Vous êtes sur la page 1sur 25

Tamiloviam.Com - கள http://tamiloviam.com/unicode/printallt.asp?

week=rumi1

தமிேழாவ ய (http://www.tamiloviam.com)

ெதாடகைத : கள
- நா மி

[ பாக : 1 ]

"சா, உ#க$%& எல)* +,- ஆட வ/தி0%&"

இ2யா3 இ4ப-5 ெசா*னேபா7 8தலி2 ஷாஹு<%& அ7 ெப>தாக4படவ 2ைல.

"வ/7 வா#கி%கி#க சா, இ2ெல*னா 4ர5ெனயாய @" எ*A மAப-B 4ர5சைனய 2


ஒ0 அDEத ெகா@E7 த* வா%கியEைத 8-Eதா* அவ*.

இ2யா3 எ4ேபா7ேம அ4ப-Eதா*. யா0%காவ7 ப ர5சைன இ0%க ேவF@.


இ2லாவ ,டா2 ஏHப@Eத ேவF@. அைதEதI%கி*ற சா%கி2 காK பா%கேவF@.

இதHெக2லா இ/த 8ைற ஏமாற4ேபாவதி2ைல. பEெதா*ப7 வ0ஷ ஊழியEதி2


பா%காத ப ர5சைனயா எ*ன? ஷாஹு2 8-N ெசO7ெகாFடா*. வ,@%& I வ/7
வழ%கேபால ஆA%& அPK க,-லி2 ேபாட4ப,ட அகலமான கலா* Q7 ெமEைதய 2
ப@E7%ெகாFடா*. எ2.ஜி. ஏ.ஸி.ைய 'ஆ*' பFண னா*. &ளV5சியான காHA இதமாக
வர ஆரப Eத7. அ/த% காHறி2 ஒ0 பண%காரEதனமான Kக இ0%கEதா* ெசOத7.

க2W>B இ2ைல. வேகஷ*தா*. எ,டைர மண க2W>%& அர%க4பர%க ஒ*ப7


மண %& எD/7 ஓடேவF-யதி2ைல. லY வ 2 ஊ KHA பழ%க8 இ2ைல. இ4ப-
ெமEைதய 2 Kகமாக ப@E7E Z#&வைத அ2ல7 QரF@ ெகாF-04பைத வ ,@வ ,@
எவனாவ7 எல)* ,[,- பா%க4 ேபாவானா?

"ஏ#க எ4ப சா4பா@ ைவ%க?"

மைனவ ேக,டா\. அவ$%& எ4ேபா7 அவ\ கவைல.

"பசி%கிேபா7 ெசா2ேற*"

தி0ப ப@E7%ெகாFடா*. அ4ேபா7தா* ெதாைலேபசி சி]#கிய7. அவ* மைனவ தா*


எ@Eதா\.

", இ0%கா#க அFேண. 4Q@ேற*"

யா0 இ/த ேநரE7ெல -3ட4 பFற7? இ/த அFண*க$%& ேவA ேவைலேய


கிைடயா7. யார7 எ*A ப@E7%ெகாFேட ேக,டா*.

ேபைர5ெசா*னா\. உடேன 7\ளV%&திE7 எD/தா*. ஒ0 ம>யாைததா*. அFண*


எ3.ேக. எ4ேபாதாவ7தா* ெதாைலேபKவா. அ7N 8%கியமாக இ0/தா2தா*. எ*ன
வ ஷய எ*A ெத>/7ெகா\$ ஆவ அவ^%& வ/த7.

"3லாமைல%& அFேண"

"அைல%& ஸலா தப , எ*ன நI#க எல)* ,[,- 3லி4 வா#கி%கலியா?"

"இ2ெல அFேண. இ2யா3 ெசா*னா*. என%& அ7ெலெய2லா ஆவமி2ெல. ேவற


யாராவ7 ேபாவா#க2ல?"

"அOயOேயா, அ7தா#ெகடயா7. ேவறயா0 ேபாக 8-யா7. எ%ஸா +,- பாEத _^


ேபைரEதவ ர நம எ2லா0%&ேம வ/தி0%& தப . எ2லா0ேம அ*வ 2லி#^
ேபா,டவ#கதா*. இ#ெக ஆஃபa3ெல எேதா ேகாளாA பFண ,டா^வ. வல%கேபால.
இ4ப ஒ*^P ெசOய 8-யா7. ேபாகைல*னா, சிவ யரா ஆ)* எ@E7@வா#க. இ/த
தடெவ ெராப 3,>%, தப . ேபாO ெமாத2ல வா#கி%கி@#க. ெபாறN பா4ேபா."

1 of 25 3/29/2006 9:02 PM
Tamiloviam.Com - கள http://tamiloviam.com/unicode/printallt.asp?week=rumi1

"எ*ன ஆ)* எ@4பா^#க?"

"எ7%& வQ? ச3ெப*ஷ* அ7 இ7*^ இ0%&. நI#க ெமாத2ெல ேபாய


வா#கி%கி#க"

"ச>, அFேண"

எ*ன எழN இ7? எல)* ,[,-! யா0%& ேவ] இ/த எழெவ2லா? இ/த 8ைற
ஓ,@ ம,@ ேபா,@வ டலா^தா* இ0/ேத*. இ4ப எல)* ,[,- ேவறயா?

சலிE7%ெகாFேட >சீ வைர ைவE7வ ,@ வ/7 மAப-B ப@E7%ெகாFடா*. இ/த


8ைற ப@Eதேபா7 ஒ0 ெவA4Q கல/த அசதி வ/தி0/த7. எ4ப-B ேபாக4ேபாவதி2ைல.
எ*னதா* ேபா,-0%கிற7 எ*A வா#கி4 பா%கலா எ*ற 8-ெவ@Eதேபா7 அdவளN
ேநரமாக வராத Z%க வ/த7. ெமEைதய 2 சாO/தவ* அவைனயறியாம2
Z#கி4ேபானா*.

வ ழிE7, 8க கDவ , ஒ0 e &-Eத ப ற& உடQ மன7 ெகாPச ஃ4ெரf ஆகிEதா*
ேபான7. '8லி5K, _Pசி க<வ , ஒ0 ேதEதFண &-5சாEதா* ராஹE7' எ*A அவ*
பா,-யா ெசா2வ7 e &-Eதேபா7 ஞாபக வ/த7. ஹாலி2 மா,-ய 0/த பா,-யா>*
ெப>7 ப@Eத4ப,ட படEைத ஒ08ைற பாE7%ெகாFடா*.

தன%& மிகN ப -Eத கA4Q ேஹாFடா 34ெலFடைர எ@E7%ெகாF@ க2W>%&4


ேபானேபா7, hைழ/தNட* இ0/த 8த2வ அைற%& எதி>2 இ2யா3 நி*A
ெகாF-0/த7 ெத>/த7. ஷாஹுைல4 பாEத7 அவ^%காகேவ அ2ல7 அதHகாகேவ
காEதி0/தைத4ேபால ைகய 2 ைவEதி0/த ஒ0 ெசா>ப -Eத 'ேப%'ைகE திற/7 ஒ0
3லி4ைப எ@Eதா*.

"இ/தா#க சா, ஆட. ஒ0 ைகெயDE7 ேபா,@0#க" எ*றா*. ஆடைர%


ெகா@%&ேபா7 அவ* கA4Q 8கEதி2 ஒ0 ப ரகாச ெத>/த7. அ7 ஏ* எ*A
Q>யவ 2ைல.

ஆடைர வா#கி%ெகாF@ ைகெயDE74 ேபா,@வ ,@ ப >E74 பாEதா*. இ*ன


ெதா&திய 2 இ*ன ேதத<%& வா%&5சாவ- அதிகா>யாக அவைன நியமிEதி0/ததாக
அ/த ெசdவக வ-வ சி*ன 3லி4 ெசா*ன7. ெவ\ைளEதாளV2 க4[,ட 4>F,. அ7
சம/தமாக 8த2 பய Hசி வ&4Q நட%க இ0%& இடEைதB ேததிையB அதி2
&றி4ப ,-0/த7.

வா#கி ேதா\ ைபய * ைச@ பா%க,-2 ேபா,@%ெகாFடா*. பய Hசி ைமய ெமய *


ேரா,-ேலேய இ0/த ைஹ32தா*. எ*ன Eெத*A ேபாOEதா* பா%கலாேம எ*A
ேதா*றிய7.
oooOOooo
[ பாக : 2 ]

ைஹ3<%&4 ேபானேபா7தா* வ ஷயEதி* தIவ ரEைத ஓரளN உண/7ெகா\ள


8-/த7.

3லி2 இ0/த ெமய * ஹா2 நிைற/7 வழி/த7. கல கலரான &ட#களV2


லா>EதFணI ப -%க ெத0%களV2 நிH& ,ட ேபால இ0/த7. ஆFக$
ெபFக$மாக ெப0#,ட. க2W>ய லி0/7 எ2லா 3டாஃ4க$ வ/தி0/தாக\. ஒ0
8ைற ஹா, அ,டா% வ/7 மரணEதி* வ ளVQவைர ெச*A ப *Q மனமி2லாம2 --
இைறவ^%&Eதா* -- தி04ப வ,@%&
I அ^4ப4ப,ட ேபராசி>ய ம3தா^ நி*A
ெகாF-0/தா. ஷுக பாO ச2மா^ இ0/தா. (சீ னVய ேபராசி>ய0 வண கE7ைறE
தைலவ0மான ச2மானV* ப,ட4ெபயதா* ஷுக பாO. ச%கைர வ யாதிய * சிகரEதி2
அவ அdவ4ேபா7 தன7 நா%கா2 த*ைன ஏHறி%ெகா\வா. இ4ேபாெத2லா வ#கிய I
கா<ட* வாjபாO மாதி>தா* அவ க2W>%& வ/7ெகாF-0/தா.)

2 of 25 3/29/2006 9:02 PM
Tamiloviam.Com - கள http://tamiloviam.com/unicode/printallt.asp?week=rumi1

"அFேண, ஷுக பாOடவா?"

எ3.ேக. சி>E7வ ,@5 ெசா*னா. "தப , உ#க$%& ஒ0 வ ஷய ெத>Bமா? நம


காேலஜிேலேய எல)* +,-%கி வ 2லி#^ ேபா,ட ஒேர ஆ\ அவதா*"

நQவ7 கfடமாய 0/த7. "அdவளN கடைம உண5சியா?"

"கடைம உண5சியா? மFணா#க,-. காK உண5சிதா*" எ*றா எ3.ேக.

"எdவளN காK ெகா@4பா#க?"

"எ*ன, 4>ைச-# ஆஃபaசனா ஒ0 ஆய ரமாவ7 வ0 "

"அ7 ஒ0 காசா அFேண?"

"அdவளN Zர ஏேபாறI#க? kA வாதா* தாரதா இ0/தா< அவ ேபாய 0வா0.


ஆனா இ4ப எ2லா0 ேவைல%கி ப ர5சைன வ/தி@ேமா*^தா* ஆஜராய 0%கா#க"

அவ ெசா*ன7 ச> எ*Aதா* ப,ட7. ேஜ.ப ., இ3மா, ேஜா, மா%கFேடய*, 4ரகாf,
பா%க, சரவண* எ*A க2W>4 ப,டாள 8Dவ7 காைல பE7 மண எ*A
&றி4ப ,-0/த ேநரE7%& ச>யாக ஆஜராகிய 0/த7.

"சா, அ#ெக பா0#க, எ4பNேம ெகாறPச7 அரமF ேநர ேல,டா வற பா%க இ#ெக
பE7%ேக ஆஜராய ,டா பா0#க" எ*றா* ேஜா.

உFைமதா*. "அ4ப- எ*ன இ/த 8த2வ>ட இ2லாத ஒ0 இன Q>யாத பய அ/த
8த2வ>ட?" எ*A ேக,டா* ஷாஹு2.

"அ4ப-ய 2ல சா. இ7 எல)* கமிஷேனாட ஆட. ேபாகைல*னா சீ ,ெட கிழி5சி@வா*.


கெல%ட, எ3.ப .*^ எ2லாைரB ,ரா*3ஃப பFண ப/தா-,@ இ0%கா* சா"
எ*A ேஜா ெசா2லி5 சி>Eதா*. ஆனா2 அ/த சி>4ப 2 ஒ0 கலவர ெத>/த7.
இ2யாஸி* ப ரகாசமான 8க ஒ0 கண வ/7 ேபான7.

அ7 ஒ0 ப\ளV%ட எ*பதH& ெபா0Eதமாக வ/தி0/தவக\ ஏகமாக ச4த


ேபா,@%ெகாF-0/தாக\. &ப2 &பலாக. மாணவக$%& பதிலாக ஆசி>யக$
மHற அரK ஊழியக$. இைலய 2 ேசாA ேபா,@, ஈையE Zர ஓ,@ எ*A ேகாரஸாக
கEதாத ஒ*Aதா* &ைற. ,டEைத4 பா%&ேபா7 எ4ப-B ஒ0 இரFடாய ர
ேபராவ7 இ04பாக\ எ*A ேதா*றிய7.

அ/த ெப>ய ஹாலி* ந@வ 2 பல ெபPKக\ ேபாட4ப,-0/தன. எதி>2 இ0/த


ேமைடய 2 நாHகாலி ேபா,@ ேமைஜய 2 சில அ2ல7 பல ப5ைச கல QEதக#கைள
அ@%கி ைவEதி0/தன. ஒ0 ஒலிெப0%கிB நி*AெகாF-0/த7.

ஹாலி* உ\ேள hைழB ப&திய 2 இட7 ப%க8 வல7 ப%க8மாக ேபாட4ப,-0/த


ெப*5KகளV2 அம/தி0/தவகைள5 KHறி &ப2 ஒ*A 8F-ய-E7% ெகாF-0/த7.

"அவ#க எ*ன ப*றா#க?"

"அ#ெகதா* தப ேபாO ைகெய<E7 ேபாட]."

"எ*னா ைகெய<E7?"

"உ#க$%& ஆட வ/தி5K2ல? இ/த ெமாத வ&4Q%& நI#க வ/தI#க அ4e#&ற7%&


சா,சி. அ,ெடFட*3 தப . ைகெய<E7 ேபா,டாEதா* அவ#க ஒ0 3லி4 த0வா#க.
அெத இ#ெக ேமைடய ெல கா,- இ/த Q%ல ஒ*^ வா#கி%க]."

