Vous êtes sur la page 1sur 27

www.kumarikrishna.blogspot.

com

1.ஆணம - பதம பப ததன

ஸன வ சனககக கலய ண னத ந மனவ ல இலம . ஏன எனற ல அத


பபபபர னட கலய ணம. ஸன வ சன பபறறற ரகள பப யவரகள க யம, கழநமதப பரவம
ந.ஙக த பப மம க கலய ணம பசயய ஆமசபபடட ரகள. பவறம ரப பப மம மய வ ட,
தஙகள ந ல வயதக கழநமத ச. சச ற ல எனற படடத. ப றக எனன? பபண
க மடகக றப யவ டம? ஆததரப பணமண ஐயர கள ரக ண கக இரணட வயத.
கலய ணம ஏக தடபடல. பபறறற ர டய லரநதபடறய ஸ ன ஸன வ சனககம ரக ண
அம ளககம த ர ணம நடநதத. அநதச ச கக ல சஷடயபத பரதத கக மனறப, த ர ண
ற மடய ல உடக ரம ப கக யம இர சமபநத களககம க மடதததத ன சசம.

கலய ணம எனற பததத றக அகர த ய ல ஒர அரததம இரகக ம. கவ ஞனத வ ய கய னம


ஒனற இரகக ம. அபதல ம எனககத பத ய த. நமடமமற உ கதத ற இநத கதத ன
கலயபததத ற , த ர ணம எனற ல க ப பபரம க ளததம க க ரமபம எனற பபயர.

ஸன வ சன தகபபன ர ஆததரப பணமணய ரகக இமளததவரல . ஆததரப


பணமணய ரம ஸன வ சன தகபபன ரகக ச யக கடயவரல . இபபட இரவரககம
ஆரமப தத ப Cன ன தவநத யததம, ந ளகக ந ள வளரநதத. ச.ரவ மச, ய மத,
இதய த ... இதய த , பரற சவர ஐயர (ஸனவ ன தகபபன ர) தனத பபரம க றகறறபட,
ஆததரப பணமண ஐயர நடநத பக ளளவ லம எனற கமபபளயணட (complaint).
அதறக த ர க, " பப ளமளபயனற தரமமபக க ளள ப றப டட லம வ மறததக
பக ணடத ன ந றகம; அதறக மன பணமணப பபரம ய ன ஜமபம ச ய த" எனப ர.

ஸன வ சனம ரக ண யம தவநத யதததத ல க நத பக ளளவ லம . அமதப பறற


இரவரககம பத ய த. பரற சவர ஐயர ஒவபவ ர வரஷமம தன பதத ரமனச சமபநத
வடடறக அனபப மவபப ர. ப றக இல த றந ண வடடம எல ம பச லலக பக ணட
வரஷம பர வ கவம றபச, அத ஒர 'ஐடடம ந யஸ'. ஸன வ சனககச சமபநத வடடறகப
றப வபதனற ல பர மபக கஷ . வ ஷயம ரக ண இரகக ற ள எனற ந மனபப ன ல அல ,
பகணம க மடககம; ந ம நத ந ள ' பப ளமள', ' பப ளமள' எனற உபச ரம;
வ மளய டட, அபப வ ன றக பமம அடயம எடட த இடம; ற லம வ மளய டவதறக
ந ரமபப பயலகள; இதத ன வட எனற ல பவக கஷ .

இபபட பதத வரஷஙகள கழ நதன.

சமபநத சணமட ஓயவ லம .

ச. வம ச னனப மபயன க இரநத ப தவ கப பப ய ன தன க வ டட ன. பரற சவர


www.kumarikrishna.blogspot.com

ஐயரககப மபயன வளர வளர கதஹ ம. ஆததரப பணமணககப 'பதத கறப கக' ச நத
மகரததம எனற கமடச த தரபமப உபறய க கக றவணடய க ம பநரஙகவத ல கநத
சநறத ஷம. ஆததரப பயம எனன பசயக றறன ப ர எனற தம மனவ ய டம வரம
றபச ன ர. அவரமடய சகதர ண யம தனத கணவன வர பரஷன எனபத ல கத யம
கள தத ள.

ச. வம ன ர வடடககப றப வத படபபடய கத தமடபடடப றப ய றற. மதலல


பக ஞசம வரததநத ன. ஆன ல ச. பஸதகம படதத வனல வ ? அத ல 'தநமத பச ல கக
நத ர லம ' எனற படதத ரகக ற ன. தநமதய ன பச ல நத ரதமத வ ட, மக நத ரதத ல
அத க அனபவம உணட. ச. வம ன மர பவறகக ஆரமப தத ன. க ரணமம பக ஞசம
உணட; ரக ண மனறப ல அவனடன வ மளய டவத லம . ஓட ஒள ய
ஆரமப ததவ டட ள. ரக ண ய ன தகபபன ரம, அவன அஙக ஒர தடமவ பசனற ரநத
பப ழத தகபபன மரப பறற ப றபச க பக ணடரநதமத எல ம ரக ண வநத அவன டம
பச லலயழத ள.

அவளககச ச. வ ன தகபபன மர எபபடப றபச ம எனற வரததம. கழநமதயளளதத ல தன


இரகச யதமதச ச. வ டம, அவன அஙக பசனற ரககம பப ழத பச லல வ டட ள.
அத லரநத ரக ண எனற ல ச. வ றகத தனத உளளம எனற ஒர பறறதல. ஆன ல
வ ன .தம, அதமதய ன .தம அடஙக த றக பம. அநதக றக பதத ல ஏறபடட
பவறபப ன ச மய, ச. வ ன னவ கதத ல ரக ண மயத த.ணடயதம உணட.

ரக ண பஷபவத ய ன ள.

சடஙககளம ஏக தடபட க நடநதன. ஆததரப பணமண ஐயர றந ல வநத அமழததம,


அஙக ரநத ஒரவரம றப கவ லம .

ரக ண கக கநத வரததம. தன ச. வர ல இரபப ர எனற ஏஙக ன ள. ஆததர ஐயரம


கழநமத ரக ண ககச ச நத மகரததம பசயவ கக ஒர நல த னதமதப ப ரதத, பரற சவர
ஐயரகக ஒர கடதம எழத ன ர.

பரற சவர ஐயரகக இநதக கடததமதக கணடதம உளளம ஆனநதக கதத டயத. த ன
பநடந ள எத ர ப ரதத ரநத த னம வநத உதஸ கதத ல அனற வ ரநத நடதத ன ர. ப றக
சமபநத கக ஒர ந.ணட கடதம ஏறககமறயக கறறப பதத ரம ஒனற எழத , அத ல 5000 ரப ய
மகய ல தநத ல த ன தன கன ச நத மகரததம பசயவ ன எனறம, ற லம சமபநத
ஐயரவரகள ன ச.ர வ மசக கமறகமள எல ம இபபப ழத ச கடட னன பபக றகடடக
பக ளள றவணடம எனறம எழத இரநத ர.
www.kumarikrishna.blogspot.com

இநத வ ஷயதத ல ச. வ றக னதத ஙகலத ன; இவவளவ றகம ரக ண , ப பம எனன


பசயத ள எனற ந மனதத ன. ஆன ல தகபபன ரகக அடஙக ய ப ளமள. பச ல வம
மடயவ லம ; ப ல வம மடயவ லம .

இநத வ ஷயதமதப பறற ரக ண தனககக கடதம எழதவ ள எனற எத ரப ரதத ன. அவள


எழத ன ல அவன ந வலகள ல படதத கத ந யக றப ல, ரக ண யம தனனநக
க தலகக ற ள எனற அபப வ ன றக பதமதயம எத ரபபதறகத தய ர க ய ரநத ன.

ஆன ல கடதம வரவ லம .

ச. வ றகப பப ய ஏ றற க இரநதத. ஒரறவமள ந வலகள ல படதத த ...


றவபற ரவமனக க தலகக ற றள எனனறவ ! பப மம க கலய ணம பசயயபபடட பபண,
றவபற ரவமனக க தலதத... கமடச ய க ப ரம ச ஜதத ல கலய ணம பசயத
பக ளளவதத ன ந வல சமப ரத யபபட சவ ரஸய ன மடவ. அபபப ழதத ன
கத ச யனம, வ சகரகறள எனற ஆரமப ததக கழநமதக கலய ணதத ன பக டம கமளப
பறற வ ய சம எழத மடயம. ச. வ ன உளளதத ல எனன எனனறவ எணணஙகள எல ம
கவ நதன. ஆன ல ரக ண ய ன .த ஒர பப ய ஏ றறமத ன சசம.

