Vous êtes sur la page 1sur 6

Blues Boys Tune

B.B. King
G©‹ C©‹ G©‹ D©7 G©‹ C©‹

° #### 4 Ó œ œ ˙™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ‹œ œ œ œ œ


q = 66
œ œ œ œ œ œ œ œ J
& #4 ‰‰J ‰
3 3 3 3 3 3 3

¢⁄
4 7 4 4 4 4 4 7 9 7 11 9 11 9 7 7 9 7 9 7
4 7 4 7 9 9 8 9

œ œ ™œ œ n œ œ œ œ¿ œ¿ œ œ œ œ¿. œ
G©‹ C©‹ G©‹ C©‹

° #### œ j œ œj œ œ
3
5 # œ œ J œ œ‹œœ œ ¿J ¿ œ œœ œ œ œ œœ
& # Œ ‰‰ J ‰‰ J J J J ‰ ‰J
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

.
1/2 full

¢⁄
11 9 11 9 7 7 7 16 11 9 7 9 7 9 7 9 9 11 11 16 9 7
9 9 9 8 9 X 9 9 X 9
X

#œ œ œ
G©‹ D©7 C©‹

° #### œ œ œ œ œ#œ #œ œJ œ J
. œ œ œœ . œj œ œ œ œj œ œ
œ ¿ œ œ œ #œ œ J J ‰™ R
œ
9 j

& # Œ
3 3 3 3 3 3 3

.
1/2 full full

¢⁄
6 6 4 7 9 9 7 11 11 9 9 9 11 9
6 9 9 X 9 11 9 9 12 12
10

° #### œ œ ¿ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ
12 G©‹ C©‹ G©‹ D©7 G©‹ C©‹

& # ‰ œœ œœ ≈œœ œ ‰
3
œ œœ œ 3 33 3

G©‹

¢⁄
7 X 9 11 11 9 9 9 9
9 4 4 4 9 12 12 9 12 9 12
6 4 6 4 4
6 6 6 4
6 4 6

Copyright © Xalapa, Ver. 25.10.2020


œ œ. œ œ œj œ
G©‹ D©7 G©‹ C©‹ G©‹

° #### œ™ œ œ œ‹œ œ œ œ œ œ œ œ # œ
œ œ œ œ œ n œ œ œ™ œ œ
2
œj
#œ œ œ
15

& # J Œ œ
3 3 3 3

full full
1/2

¢⁄
7 6 9 9 9 9 11 7 7 7 9 7 9
12 11 11 9 8 9 8 9 12 9 9 9 7 7 9 9
8

C©‹
œ .
œ G©‹ G©‹ C©‹

° #### œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ
18 œj œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
œj œ œ œœ œ œ œ œ œ œj œj
Œ ‰ J J ‰J ‰ ‰‰ J J
& #
3 3 3 3 3

.
full full full 1/2

¢⁄
9 7 9 7 9 7 9 16 9 9 7 9 7 7 9 9 11 16 9 7 7 6 6 4
9 9 9 9 9 9 9

° ## # œ œ#œnœ ‹œ
œ œ œ œ œ œ œ ‹œj œ #G©‹
™#œ œ œ œ œ Œ ‰
#
D©7
œ œ
C©‹
œ œ œ œ œ œ œC©‹
œ œJ œ # œJ
#œ #œ
22

& # J œ
3 3 3 3 6 3 3

1/2 1/2

¢⁄
9 7 7 9 10 9 7 6 6 9 7
6 7 8 9 11 6 9 6 9 6 9 9 9 9 9
8 8 8 6 8 6
9

° #### Œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‹œ œ ‹œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œJ ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ‹œ œ œ œ œ œ
25 G©‹ D©7 G©‹ C©‹ G©‹ D©7

& # J
3 3 3 3

1/2

¢⁄
4 2 3 3 3 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3
4 2 4 4
3

° #### ‹œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œœ œ‹œ œ œ˙
œ œ œ œ œ œ.
G©‹ C©‹ G©‹ C©‹
œj œ œœ œ œ œ œ œ œ
#œ J
28
J J Œ
& #
3 3 3 3 3 3 3 3

.
full
1/2 1/2

¢⁄
3 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 3 3 4 4 9 9 7 9 9 7 7 9 7
9 9 9 6 9 9

.
œ # œ œ œj œ
G©‹ G©‹ C©‹
D©7

° ####
œ œœ
œj œ œ œ œ œ œ œœœ
œj œj
#œj ‹œ œ œ œ ˙
32
J J ‰ J ‰ œ
Œ J œ J J
& #
3 3 3 3 3 3

.
full full full full
1/2

¢⁄
9 9 16 9 7 7 11 13 7
9 9 11 12 11 9 7 11 8
8 8 8 8

œœœœ
° ## #
C©‹ G©‹ C©‹ G©‹ G©‹ C©‹
35
# œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ -œ œ œ œ œ œ œj œ œj œ œ œj ˙ œj