ஷாஹு<%& ஒ*A Q>யவ 2ைல. ,டEதி2 &பலாக 8F-ய-E7%ெகாF@


ேபாவெத*பெத2லா அவ^%& ஒdவாத ஒ*A. ஆனா2 ஆ]%&4 ெபF நிகதா*

3 of 25 3/29/2006 9:02 PM
Tamiloviam.Com - கள http://tamiloviam.com/unicode/printallt.asp?week=rumi1

எ*பைத நிப 4பதHகாகேவா எ*னேவா ெபFக\தா* அதிகமாக


8F-ய-E7%ெகாF-0/தன. எ,- எ,-4 பாEதன. த\ளV%ெகாF@ hைழய
ப ரயEதன4ப,டன. அ/த வ ஷயEதி2 ஆFக\ ெகாPச ப *த#கிேய இ0/தன.

ஷாஹு2 ஒ0 ெப*5சி2 ேபாO உ,கா/7 ெகாFடா*. எ2லா 8-ய,@. கைடசியாக4


ேபாO வா#கி%ெகா\ளலா. இdவளN ேப0%& ஆவமி0%&ேபா7
வ 04பமி2லாதவகைளெய2லா2 ஏ* இதி2 இD%கிறாக\? அ4ப-5 ெசOதா2 ேதத2
ேவைலக\ ந2லப-யாக நட4பதH& பதிலாக ேமாசமாகவ2லவா நட%&? எதH& இ/த
ேதத<%& 8/திய வ*8ைற? அவ^%& ஒ*A Q>படவ 2ைல. Accept the inevitable எ*ற
ஆ*மY க4 பாட ஞாபக வ/த7. எ2லாவHைறB ேவ-%ைக பாE7ெகாF-0/தா*.

ேமைடய 2 ஒ0வ ஏேதா ஒ0 ேப4பைர% ைகய 2 ைவE7%ெகாF@ ப-E7% கா,-னா.


ஏேதா '+3 அ* ேடா *,3' எ*A ம,@ Q>/த7. தமிm ச>யாக ேபச, ப-%க வரவ 2ைல
அவ0%&. பாைவ%ேகாளாேறா எ*னேவா.

"யா இவ0? எ*ன ெசா2லி,-0%கா0?"

"யா0%&4 Q>B7?"

அவ த* கடைமைய 8-E7வ ,@ ேபாO உ,கா/7 ெகாFடா.

,ட &ைறவ7 மாதி> ெத>யவ 2ைல. ெபFக\, ேம< ெபFக\ எ*A வ/7
ெகாF-0/தாக\.

சி>E7%ெகாF@ எதி>2 வ/தா ம3தா*. ஆற- உயர. ஆஜா^பா&வான உடQ.


ெப0பா< கத அைர%ைக ச,ைடதா* ேபா,-04பா. ச,ைடைய எ4ேபா7
ேபF,@%& ெவளVய 2தா* Kத/திரமாக வ ,-04பா. மரணEைத ெவ*Aவ ,டைத4
ேபா*ற ஒ0 Q*னைக. பா4பதH& காமராj மாதி> இ04பா. பா4பதH& ம,@தா*.

"தப , நா* ெம-க2 ச,-ஃப ேக,ெட தாசி2தா0%ேக அ^4ப ேன* தப . அவ#க
கெல%டைர4 பா%க5 ெசா2லி,டா#க" எ*றா.

ஷாஹு<%& ெகாPச பய பHறி%ெகாFட7. இவைனE ேத-வ/7 இ/த தகவைல அவ


ஏ* ெசா2லேவF@? எ2லா வ தி. அ2ல7 இைறவனV* உதவ எ*Aட
ைவE7%ெகா\ளலா. அ4ப-Eதா* அவ^%&E ேதா*றிய7. இைறBதவ ைஷEதா*
பEதி2 வர%டாதா எ*ன?

ம3தா* அரசிய2 ெச2வா%& உ\ளவ. அவ மைனவ தா* ேபான8ைற 8னVசிப2


ேசமனாக இ0/தா. அ/த ம3தா^%ேக ேதத2 ேவைலைய த,-%கழி%க 8-யவ 2ைல
எ*றா2 த*னா2 8-Bமா?

ச>, &பலி2 எ*ன எழNதா* ெகா@%கிறாக\ எ*A பாE7வ டலா எ*A எD/தா*.

&பலி* ப * ப%கமாக சில நி*AெகாF-0/தன. அதி2 ேஜாN இ0/தா*. உ,கா/7


எ2லா>ட8 ைகெயDE7 வா#கி%ெகாF-0/த அ/த நப>ட திeெர*A அவ* &னV/7
ஏேதா ெசா*னா*. உடேன அவ ஒ0 ேநா,@ QEதகEைத எ@E7 ேஜாவ ட ெகா@Eதா.
அவ* வா#கி அவசர அவசரமாக திற/7 எைதேயா ேத- ஒ0 ப%கEைத கF@ப -E7 அதி2
ைகெயDE74 ேபா,டா*. நிமி/த அவ* ஷாஹுைல4 பாE7, வா#க எ*A
ைகயைசEதா*.

"எ*ன ேஜா, ப *ப%கமா ேபானா ெவHறி சீ %கிரமா ெகைட%& ேபால0%ேக?" எ*றா*


ஷாஹு2.

"ஆமா சா, அதனாலதா* இ/த ஊகார*க\ளா ெபாFடா,-ெயட ப *ப%கமா [3


பFறா^க" எ*A வழ%கேபால ேஜா% அ-Eதா*.

அைத4 ப *னா2 ரசிE7ெகா\ளலா எ*A ஒEதிைவE7வ ,@ ெகா@%க4ப,ட ேநா,@

4 of 25 3/29/2006 9:02 PM
Tamiloviam.Com - கள http://tamiloviam.com/unicode/printallt.asp?week=rumi1

QEதகEதி2 அவ^ ேத-னா*.

"இ7ல எ*ன4பா பாEேத?"

"சா, உ#க ஆட நப எ*ன சா?"

யா0%&E ெத>B? மAப-B ஆடைர எ@E7 ப >E74 பாEதா*. இ0ப7 எ*ற எF


இ0/த7.

"இ0வ7*^ ேபா,-0%&4பா"

"அ4ப இ0பதா நபல பா0#க. உ#க ேப இ0%&. அ7ைல ைச* பF]#க சா."

அவ* ெசா*னப-ேய இ0/த7. நைமவ ட ெபா-ய*கெள2லா உலக வ ஷய#களV2


ெராப n,-ைகயாகEதா* இ0%கிறாக\. இ/த திறைம ேவFடா, 8,டாளாகேவ
இ0/7வ டலா எ*A 8-N ெசO7 வாmவ7 சமய#களV2 8,டா\தனமாகEதா*
ேபாOவ @கிற7.

ேயாசிE7%ெகாFேட இ0பைத% கF@ ப -Eதா*. அவ* ெபய அதி2 இ0/த7.


வா%&5சாவ- தைலைம அதிகா> எ*A எDதிய 0/ததH&% கீ ேழ ைகெயDEதி,டா*. ப *
அைதB அவ* ஆடைரB ேஜா ெசா*ன7ேபால அ/த ெப*5 ஆசாமிய ட ெகா@Eதா*.
அவ அைத வா#கி4 பாE7வ ,@ அதி2 ஏேதா எDதி% ெகா@Eதா. தி0ப
வா#கி%ெகாFடா*.

"இ4ப எ*ன4பா ெசOய]?"

"இெத%ெகாF@ ேபாO அ/த 3ேடjெல இ0%கா*ெல ஒ0 ெபா,ட%..., அவ#கி,ட &@Eதா


ஒ0 Q% &@4பா*. அெத வா#கி%&#க" எ*றா* ேஜா. அவ* ெமாழி அ-%க- இ4ப-Eதா*
க#ைகைய வ ,@ வE7%&4 பாB. அ7 அவ* பாண . ேமைடய *மY 7 இ0/தவைர4
பாEதா2 பாைவயHறவேபாலE ெத>யவ 2ைல. ேஜா ஏ* அ4ப- க@4பானா*?

ஷாஹு2 ெகாF@ ேபாO ெகா@EதNட* அவ ஒ0 ப5ைச QEதகEைத எ@E7


ஷாஹுலிட ெகா@Eதா. கால5Kவ@ பEதி>ைக ைசஸி2 இ0/த7 அ7. Handbook for Presiding
and Polling Officers, Election Commission of India எ*A ேபா,-0/த7.

வா#கி%ெகாF@ வ/7 மAப-B ஒ0 ெப*5சி2 எ3.ேக. ப%கEதி2 உ,கா/7


ெகாFடா*.

"எ*ன ேபாலாமா அFேண?"

"ேபாலாமா?! எல%,ரானV% ேவா,-# ெமஷி* எ4ப- ஆபேர, ெசOயற7*^ கE7%க


ேவணாமா? இ0#க. அ7%&Eதா* எ2லா0 உ%கா/தி0%ேகா."

அ4ேபா7தா* கவனVEதா*. ேமைடய 2 ஒ0 -.வ . ெப,-B ேவA சில ெப,-க$


வா%&4 பதிN இய/திர#க\ இரF@ இ0/தன.

அைத ஒ0வ எ@E7 ெப,-ையE திற/7 கென%, ெசO7 எ*ென*னேவா ெசா*னா.


திeெர*A ெமஷி* ேவைல ெசOயவ 2ைல. எர அ-Eத7. ேவA ெமஷிைன%
ெகாF@வர5 ெசா*னா. அதி2 ேவA ஒ0 எர அ-Eத7. இ*ெனா0 ெமஷி*
இ2லாததா2 தி0பE தி0ப அைத ச>ெசOய 8ய*றா. கைடசிய 2 ேவAவழிய *றி
அ4ப-ெய2லா எரக\ ஏHப,டா2 எ*ென*ன ெசOயேவF@ எ*ப7 பHறி வ ள%க
ஆரப Eதா.

"மிஷி* ச>யாEதா* ேவெல ெசOB7 சா"

"எ4Q- ெசா2ேற?"

"ப *ென? எ*ென*ன எர வ0^ கெர%டா கா,@72ல?" எ*றா* ேஜா.

5 of 25 3/29/2006 9:02 PM
Tamiloviam.Com - கள http://tamiloviam.com/unicode/printallt.asp?week=rumi1

இ/த8ைற ஷாஹுலா2 மன வ ,@ ெட*ஷைன மற/7 சி>%க 8-/த7.

ஒ0வழியாக அச@ வழிய ெமஷிைன ஊEதி _-வ ,@, -.வ . ெப,-ய 2 ஏேதா சி.-.ைய
ேபா,@% காFப Eதாக\. மி*ன] வா%&4 பதிN எ/திரேம ேபKவ7ேபால
அைம%க4ப,-0/த அ/த சி.-.ய * 4ெரா%ரா வா2[ைம ஒ0 ரா,சச 3பa%க>2
அலறைவE7 ேபKவ7 Q>யாம2 ெசOதாக\. எ2லா0%& ேக,கேவF@மா. ச4த
தமிழி2 வ/ததா அ2ல7 ஆ#கிலமா எ*A ச>யாக4 Q>யவ 2ைல.

அ7 8-/த ப ற& ஆ#கா#& 3ேபராக ைவ%க4 ப,-0/த சில ெமஷி*கைள சில


ேமதாவ க\ ேநாF-%ெகாF-0/தாக\. அதி2 வா%&கைள பதிN ெசOவ7 எ4ப-, அதி2
%ேளா3 ப Eதாைன எதH& அDEத ேவF@, எ4ேபா7 அDEத ேவF@ எ*A
வ ள%கி%ெகாF-0/தன. ஆனா2 எ/த மிஷி^ேம ேவைல ெசOயவ 2ைல. &பைல4
பாEதா2 அதH& பயேபால.

ஷாஹு2 எ*ற ஷாஹு2ஹமY 7%& சில வ ஷய#க\ ெதளVவாக4 Q>ய ஆரப Eதன. இ/த
பண ய லி0/7 த4ப %க 8-யா7. 4>ைச-# ஆஃபaஸ எ*ற 8ைறய 2 அவ*தா*
மி*ன] வா%&4 பதிN எ/திரEைத இய%க% கHA%ெகா\ள ேவF@. அதி2 8%கியமான
வ ஷய ஒ0 ெப,-ையE திற/7 அதH&\ ஒ0, இ2ைல, இரF@ ப5ைச% காகித#கைள5
ெசா0கி சீ 2 ைவ4ப7. ப * அைத _- அதH& ேம2 இ*ெனா0 சீ 2 ைவ4ப7. ப * ேபாலி#
ஏெஜF@க$%& 'மா%ேபா2' என4ப@ மாதி> வா%&4பதிைவ நடEதி% கா,@வ7. ப *
உFைமயான வா%&4பதிைவ நடE7வ7. அ-த-, கலா,டா, &E7 ெவ,@ எ*A நட%&
எ2லா எழN%& ெபாA4ேபHA%ெகா\வ7.

ஆனா2 அ/த மிஷி* எ4ப-4 ப,ட7, எ4ப- இய%&வ7, எ*ன அ2ல7 எ*ென*ன ெசOய
ேவF@ எ*A அவ^%& ம,@ம2ல யா0%&ேம Q>யவ 2ைல. எ2லா0 %ேளா3
ப,டைன அDE7வ7 பHறிேய மாHறி மாHறி ேபசி%ெகாF-0/தன. ஏேதா ஒ*A %ேளா3
ஆக4ேபாகிற7 எ*ப7 ம,@ Q>/த7.

"தப , ெரFடாவ7 %ளா3 4>ைச-# ஆஃபaசஸு%& ம,@தா*. இ/த ப -1, ப -2,


ப -3*^ இdவளN ,டமி0%கா7. அ4ப நிதானமா கE7%கலா" எ*றா எ3.ேக.

அ7 அவ0%ேக அவ ெசா2லி%ெகாFட ஆAத2 மாதி> இ0/த7.

"ப -ஒ*, ப -,+*னா?"

அவ சி>Eதா. இ/த அளN%& ஒ0 க2W> ேபராசி>ய* மைடயனாக இ0%க 8-Bமா


எ*A அவ வ ய/தி0%கலா.

"அெத, அ4பற பா%கலா தப " எ*றா. ெராப நாகpகமானவ.

ச> இE7ட* வ,@%&4


I ேபாகலா. அ/த ப\ளVய ேலேய நட%க இ0%& அ@Eத பய Hசி
வ&4ப 2 மY தி &ழ4பEைத5 ச/திE7% ெகா\ளலா எ*A கிளப யேபா7 மைழ
ப -E7%ெகாFட7.

Zரலாக இ0/தா2 நைன/7ெகாFேட ேபாகலா. அதி2 ஒ0 Kகமி0%&. இ4ேபா7


க@ைமயாக பசிEத7 ஷாஹு<%&. பE7 மண %ேக வரேவF@ எ*A இ0/ததா2 ச>யாக
காைல -ஃப* பFணாம2 வ/த7 த4பாகிவ ,ட7.

