Vous êtes sur la page 1sur 336

81,9(56,7$7($63,58+$5(7

)$&8/7$7($'(62&,2/2*,(36,+2/2*,(
&$50(1)85781 

(GL LDD,9D(',785$)81'$ ,(,ROMÂNIA DE MÂINE


%XFXUHúWL‹(GLWXUD)XQGD LHLRomânia de Mâine,
(GLWXU DFUHGLWDW GH0LQLVWHUXO(GXFD LHLúL&HUFHW ULL
SULQ&RQVLOLXO1D LRQDODO&HUFHW ULLùWLLQ LILFH
GLQÌQY PkQWXO6XSHULRU

'HVFULHUHD&,3D%LEOLRWHFLL1D LRQDOHD5RPkQLHL
)85781 &$50(1
6RFLRORJLHJHQHUDO &DUPHQ)XUWXQ (GDD
–%XFXUHúWL(GLWXUD)XQGD LHLRomânia de Mâine
%LEOLRJU
,6%1

 

5HSURGXFHUHDLQWHJUDO VDXIUDJPHQWDU SULQRULFHIRUP 
úLSULQRULFHPLMORDFHWHKQLFHHVWHVWULFWLQWHU]LV 
úLVHSHGHSVHúWHFRQIRUPOHJLL

5 VSXQGHUHDSHQWUXFRQ LQXWXOúLRULJLQDOLWDWHDWH[WXOXL
UHYLQHH[FOXVLYDXWRUXOXLDXWRULORU5HGDFWRU0LKDHOD1ù7()$1
7HKQRUHGDFWRU9DVLOLFKLD,21(6&8
&RSHUWD6WDQ%$521
%XQGHWLSDU&ROLWLSDU
)RUPDW×
(GLWXUD)XQGD LHLRomânia de Mâine
%XOHYDUGXO7LPLúRDUDQU%XFXUHúWL6HFWRU
7HO)D[ZZZVSLUXKDUHWUR
HPDLOFRQWDFW#HGLWXUDURPDQLDGHPDLQHUR


&835,16


,QWURGXFHUH«««««««««««««««««««« 
 
&DSLWROXO,3(563(&7,9$62&,2/2*,& «««««« 
&XQRDúWHUHDFRPXQ VSRQWDQ GHVSUHVRFLHWDWHEXQXOVLP 
VDXÄUD LRQDOLWDWHDHURQDW ´««««««««««« 
&XQRDúWHUHDúWLLQ LILF «««««««««««««« 
6RFLRORJLD±GHILQLUHRULJLQLGHYHQLUH««««««« 
$6RFLRORJLD±úWLLQ DVRFLHW LORUPRGHUQHúLFRQWHPSRUDQH 
%Ä3LRQLHULL´úLÄIRQGDWRULL´VRFLRORJLHL««««««« 
&*HQH]DúLGH]YROWDUHDVRFLRORJLHLURPkQHúWL«««« 
1HXWUDOLWDWHD[LRORJLF úLYDORULVRFLDOH««««««« 
)XQF LLOHVRFLRORJLHL««««««««««««««« 
7UHLPRGXULGLIHULWHGHDSULYLVRFLHWDWHD««««««« 
$0RGHOXOGHWHUPLQLVPXOXLVRFLDO««««««««« 
%0RGHOXOLQGLYLGXDOLVPXOXL««««««««««« 
&0RGHOXOLQWHUGHSHQGHQ HLGLQWUHLQGLYLGúLVRFLHWDWH« 
3ULQFLSDOHOHWHRULLVRFLRORJLFH««««««««««« 
$,QWHUDF LRQLVPXO««««««««««««««« 
%)XQF LRQDOLVPXO««««««««««««««« 
&&RQIOLFWXDOLVPXO««««««««««««««« 
,GHQWLWDWHFXOWXU VXSRUWXULVRFLDOH««««««««« 
$,GHQWLWDWHD««««««««««««««««« 
%&XOWXUD««««««««««««««««««« 
&5DSRUWXULOHVRFLDOH«««««««««««««« 
3HUVSHFWLYDVRFLRORJLF ±UH]XPDW««««««««« 
5HIHULQ HELEOLRJUDILFH««««««««««««««« 
 
&DSLWROXO,,0(72'('(&(5&(7$5(Ì162&,2/2*,( 
3ULQFLSLLPHWRGRORJLFHvQFHUFHW ULOHVRFLRORJLFHHPSLULFH 
0HWRG WHKQLF SURFHGHXLQVWUXPHQWGHLQYHVWLJD LH« 
&RQ LQXWXOFRQFHSWXOXLGHPHWRGRORJLH««««««« 
3URFHVXDOLWDWHDFXQRDúWHULLVRFLRORJLFH««««««« 
5HIHULQ HELEOLRJUDILFH««««««««««««««« 
 
&DSLWROXO,,,&8/785$,1)/8(1 (/(08/7,3/( 
$/(&8/785,,«««««««««««« 
'HILQLUHDFXOWXULL«««««««««««««««« 
7HRULLFXSULYLUHODFXOWXU «««««««««««« 
(OHPHQWHOHFXOWXULL««««««««««««««« 
3ULQFLSDOHOHIXQF LLDOHFXOWXULL««««««««««« 
(YROX LHVRFLRFXOWXUDO «««««««««««««« 
5HIHULQ HELEOLRJUDILFH««««««««««««««« 
 
&DSLWROXO,9,'(17,7$7(3(5621$/ ù,62&,$/ « 
&HHVWHLGHQWLWDWHD"««««««««««««««« 
5ROXOVRFLDOúLLQGLYLGXDODOLGHQWLW LL«««««««« 
&XPVHFRQVWUXLHúWHLGHQWLWDWHD"«««««««««« 
5HIHULQ HELEOLRJUDILFH««««««««««««««« 
 
&DSLWROXO962&,$/,=$5( 
,1',9,'8/±2),,1 62&,$/ «««« 
&HHVWHVRFLDOL]DUHD"««««««««««««««« 
0HFDQLVPHOHGHVRFLDOL]DUH«««««««««««« 
'LIHULWHIRUPHGHvQY DUH«««««««««««« 
$JHQ LGHVRFLDOL]DUH«««««««««««««« 
&RQVHFLQ HOHVRFLDOL] ULL««««««««««««« 
&RQWUROVRFLDOGHYLDQ PDUJLQDOLWDWH«««««««« 
5HIHULQ HELEOLRJUDILFH««««««««««««««« 
 
&DSLWROXO9,675$7,),&$5(ù,02%,/,7$7(62&,$/ 
6WUDWLILFDUHVRFLDO ««««««««««««««« 
$'HILQLUHúLWLSRORJLH«««««««««««««« 
%7HRULLGHVSUHVWUDWLILFDUH«««««««««««« 

0RELOLWDWHVRFLDO «««««««««««««««« 
$'HILQLUHúLWLSXULGHPRELOLWDWH««««««««« 
%6WXGLLFRPSDUDWLYHGHPRELOLWDWH««««««««« 
5HIHULQ HELEOLRJUDILFH«««««««««««««« 
 
&DSLWROXO9,,,167,78 ,,62&,$/(««««««««« 
)DPLOLDUXGHQLDúLF V WRULD«««««««««««« 
9LD DHFRQRPLF úLPXQFD«««««««««««« 
3ROLWLF SXWHUHDXWRULWDWHVWDWGHPRFUD LHSDUWLGSROLWLF« 
(GXFD LD««««««««««««««««««« 
ùWLLQ D«««««««««««««««««««« 
5HOLJLD«««««««««««««««««««« 
5HIHULQ HELEOLRJUDILFH««««««««««««««« 
 
&DSLWROXO9,,,25*$1,=$ ,,/(ù,&21'8&(5($/25« 
7HRULLGHVSUHRUJDQL]D LL««««««««««««« 
&RQGXFHUHDRUJDQL]D LLORU«««««««««««« 
$,QIOXHQ úLSXWHUHvQRUJDQL]D LL««««««««« 
%3HUVSHFWLYHWHRUHWLFHDVXSUDFRQGXFHULL«««««« 
&6WLOXULGHFRQGXFHUH«««««««««««««« 
5HIHULQ HELEOLRJUDILFH««««««««««««««« 
 
&DSLWROXO,;&2081,7 ,7(5,725,$/(«««««« 
&RPXQLW LXPDQHWHULWRULDOH««««««««««« 
$&RPXQLW LUXUDOH««««««««««««««« 
%&RPXQLW LXUEDQH«««««««««««««« 
5HIHULQ HELEOLRJUDILFH««««««««««««««« 
 
&DSLWROXO;&203257$0(17&2/(&7,9 
ù,6&+,0%$5(62&,$/ «««««««« 
0LúF ULOHVRFLDOH«««««««««««««««« 
6FKLPEDUHVRFLDO «««««««««««««««« 
$&kWHYDGHILQL LLDOHVFKLPE ULL«««««««««« 
%)DFWRULH[SOLFDWLYLDLVFKLPE ULLVRFLDOH«««««« 
&3UREOHPDLQRYD LHL«««««««««««««« 
'6FKLPE ULDFWXDOHúLSHUVSHFWLYH«««««««« 
5HIHULQ HELEOLRJUDILFH««««««««««««««« 

 

,1752'8&(5(

1HDIO PODvQFHSXWXOVHFROXOXL;;,vQWUROXPHFDUDFWHUL]DW 
SULQ FRQWLQXH úL SURIXQGH VFKLPE UL PDUFDW GH WHQVLXQL FRQ
IOLFWH úL GLYL] UL VRFLDOH GH DJUHVLXQHD GLVWUXFWLY D WHKQRORJLHL
PRGHUQHDVXSUDPHGLXOXLvQFRQMXU WRU7U LPvQWUROXPHFDUHQH
vQJULMRUHD] GLQPXOWLSOHSXQFWHGHYHGHUHGDUFDUHHVWHWRWRGDW 
SOLQ GH H[WUDRUGLQDUH SURPLVLXQL SHQWUX YLLWRU )DFHP SDUWH
GLQWUROXPHFDUHDUHSRVLELOLWDWHDGHDúLFRQWURODGHVWLQXOúLDúL
FUHDRYLD PDLEXQ JUHXGHLPDJLQDWGHJHQHUD LLOHDQWHULRDUH
&XPVDIRUPDWúLDHYROXDWDFHDVW OXPH"'HFHFRQGL LLOH
QRDVWUHGHYLD VDXPRGLILFDWDWkWGHPXOWFRPSDUDWLYFXDOH
DQWHFHVRULORUQRúWUL"ÌQFHGLUHF LLVHYDSURGXFHVFKLPEDUHDvQ
YLLWRU"7RDWHDFHVWHvQWUHE ULVXQWRSUHRFXSDUHSULPRUGLDO vQ
VRFLHWDWH XQ GRPHQLX GH VWXGLX IXQGDPHQWDO vQ FXOWXUD
LQWHOHFWXDO PRGHUQ 
6RFLRORJLD ± VWXGLXO YLH LL VRFLDOH XPDQH D JUXSXULORU úL
VRFLHW LORU ± MRDF XQ UROFKHLH vQ GHPHUVXULOH LQWHOHFWXDOH
PRGHUQHúLXQORFFHQWUDOvQFDGUXOúWLLQ HORUVRFLDOH$VW ]LHD
QXPDLHVWHRVLQJXU úWLLQ 0DWXUL]DUHDHLvQGHRVHELvQDGRXD
MXP WDWHDVHFROXOXL;;DDGXVRvQVWDUHDGHUH HDFRPSOH[ GH
GLVFLSOLQHFXQLPLFPDLSUHMRVGHFkWDOWHúWLLQ HVRFLDOH
ÌQDQVDPEOXOUH HOHLGHGLVFLSOLQHVRFLRORJLFHXQURODSDUWH
UHYLQH VRFLRORJLHL JHQHUDOH WHRUHWLFH VDX GH ED] (D HVWH
QXFOHXOVRFLRORJLHLI U GHFDUHWRDWHFHOHODOWHGLVFLSOLQHFDUHR
FRQVWLWXLH QX SRW IL vQ HOHVH vQ PRG FRUHVSXQ] WRU VXE DVSHFWXO
H[WHQVLXQLLDGkQFLPLLúLLPSOLFD LLORU
 
/XFUDUHDGHID HVWHFRQVWUXLW SRUQLQGGHODFkWHYDWHPH
PDMRUH GH ED] ILHFDUH GLQWUH HOH DGXFkQGXúL FRQWULEX LD OD
PDLEXQDvQ HOHJHUHDVRFLHW LLDLF UHLPHPEULVXQWHP
2WHP GHED] HVWHDFHHDDOXPLLvQPLúFDUH6RFLRORJLD
VD Q VFXW FD úWLLQ D VRFLHW LORU PRGHUQH úL FRQWHPSRUDQH
U VSXQ]kQG XQHL PXOWLWXGLQL GH QHYRL VRFLDOH JHQHUDWH GH
IRUPDUHD OXPLL PRGHUQH $SDUL LD VRFLRORJLHL úWLLQ LILFH HVWH
OHJDW GH WUDQVIRUP ULOH FDUH DX VPXOV RUGLQHD VRFLDO LQGXV
WULDOL]DW D2FFLGHQWXOXLGLQPRGXULOHGHH[LVWHQ FDUDFWHULVWLFH
VRFLHW LORU SUHFHGHQWH /XPHD FDUH VD FRQVWLWXLW FD XUPDUH D
DFHVWRUVFKLPE ULUHSUH]LQW RELHFWXOSULPRUGLDOGHSUHRFXSDUH
SHQWUX DQDOL]D VRFLRORJLF 5LWPXO VFKLPE ULL VRFLDOH D FRQ
WLQXDWV VHDFFHOHUH]HLDUvQSUH]HQWHVWHSRVLELOV SDUFXUJHP
RWUDQ]L LHODIHOGHIXQGDPHQWDO FDúLFHOHSHWUHFXWHODVIkUúLWXO
YHDFXULORU DQWHULRDUH &RQVHPQDUHD WUDQVIRUP ULORU FDUH DX
DYXWORFvQWUHFXWVHVL]DUHDFRRUGRQDWHORUPDMRUHDOHGH]YROW ULL
FDUHVHSURGXFHDVW ]LVHFLUFXPVFULXVIHUHLGHUHVSRQVDELOLWDWH
HVHQ LDO DVRFLRORJLHL
*OREDOL]DUHD YLH LL VRFLDOHUHSUH]LQW RDOW WHP PDMRU D
DFHVWHLOXFU UL'HúLPXOW YUHPHDGRPLQDWRSLQLDF VRFLHW LOH
SRW IL VWXGLDWH FD XQLW L LQGHSHQGHQWH DFHVWHD QX DX H[LVWDW
QLFLRGDW vQ PRG L]RODW &X DWkW PDL PXOW vQ SUH]HQW FkQG VH
vQUHJLVWUHD] R DFFHOHUDUH LQFRQWHVWDELO D SURFHVXOXL GH LQWH
JUDUH JOREDO ([SDQVLXQHD OD VFDU SODQHWDU D HFRQRPLHL
FRPHU XOXLFXQRDúWHULLVXQWH[HPSOHHYLGHQWH
/XFUDUHD DUH vQ YHGHUH FD VFRS GHFODUDW GHPHUVXO FRP
SDUDWLY úL LVWRULF 6RFLRORJLD QX SRDWH IL vQY DW úL SUDFWLFDW 
GRDUSULQDQDOL]DúLvQ HOHJHUHDLQVWLWX LLORUXQHLDQXPLWHVRFLHW L
$FHVWHD WUHEXLH GH]E WXWH I FkQG DSHO OD ERJDWD YDULHWDWH GH
PDWHULDOHSUHOXDWHGLQDOWHVRFLHW LúLFXOWXUL7RWRGDW WUHEXLH
DYXW FRQVWDQW vQ YHGHUH ÄFRQWH[WXO LVWRULF´ vQ FDUH VH SHWUHF
HYHQLPHQWHOHQXGRDUFDDSOLFDUHDXQHLSHUVSHFWLYHVRFLRORJLFH
DVXSUD WUHFXWXOXL FL úL FD R PRGDOLWDWH GH D FRQWULEXL OD PDL
EXQDvQ HOHJHUHDLQVWLWX LLORUvQSUH]HQW

2 DOW WHP HVHQ LDO SULYHúWH UHOD LD LQGLYLGVRFLHWDWH
SHUVRQDOVRFLDO3HQWUXvQ HOHJHUHDVLQHOXLJkQGLUHDVRFLRORJLF 
UHSUH]LQW XQVSULMLQYLWDO$FHDVW vQ HOHJHUHSRDWHILWUDQVIRUPDW 
vQWUR PDL EXQ FXQRDúWHUH D OXPLL VRFLDOH 'XS FXP VXEOLQLD
FX GHSOLQ WHPHL $QWKRQ\ *LGGHQV Ä6WXGLHUHD VRFLRORJLHL DU
WUHEXL V ILH R H[SHULHQ HOLEHUDWRDUH VRFLRORJLD QH O UJHúWH
RUL]RQWXO VLPSDWLLORU úL LPDJLQD LD GHVFKLGH QRL SHUVSHFWLYH
DVXSUD L]YRDUHORU SURSULXOXL QRVWUX FRPSRUWDPHQW úL FUHHD] R
FRQúWLHQWL]DUH D XQRU FDGUH FXOWXUDOH GLIHULWH GH FHOH SH FDUH OH
DYHP ÌQ YUHPH FH LGHLOH VRFLRORJLFH FRQVWLWXLH R SURYRFDUH OD
DGUHVDGRJPHLQHvQYD V DSUHFLHPYDULHWDWHDFXOWXUDO úLQH
SHUPLWV GLVFHUQHPPRGXOGHIXQF LRQDUHDOLQVWLWX LLORUVRFLDOH
SUDFWLFDVRFLRORJLF VSRUHúWHSRVLELOLW LOHOLEHUW LLXPDQH´
3HQWUXFDGHPHUVXOQRVWUXDQDOLWLFV ILHFkWPDLLQWHOLJLELO
VLVWHPDWLFúLH[SUHVLYDPFRQVLGHUDWXWLODSHOXOODXWLOL]DUHDXQXL
LQVWUXPHQWSHGDJRJLFEHQHILF±UH HDXDGHFRQFHSWHÌPSUXPXWkQG
GLQ H[SHULHQ D GLGDFWLF D XQRU UHSXWD L DXWRUL DP UHSUH]HQWDW
VFKHPDWLF FXQRúWLQ HOH UHIHULWRDUH OD XQ DQXPLW VXELHFW SULQ
LQWHUPHGLXOUH HOHLGHFRQFHSWH$FHDVWDQHDSHUPLVRPDLEXQ 
VWUXFWXUDUH D LGHLORU úL VWDELOLUHD UHOD LLORU GLQWUH FRQFHSWHOH
LPSRUWDQWHGLQVRFLRORJLH
7RWRGDW vQ VFRSXO GH D LQFLWD OD UHIOHF LH FULWLF GH D
YHULILFD JUDGXO GH vQ HOHJHUH D XQRU FRQFHSWH úL QR LXQL GH D
SXQH vQ YDORDUH FDSDFLWDWHD GH DQDOL] úL VLQWH] DP SURSXV
vQWUHE ULGHYHULILFDUHúLIL[DUHDFXQRúWLQ HORU
ÌQ vQFKHLHUH DGXF FHOH PDL DOHVH úL FDOGH PXO XPLUL úL
H[SULP UHFXQRúWLQ D FHD PDL SURIXQG GRPQXOXL SURI XQLY GU
$XUHOLDQ %RQGUHD UHFWRUXO 8QLYHUVLW LL 6SLUX +DUHW WXWXURU
FROHJLORUFDUHPDXvQFXUDMDWúLVSULMLQLWúLQXvQXOWLPXOUkQG
VWXGHQ LORUPHLGHOD)DFXOWDWHDGH6RFLRORJLH3VLKRORJLHSULQFL
SDOLLEHQHILFLDULDLOXFU ULLSHFDUHLDPVLP LWSHUPDQHQWDO WXUL

$XWRDUHD

 
&$3,72/8/,

3(563(&7,9$62&,2/2*,& 2ELHFWLYHOHvQY ULL

'XS VWXGLHUHD DFHVWXL FDSLWRO VWXGHQWXO WUH
EXLHV ILHvQP VXU 
± V LGHQWLILFHúLV H[SOLFHFDUHVXQWHOHPHQWHOH
FDUHDOF WXLHVFSHUVSHFWLYDVRFLRORJLF 
± V SUH]LQWH FHOH WUHL PRGHOH FDUH LOXVWUHD] 
UHOD LDGLQWUHLQGLYLGúLVRFLHWDWH
± V GHILQHDVF VRFLHWDWHD
± V GHILQHDVF QR LXQLOH GH LGHQWLWDWH FXOWXU 
UDSRUWXULVRFLDOH
± V VWDELOHDVF UHOD LLOHvQWUHFHOHWUHLFRQFHSWHúL
V H[SOLFH FXP DFHVWHD IDF SRVLELO VWXGLHUHD
UDSRUWXOXLGLQWUHLQGLYLGúLVRFLHWDWH


&XQRDúWHUHDFRPXQ VSRQWDQ GHVSUHVRFLHWDWH
EXQXOVLP VDXÄUD LRQDOLWDWHDHURQDW ´
6RFLRORJLD vúL SURSXQH V VWXGLH]H VRFLHWDWHD DGLF SUR
EOHPHOHRDPHQLORUYLD DORUvQVRFLHWDWHVWUXFWXULOHúLLQVWLWX LLOH
VRFLDOH úL HYROX LD ORU 7R L DYHP R DQXPLW SHUFHS LH DVXSUD
VRFLHW LLúLDVXSUDUDSRUWXULORUDFHVWHLDFXLQGLYL]LL
7HUPHQLLGHLQGLYLGúLVRFLHWDWHDXXQVHQVGHVWXOGHSUHFLV
vQ FXQRDúWHUHD FRPXQ 'H SLOG R DQFKHW HIHFWXDW vQWUXQ
RU úHO FDQDGLDQ FX SULYLUH OD UHOD LLOH VRFLDOH úL DIHFWLYH DOH
ORFXLWRULORUDUHOHYDWF ODQLYHOXOVLP XOXLFRPXQVRFLHWDWHDVH
UHGXFHODYHFLQ WDWHODIDPLOLDúLUXGHOHFDUHWU LHVFvQDSURSLHUH
'HQ\V'rODJH 
3HQWUX DO L LQGLYL]L vQV VRFLHWDWHD vQVHDPQ ÄOXPHD ODUJ ´
DFFHVXOODDOWHFXOWXULúLRH[SHULHQ GLYHUVLILFDW 
ÌQ FRQVHFLQ GLIHULWHOH PHGLL VRFLDOH SHUFHS GLIHULW
VRFLHWDWHD &HHD FH HVWH HYLGHQW SHQWUX XQXO QX HVWH OD IHO GH
HYLGHQWSHQWUXFHO ODOWúLLQYHUV
$GHVHD vQ FDGUXO FXQRDúWHULL FRPXQH LQGLYLGXO DSDUH FD
SULQFLSDODFWRUDOYLH LLSURSULLúLDUWL]DQXOGHFL]LLORUSHFDUHWUHEXLH
V OHLD'DWRULW YRLQ HLúLWDOHQWXOXLSHFDUHOHDUHLQGLYLGXOSRDWH
GHYHQL FH GRUHúWH ÌQ DFHVW FD] VRFLHWDWHD VWUXFWXULOH VRFLDOH úL
LQVWLWX LLOH VRFLDOH QX H[HUFLW VDX DX R PLF LQIOXHQ DVXSUD OXL
6XQWúLVLWXD LLvQFDUHPHPEULLXQRUJUXSXULFRQVLGHU F HYROX LD
WUDLHFWRULD ORU VXQW UH]XOWDWXO DF LXQLL VRFLHW LL F VRFLHWDWHD HVWH
VLQJXUDUHVSRQVDELO GHVRDUWDDFHVWRUD
'H IDSW ]L GH ]L ILHFDUH GLQWUH QRL REVHUY P úL LQWHUSUHW P
UHDOLWDWHD VRFLDO &X WR LL QH ODQV P vQ GLVFX LL úL VSHFXOD LL FX
SULYLUHODFDX]HOHúLLPSOLFD LLOHIHQRPHQHORUúLSURFHVHORUvQFDUH
VXQWHPDQWUHQD LúLFDUHQHLQIOXHQ HD] YLD D'HRELFHLQHUHIHULP
ODDFHVWHVXELHFWHGLQSHUVSHFWLYHGLIHULWHDGLF DGRSWkQGSXQFWHGH
YHGHUH SDUWLFXODUH 9 ]XW GLQ SHUVSHFWLYH LQGLYLGXDOH XQXO úL
DFHODúLIHQRPHQVDXSURFHVJHQHUHD] VHPQLILFD LLGLIHULWH
 
3HUVSHFWLYHOH LQGLYLGXDOH vQV VXQW vQ PRG LQHYLWDELO SDU
LDOHúLLQFRPSOHWHGHRDUHFHHVWHSUDFWLFLPSRVLELOV FXSULQGHP
GLQWURGDW WRDWHODWXULOHúLLPSOLFD LLOHIHQRPHQHORUúLSURFHVHORU
VRFLDOH ÌQ VFRSXO GH D QH RUJDQL]D REVHUYD LLOH GH D vQ HOHJH
VHPQLILFD LDGDWHORURE LQXWHúLGHDQHRULHQWDFRPSRUWDPHQWXOúL
DF LXQLOHWUHEXLHV DYHPRDQXPLW SHUVSHFWLY ÌQSHUVSHFWLYHOH
LQGLYLGXDOH DVXSUD GLIHULWHORU DVSHFWH DOH UHDOLW LL VRFLDOH QH
ED] P SH SURSULD H[SHULHQ GDU úL SH LQIRUPD LLOH úL LGHLOH
IXUQL]DWH GH DO LL 'DU vQ FHD PDL PDUH P VXU HOH VXQW FRQ
GL LRQDWHGHVLP XOFRPXQ7UHEXLHUHFXQRVFXWvQV F ÄUHFXUVXO
OD H[SHULHQ D RFD]LRQDO úL QHRUJDQL]DW úL OD VSHFXOD LD GHULYDW 
GLQWUDGL LHGLIHU vQPRGHVHQ LDOGHDSHOXOODFXQRúWLQ HOHRIHULWH
GHúWLLQ úLGHDSOLFDUHDPHWRGHLúWLLQ LILFH´ $FKLP0LKX 
$FHDVW DSUHFLHUHUH]XOW GLQDQDOL]DFHORUPDLU VSkQGLWHFDUDFWH
ULVWLFL DOH FXQRDúWHULL FRPXQH F UHLD L VH PDL VSXQH EXQVLP 
FXQRDúWHUHVSRQWDQ FRWLGLDQ VDXÄUD LRQDOLWDWHHURQDW ´
3RWULYLW OXL 6 0RVFRYLFL úL 0 +HZVWRQH  VLP XO
FRPXQ UHSUH]LQW XQ ÄFRUSXV GH FXQRúWLQ H IRQGDW SH WUDGL LLOH
vPS UW úLWH úL vPERJ LWH GH PLL GH REVHUYD LL úL H[SHULHQ H
VDQF LRQDWHGHSUDFWLF ´ DSXG*1)LVFKHU 'XS PRGXO
GHGREkQGLUHDFXQRúWLQ HORUFHLGRLDXWRULLGHQWLILF GRX IRUPH
HVHQ LDOHDOHVLP XOXLFRPXQ
x VLP XO FRPXQ GH SULP PkQ FDUH VHPQLILF 
ÄDQVDPEOXOFXQRúWLQ HORUVSRQWDQHIRQGDWHSHH[SHULHQ DGLUHFW 
DDJHQ LORUFXQRVF WRUL´
x VLP XO FRPXQ GH PkQD D GRXD FDUH UHSUH]LQW 
ÄDQVDPEOXO FXQRúWLQ HORU úWLLQ LILFH WUDQVIRUPDWH vQ LPDJLQL úL
IRORVLWHvQSUDFWLF ´
6HFRQVWDW DúDGDUF vQWUHDFWLYLWDWHDSUDFWLF DRDPHQLORU
úL DFWLYLWDWHD GH FXQRDúWHUH H[LVW R HYLGHQW LQWHUIHUHQ F 
WLSXO FXQRDúWHULL VSRQWDQH DO ÄUD LRQDOLW LL HURQDWH´ D IRVW
GHS úLW WUHSWDW vQ GHFXUVXO HYROX LHL VRFLHW LL GH FXQRDúWHUHD
úWLLQ LILF 

 
&DUDFWHULVWLFLOHFXQRDúWHULLFRPXQH VSRQWDQH 
$ &DUDFWHUXO LOX]RULX +HQUL + 6WDKO  DU WD F OD
QLYHOXO VLP XOXL FRPXQ FXQRDúWHUHD DUH XQ FDUDFWHU LOX]RULX
GDWRULW XQHLVHULLGHIDFWRUL
x HQFXOWXUD LD WUDQVPLWHUHD FXOWXULL GH OD R JHQHUD LH OD
DOWDDUHHIHFWHOLPLWDWLYHDVXSUDFXQRDúWHULL/LPEDFDHOHPHQWDO
FXOWXULL SULQ ERJ LD YRFDEXODUXOXL úL SULQ VLQWD[ FRQGL LRQHD] 
PRGXOGHDMXGHFDDORDPHQLORU3HUFHS LDOXPLLvQFRQMXU WRDUHHVWH
FRQGL LRQDW GH FDUDFWHULVWLFLOH JUDPDWLFDOH úLVHPDQWLFHDOHOLPELL
VXELHFWXOXLFXQRVF WRU
x VRFLDOL]DUHD SURFHVXO GH IRUPDUH D SHUVRQDOLW LL vQ
DFRUGFXQRUPHOHúLYDORULOHVRFLHW LLvQFDUHLQGLYLGXOVHQDúWHúL
WU LHúWH$WkWVRFLDOL]DUHDSULPDU FXUROSULPRUGLDOvQIRUPDUHD
SHUVRQDOLW LLSHQWUXúLvQWURDQXPLW FXOWXU SURFHVFHvQFHSHGLQ
SULPHOHV SW PkQLGHYLD DOHLQGLYLGXOXLúLvQFDUHMRDF XQURO
GHWHUPLQDQW S ULQ LL FkW úL VRFLDOL]DUHD VHFXQGDU UHDOL]DW vQ
FDGUXOLQVWLWX LLORUVSHFLDOL]DWHSULQWUDQVPLWHUHDGHFXQRúWLQ HúL
IRUPDUHDGHGHSULQGHULDWLWXGLQLFRQYLQJHUL VHGHVI úRDU GLIHULW
GH OD XQ JUXS OD DOWXO ÌQ DFHVWH vPSUHMXU UL vQ FDGUXO DFHOHLDúL
FXOWXUL LQGLYL]LL vúL IRUPHD] DELOLW LOH GH FXQRDúWHUH VSRQWDQ 
IRDUWHGLIHUHQ LDW
x LPSOLFDUHD VXELHFWLY D RDPHQLORU vQ YLD D VRFLDO 
&DUDFWHUXO LOX]RULX DO FXQRDúWHULL VSRQWDQH GHFXUJH úL GLQ DFHDVW 
LPSOLFDUH D LQGLYL]LORU vQ IXQF LH GH VFRSXULOH úL LQWHUHVHOH ORU
SDUWLFXODUHFHHDFHvLIDFHV VHvQúHOHDGHVHD1XQXPDLVRFLHWDWHD
vQ HYROX LD HL GDU úL VWUXFWXUD SURSULHL SHUVRQDOLW L PRWLYD LD
SURSULXOXL FRPSRUWDPHQW U PkQ SDU LDO QHFXQRVFXWH FHOXL FDUH VH
ED]HD] QXPDLSHFXQRDúWHUHDVSRQWDQ 

% &DUDFWHUXO SDVLRQDO 3H SDUFXUVXO YLH LL úL DFWLYLW LL
ILHFDUH RP DUH LQWHUHVH VFRSXUL FRQFHS LL SUHMXGHF L HWF 'H
RELFHLRDPHQLLQXVHPXO XPHVFV FRQVWDWHQXPDLFHVHSHWUHFH
vQMXUXOORUFLMXGHF LQWHUSUHWHD] DSUHFLD] UHDOLWDWHDXQHRUL
 
GHQDWXUkQGR VDX IDOVLILFkQGR 3HQWUX DúL IRUPD R LPDJLQH
RELHFWLY D UHDOLW LL RDPHQLL WUHEXLH V GLVSXQ GH R SUHJ WLUH
VSHFLDO úLV IDF DSHOODXQFRQWLQXXH[DPHQFULWLF


& &DUDFWHUXO FRQWUDGLFWRULX 3HUPDQHQW LQGLYL]LL RV


FLOHD] vQWUH VHQWLPHQWXO OLEHUXOXL DUELWUX úL FHO DO IDWDOLW LL
$FHVW PHFDQLVP SVLKRVRFLDO GH IOXFWXD LH SHUPDQHQW OD QLYHO
LQGLYLGXDOQXHVWHDFFHSWDELOvQWUXQGHPHUVúWLLQ LILF


' &DUDFWHUXO OLPLWDW ÌQ JHQHUDO LQGLYL]LL DX H[SHULHQ H


GH YLD FDUH VH FLUFXPVFULX PHGLLORU VRFLDOH vQ FDUH WU LHVF (L
QX DIO GHFkW RFD]LRQDO VDX QX FXQRVF QLPLF GHVSUH FHHD FH VH
vQWkPSO vQDOWHJUXSXULVRFLHW LFXOWXUL'HDFHHDFHHDFHQX
OH HVWH FXQRVFXW IDPLOLDU DGHVHRUL OH DSDUH FD DQRUPDO VDX
VFDQGDORV ,RDQ0LK LOHVFX 
$úDGDU FXQRDúWHUHD FRPXQ QX QH RIHU R FXQRDúWHUH
DGHFYDW DUHDOLW LLVRFLDOH$U PkQHODQLYHOXOVLP XOXLFRPXQ
vQ FXQRDúWHUHD UHDOLW LL vQVHDPQ DL DFRUGD DFHVWXLD R DXWR
ULWDWHSHFDUHHOQRPDLDUHGHPXOW YUHPHvQFHOHODOWHúWLLQ H
('XUNKHLP 

&XQRDúWHUHDúWLLQ LILF 
1DúWHUHD VRFLRORJLHL FD úWLLQ D vQVHPQDW SXQHUHD VXE
VHPQXOvQWUHE ULLDVLP XOXLFRPXQvQDERUGDUHDúLLQWHUSUHWDUHD
IHQRPHQHORUúLSURFHVHORUFXFDUHVXQWHPFRQIUXQWD L]LOQLF'H
DVHPHQHDHDDSUHWLQVDGRSWDUHDXQHLDWLWXGLQLSUXGHQWHGDF QX
FKLDUGHUHVSLQJHUHWRWDO ID GHLQWXL LHVSHFXOD LHVXSHUVWL LH
PLW HWF 6RFLRORJLD DWU JHD DWHQ LD (PLOH 'XUNKHLP  vQ
SUHID D OD OXFUDUHD VD 5HJXOLOH PHWRGHL VRFLRORJLFH ÄQX WUHEXLH
V FRQVLVWH vQWUR VLPSO SDUDIUD] D SUHMXGHF LORU WUDGL LRQDOH
FL V QH IDF V YHGHP OXFUXULOH DOWIHO GH FXP DSDU RPXOXL GH
UkQG F FL RELHFWXO ILHF UHL úWLLQ H HVWH GH D IDFH GHVFRSHULUL úL
RULFHGHVFRSHULUHGHFRQFHUWHD] PDLPXOWVDXPDLSX LQRSLQLLOH
DFFHSWDWH´(OFHUHDvQF GHODVIkUúLWXOVHFROXOXLDO;,;OHDFD
VRFLRORJLD V GHYLQ DVHPHQHD RULF UHL úWLLQ H vQGHPQkQG OD
 
GHVS U LUHD GH FXQRDúWHUHD VSRQWDQ ÌQ SUH]HQW WRW PDL PXO L
VRFLRORJLVHSURQXQ SHQWUXGLVWDQ DUHDFXQRDúWHULLWHRUHWLFHGH
FXQRDúWHUHDVSRQWDQ 
'HILQLW vQ PRG HVHQ LDO FD ÄVWXGLXO H[SOLFDWLY úL FRP
SUHKHQVLY DO UHDOLW LL VRFLDOH vQ WRWDOLWDWHD HL DGLF D XQHL
UHDOLW LVXLJHQHULVSUHFXPúLDXQRUS U LIHQRPHQHúLSURFHVH
DOHDFHVWHLUHDOLW LvQOHJ WXULOHORUPXOWLSOHYDULDWHúLFRPSOH[H
FXvQWUHJXO´ $FKLP0LKX VRFLRORJLDRIHU U VSXQVXULOD
SUREOHPHOH FDUH QH SUHRFXS DYkQGXúL WHPHLXO vQ GDWHOH úL
IDSWHOHVWUkQVHSULQWURFHUFHWDUHVLVWHPDWLF GLUHFW VDXSXVHOD
GLVSR]L LHGHDOWHúWLLQ HDQDOL]DWHúLLQWHUSUHWDWHvQFRQIRUPLWDWH
FXDQXPLWHFHULQ HULJXURVGHWHUPLQDWH
'LQ DFHDVW VXFFLQW FDUDFWHUL]DUH D RELHFWXOXL VRFLRORJLHL
UH]XOW F HDHVWHRúWLLQ úLvQDFHODúLWLPSRFRQúWLLQ GHXQ
WLSDSDUWH

$&HUHSUH]LQW úWLLQ D"
ùWLLQ D HVWH ÄIRORVLUHD PHWRGHORU VLVWHPDWLFH GH LQYHVWLJDUH
HPSLULF DQDOL]DUHDGDWHORUJkQGLUHDWHRUHWLF úLH[SULPDUHDORJLF D
DUJXPHQWHORUSHQWUXDIRUPDXQDQVDPEOXGHFXQRúWLQ HGHVSUHXQ
VXELHFWDQXPH´ $QWRKQ\*LGGHQV &RQIRUPDFHVWHLGHILQL LL
VRFLRORJLD HVWH XQ GHPHUV R vQWUHSULQGHUH úWLLQ LILF (D SUHVXSXQH
PHWRGH VLVWHPDWLFH GH LQYHVWLJDUH HPSLULF DQDOL]D GDWHORU úL
IRUPXODUHDGHWHRULLvQOXPLQDHYLGHQ HLúLDDUJXPHQWHORUORJLFH
3RWULYLW OXL 5REHUW .LQJ 0HUWRQ H[LVW WUHL SXQFWH GH YHGHUH
DVXSUDúWLLQ HLÌQOLQLLJHQHUDOHHOHVXQWYDODELOHúLvQFDUDFWHUL]DUHD
VRFLRORJLHL
3ULPXO R SULYHúWH FD SH XQ SURFHV UHVSHFWLY FD SH R DF LXQH
VRFLDO SULQFDUHVHXUP UHúWHFXQRDúWHUHDUHDOLW LLDúDFXPHVWHHD
FXDGHY UDWQXFXPQHRLPDJLQ P
$O GRLOHD FRQVLGHU úWLLQ D FD SH XQ SURGXV ÌQ DFHVW FD]
FXQRDúWHUHDúWLLQ LILF HVWHFRQVWLWXLW GLQFRQVWUXF LLJQRVHRORJLFH
ID GHFDUHFRPXQLWDWHDúWLLQ LILF DDMXQVVDXSRDWHDMXQJHODXQ
DFRUGILLQGWRWGHDXQDGHVFKLV LQIRUP ULLúLGLDORJXOXL
$OWUHLOHDSULYHúWHúWLLQ DFDSHRSDUDGLJP HWLF 
 
$WXQFLFkQGVHDILUP F VRFLRORJLDHVWHRúWLLQ VHLDXvQ
FRQVLGHUDUH vQ PRG GHRVHELW WU V WXUL FH LQ GH GRPHQLXO
HSLVWHPRORJLHL ÌQ DFHVW FD] PRGXO úWLLQ LILF GH GHWHUPLQDUH D
DGHY UXOXL vPELQ SUHRFXSDUHD SHQWUX DSOLFDUHD FRUHFW D
PHWRGHL GH FXQRDúWHUH FX REVHUYD LD ULJXURDV D IHQRPHQHORU
Ä0HWRGDúWLLQ LILF DVLJXU GHVXELHFWLYL]DUHDFXQRDúWHULLRIHULQGXVH
R LPDJLQH GHVSUH OXPHD vQFRQMXU WRDUH DúD FXP HVWH HD vQ
UHDOLWDWHúLQXDúDFXPvLDSDUHXQXLLQGLYLGODQLYHOXOVLP XOXL
FRPXQ´ 6HSWLPLX&KHOFHD 3HED]DREVHUYD LHLRELHFWLYH
XWLOL]kQGXVH PHWRGH DGHFYDWH VH RE LQ HQXQ XUL HPSLULFH FX
YDORDUHGHDGHY U
3RUQLQGGHODLGHHDF vQJHQHUDOFXQRDúWHUHDúWLLQ LILF VH
IRQGHD] SH FkWHYD SRVWXODWH DO F URU DGHY U HVWH DFFHSWDW GH
PDMRULWDWHDFHUFHW WRULORUGLQúWLLQ HOHVRFLDOHúLFRPSRUWDPHQWDOH
-DPHV : 9DQ GHU =DQGHQ  FRQVLGHU F DFHVWH HQXQ XUL
IXQGDPHQWDOHVXQW
x SULQFLSLXOUHDOLVPXOXL±OXPHDvQFRQMXU WRDUHH[LVW LQGH
SHQGHQWGHREVHUYD LDQRDVWU QHILLQGFUHDW GHVLP XULOHQRDVWUH
x SULQFLSLXO GHWHUPLQLVPXOXL PDL H[DFW SULQFLSLXO
HPSLULVPXOXLSUREDELOLVWSURPRYDWGH3DWULFN6XSSHV ±UHOD LLOH
GLQ OXPHD vQFRQMXU WRDUH VXQW RUJDQL]DWH vQ WHUPHQL GH FDX] ±
HIHFWIHQRPHQHOHVRFLDOHGDWRULW FRPSOH[LW LLORUVHSUHWHD] 
FHOPDLELQHDQDOL]HLSUREDELOLVWH VWDWLVWLFH 
x SULQFLSLXOFRJQRVFLELOLW LL±OXPHDvQFRQMXU WRDUHSRDWHIL
FXQRVFXW SULQREVHUYD LLRELHFWLYH
x SULQFLSLXOUD LRQDOLW LL
x SULQFLSLXOUHJXODULW LL
8OWLPHOH GRX SULQFLSLL PHQ LRQDWH SRWULYLW F URUD OXPHD
H[WHUQ SRDWHILFXQRVFXW SHFDOHORJLF IHQRPHQHOHGLQOXPHD
vQFRQMXU WRDUH SURGXFkQGXVH vQ PRG ORJLF SRW IL VXEVXPDWH
vQV SULQFLSLLORUFRJQRVFLELOLW LLúLGHWHUPLQLVPXOXL
6XEOLQLHP F PHWRGD úWLLQ LILF DVLJXU GHVXELHFWLYL]DUHD
FXQRDúWHULLÌQDFHVWFRQWH[WVHPQDO PFkWHYDGLQWUHHOHPHQWHOH
GHED] DOHPHWRGHLúWLLQ LILFH
D H[SOLFD LLOHúLLQWHUSUHW ULOHWUHEXLHIXQGDPHQWDWHFkWPDL
PXOWSRVLELOSHREVHUYD LLFRQFUHWHIDFWXDOHSHFDUHFHUFHW WRUXO
 
OHSRDWHYHGHDP VXUDYHULILFDvQYHGHUHDDVLJXU ULLXQHLSUHFL]LL
FRUHVSXQ] WRDUH
E RULFHH[SOLFD LHWHRULHLQWHUSUHWDUHFDUHYLQHvQFRQWUDGLF LH
FXRHYLGHQ XOWHULRDU WUHEXLHPRGLILFDW VDXUHVSLQV 
F P UWXULLOHúWLLQ LILFHWUHEXLHV SURYLQ GLQVXUVHFRPSHWHQWH
G vQFD]XOXQRUFRQGL LLFRQVWDQWHXQXOúLDFHODúLIDSWWUHEXLH
V ILHREVHUYDWGHRDPHQLGLIHUL L
H SHQWUXDILFRQILUPDWHREVHUYD LLOHWUHEXLHUHSHWDWH
I GRYDGDúWLLQ LILF DVLJXU RED] SHQWUXSUHYL]LXQHDFXR
DQXPLW SUHFL]LHDUHSHW ULLXQXLIHQRPHQ
J vQGRPHQLXOúWLLQ HLQXH[LVW DGHY UXULDEVROXWH $FKLP
0LKX 
ÌQ JHQHUDO FXQRDúWHUHD úWLLQ LILF D SURFHVHORU VRFLDOH D
FRPSRUWDPHQWHORULQGLYLGXDOHúLGHJUXSVHUHDOL]HD] vQFDGUXO
RIHULWGHWHRULLOHUHFXQRVFXWHFDDGHY UDWHGHF WUHFRPXQLWDWHD
FHUFHW WRULORUODXQPRPHQWGDW
3RWULYLWOXL3)RXOTXLHúL56DLQW-HDQ SULQWHRULH
JU WKHRULD ± DF LXQHD GH REVHUYDUH ILJXUDW ± VSHFXOD LH
LQWHOHFWXDO VH vQ HOHJH ÄR FRQVWUXF LH LQWHOHFWXDO SULQ FDUH XQ
DQXPLW QXP U GH OHJL VXQW DVRFLDWH XQXL SULQFLSLX GLQ FDUH HOH
SRWILGHGXVHvQPRGULJXURV´
ÌQVHQVUHVWUkQVWHRULDUHSUH]LQW XQDQVDPEOXGHHQXQ XUL
FX YDORDUH GH DGHY U SULYLQG UHOD LLOH GLQWUH IHQRPHQH ÌQ
úWLLQ HOHVRFLDOHúLFRPSRUWDPHQWDOHWHRULLOHDXGLIHULWHQLYHOXUL
GH JHQHUDOLWDWH ÌQ SUH]HQW VRFLRORJLD QH DSDUH FD R VWUXFWXU 
WHRUHWLF PXOWLQLYHODU GHRVHELWGHFRPSOH[ FXSULQ]kQG
x PDUL WHRULL IXQF LRQDOLVPXO FRQIOLFWXDOLVPXO VWUXFWX
UDOLVPXOHWF 
x WHRULL PHGLL WHRULD PRELOLW LL VRFLDOH D JUXSXULORU
PLFLDGLVRQDQ HLFRJQLWLYHHWF 
x WHRULLFXQLYHOGHJHQHUDOLWDWHPLQLP
&kW SULYHúWH WHUPHQXO GH SDUDGLJP DFHVWD DUH VHQVXUL
PXOWLSOH ÌQ FXQRVFXWD OXFUDUH 6WUXFWXUD UHYROX LLORU úWLLQ LILFH
 UHQXPLWXOSURIHVRUGHLVWRULDúLILORVRILDúWLLQ HL7KRPDV
.XKQ XWLOL]HD] WHUPHQXO GH SDUDGLJP vQGHVHQVXULGHOD
 
ÄRUHDOL]DUHúWLLQ LILF FRQFUHW ´SkQ ODÄXQVHWFDUDFWHULVWLFGH
FRQYLQJHUL úL SUHFRQFHS LL´ 3DUDGLJPHOH UHSUH]LQW ÄUHDOL] ULOH
úWLLQ LILFH H[HPSODUH´ ÄH[HPSOHOH VWDQGDUG´ VDX ÄH[HPSOHOH
FRPXQH´ vPS UW úLWH GH R FRPXQLWDWH úWLLQ LILF ÄSHQWUX IRUPX
ODUHDúLUH]ROYDUHDSUREOHPHORUGHFHUFHWDUH´
7RWXúLFHOPDLIUHFYHQWWHUPHQXOGHSDUDGLJP HVWHXWLOL]DW
FXVHQVXOGHPRGHOH[HPSOXVDXSDWWHUQ&XQRDúWHUHDFXDMXWRUXO
SDUDGLJPHORUHVWHRÄFXQRDúWHUHWDFLW ´QXHVWHFXSULQV vQUHJXOL
FLVLPLODU ÄvQY ULLREVHUYD LRQDOH´ 6HSWLPLX&KHOFHD 
$FFHSWDUHD XQHL SDUDGLJPH VDX DOWHLD FRQGXFH OD HYDOX UL
GLIHULWHDOHDFHOHLDúLUHDOLW L&HUFHW WRULLDWDúD LXQHLSDUDGLJPH
XWLOL]HD] XQOLPEDMGLIHULWGHFHODORDPHQLORUGHúWLLQ FDUHVXQW
DGHS LL DOWHL SDUDGLJPH ÌQ SURFHVXO FXQRDúWHULL LQWHUYLQH R
DGHY UDW FRPSHWL LHvQWUHSDUDGLJPHOHYHFKLúLFHOHQRL$FHDVW 
FRPSHWL LHVWLPXOHD] LPDJLQD LDVRFLRORJLF 7UHEXLHPHQ LRQDW
vQV IDSWXO F ILHFDUH SDUDGLJP D FRQWULEXLW vQWUR P VXU PDL
PDUHVDXPDLPLF ODGH]YROWDUHDúWLLQ HL
3HQWUX LOXVWUDUH UHG P FkWHYD H[HPSOH GH SDUDGLJPH
VRFLRORJLFH3DUDGLJPD QDúWHULL FDSLWDOLVPXOXL 0D[ :HEHU 


EXUJKH]XOVHWUDQVIRUP vQvQWUHSULQ] WRUDWXQFLFkQGYHGHvQ
ERJ LH XQ FDSLWDO R LQYHVWL LH SURGXFWLY úL QX R RFD]LH GH
VSHFXO VDXGHYLD vPEHOúXJDW 7HRORJLDPRUDO DFDOYLQLúWLORU
HVWHFRQJUXHQW FXDFHDVW LGHRORJLH
3DUDGLJPD VRFLDOL] ULL DQWLFLSDWH 0HUWRQ LQGLYL]LL
WLQG PDL GHJUDE V LPLWH YDORULOH úL FRPSRUWDPHQWHOH
JUXSXULORU F URUD GRUHVF V OL VH DO WXUH GHFkW SH FHOH DOH
JUXSXULORUF URUDOHDSDU LQ
3DUDGLJPDIUXVWU ULLUHODWLYH 6WRXIIHU GDF QRUPHOH
VRFLDOH VXQW FODU GHILQLWH úL SHUFHSXWH FD VWDELOH LQGLYL]LL vúL
OLPLWHD] DPEL LLOHvQIXQF LHGHDFHVWHQRUPH'DF QRUPHOH
VXQW LPSUHFLVH úL LQVWDELOH LQGLYL]LL QXWUHVF DPEL LL FH
GHS úHVFSRVLELOLW LOHGHUHDOL]DUHúLUHVLPWRIUXVWUDUH
 
3DUDGLJPD IDPLOLHL QXFOHDUH 3DUVRQV GH]YROWDUHD
VRFLHW LLLQGXVWULDOHLPSXQHPRELOLWDWHDSRSXOD LHLúLGHFLLQGH
SHQGHQ DFRSLLORUFHHDFHDQWUHQHD] ÄQXFOHDUL]DUHD´IDPLOLHL
3DUDGLJPDDF LXQLLFROHFWLYH 2OVRQ QLFLXQLQGLYLGQX
DUH LQWHUHVXO V DF LRQH]H SHQWUX D VXV LQH R RUJDQL]D LH FDUH
SURFXU EXQXUL úL VHUYLFLL FROHFWLYH SHQWUX F HO YD EHQHILFLD
RULFXP GH HOH HO YD SDUWLFLSD GHRDUHFH DFHDVW RUJDQL]D LH
IXUQL]HD] vQSOXVVDWLVIDF LLLQGLYLGXDOH
3DUDGLJPDFDSLWDOXOXLVRFLDO %RXUGLHX HJDOLWDWHDGH
DFFHV OD úFRDO PHQ LQH LQHJDOLWDWHD GH RULJLQH VRFLDO GH
YUHPH FH FRSLLL FODVHORU VXSHULRDUH DX PLMORDFH FXOWXUDOH úL
PRWLYD LL FDUH OH SHUPLW V SURILWH PDL ELQH GH úFRDO GHFkW
FRSLLLFODVHORULQIHULRDUH
3DUDGLJPDFRQIOLFWHORUGHJUXS 'DKUHQGRUI GLYHUVL
ILFDUHDVRFLHW LLDQWUHQHD] RGLYHUVLILFDUHDJUXSXULORUVRFLDOH
úL R VSHFLDOL]DUH D LQWHUHVHORU GH JUXS UH]XOW R PXO LPH GH
FRQIOLFWHGHLQWHUHVHvQWUHJUXSXUL
3DUDGLJPDGHPRFUD LHL 7RFTXHYLOOH HJDOLWDULVPXOHVWH
UHVRUWXO VRFLHW LORU GHPRFUDWLFH úL SH P VXU FH HJDOLWDWHD
SURJUHVHD] LQHJDOLW LOH GHYLQ WRW PDL úRFDQWH úL DOLPHQWHD] 
H[LJHQ DGHHJDOLWDWH
3DUDGLJPD&KLFDJR 3DUNúL%XUJHVV SRSXODUHDXQXL
RUDúVHIDFHSH]RQHFRQFHQWULFHúLSULQUHJUXSDUHDGLIHULWHORU
JUXSXULHWQLFHVDXVRFLDOH
3DUDGLJPD FRQIOLFWHORU GH FODV 0DU[ FODVHOH
VRFLDOH VXQW vQWUR SHUPDQHQW OXSW UDQLL úL FODVHOH GH
PLMORF YRU WUHEXL V VH vPSDUW vQWUH EXUJKH]LH úL SUROHWDULDW
LDU SUROHWDULDWXO YD vQORFXL EXUJKH]LD vQ SRVWXUD GH FODV 
GRPLQDQW vQSHUVSHFWLYDVRFLHW LLI U FODVH
3DUDGLJPDORJLFLLVHPQHORU %DXGULOODUG vQVRFLHW LOH
ERJDWHFRQVXPDWRUXOvúLSURFXU VHPQHVRFLDOHFXPS UkQGvQ
DFHODúL WLPS EXQXUL úL VHUYLFLL ORJLFD VHPQHORU VH VXEVWLWXLH
DWXQFL ORJLFLL QHFHVLW LORU úL FRPDQG DOHJHULOH VDOH PDL PXOW
GHFkWXWLOLWDWHD
 +0HQGUDV0)RUVp/H&KDQJHPHQWVRFLDO3DULV$&ROLQS
úLXUP*LOOHV)HUUpRO-HDQ3LHUUH1RUHFN,QWURGXFWLRQjODVRFLRORJLH
3DULV$&ROLQS 
 
%&RQúWLLQ DVRFLRORJLF 
& :ULJKW 0LOOV D QXPLW SHUVSHFWLYD
VRFLRORJLF GH DQDOL] LPDJLQD LH
VRFLRORJLF (VWHXQJHQGHFRQúWLLQ 
VSHFLDO RH[SUHVLHDUHOD LLORUGLQWUH
H[SHULHQ DSURSULH ELRJUDILH úLLVWRULH
vQFDGUXOVWUXFWXULORUVRFLDOHH[LVWHQWH
OD XQ PRPHQW GDW $GHVHD RDPHQLL 
Y GOXPHDSULQSULVPDH[SHULHQ HLORU &:ULJKW0LOOV
OLPLWDWH$FHVWPRGGHDSULYLOXFUXULOH
OLPLWHD] LPDJLQHDGHDQVDPEOXDVRFLHW LLÌQPRGSDUDGR[DO
vQJXVWHD] LPDJLQHDSURSULHLQRDVWUHOXPLSHUVRQDOH
3ULQLQWHUPHGLXOLPDJLQD LHLVRFLRORJLFHRPXOSRDWHGHYHQL
FRQúWLHQWGHRPHQLUHDGLF SRDWHILVFRVGLQVWDUHDGHÄQHOLQLúWHúL
LQGLIHUHQ ´ FDUH FDUDFWHUL]HD] VRFLHWDWHD úL SXEOLFXO GH PDV 
LQFDSDELOH V vQ HOHDJ UHDOLWDWHD VRFLDO QXPDL FX DMXWRUXO
SURSULHLFXQRDúWHUL
'H IDSW & :ULJKW 0LOOV  FRQVLGHU F RELHFWXO
VRFLRORJLHL HVWH UHSUH]HQWDW GH VWXGLXO LQIOXHQ HORU GLQWUH RP úL
VRFLHWDWHGLQWUHELRJUDILHúLLVWRULHGLQWUHÄHX´úLOXPH
,PDJLQD LD VRFLRORJLF SHUPLWH vQ HOHJHUHD UHOD LLORU GLQWUH
LVWRULH úL ELRJUDILH SRUQLQG GH OD SUHPLVD F ILHFDUH LQGLYLG vúL
WU LHúWH ELRJUDILD vQWUR SHULRDG LVWRULF GHWHUPLQDW FRQ
WULEXLQG OD FRQILJXUDUHD VRFLHW LL úL ILLQG vQ DFHODúL WLPS XQ
SURGXVDODFHVWHLD
1HGLVSXQkQG GH DWULEXWXO VSLULWXDO DO LPDJLQD LHL VRFLR
ORJLFH ÄIRUPD FHD PDL IHUWLO D FRQúWLLQ HL GH VLQH´ RDPHQLL
QHFXOWLYD L VRFLRORJLF QX UHXúHVF V YDG OHJ WXUD LQVHSDUDELO 
GLQWUH YLD D LQGLYLGXOXL úL LVWRULD VRFLHW LL QX vQ HOHJ WUDQVIRU
P ULOHVRFLDOHHYROX LDVRFLDO UDSLG úLIDSWXOF YHFKLOHQRUPH
úL YDORUL QX vL PDL SRW RULHQWD vQWUR OXPH D FRQIOLFWHORU úL D
FRPSHWL LHL
(VWH VFRSXO FHUFHW ULL GLQ GRPHQLXO úWLLQ HORU VRFLDOH úL
FRPSRUWDPHQWDOHGHDH[SOLFDGLILFXOW LOHSHUVRQDOHúLFRQIOLFWHOH
 
VRFLDOHGHDSURSXQHPRGDOLW LGHGHS úLUHDQHOLQLúWLLDQ[LHW LL
LQGLIHUHQ HL úL SDQLFLL Ä(SRFD QRDVWU HVWH FHD D QHOLQLúWHL úL
LQGLIHUHQ HL´ ± VFULD & :ULJKW 0LOOV $FHDVW FDUDFWHUL]DUH HVWH
GH R PDUH DFWXDOLWDWH SHQWUX VRFLHWDWHD URPkQHDVF GH D]L FDUH
WUDYHUVHD] R GLILFLO SHULRDG GH WUDQ]L LH FHUFHWDUHD VRFLRXPDQ 
ILLQGFKHPDW V GHVFLIUH]HúLV HOXFLGH]HJUDYHOHSUREOHPH
&:ULJKW0LOOVVXEOLQLD] F GLUHF LDPHWRGRORJLF IXQGD
PHQWDO D LPDJLQD LHL VRFLRORJLFH R UHSUH]LQW FRPSDUDWLYLVPXO
&RPSDUD LDHVWHQHFHVDU vQVWXGLHUHDSDUWLFXODUXOXLSULQUDSRUWDUH
ODDOWSDUWLFXODUvQVWXGLHUHDXQHLHSRFLvQUDSRUWFXDOW HSRF vQ
WUHFHUHDGHODRSHUVSHFWLY GHDERUGDUHDIHQRPHQHORUODRDOWD
ÌQDFHODúLWLPSLPDJLQD LDVRFLRORJLF WUHEXLHV FDUDFWHUL]H]HúL
úWLLQ HOH VRFLRXPDQH (OH WUHEXLH V ILH FRQúWLHQWH GH VLQH GH
PLVLXQHDORUGHFXQRDúWHUHVRFLDO 
Ä1XRULFLQHSRDWHDMXQJHV SRVHGHRFRQúWLLQ VRFLRORJLF ´±
DSUHFLD 3HWHU %HUJHU 'RDU DFHL RDPHQL FDUH PDQLIHVW R FXULR
]LWDWH DFXW úL QHOLQLúWLW ID GH DGHY U SRW GHYHQL FX DGHY UDW
VRFLRORJL &HL FH SURIHVHD] VRFLRORJLD WUHEXLH V ILH SHUVRDQH
F URUD OH SODFH vQWRWGHDXQD V úWLH FkW PDL H[DFW SRVLELO FH VH
SHWUHFHFXDGHY UDW

6RFLRORJLD±GHILQLUHRULJLQLGHYHQLUH
$ 6RFLRORJLD ± úWLLQ D VRFLHW LORU PRGHUQH úL
FRQWHPSRUDQH
'HúLQXH[LVW XQDFRUGXQDQLPvQFHHDFHSULYHúWHSHULRDGD
FRQVWLWXLULL VRFLRORJLHL FD úWLLQ D VRFLHW LL ODW VRFLXV 
ÄVRFLDO´JUORJRV ÄúWLLQ ´ FHLPDLPXO LLVWRULFLDLVRFLRORJLHL
FRQVLGHU F DFHDVWD VD Q VFXW RGDW FX PDWXUL]DUHD VRFLHW LL
FDSLWDOLVWHvQVHFROXODO;,;OHDGHFLvQO XQWUXOHSRFLLPRGHUQH
úL VH vQVFULH vQ HIRUWXO PDL DPSOX DO ILORVRILHL RFFLGHQWDOH GH D
HODERUD R HWLF VRFLDO VHFXODU UD LRQDO 3ULQ XUPDUH
VRFLRORJLD DSDUH FD XQXO GLQ UH]XOWDWHOH SURFHVXOXL GH I XULUH D
PRGHUQLW LLHDILLQGúWLLQ DFDUHvúLDVXP H[SOLFLWFDRELHFWGH
 
VWXGLXúLFHUFHWDUHQRXDUHDOLWDWHVRFLDOLVWRULF SHFDUHRUHSUH
]LQW OXPHDPRGHUQ 
&X WRDWH DFHVWHD PHGLWD LD DVXSUD VRFLHW LL FDUDFWHULVWLF 
SHULRDGHL LPHGLDW DQWHULRDUH HVWH DSUHFLDW FD ILLQG VRFLRORJLF 
GHúL HD DU DSDU LQH SURWRVRFLRORJLHL vQ FDUH VXQW LQFOXVH HODER
UDWHOHWHRUHWLFHDOHXQRUILORVRILLVWRULFLWHRORJLVDXUHSUH]HQWDQ L
DL XQRU úWLLQ H DOH QDWXULL 6H FRQVLGHU FD UHSUH]HQWDQ L DL
SURWRVRFLRORJLHL 0RQWHVTXLHX úL 5RXVVHDX vQ )UDQ D +REEHV
+XPH /RFNH )HUJXVRQ úL 6PLWK vQ $QJOLD 0DFKLDYHOOL vQ
,WDOLD,+5 GXOHVFX6% UQX LX0.RJ OQLFHDQXvQ5RPkQLD
'DF SURWRVRFLRORJLD VWDELOHúWH RULJLQLOH VRFLRORJLHL vQ
HSRFD 5HQDúWHULL H[LVW úL RSLQLL SRWULYLW F URUD LVWRULD JkQGLULL
VRFLRORJLFH VH H[WLQGH SkQ OD ILORVRILD VRFLDO D $QWLFKLW LL
$ULVWRWHO3ODWRQVDX$EGHU5KDPDQ,EQ.KDOGRXQILLQGDVWIHO
FRQVLGHUD LFDÄDGHY UD LL´vQWHPHLHWRULDLVRFLRORJLHL
/D OLPLW H[LVW úL R D WUHLD WHRULH GHVSUH RULJLQLOH VRFLR
ORJLHL $FHDVWD FRQVLGHU F VRFLRORJLD QD DS UXW GHFkW OD
VIkUúLWXO VHFROXOXL DO ;,;OHD úL PDL PXOW vQ VHFROXO DO ;;OHD
FDDQDOL] VRFLRORJLF LGHQWLILFDW GXS GRX FULWHULL
D H[LVWHQ D XQHL FRQFHS LL SUHFLVH GHVSUH VRFLHWDWH FD
RELHFWGHVWXGLXDOVRFLRORJLHLGLVWLQV vQPRGFDWHJRULFGHVWDW
VDXGHGRPHQLXOSROLWLFvQJHQHUDO
E HODERUDUHD LGHLL GH VRFLHWDWH SULQ DSHOXUL OD DQDOL]D
VWUXFWXULLVLVWHPHORUúLLQVWLWX LLORUVRFLDOH
$OWIHO VSXV GDF LVWRULD JkQGLULL VRFLRORJLFH FXSULQGH
vQWUHDJD HYROX LH D FRQFHS LLORU GHVSUH VRFLHWDWH GLQ $QWLFKLWDWH
úL SkQ vQ SUH]HQW LVWRULD DQDOL]HL VRFLRORJLFH VH UHIHU GRDU OD
WHRULD VRFLRORJLF DS UXW OD VIkUúLWXO VHFROXOXL DO ;,;OHD úL
vQFHSXWXOVHFROXOXLDO;;OHD
'HDOWIHO$OH[,QNHOHV FUHGHF H[LVW WUHLF LFHGXF
VSUH GHILQLUHD VRFLRORJLHL LVWRULF &H DX VSXV IRQGDWRULL HL" 
HPSLULF &H IDF VRFLRORJLL FRQWHPSRUDQL" úL DQDOLWLF &H
VXJHUHD] UD LXQHD" )LHFDUH FDOH DUH vQV OLPLWHOH HL 3HQWUX D
QX IL XQLODWHUDOL vQ GHWHUPLQDUHD VRFLRORJLHL WUHEXLH V XUP P
 
WRDWH FHOH WUHL F L PHQ LRQDWH vQFHUFkQG vQ DFHODúL WLPS V 
GLPLQX P VO ELFLXQLOH VSHFLILFH ORU $VW ]L R DWHQ LH DSDUWH VH
DFRUG F LLDQDOLWLFHFRQVLGHUDW FDILLQGIXQGDPHQWDO 
&KDUOHV+HQU\&XLQúL)UDQoRLV*UHVOH DSUHFLD] F 
VRFLRORJLDHVWHUH]XOWDQWD5HYROX LHLSHFDUHÄGRDU2FFLGHQWXO
D WU LWR´ úL FDUH vúL GDWRUHD] GH]YROWDUHD ÄXQXL DQVDPEOX GH
FRQGL LL LQWHOHFWXDOH VRFLDOH úL LQVWLWX LRQDOH´ FH U PkQ V ILH
vQF GHVFLIUDWH
ÌQIDSWSURFHVXOGHFRQVWLWXLUHDVRFLRORJLHLFDúWLLQ DIRVW
H[SUHVLD XQRU QHFHVLW L GH RUGLQ VRFLDOSUDJPDWLF SROLWLF úL
WHRUHWLF JHQHUDWH GH QDúWHUHD úL GH]YROWDUHD VRFLHW LORU LQ
GXVWULDOHGHPDWXUL]DUHDVRFLHW LLFDSLWDOLVWHGHSUREOHPHOHQRL
VRFLDOXPDQH FDUH FDS W DPSORDUH vQ HSRFD PRGHUQ úL
FRQWHPSRUDQ $ODLQ 7RXUDLQH  VFULD F Ä6RFLRORJLD VD
Q VFXW GLQ UHYROX LD LQGXVWULDO 'DF ILORVRILD SROLWLF D F UHL
LQIOXHQ DVXSUD VRFLRORJLHL D U PDV vQWRWGHDXQD FRQVLGHUDELO 
DUHRLVWRULHPDLOXQJ QXVHSRDWHFRQWHVWDF SXWHUQLFDU Y úLUH
SURGXV GHDSDUL LDLQGXVWULHLPHFDQL]DWH±PDLvQWkLvQ$QJOLD
DSRL vQ FHOH PDL PXOWH GLQ VRFLHW LOH QD LRQDOH ± D SURYRFDW R
GH]YROWDUH I U SUHFHGHQW D JkQGLULL úL D VWXGLLORU VRFLDOH
VWLPXODWH GH FRQúWLLQ D QHFHVLW LL GH D SXWHD VHVL]D DSURDSH
LPHGLDWFDX]HOHVFKLPE ULORUVRFLDOH´
7UDQVIRUP ULOHFDUHDXFRQGXVODIRUPDUHDOXPLLPRGHUQH
DPRGHUQLW LL VDXGHVI úXUDWSHPXOWLSOHSODQXUL
x HFRQRPLFLQGXVWULDOL]DUHDSURGXF LHLGH]YROWDUHDHFR
QRPLHLILQDQFLDUHDSDUL LDFRQVXPXOXLGHPDV 
x VRFLDO SURFHVH GH XUEDQL]DUH UDSLG úL PDVLY FX
FRQVHFLQ H LPSRUWDQWH SHQWUX PRGXO GH D JkQGL úL GH D UHDOL]D
FRQWUROXO VRFLDO SURGXFHUHD XQRU DPSOH PLúF UL GHPRJUDILFH
DSDUL LDÄPDVHORUSRSXODUH´DSWHDILLGHRORJL]DWHúLLPSOLFDWHvQ
SURFHVHUHYROX LRQDUH
x SROLWLFIRUPDUHDVWDWHORUQD LRQDOHVXYHUDQHFDELURFUD LL
WRW PDL FRPSOH[H JHQHUDOL]DUHD FRQWUROXOXL GH VWDW DVXSUD
VRFLHW LL DSDUL LD úL U VSkQGLUHD LGHRORJLLORU OLEHUDOH úL VRFLDOLVWH
FRQVWUXLUHDVLVWHPHORUSROLWLFHPRGHUQH
 
x FXOWXUDO PRGLILFDUHD SHUFHS LHL úL D PRGDOLW LORU GH
P VXUDUH D VSD LXOXL úL WLPSXOXL WUDQVIRUP ULOH SURIXQGH DOH
SURFHVHORU GH vQY PkQW úL HGXFD LH DSDUL LD úL H[WLQGHUHD
VLVWHPHORU GH FRPXQLFDUH vQ PDV GDU úL D SRVLELOLW LL FD
DFHVWHDV ILHXWLOL]DWHvQVFRSXULPDQLSXODWRULL
x VSLULWXDOVHFXODUL]DUHDSURJUHVLY DVRFLHW LLHXURSHQH
vQVHPQkQG SLHUGHUHD FRQWDFWXOXL GH F WUH DPSOH IRUPH DOH UHD
OLW LLVRFLDOSROLWLFHFXGLPHQVLXQHDPRUDOUHOLJLRDV úLF XWDUHD
XQRUFULWHULLGHOHJLWLPDUHvQILORVRILLVHFXODUHvQúWLLQ SULYLW FD
LQVWUXPHQWDOHPDQFLS ULLXPDQH 6DQGUD'XQJDFLX 
7RWRGDW FRQVWLWXLUHDVRFLRORJLHLFDúWLLQ VRFLDO ÄSR]LWLY ´
WHRUHWLF úL DSOLFDWLY D IRVW UH]XOWDWXO XQHL ORJLFL LQWHUQH D
HYROX LHLVLVWHPXOXLúWLLQ HORUVRFLDOH
ÌQ úWLLQ HOH VRFLRXPDQH úL FRPSRUWDPHQWDOH IRUPDWH GHMD
SkQ OD MXP WDWHD VHFROXOXL DO ;,;OHD VD DFXPXODW R PDV 
HQRUP GH GDWH úL LQIRUPD LL FX SULYLUH OD GLIHULWHOH ODWXUL úL
DVSHFWH DOH YLH LL VRFLDOH 'DWHOH LQIRUPD LLOH GHVFULHULOH
DFXPXODWHQXPDLSXWHDXILLQWHJUDWHVDXH[SOLFDWHSULQPHWRGHOH
RIHULWH GH ILORVRILD LVWRULHL VDX ILORVRILLOH VRFLDOH 3H GH DOW 
SDUWHDFHVWHFROHF LLGHGDWHúLLQIRUPD LLQXFRQVWLWXLDXSULQHOH
vQVHOHRDOWHUQDWLY ODVLVWHPHOHVSHFXODWLYHHOHQHSXWkQGUHSUH
]HQWDRH[SOLFD LHWHRUHWLFRúWLLQ LILF DSURFHVHORUIXQGDPHQWDOH
GLQ VRFLHWDWH D JHQH]HL VWUXFWXULL GLQDPLFLL OHJLW LORU úL
IXQF LRQDOLW LLORU(UDQHFHVDU DúDGDUvQVLVWHPXOúWLLQ HORUR
QRX FRQVWUXF LH WHRUHWLF HODERUDUHD XQHL úWLLQ H FDUH V 
VWXGLH]H VRFLHWDWHD vQ DQVDPEOXO HL GDU úL vQ GLYHUVLWDWHD VD
FRQFUHW vQ VWUXFWXUD úL GLQDPLFD VD R úWLLQ FRQVWUXLW QX SH
FDOHVSHFXODWLY úLPRUDOQRUPDWLY FLSULQJHQHUDOL]DUHDGDWHORU
FRQFUHWLVWRULFH úL LQWHJUDUHD ORU vQWUXQ VLVWHP FRQFHSWXDO úL
HSLVWHPRORJLFVSHFLILF
$FHDVW QRX FRQVWUXF LHúWLLQ LILF RSXV DWkWLGHDOLVPXOXL
VSHFXODWLYDOILORVRILHLVRFLDOHWUDGL LRQDOHFkWúLVLPSOHLGHVFULHUL
DVRFLHW LLHVWHVRFLRORJLD

 
%Ä3LRQLHULL´úLÄIRQGDWRULL´VRFLRORJLHL
:KLWHKHDGFRQVLGHUDF úWLLQ DFDUHH]LW V úLXLWHIRQGDWRULL
HVWHSLHUGXW LDU*RXOGQHUSRVWXODF HVWHSLHUGXW úWLLQ DFDUHQX
úWLHGHXQGHYLQHXQGHVHDIO úLXQGHVHvQGUHDSW 
 ÌQHIRUWXOGHDúLVLWXDGLVFLSOLQDvQ
WLPS úL vQ VSD LX 3- 6LPRQ 
GLVWLQJHD ÄSUHLVWRULD VRFLRORJLHL´ úL
ÄVRFLRORJLD SURSULX]LV ´ FX SLRQLHULL úL
IRQGDWRULL HL - &D]HQHXYH 
GHRVHEHD ÄSUHFXUVRULL´ ÄSLRQLHULL´ úL
ÄIRQGDWRULL´ VRFLRORJLHL LDU 7UDLDQ
+HUVHQL  D LQYHQWDULDW GLIHULWH LGHL

7UDLDQ+HUVHQL
vQ OHJ WXU FX GHYHQLUHD VRFLRORJLHL
UHDOL]kQGRYHULWDELO PXQF GHDUKLYDU
&D úWLLQ VRFLRORJLD HVWH SURGXVXO XQXL úLU OXQJ GH SUH
RFXS ULúLUH]XOWDWXOXQRUFRQWULEX LLGLQWUHFDUHXQHOHUHSUH]LQW 
UHSHUHIXQGDPHQWDOH
 $XJXVWH &RPWH  HVWH
FRQVLGHUDWGUHSWIRQGDWRUXOVRFLRORJLHLúL
FHO FDUH D LQYHQWDW WHUPHQXO VRFLRORJLH
XWLOL]DW SHQWUX SULPD RDU vQ DO OHD
FDSLWRO DO OXFU ULL &RXUV GH SKLORVRSKLH
SRVLWLYH  3 ULQWH DO SR]LWL
YLVPXOXL$XJXVWH&RPWHHVWHVHQVLELOOD
WUDQVIRUP ULOH GLQ VRFLHW LOH HXURSHQH
 DOH VHFROXOXL DO ;,;OHD ÌQ DFHDVW 
$XJXVWH&RPWH PLúFDUHGHDQVDPEOXHOGLVWLQJHWUHFHUHD
GHODRVRFLHWDWHÄPLOLWDU úLWHRFUDWLF ´OD
RVRFLHWDWHÄLQGXVWULDO úLúWLLQ LILF ´
ÌQV QDúWHUHDDFHVWHLQRLOXPLQXDUHORFI U GXUHULODIHO
FDQXPHURúLREVHUYDWRULDLHSRFLLVDOH&RPWHGLDJQRVWLFKHD] R
FUL] SURIXQG DVRFLHW LLRFFLGHQWDOH3HQWUXDRUHPHGLDHOVH
GHGLF PLVLXQLLGHUHIRUPDWRUúWLLQ LILF
 
1RXD RUGLQH VRFLDO QX VH PDL vQWHPHLD] SH ÄFUHGLQ H
WHRORJLFH´FLSHH[SHULHQ DILORVRILHLSR]LWLYH$FHVWSR]LWLYLVP
VHUHGXFHODGRX UHJXOLHOHPHQWDUHREVHUYDUHDIDSWHORUvQDIDUD
RULF UHLMXGHF LGHYDORDUHúLHQXQ DUHDOHJLORUÄ$úWLSHQWUXD
SUHYHGHDúLDSUHYHGHDSHQWUXDSXWHD´HVWHIRUPXODFDUHUH]XP 
FHOPDLELQHVSLULWXOILORVRILHLSR]LWLYLVWH
&RPWH HVWH FRQYLQV F SULQ FRPELQDUHD RUGLQLL úL SUR
JUHVXOXL SR]LWLYLVPXO VH ULGLF GHDVXSUD WHRORJLHL úL UHYROX LHL
&XPDQXPH"&O GLQGRVRFLHWDWHXQLW RUHOLJLHDXPDQLW LLFDUH
V FRQVROLGH]HúLV DPHOLRUH]HWHPHOLLOHVRFLHW LL(VWHGHILQLW 
DVWIHO PLVLXQHD VRFLRORJLHL GLVFLSOLQ FDUH VH DOLPHQWHD] GLQ
H[SHULHQ D PHWRGHL úWLLQ LILFH vQ GRPHQLXO REVHUY ULL úL HQXQ ULL
OHJLORUUHODWLYHODIHQRPHQHOHVRFLDOH
6RFLRORJLHLvLVXQWDFRUGDWHGRX GRPHQLLGHVWXGLXVWDWLFD
úLGLQDPLFDVRFLDOH3UHOXkQGRSR]L LDDQDWRPLHIL]LRORJLHGHOD
ELRORJL HO QXPHúWH VWDWLF VWXGLXO GHWHUPLQDQWHORU RUGLQLL úL
FRQVHQVXOXL VRFLDO 6WXGLXO SURJUHVXOXL VSLULWXOXL RPHQHVF úL DO
VRFLHW LORU FRQVWLWXLH RELHFWXO GLQDPLFLL VRFLDOH &RPWH SRVWX
OHD] F GH]YROWDUHD VSLULWXOXL XPDQ D SDUFXUV WUHL VW UL VWDUHD
WHRORJLF VDX ILFWLY VWDUHD PHWDIL]LF VDX DEVWUDFW úL VWDUHD
úWLLQ LILF VDXSR]LWLY 
$XJXVWH &RPWH D H[HUFLWDW R SXWHUQLF LQIOXHQ DVXSUD
FRQWHPSRUDQLORUúLXUPDúLORUvQGHRVHELDVXSUDOXL+6SHQFHUúL
('XUNKHLP

3ULQFLSDOHOHFRQFHSWHDOHJkQGLULLOXL$&RPWH
3RWULYLW FX FHHD FH &RPWH QXPHúWH OHJHD HYROX LHL
VRFLHW LORU VDX OHJHD FHORU WUHL VW UL LGHLOH FDUH JXYHUQHD] 
OXPHD SRWILFODVLILFDWHvQWUHLFDWHJRULLUHOLJLRDVHILORVRILFHúL
úWLLQ LILFH $WkW VRFLHW LOH FkW úL LQGLYL]LL WUHF SULQ DFHVWH WUHL
WLSXULGHFXQRDúWHUH


 

$GDSWDUHGXS 5REHUW&DPSHDXúLDO,QGLYLGXHWVRFLpWp
)LJXUDQU3ULQFLSDOHOHFRQFHSWHDOHJkQGLULLOXL$XJXVWH&RPWH
 
5HSHUHLPSRUWDQWHvQGH]YROWDUHDVRFLRORJLHL
x $XJXVWH&RPWHSXEOLF OXFUDUHD&XUVGHILORVRILHSR]LWLY 
 YROXPH  vQ FDUH HVWH XWLOL]DW SHQWUX SULPD RDU 
WHUPHQXOVRFLRORJLH
x +DUULHW 0DUWLQHDX SXEOLF OXFUDUHD &XP V VH REVHUYH REL
FHLXULOH úL PRUDYXULOH  SULPD FRQVDFUDW PHWRGRORJLHL
FHUFHW ULLVRFLDOH
x .DUO 0DU[ SXEOLF vPSUHXQ FX )ULHGULFK (QJHOV 0DQLIHVWXO
SDUWLGXOXLFRPXQLVW úL&DSLWDOXO 
x +HUEHW6SHQFHUSXEOLF 3ULQFLSLLGHVRFLRORJLH 
x /HVWHU):DUGSXEOLF 6RFLRORJLDGLQDPLF  
x )HUGLQDQG7|XQLHVSXEOLF OXFUDUHD&RPXQLWDWHúLVRFLHWDWH 
x (PLOH'XUNKHLPSXEOLF 'HVSUHGLYL]LXQHDPXQFLLVRFLDOH 
5HJXOLOHPHWRGHLVRFLRORJLFH 6LQXFLGHUHD 
x $SDUH SULPD UHYLVW GH VRFLRORJLH ± $PHULFDQ -RXUQDO RI
6RFLRORJ\ 
x &KDUOHV+RUWRQ&RROH\SXEOLF 1DWXUDXPDQ úLRUGLQHDVRFLDO 
 
x 0D[:HEHUSXEOLF (WLFDSURWHVWDQW úLVSLULWXOFDSLWDOLVPXOXL
 úL(FRQRPLHúLVRFLHWDWH 
x :, 7KRPDV úL )ORULDQ =QDQLHFNL SXEOLF UDQXO SRORQH] vQ
(XURSDúL$PHULFD 
x *HRUJH +HUEHUW 0HDG vúL SXEOLF OXFUDUHD 3HUVRDQD (XO úL
6RFLHWDWHD 
x 7DOFRWW 3DUVRQV SXEOLF 6WUXFWXUD DF LXQLL VRFLDOH  úL
6LVWHPXOVRFLDO 
x 5REHUW.0HUWRQSXEOLF 7HRULDVRFLDO úLVWUXFWXUDVRFLDO  
x &:ULJKW0LOOVSXEOLF ,PDJLQD LDVRFLRORJLF  
$GDSWDUHGXS -DPHV:9DQGHU=DQGHQ7KH6RFLDO([SHULHQFH
1HZ<RUN5DQGRP+RXVHS
 
&XQRDúWHUHDWHRORJLF SHUPLWHLQGLYL]LORUúLVRFLHW LORUV 
H[SOLFHIHQRPHQHOHSULQIRU HVXSUDQDWXUDOH(DFRUHVSXQGHXQHL
VW ULUHSUH]HQWDWHGHVRFLHW LOH(YXOXL0HGLXúLGHFRSLO ULH
&XQRDúWHUHD ILORVRILF H[SOLF OXFUXULOH vQWUR PDQLHU 
DEVWUDFW (DFRUHVSXQGHVW ULLUHSUH]HQWDWHGH6HFROXOOXPLQLORU
úLGHDGROHVFHQ 
ÌQ VIkUúLW VWDUHD SR]LWLY FRQVW vQ GRPLQD LD FXQRDúWHULL
úWLLQ LILFH DVXSUD WXWXURU FHORUODOWH WLSXUL GH FXQRDúWHUH $WkW
SHQWUX LQGLYLG FkW úL SHQWUX VRFLHWDWH UD LXQHD WUHEXLH V VH
VSULMLQHvQWRWGHDXQDSHREVHUYDUHDIDSWHORUúLDOHJ WXULORUGLQWUH
HOH SHQWUX D H[SOLFD UHDOLWDWHD &RUHVSXQGH XOWLPHL HWDSH D VR
FLHW LORUPRGHUQHúLLQGLYLGXOXLGHYHQLWDGXOW&RPWHSUH]LFHF 
VRFLHW LOHPRGHUQHVHYRUvQGUHSWDVSUHRFXQRDúWHUHúWLLQ LILF 
DSW V LQVWDXUH]HRQRX RUGLQHVRFLDO 
&RPWHFRPSOHWHD] OHJHDFHORUWUHLVW ULSULQWURFODVLILFDUH
D GLVFLSOLQHORU H[SOLFkQG F VWDUHD SR]LWLY D IRVW DWLQV PDL
GHJUDE vQ úWLLQ HOH QDWXULL IL]LF FKLPLH ELRORJLH GHRDUHFH
RELHFWXOORUGHVWXGLXHVWHPDLVLPSOX$FHDVW VWDUHSR]LWLY WUHEXLH
V VHDSOLFHúLVWXGLXOXLVRFLHW LLFKLDUGDF RELHFWXOV XHVWHPDL
FRPSOH[ÌQDQXOHOQXPHúWHDFHDVW QRX úWLLQ VRFLRORJLH
6DUFLQD VRFLRORJLHL HVWH VWDELOLUHD XQXL FRQVHQV ED]DW SH R
QRX RUGLQHVRFLDO JXYHUQDW GHVDYDQ LúLH[SHU LvQSUREOHPHOH
VRFLHW LL ÌQ DFHVW IHO WRDWH UHIRUPHOH VRFLDOH VH VSULMLQ SH FX
QRDúWHUHDúWLLQ LILF DVRFLHW LL,PSRUWDQ DFXQRDúWHULLúWLLQ LILFH
úL D VDYDQ LORU vQ VRFLHW LOH PRGHUQH SUHYHVWHúWH IRUPDUHD XQHL
DUPDWHGHWHKQRFUD LvQVHUYLFLXOVWDWHORU
6XE DVSHFW PHWRGRORJLF &RPWH FRQVLGHU F WRDWH IHQR
PHQHOHVHDIO vQOHJ WXU VWUkQV úLF WUHEXLHVWXGLDWHvQFDGUXO
vQWUHJXOXLFDUHHVWHVRFLHWDWHD
+HUEHUW 6SHQFHU  HVWH FRQVLGHUDW XQXO GLQWUH
ÄSLRQLHULL´ VRFLRORJLHL IXQGDPHQWkQG R FRQFHS LH HYROX LRQLVW 
GDUZLQLVP VRFLDO FH D VHUYLW FD VXSRUW GRFWULQDU OLEHUDOLVPXOXL
FDSLWDOLVW
3RWULYLW OXL + 6SHQFHU DQDORJ RUJDQLVPXOXL XPDQ SULQ
GLIHUHQ LHUHúLDJUHJDUHVRFLHWDWHDXPDQ WLQGHV HYROXH]HGHOD
IRUPD VLPSO OD FHD FRPSOH[ $WXQFL FkQG GHQVLWDWHD VRFLDO 
 
FUHúWH IXQF LLOH VRFLDOH WLQG V VH GLIHUHQ LH]H LDU GLYL]LXQHD
PXQFLL V VH GH]YROWH 6RFLHWDWHD LQGXVWULDO QX VH YD SXWHD
GH]YROWD vQV GDF VWDWXO vúL YD DURJD IXQF LL FH QXL DSDU LQ
6SHQFHUYHGHDvQHYROX LDVRFLHW LORUGHODVWDGLXOPLOLWDUODFHO
LQGXVWULDO vQ UHIOX[XO FRQVWUkQJHULORU LPSXVH VRFLHW LL GH F WUH
VWDWSULQFLSDOXOVHPQDOSURJUHVXOXL(YROX LRQLVPXOOXL6SHQFHU
HVWH PDL SX LQ ULJLG (O HVWH VHQVLELO OD FRPSOH[LWDWHD GHWHUPL
QLVPHORU VRFLDOH $VWIHO XQ WLS GH VRFLHWDWH VDX DOWXO YD JHQHUD
FRPSRUWDPHQWH LQGLYLGXDOH FRQJUXHQWH FX DFHVWD ÌQ VFKLPE
LQGLYL]LL SRW GH]YROWD FRPSRUWDPHQWH FDUH V vQW UHDVF VDX V 
FRQWULEXLH OD GLPLQXDUHD FRH]LXQLL VLVWHPXOXL 'DU OHJ WXUD
GLQWUH FRPSRUWDPHQWHOH LQGLYLGXDOH úL FDUDFWHUHOH VLVWHPXOXL QX
HVWHQLFLQHFHVDU úLQLFLPHFDQLF 
.DUO 0DU[  VD FRQ
VLGHUDWPDLGHJUDE JkQGLWRUúLDFWLYLVW
SROLWLF úL QX VRFLRORJ 'HúL /XFLHQ
*ROGPDQQ vL QHDJ DFHDVW FDOLWDWH
*HRUJHV*XUYLWFKSURFODP F GLPSR
WULY 0DU[ D IRVW vQ SULPXO úL FHO PDL
LPSRUWDQW UkQG VRFLRORJ 6FULHULOH OXL
DFRSHU vQV RPDUHGLYHUVLWDWHGHGR 
PHQLL&KLDUúLFHLPDLvQYHUúXQD LFULWLFL .DUO0DU[
DL V L vL FRQVLGHU OXFU ULOH FD ILLQG LPSRUWDQWH SHQWUX GH]
YROWDUHD VRFLRORJLHL 0XOWH GLQWUH HOH VDX FRQFHQWUDW DVXSUD
SUREOHPHORUHFRQRPLFHvQV vQWUXFkWDIRVWWRWGHDXQDSUHRFXSDW
V OHJHSUREOHPHOHHFRQRPLFHGHLQVWLWX LLOHVRFLDOHRSHUDOXLD
IRVWúLPDLHVWHvQF SOLQ GHVHPQLILFD LLVRFLRORJLFH
3XQFWXO V X GH YHGHUH D IRVW IXQGDPHQWDW SH FHHD FH D
QXPLWFRQFHS LDPDWHULDOLVW DVXSUDLVWRULHL3RWULYLWDFHVWHLD
QXLGHLOHVDXYDORULOHXPDQHVXQWFDX]DSULQFLSDO DVFKLPE ULL
VRFLDOH 1X FRQúWLLQ D GHWHUPLQ PRGXO UHDO vQ FDUH RDPHQLL vúL
RUJDQL]HD] YLD D ORU VRFLDO FL PDL FXUkQG DFHDVWD HVWH R
ÄUHIOHFWDUH D YLH LL ORU UHDOH PDWHULDOH´ 6HPQLILFD LD IHQR
PHQHORU VRFLDOHQXWUHEXLHF XWDW vQFRQúWLLQ DDXWRULORUORUFL
vQHOHvQVHOHILLQGSURGXVHOHXQXLGHWHUPLQLVPRELHFWLYVLPLODU
FXFHOFDUHJXYHUQHD] úLQDWXUD
 
6FKLPEDUHD VRFLDO HVWH GHWHUPLQDW vQ SULPXO UkQG GH
LQIOXHQ HOH HFRQRPLFH &RQIOLFWHOH GLQWUH FODVH FRQVWLWXLH
PRWLYD LD GH]YROW ULL LVWRULFH Ä7RDW LVWRULD XPDQ GH SkQ 
DFXPHVWHLVWRULDOXSWHLGHFODV ´±VFULD0DU[
.DUO0DU[VDFRQFHQWUDWDVXSUDVFKLPE ULORUGLQYUHPXULOH
PRGHUQHGHúLDVFULVGHVSUHGLIHULWHHSRFLLVWRULFH&HOHPDLLP
SRUWDQWH WUDQVIRUP UL HUDX OHJDWH GH GH]YROWDUHD FDSLWDOLVPXOXL
$FHVWD HVWH XQ VLVWHP GH SURGXF LH FDUH FRQWUDVWHD] UDGLFDO FX
VLVWHPHOH HFRQRPLFH DQWHULRDUH GLQ LVWRULH GHRDUHFH LPSOLF 
SURGXF LD GH EXQXUL úL VHUYLFLL YkQGXWH XQRU FDWHJRULL ODUJL GH
FRQVXPDWRUL&HLFDUHGH LQFDSLWDOIRUPHD] FODVDFRQGXF WRDUH
3RSXOD LDvQPDV IRUPHD] RFODV GHPXQFLWRULVDODULD LFDUHQX
SRVHG PLMORDFH SHQWUX D VH vQWUH LQH WUHEXLQG V úL J VHDVF 
VOXMEHRIHULWHGHSRVHVRULLGHFDSLWDO3ULQXUPDUHFDSLWDOLVPXOHVWH
XQVLVWHPGHFODV vQFDUHFRQIOLFWXOGLQWUHFODVHHVWHXQIHQRPHQ
IUHFYHQW vQWkOQLW 3ULQ DFHDVWD 0DU[ IXQGDPHQWHD] XQD GLQWUH
SULQFLSDOHOHSHUVSHFWLYHGLQVRFLRORJLHúLDQXPHFRQIOLFWXDOLVPXO
ÌQRSLQLDOXL0DU[FDSLWDOLVPXOYDILvQORFXLWvQYLLWRUGHR
VRFLHWDWH I U FODVH I U GLIHUHQ H vQWUH ERJD L úL V UDFL 3ULQ
DFHDVWDHOQXYRLDV VSXQ F WRDWHLQHJDOLW LOHGLQWUHLQGLYL]LYRU
GLVS UHD 0DL GHJUDE VRFLHW LOH QX YRU PDL IL vPS U LWH vQWUR
FODV UHVWUkQV FDUH V GH LQ PRQRSROXO SXWHULL HFRQRPLFH úL
SROLWLFHúLPDUHDPDV DSRSRUXOXLFDUHEHQHILFLD] SUHDSX LQGH
EXQXULOHSHFDUHOHFUHHD] SULQPXQFDVD6LVWHPXOHFRQRPLFYD
IL UHJOHPHQWDW SULQ SURSULHWDWHD FRPXQ úL YD IL vQWHPHLDW R
VRFLHWDWHPDLHJDOLWDU GHFkWFHDFXQRVFXW ODYUHPHDVD
2SHUDOXL0DU[DDYXWXQPDUHHFRXDVXSUDOXPLLVHFROXOXL
DO;;OHD3kQ ODF GHUHDFRPXQLVPXOXLRLPSRUWDQW SDUWHD
SRSXOD LHLJOREXOXLDWU LWvQ ULDOHF URUJXYHUQHVXV LQHDXF 
VH LQVSLU GLQ LGHLOH OXL 0DU[ ÌQ SOXV PXO L VRFLRORJL DX IRVW
LQIOXHQ D LGHLGHLOHPDU[LVWH
3ULQFLSDOHOHFRQFHSWHDOHJkQGLULLOXL.DUO0DU[
ÌQRULFHVRFLHWDWHVHvQWkOQHVFGRX QLYHOXULGHRUJDQL]DUH
/DQLYHOXOLQIHULRUVHJ VHúWHLQIUDVWUXFWXUDDGLF HFRQRPLDSH
FDUHVHED]HD] vQWUHJXOHGLILFLXVRFLDO
 

