Vous êtes sur la page 1sur 1

Kalera, kalera Musika:Imanol Urbieta

Hitzak: Josu Txapartegi (Txapas)

6 La7 j j Œ.
& b 8 œ. œ œ
rem
œ J œ œ œ œ. œ. œ.

j j La j j
& b œ. j
œ œ œ œj œ. œ ‰ œ œ œ œj œ œj
5
œ œ œ œ œ. œ.
rem La7
œ J
Al - tza be - gi - ak za - pal - du o - rok, di - a - rra la - gu- na-
E - zin gu - re o - ihu - ak i - sil - du e - zin gai - tuz - te za-pal-
Bul - tza ta bul - tza eus - kal lan - gi - le, eus - kal po - pu- lu su-fri - tu -
Lu - za es - ku - ak in - da - rrik ba - duk, jai - ki - tze - ko ga- ra - ia

&b œœ .. œœ œœ œœ œœj œœ œœ œœ .. œœ œœj œœ ‰ œœ œœ œœ .. œœ œœ


11
rem Do Do7 Fa Sib solm Do
œ. œ. œ. œ. J J J J
ri be - rri - ro i - zan- go gai - tuk ki - de in- dar e - ma -
du, la - gu - nak non di - ren ba - da - ki - gu, o - ihu - ka he -
a, bur - ni ka - te - ak e - rre la - be - tan, dan-ba - dan - ba lu-
da; he - rri guz - ti - a zu - en zai da - go de-nok es - kuz

œœ j j Fa j La7 j œ œj rem j j La7 j œ œj


&b œœ œœ Œ
18
Do7
œœ œ. œ. œ . œœ # œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œ œ
naz i - raul - tza - ri. Ka - le - ra, ka-le - ra, bo-rro-ka - la - ri, ka-le-
rri - a dau - ka - gu.
rre - ra kar - tze - lak.

j œ œj Fa j j Do7 j œ œj Fa j
es - ku hel - du - ta.

&b j ‰ œj Do7 œ. œ œ
24
œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ ‰ œœ ..
rem Re
œœ .. œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ #œ. œ œ
œ œ
ra. Ka - le - ra, ka-le - ra, bo-rro-ka - la - ri, ka-le - ra. Hi - re in - da -

b œ œj œ œj œœ .. œœ j solm j œj La j La7 j
œ œ œ œj œœ . œœ ..
œ. œ ‰ œ
30
œœ œœ .. œœ œœ
Re7 rem
& œ œ œ #œ #œ œ nœ œ .
rra - ren be - ha - rra di - a - gu gu - re_in - da-rra - re - kin ba - te - ra.

j
œ. œ œ œ œj œ œj Re7
œœ .. œœ j solm j ‰ œj j
& b œœ ‰ œœ ..
36
œœ œ. œ œ œœ .. œœ œœ
Re La
#œ. œ œ œ œ œ # œ
Hi - re in - da - rra-ren be-ha - rra di - a - gu gu - re_in - da-rra -

Doj œj j Do7
& b # œœ
j
œ œ œœj œ . œ . œ œ œj œj œj .. Fa j œœ œœ
j
42
œœ ..
La7 rem
œ. œ. œ. œ œ œ. œ.
re -
œ nœ
kin ba - te - ra. Zai da - go a - ma, zai ai -

j j œœ .. œœ .. œœ .. œœ .. œœ Œ œœ .. œœ œœ œœ .. œœ œœ
& b œœ .. œœ ‰
48
œœ œœ œœ œœ œœ ..
Sib
J J J
ta, zai an-dre ta la - gu - nak. Ha - tor, ha - tor Eus-

œ . œ j j œ .
b ‰ œœ œœ œœ œ œ . œœ .. œ . œ . œœ . œœ ... œœ .. œœ .. œ . œ . œ . Œ .
œ .
55

& œ . œ œœ œ .. œ
Fa 1.Sib Do Do7 2.Sib Do7 Fa

œ œ J œ. œ. .
ka - di - ra; ha-tor, ha-tor e - txe - ra. e - txe - ra.