Vous êtes sur la page 1sur 11
Pork raat ‘GR. 206,40. 2004 RADY MIFISKIEIW RAnCEZDROM nnn 3081 ‘ spranieuchaleiaWieloeaiego plana rozvoja | modernizc urzjdze wodoeqgowch | urzydze tanaizacyyel ma iata 2021-2024" Zaltadu Wodociggbw i Kania Sp. 10.0. Rabee-Zaroja Na pdtv wt 18, 2 pt. IS yay xia 8 mace 19905. o smoreaie gonna (De, 22020 oz. 1132p.) wih 2a. 2 at yw 2, 3, Sut zn Teerwen 2001. 2borowym “patent w wod i birowym ospronaani eke (Dz U. 22020. por. 2028) Rada Mika w Rabee- “asst, 0 nase: “ Lctvala si, Willen planu zou made wanda wodoclygowyeh urge kaalzeyeych in 2021-2034” Zakadu. Wodniqgbw 1 Kanal Sp. z00. w Rabee-Zéroje, stanowigy zal do ii} 92, Traci moe uchwala Nr XLBIO/8 Rady Miki) w Rabce-Zdrju dia 7 marca 2018. wspawie ehwtlenis cloltiga pla oxvojy moderns reach wodoclagovye I wane Kanaliacyayeh na 93 ‘Wykonnieuwalypowioeza sip Burisraowi Rabo 4 ‘shat wesw ae dna pel, 2 megane polite. 30st 2 9 mare a eres. B pee 1s’ rs (tea eli: U2 aoe ae ie ree ENE TNL Burin Rahs da sex 0 nor Paukia Bote Kronen eabea PRAWNS Spovedtny? Qua 1 AANCITNASSASBKECRSAFIADOANY sc suo WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZADZEN WODOCIAGOWYCH 1 URZADZEN KANALIZACYJNYCH NA LATA 2021-2024 Raba-Zalréj nty 2021 rok “Zaklad Wosoiggbw i Kania” Sp. 2 00. sedlbg w Rabee-Zdraju wpkanuje zadanie wlasne Gnity Rabka-Zrj Jako Jednostki samorzadu terytrniego pope prowadzeie deh’ w zarese borowego ztopattona w wode przemaczon do spotycit ee ii or atorowego expowadeaniaSclekbw a teenie Gminy Rebka-ZA} na podstawiezezwolena wyanego xu nenzmtszony ~ DecyjaZarzyiu Miata Rab zak: IK 7030/D//202 2 dni 16 serpin 2002p ,Zezwol na prowadeenedrisalnoet orowego maopatenia w wodp | zborowego odpromadzania Sickow", kre stanowi dokument podtawowy pray sporadmnin iiszapo plana. Spit ,Zakleé Wodccqgiw iKanlizaj sp, 2.0.0, 2vanaw dasa) cyl dokumente _soredsgborstwen jest zbowizana do zapewnini cigs dostaw wody 0 adpowiednish jakote! oni do ncerwodnego olbieranin i czyszczanla Sik 2 zachowanicm dbase ‘oshrong interesow odbioréw wl, spelianie wymagah oclony Srodowiha i konomiczn efeksywnotéprowadzong| lant Standady jalosciowe usu dwiadeonych przez przedsigtiorsvo. wodaclqgowo- anallzaeyjne okresh usa x dain O7 erewea 2001.0 zborowym zaopsrzniy W wode i zbiorowym odprovadzaninSikbw (: D2. 22020 072028), cbowipaspea ucla nr XLVIVS7O/I8 Racy Miskin w Rabco-Zdrojx x dni 31 paéeiemika 2018 cw sprvie regulamina dostaranis wody {odprowadzania Sik na fereie Gminy Raba-Z6 or ‘ymienione powyes zezwoeni na prowadzeie diane rz predsgbortvo \inigjcy Wise plan row i moderiangi urytzeh wodocigowysh i urzlae kanaliznyjnyt ata 2021-2024", zany w dlse capt dokument plaer wiloletin” {ub plane, otal pracowany pre peesgblostwozandoezretcig 21 ww why. Pond plan eos opracowany 2 uwzeleieniem zapséw uckwaly 3 XXVI2SSIO1 28 mara 2001 rok w sprawie suum uwarinkowat Rady Micki Rabo 2éojy x ‘nerukow zagospdarowini pzesrzenego