Vous êtes sur la page 1sur 34

www.kumarikrishna.blogspot.

com

மறககமடய த கல ஞரகள

1. ஆலஃப ரட ஹ டசக க - ம ஸடர ஆஃப சஸபபனஸ


2. ம ர ன ப ர ணடட – த க ட ஃப தர
3. என.எஸ.க ரஷணன - ச கக ல%தத ச நதல(ய ளர
4. ச டட ல டஸ - % ழ% ன டபரத சயம
5. நடகட%ள எம.ஆர. ர த - நறற ணட % ழ கல ஞன!
6. பரஸ ல : உ கதலதக க%ரநத அத ரட ந யகன!
7. மரலன மனடற - ச லதககபபடட அழக ய க(வ!
8. ந னற உலதகள (400 Blows)!
9. கலர ஃப :டம (1987)
10. டர மன ஹ லடட

www.Kumarikrishna.blogspot.com
www.kumarikrishna.blogspot.com

1 ஆலஃப ரட ஹ டசக க - ம ஸடர ஆஃப சஸபபனஸ

ஆகஸட 13 ஆம டதத , ம ஸடர ஆஃப சஸபபனஸ எ( ரச கரகள ல பசல ம க


அலழககபபடம இயகக(ர ஆலஃப ரட ஹ டசக கக ன நறறப பதத %த ப றநத ந ள. 1899
ஆம ஆணட இடத த (தத லத ன ணட( ல உளள ட ய டன ஸடட ( ல ஹ டசக க
ப றநத ர. அ%ரத தநலத % லலயம ட>. ஹ டசக க, த ய ர எமம ட>ன.

ஹ டசக கக ன மழப பபயர ஆலஃப ரட ட> ஸப ஹ டசக க. கற ர ( டர மன


கதடத லககக கடமபம அ%ரலடயத. கடமபம மறறம கதடத லகக பளள ய ன த:% ரம (
கணக ண பப ன க:ழ கழ நதத ஹ டசக கக ன பளள ப பர%ம. சதநத ரதலத % ட ம க எள த க
க லடபபத க இரநதத தணடல(கள. தணடல(கள ன இயலப கறறதலதப பப றதத
ம றபடம.

ச டநரம தணடச ச:டடடன பககதத ல உளள க %ல ந ல யததகக ஹ டசக க அ%ரத


தநலதய ல அனபப ல%ககபபட% ர. அநத தணடச ச:டடல, பதத ந ம டம ஹ டசக கலக
ககபப ல அலடதத ல%ககமபட கற பப எழதபபடடரககம. பயதலத க ளறம இநத
தணடல(கள ஏறபடதத ய ப த பப ஹ டசக கக ன படஙகள ல ப ரத பலபபலத ந ம
க ண ம.

கலல படபபககப ப றக 1920 ல ஸடடடய ஒனற ல ட%ல கக டசரக ற ர ஹ டசக க.


லடடடல டலஸன பசய%த அ%ரத பண . 1923 ல ஸடடடய இயகக(ர ட%ல ஒனலற
அ% டம ஒபபலடகக றத. ஆலட%யஸ படல ய%ர ல%ஃப படதலத இயகக ய%ர
டந ய% யபபட, ம:தமளள க டச கலள ஸடடடய டகடடக பக ணடதன டப ல இயகக க
பக டதத ர ஹ டசக க. இயகக(ர க அ%ரத மதல அனப%ம இத.

அடத %ரடம; த நமபர 13 எனற படதலத இயகக ( ர. ஏத ரப ர த% தம க படம


தலடபடக றத. இரணட %ரடஙகளககப ப றக 1925 ல ப ளஷர க ரடன எனற படதலத
www.kumarikrishna.blogspot.com

இயககக ற ர ஹ டசக க. மதல படதலதப டப பபடடககள மடஙக மல படம


ப%ள %ரக றத. ஆ( ல டத ல% லய தழவக றத படம.

ஹ டசக க எனற கல ஞல( அல(%ரம அலடய ளம கணட பக ணட படம 1927 ல


ப%ள ய ( Lodger - a story of London fog. இநதப படம இஙக நத ல ம கப பப ய
ப%றற லயப பபறக றத. த ட ட ட%( சஸ (1938), >லமகக இன (1939) படஙகள
அபம கக % லம த லரய டபபடட அஙகம ம கநத %ரட%றலப பபறக றத. இதல(த
பத டரநத ஹ டசக கக ன ஹ லவட பயணம நடகக றத.

ஹ லவடடல ஹ டசக க இயகக ய மதல படம பரடபகக . படம சபபரஹ ட. ஹ டசக கக ன


பபயர ச றநத இயகக(ரகக ( ஆஸகர % ரதகக ப நதலரககபபடக றத. ந றபதகள ல
மடடம மனற மலற அ%ரத பபயர ஆஸகர % ரதகக ப நதலரககபபடக றத. த ல ர
படஙகலள இயககக ற%ரகலள கலற% க மத பப டம டப கக ஹ டசக கககக ஆஸகர
% ரத க லடகக தலடய க இரநதத.

ப ரனஸட% தரடப டப னற ப பரஞச இயகக(ரகள ஹ டசக கக ன படஙகலள % யநத


கடடலரகள எழத (ர. அ%ரத படஙகள ப%றமட( ப ரல%ய ளரகலள
பயமறதத%த லல , கறறதலதயம, அதன சழல யம, கறறததகக ப நலதய கறற% ள ய ன
ம(ந ல லயயம ஆர யக றத எனபலத அ%ரகள % ளககம க எழத (ர. இநத % மரச(ஙகள
ஹ டசக கக ன ம:த ( ப ரல%லய ப%க% க ம றறக றத.

ஐமபதகலள ஹ டசக கக ன க ம எ( ம. அ% ன ச றநத படஙகள இநத க கடடதத ல


% லசய க ப%ள ய ய (. ஹ டசக கக ன ச றநத பலடபபகள ( ஸடடஜ பலரட,
ஸடடரன>ரஸ ஆன ஏ டபரயன, டயல எம ஃப ர மரடர, ‌ யர % ணடட , ட டகடச ஏ த:ஃப, த
ர ஙக டமன, ப%ரடடடக , ந ரத லப ந ரத ப%ஸட ஆக ய படஙகள ஒனறன ப ன ஒனற க
ப%ள ய க ப கஸ ஆஃப லஸ க க கக ல%தத(.
www.kumarikrishna.blogspot.com

அறபதகள ல அ%ரத ம ஸடர பஸகள க கரதபபடம லசகடக , டபரடஸ படஙகள


ப%ள ய க னற(. லசகடக த ல ரகள ன லமல கல க இனறம கரதபபடக றத. படதத ன
கலதயம, க டச கலள ஹ டசக க நகரதத ய ரககம அழகம, பத ரகலள அ%ர % ட% ககம
மலறயம லசகடக ல% எனபறனலறககம ( கல பபலடபப கக யத.

ஹ டசக க த(த பபரமப ( படஙகளகக ( கலதலய இ கக யதத லரநடத டதரவ


பசயத ர. லசகடக வம Robert Bloch எழத ய ந %ல தழ% எடககபபடடடத. படதத ன
த லரககலதலய எழத யப ன த(த கறபல(ய ல க டச கலள % % க ஓட% டக ற%ர,
படபப டபப னடப த ஸக பலடடய ப ரபபத லல எ( டபடடபய னற ல கற பப டக ற ர.

ஒர சமப%தலதடய , ஒர எத ரப ர த தரணதலதடய டந கக ப யநடத டம % தம க


ஹ டசக க த லரககலத அலமபபத லல . அ%ரகக ஒவப% ர க டச யம, ஒவப% ர ப டரமம
மகக யம (த. ஒர பக ல ந கழக றத எனற ல, அதறக மனப ப ரல%ய ளரகலள
தய ரபபடததம அல த ப ரல%ய ளரகள ன அத ரசச லய அத க ககம டமத % தத(ம (
எதத( பபகலள அ%ரத படதத ல க ண மடய த.

ப ரப இயகக(ர மரட(ய ன Der Letzte படதத ல கல இயகக(ர க பண ப நத ரகக ற ர


ஹ டசக க. கல இயககம கற தத % ழ பபந ல லய அ%ரத படஙகள ல க ண ம. கற பப க
லசகடக % ல அ%ர டதரநபதடதத டம டடலம அலத ஒடடய ந ரமன டபடஸன வடம.
%ரதத க பக ளள மட டய ப ரல%ய ளரகள ன அட ம(த ல அம னஷயதலத பர%% டக
கடயல%.

பப த% க த ல ர பட இயகக(ரகள இலசலய ய ல(ய ன மண லய டப பயனபடததக


கடய%ரகள. அத %த க டச என( எனற ப ரல%ய ளரகள பத நத பக ள%தறகமன
இலசய (த க டச ய ன தனலமலய % ளகக % டம. ஒர%ரகக தகககரம ( பசயத டப ( ல
%ரக றத எனற ல%ததக பக ளட% ம. அ%ர டப ன ஸ%லர க த ல ல%பபதறகள
%யலன டச க ர கதலத கச யத பத டஙக % டம. இநத அபதததலத ஹ டசக கக ன படஙகள ல
க ண மடய த.

த லரபபடஙகள ல ப % த டச தல( மயறச கலள ப ரல%ய ளரகலள உறதத மல


டமறபக ணட%ர ஹ டசக க. டர ப படதத ல %ரம ஒவப% ர க டச யம ஒடர ஷ டடல
எடககபபடடல%. ப%ரடடகடக படதத ல உயரம ( கடடடதலத க ணப கக அ%ர எடததக
பக ணட மயறச கள அநதக க தத ல ய ர லம ந ல(ததப ப ரகக மடய தல%.
லசகடக % ல ஷ% லரநத ந:ர பக டட%லத அ%ர படம ப டதத ரககம % தம இனறம
www.kumarikrishna.blogspot.com

ப ரகக பத ர கட% உளளத.

1979 ல
அபம ககன ஃப லம இனஸடடயட அ%ரகக % ழந ள ச தல(ய ளர % ரலத
%ழஙக யத. 1976 ல ப%ள %நத டபம ல ப ள ட த லரபபடமத ன அ%ரத கலடச த லரபபடம.
அதன ப றக த ஷ ரட லநட எனற படதலத இயகக அ%ர டமறபக ணட மயறச உடலந ல
க ரணம க ஆரமபதத ட டய ந னற டப (த. அறபத %ரடஙகள ல அறபதகக டமறபடட
படஙகலள இயகக ய, த ல ர படஙகள ன மடசட மன(( க த கழநத ஹ டசக க, 1980 ஆம
ஆணட ஏபரல ம தம 29 ஆம டதத கலடப ர( ய % ல உடலந ககலற% ல மரணமலடநத ர.

ம( த ம(ஙகள ன ச கக ( பகத கலள நனற க அற நத ல%தத ரநத ர ஹ டசக க.


கத ப தத ரஙகளடன ப ரல%ய ளரகலள ஒனற ல%ககம % தலதலய அ%ரளவகக பத நத
ல%தத%ரகள ய ரம லல எ( ம.

ட>ர த லரபபடதத லரநத ஒவப% ர த லரபபடதத லம ஏத %த ஒர க டச ய ல த லரய ல


டத னற%லத %ழககம க பக ணடரநத ஹ டசக க, உ கம மழ%தமளள அ%ரத
ரச கரகலள, அ%ர எநத க டச ய ல டத னற% ர எ( ஆர%ம க க%( கக ல%தத ர.

அ%ரத படஙகள மடடம னற எநத சஸபபனஸ த ல லர ப ரதத லம ஏத %த ஒர


க டச ய ல ஹ டசக கலக, அ%ர % டடச பசனற த லரபபட நணககதலத நமம ல க ண
மடயம. ஹ டசக க த ல ர படஙகள ன ம ஸடர எனபதறக இலத% ட ட%ற தடயம
டதல%ய லல .
www.kumarikrishna.blogspot.com

2.ம ர ன ப ர ணடட – த க ட ஃப தர

ம ர ன ப ர ணடட வகக அக தம அ% ரட க லடதத ப ர னச ஸ ஃடப ரட கபடப %ன த


க ட ஃப தர 1972 ஆம ஆணட ப%ள ய (த. அபம கக ந ழல உ க ச மர ஜயதத ல இதத ல
கடமபஙகள ன ஆத ககதலத இத ல நடபம க பத வ பசயத ரநத ர கபடப .

webdunia photo FILE


ம ர ன ப ர ணடட வகக இத ல க ரலடய ன கடமபதத ன தல %ர கத ப தத ரம. % டடட
க ரலடய ன. நணபரகளககம, ந ழல உ க த த ககளககம அ%ர க ட ஃப தர. க ரலடய ன
கடமபதலதயம டசரதத பம ததம ஐநத ம ஃப ய கடமபஙகள அபம கக % ன ந ழல உ க
% ய ப ரதலத கடடபபடதத (.