$GDSWDUHGXS 5REHUW&DPSHDXúLDO,QGLYLGXHWVRFLpWp
)LJXUDQU3ULQFLSDOHOHFRQFHSWHDOHJkQGLULLOXL.DUO0DU[
 
'XS FXP VH SRDWH REVHUYD vQ )LJXUD QU LQIUDVWUXFWXUD
HFRQRPLF HVWHIXQGDPHQWXOVDXED]DDFWLYLW LLHFRQRPLFHvQWUR
VRFLHWDWH (D FXSULQGH PDL vQWkL FHOH SDWUX IRU H GH SURGXF LH
QHFHVDUHUH]ROY ULLSUREOHPHORUGHVXE]LVWHQ PDWHULLOHSULPH
PLMORDFHOH GH PXQF IRU D GH PXQF úL FXQRúWLQ HOH QHFHVDUH
UHVSHFWLYWHKQRORJLD0DU[GHVHPQHD] SULQVLQWDJPDÄPLMORDFH
GH SURGXF LH´ DQVDPEOXO WXWXURU PLMORDFHORU PDWHULDOH GH FDUH
ILLQ DXPDQ DUHQHYRLHSHQWUXDSURGXFHDGLF PDWHULLSULPHúL
XQHOWHGHPXQF ÌQDOGRLOHDUkQGvQLQIUDVWUXFWXU VHUHJ VHVF
UHOD LLOH VRFLDOH 0DU[ OH GHILQHúWH FD UHOD LL FDUH H[LVW vQWUH
JUXSXUL GH LQGLYL]L úL FDUH VH IRUPHD] vQ DFWLYLWDWHD GH
SURGXF LH 3RW IL GH GRX IHOXUL &kQG HVWH YRUED GH UHOD LL
VRFLDOHHJDOLWDUHDWXQFLHOHVXQWUHOD LLGHFRRSHUDUH&kQGHVWH
YRUED GH UDSRUWXUL VRFLDOH PDUFDWH GH LQHJDOLWDWH DWXQFL DYHP
GHDIDFHFXUHOD LLVRFLDOHGHH[SORDWDUHÌQVRFLHWDWHDFDSLWDOLVW 
VHREVHUY F SRVHVRULLvQWUHSULQGHULORUFDSLWDOLúWLLH[SORDWHD] 
IRU DGHPXQF DFHORUFDUHQXGLVSXQGHPLMORDFHGHSURGXF LH
0XQFLWRULL QX DX SUDFWLF GHFkW IRU D GH PXQF SHQWUX D WU L úL
QXDXDOW DOHJHUHGHFkWV OXFUH]HSHQWUXFDSLWDOLúWL
/D UkQGXO HL úL VXSUDVWUXFWXUD VH VXEGLYL]HD] ÌQ SULPXO
UkQG SXWHP YRUEL GH VXSUDVWUXFWXUD SROLWLF úL MXULGLF FDUH
UHXQHúWHLQVWLWX LLOHFHDVLJXU RUGLQHDvQVRFLHWDWHDGLF VWDWXO
OHJLOH MXVWL LD SROL LD DUPDWD HWF ÌQ DO GRLOHD UkQG 0DU[
YRUEHúWH GH VXSUDVWUXFWXUD LGHRORJLF FDUH FXSULQGH LQVWLWX LLOH
FDUH WUDQVPLW LGHLOH vQ VRFLHWDWH DGLF IDPLOLD UHOLJLD úFRDOD
PDVVPHGLDHWF
3HQWUX 0DU[ SH ED]HOH HFRQRPLFH DOH XQHL VRFLHW L VH
HODERUHD] WRWGHDXQDRVXSUDVWUXFWXU VRFLDO ,GHLOHFDUHFLUFXO 
vQWUR VRFLHWDWH QX VXQW QLFLRGDW R LQYHQ LH SXU D LPDJLQD LHL
QRDVWUH FL UHIOHFW UDSRUWXULOH GH IRU úL FRQIOLFWHOH FDUH RSXQ
GLIHULWHOHJUXSXULVRFLDOHGHODQLYHOXOED]HLHFRQRPLFH(VWHQX
FOHXOFHQWUXOYLWDODORULF UHLVRFLHW L,GHLOHúLLQVWLWX LLOHSROLWLFH
úLMXULGLFHVXQWúLHOHHVHQ LDOHSHQWUXIXQF LRQDUHDXQHLVRFLHW L

 
(PLOH 'XUNKHLP 
FRQVLGHUDW XQXO GLQWUH IRQGDWRULL VR
FLRORJLHL úWLLQ LILFH PRGHUQH D PLOLWDW
SHQWUX FD VRFLRORJLD V GREkQGHDVF 
PDL PXOW ULJRDUH úL XQ VWDWXW DFD
GHPLF UHFXQRVFXW 'HúL D SUHOXDW úL
GH]YROWDW XQHOH DVSHFWH GLQ RSHUD OXL
$&RPWH'XUNKHLPFRQVLGHUDF PXOWH

GLQWUH LGHLOH SUHGHFHVRUXOXL V X HUDX (PLOH'XUNKHLP
SUHDVSHFXODWLYHúLYDJLúLF DFHVWD
QXúLvQGHSOLQLVHPLVLXQHD±DFHHDGHDSXQHED]HOHúWLLQ LILFH
DOHVRFLRORJLHL3RWULYLWOXL('XUNKHLPSHQWUXDGHYHQLúWLLQ
LILF VRFLRORJLDWUHEXLHV VWXGLH]HDF LXQLOHQRDVWUHFDLQGLYL]L
FXP DU IL VWDUHD HFRQRPLHL VDX LQIOXHQ D UHOLJLHL (O FUHGHD F 
WUHEXLH V VWXGLHP YLD D VRFLDO FX DFHHDúL RELHFWLYLWDWH FX FDUH
RDPHQLLGHúWLLQ VWXGLD] OXPHDQDWXUDO 
0XOWLSOHOH ID HWH DOH WHRULHL DFHVWXL IRQGDWRU DO VRFLRORJLHL
SRWILUH]XPDWHIRORVLQGFRQFHSWXOGHLQWHJUDUH'HFHúLFXPVH
LQWHJUHD] LQGLYL]LL vQ VRFLHWDWH" ÌQF GLQ OXFUDUHD 'HVSUH GLYL
]LXQHDPXQFLLVRFLDOH'XUNKHLPDYHDvQYHGHUHQDWXUDúLFDX]HOH
HYROX LHL VRFLHW LORU PRGHUQH VSUH R PDL PDUH GLIHUHQ LHUH D
IXQF LLORUVRFLDOHULGLFkQGGLQQRXSUREOHPDRUJDQL] ULLVRFLDOH
úL FRQWHVWkQG H[SOLFD LD DUWLILFLDO D FRQWUDFWXOXL VRFLDO (O SUR
SXQHDvQVFKLPERWHRULHvQWHPHLDW SHQRUP úLSHVDQF LXQH
FDSUHPLVHDOHRULF UHLH[LVWHQ HGLQVRFLHWDWH
3UHRFXSDW GH VFKLPE ULOH SURGXVH vQ VRFLHWDWHD GLQ WLPSXO
YLH LL VDOH 'XUNKHLP FUHGHD F FHHD FH VXV LQH R VRFLHWDWH VXQW
YDORULOHúLRELFHLXULOHvPS UW úLWHGHPHPEULLHL$QDOL]DVDDVXSUD
VFKLPE ULLVRFLDOHVHED]DSHGH]YROWDUHDGLYL]LXQLLVRFLDOHFDUH
DvQORFXLWWUHSWDWUHOLJLDFDED] DFRH]LXQLLVRFLDOH3HP VXU FH
GLYL]LXQHD VRFLDO D PXQFLL VH DGkQFHúWH RDPHQLL GHYLQ WRW PDL
GHSHQGHQ LXQXOGHDOWXOvQWUXFkWILHFDUHDUHQHYRLHGHEXQXULúL
VHUYLFLLRIHULWHGHFHLFDUHOHIXUQL]HD] 3URFHVHOHVFKLPE ULLvQ
OXPHD PRGHUQ VXQW DWkW GH UDSLGH vQFkW GDX QDúWHUH XQRU
 
GLILFXOW LVRFLDOHPDMRUHSHFDUHHOOHOHDJ GHDQRPLH5HSHUHOH
úLVWDQGDUGHOHPRUDOHWUDGL LRQDOHDVLJXUDWHPDLvQDLQWHGHUHOLJLH
VXQW U VWXUQDWH GH GH]YROWDUHD VRFLDO PRGHUQ LDU DFHDVWD
LQRFXOHD] LQGLYL]LORUGLQVRFLHW LOHPRGHUQHVHQWLPHQWXOF YLD D
ORU FRWLGLDQ HVWH OLSVLW GH VHQV ÌQ DFHVW FRQWH[W GHúL VXLFLGXO
SDUH V ILH XQ DFW SXU SHUVRQDO HO HVWH GHWHUPLQDW GH IDFWRUL
VRFLDOLXQDGLQWUHLQIOXHQ HILLQGFKLDUDQRPLD
/XFUDUHD OXL 'XUNKHLP 5HJXOLOH PHWRGHL VRFLRORJLFH
FRQVWLWXLH SULPD IXQGDPHQWDUH ULJXURDV D PHWRGRORJLHL
VRFLRORJLHL (O VXEOLQLD] QHFHVLWDWHD vQO WXU ULL GLQ úWLLQ D
SUHQR LXQLORU SURSXQH FULWHULL GH GLVWLQJHUH D QRUPDOXOXL GH
SDWRORJLFvQYLD DVRFLDO VWDELOHúWHUHJXOLOHDQDOL]HLWLSRORJLFH
IXQGDPHQWHD] H[SOLFD LD VRFLRORJLF GHWHUPLQLVW úL SUHVFULH
UHJXOLOHDQDOL]HLFRPSDUDWLYH
2SHUD OXL 'XUNKHLP D H[HUFLWDW R LQIOXHQ FRQVLGHUDELO 
DWkW DVXSUD VRFLRORJLHL IUDQFH]H FkW úL D FHOHL DQJORVD[RQH úL
DPHULFDQH

&RQFHSWHOHLPSRUWDQWHDOHJkQGLULLOXL(PLOH'XUNKHLP
&DUHDF LHODLGHLOHOXL*DEULHO7DUGHFDUHUHGXFHDVRFLHWDWHD
OD VXPD LQGLYL]LORU 'XUNKHLP DILUP F RULFH VRFLHWDWH DUH R
FRQúWLLQ FROHFWLY DGLF YDORUL RSLQLL PHQWDOLW L FDUH vL VXQW
SURSULL $FHDVW FRQúWLLQ FROHFWLY DVLJXU R DQXPLW FRH]LXQH
VRFLHW LL vQ P VXUD vQ FDUH LQGLYL]LL DGHU OD DFHDVWD $FHDVW 
DGH]LXQH VH P VRDU SULQ OHJ WXULOH SH FDUH LQGLYL]LL OH VWDELOHVF
vQWUH HL úL SULQ UHJXOLOH GH FRQGXLW FDUH VXQW FRQIRUPH FX
FRQúWLLQ DFROHFWLY 
3HQWUX'XUNKHLPVRFLHWDWHDWUDGL LRQDO UHXúHúWHV LLQWH
JUH]HELQHSHLQGLYL]LSHQWUXF DFHúWLDvPSDUWDFHOHDúLPRGXUL
GH D JkQGL GH D VLP L úL D DF LRQD $QVDPEOXO DFHVWRU OHJ WXUL
GLQWUH LQGLYL]L VH QXPHúWH VROLGDULWDWH PHFDQLF GHRDUHFH HOH
VXQW DWkW GH SXWHUQLFH vQFkW LQWHJUHD] ILHFDUH PHPEUX DO
JUXSXOXL 'LPSRWULY VRFLHWDWHD LQGXVWULDO SRDWH vQWkPSLQD
 
GLILFXOW L vQ SURFHVXO GH LQWHJUDUH D LQGLYL]LORU ÌQ DFHDVW 
VRFLHWDWH VROLGDULWDWHD HVWH QXPLW RUJDQLF SHQWUX F HD VH
ED]HD] SH GLIHUHQ LHUH úL FRPSOHPHQWDULWDWH 3H GH R SDUWH
vQWUR VRFLHWDWH LQGXVWULDO FRQúWLLQ D FROHFWLY SUH]LQW LQGL
YLGXOXLPDLPXOWHPRGXULGLIHULWHúLGHVHRULFRQWUDGLFWRULLGHD
JkQGL3HGHDOW SDUWHLQGLYL]LLDXOHJ WXULIRDUWHLPSHUVRQDOHúL
VSHFLDOL]DWHvQWUHHLvQFRQIRUPLWDWHFXIXQF LDSHFDUHRRFXS 
vQVRFLHWDWH$VWIHOGXS 'XUNKHLPVHQWLPHQWXOGHDSDUWHQHQ 
HVWH PDL PLF vQWUR VRFLHWDWH LQGXVWULDO GHFkW vQWUR VRFLHWDWH
WUDGL LRQDO 


$GDSWDUHGXS 5REHUW&DPSHDXúLDO,QGLYLGXHWVRFLpWp
)LJXUDQU&RQFHSWHOHFHQWUDOHDOHJkQGLULLOXL(PLOH'XUNKHLP
 
'XUNKHLPXWLOL]HD] FRQFHSWXOGHDQRPLHVRFLDO SHQWUXD
GHVFULHGHUHJODUHDIXQF LRQDOLW LLXQRUVRFLHW LFDUHQXUHXúHVF
V PDLLQWHJUH]HLQGLYLGXO&UHúWHUHDYDORULORULQGLYLGXDOHvQVR
FLHW LOH PRGHUQH HVWH H[SUHVLD VO ELULL PHGLLORU GH DSDUWHQHQ 
SUHFXPELVHULFDúLFRPXQLWDWHD8QH[HPSOXvOUHSUH]LQW WLQHULL
GLQPHGLXOPXQFLWRUHVFFDUHDVSLU ODRYLD GHOX[3RWULYLWOXL
'XUNKHLPVRFLHWDWHDWUHEXLHV WHPSHUH]HGRULQ HOHLQGLYLGXDOH
FXVFRSXOGHDúLDVLJXUDIXQF LRQDOLWDWHD
'XUNKHLP D HODERUDW R PHWRG SHQWUX VWXGLHUHD IHQR
PHQHORUVRFLDOHFDIDSWHRELHFWLYH8QIDSWVRFLDOFRQVW vQWUXQ
PRGGHDDF LRQDDJkQGLVDXDVLP LIL[DWVDXQXVXVFHSWLELOV 
H[HUFLWHRSUHVLXQHH[WHULRDU úLFDUHHVWHÄJHQHUDOvQvQWLQGHUHD
XQHL VRFLHW L GDWH DYkQGXúL H[LVWHQ D SURSULH LQGHSHQGHQW GH
PDQLIHVW ULOH VDOH LQGLYLGXDOH´ 'H DFHHD UHXúLWD úFRODU F V 
WRULD GLYRU XO VLQXFLGHUHD SDUWLFLSDUHD OD YRW HWF VXQW IDSWH
VRFLDOH vQWUXFkW vQ ILHFDUH GLQ DFHVWH FD]XUL VRFLHWDWHD H[HUFLW 
SUHVLXQL DVXSUD FRPSRUWDPHQWHORU ILHF UXL LQGLYLG 0HWRGD OXL
'XUNKHLP VH ED]HD] SH XQ SULQFLSLX LPSRUWDQW WRDWH IDSWHOH
VRFLDOHDXSURSULDORUH[LVWHQ úLWUHEXLHVWXGLDWHFDOXFUXUL
 0D[:HEHU 
6RFLRORJXO JHUPDQ DUH R RSHU 
LPSUHVLRQDQW FDUHVHRSXQHLGHLORUOXL
0DU[úL'XUNKHLP,GHLOHVDOHDXPDUFDW
PDLDOHVVRFLRORJLDDPHULFDQ úLSHFHD
JHUPDQ (O D IRQGDW XQ FXUHQW VRFLR
ORJLFQXPLWVRFLRORJLDFRPSUHKHQVLY 
,QIOXHQ DOXL0D[:HEHUHVWHFRQ
VLGHUDELO vQWRDWHUDPXULOHVRFLRORJLHL
 3RWULYLWFRQFHS LHLVDOHVRFLRORJLFH
0D[:HEHU
ILHFDUHSDUWLFLSDQWODRFXOWXU GDW HVWH
OHJDW GH DQXPLWH YDORUL 2PXO GH úWLLQ WU LHúWH YDORULOH FD
RULFDUHDOWRPFRQIRUPXQHLDQXPLWHFRQúWLLQ HÌQV vQWUXFkWHO
HVWH úL GHWDúDW GH HOH FDXW V OH vQ HOHDJ PDL vQWkL GLQWUR
SHUVSHFWLY JOREDO $VWIHOHOSRDWHSRUQLGHODDFHDVW vQ HOHJHUH
 
F WUH VHPQLILFD LD ORU GDU úL F WUH LQWHUSUHWDUHD UD LRQDO FDUH
SXQH vQ OHJ WXU PLMORDFHOH úL VFRSXO XWLOL]DWH GH F WUH DFWRUXO
VRFLDO$FHVWDQVDPEOXGHGHPHUVXULQXHVWHSRVLELOI U DDGPLWH
F RULFH FRQGXLW VRFLDO DUH XQ VHQV úL QLFLXQXO GLQWUH HOH QX
WUHEXLHLQWHUSUHWDWFDLQWXL LH(OHvQVHDPQ GHRSRWULY RYL]LXQH
VLQFURQLF ODUJ úLROXDUHGHFXQRúWLQ LVWRULF 'DUúWLLQ DQXVH
VLWXHD] OD DFHVW QLYHO 0DL PXOW FKLDU HD FRQVW vQ GHVIDFHUHD
GLIHULWHORUWRWDOLW LFXSULQVHVSUHIRORVXOXQHLWHRULL$VWIHORPXO
GHúWLLQ vúLSRDWHDOF WXLPDLvQWkLFRQFHS LDvQWUXQWDEORX(VWH
WRFPDLFHHDFHIDFHHFRQRPLVWXOFDUHIRORVHúWHYDORULHFRQRPLFH
HFKLOLEUX PD[LPXP GH SURILW J VLQG vQ FXQRDúWHUHD UHDOLW LL
LVWRULFH úL VRFLDOH R VHULH GH LGHL SULYLWRDUH OD FRPSRUWDPHQWXO
VHFWRDUHOH HFRQRPLFH UHOD LLOH GLQWUH FHUHUH úL RIHUW HWF úL
FRQVWUXLQGGHSLOG XQWDEORXPDWHPDWLFDODFHVWRUUHOD LL
6RFLRORJXO WLQGH V PHDUJ FKLDU PDL GHSDUWH vQWUXFkW
FRHUHQ D úL SUHYL]LXQHD DSUR[LPDWLY QXL VXQW GHDMXQV 'LQ
PRPHQWXO vQ FDUH VH SXQH SUREOHPD GHVWLQXOXL vQ HOHJHUHD
WUHEXLH GXV SkQ OD FDS W DGLF vQ DúD IHO vQFkW V ILH VWDELOLW
DQVDPEOXOIDFWRULORULPSOLFkQG
D QHFHVLWDWHD UHOD LLORU GLQWUH DFHúWLD úL QHFHVLWDWHD HIL
FLHQ HLORUFDX]DOH
E IDSWXO F DFHVW DQVDPEOX UH]XOW GLQWUR RS LXQH IXQ
GDPHQWDO úL F QHFHVLWDWHD FRQVWUkQJHULORU FD úL SRVLELOLWDWHD
UHODWLY DRFXUHQ HLUHDOHGLQLVWRULHGHSLQGGHDFHDVW RS LXQH
F SRVLELOLW LOHGHHYROX LHDOHDQVDPEOXOXLDFHVWRUIDFWRUL
7LSXO LGHDO FRQVWLWXLH DFHVW DFW GH JkQGLUH (O UHXQHúWH R
PXOWLWXGLQH GH WU V WXUL DFFHQWXkQG GHOLEHUDW SH XQHOH I FkQG
UHDOLWDWHD LQWHUSUHWDELO SULQWUR VHULH GH vQO Q XLUL ORJLFH
ULJXURDVHúLFODVkQGUHDOLWDWHDWLSLF vQUDSRUWFXDOWHOH
ÌQ HOHJkQGSULQVRFLRORJLHRúWLLQ DDF LXQLLVRFLDOH0D[
:HEHUGLVWLQJHSDWUXWLSXULGHDF LXQL
x DF LXQHD UD LRQDO vQ UDSRUW FX XQ VFRS DFWRUXO vúL
RUJDQL]HD] PLMORDFHOH QHFHVDUH DWLQJHULL VFRSXOXL SH FDUH vO
FRQFHSHvQPRGFODU 
 
x DF LXQHD UD LRQDO vQ UDSRUW FX R YDORDUH DFWRUXO HVWH
FRQVHFYHQW FX LGHHD SH FDUH úLR IDFH GHVSUH FHHD FH HVWH YDOLG
GLQSXQFWGHYHGHUHPRUDO 
x DF LXQHDWUDGL LRQDO FHDGLFWDW GHFXWXP 
x DF LXQHDDIHFWLY FDUHHVWHRUHDF LHSXUHPR LRQDO 
6DUFLQD VRFLRORJXOXL HVWH DúDGDU GH D vQ HOHJH VHQVXO SH
FDUHDFWRUXOVRFLDOvOG FRQGXLWHLVDOH
&RQWULEX LDOXL0D[:HEHUQXVHUHGXFHODDVSHFWHOHPH
WRGRORJLFHÌQWUXQDGLQOXFU ULOHVDOHFHOHEUH(WLFDSURWHVWDQW 
úL VSLULWXO FDSLWDOLVPXOXL 0D[ :HEHU GHPRQVWUHD] F RULFH
FRPSRUWDPHQW LQGLYLGXDO QX HVWH LQWHOLJLELO GHFkW DWXQFL FkQG
VXQW OXDWH vQ FRQVLGHUD LH FRQFHS LLOH JHQHUDOH úL LQGLYLGXDOH
GHVSUH OXPH vQ FDGUXO F URUD FUHGLQ D UHOLJLRDV UHSUH]LQW 
QXPDL R SDUWH (O FRQVWLWXLH DVWIHO XQ WLS DO FDSLWDOLVPXOXL GLQ
LGHHDGHFDSLWDOLVPDúDFXPDSDUHHDGLQFXQRDúWHUHDUHDOLW LL
JHUPDQH D HSRFLL SURWHVWDQWLVPXO 5HOXkQG REVHUYD LLOH OXL
0DUWLQ 2IIHQEDFKHU GHVSUH PDUHOH GXFDW GH %DGHQ vQ FDUH
SURWHVWDQ LL GH LQHDX FHD PDL PDUH SDUWH D FDSLWDOXOXL PRELOLDU
vQUDSRUWFXFHOHODOWHFRQIHVLXQLWULPLWHDXFHLPDLPXO LFRSLLOD
úFROLOHVXSHULRDUHLDUDFHúWLDVHRULHQWDXvQFHDPDLPDUHP VXU 
F WUHSURIHVLXQLOLEHUDOH0D[:HEHUDFFHQWXHD] UDSRUWXOGLQWUH
DVFHWLVPXO FDOYLQLVW úL YDORULOH PXQFLL (O GHPRQVWUHD] DVWIHO
F H[LVW R IRU GH LQIOXHQ DUH FRQVLGHUDELO D VXSUDVWUXFWXULL
UHOLJLRDVHDVXSUDLQIUDVWUXFWXULLHFRQRPLFH
6WXGLXO OXL 0D[ :HEHU D DU WDW vQ FH P VXU 5HIRUPD úL
UD LRQDOLVPXO FDSLWDOLVW DX vQU G FLQDW SkQ OD FHOH PDL LQWLPH
SURIXQ]LPLXPDQHVHQVXOPXQFLLúLDOEDQLORUÌQWURSHULRDG vQ
FDUHVWXGLLOHGHVSUHFDSLWDOLVPDEXQGDXRULJLQDOLWDWHDGHPHUVXOXL
ZHEHULDQ D FRQVWDW vQ FRPSDUD LD FX UL úL UHJLXQL vQ FDUH
FDSLWDOLVPXOQXVDGH]YROWDWvQFLXGDXQXLDQVDPEOXGHFRQGL LL
RELHFWLYHIDYRUDELOH&DOYLQLVPXODSDUHDVWIHOFDVLVWHPGHYDORUL
FH RUJDQL]HD] DF LXQHD DQXPLWRU DJHQ L VRFLDOL GHWHUPLQkQGXL
V ÄSURGXF ´ GH IDSW FDSLWDOLVP ÌQWUHSULQ] WRUXO SXULWDQ vúL
 
LQWHU]LFH VLHúL XWLOL]DUHD EXQXULORU DFXPXODWH SHQWUX SURSULD VD
SO FHUHGDUFDXW vQPXQF UHDOL]DUHDYRFD LHLVDOHúLFRQILUPDUHD
JUD LHL GLYLQH 'LQ FRQWUDGLF LD GLQWUH DFHVWH GRX FRQGXLWH ±
DFXPXODUHDGHEXQXULúLUHIX]XOFRQVXPXOXLORU±LDQDúWHUHOXPHD
LQGXVWULDO PRGHUQ 
7UHEXLH VXEOLQLDW IDSWXO F 0D[ :HEHU QD LQWHUSUHWDW
FDOYLQLVPXOGUHSWFDX]DFDSLWDOLVPXOXLFLGUHSWXQDGLQWUHPXOWL
SOHOH VDOH GHWHUPLQ UL 'H DFHHD HVWH JUHúLW UHGXFHUHD WH]HL
ZHEHULHQHODRFULWLF DFRQFHS LHLPDU[LVWHFHDUH[SOLFD±VSUH
GHRVHELUHGHDFHDVWD±HFRQRPLDSULQUHOLJLH5HVSLQJkQGRULFHIHO
GH ULWXDO FRQVLGHUDW FD R U P úL GH VXSHUVWL LH YDORUL]kQG OD
PD[LPXPDFWLYLWDWHDSURIHVLRQDO úLUD LRQDO FHVHUYHúWHVODYHLOXL
'XPQH]HXFDOYLQLVPXOGHV YkUúHúWHDVWIHOÄGHPLWL]DUHD´OXPLL
0HULW GH DVHPHQHD V ILH DPLQWLWH SUHRFXS ULOH OXL 0D[
:HEHUDVXSUDELURFUD LHLFDWLSGHRUJDQL]DUHVRFLDO %LURFUD LD
VLVWHPXO LHUDUKLF IXQF LRQDO FX UHOD LL RILFLDOH vQWUH PHPEULL V L
UHJOHPHQWDWH GH QRUPH IL[H HVWH LQVWUXPHQWXO UD LRQDOL] ULL vQ
OXPHD PRGHUQ )RUP VXSHULRDU GH RUJDQL]DUH GLQ SXQFW GH
YHGHUHWHKQLFELURFUD LDSHUPLWHRE LQHUHDHILFLHQ HLúLFDOFXODUHD
UH]XOWDWXOXLVXERUGRQkQGSHILHFDUHXQHLILQDOLW LRELHFWLYH
3kQ DVW ]L JkQGLUHD OXL 0D[ :HEHU S VWUHD] R YDORDUH
VXJHVWLY LPSUHVLRQDQW 

,GHLOHSULQFLSDOHDOHJkQGLULLOXL0D[:HEHU
:HEHU HVWH LQWHUHVDW GH DFWHOH LQGLYL]LORU úL GH YDORULOH OD
FDUHHLDGHU *HVWXULOHúLFRPSRUWDPHQWHOHILHF UXLLQGLYLGVXQW
VRFLDOH GHRDUHFH DFHVWHD VH ED]HD] WRWGHDXQD SH UDSRUWXO FX
FHLODO L6RFLRORJLDFRPSUHKHQVLY DQDOL]HD] VHPQLILFD LDSHFDUH
ILHFDUHLQGLYLGRG DF LXQLORUVDOHúLFHORUFXDO LLQGLYL]LFRQWUDU
OXL'XUNKHLPFDUHSULQPHWRGDVDVWXGLD] IHQRPHQHOHVRFLDOH
GLQ H[WHULRU FD OXFUXUL &RQWUDU OXL 0DU[ FDUH VH VSULMLQ SH
QHYRLOHHFRQRPLFHDOHILLQ HORUXPDQHúLSHVWUXFWXUDHFRQRPLF D
VRFLHW LLSHQWUXDLvQ HOHJHIXQF LRQDOLWDWHD:HEHUDUDW HYROX LD
YDORULORU úL PHQWDOLW LORU FD úL LQIOXHQ HOH ORU DVXSUD GH]YROW ULL
QRLORUFRPSRUWDPHQWHHFRQRPLFH
 

$GDSWDUHGXS 5REHUW&DPSHDXúLDO,QGLYLGXHWVRFLpWp
)LJXUDQU3ULQFLSDOHOHFRQFHSWHDOHJkQGLULLOXL0D[:HEHU

0D[ :HEHU D DQDOL]DW DSDUL LD FDSLWDOLVPXOXL XWLOL]kQG
FRQFHSWXO GH YDORUL ) U D QHJD LPSRUWDQ D HFRQRPLHL úL D
IDFWRULORU WHKQRORJLFL HO VXV LQH F RUkQGXLUHD FDSLWDOLVW VD
GH]YROWDW vQ 2FFLGHQW vQ SULQFLSDO SULQ GLIX]LXQHD XQRU ÄYDORUL
UD LRQDOH´FDUHDXJHQHUDWQRLFRQGXLWHGHDQWUHSUHQRULDWSHSODQ
HFRQRPLF([DPLQDUHDUHOLJLLORUFDWROLF úLSURWHVWDQW vOIDFSH
0D[:HEHUV FRQFKLG F DFHVWHDIDYRUL]HD] PDLPXOWGHFkW
DOWH UHOLJLL DXWRQRPLD úL LQL LDWLYD YDORUL QHFHVDUH GH]YROW ULL
FDSLWDOLVPXOXL
3H GH DOW SDUWH FRQWUDU VRFLRORJLORU GLQ HSRFD VD FDUH
FHUHDXVFKLPE ULLPSRUWDQWHvQVRFLHWDWH0D[:HEHUDHODERUDW
 
R PHWRG FDUH SUHFRQL]D QHXWUDOLWDWHD ID GH VRFLHWDWH 3RWULYLW
OXL:HEHUVRFLRORJXOWUHEXLHV VHDE LQ GHODRULFHMXGHFDW GH
YDORDUHvQREVHUYDUHDIDSWHORUúLV QXSURSXQ ÄVROX LL´SHQWUX
UH]ROYDUHD SUREOHPHORU FRQVWDWDWH vQ VRFLHWDWH 0XO L VRFLRORJL
DPHULFDQL 7DOFRWW3DUVRQV5REHUW.LQJ0HUWRQHWF DXDGRSWDW
DFHDVW PHWRG vQVWXGLHUHDVRFLHW LLDPHULFDQH

&*HQH]DúLGH]YROWDUHDVRFLRORJLHLURPkQHúWL
&DúLvQFHOHODOWH ULDOH(XURSHLúLvQ5RPkQLDVRFLRORJLD
SRDWH IL LQGLFDW SULQWUR IRUP H[WLQV GH JkQGLUH VRFLRORJLF 
SUHFXP úL SULQWUR SURWRVRFLRORJLH SH ED]D F UHLD VD DMXQV OD
DQDOL]DVRFLRORJLF SURSULX]LV 3HQWUXSULPDIRUP RSHUDOXL'
&DQWHPLU úL PDL DOHV OXFUDUHD DFHVWXLD 'HVFULHUHD 0ROGRYHL
FRQVWLWXLH SULQ FRQFHS LD GHWHUPLQLVWJHRJUDILF DSOLFDW VR
FLHW LL R RSHU GH SLRQLHUDW vQ LVWRULD VRFLRORJLHL URPkQHúWL /D
DFHDVWD VDU SXWHD DG XJD QXPHURDVHOH PHPRULL vQVHPQ UL GH
F O WRULHREVHUYD LLDVXSUDRELFHLXULORURFXSD LLORUúLPRUDYXULORU
DXWRKWRQHRULVWU LQHSHFDUHOHDXO VDWF UWXUDULURPkQLLQWHUHVD L
GH REVHUYDUHD FRPSDUDWLY D XQRU DVSHFWH DOH UHDOLW LL VRFLDOH
5HYROX LDGHODDVXVFLWDWúLvQ ULOH5RPkQHXQLQWHUHVPDL
ELQH IRFDOL]DW SHQWUX H[SOLFDUHD LVWRULHL VRFLHW LL VWDGLXOXL úL
SUREOHPHORU GH]YROW ULL VRFLHW LL URPkQHúWL SUHFXP úL SHQWUX
F LOHHYROX LHLPRGHUQHFDSLWDOLVWHDDFHVWHLD2SURWRVRFLRORJLH
vQ VHQVXO DU WDW OD vQFHSXW DO FXYkQWXOXL DX HODERUDW OD QRL
, +HOLDGH 5 GXOHVFX ,& %U WLDQX 6 % UQX LX * %DUL LX
0.RJ OQLFHDQXLQWHUHVD LGHVRFLRORJLHFDIRUP GHOHJLWLPDUH
LGHRORJLF D LQWHUHVHORU WLQHUHL EXUJKH]LL URPkQH DIODW vQ
SHULRDGD GHEXWXOXL úL vQI SWXLULL UHYROX LHL VRFLDOH úL QD LRQDOH
'DWRULW vQV FRQGL LLORU VRFLDOLVWRULFH FRQFUHWH DOH HYROX LHL
VRFLHW LLQRDVWUHVRFLRORJLDJHQHUD LHLSDúRSWLVWHDvPEU LúDWFD
WHP SULQFLSDO VFKLPEDUHD VRFLDO úL QX SUREOHPHOH RUGLQLL
VRFLDOH0DLPXOWGHFkWDWkWOD1% OFHVFXVRFLRORJLDVFKLPE ULL
GHYLQHXQDDVFKLPE ULLVRFLDOHUHYROX LRQDUH'HDFHHDVHSRDWH
VSXQH F vQF vQ VWDGLXO SURWRVRFLRORJLF VH SRW GLVWLQJH vQ
 
5RPkQLDFHOHGRX RULHQW ULVRFLRORJLFHGHED] LGHQWLILFDWHPDL
vQDLQWHSHQWUXDQDOL]DVRFLRORJLF HXURSHDQ RVRFLRORJLHDRUGLQLL
D HFKLOLEUXOXL vQWUH DQWLWH]H OD ,+ 5 GXOHVFX R VRFLRORJLH D
VFKLPE ULLUHYROX LRQDUH DFODVHL U QHúWLOD1% OFHVFX 
ÌQ D GRXD MXP WDWH D VHFROXOXL DO ;,;OHD VDX FRQWXUDW
FkWHYDRULHQW ULFHDXFULVWDOL]DWRS LXQLOHIXQGDPHQWDOHH[LVWHQWH
vQVRFLHWDWHDURPkQHDVF 
x SRSRUDQLVPXO DYkQG vQWUH UHSUH]HQWDQ L SH &RQVWDQWLQ
6WHUH FHOFDUHFRQVLGHUDSULRULWDU SHQWUXVRFLHWDWHD
URPkQHDVF ÄSUREOHPDDJUDU ´GHRDUHFH U QLPHDHUDFODVDPD
MRULWDU VDX SH &RQVWDQWLQ 'REURJHDQX*KHUHD 
FDUHVSXQHDF VRFLHWDWHDURPkQHDVF DFHOHLGHDGRXDMXP W LD
VHFROXOXLDO;,;OHDHUDvQÄVWDUHGHQHRLRE JLH´ÄVWDUHDOLEHUDO ´
ILLQGRLOX]LH
x FRQVHUYDWRULVPXO OXL 7LWX 0DLRUHVFX  FHO
FDUH vQ &RQWUD GLUHF LHL GH D]L D FXOWXULL URPkQH FHUHD FD
ÄIRUPHOH SROLWLFH´ úL ÄIRUPHOH FXOWXUDOH´ V DLE XQ IRQG VROLG
SHQWUXDQXILGLVFUHGLWDWHGHF WUHRDPHQL1XIRORVHVFODQLPLF
ÄIRUPHOHI U IRQG´VSXQHDHO
x OLEHUDOLVPXO SR]LWLYLVPXO HYROX
LRQDOLVPXO HWF DX DYXW XQLL DGHS L PDL
DOHVvQXOWLPDSDUWHDVHFROXOXLDO;,;OHD
úL OD vQFHSXWXO VHFROXOXL DO ;;OHD GH
H[HPSOX ùWHIDQ =HOHWLQ 
FDUH OXSWD SHQWUX DVFHQVLXQHD EXUJKH]LHL
OLEHUDOH 6SLUX +DUHW  FDUH
YHGHD vQ vQY PkQW IXQGDPHQWXO GH]
 YROW ULLVRFLRFXOWXUDOHúLHFRQRPLFHD ULL
6SLUX+DUHW
GDUVDSUHRFXSDWúLGHDQDOL]DFKHVWLHL
U QHúWL D FUL]HL ELVHULFHúWL HWF (O D VFULV 0HFDQLFD VRFLDO 
DS UXW OD3DULVvQDQXO vQFDUHVRFLHWDWHDHVWHvQI LúDW 
FDRUHXQLXQHGHLQGLYL]LvQLQWHUDF LXQHúLFRQVWUkQúLGLQH[WHULRU
RPXO SULQFLSDOXO HOHPHQW FRQVWLWXWLY DO VRFLHW LL DU WUHEXL V 
DLE FDVFRSIXQGDPHQWDOUHDOL]DUHDFLYLOL]D LHLOXLLQWHULRDUHvQ
 
VRFLHWDWH H[LVW RDPHQL FX LQWHOLJHQ PHGLH úL RDPHQL FX
LQWHOLJHQ PD[LPDO FUHúWHUHD JHRPHWULF D LQWHOLJHQ HL PLM
ORFLLDVRFLHW LLHVWHROHJH
x $ DYXW LQIOXHQ vQ VRFLHWDWHD URPkQHDVF úL HOLWLVPXO
HWQRFUDWLF$&&X]DDDPDOJDPDWLGHLGLQELRORJLHHFRQRPLH
LVWRULH WHRORJLH VRFLRORJLH SHQWUX D IRUPXOD R ÄGRFWULQ 
QD LRQDOLVWFUHúWLQ ´FDUHvQHVHQ VSXQHDF Ä5RPkQLDDSDU LQH
URPkQLORU´1LFKLIRU&UDLQLF DGH]YROWDWÄGRFWULQD
HWQRFUD LHL FRUSRUDWLVWH´ úL D I FXW XQ SODQ GH FRQVWUXF LH D XQXL
ÄVWDW HWQRFUDWLF´ vQ FDUH ERJ LLOH QDWXUDOH V ILH QD LRQDOL]DWH
URPkQLL V ILH UHSUH]HQWD L SURSRU LRQDO FX QXP UXO ORU vQ WRDWH
SURIHVLLOHLQWHUPHGLDULLSDUD]L LV ILHvQO WXUD L7UDLDQ%U LOHDQX
 DVFULV,QWURGXFHUHvQVRFLRORJLH6RFLRORJLDúLDUWD
JXYHUQ ULLGLQFDUHVDLQVSLUDWÄOHJLRQDULVPXO´
(OHPHQWH GH VRFLRORJLH UXUDO DIO P vQ VFULHULOH OXL ,RQ
,RQHVFX GH OD %UDG  XQXO GLQWUH vQWHPHLHWRULL HGL
ILFLXOXLVRFLRORJLHLURPkQHúWL'XS VWXGLLOD3DULVúLF O WRULLSULQ
ULOH (XURSHL ,RQ ,RQHVFX VD vQWRUV OD ,DúL XQGH D SUHGDW OD
8QLYHUVLWDWHDSDUWLFLSDWODUHYROX LHDIRVWH[SXO]DWGLQ DU LDU
GXS 8QLUHD3ULQFLSDWHORUDFRQWULEXLWODUHIRUPDDJUDU vQFDUH
VFRSDUHDOL]DWQXPHURDVHDQFKHWHGHWHUHQPRQRJUDILL]RQDOHLDU
vQSDUODPHQWXO ULLDPLOLWDWSHQWUXPRGHUQL]DUHDVRFLHW LLURPk
QHúWL -XOHV0LFKHOHWODFRQVLGHUDWÄVXIOHWXOQD LXQLLURPkQH´
ÌQ DFHODúL WLPS VDX FULVWDOL]DW SUHRFXS UL GH VRFLRORJLH
PRUDO GHVRFLRORJLDFXOWXULLVRFLRORJLDFXQRDúWHULLVRFLRORJLD
HGXFD LHLHWF
Ä3ULQFLSLXODFWLY´DOVRFLHW LLHVWHLQWHUHVXO9LD DVRFLRXPDQ 
HVWH vQ IDSW R DJUHJDUH úL GH]DJUHJDUH D LQWHUHVHORU vQ OXSWD
SHQWUX ,GHDO 3HQWUX URPkQL LGHDOXO VRFLDO HUD SURJUHVXO vQ
FLYLOL]D LH FRQVLGHUD &RQVWDQWLQ 'LPLWUHVFX,DúL 
$OH[DQGUX &ODXGLDQ  vQ 6RFLRORJLD OLWHUDWXULL
UHOHYD F SURGXF LLOH FXOWXUDOH DUWLVWLFH QX VXQW FRPSOHW DXWR
QRPHF DXÄUH]RQDQ VRFLDO ´úLvQGHSOLQHVFÄIXQF LLVRFLDOH´
9LUJLO% UEDW úL*(P0DULFD VDX
 
SUHRFXSDWGHFXQRDúWHUHUHIRUPDUHDFXOWXULLúLDúFROLLvQVFULHUL
GHVRFLRORJLDFXOWXULLúLVRFLRORJLDHGXFD LHL
 'LPLWULH'U JKLFHVFX 
D IRVW VWXGHQWXO OXL ( 'XUNKHLP ÌQ
SULQFLSDOHOH VDOH VFULHUL GH VRFLRORJLH
5ROXOLQGLYLGXOXLvQGHWHUPLQLVPXOVRFLDO
 ,GHDOXOFUHDWRU(VHXSVLKRVRFLR
ORJLFDVXSUDHYROX LHL ±DSUHFLDWH
XOWHULRUGHF WUH*%RXWKRXO36RURNLQ
úD ± HO D GH]YROWDW R FRQFHS LH VR
 FLRORJLF vQ WRQ FX VRFLRORJLLOH YUHPLL
'LPLWULH'U JKLFHVFX Ä6RFLRORJLD HVWH úWLLQ D XQHL VRFLHW L
FRQFUHWHDXQHLQD LXQL)DSWXOVRFLDOQX
HVWHXQLYHUVDO´Ä8QLYHUVDOL]DUHDXQHLVRFLHW LFRQFUHWH´SRDWHIL
vQ HOHDV  FD LQWHUQD LRQDOL]DUH VDX GH]QD LRQDOL]DUH 1LFL ÄRFFL
GHQWDOL]DUHD´QXSRDWHILÄ,GHDOXO´ILLQGF QLFLRVWDUHDVRFLHW LL
QXHVWHVXEVSHFLDHDHWHUQLWDWLV6RFLRORJLDDSUHFLDHOODGHEXWXO
VHFROXOXL DO ;;OHD DU WUHEXL V ÄUHVXELHFWLYL]H]H LVWRULD´ V 
VFRDW ODOXPLQ DFWRUXOVRFLDOÄ3HUVRQDOLW LOHPDUFDQWH´JHQLLOH
úL HOLWHOH VXQWIRU DSULQFLSDO FHSRWFRQWULEXLODUHQDúWHUHDXQHL
QD LL 3ULQ FXQRDúWHUH VH SRDWH ÄGHPRFUDWL]D JHQLXO´ VH SRDWH
IRUPDÄFRQúWLLQ DVRFLDO ´FDSDELO V WUHDF ODÄDFWLYLWDWHVRFLDO ´
&HVDvQWkPSODWGHFLvQSHULRDGDGHHIHUYHVFHQ vQFDUH
OD VIkUúLWXO VHFROXOXL DO ;,;OHD VD LQVWLWX LRQDOL]DW úL OD QRL
VRFLRORJLD"
ÌQ WRW LQWHUYDOXO DP WU LW vQWUR ÄWUDQ]L LH´ FX ÄvQF UF WXU 
SROLWLF ´vQFDUHÄF UWXUDULL´VDXSUHRFXSDWGHU VSkQGLUHDLGHLORU
ORU GH ÄFXOWXUDOL]DUHD´ SRSRUXOXL SHQWUX DO SUHJ WL V UHDOL]H]H
HYHQLPHQWH DQWLFLSDWH GRULWH LQWHQ LRQDWH XQLUHD LQGHSHQGHQ D
PRGHUQL]DUHD VRFLHW LL ÌQV QLFL GXS  QLFL GXS 8QLUHD
3ULQFLSDWHORU QX VD SHWUHFXW R ÄUXSWXU GUDPDWLF ´ vQ VRFLHWDWHD
URPkQHDVF (PLQHVFXvLFHUWDSHURPkQLLFDUHúLSLHUGHDXÄVLP XO
LVWRULF´DFFHSWkQGÄLQVWLWX LLQHSRWULYLWH´ULGLFDUHDXQRUÄRDPHQL
I U YDORDUH´ ÄFXYLQWH QRL I U FXSULQV´ R OLPE S V UHDVF vQ
 
ORFXOÄYUHGQLFHLOLPEL´DVWU PRúLORU$IRVWFULWLFDW ÄOkQFH]LUHD´
IDSWXO F VH I FHDX GRDU SODQXUL ÄGLQ FX LWH úL SDKDUH´ LDU
SURLHFWHOHPDLVHULRDVHU PkQHDXGRDUSHKkUWLH
ÌQY PkQWXO VRFLRORJLF D IRVW LQWURGXV OD ,DúL OD GRL DQL
GXS LQWURGXFHUHDOXLOD/RQGRQ6FKRRORI(FRQRPLFV3ULPXOSUR
IHVRUGHVRFLRORJLHOD,DúL DIRVW&RQVWDQWLQ/HRQDUGHVFX
OLFHQ LDWvQGUHSWOD3DULVGRFWRUvQILORVRILHúLOLWHUHOD%UX[HOOHV
FXLQIOXHQ VRFLRORJLF SR]LWLYLVW $UPDQG&XYLOOLHUDUHPDUFDW
SUHRFXS ULOHVRFLRORJLFHDOHOXL'LPLWULH'U JKLFHVFXúLDHORJLDW
DFWLYLWDWHDOXL'LPLWULH*XVWL 
FDUH D LQXW SULPXO FXUV VLVWHPDWLF GH
VRFLRORJLHOD,DúLDvQWHPHLDW6HPLQDUXO
PRGHUQ GH VRFLRORJLH HWLF úL SROLWLF 
Ä$ L FXQRDúWH DUD HVWH FHO PDL EXQ
PLMORFGHDRVOXML´VSXQHDHO'LPLWULH
*XVWL D I FXW VWXGLL OD 3DULV /HLS]LJ
%HUOLQ &RQWULEX LD IRQGDWRUXOXL ÄùFROLL
VRFLRORJLFH´GHOD%XFXUHúWLSRDWHILVLQ 
WHWL]DW vQ WHRULD YRLQ HL VRFLDOH WHRULD 'LPLWULH*XVWL
FDGUHORUúLPDQLIHVW ULORUWHRULDXQLW LORU
VRFLDOH OHJHD SDUDOHOLVPXOXL VRFLRORJLF úL PHWRGRORJLD PRQR
JUDILF SUH]HQWH vQ SULQFLSDOHOH VDOH VFULHUL ùWLLQ HOH VRFLDOH
VRFLRORJLDSROLWLFD 'HVSUHQDWXUDYLH LLVRFLDOH 
5HDOLWDWH úWLLQ úL UHIRUP VRFLDO  6RFLRORJLD PRQR
JUDILF ±úWLLQ DUHDOLW LLVRFLDOH úD
9RLQ D GH D FUHD OLDQWXO VRFLDO HVWH PRWLYDW DIHFWLY úL
UD LRQDO ,XELUHD GH VLQH VLPSDWLD úL UHOLJLR]LWDWHD PRWLYHD] 
DIHFWLY YRLQ D ,XELUHD GH VLQH vQVR LW GH FRQúWLLQ D GH VLQH VH
PDQLIHVW VXEIRUPDVLPSDWLHL2PXOFRQVWDW F DUHRLGHQWLWDWH
FRPXQ VLPLODU FXDFHORUODO LúLFDS W vPSUHXQ FRQúWLLQ DGH
JUXS ,XELUHD GH VLQH UHVSHFWXO GH VLQH FRQúWLLQ D GH VLQH úL
VLPSDWLDVXQWUHXQLWHvQUHOLJLR]LWDWH±YHQHUDUHDQHFXQRVFXWXOXL
IULFDUHVSHFWXRDV FDUHVXERUGRQHD] FRQúWLHQWHXOSXWHULLQDWXULL
úL VRFLHW LL 0RWLYDUHD YRLQ HL QHHYROXDWH FkQG RPXO QXúL
 
UHSUH]LQW VFRSXO úL IRORVHúWH PLMORDFHOH SH FDUH OH DUH OD
vQGHPkQ VH GHRVHEHúWH GH PRWLYDUHD YRLQ HL HYROXDWH RPXO
FDXW PLMORDFH DGHFYDWH SHQWUX DúL DWLQJH VFRSXO úL GH FHD D
YRLQ HL UD LRQDOH FkQG RPXO VH FRQFHQWUHD] DVXSUD VFRSXULORU
GH DOHV VW SkQLQG ELQH PLMORDFHOH Ä,PSXOVXO VSUH VRFLDOL]DUHD
YRLQ HL´VHH[HUFLW vQFDGUHQDWXUDOHúLFDGUHVRFLDOHDOHYLH LL
VRFLDOH FRVPLF ELRORJLF LVWRULF SVLKLF $FHVWHD SURYRDF 
UHDF LL DOH YRLQ HL FDUH VH PDQLIHVW HFRQRPLF VSLULWXDO HWLFR
MXULGLF SROLWLFRDGPLQLVWUDWLY /HJHD SDUDOHOLVPXOXL VRFLRORJLF
VXUSULQGHUDSRUWXULOHGLQWUHYRLQ DVRFLDO FDGUHúLPDQLIHVW UL
&RPXQLW LOH LQVWLWX LLOH JUXSXULOH VXQW XQLW L VRFLDOH SHQWUX
VWXGLXOF URUDHVWHQHFHVDUGHPHUVXOLQWHUGLVFLSOLQDU7HKQLFDGH
FHUFHWDUH SULYLOHJLDW HVWH PRQRJUDILD
' *XVWL úL HFKLSHOH VDOH DX LQWHQ LRQDW
FXQRDúWHUHD VRFLRORJLF D vQWUHJLL VR
FLHW L URPkQHúWL SHQWUX D vQWRFPL XQ
ÄDWODVVRFLRORJLFDOSRSRUXOXLURPkQ´
3ULQWUH GLVFLSROLL úL FRODERUDWRULL
OXL*XVWLVHQXP U 0LUFHD9XOF QHVFX
 +HQUL + 6WDKO 7UDLDQ +HUVHQL $UWKXU
+HQUL+6WDKO *RORSHQ LD&RQVWDQWLQ%U LORLX
3HWUH $QGUHL  D IRVW XQ SURPRWRU DO LQWHJUD
OLVPXOXL vQ VRFLRORJLD URPkQHDVF VRFLRORJLD WUDWHD] IDSWXO
VRFLDOvQWRWDOLWDWHDVD 'RDURDVHPHQHDVRFLRORJLHSRDWHVWXGLD
PDQLIHVW ULOH FRQVWLWXWLYH úL PDQLIHVW ULOH RUJDQL]D LRQDOH PDL
H[DFWPRGXOvQFDUHVHFULVWDOL]HD] UHOD LLOHUHFLSURFHvQLQVWLWX LL
&DV FHUFHW PRLQVWLWX LHWUHEXLHV RSODV PvQÄWRWXOVRFLDO´
3XWHPFHUFHWDVRFLRORJLFúLYDORULOH V IDFHPVRFLRORJLDYDORULORU 
úLSHUVRQDOLW LOHSHÄSXUW WRULL´YDORULORUúLSHFUHDWRULLORU3HWUH
$QGUHLVDRFXSDWGHDVHPHQHDGHVWXGLXOVRFLRORJLFDOWUDGL LHL
VROLGDULW LLFODVHORUVRFLDOHHYROX LHLÌQ3UREOHPHOHPHWRGHLvQ
VRFLRORJLH FDúLvQ6RFLRORJLHJHQHUDO  VRFLRORJXO
LHúHDQDUHDOL]DWRVHULRDV SUH]HQWDUHDVRFLRORJLHLOXL0D[:HEHU
 
6RFLRORJLD XQLYHUVLWDU VD GH]YROWDW SULQ DFWLYLWDWHD
SURIHVRUDO úLSXEOLFLVWLF DOXL9LUJLO% UEDW(XJHQLX6SHUDQ LD
$OH[DQGUX&ODXGLDQ*HRUJH(P0DULFD
ÌQ XUPD UHIRUPHL FRPXQLVWH D vQY PkQWXOXL URPkQHVF
GLQ DQXO VRFLRORJLD HVWH vQO WXUDW GLQ vQY PkQW úL GLQ
FHUFHWDUHDúWLLQ LILF ILLQGFRQVLGHUDW RúWLLQ EXUJKH] ÌQDQXO
vQY PkQWXOVRFLRORJLFXQLYHUVLWDUHVWHUHOXDWúLXOWHULRU
DUH ORF R H[SDQVLXQH UDSLG D FHUFHW ULL VRFLRORJLFH 0DQL
IHVWkQGXúLIXQF LDFULWLF VRFLRORJLDLQWU vQFRQIOLFWFXSXWHUHD
FRPXQLVW 'HDOWIHOH[LVWHQ DHLQXSRDWHILvQFRQVHQVFXORJLFD
VLVWHPHORU WRWDOLWDUH 'XS  VRFLRORJLD URPkQHDVF HVWH
UHGXV OD OLPLWD VXSUDYLH XLULL /D vQFHSXWXO DQXOXL vQY 
PkQWXO VRFLRORJLF úL FHUFHWDUHD VRFLRORJLF VXQW UHRUJDQL]DWH
DSDUFDWHGUHXQLYHUVLWDUHIDFXOW LLQVWLWXWHDFDGHPLFHGHFHUFH
WDUH úL FHQWUH GH VWXGLL VSHFLDOL]DWH UHYLVWH GH VRFLRORJLH ,RDQ
0LK LOHVFX 

1HXWUDOLWDWHD[LRORJLF úLYDORULVRFLDOH
ÌQ JHQHUDO SDUDGLJPHOH GLIHU QX QXPDL GLQ SXQFWXO GH
YHGHUHDOFRQFHSWHORUIRORVLWHFLúLvQUDSRUWGHYDORULOHF URUDOL
VHVXERUGRQHD] 
3RWULYLWDQWURSRORJXOXLDPHULFDQ&O\GH.OXFNKRKQ 
YDORDUHD UHSUH]LQW ÄR FRQFHS LH H[SOLFLW VDX LPSOLFLW GHVSUH
FHHD FH HVWH GH]LUDELO GLVWLQFWLY SHQWUX LQGLYLG VDX JUXS FDUH
LQIOXHQ HD] DOHJHUHD PRGXULORU PLMORDFHORU úL VFRSXULORU
DF LXQLL´ LDU SHQWUX VRFLRORJXO URPkQ 3HWUH $QGUHL YDORDUHD
HVWHÄRUHOD LHIXQF LRQDO GLQWUHXQVXELHFWúLXQRELHFW´ 
3ULQXUPDUHYDORULOHDSDUFDXQUH]XOWDWPDLPXOWVDXPDL
SX LQFRQIOLFWXDOGLQWUHLQGLYL]LúLPHGLXOORUGHYLD UHSUH]LQW 
FHHDFHHVWHGRULWGHLQGLYL]LVDXJUXSXUL
5HIHULQGXVH QX QXPDL OD UHDOLW LOH SUH]HQWH FL úL OD FHHD
FH DU WUHEXL V ILH SDUDGLJPHOH LQFOXG MXGHF L GH YDORDUH
UHIOHFW YDORULOHODFDUHFHUFHW WRUXODDGHUDW
 
ÌQ DFHVW FD] VH SXQH vQWUHEDUHD PDL SRDWH IL UHDOL]DW 
FXQRDúWHUHD RELHFWLY D VRFLDOXOXL" /D DFHDVW vQWUHEDUH VDX
FRQWXUDWGRX WLSXULGHU VSXQVXUL
xXQXOFDUHVXV LQHLGHHDGHQHXWUDOLWDWHD[LRORJLF 
xDOWXOFDUHSOHGHD] SHQWUXDILUPDUHDGHVFKLV DYDORULORU
DGRSWDWHGHFHUFHW WRU
6RFLRORJXO JHUPDQ 0D[ :HEHU HYLGHQ LD] IDSWXO F 
DVLJXUDUHD RELHFWLYLW LL HVWH SRVLELO QXPDL SULQ QHXWUDOLWDWH
D[LRORJLF LQGHSHQGHQ ID GH YDORUL $FHDVW DWLWXGLQH DUH
GRX ODWXUL
x 3ULPD VRFLRORJXO WUHEXLH V VH ODVH FRQGXV GH HWRVXO
úWLLQ HL úL QX GH FRPDQGDPHQWHOH PRUDOH VDX SROLWLFH FH GHFXUJ
GLQ UROXO OXL GH FHW HDQ VDX DGHSW DO XQHL DQXPLWH RULHQW UL
SROLWLFH(OWUHEXLHV DIOHFHHDFHHVWHúLQXFHHDFHYUHDV DIOH
LDU VRFLRORJLD QX HVWH XQ VWXGLX HWLF GHVSUH FXP WUHEXLH V ILH
VRFLHWDWHD&HUFHW WRUXOYLH LLVRFLDOHWUHEXLHV VHGLVSHQVH]HvQ
VWXGLXO V X GH YDORULOH PRUDOH HWLFH SROLWLFH LGHQWLILFkQGXVH
GLQDFHVWSXQFWGHYHGHUHFXIL]LFLDQXO
x $ GRXD ODWXU VH UHIHU OD LPSRVLELOLWDWHD GH D GHULYD
MXGHF LOHGHYDORDUHGLQHQXQ XULOHWHRUHWLFHVDXH[LVWHQ LDOHÌQ
RSLQLDOXL0D[:HEHU LVWRULFXOVRFLRORJXOHFRQRPLVWXO
SRWúLWUHEXLHV VHDE LQ GHODDOXDSDUWHFXLYDGHDO XGDVDX
FRQGDPQD GHRDUHFH úWLLQ D SXU HVWH LQFDSDELO V UH]ROYH
SUREOHPDDF LXQLL$GHY UXOúWLLQ LILFQXVHODV GHWHUPLQDWSULQ
QLFLXQ FULWHULX H[WHULRU FD GH H[HPSOX XWLOLWDWHD HFRQRPLF 
HILFDFLWDWHDSROLWLF GH]LUDELOLWDWHDPRUDO ÌQDFHODúLWLPSHOQX
SRDWHvQWHPHLDDVHPHQHDHYDOX UL
ÌQ DFHHDúL GLUHF LH D QHXWUDOLW LL 3HWHU %HUJHU  FRQ
VLGHU VRFLRORJLDFDRÄGLVFLSOLQ DGHWDú ULL´LDU5REHUW%LHUVWHGW
 DUDW F VRFLRORJLDHVWHRúWLLQ FDWHJRULDO QXQRUPDWLY 
(D VH UHIHU OD FHHD FH HVWH QX OD FHHD FH WUHEXLH V ILH 3ULQ
XUPDUHQXDUHOHJ WXU FXYDORULOHVRFLDOH
'H]LGHUDWXOQHXWUDOLW LLHVWHRDUHSRVLELOUHDOL]DWvQúWLLQ HOH
VRFLRXPDQH"
 
&HL PDL PXO L VSHFLDOLúWL FRQVLGHU F LGHDOXO QHXWUDOLW LL
HVWH R KLPHU 5REHUW /\QG  D UHVSLQV LGHDOXO XQHL úWLLQ H
VRFLRXPDQH GH]LQWHUHVDWH *XQQDU 0\UGDO  VXV LQH LGHHD
GHSHQGHQ HL FXQRDúWHULL GH YDORULOH vPS UW úLWH GH RDPHQLL GH
úWLLQ LDU :- *RRGH úL 3. +DWW  HYLGHQ LD] IDSWXO F 
UHOD LD GLQWUH úWLLQ úL YDORDUH HVWH LQFRPSDUDELO PDL VWUkQV vQ
úWLLQ HOHVRFLRXPDQHGHFkWvQFHOHDOHQDWXULL/DUkQGXOV X$OYLQ
: *RXOGQHU  VXEOLQLD] F VDYDQ LL VXQW DFWRUL VRFLDOL úL
DúDFXPQXVHSRWGHVS U LWRWDOGHFXQRDúWHUHDFRPXQ QXVHSRW
GHWDúDGHILQLWLYQLFLGHYDORULOHORUGLQYLD DGH]LFX]L
0DMRULWDWHD FHORU FDUH UHFXQRVF H[LVWHQ D XQHL OHJ WXUL
LQGLVROXELOH vQWUHFHUFHWDUHDúWLLQ LILF úLYDORULQXLQWHUSUHWHD] 
DFHVW IDSW FD ILLQG R SLHGLF GH QHWUHFXW SHQWUX SURPRYDUHD
FXQRDúWHULLúWLLQ LILFHvQVRFLRORJLH(LSUHWLQGvQV UHVSHFWDUHD
XUP WRDUHL QRUPH ILHFDUH FHUFHW WRU V GH]Y OXLH FX FODULWDWH
SUHPLVHOH YDORULFH GH OD FDUH D SOHFDW vQ VWXGLHUHD GLYHUVHORU
DVSHFWH DOH UHDOLW LL VRFLDOH $OWIHO VSXV HVWH SUHIHUDELO V VH
UHFXQRDVF GHVFKLVYDORULOHvPS UW úLWHGHFHUFHW WRUGHFkWV VH
DILUPHQHXWUDOLWDWHDD[LRORJLF LPSRVLELOGHDWLQV
3ULQXUPDUHQLFLvQúWLLQ HOHQDWXULLúLFXDWkWPDLSX LQvQ
úWLLQ HOH VRFLDOH úL FRPSRUWDPHQWDOH QX HVWH SRVLELO QLFL
GH]LUDELO GHWDúDUHDGHYDORULOHVRFLDOH(WLFDUHVSRQVDELOLW LL
FRQFHSW SURSXV GH 0D[ :HEHU WUHEXLH V RULHQWH]H DFWLYLWDWHD
GHFHUFHWDUHúWLLQ LILF úLGLVFLSOLQHOHVRFLRXPDQH

)XQF LLOHVRFLRORJLHL
'HILQLW FDVWXGLXOVLVWHPDWLFDOVRFLHW LORUXPDQHSXQkQG
DFFHQWvQVSHFLDOSHVLVWHPHOHPRGHUQHLQGXVWULDOL]DWHLPSOLFkQG
PHWRGHGHLQYHVWLJDUHúLHYDOXDUHDWHRULLORUQHFHVDUHHYLGHQ LHULL
úLDUJXPHQW ULLORJLFHVRFLRORJLDDUHIXQF LLLPSRUWDQWH
D H[SR]LWLY GHGHVFULHUHDUHDOLW LLVRFLDOHGHSUH]HQWDUH
DIDSWHORUIHQRPHQHORUúLSURFHVHORUVRFLDOHDúDFXPDFHVWHD
DXORF(VWHDúDQXPLWDGLPHQVLXQHVRFLRJUDILF DVRFLRORJLHL
 
E H[SOLFDWLY &DRULFHúWLLQ VRFLRORJLDXUP UHúWHH[SOL
FDUHD D FHHD FH VH vQWkPSO vQ VRFLHWDWH DQDOL]D GLIHULWHORU
DVSHFWHDOHUHDOLW LLVRFLDOHFODULILFDUHDúLvQ HOHJHUHDGLYHUVHORU
UHOD LL GLQWUH GLYHUVHOH ODWXUL DOH YLH LL VRFLDOH GLQWUH IDSWHOH
IHQRPHQHOHúLSURFHVHOHVRFLDOHFHFDUDFWHUL]HD] RVRFLHWDWH
F FULWLFDPHOLRUDWLY SULQVWXGLHUHDIHQRPHQHORUVRFLDOH
FULWLFDUHDOLW LORUSUREOHPDWLFHúLSURSXQHUHDGHVROX LLFHSRWIL
LQWHJUDWH vQ GLIHULWH SROLWLFL VRFLDOH 'LPHQVLXQHD FULWLF D VR
FLRORJLHL IDFH FD DFHDVW GLVFLSOLQ úWLLQ LILF V QX VH SRDW 
GH]YROWDFXDGHY UDWGHFkWvQVRFLHW LOHGHPRFUDWLFH
G DSOLFDWLY VDX SUDJPDWLFLQJLQHUHDVF 5H]XOWDWHOH
FHUFHW ULORU VRFLRORJLFH SRW IL XWLOL]DWH vQ HODERUDUHD SROLWLFLORU
VRFLDOHVRFLRORJXOQHSXWkQGXVHVXEVWLWXLvQV SROLWLFLDQXOXL
,PSOLFD LLOH SUDFWLFH DOH VRFLRORJLHL VXQW GHRVHELW GH LP
SRUWDQWH6RFLRORJLDSRDWHFRQWULEXLODFULWLFDVRFLDO úLODSUDFWLFD
UHIRUPHLVRFLDOHvQPDLPXOWHIHOXULÌQWUHDFHVWHDPHQ LRQ P
xvPEXQ W LUHDvQ HOHJHULLXQXLDQXPLWFRPSOH[GHFLUFXPV
WDQ HVRFLDOHQHRIHU DGHVHDRúDQV vQSOXVGHDOHFRQWUROD
xVRFLRORJLDQHDVLJXU PLMORDFHGHDQHVSRULVHQVLELOLWDWHD
FXOWXUDO SHUPL kQGSROLWLFLLV VHED]H]HSHFRQúWLLQ DYDORULORU
FXOWXUDOHGLYHUJHQWH
xSXWHPLQYHVWLJDFRQVHFLQ HOH±LQWHQ LRQDOHúLQHLQWHQ LRQDOH±
DOHDGRSW ULLXQXLDQXPLWSURJUDPSROLWLF
xSRDWHFHOPDLLPSRUWDQWVRFLRORJLDSURGXFHFRQúWLLQ DGH
VLQH RIHULQG LQGLYL]LORU úL JUXSXULORU R úDQV VSRULW GH DúL
GHWHUPLQDFRQGL LLOHSURSULHLORUYLH L
(VWHFXQRVFXWIDSWXOF 5RPkQLDGHD]LVHDIO vQWURVLWXD LH
FRPSOH[ HFRQRPLF VRFLDO SROLWLF úLFXOWXUDO HVWHDQJDMDW 
vQWUXQ SURFHV GH WUDQ]L LH úL UHIRUP VSUH R HFRQRPLH GH SLD 
FRPSHWLWLY GRUHúWH V VH LQWHJUH]H vQ (XURSD S VWUkQGXúL
SURILOXOLQFRQIXQGDELOVHUHDOLQLD] ODYDORULOHSOXUDOLVPXOXLúLDOH
GHPRFUD LHL3HQWUXDU VSXQGHDFHVWRUQHYRLYLWDOHHVWHQHFHVDU 
FXQRDúWHUHDFRUHVSXQ] WRDUHDUHDOLW LLVRFLDOHRFRQYHUJHQ úL
 
R SRWHQ DUH D HIRUWXULORU WXWXURU FHW HQLORU 5RPkQLHL $XUHOLDQ
%RQGUHD  $úD FHYD HVWH LPSRVLELO GH UHDOL]DW I U 
DSRUWXO úWLLQ HORU VRFLRXPDQH úL FX GHRVHELUH DO VRFLRORJLHL
$VW ]LPDLPXOWGHFkWRULFkQGVRFLRORJLDURPkQHDVF WUHEXLHV 
ILHRVRFLRORJLDPLOLWDQV

7UHLPRGXULGLIHULWHGHDSULYLVRFLHWDWHD
6WXGLXOVRFLHW LLVDvPERJ LWSULQHYROX LDJkQGLULLVRFLR
ORJLFH6RFLRORJLDGHVFULHIHQRPHQHOHXPDQHGHVSULQGHDQXPLWH
UHJXODULW L vQ DF LXQLOH V YkUúLWH GH LQGLYL]L vQ VRFLHWDWH DWDúkQG
DFHVWHDF LXQLXQRUFDX]HSUHFLVH$GHILQLVRFLHWDWHDQXHVWHXúRU
SHQWUXVRFLRORJL6 QHLPDJLQ PF HLGLVSXQGHWUHLSHUHFKLGH
RFKHODULSHQWUXDSULYLvQMXUXOORUúLSHQWUXDYHGHDVXEXQJKLXUL
GLIHULWH LQGLYLGXO vQ VRFLHWDWH &HOH WUHL SHUHFKL GH RFKHODUL
FRUHVSXQG GHFL OD WUHL PRGXUL GLIHULWH GH D H[SOLFD UHDOLWDWHD
VRFLDO úLUDSRUWXULOHGLQWUHLQGLYLGúLVRFLHWDWH(OHVXQWGHIDSW
PRGHOHOHFHOHPDLLPSRUWDQWHDOHWUDGL LHLVRFLRORJLFH
3RWULYLW OXL 5REHUW &DPSHDX úL FRODE  FHOH WUHL
PRGHOHVXQWXUP WRDUHOH

$0RGHOXOGHWHUPLQLVPXOXLVRFLDO
3RWULYLW PRGHOXOXL GHWHUPLQLVPXOXL VRFLDO XQLL VRFLRORJL
&RPWH 0DU[ 'XUNKHLP 0HUWRQ HWF H[SOLF SULQ DF LXQLOH
DQWHULRDUH úL SULQ PHGLXO VRFLDO FRPSRUWDPHQWXO LQGLYL]LORU
$VWIHOVHH[SOLF DF LXQLOHGHOLQFYHQWXOXLSULQJHVWXULOHS ULQ LORU
V LID GHHOvQFRSLO ULHúLSULQLQIOXHQ DJUXSXOXLGHFRYkUVWQLFL
3HVFXUWVHvQFHDUF DVHDU WDFXPDF LRQHD] VRFLHWDWHDúLSULQ
FLSDOHOH VDOH LQVWLWX LL IDPLOLH úFRDO vQWUHSULQGHUH HWF DVXSUD
LQGLYLGXOXLúLFRPSRUWDPHQWHORUVDOHÌQDFHVWIHOGHOLQFYHQ LLDX
SUHD SX LQ OLEHUWDWH GH DF LXQH GHYUHPH FH HL LPLW FHHD FH DX
FXQRVFXWvQPHGLXOORUILLQGDGHVHDRELHFWDODJUHVLYLW LLVDXDO
OLSVHLGHDF LXQHGLQSDUWHDXQXLS ULQWH6HVSXQHDGHVHRULF XQ
FRSLOE WXWDUHWHQGLQ DV IDF V VXSRUWHYLROHQ HOHDOWHSHUVRDQH
DF URUYLFWLP DIRVW
 
6H SRDWH UHSURúD DFHVWHL WHRULL F DFRUG VRFLHW LL R SUHD
PDUHLQIOXHQ DVXSUDLQGLYLGXOXLúLF vOFRQFHSHFDSHRÄILLQ 
SURJUDPDW ´)LJXUDQU0RGHOXOGHWHUPLQLVPXOXLVRFLDO

%0RGHOXOLQGLYLGXDOLVPXOXL
$O LVRFLRORJL :HEHU6LPPHO*RIIPDQQHWF UHSURúkQG
GHWHUPLQLVPXOXLVRFLDOIDSWXOF ODV SUHDSX LQVSD LXOLEHUW LL
XPDQHFRQVLGHU LQGLYLGXOúLJUXSXOFDDFWRULFDUHSRWFUHDVDX
PRGLILFD SULQFLSDOHOH LQVWLWX LL DOH VRFLHW LL &kQG XWLOL] P
WHUPHQXOGHLQGLYLGvOIRORVLPvQVHQVXOSHFDUHLOG PRGHOXO
LQGLYLGXDOLVWLQGLYLGXOSRDWHILODIHOGHELQHRSHUVRDQ VDXXQ
JUXS GH SHUVRDQH FDUH LQWHUYLQ vQ VLWXD LL VRFLDOH SUHFLVH $FHVW
PRGHO SOHDF GH OD WU LULOH úL GH OD DF LXQLOH RDPHQLORU VDX
JUXSXULORUVRFLDOH
'HPHUVXO LQGLYLGXDOLVW GHVFULH ORFXO LQGLYLGXOXL vQ
VRFLHWDWHVHVL]kQGGLQÄLQWHULRU´VHPQLILFD LDJHVWXULORUV YkUúLWH
(VWH YRUED GHFL GHDVHSXQHvQORFXOFHOXLFHREVHUY úLGHD
GHVFRSHULVHQVXOSHFDUHvOG OXFUXULORUvQWURVLWXD LHDQXPHFD
úLPRWLYHOHSHQWUXFDUHOHG DFHVWVHQV
$FHVWVWXGLXFHQWUDWSHLQGLYLGQXRULHQWHD] FXQHFHVLWDWH
REVHUYDWRUXO VSUH GHVFRSHULUHD VWUXFWXULORU VRFLDOH 6RFLHWDWHD
HVWH UH]XOWDQWD D QHQXP UDWH LQWHUDF LXQL vQWUH SHUVRDQH úL
JUXSXUL 6WUXFWXULOH VRFLDOH SURYLQ GLQ DFHVWH LQWHUDF LXQL vQWUH
LQGLYL]L úL GLQ VHPQLILFD LD SH FDUH ILHFDUH R G JHVWXULORU
 
FHOXLODOW&ULWLFDFHVHSRDWHIRUPXODODDGUHVDDFHVWXLPRGHOHVWH
IDSWXO F HVWH SUHD FHQWUDW SH LQGLYLG úL QX QH SHUPLWH V 
vQ HOHJHP FRQIOLFWHOH VRFLDOH úL UDSRUWXULOH GH GRPLQD LH FDUH
H[LVW vQVRFLHWDWH)LJXUDQU0RGHOXOLQGLYLGXDOLVPXOXL

&0RGHOXOLQWHUGHSHQGHQ HLGLQWUHLQGLYLGúLVRFLHWDWH
6XQW úL VRFLRORJL 0RULQ (OLDV HWF FDUH ULGLF SUREOHPD
FHORU GRX GHPHUVXUL SUHFHGHQWH 'XS HL SULPXO DFFHQWXHD] 
SUHD PXOW LQIOXHQ D GHWHUPLQDQW D VWUXFWXULORU VRFLDOH DVXSUD
LQGLYLGXOXL (O SUHVXSXQH F LQGLYLGXO HVWH SURGXVXO SXU úL
VLPSOXDODFHVWRUVWUXFWXUL&kWSULYHúWHDOGRLOHDGHPHUVHOODV 
SUHDPXOWORFSRVLELOLW LLFDSRUQLQGGHODLQGLYLGXOvQVXúLV VH
FUHH]HVWUXFWXULOHVRFLHW LL
$VW ]LVHFRQVLGHU F DFHVWHGHPHUVXULQXVHRSXQFLVH
FRPSOHWHD] 0RGHOXOLQWHUGHSHQGHQ HLSHFDUHvOvPS UW úLP
úLQRLVHED]HD] SHSRVWXODWXOXQHLLQWHUGHSHQGHQ HHFKLOLEUDWH
vQWUH LQGLYLG úL VRFLHWDWH (GJDU 0RULQ VFULD vQ GHVSUH
DFHDVW UHOD LH Ä&kQG H[LVW LQWHUDF LXQL vQWUH LQGLYL]L VH
FUHHD] RVRFLHWDWHFDUHHVWHFDXQWRWFHVHLPSXQHLQGLYL]LORU
'DUDFHDVWDQXVHPQLILF IDSWXOF LQGLYL]LLVHGL]ROY úLF WRWXO
H[LVW vQ DIDUD ORU úL GH R PDQLHU WUDQVFHQGHQW « ,QGLYL]LL
GHSLQGGHVRFLHWDWHDFDUHGHSLQGHGHHL´
)LJXUDQUSHUPLWHYL]XDOL]DUHDDFHVWXLPRGHODOLQWHUGH
SHQGHQ HL
 

)LJXUDQU0RGHOXOLQWHUGHSHQGHQ HL

)LHFDUH VRFLRORJ HVWH WHQWDW V UHSUH]LQWH SULQWUR LPDJLQH
OHJ WXULOH VXEWLOH úL FRPSOH[H FDUH VH HV vQWUH LQGLYL]L úL
VRFLHWDWH 6RFLRORJXO JHUPDQ 1RUEHUW (OLDV D VWXGLDW DSURDSH R
MXP WDWHGHVHFROUHOD LLOHGLQWUHLQGLYLGúLVRFLHWDWH(ODUHFXUV
ODPDLPXOWHLPDJLQL
ÌQWURSULP LPDJLQHHOFRPSDU VRFLHWDWHDFXXQGDQV
Ä3HQWUX D VLPEROL]D VRFLHWDWHD V UHSUH]HQW P XQ JUXS GH
GDQVDWRUL H[HFXWkQG GDQVXUL GH FXUWH FDGULOXO GH SLOG VDX R
KRU U QHDVF 3DúLL úL UHYHUHQ HOH WRDWH JHVWXULOH úL WRDWH
PLúF ULOH SH FDUH OH HIHFWXHD] ILHFDUH GDQVDWRU VHVLQFURQL]HD] 
vQWRWDOLWDWHFXFHOHDOHFHORUODO LGDQVDWRULúLGDQVDWRDUH'DF VDU
FRQVLGHUD VHSDUDW ILHFDUH GLQWUH LQGLYL]LL FDUH SDUWLFLS OD DFHVW
GDQV QX VDU vQ HOHJH IXQF LD PLúF ULORU 0RGXO vQ FDUH VH
FRPSRUW LQGLYLGXO vQ DFHDVW vPSUHMXUDUH HVWH GHWHUPLQDW GH
UHOD LLOH GDQVDWRULORU vQWUH HL (O QX YD IL IRDUWH GLIHULW GH
FRPSRUWDPHQWXO LQGLYL]LORU vQ JHQHUDO )LH F UDSRUWXO HVWH GH
SULHWHQ VDX GH GXúPDQ GH S ULQWH ID GH FRSLO GH E UEDW úL
IHPHLH VDX GH UHJH ID GH VXSXúL GH GLUHFWRU ID GH VDODULD L
FRPSRUWDPHQWXO SH FDUH vO DGRSW LQGLYL]LL HVWH WRWGHDXQD
GHWHUPLQDWGHUHOD LLOHWUHFXWHVDXSUH]HQWHFXFHLODO L´
3ULQ DFHDVW LPDJLQH (OLDV DUDW F LQGLYLGXO QX H[LVW vQ
DIDUDVRFLHW LLF QXHVWHRÄILLQ SURWHMDW ´vPSRWULYDDFHHDFH
VHQXPHúWHÄVRFLHWDWH´
(OUHFXUJHODRDGRXDLPDJLQHSHQWUXDIDFHVHVL]DELO FRP
SOH[LWDWHDOHJ WXULORUGHLQWHUGHSHQGHQ vQWUHLQGLYLGúLVRFLHWDWH
 
úLDQXPHLPDJLQHDILUXOXLvQFDUHLQGLYLGXOVHFRPSDU FXXQILU
úLVRFLHWDWHDFXRSODV FXRUH HD
Ä3ODVD HVWH DOF WXLW GLQ PDL PXOWH ILUH OHJDWH vQWUH HOH ÌQ
DFHODúLWLPSQLFLDQVDPEOXODFHVWHLUH HOHQLFLIRUPDSHFDUHRLD
ILHFDUHGLQWUHGLIHULWHOHILUHQXVHH[SOLF SRUQLQGGHODXQXOGLQ
DFHVWHILUHQLFLGHODWRDWHILUHOHHOHVHH[SOLF GRDUSULQDVRFLHUHD
ORU UHOD LD GLQWUH HOH « $FHDVW SODV QX HVWH DOWFHYD GHFkW R
UHXQLUH D GLIHULWHORU ILUH vQ DFHODúL WLPS ILHFDUH ILU UHSUH]LQW R
XQLWDWHvQVLQHHORFXS XQORFSDUWLFXODURFXS XQORFVSHFLILF´

3ULQFLSDOHOHWHRULLVRFLRORJLFH
([LVW XQPDUHQXP UGHWHRULLVRFLRORJLFH$UILGLILFLOV 
OHSUH]HQW PSHWRDWHÌQDFHODúLWLPSILHFDUHGLQWUHHOHDFRUG 
LPSRUWDQ XQXL DVSHFW DQXPH VRFLHWDWHD LQGLYLGXO RUGLQHD
VRFLDO VDXGH]RUGLQHD2DGDSWDUHDVFKHPHLOXL1LFROH'HOUXHOOH±
:RVVZLQNHO  SHUPLWH UHSUH]HQWDUHD FHORU GRX D[H GHD
OXQJXOF URUDVHGH]YROW SULQFLSDOHOHWHRULLVRFLRORJLFH6FKHP DGDSWDW GXS 1':RVVZLQNHO
,QWURGXFWLRQjODVRFLRORJLHJpQpUDOH%UX[HOOHV
)LJXUDQU3ULQFLSDOHOHWHRULLVRFLRORJLFH
 
0DULOH FXUHQWH WHRUHWLFH VH SRW DPSODVD DYkQG vQ YHGHUH
FHOH GRX DQH[H GLPHQVLXQHD LQWHUDF LXQLL GLQWUH LQGLYL]L úL
GLPHQVLXQHDRUGLQLLVRFLDOH
6 H[DPLQ P SHQWUX vQFHSXW D[D RUL]RQWDO FDUH DUH vQ
YHGHUHQLYHOXODQDOL]HLHIHFWXDWGHILHFDUHWHRULH
ÌQJHQHUDOVHGLVWLQJWUHLQLYHOXULGHDQDOL] SHQWUXDVWXGLD
VRFLHWDWHD
3ULPXO QLYHO SUH]LQW LQGLYLGXO vQ FDGUXO UHVWUkQV DO YLH LL
FRWLGLHQH vQ FDUH HO LQWU vQ LQWHUDF LXQH FX DO L LQGLYL]L (VWH
YRUED GH PLFURVRFLRORJLH QLYHO GH DQDOL] FDUH VH UHIHU OD
LQWHUDF LXQHDvQWUHLQGLYL]LúLvQWUHJUXSXULOHPLFLFDUHFRQVWLWXLH
ED]DVRFLHW LL
$O GRLOHD QLYHO PH]RVRFLRORJLD DUH vQ YHGHUH vQ VSHFLDO
JUXSXULOH VRFLDOH F URUD OH DSDU LQH LQGLYLGXO IDPLOLD úFRDOD
JUXSXOGHFRYkUVWQLFLúLJUXSXOGHPXQF $FHVWQLYHOFRQVWLWXLH
UHOHXO SULQFLSDO GLQWUH LQGLYLG úL VRFLHWDWH (VWH VWXGLXO RUJDQL
]D LLORU LQVWLWX LLORU úL JUXSXULORU VRFLDOH FDUH GHS úHVF QLYHOXO
FRWLGLDQXOXL
&HOGHDOWUHLOHDQLYHOPDFURVRFLRORJLDUHXQHúWHREVHUYD LLOH
FX SULYLUH OD DQVDPEOXUL PDL DPSOH SUHFXP FXOWXUD VDX FODVHOH
VRFLDOHDOHXQHLUHJLXQLQD LXQLVDXDOHPDLPXOWRU UL$YkQGvQ
YHGHUHF DFHVWHDQVDPEOXULVXQWvQFRQWLQX WUDQVIRUPDUHDFHVW
XOWLPSDOLHUSULYHúWHHYROX LDVWUXFWXULORUVRFLHW LL
&DUH HVWH QLYHOXO GH DQDOL] FHO PDL XWLO SHQWUX vQ HOHJHUHD
XQHL VRFLHW L" 'XS FXP YRP YHGHD XQHOH WHRULL SULQWUH FDUH
IXQF LRQDOLVPXOVDXFRQIOLFWXDOLVPXOUHSUH]LQW RYL]LXQHJOREDO 
DVXSUDUHDOLW LLVRFLDOHvQWLPSFHDOWHOHSUHFXPLQWHUDF LRQLVPXO
SULQ REVHUYDUHD OHJ WXULORU GLQWUH LQGLYL]L VH VLWXHD] OD QLYHOXO
DQDOL]HLFRWLGLDQXOXL
$VW ]L WHRULLOH FDUH VH FHQWUHD] SH LQGLYLG SDU V VH
GH]YROWHSURJUHVLYvQGHWULPHQWXODERUG ULLJOREDOHFDUHSRWULYLW
OXL0*UDZLW] vQFHDUF V H[SOLFHWRWXOXWLOL]kQGXQHRUL
FRQFHSWH SURVW GHILQLWH ÌQ SRILGD DFHVWHL FULWLFL FX SULYLUH OD
YL]LXQHD JOREDO FRQVLGHU P F HD UHSUH]LQW vQF VLQJXUD
 
SHUVSHFWLY YDODELO vQ úWLLQ HOH XPDQH GHRDUHFH HD RIHU R
H[SOLFD LH VDWLVI F WRDUH úL GHWDOLDW D IXQF LRQ ULL XQHL VRFLHW L
ÌQRSR]L LHLQWHUDF LRQLVPXOGHS úHúWHFXPDUHGLILFXOWDWHQLYHOXO
GHVFULSWLYDOUDSRUWXULORUVRFLDOHúLDOYLH LLvQVRFLHWDWH
3H D[D RUL]RQWDO WHRULLOH VH GLVWLQJ GXS XQLWDWHD DVXSUD
F UHLD VH UHDOL]HD] REVHUYD LD LQGLYLGXO JUXSXO VRFLDO VDX VR
FLHWDWHDvQDQVDPEOXOV X'XS FXPVLWXHD] FDX]HOHODQLYHOXO
VRFLHW LL VDX DO LQGLYLGXOXL VRFLRORJLL DGRSW VDX QX PRGHOXO
GHWHUPLQLVPXOXLVRFLDOSHQWUXDH[SOLFDUDSRUWXULOHvQWUHLQGLYL]L
úLVRFLHWDWH
6 OX P vQ FRQVLGHUDUH DFXP D[D YHUWLFDO RUGLQHD úL
GH]RUGLQHD8QVRFLRORJSUHFXP(PLOH'XUNKHLPSULYHúWHVRFLH
WDWHDFDXQVLVWHPvQFDUHWRDWHS U LOHVXQWOHJDWHvQWUHHOH3RWULYLW
DFHVWXL DXWRU HOHPHQWHOH FDUH SHUPLW FRHUHQ D VLVWHPXOXL úL
IDYRUL]HD] FRQVHQVXOVRFLDOVXQWGHIDSWWRDWHFRPSRUWDPHQWHOH
XPDQH FDUH VH FRQIRUPHD] FRPSRUWDPHQWHORU GRPLQDQWH vQWUR
VRFLHWDWH GDW ([LVW IRU H VRFLDOH FDUH FRQWULEXLH OD VWDELOLWDWHD
VRFLHW LLFUHkQGvQDFHVWIHORRUGLQHVRFLDO 
$O L VRFLRORJL FD 0DU[ DX DQDOL]DW GH]RUGLQHD VRFLDO 
UHYROX LLJUHYHU ]ERDLHHWF GLQVRFLHWDWHúLVFKLPE ULOHFDUH
UH]XOW ([LVW vQVRFLHWDWHIRU HVRFLDOHFDUHSHWHUPHQOXQJR
WUDQVIRUP FRPSOHW
(GJDU0RULQ VHVLWXHD] SHRSR]L LHPHGLDQ vQWUH
FHOH GRX WHQGLQ H 3RWULYLW OXL Ä« H[LVW vQ VRFLHWDWH DWkW
RUGLQH FkW úL GH]RUGLQH DWkW FRHUHQ FkW úL LQFRHUHQ 
%LQHvQ HOHV vQ FLXGD WHQVLXQLORU úL GH]RUGLQLL RULFH VRFLHWDWH
RULHQWHD] PRGHOHD] úLFKLDUUHSULP DF LXQLOHFDUHLDPHQLQ 
FRH]LXQHDLQWHUQ ´
ÌQ DFHVW PRG VH SRDWH GHILQL VRFLHWDWHD DYkQG vQ YHGHUH
FRQFHSWXO GH RUGLQH VDX GH FRQIOLFW 8WLOL]kQG FRQFHSWXO GH
RUGLQHVRFLDO VHRE LQHRLPDJLQHVWDWLF DVRFLHW LLXQSRUWUHW
LQVWDQWDQHXDOUHDOLW LL) FkQGDSHOODFRQFHSWXOGHGH]RUGLQHVDX
FRQIOLFWVRFLDOVHRE LQHRLPDJLQHGHPLúFDUHúLGHWUDQVIRUPDUH
DVRFLHW LL
 
ÌQFHHDFHQHSULYHúWHYRPDYHDvQYHGHUHDWkWRUGLQHDFkW
úLFRQIOLFWXOSHQWUXDvQ HOHJHFHVHvQWkPSO vQVRFLHWDWH
6 OX PH[HPSOXOXQXLPDJD]LQXQGHSHGHRSDUWHH[LVW 
SURSULHWDULLVDXUHSUH]HQWDQ LLORUúLSHGHDOW SDUWHSHUVRQDOXO
8QLL VRFLRORJL FRQVLGHU LQWHUHVHOH FHORU GRX JUXSXUL FD ILLQG
FRPSOHPHQWDUH (L YRUEHVF GH LPSRUWDQ D UROXOXL ILHF UXLD úL
GHVSUH QHFHVLWDWHD FRODERU ULL WXWXURU SHQWUX PHQ LQHUHD PDJD
]LQXOXL$O LVRFLRORJLGLPSRWULY SUH]LQW LQWHUHVHOHFHORUGRX 
JUXSXUL VXE DVSHFWXO FRQIOLFWXOXL FDUH OH GLYL]HD] $FHúWLD
HYLGHQ LD] WHQGLQ D SURSULHWDULORU GH DúL VSRUL SURILWXO úL GH D
vPSLHGLFDFUHúWHULOHVDODULDOHúLSHFHDDVDODULD LORUGHDPDMRUD
UHPXQHUD LD vQ YHGHUHD DPHOLRU ULL QLYHOXOXL ORU GH YLD 
,QWHUHVHOH FHORU GRX JUXSXUL ILLQG FRQWUDUH XQLWDWHD DU SXWHD
FXQRDúWHWHQVLXQLFKLDUFRQIOLFWHSXWkQGXVHDMXQJHODVFKLPE UL
RUJDQL]D LRQDOHPDMRUH
3HVFXUWVHSRDWHVSXQHF UHOD LDGLQWUHVRFLHWDWHúLLQGLYLG
VH SRDWH VWXGLD OD WUHL QLYHOXUL GH DQDOL] PLFURVRFLRORJLF
PH]RVRFLRORJLF úL PDFURVRFLRORJLF ÌQ DFHODúL WLPS DQDOL]D VH
ED]HD] SH RUGLQHD VDX GH]RUGLQHD REVHUYDELOH vQWUR DQXPLW 
VRFLHWDWH

3ULQFLSDOHOHWHRULLVRFLRORJLFH
'LQWUHQXPHURDVHOHWHRULLVRFLRORJLFHOHDPVHOHFWDWSHFHOH
PDL VHPQLILFDWLYH FDUH SULQ LPSRUWDQ úL UHQXPH DX PDUFDW
SURIXQGJkQGLUHDVRFLRORJLORU
&HOH WUHL PDUL WHRULL VXQW LQWHUDF LRQLVPXO VLPEROLF
IXQF LRQDOLVPXOúLFRQIOLFWXDOLVPXO

$,QWHUDF LRQLVPXO
7HRULDLQWHUDF LRQLVW ED]DW SHPRGHOXOLQGLYLGXDOLVPXOXL
GHVHPQHD] WRDWH IRUPHOH GH LQWHUDF LXQL GLQWUH LQGLYL]L úL
JUXSXUL(DDSDU LQHPLFURVRFLRORJLHLSRUQHúWHGHODSXQFWXOGH
YHGHUHDOLQGLYLGXOXLúLGH]YROW LGHHDF ILHFDUHILLQ XPDQ vQ
 
DVRFLHUHFXDOWHOHFRQWULEXLHODDIDFHGLQVRFLHWDWHFHHDFHHVWH
(DDUHvQYHGHUHvQDLQWHGHWRDWHERJ LDWU LULORUILHF UXLLQGLYLG
FDUH DF LRQHD] OLEHU úL vQWUXQ DQXPLW FRQWH[W VRFLDO 6WDUHD
VRFLHW LL DU GHSLQGH vQGHRVHEL GH PXOWLWXGLQHD LQWHUDF LXQLORU
FRQFUHWH vQWUH SHUVRDQH VDX JUXSXUL ([HPSOXO DJORPHUD LHL OD
RUHOH GH YkUI vQ PDULOH RUDúH LOXVWUHD] DFHDVW LQWHUDF LXQHvQWUH
LQGLYL]LvQFDUHILHFDUHDOHJHvQPRGL]RODWV SURFHGH]HSUHFXP
FHLODO LOXkQGDXWRWXULVPXOSHQWUXDPHUJHODVHUYLFLX&RQVHFLQ D
VRFLDO D DFHVWRU QHQXP UDWH JHVWXUL LQGLYLGXDOH LGHQWLFH HVWH
QHIDYRUDELO DJORPHUD LHRUHOXQJLGHDúWHSWDUHSROXDUHQHUYR
]LWDWHHWF'HFL]LLOHLQGLYLGXDOHLQWHUDF LRQHD] vQWUHHOH/DOLPLW 
HOHDXXQLPSDFWGLUHFWDVXSUDIXQF LRQ ULLJOREDOHDVRFLHW LL
3RWULYLW DQWURSRORJXOXL DPHULFDQ +HQUL *DUILQNHO QX VH
SRDWH QLFLRGDW DQDOL]D XQ IHQRPHQ VRFLDO vQWUR PDQLHU 
RELHFWLY UHFH ÌQ LQWHUDF LXQHD GLQWUH RDPHQL DSDUH IDSWXO ÌQ
IHOXODFHVWDILHFDUHSHUVRDQ vúLUHHYDOXHD] FRQVWDQWUDSRUWXULOH
FX FHOHODOWH ED]kQGXVH SH SURSULD H[SHULHQ úL FXQRDúWHUH D
FRPSRUWDPHQWHORU FHORUODO L 6RFLRORJXO WUHEXLH V GHVFRSHUH
PRWLYHOH DF LXQLORU LQGLYLGXDOH úL VHQVXO SH FDUH ILHFDUH OH
DWULEXLH DFHVWRU DF LXQL 7HRULD LQWHUDF LRQLVW SXQH DFFHQW SULQ
XUPDUHSHGHPHUVXOVXELHFWLYvQDQDOL]DIHQRPHQHORU
(UYLQJ *RIIPDQ D DSURIXQGDW SUREOHPD LQWHUDF LXQLL vQWUH
GRX SHUVRDQH SXQkQG vQ HYLGHQ UHJXOLOH GXS FDUH VH UHDOL
]HD] FRPXQLFDUHD ÌQ PRG QRUPDO vQ SURFHVXO FRPXQLF ULL
ILHFDUHDGRSW FRPSRUWDPHQWHSUHYL]LELOHvQVFRSXOGHÄDVHHYLWD
RVFHQ ´$FHVWHFRPSRUWDPHQWHFRQVWLWXLHXQÄDPHVWHFGHúLUH
WOLFXUL´ SHQWUX D IL GLVLPXODWH vQ RFKLL FHORUODO L úL GH UHVSHFW
SHQWUX PHQ LQHUHD FRQFRUGLHL $FHVWD HVWH PRWLYXO SHQWUX FDUH
*RIIPDQFRPSDU VRFLHWDWHDFXXQWHDWUXvQFDUHILHFDUHSHUVRDQ 
vQYD V MRDFH DQXPLWH UROXUL 5H]XOW F vQ SURFHVXO FRPX
QLF ULLVHULDGHUHJXOL OLPEDMJHVWXULúLUHWOLFXULHWF XWLOL]DWHGH
FHOHGRX SHUVRDQHVHUYHVFODLQIOXHQ DUHDFHOXLODOW$VWIHOGDF 
FLQHYDG LPSUHVLDDOWFXLYDF HVWHLQFDSDELOHVWHIRDUWHSUREDELO
FDDFHVWDV úLSLDUG vQFUHGHUHDvQHO
 

