Vous êtes sur la page 1sur 94

STT MÃ CĂN ĐiỆN THOẠI

1 P6-A02.01 937848252
2 P6-A02.02 983089930
3 P6-A02.03
4 P6-A02.04 932141092
5 P6-A02.05 909554481
6 P6-A02.06 909546161
7 P6-A02.09 913362762
8 P6-A03.01 903461998
9 P6-A03.02 909059093
10 P6-A03.03
11 P6-A03.04 9183458820
12 P6-A03.05 982824260
13 P6-A03.06 166399718
14 P6-A03.07 912722917
15 P6-A03.09 937341805
16 P6-A03a.01 983110306
17 P6-A03a.02 0905757929/0905166241
18 P6-A03a.03
19 P6-A03a.04 979667595
20 P6-A03a.05 1203899263
21 P6-A03a.06 908036745
22 P6-A03a.07 913925924
23 P6-A05.01 906606506
24 P6-A05.02 934077939
25 P6-A05.03
26 P6-A05.04 908203246
27 P6-A05.05 01267655611/ 07 9031372997
28 P6-A05.06 1285732595
29 P6-A05.07 908890903
30 P6-A05.08 912112923
31 P6-A06.01 908193338
32 P6-A06.02 903862881
33 P6-A06.03 913224577
34 P6-A06.04 918862847
35 P6-A06.05 978893131
36 P6-A06.06 934138099
37 P6-A06.07 908482356
38 P6-A07.01 903302690
39 P6-A07.02 937773663
40 P6-A07.03
41 P6-A07.04 949759549
42 P6-A07.05 903815014
43 P6-A07.06 908432700
44 P6-A07.07 948464666
45 P6-A07.08

46 P6-A07.09 943304330
47 P6-A08.01 6187658534
48 P6-A08.02 909625049
49 P6-A08.03
50 P6 A08.04 908777568
51 P6-A08.05 909760925
52 P6-A08.06 982242866
53 P6-A08.07 903722916
54 P6-A08.08
55 P6-A08.09 908171139

56 P6-A09.01 979703112
57 P6-A09.02 937773663
58 P6-A09.03 918110693
59 P6-A09.04 903935085
60 P6-A09.05 0909201290/0946112113
61 P6-A09.06 903951542
62 P6-A09.07 947555666
63 P6-A09.08

64 P6-A09.09 907504272
65 P6-A10.01 989775969
66 P6-A10.02 907895689
67 P6-A10.03 902280086
68 P6-A10.04 988236769
69 P6-A10.05 932235123
70 P6-A10.06
71 P6-A10.07 903936522
72 P6-A10.08
73 P6-A10.09 966000000
74 P6-A11.01 903330052
75 P6-A11.02 913949157
76 P6-A11.03
77 P6-A11.04 983234363

78 P6-A11.05 908358819
79 P6-A11.06 903706012

80 P6-A11.07 938288888
81 P6-A11.08
82 P6-A11.09

83 P6-A12.01 913947550
84 P6-A12.02 08.3512 8888
85 P6-A12.03 903968325

86 P6-A12.04 08 35127222

87 P6-A12.05 903406268
88 P6-A12.06 902338893
89 P6-A12.07 908028679
90 P6-A12.08

91 P6-A12.09 904052227
92 P6-A12a.01 989601606
93 P6-A12a.02 983572388
94 P6-A12a.03 903883678
95 P6-A12a.04
96 P6-A12a.05 906311488
97 P6-A12a.06 908417218
98 P6-A12a.07 988970407
99 P6-A12a.08
100 P6-A12a.09 903000295
101 P6-A14.01 909523869
102 P6-A14.02 932779808
103 P6-A14.03
104 P6-A14.04 903613875
105 P6-A14.05 903339670
106 P6-A14.06 989010783
107 P6-A14.07 989010783
108 P6-A14.08 914247171
109 P6-A14.09 908008087
110 P6-A15.01 908884875
111 P6-A15.02
112 P6-A15.03 913744508
113 P6-A15.04 919115965
114 P6-A15.05 975496666
115 P6-A15.06 903915235

116 P6-A15.07 987376568


117 P6-A15.08 1663311125
118 P6-A15.09 933175422
119 P6-A16.01 974815555

120 P6-A16.02 903717674


121 P6-A16.03 903654815

122 P6-A16.04 1267686838


123 P6-A16.05 903603756

124 P6-A16.06 916803966


125 P6-A16.07 949109999
126 P6-A16.08 909909909
127 P6-A16.09 1259742755
128 P6-A17.01 917620055
129 P6-A17.02 01265513707 - 281 827 2295
130 P6-A17.03 903928701
P6-A17.04 918787549

P6-A17.05 908884999
P6-A17.06 963031043
P6-A17.07 912358998
P6-A17.08
P6-A17.09 968981668
P6-A18.01 974737373
P6-A18.02 903393765
P6-A18.03
P6-A18.04 903717979

P6-A18.05 915588801
131 P6-A18.06 01643977931 / (08)3894678

132 P6-A18.07 974634830


133 P6-A18.08 903222811
134 P6-A18.09 903926893
135 P6-A19.01 986423778
136 P6-A19.02
137 P6-A19.03 903606257

138 P6-A19.04 938288888


139 P6-A19.05 0918599845- Vinh
140 P6-A19.06 908880468
141 P6-A19.07
142 P6-A19.08
143 P6-A19.09 913483939

144 P6-B20.01 0906631718/ 0903710168

145 P6-B20.02 909553668


146 P6-B20.03 986657000
147 P6-B20.04 907713467
148 P6-B20.05 918057939
149 P6-B20.06 908655181
150 P6-B20.07
151 P6-B20.08

152 P6-B20.09 905126216


153 P6-B21.01 903880214
154 P6-B21.02 913717241
155 P6-B21.03 902515009
156 P6-B21.04
157 P6-B21.05 908525296
158 P6-B21.06 983190493
159 P6-B21.07 907030073
160 P6-B21.08
161 P6-B21.09 909353012
162 P6-B22.01 908327787

163 P6-B22.02 903667099


164 P6-B22.03 903986639
165 P6-B22.04 1668382412
166 P6-B22.05 903337070
167 P6-B22.06 969476868
168 P6-B22.07 908407508
169 P6-B22.08 936431234
170 P6-B22.09 906093123
171 P6-B23.03 821025431107
172 P6-B23.04 912494838
173 P6-B23.05 904765636
174 P6-B23.06 987958979
175 P6-B24.01 903809078
176 P6-B24.02 (08)38425925
177 P6-B24.03 944558839

178 P6-B24.04 913401838


179 P6-B24.05
180 P6-B24.06 903371515
181 P6-B24.07
182 P6-B24.08

183 P6-B24.09 903500300


184 P6-B25.01 933927427

185 P6-B25.02 0939391981 / 0934386688


186 P6-B25.03 903056226

187 P6-B25.04 913851246


188 P6-B25.05 937174889

189 P6-B25.06 908884999


190 P6-B25.07 929588888
191 P6-B25.08

192 P6-B25.09
193 P6-B26.01 913803952
194 P6-B26.02 906929898
195 P6-B26.03 908060068
196 P6-B26.04 913947030
197 P6-B26.05 918042536
198 P6-B26.06 982097879
199 P6-B26.07
200 P6-B26.08 :0919377231
201 P6-B26.09 913803952
202 P6-B27.01 918205625
203 P6-B27.02
204 P6-B27.03 903645565
205 P6-B27.04 909241976
206 P6-B27.05
207 P6-B27.06 903618818
208 P6-B27.07
209 P6-B27.08
210 P6-B27.09 909728290
211 P6-B28.01 983572958
212 P6-B28.02 1237504508
213 P6-B28.03
214 P6-B28.04 908331424
215 P6-B28.05 903752259
216 P6-B28.06 908838307
217 P6-B28.07
218 P6-B28.08 903707177
219 P6-B28.09 903707177
220 P6-B29.01 908178346
221 P6-B29.02 913917215
222 P6-B29.03

223 P6-B29.04 903009767


224 P6-B29.05 979928987

225 P6-B29.06 962539388


226 P6-B29.07
227 P6-B29.08 903193311
228 P6-B29.09 908603997
229 P6-B30.01 902777441
230 P6-B30.02 908387839
231 P6-B30.03
84839100255
232 P6-B30.04 61411545454
0903755881
233 P6-B30.05 0903880214
234 P6-B30.06 903690066
235 P6-B30.07 937967897
236 P6-B30.08
237 P6-B30.09 903932310
238 P6-B31.01
239 P6-B31.02
240 P6-B31.03
241 P6-B31.04 903337070
242 P6-B31.05 908000866
243 P6-B31.06 934190866
244 P6-B31.07 909881117
245 P6-B31.08
246 P6-B31.09
247 P6-B32.01 902999450
0908106300
248 P6-B32.02 0903333181
249 P6-B32.03
250 P6-B32.04 1203604713
251 P6-B32.05 908261668
0903906899
252 P6-B32.06 006594699947
253 P6-B32.07
254 P6-B32.08
255 P6-B32.09 945416175

256 P6-B33.01 983687697


257 P6-B33.02 903844885
258 P6-B33.03
259 P6-B33.04 919045992
260 P6-B33.05 909926979
261 P6-B33.06 983090468
262 P6-B33.07
263 P6-B33.08
264 P6-B33.09 936393687
265 P6-B34.01 936431234

266 P6-B34.02 902615889


267 P6-B34.03
268 P6-B34.04 964648355
269 P6-B34.05

270 P6-B34.06 903292440


271 P6-B34.07
272 P6-B34.08
273 P6-B34.09 932000515
274 P6-B35.01 902112838
275 P6-B35.02
276 P6-B35.03
277 P6-B35.04 918035713
278 P6-B35.05 944333908
279 P6-B35.06 903911206
280 P6-B35.07
281 P6-B35.08
282 P6-B35.09 909819096
283 P6-B36.01 0906631718/ 0903710168
284 P6-B36.02 912354673
285 P6-B36.03
286 P6-B36.04 903923571

287 P6-B36.05 919594911


288 P6-B36.06 908841845
289 P6-B36.07 1222612618
290 P6-B36.08

291 P6-B36.09 904001661


292 P6-B37.01 938302467
293 P6-B37.02 913918962
294 P6-B37.03
295 P6-B37.04

296 P6-B37.05 904236979


297 P6-B37.06 913808493
298 P6-B37.07
299 P6-B37.08
300 P6-B37.09 913672481
301 P6-B38.01 904555383
302 P6-B38.02 903706240
303 P6-B38.03 932099186
304 P6-B38.04 901338355
305 P6-B38.05 937190576
306 P6-B38.06 988206118
307 P6-B38.07
308 P6-B38.08
309 P6-B39.01 983060200
310 P6-B39.02 935276257
311 P6-B39.03
312 P6-B39.04
313 P6-B39.05 902452699
314 P6-B39.06 912426296
315 P6-B39.07
316 P6-B40.01 81 427337000
317 P6-B40.02 938940453
318 P6-B40.03 903833968
319 P6-B40.04
320 P6-B40.05 01239682820/ 0903926323-
321 P6-B40.06 903604150
322 P6-B40.07
323 P6-B41.01 903632685
324 P6-B41.02
325 P6-B41.03
326 P6-B41.04 0938138246/0914648844
327 P6-B41.05 913944156
328 P6-B42.01 908162543
329 P6-B42.02
330 P6-B42.03
331 P6-B42.04
332 P6-B42.05 913927939
333 P6-B42.06 903107258
334 P6-B42.07
335 P6-B42.08
336 P6-B42.09 937857119
337 P6-B43.01 903754399
338 P6-B43.02 906830797
339 P6-B43.03
340 P6-B43.04 981688868
341 P6-B43.05 909972605
342 P6-B43.06 903705671
343 P6-B43.07
344 P6-B43.08

345 P6-B43.09 917567819


346 P6-B44.01 962722183
347 P6-B44.02
348 P6-B44.03 1638111128
349 P6-B44.04

350 P6-B44.05 938134006


351 P6-B44.06 938811063
352 P6-B44.07
353 P6-B45.01 908670679
354 P6-B45.02
355 P6-B45.03 913632173
356 P6-B45.04 903807903
357 P6-B45.05 936536556
358 P6-B45.06 938898659
359 P6-B46.01 908156088
360 P6-B46.02
361 P6-B46.03 0975676767/0967677776
362 P6-B46.04 903610899
363 P6-B46.05 6590032870
364 P6-B46.06 14158455125
365 P6-B46.07 939277767
366 P6-B46.08
367 P6-B46.09 901419797
368 P6-B47.01 1215064220

369 P6-B47.02 908278139


370 P6-B47.03 235 Nguyễn Văn Cừ, Q.1, TP.HCM
371 P6-B47.04 0903867785/0903760660
372 P6-B47.05 903330335

373 P6-B47.06 1242887887


374 P6-B47.07
375 P6-B48.05 939990219
376 P6-B48.06 939990219
DANH SÁCH P6A
VINHOMES CENTRAL PARK

HỌ TÊN
TRẦN HÀ QUỲNH NHƯ
LÝ QUÂN VŨ

VŨ THỊ DUYÊN
NGUYỄN THỊ MINH THUYỀN
LÊ HOÀNG THÚY VIỄN
TRẦN TRUNG ĐỨC
TRỊNH VŨ LONG GIAO
LÊ KIM ĐIỀU

TRẦN THỊ THU THỦY


PHAN THỊ HỒNG NAM
LƯƠNG THỊ HẰNG NGA
PHẠM THỊ THANH THÚY
NGUYỄN THỊ NHƯ THANH
NGUYỄN THỊ THƠM
PHAN THỊ QUÝ KHOA

NGUYỄN THỊ LAN


NGUYỄN THỊ NGỌC LAN
NGUYỄN ANH HOÀNG
TRẦN THÙY LINH
NGUYÊN HAI HÀ
PHẠM THỊ KIM PHƯỢNG

NGUYỄN VÂN KHANH


TRẦN CẢNH THÔNG
LÊ ĐỨC QUANG MINH
TRƯƠNG THỊ DU LY
TRƯƠNG THỊ KIM CÚC
LÊ THỊ THU HUỆ
KIỀU THỊ THU HƯƠNG
PHÍ THỊ THANH BÌNH
TRẦN KHẮC SANG
TẠ ĐÌNH DOAN/DƯƠNG NGOC THIÊN THANH
NGUYỄN THÀNH TRÚC LINH
NGUYỄN THỊ HÒA BÌNH
CHU THỊ HOÀNG MAI
PHAN THỊ HOÀNG YẾN

LÊ MINH TÂM
NGUYỄN ĐỨC ẢNH (NGUYÊN QUỐC BẢO)
HOÀNG THỊ MINH QUYÊN
NGUYỄN THỊ QUÝ CHÂU

NGUYỄN THỊ BÍCH DIỆU


LÊ THỊ THANH NGỌC
NGUYỄN THU HIỀN

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI


TRẦN THỊ THU HƯƠNG
NGUYỄN VĂN THÌN
PHAN HOÀI NHÂN

TRƯƠNG MINH THẢO

TRẦN THANH HÀ
NGUYỄN THÚY XUÂN TIÊN
LÊ THỊ NGỌT
PHẠM VĂN HỒNG
LÊ THỊ MỘNG QUỲNH
VÕ THỊ NGỌC THỦY
HỒ THỊ THU HÀ

SỬ SƠN
NGUYỄN THỊ MINH XUÂN
NGUYỄN THỊ THÚY NGẦN
NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
NGUYỄN THỊ DƯƠNG
TRẦN THỊ HUỆ
QUÁCH THỊ MỸ HẠNH
Nhữ Hồng Thanh

TRẦN TRUNG HIẾU


NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN
TRẦN VĂN DƯỠNG

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

NGUYỄN THỊ KIM THẢO


VŨ MẠNH KHÁNG

TRẦN HOÀI PHƯƠNG

PHẠM VIỆT HẢI

BÙI THANH TÂM


Bà Nguyễn Thục Hiền
ĐẶNG THỊ THU HUYỀN

Phan Thị Ánh Tuyết

LÊ THỊ HOA
LU TÚ VÂN
NGUYỄN THỊ HÒA

NGUYỄN THỊ MAI DUYÊN


NGUYỄN THỊ THÚY
HÀ THỊ NGỌC TRÂM
HOÀNG HOÀI LIÊN
NGUYỄN THỊ KIM GẤM
HUỲNH VĂN XOÀN
NGUYỄN TÚ ANH
NGUYỄN THỊ HOÀI YÊN

QUÁCH VĨNH THẮNG


NGUYỄN TRẦN MINH ANH
ĐẶNG THỊ THẢO LINH

ĐỖ THƯ HÀ
TRẦN THY THÙY MINH
LÊ XUÂN HẠNH
LÊ XUÂN HẠNH
NGUYỄN THỊ KIM HUÊ
PHẠM THỊ THÚY HOA
LÊ DUY MINH ANH

ĐÀM THÚY LAN PHƯƠNG


PHẠM THỊ THÚY HẰNG
TRƯƠNG MẠNH THĂNG
NGUYỄN ĐÌNH THÔNG

NGUYỄN VĂN PHÚC


TRẦN THỊ THANH LONG
NHAN NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG
NGUYÊN MINH ĐƯC

VŨ BÍCH THỦY
ĐỖ ĐỨC ĐỒNG

NGUYỄN VĂN HOÀNG


LÊ THỊ PHƯƠNG MINH

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH


LÊ TRỌNG NGHĨA
LÊ THỊ MINH XUÂN
NGUYỄN HỮU TRÍ
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
TẠ QUANG VINH
TẠ KHÁNH LINH
NGUYỄN TRỌNG THÀNH TÍN