Mario Puzo 1961 ல


எழத ய த க ட ஃப தர ந %ல தழ% இநதப படதலத எடதத ர கபடப .
படததகக ( த லரககலதலய ம டய வம, கபடப வம இலணநத எழத (ர.
இதத லய லளள க ரலடய ன எனற ச ற ய க ர மதத ல ப றநத%ர % டடட க ரலடய ன.
இ%ரத தநலத உளளர த த ஒர%ரட( ( டம தலல பக ல பபடக ற ர. அ%ரத ச%
அடககதத ன டப த அடத த த % ன ஆடகள ல அ%ரத மதத மகனம சடடக
பக ல பபடக ற ன. அநத கடமபதத ல எஞச ய ரபபத த யம, ஒனபத %யத % டடட
க ரலடய னம மடடடம.

ஒனபத %யத % டடட க ரலடய ( ல எநதப ப ரசசல(யம %ர த, அ%ல( ஒனறம


பசயய த:ரகள எ( த த % டம மலறய டக ற ள % டடட % ன த ய. மறகக ற ர த த . த(த
உய லரக பக டதத த ய மகல( க பப றறக ற ள. ச ரத உத% ய ( ல அபம கக வகக
%நத டசரக ற ன ச ற%( ( % டடட க ரலடய ன.

% டடட க ரலடய ( ன இளலமப பர%மம, அ%ர படபபடய க அபம கக % ன ந ழல


உ லக கடடபபடததம ட ( க உயர%தம க ட ஃப தர இரணட ம ப கதத ல
இடமபபறக றத. இத ல இள%யத % டடட க ரலடய ( க நடதத ரநத%ர ர பரட ட ந:டர .

மதல ப கதத ல டப லத மரநத % ய ப ரம பசயய %ரக ற%ன, % டடட க ரலடய ( டம


(ம ர ன ப ர ணடட ) ந த மறறம ப தக பப உத% கலள டகடக ற ன. டப லத மரநத
% ய ப ரம பசய%த பத நத ல அரச ஙகதத ல உளள த(த நணபரகள உத% பசயய
ம டட ரகள எ( மறகக ற ர ப ர ணடட . இதல(த பத டரநத ப ர ணடட கலடவத ய ல
ல%தத சடபபடக ற ர. மரதத%மல(ய ல அ%லர பக ல பசயய நடககம சத லய
மற யடகக ற ன, கடறபலடய ல வர( க இரககம அ%ரத இலளய மகன லமகடகல
www.kumarikrishna.blogspot.com

(அலபச ட( ).

பத டரநத நடககம டகங % ல த(த மதத மகல( இழகக ற ர ப ர ணடட . உடலந ல


க ரணம க த(த அத க ரதலத இலளயமகன லமகடகலடம ஒபபலடகக ற ர.
ப ர ணடட % ன %டய த கம டபரக கழநலதயடன கழ க றத. வடடல உளள உரலளகக ழஙக
டத டடதத ல டபரனடன % லளய டமடப த அ%ரத உய ர ப க றத.

டகஙஸடர படஙகள ன பத ய அதத ய யம த க ட ஃப தர படதத லரநத பத டஙகக றத.


பக ல லய மடடம க டச பபடதத மல பக ல கக ( மக நத ரம, ம(ந ல , ந ழல உ க
கடமபஙகள ன ந ல லம, அ%ரகள ன பக ணட டடஙகள, தககஙகள எ( அல(தலதயம
பநரஙக ஆர யக றத த க ட ஃப தர. % டடட க ரலடய ன கத ப தத ரதலத த(த
அறபதம ( நடபப ல எனறம அழ ய த க % யம கக ய ரநத ர ப ர ணடட .

இநதப படதத ல ப ர ணடட ல% நடகக ல%பபதறக க ஏறககலறய ஒர %ரடம க தத ரநத ர


கபடப . படதலத தய தத ப ர மவணட ஸடடடய , ப ர ணடட க ரலடய ன
கத ப தத ரதத ல நடபபலத ஏறக% லல . அனற ஹ லவட, ஸடடடய ககள ன அத க ர
கடடபப டடககள இரநதத. ஒர த லரபபடதத ன அல(தத அமசஙகலளயம கடடபபடததம
அத க ர லமயம க ஸடடடய ககள % ளஙக (. இயலப ட டய க ககக ரர ( ப ர ணடட
இநத அத க ரததகக ஒரடப தம கடடபபடடத லல . இதன க ரணம க ப ர ணடட ல%
த% ரபபதறக ( அல(தத மயறச கலளயம அனலறய எல ஸடடடய ககளம
டமறபக ணட(.

ஒர%ரட ந:ணட டப ர டடததககப ப ன கபடப % ன டக கலகலய ப ர மவணட


ஏறறத. அபடப தம அத ஒர ந பநதல( % த ததத. படபப டபபககமன ப ர ணடட டமககப
படஸடடகக ஒததலழகக ட%ணடம. அற மக நடகரகளககத ன படதத ல நடபபதறகமன
டமககப படஸட ல%பப ரகள. ப ர ணடட ல% அ%ம (பபடதத ட%ணடம எனபதறக க
இநத ந பநதல(லய ப ர மவணட % த ததத. அத எத ரப ரததத டப ட% இநத
ந பநதல(கக ப ர ணடட ஒததக பக ளள% லல . கபடப % ன ட%ணடடக லள ஏறற
இறத ய ல ப ர ணடட டமககப படஸடகக ஒததக பக ணட ர.

ஸடடடய % ன டமககபடமல( த% ரதத த ட( ஒர டமககபடமல( %ர%லழதத பஞச


உரணலடகலள த லடய னள ல%தத கபடப வகக க க தத ரநத ர ப ர ணடட . அ%ரத
பகடடபலபப ப ரதத ஸடடடய ந ர% க கள ல அதறக டமல எதவம பச ல மடய% லல .
www.kumarikrishna.blogspot.com

ப ர ணடட ல% % ட அநத கத ப தத ரததகக பப ரததம (%ர ய ரம லல எனபலத அநத


பகடடபடப அ%ரகளகக உணரதத யத.

ம ர ன ப ர ணடட ப றநதத அபம கக % லளள பநபரஸக % ல. %ரடம 1924 ஏபரல 3 ம


டதத . அபப % ன ம ர ன ப ர ணடட எனற பபயலரடய மகனககம ல%தத(ர. த ய,
டட ரத >\லய பபன( டபககர. இ%பர ர நடலக. ப ர ணடட % ன நடபப ம:த ( க தல
அ%ரத அமம % டம ரநத பத டஙகக றத.

ப ர ணடட % ன 11 %த %யத ல த யம, தநலதயம ப க ற ரகள. அமம , மறறம ப டடயடன


அ%ரத இளலமப பர%ம கழ க றத. ப ர ணடட % ன த ய பபரம கடக ரர. அ%ரத கடப
பழககம ப ர ணடட ல% ச ற %யத ல ம கவம ப த ததத.

ந டகதத லரநடத ச ( ம வகக %நத ர ப ர ணடட . அ%ரத மதல படம த பமன.


ஐமபதகள ல எலய கசன இயககதத ல ப%ள ய ( எ ஸட :ட க ர டநமட டலஸயர, ஆன த
% டடர ப பரணட ஆக ய த லரபபடஙகள ப ர ணடட ல% பகழ ன உசச கக பக ணட
பசனற(. % டடர பபரணடல ப ர ணடட % ன பமததட ஆகடங தம ழக ரச கரகலளயம
ஆகரஷ ததத. அடச கம தரன டப னற தம ழ இ கக ய% த கள ப ர ணடட % ன நடபப
கற தத % யநத எழத யளள(ர.

சமக ந:த கக ( டப ர டடஙகள ல தனல(யம % ரமப இலணததக பக ணட ர ப ர ணடட .


அத க ரம எநத %ட%தத ல %நத லம அதல( எத ரககம கணம அ% டம இரநதத.
அபம கக % ன பர% கடகள ( பசவ% நத யரகள மனற ம கடகலளப டப ல
நடததபபட%லத அ%ர கடலமய க எத ரதத ர. ஒர டபடடய ன டப த டகள% ய ளர டகடட
டகள% ககப பத ள கக மல பசவ% நத யரகலளப பறற பத டரநத டபச க பக ணடரநத ர
ப ர ணடட .

த றலமய ( இயகக(ரகலள டதடப ப டதத அ%ரகள ன படஙகள ல நடதத ர ப ர ணடட .


www.kumarikrishna.blogspot.com

பபர( ரடட பபரடலச ய ன ஸட ட ஙடக இன ப ஸ த லரபபடதத ல நடததலதப


பறற க கற பப டமடப த, பபரடலச படதத ல என( பச ல %ரக ற ர எனபத எ(கக
இனறம பத ய த. ஆ( ல ஏடத மகக யம ( ஒனலற அ%ர பச லலய ரகக ற ர எனற
நமப கலக இரகக றத எனற ர. இநதப படதத ல அபபடடம ( உடலறவக க டச கள
இடமபபறற(. அல% ம கபபப ய சரசலசலய க ளபப யத. இநதக க டச களகக கட% ப
ந டகள ல படததகக தலட % த ககபபடடத.

பபணகள % ஷயதத ல த ப( ர படளப ய க இரநதலத ப ர ணடட ட% ஒபபக


பக ணடரகக ற ர. ந டகதத ல நடககம டப த, ந டகம மடநததம ப ர ணடட ல%ப
ப ரபபதறக பபணகள டமலடகக ப னபறம க தத ரபப ரகள. த(த சயச லதய ல, அபபட
க தத ரககம பபணகள ல ம க அழக (%ள ந ன வடடறக த ரமபமடப த எனனலடய
லபகக ன ப னபறம அமரநத ரபப ள எனற எழதக ற ர.

ப ர ணடட வகக மனற மல(% கள. அ%ரகளககப ப றநத%ரகள டப க மனற


கழநலதகலள ததபதடததக பக ணட ர. அ%ரத ஹவஸக:பபரடன ஏறபடட உற% ல
ப றநத%ரகள மனறடபர. மரலன மனடற வட( ( இ%ரத உறவ ப ரச தத ப பபறறத.
த ப( ர ஓ (ச டசரகலகய ளர எனபலத ப%ள பபலடய க அற % தத ரநத ர ப ர ணடட .
இல%பயல ம அ%ர ஒர டம சம ( நபர எனற ப மபதலத மககள லடடய
ஏறபடதத ய ரநதத.

உணலமய ல, எநத ஒழகக ந யத களககளளம கடடபபட மல சதநத ரம க த(த


% ழகலகலய அலமததக பக ளள மயனற ர ப ர ணடட . த(த பசயலப டகலள மலறதத
டப லய ( மத பபடகலள உர% கக அ%ர % ரமப% லல . டமலம, தனல(ப பறற
எவ% தம ( மத பபடகள உர% %லதயம அ%ர ப%றதத ர.

தனல(ப பறற ய அல(தத % மரச(ஙகலளயம த(த அறபதம ( நடபபத த றலமய ல


கடநத%ர ப ர ணடட . இனலறய ஹ லவடடன ம கப பபரம நடகரகள ( அலபச ட( ,
ர பரட ட ந:டர டப னற%ரகள ப ர ணடட % ல இததலறய ல ஊககம பபறற%ரகள.
ஹ லவட ஸடடடய ககள ன இறககம ( அத க ர லமயதலத உலடதத மதல கல ஞன
அ%ர. லமகடகல > கசனடன த(த மரணம %லர நல நடலப டபண ( ர ப ர ணடட .

அப தம ( ரச கர பசல% கக இரநதடப தம அ%ரத ம(ம தடம ற யத லல . தனல(


அளவககத கம க டநச ககம ரச கரகள கற தத டபசமடப த, ஒர%லர அளவககத கம க
டநச பபத எனபத அடத அளவகக இனப( ர%லர ப%றபபதடன பத டரபலடயத
எனற ர.