$GDSWDUHGXS 5REHUW&DPSHDXúLDO,QGLYLGXHWVRFLpWp
)LJXUDQU7HRULDLQWHUDF LRQLVW 
 
&ULWLFDWHRULHLLQWHUDF LRQLVWH
'H FH HVWH FULWLFDELO DFHDVW WHRULH" 6SUH GHRVHELUH GH
WHRULLOH JOREDOH FDUH vQFHDUF V H[SOLFH WRWXO DFHDVWD HVWH
FHQWUDW SH WU LUHD LQGLYLGXOXL úL SH VHQVXO DFRUGDW DF LXQLORU
FHOXLODOW , VH UHSURúHD] DFHVWHL WHRULL IDSWXO F LJQRU IDFWRULL
LVWRULFLúLLPSRUWDQ DLQVWLWX LLORUFDUHSUHVHD] DVXSUDLQGLYLGXOXL
úL F QHJOLMHD] UDSRUWXULOH GH GRPLQDUH FDUH SRW H[LVWD vQWUR
VRFLHWDWH GDW 'H SLOG DFHDVW WHRULH QX VH RFXS GH FXOWXUD
VDX GH FODVHOH VRFLDOH GLQWUR VRFLHWDWH (D H[FOXGH GLQ DQDOL] 
SUREOHPDVFKLPE ULLVRFLDOH&KLDUGDF H[LVW XQHOHPRGLILF UL
HOHDFFHQWXHD] úLPDLPXOWVWDWXTXRXOVRFLDO ,&RPHDX 
%)XQF LRQDOLVPXO
7HRULD IXQF LRQDOLVW VD GH]YROWDW vQ LGHHD GH D H[SOLFD
IXQF LRQDUHD JOREDO D VRFLHW LL (D D SRUQLW GH OD R vQWUHEDUH
LPSRUWDQW FHWUHEXLHV IDF RVRFLHWDWHSHQWUXDVHPHQ LQHvQ
SRILGD IRU HORU YLROHQ D LQGLYL]LORU úL D JUXSXULORU UHYROX LL
U ]ERDLHHWF FDUHDUSXWHDV RGLVWUXJ "
%URQLVODZ0DOLQRZVNLFRQVLGHUDWFDXQXOGLQWUHIRQGDWRULL
IXQF LRQDOLVPXOXLDIRVWSULPXOFDUHDIL[DWUHSHUHOHDFHVWHLWHRULL
SXQkQGXUP WRDUHOHvQWUHE ULFXSULYLUHODLQGLYL]LúLLQVWLWX LL&H
IXQF LRQHD] "&XP"'HFH"
(OFRQVWDW F LQVWLWX LLOHSUHFXPIDPLOLDUHOLJLDHWFWUHEXLH
V U VSXQG XQRUQHYRLFROHFWLYHSUHFLVH
'H H[HPSOX IDPLOLD DUH PDL PXOWH IXQF LL vQ VRFLHWDWH R
IXQF LHHFRQRPLF RIXQF LHGHUHSURGXFHUHúLRIXQF LHGHHGX
FD LHVDXGHWUDQVPLWHUHDPRúWHQLULLFXOWXUDOHDXQHLVRFLHW L
/DvQFHSXWIXQF LRQDOLVPXO LQWHDV H[SOLFHFXPRLQVWLWX LH
LQWHJUHD] PHPEULL vQWUR VRFLHWDWH úL FRQWULEXLH OD PHQ LQHUHD
RUGLQLLVRFLDOH
$O L IRQGDWRUL DL IXQF LRQDOLVPXOXL &O\GH .OXFNKRKQ
7DOFRWW3DUVRQV DXDFRUGDWPDUHDWHQ LHFRQWULEX LHLLQVWLWX LLORU
ODEXQDIXQF LRQDUHDVRFLHW LLVXEOLQLLQGXUP WRDUHOH
DVRFLHWDWHDIXQF LRQHD] FDXQWRWFRHUHQWFXVWUXFWXULúL
JUXSXULVRFLDOHELQHFRRUGRQDWH
EVRFLHWDWHDSRVHG SURSULDVWUXFWXU FDUHWLQGHVSUHRUGLQH
VRFLDO 
 
FVRFLHWDWHDDUHLQVWLWX LLFDUHúLDXXWLOLWDWHDORU
G SHQWUX F VRFLHWDWHDWLQGHVSUHRDQXPLW RUGLQHVRFLDO 
PHPEULLV LWUHEXLHV vPS UW úHDVF DFHOHDúLYDORULIXQGDPHQWDOH
)XQF LRQDOLúWLLDFRUG RPDUHLPSRUWDQ PHFDQLVPHORUGH
LQWHJUDUHvQVRFLHWDWH IDPLOLHúFRDO HWF 
8Q DOW VRFLRORJ DPHULFDQ 5REHUW .LQJ 0HUWRQ D IRVW SUH
RFXSDWFXSUHF GHUHV GHVFULHIXQF LRQDUHDLQVWLWX LLORUVRFLDOHúL
LPSDFWXO DFHVWRUD DVXSUD LQGLYLGXOXL (O D H[SOLFDW FXP HVWH
SRVLELOFDLQVWLWX LLOHV H[HUFLWHSUHVLXQLDVXSUDLQGLYL]LORUúLFXP
XQLLGLQWUHHLGHYLQPDLFXUkQGQRQFRQIRUPLúWLGHFkWFRQIRUPLúWL
5. 0HUWRQ GLVWLQJH GRX HOHPHQWH GLQ VRFLHWDWH FDUH
SHUPLWvQ HOHJHUHDGHYLDQ HLXQRUFRPSRUWDPHQWH
D3ULPXOHOHPHQWHVWHXQDQVDPEOXGHLGHDOXULúLGHVFRSXUL
SH FDUH OH SURSXQH VRFLHWDWHD úL FDUH LQIOXHQ HD] DVSLUD LLOH úL
SURLHFWHOHLQGLYL]LORU
E &HO GHDO GRLOHD HOHPHQW HVWH DQVDPEOXO GH PLMORDFH
DFFHSWDELOH SH FDUH VRFLHWDWHD OH SXQH OD GLVSR]L LD ILHF UXLD FX
VFRSXOGHDDWLQJHDFHVWHLGHDOXULúLRELHFWLYH6RFLHWDWHDVWDEL
OHúWHPRGDOLW LOHSULQFDUHDFHVWHDSRWILDWLQVH
ÌQ DQXO 5. 0HUWRQ H[SOLFD H[LVWHQ D FRPSRUWD
PHQWHORU GHYLDQWH SULQ SUH]HQ D XQXL GHFDODM SUHD PDUH vQWUH
VFRSXULOH úL LGHDOXULOH SURSXVH úL PLMORDFHOH SXVH OD GLVSR]L LD
LQGLYL]LORUSHQWUXDOHDWLQJHÌQDFHVWHFRQGL LLLQGLYL]LLWUHEXLH
V UHFXUJ ODDOWHF LLOHJDOHSHQWUXDOHUHDOL]D
$WXQFLFkQGH[LVW GHFDODMvQWUHVFRSXULúLQRUPHvQVRFLHWDWH
VHSURGXFHRVO ELUHDQRUPHORUFDUHIDYRUL]HD] GH]RUJDQL]DUHD
VRFLHW LL0HUWRQQXPHúWHDFHVWIHQRPHQDQRPLHVRFLDO 
&ULWLFDWHRULHLIXQF LRQDOLVWH
&HFULWLFLSRWILDGXVHDFHVWHLWHRULL"&XPSRDWHILH[SOLFDW
VXFFHVXO DFHVWHL WHRULL PDL DOHV vQ 6WDWHOH 8QLWH DOH $PHULFLL"
0DGHOHLQH *UDZLW]  VXV LQH LGHHD SRWULYLW F UHLD DFHDVW 
WHRULH D FXQRVFXW XQ DVHPHQHD VXFFHV GDWRULW RSR]L LHL OD QR
LXQHDGHOXSW GHFODV GHILQLW GHPDU[LVP(DVXEOLQLD] IDSWXO
F ÄIXQF LRQDOLVPXOQXFDXW V VWDELOHDVF OHJ WXUDGHFDX]DOLWDWH
vQWUHIHQRPHQHOHSHFDUHOHLGHQWLILF QLFLV OHH[SOLFH´
 

$GDSWDUHGXS 5REHUW&DPSHDXúLDO,QGLYLGXHWVRFLpWp
)LJXUDQU7HRULDIXQF LRQDOLVW 
 
$OYLQ *RXOGQHU FULWLF DO IXQF LRQDOLVPXOXL DPHULFDQ FRQVLGHU 
F HVWH YRUED GH R WHRULH FDUH VXV LQH UHJLPXO H[LVWHQW
SUH]HUYkQG LQVWLWX LLOH VRFLDOH úL QHDGXFkQG GHFkW PRGLILF ULOH
QHFHVDUHSHQWUXDHYLWDFDPHPEULLVRFLHW LLV GHYLQ GHYLDQ L
DGLF V vQFDOFHQRUPHOHSULQFLSDOHGLQVRFLHWDWH$FHDVW WHRULH
QXWXOEXU FXQLPLFVWUXFWXULOHIXQGDPHQWDOHDOHVRFLHW LL
6RFLHWDWHD HVWH SUH]HQWDW SRWULYLW OXL 0 0HOORXNL 
FDXQIHQRPHQÄSODWI U FRQWUDGLF LLI U VFKLPEDUHI U LVWRULH´
$FHDVW DERUGDUHGXS FXPVHFRQVWDW PLQLPDOL]HD] FRQIOLFWHOH
VRFLDOHSXQkQGDFFHQWSHRUGLQHDVRFLDO vQVRFLHWDWH(DWUDWHD] 
GHYLDQ DúLWHQVLXQLOHVRFLDOHGUHSWFD]XULFDUHSRWILUH]ROYDWHGH
VRFLHWDWH VDX FD GLVIXQF LL GDWRUDWH GHFDODMXOXL SUHD PDUH vQWUH
VFRSXULOHSUHDvQDOWHúLPLMORDFHOHSUHDUHGXVHGHDOHDWLQJH
&&RQIOLFWXDOLVPXO
'HPHUVXOFULWLFRIHU RSHUVSHFWLY GLIHULW DVXSUDVRFLHW LL
úL UDSRUWXOXL V X FX LQGLYLGXO &XUHQWXO GRPLQDQW vQ GHPHUVXO
FULWLFHVWHI U vQGRLDO PDU[LVPXO0DU[LVPXOGH]DSURE LQWHJUDO
VWUXFWXULOH VRFLHW LORU FDSLWDOLVWH SHQWUX DQVDPEOXO SUREOHPHORU
LQGLYL]LORU /XL .DUO 0DU[ L VH GDWRUHD] vQ SULQFLSDO DFHDVW 
WHRULH (O D GHVFULV PRGXO vQ FDUH VRFLHWDWHD HQJOH] D VHFROXOXL
DO;,;OHDDIRVWRUJDQL]DW vQYHGHUHDVDWLVIDFHULLLQWHUHVHORUXQHL
PLQRULW LFDUHSRVHGDúLJHVWLRQDERJ LLOHvQGHIDYRDUHDPDMR
ULW LLSRSXOD LHL$FHDVW H[HUFLWDUHDSXWHULLGHF WUHFODVDDYXW 
LDIRUPDH[SORDW ULLHFRQRPLFHDFODVHLPXQFLWRDUH$FHDVWDGLQ
XUP HVWH GHSRVHGDW GH PLMORDFHOH GH PXQF úL SLHUGH URDGHOH
PXQFLL VDOH vQ SURILWXO FDSLWDOLúWLORU 0DU[ FRQVWDW H[LVWHQ D D
GRX FODVHVRFLDOHDQWDJRQLVWHEXUJKH]LDFDUHSRVHG PLMORDFHOH
GHSURGXF LHúLERJ LLOHGLQWURVRFLHWDWHúLSUROHWDULDWXOFDUHQX
GLVSXQH GHFkW GH IRU D VD GH PXQF SH FDUH R YLQGH SHQWUX DúL
VDWLVIDFHWUHEXLQ HOH,QWHUHVHOHFHOHLGLQWkLVXQWGHDVSRULFRQ
WLQXX SURGXFWLYLWDWHD SURILWXULOH ERJ LD ,QWHUHVHOH FHOHL GHD
GRXD VXQW GH DúL VSRUL VDODULLOH úL GH DúL DPHOLRUD FRQGL LLOH GH
PXQF úL FDOLWDWHD YLH LL $QWDJRQLVPXO IXQGDPHQWDO vQWUH LQWH
UHVHOHDFHVWRUGRX FODVHFRQGXFHODOXSWDGHFODV 
 

$GDSWDW GXS 5REHUW&DPSHDXúLDO,QGLYLGXHWVRFLpWp
)LJXUDQU7HRULDFRQIOLFWXDOLVW PDU[LVW 
 
3RWULYLW DFHVWHL WHRULL SUREOHPHOH VRFLDOH UH]XOW GLQ DF
LXQLOHFODVHLGRPLQDQWHúLVXQWSURGXVXOVRFLHW LLFDSLWDOLVWHvQ
DQVDPEOXO V X &RQWUDU WUDGL LHL IXQF LRQDOLVWH FDUH UHSURúHD] 
SUREOHPHOH DS UXWH LQVWLWX LLORU úL LQGLYL]LORU LQFDSDELOL V úL
vQGHSOLQHDVF UROXULOH VRFLDOH WHRULD PDU[LVW GHPRQVWUHD] F 
VRFLHWDWHD FDSLWDOLVW HVWH LQFDSDELO V VDWLVIDF WUHEXLQ HOH
IXQGDPHQWDOH DOH LQGLYL]LORU úL F DFHDVWD HVWH ORFXO XQHL OXSWH
SHQWUX SXWHUH GH FDUH SURILW GH IDSW R PLQRULWDWH $FHDVW 
PLQRULWDWHQXHVWHFDSDELO V SXQ FDS WSUREOHPHORUFXFDUHVH
FRQIUXQW SUROHWDULDWXO DOFRROLVPXO YLROHQ D úRPDMXO EROLOH
$VWIHO XQ úRPDM SUHD ULGLFDW SRDWH FKLDU V DYDQWDMH]H FODVD
GRPLQDQW FDUH DUH SRVLELOLWDWHD V UHGXF VDODULLOH úL V úL
VSRUHDVF SURILWXULOH0DU[H[SOLF SURFHVXOGHGH]XPDQL]DUHD
SUROHWDULDWXOXLSULQIDSWXOF vQVRFLHWDWHDFDSLWDOLVW WRWXOSRDWH
GHYHQLRELHFWFRPHUFLDOúLGHSURILW
&ULWLFDWHRULHLFRQIOLFWXDOLVWH PDU[LVWH 
([LVW UHWLFHQ HFXSULYLUHODXWLOL]DUHDPDU[LVPXOXLSHQWUX
D H[SOLFD IXQF LRQDUHD VRFLHW LORU &D XUPDUH D HúHFXOXL ULORU
FRPXQLVWH FDUH WLPS GH GH DQL DX DSOLFDW PDU[LVPXO vQ
RUJDQL]DUHD VRFLHW LORU ORU PXO L VRFLRORJL DX vQFHUFDW V GHD
XLW ULLDFHDVW WHRULHSUHWLQ]kQGF HVWHFRPSOHWGHS úLW (LDX
FRQIXQGDWWHRULDPDU[LVW PHWRGDGHDQDOL] úLXWLOL]DUHDVRFLDO 
D DFHVWHLD GH F WUH FRQGXF WRULL SROLWLFL 6H SRDWH DILUPD F 
DFHDVW WHRULHDYDQVHD] LSRWH]HúLLGHLvQF IHFXQGHFXSULYLUHOD
UDSRUWXULOHGHGRPLQD LHGLQWUHLQGLYL]LúLGLQWUHFODVH
ÌQ PRG WUDGL LRQDO D H[LVWDW WHQGLQ D GH D VXERUGRQD
PDU[LVPXO PRGHOXOXL GHWHUPLQLVPXOXL VRFLDO FDUH SURPRYHD] 
WH]D FRQIRUP F UHLD RPXO HVWH GHWHUPLQDW GH VWUXFWXULOH HFR
QRPLFHSROLWLFHúLVRFLDOH2UROHFWXU PDLDWHQW úLSURIXQG D
VFULHULORU OXL 0DU[ ODU SXWHD VLWXD PDL GHJUDE vQ PRGHOXO
LQWHUGHSHQGHQ HL
2 VLQWH] D SHUVSHFWLYHORU WHRUHWLFH PDMRUH vQ VRFLRORJLH
HVWHSUH]HQW vQOXFUDUHD7KH6RFLDO([SHULHQFHDOXL-DPHV:
9DQGHU=DQGHQ 
 
3HUVSHFWLYHWHRUHWLFHPDMRUH
 ,QWHUDF LRQLVPXO )XQF LRQDOLVPXO &RQIOLFWXDOLVPXO
1LYHOXO
0LFURVRFLRORJLF 0DFURVRFLRORJLF 0DFURVRFLRORJLF
GHDQDOL] 
1DWXUD 5HDOLWDWHVRFLDO 6LVWHPVRFLDO 2UGLQHVRFLDO 
VRFLHW LL FUHDW úLUHFUHDW SURGXVGHS U L FDUDFWHUL]DW GH
PHUHXGHRDPHQL LQWHUGHSHQGHQWH JUXSXULGH
DIOD LvQ LQWHUHVHDIODWH
LQWHUDF LXQH vQFRPSHWL LH
XQLLFXDO LL ILHFDUHXUP ULQG
SURSULLOHVFRSXUL
%D]D $WULEXLUHGH &RQVHQVVRFLDO &RQIOLFWSXWHUH
LQWHUDF LXQLL VLPEROXUL GHULYDWGLQFUHGLQ H úLFRHUFL LH
VRFLDOH RDPHQLORU úLYDORUL
RELHFWHORUúL vPS UW úLWH
HYHQLPHQWHORU
'RPHQLXO 'H]YROWDUHD 2UGLQHDVRFLDO ,QWHUHVHOHFDUH
SULQFLSDO SHUVRDQHLúL úLPHQ LQHUHD GLYLGPHPEULL
GHVWXGLX GLQDPLFD VLVWHPXOXLVRFLDO VRFLHW LLúL
LQWHUDF LXQLLGLQWUH SULQvQGHSOLQLUHD VFKLPEDUHD
LQGLYLGúLVRFLHWDWH IXQF LLORUHVHQ LDOH VRFLDO 
$YDQWDMH 3UH]LQW RDPHQLL 'HVFULHÄLPDJLQHD $UHFDSDFLWDWHD
FDILLQ HDFWLYH JHQHUDO ´DYLH LL GHDWUDWDLVWRULD
FDUHDXFDSDFLWDWHD VRFLDOHvQGHRVHEL úLVFKLPEDUHD
GHDJkQGLúLGHD H[SULPDUHDDFHVWHLD LQVWLWX LRQDO 
PRGHODYLD D vQPRGHOHGHFRP úLVRFLHWDO 
VRFLDO SRUWDPHQWUHFXUHQW
úLvQLQVWLWX LL
'H]DYDQWDMH $UHGLILFXOW LvQ $UHGLILFXOW LvQ $UHGLILFXOW L
WUDWDUHDDVSHFWHORU WUDWDUHDHYROX LHL vQWUDWDUHD
RUJDQL]D LRQDOH LVWRULFHúLD FRQVHQVXOXL
PDFURVRFLDOH SURFHVHORU VRFLDOLQWHJU ULL
úLDUHOD LLORU VFKLPE ULLVRFLDOH úLVWDELOLW LL
vQWUHVRFLHW L

'XS -DPHV:9DQGHU=DQGHQ7KH6RFLDO([SHULHQFH
5DQGRQ+RXVH1HZ<RUNS

 
,GHQWLWDWHFXOWXU úLUDSRUWXULVRFLDOH
3HQWUX D VWXGLD LQWHUGHSHQGHQ D GLQWUH LQGLYLG úL VRFLHWDWH
VHXUP UHVFGRX GHPHUVXULFRPSOHPHQWDUH3ULPXOSRUQHúWHGH
ODLQGLYLGúLGHODDGDSWDUHDVDODVRFLHWDWH6HúWLHF LGHQWLWDWHD
LQGLYLGXOXL±DQVDPEOXGHFDUDFWHULVWLFL VH[YkUVW HWQLHFODV 
VRFLDO FDUHGHILQHúWHRSHUVRDQ ±VHIRUPHD] vQDFHODúLWLPS
vQ FDUH GREkQGHúWH FXOWXUD SULQ LQWHULRUL]DUHD GH YDORUL GH
QRUPH úL GH VFKHPH GH FRPSRUWDPHQW ,QGLYLGXO VH DWDúHD] 
DIHFWLYGHVRFLHWDWH&RQFHSWHOHGHLGHQWLWDWHúLGHFXOWXU SHUPLW
vQ HOHJHUHD DFHVWXL GHPHUV GH LQWHJUDUH vQ VRFLHWDWH &HO GHDO
GRLOHD GHPHUV SRUQHúWH GH OD VRFLHWDWH GH OD VWUXFWXULOH úL
FRQIOLFWHOH VRFLDOH SHQWUX D VWDELOL GXS FXP HYLGHQ LD] 
&: 0LOOV OHJ WXULOH GLQWUH LQGLYLG úL ÄSURYRF ULOH´ SH FDUH
WUHEXLHV OHvQIUXQWH]LOQLF&RQFHSWXOGHUDSRUWXULVRFLDOHHVWH
QXFOHXODQDOL]HLFRQIOLFWHORUúLWHQVLXQLORUFDUHH[LVW vQVRFLHWDWH
úL D FRQVHFLQ HORU ORU DVXSUD LQGLYLGXOXL úL IRUP ULL LGHQWLW LL
VDOH )LJXUD QU SUH]LQW FHOH WUHL FRQFHSWH LPSRUWDQWH vQ
IXQF LHGHFHOHGRX GHPHUVXULFRPSOHPHQWDUH
$,GHQWLWDWHD
/D vQFHSXW LQGLYLGXO HVWH R ILLQ FDUH VH IRUPHD] 
GLVWLQJkQGXVHGHFHOHODOWHSULQDFKL]L LRQDUHDGHFRPSHWHQ HúL
DELOLW L GDU FDUH FRQFRPLWHQW VH LQWHJUHD] vQ GLIHULWH PHGLL
VRFLDOH IDPLOLH úFRDO HWF SULQ GREkQGLUHD GH FDUDFWHULVWLFL
FDUH GLIHUHQ LD] DFHVWH PHGLL GH FHOH DOH DOWRU FXOWXUL ÌQ DFHVW
IHO GH]YROWkQGXúL LGHQWLWDWHD VRFLDO úL FRQúWLLQ D GH VLQH
LQGLYLGXODVLPLOHD] HOHPHQWHOHPHGLXOXLV XVRFLDOFDUHvOIDFV 
VH DO WXUH FHORUODO L ,GHQWLWDWHD QRDVWU DGLF FHHD FH QH
FDUDFWHUL]HD] FD SHUVRDQ FH SRVHG FRPSHWHQ H MRDF XQ URO
úLDUHFRQYLQJHULvúLDUHU G FLQLOHvQWUXQPHGLXFXOWXUDOVRFLDO
HFRQRPLFúLSROLWLFDQXPH
6HQWLPHQWXOLGHQWLW LL XQHL SHUVRDQH LD DGHVHD IRUPD OXL
ÄQRLWLQHULL´VDXÄvQFDOLWDWHGHIHPHLH´HWF(OVHGHILQHúWHSULQ
YkUVW VH[ UDV VDX HWQLH FXOWXUD úL FODVD VRFLDO D SHUVRDQHL
1H SHUFHSHP úL vL SHUFHSHP SH FHLODO L vQ IXQF LH GH DFHVWH
GLIHULWHHOHPHQWHFDUHGHILQHVFLGHQWLWDWHDXQHLSHUVRDQH
 

)LJXUDQU,GHQWLWDWHFXOWXU úLUDSRUWXULVRFLDOH

&XOWXUD úL UDSRUWXULOH SHUVRQDOH LQWHUYLQvQIRUPDUHDLGHQWL
W LL'HODQDúWHUHSkQ ODPRDUWHDFHDVW LGHQWLWDWHVHWUDQVIRUP 
vQFDGUXOJUXSXULORUVRFLDOHPLFLSUHFXPIDPLOLDSULHWHQLLúFRDOD
ORFXO GH PXQF ,QWHULRUL] P SURJUHVLY R OXPH FDUH SHQWUX QRL
ÄPHUJHGHODVLQH´3UHOX PGLQHDKDELWXGLQHDDQXPHURDVHJHV
WXULFRWLGLHQHOHJDWHGHUROXULOHVRFLDOH UROXOGHWDW VDXPDP GH
PXQFLWRUL VDX PXQFLWRDUH HWF $FHVWH UROXUL SH FDUH OH MXF P
vQWURVRFLHWDWHFRPSOHWHD] LGHQWLWDWHDQRDVWU VRFLDO 
3HGHDOW SDUWHLQGLYLGXOHVWHXQDFWRUVRFLDO'H]YROWkQGXúL
SURSULD LGHQWLWDWH LQGLYLGXO QX IDFH DOWFHYD GHFkW V UHSURGXF 
FHHD FH YHGH vQ PHGLXO V X DOHJH DQXPLWH H[SHULHQ H vQ GHWUL
PHQWXODOWRUDFUHHD] FHYDFXWRWXOQRXVLWXkQGXVHvQLQWHULRUXO
VDXH[WHULRUXOQRUPHORUVRFLDOH(OPRGLILF DFHDVW ÄOXPHSOHFkQG
GHODVLQH´LQWHUYHQLQGDVXSUDPHGLXOXLFXOWXUDO
,QGLYLGXO QX VH FRPSRUW SDVLY ID GH VRFLHWDWH (O HVWH
FDSDELO GH VWUDWHJLL LQGLYLGXDOH SHQWUX DúL FRQVHUYD DSDUWH
QHQ D OD XQ PHGLX VRFLDO VDX SHQWUX DúL VFKLPED FODVD $FHVWH
VWUDWHJLLSRWvQVHPQDGHSLOG DúLUHYL]XLEXJHWXOIDPLOLDOVDXD
RFXSDRDGRXDVOXME ÌQYHGHUHDHODERU ULLGHVWUDWHJLLLQGLYL
GXDOHLQGLYL]LLVHUHJUXSHD] DGHVHDSHQWUXDúLIDFHFXQRVFXWH
UHYHQGLF ULOH GROHDQ HOH (L GHYLQ vQ DFHVW PRG DFWRUL VRFLDOL
 
LPSRUWDQ L(VWHFD]XOPLúF ULLVLQGLFDOHDFHOHLIHPLQLVWHúLPDL
UHFHQWDLFHOHLHFRORJLVWH

%&XOWXUD
ÌQWUXQ VHQV JHQHUDO FXOWXUD SRDWH IL GHILQLW FD DQVDPEOX
GHIHOXULGHDJkQGLVLP LúLDF LRQDSURSULLXQHLDQXPLWHVRFLHW L
ÌQ WRDWH VRFLHW LOH DGXO LL VXQW SUHRFXSD L GH D WUDQVPLWH
WLQHULORUPRúWHQLUHDORUFXOWXUDO 6WXGLXOVRFLDOL] ULL±vQ HOHDV 
FD SURFHV SULQ FDUH SH GH R SDUWH R VRFLHWDWH WUDQVPLWH
PRúWHQLUHD VD FXOWXUDO WLQHULORU úL SULQ FDUH SH GH DOW SDUWH
DFHúWLD SDUWLFLS OD GREkQGLUHD DFHVWHL PRúWHQLUL ± HYLGHQ LD] 
PRGXO vQ FDUH FXOWXUD LQIOXHQ HD] LQGLYL]LL úL IHOXO vQ FDUH
DFHúWLD UHDF LRQHD] OD DFHDVW LQIOXHQ $FHDVW PRúWHQLUH
FXOWXUDO HVWH IRDUWH LPSRUWDQW SHQWUX RULFH FROHFWLYLWDWH VDX
JUXS VRFLDO 3ULQ HD RULFH FROHFWLYLWDWH VDX JUXS VRFLDO VH
GHILQHúWHSULQUDSRUWDUHODFHOHODOWH $XUHOLDQ%RQGUHD 
&XOWXUD QX HVWH QXPDL R PRúWHQLUH WUDQVPLV GH DGXO L
WLQHULORUÌQWURHFRQRPLHGHSLD FXOWXUDHVWHXQDQVDPEOXGH
LGHL YDORUL JXVWXUL RSLQLL GLIX]DWH SULQ LQWHUPHGLXO WHKQLFLORU
PRGHUQH 7HOHYL]LXQHD SUHVD UDGLRXO FDUWHD FRQWULEXLH OD PR
GHODUHDPHGLXOXLFXOWXUDO7RWRGDW FXOWXUDGHPDV WUDQVPLV 
SULQPLMORDFHOHPRGHUQHGHFRPXQLFDUHSDUWLFLS ODVRFLDOL]DUHD
LQGLYL]LORU PRGHOkQG RSLQLD SXEOLF vQ DYDQWDMXO VDX vQ
GHWULPHQWXODQXPLWRUJUXSXULGHFHW HQL

&5DSRUWXULOHVRFLDOH
2 SDUWH LPSRUWDQW D VRFLRORJLHL PRGHUQH VH ED]HD] SH
VWXGLXO UDSRUWXULORU VRFLDOH DGLF D DQVDPEOXOXL GH OHJ WXUL
GLQWUH LQGLYL]L úL GLQWUH JUXSXUL 3HQWUX &ODXGH -DYHDX DFHVW
WHUPHQ SUHVXSXQH H[LVWHQ D XQHL LHUDUKLL vQWUR VRFLHWDWH úL
FXSULQGHUDSRUWXULOHGRPLQDQ L±GRPLQD LFXUHIHULUHODRULJLQHD
FODVHORUVRFLDOH([LVW WRWRGDW vQVRFLHWDWHUDSRUWXULHJDOLWDUH
vQWUHDQXPLWHJUXSXULDFHVWHUDSRUWXULVXQWDSUHFLDWHFDSR]LWLYH
ÌQ SUDFWLF PDMRULWDWHD JUXSXULORU VRFLDOH RFXS GLIHULWH SR]L LL
vQ LHUDUKLD VRFLDO úL DX IUHFYHQW UDSRUWXUL GH LQHJDOLWDWH vQWUH
 
HOH $FHVWH UDSRUWXUL VXQW FXQRVFXWH FD UDSRUWXUL GH GRPLQD LH
VDXGHH[SORDWDUH
3RWULYLWWHRULHLPDU[LVWHvQGHRVHELUDSRUWXULOHVRFLDOHVXQW
SURIXQG PDUFDWH GH UHOD LLOH GH SURGXF LH SH SODQ HFRQRPLF
GLYL]LXQHDWHKQLF DPXQFLLPRGXULOHGHSURGXFHUHDEXQXULORU
F XWDUHD PD[LPXPXOXL GH SURILW ÌQ PHGLLOH GH PXQF QX VH
REVHUY GHFkW UDSRUWXULOH LHUDUKLFH FDUH GHWHUPLQ IUHFYHQW
UDSRUWXULGHGRPLQD LH6WDELOLUHDSURJUDPXOXLGHPXQF ULWPXO
SURGXF LHLúLVWDELOLUHDVDUFLQLORUIDFSDUWHGLQGUHSWXULOHGHJHV
WLXQHDOHFRQGXFHULL&RQVXOWDUHDVDODULD LORUvQDFHVWHSUREOHPH
QXFRQVWLWXLHQLFLRGDW RREOLJD LHOHJDO vQWUXFkWFRQGXFHUHDvúL
SRDWHH[HUFLWDRULFkQGGUHSWXULOHGHJHVWLXQHvQvQWUHSULQGHUH
$FHVWH UDSRUWXUL VRFLDOH LDX IRUPH GLIHULWH GXS FXP HVWH
YRUED GH E UEDW VDX IHPHLH UDV DOE VDX QHDJU PHGLXO
PXQFLWRUHVF VDX vQVW ULW $VWIHO vQ DSURDSH WRDWH VRFLHW LOH
IHPHLOH VXQW VXERUGRQDWH E UED LORU vQ XQHOH VRFLHW L R HWQLH
SRDWH GRPLQD SH XQD VDX PDL PXOWH vQ PDMRULWDWHD VRFLHW LORU
VHREVHUY RLHUDUKLHDFODVHORUVRFLDOH)LHFDUHGLQDFHVWHFODVH
LQWU DGHVHD vQ FRQIOLFW FX FHOHODOWH FODVH FDUH QX DX DFHOHDúL
LQWHUHVH 3H VFXUW VH[XO HWQLD úL FODVHOH VRFLDOH SRW MXFD XQ URO
LPSRUWDQWvQVWUXFWXUDUHDXQHLVRFLHW L

3HUVSHFWLYDVRFLRORJLF ±UH]XPDW
6RFLRORJLDSURSXQHvQWURSHUVSHFWLY SURSULHFRQFHSWHúL
PHWRGH XWLOH VWXGLXOXL UHOD LLORU GLQWUH LQGLYLG úL VRFLHWDWH
&RQFHSWHOH GH ED] ± LGHQWLWDWH FXOWXU úL UDSRUWXUL VRFLDOH ±
SHUPLWSUHFL] ULFXSULYLUHODFHHDFHVXQWLQGLYLGXOúLVRFLHWDWHD
$FHDVWDGLQXUP HVWHPDLPXOWGHFkWVXPDPHPEULORU$LFLVH
SRW REVHUYD UDSRUWXULOH VRFLDOH FDUH GLIHUHQ LD] úL vQFDGUHD] 
LQWHUDF LXQLOHVRFLDOHvQWUHLQGLYL]LúLvQWUHJUXSXUL3HGHRSDUWH
LQGLYLGXOHVWHXQSURGXVDOVRFLHW LLDGLF DODSDUWHQHQ HLVDOHOD
XQVH[JUXS GHYkUVW ODRHWQLHVDXRUDV úLODRFODV VRFLDO 
3HGHDOW SDUWHILHFDUHLQGLYLGGLIHULWGHFHLODO LSRDWHDF LRQD
DVXSUDVRFLHW LLLQGLYLGXDOVDXFDPHPEUXDOXQHLFROHFWLYLW L
 
6RFLRORJLL DX vPERJ LW DFHDVW SHUVSHFWLY VRFLRORJLF 
IRUPXOkQGWUHLPDULPRGHOHFXSULYLUHODOHJ WXUDGLQWUHLQGLYLG
úL VRFLHWDWH 3ULPXO SXQH DFFHQW SH GHWHUPLQLVPXO VRFLDO DO
GRLOHDYDORUL]HD] LQGLYLGXOúLDOWUHLOHDFRQVLGHU F LQGLYLGXOúL
VRFLHWDWHD VXQW LQWHUGHSHQGHQWH $FHVWD GLQ XUP ± PXOW PDL
UHDOLVW úL FRPSOH[ ± H[SOLF SH GH R SDUWH FXP vúL IRUPHD] 
LQGLYLGXOSURSULDVDLGHQWLWDWHvQUHOD LHFXFXOWXUDúLUDSRUWXULOH
VRFLDOH úL SH GH DOW SDUWH FXP VRFLHWDWHD FXOWXUD FDUH R
PRGHOHD] úLUDSRUWXULOHVRFLDOHFDUHRFDUDFWHUL]HD] DF LRQHD] 
DVXSUDLQGLYLGXOXL
3HUVSHFWLYD VRFLRORJLF VH ED]HD] SH XQ GHPHUV úWLLQ LILF
GLIHULW GH FHO DO úWLLQ HORU QDWXULL 2ELHFWXO VRFLRORJLHL HVWH XQ
RELHFW FRQúWLHQW GRWDW FX OLEHU DUELWUX&HOHFkWHYDOHJLSHFDUH
OHDGHVFRSHULWVRFLRORJLDVXQWOLPLWDWHvQWLPSúLVSD LX
&HOHWUHLPDULWHRULLVRFLRORJLFHFDUHDQDOL]HD] UDSRUWXULOH
GLQWUHLQGLYLGúLVRFLHWDWHVXQWLQWHUDF LRQLVPXOIXQF LRQDOLVPXO
úLFRQIOLFWXDOLVPXO
7HRULD LQWHUDF LRQLVW HVWH FHQWUDW DVXSUD LQGLYLGXOXL (D
DUHvQYHGHUHLQWHUDF LXQLOHvQWUHGLIHUL LDFWRULGDUQXVWDELOHúWH
OHJ WXULOHGLQWUHLQWHUDF LXQLúLVWUXFWXULOHVRFLHW LL&kWSULYHúWH
FHOHODOWH GRX WHRULL ± IXQF LRQDOLVPXO úL FRQIOLFWXDOLVPXO ±
DFHVWHD VXQW PDL GHJUDE JOREDOL]DQWH DSOHFkQGXVH DVXSUD
IDFWRULORUH[WHUQLLQGLYLGXOXLFDUHvOFRQGL LRQHD] úLLJKLGHD] 
DF LXQLOH3HQWUXIXQF LRQDOLVPIDFWRULLH[WHUQLVXQWvQSULQFLSDO
PLMORDFHOH SH FDUH OH XWLOL]HD] R VRFLHWDWH SHQWUX D VH PHQ LQH
LGHL PLMORDFH LQWHJUDUH &RQIOLFWXDOLVPXO IDFH DSHO OD IDFWRUL
H[WHUQL HFRQRPLDFDSLWDOLVW úLOXSWDGHFODV SHQWUXDH[SOLFD
VFKLPE ULOHFDUHVHSURGXFvQWURVRFLHWDWH8OWLPHOHGRX WHRULL
RIHU XQ FDGUX GH DQDOL] FDUH GHS úHúWH QLYHOXO LQWHUDF LXQLORU
LQGLYLGXDOH HOH DSDU LQ PDFURVRFLRORJLHL ÌQ FHHD FH SULYHúWH
VFKLPEDUHD VRFLDO WHRULLOH LQWHUDF LRQLVW úL IXQF LRQDOLVW SXQ
DFFHQWXOSHHFKLOLEUXOVRFLHW LLDGLF SHRUGLQHDVRFLDO vQWLPS
FH FRQIOLFWXDOLVPXO FRQFHSH VRFLHWDWHD SULQ SULVPD WHQVLXQLORU
VRFLDOHFDUHRSHUWXUE DGLF DGH]RUGLQLLVRFLDOH
 

$GDSWDUHGXS 5REHUW&DPSHDXúLDO,QGLYLGXHWVRFLpWp
)LJXUDQU5H HDXDGHFRQFHSWHFXSULYLUHODSHUVSHFWLYDVRFLRORJLF 
 
5()(5,1 (%,%/,2*5$),&(

'HQ\V 'rODJH /D VRFLDELOLWp IDPLOLDOH HQ EDVVHYLOOH GH 4XpEHF vQ
5HFKHUFKHVVRFLRJUDSKLTXHVYRO;;9,,,QUS

$FKLP 0LKX ,QWURGXFHUH vQ VRFLRORJLH &OXM1DSRFD (GLWXUD
'DFLDSS
*XVWDY1LFRODV)LVFKHUÜ/HVGRPPDLQHVGHODSV\FKRORJLHVRFLDO/H
FKDPSGXVRFLDO3DULV'XPRQGS
+HQUL+6WDKO7HRULDúLSUDFWLFDLQYHVWLJD LLORUVRFLDOHYRO,%XFXUHúWL
(GLWXUDùWLLQ LILF S
(PLOH 'XUNKHLP 5HJXOLOH PHWRGHL VRFLRORJLFH %XFXUHúWL (GLWXUD
ùWLLQ LILF S
$QWKRQ\*LGGHQV6RFLRORJLH%XFXUHúWL(GLWXUD$//S
6HSWLPLX &KHOFHD &XQRDúWHUHD YLH LL VRFLDOH %XFXUHúWL (GLWXUD
,QVWLWXWXOXL1D LRQDOGH,QIRUPD LLS
-DPHV:9DQGHU=DQGHQ7KH6RFLDO([SHULHQFH$Q,QWURGXFWLRQWR
6RFLRORJ\1HZ<RUN5DQGRP+RXVHS
3 )RXOTXLH 5 6DLQW-HDQ 'LFWLRQQDLUH GH OD ODQJXH SKLORVRSKLTXH
3DULV38)
7KRPDV 6 .XKQ 6WUXFWXUD UHYROX LLORU úWLLQ LILFH %XFXUHúWL (GLWXUD
ùWLLQ LILF úL(QFLFORSHGLF 
& :ULJKW 0LOOV ,PDJLQD LD VRFLRORJLF %XFXUHúWL (GLWXUD 3ROLWLF 
S
$OH[ ,QNHOHV :KDW LV 6RFLRORJ\" $Q ,QWURGXFWLRQ WR WKH 'LVFLSOLQH
DQG3URIHVVLRQ1HZ-HUVH\3UHQWLFH+DOO,QF
&KDUOHV+HQU\&XLQ)UDQoRLV*UHVOH,VWRULDVRFLRORJLHL,DúL,QVWLWXWXO
(XURSHDQ
$ODLQ7RXUDLQH6RFLRORJLHGHO¶DFWLRQ3DULV6HXLOS
 
6DQGUD 'XQJDFLX 6RFLRORJLH JHQHUDO VLQWH] %XFXUHúWL (GLWXUD
)XQGD LHL5RPkQLDGH0kLQHS
3-6LPRQ+LVWRLUHGHODVRFLRORJLH3DULV38)
-&D]HQHXYH/HVLQLWLDWHXUVGHODVRFLRORJLH*XLGHGHO¶pWXGLDQWHQ
VRFLRORJLH3DULV38)
7 +HUVHQL 6RFLRORJLH 7HRULH JHQHUDO D YLH LL VRFLDOH %XFXUHúWL
(GLWXUDùWLLQ LILF 
ùWHIDQ&RVWHD FRRUG ,VWRULDVRFLRORJLHLURPkQHúWL%XFXUHúWL(GLWXUD
)XQGD LHL5RPkQLDGH0kLQH

,RDQ0LK LOHVFX6RFLRORJLHJHQHUDO ,DúL(GLWXUD3ROLURP
&O\GH.OXFNKRKQ9DOXHVDQG9DOXH2ULHQWDWLRQVLQWKH7KHRU\RI
$FWLRQvQ73DUVRQV($6KLOGV7RZDUGD*HQHUDO7KHRU\RI
$FWLRQ&DPEULGJH+DUYDUG8QLYHUVLW\3UHVVS
3HWUH$QGUHL)LORVRILDYDORULL%XFXUHúWLS
0D[ :HEHU %DVLF &RQFHSWV LQ 6RFLRORJ\ 1HZ <RUN 7KH &LWDGHO
3UHVV
3HWHU%HUJHU,QYLWDWLRQWR6RFLRORJ\$+XPDQLVWLF3HUVSHFWLYH1HZ
<RUN$QFKRU
5REHUW6/\QG.QRZOHGJHIRUZKDW"7KH3ODFHRI6RFLDO6FLHQFHVLQ
$PHULFDQ&XOWXUH3ULQFHWRQ3ULQFHWRQ8QLYHUVLW\3UHVV
*XQQDU0\UGDO2ELHFWLYLW\LQ6RFLDO5HVHDUFK1HZ<RUN3DQWKHRQ
%RRNV
:- *RRGH 3. +DWW 0HWKRGV LQ 6RFLDO 5HVHDUFK 1HZ <RUN
0F*UDZ+LOO%RRN&RPSDQ\,QF
$OYLQ*RXOGQHU$QWL0LQRWDXU7KH0\WKRID9DOXH)UHH6RFLRORJ\
vQ6RFLDO3UREOHPVQUS
$XUHOLDQ%RQGUHD6WDUHD1D LXQLL5RPkQLDvQFRWUR"%XFXUHúWL(GLWXUD
)XQGD LHL 5RPkQLD GH 0kLQH 5RPkQLD OD vQFHSXWXO
VHFROXOXL;,,6WDUHDQD LXQLL%XFXUHúWL(GLWXUD)XQGD LHL
5RPkQLDGH0kLQH
 
5REHUW &DPSHDX úL FRODE ,QGLYLGX HW VRFLpWp %RXFKHUYLOOH *DsWDQ
0RULQpGLWHXUS
(0RULQ6RFLRORJLH3DULV)D\DUGS
1RUEHUW(OLDV/DVRFLpWpVGHVLQGLYLGXV3DULV)D\DUGS
S
1LFROH 'HOUXHOOH9RVVZLQNHO ,QWURGXFWLRQ j OD VRFLRORJLH JpQpUDOH
%UX[HOOHV(GLWLRQVGHO¶8QLYHUVLWp/LEUHGH%UX[HOOHV
0*UDZLW]/H[LTXHGHODVFLHQFHVVRFLDOHV3DULV'DOR]S
, &RPHDX 5pVXUJHQFH GH OD YLH TXRWLGLHQQH HW GH VHV VRFLRORJLHV
5HYXH 6RFLRORJLH HW VRFLpWpV YRO ;,; QR RFWREUH 
S
00HOORXNL6WUDWLILFDWLRQVRFLDOHFODVVHVVRFLDOHVHWIRQFWLRQvQ5HQp
&ORXWLHUHWFROO$QDO\VHVRFLDOHGHO¶pGXFDWLRQ0RQWUpDO%RUpDO
S
$XUHOLDQ %RQGUHD 6RFLRORJLD FXOWXULL HGL LD D ,9D UHY ]XW 
UHVWUXFWXUDW úL vPEXQ W LW %XFXUHúWL (GLWXUD )XQGD LHL
5RPkQLDGH0kLQH


 


&$3,72/8/,,
0(72'('(&(5&(7$5(Ì162&,2/2*,(2ELHFWLYHOHvQY ULL

'XS VWXGLHUHD DFHVWXL FDSLWRO VWXGHQWXO WUH
EXLHV ILHvQP VXU 
± V GHILQHDVF QR LXQLOHGHPHWRGRORJLHúLPHWRG 
WHKQLF SURFHGHHLQVWUXPHQWGHLQYHVWLJDUH
± V FXQRDVF SULQFLSDOHOHSULQFLSLLPHWRGRORJLFH
GLQFHUFHW ULOHVRFLRXPDQHHPSLULFH
± V GHILQHDVF úL V GLIHUHQ LH]H QR LXQLOH GH
PHWRG WHKQLF SURFHGHH úL LQVWUXPHQW GH
LQYHVWLJDUH
± V FXQRDVF UHJXOLOH HVHQ LDOH DOH PHWRGHL
VRFLRORJLFH
± V FXQRDVF VHPQLILFD LDFRQFHSWXOXLGHPHWR
GRORJLH
± V VW SkQHDVF HWDSHOHSURFHVXOXLGHFHUFHWDUH


,QWURGXFHUH
ÌQ VRFLRORJLH H[LVW GRX PDUL RULHQW UL VDX WUDGL LL GH
FHUFHWDUHHPSLULF 
3ULPD GLQWUH DFHVWH RULHQW UL PHWRGRORJLFH DUH vQ YHGHUH
FHULQ D FD VRFLRORJLD V RIHUH DQDOL]H RELHFWLYH úWLLQ LILFH DOH
IDSWHORU VRFLDOH 5 G FLQLOH VDOH VH J VHVF vQ WUDGL LD PRGHUQ 
SR]LWLYLVW FDUH D GRPLQDW FXQRDúWHUHD úWLLQ LILF vQFHSkQG FX
VHFROHOH DO ;9,,OHD úL DO ;9,,,OHD (D DILUP IDSWXO F YLD D
VRFLDO WUHEXLH DQDOL]DW vQWUXQ PRG VLPLODU FX FHO XWLOL]DW GH
F WUH úWLLQ HOH QDWXUDOH vQ FD]XO QDWXULL ) FkQG DSHO OD R
DVHPHQHD SHUVSHFWLY IHQRPHQHOH VRFLDOH SRW IL H[SOLFDWH
HYLGHQ LLQG UHOD LLOH FDX]DOH GLQWUH HOH 9DULDELOHOH UHSUH]LQW 
DVSHFWHOH VRFLDOH P VXUDELOH VXVFHSWLELOH GH D VH VFKLPED
)HQRPHQXO FDUH SURGXFH VDX FODULILF PRGXO GH FRPSRUWDUH DO
DOWXL IHQRPHQ HVWH QXPLW YDULDELO LQGHSHQGHQW LDU IHQR
PHQXOFHVHGRUHúWHDILH[SOLFDWSRDUW GHQXPLUHDGHYDULDELO 
GHSHQGHQW 3HQWUX D SXWHD IL XWLOL]DWH vQWUR FHUFHWDUH GDWH
FDQWLWDWLYH P VXUDELOH UHIHULWRDUH OD DPEHOH YDULDELOH WUHEXLH
FXOHVHvQWUXQPRGVLVWHPDWLFúLULJXURV
&HD GHD GRXD WUDGL LH GH FHUFHWDUH SRUQHúWH GH OD SUHVX
SR]L LL FRQWUDUH (D vúL DIO VRUJLQWHD vQ WUDGL LD DQWURSRORJLHL
VRFLDOH 'H DFHDVW GDW DFFHQWXO HVWH SXV SH vQ HOHJHUHD vQ
SURIXQ]LPH D VHQVXULORU FXOWXUDOH D SHUFHS LLORU VXELHFWLYH úL D
GLQDPLFLLLQWHUVXELHFWLYHDFRPSRUWDPHQWXOXLVRFLDO'LQSXQFWGH
YHGHUH RQWRORJLF UHDOLWDWHD VRFLDO HVWH FRQVLGHUDW FD ILLQG
GLIHULW GH FHD QDWXUDO &D DWDUH QLFL PHWRGHOH GH FHUFHWDUH D
VRFLHW LL QX SRW IL DFHOHDúL FD FHOH DSOLFDWH OXPLL QDWXUDOH 8Q

 
DVHPHQHD GHPHUV úWLLQ LILF VH ED]HD] SH WHKQLFL GH FROHFWDUH D
XQRUGDWHFDOLWDWLYHFDUHSHUPLWFHUFHW WRUXOXLV DLE H[SHULHQ D
GLUHFW DFXOWXULLSHFDUHRVWXGLD] 6DQGD'XQJDFLX 

3ULQFLSLLPHWRGRORJLFH
vQFHUFHW ULOHVRFLRORJLFHHPSLULFH

3HQWUX FD FHUFHW ULOH HPSLULFH UHIHULWRDUH OD FRPSRUWD
PHQWHOHLQGLYLGXDOHúLFROHFWLYHODSHUVRQDOLWDWHúLVRFLHWDWHV 
VH EXFXUH GH VXFFHV HVWH QHFHVDU OXDUHD vQ FRQVLGHUDUH D XQRU
SULQFLSLLPHWRGRORJLFHSUHFXP
x XQLWDWHDGLQWUHWHRUHWLFúLHPSLULF
x XQLWDWHDGLQWUHvQ HOHJHUHúLH[SOLFD LH
x XQLWDWHDGLQWUHFDQWLWDWLYúLFDOLWDWLY
x XQLWDWHDGLQWUHMXGHF LOHFRQVWDWDWLYHúLFHOHHYDOXDWLYH
D 3ULQFLSLXOXQLW LLGLQWUHWHRUHWLFúLHPSLULFDUHYDORDUH
JHQHUDO vQ PHWRGRORJLD úWLLQ HORU 8Q H[HPSOX GLQ DVWURQRPLH
HVWHUHOHYDQWvQDFHVWVHQVGHVFRSHULUHDSODQHWHL1HSWXQ
ÌQ DVWURQRPXO HQJOH] $GDPV LQWXLHúWH H[LVWHQ D vQ
DSURSLHUHDSODQHWHL8UDQXVDXQXLRELHFWFDUHSHUWXUEDHYROX LD
DFHVWHLDvLFDOFXOHD] PDVDúLSR]L LDúLIDFHSXEOLFHUH]XOWDWHOH
$SUR[LPDWLYvQDFHHDúLSHULRDG DVWURQRPXOIUDQFH]/H9HUULHU
I U DFXQRDúWHVWXGLLOHOXL$GDPVSUHVXSXQHúLHOF DUH[LVWDR
SODQHW vQ DSURSLHUHD OXL 8UDQXV )DFH FDOFXOHOH úL FRPXQLF 
UH]XOWDWHOH DVWURQRPXOXL JHUPHQ *DOOR $FHVWD vQGUHDSW OXQHWD
vQGLUHF LDVHPQDODW úLREVHUY H[LVWHQ DOXL1HSWXQODRPLF 
GLVWDQ GH8UDQXV
([HPSOXOSUH]HQWDWLOXVWUHD] FRQYLQJ WRUSULQFLSLXOXQLW LL
GLQWUHQLYHOXULOHWHRUHWLFúLHPSLULFvQFHUFHWDUHDúWLLQ LILF UD LR
QDPHQWH ED]DWH SH FXQRúWLQ HOH WHRUHWLFH DX RULHQWDW FHUFHWDUHD
GLUHFW REVHUYD LRQDO LDU DFHDVWD D FRQIHULW YDORDUH GH DGHY U
LQWXL LHLWHRUHWLFH

 

)LJXUDQU0RGHOXOúWLLQ HLGXS ::DODFH
7KH/RJLFRI6FLHQFHLQ6RFLRORJ\&KLFDJR$OGLQHS 

0RGHOXOSURSXVGH:DOWHU:DODFHLQFOXGHDWkWWHRULDFkWúL
REVHUYD LLOHGHWHUHQDWkWGHGXF LDFkWúLLQGXF LD
E 3ULQFLSLXOXQLW LLGLQWUHvQ HOHJHUH FRPSUHKHQVLXQH 
úLH[SOLFD LHSXQHvQGLVFX LHUDSRUWXOGLQWUHVXELHFWXOúLRELHFWXO
FXQRDúWHULLvQúWLLQ HOHVRFLRXPDQH
6WXGLLHIHFWXDWHDVXSUDLPLJUDQ LORUDXHYLGHQ LDWH[LVWHQ D
XQHL FRUHOD LL GLUHFWH vQWUH DWDúDPHQWXO ID GH WUDGL LLOH ULL GH
RULJLQH úL LQWHJUDUHD vQ DUD GH DGRS LH 3ULQ FRPSUHKHQVLXQH
DPILWHQWD LV FUHGHPF DWDúDPHQWXOID GHWUDGL LLOHGLQ DUD
GHRULJLQHUHSUH]LQW XQLQGLFDWRUDOVODEHLLQWHJU ULvQVRFLHWDWHD
GH DGRS LH ([SOLFD LD HVWH DOWD VXFFHVXO LQWHJU ULL LPLJUDQ LORU
GHSLQGH GH VSULMLQXO DFRUGDW GH JUXSXULOH SULPDUH $WDúDPHQWXO
ID GHWUDGL LLOHVRFLHW LLGHRULJLQHGHPRQVWUHD] F LPLJUDQ LL
 
DSDU LQJUXSXULORUSULPDUHFDUHVHGRYHGHVFFDSDELOHV VXV LQ 
HIRUWXOGHLQWHJUDUHDLQGLYLGXOXLvQVRFLHWDWHDGHSULPLUH
F 3ULQFLSLXOXQLW LLGLQWUHFDQWLWDWLYúLFDOLWDWLYLPSXQH
XWLOL]DUHD FRQYHUJHQW D PHWRGHORU VWDWLVWLFH úL FD]XLVWLFH IROR
VLUHDXQRUPHWRGHFDUHVXQWGHRSRWULY FDQWLWDWLYHúLFDOLWDWLYH
ÌQ FHUFHW ULOH HPSLULFH FD]XULOH DQDOL]DWH VXQW RUGRQDWH vQ VHULL
PDL PXOW VDX PDL SX LQ H[WLQVH VXQW FODVLILFDWH úL WUDWDWH
VWDWLVWLF 3H GH DOW SDUWH VHULLOH VWDWLVWLFH VXQW LOXVWUDWH SULQ
FD]XUL UHOHYDQWH ÌQ DFHVW PRG LPDJLQHD GHVSUH UHDOLWDWH HVWH
PDLERJDW úLQXDQ DW PDLHGLILFDWRDUH
G 3ULQFLSLXO XQLW LL GLQWUH MXGHF LOH FRQVWDWDWLYH úL
FHOHHYDOXDWLYHSUHVXSXQHÄDQJDMDUHDPRUDO DFHUFHW WRUXOXLvQ
VSULMLQXO YDORULORU vQDOW XPDQLVWH úL D LGHDOXULORU QD LRQDOH
VRFLRORJLDOLEHU GHYDORULILLQGPDLGHJUDE XQGH]LGHUDWGHFkWR
UHDOLWDWH´ 6HSWLPLX&KHOFHD 

0HWRG WHKQLF SURFHGHX
LQVWUXPHQWGHLQYHVWLJDUH
D 0HWRGD 'LQ SXQFW GH YHGHUH HWLPRORJLF QR LXQHD GH
PHWRG SURYLQH GLQ WHUPHQXO JUHFHVF PHWKRGRV FDUH vQVHDPQ 
FDOH GUXP PLMORF PRG GH H[SXQHUH 3ULQ PHWRG VH vQ HOHJH
PRGXOGHFHUFHWDUHVLVWHPXOGHUHJXOLúLSULQFLSLLGHFXQRDúWHUHúL
GH WUDQVIRUPDUH D UHDOLW LL RELHFWLYH (VWH GHFL FDOHD SH FDUH R
XUPHD] SURFHVXOGHFXQRDúWHUHSHQWUXHODERUDUHDXQRUFXQRúWLQ H
GHVSUH UHDOLWDWH GUXPXO GH OD LSRWH]HOH FX SULYLUH OD IDSWH OD
FXOHJHUHDIDSWHORU
ÌQ JHQHUDO JkQGLUHD PHWRGLF DVLJXU FRHUHQ D ORJLF LQ
WHUQ DDFHVWHLDGDUúLFRQFRUGDQ DLPDJLQLORUQRDVWUHPLQWDOHFX
UHDOLWDWHDRELHFWLY 
2ULFHPHWRG DUHXQFDUDFWHUQRUPDWLYvQVHQVXOF RIHU 
LQGLFD LLUHJXOLSURFHGHHúLQRUPHDVXSUDPRGXOXLFXPWUHEXLH
DERUGDWRELHFWXOFXQRDúWHULL
 
0HWRGHOH GLQ úWLLQ HOH VRFLRXPDQH SRW IL FODVLILFDWH GXS 
FULWHULLPXOWLSOH 6HSWLPLX&KHOFHD 
D 'XS FULWHULXOWHPSRUDOLW LL
x PHWRGH WUDQVYHUVDOH FDUH XUP UHVF GHVFRSHULUHD
UHOD LLORU vQWUH ODWXULOH DVSHFWHOH IHQRPHQHOH úL
SURFHVHOH VRFLRXPDQH OD XQ PRPHQW GDW REVHUYD LD
DQFKHWDWHVWXOVRFLRPHWULFHWF 
x PHWRGH ORQJLWXGLQDOH FDUH VWXGLD] HYROX LD IHQR
PHQHORU vQ WLPS ELRJUDILD VWXGLXO GH FD] VWXGLXO
SDQHOHWF 
E 'XS UHDFWLYLWDWHD JUDGXO GH LQWHUYHQ LH D FHUFHW 
WRUXOXLDVXSUDRELHFWXOXLGHVWXGLX
x PHWRGHH[SHULPHQWDOH H[SHULPHQWXOVRFLRORJLF 
x PHWRGH FYDVLH[SHULPHQWDOH DQFKHWD VRQGDMXO GH
RSLQLHELRJUDILDVRFLDO SURYRFDW HWF 
x PHWRGHGHREVHUYD LH VWXGLXOGRFXPHQWHORUVRFLDOH
REVHUYD LDHWF 
F 'XS QXP UXOXQLW LORUVRFLDOHOXDWHvQVWXGLX
x PHWRGHVWDWLVWLFHFDUHSHUPLWLQYHVWLJDUHDXQXLPDUH
QXP UGHXQLW LVRFLDOH DQFKHWDVRQGDMXOGHRSLQLH
DQDOL]HOHVWDWLVWLFRPDWHPDWLFH 
x PHWRGH FD]XLVWLFH FH VHPQLILF VWXGLXO LQWHJUDO DO
FkWRUYDXQLW LVDXIHQRPHQHVRFLRXPDQH ELRJUDILD
VWXGLXOGHFD]PRQRJUDILDVRFLRORJLF HWF 
G 'XS ORFXORFXSDWvQSURFHVXOLQYHVWLJD LHLHPSLULFH
x PHWRGH GH FXOHJHUH D LQIRUPD LLORU vQUHJLVWUDUHD
VWDWLVWLF VWXGLXOGHWHUHQDQFKHWDHWF 
x PHWRGHGHSUHOXFUDUHDLQIRUPD LLORU PHWRGHFDQWL
WDWLYHPHWRGHFDOLWDWLYH 
x PHWRGH GH LQWHUSUHWDUH D GDWHORU FHUFHW ULL PHWRGH
FRPSDUDWLYHLQWHUSUHWDWLYHHWF 
 
0HWRGHGH
$YDQWDMH /LPLW UL
FHUFHWDUH
0XQFD 'HRELFHLSURGXFH ,QIRUPD LLOHSRWILIRORVLWHGRDU
GHWHUHQ LQIRUPD LLPDLERJDWHúL SHQWUXVWXGLHUHDXQRUJUXSXUL
PDLGHWDOLDWHGHFkWDOWH VDXFRPXQLW LUHODWLYPLFL
PHWRGH 'HVFRSHULULOHVHSRWDSOLFDGRDU
2IHU FHUFHW WRUXOXL JUXSXULORUVDXFRPXQLW LORU
IOH[LELOLWDWHDGHD VWXGLDWHQXVHSRDWHJHQHUDOL]D
PRGLILFDVWUDWHJLLúL SHED]DXQXLVLQJXUVWXGLX
GHDXUPDQRLLQGLFLL GHPXQF vQWHUHQ
$QFKHWD )DFHSRVLELO FXOHJHUHD 0DWHULDOXOVWUkQVSRDWHIL
HILFLHQW GHGDWHGHVSUH VXSHUILFLDODFRORXQGHXQ
PXO LPLPDULGHLQGLYL]L FKHVWLRQDUHVWHVWDQGDUGL]DW
SRWILI FXWHREVHUYD LLSHED]D
GHRVHELULORULPSRUWDQWHGLQWUH
SXQFWHOHGHYHGHUHDOHFHORU
FDUHU VSXQG
5 VSXQVXULOHSRWUHIOHFWDFHHD
FHRDPHQLLVXV LQF FUHGQX
FHHDFHFUHGHLFXDGHY UDW
&HUFHWDUHD 3RDWHRIHULL]YRDUH &HUFHW WRUXOHVWHGHSHQGHQWGH
GRFXPHQWDU GHPDWHULDOHGHWDOLDWH VXUVHOHFDUHH[LVW úLFDUHSRWIL
SUHFXPúLGDWHGHVSUH GRDUSDU LDOH,]YRDUHOHSRWIL
QXPHUHPDULvQIXQF LH JUHXGHLQWHUSUHWDWGLQSXQFWXO
GHWLSXOGHGRFXPHQWH GHYHGHUHDOP VXULLvQFDUH
VWXGLDWH UHSUH]LQW WHQGLQ HOHUHDOH±
(VWHGHVHRULHVHQ LDO FXPDUILvQFD]XOXQRU
DWXQFLFkQGXQVWXGLX VWDWLVWLFLRILFLDOH
HVWHILHFRPSOHWLVWRULF
ILHDUHRGLPHQVLXQH
LVWRULF GHILQLW 
([SHULPHQWXO ,QIOXHQ DXQRUYDULDELOH 0XOWHDVSHFWHDOHYLH LLVRFLDOH
VSHFLILFHSRDWHIL QXSRWILDGXVHvQODERUDWRU
FRQWURODW GHF WUH 5 VSXQVXULOHFHORUVWXGLD LSRW
LQYHVWLJDWRU ILDIHFWDWHGHVLWXD LDORU
'HRELFHLHVWHPDLXúRU H[SHULPHQWDO 
GHUHSHWDWSHQWUX
FHUFHW WRULLXOWHULRUL
'XS $QWKRQ\*LGGHQV6RFLRORJLH%XFXUHúWL(GLWXUD$OOS
)LJXUDQU3DWUXGLQWUHSULQFLSDOHOHPHWRGHXWLOL]DWHvQFHUFHWDUHDVRFLRORJLF 
 
5HJXOLOHHVHQ LDOHDOHPHWRGHLVRFLRORJLFH
3HQWUXDH[SOLFDFDUDFWHUXOPHWRGHORUVSHFLILFHVRFLRORJXOXL
HVWH QHFHVDU V SUHFL] P UHJXOLOH FDUH vQVR HVF úL F O X]HVF SUR
FHVXOGHFHUFHWDUHDFWLYLWDWHDGHFXOHJHUHúLLQWHUSUHWDUHDGDWHORU
FHUFHW ULL
D 5HJXOD FRQFUHWXOXL ÌQWUXFkW VRFLRORJLD HVWH R úWLLQ 
ÄSR]LWLY ´DIDSWHORUVRFLDOHHDWUHEXLHV SRUQHDVF GHODFRQFUHW
GHODREVHUYDUHDQHPLMORFLW DUHDOLW LLVRFLDOH
E 5HJXODHOLEHU ULLGHSUHMXGHF L 'H OD vQFHSXWFHUFH
W WRUXO WUHEXLH V UHQXQ H OD QR LXQLOH FXQRDúWHULL FRPXQH
VSRQWDQH OD SUHMXGHF L OD HOHPHQWHOH VDX DWLWXGLQLOH SUHFRQ
FHSXWHVXELHFWLYHGHVSUHUHDOLWDWH
F 5HJXOD RELHFWLYLW LL &D vQ FD]XO RULF UHL DOWH úWLLQ H
VRFLRORJLDWUHEXLHV DLE RDWLWXGLQHRELHFWLY ID GHUHDOLWDWHD
VRFLDO &RQVLGHUDW GUHSW FHD PDL LPSRUWDQW DFHDVW UHJXO 
SUHVXSXQH FD VRFLRORJXO V RE LQ GDWH FDUH V UHSUH]LQWH
FXQRúWLQ H H[DFWH YDODELOH GHVSUH UHDOLWDWHD VWXGLDW ÌQ DFHVW
FRQWH[WSUHFL] PF WUHEXLHI FXW GLVWLQF LHvQWUHMXGHF LOHGH
YDORDUH HYDOXDWLYH SULQFDUHDSUHFLHPVDXDFRUG PVHPQLILFD LH
VRFLRORJLF XQXLIDSWVRFLDOúLMXGHF LOHGHIDSW FRQVWDWDWLYHGH
H[LVWHQ FDUHUHSUH]LQW FRQVWDW ULLPHGLDWHGHVSUHIDSWHOHUHDOH
*K5kSHDQX605 GXOHVFX 
$YkQG vQ YHGHUH QHFHVLWDWHD HODERU ULL XQRU SULQFLSLL VDX
UHJXOL GH DERUGDUH D IDSWHORU VRFLDOH VRFLRORJXO IUDQFH] (PLOH
'XUNKHLP D VWDELOLW vQ OXFUDUHD 5HJXOLOH PHWRGHL VRFLRORJLFH
FkWHYDSULQFLSLL UHJXOL PHWRGRORJLFH
x3ULPXOSULQFLSLXVHUHIHU ODvQ HOHJHUHDIDSWHORUVRFLDOH
FDOXFUXULDGLF UHFXQRDúWHUHDFDUDFWHUXOXLORURELHFWLY
x$OGRLOHDSULQFLSLXDUHvQYHGHUHQHFHVLWDWHDGHDGLVWLQJH
FDUDFWHUXO VSHFLILF DO IDSWXOXL VRFLDO GH FDUDFWHUXO IDSWHORU GH DOW
RUGLQ 2ULFH IDSW VRFLDO HVWH GH QDWXU QRUPDWLY H[HUFLWkQG
DVXSUD LQGLYLGXOXL R DF LXQH FRHUFLWLY FDUH FRQGL LRQHD] LQWH
JUDUHDOXLvQVWUXFWXULOHVRFLDOH
 
x $O WUHLOHD SULQFLSLX SULYHúWH QHFHVLWDWHD XQHL GHILQLUL
ULJXURDVHDQR LXQLORUFDWHJRULLORUúLSULQFLSLLORUXWLOL]DWHvQFHU
FHWDUHDVRFLRORJLF $FHDVW GHILQLUHSRDWHFRQWULEXLODVWDELOLUHD
XQXLFRQVHQVvQDFWLYLWDWHDGLIHUL LORUFHUFHW WRUL
x $O SDWUXOHD SULQFLSLX VH UHIHU OD QHFHVLWDWHD XQHL
H[SOLFD LL MXGLFLRDVH D IHQRPHQHORU VRFLDOH D F XW ULL FDX]HORU
VSHFLILFHFDUHOHDXJHQHUDW
x $O FLQFLOHD SULQFLSLX DUH vQ YHGHUH QHFHVLWDWHD FRUHO ULL
XQLW LL FX GLYHUVLWDWHD VXE FDUH VH SUH]LQW IDSWHOH VRFLDOH
&RQIRUP DFHVWXL SULQFLSLX DFXPXODUHD XQXL FRUS GH FXQRúWLQ H
H[DFWH SUHVXSXQH D RSHUD R DQXPLW XQLWDWH vQ GLYHUVLWDWHD
GDWHORU FH QH VWDX OD GLVSR]L LH VLVWHPDWL]kQGXOH SRWULYLW XQXL
SULQFLSLXPHWRGRORJLFFRRUGRQDWRU
E 7HKQLFD 7HUPHQXO WHKQLF JU WHNQH ± SURFHGHX
YLFOHúXJ GHVHPQHD] XQ DQXPLW LQVWUXPHQW VDX SURFHGHX
RSHUDWRU GH vQUHJLVWUDUH úL LQWHUSUHWDUH D GDWHORU UH]XOWDWH GLQ
FHUFHWDUHDúWLLQ LILF (DHVWHRRSHUD LHFRQFUHW GHLGHQWLILFDUH
VDXXWLOL]DUHDGDWHORUUHDOLW LLvQLQWHUHVXOFXQRDúWHULL7HKQLFLOH
GHFHUFHWDUHVXQWVXERUGRQDWHPHWRGHORUILHF UHLúWLLQ H'HRVH
ELUHDGLQWUHPHWRG úLWHKQLF HVWHUHSUH]HQWDW WRFPDLGHDFHVW
FDUDFWHU SURFHGXUDO VDX RSHUD LRQDO WHKQLFD ILLQG R XQHDOW GH
OXFUX $VWIHO GDF DQFKHWD UHSUH]LQW R PHWRG FKHVWLRQDUXO
DSDUH FD WHKQLF $FHOHLDúL PHWRGH vL SRW IL VXERUGRQDWH PDL
PXOWHWHKQLFLILHFDUHSXWkQGILDSOLFDW vQPRGDOLW LYDULDWH
F3URFHGHXOUHSUH]LQW ÄPDQLHUDGHDF LXQH´GHXWLOL]DUHD
LQVWUXPHQWHORUGHLQYHVWLJDUH
G,QVWUXPHQWHOHGHLQYHVWLJDUHVXQWXQHOWHOHPDWHULDOHGH
FDUHVHVOXMHúWHFHUFHW WRUXOSHQWUXFXQRDúWHUHDúWLLQ LILF DIHQR
PHQHORUVRFLRXPDQH IRDLHGHREVHUYD LHILú GHvQUHJLVWUDUHHWF 
&KLDU GDF QX H[LVW XQ DFRUG XQDQLP vQ FHHD FH SULYHúWH
XWLOL]DUHDWHUPHQLORUPHQ LRQD LVHDFFHSW LGHHDF vQWUHPHWRGH
WHKQLFL SURFHGHH LQVWUXPHQWH GH LQYHVWLJD LH H[LVW OHJ WXUL GH
 
VXSUDRUGRQDUH úL GH VXERUGRQDUH GHWHUPLQDWH GH JUDGXO GH
DEVWUDFWL]DUHQLYHOXOODFDUHRSHUHD] UDSRUWXOvQFDUHVHDIO FX
QLYHOXOWHRUHWLF
6FKHPDWLF DFHVWH OHJ WXUL SRW IL UHSUH]HQWDWH FD vQ ILJXUD
QU


'XS 6HSWLPLX&KHOFHD&XQRDúWHUHDYLH LLVRFLDOH%XFXUHúWL
(GLWXUD,1,S
)LJXUDQU5HOD LDvQWUHPHWRGHWHKQLFLSURFHGHH
úLLQVWUXPHQWHGHLQYHVWLJDUH

&RQ LQXWXOFRQFHSWXOXLGHPHWRGRORJLH
&XQRVFkQG VHPQLILFD LD WHUPHQLORU GH PHWRG WHKQLF 
SURFHGHXLQVWUXPHQWGHLQYHVWLJDUHSXWHPSUHFL]DFRQ LQXWXO
FRQFHSWXOXLGHPHWRGRORJLH
6SUH GHRVHELUH GH PHWRG ÄPHWRGRORJLD DUH VHPQLILFD LL
PDLFRPSOH[HGHVHPQkQG
xDQVDPEOXOOHJLORUúLSULQFLSLLORUFDUHVWDXODED]DDQDOL]HL
úLLQWHUSUHW ULLúWLLQ LILFH
x WRWDOLWDWHD PHWRGHORU úL WHKQLFLORU IRORVLWH vQWUR DQXPLW 
úWLLQ VDXUDPXU úWLLQ LILF 
 
x PRGDOLWDWHD GLVWLQFW GH DQDOL] úL LQWHUSUHWDUH ORJLF D
UHDOLW LL
xDQDOL]DvQVFRSXULHYDOXDWLYHDvQWUHJXOXLGHPHUVúWLLQ LILF
SHQWUXDYHULILFDJUDGXOGHYDODELOLWDWHDPHWRGHORUIRORVLWHJUDGXO
GHFRUHFWLWXGLQHDUD LRQDPHQWHORUSUHFL]LDLQIRUPD LHLILGHOLWDWHDúL
YDOLGLWDWHDWHKQLFLORUGHFHUFHWDUHFRQVLVWHQ ORJLF DWHRULLORUHWF´
*K5kSHDQX605 GXOHVFX 
&RQIRUP HWLPRORJLHL PHWRGRORJLD JU PHWKRGRV FDOH
ORJRV úWLLQ RUGLQH ORJLF D OXFUXULORU GHVHPQHD] ÄúWLLQ D
PHWRGHORU´ILLQGHFKLYDOHQW FXORJLFDSURFHVXOXLGHFXQRDúWHUH
úLFXDQDOL]DF LORUXQHLFkWPDLEXQHFXQRDúWHULÌQVHQVOLWHUDO
PHWRGRORJLD HVWH ÄúWLLQ D LQWHJUDW D PHWRGHORU PHWRGD ILLQG
GHPHUVXOUD LRQDODOVSLULWXOXLSHQWUXGHVFRSHULUHDDGHY UXOXLVDX
UH]ROYDUHDXQHLSUREOHPH´ &DXGH 
ÌQFD]XOúWLLQ HORUVRFLRXPDQHPHWRGRORJLDDUHGRX ODWXUL
xDQDOL]DFULWLF DDFWLYLW LLGHFHUFHWDUH
x IRUPXODUHD GH SURSXQHUL SHQWUX SHUIHF LRQDUHD DFHVWHL
DFWLYLW L
3RWULYLW OXL 3DXO /D]DUVIHOG  PHWRGRORJLD DUH úDVH
WHPHSULQFLSDOH
D 'HOLPLWDUHDRELHFWXOXLGHVWXGLXvQFHUFHW ULOHHPSL
ULFHSRUQLQGGHODWHRULHGLQPXOWLWXGLQHDIDSWHORUIHQRPHQHORU
úL SURFHVHORU VRFLRXPDQH VH SURFHGHD] OD DEVWUDJHUHD
RELHFWXOXL GH VWXGLX &HUFHW WRUXO WUHEXLH V DF LRQH]H FD ÄXQ
GRFWRU SHUVSLFDFH FDUH ODV OD R SDUWH ]HFH IDSWH VHFXQGDUH úL
UH LQHSHQWUXVWXGLXúLGLDJQRVWLFXQVLPSWRPKRW UkWRU´
E $QDOL]DFRQFHSWHORUPHWRGRORJLDDUHvQYHGHUHFODULIL
FDUHDvQ HOHVXOXLFRQFHSWHORUFRUHFWLWXGLQHDGHILQLULLORUDQDOL]D
OLPEDMXOXLXWLOL]DW
F $QDOL]DPHWRGHORUúLWHKQLFLORUGHFHUFHWDUHPHWRGRORJLD
HVWHLQWHUHVDW GHDQDOL]DPHWRGHORUúLWHKQLFLORUGHFHUFHWDUHGH
UHVSHFWDUHD UHJXOLORU SUHVXSXVH GH DOF WXLUH D GLIHULWHORU WHKQLFL
SURFHGHH LQVWUXPHQWH vQ VFRSXO HOLPLQ ULL GLVWRUVLXQLORU úL
DVLJXU ULLUHSUH]HQWDWLYLW LLFRQFOX]LLORU
G $QDOL]D UDSRUWXOXL GLQWUH PHWRGHOH úL WHKQLFLOH XWLOL
]DWHDQDOL]DPHWRGRORJLF YL]HD] SXQHUHDvQUHOD LHDPHWRGHORU
 
WHKQLFLORU SURFHGHHORU LQVWUXPHQWHORU GH LQYHVWLJD LH DGHFYDUHD
ORUODRELHFWXOGHVWXGLXOùWLXWILLQGF ILHF UHLPHWRGHúLWHKQLFL
GHLQYHVWLJDUHvLVXQWSURSULLOLPLWHVSHFLILFHvQFHUFHWDUHDHPSL
ULF VHLPSXQHDSOLFDUHDFRQYHUJHQW DFkWPDLPXOWRUPRGDOLW L
GHLQYHVWLJDUHFDUHFRUHODWHV FRQGXF ODDIODUHDDGHY UXOXL
H 9HULILFDUHD PRGXOXL GH VLVWHPDWL]DUH úL SUHOXFUDUH D
GDWHORUHVWHRWHP LPSRUWDQW DPHWRGRORJLHL$OF WXLUHDVHULLORU
GH GDWH UHXQLUHD LQIRUPD LLORU FLIULFH vQ FODVH VWDWLVWLFH YDOD
ELOLWDWHD DSOLF ULL WHVWHORU úL FRHILFLHQ LORU VWDWLVWLFL HWF VXQW WRW
DWkWHDDVSHFWHFHVHVXERUGRQHD] DFHVWHLWHPH
I )RUPDOL]DUHD HQXQ XULORU D UD LRQDPHQWHORU UHSUH
]LQW XOWLPDWHP SULQFLSDO FHFRQWXUHD] FkPSXOGHLQWHUHVDO
VWXGLLORUPHWRGRORJLFH

3URFHVXDOLWDWHDFXQRDúWHULLVRFLRORJLFH
ÌQSURFHVXOGHFHUFHWDUHVRFLRORJLF PHWRGDFRQGL LRQHD] 
GHVI úXUDUHDDWUHLID]HSULQFLSDOH
x FRQWDFWXOFXUHDOLWDWHDRELHFWLY PXQFDGHWHUHQ 
x LQWHUSUHWDUHDGDWHORU DFWLYLWDWHDGHJHQHUDOL]DUHúLDEVWUDFWL
]DUH 
x DSOLFDELOLWDWHDSUDFWLF DUH]XOWDWHORU
&RUHVSXQ] WRU DFHVWRU ID]H SURFHVXO GH FXQRDúWHUH VRFLR
ORJLF SUHVXSXQHXUP WRDUHOHHWDSHVSHFLDOL]DWHPHWRGRORJLF
x FHDQXPHFXQRDúWHP RELHFWXOFHUFHW ULL "
x FXPDQXPHFXQRDúWHP SULQFHPLMORDFHPHWRGHúLWHKQLFL "
x vQFHVFRSFXQRDúWHP FXFHUH]XOWDWH "
&RQFUHWL]kQGDFHVWHHWDSHvQSUDFWLFDGHFHUFHWDUHSXWHPVFKL D
XUP WRUXOPRGHODOGHVI úXU ULLRULF UHLLQYHVWLJD LLVRFLRORJLFH
D SUHJ WLUHDFHUFHW ULLFXSULQ]kQGVXEHWDSHOH
x DOHJHUHDWHPHLúLDRELHFWLYHORU
x VWDELOLUHDLSRWH]HORUGHOXFUX
x VHOHFWDUHDPLMORDFHORUGHLQYHVWLJD LH
E FROHFWDUHDGDWHORU PXQFDGHWHUHQ 
F DQDOL]DúLLQWHUSUHWDUHDGDWHORU
G UHGDFWDUHDUDSRUWXOXLILQDO
 

'XS $QWKRQ\*LGGHQV6RFLRORJLH%XFXUHúWL(GLWXUD$OOS
)LJXUDQU(WDSHvQSURFHVXOGHFHUFHWDUH
 
ÌQ FHUFHWDUHD VRFLRORJLF UHDO UDUHRUL HWDSHOH VWDGLLOH 
HQXPHUDWH VH VXFFHG DWkW GH SUHFLV &XP VXEOLQLD] $QWKRQ\
*LGGHQV ÄGHRVHELUHD HVWH vQWUXFkWYD FD DFHHD GLQWUH UH HWHOH
HQXPHUDWHvQWURFDUWHGHEXFDWHúLSURFHVXOHIHFWLYGHSUHJ WLUH
DXQHLPHVH%XF WDULLSULFHSX LGHVHRULQXOXFUHD] GXS UH HW 
úLFXWRDWHDFHVWHDHVWHSRVLELOFDHLV J WHDVF PDLELQHGHFkW
FHLFDUHFRQVXOW UH HWD´
5HVSHFWDUHDXQRUVFKHPHIL[HSRDWHILSUHDUHVWULFWLY 0D
MRULWDWHD FHUFHW ULORU VRFLRORJLFH UHPDUFDELOH QX VH SRWULYHúWH FX
PRGHOXOSUH]HQWDWGHúLVHUHJ VHVFXQHOHGLQWUHHWDSHOHDFHVWXLD


5()(5,1 (%,%/,2*5$),&(

6DQGUD 'XQJDFLX 6RFLRORJLH JHQHUDO 6LQWH] %XFXUHúWL (GLWXUD
)XQGD LHL5RPkQLDGH0kLQHS
6HSWLPLX &KHOFHD &XQRDúWHUHD YLH LL VRFLDOH )XQGDPHQWH PHWRGR
ORJLFH %XFXUHúWL (GLWXUD ,QVWLWXWXOXL 1D LRQDO GH ,QIRUPD LL
S
*KHRUJKH,5kSHDQX6RULQ05 GXOHVFX0HWRGHúLWHKQLFLGHFHU
FHWDUHVRFLRORJLF %XFXUHúWL(GLWXUD,QWDFWS
5 &DXGH /D PpWKRGRORJLH FDUDFWqUHV JpQpUDX[ HW DSSOLFDWLRQV vQ
5&DXGH$0ROHV HG 0pWKRGRORJLH3DULVS
$ 3HOOHWLHU -- *DEORW 0DWHULDOLVPXO LVWRULF úL LVWRULD FLYLOL]D LLORU
%XFXUHúWL(GLWXUD3ROLWLF S
$QWKRQ\*LGGHQV6RFLRORJLH%XFXUHúWL(GLWXUD$//S &$3,72/8/,,,
&8/785$
,1)/8(1 (/(08/7,3/($/(&8/785,,2ELHFWLYHOHvQY ULL

'XS VWXGLHUHD DFHVWXL FDSLWRO VWXGHQWXO WUH
EXLHV ILHvQP VXU 
± V GHDRGHILQL LHFXOWXULLúLV GHVFULHSULQ
FLSDOHOHVDOHHOHPHQWHFRQVWLWXWLYH
± V GLVWLQJ GLIHULWHOHGHPHUVXULFXSULYLUHOD
VWXGLXOFXOWXULL
± V GHVFULHSULQFLSDOHOHIXQF LLDOHFXOWXULL
± V SUH]LQWHúLV H[SOLFHFDUDFWHULVWLFLOHHYR
OX LHLFXOWXULLPRGHUQH

  ,'(17,7$7( &8/785 
 5$325785,
 62&,$/(


,QWURGXFHUH
'DF YRP FRPSDUD VSUH H[HPSOX SUDFWLFLOH DFWXDOH GH
LJLHQ FXFHOHGLQ(YXO0HGLXGHSLOG FRQWUDVWXOHVWHIUDSDQW
FOLHQ LLXQXLKDQGLQ(YXO0HGLXVFXLSDXSHMRVúLPkQFDXGLQWUXQ
SODWRXFRPXQFXPkQDFDUHOHVHUYHDúLFDEDWLVW 1RDSWHDFHL
FDUHGRUPHDXODKDQvPS U HDXSDWXOFXVWU LQLL 5REHUW&DPSHDX
úLDO 
(VWHOLPSHGHF GHSULQGHULOHGHLJLHQ VDXWUDQVIRUPDWFX
WLPSXO2DPHQLLGLQ(YXO0HGLXQXDYHDXDFHHDúLH[SHULHQ FD
QRLFXSULYLUHODFHvQVHDPQ FXUDWúLPXUGDUÌQWUXQUHPDUFDELO
VWXGLXDVXSUDLJLHQHLFRUSXOXLvQ(YXO0HGLX*HRUJHV9LJDUHOOR
 DUDW F GRDUPkLQLOHúLID DI FHDXRELHFWGHSUHRFXSDUH
vQ SULYLQ D V Q W LL 2DPHQLL GLQ DFHD YUHPH QX I FHDX QLFLR
OHJ WXU vQWUHLJLHQ úLREXQ VWDUHGHV Q WDWH$ELDvQVHFROXO
DO ;,;OHD FODVD DYXW H[WLQGH FXU HQLD úL OD YHúWPLQWH úL vQ
VHFROXODO;;OHDVHSXQHSUREOHPDDVRFLHULLXQHLEXQHV Q W L
IL]LFH FX SUDFWLFD LJLHQHL vQWUHJXOXL FRUS ùL DVW ]L VH UHPDUF 
OLSVDGHLJLHQ vQDQXPLWH ULGDWRULW FRQGL LLORUJHRJUDILFHúL
GHYLD IRDUWHGLILFLOH
3H GH DOW SDUWH GH OD R DU OD DOWD GLIHUHQ HOH vQWUH
SUDFWLFLOH GH LJLHQ SRW IL XULDúH ÌQ PXOWH UL GH SLOG HVWH R
RELúQXLQ V IDFLGXúúLV LVFKLPELKDLQHOH]LOQLF1HYRLDGH

LJLHQ vQWkOQLW ODPHPEULLDFHVWRUVRFLHW LQXHVWHUHVLP LW FX
DFHHDúLLQWHQVLWDWHvQDOWHOHÌQPXOWH ULGHDOWIHOGHSULQGHULOH
GH LJLHQ GLQ ULOH GH]YROWDWH VXQW LPSRVLELOH vQGHRVHEL GLQ
FDX]DOLSVHLGHDS $EVHQ DDSHLvQXQHOH ULvLvPSLHGLF SHFHL
FDUH OH ORFXLHVF V VWDELOHDVF XQ UDSRUW VLPLODU FHOXL SHFDUHvO
DXFXFRUSXOORURDPHQLLGLQVWDWHOHGH]YROWDWH
([HPSOXOUHIHULWRUODGHSULQGHULOHGHLJLHQ QXHVWHGHFkWR
LOXVWUDUHDIDSWXOXLF LQGLYL]LLDGHU ODXQDQVDPEOXGHSUDFWLFLSH
FDUHOHvPS UW úHVFúLQXOHSXQvQGLVFX LH$FHDVWDOHSHUPLWHV 
VH LQWHJUH]H vQWUXQ DQXPLW PHGLX VRFLDO $FHVWH PRGXUL GH D
JkQGLGHDVLP LúLGHDDF LRQDvQPDWHULHGHSUDFWLFLGHLJLHQ 
GHSLOG IRUPHD] SRWULYLWVRFLRORJXOXL)HUQDQG'XPRQG 
FXOWXUDVSRQWDQ úLFRPXQ PDLPXOWRUPHPEULGLQWURDQXPLW 
VRFLHWDWH(ORGLVWLQJHGHFXOWXUDVHFXQGDU FDUHVHH[SULP vQ
SURGXF LDGHEXQXULFXOWXUDOH
6 vQFHUF P PDL vQWkL V GHILQLP FRQFHSWXO GH FXOWXU 
LGHQWLILFkQGHOHPHQWHOHVDOHFRQVWLWXWLYHúLV HYLGHQ LHPLPSRUWDQ D
VDSHQWUXLQGLYLGúLVRFLHWDWHÌQDOGRLOHDUkQGV H[SOLF PFXP
VXQWRULHQWDWHvQVRFLHW LOHLQGXVWULDOL]DWHUDSRUWXULOHLQGLYLGFXOWXU 
VSUH LQGLYLGXDOLVP 6 YHGHP DSRL úL PRGXO vQ FDUH LQGLYLGXO
HVWHFKHPDWV VHUDSRUWH]HODYDORULDGHVHRULFRQWUDGLFWRULLúLV 
HPLW MXGHF LDVXSUDDFHHDFHvOvQFRQMRDU 

'HILQLUHDFXOWXULL
2 LQFXUVLXQH vQ WHRULLOH FRQWHPSRUDQH DOH FXOWXULL HYL
GHQ LD] PXOWLSOH VHQVXUL úL DFFHS LXQL DOH DFHVWHL QR LXQL
GHILQLWHYDULDWvQIXQF LHGHXQJKLXULOHGLQFDUHHVWHDERUGDW úL
GH JUDGXO GH JHQHUDOLWDWH VXE FDUH HVWH DQDOL]DW SUHFXP úL GH
VLVWHPXOGHUHIHULQ ODFDUHHVWHUDSRUWDWDFHVWGRPHQLXDOYLH LL
VRFLDOH5HSUH]HQWkQGQXQXPDLRH[SUHVLHDLPSRUWDQ HLFDUHL
VH DFRUG IXQGDPHQW ULL VDOH WHRUHWLFH FL úL R UH]HUY ID GH
XQDVDXDOWDGLQDFFHS LXQLOHFRQFHSWXOXLFDUHQXúLDJ VLWSkQ 
vQSUH]HQWXQVHQVFRPXQúLRVHPQLILFD LHXQDQLPUHFXQRVFXW 
 
QXPHURDVHOH GHILQL LL DOH FXOWXULL vQFHDUF V GHVFULH FkW PDL
VHPQLILFDWLYDFHDVW FDWHJRULHVRFLRORJLF GHED] 
'HILQL LLOHFXOWXULLúLWHRULLOHGHVSUHFXOWXU SRWILFODVLILFDWH
vQGLIHULWHIHOXUL
)0.HHVLQJ GLVWLQJHFkWHYDRULHQW UL
xHYROX LRQLVPXO UHSUH]HQWDWGH/HZLV0RUJDQ+6SHQFHU
(%7D\ORU 
xLVWRULVPXO vQGHRVHEL)%RDVLQWHUHVDWGHLVWRULDILHF UHL
FXOWXUL SDUWLFXODUH GH DULLOH FXOWXUDOH SURFHVHOH GH LQYHQ LH
GLIX]LXQHGLVWULEXLUHDHOHPHQWHORUFXOWXUDOH 
xGLIX]LRQLVPXOLQWHUHVDWGHFRQWDFWHOHúLvPSUXPXWXULOHFXO
WXUDOHIRUPDUHDúLU VSkQGLUHDFRPSOH[HORUFXOWXUDOH :6FKPLGW
úLDO LL 
xIXQF LRQDOLVPXO %0DOLQRZVNL5DGFOLII%URZQ 
xFRQILJXUD LRQLVPXO (6DSLU5XWK%HQHGLFW HWF
$QWURSRORJXO úL VRFLRORJXO IUDQFH] *HRUJHV %DODQGLHU D
FODVLILFDWWHRULLOHDQWURSRORJLFHDOHFXOWXULLvQWUHLPDULJUXSXUL
DFHOHFDUHXUPHD] WUDGL LDDQWURSRORJLORUDPHULFDQL%RDV
úL.URHEHUúLFDUHDERUGHD] FXOWXUDGLQXQJKLXOLVWRULHLFXOWXUDOH
FXUHQWFDUHDUHPHULWXOGHDILGHS úLWWHRULLOHVWDWLFHDOHFXOWXULL
WHRULLFHVHOLPLWDXODVWDELOLUHDSHQWUXILHFDUHWLSGHVRFLHWDWHD
XQXLFDWDORJSHFkWSRVLELOFRPSOHWDOFXQRúWLQ HORUWHKQLFLORUúL
FUHGLQ HORU VDOH 2ULHQWDUHD LVWRULF SXQH vQ HYLGHQ DVSHFWXO
GLQDPLF DO FXOWXULL SURFHVXO IRUP ULL úL GH]YROW ULL FXOWXULORU úL
FLYLOL]D LLORU
EúFROLOHFDUHDQDOL]HD] FXOWXUDvQUDSRUWFXDQXPLWHWLSXUL
GH SHUVRQDOLWDWH H[HPSOXO FHO PDL FDUDFWHULVWLF ILLQG RIHULW GH
5XWK %HQHGLFW FDUH D FODVLILFDW FXOWXULOH FLYLOL]D LLOH DUKDLFH úL
SHUVRQDOLW LOH FRUHVSXQ] WRDUH vQ GRX WLSXUL ÄDSROLQLHQH´
RULHQWDWH VSUH DUPRQLH SDúQLF vQ HOHSFLXQH úL HFKLOLEUX úL
ÄGLRQLVLDFH´ FDUH H[DOW WHQGLQ HOH DJUHVLYH DOH LQGLYLGXOXL
$FHVWH úFROL YRU HYROXD VSUH WHRULLOH úL DQDOL]HOH GH]YROWDWH vQ
MXUXOQR LXQLLGHÄSHUVRQDOLWDWHGHED] ´

F FHOH FDUH VWXGLD] FXOWXUD vQ UDSRUWXULOH VDOH FX WHRULD
FRPXQLF ULL úL DMXQJH OD VWUXFWXUDOLVP &ODXGH /pYL6WUDXVV 
'XS -HDQ&D]HQHXYH XOWLPHOHGRX JUXSXULGHúFROLvúL
DX RULJLQHD vQ FRQFHS LLOH OXL (G 6DSLU FDUH YHGHD vQ FXOWXU 
VLPXOWDQ XQ VLVWHP GH FRPSRUWDPHQWH SH FDUH VRFLHWDWHD vO
LPSXQH LQGLYL]LORU úL XQ VLVWHP GH FRPXQLFDUH SH FDUH HD vO
VWDELOHúWH vQWUH HL 6WUXFWXUDOLVPXO DUH XQHOH vQUXGLUL FX IXQF LR
QDOLVPXO FDUH H[SOLF ILHFDUH HOHPHQW DO XQHL FXOWXUL SULQ UROXO
VDXIXQF LDSHFDUHRvQGHSOLQHúWHvQFDGUXOHLúLSULQFRQWULEX LD
ODFRQVHUYDUHDXQXLJUXSúLDXQXLVLVWHPFXOWXUDO
(%7D\ORUFXSULQGHvQGHILQL LDFXOWXULLWRDWHFXQRúWLQ HOHúL
DSWLWXGLQLOHSHFDUHOHDDFXPXODWRPXOvQOXSWDFXQDWXUDGDUúL
OHJLOHRELFHLXULOHDUWDPRUDYXULOHFUHGLQ HOHvQVXúLWHvQGHFXUVXO
LVWRULHLVDOH/DDFHHDúLFRQFOX]LHDMXQJHúL%0DOLQRZVNLSHQWUX
FDUH WHRULD FXOWXULL WUHEXLH V LQ VHDPD GH FHOH GRX ODWXUL DOH
QDWXULLRPXOXLODWXUDELRORJLF úLFHDVRFLDO 3HQWUX0DOLQRZVNL
FXOWXUDDUHRED] ELRORJLF HOHPHQWHOHHLILLQGLQYHQWDWHSHQWUX
VDWLVIDFHUHD QHYRLORU HOHPHQWDUH DOH RDPHQLORU (D HVWH XQ WRW
FRQVWkQGGLQEXQXULGHFRQVXPGUHSWXULFRQVWLWX LRQDOHDFRUGDWH
JUXSXULORU VRFLDOH LGHL úL PHúWHúXJXUL FUHGLQ H úL RELFHLXUL
Ä,QGLIHUHQW GDF H[DPLQ P R FXOWXU IRDUWH VLPSO úL SULPLWLY 
VDXRFXOWXU IRDUWHFRPSOH[ úLGH]YROWDW QHORYLPGHDFHVWYDVW
PHFDQLVP PDWHULDO XPDQ úL VSLULWXDO FX DMXWRUXO F UXLD RPXO
SRDWH UH]ROYD SUREOHPHOH VSHFLILFH FX FDUH HVWH FRQIUXQWDW´
 $QWURSRORJLLDPHULFDQL$.URHEHUúL..OXFNKRKQFDUH
DX FRQVDFUDW R OXFUDUH VSHFLDO LVWRULHL FRQFHSWXOXL GH FXOWXU 
RFXSkQGXVHGHQDWXUDFXOWXULLGHHOHPHQWHOHFRPSRQHQWHúLSUR
SULHW LOHVDOHGHUDSRUWXULOHDFHVWHLDFXSVLKRORJLDFXOLPEDFX
VRFLHWDWHDSULYHVFFXOWXUDvQWURUHOD LHWULGLPHQVLRQDO úLDQXPH
UHOD LD RPXOXL FX QDWXUD UHOD LD RPXOXL FX YDORDUHD úL UHOD LD
RPXOXLFXRPXOÄ&XOWXUDFRQVW GLQPRGHOHLPSOLFLWHúLH[SOLFLWH
DOHFRPSRUW ULLúLSHQWUXFRPSRUWDUHDFXPXODWHúLWUDQVPLVHSULQ
VLPEROXUL«LQFOX]kQGúLUHDOL]DUHDORUvQXQHOWH0LH]XOHVHQ LDO
DOFXOWXULLFRQVW GLQLGHLWUDGL LRQDOHDS UXWHúLVHOHF LRQDWHLVWRULF
úLvQVSHFLDOGLQYDORULOHFHOLVHDWULEXLHVLVWHPHOHGHFXOWXU SRW
 
