Vous êtes sur la page 1sur 8

Yubile nziza ndatirwabahizi

Nshumbusha Tharcisse

° bb b 5f j j œj œœ œœj ‰ ‰ œœ œ œœj œœj œœj œœ œœj œj œj œj™ œr j j


œj œœ œœ
Allegro

& b b 8 œœ œœ œœ œ J J œJ œ™
J J J J ‰ ‰ J J J J œR œJ J J

r
Mba nza bi gwi Rwe ma bwi za Ru da su bwa do re twa nzi tse do re

œ œ œj j j œj œj œœ œœj œj œj œ™j œ œj j j
bwi za

œœ œœ œœ œœj œœ œœ œ™
? bb b 5 œ œ œJ œ™ œ œœJ œœJ
¢ b b8
œ™ œ
œJ J J J J J œœ
J J J R J

° bb b œ™ œj œj œ™‰ œj œ ™ œœ œj œœj œ ™ œ œ œ œ œ œœœj œj œj j œ œ œ œj œ


U
& b b nœ ™ œJ œJ œ™‰ œJ œ™ œœ œJ J œ™ œ œ œnœ œ J œJ nœJ œ œœJœ œ œJ œ
6

twa ha ni tse mu ria ya ma jwi me za a go ro ye tu ra je tu ra

œ™ œj œj œœ ™™ j œj j
j œ
œœ ‰ ‰ œ œ œj œ œ œœ œj œ œj œœ œj œ œ œj œ
? bb b œ œ œ œ Œ œ ‰‰ ‰‰ œ œœ œ J œœ
¢ b b JJ J Œ J ‰ ‰J J J J J J œ œJ œ
mu ma jwi

° bb b œ œj
U
œœ ‰ ‰ ‰ œ œ ™ œ œ œ ™ Œ 2 Œ ™ œœ
Lento

œœj œœj œœj œœr œœr œœj œœj œœj j j jRinf j


A Tempo

J ‰ ‰ ‰ œJ œ ™ œJ œJ œ™ Œ 4 Œ ™ œœœœ
13 ff 3

& b b œ œJ J J J RR J JJ
je ngo tu gu tu rei yi mpa ka ni zi u sho jei ki vi 3

j œœj œœj œœj œr œr œœj œœj œœj œj j œ ™ œj œj œ ™


œ
? bb b œœ œ J J J ‰‰ ‰‰ ‰‰ œ œ™ œ œ œ ™ ŒŒ
œ 2 ™ œœœ
¢ bb J J J J œR œR J 4 ŒŒ ™
J JJ u 3

° bb b œ œœ œ œ œœœ œœœ œœœœœœœœœœœœœ œœœœœœ


j j rr r r r
œœj œœr œœr
r
œœr œœr
3
œœœœœœœœœœœœœœœ œ œœ œ œœ œœ œœ
œ œœ
19 3

& b b œœ œœœ œJ œœœ œœ œnœœœ


J J J R R RRRR R R R R
J 3
3 3 3 3 3

j œr œr r œr œr œr œr œr r r
O rgue Twa ke re yei ki gi ta ra mo cyo ku ku

‰ œ œ œ
? bb b œ œœœ∑ œ œœœ Óœ œœœœ œœœ œœ∑œœœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ
¢ bb J œJ J œJ œJœœœœ J R R œœR R R Rœ œ
3 3 3 3
RR R R
3
° bb b
r r
œ ™ œœ œœ™™ œ œ œr œr œr œ ™ œ œœ œ œ œr œ
2

œjœœœj œ j r j œ r œKr œr œr
œ œ œ œ œ ™ œ œnœ œ
24

& bb œR J œ œ™ œ™
œ™ œR œR œR œœ™ œ
R J RJ R R R R R R Ô
ra ta twa ke re ye ku ku vu gai bi gwi sho ngo re ngi bi bi si go

r r r
œ™j œ œj™ œ œ œr r œr œ™ œ œ œ œ œ œœ œ™r Kr r r
ngi bi bi si
œj
j j ‰œ œ œ
œ ™ œ œ ™ R R R œœ œ œ œ œ™
? bb b œ œœ œ Œ Æœ œœ œœœœ
¢ b b œ J RJ
œ
J R Œ J œ™ RÔ R R
R R R