கடதம வரவ லம .

ச. வ றக ஒர றய சமன றத னற யத. ரக ண மய இரகச ய கக கவன தத ல, அல த


அவமளச சநத தத ல, தனமனக க தலகக ற ள எனற கணடப டதத வ ட ற எனற
றத னற யத. அபப வ றகத பத ய த றப க றவணடம.

ச. இபபப ழத பசனமனய ல படததக பக ணடரகக ற ன. அபப வ றகத பத ய ல


றப வத அவவளவ கஷட ல . பளள ககட ணவனகக தகபபன டம இரநத பணம
தரவ கக வழ பத ய த?

ஆததர ஐயரவரகளககப பணமணத த ரம ச ற த உணட. பரற சவரன தன வழ கக


வர ல எஙக றப ய வ டவ ன எனற மத யம. தன பச ல சகத ய ல, பரற சவர ஐயர றவற
பபண ச. வ றகப ப ரகக எததன தத ல தடதத வ ட ம எனற மத யம இரநதத. பயல
ச. வம இபபட இரபப ன எனறகடச ச ச யம றபச யதணட. இமதக றகடட
ச யப ம ரக ண ககக கணண.ர வரம.

"அவமன றநதவ ட. பக டடதமத அடகக வ டக றறன" எனற ரக ண ய டம பச லலய


www.kumarikrishna.blogspot.com

க ஙகளம உணட.

'றப ஙகள அணண ' எனற கணண.ர வ டட உபவ சம இரபபறத ரக ண ய ன


வழகக க வ டம றப ல இரநதத. அவள கணவன எனற வ ரதமதய ன பரண அரதததமத
யற நதவள அல . உளளதத ற ஏறத தனமன யற ய த பகத , ப சம ச. வ ன .த வளரநத
பக ணறட இரநதத.

ச ற பரவதத ல அவனடன வ மளய டன பதல ம ஒனற றகப பதத க உளளதத ல


வ மளய ட ஆரமப ததன. எததமனறய தடமவ 'அவரககக கடத ச எழத றவணடம' எனற
க க தஙகமள எடதத மன மவதத றநரஙகள உணட. ஆன ல எனன ந மனததக
பக ளவ றர , வ றகத பத நத ல பப ய அவ னம எனற பயம.

ஊர வ மய மட மடய ? ரக ண வ ழ பவடடய க வ டட ள எனற ஊரக


க ழஙகள மடறய றபசச. ஊரச ச ற களககம ரக ண எனற ல ச ற த இளகக ரம. இதன ல
ரக ண கக ஆறத க ஒரவரம இலம . அவள த ய ர அவள தகபபன ன எத பர ல.

பஷபஙகள ற ப வமகயணட. ச வறமறப ப ரதததம கதக ம, கள பப இமவபயல ம


ப றககம. ச ச நத மய அள ககம. ச உளளதத ல க ரண றற தககதமத, றச கதமத
எழபபம.

ரக ண இயறமகய ற றய நல அழக . ச ற ப ர யதத ற றய ஆமள வ ழஙகம வ ழ கள.


அதவம இயறமகய ன ப பரண க ரமப இரககமபப ழத! ஆன ல கமப ச ச மப ய
உளளதத ன உளபள ள , அவளத தயரம றதஙக ய கணகள ல ப ரத பலககம. அவமளப
ப ரககமபப ழத, நமம யற ய த பபரமசச வரம.

ஊரப றபசச றகம பப சச பப றகம பயநத, அத க ம ய ற றய ஆறற றகச பசனறவ டட


வநத வ டவத வழககம. ஆதத ல ஊரககச சறறக கபப ட தரதத லத ன ஆற. ரக ண
பய றறவள.

அனற வ டயறக ம ந ப ல றப ல க யநத பக ணடரகக றத.

ரக ண கடம எடததகபக ணட கன நத தம ந ர ற ஆறற றகச பசலலக ற ள.

கணகள ற சறறக கரநத, மகததடன பநரஙக றந கக ன ல சநத ரன ல ப ரத பலககம


கணண.ர.
www.kumarikrishna.blogspot.com

அநத ஆறத ன அவள கவம மயக றகடகம.

ஆததர ச ற ய ஸறடஷன. மனற ண வணட பக ஞச றநரமத ன ந றகம. ச. அத லரநத


இறஙக ன ன. எபபடய வத ரக ண மய அவள பபறறற ரககத பத ய ல க ணபத எனற
ந மனபப. கணட அவள டம எனன றபசவத, எனன பச லவத எனபறல ம அவன ந மனகக
வ லம . அவமள எபபடத தன ய க, இரகச ய கச சநத பபத எனற கட எணணவ லம .
வடடன பககம பசனற ல பவள மறறதத றக வர டட ள ? வநத ல தனமன அமடய ளம
கணடபக ளள டட ள ? எனற நமப கமக. அவன அவமளச சநத தத பவக ந டகள க
வ டடபதனற, ஏறககமறய ஐநத வரஷதத றக ற க வ டடபதனற ந மனபறப இலம .

ஸறடஷன லரநத வநத ல - அத வத அஙக வணடகள க மடய த. நடநத வநத ல, அநதப


ப றற ஆறமறக கடகக றவணடம.

நடநத வரக ற ன.

கமரறயற அகரக ரதத றக றநர கச பசலலம ப மத வழ ய க நடநத வரக ற ன. னதத ல


பயம பக ஞசம படபட எனற அடததக பக ணடத.

எத றர ஒர பபண வரக ற ள.

அவளத ன.

வ த யம றக மழ ச. வ ன ற ல, கரமண கரநதத றப ல அவமள அனபப யத.

ப ல றப னற ந த ன.

ச றற மட கடடகபக ணட ச ச யம ச. பவனற கபப டட, ப னறன ட அம நத


பக ணடரநத ஒர கழநமத, த டபரனற பத ன னக வயத நஙமகய க, அத லம அழக ய க
ற யமதக கணட ல, ய ரககதத ன அநத ஙக ய ந வ ல அமடய ளம கணடப டகக
மடயம?

அவள தனமனக கடநத பசலலமவமர கரநத கவன தத ன; உளளம அவளத பனனற


www.kumarikrishna.blogspot.com

க ரண றறக கற யத. ஆன ல அவள ஜ மடபயல ம... ப தவ கப பபயமரச பச லலக


கபப டட ல... நமப கமக ய மர வ டடத?

"ரக ண !"

அநதப பபண த டகக டட ந னற ள.

"ரக ண !"

வநதவள ரக ண த ன. தன பபயமரக கபப டக றகடடதம பயம. வ யமடதத பயம. ஆன ல


கரல ஜ மட எல ம இரணட ம மமற சபததத ல ய ரமடயத த றய படடத.

"ரக ண !" எனற ன றபடயம. சறறத மத ய க "ய ரத?" எனற ள.

"ந னத ன ச. !"

வ ரதமதகமளக றகடடதம அவள உளளதத ல த ஙக மடய த கதக ம; அத ல ப றநத


றச கம, கணகள ல ஜ ம த மர த மரய கப பப ஙக யத. அழ றவணடப னற ரநதத. ச கக
றவணடப னற றத னற யத. கணடதத ல ஏறத ஒனற கடடய க உரளவதறப ல இரநதத.
உதடகள அழ றவணடப னற தடததன. உதடமட ப தவ கக கடததகபக ணட
வ ழஙக ன ள.

"ரக ண , எனன இனனம அமடய ளம பத யவ லம ய ? இனனம சநறதக ?"

"இலம , ஆதத றக வ ஙக, றப றவ ம" எனற ள.

"ந ன அஙறக வரவ லம ..."

ரக ண கக ஏறத னத ல அடதத த இரநதத.

"உனமனப ப ரககதத ன வநறதன. இஙறக வ . ஆறறஙகமரப பககம றப றவ ம" எனற ன.


www.kumarikrishna.blogspot.com

"ச " எனற ள. ச. வ றக இத ல ச ற த ஆசசரயம த ன. பவக தண சசலக எனற படடத.

"ரக ண உனன டம ஒனற றகடகறவணடம! றகடமபறய ?"

"சநறதக ?"

"ப ன ஏன எனககக கடதம எழதவ லம ...?"

"ந மனதறதன... ந.ஙகள எனனவ வத ந மனசச பப யறள எனற பயம."