நடபப ன இ ககணம க த கழநத ம ர ன ப ர ணடட 2004 >\ல ஒனற ம டதத


மரணமலடநத ர. கடநத ஏபரல 3 ஆம டதத அ%ரகக 85 %த ப றநதந ள.
www.kumarikrishna.blogspot.com

3.என.எஸ.க ரஷணன - ச கக ல%தத ச நதல(ய ளர

ந கரடக % ல சடல மதத க ரஷணன (என.எஸ.டக.) ப றநதத


கன( ய கம ம %டடம ந கரடக % லலளள ஒழக (டச . அபப சடல ய ணட ப ளலள,
த ய இசகக யமம ள. ப றநத %ரடம 1908 ந%. 29 ஆம ந ள. ஏழ டப ல இ%ர மனற %த
ப ளலள. %றலம க ரணம க ந னக ம %கபபடன படபப தலடபடக றத.

என.எஸ.டக.-ய ன ஆரமப ந டகள கடலமய (ல%. க ல ய ல படன( ஸ டக ரடடல பநத


பப றகக ப டப டம ட%ல . ப றக மள லகக கலடகக பப டட ம மடககச பசல% ர.
ம ல ய ல ந டகக பக டட ய ல த னபணடஙகள % றப ர. ந டகம அ%லர ம கவம ஈரததத.
மக( ன % ரபபம அற நத தநலத ஒழக (டச ய ல ந டகம டப ட %நத ஒ > (ல ப யஸ
கமபப( ய ல அ%லர டசரதத% டக ற ர. ச ற%( ன ந டக % ழகலக ஆரமபம க றத.

ப யஸ ந டக கமபப( ய லரநத ட.டக.எஸ. சடக தரரகள ன ஸ ப சணமக (நத ந டக


சலபய ல டசரக ற ர க ரஷணன. அஙக ரநத ப ம:(ரஞச( சஙக:த சலப. ப ந டக
கமபப( கள ம ற ( லம அ%ரகக ட.டக.எஸ. சடக தரரகள ன ந டக சலபடய ம(தகக
பநரககம க இரகக றத.

ஒபபநததலத ம:ற ப ம:(ரஞச( சஙக:த சலபய லரநத ப%ள டயற ம:ணடம ஸ ப


சணமக( நத ந டக சலபய ல டசரக ற ர. இத( ல டக பமறற ப ம:(ரஞச( சஙக:த
சலப ப>கன( த அயய , க ரஷணன ம:த பணம லகய டல பசயதத க க %ல ந ல யதத ல
பப யய க பக ர தரக ற ர. ஆ பபலழய ல ந டகதத ல நடததக பக ணடரநத க ரஷணன
லகத பசயயபபடக ற ர.

இநத மதல லகதககப ப றக ம:ணடம ஒரமலற க %லதலறய ல லகத பசயயபபடட ர


க ரஷணன. அநத லகத தம ழந டலடடய உலகக யத.

ந டகதத ல ப ப :டச ரதத மயறச கலள கல % ணர டமறபக ணட ர. % லலப ப டலட


ந டகதத ல மதன மத க பகதத ய%ர இ%டர. டதசபகத ந டகதத ல க நத மக ன கலத
எனற பபய ல % லலப ப டலட டசரதத க நத ய ன மத அரநத லம பக ளலகலயப
பரபப ( ர. இநத ந டகதத ல கல % ணர ர டலடயடன %ரம க டச கக க ந டகம
தலடபசயயபபடடத.

க நத( ர ந டகதத ல ப க%தர ட%டதத ல கல % ணர பசயயம க டடசபம ப ரச தத ப


www.kumarikrishna.blogspot.com

பபறறத. அனடப கடவள எனற மகவலரயடட( க டடசபம பத டஙகம. இத ல


கல % ணர எழத ய ரய ல ப டல கற தத த ர % ட ந ட பதத லகய ல கடடலர ஒனற
எழத ( ர அணணர. ச த , மத ஏறறதத ழல% ரய ல இல மல பசயதலத அநத ப டலல
கற பப டடரநத ர கல % ணர.

கரகரப%( சககரம சழ
கரமபலகடய ட %ரக ற ரய ட
க(த(% னகலள ஏறற டம ரய ட
ரய ட ரய ட ரய ட ரய ட ரய ட ரய ட
மலறய%டர ட பளளப பலறயலர ஏறற மதடபததலத ஓழ தத டட ரய ட .

ந டகதத ல கல % ணர பசயத ச தல(கள ப . த லரததலறய ல க ட ல%தத ப றகம


அ%ரத ந டகம ம:த ( த கம கலறய% லல . ப றரகக உதவ%தறக கட% அ%ர ப மலற
ந டகம டப டடரகக ற ர. ந டக கமபப( ஏடதனம பந டததப டப ( ல கல % ணரகக
டசத %ரம. அ%ர பசனற ஒர ந ள நடதத% டட %ர% ர. அநத ந டகம கல % ணர
நடதத ர எ(பதறக கட% மககள டம %ரட%றலப பபறம.

கல % ண ன த லர % ழகலகலய பத டஙக ல%தத படம எலலஸ ஆர.டஙகன இயகக ய


சத ல %த . எஸ.எஸ.% சன எழத ஆ(நத % கட( ல பத டர க ப%ள %நத ந %ல தழ%
இபபடம எடககபபடடத. இநதப படம கல % ணரகக மடடம ல த ப
> மப% னகளகக அற மகப படம க அலமநதத. எம.‌> .ஆர., எம.‌> .சககரப ண ,
ட.எஸ.ப ல ய , எம.டக.ர த , எம.% .மண , டக.% .தஙகட%ல ஆக டய ர இநதப படதத ன
ம ம க த லரய ககக அற மகம ( ரகள.

த(த மதல படதத ட டய த(கக ( க டச கலள கல % ணடர எழத க பக ணட ர. தம ழ


த லரய ல நலகசசல%கபக( த( டர க எழத ய%ரம அ%டர. மதல படம சத ல %த
எனற லம த லரகக மதலல %நத படம டம(க . இத கல % ணர நடதத %நத ந டகம.
த லரபபடம க எடதத டப த ந டகதத ல கல % ணர நடதத %நத ச ம அயயர ட%டதலத
அ%ரகடக அள தத(ர.

ச ம அயயர கலதபபட % ல ன. ந யக லய கடதத %நத ஐய ய ரம ரப யகக % றற


% ட% ர. அ%ரகக உடநலதய க இரககம த ச கம ம, அ% டம ரநத பணதலத அடபஸ
பசயய ச ம அயயலர மயகக ப டடப ப டம க டச யம படதத ல உணட.

1935 ல எடககபபடட டம(க % ல % ல ( க க டடபபடட%ர ஒர அயயர. ஆ( ல இனற...?


அயயர எனற ட அபப % கள, அந:த லய கணட கமறக ற%ரகள. (அயயர எனற ல
அகம ரக அமம ஞச கள எனற இனலறய தம ழ ச ( ம கணடப டபப எபபட ந கழநதத
எனபத த( டய ஆர யபபட ட%ணடய ஒனற).

ப ரத ய ர ப டலகள மதலல த லரய ல ஒலததத ஏ% .எம. தய தத படதத ல எனற


இனறளவம கறபபடக றத. அநத கரதத த%ற (த. த ரபபர சணமக (நத ட கக:ஸ
தய தத ர > ச ணடட இயககதத ல கல % ணர நடதத டம(க த லரபபடதத லத ன
மதலமத க ப ரத ய ர எழத ய % ழக ந ரநதரம, % ழக தம ழ பம ழ , % ழ ய % ழ யட%
ப டல ஒலததத.
www.kumarikrishna.blogspot.com

த லரததலறகக %ரம மனடப ந கமலம எனப%ரககம கல % ணரககம த ரமணம


நடநதத. ந கமலம அ%ரத உறவகக ரர. நடகக %நத ப றக உடன நடதத ட.ஆர.ஏ.மதரதலத
க தலதத இரணட %த க மணமப நத பக ணட ர. (மதரததககப ப றநத கழநலத இறநத
ப றக மதரதத ன சமமதததடன அ%ரத தஙலக ட%மபல% மனற %த க த ரமணம பசயத
பக ணட ர). க ரஷணன, மதரம ட> ட த லரய ல பகழபபறத பத டஙக யத.

த(த மதல த ரமணதலத மலறதடத மதரதலத த ரமணம பசயத பக ணட ர க ரஷணன.


இத பத ய %நத ப றக க ரஷணனடன இலணநத நடபபலத த% ரதத ர மதரம. த ய கர >
ப க%த ன அமப க பத படதத ல இர%ரம நடதத ரநத லம இலணநத நடகக% லல .
ஆ( ல இநதப ப வ அத கந ள ந:டகக% லல . இர%ரம த( தத( ய க நடததப படஙகள
அவ%ள% க %ரட%றப பபற தலத உணரநத%ரகள ம:ணடம டசரநத நடககத பத டஙக (ர.

கல % ண ன த லர ஆளலமலய %ட%லமததத ல பப ய ரககம, ப .‌‌>:% (நதததககம


பபரம பஙகணட. ‌>:% (நதம கல % ண ன பநரஙக ய நணபர. பப ய ன
ப ர மணரகக எத ர ( கடடலரகள கல % ண டம ம கநத த ககதலத ஏறபடதத (. த ன
நடககம படஙகள ல பகததற வ ச நதல(கலள இயலப க டசரததக பக ணட ர கல % ணர.
ப க%த ன பகத ப படம ( த ரந: கணடர படதத லம கடவலள க ணடல பசயயம ப டல
இடமபபறச பசயத ர.

இநத இடதத ல மகக யம க ஒனலற கற பப ட ட%ணடம. ச ரத நலகசசல%லயப டப ல


என.எஸ.டக.ய ன நலகசசல% ப றலர க யபபடதத%த லல . ஹ ஸயம எபபட இரகக
ட%ணடம எனபலதப பறற எழத ய அற ஞர %.ர . “க ரஷணன ப றலரக டகல பசயயம
% தடம % ட( தம க இரகக றத. ய லர அ%ர டகல பசயத க ணடல பணணக ற டர
அ%ரம டசரநத ச ககமபடய ( % ததத ல க ரஷணன டகல பசயக ற ர. ப றரலடய
உளளதலத கதத ப ப ளபபத லல . அ%ர ப றரலடய உளளதலத % யச பசயக ற ர.” எனற
எழதக ற ர.

1944 ஆம ஆணட தம ழ ச ( ம வகக டம சம ( %ரடம. 1944 ந%. 27 கல % ண ன


இரணட %த லகத நடநதத. இநதடநசன பதத லகய ச யர டசம க நதன பக ல
%ழகக பத டரப க கல % ணரம, த ய கர > ப க%தரம ட%ற ச ரம லகத
பசயயபபடட(ர. டசம க நத( ன இநதடநசன ஒர மஞசள பதத லக.

ப ரப நடசதத ரஙகலள பறற கறபல(ய ( க சக சககலள எழத பதத லகலய நடதத


%நத ர டசம க நதன. அ%ரத டப( பக டகககக இலரய க மல இரகக ப ரம
அ%ரகக பணம பக டதத %நத(ர. கல % ணர பணம பக டகக மறதத ர. கல % ணர
www.kumarikrishna.blogspot.com

பறற யம ப க%தர கற ததம த(த பதத லககள ல கறபல(ய ( ப கலதகலள எழத


%நத ர டசம க நதன.

தஙகளத ந ரபர த தத%தலத ந ரப கக கல % ணரககம, ப க%தரககம ப %ரடஙகள


ப டததத. ச லற ம:ணடப ன பலழய உறச கததடன த லர % ழகலகலயத பத டஙக ( ர
கல % ணர. டக கபபர நடபப ல ப%ள %நத படடஸ டக ஸ ட டவன படதலத நல தமப
எனற பபய ல மதரம, எஸ.% .சகஸரந மம, ப னமத ஆக டய ரடன இலணநத தய தத ர.
அணண படதத ன த லரககலதலய எழத க பக டதத ர.

இநதப படததககப ப றக கல % ணரடன அணண வகக ம(ஸத பம ஏறபடடத.


கல % ணர % ஙக க பக டதத க லர அ%ர த ரபப அனபப ( ர. கல % ணர இயகக ய
மதல படம மணமகள. இனலறய மதல%ர கரண ந த படததகக %ச(ம எழத ( ர.
ந டடயப டபபர ள பதம ( அற மகம (தம இநதப படதத லத ன. கல % ணர இயகக ய
இனப( ர படம பணம.