LÊ VĂN HẢI
BÙI ĐỨC THẮNG
NGUYỄN THỊ THANH THỦY

NGUYỄN TUẤN MINH


NGUYỄN THỊ XUÂN HOÀI
HÀ THỊ HƯƠNG LAN

ĐINH VĂN SỸ

ĐẶNG TRẦN CƯỜNG


HỒ THỊ MINH ANH

ĐỖ GIÁNG HƯƠNG
NGUYỄN ĐỨC THIỆN
LÊ THỊ HỒNG LAI
VŨ THỊ THANH HƯƠNG

AFHAER HONG PHANKUL

TRẦN HOÀI PHƯƠNG


PHẠM DUY THÀNH
CHU VIÊT CƯƠNG

HUỲNH THỊ BÍCH HẠNH

NGUYỄN TẤN THỜI

BÁ THỊ THUỲ DUNG


CHU THỊ BÍCH THỦY
LÊ THI KIM LAM
NGÔ VĂN TRUNG
NGUYỄN THỊ THANH HẢI

TRẦN THỊ HUỆ


NGUYỄN THỊ DUNG
NGUYỄN MINH NHỰT
NGUYỄN DUY KIM

ĐÀO NGUYỄN UYÊN CHI


TRẦN THÚY HOA
NGUYỄN LỘC DUY

TRANG CÔNG ĐOÀN


PHẠM TRỊNH TUẤN KHANH

ĐỖ QUANG THÁI
PHAN THỊ THÚY AN
TRỊNH TỐ PHƯỢNG
NGUYỄN NAM TRÂN
LÊ PHƯƠNG HOÀN
TRƯƠNG HẢI YẾN
ĐỔ DUY ĐỨC
ĐỖ KHẮC HIẾU
DAE EUN KO
DƯƠNG THỊ VIỆT PHƯƠNG
NGUYỄN PHAN ANH
NGUYỄN THỊ MAI LAN
TRƯƠNG NGỌC PHI YẾN
NGUYỄN THỊ NỘ
ĐỖ THỊ HƯƠNG

NGUYỄN ĐĂNG SÂM

NGUYỄN QUỐC THANH

ĐÀM QUANG VINH


NGUYỄN THỊ HƯỜNG

MAI THỊ THANH THỦY


NGUYÊN BICH HÒA

TỐNG DUY THOẠI


ĐẶNG THỊ MỸ HẠNH

LÊ VĂN HẢI
NGUYÊN HIÊN PHƯƠNG

LƯƠNG QUỐC TAM


TRƯƠNG NGỌC THỦY
NGUYỄN HUỲNH ANH THƯ
NGUYỄN CHÍ HƯNG
TRỊNH HỮU XUYÊN
PHẠM ANH ĐÀO
LÊ THỊ NGỌC LAN

HSIEH CHIN TENG


TRƯƠNG NGỌC THỦY
PHẠM VĂN MINH

NGUYỄN THU HƯƠNG


NGÔ MẠNH TIẾN

VÕ NGUYỄN THANH TÂM


PHẠM QUANG THÀNH
Nguyễn Văn Đáng
HÀ LIÊN HƯƠNG

NGÔ HOÀNG KIM UYÊN


LÊ ĐỨC HIẾU
LÂM VĨNH THẮNG

NGUYỄN CÔNG DANH


NGUYỄN CÔNG DANH
NGÔ THỊ NHUNG
DOÃN MINH TÂM

CỔ MINH ĐỨC
NGUYỄN TIẾN HÙNG

ĐỖ ANH TUẤN

LÊ PHÚC HỮU
LÊ TÔN THỊ NGỌC THÙY
NGUYỄN THẢO LY
NGUYỄN NGỌC XUÂN THU

DORMER ANTHONY FREDERICK

PHAM NGOC NHƯ UYÊN


NGUYỄN HOÀNG HẠNH DUNG
LÊ THỤY TRÀ NI

NGUYỄN THỊ CÚC

NGUYỄN NAM TRÂN


PHẠM THỊ THU HÀ
TRẦN THỊ KIM HỒNG
NGUYỄN AN BÌNH
NGUYỄN HỮU NGHỊ
LÊ PHƯƠNG THẢO

TRẦN THỊ NGỌC HẠNH

YI WEIWU
ĐỖ DỮ HỌC

TRẦN THỊ THANH TRÚC

NGUYỄN THANH QUANG


NGUYỄN VĂN TUẤN
VIẾT THỊ NGÂN
NGUYỄN ĐẶNG CHÍ CHUNG

THÁI THỊ BÍCH HẠNH


TRẦN THỊ THÚY KIỀU
TRẦN THU THỦY

BÙI PHƯƠNG THANH


ĐỔ DUY ĐỨC

NGÔ HOÀNG MINH HẠNH

NGUYỄN TƯỜNG VI

HÀ THỊ THANH BÌNH

NGUYỄN HỮU QUỐC


PHẠM VĂN BÌNH

NOH BYUNG HWI


TRẦN DIỄM LAN
NGUYỄN THỊ THANH NGA

NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THƯ


NGUYỄN TẤN THỜI
NGUYỄN KIM LONG

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

NGUYỄN THỊ HẢO


VƯƠNG THUY BAO LOAN
ĐOÀN THỊ THÙY LINH

NGUYÊN QUỐC CHUNG


HỒ THỊ THANH TRÚC
NGUYỄN KINH LUÂN

ĐOÀN CƯỜNG
HOÀNG THANH MAI

NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG


CAO TRẦN PHONG QUANG
PHAN MINH CHÁNH
NGUYỄN THANH PHƯƠNG
LẠI ĐỨC HOÀNG
TỐNG THỊ HỒNG NHUNG
TRẦN THỊ LIÊN HƯƠNG

TRỊNH QUANG CHUNG


BÙI THỊ CÁT NHI

NGUYỄN THỊ BẢY


LAI TING

NAKAJIMA KAZUHIRO
BÙI THỊ NGỌC LAN
TRẦN THỊ CẨM HÀ

TRẦN TUẤN SƠN


ĐINH THANH LONG
HUỲNH GIA HUỆ

LÊ HOÀNG SƠN
TRẦN PHƯỢNG LINH
PHẠM VĂN TỨ

VŨ THỊ THÚY HẰNG


VŨ TRƯỜNG SƠN

SUN HUNG-CHIEH
NGUYỄN ĐỨC HẠNH
NGUYỄN THỊ BẠCH YẾN

NGUYỄN MỸ TRANG
LÊ THỊ THU ÂU
BÙI VIỆT THẮNG

NGUYỄN ĐÌNH TÁM


LE LIEN

NGUYỄN THỊ BẢO YẾN

ĐỖ MINH CHÂU
LÝ QUỐC TÍN

ĐẶNG THỊ MINH NGUYỆT

NGUYỄN XUÂN THÀNH


TRẦN THỊ TUYẾT
HỨA MINH TUẤN
NGUYỄN TẾ KHA
SHIN KYUNG SEON

NGUYỄN THANH HẢI


DARRYN DENNIS ALEXANDER HEGERTY
KI WON UM
PHẠM HOÀNG GIÁP
HA KHÁNH LY

BÙI THỊ LƯU ĐỨC


HWANG YOUNG KIL

CUNG HÀ THÚY ANH


NAKAJIMA KAZUHIRO
TƯỞNG QUANG VŨ
NGUYỄN THỊ THANH HẰNG

OH HYEONGSEOP

LÝ HỒNG BÍCH NHUNG


LÝ HỒNG NHUNG
DANH SÁCH P6A
VINHOMES CENTRAL PARK

ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ


830/16 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP.HCM
702G chung cư Him Lam Nam Khánh, Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM

65/4 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM


198/18 Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, TP.HCM
313/16 Khu Phố 5, P.Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP.HCM
22 Ngõ 29 Vũ Thạnh, Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội
430/79A Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
87 Lê Niệm, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

34 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, TP.HCM


52 Sầm Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
Số 6, Ngõ 67B, Phố Lý Nam Đế, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
115/91/6 Le Văn Sỹ, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
245/2/30 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
107/8C Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận , TP.HCM
19A Chi Lăng , Phước Tân , Nha Trang

15Đ6 Đồng Quốc Bình, Hải Phòng.


133/10A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
99/9 Cao Thắng, Phường 17, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
66/16 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
55/58 Nguyễn Văn Công, P3, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
645 Đường 3/2, P.6, Q.10, HCM

Lô A-12-04, 163 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, TP.HCM


351/53 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
138/8 Phan Đình Phùng, tổ 12, P.Tây Sơn, Tp. Pleiku, Gia Lai
18/169D Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
277/45 Trường Chinh, P.14, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
11/4 Tản Đà, Phường 10, Quận 5, TP.HCM
92 Lê Văn Linh, P.12, Q.4, TP.HCM
Số nhà 15, Ngõ 1, Ngách 1/34, hẻm 1/34/17 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội
Khu Phố 1, Phường 4, Thị Xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
266/7 Bạch Đằng, P.24, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
21 Đỗ Bí, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP HCM
17 Đường D5, Khu TĐC Hòa Lợi, Khu Một, Hòa Phú, Thủ Dầu Một,
tỉnh Bình Dương
27/45b Yersin, P 10, Đà Lạt, Lâm Đồng
P2, Chung Cư 8 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

55/311, Quang Trung, P.12, Q. Gò Vấp, TPHCM


55, Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM
353 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, Tp.HCM
Căn hộ 12a.06 lầu 13, Chung Cư An Khang, Khu Đô Thị mới APAK
Phường An Phú, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

C7.05, Chung Cư Đất Phương Nam (241 Chu Văn An ), Phường 12, Quận
Bình,TP.HCM
161 Nguyễn Thái Học, Phường 5, Tp.Tuy Hoa, Phú Yên
78 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

525/22 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM


B7/29c Ấp 2 Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM
Số116C Lương Khánh Thiện, Hải Phòng
33/15K Điên Biên Phủ, Phườn 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

110 Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu.


28A Đường 37, Khu Phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức,
Tp. Hồ Chính Minh
11/10 Nguyễn Trọng Tuyển, P.15, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
11 Kỳ Đồng, Phường 9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
283/4 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
69 Lê Anh Xuân, Chợ Liên Nghĩa, Lâm Đồng , Đà Lạt
185/34 Phan Đình Phùng, P.17, Q. Phú Nhuận, HCM
43R /24 Hồ Văn Huê, P.9, Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

17 Nguyễn Tri Phương, KP1. Phường Xuân An, Thị Xã Long KhánhĐồng
Nai
219 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26 , Quận Bình Thanh, TP.HCM
Số 5/63 Hai Bà Trưng, Hải Phòng
Tổ 16 H Khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ
42 Hồ Bá Phấn, Phước Long A, Quận 9, TP.HCM
Số 1 Cổng Đục, Hoàn Kiếm, Hà Nội
6/6 K.6 , Phường Tam Hiệp, Thành Phố Biên Hòa
68/5 Trần Tấn, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP.HCM

96 Đường 23, KDC Phong Phú, Bình Hưng, Bình Chánh


26 Đường 19, Phường 4, Quận 8, TP.HCM
25/21, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

122 tổ 40 , Hào Nam , Ô Chợ Dừa , Quận Đồng Đa, Hà Nội


40E (P.503 Tầng 6) Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành
phố Hồ Chí Minh
139-141, Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

14 Ngõ 3, Tổ 94 Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

61/12 Nguyễn Cửa Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Căn hộ 5A5 - 3, Lô R1-2, Khu phố Sky Garden 2, Phường Tân Phong ,
Quận 7, Tp.HCM
72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
8A/A6 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
VP 6A, Tầng 6, Tòa nhà phụ, KS ParkRoyal Sài Gòn, 311 Nguyễn Văn Trỗi,
Phường 01, Q.Tân Bình, Tp.HCM.
A20, Tt Bộ Nội Vụ - Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa,
Hà Nội
93 Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
101 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Q.1, Tp.HCM

36 Nhà N9 , TT K83 , Tổ 16, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội


180/44 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Tổ 25B, Cụm 3, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà Nội
A14.06 Khu CHCC Hoàng Anh, 357 Lê Văn Lượng , Quận 7, TP.HCM
860/60S/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
200/1/6 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
33 đường 34A, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
05.07 c/ô Phú Nhuận, 20 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

12/4 Nguyễn Huy Tự, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM


19/63/34 Trần Bình Trọng, phường 5, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
59 Lê Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hòa

117A Ngô Đức Kế, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
433/10 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, TP.HCM
19 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, TP.HCM
19 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, TP.HCM
C2-803 Imperia, Mai Chí Tho, Quận 2, TP.HCM
508B KP4, P. An Phú, Q.2, TP.HCM
138 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM

292 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM


13.06 C/cư 1C1 Cantavil, P. An Phú, Q.2, Tp.HCM
Khu 10,Tân Bình, TP. Hải Dương
221 lô P, C/xá Thanh Đa, P.27, Bình Thạnh, TP HCM
B16 - BT6 - đô thị Văn Quán Yên Phúc - Phường Văn Quán, Quận Hà
Đông, Hà Nội
217 Nguyễn Thái Bình, Buôn MaThuột, Đắk Lắk
1438/4/12 Phạm Thế Hiển , Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
4C/2 Yên Thế, phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM
C04-05 Chung Cư The Harmona, 33 Trương Công Định, Phường 14,
Quận Tân Bình. Tp.HCM
4D10 Lương Thế Vinh, Phường 9, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
11.07, Lầu 11 (Tầng 12) Block A, Cao Ốc An Khang, Phường An Phú,
Quận 2, TP.HCM
750A/12 Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận, HCM
47/8 Trần hưng Đạo, Kp7, Thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên
Giang
68 Bùi Đình Túy, P.24, Q. Bình Thạnh
549/9 Xô Viết Nghệ Tinh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM
199 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Q.2, Tp.HCM
8A/1C2 Thái Văn Lung, P. Bến Nghé, Q1, Tp. HCM
809/4 Trần Hưng Đạo, phường 1, Quận 5, Tp HCM
A41 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
95 Lý Thường Kiệt, Khóm 1, Phường 1, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp
49/9, Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí
Minh
18K Nguyễn Thị Tần, P.2, Q.8, HCM
20 Ngõ 612, Đường La Thành, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, HN

Ấp Long Khánh 3, Tam Phước, Biên Hòa ,Đồng Nai


D2, P2, TT Kim Liên, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
27 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa kao, Quận 1, TP. HCM

7A/93 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM

26H2 TT Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
555/14/5A Xô Viết Nghệ Tĩnh , Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Số 1, Hẻm 19/15/2 Liễu Giai, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội


36A-N11-T/T Quân Đội K86, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội
66/4A Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. HCM
86/3 Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Số 56 trệt Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

14 Ngõ 3, Tổ 94 Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội


71/46 Nguyễn Bặc, Phường Ba, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
19B Tổ 1 Hoàng Văn Thụ, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

43 Lê Lợi, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, Đà Nẵng


28 Đường Nội Khu Hưng Phước II, Phường Tân Phong, Quận 7,
TP.HCM
92A 19 KDC Savimex, Gò Ô Môi, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành
phố Hồ Chí Minh
11 Đường 21, Khu Phố 6 , Phước Long B , Quận 9, TP.HCM
9, đường số 6, Khu Hiệp Ân, P5, Q.8, TP HCM
239/1, KP3, P. Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai
25 Huỳnh Khương An, P.3, Vũng Tàu, Bà Rịa- Vũng Tàu

K27A/9 Thái Phiên, Tổ 8, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP.
Đà Nẵng
205 Lô B, Chung cư Gò Dầu 1, Phường Tân Qu
12 Triệu Quang Phục, Phường 10, Quận 5, TP.HCM
Xuân Đồng, Tân Minh, Sóc Sơn ,Hà Nội

226/12/35 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh


Số 2A Đồng Nhân, P.Đồng Nhân, Q. Hai Bà trưng, Hà Nội
106/4 KP1 , Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM

157/35 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP.HCM


29/08/25E Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TP.HCM
P1702 Cantavil Hoàn Cầu, 600A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh,
TP.HCM
18 Đường Số 8, Phường Tam Phú, Quận Tân Định, TP.HCM
24/07 ( số mới 24/2) Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
126(27-06A) Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
Tập thể Viễn Thông, tổ 37, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
16/87/38 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3, TP.HCM
64 Hoàng An, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội
64 Hoàng An, Trung Phụng Q. Đống Đa, Hà Nội
176 Eomgwangro, Busanjin-gu, Busan, 614 - 714, Korea
V6-14-01 Sunrise city, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM
120 Bis Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
P102, D18 , Phương Mai , Quận Đống Đa, Hà Nội
53 Quai de la Baronnie, 94480 Ablon-sur-seine , france
32, đường A4, phường 12, quận Tân Bình, Tp HCM
A18 Đường D1 , Phường 25, Quận Bình Thanh , TP.HCM
60b Hải Phòng, Phường Thạch Thang, Tp Đà Năng, tỉnh Quảng Nam
Đà Năng

57/22 Nguyễn Văn Đừng, Phường 6, Quận 5, HCM

122 Nguyễn Văn Linh, Trung Hòa B, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà
Nẵng
365A/7 KP7, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

20.13 lô A C/cư 91 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP,HCM


1/2/25 đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Ấp Long Khánh 3, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai


122/3 Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
49/9, Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí
Minh
P205-B7, Nam Thành Công, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Số 125_ Phố Hoàng Ngân, Tổ 9, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy,

717/2 Lý Thường Kiệt, P.11, Q.Tân Bình, HCM


236 Nguyễn Tri Phương, P.4, Q.10, TP.HCM
137 D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TpHCM
Tổ 6, Lò Vôi, Phước Hưng, Huyện Long Điền, Bà Rịa Vung Tàu
236/41 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP HCM
128 Chu Mạnh Trinh, Phường 8, TP Vũng Tàu

