Vous êtes sur la page 1sur 19

www.kumarikrishna.blogspot.

com

வ ணவவள க கபபலல பண வ யத ப ரத வர ஙகன கலப வ ளல (1962-


2003)

ந றன ய த தத ல வ ழநதவர இனன ய ள ல உய ரடன இலனல எனனம வபரன)


யனடயத இவவலக!

த ரவளளவர [ னலய ன)]

Fig. 1

Kalpana Chawla -1

வ ணவவள த த1ர ) த கலப வன )ன ல நப ன வ ழவ!

2002 ஆம ஆணட ந) ) தம, ‘வபண வ ணவவள வர ஙகன கள’ எனனம பததகததககக


கலப வ ளல னவ ந ரமக வ ககள நகடட க ட வ ன எழதத ள , ல ர உட)னஸ
[Laura Woodmansee] க யத: "கலப வ ணவவள த நதரவ ல நவடனக ) கநதவர கத
நத ன ர! தடபப க வ லபம வப ஙக இ பபக கனடமன ந ககம )தனல நப ல
ஆரவததடன ட) ட ர! த ன வ யயம நவனலகள ல வபரம இற) பபக வக ணட, பஙக
வக ளளப நப கம வக லமப ய பயணப பண ய ல மற லம ஊ ப நப ய, உளவள ள வ க
க ணப படட ர! வ)யய கநவ அவர எத ரக ல வ ணவவள க க வகள ல ) தநத ர! நத ர
)ணடலதத ல ஆர யச கள வ யய ‘வ ஞஞ அரஙக[Scientific
‘ Base] ஒனன றவ ப பண
ப யத த ன வ ரமபவத கக க ர!" இவவ ற ந)னத நப ல நப , )ஙக டப நப கம
www.kumarikrishna.blogspot.com

) வபரம ஓர அ வச சடர )கதத ஒள வ த த ட வர )ன ல நப ல )ன நதத!

ப ரத டடல ய ரம அ ய த ப )ரக கடமபதத ல ப நத, பளள ப படபப ன நப த


வ) ப வப ய யலல நவடனக வக ணட, பஞ ப பலகனலக கழகதத ல 20 வயத ல
வ) ததன ப வப ய யல படடம வபறற, அதறகப ப க அவ) கக ந கக ச வ னற,
அஙநக 22 ஆவத வயத ல வடகஸஸ பலகனலக கழகதத ல M.Sc. [Aerospace Engineering]
படடமம, அடதத 26 வயத ல வக வல ர நட பலகனலக கழகதத ல வ ணவவள
எஞ ய ஙக ல Ph.D. [Aerospace Engineering] படடதனதயம வபறற, ஸ வ ல 32 ஆவத
வயத ல வ ணவவள வர ஙகன ஆக ய கலப வ ளல னவப நப ன நவந ர
வ த )ண உலகதத ல இதவனர வ ழநத ரகக ர ?

Fig. 2
Space Shuttle Columbia Astronauts
எடட ணடகள அவ) கக அணடவவள வ ) ய கத த கழநத, இரணட மன வ ணவவள
)1ளகபபலல வவற கர) யச சற , வ ன ந கக வ ண)1னகள ன கணவக ள க க ட ய ல
கவரச யறற, அநத இ ய கனதகனள )கக )1ணடம வ லல )ல )ன நத, ) தர கல
) ண ககதனத ) த இ ம ) கக மடய) ? “க ரள ல வ ண)1னகனளக க ணபதம,
பகலல பநக ளம நவக) ய உரளவனத ந ககவதம என வ ஞ ல பலல பனப உணட
பணணக த! இரணட ம தடனவய க அவறன க க ணபத ஓர வ ழம க வ! இ ய க வ!
அதவம )றறம ஒர மன !” வக லமப ய வ ணகபபலல ஏறம மனப இவவ றக க ச
வ ன கலப வ)யக க வ லரநத வ டபடட மன)க க ண )1ணடம வ ழ ககநவ வ லனல!

ப ரதப ப ரத)ர அடல வபஹ வ சனபய அவ) கக அத பர ஜ ரஜ பஷசகக வரநதல தநத


www.kumarikrishna.blogspot.com

அனபப ர: “இநத தகக ள ல ஙகளம உஙகளடன இனணநத வரநதக ந ம.