Missa | Gminy Rabka-Zé rm uehwaly LIVBGTI4 Rady Msekigj w Rabco-Zdoju x dain 10 pazlerika 2014 roku w spawic misicowego plan zagospodrewatiaprsstcemego dla stefy .A" ocrony urowiskows) ‘Undhowiska Rabia-ZAe | uchway a VIUGOLS Ray Misi) w Raboe-Znj 2 dia 1S zarwce 2015 roku paw mijsowego plans zagospodarowanlapzesteanego dace loca Gminy Rabin Za objec eon Polak ul Rynek w Raboe-Zoj. 1.2 ares xasowy plana stave stages podsiwe opacowaniaplanu wieloletiogo nie wskazye tinita cezasneg jeu obaviny hres reezowegs, w yn ote walla planowanych ines i ob ama i. Zaire czasowy nce plan willetaego wysikazjeg0 aa 201- 1.3. Zao rsezoy plan Plan okra wsezeznae 1) planowany aes uslg wodslqgowortanlizaeylnyehy 2) przesiewzigia wewojowo-modemizcyne w oszezog6lnyeb tach; 3) preeigzgla icjonslijgee ayele wy oraz wprowatzaie kik; 4) naklady inwesyeyew posazegnych atch; 5) sposatyfnasowani planowanych investi Zeodnie ze swoim tial sinsjesy plan wielolean nie obsjmuje natomiast modernize Prsiadanyeh przez prstipblsivo vbiekéw siebydyeych uzaeeniomi wodocigowo- -analizayjnymi ore odtwaraia Ib vzupelniania mszyn, pojuzdow, spats, wyposaeenia ‘ira, komputer ip skadikw naj rvalegopraedslgiost, Take kn maj riwniee st niabylne dla ciglodst dvitnia prmdsigbiortwa i dlatego nn te cele prasdsigborstwoprczncan crac cps wlasnych sok franswych 2. ZAKRES WIELOLEINIEGO PLANU ROZWOJU 1 MODERNIZACII URZADZES WODOCIAGOWYCH IURZADZEN KANALIZACYINYCH. 2.1, Planowany zaktes slog wodoclagowo-kanalizaeyoyeh Prostsigbiontno. Svindzy wslgl w zlzesie zbiorowego zaoptrzesia w wode i sberowego odprovedzait cektw a tereie Gminy Rabka-Zée, Obszary objet sic ‘wdocagows ise kanlizagi sate) posadan prz pzediglartwo cegiowo sl pokeywa bem prezdewszytkim mano Rabls-Ziej,Ponacoea granicy Gminy abla ers 2 Gming Lube przedsiberstwo odbiera hurtowo ie Komunale cdprowadzane system Sanlincyneg ws Somilna Bit obstgivanego przez nego operon. |W pakresie aorowego axoptreia w wade przssigbirstwo realize pobir wody powieresniows} 2 trech wg msstgpne wed surowa jest wasting nn dwéch Steck Undtolania. Wosy, Gj yPonlceanka” | yLabotski™ omz dystrybuowarn poprzez sie wacom, do odor uss. \Waakresierbiromego odprowadani Slekow praesigborsvo realize obi Sik komunaiych zu poedictwem grawitcyjneg sftemem kanalizat santa) ome wich hiewielkch pompowniSeekow do Ocaszezaln Seiekbw typu SBR zlkaizowang pay ul Zor, gee Scck sy oczszcaane zgnie x warnkan olaelenyaw porwolen wodno- peawaym. Prasdegbortn alae 4+ ccilalnoss noesrizacyno-inwestyeyjng an posinanyeh urzgdzniach wodocagowych i urdasniac knaineynyeh, «+ trmsport i peayowaien tc len) Siekbw dowo2onyeh, 1+ dowozenie wo beekowozem, “+ utowy ei iiekow, “+ noitxng aia npn ks ia sania 4+ pkey mun pry praswoiiw wedocneoweh, “+ badanis aboratone wo ek, “+ budowepraowodiw kaalzcyjych i wodosiqowych Ponaoprdibiortwo w pray plane hurtow dstawe wody do newielkie Jens andniez) zac) kiana buy, zokaliowane) pray