. ≈⋲ œ œ œ ≈⋲ œ œ œ. ≈⋲ œ œ œ. ≈⋲ œ œ ‰ œ. œ œ œ. ≈⋲ œ ˙
a2

Œ ‰ œ. œ œ Œ Œ Œ
1 1
Tpt. 2, 3
(in B b ) œ. œ œ J
# œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙
Hrn. 1, 2 & #
œ. œ. œ. œ œœ. œœ. œœ. œœ œœ. œœ ˙˙ . . œœ. œœ . . œœ. œœ œœ. œœ. œ. œ. œ. œ. œ ˙
œ œ ‰ œ œ œœ œœ œœ œœ
Tbn. 1, 2
?#
J ‰ J
≈⋲ ‰ J ‰ J ‰ œJ œ œ œ ≈⋲ œ ˙
. j .
j j j nœ œ # œ œ ‰ œj œ œ œ ≈⋲ œ ˙
?# œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ≈⋲ œ ˙ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ œ œ
œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ œ ‰ ˙ . . . n œ. œ. œ. œ # œ. œ. œ. œ. œ. œJ ‰ ˙
Trb. 3/Tuba

J. .
# ˙ œ.
Glock & œ œ œ œ ˙ œ. œ ˙ œ. œ ˙ œ. œ œ œ œ ˙ Œ

j
?# ∑ ∑ œ. ≈⋲ œ ˙ ˙. œ. ‰ œ. œ
Timpani

˙. œ. ≈⋲ œ ˙
æ
Timpani

F Í F
Perc. œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œœ œ œœœ œ œœ

#
& œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œ ≈⋲ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ. œœ œœ œœ. . . . . . . . . . . . œ. œ. . œ. œ œ. œ. œ œ œ.
. . . . . . . .
j‰ ‰ j ‰ j œj ‰ ‰ j j j j j
Piano

?# œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ ‰ œ ‰ œ œj ‰ ‰ j j
j ‰ œj ‰ ˙
œ ‰ œ n œj ‰ ‰ œj ‰ œj # œj ‰ œj ‰
œ œ œ œ œ œ
fl flœ œ œ
fl flœ œ œ nœ œ
œ
fl fl >˙
fl fl fl fl fl fl fl œ œ #œ œ œ
fl fl fl fl fl fl
#
& ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. œœ œœ ˙˙ ..
˙. ˙. œ ˙˙ .. ˙˙ .. œœ ˙.
˙ œ
n˙ . #œ
Synth

?# ˙. ˙. ˙. ˙. œ œ ˙ ..
˙. ˙. n˙ . #œ œ ˙
˙. ˙. œ

˙ œ- . œ- œ œ œ ˙ œ- . œ- ˙ œ- . œ- ˙ œ- . œ- œ œ œ ˙
# œ
Vln. 1 &

# ˙ œ- . œ- œ œ œ ˙ œ- . œ- ˙ œ- . œ- ˙ œ- . œ- œ œ œ ˙.
Vln. 2 &

œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ
Vla. B# ˙

?# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ œ
. . œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Vcl.

. .
?# ˙. ˙. ˙. n˙ . #œ œ œ ˙.
Bass ˙.

96 97 98 99 100 101 102


To God Be the Glory - Page 16
œ œœ ˙. ˙ œ œœ œ œ
# ˙ œ- . œ- œ œ œ œ ˙. ˙ œ œ œ
div.

Fl. 1, 2 &
œ œ ˙. ˙ œ œ œ œ
# ˙ œ- . œ- œ œ œ œ
Ob. &
- -
˙˙ . œ. œ œ œ œ œœ œœ œœ ˙˙ .. n ˙˙ n œœ b œœ œœ œœ
bb ˙ œ
Cl. 1, 2
(in A) &
# ## œ œ œ ˙. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˙œ
& # œ ˙ œ. œ œ œ
div.

A. Sax ˙ œ
# #
& # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈⋲ œ # œ. œ. œ. œ.
# œ. œ. œ. œ. œ. œ.
T. Sax

?# j ‰ œ
˙. ˙. œ. œ. ≈⋲ œ # ˙ œ œ
˙. >˙
Bssn.