வ ணவவள க கபபலல பண ய ற ய உன த வ லப ஆடவர, ) தர அன வர ரப லம
எஙகள இதயஙகள ந கக ன . )ரண) வரகள ல ஒரவர ப ரததத ல ப நதவர
ஆ த ல, இநத ய வ ல எஙகளகக இநத ப த ப) வ பதத, வபரநதயனர உணட கக
ய ரகக த!”

Fig. 3

Bye Bye Everybody


“We are Leaving this Earth”
)1ளகபபல பயணதத ல )1ள த நப ஏழ வ ணவவள த த1ரரகள!

வக லமப ய )1ளகபபல இரபத ம நற ணட உரவ கக ய ஓர நத ப ப ககம பத


வ க ம! அத ஏவகனண நப ல [Missile] ஏவபபடட, அணடவவள ச ) ழநப ல [Spacecraft]
சழலவத ய ல [Orbit] சற வநத, இ கனக மனளதத வஜட வ ) ம நப ல [Aircraft],
தனரவத டட இ ஙகம மதத ம உனடய, ஓர ஒபப லல வப நணகக யநத ரம! 1986 இல
கழநத வ ணகபபல லஞ ர வ பததககப ப னப கடநத 16 ஆணடகள க, னக
வ ணவவள க கபபலகள நறறககம ந)றபடட பயணஙகனள வவற கர) க
மடதத ரகக ன ! வத னலகக ட த தத ல வ ணகபபல வ ஙகதத க ஏறவதம,
பயணதனத மடததக கனட வ தத ழகக வத டதளதத ல வ னரநத, அத வநத றபதம
கணகவரக க ட நய! அகக ட கனள ஆய ரக கணகக ) நதரகள தரதத ல னற
www.kumarikrishna.blogspot.com

ஏவதளதத அரக லம, இ ஙக தளதத அரக லம கணட பளத ஙக தம அனடக ரகள!

Fig. 4
The Spectacular Lauch of the
Space Shuttle Columbia
ஆ ல 2003 ப பரவ மதல நதத யனற ஃப ள ட வத டதளதனத ந கக இ ஙக ய
வக லமப ய வ ணகபபல 16 ) டஙகளகக மனப, க லஃநப ர ய வடகஸஸ வ நல
ப ளவனடநத த ப நப வனத ந ர கவம வத னலகக ட மல) கவம கணட உலக )ககள,
அனடநத நவதன னய எவவ தம வ வ பபத ? வ ணகபபலல ப நத ஏழ வ ணவவள
வரரகனள )க ழச நய ட வரநவறக வநத த ய, தநனதயர, கணவர, )ன வ ) ர, ன ஞ
ற ப ளனளகள ஆக நய ர ) மனடநத )யகக மற னத எபபட வ ரதனதகள ல எழதவத ?
யய ரக க ல 2001 வ படமபர 11 நதத க க னல நவனள, இரடனடக நக பர ) ள னககள ல
கழநத நக ரக க ட னய )ககள ந ர கவம, வத னலக க ட ய லம கணட தடபபற ப னப,
)றபடயம அதநப ல ஒர நக ர )ரணச மபவம கழவனதப ப ரததத த ஙக மடய த
தயரதத ல ஆழநத ர! ப ரத டடல ப நத அவ) கக வ ணவவள வ ) ய , கலப
வ ளல வ ணகபபலல வநத இ ஙகவனதக கணட வ ழதத, இநத ய வ ல அவர படதத த கர
ப ல நகதன பளள ணபரகள ஆடப ப ட ஆரவ ரம வ யத வக ணடரநத அன வரம
அபபடநய கலல ய ன ர!
www.kumarikrishna.blogspot.com

Fig. 5
The other Shuttle Crew Astronauts
Who lost their Lives.
www.kumarikrishna.blogspot.com

வக லமப ய பயண ஆள ர க ஹஸபனட [Rick Husband 45], பயண வ ) , வ லலயம


வ)ககல [William McCool 41], பயணச பப ர ன)கநகல ஆனடரஸன [Michael Anderson
43], பயணச பப ர, நடவ ட ப வரளன [David Brown 46], பயணச பப ர இல ன ர ந) ன
[Ilan Ramon 47], பயணச பப ர, )ரததவ ட கடர ல ரல க ள ரக [Dr. Laurel Clark 41],
பயணச பப ர, ப பப யல ட கடர கலப வ ளல [Kalpana Chawl 41] ஆக வ) ததம ஏழ
நபர [ஐநத ஆடவர, இர ) தர] வ பதத ல ) ணட ர! ஏழ நப ல இல ன ர ந) ன
இஸநரலலரநத பஙவகடதத மதல வ ணவவள வ ) ! )ற ஆற நபரம அவ) ககர!
இநத ய வ ல ப நத மதல அவ) கக வ ணவவள வ ) ய கலப வ ளல இரணட ம
மன ய க வ ணகபபலல பயணம வ யதவர!