Trung Quốc ( Đài Loan


717/2 Lý Thường Kiệt, P.11, Q.Tân Bình, HCM
43/30 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

28/1/15 Phan Đình Giót, Phường 2, TP.HCM


386/52 Bis Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quân 3, HCM

19 Lê Quang Định, P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM


194/24 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, HCM
Số 3, Hồ Bá Kiện, P15, Q.10, TpHCM
020 chung cư 1, Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, TP HCM

300 Quốc lộ 1, P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa , Đồng Nai


75 Hà Huy Tập, P. Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
217/28 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

12/7 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh
12/7 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh
15A, KP6, Phường Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
68/25A Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1 Tp.HCM

60 AVENUE DE LA PRINCESSE 78110 LE VESINET FRANCE


Số 3 Đường Tăng Bạt Hổ, Phường 9, TP. Vũng Tàu

8 Ngách 34/14 Văn Bảo, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

9832 ASHBUETON DE, CHAELOTTE NC 28216 USA


108 Thống Nhất, Quận Tân Phú, TP.HCM
125/42/9/24 Bùi Đình Túy, P.24, Q.Bình Thạnh, HCM
11 Đường 15, Khu Phố 3, Phường Bình An, Quận 2, TP.HCM

16 Glastone Road Bowral NSW 2576 , Australia

76A Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
12 Sư Thiện Chiếu, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM
346 Lô A, Chung cư Lạc Long Quân ( CC cũ), Phường 5, Quận 11

132/2 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận

Căn hộ 27.6A , C/cư Hùng Vương Plaza,126 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5
30 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
212/170/68 Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM
54A Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
169 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

125 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh

Shenzhen, Guangdong, China


11/10 Tân Hàng, P.10, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh

28B/24 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8, TP.Hô Chí Minh

61 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội


748/17/11 Đường Thống Nhất, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

140 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM


16A Thích Quảng Đức, P.5, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
Số 2 Lô C, Ngõ 3, Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

20 Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM


64 Hoàng An, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội

420/21 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

30 Ngô Quang Huy, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Số nhà 3 Ngách 2 ngõ 283 Trần Khắc Chân, P. Thanh Xuân, Q. Hai Bà
Trưng, Hà Nội

362/465 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Binhg, TP.HCM


28E Trường Chinh,Nguyễn Trãi, Đống Đa, Hà Nội

KOREA
371/30 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, TP HCM
220/9J Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

41 Trần Quý, Phường 4, Quận 11, TP.HCM


28 Đường Nội Khu Hưng Phước II, Phường Tân Phong, Quận 7,
TP.HCM
113/55 Võ Duy Ninh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

25 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM


277A Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí
Minh
239/40A Trần Văn Đang, P.11, Q.3, Tp.HCM
340C/11 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Tầng 8 , P810, toà nhà TTTM và căn hộ CC Xa La, Phúc La, Hà Đông,
Hà Nội
2/8 Đường Số 22, P.5, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
035 Lô J Cư Xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Số 41 Lương Định Của, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Tp. Hà
Nội
340/26 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q.Bình Thạnh, HCM

57/22/18 Phạm Thái Bường, Phường 4, TP.Vĩnh Long- Vĩnh Long


402/47 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3, TP.HCM
123 Dã Tượng, Phường 9, Quận 8, TP.HCM
270/730 Hòa Hảo, Phường 4, Quận 10, TP.HCM
34G Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
219 G39 KP2, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
304-C4 , Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

8G Trần Hữu Trang, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM


52 Hoa Mai, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

212B/D2 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 , Tp.HCM


Trung Quốc

132 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM


16/45/21 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM

10B Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, Tp. HCM


52 Lê Minh Xuân, Phường 8, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
252/57C Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

136/14 Phổ Quang, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM


Số 9 Đường 62 , KP3, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP.HCM
1773 Kha Vạn Cân, Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM

423/30A Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP.HCM


219 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10, TP.HCM

China
255/58 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
27B/2 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

A08-07 Chung cư Phú Thạnh, 53 Nguyễn Sơn, Quận Tân Phú, TP.HCM
4 bis/F Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
74/16 Thạnh Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Căn hộ EB1/1203 Pa - Block B1 (tầng 12)C/cư Kỷ Nguyên , EraTown Đường 15B ,


P. Phú Mỹ, Quận 7,TP.HCM
CANADA

183/32/6B2 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TpHCM

47 Thanh Mỹ, Phường 8 , Quận Tân Bình, TP.HCM


1331/15/72 Lê Đức Thọ, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM

521/56 Cách Mạng Tháng 8, Phường 13, Quận 10, TP.HCM

400/3 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
28/15 Mai Xuân Thưởng, P.1, Q.6, TP Hồ Chí Minh
818/1/15 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM
28 - C13 -15B Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Hàn Quốc

9/6 Đường số 9, Khu Phố 3, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức , TP.HCM
New Zealand
10 Walshe Road # 02-6 Singapore 257654
1507 Pine Street,Apt# A,San Francisco, CA 94109
912A ấp Long Thạnh, Xã Long Hòa, Cần Giờ, TP.HCM

288 A1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM


HÀN QUỐC
02/1A Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí
Minh
235 Nguyễn Văn Cừ, Q.1, TP.HCM
20 Tân Khai, Phường 4, Quận 11, TpHCM
20/11 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP.HCM

CH HÀN QUỐC

240/5 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8, TP.HCM


240/5 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8, tp Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC
830/16 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP.HCM
702G chung cư Him Lam Nam Khánh, Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM

65/4 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM


198/18 Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, TP.HCM
313/16 Khu Phố 5, P.Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP.HCM
22 Ngõ 29 Vũ Thạnh, Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội
430/79A Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
87 Lê Niệm, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

34 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, TP.HCM


52 Sầm Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
Số 6, Ngõ 67B, Phố Lý Nam Đế, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
115/91/6 Le Văn Sỹ, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
245/2/30 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
107/8C Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận , TP.HCM
19A Chi Lăng , Phước Tân , Nha Trang

15Đ6 Đồng Quốc Bình, Hải Phòng.


133/10A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
99/9 Cao Thắng, Phường 17, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
66/16 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
55/58 Nguyễn Văn Công, P3, Q. Gò Vấp, Tp. HCM
645 Đường 3/2, P.6, Q.10, HCM

Lô A-12-04, 163 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, TP.HCM


351/53 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
21/12 Hoàng Minh Giám, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
27/37/8 Nguyễn Đình Khơi, P.4, Q.Tân Bình, Tp.HCM
40 Bàu Cát 8, P.11, Q. Tân Bình, TP.HCM
710 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, Tp.HCM
793/28/1/16 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q.7, Tp.HCM
Số nhà 15, Ngõ 1, Ngách 1/34, hẻm 1/34/17 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội
Tầng A2-04, Chung cư Thiên Nam, 7A/162 Thành Thái, P.14, Q.10, Tp.HCM
237/5A, Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TPHCM
21 Đỗ Bí, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP HCM
Công ty TNHH MTV An Phú Hưng Phát, 51C/1 Khu phố 1A, phường
An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
27/45b Yersin, P 10, Đà Lạt, Lâm Đồng
188 BE2 Đường Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Q.2, TP.HCM

97/17 Đường 48, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TPHCM


71, Lê Trung Nghia, P12, Quận Tân Bình, TP HCM
41 đường số 6, KP4, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM
12A06 Cao Ốc An Phong, Đường 19, Phường An Phú, Q.2, TP.HCM

C7.05, Chung Cư Đất Phương Nam (241 Chu Văn An ), Phường 12, Quận Bình Thạnh,TP.HCM

161 Nguyễn Thái Học, Phường 5, Tp.Tuy Hoa, Phú Yên


78 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

525/22 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM


B16 KDC Nam Long, Phường Phú Nhuận, Quận 7, TP.HCM
Số116C Lương Khánh Thiện, Hải Phòng
33/15K Điên Biên Phủ, Phườn 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

18 Trần Doãn Khanh, Quận 1, TP.HCM

28A Đường 37, P. HB Chánh, Q. Thủ Đức, HCM


188 BE2 Đường Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM
11-E4-9 Sky Garden 3, Phú Mỹ Hưng, P. T6an Phong, Q.7, TP.HCM
V52005 Sunrise City, 23 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TP.HCM
69 Lê Anh Xuân, Chợ Liên Nghĩa, Lâm Đồng , Đà Lạt
185/34 Phan Đình Phùng, P.17, Q. Phú Nhuận, HCM
43R /24 Hồ Văn Huê, P.9, Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

17 Nguyễn Tri Phương, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai


Số 4 Đường 20 Khu Phố 5 , Phường Linh Tây , Quận Thủ Đức, TP.HCM
Số 112B/25 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM
14-16 Chung cư Bình Khánh, Lô B, Đường C, Quận 2, TpHCM
42 Hồ Bá Phấn, Phước Long A, Quận 9, TP.HCM
133 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
6/6 K.6 , Phường Tam Hiệp, Thành Phố Biên Hòa
68/5 Trần Tấn, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, HCM

96 Đường 23, KDC Phong Phú, Bình Hưng, Bình Chánh


252, Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3 (trường Cao Đẳng Giao Thông
Vận Tải
200/23 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM

6G9 Hẻm 151 Trần Não, P.Bình An, Quận 2, TP.HCM

92/28 Phạm Ngọc Thạch, Phưởng 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
139 Đường D2, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
T1-31 Khu Đô Thị Nam Thăng Long (Ciputra) P. Phú Thượng, Q. Tây
Hồ, Hà Nội

61/12 Nguyễn Cửa Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

57 Ký Con, P.4, Vũng Tàu, Bà Rịa- Vũng Tàu


208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
33/43 KP3 Đường Số 1, Lý Phục Man, Phường Bình Thuận, Quân 7, TP.HCM

VP 6A, Tầng 6, Tòa nhà phụ, KS ParkRoyal Sài Gòn, 311 Nguyễn Văn Trỗi,

B71 Đô Thị Trung Hòa, Nhân Chính, Ngõ 50, Đường Nguyễn Thị Định, Hà Nội
93 Nguyễn Tri Phương, Q.5, HCM
g13- Khu biệt Thự vườn Thủ Đức, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức

P0508 Tầng 5, Sảnh A-R5-Royal City Số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đĩnh, Quận
Thanh Xuân, Hà Nội
180/44 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
31 Hàn Thuyên, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
A14.06 Khu CHCC Hoàng Anh, 357 Lê Văn Lượng , Quận 7, TP.HCM
3/20 Đường D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
46 D4, Cư xá 304 , Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
33 đường 34A, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
20 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

12/4 Nguyễn Huy Tự, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM


19/63/34 Trần Bình Trọng, phường 5, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
526 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM
BlockA1-13.01, C/Cư Imperia , Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

87 Hoa Lan, Quận Phú Nhuận, TP.HCM


199/4 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
199/4 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
C2-803 Imperia, Mai Chí Tho, Quận 2, TP.HCM
508B KP4, P. An Phú, Q.2, TP.HCM
138 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3, Tp.HCM

184 Lê Đại Hành, Quận 11, Parkson FLemington-15.09A, Tp HCM


13.06 C/cư 1C1 Cantavil, P. An Phú, Q.2, Tp.HCM
359 Ngô Quyền, P. Tân Bình, Tp.Hải Dương
71 Trần Quang Khải, P. Tân Định Quận 1, TP.HCM

B16 - BT6 - đô thị Văn Quán Yên Phúc - Hà Đông, Hà Nội


649/28/2A Điện Biên phủ, P.25., Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Số 49 Đường số 3 KDC Nam Hùng Vương, An Lạc, Bình Tân, HCM
Căn hộ 12A3-4 Sky Garden 3, Phú My Hưng, Quận 7, Tp HCM
C04-05 C/C The Harmona, 33 Trương Công Định, P.14, Q.Tân Bình.
Tp.HCM
4D10 Lương Thế Vinh, Phường 9, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

22/12 Đồng Khởi, P4, Tân Bình, HCM


750A/12 Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận, HCM

47/8 Trần hưng Đạo, Kp7, Thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
39 Bùi Đình Túy, P.26, Q. Bình Thạnh
549/9 Xô Viết Nghệ Tinh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM
199 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Q.2, Tp.HCM
15A/35 Lê Thánh Tôn, Q.1, HCM
809/4 Trần Hưng Đạo, phường 1, Quận 5, Tp HCM
10/2 Sông Thao, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
95 Lý Thường Kiệt, Khóm 1, Phường 1, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp

49/9, Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Nam, 5 Sư Thiện Chiếu, phường 7, Quận 3, TP HCM
20 Ngõ 612, Đường La Thành, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, HN

41/21 Đồng Xoài, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM


C2 - 37 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội
27 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa kao, Quận 1, TP. HCM

7A/93 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM


Phòng 1009, nhà C2, C/cư Mandarin Garden ( Hòa Phát), số 1 Hoàng
Minh Giám, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
643/24/3D Xô Viết Nghệ Tĩnh , P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
TRẦN NGỌC ANH - Priority Tầng 2, Techcombank tower 181 BÀ
Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
NHÀ SỐ 7, NGÕ 3, VẠN PHÚC, BA ĐÌNH, HÀ NỘI
12P10 Đường 1A, P.Phú Mỹ, Q.7, HCM
188 Phan Văn Hân, P17,Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

Số 56 trệt Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM


T1-31 Khu Đô Thị Nam Thăng Long (Ciputra) P. Phú Thượng, Q. Tây
Hồ, Hà Nội
20/43 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM
24/2C Xô Viết Nghệ Tinh, P19, Quận BInh Thạnh, TP HCM

43 Lê Lợi, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, Đà Nẵng

148 Lê Văn Lương, Ấp 5, Phước Kiểng, Nhà Bè


92A 19 KDC Savimex, Gò Ô Môi, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành
phố Hồ Chí Minh
11 Đường 21, Khu Phố 6 , Phước Long B , Quận 9, TP.HCM
9, đường số 6, Khu Hiệp Ân, P5, Q.8, TP HCM
Số 24 lô A12, KDC An Bình, Tp. Biên Hòa
25 Huỳnh Khương An, P.3, Vũng Tàu, Bà Rịa- Vũng Tàu

K27A/9 Thái Phiên, Tổ 8, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP.
Đà Nẵng
205 Lô B, Chung cư Gò Dầu 1, Phường Tân Qu
12 Triệu Quang Phục, Phường 10, Quận 5, TP.HCM
70 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

226/12/35 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh


F1105/ĐN 3/ TÒA 15-17 NGỌC KHÁNH-BA ĐÌNH, HÀ NỘI
A1-1203 Chung cư Imperia, 5 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

157/35 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP.HCM


35 Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Số 4 Nhà chung Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


41/40 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM
24/07 ( số mới 24/2) Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
126(27-06A) Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
38/5 Nguyễn Duy Hiệu, Phương Thảo Điền, Quận 2 , TP.HCM
16/87/38 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3, TP.HCM
220/50A/47C Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Bình tah5nh, TP.HCM
220/50a/47c Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q. Bình Thạnh
176 Eomgwangro, Busanjin-gu, Busan, 614 - 714, Korea
V6-14-01 Sunrise city, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM
120 Bis Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
P102, D18 , Phương Mai , Quận Đống Đa, Hà Nội
29 Võ Trường Toản, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
32, đường A4, phường 12, quận Tân Bình, Tp HCM
A19 Khu Villas Mỹ Mỹ , Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

88 Hải Phòng, Quận Hải Châu, Tp Đà Năng

18, Nguyễn Thái Học, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM

07 Đức Lợi 2, P. Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng


365A/7 KP7, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai
AE2004 The Manor 1, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh,
TP.HCM
1/2/25 đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM
Nhà 124, trường Cao Đẳng An Ninh 2, Tam Phước , Biên Hòa, Đồng
Nai
số 7 Đường 31 Trần Não, P Bình An, Quận 2, TP. HCM

49/9, Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí
P205-B7, Nam Thành Công, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Lầu 8,H-M Building,728-730Võ Văn Kiệt,Q.5,HCM(CTTNHH Hoàng


Hưng H.T.D)
717/2 Lý Thường Kiệt, P.11, Q.Tân Bình, HCM
236 Nguyễn Tri Phương, P.4, Q.10, TP.HCM
137 D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TpHCM
Tổ 6, Lò Vôi, Phước Hưng, Huyện Long Điền, Bà Rịa Vung Tàu
762, đường số 7, Khu A, phường An Phú, quận 2, TP HCM
56 Trần Hưng Đạo, P.1, Tp.Vũng Tàu

154/33 khu phố 1, P.Tân Hòa, Biên Hòa , Đồng Nai


717/2 Lý Thường Kiệt, P.11, Q.Tân Bình, HCM
43/30 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

36/5A Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM


386/52 Bis Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quân 3, HCM

19 Lê Quang Định, P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM


299 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, HCM
7 (khu Mỹ Thái 2-S4), đường Mỹ Thái 2A, KP4, P. Tân Phú, Q.7, TPHCM
2407 Topaz 1, Saigon Pearl

9/4 A KP5 P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai


75 Hà Huy Tập, P. Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
139 Đường D3, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

36/70/7 đường D2, F.25, Q.Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh


36/70/7 đường D2, F.25, Q.Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
15A, KP6, Phường Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
68/25A Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1 Tp.HCM

12.12 C/ CƯ MỸ LONG, ĐƯỜNG 18, P.HIỆP BÌNH CHÁNH,


Q.THỦ ĐỨC
số 3 Tăng Bạt Hổ, P.9, TP. Vũng Tàu
Nhà số 8, ngõ 34, Ngách 14, Phố Vạn Bảo, P. Liễu Giai, Ba Đình, Hà
Nội

