Vous êtes sur la page 1sur 5

ஃ மா ஸ

ஃ மா ஸ

ம வ க வ . எ லா த த உ சவ கவனமாக இ த-
தா அ கா ஒ த ம ம வ தா . வ ள கார டர ட க
ல வ தா க . எத க தா ‘ வ நஸ்’, ‘ வ நஸ்’ எ றா க .

ம றா ‘க யாணராம’ ன த த மா டர ட க , கதா ய க ,
ப கயாள எ பல ப டரா பா தா க . சக ம மா
பா தா க , தா க . ல பாகாத ஹி ந க க , தா வ த
ய த ல ற டர ட க , க ஞ க , அரசா க அ கா க ,
கத பமான ப . க ர ப க , ச யஜி ர ய தாடர அவ
பாலா ஸ் ய க கா பா டா எ கா டா .

ப ட வஅ தஒ த ள ஏ னா .

எ லா மா எ த கய சாதன , ம த ச தாய த எ ப மா ற ய
வ ல ம ப ட த எ ப ப இ ஷி ப னா க . ‘ மா ச க
மா த ’ எ ஸ்தக அ ச ஒ யான அ த இ ப பா
றா க . உத ஆ ல ப னா க . மா ழா!

ந க த இவ க ள ப அ ல. ஒ சாதாரண ப க மக ன ப ய .
பய நாராயண . தா யஷ்வ ர ஸ்க ஃபா ட பா
ச஻ . ஃ ழா காக த அ க ப ட அ அ கா ல
ச வ ச தலா 11 பா ஏ க அட ய தக ஒ ற
அ வா வ டா .

ட த த க பா ஸ் ம தான ல ய த வ .
இ தா சாக வ ய வ டா . க ட . ஏ பட ல
ஒ படமாவ ந றாக இ காதா...?

நாராயண அகரா இ த ‘ந றாக’ எ ப த ள க வ . ந றாக


எ றா ச சா ச ய படாத... ற த ப ச ஒ க ப கா யாவ
இ க ய பட . நாராயண கா ந ன மா ம க க ள
த ம சன ச வத ல. அத க லா ப த க இ றா க
அவ ன பா தவ ர ஒ ப ணாவ ஏதாவ ஒ சமய உ ட லாம
ஓ ர ஃ ரமாவ வர வ . அ பா தா கா த கா ஜீரண .

நாராயண ஆ சக நா கான வ.

அவ ன வா க மனவா க க வ ப ட வ. ன வா க
அவ ஒ பா ள மக . பா ள அ ண . ப ள ர ஜ.
பனஸ்வா ஆ ச நயா, ராஜாஜிநக ராம எ லா ர னச அ ல அ க
த றவ . எ த ஆஸ் க ச க பண த வா . எ த கா
எ த ல ம அவ ந இட ப . நாராயண
மண ஆவத ச ப ச த ப இ ல. ஐ த கக , அ னவ
வள க யாண கா பவ க . ஒ காவ ஆக வ டாமா?
ப க ள ப இய கயாக வ நாராயண ச ப வா . பஸ் லய -
லா, ஃபா ட லா அவ க ள பா கமா டா . அவ ன பல
த , ஞா எ அ ழ பா க .

1
ஃ மா ஸ

அவ மன வா க வ தர த . அ அபார அழ க ய க உல
அவ ன ய எ பா ன . இ றய த , இ மா அ த ன
கதாநாய ய நாராயண ட ஒ தட வயாவ ப க அம
தட கா றா க .

எ த ன அழ எ ய றா க .

நாராயண ஷ்ண பா எ றா ன த . அவ அ க
நாராயண ட கல கலராக ல பா டா க கா பா . ஐ ரா பா தச
ந கக வ க த அ ற வ கழ வ த த
அ தர க ள ப ச தக எ த ச த ப தராம இ தா பா ,
இ த பா எ நாராயண ன பா பட க . பட க ள ட
அ த தக க வ ள பர க , சாதன க நாராயண ன ரா ப
வ ன. இ த லா ந நா ட தா எ னவா ! எ பா ற த ய
இ த சாதன க ற பான வ. பய மா கவ ல யா இ எ வள
ச ஷ் அ !