"இபபடப பயபபடட ந ன பச னனபட எபபட நடபப ய?"

"கடட ய க நடகக றறன. சதத ய நடகக றறன. சதத ய க..." எனற தடதடததக பக ணட
றபச ன ள.

"உன வம, அபப வம சணமட ப டசசகக ற றள, அவரகள நமம க கவன தத ரகள ?
அவரகளகக ஒர பதத கறப கக றவணடம. ந ம இரவரம அவரகளககத பத ய ல
எஙறகய வத றப யவ ட றவணடம. ந. எனனடன வரக ற ய ? கடட யம வரக ற ய ?
மகயடததக பக ட."

"வரக றறன ச...." தனமனயற ய ல பமழய ச ற கழநமத ந மனவ ற மடககப றப ன ள.


த டபரனற கணவன எனற ய மத ந மனவ அவமளக கழபப யடதத வ டடத. றக ப ததக
பக ளவ றர , ய மதக கமறவ கப றபச யதறக எனற ந மனவ ல வ ம ன ள.

வ ம லடன " னன யஙறக " எனற வ ரதமத பவள வநதத.

ச. வ றக ரக ண தனமன றககவ லம எனபத ல ப பரண ஆனநதம.

"ரக ண ந. எனமனச ச. எனற கபப டட ல த ன...!" எனற அவள சதத யம பசயவதறக


எடதத மகமயத தனத கரதத ல பறற ன ன. அவள மக எவவளவ ப தவ க பஷபம றப ல
இரகக றத. உளளதத ல இரநத ஏறத ஒனற உடல பர வ கப ப யவத றப ல இரநதத.
www.kumarikrishna.blogspot.com

ரக ண யம கரதமத இழககவ லம . இழகக இய தபட வலவ ழநத ள. கசசமம, ந ணமம


மகதமதச ச வககச பசயதன.

"ந.ஙகள இபபடக றகடட ல..."

"பச னன லத ன..."

"ச. " எனற ப தவ க அவன க தடன க த மவததக கற ன ள... அதரஙகள எனறம


ர த வ தம ரநதன.

ச. வ ன கரஙகள அவள இமடய ல ப தவ கச சரணடன.

அவள இமடய லரநத கடம மக றச ரநத ணலகக நழவ யத.

"ரக ண ! ந ன பச னனபட றகடப றய !"

"இனனம சநறதக ? ந.ஙகள கபப டம இடதத றக வரக றறன."

அவள கணகள ல ஒர றஜ த ப ரக ச ததத. ஒர பக ஞசதலம, கமழவம க ணபபடடத.

ரக ண அவனத ரப ல ச யநத ள.

"ரக ண ந ன வநதத க எவரககம பத யக கட த. உன அபப வ றகக கட..."

"ஆகடடம."

இரவரம தழவ க பக ணடனர.

ப ய னம வரவ லம . வ க னம வரவ லம .
www.kumarikrishna.blogspot.com

"ரக ண !" எனற ன.

"ச. " எனற ள.

அவள கரதத ல மதத டட ன.

அவமளச சறற ய ரநத கரஙகமள .டட ன.

கழநமத ரக ண ந ணதத ன ல தழதழதத கரலல ப தவ க "ந ன" எனற ள.

சடகபகனற ச. வ கக கபக ணட "றப ய வரக றறன கணறண" எனற பவகறவக கச


பசனற ன.

ரக ண ககத தககம பநஞமசயமடததத. அவன மதக ல மவதத கண ற ல ப ரததக


பக ணடரநத ள. வ ம வ ம மசச வநத பக ணடரநதத.

ஆறற ன அககமரமய அமடநததம ச. த ரமப ப ப ரதத ன.

ரக ண அவன இரநத த கக ல கமப டட ள.

ரக ண ய ன பநஞச ல றபடயம ற கம கவவ யத.

நடநத கனவ மறநதத.

ரக ண கணவனககக பக டதத வ ககத ததததமத றககவ லம . பபறறற டம


கறவ லம . ஆன ல இயறமக கற த வ டவ லம . ரக ண தனத கணவன ன ந மனமவ
றவ த வணணம இயறமக கரமண ப நதத.

இரணட த க ஙகள ல இயறமகய ன றக ள றகள அவள .த றத னற ய ன.


வடடறகத பத ய த.
www.kumarikrishna.blogspot.com

பணமண ஐயர த டகக டடப றப யவ டட ர. ச. மவப பறற அவர ந மனககறவய லம .


தனத கறறம எனற உளளம கற யத. க தத ரதமத எல ம கள ன .த த கக ன ர. "ய ர
எனற பச ல? பயம த பத ம தத வ டக றறன" எனற கரஜ தத ர. இதறக ற ல த ய ன
ப டஙகல றவற. ரக ண ஒனற றகம பத ல பச ல வ லம . கணவன இடட பண மய
றபப ள ? அவர வரவ ர, கடதம எழதவ ர எனற நமப கமக இரககமறப த...

இரகச யம எனபத ச வ ஷயஙகள ல பவக கஷட ன க யம. ஊ ற ப தவ கப


பரவ யத. ஊரப றபசச றகக றகடப றனன? ஒனற றகப பதத கத த நதத. எநத
ஊரககரவ றய றப ய பரற சவர ஐயர கடமபதத றகம கற வ டடத. ரக ண ய ன .த
அவரகக உளளர ஒர ப சம இரநத வநதத. மதலல நமபமடயவ லம . ச ச ரம உணம
எனற ப றக எனன பசயய மடயம? சமபநத ய ன .த ரநத க தத ரதமத எல ம
ரக ண ய ன .த ச தத யம, தம கனகக ந.ணட கடதம எழத வ டட ர.

ச. வ றக மனப பணம எடததக பக ணட ரக ண யடன ஓடப றப க றவணடப னற ஆமச,


நமப கமக இரணடம இரநதன. இபபப ழத அநத நமப கமகயம பறநத றப யவ டடத.
த னத ன கறறவ ள எனற அபப வ டம கசச ல ல எபபடச பச லலவத? ற லம
ரக ண ய ன .த பழ ஏறபடட வ டடறத, அவமள எபபட ஊர ர அற ய ல மவதத
வ ழவத? ச. வ ன னம க ஙக யத.

இசச யம ரக ண ய டம இரநத கழற க கழற கணண.ர ல நமனநத ஒர கடதம வநதத.


அவமளக கடடக பக ணட றப யவ ட றவணட ம. மனப பச னனபட ச.கக ரம
வரறவணட ம. அபப மவயர ள ம; வட நரக க இரகக ம. அபப வ டம
பச ல வ லம ய ம. கழநமத ரக ண கக எனன நமப கமக!

ச. வ றக எனன பத ல எழதவத எனற பத யவ லம . மத யம இலம ; றபச ல


இரநதவ டட ன.

ரக ண மயப பறற இரபவல ம ந மனதத அழத ன.

ஆன ல தகபபன டம றவற கலய ணம பசயத பக ளளப றப வத லம எனற கறத


மத யம இரநதத. அபப இரகக டதத றகம பசனமனககம பவகதர ல வ ?
அதன லத ன மத ய ரநதத. ற ல படபப றக அவச யம 200 ரப ய றவணட ம. அநதப
பப ய பச லலய வத...

ரக ண கடததமத எத ரப ரதத ள. அத எபபட வரம?... இநத உளளர ஏறபடட ன


உமளசசலம, இரதய உமடவ லம ச. ந றவ ய இ டச யம உமடநத றப ய றற.
www.kumarikrishna.blogspot.com

அநத அத ரசச ய ல மமள கழமப வ டடத.

"அவர வநத வ டட ர ? ச. வநத சறச ?"

இதத ன ப மபல இரவம பகலம.

அவளத கழமப ய னத ல 'பசனமனகறக அவ டம பசனறவ டட ல' எனற படடத.

ப தததத ல மமள கரம ய க றவம பசயயம. இரவ எலற ரம படதத ப றக அபப வ ன


பபடடமயத த றநத பணதமத எடததக பக ணட ள. அனற ச. வ டயற க ம ய ல பசனற
வணடய ல றப யவ ட றவணடம எனற த டடம. ப தததத ன கத மய எனன பச லவத!
ந மனததபடறய பசயத மடதத ள.

வணட ச யஙக ம பசனமனய ல பக ணட வநத றசரததத.

ப றக?

அவளககத பத யவ லம .

ப தததத ன றவகம அத க ய றற.