147/2E Trần Xuân Soạn, Phường Tân hưng, Quận 7, TP.HCM


108 Thống Nhất, Quận Tân Phú, TP.HCM
1311 Đường 28 Khu C, An Phú Khánh, Q.2, HCM
69 Đường 15, P. Bình An, Quận 2, TP.HCM

HPL Building, level 8, 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1

30 Hưng Thái 2, Phú My Hưng,Quận 7,TP. Hồ Chí Minh


SH10-1 kp Grandview, Đ Nguyễn Đức Cảnh, P. Tân Phong, Q.7
346 Lô A, Chung cư Lạc Long Quân ( CC cũ), Phường 5, Quận 11

45 đường 30 Trần Não, Q.2

126(27-06A) Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, TP.HCM


30 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
212/170/70 Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM
54A Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
64 Yên Đỗ, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

125 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh

1506 Chung Cư Phú Đạt ,Đường D5, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
11/10 Tân Hàng, P.10, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh

28A/21 Dương Bá Trạc, P.2, Q.8, TP.Hô Chí Minh

A11 Lan Anh Villas, Lương Định Của, P. An Khánh, Q.2, TP.HCM

C/C Thế Kỷ 21, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM


15/159A. Thống Nhất, P.15, Q.Gò Vấp, HCM

1106 Quang Trung, P.8, Q. Gò Vấp, Tp.HCM


20/9 Thích Quảng Đức, P.5, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
Phòng 1105 - Đ3 Tòa nhà 15-17 Ngọc Khánh , Ba Đình , Hà nội

Đài truyền hình HTV, 14 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp.HCM


220/50A/47C Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Bình tah5nh, TP.HCM
B502, Botanic Tower, 312 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q.Phú Nhuận,
Tp.HCM

30 Ngô Quang Huy, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Số nhà 3 Ngách 2 ngõ 283 Trần Khắc Chân, P. Thanh Xuân, Q. Hai Bà
Trưng, Hà Nội

20 Bắc Hải, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM


Số 373 Trường Chinh, P. Khương Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

BA1 - Mỹ Khanh, Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM


371/30 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, TP HCM
135/37/09 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

41 Trần Quý, Phường 4, Quận 11, TP.HCM


148 Lê Văn Lương, Ấp 5, Phước Kiểng, Nhà Bè
113/55 Võ Duy Ninh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

25 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM

354 Nơ Trang Long, P.13, Bình Thạnh, Tp.HCM


239/40A Trần Văn Đang, P.11, Q.3, Tp.HCM
340C/11 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Tầng 8 , P810, toà nhà TTTM và căn hộ CC Xa La, Phúc La, Hà Đông,
Hà Nội
51 Trương Định, P. Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
121 Lô II Cư Xá Thanh Đa, P.27, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

Nội

Số 41 Lương Định Của, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Tp. Hà
340/26 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q.Bình Thạnh, HCM

57/22/18 Phạm Thái Bường, Phường 4, TP.Vĩnh Long- Vĩnh Long


402/47 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3, TP.HCM
108/7 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM
187 Trịnh Đình Trọng, Phường Phú Trọng, Quận Tân Phú, TP.HCM
34G Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
219 G39 KP2, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
1505A c/c Hodeco, 36 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Vũng Tàu.

8G Trần Hữu Trang, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM


52 Hoa Mai, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

212B/D2 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 , Tp.HCM


272 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM

235 Nguyễn Văn Cừ, Q.1, TP.HCM


132 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM
A319 CC Phúc Thịnh, 341 Cao Đạt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM

26D7 Khu Biệt Thự Saigonpearl , P.22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM


2F Bình Giã, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM
28/43 Dương Bá Trạc, P.2, Q.8, TP.HCM

136/14 Phổ Quang, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM


Số 9 Đường 62 , KP3, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP.HCM
1773 Kha Vạn Cân, Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM

37 Yết Kiêu, Phường 9, Quận 5, TP.HCM


219 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10, TP.HCM

C/cư La Casa R22.5, Block 1A, số 89, Hoàng Quốc Việt, P. Phú Thuận,Q.7, Tp HCM
113/8 Võ Duy Ninh, Phương 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
83 Quốc Hương, P.Thảo Điền, Q.2, Tp.Hồ Chí Minh

A08-07 Chung cư Phú Thạnh, 53 Nguyễn Sơn, Quận Tân Phú, TP.HCM
8a/5B2 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
77 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận , TP.HCM

502/23/3 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM


427/46B Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

183/32/6B2 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TpHCM

Block A2-18.4 ,chung cư Hoàng Anh Gia Lai Giai Việt, 856 Tạ Quang Bửu, Phường 5,
Quận 8, TP.HCM
1331/15/72 Lê Đức Thọ, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM

781/a17 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

400/3 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
28/15 Mai Xuân Thưởng, P.1, Q.6, TP Hồ Chí Minh
30/14 Đường số 3, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP.HCM
28 - C13 -15B Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
LOT E- Đường Số 2, KCN Đồng An, Phường Thuận An, Tỉnh Bình Dương

9/6 Đường số 9, Khu Phố 3, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức , TP.HCM
103 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM
10 Walshe Road # 02-6 Singapore 257654
1507 Pine Street,Apt# A,San Francisco, CA 94109
A10, Biệt thư Hoja KDC Khang Điền, Dương Đình Hội, Quận 9, TP.HCM

288 A1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM


1st Floor, 18 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM
02/1A Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí
Minh
235 Nguyễn Văn Cừ, Q.1, TP.HCM
20 Tân Khai, Phường 4, Quận 11, TpHCM
20/11 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP.HCM
Công Ty TNHH Green Vina ,Ấp Bình Đáng, XÃ. Bình Hòa, Huyện
Thuận An, Bình Dương

1023 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP.HCM


1023 tạ Quang Bữu, Phường 6, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh
STT MÃ CĂN ĐIỆN THOẠI HỌ TÊN
1 P6-B02.01 973999696 Vũ Trọng Khôi
2 P6-B02.02 909552288 CAO QUỐC VINH
3 P6-B02.03
4 P6-B02.04 932141092 VŨ THỊ DUYÊN
5 P6-B02.05 902511940 TRẦN THỊ THANH THÚY
6 P6-B02.06 934873297 PHẠM THỊ XUÂN HÀ
7 P6-B02.07
8 P6-B03.01 902553255 NGUYỄN HOÀNG QUỐC ÂN
9 P6-B03.02 913681113 HỒ THỊ KIM ANH
10 P6-B03.03
11 P6-B03.04 903720188 VŨ THỊ MINH KHOA
12 P6-B03.05 915649062 HÀ THỊ YẾN
13 P6-B03.06 909239968 LÝ MINH
14 P6-B03.07
15 P6-B03.09 972398873 TRANG NHẬT MINH
16 P6-B03a.01 909881887 VƯƠNG Y LAN
17 P6-B03a.02 908204519 NGUYỄN THỊ LAN TRINH

18 P6-B03a.03 903624690 BÙI THỊ THANH HÀ

19 P6-B03a.04 1655545528 TRẦN THỊ ÁNH TUYÊT


20 P6-B03a.05 904715203 CHU VĂN VỸ
21 P6-B03a.06 989710638 PHẠM QUỐC ANH
22 P6-B03a.07 983659898 TRƯƠNG VIỆT CƯỜNG

23 P6-B03a.08 978790000 HỒ NGUYỄN THỦY TIÊN


24 P6-B03a.09 908409424 BÙI QUANG HUÂN
25 P6-B05.01 908456887 LÊ PHẠM HẢI SƠN
26 P6-B05.02 909306489 LÊ HOÀNG DÂNG
27 P6-B05.03 912347515 HÀ THỊ TÂM
28 P6-B05.04 908486217 LÊ THỊ HUỆ

29 P6-B05.05 914388688 NGUYỄN MINH HẰNG


30 P6-B05.06 902862868 NGUYỄN THÚY PHƯỢNG
31 P6-B05.07 983600566 NGUYỄN THỊ NHƯ ĐỊNH
32 P6-B05.08
33 P6-B05.09 963928429 NGUYỄN ANH NGỌC
34 P6-B06.01 938375488 MÃ HOÀNG ĐẠT
35 P6-B06.02 918697779 NGUYỄN THỊ MỘNG THÚY
36 P6-B06.03 977709433 PHAN NGỌC HÂN
37 P6-B06.04 903761928 NGUYỄN MINH HÒA

38 P6-B06.05 904246899 TRẦN ANH TÚ

39 P6-B06.06 912215081 TRẦN XUÂN AN


40 P6-B06.07
41 P6-B06.08
42 P6-B06.09 989959789 VÕ VĂN CHUNG
43 P6-B07.01 902517896 NGUYỄN THỊ THÚY
44 P6-B07.02 937773663 NGUYỄN THÚY XUÂN TIÊN
45 P6-B07.03
46 P6-B07.04 909530667 HUỲNH THỊ CÚC

47 P6-B07.05 0983531143/ 0988190605 TRƯƠNG THỊ THU HẰNG


48 P6-B07.06 909233918 NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH
49 P6-B07.07 988541477 NGUYỄN THỊ HÀ THANH
50 P6-B07.08
51 P6-B07.09 934040206 NGUYỄN THỊ THÙY HƯƠNG
52 P6-B08.01 988443337 VÕ THỊ KIM Ý
53 P6-B08.02 982550699 NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH
54 P6-B08.03 903318100 PHAN THỊ BA LÊ
55 P6-B08.04 903934139 HỒ HỮU TUẤN
56 P6-B08.05 983166490 THIỀU THỊ THÚY HẰNG
57 P6-B08.06 949109999 Lê Trọng Nghĩa

58 P6-B08.07 988988223 NGÔ ĐÌNH NGHĨA


59 P6-B08.08 988869999 PHAN HÀ THU
60 P6-B08.09 913734709 HUỲNH VĂN QUAN
61 P6-B09.01 903756956 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÀ
62 P6-B09.02 906472066 ĐOÀN QUỐC HỮU
63 P6-B09.03 97692180 HÀ ĐÌNH TUẤT
64 P6-B09.04 903936522 NHỮ HỒNG THANH
65 P6-B09.05 903619047 NGUYỄN THANH SƠN
66 P6-B09.06 903619047 NGUYỄN THANH SƠN

67 P6-B09.07 903032966 TRẦN HỒNG MỸ DUNG


68 P6-B09.08
69 P6-B09.09 908100699 VŨ THỊ MINH PHƯƠNG
70 P6-B10.01 937411505 JUAN CHIU CHIANG
71 P6-B10.02 986809727 LÊ VĂN BIÊN
72 P6-B10.03
73 P6-B10.04 903945570 NGUYỄN THANH MAI HẠC
74 P6-B10.05 903945570 NGUYỄN THANH MAI HẠC
75 P6-B10.06 903404516 NGUYỄN THANH TÂN
76 P6-B10.07 903404516 NGUYỄN THANH TÂN
77 P6-B10.08
78 P6-B10.09 908247586 BÙI THỊ THANH MAI
79 P6-B11.01 08 38813824/ 0903947969 TRẦN THỊ SÁNG
80 P6-B11.02 903669424 BÙI VĂN CƯỜNG
81 P6-B11.03
82 P6-B11.04
83 P6-B11.05 905776666 MAI ANH
84 P6-B11.06 908118388 MA WUN IAM
85 P6-B11.07 908456887 LÊ PHẠM HẢI SƠN
86 P6-B11.08 906660879 Mai Văn Quýnh
87 P6-B11.09 985139845 MAI THỊ QUYÊN
88 P6-B12.01 0976188686/0903334246 LÊ THỊ ĐÀI TRANG
89 P6-B12.02 903920927 ĐẶNG KHÔI NGUYÊN
90 P6-B12.03 983772358 MAI THANH VIỆT
91 P6-B12.04 918872871 NGUYỄN HỮU LỘC

92 P6-B12.05 906797867 NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG


93 P6-B12.06 903780588 LA TÚ LINH
94 P6-B12.07
95 P6-B12.08 906660879 Mai Văn Quýnh
96 P6-B12.09 908171345 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
97 P6-B12a.01 913659980 LƯU THỊ MỸ PHƯỚC

98 P6-B12a.02 913857956 LÊ THỊ KIM CHÂU


99 P6-B12a.03
100 P6-B12a.04 913633933 DƯƠNG NGỌC HẠNH
101 P6-B12a.05 908616292 ĐỖ THỊ KIM DUNG
102 P6-B12a.06 918687184 PHẠM THỊ HƯƠNG
103 P6-B12a.07
104 P6-B12a.08
105 P6-B12a.09 933109626 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HỒNG
106 P6-B14.01 913162888 NGUYỄN THIÊN LONG QUÂN
107 P6-B14.02 933609609 CAO THỊ PHI TRÂN
108 P6-B14.03 903746910 LÊ HỮU THỌ
109 P6-B14.04 903747075 NGUYỄN VĂN TIẾN
110 P6-B14.05 1212740135 NGUYỄN HUY CAO AN
111 P6-B14.06 1212740135 NGUYỄN HUY CAO AN
112 P6-B14.07
113 P6-B14.08 979757939 NGUYỄN BÌNH DƯƠNG
114 P6-B14.09 918905557 NGUYỄN HỒNG ANH
115 P6-B15.01 903351762 TRƯƠNG QUANG DŨNG
116 P6-B15.02 906777908 LÊ THỊ HẰNG
117 P6-B15.03 938933011 NGÔ THANH LÂM
118 P6-B15.04 913338577 VŨ HÀ PHƯƠNG
119 P6-B15.05 918697779 NGUYỄN THỊ MỘNG THÚY
120 P6-B15.06 903263550 PHAN VŨ HOÀNG
121 P6-B15.07
122 P6-B15.08
123 P6-B15.09 903910152 NHỮ DUY THÀNH
124 P6-B16.01 (08)38425925 NGUYỄN THỊ NỘ

125 P6-B16.02 909376869 LÊ THÀNH ĐOÀN


126 P6-B16.03 0919040712/0913753950 PHẠM NGỌC CƯ
127 P6-B16.04 0917546737/ 0936474780 LÊ THỊ TOAN
128 P6-B16.05 913056827 LÊ KIM HOA
129 P6-B16.06 936788626 PHAM HỒNG MINH
130 P6-B16.07
131 P6-B16.08

132 P6-B16.09 983365619 NGUYỄN THỊ THÙY LAN


133 P6-B17.01 917775777 VŨ ĐOÀN THANH KHÊ
134 P6-B17.02 918505337 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HUỆ
135 P6-B17.03 908553555 LÊ DIỄM HƯƠNG
136 P6-B17.04 903838794 VŨ THỊ TÂM TRINH
137 P6-B17.05 946802500 ĐOÀN THỊ HOÀI HƯƠNG
138 P6-B17.06 988539940 NGÔ TH. MINH HƯƠNG
139 P6-B17.07
140 P6-B17.08

141 P6-B17.09 934039775 NGUYỄN THỊ KIM CHI


142 P6-B18.01 1653966669 DƯƠNG THỊ MỸ DUNG

143 P6-B18.02 903463332 NGUYỄN THỊ KIM OANH


144 P6-B18.03
145 P6-B18.04 006143090738/ 0908348068 ĐÀO ANH THẮNG
146 P6-B18.05 903146336 NGUYỄN MẠNH
147 P6-B18.06 934576286 HOÀNG HỒNG MAI
148 P6-B18.07
149 P6-B18.08 116502187026 NGUYEN THUY T
150 P6-B18.09 908969889 NGUYỄN LỮ THÔNG
151 P6-B19.01 938107238 LÊ THI MAI
152 P6-B19.02 906688522 NGUYỄN MINH TUÂN
153 P6-B19.03 903606257 AFHAER HONG PHANKUL

154 P6-B19.04 938288888 TRẦN HOÀI PHƯƠNG


155 P6-B19.05 0918599845- Vinh PHẠM DUY THÀNH
156 P6-B19.06 908880468 CHU VIÊT CƯƠNG
157 P6-B19.07
158 P6-B19.08
159 P6-B19.09 913483939 HUỲNH THỊ BÍCH HẠNH

160 P6-B20.01 906631718 NGUYỄN TẤN THỜI

161 P6-B20.02 909553668 BÁ THỊ THUỲ DUNG


162 P6-B20.03 986657000 CHU THỊ BÍCH THỦY
163 P6-B20.04 907713467 LÊ THI KIM LAM
164 P6-B20.05 918057939 NGÔ VĂN TRUNG
165 P6-B20.06 908655181 NGUYỄN THỊ THANH HẢI
166 P6-B20.07
167 P6-B20.08

168 P6-B20.09 905126216 TRẦN THỊ HUỆ


169 P6-B21.01 903880214 NGUYỄN THỊ DUNG
170 P6-B21.02 913717241 NGUYỄN MINH NHỰT
171 P6-B21.03 902515009 NGUYỄN DUY KIM
172 P6-B21.04
173 P6-B21.05 908525296 ĐÀO NGUYỄN UYÊN CHI
174 P6-B21.06 983190493 TRẦN THÚY HOA
175 P6-B21.07 907030073 NGUYỄN LỘC DUY
176 P6-B21.08
177 P6-B21.09 909353012 TRANG CÔNG ĐOÀN
178 P6-B22.01 908327787 PHẠM TRỊNH TUẤN KHANH

179 P6-B22.02 903667099 ĐỖ QUANG THÁI


180 P6-B22.03 903986639 PHAN THỊ THÚY AN
181 P6-B22.04 1668382412 TRỊNH TỐ PHƯỢNG
182 P6-B22.05 903337070 NGUYỄN NAM TRÂN
183 P6-B22.06 969476868 LÊ PHƯƠNG HOÀN
184 P6-B22.07 908407508 TRƯƠNG HẢI YẾN
185 P6-B22.08 936431234 ĐỔ DUY ĐỨC
186 P6-B22.09 906093123 ĐỖ KHẮC HIẾU
187 P6-B23.03 821025431107 DAE EUN KO
188 P6-B23.04 912494838 DƯƠNG THỊ VIỆT PHƯƠNG
189 P6-B23.05 904765636 NGUYỄN PHAN ANH
190 P6-B23.06 987958979 NGUYỄN THỊ MAI LAN
191 P6-B24.01 903809078 TRƯƠNG NGỌC PHI YẾN
192 P6-B24.02 (08)38425925 NGUYỄN THỊ NỘ
193 P6-B24.03 944558839 ĐỖ THỊ HƯƠNG