ILFRQVLGHUDWHSHGHRSDUWHFDSURGXVHDOHDF LXQLLúLSHGHDOW 
SDUWHFDHOHPHQWHFHFRQGL LRQHD] DF LXQHDYLLWRDUH´ $.URHEHU
..OXFNKRKQDSXG$O7 QDVH 
'HILQL LDDG XJkQGXQQRXHOHPHQWFRQFHSWXOXLGHFXOWXU 
úLDQXPHYDORDUHDQXHVWHWRWXúLOLSVLW GHXQDQXPHVFKHPDWLVP
GHXQHOHHOHPHQWHGHIDFWXU SVLKRORJLF úLLGHDOLVW 
/HVOLH$:KLWHGHILQHúWHFXOWXUDSRUQLQGGHODSUHPLVDF 
ÄRPXOúLFXOWXUDFRQVWLWXLHXQWRWLQVHSDUDELO´ HOGLVWLQJH
GRX SODQXULDOHFXOWXULL±FHOFDUHUHSUH]LQW ÄFXOWXUDUHDO ´±úL
FHO ORJLF vQ FDUH LQFOXGH FUHGLQ H RELFHLXULDUW LQVWLWX LLHWF
SHFDUHOHDUHRULFHSRSRU5HIHULQGXVHODFRQ LQXWXOFXOWXULLHO
DILUP F DFHVWD DU FRQVWD vQ RUJDQL]DUHD DFWHORU PRGHOH GH
FRPSRUWDPHQW RELHFWHORU XQHOWHGHPXQF LGHLORU FXQRúWLQ H
FUHGLQ H úL VHQWLPHQWHORU XPDQH ÌQ DOWH OXFU UL H[WLQGH H[SOL
FD LD DILUPkQG F DFHDVWD FRQVW vQ RELHFWH PDWHULDOH XQHOWH
XVWHQVLOH RUQDPHQWH IDSWH DF LXQL FUHGLQ H úL DWLWXGLQL úL
DWUDJH DWHQ LD DVXSUD GLIHULWHORU DVSHFWH DOH FXOWXULL PDWHULDO
VRFLDOLGHRORJLF'H]YROWkQGLGHHDPRGDOLW LLGHPDQLIHVWDUHD
FXOWXULL JkQGLWRUXO DPHULFDQ GHVFLIUHD] FHOH GRX DVSHFWH DOH
IHQRPHQXOXLFXOWXUDODU WkQGF ILHFDUHHOHPHQWFXOWXUDODUHXQ
DVSHFWVXELHFWLYúLXQXORELHFWLY
8QLQWHUHVDQWSXQFWGHYHGHUHSUH]LQW VRFLRORJXODPHULFDQ
)UDQFLV0HUULOO SHQWUXFDUHVRFLHWDWHDHVWHHOHPHQWXOIXQ
GDPHQWDO vQ GHILQLUHD FXOWXULL DFHDVWD DU IL SURGXVXO FRUHOD LLORU
WUHFXWXOXLFDUHRULHQWHD] FRUHOD LLOHSUH]HQWXOXLúLSHFHOHYLLWRDUH
úL vQ FDUH SHUVRQDOLWDWHD UHSUH]LQW DVSHFWXO VXELHFWLY DO FXOWXULL
Ä&URQRORJLFVRFLHWDWHDHVWHSULPDFXOWXUDRXUPHD] VRFLHW LOH
GH]YROW FXOWXULLDUFXOWXULOHvúLSXQDPSUHQWDDVXSUDVRFLHW LL´
'XS ) 0HUULOO vQWUR GHILQL LH D FXOWXULL DU WUHEXL V VH DLE vQ
YHGHUH XUP WRDUHOH FXOWXUD HVWH XQ SURGXV VSHFLILF XPDQ GH
LQWHUDF LXQHVRFLDO HDRIHU PRGHOHVRFLDOHDFFHSWDWHGHPHPEULL
VRFLHW LLHVWHFXPXODWLY úLWUDQVPLV GLQJHQHUD LHvQJHQHUD LH
HVWHVHPQLILFDWLY SHQWUXF HVWHVLPEROLF HVWHXQGHWHUPLQDQW
GH ED] DO SHUVRQDOLW LL GHSLQGH GH IXQF LRQDUHD FRQWLQX D
VRFLHW LLGDUHVWHLQGHSHQGHQW GHRULFHLQGLYLGVDXJUXS

ÌQ JkQGLUHD URPkQHDVF GLQ SHULRDGD LQWHUEHOLF DX DGXV
FRQWULEX LL LPSRUWDQWH OD GHILQLUHD QR LXQLL GH FXOWXU úL D
UDSRUWXULORU HL FX RPXO úL VRFLHWDWHD R VHULH GH WHRUHWLFLHQL FD
331HJXOHVFX3HWUH$QGUHL(XJHQ/RYLQHVFX'LPLWULH*XVWL
/XFLDQ%ODJD7XGRU9LDQXúLDO LL$VWIHO331HJXOHVFXvQWUR
DPSO FRQIUXQWDUH FX FRQFHS LD FLFOLF D OXL 2 6SHQJOHU UHV
SLQJHLQWHUSUHWDUHDGDW GHDFHVWDQR LXQLLGHFXOWXU FDVXP D
SURGXVHORUVXIOHWHúWLDOHSRSRDUHORU(OIDFHLVWRULFXOFRQFHSWXOXL
GHFXOWXU vQFHSkQGGLQFHOHPDLYHFKLWLPSXULúLSkQ vQ]LOHOH
QRDVWUHDILUPkQGF vQ HOHVXULOHFDUHLVHSRWGDDFHVWXLDVXQW
x FHO GH FXOWLYDUH D S PkQWXOXL úL GH UHDOL]DUH D EXQXULORU
PDWHULDOHSHQWUXFDRPXOV úLSRDW PHQ LQHH[LVWHQ D
x FHO GH vQY DUH D GHSULQGHULORU GH D PXQFL PDL ELQH
SHQWUXFDVRFLHWDWHDV SURGXF PDLPXOW
x vQ HOHVXO GH FXOWLYDUH D JXVWXOXL SHQWUX IUXPRV SULQ
PLMORFLUHDDUWHORU3HQWUX1HJXOHVFX GH]YROWDUHDFXOWXULL
úL D FLYLOL]D LHL vQVHDPQ vQVXúL SURJUHVXO LVWRULF DO RPHQLULL úL
QLFLGHFXP GHFOLQXO DFHVWHLD FD vQ FRQFHS LD VSHQJOHULDQ 
Ä3URJUHVXO RPHQLULL D FRQVWDW vQWUR vPEXQ W LUH WUHSWDW D
FRQGL LLORU GH H[LVWHQ SULQ PLMORDFHOH SH FDUH L OH SXQH OD
GLVSR]L LH vQDLQWDUHD HL PDL PXOW VDX PDL SX LQ FRQWLQX vQ
FXOWXU úLFLYLOL]D LH´
2 LQWHUSUHWDUH DVHP Q WRDUH RIHU VRFLRORJXO ' *XVWL
SHQWUXFDUHFRQFHSWXOGHFXOWXU DUHGHDVHPHQHDWUHLvQ HOHVXUL
úLDQXPH
x VLVWHPGHEXQXULFXOWXUDOHFDUHIRUPHD] VWLOXOXQHLHSRFL
LQVWLWX LLOHúLUHJXOLOHSHFDUHDFHVWHDOHDOF WXLHVF
x SURFHVXOGHPLúFDUHúLGHYHQLUHDWLWXGLQHDID GHRSHUD
GHFXOWXU DGLF UDSRUWXOWU LWYLXGHDFWLYLWDWHvQWUHSHUVRDQD
GHFXOWLYDWúLYDORDUHDGHFXOWXU 
3HQWUX 3HWUH $QGUHL FXOWXUD QX HVWH DOWFHYD GHFkW QDWXUD
SXV vQYDORDUHGHF WUHRPXQSURFHVGHQHFRQWHQLW FUHD LHGH
YDORUL 2PXO DSDU LQH GHRSRWULY QDWXULL úL VRFLHW LL HVWH ILLQ 
QDWXUDO UH]XOWDW DO XQHL vQGHOXQJDWH HYROX LL ELRORJLFH GDU úL
 
ILLQ FXOWXUDO UH]XOWDWDOXQRUHIRUWXULPLOHQDUHGHVI úXUDWHGH
RPHQLUHSULQPXQFDúLYLD DFROHFWLY 
3H R SR]L LH OD IHO GH DYDQVDW VH VLWXHD] ( /RYLQHVFX
 SHQWUXFDUHFXOWXUDúLFLYLOL]D LDVXQWGRX QR LXQLVWUkQV
XQLWH Ä'UXPXO GH OD FXOWXU OD FLYLOL]D LH QX HVWH LUHYHUVLELO
GHYHQLQGFRQGL LLOHYLH LLQRDVWUHDFHVWHEXQXULPDWHULDOHLQWU vQ
GHSULQGHUH úL VH SUHIDF FX WLPSXO SULQ DGDSWDUHD OD XQLWDWHD
QRDVWU WHPSHUDPHQWDO vQ YDORUL VXIOHWHúWL FX DOWH FXYLQWH
FLYLOL]D LDVHWUDQVIRUP vQFXOWXU ´/RYLQHVFX YDVXEOLQLD
LQWHUGHSHQGHQ HOH GLQWUH IRUPHOH úL HOHPHQWHOH XQHL FXOWXUL
Ä)RUPXOD HVWHWLF D XQHL FLYLOL]D LL QX WUHEXLH SULYLW FD FHYD GH
VLQHVW W WRUvQQLFLROHJ WXU FXFHOHODOWHIRUPHDOHDFHVWHLFLYL
OL]D LLGLPSRWULY HDQXHGHFkWXQDVSHFWvQVWUkQV GHSHQGHQ 
FX FHOHODOWH DVSHFWH GH QDWXU UHOLJLRDV ILORVRILF SROLWLF úL
FKLDU HFRQRPLF VDX PDL DOHV HFRQRPLF GXS FXP SUHWLQGH
PDWHULDOLVPXO LVWRULF &RQH[LXQHD H SUHD HYLGHQW SHQWUX D PDL
QHFHVLWD GH]YROW UL &UHD LL DOH DFHORUDúL RDPHQL FH WU LHVF VXE
LPSHUDWLYXODFHORUDúLFRQGL LLLVWRULFHWRDWHIRUPHOHFXOWXULLVXQW
OHJDWHvQWUHGkQVHOHSULQWURVWUkQV LQWHUGHSHQGHQ ´
2 FRQWULEX LH GH SUH OD GHILQLUHD FXOWXULL DGXFH 7XGRU
9LDQXÌQF GLQvQWUXQVWXGLXFRQVDFUDWDFHVWHLSUREOHPH
HOVXEOLQLDI U UH]HUYHF ÄGHILQL LDFXOWXULL´WUHEXLHV VFRDW 
vQUHOLHIWUHLHOHPHQWH
x LGHHDGHDFWLYLWDWHRPHQHDVF 
x LGHHDXQHLQDWXULDOHF UHLSRVLELOLW LFXOWXUDOHGH]YROW 
x LGHHDXQHLYDORULFDUHFRQGXFHRSHUDGHFXOWXU 
7XGRU 9LDQX FRQVLGHUD F SULQ DFWXO GH FXOWXU RPXO VH
ULGLF GHDVXSUD VW ULL QDWXUDOH SULQ GH]YROWDUHD úL H[HUFLWDUHD
SXWHULORUVDOHIL]LFHúLVSLULWXDOHFXOWXUDSUHVXSXQkQGPDLvQWkLR
DFWLYLWDWHDSRLRDQXPLW RSR]L LHFXQDWXUDGDUQXXQDUDGLFDO 
FLUH]ROYDELO SHQWUXF SURSXQkQGXúLV ULGLFHRPXOSHVWHVWDUHD
VDQDWXUDO HDvQ HOHJHV GH]YROWHDQXPLWHWU V WXULFDUH LQGH
QDWXUDVD'HDVHPHQHDFXOWXUDvQVHDPQ QXQXPDLWUDQVIRUPDUHD
DFWLY DQDWXULLGDUúLÄSUHOXFUDUHDGDWHORUúLPDWHULDOHORUQDWXUDOH

vQVHQVXOúLvQVOXMEDLGHLLúLDYRLQ HLGHSHUIHF LRQDUHVRFLDO úL
RPHQHDVF ´
'LQ DQDOL]D SUH]HQWDW UH LQHP FkWHYD FDUDFWHULVWLFL FDUH
IDFSRVLELO vQ HOHJHUHDVRFLRORJLF DFXOWXULLúLDQXPH
x LVWRULVPXOFXOWXULORU
x FDUDFWHUXOVWUXFWXUDODOFXOWXULORU
x FDUDFWHUXOSURIXQGQD LRQDODOFXOWXULORU
x FDUDFWHUXO VRFLRGLQDPLF DO FXOWXULORU WUDQVIHUXO HOH
PHQWHORUFXOWXUDOHDOHXQHLFODVHODRDOW FODV úLFKLDUDOHXQXL
SRSRUODXQDOWSRSRUVDXQD LXQH 
x FRQ LQXWXOUDSRUWXOXLGLQWUHFXOWXU úLVXSUDVWUXFWXU PR
PHQWXOIXQF LRQDODOFXOWXULL HWF

7HRULLFXSULYLUHODFXOWXU 
$QWURSRORJLLDXVWXGLDWPXOWFRQFHSWXOGHFXOWXU SHQWUXD
DU WD FXP HYROXHD] LQGLYLGXO vQ PHGLXO V X 'H OD vQFHSXW
DQWURSRORJLDFDúLDOWHGLVFLSOLQHDSDU LQkQGúWLLQ HORUVRFLDOHD
DSHODW OD WHRULL SHQWUX D REVHUYD VRFLHW LOH SULPLWLYH úL
QHRFFLGHQWDOH &X WLPSXO úLD H[WLQV REVHUYD LLOH úL OD FXOWXULOH
VRFLHW LORURFFLGHQWDOH
2 WUHFHUH vQ UHYLVW D OLWHUDWXULL FRQVDFUDWH FRQFHSWXOXL GH
FXOWXU HYLGHQ LD] PXOWLWXGLQHDWHRULLORUFXSULYLUHODFXOWXU 'H
DFHDVW GDW YRP JUXSD DFHVWH WHRULL FRQIRUP FHORU WUHL PRGHOH
SULQFLSDOH SUH]HQWDWH DQWHULRU FDUH vQFHUFDX V U VSXQG OD
vQWUHEDUHDÄ,QGLYLGXOHVWHFHOFDUHFUHHD] VRFLHWDWHDúLFXOWXUDVD
VDXDFHVWHDGLQXUP vOPRGHOHD] SHLQGLYLG"´
3ULPDWHRULHDVXSUDFXOWXULL IXQF LRQDOLVPXO GDUúLDVXSUD
LQGLYLGXOXL úL VRFLHW LL D DYXW WHQGLQ D V VHSDUH FXOWXUD GH FHL
FDUHRWU LHVFRSURGXFúLRFUHHD] RSXQkQGSXUúLVLPSOXFXOWXUD
LQGLYLGXOXL(DO VDIRDUWHSX LQORFSHQWUXOLEHUWDWHDLQGLYLGXOXL
&HD GHD GRXD WHRULH LQWHUDF LRQLVPXO D DFRUGDW R PDL
PDUH LPSRUWDQ UROXOXL LQGLYLGXOXL vQ FDGUXO FXOWXULL VDOH
FRQVLGHUkQG F DFHDVWD GLQ XUP HVWH UH]XOWDWXO LPDJLQD LHL
FRQVWUXF LHLLQGLYLGXOXL
 
&HD GHD WUHLD WHRULH VXV LQH F H[LVW XQ UDSRUW HFKLOLEUDW
vQWUHLQGLYLGúLVRFLHWDWH
3ULPHOHVWXGLLDVXSUDFXOWXULLDXGDWQDúWHUHWHRULHLIXQF LR
QDOLVWH SHQWUX D H[SOLFD UDSRUWXULOH GLQWUH LQGLYLG úL FXOWXU 
)RQGDWRUXOWHRULHLIXQF LRQDOLVWH%URQLVODY0DOLQRZVNLIRUPXOHD] 
DFHOHDúLvQWUHE ULDWkWFXSULYLUHODLQGLYLGFkWúLODVRFLHWDWHÄ&H
IXQF LRQHD] " &XP" 3HQWUX FH"´ 3HQWUX 0DOLQRZVNL FXOWXUD
UHSUH]LQW XQPRGGHDGDSWDUHDLQGLYLGXOXLODPHGLXOQDWXUDOFX
VFRSXOGHDúLVDWLVIDFHWUHEXLQ HOH2ELHFWHOHVDXFRPSRUWDPHQWHOH
FDUH QX VXQW QHFHVDUH VDWLVIDFHULL WUHEXLQ HORU LQGLYLGXOXL VXQW
HOLPLQDWHGLQVRFLHWDWH3UH]HQ DORUvQVRFLHWDWHH[SULP UD LXQHD
ORUGHDIL'DF H[LVW FXOWXU DFHDVWDUH]LG vQUD LXQHDHLGHDIL
8Q DOW DQWURSRORJ IXQF LRQDOLVW &O\GH .OXFNKRKQ 
HYLGHQ LD] XQDOWDVSHFWLPSRUWDQWDOFXOWXULLvQRULFHVRFLHWDWH
FXOWXUDDUHSURSULDVDVWUXFWXU FDUHG XQVHQVILHF UHLDGLQWUH
S U LOH FDUH R FRPSXQ &XOWXUD MRDF XQ URO FRYkUúLWRU vQ GH]
YROWDUHD VRFLDO D LQGLYLGXOXL 'LQ SHUVSHFWLY IXQF LRQDOLVW 
LQGLYLGXOHVWHvQWRWGHDXQDSURGXVXOFXOWXULLVDOH
/D UkQGXO V X LQWHUDF LRQLVPXO VLPEROLF VXV LQH F GLP
SRWULY LQGLYLGXO FUHHD] FXOWXUD ÌQ ORF V SRUQHDVF GH OD
IXQF LD XQHL LQVWLWX LL VDX GH OD XWLOLWDWHD XQXL FRPSRUWDPHQW vQ
VRFLHWDWHLQWHUDF LRQLVPXOVLPEROLFFRQFHSHFXOWXUDFDXQVLVWHP
GHÄVHPQLILFD LL´GHÄVLPEROXULFROHFWLYH´,QGLYL]LLúLJUXSXULOH
DWULEXLH R VHPQLILFD LH GHRVHELW FRPSRUWDPHQWHORU FHORUODO L
&D DWDUH FXOWXUD XQHL VRFLHW L VH FRPSXQH GLQWUXQ DQVDPEOX
GH VHPQLILFD LL VRFLDOH SURGXVH GH VSLULWXO ILHF UXL LQGLYLG
& *HHUW]  $FHDVW FRQFHS LH FX SULYLUH OD FXOWXU VH
vQVFULHvQPRGHOXOLQGLYLGXDOLVPXOXLGLVFXWDWDQWHULRU
3RWULYLW VRFLRORJXOXL IUDQFH] 5D\PRQG %RXGRQ 
IXQF LRQDOLVPXO úL LQWHUDF LRQLVPXO DX XQHOH OLPLWH GHRDUHFH
FXOWXUDQXSRDWHH[SOLFDvQWUHDJDUHDOLWDWHVRFLDO &RPSRUWDPHQWXO
QXDUHFXQHFHVLWDWHRXWLOLWDWH2FXOWXU SRDWHILLQFRHUHQW SHQWUX
F HVWH DGHVHRUL ORFXO FRQIOLFWHORU GH LQWHUHVH úL D WHQVLXQLORU
GLQWUH JUXSXULOH úL LQGLYL]LL GLQWUR DQXPLW VRFLHWDWH 0DL PXOW
FKLDUWUHEXLHUHVSLQV LGHHDF PHPEULLXQHLVRFLHW LSDUWLFLS OD

RFXOWXU XQLF 6RFLHW LOHLQGXVWULDOHDXGHYHQLWSUHDFRPSOH[H
SHQWUX FD XQ VLQJXU VLVWHP FXOWXUDO V ILH GRPLQDQW $SRL
DQWURSRORJLLDXH[DJHUDWLPSRUWDQ DDWULEXLW VRFLDOL] ULLVWDELOLQG
R UHOD LH SUHD GLUHFW vQWUH XQ DQXPLW WLS GH FXOWXU úL R DQXPH
SHUVRQDOLWDWH%RXGRQFRQFKLGHF HVWHSHULFXORVÄV VHH[DJHUH]H
LQIOXHQ D YDORULORU WUDQVPLVH SULQ VRFLDOL]DUH DVXSUD FRPSRUWD
PHQWXOXL´vQWUXFkWLQGLYL]LLDF LRQHD] vQIXQF LHGHLQWHUHVHOHORU
vQDúDIHOvQFkWOHFRQFHSúLDGDSWHD] FRQVWDQWFHHDFHDXvQY DW
ODQRLOHVLWXD LLvQFDUHVHJ VHVFÌQDFHODúLWLPSLVWRULDSHUVRQDO 
úL PHGLXO VRFLDO GH RULJLQH LQIOXHQ HD] vQ PRG GLUHFW DVXSUD
IRUP ULLVRFLHW LL
$FHVWHGRX WHRULLFXSULYLUHODFXOWXU VHED]HD] SHPRGHOH
VRFLRORJLFH FH WUHEXLH UHVSLQVH GHRDUHFH H[DJHUHD] UXSWXUD
GLQWUH LQGLYLGXDO úL VRFLDO úL QH EORFKHD] vQWUR GH]EDWHUH I U 
LHúLUHÌQF GLQDQWURSRORJXODPHULFDQ(GZDUG6DSLU 
UHVSLQJHDDFHDVW PDQLHU GHDH[SOLFDLQGLYLGXOSULQFXOWXU (O
VXV LQH F LQGLYLGXO HVWH XQ WRW FH GHYLQH GLILFLO GH H[SOLFDW DWkW
GLQ SXQFW GH YHGHUH ELRORJLF FkW úL SVLKRORJLF úL VRFLRORJLF GH
XQGH QHFHVLWDWHD XQXL PRGHO HFKLOLEUDW ÌQ VSDWHOH ILHF UXL
FRPSRUWDPHQWLQGLYLGXDOH[LVW SUH]HQ DVRFLHW LLúLDFXOWXULL3H
GH DOW SDUWH ILHFDUH FRPSRUWDPHQW FROHFWLY VH H[SULP vQ
FRPSRUWDPHQWH LQGLYLGXDOH (VWH SULQ XUPDUH R IDOV GLOHP V 
YUHL V RSXL VRFLDOXO úL LQGLYLGXDOXO úL V GDL XQXLD PDL PXOW 
LPSRUWDQ vQWURDQDOL] VRFLRORJLF 
3HQWUX GH]EDWHUHD SUREOHPHL FXOWXULL DGRSW P RSWLFD XQXL
PRGHOHFKLOLEUDW
3HQWUX PXO L RDPHQL FXOWXUD UHSUH]LQW FDQWLWDWHD GH
FXQRúWLQ HSHFDUHRSRVHG RSHUVRDQ 6HVSXQHvQPRGFXUHQW
GHVSUHRSHUVRDQ LQVWUXLW F HVWHFXOWLYDW &XOWXUDHVWHvQDFHVW
FD] VLQRQLP FX HUXGL LD 'DU DFHVWD QX HVWH VHQVXO FXOWXULL GLQ
úWLLQ HOHXPDQH
ÌQDQXO(GZDUG%7D\ORUGHILQHDFXOWXUDFDXQVLVWHP
FRPSOH[ GH FXQRúWLQ H FUHGLQ H DUWH OHJL PRUDO PRUDYXUL
FXWXPH DOWH FDSDFLW L XPDQH úL GHSULQGHUL GREkQGLWH GH RP FD
 
PHPEUXDOXQHLVRFLHW L$FHDVW GHILQL LHSDUHDFFHSWDW D]LGH
PDMRULWDWHDVRFLRORJLORUúLDQWURSRORJLORU
&XOWXUD vQVHDPQ XQ PLOLRQ GH PLFL GHWDOLL UHIHULWRDUH OD
PRGXULOH QRDVWUH GH D JkQGL VLP L úL DF LRQD vQ YLD D FRWLGLDQ 
* 5RFKHU  ,QGLYL]LL VH DVHDP Q VDX VXQW GLIHUL L SULQ
WU V WXUL GH FXOWXU $FHVWH SDUWLFXODULW L VXQW WUDQVPLVH GLQ
JHQHUD LHvQJHQHUD LHSULQLQWHUPHGLXOIDPLOLHLúLDOHGXFD LHLvQ
JHQHUDOÌQGHFXUVXOVRFLDOL] ULLLQGLYLGXOvQYD F HVWHPHPEUX
DOXQRUJUXSXULFXFDUHVHSRDWHLGHQWLILFDFXFDUHSRDWHVWDELOL
UHOD LLDIHFWLYHúLFRPXQLFDÌQYD GHDVHPHQHDV VHGLVWLQJ 
GH DOWH JUXSXUL FDUH QXL vPS UW úHVF FXOWXUD 3ULQ XUPDUH FXO
WXUDDGXQ ODXQORFLQGLYL]LLFDUHRvPS UW úHVF
)LJXUDQUHYLGHQ LD] IDSWXOF vQJHQHUDOFXOWXUDMRDF 
URO GH ILOWUX vQ SHUFHSHUHD OXPLL 3H GH R SDUWH FUHLHUXO HVWH XQ
UHFHSWDFXO DFWLY DOHJH LQIRUPD LLOH OH FRQGHQVHD] úL DGDSWHD] 
QRLORUVLWXD LL3HGHDOW SDUWHOXPHDH[WHULRDU VHFRPSXQHGLQ
RELHFWHQHvQVXIOH LWHúLILLQ HYLLURFLDQLPDOHDO LRDPHQL$VWIHO
DWXQFLFkQGHSHUFHSXW OXPHDH[WHULRDU FXOWXUDLQWHUYLQHFDXQ
ILOWUXvQUDSRUWXULOHFXFHLODO L)LJQU&XOWXUDLQIOXHQ HD] SHUFHS LDDVXSUDOXPLL


(OHPHQWHOHFXOWXULL
&DUHVXQWSULQFLSDOHOHDVSHFWHFDUHYDULD] GHODRFXOWXU 
ODDOWD"
2ULFHFXOWXU VHFDUDFWHUL]HD] SULQWUXQOLPEDMVLPEROXUL
RLGHRORJLH DQVDPEOXGHFUHGLQ H YDORULPRGHOHGHFRPSRUWD
PHQWúLWUDGL LL
6 H[DPLQ PSHUkQGDFHVWHDVSHFWH
/LPEDMXO
3ULPXO HOHPHQW FDUH QH GLVWLQJH GH DQLPDOH HVWH OLPEDMXO
VLPEROLF /LPEDMXO D GREkQGLW GLIHULWH IRUPH OD RDPHQL FRQ
WULEXLQG OD GLIHUHQ LHUHD FXOWXULORU úL HWQLLORU /LPEDMXO SHUPLWH
UHSUH]HQWDUHD OXPLL FX DMXWRUXO VLPEROXULORU )LHFDUH HWQLH DUH
SURSULLOH VLPEROXUL úL SURSULXO OLPEDM ILHFDUH JUXS DUH SURSULD
PDQLHU GHDGHVHPQDOXFUXULOHGHDOHRUGRQDúLLQWHUSUHWD
/LPEDMXO LD FRORUDWXUD PHGLXOXL VRFLDO GH RULJLQH 8QHOH
GLQWUHFXYLQWHOHIRORVLWHvQWUXQPHGLXGHVHPQHD] RELHFWHIDPL
OLDUH úL H[SULP UDSRUWXULOH GLQWUH VH[H HWQLL VDX FODVH VRFLDOH
/LPEDMXOQXHVWHQXPDLXQPLMORFGHFRPXQLFDUHHOWUDQVPLWHúL
RYL]LXQHDVXSUDOXPLLSULQFDUHVXQWLOXVWUDWHGLIHUHQ HOHGLQWUH
VH[HHWQLLFODVHVRFLDOH
6LPEROXULOH
5HSUH]HQWDUHDOXPLLWUHFHSULQVLPEROXULOHODFDUHDGHU XQ
JUXSVDXRVRFLHWDWHÌQRULFHFXOWXU VLPEROXULOHVXQWHVHQ LDOH
SHQWUXFRPXQLFDUHúLYLD DVRFLDO 
ÌQ VHQV HWLPRORJLF XQ VLPERO HVWH XQ ÄVHPQ GH UHFX
QRDúWHUH´vQWUHGRX VDXPDLPXOWHSHUVRDQHÌQRULFHVRFLHWDWH
YLD D VRFLDO HVWH RUJDQL]DW vQ MXUXO VLPEROXULORU FDUH DX R
VHPQLILFD LHDEVWUDFW 6LPEROXOSRDWHILXQRELHFWXQDQLPDOR
SODQW XQ VXQHW R FXORDUH XQ FXYkQW XQ JHVW HWF 'H SLOG 
SRUXPEHOXO HVWH VLPEROXO S FLL LQLPD VLPEROL]HD] LXELUHD
OLWHUD9HVWHVLPEROXOYLFWRULHLúDPG

 
ùLYHúWPLQWHOHDXRIXQF LHVLPEROLF 3XUWDUHDXQRUKDLQH
YHFKL VDX D XQRUD QRL UXSWH LQWHQ LRQDW VHUYHúWH XQRU WLQHUL V 
H[SULPHUHYROWDID GHDGXO LúLV VHGLVWLQJ GHWLQHULLFDUHVH
vPEUDF vQWURPDQLHU WUDGL LRQDO 
6LPEROXULOH DX úL R PDUH vQF UF WXU DIHFWLY (VWH FD]XO
GUDSHOHORUGHSLOG UHSUH]HQW ULVDFUHDOHSRSRDUHORU&DXUPDUH
HVWHILUHVFFDJHVWXOF OF ULLvQSLFLRDUHDGUDSHOXOXLXQXLSRSRUV 
SURYRDFHPkQLDDFHVWXLD$GH]LXQHDODDVHPHQHDVLPEROXULFRQ
VROLGHD] DSDUWHQHQ D OD XQ JUXS VDX OD R QD LXQH úL DPSOLILF 
VHQWLPHQWXOGHFRH]LXQH
6LPEROXULOH úL OLPEDMXO VXQW LQWHUGHSHQGHQWH úL IRUPHD] 
XQFRGGHFRPXQLFDUHVRFLDO vQWUHPHPEULLDFHOHLDúLFXOWXUL
,GHRORJLLOH
,QGLYLGXOvúLSXQHvQFXUVXOYLH LLvQWUHE ULLPSRUWDQWH'H
FHVXQWV UDF"([LVW YLD GXS PRDUWH"'HFHV PXQFHVF"&XP
VHVFKLPE RVRFLHWDWH"HWF
,GHRORJLLOH FRQVWLWXLH U VSXQVXULOH OD DFHVWH vQWUHE UL (OH
VXQW vQ IRQG SULQFLSDOHOH FUHGLQ H FDUH FLUFXO vQWUR VRFLHWDWH
2LGHRORJLHHVWHFDUDFWHUL]DW SULQGRX HOHPHQWHLPSRUWDQWHÌQ
SULPXOUkQGRULFHLGHRORJLHHVWHXQWRWFRHUHQWXQDQVDPEOXGH
QR LXQLFDUHVHDUPRQL]HD] vQWUHHOH'HSLOG RLGHRORJLHQXVH
SRDWH vQWHPHLD FRQFRPLWHQW SH H[LVWHQ D OXL 'XPQH]HX úL SH
LQH[LVWHQ DVDÌQDOGRLOHDUkQGRULFHLGHRORJLHRULHQWHD] JKL
GHD] FRPSRUWDPHQWHOH PHPEULORU XQHL VRFLHW L /LEHUDOLVPXO
VRFLDOGHPRFUD LD QD LRQDOLVPXO IHPLQLVPXO HFRORJLVPXO HWF
VXQW H[HPSOH GH LGHRORJLL FDUH FRQWULEXLH vQWUR P VXU 
LPSRUWDQW OD FODULILFDUHD SULRULW LORU úL YDORULORU SH FDUH R
FROHFWLYLWDWHGRUHúWHV OHDSHUHúLV OHSURPRYH]H
9DORULOH
2 YDORDUH HVWH FHHD FH XQ LQGLYLG JUXS VDX VRFLHWDWH
FRQVLGHU FDGH]LUDELO(VWHRUHOD LHIXQF LRQDO vQWUHXQRELHFW
úLXQVXELHFW8QLLLQGLYL]LDGHU ODYDORULOHGRPLQDQWHDOHXQHL
VRFLHW L vQ YUHPH FH DO LL DX YDORUL IRDUWH SHUVRQDOH )LH F 

YDORULOHVXQWFROHFWLYHVDXLQGLYLGXDOHRDPHQLLDXQHYRLHGHHOH
SHQWUXDúLHYDOXDDF LXQLOH
9DORULOHYDULD] vQIXQF LHGHHSRFLúLGHFXOWXU ÌQILHFDUH
HSRF XQHOHYDORULGHYLQGRPLQDQWHvQWURVRFLHWDWH'HSLOG XQ
VWXGLXHIHFWXDWvQ&DQDGDUHIHULWRUODHYROX LDYDORULORURFFLGHQWDOH
vQLQWHUYDOXOHYLGHQ LD] F LQGLYL]LLRSWHD] SURJUHVLY
SHQWUXYDORULD[DWHSHSURSULDGH]YROWDUHvQFD]XOYLH LLSULYDWH
0RGHOHOHGHFRPSRUWDPHQW
3HQWUX FD R FXOWXU V ILH YLDELO WUHEXLH FD PHPEULL
VRFLHW LLV vPS UW úHDVF DFHHDúLYL]LXQHDVXSUDOXPLLYDORULOH
LPSRUWDQWHVLPEROXULOHúLROLPE FRPXQ 0DLPXOWFRPSRUWD
PHQWHOH PHPEULORU WUHEXLH V ILH FRQIRUPH FX YDORULOH úL FX
YL]LXQHDDVXSUDOXPLLFDUHVXQWGRPLQDQWHvQWURVRFLHWDWH

(YROX LDYDORULORUvQSHULRDGD
vQVRFLHW LOHRFFLGHQWDOH
 ± ± ±
)XQGDPHQW 'RPLQDUHD 'RPLQDUHDLGH &UL]DFXQRDúWHULL
FXOWXUDO LGHRORJLHL RORJLHLúWLLQ LILFH úWLLQ LILFHúLSOXUDOLVP
LGHRORJLH UHOLJLRDVH úLDSURJUHVXOXL FXOWXUDO
9DORDUHD ,QGLYLGXOHVWHGH ,QGLYLGXO ,QGLYLGXOUHJH
FHQWUDO ILQLWSULQDSDUWH GREkQGHúWH vQWUHJXOFRQVXPHVWH
QHQ DVDODJUXS DXWRQRPLH FHQWUDWSHLQGLYLGúL
,PSRUWDQ DDXWR 9LD DVDSULYDW SHFRUSXOV X,QGLYLGXO
ULW LLSDWHUQDOH VHH[WLQGH VHGHWDúHD] GHJUXS
&DGUH ,PSRUWDQ DIDPL ,QGLYLGXO 6SDUJHUHDIDPLOLHL
VRFLDOH OLHLúLDDXWRULW LL FRQWHVW IDPLOLD /HJ WXULOHvQWUH
SDWHUQDOH6SD LXO úLDXWRULWDWHD LQGLYL]LVHUHGHILQHVF
SULYDWFRLQFLGHFX WDW OXL/HJ WXULOH )LHFDUHHVWHFHQWUDW
IDPLOLDúLVDWXO VHVSHFLDOL]HD] SHGH]YROWDUHD
ORFXLQ HPRGHUQH SURSULLORUFDSDFLW L
FXVSD LLvQFKLVH $SDUL LDWLSXULORUGH
IDYRUDELOHYLH LL IDPLOLL&UHúWHUHD
SULYDWH QXP UXOXLGLYRU XULORU
,QWHURJD LLDVXSUD
VHQVXOXLPXQFLL
 
 ± ± ±
)XQGDPHQW 'RPLQDUHD 'RPLQDUHDLGH &UL]DFXQRDúWHULL
FXOWXUDO LGHRORJLHL RORJLHLúWLLQ LILFH úWLLQ LILFHúLSOXUDOLVP
LGHRORJLH UHOLJLRDVH úLDSURJUHVXOXL FXOWXUDO
1RUPHGH 2DPHQLLVHUHIHU & XWDUHDXQHL ,PSRUWDQ D
FRPSRUWD ODWUDGL LHvQ SR]L LLVRFLDOH LQGLYLGXOXLúLD
PHQW FRPSRUWDPHQWHOH ULGLFDWH GUHSWXULORUVDOH
ORU5H]LVWHQ úLDUHXúLWHL &RPSHWL LD
ODVFKLPEDUH ILQDQFLDUH LQGLYLGXDO HVWH
 &UHúWHUHD IRDUWHSXWHUQLF 
FRQVXPXOXL vQYHGHUHDRFXS ULL
LPSRUWDQ D XQXLORFLPSRUWDQW
DFRUGDW vQVRFLHWDWH
ORFXLQ HL
OLQLúWLWH
DXWRPRELOXOXL
WHOHYL]LXQLL
0RGXUL $VSLUD LLOHúL &RQWHVWDUHD 'LIHUHQ LHUHDFDGUHORU
GHYLD QRUPHOHVRFLDOH QRUPHORU GHYLD 6O ELUHD
VXQWIRDUWHELQH WUDGL LRQDOHúL QRUPHORUVRFLDOH
GHILQLWHúLODV H[SHULPHQWDUHD RPRJHQH
SX LQVSD LX GHQRLVROX LL xFUHúWHUHDQXP UXOXL
DOHJHULORU FHQWUDWHSHFXSOX FHOLEDWDULORUFDUH
LQGLYLGXOXL WU LHVFL]ROD L
xH[SHULPHQWDUHD
VROLGDULW LLODVFDUD
PLFLORUJUXSXUL
úLvQDIDUDIDPLOLHL
'XS 5&DPSHDXúLDO,QGLYLGXHWVRFLpWpS

0RGHOHOH GH FRPSRUWDPHQW UHSUH]LQW GH IDSW LPDJLQL
LGHDOHFXSULYLUHODIHOXULOHQRDVWUHGHDDF LRQD
(OHUHSUH]LQW XQDQVDPEOXGHFDOLW LúLGHGHIHFWHDWULEXLWH
XQXL FRPSRUWDPHQW SH FDUH VRFLHWDWHD vO YDORUL]HD] 0RGHOHOH
GHFRPSRUWDPHQWDGRSWDWHúLDF LXQLOHFDUHOHvQVR HVFVHED]HD] 
SHYDORULOHvQFDUHVHFUHGHFHOPDLPXOW$FHVWHFRPSRUWDPHQWH
VXQW vQ JHQHUDO VWDELOH UH]LVW OD VFKLPE UL 1X QH PRGLILF P

FRPSRUWDPHQWHOH vQ ILHFDUH ]L $ L VFKLPED FRPSRUWDPHQWXO
vQVHDPQ DSXQHVXEVHPQXOvQWUHE ULLYDORULOHúLVLPEROXULOHSH
FDUHDFHVWHDVHVSULMLQ 
0RGHOHOHGHFRPSRUWDPHQWGDXQDúWHUHODPRGXULGHYLD 
FDUH SRW V YDULH]H GH OD XQ LQGLYLG OD DOWXO vQ FDGUXO DFHOHLDúL
FXOWXUL 'H SLOG vQWUR IDPLOLH XQXO GLQWUH PHPEUL VH SRDWH
RULHQWD VSUH R FRQIHVLXQH UHOLJLRDV XQ DOWXO VSUH PLúFDUHD
VLQGLFDO vQ YUHPH FH DOWXO VSUH SUDFWLFD GUHSWXOXL &HOH WUHL
SHUVRDQHQXVXQWJKLGDWHGHDFHOHDúLPRGHOHGHFRPSRUWDPHQWúL
QXDGHU ODDFHHDúLLGHRORJLHYDORULúLVLPEROXUL

7UDGL LLOH
2PDUHSDUWHGLQJHVWXULOHQRDVWUHVXQWIRQGDWHSHWUDGL LL
(OHVXQWPRGXULGHDJkQGLVLP LúLDF LRQDSURSULLXQHLVRFLHW L
úL WUDQVPLVH GH OD R JHQHUD LH OD DOWD 7UDGL LD UHSUH]LQW PRúWH
QLUHD SH FDUH R VRFLHWDWH R WUDQVPLWH WLQHULORU 9LD D vQ VRFLHWDWH
SUHVXSXQHXQPLQLPXPGHRUJDQL]DUHúLGHUHJXOL&XOWXUDSUHVFULH
PRGHOH GH FRPSRUWDPHQW FDUH VH DVRFLD] WRWGHDXQD QRUPHORU
VRFLDOHED]DWHvQSDUWHSHDFHVWHWUDGL LL$FHVWHQRUPHFRQVWLWXLH
YHULWDELOH UHSHUH FDUH GLFWHD] RDPHQLORU FH WUHEXLH V IDF V 
VSXQ úLV JkQGHDVF $QVDPEOXOPRGHOHORUGHFRPSRUWDPHQWúL
D QRUPHORU IRUPHD] SDUWHD YL]LELO D WUDGL LLORU XQHL FXOWXUL vQ
WLPSFHLGHRORJLLOHúLYDORULOHUHSUH]LQW ID DLQYL]LELO 
ÌQ RULFH FXOWXU WUDGL LD VHPQLILF QXFOHXO VWDELO WUDQVPLV
GHODRJHQHUD LHODDOWD7UDGL LDvQVHDPQ FHHDFHU PkQHDWXQFL
FkQG R QRX JHQHUD LH vQYD V JkQGHDVF V VH FRPSRUWH vQ
PRGDXWRQRPLQGHSHQGHQW
&XOWXUD VH WUDQVPLWH GLQ JHQHUD LH vQ JHQHUD LH 3RWULYLW OXL
(GJDU0RULQ QRLOHJHQHUD LLvúLVWDELOHVFPRGDOLW LOHFDUH
OHSHUPLWV VHDGDSWH]HúLV úLDGDSWH]HFUHGLQ HOHúLFRPSRUWD
PHQWHOH OD QRLOH VLWXD LL &D DWDUH FXOWXUD LQWHUYLQH GLUHFW vQ
GH]YROWDUHDSROXOXLVRFLDODOLGHQWLW LL

 

$GDSWDUHGXS 5&DPSHDXúLDO,QGLYLGXHWVRFLpWp
)LJXUDQU5H]XP DVSHFWHOHLPSRUWDQWHDOHFXOWXULL

3ULQFLSDOHOHIXQF LLDOHFXOWXULL
6WXGLXOGLIHULWHORUVRFLHW LDFRQGXVODSXQHUHDvQHYLGHQ 
DSDWUXIXQF LLLPSRUWDQWHDOHFXOWXULL
3ULPDHVWHIXQF LDGHDGDSWDUH3HQWUXDQWURSRORJXODPH
ULFDQ&O\GH.OXFNKRKQFXOWXUDSHUPLWHLQGLYLGXOXLDGDSWDUHDOD
PHGLXO JHRJUDILF úL FOLPDWLF RIHULQGXL XQ DQVDPEOX GH VROX LL
SHQWUXUH]ROYDUHDSUREOHPHORUGHVXSUDYLH XLUH ORFXLQ KUDQ 
vPEU F PLQWH HWF 'DWRULW FXOWXULL VRFLHW LOH XPDQH VDX
SXWXWDGDSWDFOLPDWXOXLPDLUHFHVDXPDLFDOGFHUFXOXLSRODUVDX
GHúHUWXOXL
2 DOW IXQF LH D FXOWXULL HVWH FRPXQLFDUHD 8QLL DXWRUL
FRQVLGHU F DFHDVWD DU IL SULQFLSDOD VD IXQF LH &RPXQLFDUHD
SUHVXSXQH IRORVLUHD OLPEDMXOXL úL VLPEROXULORU FDUH GLVWLQJ JUX
SXULOH VRFLDOH vQWUH HOH úL SH DFHVWHD GH DQLPDOH &RPXQLFDUHD
vQWUHLQGLYL]LVHVWDELOHúWHPDLXúRUvQFDGUXODFHOHLDúLFXOWXUL
2 D WUHLD IXQF LH D FXOWXULL SHUPLWH PHPEULORU VRFLHW LL V 
SUHYDG FRPSRUWDPHQWHOH FHORUODO L /D RP FXOWXUD MRDF 
DFHODúL URO SUHFXP LQVWLQFWXO OD DQLPDO 6SUH GHRVHELUH GH
DQLPDOH FDUH DX FRPSRUWDPHQWH LQVWLQFWLYH ILLQ D XPDQ QX
GLVSXQHGHFRPSRUWDPHQWHvQQ VFXWH(DvQYD FRPSRUWDPHQWHOH
GHDOXQJXOYLH LLÌQWURFXOWXU LQGLYL]LLDGRSW FRPSRUWDPHQWH
DVHP Q WRDUH úL DX DúWHSW UL SUHFLVH XQLL ID GH DO LL 'DF HVWH
FXQRVFXW FXOWXUD XQXL SRSRU VH SRW SUHYHGHD vQ SDUWH úL
FRPSRUWDPHQWHOHLQGLYLGXDOHDOHPHPEULORUV L
&HD GHD SDWUD IXQF LH DUH vQ YHGHUH IDSWXO F R FXOWXU 
IDYRUL]HD] DQXPLWH WLSXUL GH UHOD LL DIHFWLYH vQWUH LQGLYL]LL
FDUHDSDU LQXQXLJUXS(DSURSXQHLQGLYLGXOXLLGHQWLILFDUHDFX
DFHOHDúL YDORUL VLPEROXUL QRUPH úL PRGHOH GH FRQGXLW 6H
DVLJXU DVWIHOXQLWDWHDJUXSXOXL

(YROX LHVRFLRFXOWXUDO 
$OW GDW WUDGL LLOH I FHDX SRVLELOH VFKLPEXO úL YHFLQ WDWHD
vQWUH PHPEULL XQHL FRPXQLW L )LHFDUH vO FXQRúWHD SH FHO ODOW
 
$FHDVW FXQRDúWHUH FUHD XQ VHQWLPHQW GH DSDUWHQHQ OD FRPX
QLWDWH IRDUWH SXWHUQLF 'HVLJXU PXOWH GLQWUH DFHVWH WUDGL LL DX
VO ELW VDX DX GLVS UXW FRPSOHW OXkQG FX HOH úL VHQWLPHQWXO GH
DSDUWHQHQ $VW ]L UHOD LLOH DX GHYHQLW PDL LPSHUVRQDOH 'H
SLOG P FHODUXO VDX EUXWDUXO GH DOW GDW FXQRúWHDX WUHEXLQ HOH
ILHF UXLFOLHQWúLU VSXQGHDXDúWHSW ULORUORUvQWLPSFHvQ]LOHOH
QRDVWUHvQPDULOHRUDúHVHUYLFLLOHVXQWLPSHUVRQDOHúLUHFL
&UHúWHUHDLQGLYLGXDOLVPXOXL
0DUHOHVRFLRORJIUDQFH](PLOH'XUNKHLPDGHVFULVHYROX LD
VRFLHW LORUvQGHRVHELGLQSHUVSHFWLYDOHJ WXULORUDIHFWLYHGLQWUH
LQGLYL]L 'XUNKHLP D REVHUYDW F vQ VRFLHW LOH WUDGL LRQDOH
VRFLHWDWHD SUHLQGXVWULDO LQGLYLGXO VH LGHQWLILFD FX JUXSXO úL
HUDDEVRUELWGHHO)LHFDUHPHPEUXWUHEXLDV DGHUHODYDORULOHúL
FRPSRUWDPHQWHOH SUHVFULVH GH JUXS $EDWHULOH QX HUDX WROHUDWH
$FHDVW OHJ WXU DIRVWQXPLW GH'XUNKHLPVROLGDULWDWHPHFDQLF 
7RWRGDW 'XUNKHLPDFRQVWDWDWF RGDW FXLQGXVWULDOL]DUHD
VHPDQLIHVW LQGLYLGXDOLVPXOGHILHFDUHGDW FkQGPHPEULLVRFLH
W LLXUP UHVFSURSULLOHRELHFWLYHDPHQLQ kQGRUGLQHDSXEOLF ÌQ
DFHDVW VRFLHWDWH LQGLYLGXO WUHEXLH V VH VLQJXODUL]H]H V IDF 
GRYDGDLQL LDWLYHLúLDXWRQRPLHL/DvQFHSXWXOVHFROXOXLDO;;OHD
'XUNKHLPVHVL]DVHGHMDRVO ELUHDUHOD LLORUDIHFWLYHGLQFDGUXO
IDPLOLHL D FDUWLHUXOXL D PHGLXOXL GH PXQF SULQ GLYL]LXQHD úL
VSHFLDOL]DUHD VDUFLQLORU (O PHQ LRQD úL GLVSDUL LD VDX VO ELUHD
QRUPHORU FDUH UHJOHPHQWHD] FRPSRUWDPHQWHOH vQGHRVHEL FHOH
UHOLJLRDVH$FHDVW GH]LQWHJUDUHVRFLDO FDUHVHPDQLIHVW vQVR
FLHWDWHGHILHFDUHGDW FkQGYDORULOHFRPSRUWDPHQWHOHúLWUDGL LLOH
VHVFKLPE UDSLGFRQGXFHODRIRUP GHVROLGDULWDWHLPSHUVRQDO 
SHFDUH'XUNKHLPRQXPHúWHVROLGDULWDWHRUJDQLF 
$FHVWHL HYROX LL D VRFLHW LL vL DWULEXLH 'XUNKHLP FUHúWHUHD
UDWHLVLQXFLGHULORU(OGHPRQVWUHD] F FXFkWVRFLHW LOHVHGH]
YROW FXDWkWQRUPHOHVRFLDOHvLLQWHJUHD] PDLGLILFLOSHLQGLYL]L
6RFLHW LOHPRGHUQHFDUHFXQRVFSUREOHPHGHLQWHJUDUHDXRUDW 
DVLQXFLGHULLPDLULGLFDW GHFkWDVRFLHW LORUWUDGL LRQDOH


$GDSWDUHGXS 5&DPSHDXúLDO,QGLYLGXHWVRFLpWp
)LJXUDQU
([DPLQkQG R VHULH GH DUJXPHQWH úL DQVDPEOXO VWDWLVWLFLORU
H[LVWHQWH 'XUNKHLP WUDJH FRQFOX]LD F VLQXFLGHUHD QX HVWH XQ
JHVW VWULFW LQGLYLGXDO úL GH QDWXU SVLKRORJLF (O HPLWH LSRWH]D
XQHL LQWHJU UL LQVXILFLHQWH D LQGLYLGXOXL vQ VRFLHWDWH LQWHJUDUH
FDUH VH P VRDU SULQ JUDGXO GH SDUWLFLSDUH IDPLOLDO UHOLJLRDV 
SROLWLF úLVRFLDO 3RWULYLWOXL'XUNKHLPFXFkWXQLQGLYLGHVWH
PDLELQHLQWHJUDWVRFLDOFXDWkWHOULVF PDLSX LQV VHVLQXFLG 
5HJXODULWDWHDUDWHORUVLQXFLGHULLGHODXQDQODDOWXOvQ ULOH
VWXGLDWH SHUPLWH FRQVLGHUDUHD VLQXFLGHULL FD XQ IDSW VRFLDO
SUHYL]LELOFDRULFHDOWIHQRPHQVRFLDO
 

'XUNKHLPGLVWLQJHWUHLWLSXULGHVLQXFLGHUHHJRLVW DOWUXLVW 
úLDQRPLF 
6LQXFLGHUHD GH WLS HJRLVW VH GHILQHúWH SULQ QHLQWHJUDUHD
vQWUXQ JUXS VRFLDO GDW IDPLOLH UHOLJLH SDUWLG SROLWLF 3RWULYLW
OXL 'XUNKHLP E UED LL úL IHPHLOH VXQW vQFOLQD L V úL LD YLD D
DWXQFLFkQGQXVHJkQGHVFGHFkWODHL
6LQXFLGHUHDDOWUXLVW UH]XOW GLQWURLQWHJUDUHSUHDSXWHUQLF 
DLQGLYLGXOXLODLPSHUDWLYHOHJUXSXOXL
6LQXFLGHUHDDQRPLF DUHGUHSWFDX]HGH]LQWHJUDUHDVRFLDO 
úL VO ELUHD UHOD LLORU GLQWUH LQGLYLG úL JUXS ÌQ SHULRDGHOH GH
U VWXUQ UL HFRQRPLFH FUL]H úRPDM DFFHQWXDW XUEDQL]DUH HWF 
UDWD VLQXFLGHULL FUHúWH vQ UkQGXO YLFWLPHORU DFHVWRU SHUWXUE UL
$FHVW WLS GH VLQXFLGHUH FRQVWLWXLH R LSRWH] LQWHUHVDQW SHQWUX
VWXGLHUHDWXOEXU ULORUFXOWXUDOHGLQWURVRFLHWDWHúLQDWXUDUHOD LLORU
GLQWUHLQGLYL]LúLPHGLXOVRFLDO
ÌQ HVHQ FKLDU GDF VLQXFLGHUHD HVWH XQ JHVW LQGLYLGXDO
FDX]HOH HL VXQW SRWULYLW OXL 'XUNKHLP VRFLDOH úL UH]LG vQ
UXSHUHDOHJ WXULORUGLQWUHLQGLYLGúLVRFLHWDWH

(YROX LDVSD LXOXLSULYDWúLSXEOLF
6WXGLXOFXOWXULLPRGHUQHHYLGHQ LD] IDSWXOF IURQWLHUDGLQWUH
LQGLYLGúLFXOWXU VDGHSODVDWvQWURPDQLHU UDGLFDO 3ULQVLPSOD
REVHUYD LHVHFRQVWDW WUDQVIRUP ULOHDS UXWHvQFRPXQLFDUHDvQWUH
SHUVRDQHÌQWRDWH IRUPHOH GH FRPXQLFDUHGUDJRVWHDGLQWUHLQGL
YL]L VH H[SULP SULQ LQWHUPHGLXO XQXL FRG GHWHUPLQDW GH FXOWXUD
F UHLDvLDSDU LQFHOHGRX ILLQ H
Ä9LD DSULYDW QXHVWHRUHDOLWDWHQDWXUDO GDW GHODvQFH
SXWXULHVWHRUHDOLWDWHLVWRULF FRQVWUXLW vQPRGXULVSHFLILFH
GHGLIHULWHOHVRFLHW L´ 3K$UULqV*'XE\ 
ÌQ (YXO 0HGLX FX H[FHS LD QRELOLORU LQGLYLGXO QX DYHD
YLD SULYDW GHSHQGHQ DGHJUXSHUDWRWDO ,QGLYLGXOvQFRQMXUDW
GHDLV LWUHEXLDV U PkQ WRWGHDXQDvQIDPLOLHvQFDGUDW úLHD

GH YHFLQL 1X H[LVWD QLFLXQ VSD LX SULYDW DWkW vQ FDV FkW úL vQ
RUDú SHQWUX DL SHUPLWH LQGLYLGXOXL V VH L]ROH]H GH FHLODO L
PHPEUL DL IDPLOLHL 7R L WU LDX vQ DFHHDúL ORFXLQ &DVD QX
GLVSXQHD GHFkW GH R VLQJXU vQF SHUH vQ FDUH VH J WHD VH
SHWUHFHD úL VH GRUPHD ,QGLYLGXO FDUH vQFHUFD V VH L]ROH]H GH
FHLODO LPHPEULDLIDPLOLHLúLGHYHFLQLHUDHWLFKHWDWFDÄVWU LQ´
I FHDRELHFWXOXQHLLQWHQVHSUHVLXQLGLQSDUWHDJUXSXOXLSHQWUXD
VH LQWHJUD DFHVWXLD $XWRULWDWHD SDUHQWDO VH SXWHD H[HUFLWD I U 
OLPLWH DVXSUD FRSLLORU 3kQ OD vQFHSHUHD VHFROXOXL DO ;;OHD
YLD D SULYDW D PDMRULW LL LQGLYL]LORU VD LGHQWLILFDW FX FHD D
IDPLOLHLúLDFRPXQLW LL
3URJUHVLY vQV FODVD FRQGXF WRDUH vQFHSH V WUDQVIRUPH
LQWHULRUXOFDVHORU(DVHGHOLPLWHD] GHFODVDV UDF úLGHORFXULOH
GHVFKLVH1HPDLVXSRUWkQGSUHVLXQLOHVRFLDOHFDXW V DPHQDMH]H
VSD LL IDYRUDELOH LQWLPLW LL vQ FDUWLHUH QRL GHSDUWH GH PDVHOH
SRSXODUH $FHVWD D IRVW vQFHSXWXO VSD LLORU UH]HUYDWH RGLKQHL úL
GLYHUVHORU DFWLYLW L IDPLOLDOH ÌQ DFHVW FDGUX SUHFLV LQGLYLGXO
GHSDUWH GH RFKLL FHORUODO L D vQFHSXW V PRGHOH]H SX LQ FkWH
SX LQXQLYHUVXOV XSULYDW
7UDQVIRUPDUHD VSD LLORU GH ORFXLW QX H[SOLF LQWHJUDO GH]
YROWDUHDYDORULORULQGLYLGXDOHSUHFL]HD] 3K$UULqV6FKLPEDUHD
WUDGL LLORUIDPLOLDOHúLUHGXFHUHDUHODWLY DSXWHULLFXSOXOXLDVXSUD
FRSLLORUFDúLDLQIOXHQ HLGRPLQDQWHDWDW OXLvQFDGUXOIDPLOLHL
DXI FXWSRVLELOFDLQGLYLGXOV úLFUHH]HXQVSD LXGRDUSHQWUXHO
/DvQFHSXWXOVHFROXOXLDO;;OHDYDORULOHFDUHVHGH]YROW VXQW
D[DWHSHFXOWXOFRUSXOXL3UHRFXSDUHDSHQWUXFRUSGHYLQHFHQWUXO
YLH LLSULYDWH
'XS DO'RLOHD5 ]ERL0RQGLDOÄV VHVLPW ELQHvQSURSULD
SLHOH´GHYLQHXQLGHDOGHDWLQVRYDORDUHFHQWUDO DVRFLHW LLGH
FRQVXP
3DUDOHOFXUHGHILQLUHDUDSRUWXOXLV XFXFRUSXORFFLGHQWDOXO
SXQH VXE VHPQXO vQWUHE ULL LQVWLWX LD F V WRULHL DGRSWkQG XQ
FULWHULXQRXVHQWLPHQWXOGHGUDJRVWH

 
ÌQFXOWXUDPRGHUQ VHREVHUY vQHYROX LDVHQWLPHQWXOXLGH
GUDJRVWH R RULHQWDUH VSUH LQGLYLGXDOLVP úL GH]YROWDUHD YLH LL
SULYDWH 5H]XOW R OLEHUDOL]DUH D PRUDYXULORU VH[XDOH úL R PDL
PDUHSHUPLVLYLWDWHID GHFRDELWDUHúLGLYRU 2DOW FRQVHFLQ 
FUHúWHUHD QXP UXOXL GLYRU XULORU úL LQVWLWXLUHD PDL PXOWRU WLSXUL
GH IDPLOLH IDPLOLD ELSDUHQWDO PRQRSDUHQWDO UHFRQVWLWXLW 
RIHU LQGLYLGXOXL SRVLELOLW L GH DOHJHUH DSURDSH LQH[LVWHQWH vQ
XUP FX FkWHYD GHFHQLL 2 DOW FRQVHFLQ D DFHVWHL FUHúWHUL D
LQGLYLGXDOLVPXOXLFRQVW vQVSRULUHDQXP UXOXLSHUVRDQHORUFDUH
WU LHVFVLQJXUH
ÌQWUXQ FRQWH[W vQ FDUH VROLGDULWDWHD VRFLDO VH WUDQVIRUP 
YDORULOHFRPXQHILLQGWRWPDLUDUHLQGLYLGXOVHFHQWUHD] DVXSUD
SURSULLORU LQWHUHVH &D UHDF LH OD VSDUJHUHD FDGUHORU WUDGL LRQDOH
LQGLYLGXO GLQ ]LOHOH QRDVWUH VWDELOHúWH QRL OHJ WXUL GH VROLGDULWDWH
PDL VWUkQVH úL PLFURVFRSLFH $FHVWH QRL UHOD LL GH VROLGDULWDWH VH
OHDJ GLUHFW GH YDORULOH úL LQWHUHVHOH LPHGLDWH DOH PHPEULORU
3UROLIHUDUHD DFHVWRU JUXSXUL H[SULP QHYRLD SHQWUX ILHFDUH
LQGLYLGGHDDYHDPHGLLGHFDUHVHSRDWHOHJDODFDUHSRDWHDGHUD

3OXUDOLVPXOFXOWXUDO
ÌQVRFLHW LOHPRGHUQHH[LVW PHGLLVRFLDOHFDUHYHKLFXOHD] 
YDORUL úL YL]LXQL DOH OXPLL XQHRUL GLDPHWUDO RSXVH &RQWDFWXO
GLIHULWHORU FXOWXUL FDUH VH FLRFQHVF VH vPERJ HVF úL VH RSXQ
SURGXFHXQIHQRPHQFDUHVHQXPHúWHSOXUDOLVPFXOWXUDO
&XP SRDWH IL H[SOLFDW DFHVW SOXUDOLVP FXOWXUDO FDUH
FDUDFWHUL]HD] VRFLHW LOH PRGHUQH" 3RDWH IL DWULEXLW IDFWRULORU
HFRQRPLFLvQGHRVHELLQGXVWULDOL] ULLúLSURJUHVXOXLWHKQLF3RDWH
IL OHJDW úL GH SHUVLVWHQ D VHQWLPHQWXOXL QD LRQDO FDUH WLQGH V VH
DILUPHODFRQWDFWXOFXFHOHODOWHFXOWXUL
([LVW GLIHULWH IRUPH GH SOXUDOLVP FXOWXUDO 8QHOH FXOWXUL
SURPRYHD] YDORULWRWDOGLIHULWHGHFHOHDOHDOWRUFXOWXUL)LHFDUH
HWQLH SRVHG SURSULD FXOWXU FDUH OH vPERJ HúWH SH FHOHODOWH
7RWRGDW XQHOHFXOWXULVHFLRFQHVFI U V VHLQIOXHQ H]H)LJXUDQU5H HDXDGHFRQFHSWHFXSULYLUHODFXOWXU 
 
6HYRUEHúWHGHVXEFXOWXU SHQWUXDGHVHPQDRFXOWXU FDUH
HVWH SURSULH XQXL JUXS VRFLDO DQXPH $FHDVWD QX HVWH QHDS UDW
RSXV FXOWXULLJOREDOH3XUúLVLPSOXHDSRDWHILFRQVWLWXLW GLQ
YDORULúLFRPSRUWDPHQWHGHRVHELWHFRPSDWLELOHFXVRFLHWDWHD
1LFLR FXOWXU QX SRDWH H[LVWD L]RODW GH FHOHODOWH &RQ
WDFWXOGLQWUHRFXOWXU FXDOW FXOWXU SURGXFHWRWGHDXQDXQúRF
FXOWXUDO GHRDUHFH ILHFDUH R HYDOXHD] SH FHDODOW GLQ SURSULXO
SXQFWGHYHGHUH&RQWDFWXOGLQWUHGRX FXOWXULSRDWHOXDGLIHULWH
IRUPH'HSLOG XQLPLJUDQWSRDWHDOHJHV UHQXQ HODFXOWXUDVD
úL VR DGRSWHSHFHDD ULLJD]G $FHVWSURFHVGHDVLPLODUHVH
QXPHúWH DFXOWXUD LH 2 FXOWXU SRDWH IL HVWLPDW FD ILLQG
VXSHULRDU DOWRUD VDX PDL DYDQVDW vQ UDSRUW FX DOWHOH $FHDVW 
DWLWXGLQHVHQXPHúWHHWQRFHQWULVP
2DOW IRUP GHFRQWDFWvQWUHFXOWXULUHODWLYLVPXOFXOWXUDO
HVWHRSXVXOHWQRFHQWULVPXOXLFXOWXUDO$FHDVW DWLWXGLQHFRQVLGHU 
WRDWHFXOWXULOHFDILLQGGHPQHGHVWLP vQPRGHJDO5HODWLYLVPXO
FXOWXUDOFDXW V vQ HOHDJ FXOWXULOHGLQLQWHULRUI U DOHMXGHFD
SULQUDSRUWDUHODFHOHODOWH
'LQWUXQ SXQFW GH YHGHUH JHQHUDO WUHEXLH VXEOLQLDW IDSWXO
F WUHEXLHHYLWDWHSHGHRSDUWHLHUDUKL]DUHDFXOWXULORUúLSHGH
DOWD HJDOL]DUHD ORU 5HVSHFWkQG GLIHUHQ HOH FXOWXUDOH WUHEXLH
FRQGDPQDWH FRPSRUWDPHQWHOH FDUH vQMRVHVF ILLQ D XPDQ ÌQ
VRFLHW LOH SOXUDOLVWH YDORUL SUHFXP HJDOLWDWHD úL GUHSWDWHD
WUHEXLHV SULPH]H
5H]XPDW
&XOWXUD VH GHILQHúWH SULQ PRGXULOH GH D JkQGL VLP L úL
DF LRQDSURSULLXQHLVRFLHW L
&XOWXUDVHVSULMLQ SHOLPEDMSHXQDQVDPEOXGHVLPEROXUL
úL SH XQ VLVWHP GH FUHGLQ H FDUH SHUPLW LQGLYL]LORU V GHYLQ 
PHPEULL XQXL JUXS úL V VH GLVWLQJ GH DOWH JUXSXUL $FHVWH
PRGXUL GH D JkQGL úL GH DúL UHSUH]HQWD OXPHD JKLGHD] úL
RULHQWHD] FRPSRUWDPHQWHOH LQGLYLGXDOH $X IRVW LGHQWLILFDWH
SDWUXIXQF LLDOHFXOWXULL

&XOWXUD PRGHUQ VH FDUDFWHUL]HD] SULQWUR FUHúWHUH D
LQGLYLGXDOLVPXOXLúLRGHSODVDUHDOHJ WXULORUGHVROLGDULWDWHGLQ
IDPLOLH úL FRPXQLWDWH VSUH JUXSXUL GLQ FH vQ FH PDL UHVWUkQVH
5DWD ULGLFDW D VLQXFLGHULL úL FUHúWHUHD QXP UXOXL GH FHOLEDWDUL
DWHVW QHOLQLúWLOH FH UH]XOW GH DLFL 1LFL LQGLYL]LL úL QLFL
VRFLHW LOH QX SRW WU L L]ROD L &RQWDFWXO FX DOWH FXOWXUL SRDWH
FRQGXFH OD GRX DWLWXGLQL R DWLWXGLQH HWQRFHQWULVW DILUPDUHD
VXSHULRULW LL XQHL FXOWXUL DVXSUD DOWHLD úL R DWLWXGLQH GH UHOD
WLYLVPFXOWXUDO DILUPDUHDHJDOLW LLFXOWXULORU 


5()(5,1 (%,%/,2*5$),&(

5REHUW &DPSHDX HW DO ,QGLYLGX HW VRFLpWp %RXFKHUYLOOH *DsWDQ
0RULQS
*HRUJHV9LJDUHOOR/DSURSUHHWOHVDOH/¶K\JLqQHGXFRUSVGHSXLVOH
0R\HQ$JH3DULV6HXLOS
)HUQDQG'XPRQG/HOLHXGHODFXOWXUH0RQWUpDO+0+
)0.HHVLQJ&XOWXUDO$QWKURSRORJ\1HZ-HUVH\
-HDQ&D]HQHXYH/¶HWKQRORJLH3DULV/DURXVVH
%0DOLQRZVNL$6FLHQWLILF7KHRU\RI&XOWXUHDQGRWKHU(VVD\V2[IRUG
8QLYHUVLW\3UHVV
$ .URHEHU . .OXFNKRKQ &XOWXUH $ &ULWLFDO 5HYLHZ RI &RQFHSWV
DQG'HILQLWLRQV0DVVDFKXVHWV
$O7 QDVH,QWURGXFHUHvQILORVRILDFXOWXULL%XFXUHúWL(GLWXUDùWLLQ LILF 

/$:KLWH7KH&RQFHSWRI&XOWXUH0LQHVRWD
)UDQFLV0HUULOO6RFLHW\DQG&XOWXUH3UHQWLFH+DOOLQF
331HJXOHVFX'HVWLQXORPHQLULLvQ6FULHULLQHGLWHYRO,,%XFXUHúWL
(GLWXUD$FDGHPLHLS

 
'*XVWL2SHUHYRO,%XFXUHúWL(GLWXUD$FDGHPLHL
3HWUH$QGUHL2SHUHVRFLRORJLFHYRO%XFXUHúWL(GLWXUD$FDGHPLHL

( /RYLQHVFX 0XWD LD YDORULORU HVWHWLFH %XFXUHúWL $QFRUD 
SS
7XGRU 9LDQX &RQFHS LD UD LRQDOLVW úL LVWRULF D FXOWXULL %XFXUHúWL
S
& .OXFNKRKQ ,QLWLDWLRQ j O¶DQWKURSRORJLH %UX[HOOHV (GLWLRQV
&KDUOHV'HVVDUW
& *HHUW]7KH ,QWHUSUHWDWLRQ RI &XOWXUHV 1HZ <RUN %DVLF %RRNV
S
5 %RXGRQ ) %RXUULFDXG 'LFWLRQQDLUH FULWLTXH GH OD VRFLRORJLH
3DULV38)S
(6DSLU$QWKURSRORJLH3DULV0LQXLW
*5RFKHU/H4XpEHFHQPXWDWLRQ0RQWUpDO+0+S
(0RULQ/HSDUDGLJPHSHUGXODQDWXUHKXPDLQH3DULV6HXLO
S
3K$ULqV*'XE\+LVWRLUHGHODYLHSULYpHW3DULV6HXLO
S
&$3,72/8/,9
,'(17,7$7(3(5621$/ ù,62&,$/ 2ELHFWLYHOHvQY ULL

'XS VWXGLHUHD DFHVWXL FDSLWRO VWXGHQWXO YD IL
vQP VXU 
± V GHILQHDVF úL FDUDFWHUL]H]H FRQFHSWXO GH
LGHQWLWDWH úL V GLVWLQJ SROXO LQGLYLGXDO úL
SROXOVRFLDO
± V GHVFULH úL V DQDOL]H]H OHJ WXULOH GH
LQWHUGHSHQGHQ GLQWUH LGHQWLWDWH FXOWXU úL
VRFLHWDWH
± V H[SOLFHFXPVHFRQVWUXLHúWHLGHQWLWDWHDúL
FXP VH WUDQVIRUP SH SDUFXUVXO GLIHULWHORU
SHULRDGHDOHYLH LL
± V H[SOLFHFXPVHPDWHULDOL]HD] VHQWLPHQWXO
LGHQWLW LL vQ IXQF LH GH XQLYHUVXO VRFLDO vQ
FDUHVHHYROXHD] 
± V GHVFULHSULQFLSDOHOHFDUDFWHULVWLFLDOHFUL
]HORU GH LGHQWLWDWH vQ DGROHVFHQ OD YkUVWD
DGXOW úLODYkUVWDVHQHFWX LL
 
 ,'(17,7$7( &8/785 
 5$325785,
 62&,$/(,QWURGXFHUH
ÌQDLQWH GH D DERUGD FRQ LQXWXO WHRUHWLF GLQ DFHVW FDSLWRO V 
vQFHUF P V IDFHP XQ H[HUFL LX (VWH YRUED GH D U VSXQGH vQ
IHOXUL GLIHULWH OD vQWUHEDUHD Ä&LQH VXQW HX´" 6 H[DPLQ P
U VSXQVXULOH9RPJ VLLQGLFD LLFDUHV SHUPLW V QHVLWX PGLQ
SXQFW GH YHGHUH VRFLDO GH SLOG QXPHOH úL YkUVWD LGHQWLWDWHD
FLYLO VH[XO LGHQWLWDWHD VH[XDO RULJLQHD HWQLF úL OLPED
PDWHUQ LGHQWLWDWHDQD LRQDO SURIHVLD LGHQWLWDWHDSURIHVLRQDO 
GLIHULWHOH UROXUL VRFLDOH GH H[HPSOX VWXGHQW PXQFLWRU úRPHU
S ULQWH HWF LGHQWLWDWHD GH JUXS 6DU SXWHD GH DVHPHQHD V 
vQWkOQLP GHWDOLL UHIHULWRDUH OD DVSHFWH PDL SHUVRQDOH DOH
LQGLYLGXDOLW LL SUHFXP WU V WXUL GH FDUDFWHU YDORUL FRQYLQJHUL
LGHRORJLFH FUHGLQ H UHOLJLRDVH LQWHUHVH LQWHOHFWXDOH JXVWXUL
DUWLVWLFH SUHIHULQ H vQ PDWHULH GH VSRUW HWF $QVDPEOXO DFHVWRU
XOWLPHFDUDFWHULVWLFLUHSUH]LQW SROXOSHUVRQDODOLGHQWLW LLQRDVWUH
$FHVW H[HUFL LX VLPSOX SXQH vQ HYLGHQ PXOWLSOHOH IRUPH
VXE FDUH VH SRDWH GHVFRSHUL LGHQWLWDWHD 5HLHV vQ DFHODúL WLPS
UHOD LLOH GH LQWHUGHSHQGHQ FDUH IDF FD LQGLYL]LL V ILH FRQ
FRPLWHQWDWkWGHDVHP Q WRULúLDWkWGHXQLFLúLGLIHUL L

3HQWUX VWXGLXO UHOD LHL GLQWUH LQGLYLG úL VRFLHWDWH QR LXQHD
GH LGHQWLWDWH HVWH XQ FRQFHSW GH OHJ WXU FDUH SHUPLWH V VH
vQ HOHDJ FXPvQYLD DFRWLGLDQ SHSDUFXUVXOWXWXURUHWDSHORUGH
GH]YROWDUH D SHUVRQDOLW LL LQGLYL]LL LQWHJUHD] PXOWLSOHOH LQIOX
HQ HVRFLDOHúLFXOWXUDOH
ÌQ FRQWLQXDUH YRP vQFHUFD V GHILQLP QR LXQHD GH LGHQWL
WDWH V YHGHP FXP GLIHULWHOH IRUPH GH LGHQWLWDWH VH DUWLFXOHD] 
vQ MXUXO D GRX D[H D GRL SROL SROXO LQGLYLGXDO úL SROXO VRFLDO
1H YD SUHRFXSD úL GLQDPLFD LQWHUDF LXQLL GLQWUH DFHúWL SROL
SUHFXPúLPRGXOFXPVHFRQVWUXLHúWHúLVHWUDQVIRUP LGHQWLWDWHD
vQFXUVXOYLH LLQRDVWUH

&HHVWHLGHQWLWDWHD"
,GHQWLWDWHD HVWH XQ FRQFHSW FX ID HWH PXOWLSOH $U SXWHD IL
GHILQLW FD ÄXQ DQVDPEOX GH UHIHUHQ L PDWHULDOL VRFLDOL úL VX
ELHFWLYL´VHOHFWD LSHQWUXDSHUPLWHRGHILQLUHDXQXLDFWRUVRFLDO
0XFKLHOOL 
,GHQWLWDWHD FRQVW GHFL vQ FODULILFDUHD D FLQH HVWH FLQHYD
DWkWFDSHUVRDQ VRFLDO FkWúLFDSHUVRDQ LQGLYLGXDO ÌQV GXS 
FXPDILUP (ULNVRQ LGHQWLWDWHDQXSRDWHILOLPLWDW ODXQ
DQVDPEOX GH FDUDFWHULVWLFL FDUH SRW GHILQL XQ LQGLYLG SHQWUX
WRWGHDXQD ,GHQWLWDWHD VH vQVFULH vQWUXQ OXQJ SURFHV GH HYROX LH
SHUVRQDO (DVHPRGHOHD] SURJUHVLYVHUHRUJDQL]HD] úLVHPR
GLILF I U vQFHWDUHSHWRWSDUFXUVXOYLH LLSRWULYLWHYHQLPHQWHORU
VDX SHUWXUED LLORU GLQ YLD D VRFLDO 6H úWLH GH SLOG F LQWUDUHD
IHPHLORU SH SLD D PXQFLL úL DF LXQHD PLúF ULL IHPHLORU SHQWUX
HJDOLWDWHD vQWUH VH[H D LQIOXHQ DW FODU LQWHURJD LD E UED LORU úL
IHPHLORU DVXSUD SURSULHL ORU LGHQWLW L 6H úWLH GH DVHPHQHD F 
SLHUGHUHDVOXMEHLúLSLHUGHUHDLGHQWLW LLSURIHVLRQDOHFDUHGHFXUJH
GHDLFLvOGHWHUPLQ SHLQGLYLGV úLSXQ vQWUHE ULFXSULYLUHODHO
úL OD YLLWRUXO V X $FHVWH H[HPSOH LOXVWUHD] IDSWXO F LGHQWLWDWHD
HVWHXQÄIHQRPHQSVLKRORJLFOLPLW DIODWODJUDQL DGLQWUHLQGLYLG
úLPHGLXOV XFHUH]XOW GLQUDSRUWXOGLDOHFWLFFRQWLQXXFDUHH[LVW 
vQWUHHL´ 6LPDUG 
 
5ROXOVRFLDOúLLQGLYLGXDODOLGHQWLW LL

5ROXO VRFLDO DO LGHQWLW LL HVWH FHHD FH IDFH V WH VLP L
DVHP Q WRU FHORUODO L VHPHQL FDUH vPSDUW DFHODúL PHGLX GH YLD 
IDPLOLD úFRDOD JUXSXO FXOWXUDO JUXSXO GH SULHWHQL JUXSXO GH
PXQF HWF 3RWULYLW OXL 'XUNKHLP LQGLYLGXO HVWH VLPXOWDQ R
ILLQ FROHFWLY úLRILLQ SULYDW 3ROXOVRFLDODOLGHQWLW LLQRDVWUH
UHSUH]LQW ILLQ DQRDVWU FROHFWLY $FHVWDFRUHVSXQGHÄVLVWHPHORU
GH LGHL GH VHQWLPHQWH úL GH GHSULQGHUL FDUH H[SULP vQ QRL QX
QXPDL SHUVRQDOLWDWHD QRDVWU FL úL JUXSXO VDX JUXSXULOH GLQ FDUH
IDFHPSDUWH´(OH[SULP FXOWXUDQRDVWU 6XQWFUHGLQ HOHUHOLJLRDVH
SUDFWLFLOH PRUDOH WUDGL LLOH QD LRQDOH VDX SURIHVLRQDOH úL RSLQLLOH
FROHFWLYHGHWRDWHIHOXULOH$FHVWHFUHGLQ HúLYDORULWUDQVPLVHGH
VRFLHWDWHVHUYHVFFDRRJOLQG HWDORQFXFDUHLQGLYLGXOVHFRPSDU 
SHQWUXDúLIRUPDLGHQWLWDWHD
$FHVWSROVRFLDODOLGHQWLW LLVHFRQVWLWXLHGHDOXQJXOYLH LL
úLIRUPHD] FHHDFH0DOULHX QXPHúWHÄHXOFXOWXUDO´DGLF 
DQVDPEOXOGHFXQRúWLQ HúLGHSRVLELOLW LFDUHSHUPLWLQGLYLGXOXL
V VHVLPW vQODUJXOV XvQPHGLXOvQFDUHWU LHúWHúLV FRQIHUH
XQ VHQV JHVWXULORU SH FDUH OH IDFH FRWLGLDQ VHQV FDUH U PkQH
VWU LQXQHLSHUVRDQHFDUHQXvPS UW úHúWHDFHODúLÄHXFXOWXUDO´
&RPSRQHQWD DIHFWLY D ILLQ HL QRDVWUH FROHFWLYH VH ED]HD] 
SHVHQWLPHQWXOGHDSDUWHQHQ $FHVWVHQWLPHQWVHFRQVWUXLHúWH
vQSURFHVXOGHvPS UW úLUHDXQRUH[SHULHQ HFRPXQH2ULFHILLQ 
XPDQ FDUH WU LHúWH vQWUXQ PHGLX VRFLDO HVWH LPSUHJQDW GH
QRUPHOHúLYDORULOHDFHVWXLDÄ$FHVWHLPSUHJQ ULFXOWXUDOHLGHQWLFH
SHQWUXLQGLYL]LLDSDU LQkQGDFHOXLDúLJUXSFUHHD] SRVLELOLWDWHDGH
vQ HOHJHUHúLGHFRPXQLFDUHFXFHO ODOW´ 0XFKLHOOL 
'LIHULWHOH IRUPH GH VROLGDULWDWH XPDQ LOXVWUHD] FRQFUHW
DFHVWVHQWLPHQWGHDSDUWHQHQ 6SLULWXOGHJUXSFDUHVHH[SULP 
vQGLIHULWHOHPDQLIHVW ULGHVROLGDULWDWH±VLQGLFDO IDPLOLDO GH
FODQ VDX GH FODV ± VH PDQLIHVW úL SULQ vQWUDMXWRUDUH DGH]LXQH
ORLDOLWDWHúLYDORULILFDUHDOHJ WXULORUFRPXQLWDUH


5ROXOLQGLYLGXDODOLGHQWLW LL
5ROXO LQGLYLGXDO DO LGHQWLW LL FRUHVSXQGH FX FHHD FH
'XUNKHLP QXPHD ILLQ D QRDVWU LQGLYLGXDO $FHDVW ILLQ HVWH
FRQVWLWXLW GLQWHPSHUDPHQWXOFDUDFWHUXOHUHGLWDWHDúLDQVDPEOXO
QRVWUX GH DPLQWLUL úL H[SHULHQ H FDUH IRUPHD] LVWRULD QRDVWU 
SHUVRQDO &RQWUDUSROXOXLVRFLDOFDUHHYLGHQ LD] DVHP QDUHDFX
FHLODO L SROXO LQGLYLGXDO H[SULP VLQJXODULWDWHD QRDVWU úL SULQ
XUPDUHGLIHUHQ HOHvQUDSRUWFXFHLODO L
6HQWLPHQWXO LGHQWLW LL SHUVRQDOH UH]LG vQ VHQWLPHQWXO
VLPLOLWXGLQLL FX QRL vQúLQH vQ GHFXUVXO WLPSXOXL (VWH FHHD FH
(ULNVRQQXPHúWHSHUPDQHQ DGHVLQH$FHVWDXWRUH[SOLF IDSWXO
F LGHQWLWDWHDSHUVRQDO VHVSULMLQ SHLGHHDF LQGLYLGXOÄU PkQH
IXQGDPHQWDO DFHODúL SH SDUFXUVXO VFKLPE ULORU GLQ H[LVWHQ D VD
LVWRULF ´ (ULNVRQ 
6HQWLPHQWXO LGHQWLW LL SHUVRQDOH VH ED]HD] úL SH IDSWXO F 
DQWXUDMXO UHFXQRDúWH DFHDVW VLPLOLWXGLQH úL DFHDVW FRQWLQXLWDWH
5HIHULWRUODDFHVWDVSHFW(OLDV DUDW F RUJDQL]DUHDELROR
JLF DILLQ HLXPDQHRIHU XQU VSXQVODSUREOHPDLQGLYLGXDOL] ULL
$FHDVW LQGLYLGXDOL]DUH VH vQWHPHLD] SH RUJDQL]DUHD FUHLHUXOXL
XPDQFDUHSHUPLWHUHSUH]HQWDUHDVLPEROLF OLPEDMXOúLPHPRULD
5HSUH]HQWDUHD VLPEROLF FDSDFLWDWHD GH D IL UHSUH]HQWDWH PLQWDO
OXFUXULOH SHUPLWHLQGLYLGXOXLV LDGLVWDQ ID GHHOvQVXúLV VH
VLWXH]H SULQWUH FHLODO L úL vQ UDSRUW FX HL &kW SULYHúWH OLPEDMXO
DFHVWD SHUPLWH LQGLYLGXOXL V H[SULPH VLPEROLF DFHDVW GLIHUHQ 
SULQ IRORVLUHD OXL ÄHX´ ÄWX´ ÄQRL´ ÌQ VIkUúLW PHPRULD DFHDVW 
LPHQV FDSDFLWDWH GH vQUHJLVWUDUH GH H[SHULHQ H DIHFWLYH úL SHU
VRQDOH GLQ WRDWH HWDSHOH YLH LL SHUPLWH V VH FRQFUHWL]H]H
SHUPDQHQ DLQGLYLGXDOLW LL
&XPWUHEXLHvQ HOHVUDSRUWXOGLQWUHSROXOVRFLDOúLSROXO
LQGLYLGXDODOLGHQWLW LL"
7UHEXLHSUHFL]DWF SROXOLQGLYLGXDOúLSROXOVRFLDOQXVHDIO 
vQWUR UHOD LH GH RSR]L LH FL PDL FXUkQG GH LQWHUGHSHQGHQ 
$FHúWLGRLSROLVXQWLQGLVRFLDELOLSUHFXPVXQWIH HOHXQHLPRQHGH
 
3HWRWSDUFXUVXOYLH LLLGHQWLWDWHDLQWHULRDU úLLGHQWLWDWHDVRFLDO 
VH GH]YROW vPSUHXQ úL VH LQWHULQIOXHQ HD] 3RDWH IL LOXVWUDW 
DFHDVW LQWHUGHSHQGHQ OXkQG FD H[HPSOX IXQF LRQDUHD XQHL
JUXSHGHWHDWUX$WXQFLFkQGRWUXS GHWHDWUXKRW U úWHV PRQ
WH]H R SLHV HD DUH QHYRLH GH IRU D FROHFWLY )LHFDUH GLQWUH
PHPEULL WUXSHL WUHEXLH V UHVLPW VHQWLPHQWXO GH DSDUWHQHQ OD
JUXS úL V FRQWULEXLH OD UHDOL]DUHD VFRSXOXL FRPXQ FDUH HVWH
SUH]HQWDUHD VSHFWDFROXOXL )LHFDUH GLQWUH DFWRUL VH LGHQWLILF FX
JUXSXOVHFRQVLGHU DVHP Q WRUFHORUODO LDFWRULÌQDFHODúLWLPS
vQV ILHFDUHGLQWUHDFWRULVHVLPWHúLGLIHULWGHFHLODO LPHPEULDL
JUXSXOXLLDUJUXSXOFRQWHD] SHIRU HOHLQGLYLGXDOHDOHILHF UXLD
SH LGHQWLWDWHD LQWHULRDU D ILHF UXLD SHQWUX D VFRDWH OD LYHDO 
HPR LLOHSHUVRQDMHORUúLDDVLJXUDDVWIHOVXFFHVXOUHSUH]HQWD LHL
(OLDV H[SOLF DFHDVW LQWHUGHSHQGHQ OXkQG FD H[HPSOX
QXPHOHSHFDUHOSRDUW ILHFDUHLQGLYLG2ULFHSHUVRDQ SRDUW XQ
SUHQXPH úL XQ QXPH GH IDPLOLH FDUHL SHUPLW LQGLYLGXOXL V VH
SHUFHDS vQ DFHODúL WLPS FD XQLF úL FD PHPEUX DO XQXL JUXS ±
IDPLOLDÄ1XPHOHHVWHSHQWUXLQGLYLGVLPEROXOSDWHQWDOXQLFLW LL
VDOH úL vL RIHU U VSXQVXO OD vQWUHEDUHD FLQH HVWH vQ SURSULL V L
RFKLHOVHUYHúWHúLGUHSWFDUWHGHYL]LW DUDW WRWRGDW FLQHHVWH
vQRFKLLFHORUODO L´ (OLDV 
Ä(X´úLÄQRL´vQLVWRULDVRFLHW LORU
'LQ SXQFW GH YHGHUH LVWRULF LQGLYLGXDOLWDWHD ÄHXOXL´ HVWH
UHFHQW 0XOW YUHPHQXVDYRUELWGHFkWGHXQHXVRFLDO,QGLYL]LL
QXVHGHILQHDXúL QX H[LVWDX GHFkWSULQDSDUWHQHQ DORUODJUXSXO
VRFLDO GH FDUH vL OHJDX PDUL REOLJD LL ,VWRULFLL VLWXHD] DSDUL LD
FDSDFLW LL LQGLYL]LORU GH D OXD R DQXPLW GLVWDQ ID GH YLD D
VRFLDO ODVIkUúLWXO(YXOXL0HGLX0DLvQDLQWHQR LXQHDGHLQWLPL
WDWHGHYLD SULYDW QXH[LVWDGHORFQLFLvQDOHJHUHDSDUWHQHUXOXL
& V WRULLOH QX VH ED]DX SH R DOHJHUH I FXW GH GRL LQGLYL]L úL
vQWHPHLDW SHGUDJRVWH(UDPDLGHJUDE XQIDSWVRFLDORDOLDQ 
vQWUHGRX FODQXULFDUHVSHUDXILHFDUHV GREkQGHDVF XQDYDQWDM
GLQ SXQFWXO GH YHGHUH DO DYHULL SUHVWLJLXOXL QRURFXOXL 1XPHOH

ILHF UXLD DVLJXUD vQ DFHOH WLPSXUL WUDLHFWRULD VRFLDO 2 GDW FX
5HQDúWHUHD RDPHQLORU OL VH RIHU PDL PXOW SRVLELOLWDWH GH D
DFFHGH OD SR]L LL VRFLDOH vQDOWH vQ SRILGD RULJLQLL ORU PRGHVWH
$FHDVW VHSDUDUH SURJUHVLY D LQGLYLGXDOXOXL úL FROHFWLYXOXL VH
UHIOHFW úLvQDUKLWHFWXUDLQWHULRDU DORFXLQ HORU$VWIHOGRUPLWRUXO
GHYLQHPDLGHJUDE XQORFSULYDWGHFkWXQVSD LXFROHFWLY$FHDVW 
VHSDUDUH VH UHJ VHúWH úL vQ HYROX LD UHJXOLORU GH EXQ FXYLLQ OD
PDV úLvQUHVSHFWXOLQWLPLW LLFHOXLODOW
ÌQ VRFLHW LOH PRGHUQH LGHQWLWDWHD LQGLYLGXDO WUHFH SH
SULPXOSODQ3UHRFXS ULOHLQGLYLGXDOHGRPLQ $ LILELQH LHD
DYHD WLPS SHQWUX WLQH D WH RFXSD GH WLQH LDW FkWHYD YDORUL
GRPLQDQWHODDFHVWvQFHSXWGHVHFROúLPLOHQLX,QWHUHVXOSHQWUX
PDULOHFDX]HFROHFWLYHVDUHGXVVHQVLELO

&XPVHFRQVWUXLHúWHLGHQWLWDWHD"
$WXQFL FkQG vQWkOQHúWL R YHFKH FXQRúWLQ SH FDUH QX DL
Y ]XWRGHPXO LDQLXQDGLQSULPHOHvQWUHE ULSHFDUHLOHSXLHVWH
Ä&HPDLIDFL´"ÌQWUHE ULGHDFHVWJHQH[SULP FHHDFHQHSDUHR
HYLGHQ FXSULYLUHODLGHQWLWDWHDDFHOHLSHUVRDQHHDQXPDLHVWH
FHD SH FDUH DP FXQRVFXWR GDU HVWH HD 6H SRDWH GHVFRSHUL vQ
VHQWLPHQWXOGHLGHQWLWDWHXQVHQWLPHQWGHFRQWLQXLWDWHWHPSRUDO 
2SHUVRDQ VHSHUFHSHDFHHDúLvQWLPS(DvúLUHSUH]LQW GLIHULWHOH
HWDSHDOHYLH LLvQFRQWLQXLWDWH
3HGHDOW SDUWHVHúWLHF LGHQWLWDWHDQXHVWHVWDWLF ,GHQ
WLWDWHD VH vQVFULH vQWUXQ SURFHV HYROX LRQDO (D VH PRGHOHD] 
SURJUHVLY VH UHRUJDQL]HD] úL VH PRGLILF GHD OXQJXO YLH LL
$FHVW SURFHV VH GHFODQúHD] RGDW FX vQWkOQLUHD FX R SHUVRDQ 
UHPDUFDELO SHQWUXFRSLO vQJHQHUDOPDPDVDXWDW O úLLDVIkUúLW
DWXQFL FkQG GLVSDU OD LQGLYLG FDSDFLW LOH GH UHOD LRQDUH vQ
JHQHUDORGDW FXPRDUWHDELRORJLF DSHUVRDQHL 
,GHQWLWDWHD VH UDILQHD] úL VH SUHFL]HD] vQ GHFXUVXO XQHL
OXQJL HYROX LL SHUVRQDOH FDUH SHUPLWH R GHILQLUH GH VLQH FDUH
LQWHJUHD] DWkW DVSHFWHOH FHOH PDL SHUVRQDOH FkW úL DVSHFWHOH
 
VRFLDOHúLFROHFWLYHDOHLQGLYLGXDOLW LL,GHQWLWDWHDVHFRQVWUXLHúWH
SULQWUXQ GXEOX SURFHV ± VRFLDOL]DUHD úL SHUVRQDOL]DUHD $FHVWH
GRX SURFHVHQXVHDIO vQRSR]L LHFLvQLQWHUGHSHQGHQ 
3H SDUFXUVXO VRFLDOL] ULL FRSLOXO vQYD GLIHULWH UHJXOL
VRFLDOH úL FXOWXUDOH SUHFXP úL YDORULOH GRPLQDQWH GLQ VRFLHWDWH
$FHVWHFXQRúWLQ HVHvPSOLQHVFGHRDUHFHFRSLOXOVHLGHQWLILF GH
IDSWFXXQPRGHOSHFDUHODGPLU 
,GHQWLWDWHD VH FRQVWUXLHúWH úL SH SDUFXUVXO SURFHVXOXL GH
SHUVRQDOL]DUHSULQUHVSLQJHUHDVHOHFWLY DXQRUPRGHOHGHRDUHFH
LQGLYLGXOHVWHvQP VXU V YDG XQHOHODFXQHVDXVO ELFLXQLúLV 
VHOHFWH]HYDORULOHúLPRGHOHOHODFDUHYUHDV DGHUH
3ULQXUPDUHLGHQWLWDWHDHVWHRUHDOLWDWHFDUHHYROXHD] úLVH
PDWXUL]HD] vQ IXQF LH GH H[SHULHQ HOH GH YLD DOH ILHF UXLD
$FHDVW QR LXQHGHPDWXUD LHDLGHQWLW LLVHvQWkOQHúWHFXQR LXQHD
GHFUL] GHLGHQWLWDWHvQVHQVXOGDWGH(ULNVRQ 7HUPHQXO
FUL] ÄDGHYHQLWDVW ]LVLQRQLPXOPRPHQWXOXLFUXFLDOvQGH]YROWDUH´
2FUL] VXUYLQHDWXQFLFkQGLQGLYLGXOWUHEXLHV RSWH]HvQWUHF LGH
XUPDWvQWUHSRVLELOLW LGHUHDOL]DUHSHUVRQDO VDXVRFLDO 
6ILGDUHDVSHFLILF DDGROHVFHQ HLGHILQLUHDLGHQWLW LL
ÌQDLQWHGHDDERUGDQR LXQLOHWHRUHWLFHFDUHSULYHVFFUL]DGH
LGHQWLWDWHvQDGROHVFHQ HVWHLPSRUWDQWV VLWX PGLQSXQFWGH
YHGHUHVRFLDOSHULRDGDDGROHVFHQ HL
'LILFXOW LOH WU LWH GH DGROHVFHQ L vQ DFHDVW SHULRDG D
YLH LLORUDXXQFDUDFWHULQWLPúLVXQWUHVLP LWHvQWUXQPRGLQWHQV
úLSHUVRQDO([LVW WHQGLQ DvQDFHVWFD]GHDPLQLPDOL]DH[SOL
FD LDVRFLDO DFHHDFHQXPLPFUL]DGHLGHDOLWDWHDDGROHVFHQ HL
$FHDVW FUL] DUH WRWXúL XQ FDUDFWHU VRFLDO úL FRQVWLWXLH GLQ
SXQFWGHYHGHUHLVWRULFXQIHQRPHQGHVWXOGHUHFHQW
3UHFL] PF DGROHVFHQ DFDSHULRDG VSHFLILF DH[LVWHQ HL
H[LVW vQ VRFLHW LOH RFFLGHQWDOH GH FLUFD GH DQL úL HVWH
UH]XOWDWXOVFKLPE ULORUVRFLDOHúLLQGXVWULDOHSURGXVHvQVRFLHW LOH
GH]YROWDWH &DUH VXQW DFHVWH VFKLPE UL FDUH H[SOLF HPHUJHQ D
DGROHVFHQ HL FD SHULRDG VSHFLILF D H[LVWHQ HL" 3RW IL DWULEXLWH

