Vous êtes sur la page 1sur 9

Ikaw ay Pilipino, Bayaning Totoo

Musika at isinaayos ni
Koro (Double SATB) Raul Ramos Lantican

Adagio q = 80

Soprano %β ‰ œ œ œ œ œ œ ∀œ œ œ œ ∀œ œ œ− œœœ
Œ ∑
Du du

%β ι œ ˙ ‰ œ ˙ ‰ œ ˙ Œ œ Œ ∑
Alto
œ œ œœ œ œœ œ œ− œœ
Du du

œ œ œ œ œ œ ∀œ œ œ œ ∀œ œ œ− œœœ
Tenor Υβ ‰ Œ Ó Œ ‰
œœ
œ ˙ œ ˙
œœœ
Du du Pi - li -

Bass
> β œι œ œ ˙ ‰ œœ œ ‰ œœ œ Œ œ− Œ Ó Œ ‰ œœ
Du du Pi - li -

Soprano %β ‰ ϖ ϖ ϖ œ− œœœ ‰ œœ œ œ œ œ œ Œ
Du Du du

Alto %β ‰ ϖ ϖ ϖ œ− œœœ ‰ œ œ œ œ œ œ Œ
œ
œœ œ
Du Du du

œ− œœœ
Tenor Υβ ‰ ϖ ϖ ϖ ‰ œ œ œ œ Œ

œ œ œ œ œ
Du Du du

>β ‰ ϖ ϖ ϖ œ− œœ ‰ œœ œ Œ
Bass

Du Du du
2 Ikaw ay Pilipino, Bayaning Totoo

∑ ∑ ∑ ∑ ∑
6

S %

A % ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Υœ œ ˙ œ œ ˙ œ− œ œ ι ‰ œ œ œ− œ
œ œ− œ œ œ œ ˙ Ι
3
T
œ œœ œ œ œ
œ− œ œ œ œ− œ
œ œœ œ œ ˙
pi - no ka na pi - nag - pa - la ng da - ki - lang D'yos na lu - mik - ha Pi - nus - pos ng Kan - yang bi -

>œ œ ˙ œ œ− œ œ œ œ ˙ ‰ œ œ œ œ Ι
B Ι
3
pi - no ka na pi - nag - pa - la ng da - ki - lang D'yos na lu - mik - ha Pi - nus - pos ng Kan - yang bi -

%ϖ ϖ œ œ œ œ œ ϖ ˙ œ− œ
S
Ι
Du du du du du du du du

%œ ι ˙ ˙ Œ
œ œ œ− œ ˙ œ œ œ œ ˙ ϖ
A

Du du du du du du du du du du du du

œ
T Υϖ ϖ œ œ œ
˙ œ− ι
œ ˙ ˙ œ
Du du du du du du du du du du

>œ œ œ œ− ι ˙ œ œ œ− œ œ− œ ˙
Ι œ œ ∀œ œ− œ
Ι
B
œ ˙ œ Ι
Du du du du du du du du du du du du du du

∑ ∑ Ó Œ ι œ œ œ
œ œ
11

% œ œ œ œ−
3

S
3

ι
Ang ka - gan - da - han mo't ka - ta - li -

% ∑ ∑ Ó Œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ
3

A
3
Ang ka - gan - da - han mo't ka - ta - li -

T Υ œ ˙ ‰ œι œ − œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
Œ ∑

> œ
ya - ya U - pang ma - ging hu - wa - ran at ha - lim - ba - wa

˙ ‰ œΙ œ− œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ ∑
B

ya - ya U - pang ma - ging hu - wa - ran at ha - lim - ba - wa

œ œ ˙ Œ ˙
S % œ œ œ ˙ ϖ ˙
du du du du du du du du

A % œ œ ˙ ˙ ˙ ϖ ˙ œ œ œ
du du du du du du du du du du

˙ œ
T Υ œ œ ˙ œ ϖ œ œ ˙

œ œ ˙
du du du du du du du du du du

> œ ˙ ˙ ϖ œ
B œ ˙
du du du du du du du du

3
Ikaw ay Pilipino, Bayaning Totoo 3

%œ Œ œ œ œ œ Œ œ− œ
15

œ œ œ œ ˙− œ œ œ œ œ ˙
3 3

S
Ι
3
nu - han Ku - mi - kis - lap, ku - mi - ki - nang Ka - hit sa - an at ka -

%œ œ Œ œ œ œ ˙− œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ ˙ œ− œ
3 3