எ னதா அழகாக அ ட ப தா சலனம ற இ ப மாண -


பட க ள ட மா சலன ற தத லவா? ந கமா நக வ த
த கலா . க கலா . ஷ்ண பா சா னா , ‘அ த ன ச சா
ச யாத பட வா யா ர! நா எ தா ப ல ய ட வா க .
ன ன பட த வ ய வ த எ ப இ த சா . நா
சா ற .”

நாராயண பா த த பட ரஷ்ய பட . ச யா ப படல எ வள


கஷ்ட ப அவ க வ ல ச எ ண க ... பட ரா ஆ க .
ழவ க . பா பட ம ப படல . வ ய வ தா பா எ
இர ம நர த இர கமாக க வ ய வ தா .
ஷ்ண பா எ ய ட பா த ஃ மா சவ பட ஐ ட
டா யாக ஒ க ப கா ட ப டதா . கானடா தச பட .
வ தா . ‘பா றவ க க ஆ வா யா ர!” நாராயண
இ ஒ நா இ த ய ட பா ப ... அ ற எ ய ட
மா கா வ எ மா தா .

நாராயண பா த இர டாவ பட ரா லா ப ய . பட வ ல
ற இ த .

ள நக ள வ கா ரா 12 ம க ல ற ற ப ட
ரா லா அ த அழகான ப ர த த உ வத ள ய பா
நாராயண கா டா . ஆகா, இ தா! ர த உ வத ,
இ தா ஒ க ப , ற த க ப , அ ப ய அவ க ன த
, உ டக ள உத பா , ம வாக அ க அ கமாக அ த
நக களா வ , அ ற தா க ர த எ க பா ற எ
எ பா ஏற றய நா கா ச பண உ கா கா டா .

அ த பாழா பான ப , ரா லா அ வ த த க ச
தா வ ய கா ட -வ தவ வ த கா ய த
ச யாம , ஏ ஆர க ட இ லாம , பய ஓ பா றா . ச !
எ ன க த இ ! சய இ த ய ட த த க ப மா
பட க அ த ன அடாஸ் எ மா வ ய வர, ஷ்ண பா வ
ச க பய , வகமாக பஸ்ஸ்டா ட நா ஓட, ஷ்ண பா
டா .
2
ஃ மா ஸ

“எ னா பட வா யா ர! டா ! அ ப த பா ண காணா
த பாறா . அவ, எ க அக படறா த மா? ச ஸ் பட க
எ கறவ க ட ந இ கா! எ லா த கா டறா !
கா ட க லச த மஇ ல... ரா சல ஸ்.”

“ ஷ்ணா, நா ள க மா டலா . எ ய ட ல நா உ
ய ட ல பா ற !”

“நா ள ம க கா த வா யா ர! நா ள எ ன பட த மா? ல
மஷி , ர பட ! நா பா ய யாக !”

“ ளா ல ட மா?”

“பா க ற ! ஜாஸ் யா .ஏ உ பட எ னஆ .”

“ ச, பசா த! மர ச கா ய கா ய எ லா ல ஓ டறா .
எ ப யாவ என ளா ல ஒ க வா . எ ன லயா இ தா
பரவா ல!”

85 பா ஒ க த ரம ட ட ததாக வா வ தா .
ஷ்ணா, “உ க ட கா ” எ றா .

“இ த பா க மா சா அ ற வ ற . ய ட
பா ”எ றா .

“பட பய ல மஷி இ லயா ம.”

“ஏ தா ஒ மஷி . ரா மஷி னா எ ன வா! ஆனா ப ஹா ! யார


மா .”

நாராயண பா த அ த மஷி பட ச கஸ் லா வ யா பட . ஜமாக வ ஒ


ராதன மா எ ர த ப ய . ந க க ‘க ராஸ், க ராஸ்’ எ வ
மா ப கா க, பட அ ஆ லஎ க ந ன.
எஸ்.எஸ்.எ . . வ ர ப த நாராயண இ ஷ் அ வள வகமாக
ப க வர ல.