° bb b
Kr r r r URall.
œœ ‰ ™ œœr
r r r
œœ™™ œœ œœj œj
r œœ œœ œœ œœ œj œœ œœ œœ œœ œ œ œj œœr œœr œœj j
J ‰™ R
29
œœ œœ
& bb RÔ R R nœ J R R œJ R R œœœ R R J
R J
nga yaa ma jwi me za ngi zi ndi ri mbo z'u rwu nge zi ku ra ta u

r r r r r r j r œr œ œ j r œr
go nga yaa ma jwi mu ndi ri mbo
œœ œ œœj œr
J J ‰‰ ™™ R
œ
œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ
? bb b œœ
¢ bb
œ œ
œ œJ R R œ R œ œR R
R R R u
R

° bb b œj
U . Tempo
. . .
œœr œœr œœ ˙ 6 r œr œ ™ œ ™ œ œ œ œr r j œr œr œr œr
Andante Presto A.
33 Cresc.
& b b œJ R R ˙ 8 œ œœ œ œœ œœ œR œ™ œ™ œ œ œ œœ œR œœR œœ œ œ œ œ
J R J RRR R
ba yeu bu ko mbe Re ka tu ku ra te she nge Nya mi bwa u fi tei bi

jœ œrœ œrœœœ ˙ œœœ r œ œ œ œ œr œr œj r r r r


Re ka

œœ œ œœ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Πr j
™ ™
? bb b œ 6 œ œ œœ œ
¢ b b œJ œR œR œ ˙ 8 J œ œ œ R R J œœœœ
R R u .R .R .R .R
° bb b ˙ ™ œœœœ œœ œ œ œ
U r
r r œj™
r
œœ œœ œr œœ œ œj ‰ bœœ œœ œœ œœ 3 œœ œ œ 6
38 ff

& b b ˙™ œœnœ œ œ œbœ œœbœœ œœ œœ œœ œ™ R R œR J nœJ ‰ œ œ œ œ 8 bœ œœœ 8


R R J
gwi (Orgue) (Orgue) wu jea ba ha nzi b'a ba ha nga (Orgue) (Orgue)

Œœ™ œ œ œ œœ œ œœ nœœ œœ ™™
r r j
˙˙˙ ™™ Œ™
r r œj œ œ

œ œ œœœ 3 œbœ∑ œ 6
Ϊ
? bb b
¢ bb œ œœ
R R J R R J 8 œbœ œ 8
u
° bb b 6
r r
wu jea ba ha nzi
r r
r r œ œœ œœ œœ œœ œœj œr œr œ œ œr r œr œr œ j œ œ œr œr ˙™ 5
43

& b b 8 œœ œœ œœ œ R R œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ nœ ˙™ 8
R R J œR œR œ œ œR R R R J J
RR R R
r œr œrœr r
u ka gi ra i ndi ri mbo zu jeu bu ha nga bu ha ni tse zi ra ta Ru re ma