பச நதம க படம தய ககத பத டஙக ய ப றக கல % ணரகக % யபபகள கலறநத(.


பச வ இரமடஙக (த. ஆ( லம, கல % ணலரத டதட உத% பபறற பசலக ற%ரகள
கலறய% லல . தன( டம இல தடப த ப ற டம கடன % ஙக உத% கலளத பத டரநத ர.
இறத %லர அ%ரத உத% பசயயம கணதலத டத ல% கள ல தடகக மடய% லல .

ஐமபத %யத றகள இடத பகழடன இறநத% ட ட%ணடம எனற மதரதத டம அடககட
பச லலக பக ணடரபப ர கல % ணர. அடத டப ல 1957 ஆம ஆணட ஆகஸட 30 ஆம
டதத த(த 49 %த %யத ல மரணதலத தழ% ( ர கல % ணர.

***

ஒர கல ஞல( எஙங(ம ந ல(வகர%த எனபத இனனம நமகக லக%ரப பபற% லல .


அ%(த ஆளலமய ன ச ர மசதலத பத ய தல மலறகக பக ணட டசரபபத ல நமகக
எபடப தம டத ல% டய ப ச க யளளத. கல ஞல(, அ%(த ஆளலமலய ஒர பப ரடட க
மத கக தத ன % லளவகள இல% எனற ப தலம நமகக லல .

ப றநதந ள அனற ந ல(வககடடம, ஒர ந ல(வசச ன(ம, அத கபடசம தப லதல எ(


நமத சடஙககள ஒர %டடதலத% டட ப%ள டயற யத லல . கல % ணரம இநத
%டடதத றகள ச கக க பக ணடளள ர.
www.kumarikrishna.blogspot.com

கல % ணர எனறதம அ%ரத ச நத கக ல%ககம ச பபகக மன( ல ந ல(வகக %ர%த


அ%ரத %ளளல கணம. பபரமப ( கல ஞரகள ன த( பபடட % ழகலக ப றரகக
உத ரணம க இரபபத லல . கல % ணர % த % கக.

“என( டம %நத டசரம பணததககம, பணகக ரரகள டம %நத டசரம பணததககம


% தத ய சம உணட. என பணம ஏலழகளகக உதவம, பணகக ரரகள ன பணம ஏலழகலள
உற ஞசதத ன உதவம.” பச ன(த டப ட% % ழநத க டட( ர. அதத ன கல % ணர.

இநத உத ரண கணதலத இலளய தல மலற அற ய பசயத ரகக டற ம எனற ல இலல .


ப லயயம, டக லயயம பளள ய ல பச லலக பக டபபத நல தத ன. அததடன த ரட
%நத%ல( த ரடன எனற மல(% ய டமகட பச ல மல தனனலடய ந டகதத ல ட%ல
ப ரபப%ன எனற கற அ%ன டதல%கக பணம பக டதத உத% ய கல % ணலரயம
பச லலக பக டபபதத ட( ந ய யம.

மரதத%மல(ய ல மரணபபடகலகய ல இரககமடப தம, கடடகடட க பணம ல%ததச


பசனற எம.‌> .ஆ டம, ச ல லரய க ல%தத ல இஙக ரபப%ரகளகக பக ரநத பக டபடபட(
எனற பச ன(% ன கலத ச ற ரகள டம பத ய ல%கக ட%ணடய ஒனறல % .

ச லறகக பசனற%நத ப றகத ன பமமல சமபநத மதலய ர அ%ரகக கல % ணர எனற


படடதலத அள தத ர. ஏன? அ%ரத %ளளல கணததகக மன( ல ச லறயம ச ,
தணடல(யம ச ம ச கறப கக மடய% லல . உஙகளலடய பக ளலக என( எனற
ஒரமலற டகடடதறக சயம ய லத எனற பத ள தத ர கல % ணர. அ%ரத பக ளலள
சயம ய லத எனற ல அ%ரத கணம அனப பசய%த.

இநத இரணடன ப ரத பலபபத ன அ%ரத ந டகஙகளம, ச ( ம வம. இதத ன அநத


கல ஞ( ன ச ர மசம... ந ல(வசச ன(ம, ந ல(வத தப லதல டப னற மரப (
சடஙககள ல பகcர% கக மடய த கல % ணர எனற ம ம( த( ன ச ர மசம.
www.kumarikrishna.blogspot.com

4.நடகட%ள எம.ஆர. ர த - நறற ணட % ழ கல ஞன!

மய டதலற த லல ய ட %ளள யமலமலய க ண %நத க நத யடகள பப தக கடடதத ல


டபசக ற ர. எஙகம மககள ப%ளளம. அநந ய தண கலள % கக ட%ணடம எனற த(த
டபசச ல %லயறததக ற ர க நத . டகடடக பக ணடரககம >(ம உணரசச %சபபடக றத.

ஆ( ல, ஒடரபய ர%ர மடடம அஙடகடய, அபடப டத த ன டப டடரநத அநந ய தண கலள


கழறற எற க ற ர. நல ட%லள, உளள லட உளளர தய பப. இலல பயனற லம அ%ர
க%ல பபடடரகக ம டட ர. சறற ந னற ரநத%ரகள ந ல த ன தரம சஙகடம க ய ரககம.

ந ய யம எனற டத னற யலத எநத சழலலம பசயயத தண நத%ர நடகட%ள எம.ஆர. ர த .


டமட உளளத ச ன( உத ரணம. ர த ல% எபபட %லகபபடதத ம? ந டக நடகர...
ச ( ம நடகர... பமகக ( க... எப கட :ஷ யன... பப ய ஸட... க ககக ரர...

ந டக நடகர எனற ல ர த மக ழசச யலட% ர. நடபபன( :-டடக இல மல மண மண


டநரம ந டகதத ல நடகக றதத ன எனபத ர த % ன % தம. ச ( ம ? அத
டலடயரடபமணட. பமகக ( ககம, எப கட :ஷ யனம % ழகலக படள % ல அ%ர
கறறகபக ணடல%. கலய ணதத றகம இத உத% யத.

அநதக க தத ல ந டக நடகரகளகக ய ர பபண தர%த. பமகக ( க எனற த(த ப ரட


லடம ட%ல லய பச லல மதல மல(% சரச%த லய த ரமணம பசயத ர ர த . ச ற த
க ததககப ப ன சரச%த ய ன தஙலக த( டசம லயயம மணநத பக ணட ர.

இறத மசச%லர ர த ப னபறற யத பப ய ர. இநத ய % ன ச றநத தல %ர ய ர எனற


டகடட ல பப ய ர எனடற பச ல% ர ர த . அடத டநரம த .க. உடபட எத லம உறபப (ர
அல ர த . இறத %லர சதநத ர பறல%ய க % ழநத%ர அ%ர.

ர த க ரஷணன எனற இயறபபயர பக ணட எம.ஆர. ர த ப றநதத பசனல(ய லளள


சலள. %ரடம 1907. தநலத ர >டக ப ல ந யட மத ம உ கப டப ல ரஷய எலல
பஸடஸ % ய % ல மரணமலடக ற ர. த ய ர சமமம ள. உடன ப றநத%ரகள அணணன
> (க ர மன, தமப ப பப .

ர த க ககக ரர எனற ல இலல . % ழ%தறக க கலழ கமப ட, கறகக %ழ


எனற ரபப%ரகள மதத ய ல, தனம (தலத இழகக த ர த % ன சயம ய லத % ழகலக
www.kumarikrishna.blogspot.com

மறற%ரகளகக க கம க டத னற யத ல % யபப லல .

ச ற%( க இரநதடப த அமம % டம டக ப தத, பசனல( எழமபர ரய ல ந ல யதத ல


மடலட தகக யடப த பத டஙக யத ர த % ன க க % ழகலக. எழமப லரநத ச ற%ன
ர த ல% ஆ நதர ப யஸ கமபப( உ லமய ளர ஆ நதர டபப அரஙக ந யட ச தமபரம
அலழதத பசலக ற ர. அஙக ரநத பத டஙகக றத ர த % ன ந டக % ழகலக.

ஆ நதர ப யஸ கமபப( ய லரநத % க லமசர ந டக கமபப( , ப றக ச மணண ந டக


கமபப( , அபபறம ப>கநந தயயர கமபப( , 1924 ஆம ஆணட ர த நடதத 'கத ன ப%றற '
ந டகதலத க நத , கஸத ப ய, ப ரத , ர > > ஆக டய ர கணட ரச கக ற ரகள.

ர த ல% ச ( ம நடகர கக ய படம ர >டசகரன. ந டகம ( லம, ச ( ம % ( லம பப த


% த கலள உலடபப%ர ர த . இழநத க தல ந டகதத ல மல(% லய சவகக ல அடதத
கழதலத பந தத ந றக லய ல உடக ர ல%தத பத ல(நத ந ம டம டபச% ர. எபபட?
ஆடயனசகக மதக க டடயபட. ந டகதத ல மகதலத க டட ட%ணடம, மதலக
க டடககட த எனற பப த % த இழநத க தலல பப டப பப டய (த.

ர த % ன ந டகஙகள அல(ததம சமக ச:ரழ வகக எத ர (ல%. அத( ட டய ந டகம


பத டஙகம மன ந > ஆகசனடட( பக டடலக % சல த றககம. அத லம டப ர % ள
ந டகதத ல பர ண ஆப சஙகலள டப டட க ழ தத ரபப ர ர த . % லளவ, பசனல(ய ல
டப ர % ளகக தலட % த ககபபடடத.

தலட பசயயபபடட ர த % ன இனப( ர ந டகம, ர ம யணம. % ட% ர ர த ? அடத


ந டகதலத டத% சரப ப டல எ( பபயர ம றற அரஙடகறற ( ர. ஆ( லம ப இடஙகள ல
அடதட. இறத ய ல ந டகம நடககமடப த ர மர ட%டதத ட டய டப லச ர ர த ல% லகத
பசயத(ர.

ர த % ன கல உசசம, ரததக கணண:ர. த ர% ரர தஙகர ச எழத ய இநந டகம 1949 ஆம


ஆணட >(% 14 ஆம ந ள த ரசச ய ல அரஙடகற யத. ரததககணண:லர க ஙக ரஸ கடச
ப ரமகர ப .ஏ. பபரம ள மதலய ர ச ( ம % க தய கக மன%நதடப த, அத ல நடகக ஒர
டசதத இரபதலதநத ய ரம ரப ய சமபளம டகடட ர ர த .
www.kumarikrishna.blogspot.com

அநதக க தத ல ஒளல%ய ர ட%டதத ல நடகக டக.ப . சநதரமம ள அத கபடசம க ஒர டச


ரப ய சமபளம க பபறற ரநத ர. அலத% ட 25,000 ரப ய அத கம க தநத ல நடகக டறன
எனற ர த கற, மறடபசச னற அநத சமபளம அ%ரகக தரபபடடத.

எம.ஆர. ர த நடகட%ள ஆ(த 1952-ல. த ரசச டத%ர மனறதத ல ர த டப ர % ள


ந டகதலத நடதத ( ர. அபடப த பப ய ர மன( ல ய ல படடகடக டலட அழக ச ம
அள தத படடமத ன நடகட%ள.

பப ய ன 101 %த ப றநதந ள ( 17-09-1979 அனற பப ய ர இறநத டநரம க க ல 7.25


மண கக உய ர தறநத ர எம.ஆர. ர த . த(த 72 ஆணட % ழகலகய ல அ%ர ப நத
பகததற வ ப ரசச ரமம, சமக ச:ரழ வகக எத ர ( தண சச ( டப ர டடஙகளம அளபப ய.
அனலறய பபரலமகக ய இமப க ல ல%கடக ல ஏறற க ர ப%றம பபய ணட அடதத
தகர டபப த ன எனற பச ன(%ர அ%ர.

ர த % ன சடபடனற ம றம ம டட ஷன கர , கறமப பதற ககம நடபப , பகததற வ


பள: டம %ச(ம ... எத அ%லர த( தத%பபடததக றத?

இல% அல(ததடம எனற லம, பணததகக கவம, பகழகக கவம மதக %லளகக த அநத
டநரலமய ( தண சசல... இனற %லர எநத நடக( டமம க ணக க லடகக தத.

பதன( நத ய பதத கலகய ளரகள சஙகதத ல ர த ஒர மலற உலரய றற ( ர.