வ ணவவள )1ளகபபல இ ஙகம நப த வ ல வவடததத!

1986 ஆம ஆணட ஜ வ 28 ஆம நதத வ ணவவள )1ளகபபல ‘ லஞ ர [Space ‘ Shuttle,


Challenger] ஃப ள ட க வரல மன [Cape Canaveral, Florida] ஏவதளதத லரநத
வ ஙகதத க எழநத, ஒர ) டம இயஙக 50,000 அட உயரதத ல [ச) ர 10 ன)ல] வ லலம
நப த, த ட வர பழத ஏறபடட வ தத ல வவடததத! வ ணகபபல சகக ந கப
நப தடன, பயணம வ யத ஏழ அணடவவள வ ) கள [ஐநத ஆடவர, இர ) தர]
ஒரஙநக உய ழநத ர!

Fig. 6
Kalpana Chawla Getting Ready
பத ந ழ ஆணடகளககப ப னப )றறந) ர வ ணவவள )1ளகபபல, வக லமப ய [Space
Shuttle Columbia] ஏவதளம ந கக இ ஙகம நப த, எத ரப ர த பயஙகர வ பததக
களள த! லஞ ர )1ளகபபனலப நப னற, வக லமப ய வ ணகபபலல இ நதவர,
லவர ஆடவர, இரவர ) தர. மன த ஏவபபடம நப த ஒர வ டய ல வவடததத!
www.kumarikrishna.blogspot.com

பன த தனரகக இ ஙகம நப த த, த யச னதநத, மடவ ல வவடததத!


ஐநத வ ணவவள க கபபலகள ல லஞ ர வவடதத ப ன னக க , இபநப த வக லமப ய
னதநத மனற )1ளகபபலகள ய கன நத வ டட ! ப னழதத ரககம மனற
வ ணகபபலகள ன தனலவ த யம, எத ரக ல வ ணகபபல பயணஙகள ன பண வ த யம, வ பதத ன
க ரணஙகனள அ நத ப கத ன ரணய ) கம. இதவனர னக )1ளகபபலகள ன 111
வ ணவவள ப பயணஙகனளச ச) ர 21 ஆணடகள ஸ த டடபபடத த மபடச வ யத
க டடயளளத! வக லமப ய வ ணகபபலத ன மதலல கடடபபடடத தய ர த. 1981 ஆம
ஆணட மதல 21 ஆணடகள 1ர யப பண ய ற ய வ ணவவள )1ளகபபல, வக லமப ய ! அத
27 தடனவ வ ணவவள ய ல ஏவபபடட, வ ணண யவகனளச வ வவந மடதத,
வவற கர) கப ப) ய ல இ ஙக யளளத. இரபதத எடட வத மன ஏவ ய நப த,
த டடபபட அணடவவள ய ல பகநத, 16 டகள வ ணவவள ப பண கனள மடதத, ப) கக
)1ளம நப தத ன த1வ ரப பழதகள ஏறபடட வ பததக களள க , இறத 16 ) டஙகள ல அத
னதய ஆரமப ததத!

Fig. 7
Kalpana Chawla in the Control Console
க னல 8-15 )ண கக [EST], இநத )க க கடனலக கடககம நப த, பயண அத பத க
ஹஸவபனட [Commander Rick Husband] ப ககம வ ணகபபல ‘சறறவத ம வ[Deorbit]

வ யய, ர கவகட எஞ கனள ஒர ) டம இயகக ர! வக லமப ய ஃப ள ட தளதனதத
வத ட இனனம அனர )ண ந ரம ஆகம.. வ ணகபபல சறறவத ம வ: உயரம: 170 ன)ல,
நவகம: 15900 mph, ஃப ள ட வத டதளம: 12520 ன)ல தரம. பயண இடம: இநத )க க
கடல. ப)ணடல )1ட [Re-entry]: வ ணகபபல 180 டக த ன த ரமப , மன மகக ந)ல
ந கக, வவபபம த ஙகம வய றன க க டட உர யவக க றன எத ரவக ணட, ப)ணடல
‘)1ட கக[Re-entry]
’ வ ணகபபல மறபடடத. வ ணகபபல 25 ) டஙகள இரள)யச [Blackout]
www.kumarikrishna.blogspot.com

