Vous êtes sur la page 1sur 6

க ஃ

க ஃ

பக ப இற வ ய வ த பா ஒ ர ஒ க ள த ர ல
ன யா கா த . த க ன காண ல.

ஏ தா த எ மர ன தா .

ம ய ப ர ம இ வள அ ம யாக ஒ ர லயமா?

“யா வர களா?” எ றா மா.

“இ ல. கா ச நர பா கலா .” மா த க ர க ள உ பாக
கவ கா தா . ம தா தா க அவ ர வ
பா தமாக தா இ தன. “ந லா வ ப . ஐ ராபா லதா ச யறா களா .
நால பா வா பாவலா .”

“ஒ டா ஸி, ஒ ஆ டா இ ல ய” எ றா மர .

“உ க ந ப ட மற காம ந ல க ட பாக
சா க.”

“ஏதாவ ஸ் ர கா? யாராவ பற த னமா? இ ன எ ன த ?”

“அவ க ப க ஏதாவ இ மா எ ன வா? ப ர ஜா ?”

இ வ ய லா எ த மாத வ எ ட ச மர த யா .

ஆ ஸி ச஻ன ஹா ட. ஜா , பா வா கா வா . “ஏ பா ஜா
ப வ ஸ் ப க ய லா ச஻ன ஹா ட பா
வா க ற?”

“நா ஸ் தா க, அ ஜா !”

“இ தா இவ தானா பா க” எ மா கா னா .

த க கா பத ப இற கா , மர ன நா வ
ம யா தயான ர கா , ப ப க ய கா ள,
“ஏ யா ல ?” எ ன னா மர .

“ ர ல டா தா வ ன ச . ஹி...ஹி... ஹி...”

“ஏ ட மஇ ல. இ க ஏதாவ க ஃ இ கா எ ன?”

“இ ல ஸா . பக வ ள ல டயா . அ க ராபா ல
இ வ ர இ ல. ஓ ஸி ல ல பா ஸ் தாணா க ள ல கா
இ பா க அ தா அ ற ஸீ தா பா ... அ சாய கால
இ ன தா க ஃ !”

“எ காக க ஃ ?” எ றா மா.

1
க ஃ

“அ க லா காரண வ டா மா. அ இ ப ஸ் வற
க ல கா எ . . ஆ ., எ . . ஆ . வகார ல ர க மா
மா , ள வா க.”

“என ந ல ட ல? அ ற காஸ் ƒ¤வ ல , ஐதராபா


வ ளய றக ட ய லா ற ல?”

“ ற மா, கவ ல படா கா. ப வ எ ப த க . ந க ப


ரா ச பா க ற . கா ச வ த டய தா எ க ச கமா பா .
வற, சமய னா றய இட பா கலா .”

த க இவ க ள கா ட ற தவ பால த ப டா .
கஸ் ப ய எ எ க ஸீ ஏ கா உட ன
மர ன நா கா ஆ ஸ் ப பச ஆர தா . மா
கா ஜ ன வ யாக ய நகர த பா தா . கா ச கா ச
ப க பால இ த . பஸ் ஸ லா ப சயாக உலவ வ ட த
இட எ லா த எ த .

“ட ஓவ ம ற ரா க ள ட அ க ஸா . ராட ந ல மா
இ .இ ர ப கலா . ராட஻ ல ச பா இ ல.”

“எ ப மஇ ப தா இ மா உ க ஊ ?” எ றா மா.

“எ ப ய மா?”

“ த ல யா மஇ ல ய, பஸ்…¤ ட கா யா பாற .”

“ சா ன னக ஃ ! அ தா ன த க ?”

“ ட ட ல டயா ஸா .”

“யா யா ச ட?”

“ த யா மா. ஆனா ஒ வா ற ப ... ச ஻ா கார க,


பா கார க...”

“இ க பா க வ ய இட க ளா எ ன சா ?”

“ த க ன கா. ஸா எ ற லா வ டா , அ மா. பா கற
ஏக ப ட எட க இ . சால ஜ , கா கா டா, ப கா ட , சா -
னா . ஆனா க பா க வ த வ ளதா ச ல. ப ளயா
ச ட ட வரதா?”