sani Gminy Rabka- za 122, Pracalgaqcn ronwojowo-modernizacyjne w potrcegéinych Iatach 1W okresieobewigeywania planus wieloetniego ne praewidye sig zmian rodrajomysh w zazsieiadconych ust, Niniejsy plan welt bee okes nablaszych ato 2021 do 2024 roku, Gkwnym cele plana jest osingngse standard wyznaczonych prez stosowne regulacie kryjowe 1 moe, dyeetywy Uni Eoropesie, Polskie wstamy i rozoraadaenia w zazesi gospadal wodo-eiekows Plan uwelgdia w szceginotei inweslyeje w mkresie zachowania ciglsst Swiadceoryh use, popeang jako! standard dvyebezwowych usiyg or rzbudowe system wodeciggovego i kaalizacynego, paseo plan sie pozyskaé nowyeh Klien. \Wybse inwesyit sot dokonany na podsawie kytei6w ekonomiemyeh, techicenyeh ieksplotzcyinych « wvagilnio polyki rozvojowe), dokument6w straeleznych i phnstyezayet Gin Rab Zi (abi Preeisgnzgcinrorwojomo-moderaizacyne w ponzezepilychItach ™ Nemours) ae eee eee ee clcr eaeresalN inne el wodecgeve wa TT |e se wag w Cee Tia ET [1:12 [ndows sis wading pry Tema w Raber Zinin 0a Va 3 [Maden rrigg woly sows wCwee Tiamat xiiar 113. [Bow es odie pu Gnmerabijw abe Zao ian = xi. LA [Bown si odin prea Kil w abe ion yam 6 [Bde ss ods poy u Kiisig w a2 Tyco = i.e 1:7 [Budo si wodcggvy pry Bowe ase Zs tana Vane 1.13 [ Bova sil wodsagvy) pray Byard w abe Za ‘ions. 9 [Baden se wos) ry ol Salle w Rae Zins ‘i023 XI. 1.10 Bao sles wodscigow) pry ul Nowy Swi w abe Zoe ‘aoa =xi.2023 TELAT, Blow se nodose] ry AL OD Rabo Ztjn Tao L024 1.2 | Merial a dtl ody T_[Naverizsja yk su pop SUW Poiana pea via 12. | Moderns myo pep mpc SUW Ponca tai = x2 12. | Moderns ya SUW Losi ican xian A. | Modena Wyma SOW Ponca 20m 1.2004 2bpHDD DEN-4S98-40-CFETCOBS. sao sam 13. Mervin opty TLL [Moterign sa wo Pia Lakin Tae vias 2. Ueselakaaliaeyine SR ar [Beedle roxwojone-moderazcye sit Kanal entra ras aan FE odo! nig nap Tear w Rabe Zr raat - Via [1.2 [Bows sis nate sitar) onic ont = xiL24 13 [ Bdows ss anaes ul, Grease w Rabe Zia iga2- via FETA [Bulowa sie kase stars prey onan w RaberZavg | Vi2002-XiL202. 21.5 |Bulowa sie kanes stare pro, Ki w Rubee Zio Tx 001 = x22 [2:6 [Buiows sis Klizaes setmepy Bowe w Rabe 2022 Vai 21.7% [Bwana eyo. Zaye w Rabo 2s goa? =x TB sisi malic snare) pry ods w abe Za p02 85 19. Bows is alight ey ul By w Rabe-Zio ‘igo x02 2:10, Slow is hale surg pry o Rabaichw bor Zao 025.283 Ti Bvows si analog stare w Rawoe ‘vizoR- x20 2.12 [Wows anazcsausrzy o, Wii w Rab Za Toa. "2.13, [Bulown si analiza pz ul poking w Rabo gsxr une [2a [Modern oezyszeral ein 2.2.1, | Modine ili oxys2eiktn oa = wu02t 2.22. Moderna bya eongeeneg ple ceca aw 2021 NL 22.3. Moser) eswnka sain 921 = xi.2021 2.24 Mons poss bezvalowepy oni agp Tuga - Vian (223. [Medes rip slope vn xyz ew 2001 - Via 22.6. [Males es plows sbiltow oer elm ‘viz Kamm 2.3, Preedsignzgcinrajonaliujae nye wody oraz wprowalzanl cick Prendsigicstvo Bye realizowalo swoje obowiaki popaez Intensyiacp dria najcyeh