Vous êtes sur la page 1sur 5

கா க

கா க

க ரா ச ஒ ஆ டா ஒ ஷா ப கட ( ட
சாமா , ட கா வ க ட டா) மர ப க மா ஏ ,
அ த ட அ ட கத வ த ன றமாச க யான ஒ
ஆ லா இ ய ப ற தா . நா ஃ ப னா ட ஸ பா க
வ பதாக சா ன . அவ , “உ ள வா க . இ அ ர ம
வ வா ” எ சா , ஒ நா கா ம இ த ச தா க ள
ல , என இட கா னா . ஒ ர ம ற தா . வ ற
வ ழ ம ரசவ ஆ .

நா ம ட நா கா அம எ நர த ணா
ஃ ப னா ட ஸ மன கா ட . அவ ன ந பா தா ட
மன வரா . அ வள த க ட பா சா வா . அ ற ய
அ றதா . ஒ க நா - டாஷ எ ன த - ம ஜ அ
ப கா , என வ ல கா பத இ ட ப யவ
பா தா ர, அ மா பா கா த . ர உ தச
இ பதாக த ய ல. டய ஆன நா கா க எ ரா ட
உ றக ட த லய ணக இ தன. வ ம ம ரா, ஜா வ ,
ஷ் அர எ ச ப காமக ட , ஒ த ல, ஹ ஸ்
1938ஆ வ ஷ கால ட , ஏ ஸ் - அவ க ய ஒ பா
ஏ தா ஒ ... அ ற ர யா ஒ இ த . ய க
க காம வா கா வா க . ர யா அ அவ உ கா தா .
எ ன ய ச ற இர ட களாக பா கா தா ... அ த
ஸ் வ ட அ த ழவ .

கல ய வ ப ச க க , ம ய உத க , க வ வ யாக மா
எ ப வய வ க , வ இ ல. வ ப இர ற க ,
நர த கக , வல க வாக பா ‘ ஸ்’ எ ப ச
இ தா . அ க ட ஸ் அவர ஸாலா தா ஒ அவ ட
உ கா த .

“ஜா ன பா க வ றாயா?” எ றா ஆ ல . ர ச ந டலான


ச னமான ர .

“ஆ ” எ ற .

“பண வா இ றானா?”

“ஆ ” எ ற .

“எ லா ட பண வா இ றா . எ லா வா
கா றா ... எ த ன?”

எ த ன எ பத ன நா சா ல ப ல. “எ க பா றா ?”
எ ற .

“ ஜ.ஸி. ரா பா றா . எல ரா ஸி ஆ வ தா உ கார
வ க சா னா . தா ன?”

1
கா க

“ஆ .”

“உ வ லயாக தா பா பா , சா றாயா?”

ஆ ல , வா ய அ ம , க யாச டயா . எ றா ,
அவ ப ய தார ண ஒ மதா த ப ட .

“இ த ப யம த கா வா.”

“எஸ் ப பா!” எ ற அ த ர.

ஒ ப ழ த ல ர
எ ய பா , “எஸ் ப பா” எ ற .
ஐ சக க அ த ட ன ழ த ஒ எ பா
அ த ட மழ ல “எஸ் ப பா” எ ற . நா எ ர பா த . வ
எ ன பா த . த ல ம .

“நா தா ட ”எ றா ஃ ப னா டஸ்.

அ த ய நா க இ வ பா தா .

“அவ ஒ ப னா அ அழ !” எ றா . பா ப அ ய
வ யா க ய ற . “உ ட க ர இ றதா?”

“நா க ர ப ல” எ ற . “நா பா அ ரம வ ற ”
எ ச எ த .

“உ கா உ கா ” எ ச அ தமாக வ சா னா . உ காரா டா
எ ன வா ரா எ ற ச சய ஏ ப டதா உ கா த .

நா ம ப அ த அ ற ய ஆரா த . வ எ ன ச வ ? அலமா
க றப த, பட த வ கா ப ஒ இ த . பா ஸ் உ ட
ஒ ஃ ப னா ட ஸி பட இ த . நா அ த பா ப த பா த ப யவ ,
“அ யா த மா?” எ றா .

“ களா?” எ ற .

த தட வயாக அவ ப ல பா த . , “ஆ ! நா ஒ பா ஸ்
ஆ ஸராக இ த ” எ றா .

னாதமான இர க டா ச க . சாக ப ன , ர டா,


ப க , ச ன, பர ம ல, க க தா, ப பா எ ல இட க
ய ய ப களாக வா ச க . இவ க ட எ ன த ? ஏ இவ க
க க ம ற வ றா க ... இவ க ள நா இ பா இ
மா ள டா க லாகா ஷ க ர யா லா
ஆ ல நய ப தா காண ற ... எ கா லஜ் ன
இ த எ க ட இ பா இ ல ய? எ க அ டயாள இழ ,
க ர கா றா க ?

