Vous êtes sur la page 1sur 1

Kieáp Buïi Tro

««« ««
«« «« «
q = 52
»
œ ˆ
« « «
THEÁ THOÂNG
24 ‰ »
œ »
œ œ
» . œ
» »
œ « «
e œ»»» »»» »»»œ l œ.»»»
==============================
l& Jœ»»» l »» »»»œ̂ «œ̂»»» «ˆ »»œ̂«« l _˙««««˙ =l
l l l » l l
l Ngöôø i ôi nhôù l cho
œ
» _œ»»» »»œ »œ l œ» .
thaâ n xaù c vôù i kieá p buï i l .
tro l
l 4 2 Ó l ‰ » » »
œ
» » »
» » l »» Jœ»» l » »
œ
» œ
»
» »
œ
» »» »œ
»» l
l? l
============================== l » l =l
ß

Ngöôøi ôi nhôù cho buïi tro vôùi kieáp tro


««« «« ««
l&
‰ ««
ˆ_j«ˆ« ˆ«ˆ« #ˆˆ««« ˆ«« l ««ˆ.«
=============================== «« l «« ««ˆ« ««ˆ«ˆ« ««ˆ« ««ˆ« l ««˙« l
«« Œ
ˆ«ˆ« =l
_ˆ« _
_«ˆ« . _
_ ĵ
«ˆ« _
_ _
«ˆ«ˆ ˆ« _ «
ˆ _
ˆ« _˙
« _
l l l l l l
l Moä t mai trôû l veà
_J»œ» œ»
tro l buï i khi phuù t taø n l hôi. l l
l l ‰ » »»» »»œ l Jœ»» œ»» »
œ . »
œ »
œ œ
» »
œ
l »» (#) Jœ»»» l »» »»» »» »»» l
˙»»» Jœ»»»
===============================
l? l » l » » l l =l
ß
Í

buïi Xaùc thaân laø buïi thì taøn hôi. Ngöôøi ôi haõy
‰ ««j œœ»»» œœ»»» œ»œ»» .. «« «ˆ« . «« «« «« ««
«
ˆ
« »
œ
»
œ
» »
l===============================» l ˆ
j
«
œ
J
» l »
œ. « ˆ«« «ˆ »»«œ̂ »œ l ««˙« l
««˙«
& ˆ« » » » »» »» œ̂»»» œ»»» »» »» ˙»»» ˙»»» =”
l l l l l ”
l _»˙»»
Ngöôø i ôi nhôù l cho:
_œ»œ»»» _»»»œœ _œ»œ»» _œœ»»» l œ»»œ
__»œ»»»œ _
Ta seõ quay veà döôù i l _«««˙
moà . l _«««˙ ”
l l ‰ » » » l »» œ
»
»œ»» » œ
»»»œ l l ”
===============================
l? l l » » l »˙»» l »˙»» =”
ß

nhôù Hôõi ngöôøi nhôù cho veà döôùi moà.


««
«
«
l & ˆ« « «« «
ˆ« «ˆ _««ˆ l ˆ« .
« œ»»» œ»»»» l #ˆ.««««
==============================
«
ˆ««« _ˆ««« ««
«ˆ l ««˙« =l
1. Kieáp soáng traàn gian maáy ai bieát ngaøy hôïp tan?
2. Cao sang quyeàn quyù boãng döng ñeán ngaøy ra ñi
3. Hoa kia nôû töôi sôùm mai ñaõ voäi taøn phai.
œ»» »»»œ œ»» œ»» œ»» . Jœ»» œ»»» . œ»»» œ»» »
œ
»
œ»»» . ««
» » » l »
===============================
l& » l » » l ˆ« =l
j
Hoâm qua hæ hoan, ñuøa vui haùt cöôøi roän raõ. Maø
Vinh quang coøn chi giôø ñaây noùi caâu bieät ly. Ngaøy
Phuù quyù traàn ai vì sao cöù ñi tìm maõi? Ngöôøi
«« « œ»»» œ»»» œ»» . ««j «« « œ»»» »»»œ œ
» . ««
l& «
ˆ. «
ˆ« l » ˆ
«
===============================l ˆ.
« «
ˆ« »
l » ˆ« =l
j
nay ngöôøi ñaõ xa. Lôøi ca nhieàu xoùt xa. Phuùt
ñeâm moät thoaùng troâi. Buïi tro laø kieáp ngöôøi. Thieân
ôi ngöôøi coù hay. Lôïi danh roài traéng tay. Ñaém
« « «
ˆ««« ˆ«« ««ˆ«« ««« «« . «« ««ˆ« ˆ««« ˆ«««« « «« ««˙« ««j
l & ««ˆ
===============================
ˆ« l ˆ
« ˆ
j
« l «
ˆ« ˆ« l l ˆ« =”
giaây xaùc thaân luïi taøn, coøn ñaâu nöõa maø thôû than.
ñöôøng môùi thöïc laø nhaø. Traàn gian chæ laø phuø hoa.
say thuù vui vì ñaâu? Boû queân phuùc loäc ñôøi sau.