A
Ι
3
nu - han Ku - mi - kis - lap, ku - mi - ki - nang Ka - hit sa - an at ka -

T Υ ∑ ∑ ∑ ∑

B
> ∑ ∑ ∑ ∑

œ
S %œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙− ˙ ˙
du du du du du du du du du du du

%˙ œ œ ˙ œ œ ˙− ˙ ∀˙
A
œ ˙
du du du du du du du du du du du

œ œ− œ
T Υœ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙− œ Ι
du du du du du du du du du du du du

>œ ˙ Œ ˙ œ− œ
Ι
œ œ ˙− ˙ œ− œ
B
Ι
du du du du du du du du du du du

œ− ι
%œ œ ˙ ‰ œ œ œ œ œ− œ ˙ ‰
19

S
Ι œ œ Ι œ
hit kai - lan Nag - ni - ning - ning ang 'yong ka - kan - ya - han I -

ι
A %œ œ ˙ ‰ œ
Ι
œ œ œ œ œ− œ
Ι
œ− œ ˙ ‰ œ
hit kai - lan Nag - ni - ning - ning ang 'yong ka - kan - ya - han I -

∑ ∑ Œ Ó ‰ ι
T Υ œ
I -

> ∑ ∑ Œ Ó ‰ œ
B Ι
I -

œ œ ˙−
S %œ œ ˙− ˙ œ Œ
du du du du du du du

% œ ∀œ ˙− ∀œ− ι œ œ µœ œ Ó
A
œ
du du du du du du du du du

˙− ‰ œ ˙ αœ µœ Ó
T Υ Ι œ ∀œ

> ˙− œ œ αœ
du du du du du du du

‰ ˙ ∀œ œ Ó
B Ι
du du du du du du du
4 Ikaw ay Pilipino, Bayaning Totoo

∃ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ
%œ œ œ œ ‰ œΙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ α œ ‰ œ œ
22 3 3

S
3
kaw ay Pi - li - pi - no... ba - ya - ning to - to - o Ta - as - no - ong nag - ha - ha - yag ng ga - ling mo at ta - li - no Ad - hi -

% œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ ‰ ι œ œ œ œ œ ‰
3 3
A
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ

œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ
kaw ay Pi - li - pi - no... ba - ya - ning to - to - o Ta - as - no - ong nag - ha - ha - yag ng ga - ling mo at ta - li - no Ad - hi -

Υœ œ œ œ ‰ œΙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ α œ ‰ œ œ
3 3

T
3

> œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ
kaw ay Pi - li - pi - no... ba - ya - ning to - to - o Ta - as - no - ong nag - ha - ha - yag ng ga - ling mo at ta - li - no Ad - hi -

‰ Ι œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œœ
3

B
3
kaw ay Pi - li - pi - no... ba - ya - ning to - to - o Ta - as - no - ong nag - ha - ha - yag ng ga - ling mo at ta - li - no Ad - hi -

œ œ ˙ œ− œ œ œ œ
S %œ œ ˙
Ι
œ œ œ œ œ− œ
Ι
Du du du du du du du du du du du

%œ œ œ ˙ œ− ι ˙ œ œ œ œ œ α œ− œ
A
œ ˙ Ι
Du du du du du du du du du du du

ι œ œ œ œ œ− œ
T Υœ œ œ ˙ œ− œ ˙ ˙ œ Ι

œ ˙ ι
Du du du du du du du du du du du

>˙ œ− œ œ− ˙ œ œ œ œ œ−
B Ι Ι œ œ
Du du du du du du du du du du du du

œ œ œ œ œ− œ œ œ œ− œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
26

S %œ œ œ
3
ka - in mo't pa - nga - rap, mit - hi - in mo't ta - nging ha - ngad Ang da - ngal ng 3
i - yong la - hi, ka - pu - ri -

%œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ− œ œ œ œ œ ˙ ˙
3

œ
A

œ−
ka - in mo't pa - nga - rap, mit - hi - in mo't ta - nging ha - ngad Du du

œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
T Υœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
ka - in mo't pa - nga - rap, mit - hi - in mo't ta - nging ha - ngad Ang da - ngal ng 3
i - yong la - hi, ka - pu - ri -

>œ œ œ œ œ œ œ œ− œ ∀œ œ œ− œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ
B
3
ka - in mo't pa - nga - rap, mit - hi - in mo't ta - nging ha - ngad Du du du du du