“ ஷ் கால , 1947 நா பா ஸ் ஆ ஸராக இ த . அ த


நா க ... ” எ றா . அவ க க எ ன ஊ அ த நா க ள பா தன.
மா ஜி கா க கா வ எ ஸ் ல பா வ தா .

2
கா க

“நம த ர வ க டா ஸ்ட . உ க பய எ ன?”

சா ன .

அ அவ ச யாக க க ல. “ ஸ்ட நாத ! நம த ர


வ க டா . க யாண ஆகாதவ க ற தவ க எ லா இ த
தச த நாச ப றா க . ச தா ள பா . எ த ன ற க .
கா ல, கா ள, பலா கார .

“இ ப ஐ வ ஷ ரத இ த தச என எ ன
ச ட ? எ ப ஏ பா ப ஷ ! எ ப ஏ - ள பா க !
எ ப ண இர த யாக அ ப யா . கத லா அ த யாராவ
ஒ வ ந ஸ்க ட வா ! த நடமாட யா . ப ர
டயா . எ ன தச இ ! இ த தச த வ ஒ ச வா கா . ஒ
ரஃ ட ஒ ம த ! ரா எ ன ல ற ? ட எ ன ல
ற ! மா ச ?”

“ ரா ப மாச ” எ ற . ஃ ப னா டஸ் எ பா வ வா ?

“மாணவ க ஸ் ர , தா லாள க ஸ் ர , பல க , ர வ
ஊ ய க ... ஷ் ராஜ்ய இ த மா க ப ன ப ட பா க
யா .”

‘ ட றய வ ல த க நட றன’ எ சா ல ன -
த . சா ல ல.

“அவ ஒ ப ய ம த . அவ ந ம ஆ ட ஒ ற சா ல யா .
இ ஷ்கார இ த மா எ லா கழ அ ம பானா?”

“மா டா ”எ ற .ஓ ப னா டஸ்!

“இ த மா இஷ்ட வ ல த ச ய மா அ பா த லா ?
எ ன ச வா த மா?”

நா ப சா ல அவ கா தா . ப வராம பாக வ, “ வா ”எ றா .

“ஓ எஸ்! அவ வ ந க வ தா . த ர க டவ க ள
றய றா . நா ன ற .” எ றா .

“ஆ க ளயா?”

“கா க ள” எ தா .

“கா ! கா க ளயா!”

அவ அவ க ம லா த . “நா எ ச ஸி ஒ இ
கா க ள ப ! ஜஸ் ல ஸ்! ழ கா , ஷி எ , பாத க ,
க கா . என இ ப வ ஷ க கா ட வாச ன
பாக ல!”

அவ ம ப ர பா வ பா தா .

3
கா க

“எ ன ச வ ? எ கட ம அ ப . வ ள கார ஆ ள கா ல மா டா .
சாதாரண ஜன க ள கா ல மா டா . அவ ஒ ப ய ம த . ஆனா
ய பய வா . ஸி ! அ பா எ லா ம ரா பா
நடன நட . ஃ ர தச ஒ ஒ . ப க ஏராளமான மா ட
இ பா க . (எ ன பா க ண தா .) எ ட ஒ ர இ ய
மா டா ப இ த . ப ர ச . ய க (மா ப கா ).
எ மா மட க இ தன. பா ஷ் ச த ஸி வான த . எ
நர க இ நர க . தடதட வ ஃ ப னா டஸ் த ப
பா பா சா ல ய ஸ்த பா . ‘அ தா பா றா ப னா டஸ்’
வய வ த ப க த ம ம க வ அ கா உ ள
ம றவா க ! இ இ ப பா ச வ . அ பா .ஐ.ஜி. ம டானா ,
அ ற டயஸ், ஃ ஸ் பா எ வள ப ய ஆசா க ! ம டானா மா
ஒ ஆ இ தா இ ய பா ஸ் . எ ன ஜா எ தா
வா . “ ஜா! பா ட ஸ் அ ம !” எ பா . சாய கால ஐ ம
இர ப னா வ ர பா . தமா டா . மகாராஜா ஒ ஜ
ம . இ த மா ல கா ரஸ் தா தர அ க ல. நா மதறாஸ் ஸ் ட
ச ஸி இ த . ந வ ஒ கலக த சமா தத மட
கா தா க .