194 P6-B24.04 913401838 NGUYỄN ĐĂNG SÂM


195 P6-B24.05
196 P6-B24.06 903371515 NGUYỄN QUỐC THANH
197 P6-B24.07
198 P6-B24.08

199 P6-B24.09 903500300 ĐÀM QUANG VINH


200 P6-B25.01 933927427 NGUYỄN THỊ HƯỜNG

201 P6-B25.02 939391981 MAI THỊ THANH THỦY


202 P6-B25.03 903056226 NGUYÊN BICH HÒA

203 P6-B25.04 913851246 TỐNG DUY THOẠI


204 P6-B25.05 937174889 ĐẶNG THỊ MỸ HẠNH

205 P6-B25.06 908884999 LÊ VĂN HẢI


206 P6-B25.07 929588888 NGUYÊN HIÊN PHƯƠNG
207 P6-B25.08

208 P6-B25.09 912378315 ĐOÀN QUỲNH HOA


209 P6-B26.01 913803952 TRƯƠNG NGỌC THỦY
210 P6-B26.02 906929898 NGUYỄN HUỲNH ANH THƯ
211 P6-B26.03 908060068 NGUYỄN CHÍ HƯNG
212 P6-B26.04 913947030 TRỊNH HỮU XUYÊN
213 P6-B26.05 918042536 PHẠM ANH ĐÀO
214 P6-B26.06 982097879 LÊ THỊ NGỌC LAN
215 P6-B26.07
216 P6-B26.08 919377231 HSIEH CHIN TENG
217 P6-B26.09 913803952 TRƯƠNG NGỌC THỦY
218 P6-B27.01 918205625 PHẠM VĂN MINH
219 P6-B27.02 1237504508 HÀ LIÊN HƯƠNG
220 P6-B27.03 903645565 NGUYỄN THU HƯƠNG
221 P6-B27.04 909241976 NGÔ MẠNH TIẾN
222 P6-B27.05
223 P6-B27.06 903618818 VÕ NGUYỄN THANH TÂM
224 P6-B27.07
225 P6-B27.08
226 P6-B27.09 909728290 PHẠM QUANG THÀNH
227 P6-B28.01 983572958 Nguyễn Văn Đáng
228 P6-B28.02 1237504508 HÀ LIÊN HƯƠNG
229 P6-B28.03
230 P6-B28.04 908331424 NGÔ HOÀNG KIM UYÊN
231 P6-B28.05 903752259 LÊ ĐỨC HIẾU
232 P6-B28.06 908838307 LÂM VĨNH THẮNG
233 P6-B28.07
234 P6-B28.08 903707177 NGUYỄN CÔNG DANH
235 P6-B28.09 903707177 NGUYỄN CÔNG DANH
236 P6-B29.01 908178346 NGÔ THỊ NHUNG
237 P6-B29.02 913917215 DOÃN MINH TÂM
238 P6-B29.03

239 P6-B29.04 903009767 CỔ MINH ĐỨC


240 P6-B29.05 979928987 NGUYỄN TIẾN HÙNG

241 P6-B29.06 962539388 ĐỖ ANH TUẤN


242 P6-B29.07
243 P6-B29.08 903193311 LÊ PHÚC HỮU
244 P6-B29.09 908603997 LÊ TÔN THỊ NGỌC THÙY
245 P6-B30.01 902777441 NGUYỄN THẢO LY
246 P6-B30.02 908387839 NGUYỄN NGỌC XUÂN THU
247 P6-B30.03
248 P6-B30.04 84839100255/61411545454 DORMER ANTHONY FREDERICK

249 P6-B30.05 0903755881 - 0903880214 PHAM NGOC NHƯ UYÊN


250 P6-B30.06 903690066 NGUYỄN HOÀNG HẠNH DUNG

251 P6-B30.07 937967897 LÊ THỤY TRÀ NI


252 P6-B30.08
253 P6-B30.09 903932310 NGUYỄN THỊ CÚC
254 P6-B31.04 903337070 NGUYỄN NAM TRÂN
255 P6-B31.05 908000866 PHẠM THỊ THU HÀ
256 P6-B31.06 934190866 TRẦN THỊ KIM HỒNG
257 P6-B31.09 909881117 NGUYỄN AN BÌNH
258 P6-B32.01 902999450 NGUYỄN HỮU NGHỊ
259 P6-B32.02 0908106300 / 0903333181 TRẦN THỊ NGỌC HẠNH
260 P6-B32.03
261 P6-B32.04 1203604713 YI WEIWU
262 P6-B32.05 908261668 ĐỖ DỮ HỌC
263 P6-B32.06 0903906899/ 0065 94699947 TRẦN THỊ THANH TRÚC
264 P6-B32.07
265 P6-B32.08
266 P6-B32.09 945416175 NGUYỄN THANH QUANG
267 P6-B33.01 983687697 NGUYỄN VĂN TUẤN
268 P6-B33.02 903844885 NGUYỄN ĐẶNG CHÍ CHUNG
269 P6-B33.03
270 P6-B33.04 919045992 THÁI THỊ BÍCH HẠNH
271 P6-B33.05 909926979 TRẦN THỊ THÚY KIỀU
272 P6-B33.06 983090468 TRẦN THU THỦY
273 P6-B33.07
274 P6-B33.08
275 P6-B33.09 936393687 BÙI PHƯƠNG THANH
276 P6-B34.01 936431234 ĐỔ DUY ĐỨC

277 P6-B34.02 902615889 NGÔ HOÀNG MINH HẠNH


278 P6-B34.03
279 P6-B34.04 964648355 NGUYỄN TƯỜNG VI
280 P6-B34.05 902967879 VŨ THỊ NHƯ MAI

281 P6-B34.06 903292440 HÀ THỊ THANH BÌNH


282 P6-B34.07
283 P6-B34.08
284 P6-B34.09 932000515 NGUYỄN HỮU QUỐC
285 P6-B35.01 902112838 PHẠM VĂN BÌNH
286 P6-B35.02
287 P6-B35.03
288 P6-B35.04 918035713 NOH BYUNG HWI
289 P6-B35.05 944333908 TRẦN DIỄM LAN
290 P6-B35.06 903911206 NGUYỄN THỊ THANH NGA
291 P6-B35.07
292 P6-B35.08
293 P6-B35.09 909819096 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THƯ

294 P6-B36.01 0906631718/ 0903710168 NGUYỄN TẤN THỜI


295 P6-B36.02 912354673 NGUYỄN KIM LONG
296 P6-B36.03
297 P6-B36.04 903923571 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

298 P6-B36.05 919594911 NGUYỄN THỊ HẢO


299 P6-B36.06 908841845 VƯƠNG THUY BAO LOAN
300 P6-B36.07 1222612618 ĐOÀN THỊ THÙY LINH
301 P6-B36.08

302 P6-B36.09 904001661 NGUYÊN QUỐC CHUNG


303 P6-B37.01 938302467 HỒ THỊ THANH TRÚC
304 P6-B37.02 913918962 NGUYỄN KINH LUÂN
305 P6-B37.03
306 P6-B37.04

307 P6-B37.05 904236979 ĐOÀN CƯỜNG


308 P6-B37.06 913808493 HOÀNG THANH MAI
309 P6-B37.07
310 P6-B37.08
311 P6-B37.09 NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG
312 P6-B38.01 904555383 ĐỖ THỊ KIM PHƯỢNG
313 P6-B38.02 903706240 PHAN MINH CHÁNH
314 P6-B38.03 932099186 NGUYỄN THANH PHƯƠNG
315 P6-B38.04 901338355 LẠI ĐỨC HOÀNG
316 P6-B38.05 937190576 TỐNG THỊ HỒNG NHUNG
317 P6-B38.06 988206118 TRẦN THỊ LIÊN HƯƠNG
318 P6-B38.07
319 P6-B38.08
320 P6-B38.09
321 P6-B39.01 983060200 TRỊNH QUANG CHUNG
322 P6-B39.02 935276257 BÙI THỊ CÁT NHI
323 P6-B39.03
324 P6-B39.04
325 P6-B39.05 902452699 NGUYỄN THỊ BẢY
326 P6-B39.06 912426296 LAI TING
327 P6-B40.01 81 427337000 NAKAJIMA KAZUHIRO
328 P6-B40.02 938940453 BÙI THỊ NGỌC LAN
329 P6-B40.03
330 P6-B40.04 903833968 TRẦN THỊ CẨM HÀ
331 P6-B40.05 01239682820/ 0903926323- TRẦN TUẤN SƠN
332 P6-B40.06 903604150 ĐINH THANH LONG
333 P6-B41.01 903632685 HUỲNH GIA HUỆ
334 P6-B41.02
335 P6-B41.03
336 P6-B41.04 0938138246/0914648844 LÊ HOÀNG SƠN
337 P6-B41.05 913944156 TRẦN PHƯỢNG LINH
338 P6-B42.01 908162543 PHẠM VĂN TỨ
339 P6-B42.02
340 P6-B42.03
341 P6-B42.04
342 P6-B42.05 913927939 VŨ THỊ THÚY HẰNG
343 P6-B42.06 903107258 VŨ TRƯỜNG SƠN
344 P6-B42.07
345 P6-B42.08
346 P6-B42.09 937857119 SUN HUNG-CHIEH
347 P6-B43.01 903754399 NGUYỄN ĐỨC HẠNH
348 P6-B43.02 906830797 NGUYỄN THỊ BẠCH YẾN
349 P6-B43.03
350 P6-B43.04 981688868 NGUYỄN MỸ TRANG
351 P6-B43.05 909972605 LÊ THỊ THU ÂU
352 P6-B43.06 903705671 BÙI VIỆT THẮNG
353 P6-B43.07
354 P6-B43.08

355 P6-B43.09 917567819 NGUYỄN ĐÌNH TÁM


356 P6-B44.01 962722183 LE LIEN
357 P6-B44.02
358 P6-B44.03 1638111128 NGUYỄN THỊ BẢO YẾN
359 P6-B44.04

360 P6-B44.05 938134006 ĐỖ MINH CHÂU


361 P6-B44.06 938811063 LÝ QUỐC TÍN
362 P6-B45.01 908670679 ĐẶNG THỊ MINH NGUYỆT
363 P6-B45.02
364 P6-B45.03 913632173 NGUYỄN XUÂN THÀNH
365 P6-B45.04 903807903 TRẦN THỊ TUYẾT
366 P6-B45.05 936536556 HỨA MINH TUẤN
367 P6-B45.06 938898659 NGUYỄN TẾ KHA
368 P6-B46.01 908156088 SHIN KYUNG SEON
369 P6-B46.02
370 P6-B46.03 0975676767/0967677776 NGUYỄN THANH HẢI
371 P6-B46.04 903610899 DARRYN DENNIS ALEXANDER HEGERTY
372 P6-B46.05 6590032870 KI WON UM
373 P6-B46.06 14158455125 PHẠM HOÀNG GIÁP
374 P6-B46.07 939277767 HA KHÁNH LY
375 P6-B46.08
376 P6-B46.09 901419797 BÙI THỊ LƯU ĐỨC
377 P6-B47.01 1215064220 HWANG YOUNG KIL

378 P6-B47.02 908278139 CUNG HÀ THÚY ANH


379 P6-B47.03 81 427337000 NAKAJIMA KAZUHIRO
380 P6-B47.04 0903867785/0903760660 TƯỞNG QUANG VŨ
381 P6-B47.05 903330335 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG

382 P6-B47.06 1242887887 OH HYEONGSEOP


383 P6-B48.05 939990219 LÝ HỒNG BÍCH NHUNG
384 P6-B48.06 0939990219.. LÝ HỒNG NHUNG
DANH SÁCH P6
VINHOMES CENTRAL PARK

ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ


173/23 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TpHCM
6B Công Trường Quốc Tế, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

65/4 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM


109/3 Dường Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP.HCM
hòa an - krôngpắc . Đăk Lăks

84/10 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM


145/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

1073/99 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM


E3A Điên Biên Phủ (Cx Tân Cảng) Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
P433 chung cư 47-57 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

907 Âu Cơ, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP.HCM
6/84 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM
1 Quang Trung, Phường 2, Bảo Lộc , Lâm Đồng
Phòng 701 , Chung cư 151 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận,TP
HCM

41 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM


18A-K30 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
207 Nguyễn Thị Định, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM
Số 253 Phố Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

642/43/20 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM


10/23/14 Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM
483/14 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, TP.HCM
Tổ 37,Khu Vực 7, Phường Đống Đa, TP.Quy Nhơn
42 Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
09 tầng 22 , Tháp R1, 968 Đường 3/2 , Phường 15, Quận 1, TP.HCM

11 Phố Lò Đúc, Phạm Đình Hổ,Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội


384/2A Lý Thái Tổ, Phường 10. Quận 10, TP.HCM
Pháp Vân, Phường Hoàng Việt, Hà Nội.
Cảnh Dương, Quảng Trachjm Quảng Bình
140/33 Vũ Tùng, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
212 Đường Số 3,Khu phố 3, P Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, HCM
102 chung cư Bắc Đinh Bộ Lĩnh, Lô A73, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
592B Bình Quới, P.28, Q.Bình Thạnh, HCM
A7 Tầng 10, Chung cư 93Lò Đúc, P.Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng,
Hà Nội
Số 28 lô 26D Lê Hống Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền,
Tp Hải Phòng

336/37 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
LK3-16 Khu nhà ở Khang Linh, Phường 10, Bà Rịa Vũng Tàu
11/10 Nguyễn Trọng Tuyển, P.15, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

190 Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 3, TP.HCM

766/16 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp. HCM


34/27/3 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
11/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

358/16/06 Cách Mạng tháng 8, Phường 10, Quận 3, TP.HCM


Ngãi hội 1, Đại Nghĩa, Long Phú, Sóc Trăng
32 Ích Thiện, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
134/39 KP4 , Phường Bình Thuận , Quận 7, TP.HCM
140 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
295 Ấp Mỹ Huề, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
68 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Thị Trấn Huyện Diễn Châu


54 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
34/13 Chu Văn An, Phường 1, Quận 6, TP.HCM
15/10 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
23/474I Lê Đức Thọ, P.16, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
Khu 4, Xã Vĩnh Phú, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ
68/5 Trần Tấn, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, HCM
37/9 Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM
37/9 Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM

118 Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, TP.HCM


12-14, Phòng 2B T2 Nguyễn Thiệp, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
169 Đường 20 , Phường 5, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Bắc Vực, Đô Thành, Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

339/29 Lê Văn Sĩ, Phường 13, Quận 3, TP.HCM


339/29 Lê Văn Sĩ, Phường 13, Quận 3, TP.HCM
436/15 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP.HCM
436/15 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP.HCM

15/1 Đồng Khởi, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM


40B Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Căn hộ 4 tầng 9 nhà B 102 Thái Thịnh, Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

13 Ngõ 26, Ngọc Hà, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội


CHINA
483/14 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, TP.HCM
198/36 đường 30/4, P.Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
05/4 Khe Sanh, Phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng
131 KP4, Phường Tân Tạo A, Quận Tân Bình, TP.HCM
172 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
121 C/cư Thanh Niên, Phường 14, Quân Tân Bình, TP.HCM
261/14 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
78/4/40 Phan Đình Phùng, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí
Minh
181F Đường Bình Thới, P.9, Q.11, HCM

198/36 đường 30/4, P.Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
60/09 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, TP.HCM
39/15 Nguyễn Cửu Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.HCM

Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương

121 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM


12- P7F Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Căn hộ 110, Cao ốc 107 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

102-D1 Lê Hồng Phong, Phường 4, TP.Vũng Tàu


112/9/30 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh , TP.HCM
152/8 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
834 Trần Hưng Đạo, Phường 7,Quận 5, TP.HCM
24 đường D1, P. Bình Khánh, Q.2, TP Hồ Chí Minh
P6_14B05, 57/8 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
P6_14B05, 57/8 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

9A2 Bình Giã, Phường 8, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu


127 Phạm Thái Bường, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
23B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
P108 Nhà A9, Số 1, Phố Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
112/3A Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Nhà B2 128 Thụy Khuê,Thụy Khuê ,Tây Hồ, Hà Nội
212 Đường Số 3,Khu phố 3, P Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, HCM
K70 tổ 29, P. Ngọc Hà, Q. Ba Đình, Hà Nội

18 Bis/27 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM


32, đường A4, phường 12, quận Tân Bình, Tp HCM
B704 Manor Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp
HCM
103/11A Phạm Hồng Thái, Phường 7, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
117A Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số 2 Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà Nội
P1606 Nhà 25 T1, Tổ 77, Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

i 317 lô i chung cư Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú,
TP.HCM
2436/18/3 KP2 , Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM
15A/35 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, HCM
394 Điên Biên Phủ, Phương 11, Quận 10, TP.HCM
135 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
50C4 Điện Biên Phủ, P25, Quận Bình Thạnh, HCM
108/22/2 Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, HCM

410/40 Đường Lê Văn Quới, Khu Phố 11, Phường Bình Hưng Hòa A,
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
269/37B Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
17 Lô C4 khu đô thị Nam Thăng Long , phường Phú Thượng, Q.Tây
Hồ, Hà Nội