œ œ œ œ
S %œ œ œ œ œ− œ
Ι ∀œ œ Œ œ œ œ œ œ
du du du du du du du Du du

œ ι œ œ Œ ˙ ˙
A %œ œ œ− œ ∀œ
du du du du du du Du du

œ− œ ˙ œ Œ ˙ ˙
T Υœ œ œ Ι

œ
du du du du du Du du

> œ− œ œ− œ ˙ Œ œ− œ œ− œ
B Ι Ι Ι Ι
du du du du du du Du du du du

3
Ikaw ay Pilipino, Bayaning Totoo 5

œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 
% œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ 13 œ ‰ œΙ β
3


29

han ng i - yong li - pi Ka - sa - bay sa pag - wa - gay - way ng ban - di - la ng I - nang Ba - yang ma -

œ ∀œ œ œ œ œ 1 œ ‰ œ β
% œ œ œ ˙
3

A œ œ œ ˙ œ 3 Ι

œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ
du du du du du du du du du du du du ma -

Υ œ œ œ œ œ œ 13 œ ‰ œΙ β
3

T ‰

œ œ œ œ œ œ œ
han ng i - yong li - pi Ka - sa - bay sa pag - wa - gay - way ng ban - di - la ng I - nang Ba - yang ma -

B
> ∀œ œ− œ œ ˙ œ œ ˙ 13 œ ‰ Ι β
3
du du du du du du du du du du du du ma -

% ∀œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ 1 œ
3 Œ β
S œ
du du du du du du du du du du du du

1
A % œ œ ∀œ œ œ œ œ œ ˙ ϖ 3 œ Œ β

ι
du du du du du du du

œ œ œ œ œ œ− ˙ œ œ 1 œ Œ β
T Υ œ œ œ 3

œ œ ˙
du du du du du du du du du du du du du

> œ ∀œ œ œ œ œ ˙ ˙ 1 œ Œ β
B 3
du du du du du du du du du du du du

%β ˙ Ó ∑ ˙− œ œ œ
33

hal Tum tu tu

%β ˙ Ó ∑ œ ˙ œ œ
3

œ œ
A

hal tu tu tum tu

˙− œ
T Υβ ˙ Ó ∑ œ œ

˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
hal Tum tu tu

B
>β Ó ∑ œ œ œ œ œ
3 3
hal tu tu tum tu tu tu tu tu tum tu tu tu

ϖ œ
S % β ˙− œ œ œ Œ Ó
Tum tu tu tum tum

%β œ œ œ ˙ œ œ œ αœ Œ Ó
3 3

αœ œ ˙ œ œ œ
A

tu tu tum tu tu tu tu tum tu tum

Υ β œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ αœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó
3 3
3 3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ αœ œ œ œ œ œ œ œ œ
tu tu tum tu tu tu tu tu tum tu tu tu tu tu tum tu tu tu tu tu tum tu tu tu tum

B
>β œ œ œ œ œ αœ œ œ œ œ œ Œ Ó
3 3 3 3
tu tu tum tu tu tu tu tu tum tu tu tu tu tu tum tu tu tu tu tu tum tu tu tu tum
6 Ikaw ay Pilipino, Bayaning Totoo

œ œ œ œ œ ‰ œœœ œ œ œ ˙
3

% αœ ˙ ‰ œ Œ Œ
36

S
Ι αœ œ
3
tum tum tu tum Ka - ya mong ha - ra - pin, Du du du

œ œ œ œ ‰ œœœ œ œ œ
3

% αœ œ œ œ œ œ
Œ Œ ˙− œ
αœ
A
3
tu tu tum tu tum Ka - ya mong ha - ra - pin, Du du

Υ α ˙− œ œ œ œ œ ‰ œœœ œ œ œ
3

‰ œ Œ Œ ˙ α˙
T
Ι
œ œ œ œ œœœ œ œ œ
3

αœ œ œ œ œ œ œ œ œ
tum tu tum Ka - ya mong ha - ra - pin, Du du

B
> αœ œ œ œ œ œ Œ Œ ‰ ˙− œ
3 3
3 3
tu tu tum tu tu tu tu tu tum tu tu tu tum Ka - ya mong ha - ra - pin, Du du