"அவமரக கணடரகள ? ச. வ டம பக ணட வ டஙகள" இதத ன வ ரதமதகள.

பசனமனய ல றகடகவ றவணடம? அத லம ஒர அழக ய ச ற பபண அ ஙறக கப


றப கம பப ழத.

அவமளத பத டரநத க லக கடடம. மகக ல வ ச ச றவரகள கடயத.

ச வ டரகளம பத டரநத ரகள.


www.kumarikrishna.blogspot.com

ரக ண யம ஏக கக ர நமதய க அறத ப மபலடன பசனற ள.

ச ர ச தத ரகள. ச ர தககபபடட ரகள. பசனமன அவசரதத ல றவற எனன


பசயயமடயம? றறவரகளடன வரததததடன றபச கபக ணட பசனற ரகள.

அனற ச. வ றக உதவ பசயத கரடட வ த அவமன அஙக பக ணட தளள , றபடயம


உதவ எனற தனத வ மளய டமட ஆரமப ததத.

கடடதமத வ கக கபக ணட அவள டம பசனற "ரக ண " எனற ன.

"அவமரக கணடரகள ? ச. வ டம பக ணட வ டஙகள" எனற ள.

அவள கரலல ஒர றச கம - நமப கமக ய ழநத றச கம - பத ன ததத.

கணகள ல அவமனக கணட பக ணடத கக கற கள ஒனறம பத யவ லம .

"எனமனத பத யவ லம ய ? எனன ரக ண ந ன த ன வநத ரகக றறன."

"அவமரக கணடரகள ? ச. வ டம பக ணட வ டஙகள" எனற ள றபடயம, கரலல அறத


பத ன பப.

அவள டம வ வ தம பசயய ல ஒர வணட ப டதத அவமள ஏறற கபக ணட பசனற ன;


தககம பநஞமசயமடததக பக ணடத. எனன றதல? கசஙக ய ர.

வணடய ல றப கமபப ழத றபடயம "அவமரக கணடரகள ? ச. வ டம பக ணட


வ டஙகள" எனற ள.

ச. வ றகப பத ல றபச மடயவ லம ...

அவள அவமனக கணட பக ணட றள எனனறவ ? எனககத பத ய த.

ஆன ல ச. , பரற சவரயய டமம, உ கதத னர மனபம ஆணம யடன நடநத


www.kumarikrishna.blogspot.com

பக ணட ன.

ண கபக ட, 18-11-1934
( ண கபக டய ல 'ஆண ச ஙகம' எனற தம பப ல இககமத பவள வநதத. ப னனர
பதம பப ததன 'ஆணம என றற ன ர)
www.kumarikrishna.blogspot.com

2.பலன மபதத யம - ந.ப சசமரதத

இனமறய த னம கழநமதகள பலன வ ஙக ன ரகள. அவரகளககம அவரகள த ய ரககம


சணமட. க ச தர டறடன எனற த ய ர கடச . கழநமதகள அழமக எத ரககடச .

பலன வ ஙகம ச யம ஒவபவ னற லம இநதத தகர றத ன. இதத ன கமடச தடமவ எனற


எசச கமகயடன க சம க மடததவ டம. கழநமதகள மகககப பலனம வநதவ டம. இநதத
தகர ற வ ஷயம பலனகக எபபடத பத யம! ச ந ஷஙகளககள படபடனற
பவடததவ டம. ஒர றவமள பத நதத ன கழநமதகமளப றப றர ஸ ல ல
இரகக றறத எனனற ! இநத த எததமன கமடச த தடமவய க பலன
வ ஙக ய ரகக ற ரகள பத ய ? இனறம கமடச த தடமவய கத த ன பலன
வ ஙக ய ரகக ற ரகள. கழநமதகள த ரமபத த ரமப பலன வ ஙக ஆமசபபடவத எனகக
பப ய வ யபப ய இரகக றத. பலன இரணட ந ஷதத றகள பவடதத வ டம எனற
கழநமதகளகக நனற யத பத யம. த ய ர ற பலன வ ஙக க ச தர றபப ள எனறம
பத யம; ப ன ஏன கமடச தடமவய கத த னம பலன வ ஙகவத ல அவவளவ ற கம
பக ளக ற ரகள...

பலனமடய வரணம ஒர றவமள அவரகமளக கவரவத ய இரககற ? இரகக மடய த.


ஏபனனற ல கணட இடஙகள ப ல ம பஷபஙகள க ண த வணணக கவரசச ய
பலனகள ல க ணக றத? அமவ றவணட ம. ற கஙகளம அநத , சநத ய ல க ணம வ னமம
இலம ய ? - வணணக களஞச ய க? ஆன ல ற கதமதறய அநத வ னதமதறய
அஙமகய ல அடகக வ ட மடய த. பஷபதமதக மகய ல எடகக ம. என ல வ டவ டம.
கசஙக வ டம. வணணதமத த ரமப ஏறற வ ட மடயற ? மடய த.

ஆம! இத லத ன பலன ற கதத ன ர ம இரகக றவணடம. வ தத ல க கதத கக மயப


றப ல வ ட வதஙக ய பலன ச வபபச சநத ரனம பசமசச ச யன க ற வ டக றதல வ -
கழநமதகள மகய ல ஏற யவடன? ச ரஷட சகத எனற ஒனற ரகக றத. அதவம தஙகளககள
இரகக றத எனற அற மவ இநத வ நமத கழநமதகளககப பகடடக றத. ந கக ரககம
சகத மய பவள பபடததவத லத ன இனபம உணட க றத. இநத இனபதமத ந.டககச பசயய
றவணடப னற பவற த ன பலன உமடநதவ டவமதககட ஷயம பசயவத லம ! கமடச த
தடமவ எனற த ய ர பச லவமதக கட டச யம பசயவத லம .

பலன உமடநத லத ன எனன? தணடகமளக பக ணட கழநமதகள "மடமட"


பசயதவ டவ ரகள, சணமடகக ய அளவகக ச யமனயம, சநத ரமனயம றப ல பசயத
பநறற ய ல பச டகக இனபறவ ரகள.

இநத ச ரஷட சகத றய வ ச தத ர னத; உ கப றப கககறக ஒதத வர தத. உடம எனற


ந மனபமபயம ஆச ரம எனற றக டப டமடயம சணமடகக ழபபறத இதன தனம ! அதன
க ரண கதத ன க ச பச வழ க றறத எனற த ய ர பந நத பக ளக ற ள. கழநமதகள
எசச ல பசயக றறத எனற அடதத வடடகக ரர ஏசக ற ர.
www.kumarikrishna.blogspot.com

இனபன ர உணரசச கட க ரண க இரகக ம. தமரய ல நடநத லம பறகக றவணடம


எனற ஆமச இயலப க மமளதத வ டக றத. நம ல மடய தமத ந கக அடஙக ய
பப ரமளக பக ணட பசயத வ டட ல அநதப பபரம நமம தத றன ச ரறவணடம.
நம ல பறகக மடய த. ஆன ல நம ல எமதய வத பறககவ ட மடயம பப ழத எவவளவ
ஆசசரய க இரகக றத. க றற ட, த தத பசச , பலன - இமவ கழநமதகள ன ச தனம.
பப யவரகளககப பறககம ச தனம-

வ ணபவள வ ன லம ய ?
www.kumarikrishna.blogspot.com

3. ற ணம -‍ ( கத ச யர :வ நதன )

அவள றப ய வ டட ள எவள றப யவ டட ள? தனமனப பபறற வளரதத பபறறற மர


உய ரடன றநத, "இன ந.றய கத !" எனற ணபபநதலல பநத தத ரரகளகக மனன ல
என கரதமத எவள, தன ரக கரதத ல பறற ன றள , அவள; வட, வ சல ஒனற ஏறபடதத ,
ஏக ஙக ய க எஙகம றப கவ ட ல எவள எனமனத தடதத டபக ணட றள , அவள; எனகக
றந யபந டகள வநத றப பதல ம தனகறக வநதவ டடத க ந மனதத அலலம பகலம என
அரக ற றய இரநத எவள எனகக றசமவ பசயத வநத றள , அவள;அனப க டடவத ல
த யம த ரமம ஒனற த ன எனற எவள எனமன ந மனகக மவதத றள அவள; என
வ ழகமகய ல அவவபபப ழத ஏறபடட சக தககம இரணடலம, இததமன ந ளம எவள
பஙபகடததகபக ணடரநத றள , அவள; வ ழகமக இநத ர ஜ ம றப னறத எனற
பத நத ரநதம எனனடன எத ரக தமதப பறற எவள எனனபவல ம த டடம
றப டடகபக ணடரநத றள , அவள!