na coke rcjnaliasp aula woly oraz wprowadzanle Sickiw do wrzaa8 kanalznyinyeh cj 2uzyea ody bie elizowanaglwni popeze ograniczenie sat way datnions) w syste dystybucl, W im cela set wodocigowa jest montorowana w 12 strech. Kuti srt jst odpowiednio opamiarovans. Urzxzenispomiarowe 34 podlzane do moduléw GSM, co poewalnseybko i slatecznlepresyaé prastworzone dane w ex stvierézenia ewentshych wari, Z uwagl ma gisky Konfigraje tren set obsogivana prez peosighiostwo js ug w ksploata) | wymaga kik set podnosznin ies ‘ibiene podnoscne Jot za pomocs zasaw6w hydroferowyeh, tre wymagal malady inweatyeyjayc w eich moderizai i opymaliae warunkow pracy popraezzastosowanic lpowicniego opmiaowania | serwasia ai ladon. Te radon =rjday ctawicredeni w pleie, eye optyalizacia pracy zestawow pompowych przekla si ‘ezpotediona pce wosy pees adbiorGw ul jk ewentalg zt wok iwi vail sis wodocygowych pezzi cbsugivanych Me saneonDp-DENC-48-840CFEHHOOS. thoy ‘toms anion. DEBC4S88 140-11 TCS. any “Tania Promila vxjouaonjqe snl roy 1. [Preihgncnrchalonlon aye ody Sih [ Madea esewe hyofooneg aya Kise ‘viz xna01 [312._[ Modes mesawuhyesbowepe pry ol. Soong ‘via xu.202 W sakreslo tsjnaliagi wprowadzania Slekbw do urzqdzeh kanalizcynyeh preshigbiortwo bea powadiédrislania magce na col wyelinnowanle 2 ogln) Hose iekow tam wd prypadowyc kr sq wody rztopows, opadowe,denatowe, Spin poss ju plerwiz komory monitoring kana santas) zabudowang na teenie stare ‘ezysecaniKcickiv, Ponto reaizowana bye dingnostyka stan sie! kanaizcyne, oper tlinspskey { aadyminnie prewod6w lamlizcyjaych. Na podstawie wyrikiw pracprwadzonych le bela rowadaane dzialana mprawezepolgsaee na doszeelniania by winnie adsekw sis analiza) oar eliminowani tw wéd preypadkowych Prowadzona dei rwnlez korrla jakolsi Scitkiw wprowadzanych do. systema kanalzaejneg, Poni) planowane do realizag adane, kre uspeawnl procesy opisane owt supa monitoring se! kanaizcyg| o nowe dane ncebydne do dlszych anliz “aaa 3, Prasdsgvaigi racjonaliajgce wprowadzanie Sick Nr aa man2- vim 214, Naldadyinwestyeyjo w poszczegélnychlatach ‘Scozgblowo omewiene Ww powy2syeh punkiach peredsipigcia_rozwojowo- modemizayjne plaowane do. wykonania w okreie obowigywani planu wymagala Donisienis nakladéw finaosowych w cane) kwosie blsko 19 mln zltych. Ponte) rd wiono womigane do nisin naklady investyeyinew posrzepnych aah ogee secyaLtoU mie ORE SORKPEEE [ooo [owe Deorzr [onowstjooowooz [owote [voooset lomo ion [oon wor [owas [re0ost 1008 ‘ot ‘woot | eino0or wo te me ae [ator Tae oT E psepecrd a : Sper gael a [SenEpow bars SATS y WOT sone e0RL OVS DEE SOREPETE fon oc P50 SNORT Te 2 uN oeHNE eAIOy ou OPA a a [ooo SoppeNNpEaMA tiaeebaeaiNp| Te) or [Bunsoois Th Aa ofonananiy aansaz vpensapons| Tre (woo SSID Ea atonangapyannse weapon] “VTE ° e aoe [oon or Geanaigaroreaqeobempierena| Te a se ees i SL ee [oooct "APPR E90 agp EnoyED SE KeBUMPON| 9 TE a “apa ora oan RpaRTeeUNPON | FCT 