Vous êtes sur la page 1sur 1

Ca Khuùc Traàm Höông

Dao Kim
## 2 ««« ˆ«««« G««« ««« Em«« « ««« ««« «« «« «
« «
D A Bm A G
«ˆ «
ˆ ˆ« l ˆ« . ˆj « «
l& 4 «
===================================l «ˆ« ˆ« ˆ«« «ˆ« l «ˆ« «ˆ« ˆ««« l _««« «««ˆ _««« _««« l
«ˆ «ˆ _ˆ«

## »œ»» œ»»» œ»»» œ»» ««ˆ «« «« «««« «««ˆ« ««« «««


««« ««« «««ˆ ˆ««« «««ˆ« ««« ««ˆ« »»œ» œ»»» «ˆ ˆ« «ˆ ««ˆ l
D A D G
«
«ˆ« ˆ« «ˆ “ {
===================================
l& ˆ« l l » » » « l ˆ
«
l L©i “ con nhÜ trÀm l hÜÖng bay lên l t§i Thiên ñÜ©ng l bay lên t§i Thiên l
l “ con chân thành l dâng vinh quang l Chúa muôn vàn không l gian mÃy tÖ l
l # “ l ««« l «««ˆ ««ˆ« ««« « l «« «« l
ll & # Ó ““ { Ó ll Œ «
« « ˆ
« «
ˆ «
« «
«
=================================== «ˆ« ˆ« ll ˆ« «ˆ« ll «ˆ ˆ« ll
Bay lên t§i Thiên ñÜ©ng bay lên t§i Thiên
Lòng con dâng muôn vàn không gian mÃy tÖ

## «
Em
««
A
«« «« ««
D
««« ««« «« «« Em
«««ˆ« «««
A

l& «
ˆ
« ˆ
« «
ˆ ˆ
« ˆ«
===================================
l ««ˆ «ˆ ˆ«« ˆ««« l «« l ««ˆ« Œ l Œ ˆ« l
˙«
l l l l l l
l vàng, Çây cao l siêu lÍ l th©. l l l
ñÜ©ng, cho lung linh ánh nhiŒm mÀu. Thi‰t

l # l « l l l l
tôn KhÃn
# « « , « ««« «« «
ll & «
«˙« ll «ˆ« «
«ˆ« «ˆ« « «
ll «ˆ« «
««ˆ ˆ« ll ««ˆ « « « « «
«ˆ« _«««ˆ _«« _ˆ««« _ˆ«« ll _««« Œ ll
=================================== _ˆ« _«ˆ
ñÜ©ng. Lên Thiên ñÜ©ng. Lên t§i Thiên ñÜ©ng nhiŒm mÀu.
vàng. LÍ tôn th©. Con khÃn xin Ngài thÜÖng tình.

## ««« ««« « ««ˆ« 1.« «« ««


« « »œ œ»»» nœ»» ˙» œ»
« « « «
D G D Am7 D
ˆ
« « « l ˆ« ««ˆ ˆ«« {” »»
« l »» l »» Œ ”
2.
l& « «
««ˆ. ˆ«« ˆ
« l ˆ«
=================================== ll ˆ
« «
ˆ ˆ« l ˙« « « « »
l l l l sÜÖng Chúa l Öi l Lòng ” l l ”
l cÀu là Chúa hãy l dû thÜÖng l l .... l l ” muôn hÒng l ân. l ”
tha là nhÜ cánh våc kêu

l # l l l l l ” l l ”
...ban
# Œ ««« «« ««« ««« ««ˆ« ««« «« « « «« «« « Œ «««ˆ «««ˆ «« « « Œ
ll & «
=================================== «
ˆ« ˆ«« ll «ˆ« ˆ«« ˆ« «ˆ ll ll «ˆ ˆ«« ll «ˆ« _ˆ«« «ˆ« ˆ«« ll «ˆ« {”” «ˆ «ˆ «ˆˆ« « «
ll ˙«˙« ll «ˆˆ« ””
Thi‰t tha là våc kêu sÜÖng Chúa Öi, Chúa Öi!
Chúa hãy dû lòng thÜÖng .... ...ban muôn hÒng ân.

## ««« ˆ««« ««« ««« « «« « «« «« «


« ««« «
« « « « ««« ««« ««ˆ« «« «« Œ
D G Em A D Bm G A G A A7
ˆ
« ˆ « ˆ « «
ˆ
« ˆ
« «
«
ˆ« l
===================================
l& l ˆ
« ˆ
« l «
ˆ
« ˆ « «
«
ˆ «
« «
« «
« «
«
ˆ« l ˆ« ˆ« «ˆ l «
ˆ ˆ « l ˙« l ˆ« l
1. Chúa Öi bênh v¿c con luôn khÕi nh»ng quân gian thù h¢ng mÜu ác håi con.
2. Chúa Öi con h¢ng trông mong ÇÜ®c ª trong nhà NgÜ©i ngày Çêm suÓt Ç©i con.
3. Chúc tøng Chúa Tr©i Ngôi Cha cùng v§i Con M¶t NgÜ©i là ñÃng CÙu Chu¶c ta.

## ««« «««ˆ ˆ«««« ««« « ««« «« «« «« ««« ««««ˆ ««« « « « «


D G Em A D Bm G D
ˆ « «
ˆ « «
ˆ « ˆ
« ˆ
« ˆ««« l _«««ˆ _««« _««««ˆ l ««ˆ« «««ˆ _««««ˆ _««« l ««˙« l ««ˆ« ««ˆ« «ˆ« l l
l ˆ« ««ˆ l
===================================
l& l «ˆ «ˆ
_«ˆ _ˆ«
1. Cánh tay con này vÜÖn cao nhÜ ÇÃt mong mÜa rào, hÒn con mong Chúa dÜ©ng bao.
2. L©i cÀu nhÜ trÀm hÜÖng dâng Ön thánh Chúa dåt dào dìu con lên t§i ÇÌnh cao.
3. Thánh ThÀn chính là Ngôi Ba ñÃng thánh hóa linh hÒn, ng®i khen danh Chúa tình thÜÖng.