Vous êtes sur la page 1sur 7

Conjugarea verbelor la toate timpurile

Modul indicativ
La modul indicativ, în mod curent se folosesc următoarele forme:

 prezent;
 timpuri trecute:
o perfect compus;
o imperfect;
o mai mult ca perfect;
o trecut recent;
o mai mult ca perfect recent;
 timpuri viitoare:
o viitor simplu;
o viitor anterior;
o viitor în trecut;
o viitor apropiat;
o viitor apropiat în trecut.
Indicativul prezent
Formare: rădăcina infinitivului + desinențe specifice (ultimele cinci verbe sunt
neregulate):

Forme personale
Infiniti
v
je/j’ tu il/elle/on nous vous ils/elles

parler parle* parles parle parlons parlez parlent

finir finis finis finit finissons** finissez finissent

courir cours cours court courons courez courent

attendre attends attends attend*** attendons attendez attendent

vouloir veux veux veut voulons voulez veulent

avoir ai as a avons avez ont

être suis es est sommes êtes sont

aller vais vas va allons allez vont


viens viens vient venons venez viennent

Trecutul compus
Formare: verbul auxiliar avoir sau être la indicativ prezent + participiul trecut.

Infinitiv Forme personale

tu as il/elle/on a nous avons vous avez ils/elles ont


parler j’ai parlé
parlé parlé parlé parlé parlé

je suis tu es il/elle/on est nous sommes vous êtes ils/elles sont


aller
allé(e) allé(e) allé(e) allé(e)s allé(e)(s)* allé(e)

Imperfectul
Formare: rădăcina formei de indicativ prezent, persoana I plural + desinențe specifice:

Indicativ prezent,
Infinitiv Forme personale
persoana I plural

je tu il/elle/on nous vous ils/elles


faire nous  faisons
faisais faisais faisait faisions faisiez faisaient

je tu il/elle/on nous vous ils/elles


finir nous  finissons
finissais finissais finissait finissions finissiez finissaient

De notat că verbele de conjugarea a II-a (infinitiv cu -ir) au sufixul -iss- la toate persoanele.


Există un singur verb neregulat la această formă, être, care are rădăcina ét- la imperfect.
Mai mult ca perfectul
Formare: avoir sau être la imperfect + participiul trecut:

Infinitiv Forme personale

j’avais tu avais il/elle/on avait nous avions vous aviez ils/elles avaient
parler
parlé parlé parlé parlé parlé parlé

j’étais tu étais il/elle était nous étions vous étiez ils/elles étaient
aller
allé(e) allé(e) allé(e) allé(e)s allé(e)(s) allé(e)s

Mai mult ca perfectul exprimă în primul rând o acțiune anterioară față de cea a altui verb la trecut,
corespunzând în română uneori mai mult ca perfectului, alteori perfectului compus, alteori
imperfectului:
Trecutul simplu
Formare: rădăcina infinitivului + o vocală caracteristică pentru categoria de verbe + desinențe
specifice (ultimele două verbe sunt neregulate):

Forme personale

Infinitiv
il/elle/o
je/j’ tu nous vous ils/elles
n

parler parlai parlas parla* parlâmes parlâtes parlèrent

finir** finis finis finit finîmes finîtes finirent

courir courus courus courut courûmes courûtes coururent

attendr attendi attendi attendîme attendîte attendiren


attendit
e s s s s t

vouloir voulus voulus voulut voulûmes voulûtes voulurent

avoir eus eus eut eûmes eûtes eurent

être*** fus fus fut fûmes fûtes furent

Viitorul simplu
Formare: infinitivul verbului (fără e la cele cu sufixul -re) + desinențe care provin din forma de
indicativ prezent a verbului avoir:

Infinitiv Forme personale

je il/elle/on nous vous ils/elles


parler tu parleras
parlerai parlera parlerons parlerez parleront

attendr j’attendra tu il/elle/on nous vous ils/elles


e i attendras attendra attendrons attendrez attendront

Mai multe verbe sunt neregulate la viitorul simplu, în sensul că infinitivul lor s-a deformat (de
exemplu avoir) sau că au la viitor altă rădăcină decât la infinitiv (de exemplu être), dar r-ul de la
sufixul infinitivului este totdeauna prezent înaintea desinenței:

Infinitiv Forme personale


tu il/elle/on nous vous ils/elles
avoir j’aurai
auras aura aurons aurez auront

je tu il/elle/on nous vous ils/elles


être
serai seras sera serons serez seront

Viitorul anterior
Formare: avoir sau être la viitorul simplu + participiul trecut:

Infinitiv Forme personale

j’aurai tu auras il/elle/on nous aurons vous aurez ils/elles auront


parler
parlé parlé auront parlé parlé parlé parlé

je serai tu seras il/elle sera nous serons vous serez ils/elles seront
aller
allé(e) allé(e) allé(e) allé(e)s allé(e)(s) allé(e)s

Viitorul anterior exprimă o acțiune situată în timp înaintea altei acțiuni, exprimată cu viitorul simplu
sau cu modul imperativ: Tu sortiras quand tu  auras fini  tes devoirs „Vei ieși când îți vei fi
terminat temele”, Quand tu  auras terminé  le rapport, envoie-le à la secrétaire „Când vei fi
terminat raportul, trimite-l secretarei”

Viitorul apropiat
Formare: verbul aller la indicativ prezent + infinitivul:

Infinitiv Forme personale

je vais tu vas il/elle/on va nous allons vous allez ils/elles vont


parler
parler parler parler parler parler parler

Modul subjonctiv
La subjonctiv se folosesc în limba curentă două timpuri: prezent și trecut. Celelalte două,
imperfectul și mai mult ca perfectul se mai păstrează în oarecare măsură în registrul de
limbă elevat.
Subjonctivul prezent
Formare: rădăcina formei de indicativ prezent, persoana a III-a plural + desinențe:

Indicativ prezent,
Infinitiv Forme personale
pers. a III-a pl.