‰œ™ œr œr œr œ œr œr r œr œr œ ˙™
r r j j r r
œ œœ œ œ œ œ j œ œ
u ka gi ra
œœ œœ œœ œœ
? bb b 6 œœœ R R œ œ R R œ R œ œœ œœ œ œ œ œ œR œ ˙™ 58
¢ b b8 œœ J œ
R R R R R J R
RR
° bb b Dolce ™
ff Presto r
3
j j
& b b ™™8 œœj œœ œœ œœ œœ œ œ™ œ œ œJ ™ œ œJ œœ œœ 68
j r j j j œ œ
47 Moderato
5 j j œœ œ r œr œ j j œj œ
mf
œœ œ œœ œ œ ™ œ œœ œ œ™
Ϫ
J
œœ
J œ œ™ J J R
JJ J R R JJ R
j r r ™ j j j r j
œœj™ œœj œœnœ œ ™ œjœj œ™ œ œ œœ œ 6
I mi da ri we gu ka nye a ma shi mwe wa hu nzwe i bi ko mbe wa twa
r
? bb b ™™5 œ œ œ œœ œ œœ œœ œœ ™ œ œ
j j œ j œ
J™ J œ œ™ J J œJ ™ œ œJ
œœ
¢ b b 8 œJ œJ œJ J R R œJ œJ R
R
8

° bb b 6 œj™ œr œj œœj™ œœr œœj 5 œœ œœj j j œœ ™™ œ œœj œœj œœj œ œj œj œj œ™ œj™ œr


& b b 8 œ ™ œR œJ J ™ R J 8
53

J J œœ
J J
œJ J J œ œJ œJ œJ œ ™ œJ ™ œ
R
r
œj œœ œ œœj œj œj œ™ œ œj œj j œ œj œj œj œ ™ œ™j œr
ye mu ru ha ndo rwa ba ndi i mi zi ngoi nyu ra nye wa ko ze y'i ndi
j œr
œ™ œœj œ™
j œ
? bb b 6 œ™ J J J œ ™ œ œJ œJ œJ œ œ œ œJ œJ œ™ œ ™ œ
œ nœ 5
¢ b b8 J R
œ œ™ R J 8
J J J R

° bb b œ œj œœj œœr r j œj œj j™ r jU Andante


œœ œœ ‰ œ ÆœJ œœ™ œœ œœ œœ ™™ 3 œj œ™ œœj œ™
58

& bb œ œ J R
œœ
J‰J J RJ 8 œ
œ œJ œ™ œ
œJ œ™ œ
œ ‰
J R
ri mbo zu jeu bu ha nga bi ri vu gi ra Nyu ma ga
r
to
r
j œ œœ œj œj œj œ ™ r j œ œj œ
j
nyu ma ga to
j œ œj œœ
?b œ œœ œ œœ œ œ œ ‰ œ ÆœJ œ œ œ ™™ 3 ∑ œ ‰‰
¢ b bbb J J R R 8 ∑ œ œJ
J ‰ J J œ™ J œR œJ u œJ J

° bb b œœ
r r j
œœ J œ œnœ œ™ œ™ œœ œ œœ ™™ œœ œœj
œœ œœj œœ œ™ j œj
œ ™ œ œœ œ
j
œœ œœj j r œœj œ œ œj œ™ œ ‰ j
65
œ œ
& bb R R J J
Ϫ
Ϫ
J J J J J
R J J J

œœj œ œ œj œ ™ œ
u bwo ka mi nu za nku ru y'u Rwa nda ya shi ngwa ga wa fa she i

r j
™ ‰ ™ œ œœ
u bau

œ
J œ œ œJ œ™ œ ‰‰ ŒŒ ™ ‰™ R J
?b ‰ ‰
¢ b bbb
∑ ∑ ∑
‰ ‰

° bb b j œ™ j j j j j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj j j
& b œœ œœ œ ™™ œ ‰
74

b j ‰ œ œœ œœ œ œ œ œ
œ œJ
J J
ya mbe re mu gu si ngi za Ru re ma mu ndi ri mbo no nei

? bb b œœ œœ œ ™ œ ™
œœ œj œj
wa mbe re
j œ
¢ b b J œ™ œ ‰
∑ ∑ ∑ ∑ œœ ∑
J œ œJ

b j j j œj œ œj œjœj œj j œj œj œ œj j j œj
œ œ œ nœj œ™ bbbb 83
84

b b œ
& bb œœœ œ œ™ œ
mya ka mi ro ngoi ta nu i ra shi ze Yu bi le nzi za yu bi le nzi za
° bb b ™3 j j œj œ œ j
4