000 0F arte peo amar RUAN | FE coor ‘pes equpaowneruapone| “ezz| on [0008 © waar a [swore 000 ac 00 0058 000021 oo eno oot [ooo 25. Sposoby Sinansowanlaplanowanych invests “Zeodnie 2 rend achnkowobe wpezedsgbastwecorcznedokonywane 5 dpisy amortyzayjne of wlaayeh fodksw trwalych, = ponyane 4 dopy Sod Maansowe reennceane ota a realizac nwesye przewielnych w pli. Prognosowans wokott wlasnyeh srodkow Mnansowych prwdsigiorsva ni cole inwestyeyine jest wysnczaea la relzowanin expel da pryjtych w lesz plan. Peaostle Sodki fimmowe nalety urvpelniépotyczkami i kredytami, co jest moalive “cowag na fk, ia w womencie sporazani pany splka le ma zcignieye 2adnych potyezee | krdht6w. Ponslo spills jub podpsla umowg aa dofinantowanie za reaiowanego we 2021 ze Srok6w Programs Rozwoju Olszaréw Wiskich, Spitkn ‘w momensiepojwina sig nowjch naborsw na poryskane Sedkéw zewnytayeh bye skye on phon |. PODSUMOWANIE, Ninigary Wille pn rowoju | modelan ungdzet wodosiqowych 1 ure anlzaynyeh alata 2021-2024" wyczrpje wil pote prdsgblartvaw zakresierzbuowy | moderianji points} infastukty. Jedoocztnie uwzleninmozlivots}realiaet oszegsnych ida wag sdami ckonomiceymi orkz dontgposela zownernych rodkéw finansowych oa tence. Porto w ramach reall abowigaku dbaloii 9 ocrang inteescw odbiowow she i skonomizang ofeeywnokt prowadeone deilalnael uwzgledia te wp resin plana na ye cen tek opt oadlrgch w tary Wobeo pow 2sego nal wnat akresztczowyiransowyniijseapo pina wisoetniegn -nyseerpuje molinotliawesyeynepeedsigbiosiva, enim» DE0C40840-1C1FS CONS. staan Sead LUZASADNIENHE ‘Stosowni do pzepisdw usavy dala 7 ezervck 2001 «0 abloowym zaopatrenia w wo i biromym Capowadzanin 4lekow (j, De. U. 2 2020 pos, 2028) aware) dal astva", przedsgbionivo ‘wevdclagowe-Sanalizneyjne exec willeta plan ezwoju i moderizai ureze wodosggo¥h i lenadet kanalincyjnych, byahysh Jo posiadna, 2vany dale planer Przelozony pan, god = tnt 21 wat, 2 wstaane) sty, bres w zap snot 1) planwany sakes ushg wodocagowe-taraizsynyh; 2). preedsigwagcla rorwcjowormedemlscynew pstesgdnych aac 3). preedsigwcgciarajraiuace sutyele wody raz wprowadraneSiekw, 4) allay inwestyeynew poszcaegsnyh tach 5) sposaby innsomanaplarowanyen ines ‘opracowany plan jst 2eodny Krank rorwolyRabit-Zéroy, okreslonyn w suum wvarunkowas ‘erankéw2agspodaremiapraetrennego gray? ustaleiom! miescowych planéw zagospodsrovanis poestraennego ora vstlenim swolenia wydanego prediglortwu nd prowadzenie abiroweso ‘opataene w wode | zblorowego odprowadiena klein: aoc at. 21 ust. 4 usta preedelgblortwo wododigowo-analzaryineprediads plan Buristow, tory sprawda, ey splnia or waruntokrestone w st. 3. an spenaaey warun,oJaich mows wyie} rads gminy uehwala w termine 3 mieslgey od dis sredoteis plana woo. “aed Wodocagsw i Kanaliag Sp. x 00. presdont Welle plan rxwehe | medemieag reach ‘wodotagomeh | urzaet azn na lata 2021-2028", Burst Rabirou kona ego analy. 1 sepODR DHEA CIFTACIPS. ny som