“ சா னா க டா தா ன?” எ றா மர . “ஒ மாச க எ லா
ச ஆன ற பாகலா ன .”

“ஒ மாச ஆன ற இவ எ க ட பா க? கறா .
டா யா கறா . த க , சா னா ந ப மா க. க யாண ஆ ப னா
வ ஷ . இ தா எ க த ஹ !”

“ஏ ! பா சா லா த!”

2
க ஃ

“ த க க ள சா க. இவ ர க இய மா?”

“அ மா சா ற ஒ த ல வாஸ்தவ தா ஸா . ஸா வ த ற தா
க ப ய ர ல வ ய வ . இ த வ ஷ ட . ஸா
ஆ ஸ்ல எ த ன பா ல த மா?”

“ஒ ர ஒ ஆசா ய த ர ம றவ க எ லா பா ல .”

மா வ மான கமாக வ பா பாவ ன ச தா மர .

கா ஒ ஒ யான ஊ வல வ ட க வ த . ஊ வல த
ட பா ஸ்கார க ட அ கமாக இ த . ச அ கமாக இ த .

“இவ க ளா எ னச த பாடறா க?”

“யா மா ?”

“ த க உ க த த யாதா?”

“இவ க க தற உ ல!”

“நா ள கா ல ல ரா வ ர . இவ ள ஒ ஸ் கா ப ரஷ
ஸ ஸீ பஸ்ஸில ஏ க.”

“ யா . க ட வ தாக . நா த யா பாக மா ட த க !
இவ ர ம ஆ ஸ் ப க அ ழ பா க. என க ட காப
வ . நா க ஆ ஸ் ஷயமா வர ல.”

“பா க மா. க பய பட வ வ ய ல. ஸா உ க ட வ த ஆக .
ஏ னா ஸ் பஸ் ஸ லா ஒ வார கா ஸ . ஆ ஸ் கா ஏ பா
ப க . அ த எ ர ப வ கற எட எ லா
பா டா பா .”

“இ ஆ ஸ் கா ரஎ பாக இஷ்ட ல த க .”

“இ ப நாம பாற ஆ ஸ் கா லதா ஸா கவ ல படா க. சா ஜ் ப ரலா ”


எ தா . “உ க ஹஸ் ப ரா ப ஆ …¤ காக உ ழ றா .”

“அதா த ம ன !அ ற பஜா ல வா க .அ ...”

“எ லா ஏ பா ப யா . நா ள ஒ ஆ அ ழ பாவா .”

“க ட ய லா ற தா தா ன?” எ றா மர .

“அவ க க ட ற னா இவ வா பா க!”

“இ த சமய ல ஐதராபா ந ம ஒ த ர த ர வற யாராவ ஊ


பா க வ வா களா சா ?”

“வ தா !இ எ ன? பா கற த பா பாற ?”

3
க ஃ

“ த க ட ச ஏ இ ல ய?”

த க ச தய தா , “அ த லா இ ல ஸா ” எ றா . “ லா
ம , ந பா , எ ற கா அ த பா டா பாற !”

“இவ ந க ட ற தா பா !”

“கா தா ல பா கலா ஸா ” எ த க ற ப ச ல, ஓ ட
ல அ க ட இ ல. “ஐதராபா இ த மா இ பா த த
இ ல” எ றா . க த கா க த யா கா றா க எ
பா பா த . கத வ ற த ஏ.ஸி ய பமாக அ ம
வ க டாயமாக மா த கா க ப டா . அவ ன
நா காக ஒ ஜ ன ர ய ல னா . வ ய ம ரா வ
டவ வாச கா ர , உ ச சாக ஏ க ப ச பர
பா மர பட த த . டா ப ரா கா க பாக இய -
கா தா ,

“இ த சமய ராஃ ற ச தா .”

“ ற சலா இ தா உ க எ ன? நாம ட கற இட த பா க
வ ய . அ வள தா .”

“உன ட சா பா இ லயா?”

“ பால உ க டஒ நா ட க, அ பா !”

“ பசமா ஓ ட ல வ ய பாக வ வ டா .”

“ பாகாம?”

“ப க லப க லப , . . பா !”

“இ எ ஐதராபா வர !”

“அ க டய ட க மா ட கற த!”

