Vous êtes sur la page 1sur 1

MULTILINGUAL INTERCESSIONS

REFRAIN (q = ca. 86)


English Filipino & Vietnamese

## 4 D D maj7 G/D D maj7 Em/D G/D D


Soprano œ
Alto & 4 ˙˙ œœ ww œœ œœ œœ œœ œœ ww
œ
Lord, hear our prayer. Ding - gin * mo ka - mi.
Xin nhŒm lÏi chúng con.

? # # 44 ˙˙ œœ œœ w œœ œœ œœ œ œœ ww
Tenor w
Bass

# 4
& # 4 ˙˙ œ˙ œ ww œœ œœ œœ œœ œœ ww
Keyboard
? # # 44 ˙˙ ˙˙ w œw œ œ œ œ ww
w

Latin Spanish & French


Bm Bm7 F #m Gadd9 A6 A D
# ‰ œj j
& # œj œœ j
œœ œœ
œ
œ ˙ .. œœ .. œœ œœ œœ œœ ww
J ˙ œ
De - us, ex - áu - di nos. Se - ñor, es - cú - cha - nos.
Seig - neur, é - coute no - tre prière.

? # # œœ œœ œ œ
œ œ
œœ ˙. ‰ œœ
œ. œ œ œ œ ww
J J J œ. œ œ œ œ
J
# ‰ œj j
& # œj œœ j
œœ œ˙
œ ˙.
˙. œ
œ˙ . œ œ
˙˙ œ ww
˙ w
? ## œ œ œ ˙˙ ˙˙ .. œ
‰ œœ ˙˙ ˙ ww
œ œ œ ˙ ˙. ˙ ˙
J J J w
Music: Mass of Spirit and Grace; Ricky Manalo, CSP, b. 1965, © 2009, 2010, Ricky Manalo, CSP. Published by OCP. All rights reserved.

* “gin” is pronounced with a hard g sound.


Also available in 30 languages, edition 30107163, exclusively on ocp.org.

33

Vous aimerez peut-être aussi