XQHLVHULLGHIDFWRULOHJD LGHLQGXVWULDOL]DUHÌQWUHDOWHOHUHYROX LD
LQGXVWULDO DFRQGXVODRGH]YROWDUHDFFHOHUDW DUHJLXQLORUXUEDQH
vQGHWULPHQWXOFHORUUXUDOH(DDDQWUHQDWFXWLPSXORFUHúWHUHD
FRPSOH[LW LLPHGLXOXLGHPXQF 2ULFRSLLLúLDGROHVFHQ LLFDUH
IXUQL]DVHU SkQ DWXQFLRIRU GHPXQF LHIWLQ DXIRVWH[FOXúL
SURJUHVLY GH SH SLD D PXQFLL úL DX DS UXW OHJL FDUHL SURWHMDX GH
H[SORDWDUH$FHDVW P VXU DDYXWFDHIHFWSUHOXQJLUHDFRSLO ULHL
FDúLGHSHQGHQ DHFRQRPLF úLDIHFWLY FHGHFXUJHGHDLFLùFROD
UL]DUHDGHYLQHRREOLJD LHúLPXO LDQLGHúFRDO vQFHSV FRQVDFUH
H[LVWHQ D XQHL SHULRDGH REOLJDWRULL GH WUDQ]L LH vQWUH FRSLO ULH úL
YkUVWDDGXOW 
6LPXOWDQ R DOW VHULH GH HYHQLPHQWH DX FRQWULEXLW OD
SUHOXQJLUHD DFHVWHL SHULRDGH GH WUDQ]L LH vQGHRVHEL GHYDQVDUHD
SXEHUW LL OHJDW GH DPHOLRUDUHD DOLPHQWD LHL úL D V Q W LL
SXEOLFHvQJHQHUDO
ÌQ DFHHDúL RUGLQH GH LGHL V DPLQWLP F VWXGLLOH GHYHQLWH
FODVLFH DOH OXL 0DUJDUHW 0HDG DVXSUD DGROHVFHQ HL vQ 6DPRD
LQVXOH GLQ 3ROLQH]LD vQ ODUJXO 2FHDQLHL DX DU WDW F FUL]D
DGROHVFHQ HLQXHVWHXQIHQRPHQXQLYHUVDOúLLQHYLWDELODOQDWXULL
XPDQH (D HVWH SURSULH XQXL DQXPLW WLS GH VRFLHWDWH VRFLHW LOH
WHKQLFL]DWH úL LQGXVWULDOH WLSLFH DOH OXPLL RFFLGHQWDOH 0DUJDUHW
0HDG  H[SOLF GH FH VWDX OXFUXULOH vQ DFHVW IHO (D D
FRQVWDWDW F DGROHVFHQ LL HGXFD L vQWUR VRFLHWDWH SULPLWLY QX VH
FRQIUXQW vQ YLD D ORU GHFkW FX XQ QXP U OLPLWDW GH RS LXQL FX
SULYLUHODYLLWRUXOORU6RFLHWDWHDILLQGPDLRPRJHQ LQGLYL]LLQX
VH FRQIUXQW FX YDORUL FRQWUDGLFWRULL ÌQ VRFLHW LOH RFFLGHQWDOH
vQV SRVLELOLW LOH GH DOHJHUH VXQW PXOWLSOH H[LVW úL XQ VHW GH
YDORUL PRUDOH OD FDUH LQGLYLGXO SRDWH DOHJH V DGHUH VDX QX 'H
IDSW SRVLELOLW LOH GH LQWHJUDUH VXQW QXPHURDVH úL HURULOH GH
DOHJHUHUHIHULWRDUHODYLLWRUVXQWPDLSOLQHGHFRQVHFLQ HúLFUHHD] 
PDL PXOW WHDP GHFkW vQWUR VRFLHWDWH SULPLWLY XQGH DOHJHULOH
VXQWIL[DWHGLQDLQWHGHF WUHWULEÌQDFHVWVHQVFKLDUGDF FUL]DGH
LGHQWLWDWH HVWH WU LW FD R LQWHURJD LH SHUVRQDO HD vPEUDF XQ

 
FDUDFWHU VRFLDO úL WUHEXLH GHFRGLILFDW vQ IXQF LH GH FRQWH[WXO
VRFLDOSDUWLFXODUvQFDUHVHGHVI úRDU 
3HQWUXWLQHULDFHDVW SHULRDG GHWUDQ]L LHvPEUDF VHPQL
ILFD LD XQHL UXSWXUL FX FRSLO ULD 5H]XOW WXOEXU UL úL QHOLQLúWL
PDL DOHV GDWRULW IDSWXOXL F vQ VRFLHWDWHD QRDVWU DFHDVW 
WUDQ]L LH VH vQWLQGH SH XQ LQWHUYDO GHVWXO GH PDUH 3H SODQ
SHUVRQDO DVLVW P OD R GXEO WUDQVIRUPDUH PDWXUL]DUH ELRORJLF 
úLPDWXUL]DUHLQWHOHFWXDO 3HSODQIL]LFVFKLPE ULOHUDSLGHFDUH
VHSURGXFvOIDFSHDGROHVFHQWV VHVLPW GH]RULHQWDW(OWUHEXLH
V vQYH HV VHLGHQWLILFHFXSURSULDVDLPDJLQHWUHEXLHV vQYH H
V WU LDVF vQWURÄQRX SLHOH´
3H SODQ VRFLDO HVWH SHULRDGD vQ FDUH DGROHVFHQWXO vúL
UHFRQVWUXLHúWH FDGUHOH GH UHIHULQ 3ULHWHQLL YLQ V RFXSH ORFXO
S ULQ LORU vQ HODERUDUHD QRUPHORU GH FRQGXLW $ILUPDUHD SHU
VRQDO GRULQ D GH D VH GHPDUFD GH DGXO LL FDUHO vQFRQMRDU VH
H[SULP vQ FUHDUHD GH FXYLQWH úL H[SUHVLL FH IRUPHD] XQ QRX
FRGOLQJYLVWLFúLvQDGRSWDUHDGHQRL LQXWHYHVWLPHQWDUH
$FHDVW UHFRQVWUXF LHLPSOLF RSXQHUHVXEVHPQXOvQWUHE ULL
DLGHRORJLHLHGLILFDW SRUQLQGGHODFHDDS ULQ LORU(DQHFHVLW R
UHYL]XLUHDFUHGLQ HORUúLYDORULORU$GROHVFHQ DHVWHRSHULRDG vQ
FDUHVHFDXW LQWHJUDUHDvQVRFLHWDWHDJOREDO 3HQWUXDVHGLVWLQJH
GH DGXO L SHQWUX DúL J VL LGHQWLWDWHD DGROHVFHQWXO DUH QHYRLH V 
VLPW F DSDU LQHXQXLJUXSFDUHOvQ HOHJHúLvOVXV LQHÌQDLQWHGH
DYRUELGHÄHX´HODUHQHYRLHV DGHUHODXQJUXSFXFDUHV VSXQ 
ÄQRL´JUXSFDUHOvQFRQMRDU úLLDVLJXU VHFXULWDWHD
$GROHVFHQ DHVWHúLXQPRPHQWDOFRQúWLHQWL] ULL7UDQVIRU
P ULOH VWUXFWXULORU LQWHOHFWXDOH IDF DGROHVFHQWXO FDSDELO GH D
UD LRQDvQWURPDQLHU DEVWUDFW úLGHDYHGHDSUREOHPHOHvQWRDW 
DPSORDUHD ORU $GROHVFHQWXO UHIOHFWHD] DVXSUD VD úL WLQGH V úL
UHGHILQHDVF LGHQWLWDWHD $FHDVW FUL] HVWH GHFL R WXUQDQW 
QHFHVDU VSUH R QRX GHILQLUH GH VLQH úL GHVFRSHULUHD XQXL VHQV
SHQWUXDFWHOHúLH[LVWHQ DVD
ÌQWUXQ FXYkQW DGROHVFHQWXO VH SHUVRQDOL]HD] DGLF HO
UHYHGHvQOXPLQDQRLORUVDOHFDSDFLW LLQWHOHFWXDOHDQRLORUVDOH

SRVLELOLW L vQ JHQHUDO PRGHOHOH YDORULOH QRUPHOH SH FDUH OHD
LQWHULRUL]DWvQFXUVXOHYROX LHLVDOHvQVRFLHWDWH(OFRQúWLHQWL]HD] 
ODFXQHOH úL VO ELFLXQLOH PRGHOHORU úL LGHDOXULORU GLQ FRSLO ULH
$FHDVW DQDOL] vODMXW V UHVSLQJ VHOHFWLYYDORULOHODFDUHQXVH
PDLVLPWHFDSDELOV DGHUH
&DUHHVWHGHVFKLGHUHDVRFLDO DGH]YROW ULLLGHQWLW LL"
ÌQ VSLULWXO OXL (ULNVRQ H[LVW GRX HOHPHQWHFKHLH vQ IRU
PDUHD LGHQWLW LL FDSDFLWDWHD GH LQWHURJD LH úL FHD GH DQJDMDUH
VRFLDO 'XS FHUHIOHFWH]LvQGHOXQJDVXSUDYDORULORUúLFUHGLQ HORU
ODFDUHGRUHúWLV DGHULWUHEXLHV OHSR LLQWHJUDvQSUDFWLFDYLH LL
FRWLGLHQH $FHDVW LQWHJUDUH D YDORULORU vQ JHVWXUL FRQFUHWH G 
GHPHUVXOXLLQGLYLGXDORGHVFKLGHUHVRFLDO 
(VWH HYLGHQW IDSWXO F FHOH GRX HOHPHQWH HVHQ LDOH vQ
UHDOL]DUHD LGHQWLW LL ± LQWHURJD LD úL DQJDMDUHD ± SRDUW PDUFD
SURIXQG D FRQWH[WXOXL VRFLRFXOWXUDO vQ FDUH HYROXHD] WLQHULL
6 DLGHDQLvQDQLLGHvQFHSXWDLVHFROXOXL;;,DUHRFXWRWXO
DOW VHPQLILFD LH GHFkW V DL GH DQL vQSHULRDGDDQLORU¶DL
VHFROXOXL WUHFXW 9LVXULOH DVSLUD LLOH SRVLELOLW LOH GH UHDOL]DUH
SHUVRQDO úL SURIHVLRQDO YDORULOH WHPHOH GH UHIOHF LH úL GH
DQJDMDUHVXQWGLIHULWH
3RWULYLWRSLQLHLOXL0DGHOHLQH*DXWKLHU vQIXQF LHGH
FRQWH[WXO VRFLDO WLQHULL FDXW vQ PRG GHOLEHUDW V SUHOXQJHDVF 
SHULRDGD GH ÄPRUDWRULX SVLKRVRFLDO´ DGLF SHULRDGD vQ FDUH
DQJDMDPHQWHOH VXQW DPkQDWH SHQWUX PDL WkU]LX vQ VFRSXO GH D
H[SHULPHQWD GLIHULWH UROXUL VRFLDOH I U V VXSRUWH FRQFUHW
FRQVHFLQ HOH vQWkU]LLQG DQJDMDPHQWHOH úL SUHIHUkQG V WU LDVF 
LQWHQVPRPHQWXOSUH]HQW
,GHQWLWDWHDPDVFXOLQ úLIHPLQLQ 
1XPHURDVHOHWUDQVIRUP ULVRFLRFXOWXUDOHSURGXVHvQOXPH
vQ XOWLPHOH GHFHQLL DX GHWHUPLQDW E UED LL úL IHPHLOH V úL SXQ 
vQWUHE ULFXSULYLUHODLGHQWLWDWHDORU
ÌQ QXPHURDVH VRFLHW L LGHQWLWDWHD IHPLQLQ VH GHILQHD vQ
IXQF LHGHDOWFLQHYDV ILLVR LDGRPQXOXL;V ILLPDPDFRSLLORU
 
V ILLVOXMQLFDIDPLOLHL<HWF$VSLUD LLOHSURIHVLRQDOHVHVWDELOHDX
vQ JHQHUDO vQ IXQF LH GH VR L FX FDUH vPS U HDX H[LVWHQ D ILLQG
HGXFDWH DVWIHO vQFkW GXS SDUFXUJHUHD FRSLO ULHL V GHYLQ EXQH
VR LLúLPDPH,GHQWLWDWHDIHPLQLQ VHGHILQHDvQIXQF LHGHFULWHULL
GHWHUPLQDWHGHDOWFLQHYDV ILHIUXPRDV FD«V ILH]YHOW FD«
HWFGHFDSDFLW LOHUHOD LRQDOHDOHIHPHLL6HFHUHDIHPHLORUV VH
DGDSWH]HODFHLODO LV VHVDFULILFHSHQWUXDO LLV ILHEXQHPDPHúL
EXQH VR LL 6HQWLPHQWXO YDORULL SHUVRQDOH OH HUD FRQIHULW GH
DOWFLQHYD)HPHLOHVHYHGHDXSULQRFKLLDOWRUD
7UHSWDW vQV QXPHURúL IDFWRUL VRFLRFXOWXUDOL DX FRQWULEXLW
ODIDYRUL]DUHDGH]YROW ULLXQHLLGHQWLW LIHPLQLQHPDLDXWRQRPH
$X DYXW ORF VFKLPE UL IXQGDPHQWDOH vQ VLVWHPXO GH HGXFD LH
GkQG DFFHV OD DFHHDúL HGXFD LH DWkW IHWHORU FkW úL E LH LORU
$SDUL LD FRQWUDFHSWLYHORU D GHVFKLV FDOHD SHQWUX R PDL PDUH
OLEHUWDWH VH[XDO úL XQ PDL EXQ FRQWURO DO IHFXQGLW LL 0DQL
IHVWDUHD PLúF ULL IHPLQLVWH D SURYRFDW QXPHURDVH vQWUHE UL D
DQWUHQDWRUHVWUXFWXUDUHDYDORULORUúLDIDYRUL]DWRQRX UHSDUWL LH
D UROXULORU E UED LORU úL IHPHLORU 9HFKLXO PRGHO DO UHOD LLORU
E UED LIHPHLQXPDLHVWHYDODELO
ÌQ XOWLPHOH GHFHQLL DVLVW P OD XQ SURJUHV vQ SULYLQ D
HJDOLW LL MXULGLFH úL D UHGHILQLULL UROXULORU VH[XDOH ÌQ FHHD FH
SULYHúWHVIHUDSXEOLF VRFLHWDWHDHVWHvQF PDMRULWDUFRQGXV GH
E UED L úL IHPHLOH vúL J VHVF FX PDL PDUH GLILFXOWDWH XQ ORF vQ
JHVWLRQDUHDYLH LLFROHFWLYH
&XP DX UHDF LRQDW E UED LL OD DFHVWH WUDQVIRUP UL" 3RWULYLW
FHUFHW WRUXOXL 0LFKHO 'RUDLV  Ä1X QXPDL WUDQVIRUP ULOH
FXOWXUDOHLDXOH]DWSHE UED LvQYLD DORUVRFLDO úLSURIHVLRQDO 
FL HL DX IRVW SXWHUQLF DIHFWD L vQ YLD D ORU SHUVRQDO DGLF FHD
VH[XDO úL IDPLOLDO ´ ÌQ FXUVXO XOWLPHORU GHFHQLL E UED LL DX
vQFHSXW V úL SXQ vQWUHE UL FX SULYLUH OD LGHQWLWDWHD UROXULOH úL
IDPLOLLOH ORU 'LQ PRPHQWXO YHQLULL PDVLYH D IHPHLORU SH SLD D
IRU HLGHPXQF DVLVW PODGLVSDUL LDPRGHOXOXLGHFXSOXDQWHULRU
YDORUL]DWvQFDUHE UEDWXOHUDGHILQLWFDVR XOvQWUH LQ WRU$FHDVW 
GLVSDUL LH D FRQWULEXLW PXOW OD FUHDUHD OD PXO L E UED L D XQHL


DFFHQWXDWH LQVHFXULW L UHOD LRQDOH D XQHL LQWHURJD LL SURIXQGH
DVXSUD LGHQWLW LL ORU 'DF QX PDL VXQW vQWUH LQ WRULL F URUD
WUHEXLD V OL VH GDWRUH]H UHFXQRúWLQ DWXQFL FH VXQW" 'XS FXP
VFULH 0LFKHO 'RUDLV  ÄFXUVD F WUH SXWHUH úL ERJ LH D GDW
DGHVHRULXQVHQVYLH LLE UED LORU´&kQGDFHVWHGRX DVSHFWHvúL
SLHUGGLQLPSRUWDQ E UED LLVHUHJ VHVFvQID DXQXLPDUHYLGD
XQXLVHQWLPHQWDFXWGHGLVFRQIRUW
&H VROX LL DX DYXW vQ YHGHUH E UED LL SHQWUX D UHGXFH DFHVW
GLVFRQIRUW"3RWULYLWOXL0LFKHO'RUDLVE UED LLDUILDYXWWLPSV 
UHDF LRQH]HSR]LWLYODPXWD LLOHSURIXQGHSURYRFDWHGHVFKLPEDUHD
VWDWXWXOXL IHPHLL vQ VRFLHWDWH 8QLL vQV PDQLIHVW WHQGLQ D GH D
F XWDVROX LLFDUHQXSHUPLWUHJOHPHQWDUHDFUL]HLGHLGHQWLWDWHFL
GLPSRWULY FRQWULEXLH OD LQWHQVLILFDUHD HL 8QLL DOHJ V úL
DP JHDVF LQVHFXULWDWHDI FkQGDSHOODDOFRROVDXFXIXQGkQGXVH
vQ PXQF 3HQWUX DO LL DFHDVW LQVHFXULWDWH DFHVWH QHOLQLúWL VDX
WUDQVIRUPDWvQPDQLIHVW ULGHIXULHFDUHVHH[SULP SULQWRWIHOXO
GHIRUPHGHYLROHQ ID GHIHPHLYLROHQ IL]LF YHUEDO VH[XDO 
1X WUHEXLH vQV V FUHGHP F DFHDVW GXúP QLH ID GH
IHPHL HVWH JHQHUDOL]DW 0XO L E UED L FRQVLGHU F UDSRUWXULOH
VXQW PDL DUPRQLRDVH úL PDL LQWHUHVDQWH FX SDUWHQHUHOH FDUH OH
VXQW HJDOH GHFkW FX SHUVRDQH GHSHQGHQWH úL VXSXVH 8QLL DX
UHVLP LWRXúXUDUHvQ HOHJkQGF SULYLOHJLLOHPDVFXOLQHVHSO WHVF
IRDUWHVFXPSFXSUH XOYLH LLDIHFWLYHúLF LvPSLHGLF V úLUHD
OL]H]HSOHQDUSRWHQ LDOXOGHILLQ HXPDQH
3HQWUXSVLKRORJXODPHULFDQ6DQGUD%HP LQGLYL]LL±
DWkWE UED LLFkWúLIHPHLOH±DUWUHEXLV WLQG VSUHRDQGURJLQLH
SVLKRORJLF úL VRFLDO DGLF VSUH FDSDFLWDWHD GH DúL DFRUGD vQ
IXQF LH GH vPSUHMXU UL FDUDFWHULVWLFL ILH PDVFXOLQH ILH IHPLQLQH
(D H[SOLF IDSWXO F SHQWUX R IXQF LRQDOLWDWH XPDQ SH GHSOLQ
HILFLHQW úLV Q WRDV PDVFXOLQLWDWHDúLIHPLQLWDWHDWUHEXLHV VH
PRGHUH]HUHFLSURFúLDPEHOHWUHEXLHLQWHJUDWHvQWURSHUVRQDOLWDWH
PDL ELQH HFKLOLEUDW SH GHSOLQ XPDQ FX DGHY UDW DQGURJLQ 
$FHDVW SHUVRQDOLWDWH DU UHSUH]HQWD FHHD FH PDVFXOLQLWDWHD úL
IHPLQLWDWHD DUH PDL EXQ úL H[FHVHOH QHJDWLYH DOH FHORU GRX DU
DYHDúDQVDGHDILHOLPLQDWH
 
&UL]DGHLGHQWLWDWHODSHUVRDQHOHvQYkUVW 
/DDFHVWvQFHSXWGHVHFROúLPLOHQLXSHQWUXXQPDUHQXP U
GH LQGLYL]L E WUkQH HD QX HVWH YkUVWD GH DXU $ vPE WUkQL HVWH R
UHDOLWDWHFDUHWUH]HúWHWHDPDúLRDPHQLLvQYkUVW QXVHEXFXU FX
QHFHVLWDWHGHSUH XLUH$OW GDW E WUkQH HDHUDVLQRQLP FXvQ H
OHSFLXQHD3HUVRDQHOHvQYkUVW HUDXVI WXLWRULUHFXQRVFX LSHQWUX
MXGHFDWDúLVHQVXOYLH LLORUùLOLVHGDWRUDUHVSHFWúLUHFXQRúWLQ 
$VW ]LSHUVRDQHOHvQYkUVW DXGHYHQLWRUHVSRQVDELOLWDWHD
VWDWXOXLRSUREOHP VRFLDO 
(VWH LPSRUWDQW V QH vQWUHE P FXP WU LHVF DFHDVW XOWLP 
SHULRDG GLQ YLD SHUVRDQHOH vQ YkUVW &H VHQV GDX H[LVWHQ HL"
3HQWUXYkUVWQLFLGUDPDFRQVW vQDFHHDF WUHEXLHV úLGHILQHDVF 
LGHQWLWDWHD SULQ UDSRUWDUHD OD WUHFXW (OH QX SRW U VSXQGH OD
vQWUHEDUHDÄ&LQHVXQW"´GHFkWSULQÄ(XDPIRVW´
&UL]D GH LGHQWLWDWH D RDPHQLORU vQ YkUVW HVWH SURYRFDW 
DGHVHD FKLDU GH VRFLHWDWH ÌQ UHDOLWDWH SHQWUX PXO L E WUkQH HD
HVWH UHVLP LW FD R SLHUGHUH SLHUGHUHD DFWLYLW LL VRFLDOH GRPL
QDQWH SLHUGHUH GH YHQLW SLHUGHUH GH UHOD LL VRFLDOH SLHUGHUHD
V Q W LLFDUHFRQWULEXLHODVSRULUHDVHQWLPHQWXOXLGHL]RODUH2
DOW SLHUGHUH FDUH QH DSDUH FD IXQGDPHQWDO HVWH SLHUGHUHD
YDORULORU VHPQLILFDQWH FX FDUH SHUVRDQHOH YkUVWQLFH V VH SRDW 
LGHQWLILFD 'UDPD SHUVRDQHORU YkUVWQLFH HVWH F HOH VXQW GHSR
VHGDWHvQFHWvQFHWGHHOHPHQWHOHFDUHFRQVWLWXLDXLGHQWLWDWHDORU
$FHDVW DEVHQ D YDORULORU VHPQLILFDWLYH SURYRDF SHU
VRDQHORUYkUVWQLFHVHQWLPHQWHGLIHULWH0DLvQWkLXQVHQWLPHQWGH
GHYDORUL]DUHFLQHQXPDLFRUHVSXQGHVWDQGDUGHORUGHIUXPXVH H
VXSOH HYLWH] YDORUL]DWHvQVRFLHWDWHDDFWXDO HVWHXQFHW HDQ
GH FDWHJRULD D GRXD VRFLHWDWHD QX DúWHDSW QLPLF GH OD E WUkQL
3HQWUXHLQXH[LVW DFWXDOL]DUHSRVLELO 'LPSRWULY DvPE WUkQL
HVWHVLQRQLPFXD LILWHDP 
)D GH DFHDVW DEVHQ GH YDORUL SHUVRDQD FDUH vPE 
WUkQHúWHUHVLPWHúLXQPDUHJROHVWHPRDUWHDVRFLDO DLQGLYLGXOXL
vQDLQWHDPRU LLVDOHELRORJLFH

'XS FXP H[SOLF &DWKHULQH 6LPDUG  SHQWUX XQLL
E WUkQLDEVHQ DYDORULORUVHPQLILFDWLYHVHWUDQVIRUP vQUHYROW 
HL GHYLQ DJUHVLYL PRURF QRúL FLQLFL (L QX PDL DX QLPLF GLQ
YHFKLXOE WUkQHOFDUHHUDDJUHDELOvQ HOHSWúLGHPQ
'HúLWU LW vQWURPDQLHU LQGLYLGXDO FUL]DGHLGHQWLWDWHOD
SHUVRDQHOHYkUVWQLFHUHSUH]LQW RSUREOHP DVRFLHW LL3LHUGHUHD
UHSHUHORUVRFLDOHúLFXOWXUDOHUHIX]XOFROHFWLYGHDOHLQWHJUDúLD
IRORVLH[SHULHQ DúLSRWHQ LDOXOORUGHWHUPLQ SHUVRDQHOHvQYkUVW 
V VHVLPW LQXWLOHúLV VHvQWUHEHDVXSUDVHQVXOXLYLH LLORU
3ULQXUPDUHY ]XW GLQSHUVSHFWLYDXQHLWUDLHFWRULLDYLH LL
GH OD WLQHUH H SkQ OD FDS WXO YLH LL LGHQWLWDWHD QX HVWH QLFLRGDW 
FRPSOHW vPSOLQLW (D VH PRGLILF úL SURJUHVHD] vQ IXQF LH GH
GLIHULWHOHFUL]HDOHYLH LL'LIHULWHOHH[SHULHQ HVRFLDOHúLFXOWXUDOH
SH FDUH XQ LQGLYLG OH WU LHúWH vQ GHFXUVXO H[LVWHQ HL VDOH vO
GHWHUPLQ V IDF DOHJHULúLV VHDQJDMH]HSHUVRQDOvQVRFLHWDWH
,GHQWLWDWHD HVWH GHFL SHQWUX ILHFDUH GLQWUH QRL PDL PXOW
GHFkWXQFRQFHSWWHRUHWLFHVWHUHVLP LWVDXWU LWFDXQVHQWLPHQW
GHSHUPDQHQ GHVLQHFDUHG VHQVúLRULHQWDUHYLH LORUQRDVWUH
(DIDFHSRVLELO vQ HOHJHUHDOHJ WXULORUGHLQWHUGHSHQGHQ GLQWUH
SROXO VRFLDO úL SROXO LQGLYLGXDO OD LQGLYL]LL FH WU LHVF vQWUR
VRFLHWDWH
5H]XPDW
,GHQWLWDWHDHVWHXQDQVDPEOXGHUHIHUHQ LPDWHULDOLVRFLDOLúL
VXELHFWLYLFDUHGHILQHVFRSHUVRDQ $FHúWLUHIHUHQ LVHDUWLFXOHD] 
vQ MXUXO D GRL SROL 3ROXO VRFLDO DO LGHQWLW LL VH FRPSXQH GLQ
HOHPHQWHOHFDUHIDFGLQWUXQLQGLYLGRSHUVRDQ DVHP Q WRDUHFX
FHOHODOWHFDUHvPSDUWDFHODúLPHGLXGHYLD FDHO6HQWLPHQWXOGH
LGHQWLWDWH QD LRQDO LOXVWUHD] SROXO VRFLDO DO LGHQWLW LL 6SUH
GHRVHELUH GH SROXO VRFLDO FDUH HYLGHQ LD] VLPLOLWXGLQHD FX
FHO ODOW SROXO LQGLYLGXDO VHPQLILF VLQJXODULWDWHD GLIHUHQ D GH
FHO ODOW ,GHQWLWDWHD vQVHDPQ GLQ SXQFW GH YHGHUH SVLKRORJLF
VHQWLPHQWXO GH SHUPDQHQ GH VLQH DGLF LPSUHVLD F U PkL
DFHODúLFXWUHFHUHDWLPSXOXL
 

$GDSWDUHGXS 5REHUW&DPSHDXúLDO,QGLYLGXHWVRFLpWp
)LJXUDQU5H HDXDGHFRQFHSWHUHIHULWRDUHODLGHQWLWDWH

3ROXO VRFLDO úL SROXO LQGLYLGXDO DO LGHQWLW LL QX VH DIO vQ
UHOD LH GH RSR]L LH FL GH LQWHUGHSHQGHQ úL DFHDVWD vQ FXUVXO
WXWXURUHWDSHORUYLH LL
,GHQWLWDWHD VH vQVFULH vQWUXQ SURFHV HYROXWLY (D VH
PRGHOHD] VH UHRUJDQL]HD] VH PRGLILF GHD OXQJXO YLH LL 6H
UHDOL]HD] SH SDUFXUVXO XQXL GXEOX SURFHV VRFLDOL]DUHD úL
SHUVRQDOL]DUHD 6RFLDOL]DUHD SHUPLWH FRSLOXOXL V vQYH H UHJXOL
VRFLDOH úL FXOWXUDOH SHQWUX D VH LQWHJUD vQ PHGLX 0DL WkU]LX OD
YkUVWD DGROHVFHQ HL LQGLYLGXO VH SHUVRQDOL]HD] DGLF HO
UHVSLQJHVHOHFWLYXQHOHDVSHFWHDOHVRFLDOL] ULLDOHJHvQWUXQPRG
SHUVRQDOPRGHOHYDORULúLQRUPHOHIDFHV LFRUHVSXQG V ILH
DOHVDOH
(YROX LD LGHQWLW LL VH SURGXFH vQFHSkQG GH OD YkUVWD FRSL
O ULHL úL FRQWLQX SkQ OD VIkUúLWXO YLH LL ÌQ ILHFDUH SHULRDG D
GH]YROW ULLLQGLYL]LORUHOHPHQWHDOHFRQWH[WXOXLVRFLDOúLFXOWXUDO
LQIOXHQ HD] DFHDVW LGHQWLWDWH,GHDOLWDWHDHYROXHD] DúDGDUSH
ILUXO WUDQVIRUP ULORU VRFLRFXOWXUDOH SURGXVH vQWUR VRFLHWDWH ÌQ
DFHDVW SHUVSHFWLY WUHEXLH GLVFXWDW FUL]D GH LGHQWLWDWH GLQ
DGROHVFHQ FUL]DGHLGHQWLWDWHPDVFXOLQ úLIHPLQLQ úLFUL]DGH
LGHQWLWDWHDSHUVRDQHORUYkUVWQLFH


5()(5,1 (%,%/,2*5$),&(

$0XFKLHOOL/¶LGHQWLWpFRO4XHVDLVMH"QR3DULV38)
SS
(+(ULNVRQ$GROHVFHQFHHWFULVHOD TXrWH GH O¶LGHQWLWp 3DULV
)ODPPDULRQSSS
& 6LPDUG ,GHQWLWp YLHLOOHVVH HW VRFpWp 6DQWp PHQWDOH DX 4XpEHF
YRO9QRSS
30DOULHX7UDLWpGHSV\FKRORJLHGHO¶HQIDQWW3DULV38)
S

 
1(OLDV/DVRFLpWpGHVLQGLYLGXV3DULV)D\DUGSS
00HDG0RHXUVHWVH[XDOLWpHQ2FpDQLHW3DULV3ORQ
0*DXWKLHU-HXQHV,45&
0 'RUDLV /HV FULVHV DFWXDOOHV GH O¶KRPPH OHV FRPSUHQGUH V¶HQ
GpSUHQGUHvQ6HUYLFHVRFLDOQRúLSS
6/%HP$XGHOjGHO¶DQGURJ\QLHTXHOTXHVSUpFHSWHVRVpVSRXUXQH
LGHQWLWp GH VH[H OLEpUp OD GLIIHUHQFH GHV VH[HV TXHVWLRQ GH
SV\FKRORJLHWH[WHVFKRLVLVHWSUHVHQWpVSDU0&+XUWLJHW03
3LFKHURQ(GLWLRQV7LHUFHV6FLHQFHVS


&$3,72/8/9
62&,$/,=$5($,1',9,'8/±2),,1 62&,$/ 2ELHFWLYHOHvQY ULL

'XS VWXGLHUHDDFHVWXLFDSLWROVWXGHQWXO
WUHEXLHV ILHvQP VXU 
± V GHILQHDVF FHHVWHVRFLDOL]DUHD
± V H[SOLFHSULQFLSDOHOHPHFDQLVPHGH
VRFLDOL]DUH
± V H[SOLFHQR LXQHDGHKDELWXVVRFLDO
± V LGHQWLILFHúLV GHVFULHSULQFLSDOLLDJHQ L
GHVRFLDOL]DUH
± V DQDOL]H]HFRQVHFLQ HOHVRFLDOL] ULLSHQWUX
LQGLYLG
± V DQDOL]H]HOHJ WXULOHGLQWUHVRFLDOL]DUH
FRQWUROVRFLDOúLGHYLDQ 
± V IDF GLVWLQF LDGLQWUHPDUJLQDOLWDWHúL
GHYLDQ 

 
 ,'(17,7$7( &8/785 
 5$325785,
 62&,$/(,QWURGXFHUH
&H LPSRUWDQ DUH VRFLHWDWHD vQ GH]YROWDUHD SHUVRQDOLW LL"
&XP UHXúHúWH VRFLHWDWHD V QH PRGHOH]H SHQWUX D QH IDFH V 
VHP Q PFXFHLODO L" &XP DF LRQHD] SHQWUXDQHGHWHUPLQDV 
UHVSHFW PQRUPHOH"&HPDUM GHOLEHUWDWHQHODV "&XPúLSkQ 
XQGHUHXúHúWHV RE LQ DFRUGXOLQGLYLGXOXL"
$P LQVLVWDW vQ FDSLWROXO DQWHULRU DVXSUD IRUP ULL
VHQWLPHQWXOXL GH LGHQWLWDWH $FHVW VHQWLPHQW GHFXUJH GLQ GXEOD
LQWHJUDUHDXQXLSROLQGLYLGXDOúLDXQXLSROVRFLDO
ÌQ DFHVW FDSLWRO QH YRP FRQFHQWUD DVXSUD SROXOXL VRFLDO DO
SHUVRQDOLW LL LQGLYLGXOXL 9RP YHGHD PRGXO vQ FDUH LQGLYLGXO
DVLPLOHD] PXOWLSOHOH LQIOXHQ H DOH XQLYHUVXOXL VRFLDO vQ FDUH
HYROXHD] úL FXP OH LQWHULRUL]HD] (VWH FHHD FH VH QXPHúWH
SURFHVXOGHVRFLDOL]DUH


 LQWHULRUL]DW vQ
 


  
LGHQWLWDWHD FXOWXUDSRDWHDF LRQD
 DVXSUD

9RP vQFHUFD V DQDOL] P UROXO GLYHUúLORU DJHQ L GH
VRFLDOL]DUH IDPLOLD úFRDOD JUXSXO GH FRYkUVWQLFL PDVVPHGLD
PXQFD V vQ HOHJHPSDUWLFLSDUHDILHF UXLDGLQWUHHLODIRUPDUHD
SHUVRQDOLW LL VRFLDOH D LQGLYLGXOXL V YHGHP UH]XOWDWHOH VR
FLDOL] ULL 'LQ SXQFWXO GH YHGHUH DO VRFLHW LL VRFLDOL]DUHD DUH
GUHSW VFRS DGDSWDUHD VRFLDO D LQGLYLGXOXL úL SXQHUHD ED]HORU
FRQWUROXOXL VRFLDO 2U LQGLYLGXO HVWH XQ DFWRU VRFLDO HO QX IDFH
GHFkWV ÄFRSLH]H´PHGLXOVRFLDOVDXV LVHFRQIRUPH]H&HVH
vQWkPSO FX FHL FDUH UHIX] FHHD FH VRFLHWDWHD OH WUDQVPLWH"
8QLL RSWHD] SHQWUX FUHDWLYLWDWH DO LL VXQW PDUJLQDOL]D L VDX
GHYLQGHYLDQ L

&HHVWHVRFLDOL]DUHD"
3RWULYLW OXL * 5RFKHU  VRFLDOL]DUHD VH GHILQHúWH FD
ÄSURFHVXO SULQ FDUH SHUVRDQD XPDQ vQYD úL LQWHULRUL]HD] HOH
PHQWHOHVRFLRFXOWXUDOHDOHPHGLXOXLV XOHLQWHJUHD] vQVWUXFWXUD
SHUVRQDOLW LLVXELQIOXHQ DH[SHULHQ HORUúLDJHQ LORUVRFLDOLVHPQL
ILFDWLYLúLSULQDFHDVWDVHDGDSWHD] PHGLXOXLVRFLDOvQFDUHWUHEXLH
V WU LDVF ´
6RFLDOL]DUHDSHUPLWHLQGLYLGXOXLV GREkQGHDVF EDJDMXOGH
FDUHDUHQHYRLHSHQWUXDDF LRQDvQVRFLHWDWHDvQFDUHHYROXHD] 
ÌQ DFHVW VFRS LQGLYLGXO WUHEXLH GH SLOG V vQYH H UHJXOLOH
HOHPHQWDUHGHSROLWH HV WU LDVF vQULWPXODQRWLPSXULORUSURSULL
 
FOLPDWXOXL ]RQHL vQ FDUH ORFXLHúWH V DFXPXOH]H R PRúWHQLUH
FXOWXUDO HWF0RúWHQLUHDFXOWXUDO HVWHXQDQVDPEOXGHPRGHOH
GH YDORUL GH QRUPH GH VLPEROXUL GH FXWXPH úL GH LGHRORJLL
VSHFLILFHVRFLHW LLvQFDUHLQGLYLGXOHVWHFKHPDWV WU LDVF 
6RFLDOL]DUHDSHUPLWHDúDGDULQGLYLGXOXLV úLGREkQGHDVF 
LGHQWLWDWHD VRFLDO DGLF V VH GHILQHDVF GUHSW DVHP Q WRU
FHORUODO LvPS UW úLQGDFHOHDúLPRGXULGHDJkQGLVLP LDF LRQD
(D IDFH SRVLELOH LQWHULRUL]DUHD úL UHVSHFWDUHD UHJXOLORU VRFLDOH
SUHFXP úL DVLPLODUHD FXOWXULL PHGLXOXL GH YLD I FkQGR SDUWH
LQWHJUDQW D PRGXOXL SURSULX GH JkQGLUH $WXQFL FkQG FXOWXUD
HVWHLQWHULRUL]DW QXVHPDLSXQHSUREOHPDSHUWLQHQ HLJHVWXULORU
VDOH VH FUHHD] LPSUHVLD F DFHVWHD UHSUH]LQW VLQJXUD PRGD
OLWDWHQRUPDO GHFRPSRUWDUH
6RFLDOL]DUHD IXQGDPHQWHD] úL VHQWLPHQWXO GH DSDUWHQHQ 
OD JUXS )DSWXO GH D DVLPLOD úL LQWHJUD DFHOHDúL YDORUL úL QRUPH
VRFLDOHIDFHSRVLELO vQ HOHJHUHDUHFLSURF úLFUHúWHVROLGDULWDWHD
vQWUHPHPEULLJUXSXOXL
&D úL LGHQWLWDWHD VRFLDOL]DUHD HVWH XQ SURFHV FRQWLQXX
&RSLO ULD HVWH SHULRDGD FHOHL PDL LQWHQVH VRFLDOL] UL vQV GHD
OXQJXO vQWUHJLLVDOHYLH LGHDGXOWLQGLYLGXOWUHEXLHV LQWHJUH]H
QRUPHOHVRFLDOHGHH[HPSOXvQSURFHVXOGHvQY DUHDUROXOXLGH
S ULQWH vQ DGDSWDUHD OD PHGLXO XQLYHUVLWDU VDX vQ LQWHJUDUHD vQ
PHGLXOGHPXQF ,DW GHFHVRFLRORJLLIDFGLVWLQF LDvQWUHGRX 
WLSXUL GH VRFLDOL]DUH VRFLDOL]DUHD SULPDU FHD SH FDUH LQGL
YLGXORVXSRUW vQFRSLO ULHúLvQFXUVXOF UHLDGHYLQHPHPEUXDO
VRFLHW LL úL VRFLDOL]DUHD VHFXQGDU FDUH VHPQLILF SURFHVXO
XOWHULRUSULQFDUHLQGLYLGXOGHMDVRFLDOL]DWVHLQWHJUHD] vQQRL
GRPHQLLDOHYLH LLVRFLDOH

&XPVHUHDOL]HD] VRFLDOL]DUHD" 
'XS FXPDPY ]XWvQWUXQFDSLWRODQWHULRUVSUHGHRVHELUH
GH VSHFLLOH DQLPDOH FRSLOXO DUH QHYRLH GH FRQWDFWXO FX FHLODO L
SHQWUXDVXSUDYLH XLúLDVHGH]YROWD'RDUvQWUXQFRQWH[WVRFLDO


úLVLPEROLFFRSLOXOvúLSRDWHUHDOL]DSRWHQ LDOXOGHILLQ XPDQ 
,QGLIHUHQWGHVRFLHWDWHDvQFDUHVHQDúWHFRSLOXOQXSRDWHU PkQH
I U vQJULMLUHÌQDQLLFRSLO ULHLúLDGROHVFHQ HLHOYDGREkQGLHOH
PHQWHOHFRPSOH[HFDUHFDUDFWHUL]HD] YLD DXQXLDGXOWDXWRQRP
3HQWUXDGHYHQLRILLQ VRFLDO úLDúLDVLJXUDVXSUDYLH XLUHD
FRSLOXOWUHEXLHV VWDELOHDVF PRGDOLW LGHFRPXQLFDUHFXDGXO LL
GLQSUHDMPDVD0DLvQWkLFXPDPD5 VSXQVXOFRSLOXOXLHVWHvQ
SULPXO UkQG XQ OLPEDM FRUSRUDO FDUH VH VWDELOHúWH vQ UHOD LD FX
PDPD JHVWXULOH úL PLPLFD XQXLD úL D FHOXLODOW FDS W XQ VHQV
GHYHQLQG XQ ÄSUHOLPEDM´ 3H OLPEDMXO FRUSRUDO VSHFLILF SULPXOXL
DQGHYLD VHJUHIHD] YLD DVLPEROLF I FkQGSRVLELODFFHVXOOD
OLPEDMXO YRUELW 6H SRDWH VSXQH DVWIHO F VRFLDOL]DUHD VH UHDOL
]HD] vQ SURFHVXO GH FRPXQLFDUH FX FHLODO L ,QGLIHUHQW F HVWH
JHVWXDO VDX OLQJYLVWLF DFHDVW FRPXQLFDUH HVWH R FKHVWLXQH
SUHDODELO SHQWUXFDXQFRSLOV GHYLQ RILLQ XPDQ VRFLDOL]DW 

0HFDQLVPHOHGHVRFLDOL]DUH
([LVW PDLPXOWHPRGXULGHDH[SOLFDIHOXOvQFDUHFRSLOXO
DMXQJHV VHFRQIRUPH]HH[LJHQ HORUVRFLDOHúLV VHLQWHJUH]HvQ
VRFLHWDWH $FHVWH H[SOLFD LL VH VSULMLQ SH GRX GLQWUH FHOH WUHL
PRGHOHSUH]HQWDWHDQWHULRUFHODOGHWHUPLQLVPXOXLVRFLDOúLFHODO
LQGLYLGXOXLFDDFWRUVRFLDO
6RFLDOL]DUHD VH SRDWH vQVFULH vQ PRGHOXO GHWHUPLQLVPXOXL
VRFLDO DWXQFL FkQG VH ED]HD] SH WHRULLOH FODVLFH DOH vQY ULL
XQGH FRSLOXO LQGLYLGXO vQ JHQHUDO HVWH FRQVLGHUDW R ILLQ 
SDVLY FDUH U VSXQGH VWLPXOLORU PHGLXOXL VRFLDO 3HQWUX SVL
KRORJLL EHKDYLRULúWL úL VRFLRORJLL GHWHUPLQLúWL VRFLDOL]DUHD HVWH
SHUFHSXW FD UH]XOWDW DO FRQVWUkQJHULORU úL SUHVLXQLORU SH FDUH
VRFLHW LOHOHH[HUFLW DVXSUDPHPEULORUORU$FHVWHWHRULLDILUP 
SULPDWXO VRFLHW LL DVXSUD LQGLYLGXOXL úL VWDELOLWDWHD YDORULORU
WUDQVPLVH GH VRFLHWDWH GH OD R JHQHUD LH OD DOWD DVRFLLQGXúL
DVWIHOWHRULDVWUXFWXUDOIXQF LRQDOLVW DOXL7DOFRWW3DUVRQV

 
2SXQkQGXVHDFHVWHLRSWLFLGHWHUPLQLVWHXQHOHWHRULLVRFLR
ORJLFHúLSVLKRORJLFHDSDU LQPDLGHJUDE SDUDGLJPHLLQGLYLGXOXL
FD DFWRU VRFLDO úL SURSXQ R SHUVSHFWLY vQ FDUH LQGLYL]LL DSDU FD
ILLQ HDFWLYHFDUHQXIDFDOWFHYDGHFkWV DVLPLOH]HHYHQLPHQWHOH
PHGLXOXLO VkQGXVHGHWHUPLQDWHGHHOH,QGLYL]LLDGDSWHD] DFHVWH
HYHQLPHQWH FRQIRUP FX VLWXD LD ORU úL OD QHYRLH vúL PRGLILF 
QRUPHOH úL YDORULOH GHMD LQWHULRUL]DWH SHQWUX D UH]ROYD DQXPLWH
GLILFXOW L úL D VFKLPED OXFUXULOH ÌQ SVLKRORJLH UHSUH]HQWDQ L
LPSRUWDQ LDLDFHVWHLSHUVSHFWLYHVXQW-HDQ3LDJHW30DOULHXúL1
%DQGXUDLDUvQVRFLRORJLH*+0HDGúL$3HUFKHURQ

'LIHULWHIRUPHGHvQY DUH
ÌQ SURFHVXO GH VRFLDOL]DUH GLIHULWHOH WLSXUL GH vQY DUH VH
SURGXF vQWUR PDQLHU FRQFXUHQ LDO /LWHUDWXUD GH VSHFLDOLWDWH
YRUEHúWH GH vQY DUHD SULQ FRQVROLGDUH vQY DUHD SULQ FRQ
GL LRQDUHvQY DUHDSULQREVHUYDUHúLvQY DUHDSULQLQWHUDF LXQHD
FXFHLODO L

ÌQY DUHDSULQFRQVROLGDUH
ÌQY DUHDSULQFRQVROLGDUHHVWHXQDGLQPHWRGHOHIRORVLWH
FXVFRSXOGHDOvQY DSHFRSLOV VHFRPSRUWHELQH&RQVROLG ULOH
VXQW UHFRPSHQVHOH VDX SHGHSVHOH SH FDUH S ULQ LL OH DSOLF GH
RELFHL FRSLLORU SHQWUX D OH DU WD F DSURE VDX GH]DSURE 
FRPSRUWDUHD ORU $VWIHO DWXQFL FkQG S ULQ LL SURPLW R vQJKH DW 
GDF XQ FRSLO VH FRPSRUW IUXPRV FX EXQLFD HL IDF DSHO OD R
FRQVROLGDUHSR]LWLY 'DF vQV vLLQWHU]LFV YL]LRQH]HHPLVLXQHD
IDYRULW ODWHOHYL]RUSHQWUXF LDVWULFDWLQWHQ LRQDWMXF ULDSULH
WHQXOXLV XS ULQ LLXWLOL]HD] FRQVROLGDUHDQHJDWLY ÌQIXQF LHGH
UHDF LLOH SR]LWLYH VDX QHJDWLYH DOH S ULQ LORU FRSLOXO vQYD FDUH
FRQGXLWHVXQWEODPDELOHúLFDUHVXQWSHUPLVHÌQDFHVWIHOHOvQYD 
UHJXOLOH GH EXQ FXYLLQ UHJXOLOH GH FXU HQLH FHOH PRUDOH HWF
7R LS ULQ LLUHFXUJvQWUXQIHOVDXDOWXOODDFHDVW PHWRG SHQWUX
DOGHWHUPLQDSHFRSLOV VHFRPSRUWHELQHvQVRFLHWDWH

ÌQY DUHDSULQFRQGL LRQDUH
8QHOH HOHPHQWH DOH FRQWH[WXOXL VRFLRFXOWXUDO GH SLOG 
GHSULQGHULGHYLD FRWLGLDQ RELFHLXULDOLPHQWDUHHWFFDS W R
VHPQLILFD LHDSDUWHSHQWUXF DXIRVWDVRFLDWHGHPDLPXOWHRUL
VLPXOWDQ 'HYLQ UHIOH[H FRQGL LRQDWH VDX GHSULQGHUL FDUH QH
FRQGL LRQHD] H[LVWHQ D ÌQ DFHVW FD] VH YRUEHúWH GH vQY DUH
SULQFRQGL LRQDUHGHRDUHFHVWLPXOLQHXWULODvQFHSXWGREkQGHVF
RVHPQLILFD LHúLFDSDFLWDWHDGHDGHFODQúDXQU VSXQVvQWUXFkWHL
DXIRVWDVRFLD LDOWXLVWLPXOFDUHGHFODQúHD] XQDQXPLWU VSXQV
'HSLOG SHQWUXHOHYLVXQHWXOFORSR HOXOXLGHFODQúHD] VDOLYD LD
vQWUXFkW vQ SDX] P QkQF VDQGYLúXO 6XQHWXO FORSR HOXOXL
VWLPXO QHXWUX OD vQFHSXW D GREkQGLW R VHPQLILFD LH GHRVHELW 
GHYHQLQGGHFODQúDWRUXOXQXLUHIOH[FRQGL LRQDW

ÌQY DUHDSULQREVHUYDUH
&RSLOXOvQYD REVHUYkQGFRQGXLWHOHDGXO LORULPLWkQGXOH
úL UHSURGXFkQGXOH (VWH vQY DUHD SULQ REVHUYDUH %DQGXUD
DUDW F REVHUYDUHDXQXLPRGHOSRDWHGHWHUPLQDLPLWDUHDOXLGDU
QXvQWRDWHFD]XULOH1XHVWHVXILFLHQWV VHSUH]LQWHFRSLOXOXLXQ
PRGHO SHQWUX FD GH IDSW FRPSRUWDPHQWXO V ILH LQWHJUDW vQ
JHVWXULFRWLGLHQHvQWUXFkWFRSLOXO ILLQ DXPDQ QXHVWHRILLQ 
SDVLY HO LQWHUYLQH vQ SURFHVXO GH VRFLDOL]DUH 3RWULYLW OXL
%DQGXUDVRFLDOL]DUHDQXHVWHGHFkWVLPSODvQVXPDUHDGLYHUVHORU
WLSXULGHvQY DUHQHFHVDUHEXQHLFRPSRUW ULvQVRFLHWDWH&RSLOXO
QXIDFHGHFkWV DVLPLOH]HFHHDFHSULPHúWHGLQPHGLXUHIOHFW 
LQWHJUHD] 'H IDSW G XQ VHQV HOHPHQWHORUSHUFHSXWHGLQYLD D
DGXO LORUúLGLQYLD DVRFLDO vQJHQHUDO
8Q DOW DVSHFW LPSRUWDQW FH WUHEXLH VXEOLQLDW HVWH IDSWXO F 
VRFLDOL]DUHD SUHVXSXQH R SDUWLFLSDUH DIHFWLY úL VH UHDOL]HD] vQ
FXUVXOFRPXQLF ULLÌQY DUHDFXOWXUDO QXVHUHDOL]HD] DEVWUDFW
HD VH PDQLIHVW vQ UHOD LLOH LQWHULQGLYLGXDOH úL HVWH PRWLYDW GH
GRULQ D GH LGHQWLILFDUH FX R SHUVRDQ YDORURDV FDUH HVWH SHU
FHSXW FDXQPRGHOGHLPLWDW&RSLOXOWUHEXLHV DGPLUHXQDGXOW
 
SHQWUX D VH LGHQWLILFD FX HO ÌQ UHOD LD FX FRSLOXO DGXOWXO
UHSUH]HQWDQW DO VRFLHW LL QX YD SXWHD DYHD R LQIOXHQ DVXSUD
FRSLOXOXLGHFkWGDF LFXFHUHúWHLQLPD

ÌQY DUHDSULQLQWHUDF LXQHDFXFHO ODOW
*HRUJH+HUEHUW0HDGUHSUH]HQWDQWDOWUDGL LHLDPHULFDQHD
LQWHUDF LRQLVPXOXL HVWH FXQRVFXW SULQ WHRULD VD DVXSUD (XOXL
VRFLDO (O H[SOLF IDSWXO F vQ JHQHUDO FRSLOXO vQYD úL
LQWHULRUL]HD] UHJXOLOH VRFLDOH vQ LQWHUDF LXQLOH FX FHLODO L úL FX
GHRVHELUHvQFDGUXOMRFXULORUÌQFDGUXOMRFXULORUFRSLOXOvQYD 
UROXUL GH SLOG UROXO GH PDP GHPHGLFGHSRPSLHU $FHVWH
MRFXULUHJOHPHQWDWHvQFDUHILHFDUHFRSLOLQWHUSUHWHD] UROXOXQXL
DGXOWVXQWUHIOH[XODFWLYLW LORUVRFLDOHRUJDQL]DWHúLWRWRGDW R
UHSURGXFHUH vQ PLQLDWXU D VRFLHW LL JOREDOH ÌQ MRFXULOH GH
DFHVWIHOFRSLOXOH[SHULPHQWHD] FHHDFHVHSHWUHFHvQVRFLHWDWH
vQVXúLQGXúL FXQRúWLQ HOH DGXO LORU $FHVWH DFWLYLW L FRQ LQ vQ
IDSW UHJXOLOH VRFLDOH VDX PRUDOH SH FDUH FRSLOXO WUHEXLH V OH
LQWHULRUL]H]H úL R SRODUL]DUH QHQXDQ DW D ELQHOXL úL D U XOXL
,VWRULLOH FDUHL DWUDJ VXQW FHOH vQ FDUH H[LVW EXQL úL U L (URLL
VXQW vQWUR RDUHFDUH P VXU FHQ]RULL FDUH IL[HD] UHJXOLOH
ELQHOXLúLU XOXL$VWIHOSX LQFkWHSX LQFRSLOXOvúLFRQVWUXLHúWH
XQ WDEORX D FHHD FH VH DúWHDSW GH OD HO HO LQWHULRUL]HD] 
PRGHOHOHQRUPHOHúLYDORULOHODFDUHWUHEXLHV DGHUH3RWULYLWOXL
*+0HDGFRSLOXOLQWHULRUL]HD] SHÄFHO ODOWJHQHUDOL]DW´DGLF 
R FRPXQLWDWH RUJDQL]DW FX QRUPH YDORUL úL VFRSXUL FDUHL
GHWHUPLQ FRPSRUWDPHQWXO úL SH FHO DO FHORUODO L ÄÌQ DFHVW IHO
GDWRULW SUH]HQ HLvQQRLVXEIRUP GHVLPEROXULVHPQLILFDWLYHD
FHOXLODOW JHQHUDOL]DW vQ HOHJHP OXPHD QHR W OP FLP QH
UHJ VLPvQHDúLRLQYHVWLPFXVHQV´ 6LPDUG 

1R LXQHDGHKDELWXV
2GDW FHFRSLOXODGREkQGLWSULQLQWHUPHGLXOGLIHULWHORUIRUPH
GHvQY DUHPRúWHQLUHDFXOWXUDO FHLSHUPLWHV VHFRPSRUWHvQWUXQ

PRG VLPLODU FHORUODO L SULQ FH PHFDQLVP GHYLQ R D GRXD QDWXU 
DFHVWHHOHPHQWHDOHPRúWHQLULLFXOWXUDOH")LJXUDQU

([SOLFD LD FHD PDL SHUWLQHQW HVWH FHD FDUH IDFH DSHO OD
QR LXQHDGHKDELWXV
1R LXQHD GH KDELWXV D IRVW HODERUDW GH 3LHUUH %RXUGLHX
 (D SRDWH IL GHILQLW FD PRúWHQLUHD FXOWXUDO SH FDUH R
LQWHULRUL]HD] LQGLYLGXO úL FDUH RULHQWHD] vQ PRG LQFRQúWLHQW
DFHVWH FRQGXLWH (VWH XQ DQVDPEOX GH GLVSR]L LL GH D DF LRQD
JkQGL SHUFHSH úL VLP L vQWUR PDQLHU GHWHUPLQDW $FHVWH PR
GXULGHDILVXQWvQDúDIHOLQWHULRUL]DWHvQFkWDLLPSUHVLDF WHDL
Q VFXW FX HOH (OH GHYLQ QDWXUDOH DVWIHO vQFkW FRPSRUWDPHQWHOH
QX GHSLQG GH R GHFL]LH FRQúWLHQW GH D VXEVFULH úL D DGHUD OD
 
PRGHOXO VRFLDO SURSXV FL GHSLQG PDL GHJUDE GH XQ RSHUDWRU
LQFRQúWLHQW FDUH IDFH DVWIHO vQFkW LQGLYL]LL QX QXPDL F DGHU 
I U FRQVWUkQJHUHODPRGHOXOVRFLDOFLFKLDUJ VHVFVDWLVIDF LHvQ
DVHFRPSRUWDvQVHQVXOSUHVFULV+DELWXVXOHVWHDúDGDULVWRULD
LQGLYLGXDO úLVRFLDO LQWHULRUL]DW vQWUXQLQGLYLG

&RQFHSWHLPSRUWDQWHvQVRFLRORJLDOXL3LHUUH%RXUGLHX
3LHUUH %RXUGLHX XWLOL]HD] R VHULH GH FRQFHSWH FDUH VXQW
VSHFLILFHVRFLRORJLHLVDOHúLDQXPH
x &RQFHSWXO GH FkPS (VWH YRUED GH XQ VSD LX VRFLDO vQ
FDUH DJHQ L VDX LQVWLWX LL VXQW vQ FRPSHWL LH SHQWUX DúL DSURSULD
SURILWXULOHFHVXQWvQMRFvQDFHVWVSD LX3RWULYLWOXL3%RXUGLHX
 Ä&HL FDUH GRPLQ FkPSXO GLVSXQ GH PLMORDFHOH GH DO
IDFHV IXQF LRQH]HvQSURILWXOORUHLWUHEXLHvQV V LQ VHDPD
GH UH]LVWHQ D FHORU GRPLQD L´ $XWRUXO VH vQWUHDE FX SULYLUH OD
PHQ LQHUHDúLVWDELOLWDWHDXQHLVRFLHW L'HFHRVRFLHWDWHQXVH
WUDQVIRUP PDL UHSHGH" (O IDFH DSHO OD DOWH GRX FRQFHSWH
FDSLWDOXO úL KDELWXVXO SHQWUX D H[SOLFD GRPLQD LD XQXL JUXS
VRFLDODVXSUDDOWXLD
x &RQFHSWXO GH FDSLWDO ÌQ RULFH FkPS VRFLDO %RXUGLHX
GLVWLQJHWUHLWLSXULGHFDSLWDOFDUHFLUFXO XQFDSLWDOHFRQRPLF
FDUHVHSUH]LQW VXEIRUPDYHQLWXULORUúLDPRúWHQLULLXQFDSLWDO
VRFLDOED]DWvQSULQFLSDOSHFXQRúWLQ HOHúLUH HDXDPDLH[WLQV 
VDXQXGHUHOD LLFDSLWDOXOFXOWXUDOFDUHDUHvQYHGHUHGLSORPD
úLQLYHOXOGHLQVWUXLUH$FHVWHFDSLWDOXULVXQWUHVXUVHFDUHSHUPLW
LQGLYL]LORUFDUHOHGH LQV DLE PDLPXOW ÄSXWHUH´GHFkWFHLFDUH
QX OH GH LQ $FHVWH WUHL WLSXUL GH FDSLWDO VXQWvQVWUkQV LQWHUGH
SHQGHQ 'H SLOG FHL FDUH RE LQ R VOXME UHPXQHUDW I FkQG
DSHOODFXQRúWLQ HOHúLFRQWDFWHOHS ULQ LORUORULOXVWUHD] OHJ WXUD
GLQWUHFDSLWDOXOVRFLDOúLFDSLWDOXOHFRQRPLF
x&RQFHSWXOGHKDELWXV(VWHXQÄDQVDPEOXGHGLVSR]L LLGH
DDF LRQDDJkQGLDSHUFHSHúLDVLP LvQWUXQPRGGHWHUPLQDW«´
$FDUGR (VWHXQDQVDPEOXGHWU V WXULSHFDUHLQGLYLGXO

OHD GREkQGLW úL OHD LQWHULRUL]DW DWkW GH ELQH vQFkW IDF SDUWH
LQWHJUDQW GLQ VWUXFWXUD VD %RXUGLHX GLVWLQJH KDELWXVXO GH
RELúQXLQ $FHVW GLQ XUP WHUPHQ GHVHPQHD] JHVWXULOH UH
SHWLWLYH PHFDQLFH úL DXWRPDWH PDL FXUkQG UHSURGXFWLYH 2U
%RXUGLHX LQVLVW DVXSUD IDSWXOXL F KDELWXVXO QX HVWH QXPDL R
UHSURGXFHUHGHRUGLQVRFLDOFLúLRVXUV GHSUDFWLFLQRLGHWLSXO
XQHLORJLFLDXWRFRUHFWRDUHFDUHVHVFKLPE LQYHQWkQGQRLVROX LL
ÌQDFHVWVHQVVRFLDOL]DUHDHVWHXQSURFHVFDUHSHUPLWHUHSUR
GXFHUHD VRFLHW LL úL DVLJXU VWDELOLWDWHD GH OD R JHQHUD LH OD DOWD
'HSLOG IDSWXOF vQVRFLHW LOHRFFLGHQWDOHLQGXVWULDOL]DWHFLQFL
]LOHSHV SW PkQ PLOLRDQHGHRDPHQLGLQPDULOHRUDúHDOHOXPLL
VH WUH]HVF WR L DSURDSH OD DFHHDúL RU SHQWUX D PHUJH OD OXFUX
FRQVWLWXLH XQ KDELWXV +DELWXVXO UHSUH]LQW vQ FHOH GLQ XUP 
RUGLQHDVRFLDO FDUHVHUHSURGXFHFXDWkWPDLELQHvQH[WHULRUFX
FkWHVWHPDLSURIXQGvQU G FLQDW vQLQWHULRUXOLQGLYLGXOXL
6HSRWGLVWLQJHWUHLWLSXULGHKDELWXV)LJXUDQU
 
3ULPXOHVWHXQKDELWXVFXOWXUDO QD LRQDO 3RWULYLWOXL(OLDV
 KDELWXVXO FXOWXUDO FDUDFWHUL]HD] LGHQWLWDWHD FROHFWLY 
QD LRQDO úLVHDIO ODED]DGLIHUHQ HORUGLQWUHSRSRDUH'HSLOG 
FkQG FLQHYD S U VHúWH DUD GH RULJLQH úL VH LQWHJUHD] vQWUR DOW 
FXOWXU WUHEXLH DYXW vQ YHGHUH vQU G FLQDUHD SURIXQG D GLIHUL
WHORUWU V WXULQD LRQDOH3HUVRDQDFDUHHPLJUHD] HVWHFRQVLGHUDW 
QXQXPDLVWU LQ FLúLFDUHSUH]HQWkQGXQDQXPLWJUXSFDUHDUHXQ
KDELWXVFXOWXUDOGLIHULW&RQIOLFWHOHGHYDORULFDUHDSDUvQWUHSULPD
úLDGRXDJHQHUD LHGHLPLJUDQ LLOXVWUHD] vQU G FLQDUHDSURIXQG 
DKDELWXVXOXLQD LRQDOODSULPDJHQHUD LH
&HOGHDOGRLOHDWLSGHKDELWXVHVWHQXPLWKDELWXVGHFODV 
ÌQF GHODQDúWHUHDSDU LQHPXQHLDQXPLWHFODVHVRFLDOH)LHFDUH
FODV VRFLDO WUDQVPLWHPHPEULORUV LFHHDFH%RXUGLHXQXPHúWH
XQFDSLWDOFXOWXUDO$FHVWFDSLWDOFXOWXUDOFRQGL LRQHD] YL]LXQHD
GHVSUH OXPH UDSRUWXO QRVWUX FX WLPSXO ORFXO HWF GH H[HPSOX
FRPSRUWDPHQWHOH DOLPHQWDUH SUDFWLFLOH VSRUWLYH SUHRFXS ULOH
HVWHWLFH &DSLWDOXO QRVWUX FXOWXUDO UHIOHFW DSDUWHQHQ D OD XQ
PHGLXVRFLDOúLIRQGHD] KDELWXVXOGHFODV 
&HOGHDOWUHLOHDWLSGHKDELWXVHVWHKDELWXVXOVH[XDOFDUH
FRUHVSXQGH UROXULORU VH[XDOH DGLF FRPSRUWDPHQWHORU DVRFLDWH
VH[XOXLPDVFXOLQúLIHPLQLQFDUHVXQWSUHFLVGHILQLWHSULQFXOWXU 
ÌQY DUHD UROXULORU VH[XDOH VH IDFH SULQ REVHUYDUHD úL
LPLWDUHD XQXL PRGHO 3 ULQ LL UHSUH]LQW SULPHOH PRGHOH GH
PDVFXOLQLWDWHúLGHIHPLQLWDWHSHQWUXFRSLO$FHVWDvQGRULQ DGH
D VH LGHQWLILFD FX R SHUVRDQ GH DFHODúL VH[ FX HO YD DGRSWD
PRGHOHOHSUH]HQWHvQPHGLXOV XLPHGLDWFDúLvQPHGLXOH[WLQV
SULQLQWHUPHGLXOWHOHYL]LXQLLF U LORUFLQHPDWRJUDIXOXLHWF(VWH
LPSRUWDQW GH UH LQXW F UROXULOH VH[XDOH VXQW GHILQLWH DGHVHRUL
SULQ VWHUHRWLSXUL VH[XDOH DGLF SHUFHS LL ULJLGH úL VLPSOLILFDWH
DOHDFHVWRUUROXUL

$JHQ LGHVRFLDOL]DUH
$PY ]XWSkQ DFXPFXPVHGREkQGHúWHEDJDMXOFDUHQH
SHUPLWH V QH LQWHJU P vQ VRFLHWDWH ÌQ FRQWLQXDUH QH YRP RSUL
DVXSUD GLIHUL LORU DFWRUL VRFLDOL FDUH H[HUFLW LQIOXHQ DVXSUD
LQGLYLGXOXLvQFXUVXOH[LVWHQ HLVDOH6XQWDJHQ LLGHVRFLDOL]DUH
vQWUH FDUH PHQ LRQ P IDPLOLD úFRDOD JUXSXO GH FRYkUVWQLFL
PDVVPHGLDORFXOGHPXQF &XPVHDUWLFXOHD] GLIHULWHOHPHGLL
vQFDUHVXQWFKHPD LV HYROXH]HDFHúWLDJHQ L"
3HUVSHFWLYD HFRORJLF DVXSUD GH]YROW ULL SURSXV GH
%URQIHQEHQQHUH[SOLF IDSWXOF PHGLXOQRVWUXHVWHRUJDQL]DWvQ
SDWUXVWUXFWXULFDUHVHUDSRUWHD] LHUDUKLFXQHOHODDOWHOH
3ULPXO QLYHO HVWH PLFURVLVWHPXO FRQVWLWXLW GLQ IDPLOLH
úFRDO JU GLQL JUXS GH SULHWHQL 5HSUH]LQW PHGLXO vQ FDUH
LQGLYLGXOMRDF XQUROGLUHFWFDSHUVRDQ SDUWLFLSDQW 
$ GRXD VWUXFWXU D PRGHOXOXL HFRORJLF PH]RVLVWHPXO
FRUHVSXQGH UHOD LLORU FDUH H[LVW vQWUH PLFURVLVWHPH 'H SLOG 
OHJ WXULOH FDUH XQHVF IDPLOLD GH úFRDO VDX JU GLQL FRQVWLWXLH
PH]RVLVWHPXOFRSLOXOXL)LJXUDQU$JHQ LGHVRFLDOL]DUH

 
$WUHLDVWUXFWXU HVWHH[RVLVWHPXO(OFRUHVSXQGHLQVWLWX LLORU
FDUH I U V DLE OHJ WXU GLUHFW FX LQGLYLGXO vL LQIOXHQ HD] 
PRGXOGHDWU L(VWHFD]XOPHGLXOXLGHPXQF DOS ULQ LORUFRQVL
OLXOXLGHDGPLQLVWUD LHDOJU GLQL HLDOúFROLLHWF
8OWLPD VWUXFWXU D SDWUD HVWH PDFURVLVWHPXO FDUH UHSUH
]LQW FRQWH[WXOFXOWXUDO(VWHYRUEDGHUHJXOLOHVRFLDOHYDORULOH
LGHRORJLLOH FDUH VH UHIOHFW vQ ILHFDUH GLQWUH VXEVWUXFWXUL 'H
H[HPSOX LPSRUWDQ D DFRUGDW HGXFD LHL GH F WUH R VRFLHWDWH YD
GHWHUPLQD VXV LQHUHD úFROLORU ELEOLRWHFLORU IDPLOLLORU vQ UROXO
HGXFDWLY H[HUFLWDW DVXSUD WLQHULORU )LHFDUH GLQ DFHVWH VWUXFWXUL
DF LRQHD] DVXSUD FHORUODOWH PDL PXOW VDX PDL SX LQ ÌQ DFHVW
FDGUXJHQHUDOIXQF LRQHD] GLIHUL LDJHQ LGHVRFLDOL]DUH

)DPLOLD
Ä$ IDFH SDUWH GLQWUR IDPLOLH vQVHDPQ V SDUWLFLSL OD R
DQXPLW UH HD GH UHOD LL DIHFWLYH V DSDU L XQXL JUXS VRFLDO V 
vPSDU LRLVWRULHV ORFXLHúWLvQDQXPLWORF´ $3HUFKHURQ 
'HDLFLUH]XOW LPSRUWDQ DFRYkUúLWRDUHDPHGLXOXLIDPLOLDO)DPLOLD
UHSUH]LQW GHIDSWSULPXOPHGLXDOFRSLOXOXLúLvQDFHVWFDGUXVH
VWUXFWXUHD] SHUVRQDOLWDWHD 'DU DFHVW PHGLX VH FLUFXPVFULH XQXL
PHGLXPDLYDVWFDUHVHLQVHUHD] vQWURDQXPLW FXOWXU 
)DPLOLDHVWHLPSRUWDQW úLSHQWUXF UHSUH]LQW ÄFXUHDXDGH
WUDQVPLVLH´DWUDGL LLORUFUHGLQ HORUGLIHULWHORUFXQRúWLQ HSRUQLQG
GHODPDQLHUDGHDPkQFDSkQ ODLGHRORJLDSROLWLF (DWUDQVPLWH
FRSLOXOXLSHSDUFXUVXOVRFLDOL] ULLRPRúWHQLUHHODERUDW úLH[SH
ULPHQWDW GHJHQHUD LLOHSUHFHGHQWHRWHRULHJOREDO DH[LVWHQ HL
3ULQ LQWHUPHGLXO IDPLOLHL VDOH FRSLOXO HVWH LQWHJUDW GLQ
SXQFW GH YHGHUH VRFLDO (D vL WUDQVPLWH XQ QXPH vO LQVHUHD] 
vQWUXQQHDPvQWURUH HDGHUXGHQLHFHVHvQWLQGHSHPDLPXOWH
JHQHUD LL )DPLOLD VWDELOHúWH GHFL vQWUHDJD LGHQWLWDWH VRFLDO 
SULPDU DLQGLYLGXOXL3R]L LDVRFLDO DS ULQ LORURGHWHUPLQ SH
FHD D FRSLOXOXL vQ SULPHOH GRX GHFHQLL GH YLD /RFXO ORU GH
UH]LGHQ IL[HD] FRQFUHW FRQWH[WXO VRFLDO úL FXOWXUDO vQ FDUH YD

HYROXD FRSLOXO LDU SURIHVLD S ULQ LORU VLWXHD] FRSLOXO vQWUR
DQXPLW FODV VRFLDO 
&H IXQF LL vQGHSOLQHúWH IDPLOLD vQ UDSRUW FX FRSLOXO" ÌQ
SULPXO UkQG DVLJXU R IXQF LH GH SURWHF LH úL GH VXV LQHUH vQ
VHQVXO vQ FDUH U VSXQGH GH QHYRLOH YLWDOH DOH DFHVWXLD úL VH
vQJULMHúWHGHV Q WDWHDOXL'DUvQDFHVWHDF LXQLIDPLOLDvQVFULH
FRSLOXOvQWUXQFRQWH[WFXOWXUDO
'H DVHPHQHD IDPLOLD DVLJXU R IXQF LH GH LQL LHUH vQ
DVSHFWHOH FHOH PDL GLYHUVH DOH YLH LL FRWLGLHQH SRUQLQG GH OD
UHJXOLOH GH EXQ FXYLLQ úL SkQ OD PRGXULOH GH FRPXQLFDUH FX
FHLODO L ÌQ IDPLOLH FRSLOXO HVWH úL PDUWRUXO PRGXOXL vQ FDUH
DGXO LL E UED L úL IHPHL VH FRPSRUW vQWUH HL (O vQYD SH
SDUFXUVXO REVHUY ULL FRPSRUWDPHQWXOXL ORU R VHULH GH YDORUL
SUHFXPUHVSHFWXOWROHUDQ DHWF7RWvQIDPLOLDVDFRSLOXOvQYD 
FH VH DúWHDSW GH OD HO FD E LDW VDX IDW vQYD DúDGDU UROXULOH
FRUHVSXQ] WRDUHXQXLDVDXDOWXLDGLQWUHVH[H
7UHSWDW FRSLLL vQ HOHJ F SHQWUX D IL LXEL L úL DSUHFLD L
WUHEXLH V VH FRPSRUWH vQ VHQVXO SUHVFULV GH DGXO L ,QGLYLGXO
LQWHULRUL]HD] SULQXUPDUHKDELWXVXULOHFXOWXUDOHGHFODV úLSH
FHOHVH[XDOH
$úDGDU IDPLOLD HVWH R PLFURVRFLHWDWH FDUH MRDF XQ URO
LPSRUWDQW vQ VRFLDOL]DUHD FRSLLORU $FHDVW PLFURVRFLHWDWH
HYROXHD] úL HD RGDW FX VFKLPE ULOH VRFLDOH $VWIHO LQWUDUHD
IHPHLORU SH SLD D PXQFLL úL QXPHURDVHOH GLYRU XUL GHWHUPLQ 
FRSLLLGHDVW ]LV ILHvQFRQWDFWPXOWPDLUDSLGFDDOW GDW FXDO L
DJHQ LGHVRFLDOL]DUH*U GLQL DúFRDODJUXSXOGHFRYkUVWQLFLúL
PDVVPHGLDUHSUH]LQW DOWHVXUVHGHLQIOXHQ DVXSUDFRSLOXOXL

ùFRDOD
&RSLLLLQWU vQúFRDO ODYkUVWDGHDQLúLRPDUHSDUWHGLQWUH
HL LHV OD vQFHSXWXO YkUVWHL DGXOWH 2U DFHDVW OXQJ SHULRDG GH
úFRODUL]DUHODV XUPHSHQWUXWRDW YLD D
0DL vQWkL úFRDOD HVWH IXQGDPHQWDO GLIHULW GH IDPLOLH
GHRDUHFH HVWH XQ PHGLX QHXWUX GLQ SXQFW GH YHGHUH DIHFWLY
 
&RSLOXOQXPDLHVWHXQLFXORELHFWGHDWHQ LHGLQSDUWHDDGXO LORU
(O HVWH XQ FRSLO SULQWUH DO LL úL WUHEXLH V VH DGDSWH]H UDSLG OD
DFHDVW UHDOLWDWH ùFRDOD HVWH XQ PHGLX GH vQY DUH FRSLOXO
WUHEXLH V úL J VHDVF SURSULXO ORF (O VH EXFXU GH DWHQ LH úL
DIHF LXQH vQ IXQF LH GH UDQGDPHQWXO V X GDF HO FRUHVSXQGH
QRUPHORU úL YDORULORU úFRODUXOXL (O WUHEXLH V VH IDF DFFHSWDW
SOLLQGXVHGLVSR]L LLORUV VHIDF DX]LWvQ HOHV
(VWH XQ PHGLX GH vQY DUH vQ FDUH FRSLOXO H[SHULPHQWHD] 
FRPSHWL LDHúHFXOúLUHXúLWD3HQWUXDILYDORUL]DWFRSLOXOWUHEXLH
V UHXúHDVF ODúFRDO $HúXDODúFRDO vQVHDPQ SHQWUXPXO L
FRSLLV GHWHVWHúFRDODúLUHJXOLOHHL5HXúLWHOHvOYRUFRQGXFHSH
FRSLOV DLE vQFUHGHUHvQVLQH
ùFRDODFDPHGLXGHYLD VHvQVFULHvQWUXQDQVDPEOXPDL
YDVW úL HVWH GLQ DFHDVW FDX] UHIOH[XO FXOWXULL GRPLQDQWH
FDUHúLLPSXQHQRUPHOHYDORULOHPRGXULOHGHJkQGLUH%RXUGLHX
 DDU WDWF DSDUWHQHQ DODRFODV VRFLDO GHIDYRUL]DW HVWH
XQ KDQGLFDS VRFLDO LPSRUWDQW SHQWUX FRSLO &D UHIOH[ DO FXOWXULL
GRPLQDQWH úFRDOD SURPRYHD] YDORUL FDUH LQWU vQ FRQIOLFW FX
FHOHDOHIDPLOLLORUVWU LQHGHDFHDVW FXOWXU GRPLQDQW 
$FHDVW SUREOHP DGLVWDQ HLVRFLDOHvQWUHIDPLOLHúLúFRDO 
VHSXQHúLDWXQFLFkQGFXOWXUDGHRULJLQHDIDPLOLHLGLIHU GHFHD
D úFROLL 'DF H[LVW FRQWUDGLF LH vQWUH FHOH GRX FXOWXUL vQ
JHQHUDO FHD D IDPLOLHL YD FRQWLQXD V GRPLQH I FkQG UHXúLWD
úFRODU PXOWPDLGLILFLO ÌQFD]XOIDPLOLLORUGHIDYRUL]DWHFDúLvQ
FD]XOIDPLOLLORUSURYHQLQGGLQUkQGXOPLQRULW LORUHWQLFHúFRDOD
QX SRDWH IL XQ DJHQW GH VRFLDOL]DUH DXWHQWLF GDF QX J VHúWH
PLMORDFHOHHILFLHQWHGHDLQWHJUDIDPLOLLOHDFHVWRUFRSLLFDUHDX
GLILFXOWDWHDGHDVHUHFXQRDúWHvQFXOWXUDGRPLQDQW 

*UXSXULOHGHFRYkUVWQLFL
*UXSXO GH FRYkUVWQLFL VH FRPSXQH GLQ SHUVRDQH FDUH vQ
DQWXUDMXOVRFLDODOLQGLYLGXOXLVXQWGHDFHHDúLYkUVW FXHOÌQWUR
VRFLHWDWH vQ FDUH JUXSXO IDPLOLDO WLQGH V VH UHVWUkQJ FRSLOXO

HVWHQHYRLWV úLSHWUHDF GLQFHvQFHPDLPXOWRPDUHSDUWHGLQ
WLPSvQH[WHULRUúLV ILHvQFRQWDFWFXWLQHULGLQDFHHDúLFDWHJRULH
GH YkUVW &XP LQIOXHQ HD] JUXSXO GH FRYkUVWQLFL SURFHVXO GH
VRFLDOL]DUH"
ÌQ SULPXO UkQG UDSRUWXULOH vQWUH FRYkUVWQLFL VXQW UDSRUWXUL
vQWUHSHUVRDQHGHDFHODúLQLYHOFDUHVHSHUFHSFDHJDOHvQWUHHOH
*UXSXO GH FRYkUVWQLFL SHUPLWH FRSLOXOXL V DLE DFFHV OD R
VRFLHWDWHvQFDUHSRDWHH[SHULPHQWDFRRSHUDUHDúLUHFLSURFLWDWHD
GDU úL VLWXD LLOH FRQIOLFWXDOH XQGH DU SXWHD V GRPLQH VDX V 
ILH GRPLQDW ÌQ JUXSXO GH FRYkUVWQLFL FRSLOXOWUHEXLHV VHIDF 
DX]LW úL vQ HOHV (O vQYD V VH LQWHJUH]H vQWUXQ JUXS V úL
J VHDVF ORFXO
ÌQ VRFLHW LOH LQGXVWULDOL]DWH LQWHJUDUHD vQWUXQ JUXS GH
FRYkUVWQLFL VH UHDOL]HD] GLQ FH vQ FH PDL GHYUHPH úL LQIOXHQ D
FRYkUVWQLFLORU YDULD] GH OD R HWDS OD DOWD D GH]YROW ULL LQGL
YLGXOXL ) U D PLQLPDOL]D LQIOXHQ D JUXSXOXL GH FRYkUVWQLFL
vQDLQWH GH LQWUDUHD vQ úFRDO vQ JHQHUDO vQ FRQWH[WXO VRFLDO DO
úFROLL UHOD LLOH vQWUH FRYkUVWQLFL WLQG V VH DFWXDOL]H]H &X FkW
FRSLOXOHYROXHD] F WUHDGROHVFHQ FXDWkWLQIOXHQ DDGXOWXOXLVH
UHGXFH úL FHD D JUXSXOXL GH FRYkUVWQLFL GHYLQH GHWHUPLQDQW ÌQ
DFHVW VWDGLX GH]YROWDUHD LQWHOHFWXDO D FRSLOXOXL vL SHUPLWH V 
LQ FRQWGHSXQFWXOGHYHGHUHDOFHORUODO LvQGLVFX LLOHFXHLÌQ
DFHDVW SHULRDG FRSLOXO GHVFRSHU úL QRUPHOH JUXSXOXL 3ULQ
LQWHUPHGLXOSHGHSVHORUúLUHFRPSHQVHORUJUXSXOXLV XHOvQYD 
FH vQVHDPQ SRSXODULWDWHD VDX UHVSLQJHUHD VRFLDO HO VXSRUW 
SUHVLXQLOHVRFLDOHFXQRDúWHFRPSHWL LDvQYD V FRRSHUH]H
5HOD LD FX FRYkUVWQLFLL vL SHUPLWH LQGLYLGXOXL úL V VH FRP
SDUHFXFHLODO L$FHDVW FRPSDUD LHvOIDFHSHFRSLOV VHFXQRDVF 
PDLELQHV DLE RPDLEXQ UHSUH]HQWDUHDFDSDFLW LORUVDOH
ÌQDGROHVFHQ JUXSXOGHFRYkUVWQLFLvQGHSOLQHúWHPDLPXOWH
IXQF LLÌQSULPXOUkQGSHUPLWHDGROHVFHQWXOXLV VHHOLEHUH]HGH
vQJXVWLPHD PHGLXOXL IDPLOLDO úLL RIHU XQ VXSRUW vQ WHQWDWLYD GH
DúL GREkQGL LQGHSHQGHQ D 5HFRQVLGHUkQG YDORULOH IDPLOLDOH

 
DGROHVFHQWXO GHYLQH SHUPHDELO OD YDORULOH VRFLHW LL 3UH]HQ D
JUXSXOXL GH FRYkUVWQLFL IDFH SRVLELO úL FRPSDUDUHD GLIHULWHORU
XQLYHUVXULúLSHUFHSHUHDYDORULORUSURSULLILHF UXLDFHHDFHODMXW 
SH WkQ U V úL HODERUH]H SURSULD YL]LXQH DVXSUD OXFUXULORU 3ULQ
GLIHUHQ HOH GH UDQJ VRFLDO vQWUH FRYkUVWQLFL WkQ UXO LD FXQRúWLQ 
GHDSDUWHQHQ DVDODRFODV FRPSDUD LDSHUPL kQGXLV UHIOHFWH]H
DVXSUDLGHQWLW LLVDOHúLV VHVLWXH]HGLQSXQFWGHYHGHUHVRFLDO
vQVSD LXOVRFLDO
*UXSXO vL RIHU DGROHVFHQWXOXL úL R WULEXQ GH SH FDUH HVWH
SRVLELOV úLH[SXQ VFDUDGHYDORULSURSULHV UHDOL]H]HRFULWLF 
D YDORULORU SULPLWH vQ FRSLO ULH úL V úL UHGHILQHDVF SR]L LD
DVXSUDFKHVWLXQLORULPSRUWDQWHSHQWUXHO
ÌQ VIkUúLW JUXSXO vL RIHU DGROHVFHQWXOXL SRVLELOLWDWHD GH D
VHLGHQWLILFDFXFHLODO LúLGHDVHGLVWLQJHGHHL(VWHORFXOFHORU
GRX DWLWXGLQLFRQWUDGLFWRULLGHFRQWHVWDUHúLGHFRQIRUPLVP

0DVVPHGLD
3ULQWUHPHGLDFDUHFRQWULEXLHODVRFLDOL]DUHDWLQHULORUWHOHYL
]LXQHDRFXS ORFXOSULYLOHJLDW3HQWUXQXPHURúLFRSLLWHOHYL]LXQHD
D GHYHQLW XQ WRYDU ú GH YLD XQ ÄJDUGLDQ HOHFWURQLF´ FXP vO
QXPHVFXQLL7HOHYL]LXQHDVHGRYHGHúWHDILXQDJHQWLPSRUWDQWGH
VRFLDOL]DUHSULQPRGHOHOHúLYDORULOHSHFDUHOHSURSXQH
&HUFHW ULHIHFWXDWHFXSULYLUHODLPSDFWXOWHOHYL]LXQLLDVXSUD
FRSLLORUúLDGROHVFHQ LORUHYLGHQ LD] vQWUHDOWHOH
xvQFHHDFHSULYHúWHPRGHOHOHWHOHYL]LXQHDDSDUHFDRVXUV 
LPSRUWDQW GH UHSURGXFHUH D VWHUHRWLSXULORU VH[XDOH ([DPLQDUHD
XQXLQXP UPDUHGHHPLVLXQLDDU WDWF WHOHYL]LXQHDYHKLFXOHD] 
RLPDJLQHSX LQUHDOLVW DVRFLHW LL RVXSUDUHSUH]HQWDUHDE UED
LORUvQUDSRUWFXIHPHLOHRLPDJLQHQHUHDOLVW FXSULYLUHODOXPHD
PXQFLL SUH]HQ D PDL UHGXV SH PLFLOH HFUDQH D SHUVRDQHORU vQ
YkUVW úLDFHORUSURYHQLWHGLQPHGLLGHIDYRUL]DWH &ORXWLHU 
x WHOHYL]LXQHD VH GRYHGHúWH D IL XQ ÄGLIX]RU GH YLROHQ ´
)RDUWH PXOWH GLQ HPLVLXQLOH GLIX]DWH GH PDULOH UH HOH GH

WHOHYL]LXQHODRUHGHPD[LP DXGLHQ FRQ LQLQFLGHQWHYLROHQWH
(PLVLXQLOH FX FRQRWD LL YLROHQWH VXQW DWkW GH QXPHURDVH vQFkW
DXFDHIHFWEDQDOL]DUHDYLROHQ HL'DWHDFXPXODWHvQXOWLPLLGH
DQLDUDW FODURUHOD LHvQWUHRELúQXLQ HOHGHFRQVXPGHHPLVLXQL
YLROHQWH úL PDQLIHVW ULOH GH FRPSRUWDPHQW YLROHQWH *ROGKDEHU
 $FHVWH FHUFHW UL DX GHPRQVWUDW F YLROHQ D SUH]HQW OD
WHOHYL]LXQHDUHXQHIHFWQHJDWLYDVXSUDFRSLOXOXL
x HPLVLXQLOH GH XPRU VH EXFXU GH VXFFHV vQ UkQGXO
WLQHULORU$FHVWHHPLVLXQLQXIDFUHIHULUHODPDULOHWHPHVRFLDOHúL
VXQWDSROLWLFH(VWHYRUEDGHXQXPRUGHFRQVXP
x GH R PDUH DWHQ LH VH EXFXU vQ UkQGXO WLQHULORU YLGHR
FOLSXULOH)%DE\ DUDW F WLQHULLFRQVDFU RPDUHFDQWLWDWH
GHWLPSYL]LRQ ULLGHYLGHRFOLSXULXQFOLSGLQGRX ILLQGVH[LVW
F YLGHRFOLSXULOH FRQWULEXLH OD SURPRYDUHD XQHL YL]LXQL UHDOLVWH
DVXSUDVRFLHW LL
'HVLJXU WHOHYL]LXQHD QX DUH QXPDL S FDWH (PLVLXQLOH
LQVWUXFWLYHúLHGXFDWLYHvLLQL LD] SHFRSLLúLWLQHULFXSULYLUHOD
DOWHFXOWXULDOWHSRSRDUHúLJUXSXULHWQLFHDOWHPRGXULGHYLD úL
SRWvPEXQ W LvQ HOHJHUHDOXPLL

/RFXOGHPXQF 
ÌQVRFLHW LOHLQGXVWULDOL]DWHPXQFDUHSUH]LQW XQDJHQWGH
VRFLDOL]DUH LPSRUWDQW ÌQ ÄFXOWXUD PXQFLL´ PXQFD YLQH V 
FRQVDFUH LQVHU LD VRFLDO D LQGLYLGXOXL vQ OXPHD DGXO LORU 'DU
LGHRORJLD PXQFLL HVWH ELQH LQWHULRUL]DW FKLDU vQDLQWH GH DFHDVW 
LQVHU LH vQ FkPSXO PXQFLL ÌQF GH OD LQWUDUHD vQ úFRDO FRSLOXO
vQYD F úL SUHJ WHúWH YLLWRUXO F WUHEXLH V VWXGLH]H SHQWUX D
SXWHD PXQFL (O vQYD úL F vQ DQXPLWH PHVHULL XQLYHUVXO GH
PXQF HVWH GLIHULW SHQWUX XQ E LDW úL SHQWUX R IDW 3H GH DOW 
SDUWHPRGHOHOHGHPXQF DOHS ULQ LORUvúLDXLPSRUWDQ DORU
ÌQ PRG FRQFUHW FXP QH VRFLDOL]HD] PXQFD" 0DL vQWkL
PXQFDFRQWULEXLHODFRQVDFUDUHDLGHQWLW LLVRFLDOHDLQGLYLGXOXL
3HQWUX PXO L RDPHQL PHVHULD H[HUFLWDW HVWH SULQFLSDOXO PLMORF
 
GHDVHGHILQLúLDVHFXQRDúWH0XQFDv LSHUPLWHV LDIOLORFXO
V ILUHFXQRVFXWvQWUXQVLVWHPVRFLDOÌQWLPSXOPXQFLLLQGLYLGXO
vQYD UHJXOLOH úL YDORULOH LQHUHQWH DFHVWHLD SUHFXP SXWHUHD
OHJDW GHRLHUDUKLHFRPSHWL LDDXWRGLVFLSOLQDFRRSHUDUHDVROL
GDULWDWHD UHVSRQVDELOLWDWHD VRFLDO 0DL PXOW SHQWUX F HVWH
UHJXODW LPSXQH H[LJHQ H GH WLPS úL GHFRPSRUWDPHQWPXQFD
vQIDSWFRQWULEXLHODVWUXFWXUDUHDYLH LLFRWLGLHQH
0XQFDMRDF XQUROLPSRUWDQWúLvQUHFXQRDúWHUHDVRFLDO D
LQGLYLGXOXL0XQFDSO WLW FRQIHU LQGLYLGXOXLRGRYDG DXWLOLW LL
VDOHGDUúLXQDQXPLWSUHVWLJLXVRFLDO
ÌQILQDODG XJ PF GHRDUHFHVRFLHWDWHDIDFHV LQWHUDF LRQH]H
GLYHUVH JUXSXUL GH DSDUWHQHQ ± IDPLOLD úFRDOD JUXSXULOH GH
FRYkUVWQLFLHWF±FRSLOXOVHFRQIUXQW FXRVXLW GHFRQWUDGLF LL
'HSLOG IDPLOLDULGLF vQVO YLFRRSHUDUHDvQWUHLQGLYL]LvQYUHPH
FHúFRDODLQWURGXFHFRSLOXOvQWUXQVLVWHPFRPSHWLWLY(OWUHEXLHV 
vQFHUFH V LQWHJUH]H PXOWLSOHOH LQIOXHQ H FDUH VH H[HUFLW DVXSUD
OXL3HP VXU FHGREkQGHúWHQRLLQVWUXPHQWHLQWHOHFWXDOHHOHVWH
PDL vQ P VXU V YDG DFHVWH FRQWUDGLF LL úL V OH DQDOL]H]H
'RULQG V OH UH]ROYH vúL UHFRQVWUXLHúWH SURSULD VFDU GH YDORUL
$FHDVW UHFRQVWUXF LH vL SHUPLWH LQGLYLGXOXL V úL GHILQHDVF XQ
SURLHFW GH YLD úL V VH DQJDMH]H DFWLY vQ VRFLHWDWH (D VH SRDWH
GRYHGL úL R VXUV LPSRUWDQW GH VFKLPEDUH VRFLDO I FkQG GLQ
LQGLYLGXQDFWRUVRFLDO

&RQVHFLQ HOHVRFLDOL] ULL
6RFLDOL]DUHDDUHGUHSWFRQVHFLQ V LGHWHUPLQHSHRDPHQL
V LQWHULRUL]H]H úL V DGRSWH DFHOHDúL PRGHOH DFHOHDúL YDORUL
DFHOHDúL QRUPH VRFLDOH DFHOHDúL OLQLL GH FRQGXLW ÌQ DFHVW IHO
GDWRULW KDELWXVXULORUFDUHDXIRVWLQWHULRUL]DWHúLWUDQVPLVHGHOD
R IDPLOLH OD DOWD úL GH OD R JHQHUD LH OD DOWD HVWH DVLJXUDW VWD
ELOLWDWHDVRFLDO 

)LJXUDQU6RFLDOL]DUHúLFRQWUROVRFLDO

&RQWUROXOVRFLDOGHYLDQ PDUJLQDOLWDWH
ÌQWUXQPRGVXEWLOVRFLDOL]DUHDULGLF SUREOHPDFRQWUROXOXL
VRFLDO $FHVW WHUPHQ GHVHPQHD] DQVDPEOXO PLMORDFHORU IRORVLWH
SHQWUX D H[HUFLWD SUHVLXQH DVXSUD LQGLYL]LORU úL D OH UHJOD FRQ
GXLWHOH 6RFLDOL]DUHD SHUPLWH LQGLYL]LORU LQWHULRUL]DUHD D FHHD FH
HVWHQRUPDOVDXDFFHSWDELOvQWURFXOWXU GDW ODXQPRPHQWGDW
'H H[HPSOX OD vQFHSXWXO VHFROXOXL DO ;;OHD WLQHUHOH IHWH HUDX
VRFLDOL]DWHvQVFRSXOGHDGHYHQLVR LLEXQHúLPDPHSHQWUXIDPLOLL
QXPHURDVH
&RQWUROXOVRFLDOVHSRDWHH[HUFLWDVXEGLIHULWHIRUPH
6HYRUEHúWHGHFRQWUROVRFLDOLQVWLWX LRQDOL]DWDWXQFLFkQG
VHSXQHSUREOHPDGHDIDFHV ILHUHVSHFWDWHOHJHDúLRUGLQHDGH
 
F WUH UHSUH]HQWDQ LL RUJDQHORU MXGLFLDUH 3RDWH IL LQFOXV vQ
FRQWUROXO VRFLDO LQVWLWX LRQDOL]DW úL LGHRORJLD GRPLQDQW GLQWUR
VRFLHWDWH,GHLOHU VSkQGLWHGHELVHULF UHIHULWRDUHODVH[XDOLWDWH
GHSLOG VXQWúLHOHH[HPSOHGHFRQWUROVRFLDOLQVWLWX LRQDOL]DW
6H YRUEHúWH GH FRQWURO VRFLDO LQIRUPDO DWXQFL FkQG SUH
VLXQLOHDVXSUDLQGLYLGXOXLVHH[HUFLW LQGLUHFWvQWUXQPRGVXEWLO
vQ PHGLXO V X GH YLD )DSWXO F PDMRULWDWHD GLVSUH XLHúWH XQHOH
FRQGXLWHOHULGLFXOL]HD] OHGH]DSURE HVWHRVWLO VDXLQWROHUDQW 
FRQVWLWXLHXQFRQWUROVRFLDOLQIRUPDO
6 QH UHIHULP úL OD PRGXO vQ FDUH IXQF LRQHD] FRQWUROXO
VRFLDO3HQWUXFHVHFRQIRUPHD] PDUHDPDMRULWDWHDLQGLYL]LORU"
&HL GHWHUPLQ SH XQ QXP U GLQWUH HL V VH DEDW GH OD FDGUXO
VRFLDO GRPLQDQW" 3RWULYLW OXL %RXUULFDXG  VH SDUH F vQ
JHQHUDOFRQIRUPLWDWHDQXHVWHDVLJXUDW GHRDSOLFDUHPHFDQLF D
FRQWUROXOXLVRFLDOLQVWLWX LRQDOL]DW3HQWUXDvQ HOHJHFRQIRUPLWDWHD
LQGLYL]LORUODQRUPHOHVRFLDOHDOHJUXSXOXLWUHEXLH LQXWVHDPDGH
MRFXOUHOD LLORULQWHUSHUVRQDOHÌQRSLQLDOXL%RXUULFDXGDWDúDPHQWXO
QRVWUXID GHXQHOHSHUVRDQHLPSRUWDQWHFRQWULEXLHODDVLJXUDUHD
SHQWUX VRFLHWDWH D VXSRUWXOXL úL FRODERU ULL QRDVWUH 3HQWUX F 
DQXPLWHSHUVRDQHVXQWLPSRUWDQWHSHQWUXQRLQHvQGHSOLQLPELQH
REOLJD LLOHSURIHVLRQDOH$WDúDPHQWXOID GHDQXPLWHSHUVRDQHFD
úL VHQWLPHQWXO GH REOLJD LH ID GH HOH GHWHUPLQ LQGLYLGXO V 
DGRSWHUHJXOLGHFRQGXLW SHFDUHOHDSUHFLD] FDVWkQMHQLWRDUHVDX
FRQVWUkQJ WRDUHSHQWUXHOGDUF URUDOLVHFRQIRUPHD] 
'HYLDQ DúLPDUJLQDOLWDWHD
&H VH vQWkPSO FX SHUVRDQHOH FDUH VH vQGHS UWHD] GH OD
QRUPHOH VRFLDOH DFFHSWDWH" &HL FDUH QX OXFUHD] DOFRROLFL
GHOLQFYHQ LYDJDERQ]LHWF VXQWQXPL LGHYLDQ L
'HYLDQ D SRDWH IL GHILQLW GUHSW LQFDSDFLWDWHD DQXPLWRU
LQGLYL]L GH D VH LQVHUD vQ FDGUXO VRFLDO DO PHGLXOXL ORU GH YLD 
1R LXQHD GH GHYLDQ LPSOLF QHUHVSHFWDUHD QRUPHORU VRFLDOH
$WXQFLLQGLYLGXOVHFRQGXFHvQWUXQPRGFRQWUDUID GHFRQGXLWHOH
GRPLQDQWHvQWURVRFLHWDWHúLFXOWXU GDWHODXQDQXPLWPRPHQW