ச ( ம கக ரரகலள உயரதத த:ரகள எனபத க ய ரநதத அ%ரத உலர. ச ( ம % ல உலழபப
கலறவ, கல அத கம எனற%ர மதத யபப க இவ% ற பச ன( ர :

ஒர அல% கதத ல அல த ஒர பத ழ லல ஈடபடடடப த த%ற பசயத ல தணடல(


தர% ரகள அல த எசச கலகய %த பசய% ரகள. ஆ( ல ச ( ம % ல ஒர க டச ய ல
ச ய க நடகக % டட ல ந றக லய ல அமரச பசயத டபன டப டட ஆபப ள >\ஸ
பக டபப ரகள. அத( லத ன ச ( ம கக ரரகலள உயரதத ட%ணட ம எனக டறன.

த லரததலறய ல இரநத பக ணடட அதன ச:ரழ ல% டபச ர த ல%ப டப ப ர


தண சசலக ரர இனற இலல . ர த % டடச பசனற அநத ப%றற டம இனற %லர
ப%றற டம கட% உளளத. சபபர ஸட ரகள ட , உ க ந யகரகள ட , பரடச
தளபத கள ட கல ஞரகள ட ந ரபப மடய த உய ய இடம அத. ர த % ன த( தத%ம
ப ரக ச ககம இடமம அதத ன!
www.kumarikrishna.blogspot.com

5.பரஸ ல : உ கதலதக க%ரநத அத ரட ந யகன!

“You offended my family and offended the shaolin temple” எனற % ல ல( டந கக ந ல கதத ய
கரப ரல%யடன கற % டட, அ%ட( ட டம த%தறக தய ர க, த(கடக உ தத (
சணலடத த%கக ப ண ய ல பரஸ ல க ல % ததல%தத, த(த லககலள உயரதத யதம
த லரயரஙகக ள ல % ச ல சததம க லதப ப ளநதத.

எணடர த டர கன படதத ன இறத க க டச ய ல % ல ல(த தரதத கபக ணட பரஸ ல


தரதத ச பசல , அ%ன த(ககப ப தக பப ( கணண ட அலறககள பகநத% ட, ம க
எசச கலகய க அ%ல( கணடப டதததம, டநரகக டநர ப ரதத இவ% ற கற % டட அ%ர
பசயத சணலடக க டச லய ப ரதத எநத ரச கனம மறநத ரகக மடய த.

பசனல( ஆ(நத த லரயரஙக ல எணடர த டர கன படம ப%ள ய டபபடடடப த பரஸ ல


உய டர ட இலல . 1976 ஆம ஆணடல இநத ய % ல இபபடம த லரய டபபடடத. ஆ( ல
பரஸ ல 1973 ஆம ஆணடட டய இறநத% டட ர எனற உணலம அபடப த எநத ரச கரககம
பத ய த.

ஓட ஓட எனற ஓடயத எணடர த டர கன. மதல தடல% த லரய டபபடட 25 % ரஙகள


ஓடயலத % டஙகள. ம:ணடம த லரய டபபடடடப த 100 ந டகள ஓடயத. இநத ய % ல
இநதபபடம %சல க க% கக த நகரடம இலல எனற (த.

ஒர ச த ரணக கலதத ன (ஒர % ததத ல பழ % ஙகம கலதயம கட) எணடர த டர கன.


ஹ ஙக ஙக றக அரக ல உளள ஹ னஸ த:ல% பச நதம க ல%ததகபக ணட
டப லதபபப ரள தய தத அதல( உ கள % ய அள% ல கடதத % றற%நத%ல(
ஆத ரபபர%ம க ப டகக மயனற ஹ ஙக ங க %லதலற ப உள% ள கலள அனபபக றத.
அ%ரகள ல ப ர பபணகள. ஓரள% றக உணலம பத க றத. உணலமலய அற நத ப%ள டய
பசல மயனற%ரகள பக ல பபடக னற(ர. இநத ந ல ய ல - தறக பபக கல ய ல
லகடதரநத - அ%ல( மடகக தறக பபக கல ய ல ச றநத % ளஙகம வரல( டதரநபதடதத
அனபபக றத ஹ ஙக ங க %ல தலற. அ%ரத ன பரஸ ல.

ஹ னஸ த:% ல ஒவப% ர ஆணடம நலடபபறம தறக பப கல ப டப டடய ல பஙடகறக


பரஸ ல அனபபபபடக ற ர. உ க அள% ல ச றநத % ளஙக ய கர தடத, ப கச ங உளள டட
ப கல கள ல ச றநத வரரகளம க நதபக ளள %ரக னற(ர.
www.kumarikrishna.blogspot.com

டப டடய ன மதல சறற ட டய, த(த தஙலகலய கறபழ ததக பக னற%னம, % ல ( ன


பமயகக பப ளனம க ய கர தடத வரல( (ப ப % ல) டத றகடகக ற ர (கணண லமககம
டநரதத ல கததகள % ழக னற() பரஸ ல. டத ல% லயத த ஙக கபக ளள மடய த அ%ன
பரஸ லலயக பக ல ப டடலகலள உலடததகபக ணட கதத%தறகப ப ய, அ%னலடய
கழதத ல ப%டட உலத பக டதத பக னற% டக ற ர பரஸ ல. அ%ல(க பக னற
ந ல ய ல, கரர மகததடன % ல ல( ஒர ப ரல%யம ப ரதத% டடச பசல% ர. இநதக
க டச த லரய ல ஓடமடப த த லரயரஙக ல மய ( அலமத ந % யத.

% ல ( ன டப லத ச மர ஜயதத ன ரகச யஙகலள அற நதபக ளள ஒவப% ர இரவம பரஸ


ல ரகச ய உள% ல ஈடபட%தம, ஒர ந ள கணடப டககபபடடவடன அஙக ரநத % ல ( ன
க % ள கலளப பநத ட%தம, ஏர ளம (%ரகலள தனல(ச சழநத% டட ந ல ய ல, த ன
மலறதத ல%தத ரநத நன ச கக ஆயததலத எடதத லகய ப டதத கணண ல ப டபட த
ட%கதத ல சழறற%தம, ப றக அ%ரகலள அடதத வழதத % டட % ல ( டம ச லறபட%தம
அப ரம ( க டச கள. அத%லர த லரபபட ரச கரகள ப ரதத ர தல%.

அ%ர ப மப ஒனலறப ப டதத லபககள அடகக கபக ள%தம, த(கக ஒதத லசய க
அதல(ப பயனபடதத%தம ரச கரகலள ச பப ல ஆழதத (.

இநதப டப டடய ல க நத பக ள%தறக க %நத கர தடத வரர (> ம பகலல) அரலமய க


சணலடய டட ப%றற பபறற ப றக % ல ( ல அடததக பக ல பபட%தம, அதல(க
கணட மறபற ர டப டடய ளர (> ன ச கசன) ம ரள%தம ரச கரகலள அசசறதத ய
க டச கள.

ப றகத ன உசசக கடடம. பரஸ லயம, ஹ னஸ (இ%ர பரஸ லய ன ம மனத ன) டம தல


க டச . தணடககபபடட லகய ல எஃக ஆயதஙகலளத த தத ஹ னஸ சணலடய ட, அத ல
ச கக மல %கம க % க அ%லர பரஸ ல அடதத வழதத ஒனறலர மண டநரதத ல படம
மடநத% டக றத. ப ரதத ரச கரகள ம:ணடம ம:ணடம ப ரதத(ர. 30 தடல%ப ப ரதடதன, 40
தடல%ப ப ரதடதன எனற பபரலமய க பசலலகபக ளளம ரச கரகள ஏர ளம.

இநத ய ரச கரகள பநஞச ல பரஸ லய ன %ட%மம, அ%ர சணலடய டட % தமம மலறய மல


இனறம % ழக றத.

இபபடதத ல ட ட ஸக:ஃப( ன இலச ம க அறபதம (த. கற பப க, டப டடய ளரகள


www.kumarikrishna.blogspot.com

ஹ ஙக ங தலறமகதத ல படக ப டதத தரதத ல ந றகம ப யமரக கபபலறக பசலலம


க டச ய ல அ%ரலடய இலசயலமபப ம க அழக (த.

தம ழ த லரபபட ரச கரகள லடடய இதத லரபபடம ம கபபப ய த ககதலத ஏறபடதத யத.


ஆகன படஙகலள % ரமப பப ரககம எம.> .ஆர. ரச கரகலள பரஸ லய ன அத ரட ம கவம
ஈரததத.

தறக பபக கல ஞன ஒர%( ன த றலமய ல நமப கலக ல%தத எடககபபடட இபபடம


ப ன( ள ல ஏர ளம ( சணலடபபடஙகலள தய கக ல%ததத. ஒர க ல நறற ணடக
க தத றக ஹ ஙக ஙக ல ப சணலடத த லரபபடஙகள எடககபபடட(.

எல %றற றகம % தத டடத எணடர த டர கன. பரஸ ல!

ப ன கற பப:

க தத ல அழ ய த அநத கல ஞன மரணமலடநத 35 %த ந ல(வ ந ள இனற. த(த


32 %த %யத ல 1973 ஆம ஆணடல இறநத பரஸ ல நடதத ட% ஆஃத டர கன, ப க ப ஸ,
ப ஸட ஆஃப ஃப ய , டகம ஆஃப படத ஆக ய( கற பப டததகக படஙகள.

கங ஃப கல ய ல டதரநத%ர க இரநத பரஸ ல, >:த க( டட எனற தறக பபக கல லய


%ட%லமதத அதல( கறறகபக டதத %நத ர. இககல லய அ% டம பய னற ப ர
தறக பபப கல கள ல ச றநத % ளஙக ய%ரகள ( ப ப % ல, > ம பகலல, சக ந ஸ
ஆக டய ர.

எணடர த டர கன த லரபபட %ரலககக ப ன(ரத ன இநத ய % ல கர தடத கல யம


ப ம க ட%ரனறத பத டஙக யத எனபதம கற பப டததககத.
www.kumarikrishna.blogspot.com

6.ச டட ல டஸ - % ழ% ன டபரத சயம

ச ரல ச பள ( ன கல உசசஙகள ல ஒனற ச டட ல டஸ. படதத ன ஒர படரமகட


டதல%யறறத எ( ஒதகக மடய த அளவகக கசச தம ( பலடபப. அரததம னற நகரம
% ழ% ன டபரத சயம எத ரப ரபப ல த அனப ல மலறநத ரகக றத எனபலத க பர%ம க
பச லக றத ச டட ல டஸ.

ச ரல ச பள ன வடல த நகரதத ன ந டட ட. பர டடகக ( த (ச டதடதல ட%டலடய ல


ஒரந ள பதர ஓரம ப % றகம கண பத ய த இளமபபணலண சநத கக ற ர. ச பள ன ஒர
பணகக ர க(% ன எ( அநதப பபண ந ல(ககமபட அநத சநத பப அலமநத % டக றத.

அனற ரவ தறபக ல கக மயலம பசல%நதர ஒர%லர ச பள ன க பப றறக ற ர. த(த


வடடறக ச பள ல( அலழததச பசலலம பசல%நதர, இ( தறபக ல கக மயல%த லல
எ( உறத அள கக ற ர. இர%ரம பச கச டஹ டடல ஒனற ல ஆடடம ப டடததடன
அனற ரல% கழ கக ற ரகள.

மறந ள பச %நத ன வடடரக ல அநத கண பத ய த இளம பபணலண ம:ணடம


சநத கக ற ர ச பள ன. பசல%நத ன க ல அ%லள அ%ளத வடடறக அலழததச
பசலக ற ர. த( லமயம, %றலமயம ந லறநத அ%ள ன % ழகலக ச பள னகக பத ய
%ரக றத.

இத( லடய ல பசல%நதரட( ( ச பள ( ன சநத பப பத டரநத பக ணடரகக றத.


டப லதய ல ச பள னடன நணபர க அன( டய னயததடன பழகக ற%ர ல, டப லத
பதள நத ப ன அதல( ந ல(வ ல%ததக பக ளள மட%த லல . ச பள ல( வடலட % டட
தரததக ற ர. நமத ந டட டகடக அத ஒர பப ரடட க இரபபத லல .

