Vous êtes sur la page 1sur 6

OH I SAY

พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ

«« ««˙»« «« «« «« ««ˆ«œ» «« ««
เรียบเรียงฯ สําหรับรองประสานเสียง โดย สมชาย รัศมี คํารอง : ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช

« «
« œ
ˆ
»
« ˆ
œ
«
»
& C Œ «ˆ«œ»»» ˆ«œ»»» œ»ˆ«»» l »» »» »» l ˙»«» »» œ»ˆ«»» l bh˙»»» ˙«»» =l
MM=160 C Cmaj7 Gm C7

l====================== » »
l l say, just to l say. What I'll l say.. l
l l l l l
Oh let me

l C ∑ l ∑ l ∑ l ∑ l
l======================
? l l l =l

«« ««œˆ ««ˆ«œ» ««œˆ F« «« « Fm«


œ»ˆ«» «œ»ˆ«»
«« «
œ»ˆ«» «ˆ«œ»» ««˙ ««˙«»
œ
ˆ
»
« »«» »» »«» «˙«»» «
4 C

»
l& » » » l »
====================== » b˙
˙
«
»
» l »» » » l »» »
« »» =l
l l say, just to l say, What you'll l say, l
l l l l l
Or do you

l ∑ l ∑ l ∑ l ∑ l
======================
l? l l l =l

«« « «« «« ««˙ bˆ««œ «« « ««
« « « ˙«»» =l
8 A7 D7 G7

& ˆ«œ»»» #œ«ˆ«»»» œ»ˆ«»» #œˆ«»»» l »«»»


l====================== »«»» œ»ˆ«» l #˙«˙«»»
» »
«
œ
ˆ
»
«
»» »»
«

ˆ
»
« l «
˙«»» »
l l say, just to l say, what we'll l »say, l
l l l l l
Oh let us

l ∑ l ∑ l ∑ l ∑ l
======================
l? l l l =l

« « « ««C ««ˆ «« Cmaj « «« « « «


Œ « «ˆ« «ˆ« ˙« « ˆ« «˙« ˆ« «ˆ« b˙«« «˙«
12 7
Gm C 7

& ˆ
«
l======================
l l œ»» ‰ Jœ»» œ»» l œ»» ‰ Jœ»» œ»» Œ l œ»» ‰ Jœ»» œ»» Œ=l
l l l » » » Œ l » » » l » » » l
l ll « ‰ « « l« ‰ « « l« ‰ « « l
Nowwhat'll we say? just some thing to be gay,

l «
l l ˆ«œ» « «
ˆ«Jœ ˆ«œ Œ l ˆ«
j « « «
ˆ« ˆ« Œ l ˆ«
j « « «
ˆ« ˆ« Œ l
j
∑ l l »» ‰ »» »»
======================
l? » » œ
»
l »» ‰ »» »»œ
J
» œ
» l »» ‰ Jœ»»» œ»»» =l

»
Œ
dad da dad da dad da
«« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« «F «« ««
ˆ« ˆ« b˙«« « «« ««
ˆ« ˆ« ««˙ ««˙«
ˆ
« «˙«˙»
16 Fm C

& œ»» ‰ Jœ»» œ»» Œ l »»


l====================== œ»» œ»» l ˙» œ»» œ»» l ˙»» « ˙»» =l
» » » » » »» » » » »
l l l l l
l ‰ « « l l l l
To chase the trouble and the cares of the day away.

l «
«ˆ« «j
ˆ«Jœ «ˆ« Œ l ww l bww l ww l
œ
»
? »» ‰ »» »» Œ l »
l====================== œ
» l l =l