ÌQ RULFH GHYLDQ H[LVW GHFL R GLPHQVLXQH FXOWXUDO úL R
GLPHQVLXQH WHPSRUDO 3H GH R SDUWH GHYLDQ D QX SRDWH IL
DQDOL]DW vQDIDUDFRQWH[WXOXLFXOWXUDOvQFDUHHDVHSURGXFHúLSH
GH DOWD GHYLDQ D VH vQVFULH WRWGHDXQD vQWUR HSRF SUHFLV 'H
SLOG vQDQLL¶DLVHFROXOXL;;V WU LHúWLFXXQSDUWHQHUI U 
V ILF V WRULWOHJDOSXWHDILFRQVLGHUDWXQDFWGHYLDQWGXS FXP
DFHODúLJHVWvQDQLL¶HUDFRQVLGHUDWGUHSWDFFHSWDELOGLQSXQFW
GH YHGHUH VRFLDO 'DF UHJXOLOH VRFLDOH VH VFKLPE FRQGXLWHOH
DSUHFLDWHFkQGYDFDGHYLDQWHSRWGHYHQLFRQIRUPLVWH
3HUVRDQHOH GHYLDQWH VXQW DFHOHD FDUH QX UHXúHVF V VH
LQVHUH]HvQWUXQFDGUXVRFLDOSUHVFULV6 PHQ LRQ PúLIDSWXOF 
XQLL SRW V QH DSDU FD GHYLDQ L vQ UDSRUW FX R VRFLHWDWH GDW úL
UHVSHFWkQGQRUPHOHJUXSXOXLODFDUHDGHU 
'HYLDQ DYDULD] vQIXQF LHGHJUXSXOVRFLDOGHFDUHDSDU LQH
LQGLYLGXO úL QX HVWH VDQF LRQDW vQ DFHODúL IHO 8QHOH FRPSRUWD
PHQWH GLQ PHGLLOH DUWLVWLFH GH SLOG FRQVXPXO GH GURJXUL VXQW
LQWHUSUHWDWH GUHSW H[FHQWULFH vQ WLPS FH DFHOHDúL FRPSRUWDPHQWH
VXQW UHVSLQVH vQWUXQ DOW JUXS VRFLDO /D IHO XQHOH YHúWPLQWH
SXUWDWH GH XQ RP ERJDW IDF GLQ HO XQ RULJLQDO SH FkQG DFHHDúL
vPEU F PLQWHSXUWDW GHRSHUVRDQ V UDF IDFHGLQHDXQÄV ULW´
7UHEXLHGLVWLQV GHYLDQ DGHPDUJLQDOLWDWHÌQFD]XOGHYLDQ HL
LQGLYLGXOvQFHDUF V VHRSXQ XQHLRUGLQLSHFDUHvQ HOHJHV R
FRQWHVWH V R VFKLPEH VDX FKLDU V R GLVWUXJ 0DUJLQDOLWDWHD
FRQVW SXUúLVLPSOXvQDWU LvQDIDUDQRUPHORU0DUJLQDOLLVXQW
H[FOXúL GLQ VLVWHP HL WU LHVF vQ JHQHUDO VLQJXUL OD PDUJLQHD
VRFLHW LLVXQWYLFWLPHOHVLVWHPXOXL8QXOGLQWUHH[HPSOHOHFHOH
PDL WUDJLFH DOH PDUJLQDOLW LL HVWH IHQRPHQXO GH LWLQHUDQ 
,WLQHUDQ LL VXQW YDJDERQ]LL FHL I U DG SRVW FHL FX PDODGLL
PHQWDOHFHUHIX] V WU LDVF vQPHGLXOSVLKLDWULF
5H]XPDW
6RFLDOL]DUHDHVWHXQOXQJSURFHVSULQFDUHLQGLYLGXOvQYD úL
LQWHULRUL]HD] GLIHULWHOH HOHPHQWH DOH PHGLXOXL V X GH YLD úL VH
DGDSWHD] OD HO 6RFLDOL]DUHD SULPDU GHVHPQHD] vQY PLQWHOH
SULPLWHvQFRSLO ULHúLFDUHvLSHUPLWLQGLYLGXOXLV VHLQWHJUH]HvQ
 
VRFLHWDWH 6RFLDOL]DUHD VHFXQGDU UHSUH]LQW LQWHJUDUHD vQ QRL
VHFWRDUHDOHVRFLHW LLDLQGLYL]LORUGHMDVRFLDOL]D L
6RFLDOL]DUHDVHUHDOL]HD] SULQLQWHUPHGLXOvQY ULL([LVW 
GLYHUVH WLSXUL GH vQY DUH 6H YRUEHúWH GH vQY DUH SULQ FRQVR
OLGDUHGHvQY DUHSULQFRQGL LRQDUHGHvQY DUHSULQREVHUYDUH
úLGHvQY DUHSULQLQWHUDF LXQHFXFHLODO L
1R LXQHDGHKDELWXVVHDSOLF DQVDPEOXOXLGHHOHPHQWHDOH
PRúWHQLULL QRDVWUH FXOWXUDOH FDUH GHYLQ R D GRXD QDWXU (VWH
DQVDPEOXOGHGLVSR]L LLGHDDF LRQDGHDJkQGLGHDSHUFHSHúL
GH D VLP L vQWUXQ PRG GHWHUPLQDW $FHVWH IHOXUL GH D IL VXQW
DVWIHO LQWHULRUL]DWH vQFkW DL LPSUHVLD F WHDL Q VFXW FX HOH 6H
GLVWLQJ WUHL WLSXUL GH KDELWXV +DELWXVXO FXOWXUDO FDUDFWHUL]HD] 
LGHQWLWDWHDFROHFWLY QD LRQDO DXQXLSRSRU+DELWXVXOGHFODV 
UHIOHFW DSDUWHQHQ D OD XQ PHGLX VRFLDO +DELWXVXO VH[XDO
FRUHVSXQGHVWHUHRWLSXULORUVH[XDOHFDUHVXQWOHJDWHGHFRPSRUWD
PHQWHOHPDVFXOLQúLIHPLQLQ
'LIHUL LL DFWRUL VRFLDOL FDUH DX LQIOXHQ DVXSUD LQGLYLGXOXL
SH SDUFXUVXO H[LVWHQ HL VDOH VH QXPHVF DJHQ L GH VRFLDOL]DUH
SULQWUH FDUH VH QXP U IDPLOLD úFRDOD JUXSXO GH FRYkUVWQLFL
PDVVPHGLDORFXOGHPXQF 
8QD GLQWUH SULQFLSDOHOH FRQVHFLQ H DOH VRFLDOL] ULL HVWH
VWDELOLUHDXQXLFRQWUROVRFLDOÌQPRGFRQFUHWVRFLDOL]DUHDDUHFD
UH]XOWDWV H[HUFLWHSUHVLXQHDVXSUDLQGLYL]LORUSHQWUXFDHLV úL
UHJOH]HFRQGXLWD6HYRUEHúWHGHFRQWUROVRFLDOLQVWLWX LRQDOL]DW
DWXQFL FkQG VH SXQH SUREOHPD GH D IDFH UHVSHFWDWH OHJHD úL
RUGLQHD GH F WUH DXWRULW LOH SXEOLFH 6H YRUEHúWH GH FRQWURO
VRFLDO LQIRUPDO FkQG SUHVLXQLOH DVXSUD LQGLYLGXOXL VH H[HUFLW 
vQWUXQPRGVXEWLOvQPHGLXOV XLPHGLDWGHYLD 
&RQWUROXO VRFLDO QX VH H[HUFLW QLFLRGDW SHUIHFW 8QLL
LQGLYL]LQXUHXúHVFV VHLQWHJUH]HvQWUXQFDGUXVRFLDOSUHVFULVVH
VSXQH GHVSUH HL F VXQW GHYLDQ L ,QGLYLGXO GHYLDQW vQFHDUF V 
QHJHRRUGLQHSHFDUHvQ HOHJHVRFRQWHVWHVRVFKLPEHVDXFKLDU
VRGLVWUXJ &kQGXQLLLQGLYL]LWU LHVFFRPSOHWvQDIDUDQRUPHORU
úLVXQWH[FOXúLGLQVRFLHWDWHVHYRUEHúWHGHPDUJLQDOLWDWH


$GDSWDUHGXS 5&DPSHDX,QGLYLGXHWVRFLpWp
)LJXUDQU3URFHVXOGHVRFLDOL]DUH 
5()(5,1 (%,%/,2*5$),&(

* 5RFKHU ,QWURGXFWLRQ j OD VRFLRORJLH JpQpUDOH W 0RQWUqDO
+0+S
-3LDJHW3UREOqPHVGHODSV\FKRVRFLRORJLHGHO¶HQIDQFHvQ7UDLWpGH
VRFLRORJLHW**XUYLWFK UpG 3DULV
30DOULHX7UDLWpGHSV\FKRORJLHGHO¶HQIDQWW3DULV38)
$%DQGXUD/¶DSSUHQWLVVDJHVRFLDO%UX[HOOHV0DUGDJD
*+0HDG/¶HVSULWOH6RLHWODVRFLpWp3DULV38)
$ 3HUFKHURQ /D VRFLDOLVDWLRQ SROLWLTXH GpIHQVH HW LOOXVWUDWLRQ vQ
7UDLWp GH VFLHQFH SROLWLTXH W 0 *UDYLW] HW - /HFD UpG 
3DULV38)S
-- 6LPDUG $XWRXU GH O¶LGpH GH QDWLRQ $SSURSULDWLRQ V\PEROLTXH
DSSURSULDWLRQPDWpULHOOHVRFLDOLWpLGHQWLWpFROO/¶XQLYHUVGHOD
SKLORVRSKLHQR6W/DXUHQW%HOODUPLQS
3%RXUGLHX4XHVWLRQGHVRFLRORJLH3DULV0LQXLWS
$$FDUGR,QLWLDWLRQjODVRFLRORJLH/¶LOOXVLRQQLVPHVRFLDO%RXUGHDX[
/H0DVFDUHWS
1(OLDV/DVRFLpWpGHVLQGLYLGXV3DULV)D\DUGS
5&ORXWLHU$5HQDXG3V\FKRORJLHGHO¶HQIDQW%RXFKHUYLOOH*DsWDQ
0RULQSS
' *ROGKDEHU 3V\FKRORJLH GX GpYpORSSHPHQW 0RQWUpDO (GLWLRQV
(WXGHV9LYDQWHVS
)%DE\-&KpQp-9LHQV6H[LVPHGDQVOHVYLGpRFOLSVjODWpOpYLVLRQ
4XpEHF
)%RXUULFDXG&RQIRUPLWpHWGpYLDQFH(QF\FORSDHGLD8QLYHUVDOLVW
3DULVS


&$3,72/8/9,
675$7,),&$5(ù,02%,/,7$7(62&,$/ 2ELHFWLYHOHvQY ULL

'XS VWXGLHUHDDFHVWXLFDSLWROVWXGHQWXOWUHEXLH
V ILHvQP VXU 
± V GHILQHDVF VWUDWLILFDUHDúLFRQGL LLOHDSD
UL LHLVDOH
± V FXQRDVF úLV FDUDFWHUL]H]HSULQFLSDOHOH
VLVWHPHGHVWUDWLILFDUH
± V GHILQHDVF úL V DQDOL]H]H SULQFLSDOHOH
WLSXULGHPRELOLWDWHVRFLDO 
± V SRDW SUH]HQWD UH]XOWDWHOH PDULORU VWXGLL
FRPSDUDWLYHFXSULYLUHODPRELOLWDWH
± V FXQRDVF SUREOHPHOH SH FDUH OH ULGLF 
VWXGLHUHDPRELOLW LLVRFLDOH 


,QWURGXFHUH
6WUDWLILFDUHD HVWH XQLYHUVDO úL RPQLSUH]HQW ÌQ DFHDVW 
VLWXD LH VH J VHVF DWkW VRFLHW LOH SULPLWLYH DSDUHQW FHOH PDL
VLPSOHúLRPRJHQHFkWúLVLVWHPHOHVRFLDOHFHOHPDLGLIHUHQ LDWH
úL HWHURJHQH WRDWH VXQW DOF WXLWH GLQ GLYL]LXQL YHUWLFDOH vQWH
PHLDWH ILH SH VH[ YkUVW VDX VWUXFWXU GH UXGHQLH ILH SH R
ERJ LHPDWHULDO SXWHUHVDXSUHVWLJLX2ULFHLQVWLWX LHUHSUH]LQW 
FRPELQD LD PDL PXOWRU RUGLQH LHUDUKL]DWH LQGLIHUHQW GDF DYHP
GHD IDFH FX JUXSXUL SULPDUH DSDUHQW GLQWUH FHOH PDL SX LQ
LQHJDOLWDUH FXP HVWH IDPLOLD VDX FX JUXSXUL VHFXQGDUH GLQWUH
FHOH PDL VHOHFWLYH FXP HVWH úFRDOD 7RDWH VHFWRDUHOH DFWLYLW LL
XPDQHVXQWVWUDWLILFDWHGLIHUHQ HOHGHVDODULXVXUVDGHYHQLWVDX
SDWULPRQLXO HWHURJHQLWDWHD UHOLJLRDV D XQHL VRFLHW L LQWHQ
VLWDWHD SUDFWLFLORU GH FXOW vQ YLD D FRUHOLJLRQDULORU GLVWULEX LD
SXWHULLSROLWLFHvQWUHJUXSXULVDXLQGLYL]LSUR[LPLWDWHDvQUDSRUW
FXFHQWUHOHGHGHFL]LHJUDGXOGHDQJDMDUHSDUWL]DQ PRGXULOHGH
FRQVXP DO EXQXULORU PDWHULDOH VDX VLPEROLFH VWLOXULOH GH YLD 
LDW WRW DWkWHD H[HPSOH FH LOXVWUHD] DVSHFWHOH SROLPRUIH DOH
DFHVWXL IHQRPHQ ([LVW VWUDWLILFDUH GLQ PRPHQWXO vQ FDUH
H[LVW GLIHUHQ LHUH LQWHJUDUH LHUDUKL]DUH LQHJDOLWDWH VDX
FRQIOLFWvQWUHHOHPHQWHOHFRQVWLWXWLYHDOHXQXLJUXS
1XVHFXQRDúWHQLFLXQWH[WRULFkWGHYHFKLDUILHOFDUHV 
QX PHQ LRQH]H DFHVW IHQRPHQ WH[WHOH VDFUH HJLSWHQH HSRSHLOH
VXPHUREDELORQLHQHOLVWHOHGHUHJLVDXVLPSOHOHJHQHDORJLLWRDWH
vLVXEOLQLD] LPSRUWDQ DúLQXGHSX LQHRULvOMXVWLILF 1XH[LVW 
QLFLXQWUDWDWVSHFXOD LLVDXVLPSOHFRQVLGHUD LLDVXSUDVRFLHW LORU
XPDQHGHODSUHVRFUDWLFLSkQ vQVHFROXODO;9,,,OHDFDUHV QX
vOSXQ vQGLVFX LH&XWRDWHDFHVWHDVWXGLXOúWLLQ LILFDOVWUDWLILF ULL
HVWH IRDUWH UHFHQW 2ULJLQHD VD QX SRDWH IL vQ QLFLXQ IHO VWDELOLW 
vQDLQWHGHVHFROXODO;9,,,OHDQDúWHUHDVDSRDWHILIL[DW RGDW FX
FRQWURYHUVD DVXSUD RULJLQLL LQHJDOLW LL FDUH LD vQIO F UDW SH

ILORVRILL HXURSHQL DL /XPLQLORU 'DF S ULQ LL IRQGDWRUL DL VRFLR
ORJLHL DX DFRUGDW R DWHQ LH GHRVHELW DFHVWXL IHQRPHQ SH FDUH vO
VRFRWHDX FHQWUDO GRDU vQ DQLL ¶ DL VHFROXOXL WUHFXW DVLVW P OD
GH]YROWDUHDXQRUFHUFHW ULHPSLULFH

6WUDWLILFDUHDVRFLDO 
$'HILQLUHúLWLSRORJLH
'HILQLW FDÄGLIHUHQ LHUHDIXQF LLORULHUDUKL]DW úLHYDOXDW 
GXS FULWHULL VSHFLILFH ILHF UHL VRFLHW L´ 0RKDPHG &KHUNDRXL
 ÄGLVSXQHUHLHUDUKLF DXQXLVHWGHJUXSXULFDWHJRULLVWUDWXUL
VRFLDOHSHRVFDO FRQVWLWXLW SHED]DXQXLDVDXPDLPXOWRUFULWHULL´
6HSWLPLX &KHOFHD  VWUDWLILFDUHD DSDUH ÄGUHSW LQHJDOLW L
VWUXFWXUDOHvQWUHGLYHUVHJUXSXULGHRDPHQL´ $*LGGHQV 
'HIDSWDWXQFLFkQGYRUELPGHVWUDWLILFDUHDWUDJHPDWHQ LDDVXSUD
SR]L LLORULQHJDOHRFXSDWHGHLQGLYL]LvQVRFLHWDWH
6HSRWGLVWLQJHSDWUXVLVWHPHGHVWUDWLILFDUHGHED] 
x VFODYLD
x FDVWD
x VWDUHD
x FODVD
6FODYLD UHSUH]LQW R IRUP H[WUHP GH LQHJDOLWDWH vQ FDUH
XQLLGLQWUHLQGLYL]LVXQWOLWHUDOPHQWHSURSULHWDWHDDOWRUD&RQGL LLOH
OHJDOH GH SURSULHWDWH DVXSUD VFODYLORU DX YDULDW vQ PRG FRQVL
GHUDELO GH OD R VRFLHWDWH OD DOWD 8QHRUL VFODYLL DX IRVW OLSVL L GH
GUHSWXULOHJDOH±DúDGXS FXPHUDFD]XOvQVXGXO6WDWHORU8QLWH±
vQ WLPS FH vQ DOWH vPSUHMXU UL SR]L LD ORU HUD DSURSLDW GH FHD D
XQXLVHUYLWRU
6LVWHPHOH GH PXQF SHQWUX VFODYL DX GLVS UXW GDWRULW 
OXSWHORU SH FDUH OHDX SURYRFDW úL IDSWXOXL F VWLPXOHQWHOH
HFRQRPLFHVDXGHDOWWLSvLPRWLYHD] SHRDPHQLvQWURPDQLHU 
PDL EHQHILF GHFkW FRQVWUkQJHUHD GLUHFW 3XU úL VLPSOX VD
GRYHGLWF VFODYLDQXHUDHILFLHQW &RPHU XOFXVFODYLSUDFWLFDW
GHSXWHULOHRFFLGHQWDOHSkQ vQVHFROXODO;,;OHDDIRVWXOWLPXO
 
GDUWRWRGDW FHOPDLU VSkQGLWVLVWHPGHFRPHU FXVFODYLFDUHD
H[LVWDWYUHRGDW 3HQWUXF OLEHUWDWHDOHDIRVWDFRUGDW VFODYLORU
GLQ $PHULFD GH 1RUG úL GH 6XG FX PDL PXOW GH XQ VHFRO vQ
XUP VFODYLDFDLQVWLWX LHIRUPDO DIRVWWUHSWDWHUDGLFDW LDUD]L
DGLVS UXWDSURDSHFRPSOHW
&DVWD HVWH DVRFLDW PDL SUHVXV GH RULFH FX FXOWXULOH
VXEFRQWLQHQWXOXL LQGLDQ 7HUPHQXO FDVW QX HVWH GH RULJLQH
LQGLDQ HOSURYHQLQGGLQSRUWXJKH]XOFDVWDFDUHvQVHDPQ UDV 
VDX UDV SXU ,QGLHQLL QX DX XQ WHUPHQ DQXPH SHQWUX D
GHVHPQDVLVWHPXOGHFDVW vQDQVDPEOXFLRYDULHWDWHGHFXYLQWH
FDUHVHUHIHU ODGLIHULWHOHDVSHFWHDOHDFHVWXLDSULQFLSDOHOHGRX 
ILLQG YDUQD úL MDWL 9DUQD HVWH DOF WXLW GLQ SDWUX FDWHJRULL
ILHFDUH RFXSkQG R DQXPLW SR]L LH GLQ SXQFWXO GH YHGHUH DO
RQRDUHL VRFLDOH 6XE DFHVWH SDWUX JUXSXUL VH DIO ÄFHL FDUH QX
WUHEXLHDWLQúL´VLWXD LvQSR]L LDFHDPDLGHMRV-DWLVXQWJUXSXUL
GHILQLWH GLQ SXQFW GH YHGHUH ORFDO vQ FDGUXO F URUD VXQW
RUJDQL]DWHUDQJXULOHFDVWHL $*LGGHQV 
6LVWHPXO GH FDVW HVWH H[WUHP GH HODERUDW úL YDULD] vQ
VWUXFWXUDVDGHODR]RQ ODDOWDDWkWGHPXOWvQFkWQXFRQVWLWXLH
SUDFWLFXQVLQJXUÄVLVWHP´FLRGLYHUVLWDWHGHFUHGLQ HúLSUDFWLFL
LQVXILFLHQWOHJDWHvQWUHHOH'RDUDQXPLWHSULQFLSLLVXQWFRPXQH
&HL GLQ FHD PDL vQDOW YDUQD EUDKPDQLL UHSUH]LQW FHD PDL
HOHYDW FRQGL LHGHSXULWDWHLDUFHLFDUHQXWUHEXLHDWLQúLFHDPDL
GH MRV %UDKPDQLL WUHEXLH V HYLWH DQXPLWH WLSXUL GH FRQWDFW FX
FHLFDUHQXWUHEXLHDWLQúL
6LVWHPXO GH FDVWH HVWH VWUkQV OHJDW GH FUHGLQ D KLQGXV vQ
UHQDúWHUH 6H FUHGH F LQGLYL]LL FDUH QX UHXúHVF V UHVSHFWH
ULWXDOXULOH úL vQGDWRULULOH FDVWHL ORU YRU UHQDúWH vQWUR SR]L LH
LQIHULRDU vQXUP WRDUHDUHvQFDUQDUH
6LVWHPXO GH FDVW LQGLDQ QD IRVW QLFLRGDW FRPSOHW VWDWLF
&XWRDWHF LQGLYL]LORUQXOHHVWHSHUPLVV VHPXWHGHODRFDVW 
OD DOWD JUXSXUL vQWUHJL vúL SRW VFKLPED úL úLDX VFKLPEDW
IUHFYHQWSR]L LDvQFDGUXOLHUDUKLHLFDVWHL


6W ULOHI FHDXSDUWHGLQIHXGDOLVPXOHXURSHDQGDUH[LVWDX
úLvQDOWHFLYLOL]D LLWUDGL LRQDOH6W ULOHIHXGDOHFRQVWDXGLQS WXUL
VRFLDOHFXREOLJD LLúLGUHSWXULGLIHULWHDOHXQRUDID GHFHLODO L
XQHOHGLQWUHDFHVWHGLIHUHQ HILLQGVWDELOLWHSULQOHJHÌQ(XURSD
VWDUHD FHD PDL vQDOW HUD DOF WXLW GLQ DULVWRFUD LH úL RDPHQL
LQVWUXL LRULSURSULHWDULLFDUHQXGH LQHDXWLWOXULGHQREOH H2DOW 
VWDUHHUDIRUPDW GHFOHUFDUHDYHDXQVWDWXWLQIHULRUGDUSRVHGD
GLYHUVHSULYLOHJLLGLVWLQFWH&HLFDUHDOF WXLDXFHHDFHVHQXPHD
VWDUHD D WUHLD HUDX RDPHQLL GH UkQG ± úHUELL URELL UDQLL
OLEHUL QHJXVWRULL úL PHúWHúXJDULL 6SUH GHRVHELUH GH FDVWH HUDX
WROHUDWH vQWUXQ DQXPLW JUDG F V WRULLOH PL[WH úL PRELOLWDWHD
LQGLYLGXDO vQWUH VW UL 'H H[HPSOX RDPHQLL GH UkQG SXWHDX IL
I FX L FDYDOHUL SHQWUX D OL VH U VSO WL VHUYLFLL GHRVHELWH DGXVH
PRQDUKXOXL &kWHRGDW QHJXVWRULL SXWHDX FXPS UD WLWOXUL 9HV
WLJLL DOH VLVWHPXOXL PDL H[LVW vQ 0DUHD %ULWDQLH XQGH WLWOXULOH
HUHGLWDUHVXQWvQF UHFXQRVFXWHLDURDPHQLGHDIDFHULLPSRUWDQ L
IXQF LRQDUL SXEOLFL úL DO LL SRW IL QXPL L FDYDOHUL VDX DX
SRVLELOLWDWHD GH D IL vQQRELOD L FD VHPQ GH UHFXQRDúWHUH D
VHUYLFLLORUSHFDUHOHDXDGXV
6W ULOHDXDYXWWHQGLQ DGHDVHGH]YROWDvQWUHFXWDFRORXQGH
H[LVWD R DULVWRFUD LH WUDGL LRQDO ED]DW SH DVFHQGHQ QRELO ÌQ
VLVWHPHOHIHXGDOHFXPHUDFD]XO(XURSHLPHGLHYDOHVW ULOHHUDX
VWUkQV OHJDWH GH FRPXQLWDWHD VHQLRULDO ORFDO HOH IRUPDX XQ
VLVWHPGHVWUDWLILFDUHORFDO QXQD LRQDO ÌQLPSHULLOHFHQWUDOL]DWH
SUHFXP &KLQD úL -DSRQLD HOH HUDX RUJDQL]DWH SH ED] QD LRQDO 
'LIHUHQ HOHGLQWUHVW ULHUDXMXVWLILFDWHGHFUHGLQ HUHOLJLRDVHGHúL
UDUHRULvQPDQLHUDVWULFW DVLVWHPXOXLGHFDVWHKLQGXV
&ODVD GLIHU vQ PXOWH SULYLQ H GH VFODYLH FDVW VDX VWDUH
6XQWGHPHQ LRQDWvQPRGVSHFLDOSDWUXGHRVHELUL
x 6SUHGHRVHELUHGHDOWHWLSXULGHS WXULVRFLDOHFODVHOHQX
VXQW vQWHPHLDWH SH ED]D XQRU SUHYHGHUL OHJDOH VDX UHOLJLRDVH
&DOLWDWHDGHPHPEUXQXVHED]HD] SHRSR]L LHVSHFLILFDW ILHSH
FDOHOHJDO ILHSULQFXWXP 6LVWHPHOHGHFODV VXQWvQPRGWLSLF

 
PDLIOXLGHGHFkWDOWHWLSXULGHVWUDWLILFDUHLDUJUDQL HOHGLQWUHFODVH
QXVXQWSUHFLVGHOLPLWDWH1XH[LVW UHVWULF LLIRUPDOHUHIHULWRDUHOD
F V WRULLOHvQWUHSHUVRDQHDSDU LQkQGXQRUFODVHGLIHULWH
x &ODVD XQXL LQGLYLG HVWH FHO SX LQ SDU LDO GREkQGLW QX
SXU úL VLPSOX ÄGDW ´ OD QDúWHUH DúD GXS FXPVHRELúQXLHúWHvQ
DOWH WLSXUL GH VLVWHPH GH VWUDWLILFDUH 0RELOLWDWHD VRFLDO ± PLú
FDUHDvQVXVúLvQMRVvQFDGUXOVWUXFWXULLGHFODV ±HVWHPXOWPDL
RELúQXLW GHFkW vQ DOWH WLSXUL vQ VLVWHPXO GH FDVW PRELOLWDWHD
LQGLYLGXDO GHODRFDVW ODDOWDHVWHLPSRVLELO 
x &ODVHOH GHSLQG GH GHRVHELULOH HFRQRPLFH vQWUH JUXSXULOH
GH LQGLYL]L ± LQHJDOLW L vQ SULYLQ D SRVHVLXQLL úL FRQWUROXOXL
UHVXUVHORU PDWHULDOH ÌQ DOWH WLSXUL GH VLVWHPH GH VWUDWLILFDUH
IDFWRULLQRQHFRQRPLFL FXPDUILLQIOXHQ DUHOLJLHLvQVLVWHPXOGH
FDVW LQGLDQ VXQWGHRELFHLFHLPDLLPSRUWDQ L
x ÌQDOWHWLSXULGHVLVWHPHGHVWUDWLILFDUHLQHJDOLW LOHVXQW
H[SULPDWH vQ SULPXO UkQG SULQ UHOD LD SHUVRQDO GH GDWRULH VDX
REOLJD LH vQWUH úHUE úL VHQLRU vQWUH VFODY úL VW SkQ VDX vQWUH
LQGLYL]LL GLQ FDVWD VXSHULRDU úL FHL GLQ FDVWD LQIHULRDU 3ULQ
FRQWUDVW VLVWHPHOH GH FODV IXQF LRQHD] vQ SULQFLSDO SULQ
LQWHUPHGLXOXQRUOHJ WXULODVFDU PDUHGHWLSLPSHUVRQDO
$*LGGHQV 
3RWULYLW OXL 0LFKHO 6LPRQ  FODVD VRFLDO UHSUH]LQW 
ÄXQ DQVDPEOX GH FDUDFWHULVWLFL OHJDWH GH SR]L LD SURIHVLRQDO D
FHORUFDUHRFRQVWLWXLHVHFWRUúLWLSGHDFWLYLWDWHSR]L LDvQUDSRUW
FXPLMORDFHOHGHSURGXF LH ©SDWURQª©LQGHSHQGHQWª©VDODULDWª 
VLWXD LDLHUDUKLF QDWXUDúLQLYHOXOYHQLWXOXL´
/D UkQGXO V X $ *LGGHQV  GHILQHúWH FODVD ÄGUHSW R
JUXSDUHODVFDU PDUHGHRDPHQLFDUHvPS UW úHVFUHVXUVHHFRQR
PLFHFRPXQHFDUHLQIOXHQ HD] SXWHUQLFVWLOXOGHYLD SHFDUHDX
SRVLELOLWDWHDV OGXF 3RVHVLXQHDDYHULLvPSUHXQ FXRFXSD LD
UHSUH]LQW WHPHLXULOHSULQFLSDOHDOHGHRVHELULORUGHFODV ´
&ODVHOH PDMRUH FDUH H[LVW vQ VRFLHW LOH RFFLGHQWDOH VXQW
FODVDGHVXV FHLERJD LSDWURQLLúLLQGXVWULDúLLúLSHUVRDQHOHFX


FHOHPDLvQDOWHIXQF LLH[HFXWLYH±FHLFDUHSRVHG VDXFRQWUROHD] 
vQ PRG GLUHFW UHVXUVHOH GH SURGXF LH FODVD GH PLMORF FDUH
LQFOXGHPDMRULWDWHDDQJDMD LORUJXOHUHDOEHúLDSURIHVLRQLúWLORU 
FODVD PXQFLWRDUH FHL FDUH DX VOXMEH GH WLS JXOHUH DOEDVWUH úL
PDQXDOH 
ÌQDQXPLWH ULLQGXVWULDOL]DWHFXPDUIL)UDQ DúL-DSRQLDR
D SDWUD FODV ± UDQLL RDPHQL DQJDMD L vQ WLSXUL WUDGL LRQDOH GH
SURGXF LHDJULFRO ±DGH LQXWXQORFLPSRUWDQWÌQ ULOH/XPLLD
7UHLD UDQLLFRQWLQX V ILHvQJHQHUDOFODVDFHDPDLQXPHURDV 

%7HRULLGHVSUHVWUDWLILFDUH
&HOH PDL LQIOXHQWH DERUG UL WHRUHWLFH FX SULYLUH OD VWUDWL
ILFDUHVXQW
DWHRULDIXQF LRQDOLVW 
EWHRULDPDU[LVW 
FWHRULDHOLWHORU
GWHRULDZHEHULDQ 
D7HRULDIXQF LRQDOLVW 
7HRULDIXQF LRQDOLVW DUHGXEOXOPHULWGHDGLVWLQJHSURFHVHOH
HOHPHQWDUHFRQVLGHUDWHDILODED]DVWUDWLILF ULLSUHFXPúLGHDIL
DEVWUDFW úLVXILFLHQWGHVXSO SHQWUXDSXWHDILDSOLFDW GLIHULWHORU
WLSXUL GH VRFLHW L 6FKHPDWLF HD SRDWH IL FRQGHQVDW vQ WUHL
LSRWH]H GH GLIHUHQ LHUH úL XQ SULQFLSLX GH VWUDWLILFDUH SH FDUH vO
YRPH[SULPDFXDMXWRUXOXUP WRDUHORUHQXQ XUL
x RULFH VRFLHWDWH HVWH XQ DQVDPEOX GH SR]L LL VWUXFWXUDWH
F URUDOHVXQWDVRFLDWHvQGDWRULULVDXIXQF LL
x PHPEULLVRFLHW LLWUHEXLHUHSDUWL]D LvQDFHVWHSR]L LL
x vQGDWRULULOHDIHUHQWHILHF UHLSR]L LLWUHEXLHvQGHSOLQLWHGH
F WUHPHPEULLVRFLHW LL
x SR]L LLOHQXVXQWGHLPSRUWDQ HJDO SHQWUXVXSUDYLH XLUHD
VRFLHW LL
x HOH QX FHU GLQ SDUWHD PHPEULORU VRFLHW LL DFHHDúL H[SH
ULHQ VDXXQWDOHQWHJDO
x HOHQXVHUHDOL]HD] FXDFHHDúLSO FHUH
 
$FHVW SULQFLSLX SUHVXSXQH GHFL WUHL VWUXFWXUL GH RUGLQH
SULYLWRDUHODSR]L LL GHODFHDYLWDO ODFHDPDLQHJOLMDELO SHQWUX
VRFLHWDWH ODFDOLILF ULOHFHUXWH GHODFHDH[SHUW SkQ ODDEVHQ D
FRPSHWHQ HL úLODJUDGXOGHSO FHUHVDXGLILFXOWDWHSUHVXSXVGH
H[HFXWDUHDVDUFLQLORU
3H GH DOW SDUWH SHQWUX FD LSRWH]HOH GH GLIHUHQ LHUH V ILH
UHDOL]DWHLDUSULQFLSLXOGHVWUDWLILFDUHUHVSHFWDWWUHEXLHV H[LVWH
x XQDQVDPEOXGHUHFRPSHQVHLHUDUKL]DWH
x XQ PRG GH UHSDUWL]DUH D DFHVWRU UHFRPSHQVH vQ IXQF LH
GHYDORULOHUHVSHFWLYHDOHSR]L LLORU
'XS FXP SUHFL]HD] . 'DYLV  ÄUHFRPSHQVHOH úL
GLVWULEX LD ORU GHYLQ R SDUWH D RUGLQLL VRFLDOH úL FUHHD] VWUDWL
ILFDUHD´
ÌQUHDOLWDWHSULQFLSLXOHQXQ DWvQSULPDSURSR]L LHSUHVXSXQH
GHMDvQPRGORJLFVWUDWLILFDUHDFDSURFHVGHHYDOXDUHDSR]L LLORU
LHUDUKL]DWH*UDWLILFD LDHVWHHYLGHQWIXQGDPHQWDO GDUHDQXIDFH
GHFkWV GHV YkUúHDVF FRQVWUXF LDHGLILFLXOXL
&HOH WUHL WLSXUL GH UHFRPSHQVH GH FDUH GLVSXQH RULFH VR
FLHWDWH SHQWUX DL VWLPXOD SH LQGLYL]LL FRPSHWHQ L V úL DVXPH
IXQF LLOH FRQVLGHUDWH GLILFLOH VXQW GH RUGLQ HFRQRPLF EXQXUL
PDWHULDOH HVWHWLF GLYHUWLVPHQWúLSO FHUH úLVLPEROLF SUHVWLJLX 
'DYLV úL 0RRUH  FRQVLGHU GHFL F ÄLQHJDOLWDWHD
VRFLDO HVWH XQ PLMORF HODERUDW vQ PRG LQFRQúWLHQW SULQ FDUH
VRFLHWDWHD JDUDQWHD] F SR]L LLOH FHOH PDL LPSRUWDQWH VXQW
UHDOL]DWHFRQúWLLQFLRVGHFHLPDLFDOLILFD LLQGLYL]L´
(VWH FHUW F R DVHPHQHD WHRULH DQDOLWLF SUH]LQW DYDQWDMH
GDWRULW IDSWXOXL F GHRVHEHúWH FX FODULWDWH FHOH SDWUX SURFHVH
FDUHVHDIO ODED]DVWUDWLILF ULL 0RKDPHG&KHUNDRXL 
úLDQXPH
x GLIHUHQ LHUHD
x LHUDUKL]DUHD
x HYDOXDUHD
x UHFRPSHQVD

,SRWH]DGHGLIHUHQ LHUHVHPQLILF SXUúLVLPSOXIHQRPHQXO
XQLYHUVDOREVHUYDWDOGHRVHELULLGLQWUHVWDWXWHOHúLUROXULOHFHOH
VXQW DVRFLDWH WDW PDP VR HWF &X WRDWH DFHVWHD HD QX
vQVHDPQ F XQXLUROvLFRUHVSXQGHXQVWDWXWúLLQYHUVXQVWDWXW
SRDWHGHIDSWWULPLWHODXQDQVDPEOXGHUROXUL 0HUWRQ 
,HUDUKL]DUHDHYLGHQ LD] GLIHUHQ DGLQWUHWDOHQWHOHQDWXUDOH
DOH LQGLYL]LORU VDX FDOLILF ULOH GREkQGLWH SULQ H[SHULHQ úL
vQY DUH,HUDUKL]DUHDQXSUHVXSXQHvQPRGORJLFQLFLRMXGHFDW 
GHYDORDUHXQUROSRDWHILVRFRWLWPDLGLILFLOGHFkWDOWXOXQLQGLYLG
PDLGRWDWIL]LFVDXPDLVXEWLOGHFkWXQDOWXOI U V DYHPPRWLYH
V DILUP PF HVWHPDLEXQ,HUDUKL]DUHDHVWHXQSURFHVQHXWUX
73DUVRQVDDU WDWF YDORUL]DUHDXQHLDF LXQLVRFLDOHHVWH
GHWHUPLQDW GHH[LVWHQ DXQXLVLVWHPGHYDORUL
3ULQSUHFL]DUHDDFHVWRUDGLQXUP SXWHPRE LQHLQIRUPD LL
SULYLWRDUH OD VWUDWLILFDUHD FDUDFWHULVWLF XQHL DQXPLWH VRFLHW L
0RGXO úL LQWHQVLWDWHD VWUDWLILF ULORU SURIHVLRQDOH GH SLOG VH
VFKLPE GHODRVRFLHWDWHODDOWDvQIXQF LHGHVLVWHPXOGHYDORUL
2DQXPHVRFLHWDWHYDSULYLOHJLDVWDWXWXOGREkQGLWvQGHIDYRDUHD
VWDWXWXOXL DWULEXLW VWDWXWXO SH FDUH LQGLYLGXO vO GREkQGHúWH FD
UH]XOWDW DO SURSULLORU VDOH DF LXQL GLSORP PHGDOLH ROLPSLF 
UHXúLW ILQDQFLDU YDILVRFRWLWVXSHULRUVWDWXWXOXLDWLQVSHED]D
XQRUFDUDFWHULVWLFLSHFDUHLQGLYLGXOQXOHFRQWUROHD] VDXSHFDUH
HVWH LQFDSDELO V OH VFKLPEH VH[ RULJLQH HWQLF YkUVW FDVW 
ÌQWURDOW VRFLHWDWHYDILFRQVLGHUDW OHJLWLP RUGLQHDLQYHUV 
6RFLHWDWHDWHRUHWLF GHVFULV GH'DYLVúL0RRUHVDX3DUVRQV
QXSRDWHIXQF LRQDúLQLFLVXSUDYLH XLI U DFHVWVLVWHPGHYDORUL
FRQVLGHUDW LQGHSHQGHQW vQ UDSRUW FX LQGLYL]LL $FHDVW WHRULH
IXQF LRQDOLVW vQFHDUF V H[SOLFH FRPSRUWDPHQWXO DFWRULORU
VRFLDOL SULQWUXQ DQVDPEOX GH YDORUL FH U PkQH HO vQVXúL
QHH[SOLFDW'DUQXVHSRDWHGLVSHQVDGHXQSULQFLSLXXWLOLWDULVWFH
VWDELOHúWH R vQUXGLUH SDU LDO vQWUH H[SOLFD LD VD úL DFHHD D
HFRQRPLHL SROLWLFH FODVLFH (D SUHVXSXQH FHO SX LQ F LQGLYL]LL
VXQW UD LRQDOL úL QX DFFHSW V vQGHSOLQHDVF DQXPLWH IXQF LL
GLILFLOH VDX FDUH SUHVXSXQ R FRPSHWHQ VXSHULRDU I U R
UHWULEX LHFRUHVSXQ] WRDUH
 
E7HRULDPDU[LVW 
ÌQ PDMRULWDWHD RSHUHORU OXL . 0DU[ VD SUHRFXSDW GH
VWUDWLILFDUHúLvQGHRVHELGHFODVHOHVRFLDOHGDUvQFLXGDDFHVWXL
IDSWHOÄQXDUHXúLWV RIHUHRDQDOL] VLVWHPDWLF DFRQFHSWXOXL
GHFODV ´ $*LGGHQV 
&RQFHSWXO GH FODV GH]YROWDW GH 0DU[ WUHEXLH UHFRQVWLWXLW
GXS FRQ LQXWXO OXFU ULORU VDOH vQ DQVDPEOX WU V WXULOH OXL HVHQ
LDOHILLQGGHVWXOGHFODUH3HQWUX0DU[FODVDUHSUH]LQW XQJUXS
GHRDPHQLFDUHVHDIO vQWURUHOD LHFRPXQ ID GHPLMORDFHOHGH
SURGXF LH PLMORDFHOH FX DMXWRUXO F URUD vúL FkúWLJ H[LVWHQ D
ÌQDLQWH GH DSDUL LD LQGXVWULHL PRGHUQH PLMORDFHOH GH SURGXF LH
FRQVWDX vQ SULPXO UkQG GLQ OXFUDUHD S PkQWXOXL úL XQHOWHOH
IRORVLWH3ULQXUPDUHvQVRFLHW LOHSUHLQGXVWULDOHFHOHGRX FODVH
SULQFLSDOH HUDX FHOH FDUH GH LQHDX S PkQWXO DULVWRFUD L PLFL
QRELOLGH DU VDXGH LQ WRULGHVFODYL úLFHLDQJDMD LvQPRGDFWLY
vQ H[SORDWDUHD VD úHUEL VFODYL úL UDQL OLEHUL ÌQ VRFLHW LOH
LQGXVWULDOH PRGHUQH GHYLQ PDL LPSRUWDQWH IDEULFLOH ELURXULOH
PDúLQLOHúLDYHUHDVDXFDSLWDOXOQHFHVDUSHQWUXDOHSXWHDFXPS UD
&HOHWUHLFODVHSULQFLSDOHVXQWFHOHFDUHGH LQDFHVWHQRLPLMORDFH
GHSURGXF LH±LQGXVWULDúLVDXFDSLWDOLúWLSUHFXPúLSURSULHWDULL
IXQFLDULúLSUROHWDULDWXO0DU[ VFULHvQIUDJPHQWXODVXSUD
FODVHORUÄ&HLFDUHQDXDOW SURSULHWDWHGHFkWIRU DORUGHPXQF 
SURSULHWDULL FDSLWDOXOXL úL SURSULHWDULL IXQFLDUL DOH F URU VXUVH
UHVSHFWLYH GH YHQLWXUL VXQW VDODULXO SURILWXO úL UHQWD IXQFLDU 
DúDGDU PXQFLWRULL VDODULD L FDSLWDOLúWLL úL SURSULHWDULL IXQFLDUL
IRUPHD] FHOH WUHL PDUL FODVH DOH VRFLHW LL PRGHUQH ED]DWH SH
PRGXOGHSURGXF LHFDSLWDOLVW´
'XS 0DU[ UHOD LD vQWUH FODVH HVWH XQD GH H[SORDWDUH ÌQ
VRFLHW LOH IHXGDOH H[SORDWDUHD OXD IRUPD WUDQVIHUXOXL GLUHFW DO
SURGXVXOXL GH OD U QLPH F WUH DULVWRFUD LH ùHUELL HUDX VLOL L V 
GHD XQ DQXPLW SURFHQW GLQ SURGXF LH DULVWRFUD LORU VW SkQL VDX
WUHEXLDX V OXFUH]H OXQDU XQ QXP U GH ]LOH SH S PkQWXULOH
VHQLRULORUÌQVRFLHW LOHFDSLWDOLVWHPRGHUQHVXUVDH[SORDW ULLHVWH

PDLSX LQYL]LELO LDU0DU[vLGHGLF PXOW DWHQ LHvQvQFHUFDUHD
GHDLFODULILFDQDWXUD(OVRFRWHúWHF vQGHFXUVXO]LOHLGHOXFUX
PXQFLWRULLSURGXFPDLPXOWGHFkWDXQHYRLHSDWURQLLORUSHQWUXDL
U VSO WL $FHDVW SOXVYDORDUH UHSUH]LQW VXUVD GH SURILW SH FDUH
FDSLWDOLúWLLvOIRORVHVFvQSURSULXOLQWHUHV
0DU[DIRVWXLPLWGHLQHJDOLW LOHSHFDUHOHFUHHD] VLVWHPXO
FDSLWDOLVW &X WRDWH F vQ HSRFLOH DQWHULRDUH DULVWRFUD LL GXFHDX R
YLD OX[RDV FRPSOHW GLIHULW GH FHD D U QLPLL VRFLHW LOH
DJUDUH HUDX UHODWLY V UDFH &KLDU GDF QDU IL H[LVWDW DULVWRFUD LH
VWDQGDUGHOHGHWUDLDUILIRVWvQPRGLQHYLWDELOVF ]XWHÌQV RGDW 
FXGH]YROWDUHDLQGXVWULHLPRGHUQHERJ LDHUDSURGXV ODRVFDU 
PXOWSHVWHFHHDFHVHRE LQXVHSkQ DWXQFLFXWRDWHF PXQFLWRULL
DYHDXXQDFFHVUHGXVODERJ LDSHFDUHRFUHDXSULQPXQFDORU(L
U PkQ UHODWLY V UDFL vQ YUHPH FH ERJ LD DFXPXODW GH FODVD
SURSULHWDULORU VSRUHúWH ÌQ SOXV RGDW FX GH]YROWDUHD IDEULFLORU
PRGHUQH úL FX PHFDQL]DUHD SURGXF LHL PXQFD GHYLQH vQ PRG
IUHFYHQWSOLFWLFRDV úLH[WUHPGHRSUHVLY 
0DU[ DWUDJH DWHQ LD GH DVHPHQHD DVXSUD ILVXULORU FDUH VH
SURGXFvQLQWHULRUXOFODVHORU'HSLOG 
x vQ FDGUXO FODVHL VXSHULRDUH DX ORF GHVHRUL FRQIOLFWH vQWUH
FDSLWDOLúWLLILQDQFLDUL EDQFKHULL úLSURGXF WRULLLQGXVWULDOL
x H[LVW GLYL] ULDOHLQWHUHVXOXLvQWUHRDPHQLLFXPLFLDIDFHUL
úLFHLFDUHVW SkQHVFVDXFRQGXFPDULFRUSRUD LL$WkWXQLLFkWúL
FHLODO L DSDU LQ FODVHL FDSLWDOLVWH GDU DWLWXGLQLOH FDUH IDYRUL]HD] 
PDULOHDIDFHULQXVXQWvQWRWGHDXQDvQLQWHUHVXOFHORUPLFL
x ODQLYHOXOLQIHULRUDOFODVHLPXQFLWRDUHúRPHULLSHWHUPHQ
OXQJ DX FRQGL LL GH YLD PDL SURDVWH GHFkW PDMRULWDWHD PXQFL
WRULORU$FHVWHJUXSXULVXQWDGHVHDDOF WXLWHGLQPLQRULW LHWQLFH
&RQFHSWXO OXL 0DU[ UHIHULWRU OD FODV QH FRQGXFH F WUH
LQHJDOLW LOH VRFLHW LL VWUXFWXUDWH RELHFWLY &ODVD QX VH UHIHU OD
FRQYLQJHULOHSHFDUHOHDXRDPHQLLvQOHJ WXU FXSR]L LDORUFLOD
FRQGL LLOH RELHFWLYH FDUH SHUPLW XQRUD V EHQHILFLH]HGHXQPDL
PDUHDFFHVODUHFRPSHQVHOHPDWHULDOHGHFkWDO LL

 

5(=80$78/
PRGHOHORUIXQF LRQDOLVWúLPDU[LVW
UHIHULWRDUHODFODVHOHVRFLDOH
 0RGHOXOIXQF LRQDOLVW 0RGHOXOPDU[LVW
2ULJLQHD ± &ODVHOH VRFLDOH vúL DX RUL ± &ODVHOH VRFLDOH DX R RULJLQH
FODVHORU JLQHD vQ QDWXU úL ELRORJLH VRFLDO úL LVWRULF FDUH GHULY 
FDUH IDF FDILLQ HOHXPDQHV GLQIDSWXOF XQLLLQGLYL]LSRVHG 
QXILHHJDOH PLMORDFHGHSURGXF LHvQWLPSFH
 DO LLQXOHSRVHG 
± &ODVHOH VRFLDOH VXQW SULQ ±&ODVHOHVRFLDOHQXVXQWDúDGDU
XUPDUHXQLYHUVDOHúLQHFHVDUH XQLYHUVDOHúLSRWILDEROLWH
,GHQWL ± ([LVW PDL PXOWH FODVH VR ±ÌQPRGIXQGDPHQWDOH[LVW GRX 
ILFDUHD FLDOHWUHLúDVHQRX VDXPDL FODVHFODVDGRPLQDQW EXUJKH]LD 
FODVHORU PXOWH6HYRUEHúWHvQJHQHUDO úL FODVD GRPLQDW PXQFLWRULL 
GHFODVHVXSHULRDU PLMORFLH ÌQWUHFHOHGRX VHFRQVWLWXLHDGHVHD
LQIHULRDU (OH FRUHVSXQG vQ R FODV LQWHUPHGLDU PLFD EXU
PDUHSDUWHFDWHJRULLORUVRFLR JKH]LH F UHLDEXUJKH]LDvLGHOHJ 
SURIHVLRQDOH SXWHUL HFRQRPLFH SROLWLFH VDX
 LGHRORJLFH
± )DFL SDUWH GLQWUR FODV ± 3RVH]L XQ DQXPLW QLYHO GH
VRFLDO SHQWUX F DL XQ DQX YHQLWFRPSHWHQ LQVWUXF LHSXWHUH
PLW WLS GH RFXSD LH úL SRVH]L VDXSUHVWLJLXSHQWUXF IDFLSDUWH
XQ DQXPLW QLYHO GH YHQLW GLQWURDQXPHFODV VRFLDO DGLF 
SXWHUHLQVWUXF LHFRPSHWHQ SHQWUX F SRVH]L VDX QX vQWUH
VDXSUHVWLJLX SULQGHUL
0REL ± 6FKLPE ULOH VRFLRSURIH ± 6FKLPE ULOH VRFLRSURIHVLRQDOH
OLWDWHD VLRQDOH VXQW PDL IDFLOH VDX VXQW PDL IDFLOH VDX PDL GLILFLOH
VRFLDO PDL GLILFLOH SRWULYLW JUDGXOXL SRWULYLW SHULRDGHORU GH GH]YRO
GHGHVFKLGHUHDVWUXFWXULLVR WDUHDFDSLWDOLVPXOXL
FLHW LL 
± 6 DFFH]L OD R FODV VXSH ±6 DFFH]LODRFODV VXSHULRDU 
ULRDU GHSLQGHGHVFKLPE ULOH QX GHSLQGH GH VFKLPE ULOH GH
VRFLRSURIHVLRQDOH GH PRGL VWDWXW VRFLRSURIHVLRQDO 6 DFFH]L
ILF ULOHGHYHQLWGHRE LQHUHD ODEXUJKH]LHQHFHVLW GREkQGLUHD
GH GLSORPH HWF FDUH VH SUR GH SURSULHW L úL GH FRQWURO DO
GXFvQYLD DXQXLLQGLYLGVDX PLMORDFHORUGHSURGXF LH
vQWUHJHQHUD LL 
 


 0RGHOXOIXQF LRQDOLVW 0RGHOXOPDU[LVW
±ÌQJHQHUDOLQGLYL]LLFDUHIDF ± ,QGLYL]LL FDUH SURYLQ GLQ FODVD
HIRUWXUL FDUH DX DSWLWXGLQLOH SRVHGDQW DX PXOW PDL PXOWH
FRPSHWHQ HOH úL YDORULOH QHFH úDQVH GHFkW FHLODO L GH D IDFH
VDUHSRWXUFDSHVFDUDVRFLDO SDUWHGLQFODVDGRPLQDQW úLGHD
úLDWLQJHYkUIXOSLUDPLGHL6H EHQHILFLD GH DYDQWDMHOH VDOH 6H
DFRUG PXOW LPSRUWDQ HUH DFRUG PXOW LPSRUWDQ PRúWHQLULL
GLW LLIDPLOLDOH HUHGLWDWHELR XQXLFDSLWDOIDPLOLDO FXOWXUDOGDU
ORJLF VRFLDO úLFXOWXUDO PDLFXVHDP HFRQRPLFúLVRFLDO 
,QWHUDF ± 'LIHULWHOH FODVH VXQW FRP ± &HOH GRX SULQFLSDOH FODVH DX
LXQHD SOHPHQWDUH úL VXQW VXUV GH LQWHUHVH FRQWUDGLFWRULL úL VXQW
FODVHORU DUPRQLH SHQWUX VRFLHWDWH VXUV GH FRQIOLFW vQ VRFLHWDWH
$FHDVW UHODWLY DUPRQLHDVL $FHDVW OXSW GLQWUHFODVHSURYRDF 
JXU FRQWLQXLWDWHD úL VWDEL VFKLPE ULFRQWLQXHvQVRFLHWDWH
OLWDWHDVRFLHW LL
'XS 5REHUW&DPSHDXúLFRODE,QGLYLGXHWVRFLpWpS

F7HRULDHOLWHORU
3HQWUX 9LOIUHGR 3DUHWR  QLFL VWUDWLILFDUHD QLFL
VFKLPEDUHD QX VH H[SOLF FRUHFW SULQ FRQIOLFWHOH UH]XOWDWH GLQ
SURSULHWDWHD DVXSUD PLMORDFHORU GH SURGXF LH )XQGDPHQWXO
VWUDWLILF ULL SRDWH IL OD IHO GH ELQH IRU D PLOLWDU VDX SXWHUHD
SROLWLF /XSWD GH FODV QX YD GLVS UHD SULQ HOLPLQDUHD
FRQIOLFWXOXLGLQWUHPXQF úLFDSLWDO9RPDVLVWDSXUúLVLPSOXOD
DSDUL LD DOWRU FRQIOLFWH vQWHPHLDWH SH DOWH GLYL]LXQL FH VXQW WRW
DWkWHDH[SUHVLLDOHHWHURJHQLW LLVRFLDOHI U vQGRLDO FRQFHSWXO
SDUHWLDQFHOPDLLPSRUWDQW
(WHURJHQLWDWHDWUHEXLH H[WLQV DWkW OD SODQXO YDORULORU FkW
úL OD FHO DO JUXSXULORU FRQVWLWXWLYH DOH VRFLHW LL (WHURJHQLWDWHD
YDORULORULQWHU]LFHUHLILFDUHDVRFLHW LL(WHURJHQLWDWHDVWUXFWXUDO 
VHPQLILF H[LVWHQ DXQHLVWUDWLILF ULúLDXQHLRSR]L LLvQWUHPDVD
LQGLYL]LORU úL HOLW 3DUHWR GHILQHúWH HOLWD VDX HOLWHOH vQ GRX 
PRGXUL GLIHULWH GDU FRPSOHPHQWDUH ÌQ FRQIRUPLWDWH FX SULPD
HOLWDHVWHRFDWHJRULHVRFLDO FRPSXV GLQLQGLYL]LFHDXQRWDFHD
PDL PDUH vQ UDPXUD ORU GH DFWLYLWDWH $FHúWLD VXQW GH SLOG 
RDPHQLL GH VWDW RIL HULL VXSHULRUL VDYDQ LL DUWLúWLL FHL FDUH DX
 
YHQLWXOFHOPDLULGLFDW$FHDVW GHILQL LHRELHFWLY úLQHXWU FDUH
VXEOLQLD] LQHJDOLWDWHD GLQWUH LQGLYL]L HVWH DEDQGRQDW vQ
EHQHILFLXODOWHLDvQWHPHLDW SHH[LVWHQ DSXWHULLÌQDFHVWXOWLP
FD]HOLWDHVWHDOF WXLW GLQFHLFDUHH[HUFLW IXQF LLFRQGXF WRDUH
vQ SODQ SROLWLF VDX VRFLDO 3DUHWR vPSDUWH DFHDVW FODV vQ GRX 
HOLWD JXYHUQDPHQWDO FH MRDF XQ URO HVHQ LDO vQ FRQGXFHUHD
VWDWXOXLúLHOLWDQRQJXYHUQDPHQWDO 3HQWUXHOHOLWDJXYHUQHD] 
vQ WRDWH VRFLHW LOH LQGLIHUHQW GH UHJLPXO SROLWLF VDX GH LQVWL
WX LLOH HFRQRPLFH ,QHJDOLWDWHD HVWH SRVLELO GHRDUHFH FHL SX LQL
ODQXP UJXYHUQHD] PDVD)XQGDPHQWXOVWUDWLILF ULLHVWHvQWU
DGHY USXWHUHD
&XWRDWHDFHVWHDHOLWHOHQXVXQWVWDELOH'DF LVWRULDHVWHXQ
ÄFLPLWLU GH DULVWRFUD LL´ DFHDVWD VH GDWRUHD] IDSWXOXL F HOLWHOH
GLVSDUGLQPRWLYHGHPRJUDILFHúLSVLKRORJLFH3HQWUXDGXUDHOLWD
JXYHUQDPHQWDO WUHEXLHvQWUH LQXW PHUHXQXPHULFúLFDOLWDWLYGH
IDPLOLLOH SURYHQLWH GLQ FODVHOH LQIHULRDUH FDUH úLDX vQVXúLW DQX
PLWHFDOLW LSVLKRORJLFHQHFHVDUHH[HUFLW ULLSXWHULL&RQFRPLWHQW
HDWUHEXLHV LUHVSLQJ SHPHPEULLYHFKLLHOLWHF WUHPDVH
G7HRULDZHEHULDQ 
7HRULD ZHEHULDQ VH YUHD GHRSRWULY R FULWLF GDU úL R
vPERJ LUHDPRGHOXOXLPDU[LVWGHVWUDWLILFDUH
&kQGDQDOL] PVWUDWLILFDUHDSUHFL]HD] 0D[:HEHU 
WUHEXLHV DYHPvQYHGHUHFHOHWUHLGLPHQVLXQL
x HFRQRPLF 
x VWDWXWDU 
x SROLWLF 
&HOH WUHL GLPHQVLXQL VXQW FRUHODWH &RUHOD LD QX vQVHDPQ 
QLFL FDX]DOLWDWHFXVHQVXQLFQLFLGHWHUPLQLVP 2 SR]L LH vQDOW 
SHXQDGLQGLPHQVLXQLSRDWHIDYRUL]DGH LQHUHDXQXLORFVLPLODU
vQ FHOHODOWH GRX LHUDUKLL 'DU GHúL FDX]DOLWDWHD HVWH FLUFXODU 
vQWUH FHL WUHL SROL GLIHUHQ HOH GH UHSDUWL]DUH D LQGLYL]LORU vQ
IXQF LH GH FHOH WUHL GLPHQVLXQL QX SRW IL vQ HOHVH úL H[SOLFDWH
GHFkWGDF SUHVXSXQHPF VXQWDXWRQRPH

&ODVDQHWULPLWHODGLPHQVLXQHDHFRQRPLF (DHVWHGHIL
QLW FDDQVDPEOXGHLQGLYL]LFHDXLQWHUHVHHFRQRPLFHFRPXQH
UHIHULWRDUH OD GH LQHUHD GH EXQXUL úL OD úDQVHOH GH DúL FUHD XQ
YHQLW vQ FRQGL LLOH RIHULWH GH SLD D EXQXULORU úL GH SLD D PXQFLL
0DLSUHFLVLQGLYL]LLVHUHSDUWL]HD] ODQLYHOXOSLH HL&DúL0DU[
:HEHUFRQVLGHU F SURSULHWDWHDHVWHFDWHJRULDIXQGDPHQWDO D
SR]L LHLGHFODV LDUWLSXOGHSURSULHWDWHGRPLQDQWYDULD] GHOD
XQVLVWHPHFRQRPLFODDOWXORHFRQRPLHFDSLWDOLVW HVWHUDGLFDO
GLIHULW GH R HFRQRPLH ED]DW SH VFODYLH ILHFDUH WLS FUHHD] R
VWUDWLILFDUH DQXPH 'DU VSUH GHRVHELUH GH 0DU[ :HEHU VRFR
WHúWH F R DQDOL] DSURIXQGDW D FODVHORU SUHVXSXQH V OX P vQ
FRQVLGHUDUH QX QXPDL DVSHFWXO GRPLQDQW DO SURSULHW LL vQWUR
HFRQRPLH FL úL FHOHODOWH WLSXUL GH EXQXUL GH LQXWH 'DF SUR
SULHWDWHD GHILQHúWH ÄFODVHOH DYXWH´ PRQRSROXO H[HUFLWDW DVXSUD
VHUYLFLLORU GHWHUPLQ OD UkQGXO V X ÄFODVHOH DFKL]LWRDUH´ 2IHUWD
GH VHUYLFLL SURSXVH GH EDQFKHUL QHJXVWRUL VDX SUDFWLFDQ LL SUR
IHVLLORUOLEHUDOHGHSLOG HVWHHYDOXDW SHSLD LDUDFHVWHFODVH
VXQWFXDWkWPDLSXWHUQLFHFXFkWFHUHUHDHVWHPDLPDUH
,QYHUVSUROHWDULDWXOQXGH LQHQLFLXQPRQRSRODVXSUDRIHUWHL
GHVHUYLFLL1XP UXOPXQFLWRULORUQLYHOXOORUVF ]XWGHFDOLILFDUH
SUHFXPúLOLSVDGHRUJDQL]DUHFDJUXSGHSUHVLXQHHILFLHQW QXOH
SHUPLWH V H[HUFLWH XQ FRQWURO HFRQRPLF DO SLH HL :HEHU UHFX
QRDúWHVSHFLILFLWDWHDFODVHORUPLMORFLLGDUFDUHQXVXQWXQUH]LGXX
&HDGHDGRXDGLPHQVLXQHRUGLQHDVWDWXWDU VHUHIHU OD
RQRDUHDVRFLDO VDXSUHVWLJLX(DSUHVXSXQHH[LVWHQ DXQHLYLH L
FRPXQLWDUH ED]DWH SH UHOD LL FRQWLQXH úL XQ PLQLP FRQVHQV FX
SULYLUH OD DQXPLWH QRUPH úL YDORUL ,HUDUKLD VWDWXWHORU VDX SUHVWL
JLXOXLVHvQWHPHLD] SHMXGHF LGHYDORDUHSHHYDOX ULI FXWHGH
PHPEULL FRPXQLW LL Ä*UXSXULOH GH VWDWXW´ VH GHRVHEHVF SULQ
VWLOXO ORU GH YLD H[SULPDW SULQ QLYHOXO GH HGXFD LH SUHVWLJLXO
FRQIHULWGHQDúWHUHVDXSURIHVLHPRGXULOHGHFRQVXPDOEXQXULORU
PDWHULDOH VDX FXOWXUDOH ,QGLYL]LL ILHF UXL JUXS GH VWDWXW vQWUH LQ
PDL IUHFYHQW UHOD LL VRFLDOH vQWUH HL GHFkW FX FHOHODOWH JUXSXUL GH

 
VWDWXW )LHFDUH VH VWU GXLHúWH V úL VXEOLQLH]H LGHQWLWDWHD V VH
GHRVHEHDVF GH FHLODO L V VSRUHDVF GLVWDQ D FDUH vO VHSDU GH
LQIHULRU úL V VH DSURSLH DVWIHO GH VXSHULRU 3ULQ FRQVXPXO V X
H[FHVLYúLRVWHQWDWLYSULQDQXPLWHSUDFWLFLFXOWXUDOHVDXVSRUWLYH
FH SUHVXSXQ PXO L EDQL úL R vQGHOXQJDW HGXFD LH SULQ DQXPLWH
RELFHLXUL XQ JUXS VH DS U GH LQWUXúL úL vúL DVLJXU GLQ SDUWHD
PHPEULORU FHORUODOWH JUXSXUL UHFXQRDúWHUHD WHPHLQLFLHL SUHV
WLJLXOXL V X &KLDU vQ VRFLHW LOH GHPRFUDWLFH vQ FDUH HJDOLWDWHD
FRQGL LLORU HVWH DGPLV DVLVW P SH WHUPHQ OXQJ OD FULVWDOL]DUHD
DFHVWRU JUXSXUL úL OD FRQVWLWXLUHD XQRU YHULWDELOH DULVWRFUD LL ED
FKLDUFDVWHvQFDUHDFFHVXOHVWHDSURDSHLPSRVLELO
,HUDUKLD VWDWXWDU GHSLQGH vQ PRG HYLGHQW GH RUGLQHD
HFRQRPLF GDU VH vQWkPSO GHVHRUL úL LQYHUV &D DWDUH SUR
SULHWDWHD QX HVWH XQ FULWHULX GH UHSDUWL LH VWDWXWDU úL WRWXúL
XQHRUL GHYLQH DVWIHO 3H GH DOW SDUWH R SR]L LH vQDOW vQWUR
RUGLQH VWDWXWDU SRDWH DPHOLRUD VLWXD LD SURIHVLRQDO D XQXL
LQGLYLG 'DU LQIOXHQ UHFLSURF QX vQVHDPQ LGHQWLWDWH FHOH
GRX LHUDUKLLQXVHVXSUDSXQ
&HD GHD WUHLD GLPHQVLXQH D VWUDWLILF ULL HVWH SROLWLFXO
vQWUXFKLSDWvQJUXSXULSROLWLFHúLSDUWLGH$FHDVW RUGLQHGHSLQGH
GH H[LVWHQ D XQRU ELURFUD LL FH DX vQ IUXQWHD ORU R FRQGXFHUH
3R]L LDXQXLLQGLYLGvQDFHDVW LHUDUKLHHVWHIXQF LHGHLQIOXHQ DSH
FDUH R SRDWH H[HUFLWD vQ FDGUXO XQHL DF LXQL FRPXQH $F LXQHD
SRDWH IL R FDX] LGHDO FXP DU IL UHDOL]DUHD XQXL SURJUDP VDX D
XQRU RELHFWLYH SHUVRQDOH HFRQRPLFH VDX VLPEROLFH 6XEOLQLLQG
DXWRQRPLDDFHVWHLGLPHQVLXQLvLYRPSXWHDLGHQWLILFDSHFHLFDUH
GH LQDFHDVW SXWHUHI U DVHEXFXUDvQPRGREOLJDWRULXGHSR]L LL
vQDOWHvQFHOHODOWHGRX LHUDUKLL2UJDQL]DUHDSDUWLGHORUGHSLQGHGH
IHOXOvQFDUHHVWHVWUDWLILFDW VRFLHWDWHDvQIXQF LHGHVWDWXWúLFODVH
(OHYDULD] vQIXQF LHGHVWUXFWXUDGHGRPLQD LHGHRDUHFHRELHFWLYXO
úHILORUGHSDUWLGHVWHFXFHULUHDSXWHULLvQFDGUXOFRPXQLW LL
'XS FXPVHYHGHVLQWH]DZHEHULDQ HVWHFRPSOHW GLQSXQFW
GHYHGHUHWHRUHWLFúLHILFLHQW GLQSXQFWGHYHGHUHPHWRGRORJLF0RELOLWDWHDVRFLDO 
$'HILQLUHúLWLSXULGHPRELOLWDWH
$WXQFLFkQGVWXGLHPVWUDWLILFDUHDWUHEXLHV DYHPvQYHGHUH
QXQXPDLGHRVHELULOHGLQWUHSR]L LLOHHFRQRPLFHVDXRFXSD LLFLúL
FHHDFHOLVHvQWkPSO LQGLYL]LORUFDUHOHRFXS 
3XWHP FRQVLGHUD PRELOLWDWHD GUHSW UH]XOWDWXO XQHL VHOHF LL
GHLQGLYL]LvQXUPDLQWHUYHQ LHLXQHLVXLWHGHPHFDQLVPHSURSULL
DQXPLWRU DJHQ L SUHFXP IDPLOLD úFRDOD ELVHULFD ELURFUD LLOH
$FHVWHLQVWDQ HFRQWUROHD] RULHQWHD] GHWHUPLQ vQPRGGLUHFW
SR]L LD LQGLYL]LORU vQ LQWHULRUXO SURSULHL ORU VWUDWLILF UL úL
LQGLUHFWVWDWXWXOPHPEULORUVRFLHW LLODQLYHOPDFURVRFLDO/RFXO
úLLPSRUWDQ DDFHVWRUDJHQ LGHVHOHF LHYDULD] GHODRVRFLHWDWH
OD DOWD SHQWUX R DQXPLW VRFLHWDWH IDPLOLD HVWH LQVWDQ D GH
RULHQWDUHFHDPDLLPSRUWDQW SHQWUXRDOWDELVHULFDVDXDUPDWD
SHQWUX R D WUHLD úFRDOD úL FRPSHWHQ D GREkQGLW vQ FDGUXO DQX
PLWRURUJDQL]D LL
7HUPHQXO GH PRELOLWDWH VRFLDO VH UHIHU SULQ XUPDUH
OD PLúF ULOH LQGLYL]LORU úL JUXSXULORU vQWUH GLIHULWH SR]L LL
VRFLRHFRQRPLFH
0RELOLWDWHDYHUWLFDO vQVHDPQ PLúFDUHDvQVXVVDXvQMRV
SHVFDUDVRFLRHFRQRPLF &HLFDUHFkúWLJ GLQSXQFWXOGHYHGHUH
DO SURSULHW LORU DO YHQLWXOXL VDX DO VWDWXWXOXL VH FRQVLGHU F 
VXQWPRELOLDVFHQGHQWvQWLPSFHDFHLDFDUHVHPLúF vQGLUHF LD
RSXV VXQWPRELOLGHVFHQGHQW
ÌQ VRFLHW LOH PRGHUQH H[LVW GH DVHPHQHD PRELOLWDWH
ODWHUDO FDUH VH UHIHU OD PLúFDUHD JHRJUDILF vQWUH FDUWLHUH
RUDúH VDX UHJLXQL 'HVHRUL PRELOLWDWHD YHUWLFDO úL FHD ODWHUDO 
VXQW FRPELQDWH 'H H[HPSOX XQ LQGLYLG FDUH OXFUHD] vQWUR
FRPSDQLH GLQWUXQ RUDú SRDWH IL SURPRYDW vQWUXQ SRVW VXSHULRU
vQWUR ILOLDO D ILUPHL ORFDOL]DW vQWUXQ DOW RUDú VDX FKLDU vQWUR
DOW DU 

 
([LVW GRX PRGDOLW LGHVWXGLHUHDPRELOLW LLVRFLDOHÌQ
SULPXOUkQGSXWHPH[DPLQDFDULHUHOHLQGLYL]LORU±JUDGXOvQFDUH
VHPLúF vQVXVXOúLvQMRVXOVF ULLVRFLDOHSHSDUFXUVXOYLH LLORU
GH DQJDMD L $FHVW OXFUX HVWH GH RELFHL GHQXPLW PRELOLWDWH
LQWUDJHQHUD LRQDO ÌQPRGDOWHUQDWLYSXWHPDQDOL]DP VXUDvQ
FDUH FRSLLL DX DFHOHDúL RFXSD LL FD úL S ULQ LL VDX EXQLFLL ORU
0RELOLWDWHD GH OD R JHQHUD LH OD DOWD VH QXPHúWH PRELOLWDWH
LQWHUJHQHUD LRQDO 

%6WXGLLFRPSDUDWLYHGHPRELOLWDWH
8QDGLQWUHvQWUHE ULOHPDMRUHFHLDSUHRFXSDWSHVRFLRORJLL
FRPSDUDWLúWL HVWH GDF PRELOLWDWHD D FUHVFXW D VF ]XW VDX D
U PDVVWDELO vQWLPS
ùWLPF PRELOLWDWHDFHFDUDFWHUL]HD] VRFLHW LOHLQGXVWULDOH
HVWH QHvQGRLHOQLF PDL LPSRUWDQW GHFkW DFHHD D VRFLHW LORU
SUHLQGXVWULDOH'DUFHVHvQWkPSO FXHYROX LDDFHVWXLIHQRPHQvQ
LQWHULRUXO DFHOXLDúL WLS GH VRFLHWDWH" 6XQWHP vQ P VXU V HYL
GHQ LHPRWHQGLQ DPRELOLW LLvQFHSkQGFXVHFROXODO;;OHD"
'DF GRULPV ILPULJXURúLQXSXWHPLQILUPDXQDVHPHQHD
HQXQ GLQOLSV GHGDWHORQJLWXGLQDOHDGHFYDWH'DF WH]DVWDEL
OLW LL PRELOLW LL HVWH FHD PDL DS UDW vQ OXFU ULOH VRFLRORJLFH
WUHEXLH WRWXúL V SUHFL] P F HD QX VH IXQGDPHQWHD] GHFkW SH
GDWH WUDQVYHUVDOH DGLF SH REVHUYD LL HIHFWXDWH OD XQ PRPHQW
GDW $VWIHO DQFKHWHOH OXL *ODVV  SHQWUX $QJOLD &DUOVVRQ
 SHQWUX 6XHGLD -DFNVRQ úL &URFNHWW  %ODX úL
'XQFDQ  SHQWUX 6WDWHOH 8QLWH VXQW WRDWH WUDQVYHUVDOH
3HQWUXDHYLGHQ LDRHYHQWXDO WHQGLQ DPRELOLW LLDFHúWLDXWRUL
DQDOL]HD] UHOD LD GLQWUH FDWHJRULD VRFLRSURIHVLRQDO D WDW OXL úL
DFHHD D VXELHFWXOXL SH FRKRUWH GH YkUVW 7R L DMXQJ OD DFHHDúL
FRQFOX]LH FRQIRUP F UHLD QX VH REVHUY QLFLR WHQGLQ D PR
ELOLW LL$FHVWUH]XOWDWHVWHFXDWkWPDLLQWHUHVDQWúLVXUSULQ] WRU
FX FkW úWLP F SH GH DOW SDUWH FRKRUWHOH DOF WXLWH GLQ FHL PDL
WLQHUL LQGLYL]L DX FXQRVFXW R FUHúWHUH VSHFWDFXORDV D QLYHOXOXL

ORUGHLQVWUXF LHFRPSDUDWLYFXFRKRUWHOHFHORUPDLSX LQWLQHUL
$FHDVW FRQFOX]LH QH GHWHUPLQ V FUHGHPF ULGLFDUHD UDWHL GH
úFRODUL]DUHGHFLUHGXFHUHDLQHJDOLW LLvQID DvQY PkQWXOXLQX
DUHXQHIHFWVHPQLILFDWLYDVXSUDPRELOLW LL
8OWLPDPDUHDQFKHW DPHULFDQ DOXL)HDWKHUPDQúL+DXVHU
 FDUHHVWHRUHSOLF ODDQFKHWDOXL%ODXúL'XQFDQ 
UHFWLILF WRWXúL DFHVWH FRQFOX]LL SUHFL]kQGXOH (D D IRVW vQ
SULQFLSDO UHDOL]DW SHQWUX D HYLGHQ LD GHVFULH úL H[SOLFD HYHQ
WXDOHOH HYROX LL DOH VWUXFWXULL PRELOLW LL GLQ 6WDWHOH 8QLWH 3ULQ
GLPHQVLXQHD HúDQWLRQXOXL GH JRVSRG ULL SHQWUX FDUH
H[LVW GDWHFRPSOHWHFRPSDUDWLYFXvQDQFKHWDGLQ 
HVWHSRVLELO RGHVFRPSXQHUHDSRSXOD LHLVWXGLDWHvQIXQF LHGH
HWQLHUHOLJLHFRKRUW GHYkUVW VDXQLYHOGHLQVWUXF LHIRORVLQGvQ
DFHODúLWLPSFDWHJRULLVRFLRSURIHVLRQDOH 0RKDPHG&KHUNDRXL
 
'LQ DQDOL]D GDWHORU DFHVWHL DQFKHWH VH GHVSULQG FkWHYD
FRQVWDW ULLPSRUWDQWH
x vQ SULPXO UkQG VH FRQVWDW R IRDUWHSXWHUQLF PRELOLWDWH
vQWUHFDWHJRULLOHVRFLRSURIHVLRQDOHGHODRJHQHUD LHODDOWD'LQ
 SkQ vQ DXWRULL HYDOXHD] OD úL FKLDU 
SHUVRDQHOH DFWLYH GH VH[ PDVFXOLQ FDUH úLDX VFKLPEDW SURIHVLD
ID GHDFHHDH[HUFLWDW GHWDW OORU
x vQ DO GRLOHD UkQG PRELOLWDWHD DVFHQGHQW HVWH PXOW PDL
PDUHGHFkWPRELOLWDWHDGHVFHQGHQW 
x vQ DO WUHLOHD UkQG DQDOL]D FHORU QRX FRKRUWH GLQ 
SkQ vQ HYLGHQ LD] H[LVWHQ D XQHL WHQGLQ H FODUH D PREL
OLW LLDVFHQGHQWH
x vQ DO SDWUXOHD UkQG VH SRDWH QRWD R FRUHOD LH PRGHUDW 
vQWUH RULJLQHD VRFLDO úL GHVWLQXO VRFLDO DWkW vQ FD]XO ILHF UHL
JHQHUD LLFkWúLGHODRJHQHUD LHODDOWD
x vQ FHO GHDO FLQFLOHD UkQG GHúL WHQGLQ HOH REVHUYDWH VH
H[SOLF vQ PDUH SDUWH SULQ VFKLPE ULOH VWUXFWXUDOH VH REVHUY 
WRWXúLRGLIHUHQ VHPQLILFDWLY vQWUHúDQVHOHGHPRELOLWDWHQHW 
 
3RDWH F FHO PDL IDLPRV VWXGLX LQWHUQD LRQDO GHVSUH
PRELOLWDWHD VRFLDO D IRVW HIHFWXDW VH F WUH 6H\PRXU 0DUWLQ
/LSVHWúL5HLQKDUG%HQGL[ (LDXDQDOL]DWGDWHSURYHQLWH
GH OD QRX VRFLHW L LQGXVWULDOL]DWH ± 0DUHD %ULWDQLH )UDQ D
*HUPDQLDGH9HVW6XHGLD(OYH LD-DSRQLD'DQHPDUFD,WDOLDúL
6WDWHOH8QLWHFRQFHQWUkQGXúLDWHQ LDDVXSUDPRELOLW LLE UED LORU
DIOD L vQ VOXMEH GH WLS JXOHUH DOEDVWUH OD FHOH GH WLS JXOHUH DOEH
&RQWUDU DúWHSW ULORU ORU HL QX DX GHVFRSHULW QLFLR GRYDG F 
6WDWHOH8QLWHVXQWPDLGHVFKLVHDFHVWRUDGHFkWVRFLHW LOHHXURSHQH
0RELOLWDWHDYHUWLFDO WRWDO SHVWHOLQLDJXOHUHDOEDVWUHJXOHUHDOEH
D IRVW GH vQ 6WDWHOH 8QLWH LDU vQ FHOHODOWH VRFLHW L YDULD
vQWUH úL /LSVHW úL %HQGL[ DX FRQFOX]LRQDW F WRDWH
ULOH LQGXVWULDOL]DWH DX SDUWH GH VFKLPE UL DVHP Q WRDUH vQ
SULYLQ DH[SDQVLXQLLVOXMEHORUGHWLSJXOHUHDOEDVWUH$FHVWIDSWD
FRQGXV OD XQ ÄVDOW vQ VXV DO PRELOLW LL´ GH GLPHQVLXQL FRPSD
UDELOH vQ ILHFDUH GLQWUH HOH $O LL DX SXV VXE VHPQXO vQWUHE ULL
GHVFRSHULULOHORUVXV LQkQGF VHJ VHVFGLIHUHQ HVHPQLILFDWLYH
vQWUH ULGDF VHDFRUG SUHDPXOW DWHQ LHPRELOLW LLGHVFHQGHQWH
úL GDF PRELOLWDWHD SH GLVWDQ PDUH HVWH OXDW vQ FRQVLGHUDUH
+HDWK*UXVN\úL+DXVHU 
ÌQOXFUDUHDORU7KH&RQVWDQW)OX[ 5REHUW(ULNVRQúL
-RKQ*ROGWKRUSHUHODWHD] GHVSUHFHUFHW ULOHORUFHOHPDLUHFHQWH
vQ GRPHQLXO PRELOLW LL VRFLDOH (L DX VWXGLDW PRELOLWDWHD vQ
(XURSD GH 9HVW úL vQ FHD GH (VW vQ 68$ $XVWUDOLD úL -DSRQLD
$X IRVW DQDOL]DWH GDWH SURYHQLQG GLQ VWXGLL QD LRQDOH GH
PRELOLWDWH DFRSHULQG DSUR[LPDWLY SULPLL GH DQL DL VHFROXOXL
DO;;OHD(LDXGHVFRSHULWF QXH[LVW WHQGLQ SHWHUPHQOXQJ
GH FUHúWHUH D UDWHORU PRELOLW LL 5DWHOH GH PRELOLWDWH WRWDO 
ÄVH PLúF vQVSUH FHHD FH DU S UHDDILRPDQLHU OLSVLW vQPRG
HVHQ LDOGHGLUHF LH´6WDWHOH8QLWHQXDXDYXWUDWHGHPRELOLWDWH
VHPQLILFDWLYHPDLPDULGHFkWFHOHODOWH ULVWXGLDWH
5()(5,1 (%,%/,2*5$),&(

0RKDPHG&KHUNDRXL/DURXVVH'LF LRQDUGHVRFLRORJLH FRRUG5D\PRQG
%RXGRQ úL DO %XFXUHúWL (GLWXUD 8QLYHUV (QFLFORSHGLF 
S
6HSWLPLX &KHOFHD 'LF LRQDU GH VRFLRORJLH FRRUG & W OLQ =DPILU
/D] U9O VFHDQX %XFXUHúWL(GLWXUD%DEHOS
$QWRKQ\*LGGHQV6RFLRORJLH%XFXUHúWL(GLWXUD$//S
S
0LFKHO 6LPRQ 'LF LRQDU GH VRFLRORJLH FRRUG *LOOHV )HUUpRO ,DúL
(GLWXUD3ROLURPS
.'DYLV+XPDQ6RFLHW\1HZ<RUN0DF0LOODQS
6RFLRORJLFDO5HYLHZYROS
0RKDPHG &KDUNDRXL 6WUDWLILFDUHD vQ 7UDWDW GH VRFLRORJLH FRRUG
5D\PRQG%RXGRQ %XFXUHúWL(GLWXUD+XPDQLWDVS
.0DU[&DSLWDOXOYRO%XFXUHúWL(GLWXUD3ROLWLF S
93DUHWR7UDLWpGHVRFLRORJLHJpQpUDOH WUIU vQ2HXYUHVFRPSOqWHV
*HQqYH'UR]
0D[ :HEHU (WLFD SURWHVWDQW úL VSLULWXO FDSLWDOLVPXOXL %XFXUHúWL
(GLWXUD+XPDQLWDV
' *ODVV 6RFLDO 0RELOLW\ LQ %ULWDLQ /RQGUD 5RXWOHGJH .HJDQ
3DXO
*&DUOVVRQ6RFLDO0RELOLW\DQG&ODVV6WUXFWXUH/XQG*OHHUXS
()-DFNVRQ+-&URFNHWW2FFXSDWLRQDO0RELOLW\LQWKH8QLWHG6WDWHV
vQ$PHULFDQ6RFLRORJLFDO5HYLHZS
3%ODX2''XQFDQ7KH$PHULFDQ2FFXSDWLRQDO6WUXFWXUH1HZ<RUN
:LOH\
'/)HDWKHUPDQ50+DXVHU2SSRUWXQLW\DQG&KDQJH1HZ<RUN
$FDGHPLF3UHVV

 
60/LSVHW5%HQGL[6RFLDO0RELOLW\LQ,QGXVWULDO6RFLHWLHV%HUNHOH\
8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLD3UHVV
$QWKRQ\+HDWK6RFLDO0RELOLW\/RQGRQ)RQWDQD
'DYLG % *UXVN\ 5REHUW 0 +DXVHU &RPSDUDWLYH 6RFLDO 0RELOLW\
5HYLVLWHG0RGHOVRI&RQYHUJHQFHDQG'LYHUJHQFHLQ&RXQWULHV
vQ$PHULFDQ6RFLRORJLFDO5HYLHZ
5REHUW(ULNVRQ-RKQ*ROGWKURSH7KH&RQVWDQW)OX[$6WXG\RI&ODVV
0RELOLW\LQ,QGXVWULDO6RFLHWLHV2[IRUG&ODUHQGRQ3UHVV


&$3,72/8/9,,
,167,78 ,,62&,$/(2ELHFWLYHOHvQY ULL

'XS VWXGLHUHDDFHVWXLFDSLWROVWXGHQWXOWUHEXLH
V ILHvQP VXU 
± V GHILQHDVF LQVWLWX LLOHúLV FXQRDVF FHLWUHL
SLORQLVXV LQ WRULDLDFHVWRUD
± V FXQRDVF SULQFLSDOHOHWLSXULGHLQVWLWX LL
± V GHILQHDVF IDPLOLD úL V SRDW DQDOL]D
VFKLPE ULOH SHWUHFXWH vQ WLPS FX DFHDVW 
LQVWLWX LH
± V GHILQHDVF úLV DQDOL]H]HYLD DHFRQRPLF úL
PXQFD
± V GHILQHDVF QR LXQLOH GH SROLWLF SXWHUH
DXWRULWDWH VWDW GHPRFUD LH SDUWLG SROLWLF úL V 
SRDW VWDELOLUDSRUWXULOHGLQWUHDFHVWHD
± V GHILQHDVF HGXFD LD V FXQRDVF WLSXULOH GH
HGXFD LHúLV FXQRDVF VFKLPE ULOHSHFDUHOHD
FXQRVFXWDFHDVWDvQXOWLPHOHGRX VHFROH
± V GHILQHDVF úWLLQ D úL V DQDOL]H]H UROXO MXFDW
GHDFHDVWDvQFDGUXOVRFLHW LL
± V GHILQHDVF UHOLJLD úL V SRDW DQDOL]D
VFKLPE ULOHvQUHJLVWUDWHGHDFHDVW LQVWLWX LH 


,QWURGXFHUH
,QVWLWX LLOHVRFLDOHVXQWSUH]HQWHvQIRUPHGLIHULWHvQWRDWH
VRFLHW LOH(OHUHSUH]LQW XQHOHPHQWGHILQLWRULXDOVRFLDELOLW LL
XQÄXQLYHUVDO´DOFRPSRUWDPHQWXOXLXPDQ'HDFHHDGXS XQLL
DXWRUL ÄúWLLQ D VRFLHW LL HVWH úWLLQ D LQVWLWX LLORU´ 3 )RXFRQQHW
úL00DXVV 
)RORVLW GH MXULúWL HFRQRPLúWL SROLWRORJL VRFLRORJL
WHUPHQXO GH LQVWLWX LH DUH XQ vQ HOHV SROLVHPDQWLF LQVWLWXWLR 
ÄLQVWLWXLUH´ ÄDúH] PkQW´ ÄvQWHPHLHUH´ ÄvQILLQ DUH´ GDU úL
ÄRELFHL´ÄUHJXO GHSXUWDUH´ÄGHSULQGHUH´
Ä,QVWLWXWLRQHV´ HUD WLWOXO GDW GH MXULVFRQVXO LL URPDQL
WUDWDWHORU HOHPHQWDUH GH GUHSW 3ULQ ÄLQVWLWXLUH´ XQ SRSRU R
FROHFWLYLWDWHVRFLDO WUHFHDGHODÄVWDUHDGHQDWXU ´GHODDF LXQL
LQGLYLGXDOH VSRQWDQH HJRLVWH DJUHVLYH OD ÄVWDUHD VRFLDO ´ OD
RUJDQL]D LL FUHDWH GH R DXWRULWDWH H[WHULRDU LQWHUHVHORU LQGLYL
GXDOH GDU UHFXQRVFXW FD QHFHVDU SHQWUX VDWLVIDFHUHD DFHVWRU
LQWHUHVHSHQWUXPHQ LXQHDXQHLFROHFWLYLW LVRFLDOHGHRVHELWH
ÌQOLPEDMXOFRPXQWHUPHQXOGHLQVWLWX LHS VWUHD] VHQVXO
LQL LDOMXULGLFGHVHPQkQGRUJDQL]D LLOHFDUHDXVWDWXWUHJXOLGH
IXQF LRQDUHVWDELOLWHSULQUHJXODPHQWHúLVDXOHJLDYkQGUROXOVDX
IXQF LD VRFLDO GH D VDWLVIDFH DQXPLWH QHYRL FROHFWLYH ÌQ DFHVW
VHQVH[HPSOXOWLSLFGHLQVWLWX LHHVWHVWDWXOFXRUJDQL]D LLOHVDOH
DGPLQLVWUDWLYHSROLWLFHPLOLWDUHHWF
'HILQLWH vQ JHQHUDO FD VWUXFWXUL FH UHSUH]LQW PDL PXOWH
ID HWH GXUDELOH VRFLDO IRUPDWH GLQ HOHPHQWH VLPEROLFH DFWLYL
W L VRFLDOH úL UHVXUVH PDWHULDOH LQVWLWX LLOH vúL HYLGHQ LD] 
SURSULHW LOHVSHFLILFH
x VXQWUHODWLYUH]LVWHQWHODVFKLPEDUH -HSSHUVRQ 
x DXWHQGLQ DV VHWUDQVPLW GLQJHQHUD LHvQJHQHUD LHV 
VHPHQ LQ úLV UHSURGXF =XFKHU 
'XS FXP DILUP *LGGHQV  Ä,QVWLWX LLOH VXQW SULQ
GHILQL LH HOHPHQWHOH FHOH PDL VWDELOH DOH YLH LL VRFLDOH «
FRQIHULQG©VROLGLWDWHªVLVWHPHORUVRFLDOHvQWLPSúLVSD LX´

'HILQLUHDLQVWLWX LLORUúLWLSRORJLH
x ,QVWLWX LLOH VXQW VWUXFWXUL VRFLDOH FDUH DX DWLQV XQ JUDG
vQDOWGHPRELOLWDWH
x ,QVWLWX LLOH VXQW FRPSXVH GLQ HOHPHQWH FXOWXUDOFRJQL
WLYHQRUPDWLYHúLUHJODWRDUHFDUHvPSUHXQ FXXQHOHDFWLYLW LúL
UHVXUVH DVRFLDWH ORU IXUQL]HD] VWDELOLWDWH úL VHPQLILFD LH YLH LL
VRFLDOH
x ,QVWLWX LLOHVHWUDQVPLWSULQLQWHUPHGLXOXQRUWLSXULYDULDWH
GH IDFWRUL LQFOX]kQG VLVWHPH VLPEROLFH VLVWHPH UHOD LRQDOH
UXWLQHúLDUWHIDFWH
x ,QVWLWX LLOHRSHUHD] ODQLYHOXULPXOWLSOHGHDXWRULWDWHGH
ODVLVWHPXOJOREDOODUHOD LLOHORFDOHLQWHUSHUVRQDOH
x ,QVWLWX LLOHDXSULQGHILQL LHRFRQRWD LHGHVWDELOLWDWHGDU
VH VXSXQ SURFHVHORU GH VFKLPEDUH DWkW FHORU GH FUHúWHUH FkW úL
FHORU GLVFRQWLQXH : 5LFKDUG 6FRWW ,QVWLWX LL úL RUJDQL]D LL
(GLWXUD3ROLURP,DúLS 
6LVWHPHOH GH UHJOHPHQWDUH VLVWHPHOH QRUPDWLYH úL FHOH
FXOWXUDOQRUPDWLYH DX IRVW LGHQWLILFDWH GH XQXO VDX DOWXO GLQWUH
WHRUHWLFLHQLL GLQ GRPHQLXO úWLLQ HORU VRFLDOH FD R FRPSRQHQW 
YLWDO DLQVWLWX LLORU :5LFKDUG6FRWW &HOHWUHLHOHPHQWH
FUHHD] RPLúFDUHFRQWLQX ÄGHODFRQúWLHQWODLQFRQúWLHQWGHOD
FHHDFHHVWHvQW ULWSULQOHJHODFHHDFHHVWHFRQVLGHUDWLPSOLFLW´
+RIIPDQ 2SRVLELO DERUGDUHDUILDQDOL]DWXWXURUDFHVWRU
ID HWH FD HOHPHQWH FH FRQWULEXLH vQ PRGXUL LQWHUGHSHQGHQWH úL
UHFLSURF FRQVROLGDQWH OD XQ SXWHUQLF FDGUX VRFLDO FDUH vQJOR
EHD] úL GHPRQVWUHD] IRU D úL IOH[LELOLWDWHD DFHVWRU VWUXFWXUL
'LQWUR DVWIHO GH SHUVSHFWLY LQWHJUDWRDUH LQVWLWX LLOH SDU V ILH
VLVWHPHVXSUDGHWHUPLQDWH'XS FXPUHPDUFD'¶$QGUDGH 
VXQW VXSUDGHWHUPLQDWH vQ VHQVXO F ÄVDQF LXQLOH VRFLDOH SOXV
SUHVLXQHD vQ VHQVXO FRQIRUP ULL SOXV UHFRPSHQVD LQWULQVHF úL
GLUHFW SOXV YDORULOH ± WRDWH YRU DF LRQD FHO PDL SUREDELO
vPSUHXQ SHQWUX DL DVLJXUD XQXL VLVWHP GHVHPQLILFD LLDQXPH
IRU DOXLGLUHFWRDUH´
 