வ @ேவனா எ*A மைழB க@ைமயாக வ<%க ஆரப Eத7.


oooOOooo
[ பாக : 3 ]

4>,ைஜE தாF-5 ெச2ல 8-யவ 2ைல.

அைத ப >,j எ*ேறா ேமபால எ*ேறா ெசா2ல8-யா7. ேவF@மானா2 கீ mபால


எ*A ெசா2லலா. பால எ*ற ெசா2ட ெபா0Eதமி2ைல. கீ mபாைத எ*Aதா*
ெசா2லேவF@. ரய 2ேவ ,ரா%கிH&% கீ ேழ, அவைனவ ட% &\ளமாக இ0/த ஒ0

6 of 25 3/29/2006 9:02 PM
Tamiloviam.Com - கள http://tamiloviam.com/unicode/printallt.asp?week=rumi1

இைடெவளV. அ7தா* அவ* ஏ>யாN%கான ெஹௗரா பால. அைதEதாF-Eதா* அவ*


ஏ>யாN%&4 ேபாகேவF@. மைழ நா,களV2 மைழ நIேரா@ ந,QறN ெகாF@ சா%கைட
உபநதிக$ அைத நிைறE7, பaஹா>2 ெவ\ள எ*A ஆகாசவாண ய 2 ெசOதி ெசா2<
&ரைல நிைனN ப@E7.

அதி2 எ/த +வல0


I ேபாக8-யா7. ஒ08ைற ஃப3, கிய>ேலேய ேபாOவ டலா
எ*A ஷாஹு2 8ய*றா*. உAமி% கிளப ய7 வF-. ஆனா2 பாதிZர ேபான7
ஷாஹுலி* இரF@ ச%கர லா> அைமதியாகிவ ,ட7. (அ4ேபா அவ* வரபEர*தா*
I
ைவEதி0/தா*). ைசல*ஸைர அைடE7%ெகாF@வ ,ட7 சா%கைட. 8ழ#கா2வைர
சா%கடாப ேஷகE7ட* வ@வைர
I த\ளV%ெகாF@ ெச2லேவF- வ/த7.

'பய Hசி' 8-/7 தி0ப யேபா7 அேத நிைலைமதா*. இ/த8ைற ைசல*ஸ0%&%


&ளV5சி[,@வதH& அவ^%& வ 04பமி2ைல. ெத>/த கைடய 2 வF-ைய வ ,@வ ,@
நட/ேத ெச*றா*.

ேபா& வழிெய2லா எல)* ,[,- டேவ வ/த7.

சா%கைட நாHறெம@%& இைதEதவ %கேவ 8-யாதா? ேயாசிE7 நிமி/த


இடEதிெல2லா காவ >Eதாய * ேபா3டக\ ெத*ப,டன. ெகா*Aவ @ேவ*
எ*ப7ேபால வல7 ைகைய உயEதி ஆ,கா,- வ ரைல நI,-%ெகாF-0/த
ேபா3டக$ பய8AEதின.

ஒ0வழியாக நட/7 வ@
I வ/7 ேச/தேபா7 ெராப எ>5சலாக இ0/த7.

அ*A இரN 8Dவ7 ஒ0 ேபனாைவ% ைகய 2 ைவE7%ெகாF@ ஒ0 நாHகாலிைய4


ேபா,@ உ,கா/7 ெகாFடா*. ேதN%&4 ப-4ப7ேபால அ/த ைகேய,ைட ஆராO5சி
ெசOய ஆரப Eதா*. அdவ4ேபா7 அ-%ேகா@கைள4 ேபா,@%ெகாFடா*. ெமஷி* பHறி
ெகாPச ெகாPசமாக Q>ய ஆரப Eத7. ப-E7 8-Eதேபா7 ெவA4பாக இ0/த7. இ/த
&,- இய/திரEைத இய%&வ7 எ4ப- எ*A ஏ* இdவளN அல,-%ெகா\கிறாக\?

ய/திர பய அவைனவ ,@ ஒழி/7 ேபான7. ஆனா2 மனVதகைள நிைனEதா2தா* பயமாக


இ0/த7. &றி4பாக ெடFட@ வா%&க\, ேசலP5 வா%&க\ ேபா*றைவ அவைன
ெகாPச கல#க ைவEதன. எ*ன ெசOயலா? ச>, ஆFடவ* வ ,ட வழி. Don't cross the
bridge before it comes. OK.

0 0 0

மAநா\ காைல ஐ/தைர மண %ெக2லா ப%கE7வ,@


I சாஹி4 அFண* அைழ4Q4
ப Eதாைன அ8%கினா. ஷாஹு2 நா*& மண %ேக தயாராகிவ ,டா*. Z#கினா2தாேன
எழேவF@?

அவ அைழ4Q இைசைய% ெகா@Eதேபா7 ெப2, மா,-%ெகாF-0/தா*.

"இ/த வ/7,டா#க அFேண" எ*A அவ* மைனவ பதி2 ெசா*னா\.

"e &-5சி,@ ேபாறI#களா?"

"வாணா. நா#க எ2லா0மா கைடெல &-5சி%&ேவா"

ெசா2லிவ ,@ அவ* கிளப னா*.

வாசலி2 அவ^%காக சாஹி4 அFண^ அவேனா@ பண Q>B இ*ெனா0


ேபராசி>ய0 காEதி0/தாக\. _வ0 ெபா- நைடயாக ேபாO மண கைடய 2 e
ெசா2லி% &-Eதாக\. _*றாவ7 பய Hசி வ&4Q. ஏேதா கரணQர எ*ற ஊ>2
ேபா,-0/தாக\.

"ஏ*, அFேண, இ/த %ளாஸு%& ேபாOEதா* ஆக]மா?"

7 of 25 3/29/2006 9:02 PM
Tamiloviam.Com - கள http://tamiloviam.com/unicode/printallt.asp?week=rumi1

"ஆமா தப , இ#கதாேன உ#க$%& எ/த ஊல +,-*^ ஆட &@4பா#க?"

ேவAவழிய 2ைல. ேபாOEதா* ஆகேவF@. ப ர5சைனயான ஏ>யாவாக


ெகா@E7வ @வாகேளா?

ேவW ேபாO இற#கியேபா7 அவ^%& க@ைமயாக பசிEத7. அதிகாைலய ேலேய


வ ழிE7வ ,ட7 காரணமாக இ0%க ேவF@ எ*A அவ^%&E ேதா*றிய7. இ4ப-
அதிகாைலய 2 வ ழி%&ேபாெத2லா பசிEத அ^பவEதி* சா*றிதm உ\ளேத!

"அFேண, சா4,@2லா அFேண"

"இ2ெல, தப , ப 3க, கி3க, எதாவ7 சா4@%கலா. எ,@மண ப3ெஸ N,டா


அ@Eத7 எ,@ நா4பEதPK%&Eதானா" எ*றா ப3டாF-2 இைண/7ெகாFட பா7சா.

"இ2ெல அFேண, நI#க2லா ேபா#க. என%& ப 3க,ெட2லா ச>4படா7. நா சா4,@


அ@Eத ப3ெல வேற*" எ*றா* ஷாஹு2 அDEதமாக.

"இ2ெல தப , ஒ*^ ெசOேவா. அ/த 43டாF, ேபாOEதா* ஏற]. அ#க ேபாO
அ#ெகேய எதாவ7 ஒ0 ேஹா,ட2ல சா4,@, அ#ெகேய ஏறி%கிேவா" எ*றா சாஹி4
அFண*.

அ7 பரவாய 2ைல எ*A ப,ட7 ஷாஹு<%&. நட/ேத ேபானாக\.

அ/த ப3டாF-2 ப3 தயாராக நி*AெகாF-0/த7. ஆனா2 ப%கEதி2 ேஹா,ட2


எ7N இ2ைல. ப3ஸு%&4 ப%கEதிேலேய ஒ0 வF-ய 2 இ,லி
வ HAெகாF-0/தாக\. ஷாஹு2 உடேன அ#ேக ேபாO வழ%கேபால _*A
இ,லிக$%& ஆட ெகா@Eதா*. வF-%கார0 வழ%கேபால நா*& இ,லிகைள
ைவE7 ச,னV சாபா ஊEதி% ெகா@Eதா. இவ* சா4ப @வைத4 பாEத _Eத ேபராசி>ய
அFணா7ைர வ/7 அவ0%& நா< இ,லி ெசா*னா. ஆஹா 7ைண கிைடE7வ ,ட7.
ப3 ேபானா2 ேபாக,@. பய Hசி வ&4Q எ%ேக@ ெக,@4ேபாக,@.

ஆனா2 ப3 ேபாகவ 2ைல. -%ெக,ைட வ ,@வ ,@4 ேபாக ப3ஸு%& மனமி2ைல.


காEதி0/த7 4ைரேவ, வF-. அவசரமாக 8D#கி 8-Eதப * ப3ஸி2 ஏறி
உ,கா/தாக\. கரணQரEைத ேநா%கி வ ைர/த7 ப3.

கரணQரEதி< ஏேதா ஒ0 உய நிைல4ப\ளVய 2தா* _*றாவ7 பய Hசி வ&4ைபB


ைவEதி0/தாக\. இற#கிய7 ஒ0 கைட ெத>/த7. -ப* சா4பா@ ெர- எ*A ஒ0
ேபா@ ெர-யாக வரேவHற7. அைத4பாEத7 அவரவ%& தEதம7 பசிக\ ஞாபக வர
அைனவ0 கைட%&\ hைழ/தன. ஷாஹு< 7ைண%&5 ெச*றா*.

சா4ப டாத அைனவ0 சா4ப ,டாக\. ஷாஹுைலB ேக,டாக\. இ2ைல, சா4ப ,டேத
ேபா7 எ*A மAE7வ ,டா*. ஆனா2 அFணா7ைர ம,@ ஏHகனேவ சா4ப டாத7ேபால
இரFடாவ7 ரNF@ க,-னா. ஷாஹு<%& ஆ5ச>யமாக இ0/த7. த*ைன4ேபால
எ2லா0மா வய A ஒ,-யவகளாக இ04பாக\?

ஒ0 திடலி2 ஷாமியானா ேபா,@ அத^\ kA நாHகாலிகைள4 ேபா,-0/தாக\. (ஒ0


உEேதசமான மதி4Qதா*). எதிேர இ0/த ேமைடய 2 ஒ0வ ைம%ைக4 ப -E7 ேதத2
அதிகா>களாக ேபாக இ04பவகளV* ெபாA4QகைளB ெசOய ேவF-ய ேவைலகைளB
பHறி எ@E75 ெசா2லி%ெகாF-0/தா. 8த2 மHA இரFடா வ&4ப * ெஜரா%3
கா4ப மாதி> இ0/த7. 8/ைதய வ&4Qகைள4 ேபாலேவ இ#ேகB ெமஷி* ேவைல
ெசOயவ 2ைல. ஆனா2 பல அைறகளV2 நிைறய ெமஷி*கைள பாைவ%&
ேநாF-4பா4பதH&மாக ைவEதி0/தாக\.

உ,கார இடமி2லாததா2 ேபராசி>யக\ அைனவ0 நி*AெகாF-0/தாக\. ெகாPச


ேநர கழிE7 ஒ0Eத* ஒ0 ெபP5ைச ெகாF@வ/7 ேபா,டா*. அதி2 உ,கா/தாக\.
ெசாHெபாழிNக\ 8-/தNட* அகரவ>ைச4ப- சில அைறகைள% &றி4ப ,@ அ#& ெச*A

8 of 25 3/29/2006 9:02 PM
Tamiloviam.Com - கள http://tamiloviam.com/unicode/printallt.asp?week=rumi1

அவரவ%கான இAதி ஆைணைய வா#கி%ெகாF@ ைகெயDE74 ேபா@மாA


ேக,@ெகாFடா கA4பாக ெந,ைடயாக ைம% ைவE74 ேபசியவ.

மAப-B 8F-ய-Eத2 ெதாட#கிய7. ஷாஹு<ைடய ஆடைர அவ* ைகய 2


வா#&ேபா7 பக2 பனVரF@ மண யாகிவ ,-0/த7. ெகா/தவாசி பாரா$ம*றE
ெதா&திய 2 சி*ன7ைர எ*ற கிராமEதி2 ,[,- ேபா,-0/தாக\.

கரணQரEதி2 ெகா@Eத ஆைணய 2 இ0/த ஊ ப ர5சைனயானதா? ெத>யவ 2ைல.


கரணQர. கரண த4ப னா2 மரண எ*A ேதைவய 2லாம2 பழெமாழிெய2லா ஞாபக
வ/த7.

ெவளVய 2 வ/தேபா7, "தப இவதா* உ#க ப -ஒ*" எ*A ஒ0வைர சாஹி4 அFண*
அறி8க4ப@Eதினா.

ஆ\ &\ளமாக த-யாக இ0/தா*. ப0Eத _%&.

"சா, &,மானV# சா, நI#க ஒ*^ கவெல4 படாதி#க சா, எ2லா நா பாE7%&ேற*"
எ*றா*. நாம கவைல4ப@வ7 அவ^%& எ4ப-E ெத>/த7? ஏHகனேவ பல8ைற
ேதத2பண ெசOதவனா. ரவ எ*A ேப ெசா*னா*. வாண யபா-4 ப%கEதி2தா*
தன7 ஊ எ*A ஒ0 ப\ளV%டEதி2 உதவ தைலைம ஆசி>யராக ேவைல
பா4பதாகN ெசா*னா*.

"தப , நI#க ேபாகேவF-ய ஊ எ#ெக0%&*^ ேக,@%&#க" எ*றா சாஹி4 அFண*.

ேபாO ஒ0 ஆபaஃச மாதி> இ0/தவ>ட கா,-னா* ஷாஹு2. அவ வா#கி4


பாE7வ ,@ எதிேர ஒ0 ஆைள%கா,- அவ>ட ேக$#க\ எ*றா.

அவ கா,-ய ஆ\ ப5ைசகல e ஷ, ேபா,-0/தா*. அவ^ ஒ0 ஆஃபaஸ மாதி>தா*


இ0/தா*. அவனVட கா,-யதH& அவ^ ஆடைர வா#கி4 ப-E7வ ,@ எதிேர
நி*AெகாF-0/த ஒ0 ெப>யவைர% ேக,க5 ெசா*னா*.

"ெப>யவேர, இ/த ஊ எ#ெக0%&*^ ெசா2றI#களா?" எ*றா* ஷாஹு2.