21 Lãn Ông, P. Phan Bội Châu, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng


133, đường D2, phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM
105 A12, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
477 North Paloalfo Street, Mountain house CA 95391
124/2 Ngô Tất Tố, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
386/7B Lê Văn Sy, Phường 14, Quận 3, HCM
92 Lê Văn Linh, Phường 12, Quận 4, TP.HCM
Số 56 trệt Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

14 Ngõ 3, Tổ 94 Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội


71/46 Nguyễn Bặc, Phường Ba, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
19B Tổ 1 Hoàng Văn Thụ, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

43 Lê Lợi, Q.Hải Chậu, Đà Nẵng


28 Đường Nội Khu Hưng Phước II, Phường Tân Phong, Quận 7,
TP.HCM
92A 19 KDC Savimex, Gò Ô Môi, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành
phố Hồ Chí Minh
11 Đường 21, Khu Phố 6 , Phước Long B , Quận 9, TP.HCM
9, đường số 6, Khu Hiệp Ân, P5, Q.8, TP HCM
239/1, KP3, P. Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai
25 Huỳnh Khương An, P.3, Vũng Tàu, Bà Rịa- Vũng Tàu

K27A/9 Thái Phiên, Tổ 8, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP.
Đà Nẵng
205 Lô B, Chung cư Gò Dầu 1, Phường Tân Qu
12 Triệu Quang Phục, Phường 10, Quận 5, TP.HCM
Xuân Đồng, Tân Minh, Sóc Sơn ,Hà Nội

226/12/35 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh


Số 2A Đồng Nhân, P.Đồng Nhân, Q. Hai Bà trưng, Hà Nội
106/4 KP1 , Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM

157/35 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP.HCM


29/08/25E Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TP.HCM
P1702 Cantavil Hoàn Cầu, 600A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh,
TP.HCM

18 Đường Số 8, Phường Tam Phú, Quận Tân Định, TP.HCM


24/07 ( số mới 24/2) Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
126(27-06A) Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
Tập thể Viễn Thông, tổ 37, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
16/87/38 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3, TP.HCM
64 Hoàng An, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội
64 Hoàng An, Trung Phụng Q. Đống Đa, Hà Nội
176 Eomgwangro, Busanjin-gu, Busan, 614 - 714, Korea
V6-14-01 Sunrise city, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM
120 Bis Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
P102, D18 , Phương Mai , Quận Đống Đa, Hà Nội
14 Rue Severine, 91380 Chilly-Mazarin, France
32, đường A4, phường 12, quận Tân Bình, Tp HCM
A18 Đường D1 , Phường 25, Quận Bình Thanh , TP.HCM
60b Hải Phòng, Phường Thạch Thang, Tp Đà Năng, tỉnh Quảng Nam
Đà Năng

57/22 Nguyễn Văn Đừng, Phường 6, Quận 5, HCM

122 Nguyễn Văn Linh, Trung Hòa B, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà
Nẵng
365A/7 KP7, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

20.13 lô A C/cư 91 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP,HCM


1/2/25 đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Ấp Long Khánh 3, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai


122/3 Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
49/9, Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí
Minh
P205-B7, Nam Thành Công, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Số 125_ Phố Hoàng Ngân, Tổ 9, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy,
TP. Hà Nội
717/2 Lý Thường Kiệt, P.11, Q.Tân Bình, HCM
236 Nguyễn Tri Phương, P.4, Q.10, TP.HCM
137 D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TpHCM
Tổ 6, Lò Vôi, Phước Hưng, Huyện Long Điền, Bà Rịa Vung Tàu
236/41 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP HCM
128 Chu Mạnh Trinh, Phường 8, TP Vũng Tàu

Trung Quốc ( Đài Loan )


717/2 Lý Thường Kiệt, P.11, Q.Tân Bình, HCM
43/30 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
020 chung cư 1, Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, TP HCM
28/1/15 Phan Đình Giót, Phường 2, TP.HCM
386/52 Bis Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quân 3, HCM
19 Lê Quang Định, P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

194/24 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, HCM


Số 3, Hồ Bá Kiện, P15, Q.10, TpHCM
020 chung cư 1, Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, TP HCM

300 Quốc lộ 1, P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa , Đồng Nai


75 Hà Huy Tập, P. Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
217/28 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

12/7 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh
12/7 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh
15A, KP6, Phường Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
68/25A Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1 Tp.HCM

60 AVENUE DE LA PRINCESSE 78110 LE VESINET FRANCE


Số 3 Đường Tăng Bạt Hổ, Phường 9, TP. Vũng Tàu

8 Ngách 34/14 Văn Bảo, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

9832 ASHBUETON DE, CHAELOTTE NC 28216 USA


108 Thống Nhất, Quận Tân Phú, TP.HCM
125/42/9/24 Bùi Đình Túy, P.24, Q.Bình Thạnh, HCM
Số 11 Đường 15, Phường Bình An, Quận 2, TP.HCM

16 Glodstone Road Bowral NSW 2576 , Australia


76A Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí
Minh
12 Sư Thiện Chiếu, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM
346 Lô A, Chung cư Lạc Long Quân ( CC cũ), Quận 5, Phường 11, TP. HCM

132/2 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh
126(27-06A) Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
30 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
212/170/68 Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM
54A Điện Biên Phủ, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
64 Yên Đỗ, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
125 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh
Shenzhen, Guangdong, China
11/10 Tân Hàng, P.10, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
28B/24 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8, TP.Hô Chí Minh

61 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh


C/C Thế Kỷ 21, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
748/17/11 Đường Thống Nhất, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

140 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM


16A Thích Quảng Đức, P.5, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
Số 2 Lô C, Ngõ 3, Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

20 Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM


64 Hoàng An, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội

420/21 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

30 Ngô Quang Huy, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM


150/12 Huỳnh Văn Bánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Số nhà 3 Ngách 2 ngõ 283 Trần Khắc Chân, P. Thanh Xuân, Q. Hai Bà
Trưng, Hà Nội

362/465 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Binhg, TP.HCM


28E Trường Chinh,Nguyễn Trãi, Đống Đa, Hà Nội

KOREA
371/30 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, TP HCM
220/9J Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

41 Trần Quý, Phường 4, Quận 11, TP.HCM


28 Đường Nội Khu Hưng Phước II, Phường Tân Phong, Quận 7,
TP.HCM
113/55 Võ Duy Ninh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

25 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM


277A Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí
Minh
239/40A Trần Văn Đang, P.11, Q.3, Tp.HCM
340C/11 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

P810, toà nhà TTTM và căn hộ CC Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
2/8 Đường Số 22, P.5, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
035 Lô J Cư Xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Số 41 Lương Định Của, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Tp. Hà
Nội
340/26 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q.Bình Thạnh, HCM

57/22/18 Phạm Thái Bường, Phường 4, TP.Vĩnh Long- Vĩnh Long


402/47 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3, TP.HCM
123 Dã Tượng, Phường 9, Quận 8, TP.HCM
270/730 Hòa Hảo, Phường 4, Quận 10, TP.HCM
34G Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
219 G39 KP2, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
304-C4 , Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

8G Trần Hữu Trang, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM


52 Hoa Mai, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

212B/D2 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 , Tp.HCM


Trung Quốc

132 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM

16/45/21 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM


10B Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, Tp. HCM
52 Lê Minh Xuân, Phường 8, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
252/57C Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

136/14 Phổ Quang, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM


Số 9 Đường 62 , KP3, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP.HCM
1773 Kha Vạn Cân, Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM
423/30A Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP.HCM
219 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10, TP.HCM

China
255/58 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
27B/2 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

A08-07 Chung cư Phú Thạnh, 53 Nguyễn Sơn, Quận Tân Phú, TP.HCM
4 bis/F Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
74/16 Thạnh Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Căn hộ EB1/1203 Pa - Block B1 (tầng 12)C/cư Kỷ Nguyên , EraTown Đường 15B ,


P. Phú Mỹ, Quận 7,TP.HCM
CANADA

183/32/6B2 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TpHCM

47 Thanh Mỹ, Phường 8 , Quận Tân Bình, TP.HCM


1331/15/72 Lê Đức Thọ, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM
521/56 Cách Mạng Tháng 8, Phường 13, Quận 10, TP.HCM

400/3 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
28/15 Mai Xuân Thưởng, P.1, Q.6, TP Hồ Chí Minh
818/1/15 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM
28 - C13 -15B Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Hàn Quốc

9/6 Đường số 9, Khu Phố 3, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức , TP.HCM
New Zealand
10 Walshe Road # 02-6 Singapore 257654
1507 Pine Street,Apt# A,San Francisco, CA 94109
912A ấp Long Thạnh, Xã Long Hòa, Cần Giờ, TP.HCM

288 A1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM


HÀN QUỐC
02/1A Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí
Minh
20 Tân Khai, Phường 4, Quận 11, TpHCM
20/11 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP.HCM

CH HÀN QUỐC
240/5 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8, TP.HCM
240/5 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8, tp Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC
173/23 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TpHCM
42 Trần Cao Vân, P.6, Quận 3, Tp.HCM

65/4 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM


109/3 Dường Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP.HCM
Lầu 08.07 , 214 Trần Quang Khải, Quận 1, TP.HCM

483/14 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, TP.HCM


145/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

1073/99 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM


E3A Điên Biên Phủ (Cx Tân Cảng) Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
29 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

75 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP.HCM


6/84 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM
37 bis/6 Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1, TP..HCM

Phòng 701 , Chung cư 151 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận,
TP.HCM
Chung cư Thế Hệ Mới, Phòng D11, 17 Hồ Hảo Hớn , Phường Cô Giang , Quận 1,
TP.HCM
18A-K30 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
327 Nguyễn Duy Trình, P. Bình Trưng Tây, Q.2, TP.HCM
Số 253 Phố Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
B2.24.03 Căn Hộ Hoàng Anh Gold House, Lê Văn Lượng, Phước Kiểng, Nhà Bè,
TP.HCM
Lầu 8, 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM
483/14 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, TP.HCM
18/6/11 Đường 6, KP 5, P. Bình Trưng Đông, Quận 2, HCM
Số 38A, Đường 47, Thảo Điền, Quận 2, TpHCM
09 tầng 22 , Tháp R1, 968 Đường 3/2 , Phường 15, Quận 1, TP.HCM
P.2114 C/cư Kinh Đô, 93 Lò Đúc, p. Phạm Đình Thổ, Q. Hai Bà
Trưng, Hà Nội
384/2A Lý Thái Tổ, Phường 10. Quận 10, TP.HCM
P304 nhà A30, Viện Công Nghê Môi Trường, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
75/3 Dương Đình Hội, Phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM
153/119 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
212 Đường Số 3,Khu phố 3, P Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, HCM
1704A Thảo Điền Pearl, Phường Thảo Điền, 20 Quốc Hương, Quận 2, TP.HCM
592B Bình Quới, P.28, Q.Bình Thạnh, HCM
F1105, Đơn Nguyên 3, tòa nhà 15-17 Ngọc Khánh, P. Giang Võ, Ba
Đình, Hà Nội

3 lô 6B Lê Hồng Phong, P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

336/37 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
LK3-16 Khu nhà ở Khang Linh, Phường 10, Bà Rịa Vũng Tàu
188 BE2 Đường Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM

190 Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 3, TP.HCM


Hẻm 354 Lý Thường Kiệt, Lầu 9, căn số 5 , Lô C, Chung Cư Bưu Điện,
P14, Q10, Tp. HCM
T2-2301 The Visa , 628C Xa Lộ Hà Nội, An Phú, Q.2, TP.HCM
5-11 Cao Ốc An Khang, An Phú An Khánh, Q.2, TP.HCM

358/16/06 Cách Mạng tháng 8, Phường 10, Quận 3, TP.HCM


214 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM
32 Ích Thiện, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Số 12 Đường 19 , Phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM
140 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
295 Ấp Mỹ Huề, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
39 Bùi Đình Túy, P.26, Q. Bình Thạnh

177 Đường số 7, Khu dân cư Hồng Phát, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

01 Phạm Viết Chánh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM


328 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, TP.HCM
212 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q.1, Tp. HCM

Khu 4, Xã Vĩnh Phú, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ


68/5 Trần Tấn, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, HCM
125/121/48 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
125/121/48 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q. Bình Thạnh, TPHCM
10.23 Chung cư Flemington, 184 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11,
TP.HCM
12-14, Phòng 2B T2 Nguyễn Thiệp, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
169 Đường 20 , Phường 5, Quận Gò Vấp, TP.HCM
54 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

339/29 Lê Văn Sĩ, Phường 13, Quận 3, TP.HCM


339/29 Lê Văn Sĩ, Phường 13, Quận 3, TP.HCM
436/15 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP.HCM
436/15 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP.HCM

232 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM


40B Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Căn hộ 4 tầng 9 nhà B 102 Thái Thịnh, Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

P1008, Nhà E5, Đô Thị Ciputra, Q.BẮc Từ Liêm, HÀ Nội


121/1 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Q2, Tp. HCM
483/14 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, TP.HCM
198/36 đường 30/4, P.Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
05/4 Khe Sanh, Phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng
51A Huỳnh Khương Ninh, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Số 8 Phạm Văn Nghị, Nam Thiên 3, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM
D25-08 Lô D2, chung cư HAGL3, Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, TP.HCM
261/14 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
78/4/40 Phan Đình Phùng, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí
Minh
181F Đường Bình Thới, P.9, Q.11, HCM

198/36 đường 30/4, P.Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
234 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q.1, Tp.HCM
W4-06.05 Sunrise City, 25 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM
Tầng 5, Tháp A Tòa Nhà trung tâm hành chính tình Bình Dương, Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình
Dương

121 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM


12- P7F Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Căn hộ 110, Cao ốc 107 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

487/46/18 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
M1613 Carillon, Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM
152/8 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
5 Nguyễn Thành Ý, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
24 đường D1, P. Bình Khánh, Q.2, TP Hồ Chí Minh
11B Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
11B Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

D14-01, Hoàng Anh Gia Lai 3, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Phước Kiển, Huyện Nhà Bè
AA223 KP Garden Plaza 2, P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
23B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
23 Ngõ 291 Lạc Long Quân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
112/3A Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
20 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Quận 1, HCM
212 Đường Số 3,Khu phố 3, P Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, HCM
3C5-4 Sky Garden 2, Phú Mỹ Hưng, Q.7, Tp.HCM

28 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
32, đường A4, phường 12, quận Tân Bình, Tp HCM
B704 Manor Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp
HCM
103/11A Phạm Hồng Thái, Phường 7, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Lầu 6 số 1 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
Số 2 Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà Nội
P1606 Nhà 25 T1, Tổ 77, Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

i 317 lô i chung cư Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú,
TP.HCM
B8-02 Âu Cơ Tower, 659 Âu Cơ, Phường Tân thành, Quận Tân Phú, TP.HCM
15A/35 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, HCM
164 Đường Số 1 , Khu dân cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Bình Chánh
135 Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
24/15/4 Đường D3, Quận Bình Thạnh, HCM

354/91 Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM


76 Lê Lai, Q.1, TP.HCM ( tầng 18, tòa nhà AB)

TẠ THỊ VÂN HẰNG - Techcombank 37 Đào Tấn, Q.Ba Đình, Hà Nội

5/2-6 Schewebel St, Marrick Ville NSW22-04, Australia


133, đường D2, phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM
số 18BT1 Mễ trì Hạ,Nam Từ Liêm,Hà Nội
477 North Paloalfo Street, Mountain house CA 95391
451/45 Hai Bà Trưng, P.8, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh
185/34 Phan Đình Phùng, P.17, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
793/28/1/16 Trần Xuân Soạn, P. Tân hưng, Q.7, TP.HCM
Số 56 trệt Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
T1-31 Khu Đô Thị Nam Thăng Long (Ciputra) P. Phú Thượng, Q. Tây
Hồ, Hà Nội
20/43 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM
24/2C Xô Viết Nghệ Tinh, P19, Quận BInh Thạnh, TP HCM

43 Lê Lợi, Q.Hải Chậu, Đà Nẵng

148 Lê Văn Lương, Ấp 5, Phước Kiểng, Nhà Bè


92A 19 KDC Savimex, Gò Ô Môi, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành
phố Hồ Chí Minh
11 Đường 21, Khu Phố 6 , Phước Long B , Quận 9, TP.HCM
9, đường số 6, Khu Hiệp Ân, P5, Q.8, TP HCM
Số 24 lô A12, KDC An Bình, Tp. Biên Hòa
25 Huỳnh Khương An, P.3, Vũng Tàu, Bà Rịa- Vũng Tàu

K27A/9 Thái Phiên, Tổ 8, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP.
Đà Nẵng
205 Lô B, Chung cư Gò Dầu 1, Phường Tân Qu
12 Triệu Quang Phục, Phường 10, Quận 5, TP.HCM
70 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM ( gặp chị Đường )

226/12/35 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh


F1105/ĐN 3/ TÒA 15-17 NGỌC KHÁNH-BA ĐÌNH, HÀ NỘI
A1-1203 Chung cư Imperia, 5 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

157/35 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP.HCM


35 Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Số 4 Nhà chung Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội


41/40 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM
24/07 ( số mới 24/2) Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
126(27-06A) Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
38/5 Nguyễn Duy Hiệu, Phương Thảo Điền, Quận 2 , TP.HCM
16/87/38 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3, TP.HCM
220/50A/47C Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Bình tah5nh, TP.HCM
220/50a/47c Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q. Bình Thạnh
176 Eomgwangro, Busanjin-gu, Busan, 614 - 714, Korea
V6-14-01 Sunrise city, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM
120 Bis Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
P102, D18 , Phương Mai , Quận Đống Đa, Hà Nội
29 Võ Trường Toản, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
32, đường A4, phường 12, quận Tân Bình, Tp HCM
A19 Khu Villas Mỹ Mỹ , Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