&HLWUHLSLORQLDLLQVWLWX LLORU
 3LORQXO
5HJODWRU 1RUPDWLY &XOWXUDOFRJQLWLY
)XQGDPHQWHOH (ILFDFLWDWH 2EOLJD LL 5HDOLW LLPSOLFLWH
VXSXQHULL ÌQ HOHJHUHFRPXQ 
)XQGDPHQWHOH 5HJXOL 3HUVSHFWLYH 6FKHPH
RUGLQLL UHJODWRDUH FRPXQH FRQVWLWXWLYH
0HFDQLVPH &RHUFLWLYH 1RUPDWLYH 0LPHWLFH
/RJLF 8WLOLWDWH $GHFYDUH &RUHFWLWXGLQH
,QGLFDWRUL 5HJXOL &HUWLILFDUH &RQYLQJHULFRPXQH
/HJL $FUHGLWDUH /RJLFDvPS UW úLW 
6DQF LXQL DDF LXQLORU
)XQGDPHQWHOH &RQILUPDWH & O X]LWH &RPSUHKHQVLELOH
OHJLWLP ULL OHJDO GHPRUDO 5HFRJQRVFLELOH
6XV LQXWHFXOWXUDO
'XS :5LFKDUG6FRWW,QVWLWX LLúLRUJDQL]D LL(GLWXUD3ROLURP
,DúLS

7DEHOXO SUH]HQWDW HVWH XQ JKLG &RORDQHOH FRQ LQ FHL WUHL
SLORQL LGHQWLILFD L FD VXV LQ WRUL VDX FUHDWRUL DL LQVWLWX LLORU
5XEULFLOH RUL]RQWDOH GHILQHVF FkWHYD GLQWUH SULQFLSDOHOH DVSHFWH
FDUH JHQHUHD] GLIHULWH LSRWH]H GDU úL GLVSXWH vQWUH WHRUHWLFLHQLL
FHHYLGHQ LD] XQDQXPHHOHPHQWvQGHWULPHQWXOFHORUODOWH
D3LORQXOUHJODWRUÌQVHQVXOFHOPDLODUJWR LFHUFHW WRULL
VXEOLQLD] DVSHFWHOH UHJODWRDUH DOH LQVWLWX LLORU HOH FRQVWUkQJ úL
UHJOHPHQWHD] FRPSRUWDPHQWXO &HL FDUH VXV LQ DFHDVW 
SHUVSHFWLY DFRUG R LPSRUWDQ PDMRU SURFHVHORU GH
UHJOHPHQWDUH H[SOLFLWH DFWLYLW L GH VWDELOLUH D UHJXOLORU GH
PRQLWRUL]DUH úL VDQF LRQDUH ÌQ FRQFHS LD ORU SURFHVHOH GH
UHJOHPHQWDUH SUHVXSXQ FDSDFLWDWHD GH D VWDELOL UHJXOL GH D
YHULILFDUHVSHFWDUHDORUGHF WUHFHLODO LúLGDF HVWHQHFHVDUGHD
RIHULUHFRPSHQVHVDXGHDLPSXQHSHGHSVHvQWURvQFHUFDUHGHD
LQIOXHQ D FRPSRUWDPHQWXO YLLWRU DO SDUWLFLSDQ LORU $FHVWH
SURFHVHSRWIXQF LRQDSULQLQWHUPHGLXOXQRUPHFDQLVPHGLIX]HúL
LQIRUPDOH LPSOLFkQG WUDGL LL úL FXWXPH RUL SRW IL IRDUWH
IRUPDOL]DWHúLDWULEXLWHXQRULQVWDQ HVSHFLDOL]DWH

ÌQ DFHDVW SHUVSHFWLY LQVWLWX LD DSDUH FD XQ VLVWHP GH
UHJXOL VWDELO ILH HO IRUPDO VDX LQIRUPDO IXQGDPHQWDW SH
VXSUDYHJKHUHúLSHSXWHUHDGHDVDQF LRQD
E 3LORQXO QRUPDWLY ÌQ DFHVW FD] DFFHQWXO VH SXQH SH
UHJXOLOH QRUPDWLYH FDUH LQWURGXF vQ YLD D VRFLDO GLPHQVLXQHD
SUHVFULSWLY GLPHQVLXQHDHYDOX ULLúLFHDDQHFHVLW LLVDXREOL
JD LHL6LVWHPHOHQRUPDWLYHLQFOXGDWkWYDORULFkWúLQRUPH
9DORULOHVXQWFRQFHS LLUHIHULWRDUHODFHHDFHHVWHSUHIHUDELO
VDX GH]LUDELO SUHFXP úL OD HODERUDUHD XQRU VWDQGDUGH vQ FDGUXO
F URUDFRPSRUWDPHQWXOVDXVWUXFWXULOHH[LVWHQWHSRWILFRPSDUDWH
úLHYDOXDWH
1RUPHOH VSHFLILF vQ FH IHO WUHEXLH I FXWH OXFUXULOH (OH
GHILQHVF PLMORDFHOH OHJLWLPH SHQWUX DWLQJHUHD XQRU VFRSXUL VSUH
FDUHDVSLU P6LVWHPHOHQRUPDWLYHGHILQHVFVFRSXULúLRELHFWLYH
GDUGHVHPQHD] úLF LOHFHOHPDLSRWULYLWHSHQWUXDOHDWLQJH
8QHOHQRUPHúLYDORULVHSRWDSOLFDWXWXURUPHPEULORUXQHL
FROHFWLYLW LDOWHOHVHDSOLF QXPDLDQXPLWRUWLSXULGHDFWRULVDX
SR]L LL 8OWLPHOH GDX QDúWHUH UROXULORU FDUH VXQW PRGXUL GH
FRQFHSHUH D VFRSXULORU úL DFWLYLW LORU DGHFYDWH XQRU DQXPL L
LQGLYL]LVDXXQRUSR]L LLVRFLDOHVSHFLILFH$FHVWHFRQYLQJHULQX
VXQW VLPSOH DQWLFLS UL VDX SUHGLF LL FL SHUVSHFWLYH QRUPDWLYH
DVXSUDPRGXOXLvQFDUHDUWUHEXLV VHFRPSRUWHDQXPL LDFWRUL
6XQW PXO L VRFLRORJL FDUH DX DGRSWDW R YL]LXQH QRUPDWLY 
DVXSUD LQVWLWX LLORU 'H OD 'XUNKHLP OD 3DUVRQV úL 6HO]QLFN
VRFLRORJLL DX vQFHUFDW V úL FRQFHQWUH]H DWHQ LD DVXSUD DFHORU
WLSXULGHLQVWLWX LLFXPVXQWJUXSXULOHGHUXGHQLHFODVHOHVRFLDOH
VLVWHPHOH UHOLJLRDVH úL DVRFLD LLOH GH YROXQWDUL vQ FDUH H[LVWHQ D
FRQYLQJHULORUúLYDORULORUFRPXQHHVWHPDLSUREDELO 
'H IDSW WHRUHWLFLHQLL FDUH DGRSW R YL]LXQH QRUPDWLY 
DVXSUD LQVWLWX LLORU VXEOLQLD] LQIOXHQ D VWDELOL]DWRDUH D
FRQYLQJHULORU úL QRUPHORU VRFLDOH FDUH VXQW vQ HJDO P VXU 
DVXPDWH úL LPSXVH GH DO LL 5HSUH]HQWDQ LL DFHVWHL SHUVSHFWLYH
SULQWUH FDUH úL 3DUVRQV FRQVLGHU F QRUPHOH úL YDORULOH
vPS UW úLWHFRQVWLWXLHED]HOHXQHLRUGLQLVRFLDOHVWDELOH
 
F3LORQXOFXOWXUDOFRJQLWLY5HSUH]HQWDW vQSULPXOUkQG
GHDQWURSRORJL *HHUW]'RXJODV VDXVRFLRORJL %HUJHU0H\HU
=XFNHU DFHDVW FDWHJRULH GH LQVWLWX LRQDOLúWL D SXV vQ HYLGHQ 
SR]L LD FHQWUDO GH LQXW GH HOHPHQWHOH FXOWXUDOFRJQLWLYH DOH
LQVWLWX LLORUFRQFHS LLOHvPS UW úLWHFDUHFRQVWLWXLHQDWXUDUHDOL
W LLVRFLDOHúLFDGUHOHSULQFDUHVHSURGXFHVHPQLILFD LD
3RWULYLW H[SRQHQ LORU DFHVWHL SHUVSHFWLYH DF LXQHD GH
PHGLHUH vQWUH OXPHD VWLPXOLORU GLQ H[WHULRU úL U VSXQVXO
RUJDQLVPXOXL LQGLYLGXDO VH FRQVWLWXLH vQWUR DFXPXODUH GH
UHSUH]HQW UL VLPEROLFH LQWHUQDOL]DWH DOH OXPLL ÄÌQ SDUDGLJPD
FRJQLWLY FHHD FH IDFH R ILLQ HVWH vQ PDUH SDUWH R IXQF LH D
UHSUH]HQW ULL LQWHUQH D ILLQ HL UHVSHFWLYH GHVSUH PHGLXO vQ FDUH
WU LHúWH´ '¶$QGUDGH  6LPEROXULOH ± FXYLQWH VHPQH
JHVWXUL ± DX HIHFW SULQ FRQWXUDUHD VHPQLILFD LHL SH FDUH R
DWULEXLP RELHFWHORU úL DFWLYLW LORU 6HPQLILFD LLOH VH LYHVF vQ
LQWHUDF LXQH úL VXQW PHQ LQXWH úL WUDQVIRUPDWH vQWUXFkW VXQW
XWLOL]DWH SHQWUXD GD VHQV FXUVXOXL QHvQWUHUXSWDOHYHQLPHQWHORU
3RWULYLW OXL 0D[ :HEHU SHQWUX D vQ HOHJH VDX D H[SOLFD R
DF LXQHWUHEXLHV LQHPFRQWQXGRDUGHFRQGL LLOHRELHFWLYHFL
úL GH LQWHUSUHWDUHD ORU VXELHFWLY GH F WUH DFWRULL VRFLDOL (O
FRQVLGHU DF LXQHD FD ILLQG VRFLDO QXPDL vQ P VXUD vQ FDUH
DFWRULLDVRFLD] VHPQLILFD LLFRPSRUWDPHQWXOXL
ÌQ RSLQLD OXL %HUJHU úL .HOOQHU  ÄRULFH LQVWLWX LH
XPDQ HVWH FXP D IRVW vQWRWGHDXQD R VHGLPHQWDUH GH
VHPQLILFD LL VDX FD V IRORVLP DOW LPDJLQH R FULVWDOL]DUH D
VHPQLILFD LLORU vQ IRUP RELHFWLY ´ $WULEXWXO GH ÄFXOWXUDO
FRJQLWLY´ UHSUH]LQW DFFHSWDUHD IDSWXOXL F SURFHVHOH LQWHUSUH
WDWLYHLQWHUQHVXQWPRGHODWHGHFDGUHOHFXOWXUDOHH[WHUQH
3ULQ XUPDUH R FRQFHS LH FXOWXUDOFRJQLWLY DVXSUD
LQVWLWX LLORU DFFHQWXHD] UROXO IXQGDPHQWDO MXFDW GH FRQVWUXF LD
PHGLDW VRFLDODXQXLFDGUXFRPXQGHVHPQLILFD LL
'LQ SXQFW GH YHGHUH VRFLRORJLF LQVWLWX LD UHSUH]LQW XQ
ÄDQVDPEOX GH UHJXOL FDUH RUJDQL]HD] VRFLHWDWHD VDX XQHOH GLQ
LQVWDQ HOH DFHVWHLD´ *LOOHV )HUUpRO úL DO  UHJXOL GH
LQIOXHQ DUH úL FRQWURO VRFLDO DOH FRPSRUWDPHQWHORU LQGLYLGXDOH

PRGHOH VSHFLILFH úL VWDELOLWH GH RUJDQL]DUH úL GHVI úXUDUH D
LQWHUDF LXQLORU GLQWUH LQGLYL]L úL JUXSXUL VRFLDOH RULHQWDWH VSUH
VDWLVIDFHUHDXQRUQHYRLGHED] YDORULúLLQWHUHVHFXLPSRUWDQ 
HVHQ LDO VWUDWHJLF SHQWUX PHQ LQHUHDFROHFWLYLW LORUVRFLDOHD
VRFLHW LL
ÌQ DFFHS LD GDW GH ( 'XUNKHLP úL úFRDOD VD LQVWLWX LLOH
VXQWPRGXULGHDDF LRQDDJkQGLúLDVLP LFDUHFDRULFHIDSW
VRFLDODXRLQIOXHQ FRQVWUkQJ WRDUHDVXSUDLQGLYLGXOXLYHQLW 
GLQ H[WHULRUXO DFHVWXLD DX R H[LVWHQ SURSULH LQGHSHQGHQW GH
PDQLIHVW ULOH LQGLYLGXDOH VXQW GLVWLQFWLYH SHQWUX XQ JUXS GDW
ILLQGUHODWLYDFFHSWDWHGHWR LPHPEULLDFHVWXLD
&RPSRUWDPHQWHOH LQGLYLGXDOH LQVWLWX LRQDOL]DWH VXQW vQ
DFHDVW LQWHUSUHWDUH VDQF LRQDWH vQ PRG H[SOLFLW úL HILFLHQW GH
F WUH R DXWRULWDWH VSHFLDO GHVHPQDW GH FROHFWLYLWDWH vQ DFHVW
VFRS
3HQWUX VHQVXO VRFLRORJLF DO WHUPHQXOXL GH LQVWLWX LH
H[HPSOXO LOXVWUDWLY vO RIHU IDPLOLD úL UXGHQLD FDUH SULQ
UHJOHPHQW ULOH ORU H[SOLFLWH VDX LPSOLFLWH IRUPDOL]DWH FRGLIL
FDWH LQIOXHQ HD] úLFRQWUROHD] 
x FRPSRUWDPHQWHOH VH[XDOH GH SURFUHDUH úL VRFLDOL]DUH D
FRSLLORU
x FRPSRUWDPHQWHOH GH DFKL]L LH IRORVLUH úL WUDQVPLWHUH D
XQRUEXQXULHFRQRPLFHGHSURGXF LHúLFRQVXP
x FRPSRUWDPHQWHOH OHJDWH GH ULWXUL FHUHPRQLL úL FUHGLQ H
UHOLJLRDVH
x vQ DQXPLWH FRQWH[WH VSHFLILFH FRPSRUWDPHQWHOH úL
UHOD LLOHSROLWLFH
&RUHVSXQ] WRU QHYRLORU úL LQWHUHVHORU HVHQ LDOH DOH FROHFWL
YLW LORU VRFLDOH H[LVW LQVWLWX LL HFRQRPLFH LQVWLWX LL HGXFDWLYH
LQVWLWX LLSROLWLFHLQVWLWX LLUHOLJLRDVHHWF
'DWRULW GLYHUVLW LLORULQVWLWX LLOHSRWILFODVLILFDWHúLGXS 
DOWHFULWHULL
D GXS JUDGXO GH ÄFULVWDOL]DUH´ VDX GH UHJOHPHQWDUH
IRUPDO DQRUPHORUGHFRPSRUWDPHQWLQGLYLGXDOúLVDXFROHFWLY
x RELúQXLQ H
 
x RELFHLXUL
x OHJL
E GXS PRGXOGHSXQHUHvQDSOLFDUHúLGHVDQF LRQDUH
x LQVWLWX LLIRUPDOHúLLQVWLWX LLLQIRUPDOH
x LQVWLWX LLSULPDUH GREkQGLWHGHLQGLYL]LSULQVRFLDOL]DUH úL
LQVWLWX LLVHFXQGDUH SHFDUHLQGLYL]LLODUkQGXOORUOHFUHHD] HWF
3ULQFLSLLOH GH RUJDQL]DUH D LQVWLWX LLORU GH XQ DQXPLW IHO
LQWHUIHUHD] FX DFWLYLW LOH JUXSXULOH VRFLDOH úL UROXULOH VRFLDOH
FDUH VXQW UHJOHPHQWDWH GH F WUH SULQFLSLLOH GH RUJDQL]DUH D DOWRU
LQVWLWX LLFH LQGHDOWHVIHUHDOHYLH LLVRFLDOHLQVWLWX LRQDOL]DWHúL
DFHDVWD GDWRULW FDUDFWHUXOXL GH ÄIHQRPHQ VRFLDO WRWDO´ SURSULX
ILHF UHL LQVWLWX LL VRFLDOH 7RWXúL ILHFDUH LQVWLWX LH FRQWUROHD] XQ
DQXPLWGRPHQLXDOYLH LLVRFLDOHLQVWLWX LRQDOL]DWHúLvQDFHVWVFRS
GLVSXQH GH UHVXUVH VSHFLILFH ,QVWLWX LL GLVWLQFWH DX SULQFLSLL
UHJXODWLYH GLVWLQFWH YDORUL QRUPH VDQF LXQL vQ FDGUXO ORU VH
IRUPHD] JUXSXULVRFLDOHúLUROXULVSHFLDOL]DWHSHQWUXvQGHSOLQLUHD
IXQF LLORU VSHFLILFH DFHVWRUD GLVSXQ GH PLMORDFH PDWHULDOH úL
LQVWDOD LL WHKQLFH DGHFYDWH UHDOL] ULL IXQF LLORU ORU 'LQ UHXQLUHD
DFHVWRU HOHPHQWH FRQVWLWXWLYH UH]XOW RUJDQL]DUHD VRFLDO D
LQVWLWX LHL $VWIHO SXWHP LQWURGXFH GLVWLQF LD GLQWUH RUJDQL]DUH
VRFLDO SUH]HQW vQ IRUPH GLIHULWH vQ RULFH DFWLYLWDWH
LQVWLWX LRQDOL]DW úLRUJDQL]D LHFDUHUHSUH]LQW XQWLSSDUWLFXODU
GHDFWLYLWDWHLQVWLWX LRQDOL]DW 
$úDGDULQVWLWX LLOHVRFLDOHVXQWVWUDWHJLLGHUH]ROYDUHDXQRU
SUREOHPH VRFLDOH LPSRUWDQWH (OH SRW IL vQ HOHVH úL FD VHWXUL GH
UROXUL VWDWXVXUL úL VHPQLILFD LL DVRFLDWH DFHVWRUD FH VH GH]YROW 
vQMXUXOQHFHVLW LORUIXQGDPHQWDOHDOHXQHLVRFLHW L

)DPLOLDUXGHQLDúLF V WRULD
ÌQ VHQV ODUJ IDPLOLD HVWH XQ JUXS VRFLDO DL F UXL PHPEUL
VXQWOHJD LSULQUDSRUWXULGHYkUVW F V WRULHVDXDGRS LHúLFDUH
WU LHVFvPSUHXQ FRRSHUHD] VXEUDSRUWHFRQRPLFúLDXJULM GH
FRSLL 0XUGRFN  LDU vQ VHQV UHVWUkQVHVWHXQJUXSVRFLDO
IRUPDWGLQWUXQFXSOXF V WRULWúLFRSLLLDFHVWXLD

/HJ WXULOHGHUXGHQLHVXQWUHOD LLvQWUHLQGLYL]LVWDELOLWHILH
SULQF V WRULHILHSULQGHVFHQGHQ FDUHvQWHPHLD] OHJ WXULGH
VkQJH PDP WDW FRSLLEXQLFLHWF 5XGHQLDELRORJLF SRDWH
IL FRQVLGHUDW FRQVDQJYLQ ED]DW SH OHJ WXUL ÄGH VkQJH´ VDX
DILQ GH UXGHQLH VSLULWXDO Q úLD IU LD GH FUXFH HWF FDUH
HVWHRUHOD LHGHWLSFRQYHQ LRQDOGDUFDUHSRDWHUHJOHPHQWDDWkW
UDSRUWXULVRFLDOHFkWúLUDSRUWXULELRORJLFH
&DUDFWHUXO VRFLDOPHQWH UHFXQRVFXW DO UHOD LLORU GH UXGHQLH
PHULW DILVXEOLQLDWQXQXPDLF WU V WXUDORUHVHQ LDO HVWHPDL
GHJUDE VRFLDO GHFkW ELRORJLF GDU UXGHQLD UHIOHFW DGHVHD
YL]LXQHDGHVSUHOXPHDXQXLJUXSXPDQÌQDFHODúLWLPSUXGHQLD
SRDWH VHUYL GUHSW SDUDGLJP D FHHD FH vQVHDPQ FRQVDFUDUHD
FXOWXUDO D XQRU UHOD LL RULJLQDU QDWXUDOH ELRORJLFH 'H SLOG 
UHOD LDGHUHSURGXFHUHHVWHXQLYHUVDOELRORJLF úLWRWXúLvQXQHOH
VRFLHW LXQFRSLOVSXQHÄWDW ´XQHLVLQJXUHSHUVRDQHSHFkQGvQ
DOWH VRFLHW L FRSLOXO IRORVHúWH DFHVW WHUPHQ SHQWUX PDL PXOWH
SHUVRDQH 7RWRGDW vQ XQHOH VRFLHW L GH SH JORE UXGHOH VXQW
UHFXQRVFXWH FD DWDUH QXPDL SH OLQLH PDVFXOLQ GHVFHQGHQ 
SDWULOLQHDO LDU vQ DOWH VRFLHW L QXPDL SH OLQLH IHPLQLQ 
GHVFHQGHQ PDWULOLQHDO 
ÌQ FRPXQLW LOH DUKDLFH UH HDXD GH UXGHQLH GH LQH R
LPSRUWDQ FDSLWDO HD VXSUDSXQkQGXVH FYDVLLQWHJUDO FX VWUXF
WXU VRFLDO DJUXSXOXLXPDQUHVSHFWLY &&+DUULV 
/D UkQGXO V X F V WRULD SRDWH IL GHILQLW FD R PRGDOLWDWH
DFFHSWDW ODQLYHOVRFLDOSULQFDUHGRX VDXPDLPXOWHSHUVRDQH
FRQVWLWXLHRIDPLOLH& V WRULDSRDWHFRPSRUWDXQDVSHFWMXULGLF
VDQF LRQDUH IRUPDO GH F WUH R LQVWLWX LH OHJLWLP D XQLXQLL
PDULWDOH úL XQ DVSHFW UHOLJLRV VDQF LRQDUH IRUPDO SULQ
VDFUDOL]DUH GH F WUH R LQVWLWX LH UHOLJLRDV OHJLWLP D XQLXQLL
PDULWDOH ÌQ DPEHOH WLSXUL GH VDQF LRQDUH HVHQ LDO HVWH
UHFXQRDúWHUHDVRFLDO DXQLXQLLPDULWDOH
&kQGGRLRDPHQLVHF V WRUHVFHLGHYLQUXGH/HJ WXUDF V 
WRULHL O UJHúWH DULD UHOD LLORU GH UXGHQLH 'XS F V WRULH S ULQ L
IUD LVXURULúLDOWHUXGHGHVkQJHGHYLQúLUXGHDOHSDUWHQHUXOXL
5HOD LLOHGHIDPLOLHVXQWvQWRWGHDXQDUHFXQRVFXWHvQFDGUXO
PDL ODUJ DO JUDGHORU GH UXGHQLH 3XWHP LGHQWLILFD SUDFWLF vQ
 
WRDWH VRFLHW LOH FHHD FH VRFLRORJLL úL DQWURSRORJLL QXPHVF
QXFOHXO IDPLOLDO IDPLOLD QXFOHDU DGLF GRL DGXO L FDUH
ORFXLHVF vPSUHXQ FX SURSULL ORU FRSLL VDX DGRSWD L ÌQ PXOWH
VRFLHW LWUDGL LRQDOHQXFOHXOIDPLOLDODIRVWRSDUWHDXQHLUH HOH
PDL ODUJL GH UXGHQLH GH XQ WLS VDX DOWXO $WXQFL FkQG UXGH
DSURSLDWHDOWHOHGHFkWSHUHFKHDGHVR LúLFRSLLLORUORFXLHVFvQ
DFHHDúLJRVSRG ULHVDXVHDIO vQWURUHOD LHDSURSLDW úLFRQWLQX 
SXWHP YRUEL GHVSUHIDPLOLD O UJLW IDPLOLDH[WLQV 2IDPLOLH
O UJLW SRDWHLQFOXGHEXQLFLLIUD LLúLVR LLOHORUVXURULOHúLVR LL
ORUP WXúLOHúLQHSR LL
ÌQVRFLHW LOHRFFLGHQWDOHF V WRULDúLGHFLúLIDPLOLDHVWH
DVRFLDW FXPRQRJDPLD(VWHLOHJDOFDXQE UEDWVDXRIHPHLHV 
ILH F V WRULW FX PDL PXOW GH R SHUVRDQ vQ DFHODúL WLPS
0RQRJDPLDQXHVWHWLSXOGHF V WRULHFHOPDLRELúQXLWvQOXPH
ÌQWUR FRPSDUD LH IDLPRDV D PDL PXOWRU VRFLHW L GLQ ]LOHOH
QRDVWUH *HRUJH 0XUGRFN D HYLGHQ LDW F SROLJDPLD FDUH
SHUPLWHXQXLVR VDXXQHLVR LLV DLE PDLPXOWGHXQSDUWHQHU
HUD DFFHSWDW vQ SHVWH GLQ FD]XUL 0XUGRFN  ([LVW 
GRX WLSXUL GH SROLJDPLH SROLJLQLD vQ FDUH XQ E UEDW SRDWH IL
F V WRULWFXPDLPXOWGHRIHPHLHvQDFHODúLWLPSúLSROLDQGULD
PDLUDUvQWkOQLW vQFDUHRIHPHLHSRDWHDYHDGRLVDXPDLPXO L
VR LVLPXOWDQ
ÌQ SUH]HQW vQ PDMRULWDWHD VRFLHW LORU GLQ OXPH IRUPD FHD
PDLU VSkQGLW GHIDPLOLHHVWHFHDQXFOHDU )LHFDUHLQGLYLGIDFH
SDUWHGLQGRX IDPLOLLQXFOHDUH
x IDPLOLD S ULQ LORU V L VDX IDPLOLD GH RULJLQH vQ FDUH HO
GH LQHUROXOGHFRSLO
x IDPLOLDSHFDUHúLRFRQVWLWXLHSULQSURSULDF V WRULHVDX
IDPLOLDGHSURFUHD LHvQFDUHHODUHUROXOGHVR VDXVR LH
$QWURSRORJXO *HRUJH 3HWHU 0XUGRFN  D VXEOLQLDW
IDSWXOF IDPLOLDQXFOHDU HVWHXQLYHUVDO (DSHUPLWHUHDOL]DUHD
DSDWUXIXQF LLIXQGDPHQWDOHSHQWUXYLD DVRFLDO XPDQ 
D VH[XDO 
E HFRQRPLF 
F UHSURGXFWLY 
G HGXFD LRQDO 

)DPLOLHL QXFOHDUH vL FRQIHU XQLYHUVDOLWDWH LPHQVD HL XWLOL
WDWHVRFLDO 
&HUFHW UL VRFLRORJLFH úL DQWURSRORJLFH PDL UHFHQWH PDQL
IHVW UH LQHUL ID GH LGHHD XQLYHUVDOLW LL IDPLOLHL QXFOHDUH VDX
DYDQVHD] FKLDU WHRULL FRQWUDUH 6XQW LQYRFDWH H[HPSOHOH XQRU
VRFLHW L WUDGL LRQDOH FDUH QX DX FXQRVFXW DFHDVW IRUP GH
RUJDQL]DUH IDPLOLDO VDX DOH XQRU IRUPH GH FRQYLH XLUH GH WLS
FRPXQLWDU &RQWUDDUJXPHQWHOH OD WHRULD OXL 0XUGRFN QX VXQW
WRWXúL VXILFLHQW GH FRQVLVWHQWH SHQWUX D UHVSLQJH LGHHD XQLYHU
VDOLW LL IDPLOLHL QXFOHDUH VDX FHO SX LQ D FRQVLGHU ULL HL FD
IRUPDFHDPDLU VSkQGLW GHYLD IDPLOLDO 
7UDQVPLWHUHDPRúWHQLULLXQHLIDPLOLL SURSULHWDWHQXPH
VWDWXV VHSRDWHUHDOL]DvQWUHLIRUPH
xSDWULOLQHDU SHOLQLDWDW OXL 
xPDWULOLQHDU SHOLQLDPDPHL 
xELOLQHDU OLQLLOHSDWHUQ úLPDWHUQ DXDFHODúLURO 
ÌQ PDMRULWDWHD VRFLHW LORU HXURSHQH VDX GH FXOWXU HXUR
SHDQ WUDQVPLWHUHD VH IDFH vQ VLVWHP ELOLQHDU GHúL QXPHOH GH
IDPLOLHVHWUDQVPLWHvQPDMRULWDWHDFD]XULORUSHOLQLHSDWHUQ 
6WDELOLUHD UH]LGHQ HL XQXL QRX FXSOX IDPLOLDO VH IDFH vQ
PRG GLIHUHQ LDW GH OD R VRFLHWDWH ODDOWDÌQVLVWHPXO SDWULORFDO
QRXOFXSOXvúLVWDELOHúWHUHúHGLQ DvQIDPLOLDVDXFRPXQLWDWHDGLQ
FDUHDSURYHQLWVR XOÌQVLVWHPXOPDWULORFDOQRXOFXSOXvúLDUH
UHúHGLQ D vQ IDPLOLD VDX ORFDOLWDWHD GLQ FDUH D SURYHQLW VR LD ÌQ
VRFLHW LOHLQGXVWULDOL]DWHPDMRULWDWHDFXSOXULORUVHFRQIRUPHD] 
VLVWHPXOXL QHRORFDO ÌQ DFHVW FD] IL[DUHD UHúHGLQ HL VH IDFH vQ
DIDUDIDPLOLLORUVDXFRPXQLW LORUGLQFDUHSURYLQVR LL
ÌQ UDSRUW FX PRGXO GH H[HUFLWDUH D DXWRULW LL vQ FDGUXO
IDPLOLHLVLVWHPHOHIDPLOLDOHSRWIL
x SDWULDUKDOH DXWRULWDWHD vQ FDGUXO IDPLOLHL HVWH GH LQXW 
GHE UEDWXOFHOPDLvQYkUVW IDPLOLDO UJLW VDXH[WLQV VDXGH
VR IDPLOLDQXFOHDU 
x PDWULDUKDOHDXWRULWDWHDHVWHGH LQXW GHIHPHLDFHDPDL
vQYkUVW VDXGHVR LH
 
x HJDOLWDUH SXWHUHD úL DXWRULWDWHD VXQW UHODWLY HJDO GLVWUL
EXLWH vQWUH VR úL VR LH $FHVW VLVWHP HVWH IRDUWH U VSkQGLW vQ
VRFLHW LOHHXURSHQHVDXGHFXOWXU HXURSHDQ 
7UHEXLH VXEOLQLDW F vQ GLIHULWHOH VRFLHW L GLQ OXPH
FRQWLQX V H[LVWHRPDUHGLYHUVLWDWHGHIRUPHIDPLOLDOHÌQXQHOH
]RQHFXPDUILFHOHPDLvQGHS UWDWHUHJLXQLGLQ$VLD$IULFDúL
2FHDQXO 3DFLILF VLVWHPHOH IDPLOLDOH WUDGL LRQDOH DX VXIHULW PLFL
VFKLPE UL'DUvQPDMRULWDWHD ULORUDXORFVFKLPE ULDPSOH
'XS FXP HYLGHQ LD] $QWKRQ\ *LGGHQV  ÄDFHVWH
VFKLPE ULFUHHD] RPLúFDUHPRQGLDO F WUHPHQ LQHUHDIDPLOLHL
QXFOHDUH GHVILLQ kQG VLVWHPHOH GH IDPLOLH O UJLW VDX DOWH WLSXUL
GHJUXSXULED]DWHSHJUDGHGHUXGHQLH´
3ULPXOFDUHDvQUHJLVWUDWDFHVWIDSWFXSHVWHSDWUXGHFHQLLvQ
XUP DIRVW:LOOLDP-*RRGHvQFDUWHDVD:RUOG5HYROXWLRQLQ
)DPLO\ 3DWWHUQV  FDUH D IRVW FRQWLQXDW GH FHUFHW UL
XOWHULRDUH
&HOHPDLLPSRUWDQWHVFKLPE ULFDUHDXORFvQOXPHVXQW
XUP WRDUHOHSRWULYLWOXL$*LGGHQV
x LQIOXHQ D IDPLOLLORU O UJLWH úL D DOWRU JUXSXUL ED]DWH SH
UHOD LLOHGHUXGHQLHHVWHvQFXUVGHVF GHUH
x VH PDQLIHVW R WHQGLQ JHQHUDO GH OLEHU DOHJHUH D
SDUWHQHUXOXLPDULWDO
x GUHSWXULOH IHPHLORU UHFXQRVFXWH DX R GHVFKLGHUH WRW PDL
PDUHDWkWvQSULYLQ DLQL LHULLPDULDMXOXLFkWúLvQFHDDOX ULLGH
GHFL]LLvQLQWHULRUXOIDPLOLHL
x F V WRULLOHvQWUHUXGHVXQWWRWPDLSX LQIUHFYHQWH
x vQ VRFLHW LOH FDUH HUDX DOW GDW IRDUWH UHVWULFWLYH VH
REVHUY RPDLPDUHOLEHUWDWHVH[XDO 
x VH PDQLIHVW R WHQGLQ JHQHUDO GH H[WLQGHUH D
GUHSWXULORUFRSLLORU
(VWHXQIDSWFXQRVFXWF vQVHFROXODO;,;OHDúLvQSULPD
SDUWH D VHFROXOXL DO ;;OHD vQ VRFLHW LOH HXURSHQH VDX GH
FXOWXU HXURSHDQ VD JHQHUDOL]DW VLVWHPXO IDPLOLHL QXFOHDUH vQ
FDUH VR XO UHSUH]HQWD SULQFLSDOD VXUV GH YHQLWXUL D IDPLOLHL úL

H[HUFLWD FHD PDL PDUH SDUWH D DXWRULW LL 6R LD HUD RFXSDW vQ
SULQFLSDO vQ JRVSRG ULH úL GHSLQGHD GLQ SXQFW GH YHGHUH
HFRQRPLF GH VR FRSLLL PLQRUL ILLQG vQJULML L vQ LQWHULRUXO
IDPLOLHL 9kUVWD SDUWHQHULORU OD F V WRULH HUD UHODWLY VF ]XW 
QXP UXO GH FRSLL HUD UHODWLY PDUH úL DVLJXUD vQORFXLUHD JHQH
UD LLORU úL FUHúWHUHD GHPRJUDILF 5DWD GLYRU XULORU HUD VF ]XW 
$FHVWWLSGHIDPLOLHVDLPSXVFDXQPRGHOQRUPDWLYXQLFLDUWRW
FH QX VH vQFDGUD vQ DFHVW PRGHO HUD FRQVLGHUDW GHYLDQ 
PDWHUQLWDWHDVROLWDU GLYRU XOFRQFXELQDMXO 
ÌQFHSkQG FX DQLL ¶ DL YHDFXOXL WUHFXW IDPLOLD QXFOHDU 
WUDGL LRQDO DvQUHJLVWUDWXQUHJUHVUDSLGvQPXOWHVRFLHW LHDQX
PDLUHSUH]LQW GHFkWGLQWRWDOXOJUXSXULORUIDPLOLDOH
2 FDX] SULQFLSDO D DFHVWXL GHFOLQ R UHSUH]LQW FUHúWHUHD
SRQGHULL IHPHLORU RFXSDWH vQ DFWLYLW L SHUPDQHQWH vQ DIDUD
IDPLOLHL &DUDFWHULVWLF WXWXURU VRFLHW LORU GH]YROWDWH VDX vQ FXUV
GHGH]YROWDUHDFHVWIHQRPHQHVWHIRDUWHFRQWURYHUVDW
&DDVSHFWHSR]LWLYHVHHQXQ 
x FUHúWHUHD LQGHSHQGHQ HL HFRQRPLFH D IHPHLORU úL SULQ
DFHDVWD FUHúWHUHD SRVLELOLW LORU GH HJDOL]DUH D SR]L LLORU GH
SXWHUHúLDXWRULWDWHvQFDGUXOIDPLOLHL
x FUHúWHUHD SRVLELOLW LORU IHPHLORU GH D DYHD R FDULHU VR
FLDO úL SURIHVLRQDO SURSULH úL SULQ DFHDVWD FUHúWHUHD JUDGXOXL
GHVDWLVIDF LHSVLKRVRFLDO DIHPHLORU
x FUHúWHUHD DYX LHL QD LRQDOH SULQ LQWHUPHGLXO DFWLYLW LL
H[WUDIDPLOLDOHDIHPHLORU
&DDVSHFWHQHJDWLYHVHHYLGHQ LD] 
x GLPLQXDUHDIXQF LLORUIDPLOLHL
x V U FLUHDYLH LLGHIDPLOLH
x GLPLQXDUHD vQJULMLULL FRSLLORU vQ WHUPHQL GH DIHF LXQH
VXSUDYHJKHUHvPERJ LUHFRJQLWLY 
2FXSDUHD IHPHLORU vQ DFWLYLW L H[WUDIDPLOLDOH SRDWH
FRQGXFH OD VXSUDvQF UFDUHD ORU vQ PXQF SH OkQJ DFWLYLWDWHD
SURIHVLRQDO HOH WUHEXLH V UHDOL]H]H úL R EXQ SDUWH GLQ
DFWLYLW LOH SH FDUH OH H[HUFLWDX vQ PRG WUDGL LRQDO 'REkQGLUHD
LQGHSHQGHQ HL HFRQRPLFH SRDWH FRQGXFH OD FRQIOLFWH GH UROXUL
 
vQ IDPLOLH 2 VLWXD LH H[WUHP R SUH]LQW IDPLOLLOH vQ FDUH
XUP ULUHD XQRU FDULHUH SURIHVLRQDOH GH F WUH VR L SRDWH V 
FRQGXF OD VHSDUDUHD VR LORU vQ FRQGL LLOH vQ FDUH VR LL QX SRW
J VL vQ DFHHDúL ORFDOLWDWH ORFXUL GH PXQF FDUH V FRUHVSXQG 
DúWHSW ULORU ORU 6H FRQVWLWXLH DVWIHO IDPLOLLOH PLJUDQWH VR LL
ORFXLHVF vQ ORFDOLW L GLIHULWH úL VH YL]LWHD] SHULRGLF $FHDVW 
IRUP GHIDPLOLHHVWHPDLU VSkQGLW vQ68$ SHVWHGH
IDPLOLL vQ DQLL ¶ DL VHFROXOXL WUHFXW úL vQ XQHOH UL GLQ
(XURSD2FFLGHQWDO 
&RQVHFLQ HOH RFXS ULL IHPHLORU vQ DFWLYLW L H[WUDIDPLOLDOH
VXQW QXPHURDVH (OH GHSLQG DWkW GH IDFWRUL LQWHUQL IDPLOLHL ±
UDSRUWXULOH GLQWUH VR L GLYL]LXQHD UROXULORU vQ FDGUXO IDPLOLHL
JUDGXOGHVDWLVIDF LHDOIHPHLLvQDFWLYLW LOHH[WUDIDPLOLDOHFkWúL
GH IDFWRUL H[WHUQL IDPLOLHL ± JUDGXO GH H[WLQGHUH D VHUYLFLLORU
VRFLDOHSHQWUXIDPLOLHFDOLWDWHDDFHVWRUVHUYLFLLHWF
)DPLOLDHVWHQXQXPDLRXQLWDWHVRFLRDIHFWLY FLúLXQJUXS
vQ FDUH DX ORF WHQVLXQL úL FRQIOLFWH 3ULQFLSDOHOH VXUVH GH WHQ
VLXQLúLFRQIOLFWHVXQWSRWULYLWOXL,RDQ0LK LOHVFX 
x JHOR]LD úL vQGHRVHEL JHOR]LD LUD LRQDO FDUH SRDWH
FRQGXFH OD SLHUGHUHD WRWDO D vQFUHGHULL vQ SDUWHQHU úL OD
GLVWUXJHUHDFRPXQLF ULLPDULWDOH
x GLIHUHQ HOH vQ PRGHOHOH GH XWLOL]DUH D EDQLORU EDQLL SRW
UHSUH]HQWDRVXUV DSXWHULLGUDJRVWHLVWDWXVXOXLVRFLDOGDUúLXQ
PLMORFGHGRPLQDUHIDPLOLDO 
x GLIHUHQ HFXSULYLUHODPRGXOGHFUHúWHUHDFRSLLORU
x GLVDWLVIDF LDVH[XDO 
x GLIHUHQ HOHGHFRQFHS LHSULYLQGGLYL]LXQHDUROXULORU
x GLIHUHQ HOHGHFRQFHS LHSULYLQGUROXOUXGHQLHL
x DOFRROXO
x YLROHQ D
5HIHULWRU OD FHD GLQ XUP VXUV GH WHQVLXQH úL FRQIOLFW vQ
IDPLOLH PHQ LRQDW SUHFL] P F YLROHQ D IDPLOLDO VH PDQL
IHVW FDXQDEX]IL]LFODFDUHHVWHVXSXVXQPHPEUXDOIDPLOLHL
GH F WUH XQ DOW PHPEUX &HOH PDL IUHFYHQWH IRUPH GH YLROHQ 
VXQW FHD PDQLIHVWDW GH XQ VR vPSRWULYD FHOXLODOW úL FHD

PDQLIHVWDW GH XQ S ULQWH vPSRWULYD FRSLLORU 9LROHQWDUHD
FRSLLORU LQFOXVLY VH[XDO VH H[SOLF SULQ IDFWRUL SVLKRORJLFL úL
VRFLDOL 3 ULQ LL FDUH vúL YLROHQWHD] FRSLLL DX IRVW HL vQúLúL
RELHFWXO XQRU DEX]XUL vQ FRSLO ULD ORU QXúL SRW FRQWUROD
FRPSRUWDPHQWHOH úL DX WHQGLQ D GH D SURLHFWD DVXSUD FRSLLORU
SURSULLOHORUIUXVWU UL9LROHQ DVHU VSkQGHúWHGHODXQPHPEUX
DOIDPLOLHLODDOWXOúLGHODRJHQHUD LHODDOWD
6DWLVIDFHUHD PDULWDO GHSLQGH vQ PDUH P VXU GH
FDSDFLWDWHD SDUWHQHULORU GH D FRPXQLFD úL DúL DMXVWD UHFLSURF
PRGDOLW LOH GH UHDOL]DUH D UROXULORU PDULWDOH &XSOXULOH FDUH
QXúL SRW VROX LRQD VLQJXUH SUREOHPHOH SRW DSHOD OD FRQVLOLHULL
IDPLOLDOL VSHFLDOLúWL FDUH DMXW SDUWHQHULL V vQYH H V úL
GHILQHDVF SUREOHPHOHúLV LGHQWLILFHFHHDFHvLvPSLHGLF V OH
UH]ROYH &RQVLOLHUDWXO IDPLOLDO DUH FD RELHFWLYH DPHOLRUDUHD
FRPXQLF ULL LQWUDIDPLOLDOH PHQ LQHUHD LQWHJULW LL IDPLOLHL
FUHúWHUHD FDSDFLW LL SDUWHQHULORU GH UH]ROYDUH D SUREOHPHORU
IDFLOLWDUHDPDQLIHVW ULLLQGLYLGXDOLW LL
ÌQ FRQGL LLOH vQ FDUH SDUWHQHULL DSUHFLD] F WHQVLXQLOH úL
FRQIOLFWHOH VXQW LQVXUPRQWDELOH FXSOXO IDPLOLDO VH GL]ROY SULQ
DEDQGRQVDXSULQGLYRU 
6WXGLLOH úL FHUFHW ULOH GH VRFLRORJLD IDPLOLHL DX SXV vQ
HYLGHQ R VHULH GH VLPLODULW L vQ GLQDPLFD IDPLOLHL vQ
VRFLHW LOHFRQWHPSRUDQH
x VF GHUHD UDWHL F V WRULLORU VDQF LRQDWH OHJDO $FHVW
IHQRPHQ VH vQUHJLVWUHD] vQGHRVHEL vQ 'DQHPDUFD úL vQ ULOH
VFDQGLQDYH5RPkQLDSUH]LQW XQDGLQWUHFHOHPDLvQDOWHUDWHDOH
F V WRULLORUOHJDOHGLQ(XURSD
x FUHúWHUHDYkUVWHLPHGLLODF V WRULH
x FUHúWHUHDUDWHLGLYRU XULORUúLDUHF V WRULLORU
x FUHúWHUHD EXQ VW ULL PHGLL D IDPLOLHL úL FUHúWHUHD
FRQWULEX LHLIHPHLORUODDFHDVW EXQ VWDUH
x FUHúWHUHD SRQGHULL IHPHLORU F V WRULWH FDUH GHVI úRDU R
DFWLYLWDWHSHUPDQHQW H[WUDIDPLOLDO 
x FUHúWHUHD FDOLW LL vQJULMLULL FRSLLORU SULQ FRQWULEX LD
S ULQ LORUúLDVHUYLFLLORUVRFLDOHVSHFLDOL]DWH
 
x UHGLVWULEXLUHD PDL HFKLOLEUDWHJDOLWDU D SXWHULL úL DXWRUL
W LLvQWUHVR L
x FUHúWHUHD SRQGHULL FXSOXULORU vQ FDUH XQXO VDX DPELL
SDUWHQHUL DX UHOD LL VH[XDOH H[WUDPDULWDOH úL VSRULUHD WROHUDQ HL
VRFLDOHID GHDFHVWHFRPSRUWDPHQWH
x FUHúWHUHD SRQGHULL FXSOXULORU FDUH XWLOL]HD] PLMORDFH
FRQWUDFHSWLYH
x VF GHUHDUDWHLQDWDOLW LLúLDQXP UXOXLPHGLXGHFRSLLSH
IDPLOLH
x FUHúWHUHDSRQGHULLQDúWHULORUvQDIDUDF V WRULLORUOHJDOH
x DPkQDUHD IHUWLOLW LL FXSOXOXL SkQ OD GHPDUDUHD FDULHUHL
SURIHVLRQDOH
ÌQPDMRULWDWHDFXSOXULORUIDPLOLDOHGLQ ULOHGH]YROWDWHVDX
vQ FXUV GH GH]YROWDUH R WHQGLQ JHQHUDO FRQVW úL vQ VFKLP
EDUHDGLYL]LXQLLUROXULORUvQFDGUXOIDPLOLHL
5ROXULOH PDULWDOH VXQW XQ VHW GH DWLWXGLQL úL FRPSRU
WDPHQWH FDUH VH DúWHDSW GH OD VR VR LH vQ FDGUXO UHOD LLORU
PDULWDOH(OHVXQWGHWHUPLQDWHFXOWXUDOúLSUH]LQW GLIHUHQ HPDUL
GH OD R VRFLHWDWH OD DOWD 3ULQFLSDOHOH UROXUL VXQW vQJULMLUHD
JRVSRG ULHL DSURYL]LRQDUHD SDUWHQHULDWXO VH[XDO vQJULMLUHD úL
VRFLDOL]DUHD FRSLLORU RUJDQL]DUHD WLPSXOXL OLEHU PHQ LQHUHD
UHOD LLORU GH UXGHQLH DFRUGDUHD GH VSULMLQ IXQF LRQDUHD FD
SULHWHQWHUDSHXW
5ROXULOH VXQW GHILQLWH úL UHDMXVWDWH vQ SHUPDQHQ SULQ
FRPXQLFDUHD GLQWUH SDUWHQHUL &RPSRUWDPHQWXO GHIHQVLY SRDWH
LQKLEDFRPXQLFDUHDúLGHILQLUHDUROXULORU
&D SULQFLSDOH WHQGLQ H vQ VFKLPEDUHD GLYL]LXQLL
UROXULORU VH FRQVWDW R UHGLVWULEXLUH FX WHQGLQ H HJDOLWDUH D
DFWLYLW LL PHQDMHUH SUHOXDUHD GH F WUH VR D XQRU DFWLYLW L FH
HUDX vQ PRG WUDGL LRQDO UHDOL]DWH GH F WUH VR LH GLPLQXDUHD
FRQWULEX LHL FRSLLORU OD UHDOL]DUHD XQRU DFWLYLW L PHQDMHUH
VFKLPEDUHD QRUPHORU VRFLDOH FX SULYLUH OD GLYL]LXQHD UROXULORU
vQFDGUXOIDPLOLHL
6FKLPE ULOH VXQW PDL SX LQ HYLGHQWH OD QLYHOXO PHQ LQHULL
UHOD LLORU GH UXGHQLH 'HúL D FUHVFXW PXOW SRQGHUHD IDPLOLHL GH

WLSQHRORFDOFRSLLLF V WRUL LFRQWLQX V DLE XQUROLPSRUWDQWvQ
vQJULMLUHD S ULQ LORU YkUVWQLFL &KLDU vQ VRFLHW LOH FX VLVWHPH
FRPSOH[H GH DVLJXU UL VRFLDOH úL GH V Q WDWH 68$ UL GLQ
(XURSD GH 9HVW úL GH 1RUG SHVWH GLQ FKHOWXLHOLOH GH
vQJULMLUHDS ULQ LORUEROQDYLVXQWVXSRUWDWHGHF WUHFRSLL
ÌQFHSkQGFXDQLL¶DLYHDFXOXLDO;;OHDDXvQFHSXWV VH
H[WLQG PRGHOHDOWHUQDWLYHGHYLD 'LQWUHDFHVWHDSRWULYLWOXL
,RDQ 0LK LOHVFX PDL U VSkQGLWH VXQW FHOLEDWXO FRDELWDUHD
FRQVHQVXDO F V WRULLOH I U FRSLL úL PHQDMHOH PRQRSDUHQ
WDOH &X R H[WLQGHUH UHODWLY UHGXV VXQW FXSOXULOH GH KRPR
VH[XDOLúLDVRFLD LLOHIDPLOLDOHGHWLSFRPXQLWDU
&HOLEDWXO HVWH XQ VWLO GH YLD vQWkOQLW GHD OXQJXO
LVWRULLORUWXWXURUVRFLHW LORUÌQVRFLHW LOHWUDGL LRQDOHHOHUDvQV 
XQ PRG GH YLD PDUJLQDO FX R IUHFYHQ UHODWLY VF ]XW 
&HOLEDWXO D vQFHSXW V VH H[WLQG UDSLG GXS  vQ XQHOH
VRFLHW L (XURSDGH9HVW68$ SRQGHUHDVDVDGXEODWvQGHFXUV
GH GH DQL (O HVWH WRW PDL IUHFYHQW UH]XOWDWXO XQHL RS LXQL
LQGLYLGXDOH GHFkW UH]XOWDWXO XQRU FRQVWUkQJHUL H[WUDLQGLYLGXDOH
&HOLEDWXOQXHVWHXQIHQRPHQRPRJHQHOLQFOXGHDWkWSHUVRDQH
FDUHQXvQWUH LQUHOD LLVH[XDOHSHUPDQHQWHFkWúLSHUVRDQHFDUH
DX UHOD LL VH[XDOH UHJXODWH FX DOWH SHUVRDQH FHOLEDWDUH ÌQ DO
GRLOHD FD] HVWH PDL FXUkQG YRUED GHVSUH FXSOXUL vQ FDUH
SDUWHQHULLORFXLHVFvQPHQDMHVHSDUDWH7ROHUDQ DVRFLDO ID GH
DFHVW VWLO GH YLD D FUHVFXW vQ WRDWH VRFLHW LOH vQ XQHOH UL
FRQVWLWXLQGXVH DGHY UDWH VXEFXOWXUL DOH FHOLEDWDULORU &HOLEDWXO
HVWHXQXOGLQWUHIDFWRULLFDUHGHWHUPLQ VF GHUHDQDWDOLW LLIDSW
SHQWUX FDUH vQ PDMRULWDWHD VRFLHW LORU HVWH GHVFXUDMDW SULQ
SROLWLFL GHPRJUDILFH úL VRFLDOH WD[H SH FHOLEDW LPSR]LWH PDL
PDULSO WLWHGHFHOLEDWDULUHVWULF LLvQRE LQHUHDGHFUHGLWHSHQWUX
ORFXLQ H VDX vQ DWULEXLUHD GH ORFXLQ H GLQ IRQGXULOH SXEOLFH VDX
FKLDUUHVWULF LLvQXUPDUHDXQRUFDULHUHSURIHVLRQDOH 
&RDELWDUHD FRQVHQVXDO  HVWH R IRUP GH FXSOX IDPLOLDO
IRUPDW GLQ SHUVRDQH GH VH[ RSXV vQWUH FDUH QX H[LVW UHOD LL GH
F V WRULH 'LQ SXQFW GH YHGHUH IXQF LRQDO FXSOXO FRQVHQVXDO
QX VH GHRVHEHúWH PXOW GH IDPLOLD QXFOHDU (O UHDOL]HD] 
 
PDMRULWDWHD IXQF LLORU SH FDUH OH UHDOL]HD] R IDPLOLH QXFOHDU 
RELúQXLW úL VH FRQIUXQW FX DFHOHDúL SUREOHPH FX FDUH VH
FRQIUXQW FXSOXULOHF V WRULWH
&RDELWDUHD FRQVHQVXDO QX DUH DFHHDúL VHPQLILFD LH vQ
WRDWH VLWXD LLOH ÌQ XQHOH FD]XUL HD HVWH GRDU R VLPSO FRDELWDUH
SUHPDULWDO R HWDS SUHPHUJ WRDUH F V WRULHL $FHDVW DOWHUQD
WLY SUH]LQW R PDUH DWUDFWLYLWDWH SHQWUX JHQHUD LLOH WLQHUH GLQ
VRFLHW LOH HXURSHQH VDX GH FXOWXU HXURSHDQ (D HVWH
FRQVLGHUDW FDRSRVLELOLWDWHGHDFUHúWHúDQVHOHGHDOHJHUHDXQXL
SDUWHQHUSRWULYLW
ÌQ DOWH FD]XUL FRDELWDUHD FRQVHQVXDO HVWH XQ VWLO GH
YLD UH]XOWDW GLQWUR RS LXQH GH OXQJ GXUDW VDX GHILQLWLY /D
QLYHOXOVWDWLVWLFVHFRQVWDW RFRUHOD LHSXWHUQLF vQWUHFUHúWHUHD
QXP UXOXL FXSOXULORU FRQVHQVXDOH úL FUHúWHUHD QXP UXOXL
FXSOXULORU I U FRSLL ÌQ PRG WUDGL LRQDO IDPLOLLOH DYHDX FRSLL
vQWUXFkW úL UD LXQHD VRFLDO D H[LVWHQ HL IDPLOLHL HUD SULQFLSLDO
SURFUHDUHD )DPLOLLOH I U FRSLL HUDX SX LQ IUHFYHQWH úL vQ PRG
RELúQXLW HUDX ILH RELHFWXO FRPS WLPLULL FRPXQLWDUH FkQG QX
SXWHDXV DLE FRSLL ILHDOGH]DSURE ULL FkQGQXGRUHDXV DLE 
FRSLL ÌQ D GRXD MXP WDWH D VHFROXOXL DO ;;OHD QXP UXO
IDPLOLLORU I U FRSLL D vQFHSXW V FUHDVF UDSLG ÌQ XQHOH FD]XUL
HVWH YRUED GH DPkQDUHD IHUWLOLW LL VDX GH LQIHUWLOLWDWH vQ DOWHOH
HVWH YRUED GH R GHFL]LH GHILQLWLY GH D QX DYHD FRSLL
$UJXPHQWHOH LQYRFDWH GH FXSOXUL SHQWUX D QX DYHD FRSLL VXQW
DSUR[LPDWLY DFHOHDúL vQ WRDWH VRFLHW LOH QHSULFHSHUHD GH D IL
S ULQ L GRULQ D GH D SUDFWLFD XQ VWLO GH YLD FDUH RIHU PDL
PXOW OLEHUWDWH VSRQWDQHLWDWH LQWLPLWDWH úL WLPS OLEHU
FRPSDUDWLY FX VWLOXO GH YLD DO IDPLOLLORU FX FRSLL 0RWLYD LD
SULQFLSDO FRQVW vQ GRULQ D GH D XUPD R DQXPLW FDULHU 
SURIHVLRQDO SUH]HQ DFRSLLORUILLQGDSUHFLDW GUHSWXQREVWDFRO
vQ UHDOL]DUHD DFHVWXL RELHFWLY 3RQGHUHD FHD PDL ULGLFDW D
IDPLOLLORU I U FRSLL HVWH vQWkOQLW OD FXSOXULOH XUEDQH vQ FDUH
VR LDXUPHD] RFDULHU SURIHVLRQDO 
/D VIkUúLWXO DQLORU ¶ úL vQFHSXWXO DQLORU ¶ DL VHFROXOXL
WUHFXW FHUFHW ULOH DX SXV vQ HYLGHQ PDQLIHVW ULOH XQXL QRX
WUDGL LRQDOLVP IDPLOLDO GH UHYDORUL]DUH VRFLDO D FRSLLORU $FHVW

QRX WUDGL LRQDOLVP VH PDQLIHVW PDL DOHV vQ ULOH IRDUWH
GH]YROWDWH GLQ SXQFW GH YHGHUH HFRQRPLF ÌQ DQLL D
FUHVFXW UDSLG SRQGHUHD PHQDMHORU PRQRSDUHQWDOH 0DMRULWDWHD
DFHVWRU PHQDMH VXQW IRUPDWH GLQ PDP úL FRSLLL HL PLQRUL
0HQDMHOHPRQRSDUHQWDOHVXQWvQFHDPDLPDUHSDUWHUH]XOWDWXO
GLYRU XOXLúLvQWURPDLPLF P VXU DOGHFHVXOXLVR XOXLVDXDO
QDúWHULORUvQDIDUDF V WRULHL1LYHOXOPHGLXGHYLD DOPHQDMHORU
PRQRSDUHQWDOH HVWH PDL VF ]XW GHFkW DO IDPLOLLORU QXFOHDUH
FRPSOHWH LDU JUDGXO GH VDWLVIDF LH DO S ULQ LORU VLQJXUL SULYLQG
YLD D IDPLOLDO HVWH PDL UHGXV GHFkW DO FXSOXULORU 0HQDMHOH
PRQRSDUHQWDOH GRDU FX WDW GH LQ R SRQGHUH UHODWLY VF ]XW vQ
WRWDOXOPHQDMHORUPRQRSDUHQWDOH FLUFDvQ(XURSDGH9HVWúL
68$ 'LILFXOW LOHFXFDUHVHFRQIUXQW PHQDMHOHPRQRSDUHQWDOH
VXQWPDLPDULGHFkWvQFD]XOIDPLOLLORUQXFOHDUHFRPSOHWH
2UJDQL]DUHD YLH LL IDPLOLDOH vQ IRUPH FRPXQLWDUH HVWH
IRDUWHYHFKH2UHYLJRUDUHDFRPXQHORUVDSURGXVvQDQLL
 FkQG vQ ULOH GH]YROWDWH GLQ SXQFW GH YHGHUH HFRQRPLF
DX DS UXW PLL GH FRPXQH 'XUDWD GH YLD D FRPXQHORU HVWH
UHODWLY VFXUW PDMRULWDWHD ORU GHVWU PkQGXVH GXS Fk LYD DQL
GHH[LVWHQ &RPXQHOHVXQWIRDUWHGLIHULWHvQWUHHOH8QHOHVXQW
GH WLS DQDUKLVW DX SX LQH UHJXOL IRUPDOH VDX QX DX DVHPHQHD
UHJXOL VH RULHQWHD] GXS R FRQFHS LH ILORVRILF YDJ VXQW
GHVFKLVH QRLORU VRVL L úL DX R ED] ILQDQFLDU VODE $OWHOH VXQW
ULJXURV VWUXFWXUDWH DFFHSW QRL PHPEUL GRDU GXS R YHULILFDUH
VWULFW DX FRGXUL QRUPDWLYH VWULFWH úL R RULHQWDUH ILORVRILF 
IHUP DXRED] HFRQRPLF SXWHUQLF DVLJXUDW GHXQVLVWHPGH
vQWUHSULQGHULSURSULL
ÌQ ILQDOXO FHORU SUH]HQWDWH DMXQJHP V vPS UW úLP
FRQFOX]LD IRUPXODW GH $ *LGGHQV  SRWULYLW F UXLD ÄQH
DIO PODRU VSkQWLH9DDGXFHYLLWRUXOvQFRQWLQXDUHGHF GHUHD
F V WRULLORU VDX D SDUWHQHULDWXOXL GH OXQJ GXUDW " 9RP SRSXOD
GLQ FH vQ FH PDL PXOW XQ SHLVDM HPR LRQDO úL VH[XDO EU ]GDW GH
DP U FLXQHúLYLROHQ "1XVHSRDWHDILUPDQLPLFFXVLJXUDQ 
& V WRULD úL IDPLOLD U PkQ LQVWLWX LL ELQH GHWHUPLQDWH GDU FDUH
WUHFSULQIU PkQW ULúLSUHVLXQLPDMRUH´«
 
'DU R DVHPHQHD DQDOL] VRFLRORJLF D IDPLOLHL úL F V 
WRULHLDúDFXPDPvQWUHSULQVPDLVXVVXJHUHD] FXIHUPLWDWHF 
QX YRP UH]ROYD SUREOHPHOH SULYLQG F WUH WUHFXW 7UHEXLH V 
vQFHUF PV vPS F POLEHUW LOHLQGLYLGXDOHSHFDUHDPDMXQVV 
OHSUH XLPvQYLD DQRDVWU SHUVRQDO FXQHYRLDGHDIRUPDUHOD LL
VWDELOHúLGHGXUDW FXDO LRDPHQL

9LD DHFRQRPLF úLPXQFD
3HQWUX FHL PDL PXO L GLQWUH QRL PXQFD RFXS vQ YLD D
QRDVWU R SDUWH PDL DPSO GHFkW RULFH DOW WLS GH DFWLYLWDWH
$GHVHRULPXQFDHVWHDVRFLDW FXFRUYRDGDRVHULHGHVDUFLQLOH
GRULPPLQLPDOL]DWHúLGDF VHSRDWHWRWDODEVHQWH2DUHDFHDVWD
HVWHDWLWXGLQHDPDMRULW LLRDPHQLORUID GHPXQFDORU",DUGDF 
QXFDUHHVWHPRWLYXO"
6WXGLLOH DX GHPRQVWUDW F PXQFD SUH]LQW PDL PXOWH
DYDQWDMH GHFkW FRUYRDGD $VWIHO RDPHQLL QX VDU VLP L DWkW GH
GHVFXUDMD LGH]RULHQWD LVWUHVD LDWXQFLFkQGGHYLQúRPHUL
ÌQ VRFLHW LOH PRGHUQH D DYHD VOXME HVWH XQ OXFUX
LPSRUWDQW vQ YHGHUHD DVLJXU ULL VWLPHL ID GH SURSULD SHUVRDQ 
&KLDUúLDWXQFLFkQGFRQGL LLOHGHPXQF VXQWUHODWLYQHSO FXWH
LDUVDUFLQLOHGHVHUYLFLXSOLFWLVLWRDUHPXQFDDUHWHQGLQ DGHDIL
XQ HOHPHQW VWUXFWXUDQW vQ DOF WXLUHD SVLKRORJLF D RDPHQLORU úL
UHSUH]LQW QXFOHXOFLFOXOXLDFWLYLW LORU]LOQLFH
ÌQ VHQV JHQHUDO PXQFD HVWH DFWLYLWDWHD GH SURGXFHUH D
EXQXULORU PDWHULDOH úL VSLULWXDOH LDU vQ VHQV UHVWUkQV FRQVWLWXLH
DFWLYLWDWHDGHSURGXFHUHGHEXQXULúLVHUYLFLLUHFXQRVFXWHVRFLDO
úLFDUHUHSUH]LQW RVXUV GHYHQLWSHQWUXFHLFDUHRSUHVWHD] 
3RUQLQG GH OD FRPSOH[HOH QHFHVLW L DOH RPXOXL R ERJDW 
OLWHUDWXU FDXW V SXQ vQHYLGHQ VHPQLILFD LDXPDQ DPXQFLL
3HQWUX RP vQ HOHV FD ILLQ DFWLY RULHQWDW VSUH DXWR
UHDOL]DUH SHUVRQDO úL VRFLDO PXQFD UHSUH]LQW SRWHQ LDO R
LPSRUWDQW VIHU D UHDOL] ULL VDOH ÌQ HD RPXO vúL GH]YROW úL
FRQILUP FDSDFLW LOHVDOHIL]LFHúLLQWHOHFWXDOHFkWúLUHDOL]DUHD
VD FD ILLQ VRFLDO 1XPHURDVH FHUFHW UL DX H[SORUDW PXQFD vQ

FDOLWDWH GH VXUV GH VDWLVIDF LHLQVDWLVIDF LH ([LVW LQVWUXPHQWH
GH P VXUDUH D FDUDFWHULVWLFLORU LQWULQVHFL DOH PXQFLL VHPQLILFD
WLYHSHQWUXRPFRQGL LHIL]LF JUDGGHRERVHDO SHULFXOR]LWDWH
UHSHWLWLYLWDWH YDULHWDWHPRQRWRQLH FDOLILFDUH FHUXW LQYHQWLYL
WDWH VROLFLWDW DXWRQRPLH úL UHVSRQVDELOLWDWH HWF 'H DVHPHQHD
VXQWVWXGLLDVXSUDPXQFLLvQ HOHDV FDPRGDOLWDWHGHFRPSHQVDUH
SHQWUXGLILFXOW LOHGLQDOWHVIHUHDOHYLH LLFXHIHFWHQHJDWLYHSH
WHUPHQOXQJFKLDUDVXSUDSHUIRUPDQ HORUvQPXQF 
ÌQ XOWLPHOH GHFHQLL VDX UHDOL]DW LQYHVWLJD LL DPSOH vQ
GLIHULWH UL LQFOXVLY vQ 5RPkQLD DVXSUD FDOLW LL XPDQH D
PXQFLL XWLOL]kQG LQGLFDWRUL GH WLSXO VDWLVIDF LD vQ PXQF 
FDOLWDWHDSHUFHSXW DPXQFLLDOLHQDUHDVXUVHOHGHVWUHVGLQVIHUD
PXQFLLúLHIHFWHOHVDOHDVXSUDRPXOXLúRPDMXOúLFRQVHFLQ HOHOXL
DVXSUDSHUVRQDOLW LLXPDQHDVWLOXOXLGHYLD DVXSUDYLH LLGH
IDPLOLHDSDUWLFLS ULLVRFLDOHHWF
5HYROX LD DVSLUD LLORU GLQ DQLL ¶ DL VHFROXOXL WUHFXW
FUHúWHUHDLQWROHUDQ HLID GHPXQFLOHVLPSOLILFDWHúLQHFDOLILFDWH
DX JHQHUDW XQ FRPSOH[ SURJUDP GH vPERJ LUH D PXQFLL
3ULQFLSLXO PXQFLL vPERJ LWH OD QLYHOXO DFWXDO DO WHKQRORJLHL
VXJHUHD] F HVWH SRVLELO R RUJDQL]DUH DOWHUQDWLY D PXQFLL
FDUDFWHUL]DW SULQ UHFRQVWLWXLUHD XQRU PXQFL FRPSOH[H vQDOW
FDOLILFDWH FDUH RIHU RSRUWXQLW L VSRULWH GH LQL LDWLY 
FUHDWLYLWDWH DXWRQRPLH úL UHVSRQVDELOLWDWH ÌQ DFHDVW GLUHF LH
HVWH SUHYL]LELO FUHúWHUHD LQWHUHVXOXL SHQWUX ÄSURLHFWDUHD´ XQRU
SRVWXUL GH PXQF vQ DFRUG QX QXPDL FX FHULQ HOH SURJUHVXOXL
WHKQRORJLF GDU úL FX H[LJHQ HOH RPXOXL vQ FRQGL LLOH H[LVWHQ HL
XQRUVRFLHW LGH]YROWDWHHFRQRPLFúLVRFLRFXOWXUDO
3RWULYLW OXL $ *LGGHQV  vQ VWUkQV OHJ WXU FX
PXQFDVXQWUHOHYDQWHXUP WRDUHOHDVSHFWH
x2FXSD LD±7LSGHDFWLYLWDWHVRFLDO DGXF WRDUHGHYHQLW
GHVI úXUDW GH F WUH R SHUVRDQ vQWUXQD GLQ UDPXULOH
HFRQRPLHL (D VH UHIHU OD SURGXFHUHD GH EXQXUL PDWHULDOH úL
VSLULWXDOH OD HIHFWXDUHD XQRU SUHVWD LL GHVHUYLFLLUHFXQRVFXWHúL
UHFRPSHQVDWH vQ FDGUXO VRFLHW LL FHHD FH vL DVLJXU LQGLYLGXOXL
VXUVHOH GH H[LVWHQ ÌQ GHFXUVXO LVWRULHL SH ED]D GLYL]LXQLL
 
VRFLDOH D PXQFLL VD FRQVWLWXLW R VWUXFWXU FRPSOH[ GH
RFXSD LL WUHFkQGXVH GH OD DFWLYLW LOH SULPDUH QHGLIHUHQ LDWH
SULQ FDUH VH DVLJXUD H[LVWHQ D SHUVRQDO OD R PXQF 
VSHFLDOL]DW 3HP VXUDDGkQFLULLGLYL]LXQLLPXQFLLVDUHDOL]DWR
FUHúWHUH WRW PDL VXEVWDQ LDO D HILFLHQ HL DFHVWHLD FHHD FH D
FRQGXV OD SURJUHVXO PDL UDSLG DO VRFLHW LL GDU úL OD VSRULUHD
FRQVLGHUDELO D LQWHUGHSHQGHQ HORU vQWUH SURGXF WRUL DGLF OD R
VWUXFWXU RFXSD LRQDO FRPSOH[ ÌQ HSRFD FRQWHPSRUDQ 
RFXSD LLOH FXQRVF R GLQDPLF GHRVHELW FD úL XQ SURFHV GH
SURIHVLRQDOL]DUHQHFHVLWkQGRSUHJ WLUHSUHDODELO 
x%DQL±6DODULXOFRQVWLWXLHSULQFLSDODVXUV GHFDUHGHSLQG
PXO LRDPHQLSHQWUXDúLVDWLVIDFHQHYRLOHPDWHULDOHúLVSLULWXDOH
7HPHULOH UHIHULWRDUH OD H[LVWHQ DX WHQGLQ D GH D VH PXOWLSOLFD
I U XQDVWIHOGHYHQLW
x 1LYHO GH DFWLYLWDWH ± 3HQWUX GREkQGLUHD úL H[HUVDUHD
FDOLILF ULORUúLFRPSHWHQ HORUPXQFDRIHU RED] VROLG &KLDU
DWXQFLFkQGPXQFDHVWHGHUXWLQ HDRIHU XQPHGLXVWUXFWXUDWvQ
FDGUXOF UXLDHQHUJLLOHSHUVRQDOHSRWILDEVRUELWH
x9DULHWDWH±0XQFDIDFHSRVLELODFFHVXOODFRQWH[WHFDUH
GLIHU GH FDGUXO GRPHVWLF &KLDU úL DWXQFL FkQG VDUFLQLOH VXQW
UHODWLY PRQRWRQH vQ PHGLXO GH OD ORFXO GH PXQF LQGLYL]LL DX
SRVLELOLWDWHD GH D UHDOL]D FHYD GHRVHELW ID GH DFWLYLW LOH GH
DFDV 
x 6WUXFWXUD WHPSRUDO ± 3HQWUX FHL DQJDMD L GH RELFHL
]LXD HVWH RUJDQL]DW vQ MXUXO SURJUDPXOXL GH OXFUX RIHULQG XQ
VHQWLPHQW DO GLUHF LHL vQ DFWLYLW LOH ]LOQLFH &HL FDUH QX DX R
VOXME FRQVLGHU SOLFWLVHDOD R SUREOHP PDMRU úL UHVLPW XQ
VHQWLPHQWGHDSDWLHvQSULYLQ DWLPSXOXL
x&RQWDFWHVRFLDOH±$GHVHDFDGUXOGHODORFXOGHPXQF 
RIHU RFD]LL GH D SDUWLFLSD OD DFWLYLW L FRPXQH FX FHLODO L úL
SRVLELOLWDWHDGHDVWDELOLUDSRUWXULGHSULHWHQLH&HUFXOGHSRVLELOL
SULHWHQL úL FXQRúWLQ H VH SRDWH UHVWUkQJH VHULRV DWXQFL FkQG QX
H[LVW FDGUXORIHULWGHORFXOGHPXQF 
x ,GHQWLWDWH VRFLDO ± 0XQFD HVWH SUH XLW GDWRULW 
VHQWLPHQWXOXL GH LGHQWLWDWH VRFLDO SH FDUH R RIHU /LSVD XQHL

VOXMEH SRDWH VXEPLQD SULQ XUPDUH vQFUHGHUHD LQGLYL]LORU vQ
YDORDUHDORUVRFLDO 
ÌQ WRDWH VRFLHW LOH PXQFD UHSUH]LQW ED]D HFRQRPLHL
6LVWHPXOHFRQRPLFFRQVW GLQLQVWLWX LLFDUHDVLJXU SURGXF LDúL
GLVWULEX LD EXQXULORU úL VHUYLFLLORU ÌQ VRFLHW LOH PRGHUQH DFHVW
VLVWHP GHSLQGH GH SURGXF LD LQGXVWULDO ,QGXVWULD PRGHUQ 
GLIHU vQ PRG IXQGDPHQWDO GH VLVWHPHOH SUHPRGHUQH GH
SURGXF LHFDUHVHED]DXSUHSRQGHUHQWSHDJULFXOWXU (DVHDIO 
vQWUR SHUPDQHQW VFKLPEDUH GHWHUPLQDW vQ SULQFLSDO GH
PRGLILF ULOH WHKQRORJLFH 7HKQRORJLD VH UHIHU OD DSOLFDUHD
SUDFWLF D FXQRDúWHULL SULQ LQWHUPHGLXO WHKQLFLORU FD DQVDPEOX
GH LQVWUXPHQWH PHWRGH úL QRUPH XWLOL]DWH vQ DFWLYLW LOH
SURGXFWLYH(DDUHWUHLGLPHQVLXQLHVHQ LDOH
D PDWHULDO FDUH VH UHIHU OD DQVDPEOXO GH XQHOWH
LQVWDOD LL PDúLQL DSDUDWH úL GLVSR]LWLYH IRORVLWH vQ DQXPLWH
DFWLYLW LVRFLDOHSURGXFWLYHSULQH[FHOHQ 
E QRUPDWLY FDUH FXSULQGH QRUPHOH GH XWLOL]DUH FD úL
UH HWHOHGHRUJDQL]DUHDVRFLDWHXQHLWHKQRORJLL
F VRFLDO UHSUH]HQWDW GH DQVDPEOXO GH DELOLW L úL
FRPSRUWDPHQWHLQGLYLGXDOHúLFROHFWLYHFDúLGHQRUPHOHVRFLDOH
JHQHUDWHGHXWLOL]DUHDXQHLDQXPLWHWHKQRORJLL
ÌQWUH GLPHQVLXQHD VDX FRPSRQHQWD PDWHULDO D XQHL
WHKQRORJLL úL FHD VRFLDO H[LVW XQ DQXPLW GHFDODM vQ WLPS vQ
VHQVXO XQHL OLSVH GH DGDSWDUH OD R QRX WHKQRORJLH 6XEOLQLLQG
DFHVW DVSHFW VRFLRORJXO :) 2JEXUQ  D HODERUDW WHRULD
GHFDODMXOXL FXOWXUDO SRWULYLW F UHLD SUREOHPHOH úL FRQIOLFWHOH
VRFLDOH VXQW GDWRUDWH vQ SULQFLSDO LQFDSDFLW LL LQVWLWX LLORU
VRFLDOHGHD LQHSDVXOFXVFKLPE ULOHWHKQRORJLHL
8QD GLQWUH FHOH PDL GLVWLQFWH FDUDFWHULVWLFL DOH VLVWHPXOXL
HFRQRPLF GLQ VRFLHW LOH PRGHUQH R UHSUH]LQW H[LVWHQ D XQHL
GLYL]LXQLDPXQFLLH[WUHPGHFRPSOH[H
'LYL]LXQHD PXQFLL SRDWH IL GHILQLW FD ÄGLIHUHQ LHUHD úL
VHSDUDUHD DFWLYLW LORU VRFLDOH VDX PXQFLL SH VHFWRDUH
VSHFLDOL]DWH vQ FRQGL LLOH H[LVWHQ HL XQHL FRRUGRQ UL GH VDUFLQL
úLDXQRULQWHUDF LXQLVDXUHOD LLGHVFKLPEGHEXQXULúLVHUYLFLL´
/D] U9O VFHDQX 
 
5HDOL]DW SH GRX D[H ± HFRQRPLF úLVRFLDO ±FDUHVXQW
FRPSOHPHQWDUHGLYL]LXQHDPXQFLLSRDWHIL
x GLYL]LXQHD HFRQRPLF D PXQFLL FDUH FRQVW vQ
VHSDUDUHD DFWLYLW LORU GH VXE]LVWHQ VRFLDO SH VHFWRDUH úL D
PXQFLLGLQFDGUXODFHVWRUDSHRSHUD LLVSHFLDOL]DWH
x GLYL]LXQHD VRFLDO D PXQFLL FDUH VHPQLILF GHOLPLWD
UHDvQSODQVRFLDOGHFDWHJRULLUHFXQRVFXWHVRFLDOúLVSHFLDOL]DWH
IXQF LRQDOvQIRUPDRFXSD LLORUúLDXQLW LORUSURGXFWLYH
ÌQWURHFRQRPLHLQGXVWULDO VHGLVWLQJWUHLVHFWRDUH
x SULPDU DJULFXOWXU PLQHULWSHVFXLWHWF 
x VHFXQGDU SUHOXFUDUHD PDWHULLORU SULPH LQGXVWULD
PDQXIDFWXULHU 
x WHU LDU VHUYLFLLPDQDJHULDOHHGXFD LRQDOHPHGLFDOHHWF 
&RPSOH[LWDWHD WHKQRORJLF úL GLYL]LXQHD HFRQRPLF D
PXQFLL VXQW LQWHUGHSHQGHQWH 3H GH R SDUWH FUHúWHUHD
FRPSOH[LW LL WHKQRORJLFH HVWH GHWHUPLQDW GH JUDGXO GH
GLIHUHQ LHUH D GLYL]LXQLL PXQFLL 3H GH DOW SDUWH DGkQFLUHD
GLYL]LXQLL PXQFLL HVWH JHQHUDW GH GH]YROWDUHD WHKQLF úL
WHKQRORJLF 
ÌQ DFHVW FRQWH[W PHQ LRQ P F SRWULYLW OXL $ODLQ
7RXUDLQH LVWRULD UHOD LLORU GLQWUH RP úL PDúLQ SRDWH IL
GHVFRPSXV vQWUHLHWDSH

5HOD LLOHGLQWUHRPúLPDúLQ 
 )D]D$ )D]D% )D]D&
7HKQLFL 0DúLQD 0DúLQD 0DúLQD
XWLOL]DWH XQLYHUVDO VSHFLDOL]DW DXWRQRP 
VHFROXO vQFHSXWXOVHFR SHULRDGD
DO;,;OHD OXOXLDO;;OHD FRQWHPSRUDQ 
&DOLILF ULOH 0HVHULDú 0XQFLWRUVSHFLDOL]DW 6XSUDYHJKHWRU
PXQFLWRULORU WD\ORULVPIRUGLVP ±RSHUDWRU
'XS *LOOHV)HUUpRO FRRUG 'LF LRQDUGHVRFLRORJLH,DúL(GLWXUD
3ROLURPS

3ULPD HWDS ID]D $ FRUHVSXQGH vQFHSXWXULORU UHYROX LHL
LQGXVWULDOH ÌQ DFHVW FD] PDúLQLOH VXQW XQLYHUVDOH FDSDELOH V 
IDEULFH GLIHULWH SLHVH 0XQFLWRUXO HVWH VW SkQXO PXQFLL VDOH
)RUPDUHD DUH ORF vQ DWHOLHU úL SRDWH GXUD DQL vQWUHJL ÌQ DWHOLHUH
GRPQHúWHRHWLF DFRQúWLLQ HLSURIHVLRQDOH
ÌQ D GRXD HWDS ID]D % LQWU vQ VFHQ WD\ORULVPXO
0DúLQLOH GHYLQ GLQ FH vQ FH PDL VSHFLDOL]DWH &URQRPHWUXO
LPSXQH UHVSHFWDUHD ULWPXULORU GH OXFUX FDUH V FRQGXF OD
PD[LP HILFDFLWDWH
8OWLPD HWDS ID]D & HVWH FHD D PDúLQLL DXWRQRPH
6DUFLQLOH FDUH WUHEXLH H[HFXWDWH QX PDL VXQW GHFkW VDUFLQL GH
FRQWUROGHVXSUDYHJKHUHVDXGHvQWUH LQHUH
ÌQ SUH]HQW FKLDU GDF VD DMXQV OD R FRRUGRQDUH D SULQ
FLSLLORU GH HILFLHQ HFRQRPLF  D PXQFLL úL GH SURGXFHUH D
WHKQRORJLLORU DGHFYDWH DFHVWRUD vQF QDX IRVW vQO WXUDWH ED
XQHRUL DX IRVW DFFHQWXDWH VXUVHOH GH vQVWU LQDUH XPDQ vQ
SURFHVXO VWULFW VSHFLDOL]DW GH SUDFWLFDUH D XQRU RFXSD LL
SURGXFWLYH
2YL]LXQHVRFLRORJLF LQWHUHVDQW DVXSUDGLYL]LXQLLPXQFLL
QH RIHU (PLOH 'XUNKHLP  3RWULYLW VRFLRORJXOXL IUDQFH]
FKLDU GDF GLYL]LXQHD PXQFLL SUHVXSXQH R VSHFLDOL]DUH D VDUFL
QLORU úL R FUHúWHUH D SURGXFWLYLW LL PXQFLL HD HVWH XQ IDSW GH
RUJDQL]DUH VRFLDO VDX GH VROLGDULWDWH FDUH VH ED]HD] SH
FRRUGRQDUHD VDUFLQLORU VSHFLDOL]DWH SHQWUX UHDOL]DUHD FRPSOH
PHQWDULW LL QHFHVDUH IXQF LRQ ULL DUPRQLRDVH RUJDQLFH D
VRFLHW LL
&D R FRQVHFLQ D PXWD LLORU WHKQRORJLFH D LQVXILFLHQ HL
FHUHULL úL D vQFHWLQLULL ULWPXOXL GH FUHúWHUH HFRQRPLF DSDUH
úRPDMXO 'HILQLW FD LQDFWLYLWDWH IRU DW WRWDO  VDX SDU LDO D
XQXL LQGLYLG VDX D XQHL S U L D IRU HL GH PXQF GLQWUR DU 
úRPDMXO SRDWH IL FRQMXQFWXUDO VDX VWUXFWXUDO FODVLF VDX
NH\QHVLDQ 3RWULYLW GHILQL LHL GDWH GH %LURXO ,QWHUQD LRQDO DO
0XQFLL úRPHU HVWH RULFLQH DUH PDL PXOW GH DQL úL
vQGHSOLQHúWH VLPXOWDQ XUP WRDUHOH FRQGL LL HVWHDSWGHPXQF 
QXPXQFHúWHHVWHGLVSRQLELOSHQWUXRPXQF VDODULDW FDXW ORF
GHPXQF 
 
'LQ SXQFW GH YHGHUH HFRQRPLF úRPDMXO HVWH DSUHFLDW FD
H[SUHVLHDXQRUGH]HFKLOLEUH
D SH SLD D PXQFLL úRPDMXO DSDUH DWXQFL FkQG RIHUWD GH
IRU GHPXQF HVWHVXSHULRDU FHUHULL
E SH SLD D EXQXULORU úL VHUYLFLLORU úRPDMXO DSDUH FkQG
SURGXF LDHVWHLQIHULRDU FHUHULL-0.H\QHVFUHGHDF úRPDMXO
HVWH FRQVHFLQ D XQHL OLSVH GH SXWHUH GH D FXPS UD EXQXUL úL
VHUYLFLL*XYHUQHOHSRWLQWHUYHQLSHQWUXDVSRULQLYHOXOFHUHULLvQ
FDGUXOXQHLHFRQRPLLFRQGXFkQGDVWIHOODFUHDUHDGHQRLORFXUL
GHPXQF 
ùRPDMXOHVWHUH]XOWDWXODGRX PDULSURFHVH
x SLHUGHUHDORFXULORUGHPXQF GHF WUHRSDUWHDSRSXOD LHL
RFXSDWH
x FUHúWHUHD RIHUWHL GH PXQF SULQ DWLQJHUHD GH F WUH QRLOH
JHQHUD LLDYkUVWHLOHJDOHSHQWUXDVHSXWHDDQJDMD
'XS FXP FRQVWDW QXPHURDVH VWXGLL úRPDMXO GH OXQJ 
GXUDW PDL PXOW GH XQ DQ HVWH vQ SURJUHVLH FRQVWDQW 
)HQRPHQXOFXSULQGHVLWXD LLIRDUWHHWHURJHQH$VWIHOFHUFHW ULOH
SXQvQHYLGHQ 
x XQ úRPDM GH H[FOXGHUH UHSUH]HQWDWLY SHQWUX OXFU WRULL
PDLYkUVWQLFL
x XQúRPDMGHLQVHU LHSURSULXFHORUVXEGHDQL
x XQ úRPDM GH UHFRQYHUVLXQH OHJDW GH UHVWUXFWXU ULOH
LQGXVWULDOH
$FHVWH WUHL FRPSRQHQWH QX HYROXHD] vQ DFHODúL ULWP
'LIHUHQ HOH GHSLQG GH GLYHUúL IDFWRUL (VWH YRUED GH OD FD] OD
FD] GH UHSDUWL]DUHD SRSXOD LHL DFWLYH GH VWUXFWXULOH LQGXVWULDOH
VDXGHQLYHOXOGHFDOLILFDUH7UHEXLHPHQ LRQDWHGHDVHPHQHDúL
YDULDELOHOH LQVWLWX LRQDOH LQIOXHQ D OHJLVOD LHL RUJDQL]DUHD
SURWHF LHLVRFLDOHGLQDPLFDUHOD LLORUFRQWUDFWXDOHHWF 
5DWHOHúRPDMXOXLIOXFWXHD] PXOWGHOD DU OD DU úLGHOD
R SHULRDG OD DOWD *XYHUQHOH DVRFLD LLOH SURIHVLRQDOH úL VLQ
GLFDOH VXQW LQWHUHVDWH V VH GLPLQXH]H UDWHOH úRPDMXOXL 6RFLR
ORJLD HVWH LQWHUHVDW GH FXQRDúWHUHD IHQRPHQXOXL úRPDMXOXL VXE
DVSHFWXO SRQGHULL GLIHULWHORU FDWHJRULL GH YkUVW QLYHOXOXL GH

SUHJ WLUH VH[XOXL GRPHQLXOXL GH DFWLYLWDWH ]RQHL JHRJUDILFH
HWF 3ULQ UDPXULOH HL VSHFLDOL]DWH VRFLRORJLD VWXGLD] FRQVH
FLQ HOH úRPDMXOXL DSOLF WHUDSLL LQGLYLGXDOHúLGHJUXSQHFHVDUH
GHS úLULLDFHVWRUD

3ROLWLF SXWHUHDXWRULWDWHVWDWGHPRFUD LHSDUWLGSROLWLF
3ROLWLFD UHSUH]LQW ÄSURFHVXO SULQ FDUH XQ JUXS XPDQ FX
RSLQLL úL LQWHUHVH LQL LDO GLIHULWH DMXQJH OD GHFL]LL úL RS LXQL
FROHFWLYH FDUH VH LPSXQ vQWUHJXOXL JUXS´ 1LFRODH /RWUHDQX
 3ROLWLFD SULYHúWH PLMORDFHOH SULQ FDUH HVWH IRORVLW 
SXWHUHD SHQWUX D GXFH OD vQGHSOLQLUH VFRSXO úL FRQ LQXWXO
DFWLYLW LORUJXYHUQDPHQWDOH*XYHUQDUHDVHUHIHU ODSXQHUHDvQ
SUDFWLF D SROLWLFLORU úL KRW UkULORU GH VWDW GH F WUH IXQF LRQDULL
XQXLDSDUDWSROLWLF
1R LXQHD GH SROLWLF LPSOLF GHOLEHUDUHD RS LXQHD
GLIHUHQ LHUHD DWLWXGLQLORU OXSWD VDX FRQVHQVXO (D SUHVXSXQH
GLYHUVLWDWHD RSLQLLORU FKLDU GDF DFHVWHD GLIHU GRDU vQ FH
SULYHúWH PLMORDFHOH úL QX RELHFWLYHOH YL]DWH &kQG RDPHQLL VXQW
VSRQWDQ GH DFRUG FX SULYLUH OD PRGDOLW LOH GH D DF LRQD VDX úL
PDL PXOW DMXQJ OD XQDQLPLWDWH vQ SURFHVXO GHFL]LRQDO I U D IL
FRQVWUkQúL DWXQFL QX PDL DX QHYRLH GH SROLWLF *UXSXULOH GH
SULHWHQL VDX FRPXQLW LOH úWLLQ LILFH SRW LOXVWUD DFHVW LGHDO GH
FRQVHQVDSROLWLF3ROLWLFDDUHLPSOLFD LLDVXSUDPRGDOLW LLvQFDUH
VH HODERUHD] VDX VH DGRSW R GHFL]LH FHHD FH FRPSRUW WUHL
FDUDFWHULVWLFLSULQFLSDOH
xSHUVXDVLXQHD UD LRQDO 
xQHJRFLHUHD
xH[HFX LDFDPHFDQLVPGHUHDOL]DUHHIHFWLY DGHFL]LHL
3ROLWLFD H[FOXGH UH]ROYDUHD FRQIOLFWHORU SULQ IRU (D
vQFHWHD] DWXQFLFkQGLQWHUYLQDUPHOHVDXIRU D
3ROLWLFD VH DVRFLD] FX H[HUFL LXO SXWHULL VLQJXUXO FDUH
SRDWH DVLJXUD UHDOL]DUHD GHFL]LLORU &KLDU GDF HVWH GH QHFRQ
FHSXW I U R DXWRULWDWH LQWULQVHF SROLWLFD HVWH LQVHSDUDELO GH
SXWHUH SXWHUHD SROLWLF UHSUH]HQWkQG WRFPDL DVRFLHUHD GLQWUH
VWUXFWXULOHGHOLEHUDWLYHDOHXQHLVRFLHW LúLELURFUD LDVWDWDO 
 
3HQWUX VWXGLXO YLH LL SROLWLFH HVHQ LDOH VXQW úL XUP WRDUHOH
FRQFHSWH SXWHUH DXWRULWDWH VWDW ÌQWUHDJD YLD SROLWLF 
vQWUXQIHOVDXDOWXOVHFRQIUXQW FXSXWHUHDFLQHRGH LQHFXP
HVWHRE LQXW úLvQFHPRGHVWHIRORVLW 
3XWHUHDUHSUH]LQW ÄFDSDFLWDWHDLQGLYL]LORUVDXDJUXSXULORU
GHDúLLPSXQHSURSULLOHLQWHUHVHúLSUHRFXS ULFKLDUDWXQFLFkQG
FHLODO L VH RSXQ´ $ *LGGHQV  3RDWH FHD PDL IUHFYHQW
FLWDW GHILQL LH D SXWHULL HVWH FHD DSDU LQkQG OXL 0D[ :HEHU
Ä3XWHUHD vQVHDPQ RULFH úDQV IRORVLW SHQWUX D L LPSXQH
SURSULDYRLQ vQFDGUXOXQHLUHOD LLVRFLDOHFKLDUvPSRWULYDXQRU
UH]LVWHQ HúLLQGLIHUHQWGHHOHPHQWHOHSHFDUHVHED]HD] DFHDVW 
úDQV ´ 0D[ :HEHU  3XWHUHD DSDUH FD R GLPHQVLXQH
HVHQ LDO D DQXPLWRU UHOD LL GH LQWHUGHSHQGHQ VRFLDO FHHD FH
IDFH GLQ HD XQ FRQFHSW UHOD LRQDO 1X VH SRDWH DILUPD GHVSUH R
SHUVRDQ VDX XQ JUXS F ÄDUH SXWHUH´ I U D VH VSHFLILFD vQ
UHOD LHFXFLQHúLFHDQXPHvLFRQIHU DFHVWDWULEXW3XWHUHDHVWH
PDLGHJUDE XQSURFHVGHFkWRHQWLWDWHVDXRVWUXFWXU IL[ 
'HILQL LDZHEHULDQ DSXWHULLQXVHUHIHU vQPRGGHOLEHUDW
OD UHVXUVHOH FDUH SRW IDFH SRVLELO H[HUFL LXO SXWHULL ÌQ XOWLP 
LQVWDQ RULFH FRQIHU XQHL SHUVRDQH VDX XQXL JUXS XQ DQXPLW
FRQWURO DVXSUD D FHHD FH DO LL DX QHYRLH úL GRUHVF SRDWH IL
FRQVLGHUDW FD R UHVXUV GH SXWHUH 6WXGLLOH úL FHUFHW ULOH VRFLR
ORJLFH DX DYXW vQ YHGHUH GLIHULWH DVHPHQHD UHVXUVH FDSLWDOXO
YHQLWXO SUHVWLJLXO FRQIHULW GH VWDWXV FXQRDúWHUHD vQGHPkQ ULOH
GHRVHELWH úL UDUH YLUWX LOH PDJLFH FKDULVPD HWF &HHD FH
IXQF LRQHD] VRFLDOPHQWHFDRUHVXUV GHSXWHUHGHSLQGHGHWLSXO
GH VRFLHWDWH 'H H[HPSOX vQ VRFLHW LOH DUKDLFH FRQWUROXO
ULWXDOXULORU PDJLFH D FRQVWLWXLW R VXUV GH SXWHUH vQ WLPS FH
FDSLWDOXODUHRLPSRUWDQ SUHSRQGHUHQW vQVRFLHW LOHFDSLWDOLVWH
PRGHUQH
'LVWLQF LDOXL0D[:HEHUvQWUHFODVHJUXSXULGHVWDWXVúL
SDUWLGH VH UHIHU OD WLSXUL GLIHULWH GH JUXSXUL VRFLDOH
SDUWLFXODUL]DWHSULQFRQWUROXODQXPLWRUUHVXUVHGHSXWHUH
xFHOHHFRQRPLFHvQFD]XOFODVHORU
xSUHVWLJLXOvQFD]XOJUXSXULORUGHVWDWXV

x DFFHVXO OD DSDUDWXO SROLWLFRDGPLQLVWUDWLY vQ FD]XO
SDUWLGHORU
'LVWULEX LD GLIHULWHORU UHVXUVH GH SXWHUH WLQGH V ILH
RUJDQL]DW úL LQVWLWX LRQDOL]DW vQ VWUXFWXUL GH GRPLQD LH UHODWLY
VWDELOHSHQWUXILHFDUHWLSGHVRFLHWDWH
8QHOHPHQWLPSRUWDQWvQDFHVWSURFHVGHLQVWLWX LRQDOL]DUHvO
FRQVWLWXLH IHQRPHQXO OHJLWLPLW LL 3UREOHPDWLFD OHJLWLPLW LL
FDUHYDGHYHQLFHQWUDO vQFRQFHSWXDOL]DUHDZHEHULDQ DSXWHULLD
IRVW VHVL]DW vQF GH -- 5RXVVHDX vQ 'HVSUH FRQWUDFWXO VRFLDO
Ä&HOFDUHVW SkQHúWHQXHVWHQLFLRGDW GHVWXOGHSXWHUQLFSHQWUXD
U PkQH PHUHX VW SkQ GDF QX WUDQVIRUP IRU D vQ GUHSW úL VXSX
QHUHDvQGDWRULH´3ULQXUPDUHSXWHUHDVHSRDWHH[HUFLWDSULQ
xFRHUFL LH±XWLOL]DUHDIRU HLVDXDPHQLQ DUHDFXIRU D
x DXWRULWDWH ± FkQG SXWHUHD HVWH FRQVLGHUDW OHJLWLP úL
HVWHUHVSHFWDW FDDWDUH
3XWHUHDDFFHSWDW FDOHJLWLP GHF WUHFHLDVXSUDF URUDHVWH
H[HUFLWDW GHYLQHDXWRULWDWH
0D[:HEHUGLVWLQJHWUHLWLSXULLGHDOHGHDXWRULWDWH
D FKDULVPDWLF vQWHPHLDW SH ÄVDQFWLWDWHD HURLVPXO VDX
FDUDFWHUXO H[HPSODU DO XQHL SHUVRDQH úL SH PRGHOXO QRUPDWLY
UHOHYDWVDXLPSXVGHDFHDVW SHUVRDQ ´
E WUDGL LRQDO DYkQG OD ED] ÄFUHGLQ D vQU G FLQDW vQ
VXSUHPD LD WUDGL LLORU LPHPRULDOH úL vQ DFHOH SHUVRDQH F URUD
DFHVWHWUDGL LLOHFRQIHU OHJLWLPLWDWH´
F UD LRQDOOHJDO ED]DW SH ÄFUHGLQ D vQ OHJDOLWDWHD
UHJOHPHQW ULORU LPSXVH úL vQ GUHSWXO FHORU SODVD L vQ SR]L LL GH
DXWRULWDWH SULQ DVHPHQHD UHJXOL GH D HPLWH RUGLQH´ & OLQ
$QDVWDVLX 
%LURFUD LDvQFDUQHD] vQPRGH[HPSODUWLSXOGHDXWRULWDWH
UD LRQDOOHJDO LDU FHHD FH :HEHU GHQXPHúWH SDWULDUKDOLVP
SDWULPRQLDOLVP úL IHXGDOLVP DX IRVW VLVWHPH VRFLDOH vQ FDUH D
IXQF LRQDW SUHGRPLQDQW DXWRULWDWHD WUDGL LHL &KDULVPD HVWH R
IRU UHYROX LRQDU FDUH D JHQHUDW PLúF UL VRFLDOH GHD OXQJXO
LVWRULHL GDU FDUH GHJHQHUHD] vQ PRG LQHYLWDELO SULQ
ÄUXWLQL]DUH´GHvQGDW FHGLVSDUHOLGHUXOFKDULVPDWLF
 