இர வா த ப பத பட பட எ மா ய . பட க அழகான
இர ப க இ தா க . இர ப ஏராளமாக க அ
வ தா க . கதாநாயக அ ணனா, அ பனா, காதலனா, எ மா க ய
ல! க பா த ப க சாஸ் ர ட அ த க க ள
கழ ற ல இ ட வ வ ர ஒ ப ட ? †¤ ! ப க அவ க
ப த ம கா ரா நக பா த , ம , ம ட எ ற ற கா க
யா த . ஒ ர ஒ இட மா மாவாக பா ஸ் நகர
எஃ டவ ஒ ப த பாவா ட ய கழ வதாக ஒ கா வ த .
அதாவ வர பா த . அத கா ரா அவசரமாக அ த கா ய பா
கா தவ கபாவ க ள கா ட த ல ப ட . வ ய வ தா .
ஷ்ண பா கா தா .

“எ ன? பா யா? பட எ ப ?”

“ பா க ல?”

3
ஃ மா ஸ

“நா எ க ட கலா பா ன ! யா ச . இ இ கதா


பா கலா ம உ க ல உ ள ழ ச . ட க உ பட
எ ப ?”

“நாசமா பா . ஒ எழ இ ல. பட க ர வ க
ஒ ஆ பயாஸ் கா வ ஊ ஊரா பாறா !”

நாராயண ஷ்ண பா வச தய க ட க டா .

“உ பட எ ப ?”

“ ச ம பட வா யா ர.”

நாராயண ம னமானா .

“ வஸ் ஆற த தா உ கா த . ப ளாஸ். ஒ த கா றா
பா , அ ப ய அவ ள சா டறா . ஆர பழ உ ற மா
உ க ளஒ வா ணா ஒ வா ணா உ ...”

“ ஷ்ணா அ ற பசலா . என அ ஜ டா வ ல இ ! வ ற ”
எ ர தா நாராயண . அவ அ க வ த . ஷ்ண பா பா ற
எ பா அ ஷ்ட கார க ட ஆ ர வ த . “நா ள எ க பட
பா ற சா ...” எ ர ஷ்ண பா க டா . நாராயண ப
சா லாம நட தா . ர ப டய வ த வ ப ரமா ஸ் அ ம
எ ண கா க ளகா பஜ்ஜி த த க பல ப த சா -
கா தா க . க ணா ப பா ம ந கக அ த ன
ச லக ள உ க வ பா ஆ ர வ த . ம ல நட தா .
இ ர யா க ட ய கட தா . ‘டா ஆஃ ட ’ எ ற
ரஸ்டார வாச ஒ கா க, ஒ ர ப அ க ள பர -
காக வ த பா டா க ள வ க பா கா தன .
இ இர கா க , ஸ்ஸி, ல னா, மா கா, ... நா அ வ
ப க நடன க .

ம ப ந கக இ மா ல ச ட க ள ம ற
கா தா க .

அ த வாச இ டாக இ த . வ ல பா பா ‘பத ’ எ


ஒ த உ ள ச ல, கத ற க ப ட பா ப சாக ச த
க அட ய .

உ ள ச ல எ த ன பா ஆ எ யா ர க ப எ தய னா .
அ த கா வ பா த மா இ த . வ அ மா ட சா
வா னா? நட தா .

ச ர ச ற தா த ன ஒ வ தாட வ த உண தா . த
அவ ப வ ய ல. த . “ஆ ரா, ட நா , ஜரா ,
ம லயா க ஸ் சா ! ப க லதா லா ஜ். நட த பா றலா !”

நாராயண பா “எ வள ” எ றா .

அவ சா ன தா க நாராயண ட த .

4
ஃ மா ஸ

“ ரா ஸ் வ னா ரா ஸ், ஸ் ய ஸ், ஸ் ? வா க சா !”

நாராயண யா தா .

“ ஜ ஸா ஜ ; ஜமான ப க !”

நாராயண “ வ டா பா” எ ட நட ச றா .

1980