S % ∑ ∑ ∑ ∑

A % ∑ ∑ ∑ ∑

Υ ∑
œ œ œ œ œ œ
Œ œ− œ œ œ œ œ
T
œ œ ˙
œ œ œ œ− œ œ œ œ œ
Ka - ya mong ha - ra - pin, pag - hi - hi - rap, du - sa't

B
> ∑ œ œ ˙ œ œ œ Œ
Ka - ya mong ha - ra - pin, pag - hi - hi - rap, du - sa't

˙ œ œ œ
% ˙− Œ ˙ ˙ Œ
40

S œ ˙ œ− œ œ ˙−
3
du du du du du du du du du du du du du

% ˙− Œ Œ
˙ œ œ œ œ ˙
3

A
˙ ˙ œ− œ œ ˙−
du du du du du du du du du du du du du

Œ ˙ œ œ œ œ ˙ Œ
T Υ ˙− ˙ ˙ œ− œ œ ˙−
du du du du du 3du du du du du du du du

> ˙− Œ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ œ− œœ œ œ œ Œ
B

du du du du du 3du du du du du du du du du du

S % ∑ ∑ ∑ ∑ Œ Ó ‰ œι
Ang

A % ∑ ∑ ∑ ∑ Œ Ó ‰ œι
Ang

‰ œι œ œ− œœ œ œ œ ˙ ‰ œ œ ˙ Œ
3

Υœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ−
3 3
T
œ œ ˙−
œ− œœ œ œ œ ˙
‰ œΙ œ œ œ œ œ œ
pag - ti - ti - is Kung ang ka - ga - li - ngan ng na - ka - hi - hi - git ang suk - li at ka - pa - lit

B
>œ œ œ œ ‰ œ œ ˙ œ− œ œ ˙− Œ
3
3 3 - ga - li
pag - ti - ti - is Kung ang ka - ngan ng na - ka - hi - hi - git ang suk - li at ka - pa - lit
Ikaw ay Pilipino, Bayaning Totoo 7

%Œ ˙ œ œ œ− œ ˙ ‰ œΙ œ − œ œ − œ œ− œ ˙
45

S œ œ Ι Ι
bu - hay mo, ang 'yong du - go... i - bi - bi - gay, i - bu - bu - bo

‰ œι œ − œ œ − ι ι
A %Œ œ œ ˙ œ œ œ− œ ˙ œ œ− œ ˙

‰ œι œ − œ œ −
bu - hay mo, ang 'yong du - go... i - bi - bi - gay, i - bu - bu - bo

ι
T ΥŒ œ œ ˙ œ œ œ− œ ˙ œ
Ι
œ− œ ˙
bu - hay mo, ang 'yong du - go... i - bi - bi - gay, i - bu - bu - bo

>Œ œ œ ˙ œ œ œ− œ ˙ ‰ œ œ− œ œ− œ œ− œ ˙
B
Ι Ι Ι
bu - hay mo, ang 'yong du - go... i - bi - bi - gay, i - bu - bu - bo

ι
% œ− œ œ œ œ− œ ˙ ‰ œι œ − œ ˙ ‰ œ œ− œ ˙ ‰ œ œ œ
S
Ι
ι
bu - hay mo, ang 'yong du - go... i - bi - bi - gay, i - bu - bu - bo Sa - ri - ling

% œ− œ œ œ œ− œ ˙ ‰ œι œ − œ ˙ ‰ œ œ− œ ˙ ‰ œ œ œ
A
Ι
bu - hay mo, ang 'yong du - go... i - bi - bi - gay, i - bu - bu - bo Sa - ri - ling

T Υ ∑ ∑ ∑ ∑

B
> ∑ ∑ ∑ ∑


%˙ œ− œ œ ˙ Œ ˙ œ αœ œ œ œ ‰ œι β
49

S Ι œ
Ah Du du du du du I -

ι Œ ‰ œι β
A %˙ ∀œ− œ œ ˙ ∀˙ œ œ ˙ œ
Ah Du du du du du I -

˙ œ− œ œ Œ œ œ œ œ œ µœ ‰ œι β
T Υ Ι ˙ ˙

˙ œ ∀œ œ α˙
Ah Du du du du du I -

>˙ œ− œ ∀œ Œ ˙ œ ‰ œΙ β
B
Ι
Ah Du du du du du du I -

ι œ œ œ ˙ œ− œ œ ˙
S % œ− œ œ œ ‰ œΙ œ œ œ œ œ œ Œ β
3
san - 3ta - bi

ι
na - is mo at ka - pa - ka - nan I - sa - kung kai - la - ngan

œ œ œ œ œ œ ˙ ‰ œΙ œ œ œ œ œ œ− œ œ αœ œ µœ Œ β
A % œ−
3
na - is mo at ka - pa - ka - nan I - sa - san - 3ta - bi kung kai - la - ngan Ah