ஆ#கிலEதி2 ஆைண இ0/ததா2 அவ 8ழிEதா. "சி*ன7ைர ெப>யவேர" எ*றா*


ஷாஹு2. ெத>யவ 2ைல எ*A ைகைய வ >Eதா அவ.

அவ* ேக,ட ஒ0 ஏெழ,@ ேப0 ெத>யவ 2ைல எ*Aதா* ெசா*னாக\. கைடசிய 2


ேமைடய 2 8ழ#கியவைர அ]கினா*. அவ>ட கா,-யேபா7 அவ ஆைணைய வா#கி
இ*ெனா0வ>ட ெகா@Eதா. அவ வா#கி4 பாE7வ ,@, "ேஜாதிகாQரE7ேல/7
ேபாக]" எ*றா.

"ேஜாதிகாQர எ#ேக இ0%&7?"

அவ ஷாஹுைல ஒ0 மாதி>யாக4 பாEதா. ஏேதா ேஜாதிகா எ*றாேல யா எ*A


ெத>யா7 எ*A ெசா2லிவ ,ட மாதி>.

"நI#க எ#ெக0/7 வறI#க சா?" எ*A ேக,டா. அவ ேபா,ட 'சா'>2 ஒ0 இள%கார
ெதானVEத7. ம>யாைத%காக பய*ப@E7 ெசாHகைள%ட ம>யாைதைய%
&ைற4பதHகாக பய*ப@Eதலா எ*ப7 Q>/த7. ெசாHகைள4 பய*ப@Eத கHA%ெகா\ள
8ய*A ெகாF-0%கிேற* எ*A தய#கிE தய#கி5 ெசா2வா* -.எ3.எலிய,.

ெசா*னா*.

ேவW, ஆரண , ேஜாதிகாQர, அ#கி0/7 சி*ன7ைர%& ப3 எ*A K0%கமாக5


ெசா2லிவ ,@ ைகய 2 ஆைணையE தி04ப % ெகா@Eதா. ஒ0 வழியாக ஏ>யாைவ
கF@ப -Eதாகிவ ,ட7. ெதா4ைப வய A ச4ைப _%& ெகாFட ேஜாதிகாைவ ஞாபக
ைவE7%ெகாFடா2 ேபா5K.

9 of 25 3/29/2006 9:02 PM
Tamiloviam.Com - கள http://tamiloviam.com/unicode/printallt.asp?week=rumi1

ச> ேபாகலா எ*A 8-N ெசOதேபா7 அFணா7ைர சா இ*^ தன%கான ஆைணைய
வா#கவ 2ைல எ*A ெத>/த7. காEதி0/தன.

திeெர*A எதி>2 இ0/த அைறய 2 இ0/7 வ/த ரவ , ஷாஹுலி* ைகைய4 ப -E7,


"சா, மா% ேபா2 பFேற* சா, வ/7 பா0#க" எ*றா*.

சாஹி4 அFண* சி>Eதா. "தப , ெராப அ2டா4 ஆளா இ0%கா*, ெகாPச


பாE7&#க" எ*A ெசா2லி அ^4ப னா.

மா% ேபா2! மா%ேபா2 எ*Aட ெசா2லE ெத>யவ 2ைல. இவென2லா என%&


ப -ஒ*னாக வ/7 எ*ன ெசOய4ேபாகிறா*? What a mockery of the poll?! கவைல அதிக>Eத7
ஷாஹு<%&.

ஷாஹு2 உ\ேள ேபானேபா7 வா%&4பதிN ய/திரEதி* கF,ேரா2 [னV,-* >ச2,


ெச)^%&\ ப5ைச ேப4ப சீ ைல உ\ேள வ ட 8ய*AெகாF-0/தா* ரவ .

"அ7, அ4ப-ய2ல, இ4ப-" எ*A ெசா0கி% கா,-வ ,@, "இெத2லா என%&E ெத>B,
நI#க உ#க ேவைலெய ம,@ பா0#க" எ*A க@4Qட* றிவ ,@ ெவளVய 2 வ/தா*
ஷாஹு2.

மAப-B ஊ0%& வ/7 ேச/தேபா7 இரவாகிவ ,-0/த7.


oooOOooo
[ பாக : 4 ]

காைல நா*& மண %ேக &ளVE7 தயாராகிவ ,-0/தா*.

ேபா&ேபா7 ேபா,@%ெகா\ள ஒ0 ,ெர3ஸு ேதத2 நாள*A ேபா,@%ெகா\ள எ*A


ஒ0 ெச,@ எ@E7 ைவEதா\ தமபEதினV. அவ* ஒ*A ெசா2லவ 2ைல. அவ\
ஏேதேதா கHபைனய 2 ெசOகிறா\. ெசOய,@ எ*A வ ,@வ ,டா*.

ஒ0 டா5, Q7 ெச2க\ இரF@, இரF@ ேபாைவக\. தைரய 2 ேபாட ஒ*A,


ேபாEதி%ெகா\ள ஒ*A. ஒ0 சி*ன டவ2. ஒ0 கFணா-. 4>2 கிp. உAதியான
பHக$%& வ %ேகா வjரத/தி +E ேப3,. ேஜாடா* ெவ\ைள 4ரf. ஃபா>* ல%3
ேசா4Q. ஒ0 சி*ன தைலயைண. டாடாO3 K0\ ஒ*A. ஒ0 u,@. எ2லாவHைறB
ஒேர 'ேப%'கி2 அழகாக அ@%கி ைவEதா\. அழகாக அ@%&வதி2 அவ\ ம*னV.

அவ^%& சி>4பாக%ட வ/த7. அ4ேபா7தா* &@ப டா%ட மதி வ/த7. அதனVட


ெசா*னேபா7, ேதத<%& மAநா\ ேப4ப>2, "மாAகா2 மாAைக வா#க4ப,ட ேபராசி>ய
எ*A ெசOதி வ0மா?" எ*A ேக,ட7 &ஷியாக சி>E7ெகாFேட. அ4ப-Eதா*
நட%க4ேபாவதாக ஷாஹு<%&E ேதா*றிய7. அவனா2 சி>%க 8-யவ 2ைல.

மற%காம2 '>ைல' பFண 8-யாத >ைலய*3 ெச2ஃேபாைனB, வFணE74


u5சிைய% ெகா*றவக\ எ*ற பாரதிபாலனV* சிAகைதE ெதா&திையB
எ@E7ெகாFடா*. தா^ ஒ0 வFணE74 u5சிதாேனா?

0 0 0

ப3ஸி2 நி*AெகாF@தா* ேபாக 8-/த7. சாைல ெராப அHQதமாக இ0/த7.


அdவ4ேபா7 ஒ0 சில அ-க$%& சீ ரான சாைலB வ/த7. ேவHAைமய 2 ஒHAைம
எ*^ வ ஷயEதி2 இ/திய5 சாைலகைளB அ4ப-4ப,ட சாைலகளV2 ப3 ஓ,@
ஓ,@னகளV* திறைமையB ேசE7%ெகா\ள ேவF@. சEதமாக ேகஸ,ைட ேவA
ேபா,-0/தாக\. &ர2வைளய 2 யாேரா ைகைவE7 ெகாைலெசOய 8ய2வைத
அல,சிய ெசO7வ ,@ எ3.ப .ப .B ப .Kசீ லாN, 'அ#ேக வ0வ7 யாேரா, அ7
வச/தEதி* ேதேரா' எ*A பா-%ெகாF-0/தாக\.

வழி ெந@க வய2க$ மர#க$மாO இ0/தன. கA4Q நிறEதி2 சில ெவ\ளா@க\


நில#களV2 ேமO/7 ெகாF-0/தன. ஆ#கா#& சில மா@க$. அைவகைள

10 of 25 3/29/2006 9:02 PM
Tamiloviam.Com - கள http://tamiloviam.com/unicode/printallt.asp?week=rumi1

ஓ,-%ெகாF@ சில ெபFக\ வ/த வFணமி0/தன. &ளVE7வ ,@ வ >/த /த<ட*


சில கிராமE7 அழகிக\ ெச*AெகாF-0/தன. கிராமEதி* அழேக தனVதா*.

வழிய 2 ஒ0 மிக4ெப>ய ேதவாலய8, அைதவ ட ெப>ய ப\ளV%ட8 வ/த7. தமிm


நா,-ேலேய அdவளN ெப>ய ப\ளVைய அவ* பாEததி2ைல. அdவளN சி*ன ஊ>2
அdவளN ெப>ய க2வ 5சாைலயா? ப தா Kத* ப>KEத ஆவ %ேக QகழைனE7
ேபாO5ேசர,@.

ேஜாதிகாQர ேபாO5ேச/தேபா7 காைல பE7. அ/த சி*ன ஊ>2 அ2ல7 கிராமEதி2 ஒ0


மிக4ெப>ய ேகாய 2 இ0/த7. அைத உ\ேள ெச*A பா%க 8-யவ 2ைலேய எ*A
வ0Eதமாக%ட இ0/த7. தி0வாைன%காவ2 ேகாய ைல நிைனN ப@Eதிய7 அ7.

ப3டாF-2 இற#கிப ற& ஒ0 ேநா,ட வ ,டா*. ஒ0 சி*ன ெத0. அ7தா*


ப3டாF@. ஒ0வ>ட ேபாO, "சி*ன7ைர%& ப3 வ0மா?" எ*A ேக,டா*.

"சி*னெதாைரயா ெப>யெதாைரயா?" எ*றா அ/த4 ெப>யவ.

"சி*னெதாெர" எ*றா*.

"அ#கன ேபாO நி2<. ஆனா அ-%க- வரா7" எ*A 8%கியமான உபதகவைலB ேசE75
ெசா*னா அவ.

பதிேனா0 மண %&\ ேபாOவ @வ7தா* ந2ல7 எ*A ஏHகனேவ அவ* _ைளய 2


பதிவாகி இ0/த7. அவ* >3% எ@%க வ 0பவ 2ைல. எதி>2 இரF@ _*A ஆ,ேடா
%க\ நி*AெகாF-0/தன. ேபாO%ேக,டா*.

"ேபாலா சா, நா4ப7 வா ஆ&"

"நா ெவளV[0, ஏமாEதாம ச>யா5 ெசா2<#க" ெராப திறைமயாக4 ேபKவதாக


நிைனE7ெகாF@ ெசா*னா*.

"சா, ெவளV[ரா இ0/தா< உ\vரா இ0/தா< ஒேர ேர,@தா* சா" எ*A க, அ*


'ேர,'டாக5 ெசா*னா* ஆ,ேடா %கார*.

"ச> வா#க. அ#ேக சி*ன7ைரய ெல பPசாயE7 [னVய* ெதாட%க4ப\ளVய ெல


ெகாF@ேபாO வ ,@ட^"

"ச> சா உ%கா0#க"

உ,கா/தா*. ஆ,ேடா கிளப ஒ0 கைடய 2 நி*ற7.

"ஒ0 அெர லி,ட ெப,ேரா2 ேபா@Fெண" எ*றா* ,ைரவ.

இ/த கைடதா* ெப,ேரா2 ப#%கா? வ ேனாதமாக இ0/த7. கைட%கார ஒ0


மர4ெப,-ையE திற/தா. அதிலி0/7 ஒ0 ேகைன எ@Eதா. அதிலி0/7 Qனைல ைவE7
ஆ,ேடா N%& ெப,ேராைல மாHறினா. ஆ,ேடா கிளப ய7.

ேம@ ப\ள#கைளெய2லா பா%காம2 ஆ,ேடா ைவ மிக ேவகமாக ஓ,-னா*. உடலி*


உ\ உA4Qக\ யாN அதி/தன.

"ஏ* இ4- ேவகமா ஓ,@றி#க? ெகாPச ெம7வாேவ ேபாலாேம?"

"இ2ெல சா, ெம7வா ேபானா ெப,ேரா2 சா4,@@ சா. அதா*"

ஒ0 இடEதி2 ஆ,ேடா நி*ற7. இற#கி4ேபான ,ைரவைர ெகாPச ேநர காணவ 2ைல.


இற#கி4 பாEதா* ஷாஹு2. ,ைரவ எதி4QறமாO ஒ*^%கி0/7ெகாF-0/தா*.
மAப-B ஏறி ஆ,ேடா வ 2 உ,கா/7 ெகாFடா*.

ஒ0 ஐ/7 நிமிடEதி2 ஆ,ேடா இடE7%&4 ேபாO5 ேச/த7.

11 of 25 3/29/2006 9:02 PM
Tamiloviam.Com - கள http://tamiloviam.com/unicode/printallt.asp?week=rumi1

ஆ,ேடா நி*ற இடEதி* எதி>2 ஊரா,சி ஒ*றிய% க,-ட எ*ற ேபா@ட* ஒ0 சி*ன
அைற இ0/த7. அத* எதி>2 ஊரா,சி ஒ*றிய ெதாட%க4 ப\ளV எ*A ஒ0 ேபா@ட*
ஒ0 திFைண இ0/த7. ஆ,ேடா N%& பண ெகா@Eத^4ப வ ,@ நிமி/தா*.

ஒ0 நIFட அைற ம,@ேம ப\ளVயாக இ0/த7. ப\ளVயைற எ*ப7 அ7தாேனா?! அ/த


இடதா* தா* ேதத2 பண ெசOயேவF-ய இடமா எ*A ச/ேதகமாக இ0/த7. ேமேல
29 எ*ற எFண 0/த7. ஆ#, அ7தா*. ெகா@%க4ப,-0/த ஆைணய 2 அ/த எFதா*
ேபா,-0/த7. இட ச>தா*. ஆனா2 அ#& யாைரB காணவ 2ைல.

"தப , ேபான ஒடேன உ#க$%& 4ெரா,ட)^%& ஒ0 ேபாலY 3 இ04பா*. தாசி2தா,


வ ஏஓ யாராவ7 இ04பா#க. kAமY ,ட0%&\ள எ/த க,சி4 ேபா3டேரா, ெகா-ேயா ேவற
வ ளபரேமா இ0%க%டா7*^ 3,>%,டா ெசா2லி@#க" எ*A சாஹி4 அFண*
8த2 நா\ ெசா*ன7 ஞாபக வ/த7.

ேபா3டக\, க,சி%ெகா-க\ ம,@ம2ல மனVதக\ யாைரBேம அ#& காணவ 2ைல.


எ*ன ெசOவெத*A ெத>யவ 2ைல. 'ேப%'ைக ப\ளVய * 8* இ0/த திFைணய 2
ைவE7வ ,@ உ,கா/தா*.

