Vous êtes sur la page 1sur 3

Ave Maria

SATB
Igor Fyodorovich Stravinsky
Игорь Фёдорович Стравинский (1882-1971)

# 3 œ œ
q = 72

œ œ œœœœœ 2 3
Soprano & 4 œ ˙ œ 4 œœœœ 4 œ œ œ
A - - - ve Ma - ri - a, gra - ti - a

# 3 2 3
& 4 œœ œ œ œ œ nœ œ 4 4 œœœ œ
œœœœœ œœœœ
Alto

A - - - ve Ma - ri - a, gra - ti - a

# 3 2 œ 3
Tenor & 4 œœ œ œ œ ˙ œ œœœ œ 4 œJ œ J 4 œ œ œ
A - - - ve Ma - ri - a, gra - ti - a

?# 3 œ œ œ œ œ œ œ œ 2 3
Bass 4 œ œœœ
œ 4 œœœœ 4 œœœœœ
A - - - ve Ma - ri - a, gra - ti - a

# j
˙ œ œœœ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ
6

& œ J J œ œ œ œ
ple - na, Do - mi - nus te - cum: be - ne - dic - ta tu in mu - li - e - ri - bus,

#
j j œj œj œ œ œ
6

& œ œ œ œ nœ œ
œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ
ple - na, Do - mi - nus te - cum: be - ne - dic - ta tu in mu - li - e - ri - bus,

# œ
œ œ œ œ œ œ œj œj œJ œ œ œœœ œ œ œ
6

& œœœ œ J
ple - na, Do - mi - nus te - cum: be - ne - dic - ta tu in mu - li - e - ri - bus,

?#
œœœ œ
œ œœœ œ œ œ œ œ œ j œj œj œ œ œ œ œ œ œœœ œ
œ
6

J œ
ple - na, Do - mi - nus te - cum: be - ne - dic - ta tu in mu - li - e - ri - bus,
2 Ave Maria

# jœ œ œ 2 3 2 3
& œ JJJ œ 4 œœœœ œ œ 4 ˙ œ œœœ œœ 4 œœœ
12

4
et be - ne - dic - tus fruc - tus ven - tris tu - i

# 2 3 2 3
j j œj j œ
12

& 4 œ 4 œ 4 œœœ 4
œ œ œ œœœœ œœ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ
et be - ne - dic - tus fruc - tus ven - tris tu - i

# j œ
œ œ œ œ œ 42 œ . œ œ œ œ 43 œ œ œ œ œ œœœ œ 42 œ œ 43
12

& J J
et be - ne - dic - tus fruc - tus ven - tris tu - i

? # œ j j jœ 2 3 2 3
4 œœœœ œœœ 4 œœœ œœ œ œ œœœ 4 œœœœ 4
12

J œœ œ
et be - ne - dic - tus fruc - tus ven - tris tu - i

# 3 j j ´ œ
& 4 œ œ ˙ œ œ 42 œ œ 43 œ œ œ œ œ œœœœœ 2 3
18

4 œ œ 4
Je - sus. Sanc - ta Ma - ri - a, ma - ter

# 3
18
j ´ 2 3 2 3
& 4 œ nœ œ ˙ œ œ œ 4 n
œ œœ 4 œ œ œ 4 4
œœœœœ œœœ œ œ
Je - sus. Sanc - ta Ma - ri - a, ma - ter

# 3 ´ œ 42 œ œ 43 œ œ œ œ
œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ 42 œ œ 43
18

& 4 J J œ œ
Je - sus. Sanc - ta Ma - ri - a, ma - ter

?# 3 œ œœ ˙ ´ œ œ œ 2 œ œœ 3 œ œ œ œ œ œ œ 42 œ œ œ 43
4 œœœœ
18

4 J 4
Je - sus. Sanc - ta Ma - ri - a, ma - ter
Ave Maria 3

# 3 œ œ œ j j j j 2
& 4 ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
24

œ œ 4 ˙
De - i, a - ra pro no - bis pec - ca - tor - i - bus, nunc et in ho - ra

# 3 j j 2
& 4 œ . n œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œj œj œj n œ œ
24

4 ˙ œ œ œ œœ
De - i, a - ra pro no - bis pec - ca - tor - i - bus, nunc et in ho - ra

# 3 ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ 42 ˙ œ œ œœœ œ
24

& 4 œ
œ œ œ J J J J
De - i, a - ra pro no - bis pec - ca - tor - i - bus, nunc et in ho - ra

?# 3 2
4 œœœœ œ œœœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ 4 œ œ œ œ œ œœ
24

De - i, a - ra pro no - bis pec - ca - tor - i - bus, nunc et in ho - ra

# 3
& œ œ œ ˙ 4 œ ˙ ˙.
31

˙
mor - tis nos - trae. A - men.
31
# 3
& œ œ œ œ nœ ˙ 4
#œ ˙ ˙.
mor - tis nos - trae. A - men.

# œ œ œ 3
˙ ˙ 4 œ ˙ ˙.
31

&
mor - tis nos - trae. A - men.

?# œ œ œ ˙ 3
31

œ œ œ 4 œ ˙ ˙.
mor - tis nos - trae. A - men.