தாக க யாண ஆனவ க பால ஒ வ ரய வ ஸ்ப கா ,


உத க த ர ஒ கா , வ க ப கா , அனாவ-
யமாக ஜா க கா , எ லா ள க ள அ ண -
, ட ஷ சலன வ ச நகர வர க க
ஜ ன வ ய தயா பா கா க...

“ பா க. இ பா க. என இ மஎ வ டா லஃ ல!”

“இ ! நா ள க ட பா க வா க வ டா ?”

கா ல ல ய லா ம பா டா க . த க சா த
ஆசா சா னா அ ஒ இட ப னா ற ர கா க -

4
க ஃ

பாவதாக , யாபார ச ல பாவதாக சா னா .


ஸால ஜ ய க கார ப அ பா த மா
இ கா ள ல. சல வ க ர ப கா வ லா அ ற அவ ஒ
பா டாக இ ல.

“ மா. சல வ க லா ல ய சா வ பா ஒ பா ப ள ல
பா க வ டா ?”

“எ ப பா தா உ க பா ப ள லதா ! அ த ஆ வ
கா இ க பாறா !”

“இ த லா பா யா இ த ரா ஜ .”

“அ ற வ பா ய பா கலா . அ த ஆ கா இ பா .”

“கா இ க ம. ப ஷ ல டானா எ ன இ ப?”

“அ ற க ட ய வா க.”

“ டா எ ன பா .இ ப இ ல னா எ ன பா ?”

“ க சா க. அ ற நாம ஐதராபா எ ப வ வா மா? இ க வ த


ஞாபகமா ஏதாவ வ டாமா? அவ கா இ பா .”

சா னா அ த ஏராளமான ச க ஒ அவ கா தா .
இ வ ர க ட அ ழ ச றா . அ ர ராய ஸ் க காமரா
மா ல அ சா னா காக கா க ச ஻ா க
லா ஒ றஒ ர கா ச றன.

க ட வ ளயாக பா த ர உ கா வ மர
கமாக இ த . மா தன த த அ ர ற இ ஷ
ஷ ஃ தா கா தா .

“ வா க பா யா, மா லயா?”

“இ க. உ க எ த யா . த ல பா கலா .”

“பா இ . க ர வ ட ற .”

“ப ஷ க ர காம இ க யாதா?”

“ப ஷ லஎ க ய பா ! இ தா எ தா பலதா க ட!”

“ ர வ க.”

எ ர இ த க ர க ட பா க வா கா பா கா -
க ப ப ட க டக மட கத க ள இ ச த
க ட . ச ட ஒ ச ப ப ன ப த ல
லா க ட வ ப ஓ னா க . அவ க க ஆ த க இ தன.
க ர க ட கார தா ந ன த வ லக ள அவசரமாக
சக கா க ட கத வ இ ட, ‘பா பசா?’ எ றா மர .

5
க ஃ

“பா கா பா கா” எ றா . ய ல. த அவ க மா ரா மா ரா எ
க கா ட அவ ன நா வ தா க . மர ச கவ ல ட எ த
க ட மா வ தட அ த க ட இ த . மா
எ க? க ஓ க இர ப அவ ன இ தா ப ட
தா க ! ர ம ட ஒ ப அ த ஜீ ஒ ரவாக
வ கா த . மர ன மா பா பாக டாம அவ க
கா ப க ச த ள பட இ க அ க ஜன க த ஓட,
க க வ க, தன எ ன க ற த மர ய ல.
யா ரா “ யாநா ” எ க டத ப சா வத அவ ன நா
ஓ க ப டஆ த த அவனா அ டயாள க கா ள ய ல.

இல ய ச க பா ட தச ஒ ம ய ஐ ய த லநா ட
வ ; சா மத பத நா ம லா இ ய எ ற உண ய
வள க வ அ லவா? என வ மர ன க யா த வ தவ ச ற
தய அவ க தஉ பா தா . “ந ப ன, உ கஜா ட கால ச ற
எ அ ண இ ராஹி பால இ ற ! உ ன கா ல ப ல, வா.
எ ம ற க ஃ ல ய பா” எ றா .

இ த தாட இ வ ஒ வ ர ஒ வ த கா “ ஜ ஹி ”
எ றன !

1981