ப ரல%யறற பபண ப ம தஙகளகக ( % டலக ப கக தர ட%ணடய ரகக றத. இரணட


ந ள ல அதல( தர இய தபடசதத ல வடலட க ல பசயத க ட%ணடம. த(த ஏழலமலய
ந ல(தத அழம அ%லள ச பள ன டதறறக ற ர. கண பத ய த%ரகளகக ப ரல% தரம
மரதத%லர பறற பதத லகய ல %நத ரககம பசயத லய படததக க டடம அ%ர, % டலக
பணதலத த ட( தநத% ட%த க உறத அள கக ற ர.

நமத ந டட டகக இபடப த பணம டதல%. அத கம க அதவம கறக ய க தத ல. கததச


www.kumarikrishna.blogspot.com

சணலட டப டடய ல தனனடன டம த ( ல ப சத பத லகய ல ச ப த லய தநத % ட%த க


கறக ற ன ஒர%ன. நமப ப டப ( ல ந > கததச சணலட வரனடன டம த ட%ணடயத க
% டக றத. அபபடயம நமப கலக இழகக மல இரவ நகரதலத டர நத %ரம ட%லளய ல
டப லத பசல%நதர ச பள ல( அலடய ளம கணட பக ளக ற ர. %ழககமடப ல வடடறக
அலழதத பசலப%ர கண பத ய த பபணண ன ச க சலசகக ஆய ரம ட ர தரக ற ர.

அடதடநரம பசல%நத ன வடடறகள பதஙக ய ரககம த ரடரகள தபப தத ஓடக ற ரகள.


டப லலச அலழககம ச பள ன பணததடன ம டடக பக ளக ற ர. பசல%நதரகக
ச பள ல(டய , அ%ரகக பணம பக டததடத ந ல(% ல இலல . ச பள ல( த ரடன எ(
மடவ பசயக றத டப லஸ. அ%ரகள டம ரநத பணததடன தபப கக ற ர ச பள ன. கண
பத ய த பபணண டம பணதலத ஒபபலடதத த ரமபம %ழ ய ல ச பள ல( டப லஸ லகத
பசயத ச லறய ல அலடகக றத.

க ழ நத உலடயம, க ஙக ய ம(தம க இபடப த ச பள ன ஒர ப சலசகக ரனகக ய


டத றறதத ல இரகக ற ர. பதர% ல நடநத%ரம அ%லர ச ற%ரகள டகல பசயக ற ரகள.
சறற லம உளள%ரகள ப க சததடன ச கக ற ரகள. ட%தல(யடன த ரமபம ச பள ன
அபபடடய ந னற% டக ற ர. அ%ர மன( ல அநத ப % றகம பபண. அ%ளத டத றறம
இபடப த ச:ம டடலயப டப ல ம ற ய ரகக றத. இபடப த அ%ள பதர% ல ப % றக% லல .
அ%ளகபகனற பச நதம க கலட இரகக றத.

ச பள ல( ப சலசகக ரன எனற ந ல(ககம அ%ள, அ%ரகக பணமதர மயலக ற ள.


ச பள ன % ஙக மறகக ற ர. அ%ள %லககடட யம க அ%ரத லகலய ப டதத தரமடப த
அநத ஸப சம அ%ர ய ர எனபலத அ%ளகக உணரதத % டக றத. கணண:ர மலக க த ரகள
ப ரததக பக ள%தடன படம ந லற%லடக றத.

ச பள ( ன அல(தத த லரபபடஙகள லம சமக அ% ஙகளகபகத ர ( % மரச(தலத க ண


மடயம. மல( த லரபபடதத ல பதர% ல நடநத %ர% ர ச பள ன. ம டய ல %ச பப%ரகள
பக டடம கபலப அ%ர ம:த % ழம. டமட ப ரதத% டட நகரநத பசல% ர ச பள ன. சறற
தh ரதத ல வத ய ன ஓரம கழநலத ஒனற அ( லதய க க டககம. அலதப ப ரதததம டமட
அணண நத ப ரபப ர. கபலபலய டப அநத கழநலத பதர% ல வசபபடடரபபத அநத
மவ(ம ( ஒறலற ப ரல%ய ல ப%ள பபடம.

ச டட ல டஸ படதத ன மதல க டச யம ஏறககலறய இபபடபய ர % மரச(ததடட(


ஆரமபம க றத. நகரதத ன டமடடககடய (ர அலமத கக க த றககம ச ல ய ல ந மமத ய க
தஙக க பக ணடரபப ர, ச பள ன. அலமத கக க அ%ரகள த றககம ச ல ய ல ச பள ( ன
இரவ தஙகம இடம பற டப க றத.
www.kumarikrishna.blogspot.com

அத க ரதலத அத எநத %ட%தத ல இரநத லம எத ரபப%ர ச பள ன. அ%ரத படஙகள ல


டப லஸக ரரகள அத க ரதத ன கற யட கட% க டடபபடக ற ரகள. ஹ ட லர கணட
உ கடம பயநத ரநத டநரம, த க டரட டகடடகடர படதத ல ஹ ட லர தண சச க
% மரச தத%ர ச பள ன. எநத ரமயம க %ரம உ க ல ம( தன எநத ரஙகள ன அடலமய கம
அப யதலத % ளககக றத, ம டரன லடமஸ.

ச டட ல டஸல ச ல லய கடககம ச பள ன, டம டடர லசகக ள ல இரககம


டப லஸக ரலர த% ரககம பப ரடட பககதத ல ந றகம க னள பகநத ச ல ய ன
மறபறம உளள நலடப லதகக %ர% ர. அ%ர க ர கதல% த றககம சதததலத ல%தடத அ%ர
ஒர பசல%நதர எனற மடவகக %ரக ற ள பதர% ல ப % றகம அநத கண பத ய த இளம
பபண.

ச பள ( ன த லரபபடஙகள ல ம( தரகள ன உள% யல தலலயம க ச தத ககபபடடரககம.


ச டட ல டஸல பசல%நத ன ட%ல கக ரன ச பள ன ம:த சத ப%றபலப க டடக ற ன.
சமக அநதஸத ல தனல(% ட த ழநத ஒர%னகக பண % லட பசயய டநரநத ச ம ( ய( ன
ப%றபப அத.

அடதடப ல பதர% ல ச ககலடலய ச பசயக ற%ன கழ ககள இரககம டப த அ%( டம


எத ரதத டபசம ச பள ன அ%ன ப%ள டய %நததம அ%(த உயரதலதப ப ரதத
ப ன% ஙக% ர. எள டய ல( %லடய ன அடகக ந ல(ககம அல(தத இடஙகள லம
பப ரதத ப ப ரகக தகநத க டச அத. ந ம டமட ப ரதத க டச கள அல(ததம படதத ல
கண இலமககம டநரதத ல %நத பசலபல% எனபத மகக யம (த.

ச டட ல டஸன ஒவப% ர ப டரலமயம இபபட த( தத( ய க % யநத பச ல இயலம.


டமலம, நகரதத ன ந டட டய ( ஒர%( ன அரததம ல % ழகலகலய எத ரப ரபப ல த
அனப அரததம ம கநதத கக % ட%லதயம பச லக றத ச பள ( ன இநதப படம.

எத ரப ரபப ல த அனபத ட( ம னட % ழ% ன டபரத சயம.


www.kumarikrishna.blogspot.com

7.மரலன மனடற - ச லதககபபடட அழக ய க(வ !

1950 ஆம ஆணட மரலன மனடற நடதத கறபப ப%ளலள த லரபபடதத ன க ல மண டநர


க டச பய னற சம:பதத ல 1.5 ம லலயன ட ரகளகக % ல டப (த. மரலன மகம
பத ய த ஏடத நடகர ஒர%ரடன ஓரல பசகஸ ல%ததக பக ளளம க டச அத. FBI-ன
பர ம பப ல இரநத அநத க ல மண டநர படதலத, அத க % ல பக டதத % ஙக ய
பசல%நதர தனல( ம:டய % ல ப%ள பபடதத % ரமப% லல . % றபல( ரகச யம க
நடநதத.

மரலன மனடற இறநத ந றபதலதநத %ரடஙகள கழ தத நடநத ரககம இநத ந கழசச ,


மரலன உய டர ட இரநதடப த உ கம அ%லர எவ% ற உர%க ததக பக ணடத எனபலத
ப ரத பலபபத க உளளத.

1926 ஆம ஆணட >\ன ம தம 1 ஆம டதத அபம கக % ன ஸஏஞசலஸ நக ல ப றநத%ர


மரலன மனடற . உ க இலளஞரகள ன க மதத ன கற யட க கடடலமககபபடட மரல( ன
ப மபம, இனற%லர அதன பமரக கல ய மல அபபடடய உளளத. ஒனறலர ம லலயன
ட ரகக க ல மண டநர படடம இதறக ச னற.
www.kumarikrishna.blogspot.com

மரல( ன அப தம ( அழகம, ப ரதத கணம க ஙகடககம க%ரசச யம, 36 %யத ல


தறபக ல பசயதபக ளள டநரநத அ% ன ம( பநரககடலய, ஆழம ( டச கதலத
மலறககம கட(ம ( த லரசச:ல ய கட% இனறம உளளத.

மரலன மனடற ப றககமடப த அ%ரத த ய ர க ள டஸ மனடற டபககர த(த மதல


கண%ர > ஸபர டபககலர ப நத எட%ரட ம ரடனசன எனப%ரடன % ழநத %நத ர.
மரல( ன தநலத ய ர எனற கழபபம இனற %லர ந:டகக றத. அபப ல% டதடய ந:ணட
பயணம க மரல( ன % ழகலகலய எள லமய கக கற ம.

மரல( ன ப றபபச ச னற தழ ல அபப எனற எட%ரட ம ரடனச( ன பபயரம, ஞ (ஸத (


சடஙக ல அபப இடதத ல > ஸபர டபகக ன பபயரம இடமபபறறளளத. மரல( ன த ய ர
க ள டஸ ஹ லவடடலளள ஆர.டக.ஓ. ஸடடடய %ல பண ப நதடப த, அஙக ·ப லம
கடடர க இரநத ஸட ணல க படப ரடடன பநரககம ( உறவ பக ணடரநத ர. அத( ல
மரல( ன தநலத ய ர எனற டகள% கக மனற %த ச யஸ க ஸட ணல க படப ரடன
பபயரம மனபம ழ யபபடக றத. த% ர ட%ற ப டர டம பத டரப இரநதத ல த(த
கரபபதத றக ய ர க ரணம எனற க ள டஸ ட டய பச ல மடய% லல .

அபப எனற உறவ % ழகலகய ல ஏறபடதத ய ப%றற டம மரலனகக இறத %லர ஒர


அல ககழ பப க பத டரநதத. அறபத %யத ( ஆரதர ம ல டர ட மரலன உடல :த ய (
உறவ ல%ததக பக ணடரநத லம அ%லர ட ட எனடற அலழதத %நதலத இவ% றத ன
ப நதபக ளள ட%ணடய ரகக றத.

மரல( ன இளலமப பர%ம பக டயத. ப றநத பன( பரணட %த ந டள %றலம க ரணம க


%ளரபப பபறடற ரகள டம அ%ள த லர % ரககபபடட ள. பத ( ற %யத %லர ப%வட%ற
இடஙகள, ப%வட%ற %ளரபப பபறடற ரகள எ( அ( லததத(ம ( % ழகலக. இலடய ல
மரல( ன த ய ர ம(சச லதவகக உளள க ம(ந க பப கதத ல டசரககபபட, அ%ள, த ன
ஒரடப தம % ரமப த அ( லத % ழகலககடக த ரமப ட%ணடய கடட யம ஏறபடடத.

16 %யத ல நடநத மரல( ன மதல த ரமணமம மக ழசச ய (த க இலல . %ளரபப


பபறடற ரகள ல நடதத ல%ககபபடட அ%சர த ரமணம அத. 1944-ல மரல( ன % ழகலக
பத ய ம றதலககளள (த. டட% ட பக ட( %ர எனற பலகபபடக கல ஞர Yank
பதத கலககக க மரலல( ச பலகபபடஙகள எடதத ர. மரல( ன அப தம ( அழலக
மதலல கணடணரநத%ர பக ட( %டர.

ஒடர %ரடதத ல, அபம கக மன(ண பதத கலககள ன அடலடபபட அழக ய க உயரநத ர


மரலன மனடற . இநதப பகழ, ப%ள சசம மரல( ன கண%னககப ப டகக% லல . கண%( ,
ட%ல ய எனற டகள% %நதடப த, கண%ல( உதற ( ர மரலன. 1942 ல நடநத 1944 ல
கசநத ந ல(வகளடன மற நதடப (த.