T Υ ∑ ∑ ∑ ∑ β

B
> ∑ ∑ ∑ ∑ β
8 Ikaw ay Pilipino, Bayaning Totoo

 œ
%β ϖ α˙ αœ ‰ α œι α α α α α œ œ œ œ œ œ œ − œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œΙ
53

S
3

‰ œι α α α α α
hal Ah ah I - kaw ay Pi - li - pi - no... ba - ya - ning to - to - o Sa

%β ϖ αœ αœ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œι
A œ œ œ œ œ
œ
‰ α œι α α α α α œ œ œ œ œ œ œ − œ œ œ œ œ œ œ œ
hal Ah ah I - kaw ay Pi - li - pi - ba - ya - ning to - to - o Sa

T Υβ ϖ α˙ œ ‰ œΙ
3

ϖ α˙ αœ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ
hal Ah ah I - kaw ay Pi - li - pi - no... ba - ya - ning to - to - o Sa

B
>β ‰ Ι ααααα ‰ Ι
hal Ah ah I - kaw ay Pi - li - pi - ba - ya - ning to - to - o Sa

œ œ αœ ι œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ
S %β Ó Œ ‰ α œ œ α œ− ‰ α œ ααααα œ œ œ œ ‰ œΙ
3

ι
Ah ah I - kaw ay Pi - li - pi - no... ba - ya - ning to - to - o Sa

%β Ó Œ ‰ α œ œ α œ− œ œ αœ ‰ œ ααααα œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œι
A
œ œ œ œ
ι œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ
Ah ah I - kaw ay Pi - li - pi - ba - ya - ning to - to - o Sa

T Υβ Ó Œ ‰ α œ œ α œ− œ œ αœ ‰ α œ ααααα œ œ œ œ ‰ œΙ
3

α œ œ α œ− œ œ αœ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ah ah I - kaw ay Pi - li - pi - no... ba - ya - ning to - to - o Sa

B
>β Ó Œ ‰ ‰ Ι ααααα ‰ Ι
Ah ah I - kaw ay Pi - li - pi - ba - ya - ning to - to - o Sa

α œ œ œ œ − œ µ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰
% α ααα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ α œ ‰ œ œ œ œ œ
57

S Ι
3
di - wa, pu - so't i - sip mo... Pi - li - pi - nong - Pi - li - pi - no I - kaw ay Pi - li - pi - no.... ba - ya - ning to - to - o

α
% α ααα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ µœ œ œ œ œ œ Œ
œ
A

œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ
di - wa, pu - so't i - sip mo... Pi - li - pi - nong - Pi - li - pi - no I - kaw ay Pi - li - pi - ba - ya - ning to - to - o

α
T Υ α ααα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ α œ ‰ œ œ œ œ œ
3 3

> αα α œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ
di - wa, pu - so't i - sip mo... Pi - li - pi - nong - Pi - li - pi - no I - kaw ay Pi - li - pi - no.... ba - ya - ning to - to - o Da - ngal

B αα ‰
3
di - wa, pu - so't i - sip mo... Pi - li - pi - nong - Pi - li - pi - no I - kaw ay Pi - li - pi - ba - ya - ning to - to - o Da - ngal

α œ œ œ œ − œ µ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰
S % α ααα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ α œ ‰ œ œ œ œ œ Ι
3
di - wa, pu - so't i - sip mo... Pi - li - pi - nong - Pi - li - pi - no I - kaw ay Pi - li - pi - no.... ba - ya - ning to - to - o

α
A % α ααα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ µœ œ œ œ œ œ Œ

œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ
di - wa, pu - so't i - sip mo... Pi - li - pi - nong - Pi - li - pi - no I - kaw ay Pi - li - pi - no ba - ya - ning to - to - o

α
T Υ α ααα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ α œ ‰ œ œ œ œ œ
3 3

> αα α œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ
di - wa, pu - so't i - sip mo... Pi - li - pi - nong - Pi - li - pi - no I - kaw ay Pi - li - pi - no.... ba - ya - ning to - to - o Da - ngal

