Vous êtes sur la page 1sur 2

Horn in F 2

I Got Rhythm
Variations for Piano and Jazz Orchestra
G.Gershwin
N.Mogavero

8 12
Moderato q = 80 1 Più mosso q = Meno
100

& 42 ˙ ˙ ˙ ˙
b˙ ˙ ˙ ˙
2
Í
33
Moderato q = 96 3 Più mosso
j 3
œ‰Œ
29

& #˙ ˙ ˙˙ ˙ ˙˙ ˙ ˙4
SFf
q = 92
6 16 6 3 12
4 5 Moderato
Broadly, a Tempo

& 43 ˙ . 42 ‰ œj œ œ . œ . œ œ
p
8 4 ###
Molto rall. 7 Vivace

œ œ j œ 3
& ‰ J œ. œ. œ ‰
œ œ œ œ. œ . Œ
112

˙ ˙ ˙ 4
Allegretto π
###
8
Valse Triste {q = c 120}

& Œ
˙ ˙. ˙. ˙. #˙. n˙. ˙. ˙. ˙.
˙.
p
### n˙. ˙.
˙. ˙.
141

& n˙. ˙. . ˙.
n˙. ˙.
F ß̇
### 8
9 a Tempo
accel. rit.

Œ Œ Œ
151

& ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙.
SP ƒ >œ œ >œ
dim. >
2 3 10
11 Maestoso q = 84
### #### # 2
10 Meno Allegretto giocoso {q = c 108}
U
Œ Œ Ó. # 4
167

& œ
>

#### # œ œ . 4 nn n# 4
13
j
& # ‰ J œ nœ. œ œ ‰ œ œ nœ. œ. œ œ n #
12
2 I Got Rhythm

7 15 7
14 Moderato q = 92 Più mosso 15
##
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
open

&
mute

ß p 19
Allegro assai q = 136
7 10 7 2 4 7
16 17 18
## nn
Allegro q = 104 Andantino {h = 69} In jazz sty
3 2 C
& 4 4

20
20

& Œ . œj ˙ Ó Ó ˙ ˙ ˙ w
269

˙ œ œ ˙
p
11
21 Allegro q = 120 22

bbbb 42
rit.

&w w ˙ ˙ ˙
295

n˙ ˙ ˙ ˙
p
4 2 2 4
23 24
bb
&bb ˙
315

n˙ ˙ ˙ ˙
p
> >> >> > > >œ œ >œ œ
25

b bb œ œ ‰ œ œ Œ œœ œ‰Œ ‰ Œ ‰ Œ
b œ œœ
332

& œ œ J J œ œ œ œ >œ œ
fPoco rit. ƒ > >

>œ œœ >œ œœ 15
26 27
bb b n n j‰ Œ
& b œ œœ ‰ Œœœœœœœ œœœ‰ Œ n n
340 3 6 3

> > > ˙ ˙ ˙ ˙ œ


f
6

6 5
28 29
j
Poco rit. a Tempo

& ‰ j Œ Œ ‰ j ∑ Œ ≈ œ . œ œ œ# œ œ b œ n œ b œ œ œ œ œ
œ œœ œ œœ
> >> > >> f
Maestoso Moderato accel.

j‰ œœ j‰ Œ
382

&˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ
œ
œ >œ > > > > Í̇
ßp ç
f>

Vous aimerez peut-être aussi