டபஸப ல % லளய டட வரர Joe Di Maggio உட( ( இரணட %த த ரமணமம, ஆரதர


ம ல ர டப னற அலர ட>ன நபரகளட( ( மரல( ன உறவம ம( ந லற% (த க
அலமய% லல . இநத க கடடதத ல மதவம, டந யம மரலல( கறடப ட
பத டஙக ய ரநத(. ம(ந மரதத% ன ஆட சல(கலளயம மரலன டகடட %நத ர.
www.kumarikrishna.blogspot.com

அனலறய அபம கக >( த பத > ன பகன(டயட( ( மரல( ன அற மகம, அபம கக


மழ%தடம பதடடதலத உர% கக யத. > ன பகன(டயடன அ%ரத சடக தரர ர பரட
பகன(டயடனம மரலன பத டரப ல%தத ரநத ர. > த பத ய ன ப றநதந ள % ழ % ல
க நதபக ணட அ%ர ப டயத, அரச யல %டட ரதத ல பயல க க ளபப யத. மரலன ஒர
உள% ள . > ன பகன(ட ம ம அபம கக % ன ரகச யஙகள பத நதபக ளக ற ர எனபத
டப னற ஹ ஸயஙகள க ளமப (. அபம கக உளவ ந ற%(ஙகள ன, 'ந:ககபபட
ட%ணடய%ரகள' படடயலல அ%ர பபயரம இலணககபபடடத.

இறத ய ல 1962 ஆகஸட 5 ஆம டதத த(த அலறய ல இறநத க டநத ர மரலன.


அளவககத கம ( தகக ம தத லரகடள மரணதத றக க ரணம எ( கறபபடடத. இளலமலய
ஒர அ( லதலயப டப ல க கக டநரநத மரல( ன உடல ச%கக டஙக ல அடத
அ( லதத(ததடன க டநதத. அ%ள உடல ப பபறறகபக ளள கண%ட( , க த ட( ,
உற% (ரகடள ய ரம லல . இரநத ஒடர உற% ( மரல( ன த டய மகள ன மரணதலத
உணர மடய த ம(சச லதவடன ம(ந க பப கதத ல இரநத ள.

அழக ன, இளலமய ன, க மதத ன கற யட க மரலன இனற %லர மன( றததபபடக ற ள.


ம தம ஞச ய க மதலத ப%ள பபடததம ட%டதலத ஏறற நடதத மரலன ஒரடப தம க மதலத
ந டச பசனறத லல . ம ற க க மகரகள ல கதறபபடட % ழகலகய க அ%ளத % ழகலக
த கழநதத. த(த எடட %யத ல %யத ( ஒர%ர ல ப லயல ச தத லர%லதககளள (லத
www.kumarikrishna.blogspot.com

%ளரநத ப றகம %ட% ( ம(த ல தஙக ய ரநதலத ந ல(வகரநதளள ர மரலன. %ளரபப


பபறடற ரகடள ப டநரம அ%லள %னபணரசச கக உடபடதத யளள(ர.

த லரபபடதத ல ப ரப ம ( ப றக மரலன ஏறபடதத க பக ணட உறவகள, அபப எனற


உற% ன டதடத கட% அலமநதத. ஆரதர ம ல லர மடடம னற த(த கண%ன Joe Di
Maggio-ல%யம மரலன ட ட எனடற அலழதத ர.

மரலன ச றநத ப டக . ட டஸ ஆ·ப த டக ரஸ படதத ல மனற ப டலகள ப டய ரகக ற ர.


இத த% ர அ%ர ப டய ப டலகள ன எணண கலக மபபலத பத டம. உ க ன தல ச றநத
ந % ச யரகலள, அ%ரகள ன பலடபபகலள மரலன அற நத ரநத ர. இநத
பனமகததனலமலய அழ தத, க%ரசச எனம ஒறலற ப மபம க இநத சமகம அ%லர
ப ரகட(பபடதத யத. சரககம க, மரலன % ழகலக ச லதககபபடட ஓர அழக ய க(வ!
www.kumarikrishna.blogspot.com

8.ந னற உலதகள (400 Blows)

த ய தநலத இர%ரம ட%ல ககச பசலலம இநத நவ( யகதத ல, ச ற%ரகள ன உ க ல


பபறடற ரகள ன இடம க லய கட% உளளத. ப சகள பக ணடட , தணடல(கள ட
அநத இடதலத ந லறதத% ட பபறடற ரகள மயலக னற(ர. பறககண பப ன ஒர பகத ய (
ப சகளம, தணடல(களம அநத ப%றற டதலத டமலம அத கம கக%லத பபறடற ரகள
உணர%த லல .

இநத எள ய உணலமலய அலத% ட எள ய %ட% ல த லரய ல பக ணட%நத%ர, ப பரஞச


பத ய அல ச ( ம இயகக(ரகள ல ஒர%ர ( ப ர னடக ஸ தரடப (Francois Truffaut).
படதத ன பபயர '400 Blows'.

1959 ல ப%ள ய ( இதத லரபபடம தரடப % ன % ழகலகலய ப ரத பலததத எ( ம. 1932


ஆம %ரடம ப :ச ல ப றநத%ர தரடப . இ%ரத அமம % ன இரணட %த கண%ர இ%லர
ஏறறகபக ணட லம, ப டட வடடட டய %ளரநத ர.

ந னற உலதகள த லரபபடதத ல %ரம ச ற%ன அநதடய னககம தகபபன இலல . த ய


மறறம த ய ன இரணட %த கண%ரடன % ழக ற ன. அநதடய ( ன த ய டநரம கழ தத
%ரமடப த அ%ல( க%( ததக பக ளளம பப றபப, த ய ன இரணட %த கண%ன ம:த
% ழக றத. இதல( மன( டட த(த மல(% யடன சணலடய டக ற ன அநத கண%ன.

அநதடய % ன வட இபபடபயனற ல, பளள ககடடம , தணடல(கள மடடம அள ககம


பநக ழசச யறற இறககம ( அலமபப. இநத இர பபரம தயரஙகளகக நட% ல
த லசம றகற த அநதடய ( ன % ழகலக.

உ கம ஒர அல% கம க சரஙக % டடத எனற ர க ஃபக . கழநலதகள ன உ கம இனனம


டம சம. பபறடற ரகள ன ஆத ககமம பளள க கடஙகள ன அத க ரமம அதல( ச லறக
கடம க ம றற % டட(. ப ரசச ரடம , கணண:ர தள கடள எதவம னற தரடப இதல(
தலலயம க க டச ப படதத ய ரகக ற ர.

அததடன, தணடல(கள கறற% ள கலள த ரதத%லத% ட, கறறஙகலளயம


கறற% ள கலளயம அத க ககட% தலணடப க னற( எனபலதயம தரடப % ன த லரபபடம
www.kumarikrishna.blogspot.com

ப%ள சசம டட க டடக றத.

ஒர ந ள க ல டநரதத ல அ%சர அ%சரம க பளள ககச பசலக ற ன அநதடய ன. %ழ ய ல


எத ரபடம நணபன பரட(, பளள கக டநரம க % டடத. இ( பசனற ல % தத ய ர உளடளய
% டபடப க ற ர எனற, அநதடய ல( த லரயரஙககக அலழததச பசலக ற ன.

இனப( ர சமயம, ஆச ய ன தணடல(ககப பயநத அமம இறநத% டடத க கறக ற ன.


அத ச ற த டநரதத ட டய பப ய எனற பத நத% டக றத. அ%(த %ளரபப தநலத
கன(தத ல அலறநத ச யநத ரம % ப ரததக பக ளக டறன எனக ற ன. அனற மதல
மத க வடடறகச பசல மல பதர% ல தஙகக ற ன அநதடய ன.

தணடல(யம அத தரம பயமம ச ற%ரகலள யத ரதததலத எத ரபக ளள


மடய த%ரகள கக , கறகக %ழ லய த றநத% டக னற(. அநதடய ன ப யம அல(தத
த%றகள ன ஊறறககணண க இரபபதம பபறடற ரகள ன பறககண பபம, தணடல( கற தத
பயமமத ன.

ச ற%ரகள ன உ கம இறககம ( அத க ரஙகள லம, ப நதபக ளளபபட த


பறககண பப லம எவ% ற ச லதவறக றத எனபலத டநரலமய க க டச பபடதத ய
த லரபபடம எனற தரடப % ன ந னற உலதகலள கற ம.

ப ர னச ல 1951 ல ப%ள %ரத த%ஙக ய க க டயத ச ( ம எனற பதத கலகய ல ச ( ம


% மரச(ஙகள எழத %நத தரடப த(த கடடலரகள ம ம எபபடபய ர த ககதலத
உர% கக ( டர , அடதடப ல த லரபபடஙகள % ய கவம உ கம மழ%தம த ககதலத
ஏறபடதத ( ர.

ந னற உலதகள ல அ%ர ச மபத லய உர% கக% லல . ய ர ம:த த%ற எனற ஒர%லரயம


சடடகக டட% லல . இயலப ( ந கழவகள ன ம ம பச ல ட%ணடயலத ரச கரகள டம
உணர ல%தத% டக ற ர.

பளள அலறய ல ம ண%ரகள ன கறமபகலள அ%ர படம கக ய ரககம % தம அ த ய (த.


பசயறலகய ன ந ழட படர த க டச கள அல%. ஒர கற பப டட இ கலக டந கக ப ய மல,
பசயறலகய க உணரசச கலள தடடபயழபப மல இயலப ( தனப(ழசச லய உர% ககம
நவ( ச ( ம ககள ல ந னற உலதகளகக எனறம இடம உணட.

படதத ல ஆநதடய ன த(த %ளரபப தநலதய ன அல% கதத லரநத லடபலரடடர ஒனலற
த ரடக ற ன. த ரடம டப த ம டடக பக ளள த%ன, அதல( த ரபப ல%ககமடப த
ம டடக பக ளக ற ன. சநதரபபஙகடள ஒர%ல( த ரட ககக னற(. ஆ( ல, த ரபப
ல%ககம கணம த( பபடட ஒர% ன இயலப. அநத த ரபப ல%ககம கணதலத
த%ற% ட த%ரகள த%ற% டககட த படம இத. ஒவப% ர பபறடற ரம, பளள க கடஙகளம
அநதடய ( ன உ லக ப நதபக ணட ல தணடல(களகக ( டதல%டய இரகக த.

க ரணம, கடலமய ( தணடல(கள த றலமய ( கறற% ள கலளடய உர% ககக னற(!


www.kumarikrishna.blogspot.com

9.கலர ஃப :டம (1987)

உ க ந டகள ன எத ரபலபயம, ப%றபலபயம சமப த ததகபக ணட, த( லமபபடடக


க டநத பதன ஆப கக % ல, பபரமப னலம கரபப ( மககலள அனலறய டப தத இ(
ப%ற அரச எபபடபயல ம ஒடகக யத எனபலத ம க ததரபம க ச தத ததப படம கலர
ஃப :டம (சதநத ரதத ன அழலக).

பகழபபறற இயகக(ர சசரட ஆடடனபடர இயகக ய இபபடம 3 ஆஸகர ப சகளகக


ப நதலரககபபடடத. 11 சர%டதச % ரதகலளயம பபறற இதத லரபபடமத ன பதன
ஆப கக அரச ன இ( ப%ற க பக டலமகலள உ கதத ன ப ரல%கக பக ணட%நத
அத ரல%ததத.

1987 ஆம ஆணட ப%ள ய ( இபபடம, பதன ஆப கக % ன ப%ளலள பதத கலகய ளன


ஒர%னககம, கறபப ( % டதல ப டப ர ள ஒர%னககம இலடய ( ஆழநத நடலப
அடபபலடய கக பக ணட எடககபபடடத கம.

ச றப னலம ப%ளலளய ( மககள % ழம பகத ககள நலழ%த கட கறறம எனற அள% றக


இ( ப%ற அர >கம தல % தத டலகய ல, “எஙகள மணண ல எஙகம பசனற %ர எ(கக
சதநத ரமளளத” எனற கறம அநத கறபப ( டப ர ள ய ன % ரதலதகள, த லரபபடம
ப ரகக னடற ம எனக ற எணணதலத மறககடககடதத(.

