Vous êtes sur la page 1sur 1

Taâm Tình Taï Ôn

Lm Nguyeân Leã

24 «« ««« «««ˆ ««« «« ,


« «
« œ.
» œ » «« ««« ««« «««ˆ
ˆ« . «
««ˆ «ˆ «ˆ ˆ«« “ { _«««ˆ
=============================
& œ««»»ˆ «»»ˆœ l œ.»»» œ»»» ˆ«»œ «ˆ «ˆ»»œ l
» » »» »

Ñk: Xin hôïp vôùi muoân ngöôøi cuøng hoøa leân taâm tình taï
(Muoân ñieäu haùt cung) ñaøn cuøng hoøa vang theo lôøi taï
«« « «« «« , œ» 1. « «« «« «« «« «
˙»» »
œ. »
»œ «
ˆ «« ««
ˆ »
œ « «
» »
& »» l œ»»» . »
»» ˆ«
============================= «
ˆ
l œ»»» »
»»
œ » «
ˆ.
»» l œ.»»»
œ ˆ« ˆ« ««ˆ ««« l
_œ»»» ˆ
˙ œ œ»» »»»œ »»œ̂
» » œ»»»

ôn, vì bieát bao hoàng aân Chuùa ñaõ ban chöùa chan ñôøi
ôn, ñeå taùn döông hoàng aân Chuùa ñaõ

«« «« «« «« 2. «««ˆ. «« ««« ««« «««ˆ


« « «
« «« «ˆ« « »˙»»
& _˙»»»˙ l «ˆ« . «« «ˆ« «ˆ ««ˆ ««ˆ ”{ »œ.»»
=============================
ˆ «»œ̂ œ̂»»» œ̂»»» l ˙»
»» ”
»»» »»

con. (Muoân ñieäu haùt cung)


ban traøn lan khaép nôi.

« «
« «« ««« «« ««« ««ˆ« ««ˆ« ««« ««ˆ« ˆ«««
ˆ
««
ˆ« «« ««ˆ l «« l
=============================
& _«ˆ« . «ˆ ˆ« «ˆ _««ˆ «ˆ l l ˆ« « _«˙
1.Töø trong ñaùm buïi tro, yeâu thöông Chuùa daét con vaøo ñôøi,
2.Vì yeâu Chuùa ñaõ ban cho con nhöõng phuùc aân cao vôøi.
3.Duø naêm thaùng daàn troâi con ñaây coù laém khi boäi theà,
4.Hoàng aân Chuùa roäng ban con ñaâu daùm öôùc mô theâm nhieàu,

« « «« «« ««« «« « « «« «« « « « ««
« « « « « « «
«ˆ _«ˆ« «ˆ «ˆ _««ˆ l __««ˆ __«««ˆ _«ˆ« «ˆ l ˆ« ˆ«
=============================
& «ˆ. «ˆ ˆ« _««ˆ «ˆ l ˙ l
« « « «
«
cho con soáng kieáp ngöôøi ôû beân giuùp söùc con moïi nôi.
Nay con bieát daâng gì taï ôn Chuùa ñaõ thöông choïn con?
nhöng Thieân Chuùa nhaân töø dìu con vöõng böôùc treân traàn theá.
nay xin öôùc moät ñieàu ngaøy ñeâm maõi soáng trong tình Chuùa.
««ˆ« ««
»œ.»» »»»œ œ»»» »»»œ œ»» ««ˆ« «««ˆ «««ˆ« «ˆ ««
ˆ« «««ˆ «
l »
=============================
& l l «˙« l
Bao nhieâu naêm eâm troâi Ngaøi haèng daãn böôùc con khoâng rôøi,
Ñaây con tim yeâu thöông theà nguyeän maõi hieán daâng cho Ngaøi,
Hai möôi laêm naêm qua cuoäc ñôøi daãu khoù khaên tö beà,
Hoâm nay hay mai sau moät loøng soáng cheát cho Danh Ngaøi,

«««ˆ . «««ˆ ««« ««« «««ˆ «««ˆ œ»» ««ˆ« ««« ««ˆ« ˆ«««« «««
ˆ œ»»» œ»»» ˙»
ˆ« ««ˆ
=============================
& l » ˆ l l »» ”
ban xuoáng ngaøn ôn phuùc tuyeät vôøi ñeå con soáng vui töôi.
xin trung thaønh theo Chuùa troïn ñôøi laøm nhaân chöùng yeâu thöông.
nhöng tin caäy ôû Chuùa ñöôøng daøi naøo con coù lo chi.
cho con thaønh caâu haùt ngôïi khen Tình Yeâu Chuùa khoân nguoâi.

Vous aimerez peut-être aussi