சழலல இ ஙக யத! உயரம: 48 ன)ல; நவகம: 16125 mph. ஃப ள ட வத டதளத தரம: 3275
ன)ல! உச னல வவபபதத ல வ ணகபபல: உயரம: 42 ன)ல, வவபப னல: 20 ) டஙகள,
நவகம: 14520 mph. ஃப ள ட வத டதளம : 1720 ன)ல தரம. ப) கக ந)ல 39 ன)ல
உயரதத ல வக லமப ய பயணம வ யயம நப தத ன ப ரச ன கள நத ன ஆரமப தத !
வக லமப ய வ ணகபபல 8-59 )ண கக [EST], ஃப ள ட வத டதளதத ல இ ஙகவதறக 16
) டஙகளகக மனப வடகஸஸ ) லதத ன )1த வவடததச த யத!

Fig. 8
Kalpana Chawla inside the
Space Shuttle Columbia
வ ணகபபல னதநத நப தறகக க ரணஙகள என ?
வக லமப ய வ ணகபபலல ச) ர 2.5 ) லலயன உறபபகள [Components] உளள ! அவற ன
‘உறத பப ட னல[Reliability
’ Level] 99.9% எனற னவததக வக ணட லம, வலவற 2500
உறபபகள ல ல நக ள க வ ணகபபல வ பததளள க வ யபபகள எழல ம! 2003 ப பரவ
மதல நதத வ ணகபபலன )1ட ய ன நப த, மதலல இடத இ கனகய ல இரநத ‘உஷண
உளவ கள[Temperature
’ Sensors] பழத க , உஷண அளவகள க பபயண ஆட ன)யததகக
[Mission Control Centre] அனபபப பட த ) கனக அ வ பபகள தனடபபடட ! வக லமப ய
க வரல மன ஏவதளதத ல 2003 ஜ வ 16 ஆம நதத ர கவகடடகள எ யத தவஙக ,
வ ணகபபல வ ஙகதத க ஏறம நப த, எ வப ரள ப ககல லரநத வ லக க க1நழ வ ழநத
ஓர நனரக கவ ம [Foam Insulation] இடத இ கனக )1த படடத! ஆ ல ஸ பயண
ஆனணய ளரகள நனரக கவ தத ல ஏறபடட இ கனக உனட ல, வ ணகபபல னதவககக
க ரண) க இரககநவ மடய த எனற உறத ய க அ வ தத ர!
www.kumarikrishna.blogspot.com

Fig. 9
Kalpana Chawla Floating with
Others in the Shuttle
வக லமப ய வ ன 70% உடமப ல ச) ர 27,000 வ ர ) க வவபபக
கவ ஓடகள [Ceramic Heat Shield Tiles] ) தக கரஙகள ல ஒடடப படடளள ! அனவத ன
வ ணகபபல )1ட ய ன நப த [During Re-entry] ப)ணடலக க றற உர யவ ல, க ல பற
எ யம வவபபதனதத த ஙக , வ ணகபபனலப ப தக கக ன ! கவ ஓடகள ய வம லக
ரகள ல [Silica Fibres] ஆககப படட, வ ர ) க ப ல [Glue] ப னணககப படடனவ. க1நழ
வ ணகபபல வய றறப பகத ய ல )டடம 20,000 கவ ஓடகள [அளவ: 6'x6', தட)ன: 0.5'-3.5']
னககள ல ஒடடப படடளள ! வ ணகபபலன ந)லடமப மதகப பகத ய ல 7000 கவ ஓடகள
மடயளள . கவ ஓடகள ய வம ) க லநத பளனவக வக ணடனவ! அனவ வவபபக
க னல வவக வ னரவ ல எத வர ள தத அகறறபனவ! 1260 C உஷணதத ல உளள கவ
ஓடனடத தணல அடபப லரநத வவள நய எடததக னகய ல வத டட லம க யம எதவம
ஏறபட த! வ ணகபபல மகக லம, இ கனககள ன ப பப மன கள லம கவ ஓடகள
க னடய ! அவறறககப பத ல க, உறத வ யயபபடட க ககடடகள ல [Reinforced Carbon]
அனவ மடபபடடளள .
www.kumarikrishna.blogspot.com