œœj œœj œœj j j œœj œ œœ œ œ™ ‰ œœ™œ œ j ‰ ‰ mfr œr


& b ™8 œ œœ œJ œ œ œœ œœ œœ
œJ œ œ ™ ‰ œ
94 Allegro
œœ ‰ ‰ œœ œœ œœ
J J J J J J J J J J J

Ϫ
r œr
Yu bi le nzi za wo we mfu ra mu ma ko ra ri yo se y'i ru ha

œ œ œj œj œ œj œj œj œœj œj œj œj œj n œ œ œ œj
yo se
œ œœ
? bb b ™™3 œ œ œ œ œ œ J œ œ œ œ™ ‰‰œ ‰œ œ œ œ œR œ œ
¢ b 8 J J J œ œ
JJ œJ J J J ‰ J ‰‰ R œ

° bb b
r r j œr œj
œ ™ œ œ œœ ™™
j œj œ œ j œœ œ œœj œœ™œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ j œ™
103
j œœ
œ ™ œJ œœJ œJ œ œ œœJ œ J
f
& b œ™ œ œJ œ R R J R J
J
™ œ™
r j
™ j œ œ j ‰ œj œj œ œj r r j
nde yu bi le nzi za yu bi le nzi za ki re zi ba re be ra ho

œ j  j
œ œ œ œ n œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ϫ
j
? bb b œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ
¢ b œ™ œ™ œœ œœ
œJ œJ ™ œR œJ
JJ œJ RR œ™

° bb b ‰ œœj œœj œœ œœ œ œ œœj œœj œœ œœ œ œ œ œœ œœ™ œ œ


j j j œj œ™
œ
113

& b ‰J J œ œJ J œ œœ J ∑ œœJ œ œ œ œ™
J JJ
yu bi le yu bi le yu bi le yu bi le nzi

œœj œœj œœ œ œ œj œ œj œj ‰œ ‰œ œj œj œj œ œ œœj œj œœ œ œj


yu bi le yu bi le

∑ œJ J J ™
nzi za

? bb b ‰ J J œ ‰ ‰
¢
œœ
b ‰ œ ‰ ‰ ‰ Œ ‰ ‰ J J œJ R R œJ
yu bi le yu bi le

° bb b œ ™ j
œœ œœj œœj j j j ∑ œj œj œj j j
œ œœ œœj œœ œœj œr œr œj œj œ ™ œœ œœj
& b œ™ J œR œR œJ œJ œ ™
122

œœ œœ œœ œ œ œ œJ J
J J J JJJ J J J J J
r r j j ™
za nda ti rwa ba hi zi tu mu ri ki we na Kri stu tu bea be ko ko tu na

œ œj œj œj œj j
œj œj œj œœ œœj œj j œj œ œ j œ œ œ œ j
nzi za

œ œ œ j
œœ œœ œ œ œ
œ n œ œ œ œ
? bb b Ϫ
¢ b J J J œ œ œ ∑ J J œJ J J J œ œ œ œ œ™ œ œJ
JJJ J R R J J

° bb b r r j j œ™ r r j j U
™™ c
132
œœ œœ œœ œœ œ™
Ϫ
& b Ϫ
œ™ œœ œœ œœ œœ œ™
R R J J R R J J

œœ ™
mu ri ki rea ba ndi ngo ba mu me nye

Ϫ
j r r
r r œœj œœ œj œj

œ œ
™™ c
œ
? bb b œ œœ œ™
¢ b R
œ œ œ œ œ œ
R J J œ R R J J œ™
u
° bb bc
5
137 Moderato 3 3
3