அவள பபறற பசலவம ரக இறத இரகக ற ன; அவள பபறற கண ண ர மத, இறத


இரகக ற ள.

ந னம இரகக றறன, என அம வம இரகக ற ள; அவள? றப றய றப ய வ டட ள!

அவள றப ய இனறடன ஆற தஙகள க வ டடன, ந ன ஏன இரகக றறன? 'அவள


றப ன ல றப க ற ள!' எனற இனபன ர பபணமணக கலய ணம பசயத பக ளளவ ?
அம ஏன இரகக ற ள? என தம ய ல இனபன ரதத மயக கடட மவககவ ? ரகவம
ச.மதயம ஏன இரகக ற ரகள? 'ந.ஙகள இரணட ம த ரம கலய ணம பசயதகபக ளள
றவணடயத அவச யநத ன!' எனற ப றர எனமன வறபறததவ ? எபபட மடயம?

த மபதத ய வ ழகமகய ல ன த வரககதமத வ ட ண பபற ககள எவவளறவ


ற னமவய க றத னறக னறன. அமவ எநத க ரணதமதக பக ணடம ஏக பதத ன
வ ரததமதக மகவ டவத லம ய ம. ஆணபற , பபணபற மவ வ டடப ப நத ல
ஊணறகக னற உய மர வ டட வ ட ம; பபணபற ஆணபற மவ வ டடப ப நத ல உய ர
றப கம வமர உணண வ ரத ரகக ம ந மம அவறமறப ப னபறறவத ச தத ய ? அத
எபபடச ச தத ய கம! ரகமவயம ர மதயம வ டட வ டட ந ம எபபட ஊணறகக னற
உய மர வ ட மடயம?

அபபறம அம ? ந ககபப ன அவள கத ? அநதப பற ககளககதத ன ப சப னறம


பநதப னறம ஒனறம இலம . பக ஞசம பறககம சகத வநததம அமவ தஙகள கஞசகமள
வ ரடட வ டக னறன.‌ நமமமடய கழநமதகமள ந ம அபபட வ ரடடவ ட மடய ? ஐறய ,
எபபட மடயம?

மடய வ டட ல எனன?‌ இரணட நதரம கலய ணம பசயத பக ளள ற ந மவ ழ


மடய த ?
www.kumarikrishna.blogspot.com

ஏன மடய த?

அம வகறக வயத க வ டடத; அவள ல எநத க யதமதயம இன கவன கக மடய தத ன


அதன ல எனன,‌ சம யலககதத ன சஙகரமன மவதத க வ டடறத! ப ரபறப ம:

ந ளமடவ ல எனமனயம அற ய ல ஏறத ஒர னககவம ஏககம: ஏன இபபட?

இததமன ந ளம ப ரபபதறக டசண ய ரநத சஙகரமன இபறப த ப ரககறவ


ப டககவ லம . அவன ச யம யம ச தம ப றவமதயம சக ககறவ மடவத லம .

"க பப பக ணட வரடட ?" ச தம றப டடட ? எனற அவன றகடகமறப பதல ம


க மத அமடததகபக ளள றவணடம றப ல றத னறக றத.வ யரகக வ றவ றகக அவன
எத ல வநத ந னற ல என உடமறப பறற எ வத றப ல இரகக றத.

ச டமடப றப ல தம ய மரப ப னன வ டடக பக ணட, தம ந மறய பமவ மவததக


பக ணட, ஏத வத ஒர ப டமட மணமணததக பக ணட மக வமளகள க க பவனற
சபத கக,‌ அபபடயம இபபடய க 'அனன நமட' றப டடக பக ணடரநத அநத அழக
பதயவம எஙறக, இநத அவ டசணம எஙறக?

"க பப ய ? இறத , பக ணடவநத வ டறடன?"

"ச த ? இறத , றப டட வ டறடன!" எனற அவள கய ம ப றப க பக ஞசவத எஙறக?


இவன கழமத றப க கததவத எஙறக?

அவன பசயயறவணடயத றவம ; வ ஙகறவணடயத கல இவறமறத தவ ர அவனககம


எனககம எனன சமபநதம?

இபபடபபடட வ ழகமகய ல அனபகக இடமணட ? அனபகக இட லம எனற ல இநத


வ ழகமக எனனதத றக ? இநத உ கம த ன எனனதத றக?

இபபடபயல ம என னம இபபப ழத எணண டக றத; எணண டட ஏஙகக றத.

வடடல உளளமவபயல ம றப டடத றப டட இடதத ல க டகக னறன.‌ ஏறற இடதத ல


எடதத மவககபபடவ லம ' வறட பவற சபசனற க டகக றத. இததமனககம அவமளத தவ ர
வடடல எல ற இரகக னறன;‌ இரநதம எனன?‌ ஒனறற இல தத றப ல வ
இரகக றத!

நல றவமளய கக கழநமதகமளப பர பபதறக டடம தன ச றநக த ச.த மவ அவள


மவததவ டடப றப ய ரநத ள.

எத ர வடடல கடய ரபபவள அவள; வ ழகமக இனனபதனற பத யமனறப வ தமவய க


வ டட ள. அவளககத தகபபன ர இலம . த ய ர இரநத ள. இவரகள இரவரககம
ஜ.வறன ப யம அள தத வநதத ஒறர ஒர இயநத ரம மதயல ப ஷ ன உணரசச யறறத! ஆம.
உணரசச யளள உறவ னரகள ப ர அவரகளமடய த ககறற ந ம மயப ப ரததம ப ரகக தத
றப ல இரநத வ டட ரகள! அநத ச.த த ன இபறப த ரகவககம ர மதககம த ய ர!
www.kumarikrishna.blogspot.com

கழநமதகள இரவரம தம வ க பக ளளறவணட ? அவள டநத ன பசலவ ரகள.


பப டடடடகபக ளள றவணட ? அவள டநத ன பசலவ ரகள. சடமடப றப டடக பக ளள
றவணட ? அவள டநத ன பசலவ ரகள.

எநதவ த ன ப ரத ப மனயம எத ரப ர ல அவள இததமன க யஙகமளயம பசயத


வநத ள.

ஒர ந ள ம , றவம ய லரநத வடடகக வநறதன. உளறள ச.த வ ன றபசசககரல


றகடடத, பசவ டதறதன.

"ந ற ன ய வ ம; கசர' பக டதத ர!" எனற ள அவள.

அவவளவத ன; "ய ரகக ந ற ன ய " எனற உடறன றகடடவ ட என னம தடததத.

அதறகள "க ம ய ல பளள ககடதத றக றப கமறப த நனற கதத றன றப ன ள?"


அதறகள இபபட வநதவ டடறத? எனற அஙக யதத ள என த ய ர.

"எல ம ச ய யப றப யவ டம !" எனற றதறதல பச னன ள ச.த .

ந ன உளறள பசனறறன. ர மத கடடலல படததகபக ணடரநத ள. பத டடப ப ரதறதன.


நல க யசசல.

"மனற ண றநரதத றக ஒர மமற ரநத பக டஙகள. ஆக ரம "ஆறர ரட" கஞச மயத


தவ ர றவபற னறம பக டகக றவணட ம, எனற எசச தத வ டட, ச.த எனமனக கணடதம
'வ ரட'படனற பவள றய றப யவ டட ள.

"பகல பனன ரணட ண கக பளள ககடதத லரநத வரமறப த கழநமதகக நல ஜZரம.


ச.த த ன ட கடர வடடறக அவமள கடடகபக ணட றப ன ள. எனகபகனன கணண
பத க றத!" எனற ள த ய ர.

அதறகள சஙகரன கஞச மயக க யசச எடததக பக ணட வநத ன. அமத ஆறமவததக


கழநமதகக கடபப டட மயனறறன. அவள கடககவ லம . "அம , அம " எனற
அ ற ன ள.

"உனகக அம இலற ட கணண." எனற பச லலக பக ணறட, கமர பரணட வநத


கணண.மரப படமவத தம பப ல தமடததகபக ணட ள த ய ர.

"ஏன இலம ? இபபதத ன எனமன ட கடர வடடககக கடட பக ணட றப ன றள அம !"


எனற ள கழநமத.

"அநத அம வ ட? இறத அமழசச கக டட வறறன!" எனற தடட தட ற ச பசனற, எத ர


வடட ச.த மவ அமழதத வநத ள அம .