ப\ளV%&4 ப%கEதிேலேய ஒ0 ெதா,- இ0/த7. '&-தFண E ெதா,-. ெகா\ளளN 1000


லி,ட' எ*A எDதிய 0/த7. அைத4பாEத7 ச/ேதாஷமாக இ0/த7. அதி2 இ0/த
இரF@ &ழாOகளV2 ஒ*ைறE தி0கினா*. தFணI வ/த7! &-E74 பாEதா*. ந2ல
தFணதா*!
I அ4பாடா, தFணI இ0%கிற7!

எ2லா ச>, ஆனா2 ெப>ய u,டாக4 ேபா,@ ெதாட%க4ப\ளV u,ட4ப,-0/த7.

oooOOooo
[ பாக : 5 ]

ெகாPச ேநரEதி2 ஒ0வ* வ/தா*. வ சா>Eதா*. நI யா எ*A ேக,ட7 த* ெபய பாQ
எ*A ெசா*னா*. தா* யா எ*A ஷாஹு2 ெசா*ன7 அவ* ேபாO ேவA ஒ0
ஆைள% ,-வ/தா*. வ/தவ* வண%க ெசOதா*. ப\ளV%ட% கதைவE திற/தா*.

உ\ேள இ*ெனா0 கதN இ0/த7. அத* வழியாக சாைல ெத>/த7. ஒ0 சி*ன


ப \ைளயா ேகாய 2 இ0/த7. அத* 8* எD4ப4ப,-0/த ஒ0 பaடEதி2 எலியா
தைலைய உயEதி ப \ைளயாைர4 பாE7%ெகாF-0/தா.

"நI யா0?"

"நா இ#ெக வ 2ேலj ேபாலY 3 சா"

ஒ0 ேபாலY 3கார^%& இ0%க ேவF-ய எ/த அைடயாள8 அவனVட இ2ைல. 8A%&


மY ைச, %ேளா3 %ரா4, ெதா4ைப எ*A எ7Nேம. ப>தாப ஏHப@E7வதாக இ0/த7 அவ*
ேதாHற. ச>, வ 2ேலj ேபாலY 3 எ*றா2 அ4ப-Eதா* இ0%கேவF@ ேபா<\ள7.

"இ#ேக e%கைட இ0%கா?"

", ேதா0%& சா, வா#கி,@ வரவா சா?"

"ேவணா, நாேன ேபாO%கிேற*"

"ஒேப0 எ*ன?"

"ேபா3 சா"

ெகாPச ZரEதி2 ஒ0 e%கைட இ0/த7. ட பாQ வ/தா*. e%கைடய 2 _*Aேப


உ,கா/தி0/தன. ேதத2 ஆஃபaஸ எ*A பாQ அறி8க4ப@Eதினா*. வண%க

12 of 25 3/29/2006 9:02 PM
Tamiloviam.Com - கள http://tamiloviam.com/unicode/printallt.asp?week=rumi1

ைவEதன. e ெகா@Eதாக\. ெராப ைல,டாகN தFண யாகN இ0/த7 e. அ4ேபா7


ஆ$ க,சி சி*ன ேபா,ட Q2ல,-2 ஒ0வ வ/தா. அவைர4 ெபறாத ஒ0 அமாவ *
ெபயைரB அவ ெபயேரா@ ேசE7 வF-ய 2 எDதிய 0/தா.

"தைலவேர வா#க, எல)* ஆபaசரா" எ*A அறி8க4ப@Eதின.

வண%க ைவEதா தைலவ. ெராபE தய%கE7டேன பதி2 வண%க ெசOதா* ஷாஹு2.


க,சி%கார^%& வண%க ெசOவ7 ச>யா எ*A Q>யாம2. அ4Qறதா* ெத>/த7 அ/த
ஆ\தா* ஊரா,சி ஒ*றியE தைலவ எ*A.

e &-E7 அதHகான ஒ*னா வாையB ெகா@E7வ ,@ அவசர அவசரமாக


திFைண4ப\ளV%& வ ைர/தா*. ேதத2 அதிகா>க\ ெமஷி* சகிதமாO வ/7வ ,டா2?

ஆனா2 பக2 12 மண %& ேம2தா* ஒ0 லா> வ/த7. அதிலி0/7 இரF@ ேப இற#கி
வ/தன. டேவ ஒ0 ேபாலY 3கார0 வ/தா. ஒ0 சா%&_,ைடையE Z%கி%ெகாF@
இரF@ேப வ/தன.

"யா சா 4>ைச-# ஆஃபaச?" எ*A ேக,டா வ/தவகளV2 வD%ைக மFைடயாக இ0/த
ஒ0வ.

ெசா*னா*. வண%க ைவE7வ ,@ _,ைடைய இற%க உEதரவ ,ட7 வD%ைக.

"ப -ஒ*, ப -,+ெவ2லா இ*^ வரலியா?"

"இ2ெல"

_,ைடேயா@ வா%&4 பதிN இய/திரEதி* இரF@ ப&திக$ தனVEதனVயாக


அவHறிH&>ய ெப,-களV2 வ/திற#கின. வா%&4 பதிN ய/திரEதி* ெவளVய 2 'அ,ர3
டா%' ெவளVேய நI,-%ெகாF-0/த7. அைத ெச% பFண %ெகா\$ப- வD%ைக
ேக,@%ெகாFட7.

எ2லா ெகா@E7வ ,@ ைகெயDE7 வா#கிெகாF@ ெச*றன.

அdவளNதா*. இனV ெவளVேய ேபாக8-யா7. எ2லா எழN%& இனV நாதா* பா7கா4Q.


நம%&4 பா7கா4Q? ேபாலY 3, தாசி2தா, வ ஏஓ எ2லா எ#ேக? ஒ*A Q>யவ 2ைல
அவ^%&.

மEதியான சா4பா@ வா#கி வர5ெசா2லி வ 2ேலj ேபாலY ஸிட பண


ெகா@Eத^4ப னா*. அதH&8* இரF@ _*A ேடப \கைளB இரF@
ெப*5KகைளB ெகாF@வ/7 ேபா,@வ ,@5 ெச*றா* ேபா3. ஒ0 சE7ணN ஆயா
வ/த7. ஒ0 &டEதி2 &-தFணைரBI ஒ0 எவசி2வ டளைரB ைவE7வ ,@5
ெச*ற7.

&ளEதி2 இற#கியாகிவ ,ட7. இனV த* அறிN%& எ,-யவைரய 2 QEதகEதி2


ேபா,-0/தமாதி> நI/தி4பா%க ேவF-ய7தா*.

'uE'தாக மாHற4ப,@%ெகாF-0/த அ/த ெதாட%க4ப\ளV%& இரF@ வழிக\ இ0/த7


ந2ல7தா*. ஒ0 வழியாக ம%கைள வர5ெசா2லி இ*ெனா*றி* வழியாக ெவளVேய
ேபாக5ெசா2லலா. மி*சார வசதி இ2லாமலி0/த7தா* ெப>ய ப ர5சைனயாக இ0/த7.
இரவ 2 எ4ப- இ/த ெபா0\கைளெய2லா களN ேபாகாம2 ைவEதி04ப7?

ேயாசிE7%ெகாF-0/தேபா7 ஒ0வ* வ/தா*.

"யா4பா நI?"

"எல%,>ஷிய* சா. எ#ெக#ெக ைல, ேபாட]^ தைலவ ேக,@வர5 ெசா*னா0"

அட, பரவாய 2ைலேய. "இ#ெக ஒ0 ,[4 ேபா@. அ#ெக ஒ0 ைல, ேபா@, அ4பற இ#ெக

13 of 25 3/29/2006 9:02 PM
Tamiloviam.Com - கள http://tamiloviam.com/unicode/printallt.asp?week=rumi1

ஒ0..."

ெசா2லி 8-4பதH&\, "சா ெரF@ ேபா7 சா, ஒ0 ,[Q ஒ0 200 வா,@


ேபா,@ேற* சா" எ*றா*

"ச>"

ெகாPச ேநரEதி2 ேபா,@வ ,டா*. ஆனா2 3வ ,5 எ7N இ2லாம2 ைடர%,


கென)*. அ4ப ேடப \ ஃேப* கிைடயா7. அ/த4 பக2 ேநரE7 ெவய <%& அ/த 200 வா,
ேவA n,ைட4 பர4ப ய7. அ7 ேதத2 8-Bவைர எ>/7ெகாF@தா* இ0%&!

_*A மண அளவ 2 ரவ வ/7 ேச/தா*. வ யைவய 2 நைன/தி0/தா*.

"எ*ன ரவ , ஏ* ேல,?"

"இ2ெல சா, ேஜாதிகாQரE7ேல/7 நட/7 வ/ேத* சா"

"நட/தா ஏ*? ப3ெல வரேவF-ய7தாேன?"

"இ2ெல சா, ப3 ேல,டா&னா#க, அேதாட நா ஒ0 Kக ேபஷF,. ெடOலி நட%க]


சா, அதா*" எ*றா*. இ*ெனா0 ஷுக பாயா?

பக2 கட*கைளெய2லா 8-Eதப ற& ஊைர5 KHறி4 பா%கிேற* எ*A கிளப வ ,டா*
ஷுக.

வ/தி0%& ெபா0,கைள ெச% பFண வ டலா எ*A _,ைடகைள அவ mEதா*


ஷாஹு2. ேபா3டக\, &F+சிக\, ேபனா%க\, ெப*சி2, தமிழக அரK எ*A ேபா,ட ஒ0
உேலாக சீ 2, ஒ0 அQ%&றி ேபா,ட ர4ப 3டா4, ஒ0 ஒ*றைர%க,- அர%&, ஏக4ப,ட
ப-வ#க\, ரா,சச% கவக\, சி*ன கவக\ எ*A நிைறய இ0/தன. ஒ0 ப-வEதி2
எ*ென*ென ெகா@%க4ப,@\ள7 எ*ற &றி4Q எEதைன அO,ட#க\ எ*ற லி3,@
இ0/த7. அைவ ச>தானா எ*A அைமதியாக அம/7 ேசாதிEதா*. நிைறய அO,ட#க\
இ2ைல. ெகா@%க4ப,டதி< எFண %ைக &ைறவாக இ0/த7. அவ^%& எ*ன
ெசOவெத*A ெத>யவ 2ைல. யா>ட ெசா2வ7? அவக\ தி0ப எ4ேபா7 வ0வாக\?

எதH&ேம பதிலி2லாவ ,டா< எ2லாவHைறB &றிE7 ைவEதா*.


ேபா3டகைளெய2லா 'uE'7%& ெவளVய 2 ஒ,ட ேவF@ எ*A சாஹி4 அFண*
ஏHகனேவ ெசா2லிய 0/தா. ரவ வ/தNட* ெசா*னா*.

"ெசPசிAேவா சா. நI#க கவல4 படாதI#க" எ*A ெசா2லிவ ,@ உடென ெவளVேய


ெச*றா*.

"எ#ெக ேபாறI#க ரவ ?"

"வா%கி# சா"

"இெத ஒ,-,@4 ேபாய 2லாெம?"

"இ2ெல சா, இ4ப ஒ,ட%டா7, காைலலதா* ஒ,ட]"

ஷாஹு2 ஒ*A ெசா2லவ 2ைல. ச%கைர வ யாதி%கார உதவ தைலைம ஆசி>ய.


எதாவ7 ெசா2ல4ேபாO ச%கைர -வ டலா. ஷுக பாOக\ ஒழிக.

அ4ேபா7தா* ஒ0 'ைப%' வ/7 இற#கிய7. அதிலி0/7 ஒ0வ இற#கினா. ஷாஹுைல4


பாE7 வண%க ேபா,டா. பதி<%& வண%க ெசO7வ ,@ யா எ*றா*.

"ப -,+ சா" எ*றா.

"வா#க"

14 of 25 3/29/2006 9:02 PM
Tamiloviam.Com - கள http://tamiloviam.com/unicode/printallt.asp?week=rumi1

ெகாPச ேநரEதி2 அ0Q மY ைச ெகாFட அ/த வ 2ேலj ேபாலY 3 ஒ0 ெப>ய பாசைல%


ெகாF@வ/தா*. அதி2 நிைறய ேசாA ெகாPச ,@ இ0/த7. பசியாக ேவA
இ0/த7. ச>, சா4ப ,@வ டலா எ*A ெபா,டலEைத4 ப >Eதா* ஷாஹு2. ப -,@ைவB
சா4ப ட5 ெசா*னா*.

"இ2ேல சா, நா சா4,@Eதா* வ/ேத*"

ேசாA நிைறய இ0/ததா2 அ4ேபா7தா* வ/திற#கிய வயசான ெச%[>,-%&


ேசாHைற4 பகி/தளVEதா*. அ4ப-B ேசாA மிPசிய 0/த7. அைத ேபாஸிட
ெகா@Eதா*.

வய Hைற% கல%கிய7. ந2ல ேவைளயாக &-தFணI ெதா,-%&4 ப%கEதி2 தனVயாக ஒ0


கழிவைறB அதH& எதி>2 ,டாக ஐ/தாA கழிவைறகைளB ஊரா,சி
க,-ைவEதி0/த7. வய Hைற% கDNவதH& வழி இ2லாவ ,டா< வய Hைற% காலி
ெசOவதH& ம,@ வழி ெசO7 ெகா@%க4ப,-0/த7. ெகாF@ ேபான u,ைட எ@E7
அ/த ஒHைற கழிவைறைய4 u,-ைவE7 உபேயாகி%கலா எ*A ேபானா*.

உபேயாகிE7வ ,@ u,-னா*. u,-வ ,@ இDE74 பாEதா*. KவHறி2 பதி/தி0/த


ெகாF- ைகேயா@ வ/த7. ஒ0 Q*னைகைய வசிவ ,@
I வ/தா*. எ4ப-ேயா அ-4பைட
ப ர5சைனக\ இரF@ ந2ல வ தமாக தIவதHகான வழி உ\ள7 எ*ற வ ஷய ெராப
ஆAத2 த0வதாக இ0/த7.

சாய#காலமாகிB ரவ தி0ப வரவ 2ைல.

ப -,@வான ச/திர^ட* ெமஷிைன ெச% பFணலா எ*A ெப,-ையE திற/7 அவHைற


ெவளVய 2 எ@Eதா*.

இரF@ [னV,@கைளB கென%, ெசOதா*. 3வ ,5 ஆ* ெசO7 பாEதா*. 8தலி2


ச>யாக எEதைன ேவ,பாளக\ எ*A கா,-ய7. பதிைன/7 கா,-ய ப ற&
ஒdெவா0வ0%& எ/த வா%& பதிவாகவ 2ைல எ*பைதB கா,-ய7. தி04தியாக
இ0/த7.

"ச>, ேவா,@4 ேபா,@ பாE7வ டலா" எ*A 'பால, ப,ட'ைன அDEதினா*.

LE எ*A கா,-ய7.

தி% எ*ற7.