Fig. 10
Kalpana Chawla in the
Spacehab
வவபபம ) னகய கத த ககப படம ப கஙகள )டடம தடதத கவ ஓடகள ல மடபபடம!
வ ணகபபல பயணதத ன நப த ஏறபடம அத ரவ, வவபபம, கள ரச ஆக ய நவறப டகள ல
ல கவ ஓடகள கழனற வ ழவதம உணட! அவவ தம இடத இ கனகய ன க1ழ ரநத ல
கவ ஓடகள வ லக வ ழநத, வவபபம சநட யத ல உஷண உளவ கள பழதனடந
த ரககல ம! கவ ஓடகள அறறப நப இடஙகள த1ய ல எ நத நப ய, மதலல
இடபப கஙகள உனடநத, வ ணகபபலன ந ரமகச 1ர னலபப ட தட) க கபபல ப பபக
கடடபப ட ம நத ரககல ம எனற ஒர கரதத உலவ வரக த! அலலத அணடவவள க
கறகள, கபனபகள இடத இ கனகனயத த கக உனடதத ரககல ம! வ ய 1நர டடப ப பபக
கடடபப ட [Aerodynamic Flight Control] ம யநவ, கபபல ஆடட அன ககப படட, கபபலன
பல உறபபகள உனடநத த ப நப கக க ரண ) ய ரககல ம! இறத ய ல ) ஞ ய
வ ணகபபலம வவடதத மழவதந) ன ப ன ) யப நப த! பல இடஙகள ல, பல
) லஙகள ல த ய, கபபலன ப கஙகனளச ந ரதத னவததக வக லமப ய வ பதத ன
க ரணதனத உளவ ய, ஆயவ ளர களகக இனனம பல ) தஙகள ஆகல ம!
www.kumarikrishna.blogspot.com

Fig. 11

Ramon Floating in the

Shuttle

வ ணவவள )1ளகபபலல பயணம வ யத த1ர வ ) கள

வக லமப ய வ ணகபபல ஆள ர க ஹஸவபனட அவ) கக வ ) பபனட வகர ல [Air


Force Colonel]. இரமன வ ணகபபலல பயணம வ யத அனபவம வபற வர. 1999 இல அக ல
டட வ ணண னலதத ன [International Space Station] தனண வ ) ய கப பண ய ற மதன
மதல சறற வத ய ல கரம வ ண ) ழடன இனணபப வ யத [Docking with Orbiting Outpost]
க டடயவர! அவரத அணடவவள க கழவ ர ஆற ஆணடகளககப ப ன மதன மதல க 16
டகள 1ணட வ ஞஞ ச ந தன கனள வவற கர) க மடதத ர! த ர)ண ) க
)ன வ யம, இரணட ப ளனளகள உளள ர.

வ லலயம வ)ககல வக லமப ய வ ன அடதத வ ) . அவ) ககக கடறபனட ஆள ர,


)றறம கடற பனடய ன ஒர வ ) [U.S. Navy Aviator]. த ர)ண ) வர. அவரகக
)ன வ யம மனற ப ளனளகள உளள ர. இரணட வபண வ ) கள ல ஒரவர , ல ரல
க ள ரக அவ) கக கடறபனட ஆள ர, )றறம க1ழககடல )ரததவ ட கடர [U.S. Navy
Undersea Medical Officer], கடறபனட வ ) அறனவ பணர [Flight Surgeon]. கணவரம
ஓயவவடதத கடறபனட வ ) அறனவ பணர ட கடர, ஸ வ ல பதவ வக பபவர.
ல ரலகக வக லமப ய அனபவம மதல பயணம! ந)லம மடவ கப நப இறத ப பயணம!
அவரகளகக ஒர பதலவன உணட!
www.kumarikrishna.blogspot.com

Ig. 12
Kalpana Chawla Being
Remembered
வக லமப ய பளத ஙக ரவ க [Payload Commander], ன)கநகல ஆனடரஸன அவ) கக
வ) பபனட வலஃபடவ னட வகர ல. 80 வ ணவவள வ ஞஞ ச ந தன கள டதத
எலல வ த ஏறப டகளம வ யய நவணடயத அவரத பண . வ ணவவள ச பப ர நடவ ட
ப வரளன ஓர அவ) ககக கடறபனட வ ) அறனவ )ரததவர. வக லமப ய அவரத மதல
பயணம. இல ன ர ந) ன இஸநரலலரநத வநத வக லமப ய வ ல பஙவகடதத மதல
வ ணவவள வ ) . இஸநரல வ ) பபனட வகர ல. அவரகக )ன வ , மனற பதலவர,
ஒர பதலவ உளள ர.
www.kumarikrishna.blogspot.com