அவள வநத கடபப டடயறப தத ன கழநமத கஞச கடததத!


www.kumarikrishna.blogspot.com

ச ற தறநரம இரநத, ர மத கணணயரநத ப றக ச.த றப யவ டட ள.

அடததபட ரநத பக டககம றவமள வநதத. ந ன பக டகக மயனறறன. கழநமத


கடககவ லம . அதறகம ச.த த ன வரறவணடய ரநதத.

"ஐறய , அவளகக றவம தம கக ற லரககற " எனற அம வரநத ன ள.

" அதறபகனன , பரவ ய லம !" எனற ள அவள. ர மதய ன ஜZரம ந.ஙகவதறக மனற
வ ரஙகள ய ன.‌ அநத மனற வ ரஙகளம ச.த , ர மதயடறன இரநத ள.

இநதச ச யதத ல த ன என னதத ல ஒர சப ம தடடறற. ஏறபகனறவ சமகச ச.ரத ரதததத ல


பறகபக ணடரநத என னம ச.த மவ ந டயத அவள சம த பப ள ? அவள சம த தத லம
அவளமடய த ய ர சம த பப ள ?

ய ர சம த கக வ டட ல எனன?‌ எனமன ப ரதத அவளம, அவமளப ப ரதத ந னம


சம த தத ல றப த த ? ‍ இநத அந தத ய ன உ கதத ல ப றரமடய வ ரபபம, பவறபபம
ய ரகக எனன றவணடகக டகக றத?

ஒர ந ள தண நத இநத வ ஷயதமத என த ய டம பவள ய டறடன.

அவள "ச வ ச வ !" எனற க மத பப தத பக ணட, பர மப நனற யதத ன இரகக றத; இநத
த இனபன ர தரம பச ல றத! எனற பச லல வ டட ள.

அனற ம வடடறகள நமழயமறப த, ச.த வககம த ய ரககம இமடறய ப னவரம


சமப ஷமண நடநத பக ணடரநதத.

"எனன இரநத லம பபணப ளமள இல த வட ஒர வட ஆக ?"‍ இத ச.த வ ன கரல.

"ந னம அமததத ன பச லலக றறன; றகடட லத றன?" இத என அம ."

"ஏன ம? இவமரவ ட வயத னவரகள, ஏபழடடப ப ளமள பபறறவரகள எல ம


இரணட நத ர கக கலய ணம பசயதக பக ளளவ லம ய ?"

"இவன எனனற சமகதமத ச.ரத ரதத வ டப றப க ற ன ம; வ தமவகள ன தயரதமதத


த.ரததவ டப றப க ற ன ம. அதறக க இரணட நத ர கக கலய ணம பசயத
பக ளவபதனற ல இவன எவள வத ஒர வ தமவமயதத ன கலய ணம பசயத
பக ளவ ன ம இனனம எனனபவல ற பச லக ற ன; அவறமறபயல ம பவள ய ல
பச ல றவ எனகக பவடக ய இரகக றத!"

"எநத வ தமவ இவமர கலய ணம பசயத பக ளவதறகக க ததக பக ணடரகக ற ள ம?


இநதப பரஷரகள த ன 'வ தவ வ வ கம'எனற எபறப த ப ரதத லம அடததக
பக ளக ற ரகள. எநதப பபணண வத அபபடச பச லக ற ள ? ‍ மபதத யநத ன."

இமத றகடட தத ரதத ல என னகறக டமட இடநத வ ழநதத. எணணஙகள மம கக


www.kumarikrishna.blogspot.com

ஒனற க ச தற ன.‌

ஆன லம ஆமச அததடன எனமன வ டடவ டவ லம . எதறகம ஒர கடதம எழத


றகடடவ டவபதனற த.ர ன தறதன. அநதக கடததத ன மதலல வ தவ வ வ கதத ன
அவச யதமத வறபறதத , நடறவ என ஆவம பவள ய டட, கமடச ய ல கடதம ப டதத லம,
ப டகக வ டட லம தயவ பசயத பர ரகச ய கப பத ல எழத ற றகடடக
பக ணடரநறதன.

ற றபட கடததத றக வநத பத ல இதத ன:

வணககம

ற ணம பசயதக பக ணட ல வ தமவய ன தயரம த.ரநத வ டம எனற ச ர பச லவமத


ந.ஙகள நமபக ற.ரகள ? ‍ எனன ல அமத நமப மடயவ லம . அதறக க வழ வழ ய க வ ழநத
வரம க தம பக னறவ டவம ந ன வ ரமபவ லம .

எனறவ எனமன பப றததவமர, ந ன பச க பக ணட ஞசளம, மவததகபக ணட கஙக த


த கமம, சடய ரம, அண நத வமளயலம 'அவ'ரகக
‌ கதத ன.

றவபற ரவரகக க அவறமற .ணடம அண நத பக ளவபதனபத இநத பஜன தத ல


மடய த க யம.

னன ககவம.
ச.த .

ற றபட கடததமத படதத மடதததம பபணகள சப ச ச ததம உளளவரகள எனற பச னன


ற த வ கள ன ற மதமய எணண ந ன ச தறதன, மவர பநஞசடன அவள வ ழம
மமறம மயப பறற எணண பயணண வ யநறதன. அபறப த க றற ற தநத வநத
க.தப னற.

"கறப ந ம பயனற பச ல வநத ர - இர

கடச ககம அமதப பப தவ ல மவபறப ம"

எனற இமசதத, ற ணம அல த ர ணம, ஒர னற த ர ணம! எனற மடவகக எனமன


இழததச பசனறத.
www.kumarikrishna.blogspot.com

பயம - ( கத ச யர : பதம பப ததன )

அனற பப ழத றப கவ லம . றதக றர கக யதத றகக கடல க றற நல த ற ! பச


றர டடல நடநத பக ணறட றப றனன.

எவவளவ தரம றப றனன எனற எனககத பத ய த. கடற க றறம னறவ டடதத றகச
ச நத யள ததத. ந னம நடநதபக ணறட றப றனன. ஏறககமறய த ரவலலகறகண றரடறய
ஸட ணட கபப ட தரதத ல வநத வ டடத.

க லம வலததத.

ப மதய ன பககதத லரநத ஒர பபஞச ல உடக ரநறதன.

நல ந .

அட வ னதத ற ப லலய பபபஞமச மவதத ஜ க ன றவம பசயதத த பவண


ற கஙகள - எனத வமரயறற னமறப ல - கடம யம வ மனயம ப ததக கடடன.

ற ற ச தறணட கனவகள றப ல, இ டச யஙகள றப ல, நடசதத ரஙகள.

ப னபறதத ற கடல. ஆ ம! கடல, எனத எணணஙகமளத தடடக பக டககம ப வமனய க


அம எழபப 'உம' 'உம' எனற ஒபபகபக ளளம கடல.

னத றகக கதக ம வநதத. க லகள நடபபதறக றததன.

வடடறகச பசனற எனனதமதத தகக ந றததப றப க றறன! இனனம சறற றநரம


உடக ரநதவ டடப றப ன ல எனன?

இரககமபப ழத...

பப ய ஆஜ னப கவ ன பவளமளகக ரன. கறகக கதத தத வ டபபடட தம , அகனற


பநறற , ந.ணட ந ச , கறகக கதத தத வ டபபடட .மச, ப லலய, னவறத மயக
க ணப ககம உதடகள, க றரகக ச றப ய ன கனவ றப னற றதக அம பப. ப தததத ல,
பதத யம றதக ப மம கடக க நத ப ண தத ன தன.

அநதக கணகள ல, எத லம ஆமச பரதத ய க த றந கக. அற யறவணடய அவ . ஐநத ந ஷம


சம ய ரபபத ச வகக ந கர எனற உமழபப ல ந டடம கநத றதகப படபடபப.

பப தவ ற , அநதப ப டடஷ ச மர ஜயதத றகத தஙகள இரதததமதயம வ ழகமகமயயம


அரபபணம பசயத ரகறள, அநத ந றட டகள, இநத கதத ன கடடதத ன தன க கணம இநத
பவளமளகக ரன ன ஒவபவ ர ச னதத லம பத நதத.

வநதவன என பககதத ல றநர க வநத உடக ரநத ன. அவன டதத ல அநத டகக.
www.kumarikrishna.blogspot.com

பவளமளய ன ச மர ஜயப பபரம ய ல ப றநத அநத ரகததனம, அத அவன டம


க ணபபடவ லம .