88 Hải Phòng, Quận Hải Châu, Tp Đà Năng

18, Nguyễn Thái Học, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM

07 Đức Lợi 2, P. Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng


365A/7 KP7, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai
AE2004 The Manor 1, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh,
TP.HCM
1/2/25 đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM
Nhà 124, trường Cao Đẳng An Ninh 2, Tam Phước , Biên Hòa, Đồng
Nai
số 7 Đường 31 Trần Não, P Bình An, Quận 2, TP. HCM
49/9, Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí
Minh
P205-B7, Nam Thành Công, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Lầu 8,H-M Building,728-730Võ Văn Kiệt,Q.5,HCM(CTTNHH Hoàng


Hưng H.T.D)
717/2 Lý Thường Kiệt, P.11, Q.Tân Bình, HCM
236 Nguyễn Tri Phương, P.4, Q.10, TP.HCM
137 D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TpHCM
Tổ 6, Lò Vôi, Phước Hưng, Huyện Long Điền, Bà Rịa Vung Tàu
762, đường số 7, Khu A, phường An Phú, quận 2, TP HCM
56 Trần Hưng Đạo, P.1, Tp.Vũng Tàu

154/33 khu phố 1, P.Tân Hòa, Biên Hòa , Đồng Nai


717/2 Lý Thường Kiệt, P.11, Q.Tân Bình, HCM
43/30 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
2407 Topaz 1, Saigon Pearl
36/5A Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
386/52 Bis Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quân 3, HCM
19 Lê Quang Định, P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

299 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, HCM


7 (khu Mỹ Thái 2-S4), đường Mỹ Thái 2A, KP4, P. Tân Phú, Q.7, TPHCM
2407 Topaz 1, Saigon Pearl

9/4 A KP5 P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai


75 Hà Huy Tập, P. Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
139 Đường D3, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

12/7 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh
12/7 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh
15A, KP6, Phường Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
68/25A Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1 Tp.HCM

12.12 C/ CƯ MỸ LONG, ĐƯỜNG 18, P.HIỆP BÌNH CHÁNH,


Q.THỦ ĐỨC
Số 3 Đường Tăng Bạt Hổ, Phường 9, TP. Vũng Tàu
Nhà số 8, ngõ 34, Ngách 14, Phố Vạn Bảo, P. Liễu Giai, Ba Đình, Hà
Nội

147/2E Trần Xuân Soạn, Phường Tân hưng, Quận 7, TP.HCM


108 Thống Nhất, Quận Tân Phú, TP.HCM
1311 Đường 28 Khu C, An Phú Khánh, Q.2, HCM
69 Đường 15, P. Bình An, Quận 2, TP.HCM

HPL Building, level 8, 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1 , TP.HCM

30 Hưng Thái 2, Phú My Hưng,Quận 7,TP. Hồ Chí Minh


SH10-1 kp Grandview, Đ Nguyễn Đức Cảnh, P. Tân Phong, Q.7
346 Lô A, Chung cư Lạc Long Quân ( CC cũ), Quận 5, Phường 11, TP. HCM

45 đường 30 Trần Não, Q.2, Tp.HCM


126(27-06A) Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
30 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
212/170/70 Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM
54A Điện Biên Phủ, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
64 Yên Đỗ, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
125 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh
1506 Chung Cư Phú Đạt ,Đường D5, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
11/10 Tân Hàng, P.10, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
28A/21 Dương Bá Trạc, P.2, Q.8, TP.Hô Chí Minh

A11 Lan Anh Villas, Lương Định Của, P. An Khánh, Q.2, TP.HCM
C/C Thế Kỷ 21, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
15/159A. Thống Nhất, P.15, Q.Gò Vấp, HCM

1106 Quang Trung, P.8, Q. Gò Vấp, Tp.HCM


20/9 Thích Quảng Đức, P.5, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
Phòng 1105 - Đ3 Tòa nhà 15-17 Ngọc Khánh , Ba Đình , Hà nội

Đài truyền hình HTV, 14 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp.HCM


220/50A/47C Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Bình tah5nh, TP.HCM
B502, Botanic Tower, 312 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q.Phú Nhuận,
Tp.HCM

30 Ngô Quang Huy, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM


150/12 Huỳnh Văn Bánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Căn hộ 12A tầng 21 tòa nhà R5A Royal, 72A Nguyễn Trãi, Q. Thanh
Xuân, Hà Nội

20 Bắc Hải, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM


Số 373 Trường Chinh, P. Khương Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

BA1 - Mỹ Khanh, Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM


371/30 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, TP HCM
135/37/09 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

41 Trần Quý, Phường 4, Quận 11, TP.HCM

148 Lê Văn Lương, Ấp 5, Phước Kiểng, Nhà Bè


113/55 Võ Duy Ninh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

25 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM

354 Nơ Trang Long, P.13, Bình Thạnh, Tp.HCM


239/40A Trần Văn Đang, P.11, Q.3, Tp.HCM
340C/11 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Tầng 8 , P810, toà nhà TTTM và căn hộ CC Xa La, Phúc La, Hà Đông,
Hà Nội
51 Trương Định, P. Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
121 Lô II Cư Xá Thanh Đa, P.27, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

Số 11, Dãy 16A4, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà
Nội.
340/26 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q.Bình Thạnh, HCM

57/22/18 Phạm Thái Bường, Phường 4, TP.Vĩnh Long- Vĩnh Long


402/47 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3, TP.HCM
108/7 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM
187 Trịnh Đình Trọng, Phường Phú Trọng, Quận Tân Phú, TP.HCM
34G Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
219 G39 KP2, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
1505A c/c Hodeco, 36 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Vũng Tàu

8G Trần Hữu Trang, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM


52 Hoa Mai, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

212B/D2 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 , Tp.HCM


272 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM
235 Nguyễn Văn Cừ, Q.1, TP.HCM
132 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM

A319 CC Phúc Thịnh, 341 Cao Đạt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM


26D7 Khu Biệt Thự Saigonpearl , P.22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
2F Bình Giã, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM
28/43 Dương Bá Trạc, P.2, Q.8, TP.HCM

136/14 Phổ Quang, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM


Số 9 Đường 62 , KP3, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP.HCM
1773 Kha Vạn Cân, Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM
37 Yết Kiêu, Phường 9, Quận 5, TP.HCM
219 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10, TP.HCM

C/cư La Casa R22.5, Block 1A, số 89, Hoàng Quốc Việt, P. Phú Thuận,Q.7, Tp HCM
113/8 Võ Duy Ninh, Phương 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
83 Quốc Hương, P.Thảo Điền, Q.2, Tp.Hồ Chí Minh

A08-07 Chung cư Phú Thạnh, 53 Nguyễn Sơn, Quận Tân Phú, TP.HCM
8a/5B2 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
77 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận , TP.HCM

502/23/3 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM


427/46B Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

183/32/6B2 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TpHCM

Block A2-18.4 ,chung cư Hoàng Anh Gia Lai Giai Việt, 856 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận
8, TP.HCM
1331/15/72 Lê Đức Thọ, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM
781/a17 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

400/3 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
28/15 Mai Xuân Thưởng, P.1, Q.6, TP Hồ Chí Minh
30/14 Đường số 3, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP.HCM
28 - C13 -15B Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
LOT E- Đường Số 2, KCN Đồng An, Phường Thuận An, Tỉnh Bình Dương

9/6 Đường số 9, Khu Phố 3, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức , TP.HCM
103 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM
10 Walshe Road # 02-6 Singapore 257654
1507 Pine Street,Apt# A,San Francisco, CA 94109
A10, Biệt thư Hoja KDC Khang Điền, Dương Đình Hội, Quận 9, TP.HCM

288 A1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM


1st Floor, 18 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM
02/1A Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí
Minh
235 Nguyễn Văn Cừ, Q.1, TP.HCM
20 Tân Khai, Phường 4, Quận 11, TpHCM
20/11 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP.HCM
Công Ty TNHH Green Vina ,Ấp Bình Đáng, XÃ. Bình Hòa, Huyện
Thuận An, Bình Dương
1023 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP.HCM
1023 tạ Quang Bữu, Phường 6, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh
TRẦN HÀ QUỲNH NHƯ 937848252
LÝ QUÂN VŨ 983089930
VŨ THỊ DUYÊN 932141092
NGUYỄN THỊ MINH THUYỀN 909554481
LÊ HOÀNG THÚY VIỄN 909546161
TRẦN TRUNG ĐỨC 913362762
TRỊNH VŨ LONG GIAO 903461998
LÊ KIM ĐIỀU 909059093
TRẦN THỊ THU THỦY 9183458820
PHAN THỊ HỒNG NAM 982824260
LƯƠNG THỊ HẰNG NGA 166399718
PHẠM THỊ THANH THÚY 912722917
NGUYỄN THỊ NHƯ THANH 937341805
NGUYỄN THỊ THƠM 983110306
PHAN THỊ QUÝ KHOA 0905757929/0905166241
NGUYỄN THỊ LAN 979667595
NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 1203899263
NGUYỄN ANH HOÀNG 908036745
TRẦN THÙY LINH 913925924
NGUYÊN HAI HÀ 906606506
PHẠM THỊ KIM PHƯỢNG 934077939
NGUYỄN VÂN KHANH 908203246
TRẦN CẢNH THÔNG 01267655611/ 07 9031372997
LÊ ĐỨC QUANG MINH 1285732595
TRƯƠNG THỊ DU LY 908890903
TRƯƠNG THỊ KIM CÚC 912112923
LÊ THỊ THU HUỆ 908193338
KIỀU THỊ THU HƯƠNG 903862881
PHÍ THỊ THANH BÌNH 913224577
TRẦN KHẮC SANG 918862847
TẠ ĐÌNH DOAN/DƯƠNG NGOC THIÊN THANH 978893131
NGUYỄN THÀNH TRÚC LINH 934138099
NGUYỄN THỊ HÒA BÌNH 908482356
CHU THỊ HOÀNG MAI 903302690
PHAN THỊ HOÀNG YẾN 937773663
LÊ MINH TÂM 949759549
NGUYỄN ĐỨC ẢNH (NGUYÊN QUỐC BẢO) 903815014
HOÀNG THỊ MINH QUYÊN 908432700
NGUYỄN THỊ QUÝ CHÂU 948464666
NGUYỄN THỊ BÍCH DIỆU 943304330
LÊ THỊ THANH NGỌC 6187658534
NGUYỄN THU HIỀN 909625049
NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 908777568
TRẦN THỊ THU HƯƠNG 909760925
NGUYỄN VĂN THÌN 982242866
PHAN HOÀI NHÂN 903722916
TRƯƠNG MINH THẢO 908171139
TRẦN THANH HÀ 979703112
NGUYỄN THÚY XUÂN TIÊN 937773663
LÊ THỊ NGỌT 918110693
PHẠM VĂN HỒNG 903935085
LÊ THỊ MỘNG QUỲNH 0909201290/0946112113
VÕ THỊ NGỌC THỦY 903951542
HỒ THỊ THU HÀ 947555666
SỬ SƠN 907504272
NGUYỄN THỊ MINH XUÂN 989775969
NGUYỄN THỊ THÚY NGẦN 907895689
NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 902280086
NGUYỄN THỊ DƯƠNG 988236769
TRẦN THỊ HUỆ 932235123
QUÁCH THỊ MỸ HẠNH
Nhữ Hồng Thanh 903936522
TRẦN TRUNG HIẾU 966000000
NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN 903330052
TRẦN VĂN DƯỠNG 913949157
NGUYỄN THỊ VÂN ANH 983234363
NGUYỄN THỊ KIM THẢO 908358819
VŨ MẠNH KHÁNG 903706012
TRẦN HOÀI PHƯƠNG 938288888
PHẠM VIỆT HẢI
BÙI THANH TÂM 913947550
Bà Nguyễn Thục Hiền 08.3512 8888
ĐẶNG THỊ THU HUYỀN 903968325
Phan Thị Ánh Tuyết 08 35127222
LÊ THỊ HOA 903406268
LU TÚ VÂN 902338893
NGUYỄN THỊ HÒA 908028679
NGUYỄN THỊ MAI DUYÊN 904052227
NGUYỄN THỊ THÚY 989601606
HÀ THỊ NGỌC TRÂM 983572388
HOÀNG HOÀI LIÊN 903883678
HUỲNH VĂN XOÀN 906311488
NGUYỄN TÚ ANH 908417218
NGUYỄN THỊ HOÀI YÊN 988970407
QUÁCH VĨNH THẮNG 903000295
NGUYỄN TRẦN MINH ANH 909523869
ĐẶNG THỊ THẢO LINH 932779808
ĐỖ THƯ HÀ 903613875
TRẦN THY THÙY MINH 903339670
LÊ XUÂN HẠNH 989010783
LÊ XUÂN HẠNH 989010783
NGUYỄN THỊ KIM HUÊ 914247171
PHẠM THỊ THÚY HOA 908008087
LÊ DUY MINH ANH 908884875
ĐÀM THÚY LAN PHƯƠNG 913744508
PHẠM THỊ THÚY HẰNG 919115965
TRƯƠNG MẠNH THĂNG 975496666
NGUYỄN ĐÌNH THÔNG 903915235
NGUYỄN VĂN PHÚC 987376568
TRẦN THỊ THANH LONG 1663311125
NHAN NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG 933175422
NGUYÊN MINH ĐƯC 974815555
VŨ BÍCH THỦY 903717674
ĐỖ ĐỨC ĐỒNG 903654815
NGUYỄN VĂN HOÀNG 1267686838
LÊ THỊ PHƯƠNG MINH 903603756
NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 916803966
LÊ TRỌNG NGHĨA 949109999
LÊ THỊ MINH XUÂN 909909909
NGUYỄN HỮU TRÍ 1259742755
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 917620055
TẠ QUANG VINH 01265513707 - 281 827 2295
TẠ KHÁNH LINH 903928701
NGUYỄN TRỌNG THÀNH TÍN 918787549
LÊ VĂN HẢI 908884999
BÙI ĐỨC THẮNG 963031043
NGUYỄN THỊ THANH THỦY 912358998
NGUYỄN TUẤN MINH 968981668
NGUYỄN THỊ XUÂN HOÀI 974737373
HÀ THỊ HƯƠNG LAN 903393765
ĐINH VĂN SỸ 903717979
ĐẶNG TRẦN CƯỜNG 915588801
HỒ THỊ MINH ANH 01643977931 / (08)3894678
ĐỖ GIÁNG HƯƠNG 974634830
NGUYỄN ĐỨC THIỆN 903222811
LÊ THỊ HỒNG LAI 903926893
VŨ THỊ THANH HƯƠNG 986423778
AFHAER HONG PHANKUL 903606257
TRẦN HOÀI PHƯƠNG 938288888
PHẠM DUY THÀNH 0918599845- Vinh
CHU VIÊT CƯƠNG 908880468
HUỲNH THỊ BÍCH HẠNH 913483939
NGUYỄN TẤN THỜI 0906631718/ 0903710168
BÁ THỊ THUỲ DUNG 909553668
CHU THỊ BÍCH THỦY 986657000
LÊ THI KIM LAM 907713467
NGÔ VĂN TRUNG 918057939
NGUYỄN THỊ THANH HẢI 908655181
TRẦN THỊ HUỆ 905126216
NGUYỄN THỊ DUNG 903880214
NGUYỄN MINH NHỰT 913717241
NGUYỄN DUY KIM 902515009
ĐÀO NGUYỄN UYÊN CHI 908525296
TRẦN THÚY HOA 983190493
NGUYỄN LỘC DUY 907030073
TRANG CÔNG ĐOÀN 909353012
PHẠM TRỊNH TUẤN KHANH 908327787
ĐỖ QUANG THÁI 903667099
PHAN THỊ THÚY AN 903986639
TRỊNH TỐ PHƯỢNG 1668382412
NGUYỄN NAM TRÂN 903337070
LÊ PHƯƠNG HOÀN 969476868
TRƯƠNG HẢI YẾN 908407508
ĐỔ DUY ĐỨC 936431234
ĐỖ KHẮC HIẾU 906093123
DAE EUN KO 821025431107
DƯƠNG THỊ VIỆT PHƯƠNG 912494838
NGUYỄN PHAN ANH 904765636
NGUYỄN THỊ MAI LAN 987958979
TRƯƠNG NGỌC PHI YẾN 903809078
NGUYỄN THỊ NỘ (08)38425925
ĐỖ THỊ HƯƠNG 944558839
NGUYỄN ĐĂNG SÂM 913401838
NGUYỄN QUỐC THANH 903371515
ĐÀM QUANG VINH 903500300
NGUYỄN THỊ HƯỜNG 933927427
MAI THỊ THANH THỦY 0939391981 / 0934386688
NGUYÊN BICH HÒA 903056226
TỐNG DUY THOẠI 913851246
ĐẶNG THỊ MỸ HẠNH 937174889
LÊ VĂN HẢI 908884999
NGUYÊN HIÊN PHƯƠNG 929588888
TRƯƠNG NGỌC THỦY 913803952
NGUYỄN HUỲNH ANH THƯ 906929898
NGUYỄN CHÍ HƯNG 908060068
TRỊNH HỮU XUYÊN 913947030
PHẠM ANH ĐÀO 918042536
LÊ THỊ NGỌC LAN 982097879
HSIEH CHIN TENG 919377231
TRƯƠNG NGỌC THỦY 913803952
PHẠM VĂN MINH 918205625
NGUYỄN THU HƯƠNG 903645565
NGÔ MẠNH TIẾN 909241976
VÕ NGUYỄN THANH TÂM 903618818
PHẠM QUANG THÀNH 909728290
Nguyễn Văn Đáng 983572958
HÀ LIÊN HƯƠNG 1237504508
NGÔ HOÀNG KIM UYÊN 908331424
LÊ ĐỨC HIẾU 903752259
LÂM VĨNH THẮNG 908838307

