Vous êtes sur la page 1sur 3

Spis treści

I. Wczesne średniowiecze – w kręgu trzech cywilizacji


– bizantyjskiej, arabskiej i łacińskiej.......................................
A. Wprowadzenie. Wczesne średniowiecze
– dzieje powszechne.....................................................................
1. Cesarstwo bizantyjskie – VI – XI w.........................................
2. Islam - powstanie imperium
arabskiego.............................................................................
3. Monarchia Karola Wielkiego. Powstanie i rozwój nowych
państw w IX–XII w.................................................................
4. Słowiańszczyzna i Skandynawia we wczesnym
średniowieczu ......................................................................
Z dyskusji historiografów.......................................................
B. Wprowadzenie do historii Polski
6. Państwo gnieźnieńskie – początki państwa
polskiego...............................................................................
7. Chrzest Mieszka – Polska w kręgu łacińskiej cywilizacji
chrześcijańskiej......................................................................
8. Polska w czasach Bolesława
Chrobrego.............................................................................
9. R ządy Mieszka II – kryzys państwa i upadek pierwszej
monarchii piastowskiej w XI w...............................................
Z dyskusji historiografów.......................................................
Chcesz wiedzieć więcej..........................................................
Powtórzenie wiadomości.......................................................
Poćwicz do matury................................................................
II. Pełne średniowiecze:
A. Wprowadzenie do dziejów powszechnych..............................
1. Rywalizacja papiestwa z cesarstwem o prymat w średnio-
wiecznej Europie...................................................................
2. Wyprawy krzyżowe XI-XIII w. – ekspansja chrześcijańskiej
Europy...................................................................................
3. Państwo zakonu krzyżackiego nad
Bałtykiem..............................................................................
4. K raje Europy środkowej i wschodniej
w XII- XIV w..........................................................................
5. Państwa Europy zachodniej w pełnym
średniowieczu.......................................................................
Z dyskusji historiografów.......................................................

3
Spis treści

B Wprowadzenie do historii Polski...............................................


6. Odbudowa państwa i odrodzenie królestwa w czasach
Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Szczodrego....................
7. Władysław Herman i Bolesław Krzywousty
podbój Pomorza ...................................................................
8. C zasy „testamentu Bolesława
Krzywoustego” .....................................................................
9. Polska „suwerennych
książąt” ................................................................................
10. Na drodze do Królestwa........................................................
Z dyskusji historiografów ......................................................
Chcesz wiedzieć więcej .........................................................
Powtórzenie wiadomości ......................................................
Poćwicz do matury
III. Późne średniowiecze:
A Wprowadzenie do dziejów powszechnych...............................
1. Państwa Europy zachodniej w późnym
średniowieczu.......................................................................
2. Europa środkowo-wschodnia w późnym
średniowieczu – między rozkwitem a kryzysem.....................
Z dyskusji historiografów.......................................................
3. Na rubieżach Europy łacińskiej: upadek Konstantynopola
i zjednoczenie ziem ruskich ..................................................
B Wprowadzenie do historii Polski
4. Polska Władysława
Łokietka.................................................................................
5. Kazimierz Wielki – Corona Regni
Poloniae................................................................................
6. Pod berłem
Andegawenów .....................................................................
7. Unia z Polski z Litwą – Krewo
1385 r. ..................................................................................
8. Panowanie synów Jagiełły
(1434-1492)...........................................................................
Z dyskusji historiografów ......................................................
Chcesz wiedzieć więcej..........................................................
Powtórzenie wiadomości.......................................................
Powtórz do matury................................................................
IV. Obraz średniowiecznej Europy: władza, społeczeństwo,
Kościół, gospodarka i kultura:
Władza:
1. Władza królewska i ustrój państw europejskich
w średniowieczu....................................................................
2. Władca – od panów przyrodzonych do monarchów
elekcyjnych............................................................................
3. Państwo: najważniejsze instytucje
i urzędy ................................................................................
Społeczeństwo:

4
Spis treści

4. Społeczeństwo średniowieczne – między więziami


osobistymi a prawem i przywilejami......................................
5. Społeczność
wiejska..................................................................................
6. Społeczność
miejska..................................................................................
7. Społeczeństwo polskie w XIV – XV w. – ukształtowanie
stanu szlacheckiego...............................................................
Kościół:
8. Kościół i papiestwo w średniowieczu – wyzwalanie
z zależności od władzy świeckiej – walka o „dominium
mundi”..................................................................................
9. Życie religijne w średniowiecznej Europie – wiara źródłem
jedności i konfliktów..............................................................
10. Kościół w Polsce – chrystianizacja – Kościół w rękach
władcy..................................................................................
Gospodarka:
11. Gospodarka Europy średniowiecznej – handel i rzemiosło
w cieniu gospodarki rolnej.....................................................
12. Miasta i mieszczaństwo w średniowieczu – nowa forma
miasta i organizacji jego mieszkańców..................................
Gospodarka na ziemiach polskich – od prawa książęcego do
kolonizacji niemieckiej...........................................................
Kultura:
Wiedza i nauka w średniowieczu – tradycja antyczna – uniwer-
salizm – nowe formy kształcenia............................................
15. Kultura i sztuki piękne – między jednością a zróżnicowaniem
stanowym i terytorialnym......................................................
Literatura i piśmiennictwo – Polska w kręgu kultury słowa pisa-
nego .....................................................................................
Architektura i sztuki piękne – od sztuki przedromańskiej do
gotyku...................................................................................
Chcesz wiedzieć więcej...............................................................
Powtórzenie wiadomości............................................................
Powtórz do matury.....................................................................