«« « G « «« «
dad da Hoo Hoo Hoo

««ˆ« Œ Ó «
«ˆ«œ» ˆ«œ» «ˆ«œ» «ˆ« ˆ« «ˆ«
Œ Œ œ»» œ»» œ»» l ww
20 C D7 7 7 C

l======================
& œ»» l »» » »» l » =l
» Œ Œ » » »
l l we want to l hap - py to l day, l
l « ««
«« «« ««««œ̂» bˆ««« nœ̂«««« _««ˆ« l b_
˙_«« «« _«««ˆ l b_
˙« «
« « l « « «
«
l
l œ»»ˆ« œ»ˆ«»» »»» œ»»»» »»» œ»» l ˙»» #œˆ«»» œ»» l _˙»»» ˆ« «ˆ«œ» l «˙« œ» «ˆ«œ» ˆ« l
œ»» »» l œ»» »» »» œ»»=l
l======================
? » » l » » » l » » »

«« «« «« «« «« ««ˆ« «« ««ˆ«
Let us all singthe song, want to be py to day, hay hay

ˆ« œ»ˆ«» œ»ˆ«» bˆ«œ»» «


« ˆ«œ» œ» «
« ˆ
« «« ««
24 F Fm C Hay hay hay

& »»œ » » » l l »»
l====================== ˙
»
« b˙
»» »» l ˙»»»« œ
»
»» œ»»» l ˙«˙»» ˙«˙» =l
» » »»
l ll l l l
l «« « « « l l «« b_ˆ««« ««ˆ l «« «« « l «« «« l
« «
Hap - pi - ness comes, on - ly once in a life time,

l _«ˆ «ˆ« «ˆ« «ˆ« l l _«˙ _ _ l _«˙ _«ˆ ˆ« l _«˙ _«˙ l


œ
» œ
» œ
» œ
»
» ˙
»
» œ
» œ
» ˙
» œ
» œ
» ˙
» ˙
»
? »» »» »» » l l »
l====================== »» »» l »» »» »» l »» »» =l

«« «« ««˙ «« «« ««
Hay,

«« « «« «« ««˙ ˆ« bˆ« « «
« ˆ
« ˙
« «
« ˆ«œ» =l
28 A7 D 7 G

& œ»»ˆ« #œ«»ˆ«»» œ»ˆ«»» #ˆ«œ»»» l «»»»


l====================== œ»» œ»» l #˙»» ˆ«œ» œ»» l ˙»» œ
ˆ
»
«
»
» » » » »» » » » »»
l l know where we l come, where we l go, So here l
l «« «« «« «« l «« «« « l « «« _«««ˆ l ««˙ « _ «««ˆ l
We do not

l _«ˆ _«ˆœ» _«ˆœ» _«ˆ l #_«˙ _«ˆ «ˆ« l «˙« _«ˆ _ l _«˙» «ˆ«œ» _ l
» » œ
» ˙» œ»» bœ»» œ»» œ»» l »» »» œ»»
l ? œ»»» » » »» l »»
====================== » » l ˙»»» » » » =l
««ˆ« Œ Ó
32 G7 C Cmaj7 Gm C7

& œ»»»
l====================== l l ww l ww l ww =l
l goes. l l Ho_ l Ho_ l Ho_ l
l «« « « l l « «« « l « «« « l « ««˙« l
_ «
«ˆœ «ˆœ «ˆ« «ˆ« _ «
˙
« _ˆ
« _ «
ˆ
« «
˙
« _ˆ
« «
ˆ
« b˙«
«
l »»» «»»» œ»» œ» l l ««˙« œ»» œ»» l ˙»»
» » »
œ»» œ»» l ˙»»
»
˙»» l
» »
l======================
? » ll l » l » » =l
Now let me say, just to say, what I'll say.

«
‰ bˆ«j « « «
««œ̂» œ̂««» ‰ «j « «
««»œ̂ œ̂««» w
« «
36 C7 F Fm C

œ
J
» œ

»
& ‰ »» »» »» ‰ »» »» »» l w
l====================== l bww l ww =l
l l pa- l Ha, l Ha, l
l ««ˆ« _«««ˆ _«««ˆ _«««ˆ l «« «« «« l «
ˆ
«
«« «« l «
ˆ
« « l
ja dadub ja da dub

l l ˙«˙»» _ _ˆ
« «
l b˙«˙»» _ _ˆ
« «
œ»» l ˙«˙»» «
˙»«» l
œ
» œ
» œ
»
» œ
»
» » œ
»
» œ
»
» » œ
»
» » »
»
? » » » »
l====================== » l » » l » l » =l
And do you say, just to say, what you'll say