“ம டானா ஒ ப இ தா . எ ச ப , அவ எ ம ந பாக
இ தா . ‘ ஜா என ப தா’ எ பா . ‘ ஜா என ச
க தா’ எ பா . அவ மா ஷா ப ண க பா . அவ
நா றய க கா த . நா க இர ப ஒ ர
ஷய க ள ச க கா டா . ம டானா ஒ தட வ
பா , ‘ ஜா! ச த கா ய உ ன நா க வ .
உ ன நா ட ல. ஏ ? ஒ ந ல பா ஸ் ஆ ஸ . எ க
த வயாக இ றா . இ ஒ தட வ இ மா க தா உ ள ய
வ வ வ !’ எ ஸ் கா தா . ப ய ம த . அ ற
நா க ஜா ர தயாக இ தா . எ ச ப ஒ எஸ் ட சா த கார
இ ஷ்கார ன க யாண ச கா க இ றா . இ
என ஸ் மஸ் கா க அ றா !”

ப யவ இ பா எ ர க க ஆ த வ லாம இ த .
ப கா ட ச றா .

“ஏதாவ அம எ றா ம டானா எ ன தா வா . அவ பான


இட எ லா எ ன எ ப யாவ மா கா வ வா . எ க அ ?
ஞாபக ல. ஜவஹ லா ஒ தட வ ஒ ட பச இ தா . ப ய
பா ட . ப க ராம க சா சா யாக கா ல த
ஜன க வ கா தா க . ‘ ஜா’ எ றா ம டானா கவ ல ட .
நா , ‘சா கவ ல படா க . சமா வ ’ எ ற . ந வர ல.
அவ அத ப கதா டா . இ க யா ரா ள டா க ,
நா க தா அவ ர நகர வ ன க ப
வ றா எ . .ஐ.ஜி. ஆ ஸி எ டா ர ப தா ர ப
ப அ ட கா ற . ரா ரா கத லா , வ ள
ச ட... ம டானா ஜ ன வ யாக கவ ல ட பா றா . க
ற . ‘ க தா கா ஜா!’ எ றா . ‘நா எ ன ச ய பா றா ?’
எ றா . நா , ‘சா கவ ல படா க . சமா ற ’ எ ற . மா த
நா ப பா ஸ்கார க தா இ தா க . நா எ ரஃ ள எ -
கா ட . எ ஸ் ரா கா ஜ்க எ கா ட . நா ம வ ய
வ த . ‘எ ன வ உ க ? ந வர ல. ந ஊ க

4
கா க

வர ல’ எ ற . அவ க , ‘ ந தா வ ’ எ க டா க . நா
கா த .

“ த வான ட . அ ற க ன ம ட .
ஹ ம அ த . க பற ற . அ ற அவ க கா க ள
நா ட . ழ கா ழ வஷ் வ த இ ஞாபக
இ ற .

“மாஜி பா அ த ட ல ய . நா கா க ள தா வ த .
க கா க , கா க , ச ! அவ க ச ப க எ -
கா நா நா ஓ ய வ கயாக இ த . எ வள ப
இ தா க ளா அவ க ஒ வ ன ட கா ல ல. எ கா ஸ்ட -
க ட சா வ .‘ ழஅ ! ழ! கா க ள கா க ள!’

“ஆ ! நா றய கா க ள ற . வ ட பா -
பா ட என கா க ள வ தா இஷ்ட ! கா மா க ,
கா ப ஏ , ! எ லா ஓ பா ன கா க ள தா வ ப .
ப ட அ வ அ கரண த பா க வ . அ ற
அ ஓட ய . ஓட யா . கா க !”

ப ய ஃ ப னா டஸ், “இ பா ட ந றாக வ கா க ள ம
அ க ய ற மஅ க ப ட இ ல” எ வ த ப டா .

எ ச ப ன அவ சத ப ய கா க ன அவ க
வ ச ஏ இ தன. அ பா ம ஜய நா ர எ , வா ல
க வகமாக ஆ கா வா கத ப க ஓ ய .

“ஜா வ டா ” எ றா ப யவ . ஃ ப னா டஸ் உ ள வ , “ஹ லா!


சா . ரா ப நர கா தாயா?” எ றா .

“பரவா ல. நா உ அ பா ட ப கா த ”எ ற .

ப யவ , “ஜா ”எ மக ன டா .

“உ வ ல ட ” எ றா ஜா எ ட . “அ பா உள -
கா தாரா?” எ றா .

“கா க ள ப ப கா தா ” எ ற .

“ஜா ! ஜா ! நா உன காக தா கா கா ற ”எ றா ப யவ .

“எஸ் ப பா” எ றா ஜா .

“என பா பாக வ . மா ஜி ய தா தர ச ய ப ல.
உன காக தா கா த ” எ றா .

“ஒ ஸ்டராஜ !” எ எ ட சா , ஜா த த த ய
நா கா அலா காக ஆ பா கா டா . “அவரா
நட க யா ... அவ கா க ... Paralysed” எ றா .

1978