சம உ லம டக ப டப ர டய மககலள கணமடதத(ம க சடடக பக ல%த, ஏடத பப ழத


டப கக எனபத டப கறபப ( ச ற%ரகலள ச ப%ளலளயரகள தபப கக ய ல சடட
ட%டலடய டம க டச கள பநஞசதலதப பதறல%தத(.
www.kumarikrishna.blogspot.com

த(த நணபனம, கறபப ( டப ர ள யம ( ஸடவ பகடக க %ல தலறய ( ன


% ச ரலணக க %லல ல%ககபபடடரநதடப த ச தர%லத பசயயபபடட ச கடபபடடலத
பதன ஆப கக பதத கலகய ளர ( பட ( லட வட ப ( யவ பசயத ப%ள கபக ணர
மயறச ககமடப த அநந டட க %ல தலறய (ர ல ம ரடடபபடக ற ர. அ%ரத கடமபமம
அசசறததபபடட ந ல ய ல ட%ற %ழ ய னற ரகச யம க ந டலட % டட ப%ள டயறம அநதப
பதத கலகய ளர, பதன ஆப கக % ல நலடபபறம பக டலமகலள ஆத ரபபர%ம க
உ கதத ன ப ரல%கக பக ணட %ரக ற ர.

அ%ர பதன ஆப கக ல% % டடத தபப தத, அநந டடன எலல ப பகத ககளடளடய உளள
மறபற ர ந ட ( லச தடத % றக தபப %ர%டத க லளம கஸ.

ஒடர ந டடல % ழம இரணட இ(ஙகள ன ம க % தத ய சபபடட % ழலகலய, ச நதல(ப


டப கலக ச றபப க க டட( ர சசரட ஆடடனபடர . இ( ப%ற க பக ளலகலய
ப%ளலளய ( மககள எவ%ளவ ச த ரணம க, அத ந ய யம (த எனபதடப ஏறறக
பக ணட ம(பப ஙலக ஆடடனபடர ச றபப கக க டடய ரநத ர.

த லரய க %ர றற ல சசரட ஆடடனபடர % ன த ச யடஸ ஆஃப பயர, ப டசஜ ட


இநத ய , க நத ஆக ய%றற ன % லசய ல இடமபபறற இநதத த லரபபடம இனலறககம
வடடய ல பர கள ல ந சசயம இரககம. % ஙக ப ப ரஙகள.
www.kumarikrishna.blogspot.com

10.டர மன ஹ லடட

பபல> யதத ல ப றநத ஹ லவடலட த(த அழக ல ஆடச பசயத ஆநதடர பஹபபர( ன
டர மன ஹ லடட படதலதப ப ரதத ரகக ற:ரகள ? த(த கழநதலம த%ழம அழகடன டர ம
வத கள ல பஹபபரன நடநத பசலலம அநத கறபப ப%ளலள க % யதலத ஒர
மலறய %த....

வத ங லஹடஸ, த பபஸட இயரஸ ஆஃப அ%ர ல வஸ டப னற ச றநதப படஙகலள


இயகக % டட 1953 ல இயககநர % லலயம ல%ய ர டர மன ஹ லடட படதலத தய தத
இயகக ( ர.

படம ப%ள ய க ஐமபதலதநத ஆணடகள கழ நத ப றகம, பஹபபரன பறறடந ய ல த(த


64 %த %யத ல இறநத பத ல(நத %ரடஙகள ந லற%லடநத ப னபம, பமரக கல ய த
அழகடன, %சநதக தத ன உல சததடன நமலம ஆகரஷ கக றத டர மன ஹ லடட.

ஐடர பப % லளள ஒர ந டடன இள%ரச ஆன. ஒர சநதரபபதத ல லகய ல பச றப


பணததடன ஆன டர ம நக ன சநதடம கநத வத ய ல நடகக டநரக றத. உடமலப உரச ச
பசலலம ம( தரகளம, டபரம டபசம % ய ப களம, ஓட % லளய டம ச ற%ரகளம
ஆனனகக பத அனப%ம. இநத அனப%தத றகக ஆன டமறபக ணட தண சசல ம கப
பப யத. டர ம ன அரச % ரநத (ர க அரச ம ள லகய ல தஙக ய ரநத த(த உத% ய ளரகள,
ப>(ரலகள, ப தக பப வரரகள அல(%லரயம ஏம றற மதல ந ள நளள ர% லத ன அரச
ம ள லகலயலய % டட ப%ள டயற ய ரநத ர. தகக மரநத ன மயககதத ல அநத இள%ரச
டர ம பதரட% ரம படததப பரணட பக ணடரநத ர. அ%ரத % ய ஓய மல பச லலக
பக ணடரநதத... "ஐ ய ம டஸ டஹபப !".

படம பத டஙக ய ச ந ம டஙகள ல ஆன( ன `டஹபப ' நமலமயம பறற க பக ளக றத.


ணடன, ஆமஸடரட ம, ப ஸ எ( பத டரம ஆன( ன அரச மலறப பயணதலதச
பச லலம அற % பபடன படம பத டஙகக றத. ந:ணட பயணதத ல இள%ரச ய ன கலளபடப ,
ச ற டச ரட% இலல எனற அற % பலபத பத டரநத %ரம க டச ய ல டர ம ன உயர
அத க கலள அற மகபபடததம மகக யம ( ந கழ% ல, ஆன த(த மல( கறக (
கத க ல பசரபலப கழறற , % ரலகலள ஒர%ரம அற ய த %லகய ல அலசதத
ஆச% சபபடக ற ர. ல%ய ன இநத நலகசசல% படம மழ%தம பத டரக றத.
www.kumarikrishna.blogspot.com

ஆன 20 %யடத ந ரமப ய இளம பபண. அ%ர ம:த சமததபபடடரககம பப றபப தஙகக


கணட க அ%லர ச லறபபடதத ய ரகக றத. ஆன( ன ஒவப% ர மண ததள யம ஏறக(ட%
அடட%லணபபடததபபடடரகக றத. அ%ர அதனபடடய நடகக ட%ணடம. உணண
ட%ணடம, உடதத ட%ணடம. எ(கக இத ப டகக% லல எனற இரவ படகலகய ல
கததக ற ர ஆன. ஆ( ல அ%ர ஓர இள%ரச . அ%ரத கடலமலய பசயத க ட%ணடம.
ச த ரண ம( தரகளடப ல மரணடப டகக அனமத ய லல . தககதத றக ( ஊச டப டட
அ%லர ச நதபபடததக ற ரகள.

அனற ரவ அரச ம ள லக¨லய % டட ஆன ப%ள டயறக ற ர. அ%லர பதர% ல


கணடப டபபத ந ரபர ( ட> ப ர டல. ல%ய ர ட> கத ப தத ரதலத ப ர கடகல டமன,
ஆ( ல ப>னடலடமன எனற இர தர%ஙகளடன உர% கக ய ரகக ற ர. பதர% ல
கணடப டககம ஆனல( இர% ல த( தத% ட ட> வகக % ரபபம லல . அடத டநரம த(த
ச ற ய அப ரடபமனடறக அலழததச பசல வம ம(ம லல . ட கச டலர% டம ச ற த பணம
பக டதத, ஆனனகக சய ந ல(வ த ரமப யதம அ%லர அ%ரத வடடல டசரதத % டம ற
கறக ற ர. அடத டப ல மறந ள, த(த அப ரடபமனடடல தஙக க பக ணடரககம
இளமபபண ஆன எனபத பத நததம, பதத கலக ஆச ய( டம ஆன( ன ப ரதடயக
கடடலரகக எவ%ளவ பணம தரவரகள எனற டபரம டபசக ற ர. படதத ன இறத ய ல
ஆன( ன பலகபபடஙகலள ப ரச கக மல த% ரபபத %லர ட> % ன ப ர கடகல டமன -
ப>னடலடமன தடம றறதலத நடபம க லகய ணடரகக ற ர ல%ய ர.

மறந ள கண% ழ ககம ஆன, த(த பபயர ஆனய எனறம, த ப( ர ம ண% எனறம


ட> % டம கறக ற ர. ட> ஆனனகக டர லம சறற க க டடக ற ர. நலடப லத கலடய ல
ஹ மபபயன % ஙக த தரக ற ர. இர%ரம ஒனற க ஸகடட ல பயணகக ற ரகள. இரவ
த(கக மடப%டடய ப ரபரடன நட(ம டக ற ர ஆன.
www.kumarikrishna.blogspot.com

இள%ரச எனம தஙகக கணடலரநத % டபடட மக ழசச ய ல த(கக ஒர டப தம % யகக த


எள ய ம( தரகள ன த (ச பக ணட டடஙகள ல அநத இள%ரச தனல( கலரததக
பக ளக ற ர. ட> த(த நணப( ன உத% யடன இல%யல(தலதயம பலகபபடம எடததக
பக ள%த ஆனனககத பத ய த.

ட> , ஆன இர%ரககளளம க தல பம டட% ழம தரணஙகள அரலமய (ல%. ஆனனகக


த ப( ர இள%ரச எனபதம, த(த கடலமகள என( எனபதம, ஒர டப தம ட>
டப னறபத ர எள ய ம( தல( க தலகக த(த அத க ரப ப ன(ண அனமத கக த
எனபதம பத யம. ந ரபர ( ட> வககம இத பத யம. த ன ய ர எனற % %ரம ட> வகக
பத ய த எனற நமப கலகயடன, தனல( ப ன பத டரக கட த எனற ட%ணடடக ளடன
% லட பபறக ற ர ஆன. எபபட நளள ர% ல அரச ம ள லகய லரநத ப%ள டயற ( டர ,
அடதபடப னற ம:ணடம த(த இறககம ( இள%ரச கணடகக ஆன த ரமபக ற ர.
க தலன % சல%லர பசனற த ரமபம இநத உறவ க(தத ப ரம க ப ர%ய ளன ம(த ல
தஙகக றத.

ட> % க நடதத ரககம க டக பபககம, பலகபபடக கல ஞர க %ரம எட ஆலபரடடம


ச றபப ( நடபலப ப%ள பபடதத யளள(ர. ட லடன டரமடப % ன கலதயம, இய ன
பமகட ன, > ன டகட( ன த லரககலதயம பழத ல தல%. ல%ய ன இயககமம,
> ர> யஸ ஐ கக ன இலசயம அபபடடய. ஆ( ல, இல% அல(தலதயம ஒனறம ல மல
பசயத % டக றத பஹபப (( ன அழகம, நடபபம. கழநலதய க அடமப டபபத,
அநந ய( ன அலறய ல த( தத ரபபலத உணரநத பதடடமலட%த, டர ம வத ய ல ச றம ய ன
உறச கததடன சறற அல %த, க தலல பமயமறபபத எ( ஒவப% ர க டச ய லம
ஒவப% ர அலச% லம ப ரம தபபடததக ற ர பஹபபரன. அ%ரத களஙகம ல மகமம,
பள ஙக கணகளம, பன(லகககம உதடகளம... ஆம, பஹபபரன ஒர இள%ரச டயத ன.

இறத க க டச ய ல அரச கடமபதத ம டககடன பதத கலகய ளரகலள சநத கக ற ர ஆன.


அஙக ட> ல%யம அ%ரத நணபல(யம ப ரகக ற ர. எநத நகரம ப டதத ரகக றத எனற
டகள% கக, எல நகரதத றகம ஒர த( ததனலம இரகக றத எனற பச லலக பக டதத
பத ல ஒபப பப%ர த டபரனற, "டர ம எ(கக பர மபப ப டககம. என % ழந ள மழகக
அலத மறகக ம டடடன" எனக ற ர.

சநத பப மட%லடக றத. கலடச ய க ஆனனம, ட> வம ப ரததக பக ளக ற ரகள. இ(


ஒரடப தம அ%ரகள சநத ககப டப %த லல . ஆனனம, பதத கலகய ளரகளம ந:ஙக % டட
அநத ப ரமம ணடம ( அலறய ல இபடப த ட> மடடம. ட> % ன அநத த( லமய லம,
ப%றலமய லம நமலம ந றதத % டட படதலத மடததக பக ளக ற ர ல%ய ர. ம:ணடம
அநத இள%ரச லயக க ண, அ%ரடன டர ம வத கள ல அல ய ம(ச ஆலச பக ளக றத.
ஐமபதலதநத ஆணடகள என(, இனனம எததல( ஆணடகள கழ நத லம, அநத ஆலச
%றற த சல(ய க ம(த ல கச நத பக ணடடத ன இரககம.