& b œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙
3
˙
Ó
3 3
Ko me zai mi hi go Rwe ma nya ku ra mba
Ko me zai mi hi go Rwe ma
3
3 3
œ œ œ œ œ3 œ œ œ3 œ ˙
? bb bc œœ œœ œœ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ
¢ b œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ ˙
3 3
3 3 3
Rwe ma ko me zai mi hi go

% Prestissimo
° bb b U œœ œœ œœ œ œœ œœj ‰ j r r j j œ œj œj œœj œœj œ™
j r
Rall

J œJ ™
139
3
3

& b œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ 4 œ œ œ œ œ œJ ‰ œœ œ œ œJ œJ œ œ œ œœ
J J J R
3
ko me zai mi hi go
(O r g u e) ko me zai mi hi go
Ko me za Rwe ma nya ku ra mba

œj œj œj™
r
ko me za

Œ œj œj œ œ
3
œ œ œ œ œ ˙ œ
? bb b œ œ œ œ œ ˙ 3 œ œ œ œ∑ œ œ œ œ œ™
¢ b ˙ 4 œ œ œ œ œ œJ ‰
œ œ œ œ œJ
J J J Ϫ
œ
œ
3 u J R

° bb b
r r j r r j
œœj œœ œœ œœj œœj œœ œœj œœj œœj œœ œœj œœj j
œœ œœj œœj œœj œœ œœj œœ œœ œœj œœ œœ œœ œ œ
143

& b J R R J J J J J J J J J J J J J RR J J œœ
ko me zai mi hi go u ho reu ri cya twa mu ri mu zi ka
r r
œj œj œj
u su gi reu sa ga

œ œ œj œj œ œj œj œj j œj j j j
œœ œ œ
Ó™
? bb b œ œ œ œ œœ œ œ œ
¢ b J R R J J œ J J
œ œœ
J J J œJ œ œJ œJ œJ œœ
J

° bb b œ œj œj ˙˙ ™ ˙˙™™
Rall.
j
œ œ œ œ œœj œ œœ œœ œœ œ œœ œœ œ œ ™
147

c
Fin
& b œ̇
J œ J œ J J
mbe u ra mbei mya kai i bi hu mbi
ga mbe
r r
mbeu sa

œj œ œ œj œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œj ˙˙ ™ ˙˙ ™
? bb b œ œ œ œ œ œ œ œ
¢ b J R R J J J J œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™™ ™ c
J J ˙™
u su gi reu sa ga mbe u ra mbei mya kai bi hu mbi
6

° bb bc
Bien Rythmee 3
œ œ
152 3 3 3
œ œ
3 3 3

& b œœ œœ œœ œœ œ‰ œ‰ œœ œœ œœ œœ ‰ ‰ œ œ œ œJ œ‰ ‰ œ œ œœ œœ œ‰ œ‰
œ œ œ œ œ
3

J J J
3 3 3 3 3 3
3 3
Ko me zau to ze n'a ba ki ri ba to gu ku nda i bya gi ha nga
Ko me za Ko me za ko me za ko me za
3

œ œj 3
œ œ
3
œ œj3 œ
3
œj3 œ œ œ œj 3
œ œ
3

? bb bc œ œœ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ ‰‰ ‰ œ œœ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ ‰ ‰
¢ b J ‰ ‰ J ‰ J ‰ ‰ J ‰ ‰
3 3 3 3 3 3
3 3

° bb b œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œ œœ œ œ w % 2 ∑ C
3 3 3 3
œœ œ œ œ œ œœ ˙˙
154 3 3 Lento Allegro

& b œ œ œœ œ œœœ w 8
3 3 3 3 3 3
ku koa ri byo bi ri mou bu ha nga ku koa ri byo bi ra mba
3
œ œ œœœœ˙
3
w 2œ C
?b œ nœ œ œ ˙
¢ b bb
∑ œœ 8
w
3