மAப- 8ய*றா*. மAப- LE. மAப- 8ய*றா*. எEதைன 8ைற 8ய*றா< Link Error
எ*ேற ெசOதி வ/த7. வயக\ ச>யாக ெசா0க4ப,-0%கி*றனவா எ*A மAப- மAப-
ெச% பFண னா*. எ2லா ச>யாகEதா* இ0/த7.

ெகாPச ேநர ஒ*A Q>யவ 2ைல. அட4பாவ களா! எ*னாக4 ேபாகிறேதா! எ#ேக ேபாOE
ெதாைல/தாகேளா? ஒ0 ஃேபா* நப டE தரவ 2ைலேய! எ/த எFண 2
அவகைள4ப -4ப7? எ2லா த* தைலமY 7 இ0%கிறேத! அவ^%& ஒ*A
Q>யவ 2ைல.

>லா%3. >லா%3. கFைண _- அைமதியாக நா*ைக/7 _5K வ @. Face the music. Ok.
எ*ன ப ர5சைனயாக இ0%& எ*A அைமதியாக ேயாசிEதா*. எர ெமேஸஜ3 பHறி
ப-Eதைதெய2லா நிைனN /தா*. திeெர*A ஒ0 ஃ4ளாf. உடேன வா%&4 பதிN
ஆ& ப&திய 2 ெச% பFண னா*.

அவ* நிைனEத7, இ2ைல அவ^%& ஃ4ளாf ஆன7, ச>தா*. பால, [னV,-2 இ0/த
3ைல, 3வ ,5சி2 1 எ*A ெச, பF]வதH& பதிலாக 2 எ*A ெச,
பFண ய 0/தாக\.

அ2ஹ7லி2லாy. ெட*ஷனா& சமய#களV2 ேவF@ெம*ேற வ @ ெந-ய _5Kக\

15 of 25 3/29/2006 9:02 PM
Tamiloviam.Com - கள http://tamiloviam.com/unicode/printallt.asp?week=rumi1

நI+ழி வாmக! ேவ,பாளக\ 16 ேபவைர ஒ0 ெமஷி* தா*. அதி2 1 எ*Aதா* ெச,


பFணேவF@. ஆனா2 16%& ேமலி0/தா2 32 வைர 2 எ*A ெச, பFண ேவF@.
தவறாக ெச, பFண ய 04பதா2 எர அ-%கிற7.
ஆஹா, ேநாO நா- ேநாO 8த< நா-யாகிவ ,ட7! அ7 தண %& வாைய ம,@ அ/த
8,டா4 பய2க\ வ/7தா* வாO4ப5 ெசயேவF@. அைதB தாேன ெசOயலா.
ஆனா2 அ/த [னV,@%& சீ 2 ைவE7 அதH& உ#க$%& எ/த சம/த8மி2ைல
எ*A ஏHகனேவ எ5ச>Eதி0/தாக\.

த* >ைலய*ைஸ எ@Eதா*. ெகா@%க4ப,ட தா\களV2 8%கிய ெதாைலேபசி எFக\


எ*A ஒ0 ஐப7 எFக\ அ5சி,ட ஒ0 தா$ இ0/த7. அதி2 ப%கE7 ஊ0%& ஒ0
எFைண ேதN ெசO7 8ய*றா*. சா>, சவ3
I இ2ைல எ*A ெசா*ன7 >ைலய*3.

"ேபா3 இ#ெக வா. ஒ0 ஃேபா* பFண^. எ#க ேபாவ^?"

"இ#ேக uE எ7N இ2ெல சா, வ,ேல0/7தா*


I பFண^ வா#கசா" எ*றா*.

"ச/Eர*, இெத பEதிரமா பாE7%&#க. நா ேபாய ஒ0 ஃேபா* ேபா,@ ெசா2லி,@


வ/7ேற*"

"நப ெத>Bமா சா?" எ*றா அவ.

"உ#க$%&E ெத>Bமா?"

"ெத>B சா" எ*A ஒ0 நபைர% ெகா@Eதா. 8%கியமான ெதாைலேபசி எFக\ எ*A


ஒ0 லி3, இ0/தைத ப ற&தா* ஷாஹு2 கF@ப -Eதா*. ஆனா2 ச/திர* ெகா@Eத
எF அ/த லி3,-2 இ2லாத7. அைதB வா#கி%ெகாF@ ெச*றா*.

ேபா3 த* ைச%கிளV2 ைவE7 ஷாஹுைல ஒ0 வ,@%&


I ,-5 ெச*றா*.
ெத0%கெள2லா ந2ல அகலமாக இ0/தன. சிெமF, வதிக\.
I ஓ,@ வ@க\.
I நிைறய
Qதக$ மர#க$ மா@க$ ஆ#கா#&. நகர#களV2 இ2லாத ஒ0 அைமதி
&-ெகாF-0/த7. இ/தியாவ * ஆ*மா கிராம#களV2 வாmகிற7 எ*A தாEதா
ச>யாகEதா* ெசா2லிய 0%கிறா.

ஒ0 வ,-*
I 8* ைச%கி\ நி*ற7.

ெச04ைப ெத0வ ேலேய வ ,@வ ,@ ேபா3 உ\ேள ேபாO ஷாஹுைல


அறி8க4ப@Eதினா*.

வா#க சா எ*A உபச>Eதாக\. ஷாஹு< ஷூைவ ெத0வ ேலேய கழHறிவ ,@ உ\ேள
ேபானா*. ெதாைலேபசி இ0/த அைற%& ெச/தி2 எ*ற ஒ0 இைளஞ அைழE75
ெச*றா.

"ஹேலா, ெகா/தவாசி தா<கா ஆஃபa3" எ*A மA8ைனய 2 &ர2 வ/த7.

"ஹேலா, நா* சி*ன7ைரேல/7 4>ைச-# ஆஃபaச ேபசேற*. இ#ேக ெகாF@வ/7


ெகா@Eத பால, [னV,ல 3ைல, 3வ 5ைச 2*^ ரா#கா ெச, பFண ய 0%கா#க
அதனால க*,ேரா2 [னV,ல லி#க எர வ07 அெத ச> பFண^" எ*A ஒ0
எ%3ப, ேபால4ேபசினா* ஷாஹு2. அவ^%ேகட அ/த த*னப %ைகயான ேப5K
ெகாPச ஆ5ச>ய ஏHப@E7வதாக இ0/த7.

"வண%க சா, ச>சா, ஒடேன ஆள^4பேறா. uE நபெர*ன சா?"

"29"

"ஓேக சா"

ெதாைலேபசிவ ,@ ந*றி ெசா2வதHகாக நிமி/தா*. ைகய 2 காப டளேரா@ ஒ0 அமா


நி*A ெகாF-0/தா.

16 of 25 3/29/2006 9:02 PM
Tamiloviam.Com - கள http://tamiloviam.com/unicode/printallt.asp?week=rumi1

"இ4பதாமா e சா4,ேட*" எ*றா*.

"இ0%க,@ சா, எ#க ஊ0%& வ/தி0%கி#க, ெகாPச சா4@#க" எ*ற7.

சா4ப ,@வ ,@ ந*றி ெசா2லிவ ,@% கிளப னா*.

மன ெகாPச ேலசாகிய 0/த7


oooOOooo
[ பாக : 6 ]

இரN எ,@மண வைர யா0 வரவ 2ைல. அவ^%& மAப- பய கdவ %ெகாFட7.
நாைள%& ேதத2 நடEத ேவF@ேம! மAப- ெதாைலேபசலா எ*A ச/திரைன%
4ப ,டா*. ச/திர^ அவ^ ச/திரனV* 'ைப%'கி2 ப%கE7 ஊ0%&5 ெச*றாக\.
அ#கி0/த ஒ0 எ3.-.-. 'uE'திலி0/7 மAப- ேபசினா*.

"ெத>B சா, ெகா/தவாசிேல/7 அவ#க வர] சா, அப7 கிேலாமY ,ட. நி5சயமா
வ0வா#க" எ*A பதி2 வ/த7.

ேபசிவ ,@ ைப%கி2 கிளQேபா7 ச/திர* ேக,டா.

"சா, >சீ 4, ஏ7 வா#&ன I#களா?"

"இ2ைலேய ஏ*?"

"அ4பதாேன சா %ைள பFணலா?"

"அட N@#க"

"அதி2ல சா, கைடசிெல நI#க இ*ஃபா பFணேவ இ2ேல*^,டா? 4ஃ4 ேவ]ல?"

அவ ெசா*ன7 ச>யாகEதா* ப,ட7. மAப-B வF-ையE தி04ப 'uE'7%&4


ேபாேனா. >சீ 4, எ2லா வரா7 எ*றா uEதி2 இ0/தவ. அ4ப, அ/த நபைர ஒ0
தாளV2 எDதி அதி2 அவ ைகெயDE7 வா#கி%&#க எ*றா ச/திர*. அ4ப-ேய
ெசOேதா. அவ0 அ^பவ3த ேபா<\ள7.

கைடசிய 2 ஒ*ப7 மண %& ஒ0 ஜI4 வ/த7. அதிலி0/7 இற#கியவகளV2 அ/த


கரணQரEதி2 ைம% ைவE7 வ ள%கியவ0 இ0/தா.

வ/7 ெச% பFண ச> பFண % ெகா@Eதாக\. ஆனா2 அதH& அவக\ ெசா*ன காரண
வ ேனாதமாக இ0/த7.

"நா#க, ஒ*^*^ ெச, பFண சீ 2 வ5ச7 எ4ப- சா, ெரF@*^ மாA? நI#க
எதாவ7 ெசPசி#களா?

"இ2ெல சா"

"ப *ேன எ4- சா மாA?"

",ரா*சி,ல எதா5K Wசாகி இ0%கலா"

"அெத4- சா Wசா&? நா#க ச>யா ெச,பFண , அர%& வ5K சீ 2 பFேறா அெத4-
சா Wசா&? ேவWல ,ரOனV# எ@Eத எ2லா0 இ4-தா* சா பFறா#க. உ#க
,ெரOனV# எ#ேக சா எ@Eதி#க?"

அவ* ேக,ட ேக\வ ய 2 ஒ0 இள%கார இ0/த7. பழிைய Z%கி நமY ேத ேபா,டா*.

"நI#கதா* சா கரணQரEதில ,ெரOனV# &@Eதி#க" எ*றா* ஷாஹு2.

அ/த ெந,ைட% க04ப* ெகாPச ேநர ஒ*A ெசா2லவ 2ைல. அ4ப- ஒ0 பதிைல

17 of 25 3/29/2006 9:02 PM
Tamiloviam.Com - கள http://tamiloviam.com/unicode/printallt.asp?week=rumi1

அவ* எதிபா%கவ 2ைல.

"ச>, இ4ப ச>யா ஒ% பF]தி2ைலயா சா? எ*A ேப5ைச மாHறினா*.

"ஓேக சா" எ*ற7 கிளப 5 ெச*றா*க\.

உFைமய 2 அவ* ,ெரOனV#ைகவ ட உ\v>2 ெகா@Eத இரFடாவ7 பய Hசி


ந*றாகEதா* இ0/த7. ஒ0 தாசி2தா ெபாAைமயாக அழகாக வ ள%கEதா* ெசOதா. அ7
பய*ெகா@%கேவ ெசOத7.

அவக\ ெச*ற7 தைலவ வ/தா.

"சா, ேபாலி# ஏெஜF@க\ யா0 இ7வைர வரெல. காைலெல ஏD மண %கி ேபாலி#


ஆரப %க]. ஒ0 ஆறைர மண %காவ7 வ/தாதா*, நா அவ#க$%& மாதி>
வா%&4பதிN நடEதி% கா,ட 8-B" எ*றா* ஷாஹு2

"ச> சா" எ*A ெசா*னவ, ப * மAப- தி0ப வ/7, "நாைள% காைலேல/7


சா4பாெட2லா நா ஏHபா@ பFண டேற* சா" எ*A ெசா2லி5 ெச*றா.

அவ ேபானப ற& அ*ைறய இரN5 சா4பா,-Hகாக ஏHகனேவ காK ெகா@Eதி0/ததா2,


ெசா*னப- ச4பாEதிB ேதாைசB வா#கி வ/தா* ேபா3.

எ2லா0 சா4ப ,@வ ,@ ெகாPச ேநர ேபசி%ெகாF-0/ேதா.

திeெர*A, "ஏHபா@ பFண ,ேட* சா" எ*றா* ரவ .

எ*ன ஏHபா@? ஒ0ேவைள அ/த ேபா3டகைளெய2லா ஒ,@வதH& ஏ7 ெசா2லி


ைவEதி0%கிறானா?

"எ*ன ஏHபா@?"

"சா, என%& இ#க தற சா4பா@ ஒE7%கா72ல? அதனாெல Kக ேபஷF,@%&


ஏEதமாதி> எ7Eத |,@ெல ேக4ப கலி%கி ஏHபா@ பFண ,ட*ல" எ*றா*
ெப0ைமBட*.

பHறி%ெகாF@ வ/த7.

பEதைர மண %& ேம2 ைப% ச4த ேக,ட7.

திFைணய 2தா* அம/7 ேபசி%ெகாF-0/ேதா. ைப%கி2 வ/தவக\ இற#கி


வண%க ேபா,டாக\. ப ற& வ சா>Eதாக\. சா4பா@ பHறி% ேக,டாக\. ெசா*ேனா.
அ*ேற சா4பா,@%& ஏ* தைலவ ஏHபா@ ெசOயவ 2ைல எ*A ேபாைஸ% க-/7
ெகாFடாக\. அவகேளா@ ட வ/தவகளV2 ஒ0 8தியவ இ0/தா. அவதா*
8*னா\ தைலவரா. ஷாஹுேலா@ ைக&<%கினா.

"இ#ெக2லா ஒ*^ ப ர5ென வரா7 சா, 23ப- நI#க ேபா#க. அவ#க ெசா2றா#க,
இவ#க ெசா2றா#க*^ எ7N ெசOய ேவணா" எ*A ெசா*னா.
&ரலி2 ெகாPச அதிகார ேதாரைண இ0/த7.

ச> எ*ப7ேபால ஷாஹு2 தைலயா,-னா*.

ஏேதா வ 2ல#க ஆரப %க4 ேபாவதHகான அறி&றி ெத*ப@வதாகE ேதா*றிய7.

வ/தவகளV2 இரF@ேப இைளஞக\. வ சா>E7வ ,@4ேபாO, பாO


தைலயைணெய2லா ெகாF@வ/7 ெகா@Eதாக\. வ,-லி0/7
I காஃப ேபா,@
அ^4ப னாக\.