écrire „a que que tu qu’il/elle/on que nous que vous qu’ils/elles


ils/elles  écrivent
scrie” j’écrive écrives écrive écrivions écriviez écrivent
que je que tu qu’il/elle/on que nous que vous qu’ils/elles
finir ils/elles  finissent
finisse finisses finisse finissions finissiez finissent

avoir****que j’aieque tu aiesqu’il/elle/on aitque nous ayonsque


vous ayezqu’ils/elles aient
être****que je soisque tu soisqu’il/elle/on soitque nous soyonsque
vous soyezqu’ils/elles soient

Modul condițional
Formele temporale folosite curent la modul condițional sunt prezentul și trecutul numit forma I [19].
Condiționalul prezent
Formare: rădăcina viitorului simplu, care este forma de infinitiv (fără e în cazul sufixului -re) +
desinențele indicativului imperfect. De aici rezultă că verbele care sunt neregulate la viitorul
simplu sunt neregulate și la condiționalul prezent. Exemple:

Infinitiv Forme personale

je tu il/elle/on nous vous ils/elles


parler
parlerais parlerais parlerait parlerions parleriez parleraient

attendr j’attendrai tu il/elle/on nous vous ils/elles


e s attendrais attendrait attendrions attendriez attendraient

Condiționalul trecut
Formare: avoir sau être la condițional prezent + participiul trecut:

Infinitiv Forme personale

j’aurais tu aurais il/elle/on nous aurions vous auriez ils/elles ont


parler
parlé parlé aurait parlé parlé parlé parlé

ils/elles
je serais tu serais il/elle/on serait nous serions vous seriez
aller seraient
allé(e) allé(e) allé(e) allé(e)s allé(e)(s)
allé(e)s

Modul imperativ
Din cele două forme ale imperativului, prezent și trecut, cea de-a doua este rar folosita
Sunt neregulate verbele avoir, être, savoir „a ști” și vouloir, în sensul că la imperativ, forma lor nu
este cea de la indicativ prezent, ci cea de la subjonctiv prezent. Ultimul verb mai prezintă și
particularitatea că se folosește numai la persoana a II-a plural, cu sensul „Binevoiți!”

Infinitiv Forme personale


parler parle  ! parlons ! parlez !

ouvrir „a deschide” (conjugarea a III-a) ouvre ! ouvrons  ! ouvrez  !

finir finis ! finissons ! finissez !

attends  attendons  attendez 


attendre
! ! !

avoir aie ! ayons ! ayez  !

être sois ! soyons ! soyez  !

savoir sache  ! sachons  ! sachez !

vouloir – – veuillez  !

Infinitivul trecut
Formare: avoir sau être la infinitivul prezent + participiul trecut.

Modul participiu
Participiul prezent
Formare: rădăcina formei de indicativ imperfect + sufixul -ant. Verbele de conjugarea a II-a au și
la această formă sufixul -iss-

Infinitiv Indicativ imperfect Participiu prezent

faire nous faisions faisant

être nous étions étant

finir nous finissions finissant

Sunt două verbe neregulate, care au la participiul prezent rădăcina de la subjonctiv prezent:

Infinitiv Subjonctiv prezent Participiu prezent

avoir que nous  ayons ayant


savoir que nous  sachions sachant

În limba vorbită, forma de participiu prezent este folosită mai mult ca adjectiv calificativ,
acordându-se în gen și număr:

 ca atribut: une maison  accueillante „o casă primitoare”;


 ca nume predicativ: Ces gens sont  accueillants „Oamenii aceștia sunt primitori”.
Participiul trecut
 Formare: rădăcina perfectului simplu + sufixele vizibile mai jos, cu aldine [33]:

Infinitiv Perfect simplu Participiu trecut

parler je  parlai parlé

finir je  finis fini

suivre „a
je  suivis suivi
urma”

courir je  courus couru

 În afară de verbele de conjugarea I, cele mai multe au ca sufix al participiului trecut


vocala caracteristică de la perfectul simplu.
 Unele verbe de conjugarea a III-a au sufix de participiu trecut consonantic (-s sau -t),
înaintea căruia se găsește vocala lor caracteristică de la perfectul simplu:

Infinitiv Perfect simplu Participiu trecut

prendre „a lua” je  pris pris

dire „a zice” je  dis dit

 Verbe mai importante cu participiu trecut neregulat


sunt être → été, écrire → écrit, faire → fait, venir → venu.
 Și participiul trecut este mult folosit ca adjectiv calificativ: une pièce  jouée „o piesă
jucată”.

Vous aimerez peut-être aussi