Vous êtes sur la page 1sur 2

NGUYỆN CA

2 « «£ « «« «« «« « « « « «
Hiền Hòa
b
& 4 _«« ˆ«« ˆ«« l ˆ« . ˆ« ˆ« l ««ˆ . ˆ«« ˆ«« . _««ˆ l =
=================== «˙« l
_ˆ«
1. Baøn tay cuûa Chuùa daãn ñöa con qua nhöõng khoå ñau.

«£ «««ˆ
2. Töïa nhö tia
œ»» œ» «««ˆ. «« «« ««
naéng ñeán xua tan ñeâm toái buûa vaây.
b «« ‰ «
« «
ˆ« œ
» . » »» l «ˆ «ˆ. «ˆ l
ˆ««
====================
& j ˆ« l »»
Tình yeâu cuûa Chuùa ñôõ naâng con vöôït ngaøn gian

£
Töïa nhö hôi aám xoùa tan bao laïnh luøng baêng
«
b «˙« «j « ‰ «
«
«
ˆ «
«
ˆ «
« «
« «£ ««
l ˆ«
====================
& «ˆ l ˆ« ˆ«« «
ˆ«« ˆ« =l
khoù. Coù Chuùa trong con ñôøi haïnh phuùc
£
««« ««ˆ «« «« ««
giaù.Chuùa
£
ñeán trao
««ˆ« . Jœ»»
daâng
«
tình
«
noàng
««« . ˆ«««
aám,
b ˆ «
ˆ « «
«
ˆ. «
ˆ
« #ˆ
& ˆ« ˆ««
==================== ˆ«« l » l =l
vôùi Chuùa beân con loøng nguyeän öôùc hieán daâng cho Ngaøi maø

«« «« ‰ £ « ««ˆ« ««
Chuùa hieán thaân treân Thaäp Töï ñoù, thöù tha bao toäi traàn
b ˙
« ˆ
j
« « «
« « «
«
ˆ . ˆ« «« . «« «« . «
====================
& l __««ˆ« «ˆ «ˆ l « l ˆ« «ˆ «ˆ _ˆ««=l
thoâi. Ñôøi con daâng Chuùa vôùi bao nhieâu mô öôùc noàng

£
‰ «« ««ˆ ««ˆ œ»» . œ»»» »»œ «««ˆ. ««««ˆ ««ˆ.« ˆ««« ««˙«
gian. Ñôøi con theo
Chuùa ñeán muoân nôi gieo raéc tình
b « «
& «˙« l «j
==================== l» » l l =l
ˆ« ˆ«
say. Loøng con thao thöùc maõi yeâu thöông duø ñôøi thay ñoåi.

£ « £ £
yeâu. Nguyeän luoân vui böôùc daãu maây ñen mòt muø giaêng loái.
«
« ‰ «
« « « « «£ «
« «
« «
« « «
« « «««
b ˆ
j
« «
ˆ ˆ
« ˆ
« «
«
ˆ « «
« ˆ
« «
ˆ ˆ
« «
ˆ
« «
«
ˆ «
«
«ˆ «ˆ
====================
& l l ˆ« ˆ« l
Soáng vôùi tha nhaân baèng tình meán. Ñeán vôùi muoân daân loøng nguyeän

«««
Thaép saùng muoân nôi Lôøi cuûa Chuùa, vöõng böôùc trung kieân ñôøi taän

b «« . œ
J
» ««ˆ.« « ««« ««
ˆ« »» l
====================
& ˆ«« ˆ« «ˆ ««ˆ l ««˙« l l
öôùc thaép leân haïnh phuùc Thieân Ñöôøng.
hieán, khaéc ghi tình Chuùa muoân ñôøi.
« « £ . « «£
«
« «
b «« ‰ «ˆ«««ˆ.. ««««ˆˆ «««««ˆˆ «««ˆ«ˆ ˆ«««ˆ ˆ«««ˆ« œ
»
»»œ. «
»»»œœ ««ˆˆ ˆ«« ˆ«««
====================
& j ˆ« l l » » «ˆ «= ˆ l

««« «« «« « £« ˆ« «ˆ.«« ««ˆ «««ˆ. « «««


ÑK. OÂi bao la tình yeâu Thieân Chuùa thöông con töø ngaøn

b ˆ««ˆ ˆ.««ˆ . ˆ«««ˆ ««««ˆ ˆ««« «««ˆ «««ˆ


«««
««ˆ ««ˆ . «««ˆˆ l «««˙=l
====================
& l «ˆ ˆ ˆ l «ˆ .
# «_˙

« « £
ñôøi. Cho con say hoàng aân chan chöùa chaúng khi naøo ngôi.
« . « « £ « ««ˆ. «««ˆ
‰ «
ˆ
« . «
ˆ
« ˆ
«
« «
« «
ˆ
« ˆ
« œ
»
» »
»œ «
«
ˆ « « «««
b « « » »» «ˆ ˆ««ˆ ˆ««ˆ l ««ˆˆ ««ˆ . =««ˆ l
& # ˆ«j««««_ˆ ««ˆ. ««ˆ l «««ˆ ««ˆˆ ««ˆ «ˆ l œ.»
«
« « œ
====================
£ «
Xin daâng leân lôøi ca caûm meán taùn döông tình cuûa Ngaøi. Cho con

b «««ˆ
««
« «
« « ˆ
ˆ«« «« »
œ. œ »
»»œ . œ»» #œ.»»œ.» œ
»
»»
««
«˙ ««
«« ‰

«
ˆ
«ˆ «ˆ «ˆ l »
====================
& «ˆ œ
««
» l «˙ l «««ˆ =”
«
luoân troïn ñôøi yeâu Chuùa, yeâu ngöôøi maõi thoâi.