ப ரததத ல ப நத அவ) கக வ ணவவள வர ஙகன


றபதத ஒனற வயத கலப வ ளல ஓர ப பப யல எஞ யர [Flight Engineer].
ப ரததத ல ப நத, அவ) ககக கட)கள ஆ கலப ஸ வ ணவவள வ ) ய க,
அணடவவள த நதடலல உய னரத த ய கம வ யதவர! மதல இநத ய வ ணவவள வ )
ர நகஷ ஷர) [Rakesh Sharma] ரஷய வ ண ) ழ ல பயணம வ யத ப ன, மதல வபண
வ ணவவள வ ) எனற வபயர வபற வர, கலப ! இரணட வத இநத ய வ ணவவள
வ) எ னம, அவ) கக வ ணகபபலல இரணட மன அணடவவள னயச சற வநத
மதல வ ணவவள த த1ர ஙனக எனற பகழனடநதவர!

Fig. 13
Space Shuttle Exploding Scenerio
During the Return Journey
‘மதன மதல இநத யத தப ல பயண வ ) தனத வ லதத ய நஜ.ஆர.ட. ட ட [J.R.D. Tata]
அவரகநள எனன க கவரநதவர. ன ப பப யனலப ப னபற அவநர க ரண கரதத ’
எனற கலப வ ளல ஒர மன க க யளள ர. கலப இநத ய நத தத ன வ ணவவள
வர ஙகன ! டலலகக வடகநக 75 ன)ல தரதத ல உளள கர ல [Karnal] எனனம ஊ ல 1962
இல கலப ப நத ர. த கர பல நகதன பளள ய ல [Tagore Bal Niketan School] கலப
கலவ பய ன ர. கலப ற வயத ல ன கக ள நப டடய ல நக தரனகக இனணய க
ஓடடக க டடயவர! இரவரம வவக தரம ன கக ள ல நப ய மடவ ல ஓர வ ) ப பய ற க
கடதத ன அரநக வநத றப ரகள! வ ) ஙகள ஏறவனதயம இ ஙகவனதயம பல தடனவ
நவடகனக ப ரததப ப க அநத நவடனகநய கலப னவ வ ) த தன ப வப ய யல
www.kumarikrishna.blogspot.com

பய லத தணட வ டடத க, அவர ஒர )யம க ய ரகக ர! உயர னலப பளள ய ல


படககம நப நத, த வ ர வ ணவவள எஞ யர க [Aerospace Engineer] நவணடம என
) உறத ய ல இரநத ர!

Fig. 14
Space Shuttle Broken Parts
1982 இல பஞ ப பலகனலக கழகதத ல வ ) வ யல எஞ ய ங படதத ஆடவர )தத ய ல
பய ன ஒநர ஒர வபண ) ணவர ய, B.Sc. [Aeronautical Engineering] படடதனதப வபற ர.
அதறகப ப க அவ) கக வ றகப பலமவபயரநத வடகஸஸ பலகனலக கழகதத ல [University
of Texas] ந ரநத, 1984 ஆம ஆணட M.Sc. [Aerospace Engineering] படடதனதப வபற ர.
அபநப த அவ) ககக கடய ர [U.S. Citizen] தகத யம கலப வககக க னடததத. ப க
1988 இல வக வல ர நட பலகனலக கழகதத ல [University of Colorado] ந)றபடபனபத
வத டரநத, த த 26 ஆம வயத ல ஆரவந) ட படதத Ph.D. [Aerospace Engineering]
படடதனதயம அனடநத ர! கலப ஓர அவ) ககனரத த ர)ணம வ யத வக ணட ர!
அவரத கணவர ஜ1ன ப யர ஹ ஸன [Jean-Pierre Harrison] ஒர வ ) ப பய ற ய ளர [Flying
Instructor].
மதலல க லஃநப ர ய வ ல உளள ஸ வ ன அவ)ஸ ஆயவ ன)யதத ல [Ames Research
Center, Moffit Field] க ற டபப ல ‘உயர வ ன ப யம வ ) ம [Air
‘ Flows around High
Performance Aircraft] எபபட இயஙகம எனற ந தன கள வ யத ர. 1994 ட மப ல
ஸ வ ன வ ணவவள )1ளகபபல க பபண ப [Space Shuttle Mission] பய ற ககத
நதரநவதடககப படட ர. அபபய ற ககப ப ன கலப வ ணவவள க கபபல பயணஙகள ல
பப ர கப [Mission Specialist] பண ப ய நவணடம. 1997 இல த டட ) டட அவரத மதல
வக லமப ய வ ணவவள க க பபண STS-87 [Space Mission STS-87]. STS-87 க பபண ஸ
னக வத மன வ யயம, நணண1ரபப யல பளதகக ப பயணம [Microgravity Payload
Flight]. அபபண ய ல கலப ‘சய கரச க கரம ‘ இயகக ர க [Robotic Arm Operator] நவனல
வ யத, 376 )ண ந ரஙகள [ச) ர 15 டகள] அணடவவள அனபவம வபறறளள ர. மதல
பயணதத ல, வ ஞஞ த தனணகநக ள [Science Satellite] ஒனற கடட )1 க கடநத வ லலக
னகததவற வ யதத ல, கலப பழ ககப படட ர. உடந அரக ல இரநத )ற வ ) கள
அணடவவள 1ச ல அடதத [Space Walk], வ லக ச வ லலம தனணக நக னளக
www.kumarikrishna.blogspot.com