எதி>2 உ\ள ஊரா,சி ஒ*றிய% க,-ட அைறய 2 ஃேப* இ04பதாகN அதி2


வ 0ப னா2 ப@E7%ெகா\ளலா எ*A ெசா*னாக\. மி*வ சிறிய * அ-ய 2 ப@%க

18 of 25 3/29/2006 9:02 PM
Tamiloviam.Com - கள http://tamiloviam.com/unicode/printallt.asp?week=rumi1

ரவ B ச/திர^ 7-Eதன. உடேன தைலவ>ட ெசா2லி அைற திற%க4ப,ட7. ெமஷி*


இ0%& ப\ளV%க,-டEைதவ ,@ நகர ஷாஹு<%& வ 04பமி2ைல.

"நI#க ேவணா ேபாO4 ப@E7%&#க, நா இ#ெகேய இ0%&ேற*" எ*றா*.

ஷாஹுேலா@ ப@%க வ 04பெமன ேல,டாக வ/த ப -EpB ெசா*னா.

ப\ளV%க,-டEைத ப%கE7 &-ைசய 2 இ0/த ஒ0 ெபFைண அைழE7 ெப0%க5


ெசா*னா தைலவ. அவ\ வ/7 ெப0%கினா\. அdவளN KEதமாகN ெபாAைமயாகN
ஒ0 ெபF ெப0%கியைத ஷாஹு2 அ4ேபா7தா* பாEதா*. நகர#களV2 ேவைல ெசOB
ெபFகளVட இ2லாத ெபாA4Q KEத8 கிராமEதி2 இ04ப7 அவ^%& ச/ேதாஷமாக
இ0/த7.

ஃேப* இ0/த அைற கட/த காலEதி2 அரைவ மி2லாக இ0/ததா. தHேபா7 ஏேதேதா
ேபா,@ 'ட4' பFண ைவEதி0/தாக\. ெந- தா#க 8-யவ 2ைல எ*A ரவ B
ச/திர^ மAப- பைழய இடE7%ேக ஓ- வ/7வ ,டாக\.

எ2லா ச4த#க$ அட#கிய ப ற& தன7 ைபய லி0/7 பாரதிபாலனV*


வFணE74u5சிைய% ெகா*றவகைள எ@Eதா* ஷாஹு2. நிமதியாக ஒ0 எDப7
ப%க ப-%க 8-/த7.

ஒேரெயா0 ெதா2ைலதா*. u5சிக\. ஒ0 நிமிடE7%&\ ஏெழ,@ u5சிக\ சிA சிA


வF@க\ என அேனக உய >ன#க\ ஷாஹுலி* ப,ட* ேபாட4ப,ட 8D%ைக ச,ைட,
பனVய*, <#கி எ*A எ2லா இட#களV< எ4ப-ேயா ஊ@Aவ டார
அைமE7%ெகாFடன. அைவகைள அdவ4ேபா7 ெவளVேயHறி%ெகாFேட ப-4ப7தா*
கfடமாக இ0/த7.

இரN ஒ0 மண %& வழ%கேபால கழிவைற%&5 ெச*A நிமதியாக அம/தா*.

அ4ேபா7தா* அ/த ச4த காதி2 வ D/த7. தவைளகளV* _5Kவ டாத ச4த.


ெகாடெகாடெவன. எ4ப-Eதா* ெதாட/7 அ4ப-% கE7கி*றனேவா. ஆ5ச>யமாக இ0/த7.
அைரமண யானா< நிHகாத ச4த. எதாவ7 தவைள%&% க2யாணமாக இ0%&ேமா?
இ0%கலா. அ2ல7 தவைளக\ நா,-< ேததலாக இ0%கலா. ேதத2 கலா,டாேவா
எ*னேவா!

இ/த நிைன4Q வ/த7 நாைள%& எ4ப- வ -Bேமா எ*றி0/த7.

அ-வய Hறி* கன இற%கி ைவ%க4ப,ட ப ற& அ-வய Hறி2 ஏேதா ஒ*A
உ0FைடயாO கனEத7.
oooOOooo
[ பாக : 7 ]

Z%க வரவ 2ைல. எ4ப- வ0? ஆனா2 ,[4 ைல, ெவளV5ச8 200 வா, ப2ப *
ெவளV5ச8 Z%க வராததH&% காரணம2ல எ*A நி5சயமாக அவ^%&E ெத>B.
8Hறி< Qதிய ஒ0 அ^பவEதிH& த*ைனE தயா ப@Eதி%ெகாF-0/தா*. 8த*
8ைறயாக ப ரசவ %க4ேபாவைத4 ேபால. நாம2 ெடலிவ>யாக இ0%கEதா* ஆைச.
ஆனா2 சிேச>யனாக இ0%கலா. &ழ/ைத ெசE74 ப ற%கலா. அ2ல7...அதH& ேம2
கHபைன ஓடவ 2ைல.

அ-%ெகா0தர எD/7 பாE7%ெகாFடா*. அவ^ நிலNதா*


வ ழிE7%ெகாF-0/தாக\. ப - ஒ*, ப - ,@, ப - E> எ2லா 3லY 4 - ஒ*, 3லY 4 -
,+, 3லY 4 - Ep ஆகிவ ,-0/த7. அதி< ேல,டாக வ/தவ ேலசாக &ற,ைடவ ட
ஆரப Eதா. அைத &ற,ைட எ*Aட ெசா2ல 8-யா7. ேலசான 8ர,@ ெதானVய 2
ஆரப E7 Q3 எ*A வாOவழி Q3வானமாக 8-/7ெகாF-0/த7 அ7. தன7
8யHசிய 2 சHA தளராதவராக அவ தி0பE தி0ப அ/த ஒலிைய ஒ0 ப>uரண
&ற,ைடயா%க 8யHசி ெசO7ெகாFேட இ0/தா.

19 of 25 3/29/2006 9:02 PM
Tamiloviam.Com - கள http://tamiloviam.com/unicode/printallt.asp?week=rumi1

ரவ 8ழிE7%ெகாFடா*.

"5ேச, Z%கேம வரெல சா. இவ எ4-சா இdவளN ெகாற,ைட வ ,@ Z#&றா0? எ#க
வ,ெலலா
I நா Z#க4ேபா&ேபா7 ஒ0 ேலசான சEதட இ0%க%டா7". அவ* த*
ந@ராEதி> பaHறைல ஆரப Eதா*.

ஷாஹு2 ஒ*A பதி2 ெசா2லவ 2ைல.

"ெகாK க- ேவெற. சா, டாடாO3 வ5சி0/தி#க2ல, எ#ெக சா? அெத%ெகா$Eதலா"

"உ\ெள0%&"

எD/7 ெச*A ேத- எ@E7 ெகா$Eதி% ெகாF@வ/7 ஷாஹு<%&4 ப%கEதி2


ைவEதா*. அத* ெந- _%ைக அைடEத7.

"ரவ , அ/த4ப%கமா ைவ#க"

"ச> சா." அவ* தைலமா,@4 ப%கமாக ைவE7ெகாFடா*. ெகாPச ேநரEதி2


எD/7ெகாFடா*.

"சா, எ*ன சா, _5ேச வ ட 8-யெல?" எ*றா*.

இ4ப-Eதாேனடா என%& இ0/தி0%& எ*A நிைனE7ெகாFேட, "கா2ப%க ைவ#க"


எ*றா* ஷாஹு2.

கா2மா,@4 ப%க ைவEதா* ரவ . ப * ப@Eதவ* ெகாPச ேநரEதி2 உற#கிB ேபானா*.

எ2லா0%& சாEதியமா& உற%க ஏ* தன%& ம,@ இ2லாம2 ேபாகிற7? ஏ*


எ2லா மாதி>B தா* இ2ைல? ஒ0ேவைள அதிகமாக பய4ப@வ7தா* காரணமாக
இ0%&ேமா? ப-5ச 8,டா\க\ இ4ப-Eதா* இ04பாகேளா? இ7 Z%கமி*ைம பHறிய
கவைலயா அ2ல7 பய பHறிய அலசலா எ*A அவனா2 ஒ0 8-N%& வர
8-யவ 2ைல.

ச> ஏ* ேதைவய 2லாம2 இ2லாதைதB ெபா2லாதைதB கHபைன ெசO7 ெகா\ள


ேவF@? ேபசாம2 ப@4ேபா எ*A ப@Eதா*. ஆனா< அவ* மன
ேபசி%ெகாFேடதா* இ0/த7. இரவ * அைமதிையB கிராமE7 அழைகB ரசி%கN
8-யவ 2ைல. Z#கN 8-யவ 2ைல. வ ழிEதி0%கN 8-யவ 2ைல.

எD/7 உ,கா/7 ெகாFடா*. மண பாEதா*. இரFைட ெந0#கி% ெகாF-0/த7.


ேல,டாக4 ப@E7 வ,-2
I ெசOவ7ேபா2 வ -காைலய 2 Z#கிவ ,டா2? அ/த நிைன4Q
வ/த7 மAப- ப@E7%ெகாFடா*. Z#க ேவF@ெம*றா2 உடைப ப@%ைக வா,-2
ேபா,@Eதா* ஆகேவF@மா எ*A தன%&\ ேக,@%ெகாFடவனாO கிட/தா*.
எ*ென*னேவா நிைனNக\. மைனவ , &ழ/ைதக\, மHA காத2 காலE7 நிைனNக\ என
மாறிமாறி வ/7ெகாF-0/தன.

அ4ப-ேய Z#கி4 ேபானானா எ*A ெத>யவ 2ைல. மA8ைற எD/7 அவ* மண


பாEதேபா7 வ -காைல நா*&. அதH&ேம2 ப@Eதி0%க ேவFடா எ*A எD/7
ெகாFடா*. ஒ0 8-N%& வ/தவனாO, ேதைவ4ப,டைதெய2லா எ@E7%ெகாF@
&-நIEெதா,-%&4 ேபாO &ழாையE திற/7 ப2 7ல%கினா*. ப * ேப3, 4ரfைஷ
மAப- ைபய 2 ைவE7வ ,@, வாளV, 'ம%' சகித டாOல,@%&\ ெச*றா*.

அ/த இ0,@ அவ^%&4 ப -Eதி0/த7. த*ைன யா0 பா%கவ 2ைல எ*ப7 அவ^%&
உக/ததாO இ0/த7. உ\ேள ேபானவ* டா5ைச ஏHறி தைலகீ ழாக நிHக ைவEதா*.
தFணைரI எ@E7 ேலசாக ைக, ெநPK எ*A தடவ %ெகாFடா*. &ளV பழகிய7 எ@E7
ேம<%& தைல%& ஊHறி%ெகாFடா*. கா%காO% &ளVய2தா* எ*றா< அ7 ஒ0
ஃ4ெரfனைஸ% ெகா@Eத7.

20 of 25 3/29/2006 9:02 PM
Tamiloviam.Com - கள http://tamiloviam.com/unicode/printallt.asp?week=rumi1

வ/7 பNட அ-E7, எFெணO uசி, தைலவா>, பனVய* ேபா,@, ஷ,ைட இ*பFண ,
ேபF, ஷுெவ2லா ேபா,டNட* உFைமய ேலேய ஒ0 அதிகா> ேபாலேவ இ0/தா*.
மண பாEதேபா7 நாலைறதா* ஆகிய 0/த7. வாm%ைகய ேலேய 8த2 8ைறயாக
அதிகாைல நா< மண %& எD/7, &ளVE7 நாலைற மண %ேக தயாரான7 அ*Aதா*.
ஆனா2 அ7 ந*றாக இ0/த7. தின8 அ4ப-5 ெசOயேவF@ எ*A ேதா*றிய7.

ஐ/7 மண வா%கி2 ரவ வ ழிE7%ெகாFடா*. 8தலி2 ஷாஹுைலEதா* பாEதா*.

"எ*ன சா, ெர-யாய ,-#களா?" எ*றா* ஆ5ச>யEேதா@.

"அPK மண யா&7 ரவ . இ*ன8 ேல, பFண%டா7. ேபா3டெர2லா ஒ,ட].


எD/தி0#க" எ*றா*.

"ேதா சா", எ*A எD/தவ* காைல%கட*கைள 8-%க5 ெச*றா*. ேப3, சகிதமாக


தி0ப வ/தவ*, "சா இ7 3ெபஷ2 ேப3, சா, ஷுக இ0%&72ல? அ7%காக இ7
3ெபஷ2 ேப3, சா" எ*A அநைத% கா,-னா*. ேநாO வ0வதி2ட ஒ0
மனVத^%&4 ெப0ைம இ0%க 8-Bமா?!

&ளVE7வ ,@ ெர-யாக வ/தவ* வா%&4பதிN%கான ேவைலகைள4 பா4பா* எ*A


நிைனEத ஷாஹு<%& அவ* ெவளVேய கிளப ய7 ஆ5ச>யமாகN ஏ>5சலாகN
இ0/த7.

"எ#ேக ேபாறI#க ரவ ?"

"வா%கி#, சா. ஒ0 ைமலாவ7 ெடOலி நட%க] சா நா*" எ*A ெசா2லிவ ,@


பதி<%&% காEதிராம2 ெச*AெகாFேட இ0/தா*.

அவைன நப ப ரேயாஜனமி2ைல. எ*ன ெசOயலா எ*A ேயாசிEதேபா7, ேபா3


வ/தா*. அதH&\ ச/திர^ _*றாவ7 ஆ$ வ ழிEதி0/தன. அவகளVட
ேபா3டக\ ஒ,@வ7 பHறி ெசா*னா*. உடேன அவக\ உதவ 8* வ/தன.
காைல%கட*கைள 8-Eத7 ேபாஸு ச/திர^ ேபா3டகைளெய2லா ஒ,-ன.

ஒ,- 8-%கN ரவ வரN ச>யாக இ0/த7.

ப * எ2லா0மாO5 ேச/7 uE ெர- பFண ன. அதி2 ச/திர^%& ந2ல அ^பவ


இ0/தைத அவ ேவைல கா,-ய7. அட, இdவளN சிப ளா இ/த ேவைல எ*A ஷாஹு2
வ ய/தா*.

ஆறைர மண வா%கி2 ஒ0 பE7 ேபாலி# ஏெஜF,@க\ வ/தன. தைலவ0


வ/தி0/தா. ஆ$ க,சி ேவ,பாள>* ஏஜF, அவதா*. எ2லா>ட8 மாதி> வா%&4
பதிைவ நடEதி% கா,- சீ 2 ைவE7 ைகெயDE7 வா#கி% ெகாFடா* ஷாஹு2.
ஏHகனேவ பல ேதத2களV2 மி*ன] வா%&4 பதிN ய/திரEைத பய*ப@Eதிய மாதி>
அவ* ெராப லாவகமாக அைத% ைகயாFட7 அவக$%& ம,@ம2ல, அவ^%ேகட
ஆ5ச>யமாகEதா* இ0/த7. QEதகEதி2 ப-E7வ ,@ &ளEதி2 நI/த 8-B
ேபா<\ளேத!