NGUYỄN CÔNG DANH 903707177


NGUYỄN CÔNG DANH 903707177
NGÔ THỊ NHUNG 908178346
DOÃN MINH TÂM 913917215

CỔ MINH ĐỨC 903009767


NGUYỄN TIẾN HÙNG 979928987
ĐỖ ANH TUẤN 962539388

LÊ PHÚC HỮU 903193311


LÊ TÔN THỊ NGỌC THÙY 908603997
NGUYỄN THẢO LY 902777441
NGUYỄN NGỌC XUÂN THU 908387839

84839100255
DORMER ANTHONY FREDERICK 61411545454
0903755881
PHAM NGOC NHƯ UYÊN 0903880214
NGUYỄN HOÀNG HẠNH DUNG 903690066
LÊ THỤY TRÀ NI 937967897

NGUYỄN THỊ CÚC 903932310


NGUYỄN NAM TRÂN 903337070
PHẠM THỊ THU HÀ 908000866
TRẦN THỊ KIM HỒNG 934190866
NGUYỄN AN BÌNH 909881117

NGUYỄN HỮU NGHỊ


LÊ PHƯƠNG THẢO 902999450
0908106300
TRẦN THỊ NGỌC HẠNH 0903333181

YI WEIWU 1203604713
ĐỖ DỮ HỌC 908261668
0903906899
TRẦN THỊ THANH TRÚC 006594699947

NGUYỄN THANH QUANG 945416175


NGUYỄN VĂN TUẤN
VIẾT THỊ NGÂN 983687697
NGUYỄN ĐẶNG CHÍ CHUNG 903844885

THÁI THỊ BÍCH HẠNH 919045992


TRẦN THỊ THÚY KIỀU 909926979
TRẦN THU THỦY 983090468

BÙI PHƯƠNG THANH 936393687


ĐỔ DUY ĐỨC 936431234
NGÔ HOÀNG MINH HẠNH 902615889

NGUYỄN TƯỜNG VI 964648355

HÀ THỊ THANH BÌNH 903292440

NGUYỄN HỮU QUỐC 932000515


PHẠM VĂN BÌNH 902112838

NOH BYUNG HWI 918035713


TRẦN DIỄM LAN 944333908
NGUYỄN THỊ THANH NGA 903911206

NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THƯ 909819096


NGUYỄN TẤN THỜI 0906631718/ 0903710168
NGUYỄN KIM LONG 912354673

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 903923571


NGUYỄN THỊ HẢO 919594911
VƯƠNG THUY BAO LOAN 908841845
ĐOÀN THỊ THÙY LINH 1222612618

NGUYÊN QUỐC CHUNG 904001661


HỒ THỊ THANH TRÚC 938302467
NGUYỄN KINH LUÂN 913918962

ĐOÀN CƯỜNG 904236979


HOÀNG THANH MAI 913808493

NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG 913672481


CAO TRẦN PHONG QUANG 904555383
PHAN MINH CHÁNH 903706240
NGUYỄN THANH PHƯƠNG 932099186
LẠI ĐỨC HOÀNG 901338355
TỐNG THỊ HỒNG NHUNG 937190576
TRẦN THỊ LIÊN HƯƠNG 988206118

TRỊNH QUANG CHUNG 983060200


BÙI THỊ CÁT NHI 935276257

NGUYỄN THỊ BẢY 902452699


LAI TING 912426296

NAKAJIMA KAZUHIRO 81 427337000


BÙI THỊ NGỌC LAN 938940453
TRẦN THỊ CẨM HÀ 903833968

TRẦN TUẤN SƠN 01239682820/ 0903926323-


ĐINH THANH LONG 903604150
HUỲNH GIA HUỆ 903632685

LÊ HOÀNG SƠN 0938138246/0914648844


TRẦN PHƯỢNG LINH 913944156
PHẠM VĂN TỨ 908162543

VŨ THỊ THÚY HẰNG 913927939


VŨ TRƯỜNG SƠN 903107258

SUN HUNG-CHIEH 937857119


NGUYỄN ĐỨC HẠNH 903754399
NGUYỄN THỊ BẠCH YẾN 906830797

NGUYỄN MỸ TRANG 981688868


LÊ THỊ THU ÂU 909972605
BÙI VIỆT THẮNG 903705671

NGUYỄN ĐÌNH TÁM 917567819


LE LIEN 962722183

NGUYỄN THỊ BẢO YẾN 1638111128

ĐỖ MINH CHÂU 938134006


LÝ QUỐC TÍN 938811063

ĐẶNG THỊ MINH NGUYỆT 908670679

NGUYỄN XUÂN THÀNH 913632173


TRẦN THỊ TUYẾT 903807903
HỨA MINH TUẤN 936536556
NGUYỄN TẾ KHA 938898659
SHIN KYUNG SEON 908156088

NGUYỄN THANH HẢI 0975676767/0967677776


DARRYN DENNIS ALEXANDER HEGERTY 903610899
KI WON UM 6590032870
PHẠM HOÀNG GIÁP 14158455125
HA KHÁNH LY 939277767

BÙI THỊ LƯU ĐỨC 901419797


HWANG YOUNG KIL 1215064220
CUNG HÀ THÚY ANH 908278139
NAKAJIMA KAZUHIRO 235 Nguyễn Văn Cừ, Q.1, TP.HCM
TƯỞNG QUANG VŨ 0903867785/0903760660
NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 903330335
OH HYEONGSEOP 1242887887

LÝ HỒNG BÍCH NHUNG 939990219


LÝ HỒNG NHUNG 939990219
TRẦN HÀ QUỲNH NHƯ #VALUE! #VALUE!
LÝ QUÂN VŨ #VALUE! #VALUE!
VŨ THỊ DUYÊN #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN THỊ MINH THUYỀN #VALUE! #VALUE!
LÊ HOÀNG THÚY VIỄN #VALUE! #VALUE!
TRẦN TRUNG ĐỨC #VALUE! #VALUE!
TRỊNH VŨ LONG GIAO #VALUE! #VALUE!
LÊ KIM ĐIỀU #VALUE! #VALUE!
TRẦN THỊ THU THỦY #VALUE! #VALUE!
PHAN THỊ HỒNG NAM #VALUE! #VALUE!
PHẠM THỊ THANH THÚY #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN THỊ NHƯ THANH #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN THỊ THƠM #VALUE! #VALUE!
PHAN THỊ QUÝ KHOA #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN THỊ LAN #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN THỊ NGỌC LAN #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN ANH HOÀNG #VALUE! #VALUE!
TRẦN THÙY LINH #VALUE! #VALUE!
NGUYÊN HAI HÀ #VALUE! #VALUE!
PHẠM THỊ KIM PHƯỢNG #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN VÂN KHANH #VALUE! #VALUE!
TRẦN CẢNH THÔNG #VALUE! #VALUE!
LÊ ĐỨC QUANG MINH #VALUE! #VALUE!
TRƯƠNG THỊ DU LY #VALUE! #VALUE!
TRƯƠNG THỊ KIM CÚC #VALUE! #VALUE!
LÊ THỊ THU HUỆ #VALUE! #VALUE!
KIỀU THỊ THU HƯƠNG #VALUE! #VALUE!
PHÍ THỊ THANH BÌNH #VALUE! #VALUE!
TRẦN KHẮC SANG #VALUE! #VALUE!
TẠ ĐÌNH DOAN #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN THÀNH TRÚC LINH #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN THỊ HÒA BÌNH #VALUE! #VALUE!
CHU THỊ HOÀNG MAI #VALUE! #VALUE!
PHAN THỊ HOÀNG YẾN #VALUE! #VALUE!
LÊ MINH TÂM #VALUE! #VALUE!
NGUYÊN QUỐC BẢO #VALUE! #VALUE!
HOÀNG THỊ MINH QUYÊN #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN THỊ QUÝ CHÂU #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN THỊ BÍCH DIỆU #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN THU HIỀN #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI #VALUE! #VALUE!
TRẦN THỊ THU HƯƠNG #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN VĂN THÌN #VALUE! #VALUE!
PHAN HOÀI NHÂN #VALUE! #VALUE!
TRƯƠNG MINH THẢO #VALUE! #VALUE!
TRẦN THANH HÀ #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN THÚY XUÂN TIÊN #VALUE! #VALUE!
LÊ THỊ NGỌT #VALUE! #VALUE!
PHẠM VĂN HỒNG #VALUE! #VALUE!
LÊ THỊ MỘNG QUỲNH #VALUE! #VALUE!
VÕ THỊ NGỌC THỦY #VALUE! #VALUE!
HỒ THỊ THU HÀ #VALUE! #VALUE!
SỬ SƠN #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN THỊ MINH XUÂN #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN THỊ THÚY NGẦN #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN THỊ DƯƠNG #VALUE! #VALUE!
TRẦN THỊ HUỆ #VALUE! #VALUE!
Nhữ Hồng Thanh #VALUE! #VALUE!
TRẦN TRUNG HIẾU #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN #VALUE! #VALUE!
TRẦN VĂN DƯỠNG #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN THỊ VÂN ANH #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN THỊ KIM THẢO #VALUE! #VALUE!
VŨ MẠNH KHÁNG #VALUE! #VALUE!
TRẦN HOÀI PHƯƠNG #VALUE! #VALUE!
BÙI THANH TÂM #VALUE! #VALUE!
ĐẶNG THỊ THU HUYỀN #VALUE! #VALUE!
LÊ THỊ HOA #VALUE! #VALUE!
LU TÚ VÂN #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN THỊ HÒA #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN THỊ MAI DUYÊN #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN THỊ THÚY #VALUE! #VALUE!
HÀ THỊ NGỌC TRÂM #VALUE! #VALUE!
HOÀNG HOÀI LIÊN #VALUE! #VALUE!
HUỲNH VĂN XOÀN #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN TÚ ANH #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN THỊ HOÀI YÊN #VALUE! #VALUE!
QUÁCH VĨNH THẮNG #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN TRẦN MINH ANH #VALUE! #VALUE!
ĐẶNG THỊ THẢO LINH #VALUE! #VALUE!
ĐỖ THƯ HÀ #VALUE! #VALUE!
TRẦN THY THÙY MINH #VALUE! #VALUE!
LÊ XUÂN HẠNH #VALUE! #VALUE!
LÊ XUÂN HẠNH #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN THỊ KIM HUÊ #VALUE! #VALUE!
PHẠM THỊ THÚY HOA #VALUE! #VALUE!
LÊ DUY MINH ANH #VALUE! #VALUE!
ĐÀM THÚY LAN PHƯƠNG #VALUE! #VALUE!
PHẠM THỊ THÚY HẰNG #VALUE! #VALUE!
TRƯƠNG MẠNH THĂNG #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN ĐÌNH THÔNG #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN VĂN PHÚC #VALUE! #VALUE!
NHAN NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG #VALUE! #VALUE!
NGUYÊN MINH ĐƯC #VALUE! #VALUE!
VŨ BÍCH THỦY #VALUE! #VALUE!
ĐỖ ĐỨC ĐỒNG #VALUE! #VALUE!
LÊ THỊ PHƯƠNG MINH #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH #VALUE! #VALUE!
LÊ TRỌNG NGHĨA #VALUE! #VALUE!
LÊ THỊ MINH XUÂN #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG #VALUE! #VALUE!
TẠ KHÁNH LINH #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN TRỌNG THÀNH TÍN #VALUE! #VALUE!
LÊ VĂN HẢI #VALUE! #VALUE!
BÙI ĐỨC THẮNG #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN THỊ THANH THỦY #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN TUẤN MINH #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN THỊ XUÂN HOÀI #VALUE! #VALUE!
HÀ THỊ HƯƠNG LAN #VALUE! #VALUE!
ĐINH VĂN SỸ #VALUE! #VALUE!
ĐẶNG TRẦN CƯỜNG #VALUE! #VALUE!
ĐỖ GIÁNG HƯƠNG #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN ĐỨC THIỆN #VALUE! #VALUE!
LÊ THỊ HỒNG LAI #VALUE! #VALUE!
VŨ THỊ THANH HƯƠNG #VALUE! #VALUE!
TRẦN HOÀI PHƯƠNG #VALUE! #VALUE!
PHẠM DUY THÀNH #VALUE! #VALUE!
CHU VIÊT CƯƠNG #VALUE! #VALUE!
HUỲNH THỊ BÍCH HẠNH #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN TẤN THỜI #VALUE! #VALUE!
BÁ THỊ THUỲ DUNG #VALUE! #VALUE!
CHU THỊ BÍCH THỦY #VALUE! #VALUE!
LÊ THI KIM LAM #VALUE! #VALUE!
NGÔ VĂN TRUNG #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN THỊ THANH HẢI #VALUE! #VALUE!
TRẦN THỊ HUỆ #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN THỊ DUNG #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN MINH NHỰT #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN DUY KIM #VALUE! #VALUE!
ĐÀO NGUYỄN UYÊN CHI #VALUE! #VALUE!
TRẦN THÚY HOA #VALUE! #VALUE!
NGUYỄN LỘC DUY #VALUE! #VALUE!
TRANG CÔNG ĐOÀN #VALUE! #VALUE!
PHẠM TRỊNH TUẤN KHANH #VALUE! #VALUE!
ĐỖ QUANG THÁI #VALUE! #VALUE!
PHAN THỊ THÚY AN #VALUE! #VALUE!
0937848252 2 +84937848252
0983089930 1 +84983089930
0932141092 2 +84932141092
0909554481 2 +84909554481
0909546161 1 +84909546161
0913362762 1 +84913362762
0903461998 1 +84903461998
0909059093 2 +84909059093
0918345882 2 +84918345882
0982824260 2 +84982824260
0912722917 2 +84912722917
0937341805 2 +84937341805
0983110306 2 +84983110306
0090575792 2 +84090575792
0979667595 2 +84979667595
0120389926 2 +84120389926
0908036745 1 +84908036745
0913925924 2 +84913925924
0906606506 1 +84906606506
0934077939 2 +84934077939
0908203246 2 +84908203246
0012676556 1 +84012676556
0128573259 1 +84128573259
0908890903 2 +84908890903
0912112923 2 +84912112923
0908193338 2 +84908193338
0903862881 2 +84903862881
0913224577 2 +84913224577
0918862847 1 +84918862847
0978893131 1 +84978893131
0934138099 2 +84934138099
0908482356 2 +84908482356
0903302690 2 +84903302690
0937773663 2 +84937773663
0949759549 1 +84949759549
0903815014 1 +84903815014
0908432700 2 +84908432700
0948464666 2 +84948464666
0943304330 2 +84943304330
0909625049 2 +84909625049
0908777568 2 +84908777568
0909760925 2 +84909760925
0982242866 1 +84982242866
0903722916 1 +84903722916
0908171139 1 +84908171139
0979703112 2 +84979703112
0937773663 2 +84937773663
0918110693 2 +84918110693
0903935085 1 +84903935085
0090920129 2 +84090920129
0903951542 2 +84903951542
0947555666 2 +84947555666
0907504272 2 +84907504272
0989775969 1 +84989775969
0907895689 2 +84907895689
0902280086 2 +84902280086
0988236769 2 +84988236769
0932235123 2 +84932235123
0903936522 2 +84903936522
0966000000 1 +84966000000
0903330052 2 +84903330052
0913949157 1 +84913949157
0983234363 2 +84983234363
0908358819 2 +84908358819
0903706012 1 +84903706012
0938288888 1 +84938288888
0913947550 1 +84913947550
0903968325 2 +84903968325
0903406268 2 +84903406268
0902338893 2 +84902338893
0908028679 2 +84908028679
0904052227 2 +84904052227
0989601606 2 +84989601606
0983572388 2 +84983572388
0903883678 2 +84903883678
0906311488 1 +84906311488
0908417218 2 +84908417218
0988970407 2 +84988970407
0903000295 1 +84903000295
0909523869 1 +84909523869
0932779808 2 +84932779808
0903613875 2 +84903613875
0903339670 2 +84903339670
0989010783 2 +84989010783
0989010783 2 +84989010783
0914247171 2 +84914247171
0908008087 2 +84908008087
0908884875 1 +84908884875
0913744508 2 +84913744508
0919115965 2 +84919115965
0975496666 1 +84975496666
0903915235 1 +84903915235
0987376568 1 +84987376568
0933175422 1 +84933175422
0974815555 1 +84974815555
0903717674 2 +84903717674
0903654815 1 +84903654815
0903603756 2 +84903603756
0916803966 2 +84916803966
0949109999 1 +84949109999
0909909909 2 +84909909909
0917620055 2 +84917620055
0903928701 2 +84903928701
0918787549 1 +84918787549
0908884999 1 +84908884999
0963031043 1 +84963031043
0912358998 2 +84912358998
0968981668 1 +84968981668
0974737373 2 +84974737373
0903393765 2 +84903393765
0903717979 1 +84903717979
0915588801 1 +84915588801
0974634830 1 +84974634830
0903222811 1 +84903222811
0903926893 2 +84903926893
0986423778 2 +84986423778
0938288888 2 +84938288888
0091859984 1 +84091859984
0908880468 1 +84908880468
0913483939 2 +84913483939
0090663171 1 +84090663171
0909553668 2 +84909553668
0986657000 2 +84986657000
0907713467 2 +84907713467
0918057939 1 +84918057939
0908655181 2 +84908655181
0905126216 2 +84905126216
0903880214 2 +84903880214
0913717241 2 +84913717241
0902515009 1 +84902515009
0908525296 2 +84908525296
0983190493 2 +84983190493
0907030073 1 +84907030073
0909353012 1 +84909353012
0908327787 2 +84908327787
0903667099 1 +84903667099
0903986639 2 +84903986639