னகபபற ர!

Fig. 15
Space Shuttle Columbia
Details
www.kumarikrishna.blogspot.com

1997 மதல வக லமப ய பயணம மடநத ப னப, கலப இ)ய )னலத


வத டரகனளக க1நழ ப ரததத கவம, கஙனக த கமபர) கப நப வனதக கணட
கள பபனடநத த கவம ஓர இநத யச வ யத ரப டம க ர! ஆஃப கக ப னலவ
) கத நத னறவத கவம, அத ல ன ல த ஓர ரமப நப ல வத வத கவம ரப டம
வ லல ய ரகக ர! 2003 ஜ வ 16 ஆம நதத அவரத இறத ப பயணம க வரல மன
ஏவதளதத ல தய ர க இரநத வக லமப ய வ ணவவள க கபபலல தவஙக யத! வ பததக
களள வக லமப ய வ ன 28 ஆவத மடவக க பபண STS-107 [Space Mission STS-107]!
அதன வ ) ஆள ர க ஹஸபனட [Commander Rick Husband] கழவ ரள ஒர க பபண
பப ர கப [Mission Specialist] பண ப நத ர!
வக லமப ய பயணதத ல கலப ப ய நவணடய பண கள
1. வ ணகபபலன ‘பளத ஙக மற தத ல[Payload
’ Bay] பலவ த அணடவவள ச ந தன கள
ப யச த ஙகனள அன)கக நவணடயத.
2. வ ணவவள ய ல நண ஜ1வ கள வளரச ச ந தன [Astroculture (Bacteria)]
3. மறநப கக பநர ட ன படகச த ஆயவ [Advanced Protein Crystal Facility]
4. வ ண பப பநர ட ன வளரச ச ந தன [Commercial Protein Growth]
5. உய ரப வப ய யல க ட மன ஏறப ட [Biotechnology Demonstration System]
6. எடட உய ரதவத கபபச ந தன கள [Biopack ESA, Eight Experiments]
7. 1ர நப ககப பனகத தணல அடபபச ந தன [Combustion Module with Laminar Soot
Processes]
8. ஆவ 1ர த1 அனணபப ஆர யச [Water Mist Fire Suppression]
9. க1ழ லய ஸ எணண ல த1கநக ள அன)பபச ந தன கள [Structures of Flame Balls
Experiments at Low Lewis-number]
10. த யம ஒதத பணடஙகள ன யநத ரவ யல [Mechanics of Granular Materials]
11. வ ணவவள ய ல அழதத வ யவ ன ர ய வடயல மன ச ந தன கள [Vapour
Compression Distillation Flight Experiments]
12. ஸநய னலட படக வளரச உனல ஆயவ [Zeolite Crystal Growth Furnace]
www.kumarikrishna.blogspot.com

Fig. 16
Mouning at
Johnson Space Center
வ ணவவள )1ளகபபலகள ன ப ரச ன கள, எத ரக லப பயணஙகள
1960-1972 ஆணடகள ல ஸ வவற கர) க நத ர )ணடலப பயணஙகனள கழதத ய
அவப லநல த டடஙகள ய வம ஓயநத ப னப, இரணட வத கடட வ ணவவள )1ளகபபல
www.kumarikrishna.blogspot.com