° bb bC Ó™
3

j j j r
œœ œœj œ™ œœ
158

& b ∑ ∑ œ ˙ œ
Ó Œ œœ œ™
œ™ œJ J J œ™
œ
J œR
˙ œ

™ œœj œj œj œj™ œr ˙ œ œ
i nga nzo y'a ba ha nzi ba we

? b bC œ ™ œJ œ∑ œ œ™ œ ˙ œ∑ œ œ Óœ œ œ œ Œœ œœ œœ ™
nga nzo y'a ba ha nzi ba we nti ga ka me
œ œ œ™ œ ˙ œ
¢ bb J J J R J J
J J J J R œ

° bb b œœ œœ œj œj ˙
j
œj œj œj œœ œ œj œj œ œ œœ œœj œj œœ œj œj œj œj œj ‰
163

& b œœ ˙
J J
œœœJ œ
J J J œJ œ œ œ J œJ œœœœ œ‰
JJ J J J
J

œ œ œj œj ˙ jœ
œœj œœj œ œ Œ ‰ œj œ œj œj œj œj œj
nti ga ka me a ga se ke k'i ndi ri mbo nzi za zi ra ta Ru re ma
j j j œ
œœ œœ œœ œ œ
? bb b œ œ œ J J œ œ œ œ œJ œ œ œJ œ œ œ œ ‰‰
¢ b J J ˙ J J J J J J J J J

° bb b Œ Œ Œ j œj
%
j œj œ œ
˙˙™™ Œ
167
j j Π3
& b Ó œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œœJœœJœœ œœ
œ œ 8 œj œ œ œ œ œ
J u sho je

j œ œ ™ œj œ œ
j
˙˙ ™
nti ka zi ge re ga ca ga ta na ri mwe
j jœ œ

œ
? bb b ÓÓ Œœ œ œ™ œ œ œ œœ œœ œ œ œœ œ œ Œ 3
¢ b 8 ∑
J œJ J ∑
Œ
° bb b j j j
U

7

jœ œ j j j j j
b b b J œJ œ œ œ œ œj œœj œœj
Allegro
b
173

bœœ œœ œ œJ bœœJ œœ œ œœ™


b œ
& b œ œ œ œ™ œJbœ œ J J J J
i ki vi u ba ye u bu ko mbe Cyo ke nye ra u ko me

j œ œ œ œ œj j j j j
œœ ™™ bb b J œJ œJ œ œœ œœ œœj ‰œ ‰
œ œ
?b ∑ J bœ œ œ œJ bœœ œœ
¢ b bb
∑ bb
J J J œJ
° bb b r œr œj œj j r j œœj œj œœj œ™ œœj œœj œœj œ™ j œj œj œ œ œ œ
182

J Ϫ J J J
& b b Ϫ
œ™ œœ œ œ nœ œ™ œ œ J œ œ™ œ œ œ œ œ
RR J J J R J J JJJ J
ze u ha myei bi ri ndi ro u bei me na mu ba hi zi i bi ko rwa

œœ ™™
j œj r r j œj j
œ œ œj œj œœj™ œœ œj œ œ œ ™
j œ œj œj œj j
ko me za
œ r
œ
? bb b œ ™ œœ œœ œ œœ œj
j j œ
¢ bb R R J J J ™ R œ J œ œ œ™ œ œœ
J J J J JJ œ™ JJJ J‰‰
r
° bb b œ œ j œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œj œj™
j j U j œj œœj œ œj j
j j j j j œj œj œj œœ œœ
191

& b b nœ œJ œJ J J œ œ œ œ nœJ œJ œ™ œJ J J œ™ œœ œ œ J
J J J
bya we bi be re bo se u ru mu ri bi re ngei mbibi z'u Rwa nda bi sa

œœj œœ œœ œœ œ œ œœ œ œœ œœ œœ ™™ œœ œ œ œ
j j j j j j j j
œœœ œ
œœj ‰ œœj œœœ
bi re nge mu