கணண ற நல கணம; கடடறத யளள உடல.

எனகக அவன டம றபசறவணடப னற ஆமச எபபட ஆரமப ததத?

அவனகக அநதப ப ரசமனறய றத னறவ லம . ச த ரண க, இயறமகய க ன தனகக


ன தன றபசவத த எனமன வசபபடதத வ டட ன. பத ய அனன ய நணபன எனற
றஹ த எஙகளககள மறநத றப ய றற.

றபசவத ஒர தன க கம . அத அவனககத பத நத இரநதத. சமளகக ல


றகடடகபக ணறட இரகக ம. றபசவத எனற ல ஒர ன தனமடய தன பப ரசஙகம எனற
ந மனதத வ டக ற ரகள ப ர. அவன அபபடயல . பககதத லரபபவமனப பத ல பச ல
மவததச சமப ஷமணப பநமத உரடட வ டவத ல ந பணன.

அனற ப சஙகத கள றபச வரமபப ழத ந ன மதலல ந மனததத ச த ன எனற படடத.


அவன கதத ன ந றட ட. தரவஙகள லரநத, அகன ப ப ழமப ன ப ம வனஙகள வமர,
உ கதத ல அவனககத பத ய த ப கம க மடய த. அத டட ல . நல ரஸகன. அவன
னம ஒர இ டச ய உ க ல வச தத வநதத. அதன ல, ஒர பரதத ய க த ஆமச, ஓர ஆதரசம,
அவமனப ப டரப டததத தளள கபக ணட பசனறத. அவன இஷடபபடட லம, அவன ல
ஓ டதத ல ந ரநதர கத தஙக அவனத னம இடஙபக ட த.

"ந.ஙகளம பயநத ரகக ற.ரகள ?" எனற அவரத றதக அம பமப உறற றந கக றனன. அவர
பச லவமத நமப மடயவ லம .

அவரம ச ததகபக ணட, "ந னம பயநத ரகக றறன. ந.ஙகள ஏன சநறதகபபடறவணடம?"


எனற பக ணறட தன மபய லரநத ஒர சஙக மன எடதத ந ரபப வ டட, ஒர இழபப
இழதத, பமகமய கநத ஆரவததடன ரஸதத ர. கணகள ஏறத றய ச பபத றப ல கனவ
கணடன.

"ஆ ம, ந ன பயநத ரகக றறன. ந ன பச லலக றமதக றகளஙகள. பயம மத யச லககம


அமசய த பநஞச பமடததவனககமத ன வரம. றக மழததனம, பய ல . பயம னத ல
றத னறம ஒர நடகக ந மனபப. உளளதமதறய, உய மரறய அபபடக கலகக வ டக றத. ச வ
ந சசயம எனற ந ம எத ரப ரககம ச யதத ல பயம றத னற த. ஆ ம பத நத அப யதத ல
பயம றத னற த. அத எத ரப ர த சமபவஙகள ல, இனனபதனற அற யமடய த ஒர
சகத ய ன சழசச ய ல, கவம ச த ரண ன பத நதரவகள ல வநதவ டம. கணடககம
கதத ககம அஞச தவன, நளள ரவ ல த டபரனற ப ச மசக கணட ல, பயம, பதத மய
வலம மயச ச தற அடககம. பயம இனனபதனற பத நத பக ளவ ன.

"எனககப பயம எனற ல இனனபதனற பத யம. ஒர தடமவ படடப பகலல - அத பதத


வரஷஙகளகக மநத - அனபவ தறதன. றபற ரதரம றப ன டசமப ல ஓர இர தத ய ல
அனபவ தறதன.
www.kumarikrishna.blogspot.com

"ஆம! ந ன எததமனறய தடமவ எ னடன றப ர டய ரகக றறன. ன தனமடய


ரகததனதத ன றப ல எனத சகத ய ல பவறற பபறற ரகக றறன. எததமன சணமடகள!
தமரய லம கடலலம! அமவகள ல ஒர தடமவய வத பயநறதன !

"ந ன பதத வரஷஙகளககமன ஆபப கக வ றகச பசனற ரநறதன. அஙபகல ம உய ர


தசசம! ச வ றக எபபப ழதம தய ர. அதத ன ன தனகக வரம த.ஙக ல எல ம ற ச னத
எனற ந மனகக ற ரகள அநதப ப ரறதசதத லரபபவரகள. அஙக அநதப ப தக பபறற
இரவ ற கவம யறற தககம. எஙகளகக, எஙகள ந டடற அபபடயல , ஒவபவ ர
வ ன டயம பசததக பக ணடரககம றக மழததனம. ந.ஙகறள ப ரஙகறளன ற லந டட
அரச யலகள ன சநறதகதமத! ஆயதம! பமடகள! ஆயதம! சநறதகம! சநறதகம..."

சறற ப Cனம.

"அபபப ழத நடநததத ன. ந ன பதறக ஊரக க ள ப ம வனதமதக கடநதவ டறடன.


உ கதத லளள ப ரறதசஙகள ற அத ப ரககறவணடய இடம. ப ம வனம எனற ல, இநதக
கடறகமரறய ரதத ற றக வணம த ந.ணட க டகக றறத இபபடய ரககப னற
ந மனததக பக ணடர! அத ணல சமதத ரம, எஙக ப ரதத லம, ணல, ணல, ணல.
த டபரனற ஒர றபயகக றற வநதத எனற மவததகபக ளளஙகள. அவவளவத ன.
இவவளவ றநரம பசததக க டநத த இரநத ணல அம ற ல அம ய க எழமப க
கவ யம.

"அநத எலம யறற ப Cனதத ற ணல ம கள பப தம ச னனத க இரககம. அத ல


ஏற ஏற இறஙக றவணடம, ப ம வனதமதக கடகக றவணட ன ல. அஙறக ந ழ ?

"கத மரகள மடடளவ ணலல பமதநதத ன நடககம. கமளபப எனபதறக அரததம அநதக
கத மரகளககத பத யம. அத ல ஏற சபசல றவணடய வ த பமடதத ன தனககத பத யம.

"அபபப ழத ந ஙகள இரவர பசனறற ம. கட ந னக ஒடடகஙகள, எஙகளமடய


ச னகளகக; அதன ஓடடகள. எஙகள ல றபசமடய த அவவளவ ந வரடச ;
க னலன லம, கமளபப ன லம மசசத த ணறக றத. த டபரனற எஙகள ல ஒரவன பயநத
ஓ டட ன. ந ஙகள த டகக டட ந னறற ம. ஆ ம! த டகக டட வ டறட ம! அநதப
ப ரறதசதத ற வழ தவற ய ப ரய ண களககதத ன அநதக க ரணம பச ல மடய த ந கழசச
பத யம.

"எஙறக க டடதத ன. எவவளவ க டடபவனற எஙகளககத பத யவ லம . ஒர மரபச ல!


அதறகதத ன ப ம ய ன மரச எனற பபயர. மதலல க தகமளத தமளககமபடய க, னத
இடநத, சகக கப றப கமபடய கக றகடடத. சறற றநரம ஒனற லம . ப றக அநதச
ச வ ன அற கற ய ன, பயஙகர ன ப Cனதமத பவரடட, எலம யறற வ னதமத ந மறதத
மழஙக யத அநத மரபச ல.

"ஒடடககக ர அர ப யரகள 'ஐறய ! ரணம பநரஙக வ டடத' எனற கவ ன ரகள.


www.kumarikrishna.blogspot.com

"அவரகள கவ மடயவ லம . எனனமடய நணபன கத மரய லரநத வ ழநத ன. ச ய


க ரணதத ன ல த ககபபடட, அவமன உய ரபப கக பவக கஷடபபடறட ம. மரபச ல, டம,
டம, டம எனற க மதத பத மளததத. எனத இறநத நணபமனக கரநத கவன தறதன. பயம
றத னற யத.

"பயம!

"பநஞமச அபபடறய அமகக உய மரக கசகக வ டம பயம! அதறகச சநறதக லம .


பயநத ன.

"சறற ந லபறமம ணறகனறகள. ஜன சஞச ரதத றகம எஙகளககம இமடறய இரநற


ம ல. எனத நணபன இறநத றப ன ன. ந ன எபபப ழறத ?...

"அநத மரச - 'அதன க ரணம எனன?' எனற ந ன றகடறடன.