«« Œ Ó «« ««ˆ« «« G «« ««ˆ« ««
Œ ˆ«œ» œ»» ˆ«œ» Œ ˆ«œ» œ ˆ«œ w .
40 D7 7 C

ˆ
«
l======================
& œ»» l »
» » » l Œ »» »»» »»» l ˙»»»
» _»œ» =l
l » Œ
l we want to l hap - py to l day. » l
« «
l «« «« «««»œ̂« bœ̂««« nˆ«««« _««« l b_
˙««
_ ««ˆ _«««ˆ l b_
««
˙
_ ««ˆ« «« l «« « « Oh «« l
l ˆ« ˆ«œ»» »» »»» œ»» œ̂»» l ˙» #œ
» « œ» l ˙»» œ
» ˆ« l ˆ« «ˆ« «ˆ« ˆ« l
» » œ
» »
»» » l ˙»»» . œ»»=l
l ? Œ » » » » » l »»
====================== » » l » »
Let us all sing the song, want to be, py to day. Oh let me

«« «
Oh

« «
« «
« «
«
˙
« ˆ
« «
ˆ
« «« ««ˆ« «« «« ««
& Œœ»» #œ«ˆ«»» ˆ«˙»» ˆ« l l œ»»» œ»» œ»»» œ»» l œ»»˙« œ»» œ»» ˆ«œ»» l b˙«˙ œ»»» œ»»˙« œ»»=l
44 C Cmaj7 Gm C7

l======================
l » » » l l » » l » » » » l Œ » » l
l ««ˆ l l just««ˆ« to««ˆ« _say
«««˙ l what
«« I'll«« «say, l Oh« or« do« you l
Oh let me say, just to say, what I'll say

««˙ .
l «œ» œ» ˙»« l l Œ œ»» œ» œ» l « ˆ« «˙« l «ˆ« «ˆ«œ»» «˙«œ»» œ» l
let me say

? »» »» »»
l====================== ll » »» »» l ŵ l Œ » » »» =l
say, Oh let me say, just to say, what I'll say
let me say oh let me say Or do you
«« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« F« «« «« Fm«
ˆ« ˆ« b˙««
«« ««
ˆ« ˆ« ««˙ ««˙
ˆ
« «˙«œ»
48 C7 C

œ
»
& _»œ œ»» œ»» »» l »» œ»» ˙»»
l====================== l œ»»» œ»» ˙»» l ˙»» « «˙»» =l
l »» » » l » » l » » l » » l
l say,« or do«« you l say,« « « l just
Œ «««ˆ say«« « l say, l
Or do you say, just to say. what you'll say

«˙« b˙« «
ˆ« «ˆ« «˙«œ œ» l ˙» _ «
ˆ«œ» ˆ«œ» l «˙« « «
«˙«
to

l w l œ
» » » » » » ˙
» ˙
» l
l======================
? l Œ » » » » » l » » » l » » »
» =l
Or do you say, oh, what you say
say Oh just to say, what you say,

««ˆ« Œ Ó ∑ ∑ ∑ =l
52 A7 D7 G7

l======================
& l l l
l l l l l
l «« ««ˆ« #ˆ««« l ««˙« bˆ««« ««ˆ« l «« l «« l
l Œ « « «
«ˆ«œ» bˆ««œ» l «˙« ˙
«
˙»»
#ˆ«œ» œ»» œ» l #˙» œ
» œ
» l #˙«˙» » l
»
? Œ » » » l »»
l====================== » »» »» l » » »» »» l »» ˙
» =l

U U U
Oh let us say, just to say, what we'll say,

«« ««ˆ «ˆ« « «
« «
«ˆ« «ˆ« « « «
« « « ««
« « «
C Cmaj 7 Gm C 7

Œ ˙
« ˙
« ˆ
« ˆ
« b˙
« ˙«˙» =l
56

ˆ«œ»» #œ»»« nœ»» l l ˙»


l======================
& œ»» #œ»» l ˙
» œ
» œ
»
» l ˙
»
» »»
» » » »» » » l »
» »
» » »
l ll l l
l MM=110 Now what we'll
ll say? just some
l thing to be
l gay
l
l ∑ ll ∑ l ∑ l ∑ l
======================
l? ll l l =l

«« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««F ««ˆ ««


« ˆ
« «
«
««ˆ ««
« ˆ
« «« ««
ˆ
«
60 C7 Fm C

& œ»»» œ»» œ»» œ»» l ˙»»»


l====================== ˙
« b˙
œ»» œ»» l ˙»»« œ»» œ»» l ˙«˙»» ˙«˙» =l
» » » » » » » » » »»
l l trouble and the l cares of the l day away l
l «
« «
« «
« l « « «
« l «« «« «« l «« «« l
To chase the

bˆ« ˆ
« ˆ
« «
l ˙«˙»» « bˆ
« _
˙
«
ˆ«œ» œ» l ˙» _ ˆ
« _ ˆ
« _ ˙
« _ ˙
«
l Œ œ
» œ
» œ
»
» » » » œ»» œ»» l ˙»»» ˙
» l
»
»» » » l
l======================
? » » » l » » » l »» =l
««ˆ ««ˆ« ««ˆ G ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« w
∑ « «
l Œ œ»»» œ»»» œ»»» l Œ œ»»» œ»»» œ»»» l w
64 D7 7 C

l======================
& =l
l l we want to l hap - py to l day l
« «
l Œ «« ««« bœ̂««« nœ̂«««« _««« l b_
˙««
_ «« _««ˆ l b_
«
««
˙
_ «« « l «
« «
« «« l
MM=160

l ˆ
œ
«
»
» «œ̂»»» »» »» œ̂» l ˙ #œˆ«» œ» l ˙»» ˆ« ˆ«œ» l «˙« œ» ˆ«œ» ˆ« l
œ »» »» œ»»
? »œ
»
» » » »
»
l======================» »
» l » »
» »
» »
» l » »
» »
» œ
»
»
l »
» » =l
Let us all sing the song, want to be, py to day, hay, hay,

««ˆ« ««œ»ˆ« «« «« ««F ««ˆ« ««ˆ« Fm«« ««ˆ« ««ˆ« ««˙ ««˙«
ˆ
œ
«
» bˆ œ
»
«
68 C

»
& »»œ » » » l »»»
l====================== » ˙
»
« œ
» œ
»
»» »» l ˙»»» b˙
« œ
»
»» œ»»» l ˙»» « ˙»» =l
l » l l l » » l
l «« « « « l «« «
« «««ˆ l «« «« «« l «« «« l
_ ˆ
«
Hap - pi ness comes on - ly once in a life time,

l _ ˆ
« « « « _˙
«
ˆ«œ ˆ«œ» ˆ«»œ l ˙»» _ _ l ˙»_
˙
« _ ˆ
« ˆ
« _
l ˙» ˙
« _˙
« l
œ
»
? »» »» » » l » »
l====================== » » œ
» œ
»
»» »» l »» œ
» œ
»
»» »» l »» ˙
»
»» =l

«« ««
Hay,

«« « «« «« ««˙ ˆ« bˆ« ««˙« « «« «« « ««


« ˆ
« ˙
« « ˆ«œ» =l
72 A7 7 D G

& »œ»ˆ« #œ«»ˆ«»» œ»ˆ«»» #ˆ«œ»»» l «»»»


l====================== œ»» œ»» l #˙»» ˆ«œ» œ»» l ˙»» œ
ˆ
»
«
»
» » » » »» » » » »»
l l know where we lcome, where we l go, So here l
l «« «« «« «« l «« «« « l « «« _«««ˆ l ««˙ « _
«« l
«ˆ
We do not

_ ˆ
« _ˆ
«
œ
» _ ˆ
« _ ˆ
« # _˙
« _ ˆ
« « «
˙
« _ ˆ
« _ _ « «
ˆ
« _
l œ
» »» œ»»» œ»»» l ˙»» œ»» bœˆ«»» l ˙»» œ
»
» œ
»
»
l ˙»»» œ»» œ» l
» »» =l
? »»
l====================== l » » » l » » » l