? bb b
¢ b b œ œJ J J J œJ J J œ™ J J‰ J œ œ œJ ∑
u

° bb b œ œœ œ œœ œ œ œj œj œœ
j
œœ œœ œ œ ™
œ œ  Presto
Ϫ j j
œ C œœ œœ œœ œœ œœ
200

& bb J œ œ œ œ™ œ œ™ œ
J J J J
ka re no mu ma ha nga u ba yeu bu ko mbe rwe go ha

œj œ œ œ ™
j
u ba yeu bu ko mbe

œ œ œ œ œœ œœœ œ œ œ
bi ge re mu

œ œ œœ œ œ œj j
œ C œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ
? bb b œ œ J œ
¢ bb œJ œ œ œ™ J
J

° bb b œ œ œ ™ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙
207 U œœ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ
& b b œ œ œ™ œ œ œ œœœ œ œ œ œ
myai bi ri ndi rou ko me zeu bu ru ta re i zi na wu ba tseu ri si ga si


œ œ œ œ œœ˙ œ œ
? bb b œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ œ
¢ bb u
8

° bb b œ œj œj œ j j œ ™ œœj œœj œœj œœ œœj œœ œj œœj œœ™™


j
œœj œœ œœ œœ™™ œœj ˙˙ ˙˙Fin
211 lento

& b b œ œ œJ œJ œ œJ œJ œ™ J J J J J œJ J J J
re (ku ge za) u bu vi vi n'u bu vi vu re ba za ho ra ba kwi ra hi ra
ku bu vi vi

œj œœ œœ œ ™ œ ˙ ˙
œ œ œj œj œ j j j

j j œj j j œ™
œ™ œ ˙ ˙
j œ j œ
œ œ œœ œ œ œ J œ œ œ œ œ ™
œ œ œ
J J ™ œJ J J JJ
? bb b ˙™ œ
¢ bb J
J œ™ œJ ˙

Kr r Kr j Kr Kr Kr r
œ œ œ™ œR œ œ ™™ œ œ œr™™ œ ÆœJ œ ™
r r r r
Largo
œ œj j j j
œ œ œj œ œ œR
? bb b ‰ œ 6 œ œ™
R RÔ R Ô J RÔ RÔ R RÔ œ ™ œ J R R J J J R
œ œ
Vivace
216 j
œ
b b ‰A 8
ba na ba we bo seu ko ba nga na ba za ho ra ba gu he shai she

r
° bb b œœ œ œ œr œœ r r r
œœ œœ œœ
221

& bb ∑ ∑ ∑ œœœ R
R R R R
Kr
Twe sea ma sha mi ya

j œ r r r œr
œ œ œ ™ œR œ œœ œ œœ œœ œ œ œœ
œ œ œ œ™ œ œ œ œœ œ œ
? bb b œœJ
¢ bb Ô RR R Rœ ∑
ma ba sa ka za ho se u wo mu ra ge

° bb b
r
œœ œœ™ œœ œœ™™ œœ œœ

r r j Kr r Kr r
œœr
r r
œœ œœ œœ œ™ œœr œœj œœr
œ™ r r r r œœr œœj C
225

& bb R R R R J R J R œœ œœ œœ œœ
R R RÔ R RÔ R R J
R R R R
gu shi bu tse ho tu za gu ha ra ni ra tu za ku rwa ni rai shya ka

r r™ rK r™ rK œr œr œj
?b Œ™ ≈ œ œ™ œ œ™ œ
¢ b bbb

Œ ‰ ≈ R R ÔR R RÔ œR œR œJ
C

° bb b C œœœ œœ œœœ œœ œœœ œœ œœœ œœ œœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ 2 œ™ ‰


228

& bb 4 œ™ ‰

œ œ 2 œ™ ∑
O R G U E

? bb b C œ œ œ œ ∑œ œ œ œ œ œ œ nœ∑ œœ
¢ bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ 4 œ™ ‰

Vous aimerez peut-être aussi