# # œ. œ. ≈⋲ œ ˙
Tpt. 1 & # ∑ ∑ ∑ ‰ œœœ œ ∑
(in B b )
f
# # œ œ ≈⋲ œ # ˙˙
Tpt. 2, 3 & # ∑ ∑ ∑ ‰ œœ œœ œœ œœ œ. œ. œ ∑
(in B b )
f
# ˙. # œ. ≈⋲ œ #div. œ
& # œ ˙ ˙ œ. œ œ œ œ ˙˙ ‰ œ œ
unis.

J
Hrn. 1, 2

. . . . . œ. >˙ œ. œ ˙ œ œœ œ
?# œœ œœ ‰ œœJ œœ œœ œœ. œœ. .
‰ œœ œœ. œœ. œœ. œœ. .
‰ œœ œœ. œœ. œ ‰ ˙ œ ≈⋲ œ ˙ œ œ
Tbn. 1, 2
J J J
?# j j j .
œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ ‰ ˙ ≈⋲ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˙ œ œ # ˙œJ ‰ œ
Trb. 3/Tuba

> #œ œ œ
.
?# œ̆ ‰ >˙ œ. ≈⋲ œ ˙
Timpani

∑ ∑ J ∑ œ Œ Œ
æ æ
Timpani

P F Í F
Perc. œ œœœ œœœœœ œ œœœ œœœœœ œ œœœ œœœœœ œ œœœ œœœœœ œ œœ œ œœœœœ œ œ œœœ œœœœœ

# œ ~~~ œ
& ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ~~~ ~~~~ Ó
~ œ ~~~~~
f Gn
?#
Harp

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó
D C B | E F#G#A

#
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ≈⋲ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœœ
œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. . . . . . . . . . œ. œ. œ œ œ.
?#
Piano

j ‰ ‰ j ‰ j j ‰ ‰ j ‰ j j ‰ ‰ j ‰ j j ‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ≈⋲ œ # ˙ œ œ
œ œ œ œ #˙ œ
fl fl fl flœ œ
fl
œ
fl flœ œ
fl
œ flœ
fl
˙
> œ.
#
& œ ˙ ˙˙œ.. ˙˙ .. ˙˙ .. œœ œœœ œœ
˙. ˙˙ .. ˙. œ œ œ
Synth ˙ ˙
?# ˙. ˙. ˙. ˙. œ œ
˙. ˙. ˙. œ ≈⋲ œ # ˙ œ
˙.

œ œ ˙. œ. . œ. œ œ œ œ
# ˙ œ- . œ- œ œ œ œ œ œ.
Vln. 1 & æ

# œ ˙. ˙. œ. œ. .
œ. œ œ œ œ
Vln. 2 & ˙. ˙ æ œ

œ œ. œ œ œ ˙. # œ. œ. .
œ. œ œ œ˙ œ
B# ˙ œ œ
div.

Vla. ˙ æ œ

?# œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈⋲ œ # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Vcl.

?# ˙. ˙. ˙. œ. ‰ œ œ
J œ. ≈⋲ œ # ˙ œ

Bass

103 104 105 106 107 108


To God Be the Glory - Page 17
œ ˙˙ œœ œœ. œœ œœ œœ. œœ œœ œ œ . ˙˙ .. ˙˙ ..
# œ # œœ œœ œ
œ
œ
œ œ J ‰ œ œ œœ
Fl. 1, 2 & œ ∑
# œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. ˙. ˙.
Ob. & J ‰ ∑

œœ # œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œ. œ œ œœ. œœ œœ œœ œœ œ. ˙˙ .. ˙˙ ..
b œ
Cl. 1, 2
(in A) &b J ‰ ∑

# ## ^j
œœ ˙˙ œœ œœ. œœ œœ œœ. œœ œœ œœ œœ œœ. œœ. œœ œœ œœ. œœ œœ œœ œœ œœ. œœ. œœ œœ œœ. œœ œœ œœ œœ œœ. ˙˙ ..
A. Sax & # œ˙ œ œœ ‰ Ó
ƒ
# # j
& # œ œ # œ œ œ. n œ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ ‰ Ó
. . . . .
T. Sax

ƒ
?# œ. n œ. ^j
œ #œ œ ˙. ˙. œ ‰ Ó
œ œ ˙. ˙.
Bssn.