««ˆ« Œ Ó
76 G7 C Cmaj7 Gm C7

& œ»»»
l====================== l ww l ww l ww =l
l goes. l Ho, l Ho, l Ho, l
l «« « « « l «« «« «« l « «« « l « ««˙« l
_«ˆœ» «ˆ«œ» «ˆ« «ˆ« _˙« _«ˆœ» _œ»ˆ« «˙«˙» _ˆ
« «
ˆ
« «

œ»» œ»» l ˙»»« ˙»»
l »» »» œ»»» œ»» l ˙» »» »» l »» » » » » l
» l »»
l======================
? l l =l
Now let me say, just to say, what I'll say,
«
‰ bˆ«j « « «
««œ̂» œ̂««» ‰ «j « «
««»œ̂ œ̂««» w
« ˆ
«
80 C7 F Fm C

œ
J
» œ
J
»
& ‰ »» »» »» ‰ »» »» »» l w
l====================== l bww l ww =l
l l l Ha, l Ha, l
l «« _«««ˆ _«««ˆ _«««ˆ l « «« «« l «
ˆ
«
«« « l
ˆ
« « « « l
Ja dadub ja da dub pa -

l ˆ« l «
˙«˙» _ _ˆ
« l «
b˙«˙» _ _
ˆ
« l «˙«˙ «˙»«» l
œ
» œ
» œ
» œ
»
» » œ
» œ
»
» » œ
» œ
»
» »
» »
» »
l======================
? » » » » » l » »
» » l » »
» » l » =l
And do you say, just to say, what you'll say,

« «« « G « «« « C
««ˆ« Œ Ó Œ «ˆ«œ» ˆ«œ» «ˆ«œ» Œ «ˆ« ˆ« «ˆ« w
84 D7 7

l======================
& œ»» l »
»» » »» l œ»» œ»» œ»» l w =l
» Œ Œ » » »
l l we want to l Hap - py to l day. l
« «
l «« «« ««««œ̂» bˆ««« nœ̂«««« _««ˆ« l b_
˙_«« «« _«««ˆ l b_
ˆ
« ˙««
_ «« «« l
ˆ
« ˆ« l w
l
l ˆ« œ»ˆ«» »» œ»»» »» œ»» l ˙» #œ
»
» œ
»
» l ˙»» œ
» œ
»
» l
» »
l======================
? Œ »
» » l » » » » l » »
» » l w =l

Ab
Let us all sing the song want to be py to day.

« « « «« «« bˆ««« «« ««ˆ« «« bˆ««« «« ««ˆ« ««


G7 C

« « «ˆ ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« w
& Œ «ˆ« ˆ« #ˆ« «ˆ l l bw
88

l====================== l w l w =l
l Let us all sing the l lsong, we want to l be hap - py to l day. l
l ll l l l
_
w
Ho, Ho, Ho,

l l l bw l w w l ww l

l======================
? ll l l =l

U U U U C
Ho, Ho, Ho,

« « «
«« « bˆ«« « «ˆ« « bˆ«« «« ««ˆ« ««
« « « «
« «
D7 G7

« « œ̂«» œ» ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« w
& Œ «œ»ˆ«»» «œ̂»»» bœ̂«»»»» nœ̂«»»» »»» l l »» œ»»» œ»»» œ»»» l œ»»» œ»»» œ»»» œ»»» l u
92

l====================== w =”
l ll l be hap - py to l day ”
Û U
l Œ «« ««« bˆ««« nˆ«««« _ˆ««« l l b_ ˆ_««« _««« ««ˆ« U«« l U
ˆ_««« _««ˆ« _«««ˆ _««ˆ« l b_ ”
Let us all sing the song we want to

l œ»ˆ«» »«»»œ̂ »»œ œ»» œ» l l œ» Œ Ó l œ»»» Œ Ó ˆ« l ww ”


» » »
l======================
? » »
» ll » » l l =”
Πu

Vous aimerez peut-être aussi