Vous êtes sur la page 1sur 3

In honor of the victims of the coronavirus pandemic,

durata 3'03" and the thousands of families left behind

In Paradisum
SATB unaccompanied
Z. Randall Stroope

bb b b 3 ‰P j
Expressive and sincere q = 48

& 4 œ œ N œœ œœ œœ ‰ œj œ œ ‰ j œ œ œœ œœ
œ œ œ œ
Soprano
Alto

Pj j œ œœ œœ œœ
In pa - ra - di - sum, may an - gels lead you, In pa - ra - di - sum,

? b b b 43 ‰ œ œœ œœ œœ œœ
b œ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œ
J
Tenor
Bass

bb b b ‰ œœj œœ œ œœ œœ
œ
‰ œœ œœ œ œœ œœ œœ œ˙ œœ œ
œœ œœ .. ‰
5

& J œ œ
J
SA

œ œ œ
œ œ œœ œ œœ œœ œœ œ œœ
may mar - tyrs greet you; And lead you to the ho - ly ci - ty,

? bb b ‰ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ .. ‰
TB b J ‰ J

U , fj
Poco più mosso

bbbb œ ‰ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ ‰ œœj


10

& œ œ œ œ œœ˙ œ œ œ
˙.
SA

U , fœœ œœ œœ œœ œœ œ œœ
Pa - ra - di - sum, al - le - lu - ia. May choirs of an - gels greet you with

? b b b œ œ œ œœ œ œœ ˙˙
œ œ ˙. ‰ J œ œ
‰ œJ
TB b œ œ

,
b ‰ œœ œ nœ œœœ œœœ
& b b b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ
15

œ œ œ
J
SA

œ œ œ œ œ œ œœ œ ,
al - le - lu - ia, ho - san - na. Ae - ter - num ha - be - at,

? bb b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ
TB b œ ‰ J

© 2020 Z. Randall Stroope. All rights reserved


3
U
b œ œ œœ œœœ œœœ œœ ‰ œœ œœœ œœœ œœ œœœ ƒ ˙˙
& b b b œ n œœ œœ œ œœœ œ œ œ œ œ ˙ Œ
18

J
SA

U
re - qui - em in pa - ra - di - sum, pa - ra - di - sum!

œ N œœ œœ œ œ œœ œœ œ œœ ƒ ˙˙
? b b b œ œœ œœ œ œœ œ œ œ ‰ œ œ Œ
TB b J

P slightly held back p


b œ
& b b b ˙ n œ œœ n ˙˙ Œ œ˙ n œ œ Œ Œ
22

SA


re - qui - em, rest, rest.

œ n œœ ˙˙ œœ œœ œœ p
? bb b Œ Œ ˙˙ Œ
TB b

P
o
b
Tempo I

& b b b œ N œ œœ œœ Œ Œ œ œ œœ
œœ
26

SA
œ œ œ ˙
P œœ œ œ
œœ œœ œ
Green pas - tures still wa - ters, love and mer - cy

? b b b œœ œœ œœ Œ œœ œœ œ ˙˙ Œ œ
TB b œ

j œ œœ œ
b ‰ œ œœ œ œœ œœ œœ œ˙
œ
& b bb Œ œœ œ œ ˙œ œ œœ œœ .. ‰
30

SA
J œ

˙ œ
œ œœ œ œœ œœ œœ œ œœ
call your name; And lead you to the ho - ly ci - ty,

? bb b Œ œ ˙ œ œ œœ œœ œœ .. ‰
TB b ‰ J

U ,
bbbb œœ
35

& œ œ œ œ œ ˙ ˙.
SA

U ,
Pa - ra - di - sum, al - le - lu - ia.

œœ œ œ œœ ˙˙ ˙.
? bb b œ œ œ œœ
TB b œ
4

f ,
Poco più mosso

bb b b ˙ œ œ œ œ œ ˙. ˙ Œ
38

&
Soprano

˙ œ œ œ œ œ ˙. ˙
3-4 voices
Alto
3-4 voices

bb b b ‰ fœœ
Pa - ra - di - sum, pa - ra - di - sum.

œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œ œœ œœ œœ œœœ œœœ œ œœ œœ ‰ œœ
œ œ œ œ œ œ œ
38 (tutti)

& J J J
SA

fœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ
May choirs of an - gels greet you with al - le - lu - ia, ho - san - na! Ae -

? b b b ‰ œJ œ œœ œ œ ‰ œJ
TB b ‰ J

b œ , œœ œœœ œœœ œœ ‰
& b b b œ n œ œœ œœ œœœ œœœ œœ n œœ œœ œ œœœ œœ œ œ
42

J
SA

ter - num ha - be - at, re - qui - em in pa - ra - di - sum,

œœ œ , œ œœ œœ œ œœ œ œ N œœ œœ œ
? bb b œ œ œœ œœ œ œ ‰
TB b J

ƒ
œœ œœ œœ U
˙ Fj
Slower
b œ œœ
& b b b œœ œ œ œ œ ˙˙ Œ ‰ œœ œœ œ œœ
45

J
SA

U Fœ
pa - ra - di - sum! Ho - san - na!

œ œ œ œ œ ƒ˙ ˙ œœ œœ
TB
? bb b œ
b
œ œ œ œ Œ ‰ œJ

Pj p U
b
& b bb ‰ œœ œœ œ œœœ Œ ˙ ˙.
48

SA
œJ œ ˙ ˙.

Al - le - lu - ia!

œœ œœ p U
? b b b ‰ œJ Œ ˙˙ ˙˙ .
TB b .

Vous aimerez peut-être aussi