ƒ
# # œ. œ œ œ. œ œ œ œ . ˙ œ. œ œ œ. œ œ œ œ . ˙.
œ œ
Tpt. 1
(in B b )
& # ∑ ∑ Œ ∑
f o o
# # œœ. œœ œœ œœ. œœ œœ œ œ œ œœ. œœ œœ œœ. œœ œœ œ œ œ ˙˙ ..
& # ∑ ∑ ˙ Œ ∑
1 a2 1 a2
Tpt. 2, 3
(in B b ) . .
f ^j
# ˙. j œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ
& # ‰ œ œ ˙. ˙. ˙˙ .. œœ ‰ Ó
div.

.
Hrn. 1, 2

œ ˙. ƒ
?# œ ˙œ œ ˙˙ œœ ˙˙ .. ˙˙ .. ˙. ˙˙ .. œœ^ ‰ Ó
J
Tbn. 1, 2

ƒ
?# œ nœ ^j
œ #œ œ œ œ ˙ .. ˙ .. ˙ .. ‰ Ó
œ #œ œ nœ œ ˙ ˙ ˙ .. ˙ œ
œ œ ˙
Trb. 3/Tuba

œ
ƒ
# œ œ œ œ œœ ˙. œ œ œ œ œœ ˙.
œ œ
Glockenspiel Glockenspiel

Glock & ∑ ∑ ∑
f
?# ˙. ^j
∑ Œ Œ œ ˙. ‰ Ó
Timpani
Timpani
˙. æ ˙æ. œ
f F F f
p jF ^
·æ ‚ ‰ Ó ·æ.p f ¿j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœœœ œ œœœ œœœœœœ œ ‰ Ó
Sus. Cymbal Sus. Cymbal
Perc.
J
vf
œ ˘œ ˘œ j
#
∑ Ó œ ‰ ˙.
& œ ‰ œ ‰ œ
∑ ∑
>˙ .
~

J J
~~~

fl
?#
~~~

œ
G scale
∑ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Harp
~~~

f
# œœœ^
? œ ‰ Ó
& œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ
œ.
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
. . . .
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
.j . j .j
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
. . . . . .
˙˙ ..
˙. J
. . . . j j j j ƒ
?# œ œ ‰ ‰ œ ‰ œ œ ‰ ‰ œ ‰ œ œ ‰ ‰ œ ‰ œj j œ ^j
œ #œ nœ œ
Piano

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ Ó
œ #œ œ. n œ. œ œ œ œ œ œ
fl fl fl fl fl fl flœ œ
fl
œ
fl
> œ. œ. œ. œ. œ
# ^
œœ ˙˙ ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. j‰ Ó
& œœœ # œ˙œ ˙
œœ
œ ˙. ˙. ˙. ˙. œœœ
Synth
˙. ˙. fœj
?# œ #œ œ nœ œ œ œ ˙. ˙. œ ‰ Ó
œ ˙. ˙. ˙. œ
œ ˙.
# œ œ œ œ œ œ ˙. ˙. ˙. ˙. ^
& j‰ Ó
œ
Vln. 1

œ
ƒ
# ^
& œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. ˙. j‰ Ó
œ
Vln. 2

ƒj
œœ ˙˙ œœœ
B# œ˙ œ œœœ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœœœ ˙. œ ‰
unis.

Vla. œ ˙ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. ˙. œ Ó
ƒ
œ^
?# œ. œ. # œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ ‰ Ó
Vcl.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
ƒJ
?# œ. n œ. j œ. ^j
œ #œ œ œ œ j
œ. œ. ‰ œ. œ. œ. ‰ j œ. œ. ‰ œ. œ. œ. j
œ. œ. œ. œ ‰ Ó
œ. œ. œ. œ. œ.
Bass

ƒ
109 110 111 112 113 114 115