Vous êtes sur la page 1sur 2
emia BEM. QOOG, Md. IAL dia 20 scala 202, BURMISTRZ ‘awaricay poet RABKI-ZDROJU UCHWALA NR [RADY MIEJSKIES W RABCE ZOROMU ania 20041 \w sprawie zamiaru preoksztalcone Prasdezkola Nr 2w Rabee-Zdrou popraesxmnian sidiby przedszkola No podstowie at 18 ust 2 p91 h ustawy 2 dna 8 marca 1600%, o samorzadeie ginnyn (L. Dz 12020, pox 713.2 potn zm, ora art 89 ett, 310, w 2vigak 2 wt 20 ust ptt ustawy 2d Negro 2016 Prawo oswitowe (Dz U. £2020 poz 810.2 pGan 2m} = Rada Mijska w Rabee rola ical. co aslo st \iyraza sig amir preksztalera z dem 31 sepia 2021 « PraedsztolaN¢2 pray UL Orkana dw Raoe- ‘Zot pope zmiang sede predsoola na Jana Pavia £0 w Rabo Za 62. Praststaeeie, 0 Ktxym mowa w§ 1 zostanie dckonane na podstawie odrgbne) uchwaly Rady Msn w Rance Zo Zobowlzue si | ypowazria Bumistza Rab Zeoju do dokonane caymnaéoniesbednyh do przeksclalenia opr tion sotaby praedszkala w szezegelnotel 1) zaniadominia 0 zamiarzo prstsztlenia popreez zmiong sodsiby,radeebw diel vereszcnigeych do Preedscola Nr 2 w Rabce-2rou oraz Malpolsigo Kuratora Osa), 2) wystaplnia do Malopolshiego Kuratora Otway © wydanie opin dotycaaceprektztaleniaPreedszol, 3) zwrcenia sie do wacnych awikbw zawodowych o Wyden opi 84 \iykonane uchwaly powieza si Bumistzoul RabkLZ