& # ‰‰J Œ œŒ J Œ
3 3 3 3
D©7

-
full full full full
1/2

¢⁄
9 7 6 6 7 9 9 9 7 7 9 7 9 12 11
9 9 9 9 9 9 9 11 14 14
8

>œ œ
™ .
° #### œ œ œ œJ œ œ œ œ œ ≈#œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ J
œ # œ œ œ œ œ œ œ™ œ
G©‹ D7 G©‹ C©‹ G©‹
‹ œj
3j
œ œ œ
39

& # œ J
3 3 3 3 3 3 3 3

. >
1/2 full

¢⁄
16 10 9 9 9
12 11 12 11 11 9 9 9 9 11 11 9 9 9 12 12 12 9 9 7 9
10 8
œ. œ œ œ œ œ œ.
C©‹ G©‹
œ. œ
C©‹

° ####
œ œ œ œ œ œ. œ œ œj œ œ
4
42
#œ œ œ œj œœœ
& # ‰ ‰ J ‰ ‰ J Œ
3 3 3 3 3

. . . .
full full

¢⁄
9 9 11 9 9 9 9 16 9 7 7
12 9 9 11 9 9 9 12 12 9
10

° #### œ ‰ ‰ œJ œ œ œ œj œ ™ œ ˙ œ œ ™ œ#œ.
3
œj œ œ œ C©‹
œ œ œœœœ
45 G©‹ 3 D©7 3 j
œ
& # J ‰ ‰ ‰ J
3 3 3 3

.
1/2 1 1/2 1/2

¢⁄
6 4 6 11 11 6 6 4
4 7 7 4 9 12 11 11 9 9 6

Libre / Improvisado

° #### œ œ œ œ œ
j œ j œ
œœ œj œ œj œ œj œœœ œ ™ œ œ œj œ œ
œ œ œ#œ œ #œ œ œù œ. C©‹
≈ù
G©‹
#œ ‰
48

& # ‰ ‰ ‰ J ‰
3 3 3 3

ù.
full full full full 1 1/2 full

ù6
¢⁄
4 7 9 9 9 9 11 11 9 7 6 4 4 7 9 9 7 9 9
9 9 12 9 6 9 6

° ## # œj œ œ œ œj œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ™ œ #œ. U
j j G©‹
#
51
œ œ .
#œ ‰ œ ˙˙
& # J J ‰ J ˙˙
∏∏∏∏∏∏∏∏∏

˙
3 3 3 ˙

. . U
full full full full 1/2

¢⁄
9 7 9 7 9 7 9 6 4 4
∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

9 9 9 7 6
9 9 6 9 9 6 4
4
4
6
4
Escalas usadas en 'Blues Boys Tune' 5

œ œ
Escala pentatónica en G#m

° #### œ œ œ
œ œ
54 3 octavas

& # œ œ œ œ
œ
1 3 4 5 7

œ œ œ
œ

¢⁄
4 7 9 11 14 16
4 7
4 6
4 6
4 6
4 7

œ œ œ
Escala de blues menor en G#m

° #### œ œ œ #œ ‹œ
56
œ
3 octavas

& # œ œ œ #œ ‹œ
1 3 4 4# 5 7

œ œ œ ‹œ œ

¢⁄
4 7 9 10 11 14 16
4 7
4 6 7
4 6
4 5 6
4 7

Escala menor armónica en G#m

° #### œ ‹œ œ
58 2 octavas

& # œ œ œ œ œ
œ ‹œ
1 2 3 4 5 6 7

œ œ œ œ œ

¢⁄
3 4
4 5
3 4 6
5 6
4 6 7
4 6 7
Escala pentatónica en G#m

° ####
6
60 2 octavas
œ œ œ
& # œ œ œ œ Ó

1 3 4 5 7

œ œ œ
œ

¢⁄
4 7
4 7
4 6
4 6
4 6
4 7

° #### œ œ œ
œ œ
Escala pentatónica en G#m (patrón 1)

œ œ œ
62

& # œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ

¢⁄
4 7 4
4 7 4 7
4 6 4 6
4 6 4 6
4 6 4 6
4 7

° ####
Escala pentatónica en G#m (patrón 2)
65
œ œ œ œœœ
& # œ œœœœœœœœ œ œœ œ œ œ
œ œ œ
œ œœ œ

¢⁄
4 7 4
4 7 4 7 4 7
4 6 4 6 4 6
4 6 4 6 4 6
6 4 6 4 6
4 7

° #### œ œ œ œ Ó
Escala pentatónica en G#m (patrón 3)

œ œ œ
69

& # œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ

¢⁄
7 4
7 4 7 4
6 4 6 4
6 4 6 4
6 4 6 4
7 4