ச>யாக ஏD மண %& 8த2 வா%&4 பதிN நட/த7. வ/தவ எ/த ப ர5சைனB தராம2
ஓ,@4ேபா,@வ ,@ ெச*றா. ெம2ல அைமதியாக நட/த7 வா%&4பதிN. 8த2 இரF@
மண ேநரEதி2 kAேப ஓ,@4 ேபா,-0/தாக\. ஒ*A ப ர5சைனய 2ைல
ேபா<\ளேத எ*A ஷாஹு<%& ச/ேதாஷமாக இ0/த7.

ஒdெவா0 இரF@ மண ேநரEதி2 பதிவான ெமாEத வா%&கைளB &றிE7ெகாFேட


வ/தா*. 8தலி2 ரவ ேசாேபறிEதன8 ஷுகEதன8 கா,-னா< வா%காளகளV*
அைடயாள#கைள5 ச>பா4ப7 ேபா*ற ேவைலகைள ச>யாகேவ ெசOதா*. அவ*தா*
ெசாத4ப வ @வா* எ*A ஷாஹு2 8தலி2 நிைனEதா*.

பக2 ேநரEதி2 ஒ0 அமா வ/தா\. ைகய 2 அைடயாளெம2லா ைவE7வ ,@ ஓ,@4

21 of 25 3/29/2006 9:02 PM
Tamiloviam.Com - கள http://tamiloviam.com/unicode/printallt.asp?week=rumi1

ேபாட5 ெசா*ன7, "சீ ,@ எ#ெக?" எ*A ேக,டா\.

"சீ ,ெட2லா ெகடயா7மா, உ\ேள ேபா. அ/த ெமஷி*ல நI எ/த க5சி%கி ஓ,@4
ேபாட]ேமா அ7%& ேநரா இ0%&ற ப,டென அ8%&" எ*A ேமாக* -- ப -E>ய * ெபய
-- வ ள%கினா.

ச> ச> என தைலயா,- உ\ேள ெச*ற அ/த அமா ெராப ேநரமாக எைதேயா
அDEதி%ெகாF-0/தா\. கைடசிய 2 ஷாஹு2 உ\ேள ேபாக ேவF-யதாய HA.

சி*னEைத ஒ,-ய 0/த சிவ4Q வ ள%ைக அவ\ அDEதி%ெகாF-0/தா\.

"இத2லமா, இ#ெக இ0%& பா0#க, இெத அDEத]" எ*A ஷாஹு2 வ ள%கினா*.


ப ற& அDEதினா\.

அ@Eத@E7 வ/த எ2லா4 ெபFக$ேம இF-ேக,டைர அDEதி%ெகாF-0/ததா2


ஒdெவா0வ0%&ேம ஷாஹு2 ேபாக ேவF-யதாய HA.

ஒ0 அமா உ\ேள ேபாO Kமாேவ இ0/தா\.

"எ*னமா, ஓ,@ ேபா@#க."

ேயாசிEதா\.

"எ/த க5சி%கி ேபாட]?" உ\ேள அவ$%& உதவ5 ெச*ற ஷாஹு2 ேக,டா*.

இரF@ வ ரைல% கா,-னா\.

இர,ைட இைல சி*ன இ0/த இடEைத ஷாஹு2 கா,-னா\. ச> எ*A ேக,@%ெகாFட
அவ\ யாைன சி*ன ப,டைன அDEதினா\.

இ*ெனா0 கிழவ வ/தா\. அவ$%& அேத ப ர5சைனதா*.

"எ7%&மா ஓ,@ ேபாட^?"

"எ7%கா5K ேபா@"

"நா ேபாடறதி2லமா. நI#கதா ேபாட]. எ7%& ேபாட4ேபாறI#க?"

"ெத>யைலேய" ைகைய வ >Eதா\.

"ெத>யேல*னா எ4ப-மா, எ7%கா5K ேபா@"

"இ7 எ*ன?" ேமேல கா,-னா\

"அ7 பபர."

"அ7%ேக ேபா@" எ*றா\.

ேவAவழிய *றி அவ$%காக பபரEதி2 அDEதிவ ,@ வ/தா* ஷாஹு2.

கி,டEத,ட இ0 kA ேப0%& ேம2 ஓ,@4ேபா@ இடE7%& உ\ேள ேபாO ஷாஹு2


வ ள%க ெசா2ல ேவF-ய 0/த7.

"ேபெர*னமா?"

"சி*ன% ெகால/ெத"

"எல)* அ,ெட இ0%கா?"

"அ4e*னா?"

22 of 25 3/29/2006 9:02 PM
Tamiloviam.Com - கள http://tamiloviam.com/unicode/printallt.asp?week=rumi1

"ஃேபா,ேடா ப -5சா#க2ல? அ/த ஃேபா,ேடா "

"Q-%கலிேய"

"அ4ப ேரஷ* கா@ இ0%கா?"

"அ4e*னா"

"ச%கெர அ,ெடமா"

"இ0%&"

"அெத%கா,@"

"|,ல 0%&"

"எ*ன சா ஒ*^ேம இ2லாம எ4- சா அ^மதி%கிற7?"

ரவ ஷாஹுைல4 பாEதா*

அதH&\ ேபாலி# ஏெஜF@க\, அவைளE ெத>B எ*A அ^மதி%கலா எ*A


ெசா*னாக\.

"ச> ேபாமா"

ேரஷ* கா@ கா,- ஓ,@4ேபா,@ வ ,@ வ/த ஒ0 ெபாபைள ேக,டா\.

"எ* ச%கைர எ#ெக?"

"ச%கைரயா?இ#ேக எ*ன ச%கெர அ>சிெய2லாமா ேபா@றா#க?"

"எ* ச%கெர அ,ெட எ#ெக?"

"ஓ காடா? இ/தா"

ஒ0 அமா ஓ,@4 ேபா,@வ ,@ ேபானேபா7 ஒ0 ஏஜF, ேக,டா.

"ெர,ெட எைல%கி4 ேபா,-யா?"

"ஆமா" எ*A அவ\ தைலயா,-னா\.

"பE7 வா &@Eதா#களா?" எ*றா.

"ஆமா" எ*A சி>E7%ெகாFேட அவ\ ெச*றா\.

ஒ0 கிழவ வ/தா. அசி#கமசி#கமாக யாைரேயா தி,-%ெகாFேட. அவரா2 நிHக


8-யவ 2ைல. ஷாஹு2 எD/7 ெச*A அவைர4 ப -E7 உதவ னா*. அவ மY 7
ெசா2ல8-யாத அளN நாHறம-Eத7. உடQ ேசறா,ட இ0/த7. ஒ0 வ னா-
ெதா,ட7தா*. ைகuரா ஈரமாகிவ ,ட7. ஒ0 வ தமான ப Kப K4Qட*. அவைர அவ*தா*
உ\ேள அைழE75 ெச*A அவ ெசா*னப- பபர சி*னEதி2 ஓ,@ ேபா,@ ெவளVேய
அைழE7 வ/7 வ ,டா*. அவ ேபானப ற& ைகைய% கDவ % ெகாFடா*.

ஒ0 மண யளவ 2 சா4பா@ வ/த7. ெகாPச ேநர வா%&4 பதிைவ நிAEதி வ டலா. நI#க
எ2லா0 ஒ*னா சா4ப @#க. ெபாறN வ5K%கலா எ*A தைலவ ெசா*ன7தா*
தாமத ரவ உடேன எD/7வ ,டா*.

கதNகைள _-வ ,@ எ2லா0 அம/7 சா4ப ,ேடா .

ஒ*றைர மண வா%கி2 மAப- வா%&4பதிN ஆரப Eத7.

23 of 25 3/29/2006 9:02 PM
Tamiloviam.Com - கள http://tamiloviam.com/unicode/printallt.asp?week=rumi1

8%கா2 வாசி4ேப ேதத2 கமிஷ* &றி4ப ,-0/த 14 வைகயான டா&ெமF,@களV2


எைதBேம எ@E7 வராதவகளாகேவ இ0/தாக\. ஏெஜF,@க\ ெசா*னத* ேப>2தா*
அவகெள2லா ஓ,@4ேபாட அ^மதி%க4ப,டாக\. அ7 ச>யா தவறா எ*A
ஷாஹு<%& வ ள#கவ 2ைல. அவ* ெவA சா,சியாக இ0/7 நட4பைதெய2லா
பாE7%ெகாF-0/தா*.

ஒ0வ* ெபய வா%காள பதிN4 ப,-யலி2 இ0/7 அ-%க4ப,-0/த7. அவைன


ஓ,@4ேபாட அ^மதி%கலா எ*A தைலவ0 இ*^ பல0 வ/7 ஷாஹுைல%
ேக,@%ெகாFடன. தி0ப உய 0ட* வ,@%&4
I ேபாேவாமா எ*ற பயமி0/தா<,
காமராஜ பாண ய 2 பா%கலா எ*றா* ஷாஹு2. கைடசிய 2 அவைன ஓ,@4ேபாட
அ^மதி%கவ 2ைல. ஆனா2 ப ர5சைன ஏ7 வரவ 2ைல.

ச>யாக ஐ/7 மண %ெக2லா ஓ,@4பதிN ஏஜF,@க\ 8*னVைலய 2 %ேளா3 பFண4


ப,ட7. ெமாEத 517 வா%&க\ பதிவாகி இ0/தன. அதி2 ெபFக\தா* அதிக
ேபா,-0/தன.

ஐ/தைர மண %ெக2லா எ2லா 8-/7வ ,ட7. நிர4ப ேவF-ய ப-வ#கைளெய2லா


நிர4ப னா*. சீ 2 ைவ%க ேவF-யவHைறெய2லா ைவEதா*. எ2லா ெர-.
காEதி0/தாக\. காEதி0/தாக\. யா0 வரவ 2ைல. எ4ேபா7 வ0வாக\ எ*ற
தகவ< இ2ைல. பய#கரமாக சலி4ேபHப,ட7.

எ2லா 8-/7வ ,ட7. ஆனா2 ஊ0%&% கிளப 8-யா7.

மAப- பாரதிபாலைன எ@E7 ைவE7 ப-%க ஆரப Eதா*. ப-4பதி2 மன ஓடவ 2ைல.
QEதகEைத _-னா*. ஓ,@4ேபாட வ/த ெபFகைள4 பHறிேய நிைன4Q
வ/7ெகாF-0/த7.

இரF@ ெப*5Kகைள ேசE74 ேபா,@ அதி2 ப@E7%ெகாFடா*. Kகமான காHA வசிய7.


I
ஆனா2 எைதBேம ரசி%& மனநிைல இ2ைல. ப ர5சைன ஏ7 ஏHபடாவ ,டா< ம%க\
ஓ,@4ேபா,ட வ த அவைன எ*னேவா ெசOத7.

கைடசிய 2 இரN 12%& ேம2 வ/தாக\. அ/த வD%ைக மFைடB இ*ெனா0வ0,


ஒ0 ேபாலிஸு. எ2லாவHைறB ஒ4பைடE7வ ,@ காைசB வா#கி4 ப#கி,@%
ெகா@Eதா*. அதH&ேம2 ஊ0%& ப3ஸு கிைடயா7. காைலய 2தா*.

மAப- எ2லா0 ப@Eதாக\.

வ ழிEதேபா7 அதிகாைல ஐ/7 மண .

ேஜாதிகாQரE7%& 8த2 ப3 ஆA மண %& எ*றாக\. ஷாஹு< ரவ B


ெர-யானாக\. ப\ளV%&4 ப%கEதி2தா* இ0/த7 ப3-3டா4 எ*றா< ேலசாக
Zறி%ெகாF-0/த7.

ரவ %& சளV ப -%க ஆரப Eதி0/த7.

"சா, இ/த பாென தFண ஒE7%கெல சா" எ*A Qலப %ெகாF-0/தா*.

"எ*ன ரவ , வா%கி# ேபாகைலயா?" எ*றா* ஷாஹு2.

ச/திர^ ேமாக^ சி>Eதாக\. ரவ ஒ*A ெசா2லவ 2ைல.

ப3ஸு%காக நி*AெகாF-0/தேபா7 அ/த அமா வ/தா\. ஒ0 &டEைதE Z%கி%


ெகாF@. தFணI ப -%க எ#ேகா.

"சா, இ/தமாதாென சா பE7 பா வா#கிகி,@ ெர,ெட எல%கி ஓ,@4ேபா,ேட*^


ெசா*ன7?" எ*றா* ரவ .

24 of 25 3/29/2006 9:02 PM
Tamiloviam.Com - கள http://tamiloviam.com/unicode/printallt.asp?week=rumi1

அ4ப-Eதா* ேதா*றிய7.

வ/தவ\ ஷாஹுைல4 பாEத7 நி*றா\.

"எ*னா சா, ஊ0%&% ெகளப ,-யா?

"ஆமாமா"

"எ#ெக தFண Q-%கவாமா?"

ஆமா எ*ப7 ேபால தைலயா,-னா\.

"எ*னமா, ேநE7 பE7 வா லாவமா ஒன%& ?" எ*றா* ரவ ேவF@ெம*ேற.

"இ*னேமா ேபா, ஒ0 ெபாம%கி ேபாடற7%& பE7வா &@Eதா#க. எ2லா0 ஆ$%&


பE7 பE7 வா &@Eதி0/தா என%& காK ெகட5சி0%&, நா^ எ2லா ெபாைம%கி
ேபா,-04ப*ல?" எ*றா\.

ஷாஹு2 Q*னைகEதா*. அதH&\ ப3 வ/7வ ,ட7.

ஏறி உ,கா/தேபா7 Zரேலா@ கல/த அதிகாைல% காHA சி2ெல*A அ-Eத7. எ2லா


8-/7வ ,ட7. பய/த மாதி> எ/த4 ப ர5சைனB ஏHபடவ 2ைல. ஆனா< இ/தியாவ *
ஆ*மாN%&\ ஷாஹு2 ேமHெகாFட இரF@ நா\ பயண அவைன எ*னேவா
ெசOதி0/த7.

வFணE74 u5சிக\ சாகவ 2ைல. வFணE74 u5சிகைள யா0 ெகா2லNமி2ைல.


ஆனா<, இ0பா2 ெசOத மாதி> கனமாக ஆகிவ ,-0/த7 வFணE74 u5சி.

** 8HA **
oooOOooo

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors

25 of 25 3/29/2006 9:02 PM