B αα ‰
3
di - wa, pu - so't i - sip mo... Pi - li - pi - nong - Pi - li - pi - no I - kaw ay Pi - li - pi - ba - ya - ning to - to - o Da - ngal
Ikaw ay Pilipino, Bayaning Totoo 9

α œ œ œ œ œ œ œ œ œ
% α ααα œ œ œ ≈œ œ œ ‰ œ œ œ œ œœœ œ ‰ œ
3

Ó Œ
61

S œ œ œ Ι
Ah ban - ta - yog ka ng i - yong li - pi I - kaw ay Pi - li - pi - no... ba -

αα ≈œ œ œ œ œ µœ œ œ œ œ œ
%ααα œ œœœ œ Ó Œ ‰ œ œ œ œ œœœ œ ‰ œ
3

A
œ Ι
ban - ta - yog ka ng i - yong li - pi I - kaw ay Pi - li - pi - no... ba -

α œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œœœ œ œ
T Υ α ααα œ œ µœ− œ œ œ ‰ œ
Ι Ι ∑

œ
3

œ œ œ œ œ Œ
ka ng i - yong la - hi, Ah kaw ay Pi - li - pi - no...

> αα α œ œ œ− œ œ œ ‰ Ι œ œ œ œœœ œ œ ∑
B αα Ι
3
ka ng i - yong la - hi, Ah I - kaw ay Pi - li - pi - no...

αα œ œœœ œ œ œ
≈œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œœœ œ ‰ œ
3

S %ααα œ œ œ Ó Œ
Ι
Ah ban - ta - yog ka ng i - yong li - pi I - kaw ay Pi - li - pi - no... ba -

αα ≈œ œ œ œ œ µœ œ œ œ œ œ
%ααα œ œœœ œ Ó Œ ‰ œ œ œ œ œœœ œ ‰ œ
3

A
œ Ι
Ah ban - ta - yog ka ng i - yong li - pi I - kaw ay Pi - li - pi - no... ba -

αα œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ ‰ œΙ œ œ œ œœœ œ œ
T Υααα µœ− Ι

œ
3

œ œ œ œ œ Œ
ka ng i - yong la - hi, Ah I - kaw ay Pi - li - pi - no...

> αα α œ œ œ− œ œ œ ‰ Ι œ œ œ œœœ œ œ ∑
B αα Ι
3
ka ng i - yong la - hi, Ah I - kaw ay Pi - li - pi - no...

œ ˙− ˙− ϖϖ œœ
α
% α ααα œ ‰ œœ ˙ ˙ µ˙ α˙ ϖ Œ Ó
65

ya - ning to - to - o Ah ah ah ah

α
A % α ααα œ œ ˙− ˙− Œ ˙ ˙ ˙ ˙ ϖ ϖ œ Œ Ó

œ µœ œ œ œ α œ œ œ œ ϖ ϖ œ Œ Ó
ya - ning Ah ah ah ah ah

α ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
T Υ α ααα Œ ‰ œΙ œ œ œ ˙−

œ œ œ œ œ œ αœ œ œ µœ œ œ œ α œ œ œ œ ϖ
ba - ya - ning to - to - o Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah

B
> αα α Œ
αα ‰Ι œ œ ˙− Œ ϖ œ Œ Ó
ba - ya - ning Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah

α α œ œ ˙− ˙− œ
‰ œ œ− œ α œ− œ µœ− ι œ ϖ ϖ œ
S %ααα Ι Ι œ α œ− Ι Œ Ó

ι
ya - ning to - to - o Ah ah ah ah ah ah ah ah ah

αα α œ µ˙
A % α α α œ œ ˙− ˙− Œ œ− œ œ− Ι ˙ ϖ ϖ œ Œ Ó

œ œ œ œ ˙ œ ϖ ϖϖ œœ
ya - ning Ah ah ah ah ah ah ah

αα ‰ œΙ œ œ œ ˙− ‰ œ œ− œ œ−
T Υααα Œ Ι Ι Œ Ó

œ œ œ œ œ α œ œ œ œ µœ œ œ œ α œ œ œ œ
ba - ya - ning to - to - o Ah ah ah ah ah ah ah

B
> αα Œ
ααα ‰Ι œ œ ˙− Œ œ ϖ ϖ œ Œ Ó
ba - ya - ning Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah

Vous aimerez peut-être aussi