"ப ர ப வ த கச பச லலக ற ரகள. க ரணம எனனபவனற பச லலவத? தரதத லளள


ற ளஙகள ன சபதம க றற ல க நத எத பர லகக றத எனக ற ரகள. அஙக ரககம ஒரவ தப
பமனய ன ஓம . ச ச பபத ன சபதம எனக ற ரகள. உணம ய ல அத க னல இரகக றறத
அத த ஒள ய ன சபத யககம. ப றகத ன ஸயனஸபட அத எநதக க ரணதத ன ல
உணட னத எனற பத நத பக ணறடன. பயநதத ந சசயம...

இனபன ர தடமவ பயநறதறன அத ப ர னஸ றதசததக க டகள ல.

"அனற, இரவ பவக ச.கக ரம வநதவ டடத. அவவளவ ற கம. நல மழகக ம.


அபபப ழத எனகக வழ க டடய க ஒர கடய னவன வநத ன. வ னதத ற ற கஙகள
ஒனமறபய னற ப டரப டததத தளள கபக ணட ஓடன. க றற சணடன க வநதவ டடத.
ரஙகள தம வ தத டன. ரகக மளகள ப த பகர க, பயஙகர க, மகக
மனஙக கபக ணட உற ன. எனன கமபள சசடமட றப டடகபக ணட இரநதம கள ர
எலமமபத த கக யத.

"இன ற ல பசல மடய த எனற கணட, பககதத லரநத ஒர க வலக ரன ன கடமசகக


அமழததச பசனற ன. அநதக க வலக ரன இரணட வரஷதத றக மன ஒர த ரடமனச
சடடகபக னறவன. அத லரநத அநதத த ரடனமடய றபய வநத அவமனத பத லம
பசயவத த அவனகக ஒர ப ர நத - பயம. அவனடன அவனமடய இரணட பதத ரரகளம
அவரகளமடய மனவ களடன வச தத வரக ற ரகள. இத அநதக கடய னவன எனககப
றப கம பப ழத கற ன ன.

"இரள அத க க வ டடத ல எனகக ஒனறம பத யவ லம . கமடச ய கத தரதத ற சறற


பவள சசம. பநரஙக றன ம. ஒர கடமச பக ஞசம பப யதத ன. வழ க டட கதமவத
தடடன ன. உளள ரநத பயதத ன ல த கக மககடதத ஒர கரல ய ர எனற றகடடத.
கடய னவன பத ல பச ல க கதவ த றநதத. உளறள பசனறற ம.

"ந ன உளறள கணட க டச மய ஒர ந ளம றகக மடய த. அநத அமறய ன நடவ ல


www.kumarikrishna.blogspot.com

பஞசபபபடடறப ல நமரதத ஒர க ழவன மகய ல கணட றப டட தபப கக யடன ந னற ன.


இரணட மரடரகள மகய ல றக ட மய ஏநத ய வணணம ந னற ரகள. சறற தரதத ல
பவள சசம பட த இரடடப ப கதத ல இரணட பபணகள சவ ன பகக கத த ரமப
மழஙக லல ந னற பக ணட இரநத ரகள.

"த டபரனற க ழவன பபணகமளப ப ரதத எனத பசCக யதத றக ஒர அமறமயச சததம
பசயயச பச னன ன. அவரகள அமசயவ லம .

" றபடயம க ழவன பச னன ன: 'மனப ஒர ன தமனக பக னறறன. றப ன வரஷம அவன


வநத ன. இனறம அவன வரவ ன!'

"அநதக கரம க றகடடதற எனத னம க டக டததப றப யவ டடத. இரததம அபபடறய


உமறநத றப யவ டடத... இரநத லம அமதக க டடக பக ளள லரகக மயனறறன.
மடயவ லம .

"கதவப பககதத ல ஒர சமட ந ய படததறஙக றற. அதறக இநதப பயம பத ய ?

"பவள றய சணட ரதம. மழயம க றறம பச ல மடயவ லம . த டபரனற 'சடடச


சடசட ' எனற ஒர இட மழககம. கணமண பவடடம னனல. ச தத ன உடறன
ப ரசனன ய ரநத லம ஆசச யபபடடரகக டறடன.

"அஙக ரநதவரகள எல ம ஏறத நத ர சகத ய ல கடடபபடடவரகள றப , எமதறய


எத ரப ரபபவரகள றப க கவன ததக பக ணட இரநத ரகள. பவகதரம நடநதத ன ல
கமளபப, இவரகமளத றதறறவதறக எடததக பக ணட ச ர ம எல ம றசரநத எனககத
தககதமத வரவ ததத. படககபறப க எழநறதன. அபபப ழத அநதக க ழகக வலக ரன, ஒறர
ப யசசலல தபப கக மய எடததகபக ணட, 'அறத வநதவ டட ன! வநதவ டட ன!
க தத ரகக றறன!' எனற கககரலடட ன. உடறன பபணகளம ஓடபறப ய மனறப ல
சவரடன ஒடட ந னற ரகள. க ழவனமடய பதத ரரகள, றபடயம றக ட லமயத தகக க
பக ணட ரகள. அவரகமளச ச த னப படதத மயனறறன. அபபப ழத அநத ந ய
வ ழ ததகபக ணட பயஙகர க ஊமளய டடத. அத ஏறககமறய ன தனமடய கரல த
இரநதத...

"எல ரம அநத ந மயறய கவன தறத ம. அமசய ல ந னறபக ணட, எஙகள கணகளககத
பத ய த எமதறய எத ரறந ககவத றப ல பத நதத. அதறக ய ர எல ம ச லரதத
ந னறத.

"எனகக வழ க டட வநத கடய னவன. 'ந யககத பத க றத, ந யககத பத க றத!' எனற
கபப ட றப டட ன. அநதத த ரடமனக பக லலமபப ழத அநத ந யம கட இரநதத ம.

"எனமன யற ய ல பயம எனமனப ப டககத பத டஙக யத... அஙக ரநதவரகள பயதத ல


எமதறய எத ர றந கக ய ரநத ரகள... அநத ந ய எமதறய ப ரககதத ன பசயதத... ஒர ண
றநரம இபபட ஊமளய டட வணண க இரநதத. அதன கரல! அமத ந மனககமபப ழறத
கடல நடககம எடகக றத. க ரண ல த, அடகக மடய த பயம எனமனப ப டததத.
www.kumarikrishna.blogspot.com

எதறகப பயம? எனககத பத யவ லம . இரநத லம ஏறத பயபபடககடயத ஒனற


இரகக றத எனற பத நதத.

"எனன பசயவத எனற பத ய ல த கப ரம ப டததவரறப ல, ஒர ச னனச சதததத லம


பநஞச பவடததபறப கம ந ம ம ய ல இரநறத ம. அநத ந ய அமறமயச சறற ச சறற
ற பபம ப டததத... எஙகளககப மபதத யம ப டததவ டம றப லரநதத.

"என கட வநத வழ க டடகக இமதத த ஙக மடயவ லம . த டபரனற எழநத ஓட ந மயப


ப டதத பவள றய தளள க கதமவயமடதத வ டட ன.

"அதறக அபபறம ந சபதம! இநத ந சபதம எஙகளகக இனனம அத கப பயப ப ர நத மய


உணட பணண றற.

த டபரனற ஏறத ஒனற சவரரக ல ந றபத கத றத னற றற. பத டவதறப ல த றகக


மயலவத றப ல பத நதத. ப றக... றபடயம பத நதத. ப ரக ச ன கணகள! ஏறத ஒர
கரல, ஈனஸவரதத ல.

"சம யறகடடன பககம ஏறத அ ள . அநதக க ழவன சடட ன. அவன பதத ரரகள ஓடவநத
கதமவயமடதத அதன .த ற மஜமயச ச தத னர. அநத தபப கக ச சதததத ல எனத உய றர
றப யத த ரமப யத. பயம! உளற யடததக பக ணட ந னறறன.

"அனற இரவ மழவதம அபபடதத ன. வ டயம வமர கதமவத த றகக எஙகளககத மத யம


வரவ லம .

"வ னம பவளததத.

"ச ற பவள சசம சறறத மத யதமதக பக டததத. பவள றய பசனறற ம.

"அநத ந யத ன. வ ய ல கணடபடடச சவரடய ல இறநத க டகக றத."

அநத பவளமளகக ர நணபர சறற ப Cன க இரநத ர.

ப றக, " னபப ர நத இரகக றறத அமதப றப னற பயம றவற க மடய த" எனற ர.
www.kumarikrishna.blogspot.com