[Space Shuttle] த டடம 1977 இல உரவ க 1981 ஆம ஆணடலரநத ப பப யல படலம


ஆரமப) த! வ ணவவள )1ளகபபல த டடதத ல ஆரமபதத லரநநத டன ன தவறகள, த ச
வ லவ )1 ல [Cost Overruns], தய பபத த )தஙகள, களளதத ம [Fraud], ரவ கக
நக ள றகள, இபபட பல இனடயறகள ஏறபடட, மதல பய ற ப பயணம வத டஙகநவ ச) ர
பதத ணடகள ஓடவ டட ! ஒவவவ ர வ ணவவள )1ளகபபல பயணததககம [ஏவதல,
ப பபக கணக ண பப, இ ஙகதல] ச) ர 250 ) லலயன ட லர வ லவ கம எனற
அ யபபடக த! ஐநத வ ணவவள க கபபலகள உளள நப த, ஆணடகக 60 அணடவவள ப
ப பபகனளத ஸ மதலல த டட) டட ரநதத! ஆ ல ர ய க டநதத, ஆணடகக 5
அலலத 6 பயணஙகநள! எஞ ய மனற வ ணகபபலல இ ப பயணஙகள வத டர) க ல,
அவறறகக ஒபப யவ ற கன நத ஆணடகக 2 அலலத 3 ஆகச றதத வ டல ம!
1986 இல ஏறபடட லஞ ர வ பதத ன க ரணதனத உளவ வ யத நப த, ஸ அவ) ககக
க ஙக ரஸடம )ன தத, த ததக க ய பல வ யத கள வத ய வநத ! வ ணகபபல
பயணதத ன வ)யய வ லவ கணகககள, த டடஙகள ன கழச ரலகள, த1வ ரத தகவலகள
ஆக யனவ )ன ககப படடரபபதடன, பல ப லலயன ட லர வ ரய) க ய ரபபதம, நறறக
கணகக வ த )1 லகள [Federal Code Violations] வ ணகபபல அன)பப டல
வ னளநத ரபபதம கணட ப டககபபடட !
www.kumarikrishna.blogspot.com

Fig. 17
The Great Woman Astronaut
We Lost for Ever
வ ன 16 ஆணடகள [1986-2002] வ ணகபபலகள ன க பபண கள பப கவம,
வப றபப கவம பலமன ன நவ யளளனத வ)ச தத ன நவணடம! பத ய ஆயவத
தனணகநக ள ஏவதல, வ யலற தனணக நக ளகனளக னகபபற ல, வ ணவவள
னலயஙகனளச வ பப) டல, ஹபப ள வத னலந கக ஏவ யத, பலமன ப பதபப ததத,
வ பப) டடத, வ ய ழன, வவளள , ச யன நப ன அணடக நக ளகளகக வ ணண யவச
) ழகனள அனபப யத ய வம வ ணவவள வரல ற ல வப னவ ழதத ல வப கக
நவணடய கழச கள கம! அணடவவள ய ல உரவ க , மனற வ ) கநள ட ப) னயச
சற க வக ணடரககம வ ணண னலயததடன வத டரப வக ளளவம, அடதத இ மடகக
நவணடய பல வ ணபண கனளத தவஙகவம வ ணகபபல பயணஙகனள )1ணடம
ஆரமப ககதத ன நவணடம! வ ணகபபல க பபண கள ல பல தளஙகள ல நவனல வ யத
வரம 12,000 அவ) கக பரகள ன நவனலகனளப ப தக பபக க கவம, ) ஞ ய மனற
வ ணகபபலகள )1ணடம உய ரதத எழநத ப ககதத ன நவணடம!

வக லமப ய இழபப நப னற 1986 இல வகன ட வ ணவவள ன)யதத ல ஏவ ய நப த


வவடதத லஞ ர வ ணகபபல ஏறக நவ, ஏழ உய ரகனளயம, 25 ப லலயன ட லனரயம
வ ழஙக ய ரகக த! 100 க பபண ப பயணஙகளகக டன ன வ யயப படட வக லமப ய , 28
ஆவத பயணதனத மடகக )நல, மசச னற நப த, உலக வ ஞஞ களககம,
எஞ யரகளககம வபர வ யபனப மடடக த! 2003 இல கழநத வக லமப ய வ ணகபபல
னதவ ல ஏழ ) நதர உய ழநததடன, 100 வ ணவவள ச ந தன வ னளவகள ) யநத
நப ய, 25 ப லலயன ட லர தய பபத வத னகயம )ன நத நப த! எலல இழபபகனளயம
வ ட, இ நத நப ஏழ உன த ) த உய ரகளகக ஈட வத னக எததன , எததன
ப லலயன ட லர எனபத கறபன ய ல கட கண கக மடய த அளவத வத னகய கம!