&RQVWDWkQG IHQRPHQXO H[WLQGHULL ELURFUD LHL vQ VRFLHW LOH
LQGXVWULDOL]DWH&:ULJKW0LOOV DSUHOXDWLGHHDZHEHULDQ 
D OHJ WXULL GLQWUH ELURFUDWL]DUHD úL SURIHVLRQDOL]DUHD DSDUDWXOXL
SROLWLFRDGPLQLVWUDWLY FULWLFkQG HIHFWHOH QHIDVWH DOH DFHVWHL
WHQGLQ H FOLYDMXO FUHVFkQG GLQWUH LQVWLWX LL úL SXEOLF RSDFL]DUHD
OHJ WXULORUGLQWUHFRQGXF WRULúLFRQGXúLGHWHULRUDUHDGHPRFUD LHL
úL IRUPDUHD XQHL ÄHOLWH D SXWHULL´ $FHVW FHUF UHVWUkQV DO
YkUIXULORUGHFL]LRQDOHGLQVHFWRDUHOHSROLWLFHFRQRPLFúLPLOLWDU
KRW U úWHGHVWLQXOXQHLvQWUHJLVRFLHW L
ÌQ PDUHD PDMRULWDWH D VRFLHW LORU FXQRVFXWH XQD GLQWUH
WU V WXULOH VWDELOH DOH SXWHULL FD IHQRPHQ VRFLDO FRQVW vQ
GLVWULEX LDVDLQHJDO vQWUHPHPEULLVRFLHW LL6RFLRORJLLH[SOLF 
DFHVWIDSWvQPRGGLIHULW
x WHRULLOH IXQF LRQDOLVWH FRQVLGHU F GDW ILLQG FRPSOH
[LWDWHD GHRVHELW D VRFLHW LL HVWH QRUPDO FD XQLL LQGLYL]L V 
GH LQ SXWHUHDVXSUDFHORUODO L
x WHRULDPDU[LVW HYLGHQ LD] F SXWHUHDHVWHDFXPXODW vQ
PkLQLOH FDSLWDOLúWLORU GDWRULW GLVSDULW LL UHVXUVHORU HFRQRPLFH
FX VFRSXO GH D SUH]HUYD LQWHUHVHOH JUXSXULORU UHVSHFWLYH DFHVW
IDSWJHQHUkQGFRQIOLFWHVRFLDOH
x WHRULLOHHOLWHORUFRQVLGHU GHDVHPHQHDF SXWHUHDHVWH
PRQRSROL]DW GH XQ QXP U UHGXV GH RDPHQL GDU DSUHFLD] F 
DFHVWOXFUXQXVHSRDWHVFKLPEDLQGLIHUHQWGHVLVWHPXOSROLWLF
x WHRULLOH SOXUDOLVWH PDL UHFHQW Y G SXWHUHD FD ILLQG
GLVSHUVDW vQ VRFLHWDWH GLVWULEX LD úL VXUVHOH HL ILLQG vQWUXQ
FRQWLQXXSURFHVGHUHQHJRFLHUHúLVFKLPEDUH
6WDWXO HVWH FHD PDL LPSRUWDQW LQVWLWX LH SROLWLF GLVWLQ
JkQGXVH GH FHOHODOWH SULQ IDSWXO F GH LQH PRQRSROXO DVXSUD
XWLOL] ULLOHJLWLPHDIRU HL) U DILRLQVWLWX LHXQLYHUVDO vQWUXFkW
VXQW FXQRVFXWH vQ LVWRULH VRFLHW L I U VWDW DFHVWD UHSUH]LQW 
LQVWLWX LDSROLWLF FHDPDLvQVHPQDW SHQWUXVRFLHW LOHPRGHUQHvQ
FDUHVWDWHOHVXQWRUJDQL]DWHWRWPDLPXOWSHED]HQD LRQDOH
'XS FXP VXEOLQLD] $ *LGGHQV  Ä([LVW 67$7
DFRORXQGHH[LVW XQDSDUDWSROLWLFGHJXYHUQDUH LQVWLWX LLFXPDU
IL SDUODPHQWXO VDX FRQJUHVXO vPSUHXQ FX IXQF LRQDULL FLYLOL DL

DFHVWRUVHUYLFLL FDUHFRQGXFXQWHULWRULXGDWúLDF URUDXWRULWDWH
HVWH VXV LQXW GH F WUH XQ VLVWHP GH OHJL úL GH FDSDFLWDWHD GH D
IRORVL IRU D DUPDW SHQWUX DúL SXQH vQ SUDFWLF SROLWLFD 7RDWH
VRFLHW LOH PRGHUQH VXQW 67$7(1$ ,81, $GLF VLVWHPXO ORU
GH JXYHUQDUH vúL VXV LQH GUHSWXO GH SURSULHWDWH DVXSUD DQXPLWRU
WHULWRULLSRVHG FRGXULGHOHJLIRUPDOHúLHVWHVXV LQXWGHFRQWUROXO
DVXSUDXQRUIRU HDUPDWH6WDWHQD LXQLDXOXDWILLQ vQPRPHQWH
GLIHULWHvQGLYHUVHOHS U LDOHOXPLL´
3ULQXUPDUHFDHQWLWDWHMXULGLF GHILQLW SULQWUXQWHULWRULX
RSRSXOD LHúLRFRQGXFHUHFHFDUDFWHUL]HD] PDLDOHVVRFLHW LOH
SROLWLFHHXURSHQHvQFHSkQGFXVHFROXODO;9,OHDVWDWXOQXHVWH
GHFkWXQDGLQIRUPHOHLVWRULFHSRVLELOHúLFRQVHUYDELOHSULQFDUH
RFROHFWLYLWDWHSROLWLF vúLLQVWLWX LRQDOL]HD] XQLWDWHDúLvúLDVXP 
GHVWLQXO
3HQWUX0DU[VWDWXOHVWHÄRUJDQL]DUHDVRFLHW LL´vQFDUHHO
UHSUH]LQW XQIHOGHÄUH]XPDWRILFLDO´3URGXVDOVRFLHW LLDMXQVH
ODXQDQXPLWQLYHOGHGH]YROWDUHVWDWXOHVWHLQVWUXPHQWXOGHFDUH
VH VHUYHúWH FODVD GRPLQDQW SHQWUX DúL PHQ LQH SULYLOHJLLOH úL
VWDWXWXOVXSHULRU
(PLOH 'XUNKHLP IDFH GLQ VWDWXO PRGHUQ FRURODUXO GLYL
]LXQLLPXQFLLúLDODSDUL LHLSURJUHVLYHDVROLGDULW LLRUJDQLFHvQ
GHWULPHQWXOVROLGDULW LLPHFDQLFH
/D UkQGXO V X 0D[ :HEHU FDUDFWHUL]HD] VWDWXO PRGHUQ
SULQ PRQRSROXO FRQVWUkQJHULL IL]LFH OHJLWLPH 'LQ DFHDVW 
SHUVSHFWLY VWDWXO DSDUH FD XQ LQVWUXPHQW GH GRPLQD LH úL XQ
DJHQW DO DFHVWHL UD LRQDOL] UL FX FDUH HVWH FUHGLWDW vQ SURSULL
RFKLVRFLHWDWHDPRGHUQ 
3XWHPYRUELGHPDLPXOWHWLSXULGHVWDWH
x GHPRFUDWLF GDF DXWRULWDWHD GHULY GLQ OHJH úL HVWH
vQU G FLQDW vQFRQVHQVXOSRSXODU
x DXWRULWDU FkQG FRQGXFHUHD JXYHUQXO FHQWUDOLVW QX
DGPLWH H[LVWHQ D SOXUDOLVPXOXL SROLWLF D PDL PXOWRU SDUWLGH GH
RULHQW ULGLIHULWH 
x WRWDOLWDU DWXQFL FkQG JXYHUQXO FHQWUDO FRQWUROHD] DFWL
YLWDWHDWXWXURULQVWLWX LLORUHFRQRPLFHSROLWLFHFXOWXUDOHHWF
 
6LVWHPHOH SROLWLFH GHPRFUDWLFH vQFHDUF V LQVWLWXLH
PHFDQLVPH SHQWUX VFKLPEDUHD SDúQLF D RUGLQLL SROLWLFH
H[LVWHQ D PDL PXOWRU SDUWLGH SROLWLFH ULYDOH DOHJHUL OLEHUH DOWH
IRUPHGHSDUWLFLSDUHSROLWLF H[LVWHQ DXQRUJUXSXULGHLQWHUHVH
GLIHULWH FDUH V RIHUH SRVLELOLWDWHD SDUWLFLS ULL PHPEULORU
VRFLHW LLODSURFHVXOSROLWLF
'HPRFUD LD vúL DUH RULJLQHD vQ WHUPHQXO JUHFHVF
GHPRNUDWLD GHPRV SRSRUNUDWHV FRQGXFHUH Ä'HPRFUD LD
vQ VHQVXO HL GH ED]  ± VXEOLQLD] $ *LGGHQV  ±
vQVHDPQ GH DFHHD XQ VLVWHP SROLWLF vQ FDUH SRSRUXO úL QX
PRQDUKLL UHJLRULUHJLQH VDXDULVWRFUD LL RDPHQLGHYL QRELO 
FXP VXQW ORU]LL VH DIO OD FRQGXFHUHD ULL´ $OWIHO VSXV
GHPRFUD LD UHSUH]LQW PRGDOLWDWHD GH FRQGXFHUH D XQXL VLVWHP
VRFLDO FDUDFWHUL]DW SULQ SDUWLFLSDUH vQ GLIHULWH IRUPH D
PHPEULORUUHVSHFWLYXOXLVLVWHPODSURFHVXOGHFRQGXFHUH
'HPRFUD LD SROLWLF PRGHUQ D OXDW FRQWXUXULOH DFWXDOH vQ
VHFROXO DO ;,;OHD ED]kQGXVH SH FkWHYD SULQFLSLL IXQGDPHQ
WDOHSDUODPHQWUHSUH]HQWDWLYVHSDUDUHDSXWHULORUvQVWDWGRPQLD
OHJLL JDUDQWDUHD GUHSWXULORU FLYLOH (D HVWH XQ LQVWUXPHQW GH
FRQGXFHUHFDSDELOV UHDOL]H]HGRX IXQF LLHVHQ LDOH
D PHFDQLVPHGHQHJRFLHUHGHDVDPEODUHúLDUPRQL]DUHD
SOXUDOLW LL GH LQWHUHVH DOH FROHFWLYLW LL vQWUR FRQGXFHUH XQLWDU 
úL FRHUHQW 'LQ DFHVW SXQFW GH YHGHUH UHSUH]LQW XQ FDGUX vQ
FDUHILHFDUHJUXSúLFODV VRFLDO VHPQDOHD] FHORUODOWHLQWHUHVHOH
VDOHGHYLQHFRQúWLHQWGHLQWHUHVHOHFHORUODOWHJUXSXULúLFODVHúL
GH LQWHUHVHOH FRPXQH DVLJXU OXDUHD vQ FRQVLGHUDUH vQWUR
P VXU VDXDOWDDLQWHUHVHORUSURSULL
E PHFDQLVP VRFLDO GH FRPXQLFDUH D FXQRúWLQ HORU úL
LQIRUPD LLORU GLVWULEXLWH vQ PDVD FROHFWLYLW LL GH FXPXODUH úL
YHULILFDUHUHFLSURF DORU
(IHFWXO FHO PDL LPSRUWDQW DO GHPRFUD LHL HVWH UHDOL]DUHD
SULQ LQWHUPHGLXO SURFHGHHORU VDOH VSHFLILFH GH QHJRFLHUH úL
FRPXQLFDUHDXQXLJUDGVXEVWDQ LDOGHFRQVHQV
'HPRFUD LD UHSUH]LQW R IRUP GH FRQGXFHUH SHQWUX FDUH
VRFLHWDWHDDFWXDO DRSWDWFXFODULWDWHGHúLÄGHPRFUD LDVHDIO vQ
GLILFXOWDWHDSURDSHSHVWHWRWvQOXPH´ $*LGGHQV 

'H UHJXO vQ IDYRDUHD HILFLHQ HL VXSHULRDUH D GHPR
FUD LHLVXQWLQYRFDWHXUP WRDUHOHDUJXPHQWH
x VXSHULRULWDWHDJkQGLULLFROHFWLYHDVXSUDFHOHLLQGLYLGXDOH
PDL DOHV vQ VROX LRQDUHD SUREOHPHORU FX XQ JUDG ULGLFDW GH
FRPSOH[LWDWH
x FUHDUHD FRQVHQVXOXL DFFHSWDUHD GHFL]LLORU HVWH PXOW PDL
ULGLFDW vQFRQGL LLOHSDUWLFLS ULLODOXDUHDDFHVWRUD
x PRWLYDUH SDUWLFLSDUHD OD OXDUHD GHFL]LHL ULGLF VXEVWDQ
LDOJUDGXOGHLPSOLFDUHGHUHVSRQVDELOLWDWHvQWLPSFHVLVWHPHOH
QHGHPRFUDWLFHJHQHUHD] SDVLYLWDWHUH]LVWHQ RVWLOLWDWHDSDWLH
DOLHQDUH
x H[LVW R UHOD LH FHUW vQWUH SURFHGHHOH GHPRFUDWLFH úL
FUHDWLYLWDWHDVLVWHPXOXL
x GHPRFUD LD HVWH R ED] QHFHVDU SHQWUX RULHQWDUHD
IOH[LELO GHVFKLV SHQWUX H[SHULPHQWDUH DQDOL] FULWLF  ÌQ
FRQWUDVWVLVWHPHOHQHGHPRFUDWLFHVXQWULJLGHvQFKLVHODUHDOLWDWH
x GHPRFUD LD UHSUH]LQW VLQJXUD PRGDOLWDWH GH SURPRYDUH
FRQVWUXFWLY úL FRQVHQVXDO D SOXUDOLW LL LQWHUHVHORU FDUH
FDUDFWHUL]HD] R FROHFWLYLWDWH úL GH DLFL JUDGXOUHODWLYUHGXVGH
FRQIOLFWXDOLWDWHúLGHDOLHQDUH
x FRQWURO HILFLHQW DVXSUD H[HUFLW ULL FRQGXFHULL GH F WUH
vQWUHDJDFROHFWLYLWDWH
'LQFROR GH DYDQWDMHOH VDOH FHUWH GHPRFUD LD SUH]LQW úL
GLILFXOW LFRQVXPGHWLPSEORFDUHDGHFL]LHLSHUPLWHSURLHF LD
XQRULQWHUHVHSDUWLFXODUHvQSURFHVXOGHFL]LRQDO
'HPRFUD LD LPSOLF SULQ GHILQL LH H[LVWHQ D PDL PXOWRU
SDUWLGH SROLWLFH $VRFLDW FX H[WLQGHUHD GHPRFUD LHL úL FX
FUHúWHUHD LQWHUHVXOXL PDVHORU SHQWUX YLD D SROLWLF VXIUDJLXO
XQLYHUVDO VLVWHPHOH SDUODPHQWDUH HWF DILUPDUHD SDUWLGHORU
SROLWLFH VD SURGXV vQGHRVHEL vQ D GRXD MXP WDWH D VHFROXOXL
DO ;,;OHD 8Q SDUWLG SROLWLF SRDWH IL GHILQLW FD ILLQG ÄR
RUJDQL]D LH FRQVWLWXLW vQ VFRSXO RE LQHULL FRQWUROXOXL OHJLWLP DO
JXYHUQ ULL vQ XUPD XQXL SURFHV HOHFWRUDO´ $ *LGGHQV 
VDX FD UHSUH]HQWkQG ÄR RUJDQL]D LH DO F UHL RELHFWLY ILQDO HVWH
FXFHULUHD VDX LQIOXHQ DUHD SXWHULL JXYHUQDPHQWDOH vQ YHGHUHD
 
SURPRY ULL LQWHUHVHORU SROLWLFH HFRQRPLFH LGHRORJLFH FXOWX
UDOHHWFDOHXQRUJUXSXULFODVHVDXIUDF LXQLGHFODV FRPXQLW L
ORFDOHHWQLFHUHOLJLRDVH´ & OLQ$QDVWDVLX 
3ULQWUHSULPLLODFDUHvQWkOQLPRDERUGDUHPDLGLIHUHQ LDW úL
FKLDUVFKL DXQHLWLSRORJLLDSDUWLGHORUSROLWLFHVHQXP U $OH[LV
GH7RFTXHYLOOH (OGLVWLQJHvQWUHPDULOHSDUWLGHGHGLFDWH
XQRU QRELOH LGHL UHYROX LRQDUH FDUH ÄU VFROHVF´ VRFLHWDWHD vQ
HSRFLOHGHSURIXQGHVFKLPE ULVRFLDOHúLPLFLOHSDUWLGHFDUHQX
IDFGHFkWV ÄDJLWH´VRFLHWDWHDSULQLQWULJLúLPDúLQD LXQLHJRLVWH
vQSHULRDGHOHGHUHODWLY VWDJQDUH
3HQWUX0D[:HEHUIXQF LDSULQFLSDO DSDUWLGHORUSROLWLFH
HVWHGHDPHQ LQHSXWHUHDvQFDGUXOXQXLJUXSGHWLSFRUSRUDWLVW
DVWIHO vQFkW FRQGXF WRULL DFHVWXLD V SRDW GLVWULEXL DYDQWDMH
PDWHULDOHVDXVLPEROLFHPHPEULORUDFWLYLDLJUXSXOXL
50LFKHOVHVWHDXWRUXOSULPXOXLVWXGLXVRFLRORJLFPRGHUQ
DVXSUD SDUWLGHORU SROLWLFH vQ VSHFLDO DVXSUD VWUXFWXULORU LQWHUQH
GH SXWHUH 3RUQLQG GH OD DQDOL]D VRFLDOGHPRFUD LHL JHUPDQH
VRFLRORJXOLWDOLDQDDU WDWFXPvQLQWHULRUXOXQXLSDUWLGSROLWLFD
F UXLYRFD LHGHPRFUDWLF HVWHWUDGL LRQDO SULQIRU DOXFUXULORU
VH FRQVWLWXLH WUHSWDW R S WXU GRPLQDQW GH SROLWLFLHQL
SURIHVLRQLúWL SUHRFXSDW GH PHQ LQHUHD SURSULLORU SR]L LL úL
UH]LVWHQW OD VFKLPEDUH 3H VFXUW vQ DFHDVWD FRQVW FXQRVFXWD
ÄOHJHGHILHUDROLJDUKLHL´IRUPXODW GH0LFKHOV
0 'XYHUJHU D SXV vQ FLUFXOD LH R WLSRORJLH D SDUWLGHORU
SROLWLFHGHYHQLW FODVLF ÌQHVHQ GLVWLQF LDSHFDUHVRFLRORJXO
IUDQFH]RIDFHvQWUHSDUWLGHGHPDV úLSDUWLGHGHFDGUHWLQGH
V DFRSHUH GLQ SXQFWXO GH YHGHUH DO UHFUXW ULL VWUXFWXULORU
RUJDQL]DWRULFHLQWHUQHLGHRORJLHLVWUDWHJLHLGHFXFHULUHDSXWHULL
GLVFLSOLQHL úL JUDGXOXL GH SDUWLFLSDUH D DGHUHQ LORU OD YLD D GH
SDUWLGSDUWLGHOHFXGHVFKLGHUHVSUHODUJLFDWHJRULLVRFLDOHSHGH
RSDUWHúLSDUWLGHOHEXUJKH]HSHGHDOW SDUWH
ÌQ FDGUXO VLVWHPXOXL SROLWLF SDUWLGHOH SROLWLFH DX IXQF LL
LPSRUWDQWH(OHDXXQUROHVHQ LDOGHPHGLHUH
x vQWUHVRFLHWDWHDFLYLO úLVWDW
x vQWUHFDWHJRULLGHLQWHUHVH

x vQUH]ROYDUHDFRQIOLFWHORUvQWUHDFHVWHD
5.0HUWRQDGDXJ DOWHGRX IXQF LL
x ÄGH SURSXOVDUH VRFLDO ´ SHQWUX LQGLYL]LL F URUD OH VXQW
UHIX]DWHRVHULHGHFDULHUHVRFLDOHUHVSHFWDELOH
x ÄGH WULEXQ´ SULQ FDUH DQXPLWH SDUWLGH H[FOXVH GH OD
SXWHUH vQFHDUF V RIHUH XQ VHQWLPHQW GH SURWHF LH FDWHJRULLORU
FHORUPDLGHIDYRUL]DWH
3DUWLGHOHDIODWHODJXYHUQDUHDXXQUROH[WUHPGHLPSRUWDQW
vQWUXFkW HOH GHILQHVF SROLWLFLOH VWDWXOXL UHVSHFWLYùLSDUWLGHOHGH
RSR]L LHDXUROXULELQHGHILQLWH
x V REOLJHJXYHUQXOV úLH[SOLFHLQWHQ LLOHúLDF LXQLOH
x V IDF SHUPDQHQW FXQRVFXWH SXQFWHOH GH YHGHUH DOH
PLQRULW LL
x V GHPRQVWUH]HIDSWXOF SRWH[LVWDSROLWLFLDOWHUQDWLYHOD
RULFHLQL LDWLY JXYHUQDPHQWDO 

(GXFD LD
(GXFD LDRDOW LQVWLWX LHIXQGDPHQWDO DVRFLHW LLSRDWHIL
GHILQLW vQ VHQVXO FHO PDL JHQHUDO FD ÄRULFH DFWLYLWDWH VRFLDO 
YL]kQG WUDQVPLWHUHD F WUH LQGLYL]L D PRúWHQLULL FROHFWLYH D
VRFLHW LL vQ FDUH DFHúWLD VH LQVHUHD] ´ *LOOHV )HUUpRO  ÌQ
FkPSXO V X GH FXSULQGHUH VXQW LQFOXVH DVWIHO VRFLDOL]DUHD
FRSLOXOXL vQ IDPLOLH LQVWUXLUHD SULPLW vQ LQVWLWX LL FX VFRS
HGXFDWLY H[SOLFLW VDX vQ FDGUXO GLIHULWHORU JUXSXUL LQIOXHQ D
JUXSXOXL GH SULHWHQL D PDVVPHGLD HWF /D OLPLW FkPSXO
HGXFD LHL HVWH DWkW GH YDVW vQFkW QLFLR DF LXQH FDUH YL]HD] R
WUDQVPLWHUHDFXOWXULLúLYDORULORUXQHLVRFLHW LQXSRDWHILH[FOXV 
6RFLRORJLD HGXFD LHL UDPXU VSHFLDOL]DW D VRFLRORJLHL
XWLOL]HD] WHUPHQXO vQWUXQ VHQV PDL UHVWUkQV 'LQWUH LQVWLWX LLOH
HGXFDWLYH HVWH DYXW vQ YHGHUH úFRDOD vQ FDOLWDWHD HL GH
RUJDQL]D LH SURILODW vQ IRUPDUHD úL WUDQVPLWHUHD GH LQIRUPD LL
2ELHFWXO DFWXDO DO VRFLRORJLHL HGXFD LHL HVWH vQ SULPXO UkQG
VLVWHPXOúFRODUvQSDUWLFXODUFHOVWDELOLWúLGH]YROWDWvQFHSkQGFX
UHYROX LDLQGXVWULDO 
 
ÌQ XOWLPHOH GRX VHFROH DPSOHOH SURFHVH VRFLDOH GH
LQGXVWULDOL]DUH úL XUEDQL]DUH DX WUDQVIRUPDW vQWUHDJD UH HD
LQVWLWX LRQDO D VRFLHW LORU RFFLGHQWDOH (GXFD LD D FXQRVFXW vQ
DFHVW VHQV GRX WHQGLQ H PDMRUH úL DQXPH WUHFHUHD GH OD R
HGXFD LHDHOLWHORUODRHGXFD LHGHPDV úLVSRULUHDELURFUD
WL] ULL
)RORVLUHD FUHVFkQG D PDWHULDOHORU VFULVH vQ GRPHQLL
GLIHULWH DOH YLH LL D GXV OD XQ QLYHO PDL ULGLFDW DO DOIDEHWL] ULL
FDSDFLWDWHD GH D FLWL úL GH D VFULH OD XQ QLYHO PLQLP GHFkW vQ
RULFH HSRF DQWHULRDU 7UHSWDW D DS UXW HGXFD LD vQ IRUPD HL
PRGHUQ LPSOLFkQG LQVWUXLUHD HOHYLORU vQ FDGUXO XQRU úFROL
FRQVWUXLWHVSHFLDO
3URFHVXO LQGXVWULDOL] ULL úL H[SDQVLXQHD RUDúHORU DX
FRQWULEXLW OD VSRULUHD QHFHVLW LL XQXL vQY PkQW VSHFLDOL]DW
&kQGRDPHQLLOXFUHD] vQ PXOWH SURIHVLL GLIHULWHFDOLILF ULOHQX
PDLSRWILWUDQVPLVHGLUHFWGHODS ULQ LODFRSLL'REkQGLUHDGH
QRLFXQRúWLQ HVHED]HD] WRWPDLPXOWSHJkQGLUHDDEVWUDFW PDL
FXUkQGGHFkWSHWUDQVPLWHUHDSUDFWLF DXQRUFDOLILF ULVSHFLILFH
ÌQWURVRFLHWDWHPRGHUQ RDPHQLLWUHEXLHV ILHvQ]HVWUD LDWkWFX
QR LXQL GH ED] FLWLWXO VFULVXO VRFRWLWXO FkW úL FX FXQRúWLQ H
JHQHUDOH GHVSUH PHGLXO vQFRQMXU WRU VRFLDO úL HFRQRPLF
7RWRGDW HVWH LPSRUWDQW FD HL V úWLH FXP V vQYH H vQ DúD IHO
vQFkWV SRDW VW SkQLLQIRUPD LDDWkWGHFRSOHúLWRDUHvQHSRFDSH
FDUHRWU LP
'LQ SXQFWXO GH YHGHUH DO JUDGXOXL GH RUJDQL]DUH VH SRDWH
GLVWLQJHvQWUH
x HGXFD LD IRUPDO UHDOL]DW SULQ DF LXQL GH SUHGDUH úL
LQVWUXLUH SURLHFWDWH úL vQI SWXLWH GH SHUVRQDO VSHFLDOL]DW SHQWUX
FRQGXFHUHD vQY ULL SH ED]D XQRU RELHFWLYH SUHVWDELOLWH vQ
LQVWLWX LLúFRODUHLHUDUKLFVWUXFWXUDWHGXS FULWHULLGHYkUVW úLGH
SHUIRUPDQ vQFDGUXOXQXLVLVWHPGHvQY PkQW VDXúFRODU 
x HGXFD LD QRQIRUPDO UHDOL]DW SULQ DF LXQL HGXFDWLYH
ILOLHUH GH LQVWUXLUH úL UH HOH GH vQY DUH RUJDQL]DWH vQ DIDUD
VLVWHPXOXL GH vQY PkQW FD U VSXQV OD FHULQ HOH VRFLDOH úL
QHYRLOH LQGLYLGXDOH GH SHUPDQHQWL]DUH D vQY ULL (GXFD LD
QRQIRUPDO VD GH]YROWDW UDSLG vQFHSkQG FX D GRXD MXP WDWH D

VHFROXOXLDO;;OHDLQFOX]kQGLQVWLWX LLHGXFDWLYHGHVWLQDWHPDL
DOHV WLQHULORU úL DGXO LORU XQLYHUVLW L GHVFKLVH VDX SRSXODUH
FROHJLL FRPXQLWDUH FDVH GH HGXFD LH FXOWXU VDX FUHD LH HWF 
$FHVWHD VXQW XQHRUL FRPSOHPHQWDUH FX LQVWLWX LLOH úFRODUH
SHQWUX FD DOWHRUL V RIHUH VROX LL DOWHUQDWLYH GH IRUPDUH SURIH
VLRQDO VDX JHQHUDOFXOWXUDO VXE VHPQXO H[LJHQ HORU HGXFD LHL
SHUPDQHQWH 6XQW PDL SX LQ VWUXFWXUDWH RUJDQL]DWRULF GHFkW
LQVWLWX LLOHúFRODUHSHFDUHXQHRULOHLDXFDPRGHOPDLIOH[LELOH
vQ RUJDQL]DUHD WLPSXOXL FHQWUDWH SH UHDOL]DUHD XQRU VFRSXUL
LPHGLDWHGHLQIRUPDUHVDXFKLDUGHGREkQGLUHDXQRUFDOLILF UL
x HGXFD LD LQIRUPDO SURFHVXO SHUPDQHQW GH DVLPLODUH
YROXQWDU úL LQYROXQWDU GH DWLWXGLQL YDORUL PRGHOH GH
FRPSRUWDUHVDXFXQRúWLQ HYHKLFXODWHvQUHOD LLOHúLLQWHUDF LXQLOH
VRFLDOHGLQPHGLXOSHUVRQDOGHYLD GLQIDPLOLHPXQF PDVV
PHGLDHWF$ULDGHH[WLQGHUHDHGXFD LHLLQIRUPDOHvQWLPSúLvQ
VSD LXGHSLQGHGHUHFHSWLYLWDWHDLQGLYLGXDO úLSUHVLXQHDVRFLDO 
LQFOX]kQG VRFLDOL]DUHD DFXOWXUD LD SURSDJDQGD úL DOWH DF LXQL
VRFLDOH FX HIHFWH HGXFDWLYH FDUH DX úL IXQF LL GH PRGHODUH D
FRQúWLLQ HL
*UDQL HOHGLQWUHLQVWLWX LLOHúLDF LXQLOHVRFLDOHVSHFLILFHFHORU
WUHL WLSXUL GH HGXFD LH QX VXQW VWULFWH H[LVWkQG GH IDSW XQ
FRQWLQXXP GLQVSUH IRUPDO VSUH QRQIRUPDO úL LQIRUPDO ÌPSUHXQ 
FLUFXPVFULXVLVWHPXOHGXFD LRQDODOXQHLVRFLHW LvQFDGUXOF UXLD
VLVWHPXOGHvQY PkQWHVWHFHOPDLUHSUH]HQWDWLY
&D úL vQ VRFLRORJLH vQ VWXGLHUHD SUREOHPHORU HGXFD LHL VH
SRWGLVWLQJHDERUG ULWHRUHWLFHSDUWLFXODUHFDUHWLQGXQHRULVSUH
FRQYHUJHQ DOWHRUL VSUH FRQWHVW UL UHFLSURFH ,QWHUYLQH
WRWRGDW úLFRQWH[WXOVRFLDOVSHFLILFFXGLOHPHOHúLFRQWUDGLF LLOH
VDOH vQWUR HSRF VDX DOWD úL vQWUXQ VSD LX JHRJUDILF VDX DOWXO
'LQFROR GH GLYHUVLWDWH vQV SRW IL LGHQWLILFDWH FkWHYD D[H
SRODUL]DQWH GH VWUXFWXUDUH D DERUG ULL vQ IXQF LH GH FHQWUDUHD
DFHVWRUDSH
x JHQHUDUHDúLUHSURGXFHUHDRUGLQLLVRFLDOHVDXFRQIOLFWXOúL
FRQWUDGLF LDGLQWUHFDWHJRULL FODVH VRFLDOH
 
x vQ HOHJHUHD SUDFWLFLORU YLH LL FRWLGLHQH úL D SULQFLSLLORU
FDUH OH UHJOHPHQWHD] VDX GHILQLUHD WHKQLFLORU PHWRGHORU úL
SURFHGHHORU GH P VXUDUH úL SUHOXFUDUH D GDWHORU HPSLULFH GH WLS
FDQWLWDWLY
x VSHFLILFDUHD VLVWHPHORU VWUXFWXULORU úL D UHOD LLORU
VWUXFWXUDOH LQWUD úL LQWHUVLVWHPH VDX FDUDFWHUL]DUHD PRGXOXL GH
FRQVWUXF LH D UHDOLW LL VRFLDOHGXFDWLYH SULQ UHOD LLOH úL LQWHUDF
LXQLOHFDUHYHKLFXOHD] VLPEROXULúLVHPQLILFD LL
x RULHQWDUHPDFURVRFLDO VDXPLFURVRFLDO 
$ERUG ULOH WLQG V VH VLWXH]H SH R SR]L LH VDX DOWD D XQHLD
VDXPDLPXOWRUD[HGHúLDVSLUD LDHVWHGHDDMXQJHODRWLSRORJLH
DVLVWHPHORUHGXFD LRQDOHvQUHOD LHFXVWUXFWXUDVRFLDO LQkQG
FRQW GH WHQGLQ HOH VFKLPE ULL VRFLDOH úL GH GLQDPLFD GH]YROW ULL
HGXFD LHL )LQDOLWDWHD VD SULQFLSDO HVWH GH D LGHQWLILFD úL
FDUDFWHUL]DSUDFWLFLPRGHODWRDUHSHED]DH[SOLF ULLPHFDQLVPHORU
GH VWUXFWXUDUH D FRQúWLLQ HL LQGLYLGXDOH úL VRFLDOH 8QLWDWHD GH
ED] D DQDOL]HL HVWH UHOD LD GLQWUH JHQHUD LL DúD FXP DFHDVWD VH
H[SULP SULQ LQVWLWX LL FRQ LQXWXUL úL LQWHUDF LXQL GH SURGXF LH
WUDQVPLWHUH úL UHSURGXF LH FXOWXUDO $FHVWHD VH UHDOL]HD] vQ
FRQWH[WHVSHFLILFHSULQPRGXULYL]LELOHVDXLQYL]LELOHvQFRQGL LL
GHGLVWULEXLUHDSXWHULLúLUHDOL]DUHDFRQWUROXOXLVRFLDOFDUHVXQW
VSHFLILFHXQHLVRFLHW LGDWH
ÌQ DQDOL]D IHQRPHQHORU HGXFD LRQDOH VDX FRQWXUDW GLIHULWH
RULHQW ULWHRUHWLFHPDLDOHVvQXOWLPDMXP WDWHDVHFROXOXLDO;;OHD
x 3DUDGLJPD IXQF LRQDOLVPXOXL VWUXFWXUDOLVW LQL LDW GH
7 3DUVRQV (O D SXEOLFDW XQ VWXGLX vQ FDUH D DGDSWDW WHRULD VD
JHQHUDO OD GRPHQLXO HGXFD LHL vQ VSHFLDO DO FODVHL úFRODUH
6FRSXO DQDOL]HL VXEOLQLD] 3DUVRQV LPSOLF R GXEO SUREOHP 
ÄSULPDVHUHIHU ODPRGXOFXPIXQF LRQHD] FODVDSHQWUXDIDFH
SH HOHYL V LQWHULRUL]H]H DWkW DQJDM ULOH FkW úL FDSDFLW LOH
QHFHVDUH UHDOL] ULL FX VXFFHV D YLLWRDUHORU UROXUL GH DGXOW LDU D
GRXD OD PRGXO vQ FDUH HD IXQF LRQHD] SHQWUX D DORFD DFHVWH
UHVXUVH XPDQH vQ VWUXFWXUD GH UROXUL D VRFLHW LL GH DGXO L´
/D] U9O VFHDQX 

ùFRDODDSDUHDWkWFDDJHQ LHVRFLDOL]DWRDUHFkWúLGHDORFDUH
D IRU HL GH PXQF SH SR]L LL RFXSD LRQDOH FH VROLFLW DQXPLWH
FDOLILF UL 3RUQLQGGHDLFLVDXUHDOL]DWPXOWLSOHFHUFHW ULDOH
VRFLDOL] ULL úL DOH PHFDQLVPHORU SULQ FDUH úFRDOD VDWLVIDFH
FHULQ HOHVRFLDOHFRQRPLFHGHIRU GHPXQF 7RWXúLvQWLPSFH
VRFLDOL]DUHD D GHYHQLW RELHFW GH VWXGLX úL DO SVLKRORJLHL VRFLDOH
VRFLRORJLD HGXFD LHL D FRQVDFUDW DúDQXPLWXO IXQF LRQDOLVP
WHKQRORJLFVSHFLDOL]DWvQDQDOL]DPRGXOXLvQFDUHúFROLOHFDOLILF 
IRU DGHPXQF VROLFLWDW GHFUHúWHUHDHFRQRPLF vQFRQGL LLGH
SURPRYDUHDSURJUHVXOXLWHKQLF
6H LQWHQVLILF SUHRFXSDUHD GH GHILQLUH D VWUXFWXULL
RUJDQL]D LRQDOHDúFROLLSULQDQDORJLHFXDOWHRUJDQL]D LLVRFLDOH
úL VH DSOLF SULQFLSLL DQDOLWLFH GLQ WHRULD JHQHUDO D VLVWHPHORU
LQL LDW GH / YRQ %HUWDODQII\ ùFRDOD DSDUH FD R RUJDQL]D LH
LQWHJUDW vQ VLVWHPXO GH vQY PkQW FDUH HVWH GH IDSW XQ
VXEVLVWHPDOVLVWHPXOXLVRFLDOJOREDODIOkQGXVHvQUHOD LHFXDOWH
VXEVLVWHPH úL vQ VSHFLDO FX HFRQRPLD 3UREOHPD SULQFLSDO 
UH]LG vQ LGHQWLILFDUHD UHOD LLORU GH WLSXO LQWU ULLHúLUL LQWHU
PHGLDWH GH úFRDO SULYLW FD LQVWLWX LH D SUHOXFU ULL XPDQH
1XPDL F WRFPDL SURFHVXO GH SUHOXFUDUH HUD LJQRUDW vQ QXPHOH
FDUDFWHUL] ULL UHOD LLORU FDUHL VXQW H[WHULRDUH vQWUXFkW DFHVWHD
VXQW LOXVWUDWLYH SHQWUX PRGXO vQ FDUH úFRDOD vúL vQGHSOLQHúWH
IXQF LDGHDORFDUHDSHUVRDQHORUFDOLILFDWHSHGLIHULWHSR]L LLGLQ
GLYL]LXQHDHFRQRPLF DPXQFLL
'HúLIXQF LRQDOLVPXODFRQWULEXLWODFDUDFWHUL]DUHDUHOD LLORU
GLQWUH vQY PkQW úL VRFLHWDWH VD GRYHGLW D IL OLPLWDW SULQ
DFFHQWXOSXVSHFRQVHFLQ HúLQXSHFDX]HSHGHVFULHUHúLQXSH
H[SOLFD LHLJQRUkQGvQPDUHSDUWHUHOD LLOHVRFLDOHGLQLQWHULRUXO
úFROLL VXUVHOH GH FRQIOLFW úL QX QXPDL GH FRQVWUXF LH D FRQ
VHQVXOXLVRFLDO
x,QWUDUHDvQXPEU DDERUG ULORUIXQF LRQDOLVWHFRLQFLGHOD
VIkUúLWXO GHFHQLXOXL DO úDSWHOHD DO VHFROXOXL WUHFXW FX R
SUROLIHUDUH GHRVHELW D GLUHF LLORU GH FHUFHWDUH GLQ VIHUD
HGXFD LHL &D XUPDUH D GH]YROW ULL PHWRGRORJLLORU GH FHUFHWDUH
HPSLULF vQ VSHFLDO D WHKQLFLORU GH FXOHJHUH SUHOXFUDUH úL
LQWHUSUHWDUH D GDWHORU FDQWLWDWLYH VH DILUP vQ DFHDVW SHULRDG 
 
úL PDL WkU]LX DúDQXPLWD RULHQWDUH D ÄDULWPHWLFLL SROLWLFR
VRFLDOH´6FRSXOV XHVWHGXEOX
D SH GH R SDUWH GHVFULHUHD úL GRFXPHQWDUHD XQHL VW UL D
VLVWHPXOXLGHvQY PkQWvQFRQGL LLOHVSHFLILFHXQHLVRFLHW LGDWH
E SH GH DOW SDUWH IRUPXODUHD XQRU GLUHF LL GH VFKLPEDUH
VDXUHIRUPDUHVRFLDO úLúFRODU 
2 DWHQ LH GHRVHELW HVWH DFRUGDW GLVWULEX LHL RSRUWXQL
W LORUúFRODUHúLVRFLDOH &ROHPDQ%RXGRQ+DOVH\ VXUVHORUúL
IRUPHORU GH PDQLIHVWDUH D LQHJDOLW LORU -HQFNV LQWHUYHQ LHL
úFROLL vQ PRELOLWDWHD VRFLDO úL RFXSD LRQDO %ODX 'XQFDQ 
IDFWRULORU FDUH FRQFXU OD GREkQGLUHD úL RFXSDUHD XQHL SR]L LL
VRFLDOH
&HUFHW ULOHVHED]HD] SHRYDVW GRFXPHQWDUHHPSLULF úL
SH DSOLFDUHD XQRU WHKQLFL VRILVWLFDWH GH DQDOL] VWDWLVWLF D
GDWHORUvQVSHFLDODUHJUHVLHLPXOWLSOHDYDULD LHLúLFRYDULD LHLúL
D DQDOL]HL ÄSDWK´ GH LGHQWLILFDUH úL FDUDFWHUL]DUH D FDX]HORU
VRFLDOH &RQFOX]LD JHQHUDO D DFHVWRU DQDOL]H HVWH F GHúL
úFRODULWDWHD HVWH XQ IDFWRU IXQGDPHQWDO DO PRELOLW LL VRFLDOH
vQWUXFkW IDFLOLWHD] úLVDX OHJLWLPHD] GREkQGLUHD XQHL SR]L LL
VRFLDOH úL RFXSD LRQDOH HD QX SRDWH FRPSHQVD VDX DQXOD
GLVWULEX LDLQHJDO DúDQVHORUúLRSRUWXQLW LORUúFRODUHúLVRFLDOH
GLQ VRFLHW LOH ED]DWH SH SULQFLSLL LHUDUKLFH DOH RUJDQL] ULL
VRFLDOH FL PDL GHJUDE OH UHSURGXFH (GXFD LD LQWHUYLQH FD XQ
IDFWRU UHSURGXF WRUvQWUHVWDWXWXOGHRULJLQHúLFHOGHGHVWLQD LH
LDUVWUXFWXUDVRFLDO H[LVWHQW UHJOHPHQWHD] WRDWHUDSRUWXULOHFH
VHVWDELOHVFvQWUHHGXFD LHúLFHOHODOWHFRPSRQHQWHDOHVRFLHW LL
2ULHQWDUHDÄDULWPHWLFLLSROLWLFRVRFLDOH´DFRQGXVODDFXPXODUHD
XQHL YDVWH FDQWLW L GH GDWH FRQFUHWH OD SHUIHF LRQDUHD
PHWRGRORJLHLGHFHUFHWDUHúLODHODERUDUHDXQRUPRGHOHWHRUHWLFH
DOH UHOD LLORU GLQWUH VLVWHPXO úFRODU úL VWUDWLILFDUHD UHVSHFWLY
PRELOLWDWHD VRFLDO FX DFFHQW SH PRGDOLW LOH GH GLVWULEXLUH D
LQHJDOLW LORUúFRODUHúLVRFLDOHúLSHIRUPXODUHDXQRUSULQFLSLLGH
UHIRUPDUHDHGXFD LHLúLVRFLHW LL
x 2 DOW GLUHF LH GH VWXGLX úL DQDOL] D IRVW RULHQWDW VSUH
GH]Y OXLUHD DVSHFWHORU LQYL]LELOH DOH RUJDQL] ULL VRFLDOH úL D
SURFHVHORU GH WUDQVPLWHUH D FRQ LQXWXULORU HGXFD LHL SUHFXP úL

VSUH FHUFHWDUHD PRGXOXL GH FRQVWUXF LH D LGHQWLW LORU SHUVRQDOH
DOHHOHYLORUvQúFRDO 
ÌQ SODQ PHWRGRORJLF VH SURPRYHD] WHKQLFLOH VSHFLILFH
DERUG ULORU IHQRPHQRORJLFH HWQRJUDILFH úL VLPEROLFLQWHUDF LR
QLVWHDOHVRFLRORJLHLLQWHUSUHWDWLYH6LWXD LDVRFLDO HVWHUHIHULQ D
DQDOLWLF SULQFLSDO FRQVWkQGvQLQWHUDF LXQLDOHIDFWRULORUVRFLDOL
FDUHYHKLFXOHD] VLPEROXULúLVHPQLILFD LL(OHYLLVXQWSULYL LFD
SHUVRDQH FDUH FUHHD] SUHLDX úL HYDOXHD] VHPQLILFD LL vQ
UDSRUWXULOH YLH LL úFRODUH VDX H[WUDúFRODUH FRWLGLHQH DVLPLOHD] 
WUDQVPLW VDX UHSURGXF GLYHUVH SURFHGHH LQWHUSUHWDWLYH SULQ FDUH
vúL FRQVWUXLHVF SURSULXO VLQH úL FRQIHU VHQV OXPLL GLQ DIDU 
3UREOHPDDFHVWRUFHUFHW ULHVWHGHDUHFRQVWUXLPHWRGHOHIRORVLWH
GH VXELHF L SHQWUX D GHILQL VLWXD LLOH VRFLDOH úL GH D IRUPXOD
JHQHUDOL] ULGHVSUHVWUXFWXULOHLQWHUSUHWDWLYHJHQHUDWHGHDFHVWHD
$9 &LFRXUHO úL DO LL DX XUP ULW OHF LL WHVW UL úL DOWH VLWXD LL
úFRODUH SHQWUX D LGHQWLILFD SURFHGHHOH FRJQLWLYH GH JHQHUDUH úL
DVLPLODUH DOH LQWHUDF LXQLORU úL DOH VHPQLILFD LLORU LQYHVWLWH GH
DFWRULL VRFLDOL vQ GLYHUVH VLWXD LL ÌQ FLXGD XQRU FULWLFL
PHWRGRORJLFH vQGUHSW LWH DGXVH GHPHUVXOXL FDQWLWDWLY úL
DQDOL]HORU VWDWLVWLFH FRQWULEX LD DFHVWHL GLUHF LL OD GH]YROWDUHD
FHUFHW ULORU vQ VIHUD HGXFD LHL D IRVW PRGHVW UHGXFkQGXVH OD
UHSHWDUHD XQRU LGHL EDQDOH HYLGHQWH 2ULHQWDUHD H[FOXVLY VSUH
DQDOL]HOH PLFURVRFLDOH GH WLS VLWXD LRQDO D HOLPLQDW HYLGHQ LHUHD
DVSHFWHORULQGXVHGHRUJDQL]DUHDPDFURVWUXFWXUDO DHGXFD LHL
x ÌQ FRQWUDVW FX DFHDVW GLUHF LH WHRULLOH UHSURGXF LHL
VDX RULHQWDW F WUH GRPHQLXO PDFURVRFLDO DO HGXFD LHL úL DX
vPELQDW IXQGDPHQWDUHD WHRUHWLF úL DQDOL]D HPSLULF $FHVWH
WHRULL IDF HIRUWXO GH D FRQWULEXL OD HODERUDUHD XQHL WHRULL
VRFLRORJLFH JHQHUDOH D HGXFD LHL ILH F LOXVWUHD] SHUVSHFWLYD
FRQIOLFWXDOLVW /RXLV $OWKXVVHU ILH F SUHLDX XQHOH LGHL úL
SULQFLSLL GLQ WHRULLOH FODVLFH DOH OXL 'XUNKHLP VDX :HEHU
%%HUQVWHLQ3%RXUGLHX6%RZOHV+*LQWLV 
$QDOL]kQG LGHRORJLD úL DSDUDWHOH LGHRORJLFH GH VWDW
/ $OWKXVVHU FRQVLGHU F vQ VRFLHWDWHD FDSLWDOLVW ÄUHSURGXF LD
IRU HL GH PXQF FHUH QX QXPDL R UHSURGXF LH D FDOLILF ULL
DFHVWHLDGDUvQDFHODúLWLPSRUHSURGXF LHDVXSXQHULLVDOHID 
 
GHUHJXOLOHRUGLQLLVWDELOLWH«´6LVWHPXOGHvQY PkQWHVWHvQ
VRFLHW LOHPRGHUQHDSDUDWXOLGHRORJLFGHVWDWGRPLQDQWvQWUXFkW
ÄSUHLDFRSLLLGLQWRDWHFODVHOHVRFLDOHGHODJU GLQL úLvQF GH
DWXQFL SULQ QRLOH FD úL SULQ YHFKLOH PHWRGH OH LQVXIO WLPS GH
DQLúLWRFPDLvQDQLLvQFDUHFRSLOXOHVWHFHOPDLÄYXOQHUDELO´«
XQ ÄPRG D IDFH´ WUDYHVWLW vQ LGHRORJLD GRPLQDQW « VDX SXU úL
VLPSOX LGHRORJLD GRPLQDQW ´ ÌQ IHOXO DFHVWD VXQW UHSURGXVH
UDSRUWXULOH GH SURGXF LH DOH IRUPD LXQLL FDSLWDOLVWH GDU vQWUXQ
PRGGLVLPXODWGHLGHRORJLDGRPLQDQW 
2 GLUHF LH SURGXFWLY GH FHUFHWDUH HVWH SURSXV GH 3
%RXUGLHXúL-&3DVVHURQ úLGHF WUH%%HUQVWHLQ 
SHQWUXGH]YROWDUHDXQHLWHRULLDUHSURGXF LHLFXOWXUDOHúLGHF WUH
6 %RZOHV úL + *LQWLV SHQWUX HODERUDUHD XQHL WHRULL D
UHSURGXF LHLVRFLDOH
3HQWUX 3 %RXUGLHX DF LXQHD SHGDJRJLF ÄHVWH vQ PRG
RELHFWLY R YLROHQ VLPEROLF FD LPSXQHUH SULQWUR SXWHUH
DUELWUDU D XQXL DUELWUDU FXOWXUDO´ 6LVWHPXO GH vQY PkQW
DVLJXU FRQGL LLOH LQVWLWX LRQDOH DOH H[HUFLW ULL PXQFLL SHGDJR
JLFH GH WUDQVPLWHUH D FDSLWDOXOXL FXOWXUDO GRPLQDQW úL GH
UHSURGXFHUHDXQXLKDELWXVRPRJHQúLVWDELOODXQQXP UFkWPDL
PDUH SRVLELO GH GHVWLQDWDUL OHJLWLPL DVFXQ]kQG GHSHQGHQ D VD
ID GHUDSRUWXULOHGHSXWHUHúLUHOD LLOHGLQWUHFODVHOHGRPLQDQWH
úLFHOHGRPLQDWH3URGXFWLYLWDWHDPXQFLLSHGDJRJLFHVHP VRDU 
SULQ JUDGXO vQ FDUH DVLJXU IRUPD LD DFHOXL KDELWXV FDUH
FRUHVSXQGHFDSLWDOXOXLFXOWXUDOGRPLQDQWúLFDUHDUHPHQLUHDGH
D PHQ LQH SURGXFH úL UHSURGXFH SR]L LD GRPLQDQW D DFHVWXLD
UHVSHFWLY D VWUXFWXULL GH FODV úL D UDSRUWXULORU GH SXWHUH FDUH vO
IXQGDPHQWHD] 3HQWUX 3 %RXUGLHX VRFLRORJLD HGXFD LHL HVWH
úWLLQ D FDUH VWXGLD] UDSRUWXO GLQWUH UHSURGXF LD FXOWXUDO úL FHD
VRFLDO SULQ LGHQWLILFDUHD úL DQDOL]D FRQGL LLORU vQ FDUH VLVWHPXO
GHHGXFD LHUHSURGXFHVWUXFWXUDUHOD LLORUGHSXWHUHúLDUHOD LLORU
VLPEROLFHGLQWUHFODVHOHVRFLDOH/DED]DRULF UHLUHSURGXFHULVH
DIO SURGXFHUHD DFHORU DJHQ L FDUH DX DVLPLODW H[KDXVWLY úL
GXUDELO KDELWXVXO FDSLWDOXOXL FXOWXUDO GRPLQDQW GHYHQLQG DVWIHO

FDSDELOV JHQHUH]HSUDFWLFLVLPEROLFHúLVRFLDOHSHUIHFWDGDSWDWH
ODVWUXFWXULOHH[LVWHQWH
ÌQ WHRULD VD % %HUQVWHLQ VSUH GHRVHELUH GH %RXUGLHX VH
FRQFHQWUHD] DVXSUDSULQFLSLLORUúLPHFDQLVPHORUWUDQVPLWHULLGH
VLPEROXUL FX DMXWRUXO OLPEDMXOXL SHQWUX DVLJXUDUHD FRQGL LLORU
UHSURGXFHULL FXOWXUDOH 6WUXFWXUD GH FODV VH DVRFLD] FX FRGXUL
GLIHUHQ LDWH ± HODERUDWH VDX UHVWUkQVH ± GH FRPXQLFDUH
ILQDOL]kQGXVHvQVWUXFWXULúLPRGHOHPHQWDOHvQIRUPHVSHFLILFH
DOH FRQúWLLQ HL LQGLYLGXDOH FDUH VWDX OD ED]D DQXPLWRU LGHQWLW L
GHFODV 0RGXULOHGHWUDQVPLWHUHDYDORULORUFXOWXUDOHFRQGXFOD
IRUPDUHD XQHL WLSRORJLL D FXQRúWLQ HORU LQGLYLGXDOH vQFDGUDWH vQ
VWUXFWXUDGHFODV SHFDUHRUHSURGXF
6 %RZOHV úL + *LQWLV IXQGDPHQWHD] WHRULD UHSURGXF LHL
VRFLDOHSHXQSULQFLSLXDOFRUHVSRQGHQ HLH[LVWHQWHvQWUHUHOD LLOH
VRFLDOH GH SURGXF LH úL UHOD LLOH VRFLDOH DOH HGXFD LHL 0RGXO GH
SURGXF LHFDSLWDOLVWSURGXFHQXQXPDLP UIXULFLúLDFHLRDPHQL
FDOLILFD L FDUH vL SHUSHWXHD] H[LVWHQ D $WLWXGLQLOH QRUPHOH úL
PRGHOHOH GH FRPSRUWDUH SURPRYDWH GH úFRDO úL DVLPLODWH GH
HOHYL QX QXPDL F VXQW VLPLODUH FX FHOH DOH YLLWRUXOXL ORF GH
PXQF FL VH VWUXFWXUHD] vQ PRGXUL GH SUH]HQWDUH D VLQHOXL vQ
FRQFHS LLGHVSUHVLQHúLvQLGHQWLW LVRFLDOHGHFODV FDUHFUHHD] 
FRQGL LLOHXQHLDGHFYDWHúLHILFLHQWHLQWHJU ULvQPXQF 
7HRULLOH UHSURGXFHULL VRFLDOH úL FXOWXUDOH DX H[WLQV vQ PRG
FRQVLGHUDELOFkPSXOWHRUHWLFDODQDOL]HORUvQVIHUDHGXFD LHL(OH
RSHUHD] WRWXúLFXXQFRQFHSWGHVXELHFWSDVLYUHFHSWRUFHHDFH
OD vQGUHSW LW SH +$*LURX[ V GH]YROWHRSHUVSHFWLY 
WHRUHWLF vQ FDUH FRUHOHD] PHFDQLVPHOH UHSURGXF LHL VRFLDOH FX
UHOD LLOHDQWDJRQLVWHLGHRORJLFHúLFXOWXUDOHH[LVWHQWHvQúFRDO úL
FDUH DQJDMHD] HOHYLL vQ SURGXFHUHD GH SUDFWLFL úL VHPQLILFD LL
GLYHUJHQWH FDUH vPSLHGLF UHDOL]DUHD LQWHJUDO úL XQLIRUP D
UHSURGXF LHL
7RWRGDW VD SURSXV R vQWRDUFHUH OD SDUDGLJPD WHRUHWLF D
IXQF LRQDOLVPXOXL VWUXFWXUDO úL R vPELQDUH D GLIHULWHORU RULHQW UL
WHRUHWLFH SHQWUX D VH DMXQJH OD R DQDOL] PDL DSURIXQGDW D
SUREOHPHORU HGXFD LHL HOLEHUDW GH SUHVXSR]L LL LGHRORJLFH
 
0 $UFKHU  ÌQ VRFLRORJLD HGXFD LHL DX IRVW OXDWH vQ
FRQVLGHUDUH UDSRUWXULOH GLQWUH HGXFD LH HFRQRPLH VWUXFWXU 
VRFLDO úL FXOWXU úL DXIRVWDQDOL]DWHUHOD LLOHVRFLDOHGLQFDGUXO
HGXFD LHL GDU VW UXLH vQF OLSVD GH OHJ WXU GLQWUH PRGHOHOH
PDFURVWUXFWXUDOH úL FHOH PLFURVWUXFWXUDOH úL WHQGLQ D FRQFX
UHQ LDO DGLIHULWHORUDERUG ULSURSXVH
Ä&HQWUkQG DWHQ LD DVXSUD IDFWRULORU úL PHFDQLVPHORU
H[WHULRDUHúFROLL SLD DIRU HLGHPXQF LQHJDOLW LOHHFRQRPLFH
GLVSDULW LOH FXOWXUDOH vQWUH GLIHULWHOH JUXSXUL VRFLDOH FKHVWLX
QHD LQHJDOLW LORU UHVSLQJH R SUREOHP PDL LPSRUWDQW GDU
YL]LELO vQWUXQ PRG PDL SX LQ GLUHFW FHD D PHFDQLVPHORU
SURSULX]LVH úFRODUH GH VWUXFWXUDUH úL GH FLUFXOD LH D
FXQRúWLQ HORUVXELDFHQWHDFHVWHLGLIHUHQ LHULDUH]XOWDWHORUúL
D FDULHUHORU´ -HDQ&ODXGH )RUTXLQ  $FHDVW OXDUH GH
SR]L LH FDUH P UWXULVHúWH vQ DFHODúL WLPS DPEL LD D FHHD FH D
IRVW QXPLW ÄQRXD VRFLRORJLH D HGXFD LHL´ IRDUWH DSUHFLDW vQ
0DUHD %ULWDQLH SXQH GH IDSW R SUREOHP IXQGDPHQWDO 
HGXFD LD QX vO LPSOLF GRDU SH FHO FDUH R SULPHúWH FL úL SH FHO
FDUHRG (DVHGHVI úRDU vQMXUXOXQXLFRQ LQXWùFRDODQXVH
UH]XP OD DVLJXUDUHD FLUFXOD LHL FRKRUWHORU GH HOHYL (D IDFH V 
FLUFXOH FXQRúWLQ HOH 2U SUHGDUHD QX VH SRDWH IDFH I U 
SUHOHYDUHD GLQ WRWDOLWDWHD FXOWXULL D XQRU DQXPLWH HOHPHQWH
FRQVLGHUDWH FD HVHQ LDOH 2ULFH vQY PkQW VH ED]HD] SH XQ
SULQFLSLXGHUHIHULQ 
6RFLRORJLD HGXFD LHL QX VH UHGXFH GHFL OD R VRFLRORJLH D
HOHYLORU VDX D HGXFDWRULORU HD WUHEXLH V ILH úL R VRFLRORJLH D
FRQ LQXWXULORU
$FHDVWD HVWH WHPDWLFD FH vQFHSkQG GLQ DQLL 
FDUDFWHUL]HD] DúDQXPLWD FXUULFXOXP VRFLRORJ\ GH]YROWDW PDL
DOHV vQ 0DUHD %ULWDQLH 3UREOHPHOH DFHVWHLD VXQW QXPHURDVH vQ
FH IHO VXQW RUJDQL]DWH SDUFXUVXULOH úFRODUH vQ FXUVXUL GH
vQY PkQWFHHIHFWHDQWUHQHD] HOHDWkWvQSODQFRJQLWLYFkWúL
DIHFWLYúLVRFLDO"
'DF U VSXQVXULOH RIHULWH VXQW OD IHO GH GLYHUVH FD úL FHOH
SULYLWRDUHODúDQVHOHGHDFFHVúLGHUHXúLW DOHHOHYLORULQWHUHVXO
ORUFRQVW vQVXEOLQLHUHDIDSWXOXLF DO WXULGHGLVWULEX LDVRFLDO 

D IOX[XULORU GH LQWUDUH úL GH LHúLUH GLQ VLVWHPXO úFRODU H[LVW R
DOW vQWUHEDUHODIHOGHSHUWLQHQW FHDDVXSUDQDWXULLSURFHVXOXL
FDUHVHGHUXOHD] FKLDUvQLQWHULRUXODFHVWXLVLVWHP&RQ LQXWXOúL
RUJDQL]DUHD FXQRúWLQ HORU FDUH VH WUDQVPLW OD úFRDO IRUPD
UHOD LLORU VRFLDOH FDUH VH OHDJ DLFL YDORULOH FDUH VH QHJRFLD] 
DSDU FD R QRX SURYRFDUH FX FDUH VH FRQIUXQW VRFLRORJLL
HGXFD LHL
'DU QX HVWH VLQJXUD 'HMD VH SXQ SUREOHPH OHJDWH GH
YLLWRUXO HGXFD LHL GH QRLOH WHKQRORJLL GH FRPXQLFDUH úL GH
LPSDFWXOORUDVXSUDSURFHVXOXLHGXFD LRQDO
5 VSkQGLUHD WHKQRORJLHL LQIRUPD LRQDOH SDUH PHQLW V 
LQIOXHQ H]H HGXFD LD vQWUR VHULH GH PRGXUL GLIHULWH GLQWUH FDUH
XQHOHDUSXWHDILIXQGDPHQWDOH1RLOHWHKQRORJLLDIHFWHD] QDWXUD
PXQFLL vQORFXLQG XQHOH GLQWUH WLSXULOH GH PXQF XPDQ FX
PDúLQL (ODQXO EUXVF DO VFKLPE ULL WHKQRORJLFH FUHHD] R PDL
UDSLG U VWXUQDUH D RFXSD LLORU GHFkW VD vQWkPSODW YUHRGDW 
(GXFD LDQXPDLSRDWHILSULYLW FDRWUHDSW SUHJ WLWRDUHvQDLQWH
FDLQGLYLGXOV vQFHDS V PXQFHDVF 3HP VXU FHWHKQRORJLD
VHVFKLPE vQPRGQHFHVDUVHVFKLPE SULFHSHULOHúLFKLDUGDF 
HGXFD LDHVWHSULYLW GLQWUXQSXQFWGHYHGHUHSXUYRFD LRQDO±FD
DVLJXUkQG SULFHSHULOH IRORVLWRDUH PXQFLL ± PDMRULWDWHD
REVHUYDWRULORU VXQW GH DFRUG F vQ YLLWRU YD IL QHYRLH GH R
HGXFD LHFRQWLQX GHDOXQJXOvQWUHJLLYLH L
'HRFDPGDW QLPHQLQXúWLHFXSUHFL]LHFDUHYRUILHIHFWHOH
QRLORU WHKQRORJLL DOH LQIRUPD LHL úL FRPXQLFD LLORU 8QLL
VXJHUHD] F HOH YRU GLVWUXJH PXOW PDL PXOWH ORFXUL GH PXQF 
GHFkW VH SUHVXSXQH F YRU FUHD $FHúWLD YRUEHVF GHVSUH ÄVIkU
úLWXO PXQFLL´ 'DF QX YD PDL H[LVWD VXILFLHQW PXQF SO WLW 
GLVSRQLELO LPSOLFD LLOH DFHVWXL IDSW SHQWUX VRFLHWDWHD PRGHUQ 
YRU IL SURIXQGH 0XO L RDPHQL GLQWUH FDUH XQ QXP U WRW PDL
PDUHGHIHPHLvúLGHILQHVFYLD DPDLDOHVvQIXQF LHGHPXQFDSH
FDUHRSUHVWHD] LDUDFHDVWDHVWHHVHQ LDO SHQWUXVHQWLPHQWXOGH
DXWRUHVSHFW
'XS FXP VXEOLQLD] $ *LGGHQV GDF VDU vQWkPSOD FD
VRFLHW LOH V GHYLQ GLQ FH vQ FH PDL ÄQHOXFUDWLYH´ DFHVWH
DWLWXGLQLYRUS UHDGLQFHvQFHPDLDUKDLFHLDUVHQWLPHQWHOHGH
 
GLVSHUDUHúLLQXWLOLWDWHSHFDUHOHFUHHD] úRPDMXOGHMDH[LVWHQWH
VH YRU vQU XW L $LFL HGXFD LD WUHEXLH V úL MRDFH UROXO 'DU QX
SRDWH IL YRUED GHVSUH HGXFD LH vQ VHQVXO UHVWUkQV DO SUHJ WLULL úL
UHFLFO ULL $U WUHEXL V ILH R HGXFD LH OHJDW GH PDULOH YDORUL
XPDQH(GXFD LDDUILDWkWXQPLMORFFkWúLXQVFRSDOGH]YROW ULL
XQHL DXWRHGXFD LL FRPSOHWH úL DXWRQRPH vQ VHUYLFLXO
DXWRDILUP ULL úL DO DXWRvQ HOHJHULL 1X HVWH QLPLF XWRSLF vQ
DFHDVW LGHH FDUH FRUHVSXQGH LGHDOXULORU XPDQH DOH HGXFD LHL
IRUPXODWHGHF WUHILORVRILLHGXFD LHL8QH[HPSOXGHMDH[LVWHQW
HVWHXQLYHUVLWDWHDYkUVWHLDWUHLD
Ä9kUVWD D WUHLD´ HVWH YkUVWD SHQVLRQ ULL RDPHQLORU FDUH DX
UHQXQ DWODPXQFDSO WLW 8QHRULSHQVLRQDUHDHVWHODIHOGHJUHXGH
VXSRUWDWFDúLúRPDMXO±F FLDVWDúLUHSUH]LQW GHIDSW8QLYHUVLWDWHD
YkUVWHLDWUHLDRIHU SHUVRDQHORUvQYkUVW RFD]LDGHDVHHGXFDDúD
FXPGRUHVFGH]YROWkQGXúLRULFHSUHRFXSDUHGRULW 
'DF YLWH]DWHKQRORJLHLLQIRUPD LRQDOHHVWHFkWVHSRDWHGH
UHOHYDQW vQ DVHPHQHD SUREOHPH HD DUH WRWRGDW HIHFWH GLUHFWH
DVXSUDQDWXULLSURFHVXOXLHGXFD LRQDOvQVLQH
'H]YROWDUHDHGXFD LHLvQVHQVXOHLPRGHUQDIRVWOHJDW GH
XQQXP UGHDOWHWUDQVIRUP ULPDMRUHFDUHDXDYXWORFvQVHFROXO
DO;,;OHD
8QD GLQWUH DFHVWHD D IRVW GH]YROWDUHD úFROLL ùFROLOH DX
DS UXWGXS FXPDDU WDW0LFKHO)RXFDXOWFDSDUWHDDSDUDWXOXL
DGPLQLVWUDWLYDOVWDWXOXLÄ3ODQXOGHVWXGLXDVFXQV´VHUHIHUHDOD
GLVFLSOLQ úLODFRQWUROXODVXSUDFRSLLORU
2DGRXDLQIOXHQ DIRVWGH]YROWDUHDWLSDUXOXLúLLQVWDODUHD
ÄFXOWXULLF U LL´'LVWULEX LDGHPDV DF U LORU]LDUHORUúLDDOWRU
PHGLDWLS ULWHDIRVWRWU V WXU GLVWLQFWLY DGH]YROW ULLVRFLHW LL
LQGXVWULDOL]DWH OD IHO FD PDúLQLOH úL IDEULFLOH (GXFD LD VD
GH]YROWDW SHQWUX D DVLJXUD SULFHSHULOH GH D VFULH FLWL úL VRFRWL
FDUHFRQIHUHDXDFFHVXOODOXPHDPHGLLORUWLS ULWH1LPLFQXHVWH
PDLFDUDFWHULVWLFúFROLLGHFkWFDUWHDúFRODU VDXPDQXDOXOúFRODU
ÌQ RSLQLD PXOWRUD WRDWH DFHVWHD VXQW PHQLWH V VH VFKLPEH
RGDW FX IRORVLUHD FUHVFkQG D FRPSXWHUHORU úL D WHKQRORJLLORU
PXOWLPHGLDvQHGXFD LH6DVXV LQXWF ÄDSUR[LPDWLYGLQ

H[SHULPHQWHOH GH WHOHFRPXQLFD LL FDUH DX ORF vQ WHKQRORJLLOH
PXOWLPHGLDvQFXUVGHDSDUL LHvQOXPHDvQWUHDJ LPSOLF HGXFD LD
VDXFHOSX LQDXRFRPSRQHQW HGXFD LRQDO ´ .HQZD\úLFRODE
 9RU vQORFXL RDUH FRPSXWHUXO &'520XOvQUHJLVWUDUHD
YLGHR úL '9' WRW PDL PXOW FDUWHD úFRODU " ùL YRU PDL H[LVWD
úFROLOH vQWUR IRUP FkW GH FkW DVHP Q WRDUH FX FHD GH DVW ]L
DWXQFL FkQG FRSLLL vúL YRU GHVFKLGH FRPSXWHUXO FD V vQYH H PDL
FXUkQGGHFkWV VWHDvQEDQF DVFXOWkQGXOSHSURIHVRU"
6H VSXQH F QRLOH WHKQRORJLL QX GRDU YRU vPERJ L SODQXO
GHVWXGLLH[LVWHQWFLvOYRUVXEPLQDúLWUDQVIRUPD& FLWLQHULLGH
D]L GHMD FUHVF vQWUR VRFLHWDWH GHSHQGHQW GH PHGLD úL GH
LQIRUPD LH úL VXQW PXOW PDL IDPLOLDUL FX WHKQRORJLLOH HL GHFkW
PDMRULWDWHDDGXO LORULQFOXVLYSURIHVRULLORU8QLLYRUEHVFGHVSUH
R ÄUHYROX LH D FODVHL´ DSDUL LD ÄUHDOLW LL YLUWXDOH GHVNWRS´ úL
VDO GHFODV I U SHUH L
/D IHO FD vQ PXOWH DOWH GRPHQLL DOH YLH LL VRFLDOH FRQWHP
SRUDQH SLH HOH úL WHKQRORJLLOH LQIRUPD LRQDOH H[HUFLW LQIOXHQ H
PDMRUH DVXSUD VFKLPE ULL HGXFD LRQDOH 5HIRUPHOH VLVWHPXOXL
úFRODU DX IRVW LQIOXHQ DWH GH SUHVLXQLOH ILQDQFLDUH UHVWULFWLYH DOH
JOREDOL] ULL &RPHUFLDOL]DUHD úL PDUNHWL]DUHD HGXFD LHL UHIOHFW 
GH DVHPHQHD DVWIHO GH SUHVLXQL ùFROLOH VXQW vQ FXUV GH
ÄUHWHKQRORJL]DUH´ FDP vQ DFHODúL PRG FD úL FRUSRUD LLOH GH
DIDFHUL
0XO L GLQWUH SDUWHQHULL FDUH YRU S WUXQGH vQ GRPHQLXO
HGXFD LHL YRU IL SUREDELO RUJDQL]D LL DOH F URU UHOD LL FX
vQY PkQWXO HUDX vQDLQWH PDUJLQDOH VDX LQH[LVWHQWH 3ULQWUH
DFHVWHDVHQXP U FRPSDQLLGHWUDQVPLVLXQLSULQFDEOXILUPHGH
VRIWZDUH JUXSXUL GH WHOHFRPXQLFD LL SURGXF WRUL GH ILOPH úL
IXUQL]RULGHHFKLSDPHQWH$FHVWHDQXúLYRUOLPLWDLQIOXHQ DGRDU
ODúFROLúLXQLYHUVLW L'HMDHOHIRUPHD] RSDUWHGLQFHHDFHVH
QXPHúWHÄHGXWDLQPHQW´XQIHOGHLQGXVWULHSDUDOHO DHGXFD LHL
OHJDW GH LQGXVWULD GH VRIWZDUH vQ JHQHUDO GH PX]HH UH]HUYD LL
úWLLQ LILFHúL]RQHPHPRULDOH
(VWH GHRFDPGDW R vQWUHEDUH GHVFKLV GDF QRLOH WHKQR
ORJLL YRU DYHD LPSOLFD LLOH UDGLFDOH DVXSUD HGXFD LHL SH FDUH OH
SUHFRQL]HD] XQLL&ULWLFLLDXDU WDWF FKLDUGDF DXFRQVHFLQ H
 
PDMRUH DFHVWHD SRW DYHD FD HIHFW DGkQFLUHD LQHJDOLW LORU HGX
FD LRQDOH 6 U FLD LQIRUPD LRQDO VDU SXWHD DG XJD OLSVXULORU
PDWHULDOHFDUHDXGHRELFHLXQHIHFWDWkWGHLPSRUWDQWDVXSUDvQ
Y PkQWXOXL0RPHQWDQVDODGHFODV I U SHUH LSDUHGHVWXO
GH vQGHS UWDW ÌQWUH WLPS PXOWH úFROL úL XQLYHUVLW L VXIHU GH
OLSV GHIRQGXULúLGHLJQRUDQ GLQSDUWHDFHORUODO L

ùWLLQ D
ùWLLQ D D SDUFXUV VHFROH GH GH]YROWDUH úL GH PDWXUL]DUH
S WUXQ]kQG WRW PDL DGkQF vQ HVHQ D LQWLP D OXPLL vQFRQMXU 
WRDUH ÌQ XOWLPHOH GHFHQLL úWLLQ D úLD vQGUHSWDW DWHQ LD vQWUXQ
PRG WRW PDL RUJDQL]DW úL VLVWHPDWLF DVXSUD HL vQVHúL 1XPHURúL
VDYDQ L úL PXOWH GLVFLSOLQH úWLLQ LILFH VH FRQFHQWUHD] DVXSUD
FHUFHW ULL úWLLQ HL 0LL GH DUWLFROH VWXGLL úL PRQRJUDILL VXQW
GHGLFDWHDQDOL]HLSURSULLORUHLSUREOHPH
6D VXEOLQLDW GH PXOWH RUL F úWLLQ D HVWH XQ IHQRPHQ
FRPSOH[úLPXOWLODWHUDO$LFLUH]LG úLXQDGLQFDX]HOHSULQFLSDOH
SHQWUX FDUH SkQ DFXP úWLLQ HL QX L VD GDW R GHILQL LH
H[KDXVWLY JHQHUDO YDODELO &X WRDWH HIRUWXULOH GHSXVH
UH]XOWDWHOH DUDW F GHILQL LLOH GDWH DFHVWXL IHQRPHQ FX JUHX DU
SXWHDILUHGXVHODXQDVLQJXU 
ÌQ DFHVW FD] QX HVWH OLSVLW GH LPSRUWDQ IDSWXO F úWLLQ D
HVWH vQ DFHODúL WLPS VLVWHP GH FXQRúWLQ H WHRULL úL PHWRGH úL
IRUP D FRQúWLLQ HL VRFLDOH SURGXV VSLULWXDO JHQHUDO DO GH]YRO
W ULL VRFLDOH úL VIHU VSHFLILF D GLYL]LXQLL VRFLDOH D PXQFLL
LQVWLWX LHVRFLDO úLLQVWUXPHQWGHFRQGXFHUHDGH]YROW ULLVRFLDOH
HWF ÌQ XOWLPHOH GHFHQLL úWLLQ D D GHYHQLW RELHFW DO XQRU LQWHQVH
FHUFHW UL vQ FDOLWDWHD HL GH IRU GH SURGXF LH QHPLMORFLW IDSW
GDWRUDWLQWU ULLGLUHFWHDúWLLQ HLvQVIHUDSURGXF LHL
8QLL DXWRUL vQFHDUF V VLQWHWL]H]H DFHDVW PXOWLODWHUDOLWDWH
D úWLLQ HL úL V UHGXF FHUFHWDUHD HL vQ SULQFLSDO OD XUP WRDUHOH
WUHLDVSHFWH
D DVSHFWXO WHRUHWLF FDUH YL]HD] úWLLQ D FD VLVWHP GH
FXQRúWLQ HFDIRUP DFXQRDúWHULLVRFLDOH
E FDJHQDQXPHDOGLYL]LXQLLVRFLDOHDPXQFLL

F FDDSOLFDUHSUDFWLF DUH]XOWDWHORUúWLLQ HLDGLF UROXO
VRFLDODODFHVWHLD
$FHVWH WUHL DVSHFWH LQVHSDUDELO OHJDWH vQWUH HOH QX SRW IL
vQ HOHVHFRUHFWGDF VXQWSULYLWHL]RODW
-RKQ%HUQDOPDUHOHFXQRVF WRUDOúWLLQ HLFDUHDFRQVDFUDW
RSHUH IXQGDPHQWDOH FHUFHW ULL DFHVWHLD FRQVLGHU LQXWLOH vQFHU
F ULOHGHDGHILQLúWLLQ D
ÌQORFXOXQHLGHILQL LLDúWLLQ HLHOVDPXO XPLWV RIHUHR
LPDJLQH FXSULQ] WRDUH D WU V WXULORU úL DVSHFWHORU HL SULQFLSDOH
V VWDELOHDVF OHJLW LOHHLIXQGDPHQWDOHÌQFRQFHS LDVDúWLLQ D
WUHEXLH vQ HOHDV R GDW FD LQVWLWX LH DGLF RUJDQL]D LH GH
RDPHQL FDUH vQGHSOLQHVF vQ VRFLHWDWH DQXPLWH VDUFLQL DSRL FD
PHWRG DGLF DQVDPEOXGHSULQFLSLLúLGHUHJXOLQHFHVDUHSHQWUX
GH]Y OXLUHDXQRUDVSHFWHúLOHJLW LQRLDOHQDWXULLúLVRFLHW LLvQ
DOWUHLOHDUkQGFDDFXPXODUHGHWUDGL LLvQúWLLQ vQDOSDWUXOHD
UkQGFDIDFWRULPSRUWDQWSHQWUXGH]YROWDUHDSURGXF LHLúLvQ
ILQH FD L]YRU GH LGHL JHQHUDOH úL SULQFLSLL ILORVRILFH GHVSUH
OXPH -RKQ%HUQDO 
,VWRULD úWLLQ HL D IRVW FRQIUXQWDW vQ UHSHWDWH UkQGXUL FX
DVHPHQHD VLWXD LL 0DWHPDWLFD VRFLRORJLD HSLVWHPRORJLD R
GRYHGHVF HORFYHQW 6LWXD LD GHYLQH úL PDL FRPSOH[ GDWRULW 
QRLORU úL LPSRUWDQWHORU WU V WXUL DOH úWLLQ HL DS UXWH vQ HWDSD
DFWXDO vQVSHFLDOGDWRULW WUDQVIRUP ULLHLvQRSHU FROHFWLY 
$O WXULGHWHUPHQXOGHúWLLQ VHIRORVHúWHWRWPDLPXOWFHO
GHDFWLYLWDWHúWLLQ LILF $FHVWDHVWHXQLQGLFLXDWkWDOIDSWXOXLF 
FHUFHWDUHDúWLLQ HLGHYLQHWRWPDLFRPSOH[ FkWúLDOXQHLPDLPDUL
S WUXQGHULvQSURIXQ]LPHDHL'LILFXOW LOHUH]LG vQDFHVWFD]vQ
LQVXILFLHQWDSUHFL]DUHDFHHDFHHVWHFRPXQúLFHHDFHHVWHGLVWLQFW
vQFRQ LQXWXOFHORUGRLWHUPHQLvQIDSWXOF GHUHJXO DFHúWLDVXQW
IRORVL LDOWHUQDWLYI U GHOLPLW ULOHQHFHVDUH
$FHVWDHVWHPRWLYXOSHQWUXFDUHSURSXQHPDFFHS LDSRWULYLW
F UHLD ÄúWLLQ D HVWH R IRUP VSHFLILF GH DFWLYLWDWH XPDQ XQ
SURFHVFUHDWRUGHGREkQGLUH FXDMXWRUXOPHWRGHORUFRUHVSXQ] WRDUH 
DQRLFXQRúWLQ HGHHODERUDUHDXQRULGHLQRLFDUHUHIOHFW OXPHD
vQ PRG RELHFWLY úL VXQW YHULILFDWH vQ SUDFWLF ´ 1LNR ,DKLHO
 SHFkQGDFWLYLWDWHDúWLLQ LILF VLQWHWL]HD] DWkWVSHFLILFXO
 
úWLLQ HL FD VLVWHP GH FXQRúWLQ H FDUH VOXMHVF FD ÄPDWHULDO´ FD
ED] SHQWUXDFXPXODUHDGHQRLLQIRUPD LLúWLLQ LILFHFkWúLvQVXúL
VSHFLILFXOSURGXF LHLDFHVWRULQIRUPD LL
3ULQ XUPDUH QX WUHEXLH V RSXQHP úWLLQ D FD VLVWHP GH
FXQRúWLQ H DFWLYLW LL úWLLQ LILFH FX SURFHV GH ÄSURGXFHUH´ D
FXQRúWLQ HORU
ùWLLQ DFDVLVWHPGHFXQRúWLQ HH[LVW FDIDSWUHDOvQDLQWHD
úLvQWLPSXOSURFHVXOXLDFWLYLW LLúWLLQ LILFHúLFDUH]XOWDWDOV X
&XQRúWLQ HOHúWLLQ LILFHSDUWLFLS ODSURFHVXOFHUFHW ULLúWLLQ LILFH
DWkWFDPDWHULDOGHSOHFDUH ODÄLQWUDUHD´vQVLVWHPXOFHUFHW ULL 
FkWúLFDUH]XOWDW ODÄLHúLUH´ 'HFLúWLLQ DHVWHVLPXOWDQ
x VLVWHP GH FXQRúWLQ H FDUH VHGH]YROW SHUPDQHQWGDUvúL
S VWUHD] FRQWLQXXúLFDUDFWHUXOV XGHvQWUHJ5HYROX LDvQWUXQ
GRPHQLXDOúWLLQ HLGHWHUPLQ VFKLPE ULvQFHOHODOWHGRPHQLLDOH
FXQRDúWHULL1RXDWHRULHQXVHDO WXU PHFDQLFFLVHLQWHJUHD] 
RUJDQLFFDRFRPSRQHQW QRX vQvQWUHJXOVLVWHPDOúWLLQ HL
x R IRUP VSHFLILF GH DFWLYLWDWH XPDQ FDUH DU SXWHD IL
GHVFULV FD ÄSURGXF LH GH XQ WLS GHRVHELW FD SURGXF LH D XQXL
DQXPLW IHO GH YDORUL VSLULWXDOH FD SURGXF LH GH FXQRúWLQ H
VSHFLILFH$FHDVW DFWLYLWDWHVHGHVI úRDU vQLQVWLWX LLFRUHVSXQ
] WRDUH FDUH SRVHG R DQXPLW VWUXFWXU úL vQWUH LQ UHOD LL
VRFLDOH´ 1LNR,DKLHO 
&D SDUWH FRPSRQHQW D VWUXFWXULL VRFLHW LL úWLLQ D HVWH R
IRUP VSHFLILF GHDFWLYLWDWHXPDQ RSURGXF LHGHXQWLSDSDUWH
FDUH FUHHD] QRL FXQRúWLQ H úWLLQ LILFH &XQRúWLQ HOH úWLLQ LILFH
FRQVWLWXLH WRWRGDW R SDUWH GLQ HOHPHQWHOH IXQGDPHQWDOH DOH
DFHVWHLDFWLYLW LVRFLDOHVSHFLILFH
'LQSXQFWGHYHGHUHVRFLRORJLFúWLLQ DQXHVWHGHFLVLPSO 
FXQRDúWHUHFLRLQVWLWX LHVRFLDO VSHFLILF vQFDUHVHUHDOL]HD] 
DFWLYLWDWHD úWLLQ LILF úL vQ FDGUXO F UHLD VH VWDELOHVF DQXPLWH
UHOD LL VRFLDOH $FHVWH UHOD LL VH PDQLIHVW vQVWUXFWXUDDFWLYLW LL
úWLLQ LILFHvQWUHDFWLYLWDWHDúWLLQ LILF úLGLIHULWHOHFRPSRQHQWHDOH
VWUXFWXULL VRFLHW LL vQWUH DFWLYLWDWHD úWLLQ LILF úL VLVWHPXO YLH LL
VRFLDOHFDvQWUHJ


ùWLLQ DQXHVWHFHYDH[WHULRUVRFLHW LLFLRFRPSRQHQW DHL
HVHQ LDO úLQHFHVDU 6LVWHPXOYLH LLVRFLDOHH[HUFLW RLQIOXHQ 
DWkW DVXSUD GH]YROW ULL úWLLQ HL FD SURFHV GH FXQRDúWHUH FkW úL
DVXSUD HOHPHQWHORU úWLLQ HL FD LQVWLWX LH VRFLDO DVXSUD vQWUHJLL
HLVWUXFWXUL
ÌQ SUH]HQW GDU úL vQ YLLWRU SRQGHUHD VSHFLILF D úWLLQ HL vQ
VWUXFWXUD VRFLHW LL YD FUHúWH FRQWLQXX LQWHUDF LXQLOH HL FX WRDWH
FHOHODOWH GRPHQLL VH YRU FRQVROLGD IXQF LLOH HL VRFLDOH VH YRU
DPSOLILFDYDVSRULLQIOXHQ DHLDVXSUDIXQF LRQ ULLúLGH]YROW ULL
VRFLHW LL FD vQWUHJ 6LVWHPXO VRFLDO úL ILHFDUH FRPSRQHQW D
DFHVWXL VLVWHP IRUPHD] PHGLXO VRFLDO FDUH DF LRQHD] DVXSUD
IXQF LRQ ULL úL GH]YROW ULL DFWLYLW LL úWLLQ LILFH úL vQ FDUH VH
UHDOL]HD] IXQF LDVRFLDO DúWLLQ HL
'DF IXQF LD HXULVWLF D úWLLQ HL FRQVW vQ FRQWLQXDUHD
YDORULILF ULL vQ SURFHVXO FXQRDúWHULL úWLLQ LILFH D FXQRúWLQ HORU
GREkQGLWH vQ XUPD DFWLYLW LL úWLLQ LILFH GH FHUFHWDUH IXQF LD HL
VRFLDO FRQVW vQ D IDFH XWLOL]DELOH vQ vQWUHDJD SUDFWLF 
FXQRúWLQ HOH GHVSUH OHJLW LOH QDWXULL VRFLHW LL JkQGLULL XPDQH
$FHVW URO IXQF LRQDO vL HVWH ÄSUHGHVWLQDW´ SULQ VSHFLILFXO V X úL
SULQ ORFXO SH FDUH vO RFXS vQ VWUXFWXUD VRFLHW LL FD ÄSURGX
F WRU´úLÄIXUQL]RU´GHLQIRUPD LHúWLLQ LILF 
ÌQWUXQVWXGLXFRQVDFUDWVRFLRORJLHLúWLLQ HLúLVRFLRORJLHL
FXQRDúWHULL * 1DPHU  GLVWLQJkQG úL GHVFULLQG SDWUX
GLUHF LL vQ GH]YROWDUHD VRFLRORJLHL úWLLQ HL SUH]LQW úL DQDOL]HD
] GHIDSWvQV úLVRFLRORJLDúWLLQ HL
x 3ULPD GLUHF LH 2 VRFLRORJLH HPSLULF D úWLLQ HL
'H]YROWDUHD VRFLRORJLHL HPSLULFH D úWLLQ HL HVWH UH]XOWDWXO
OXFU ULORU OXL 5. 0HUWRQ vQ FDUH WUDWHD] FRQIOLFWHOH GLQWUH
úWLLQ úL VRFLHWDWH úL DO FHUFHW ULORU HPSLULFH vQWUHSULQVH GH 7
3DUVRQV DVXSUD LQVWLWX LHL úWLLQ LILFH &RQFHSWXO GH ÄLQVWL
WX LRQDOL]DUH D úWLLQ HL´ XWLOL]DW GH 3DUVRQV HVWH UH]XOWDWXO
FHUFHW ULLRUJDQL] ULLDFWLYLW LLúWLLQ LILFHúLDFRPXQLF ULLGLQWUH
RDPHQLLGHúWLLQ 
x $GRXDGLUHF LH2VRFLRORJLHHPSLULF DúWLLQ HLFDUHVH
GH]YROW FXP DUDW 0HUWRQ  SH ED]D SULRULW LL
GHVFRSHULULORU úWLLQ LILFH &X OXFUDUHD 3ULRULHWLHV LQ 6FLHQWLILF
 
'LVFRYHU\ D OXL 0HUWRQ VH UHLD SH R ED] QRX FHUFHWDUHD
VRFLRORJLF D úWLLQ HL FX XQ OXQJ FDOHQGDU DO GLVFX LLORU GHVSUH
SULRULWDWHDGHVFRSHULULORUúLVHWUDWHD] LQVWLWX LRQDOL]DUHDúWLLQ HL
FDIDFWRUDOUHFXQRDúWHULLDFHVWHLSULRULW L
x $WUHLDGLUHF LH2VRFLRORJLHDúWLLQ HLFDUHVHGH]YROW 
vQSHULRDGDúLFDUHSULYHúWHúWLLQ DFDVXEVLVWHPVRFLDO
5HPDUF PvQDFHVWFRQWH[WOXFUDUHDOXL16WRUHU6LVWHPXOVRFLDO
DO úWLLQ HL vQ FDUH úWLLQ D HVWH vQ HOHDV FD XQ VXEVLVWHP DO
vQWUHJXOXL VLVWHP DO VRFLHW LL vQ VHQVXO FRQFHSWXOXL GH VLVWHP
VRFLDOGDWGH73DUVRQV6WRUHUSRUQHúWHGHODDQDOL]DVRFLRORJLF 
D úWLLQ HL FD SURIHVLH GH OD FHUFHWDUHD VRFLRORJLF D FUHD LHL
úWLLQ LILFH(OFRQVWUXLHúWHXQVLVWHPGHQRUPHGHFRPSRUWDPHQWvQ
úWLLQ FDUHDVHUYLWXOWHULRUODDOWHHODERU UL
x $ SDWUD GLUHF LH 2 VRFLRORJLH D úWLLQ HL GHGLFDW 
DVSHFWXOXL FRJQLWLY DO DFWLYLW LL úWLLQ LILFH $FHDVW GLUHF LH GH
GH]YROWDUH D VRFLRORJLHL úWLLQ HL HVWH LOXVWUDW FHO PDL ELQH GH
-0=LPDQ  'XS S UHUHD OXL 1DPHU =LPDQ GHS úHúWH
GLVWLQF LD GLQWUH úWLLQ FD úL FXQRDúWHUH FD DFWLYLWDWH úL FD
LQVWLWX LH VRFLDO IRORVLQG FRQFHSWXO XQLILFDWRU GH ÄFRQVHQV´
LGHQWLWDWH D PRGXOXL GH D JkQGL 3HQWUX =LPDQ GRDU
FXQRúWLQ HOH ÄXQDQLPH´ VXQW VLJXUH úL DXWHQWLFH &D XUPDUH
RSLQLDSXEOLF UHSUH]LQW FULWHULXODGHY UXOXL$FHDVW FRQFOX]LH
GHULY vQVSHFLDOGLQFRQFHS LDDXWRUXOXLSRWULYLWF UHLDRúWLLQ 
ÄPDL XQDQLP ´ HVWH PDL DGHY UDW GHFkW R úWLLQ ÄPDL SX LQ
XQDQLP ´'HIDSWvQV QXÄXQDQLPLWDWHD´VWDELOHúWHFRQ LQXWXO
GH DGHY U FL GRDU GLQ DGHY U SRDWH L]YRUv XQDQLPLWDWHD
DXWHQWLF 
ÌQ XOWLPXO WLPS vQ VRFLRORJLD úWLLQ HL VH PDQLIHVW R
WHQGLQ DFFHQWXDW UHSUH]HQWDW GH GH]YROWDUHD VRFLRORJLHL
FXQRDúWHULLúWLLQ LILFHFDSDUWHHVHQ LDO úLvQFHOPDLvQDOWJUDG
UHSUH]HQWDWLY D VRFLRORJLHL úWLLQ HL úL FRQIUXQWDUHD FX
FRQFHS LLOH WUDGL LHL OXL 0HUWRQ FDUH UHGXF VRFLRORJLD úWLLQ HL
ODFHUFHWDUHDHOHPHQWHORUH[WUDFRJQLWLYHGLQDFWLYLWDWHDúWLLQ LILF 
:KLWOH\:HLQJDUW.LQJ :KLWOH\DUDW F UHGXFHUHDFHUFHW ULORU
vQWUHSULQVHGHVRFLRORJLDúWLLQ HLODUHOD LLOHúLSURFHVHOHVRFLDOHúL
LJQRUDUHD DVSHFWXOXL FRJQLWLY DO DFWLYLW LL RDPHQLORU GH úWLLQ 

VXQWWLSLFHúLSHQWUXVRFLRORJLDDPHULFDQ DúWLLQ HLvQIUXQWHFX
0HUWRQ :HLQJDUW HYLGHQ LD] IDSWXO F SDUDGLJPHOH DX
HFKLYDOHQWXO ORU LQVWLWX LRQDO vQ HOLWD úWLLQ LILF 3URFHVHOH
FRJQLWLYH úL QLYHOXO LQVWLWX LRQDO DO úWLLQ HL DU IL OHJDWH UHFLSURF
3HQWUX 6 &ROH GRPHQLXO GH FHUFHWDUH DO VRFLRORJLHL úWLLQ HL vO
FRQVWLWXLH UHOD LLOH VRFLDOH FDUH DF LRQHD] DVXSUD SURFHVHORU GH
GHVFRSHULUHYDORULILFDUHúLU VSkQGLUHDLGHLORUúWLLQ LILFH
3ULQ OXFUDUHD VD 6WUXFWXUD UHYROX LLORU úWLLQ LILFH 7KRPDV
.XKQÄDOHJDOL]DWU ]YU WLUHDVRFLRORJLORUvPSRWULYDOXL0HUWRQ´
.XKQ úL XUPDúLL V L FDUH SULQ OXFU ULOH ORU DX GHVFKLV R HWDS 
QRX vQ VRFLRORJLD úWLLQ HL DFFHQWXHD] DVSHFWXO FRJQLWLY DO
úWLLQ HL úL FRUHOHD] VFKLPE ULOH GLQ VWUXFWXULOH FRJQLWLYH FX
IHQRPHQHOHVRFLDOHúLSVLKRVRFLDOH
ÌQ DIDUD DVSHFWHORU GHMD WUDWDWH VH LPSXQH DWHQ LHL
SUREOHPDDWkWGHLPSRUWDQW DLQVWLWX LRQDOL] ULLúWLLQ HL'XS 
S UHUHD PXOWRU RDPHQL GH úWLLQ HODERUDUHD XQHL FRQFHS LL
VRFLRORJLFHDVXSUDúWLLQ HLHVWHGHQHFRQFHSXWI U D LQHVHDPD
GHXQXOGLQWUHIUDJPHQWHOHVDOHHVHQ LDOHúLDQXPHLQWHUSUHWDUHD
LQVWLWX LRQDO 
2DUHFHUFHWDUHDúWLLQ HLFDLQVWLWX LHVRFLDO HVWHVLQRQLP 
FX LQYHVWLJDUHD LQVWLWX LRQDOL] ULL DFWLYLW LL úWLLQ LILFH"
1XPHURúL VSHFLDOLúWL FRQVLGHU F DQDOL]D LQVWLWX LRQDOL] ULL
úWLLQ HLHVWHRSDUWHDFHUFHW ULLúWLLQ HLFDLQVWLWX LHVRFLDO 
$$ 7LWPRQDV  SULYHúWH úWLLQ D vQ FDOLWDWHD HL GH
LQVWLWX LH VRFLDO FD SH XQ VXEVLVWHP FRPSOH[ DO VRFLHW LL
DS UXWODXQPRPHQWGDWvQGHFXUVXOLVWRULHLDYkQGRGH]YROWDUH
SURSULH$XWRUHJODUHDVDVHUHDOL]HD] SULQLQWHUPHGLXOUHOD LLORU
RUJDQL]DWRULFHRULHQW ULORUYDORULFHúLQRUPHORUFRQGL LRQDWHGH
IXQF LDVSHFLILF DDFHVWXLVXEVLVWHP±SURGXFHUHDGHFXQRúWLQ H
QHFHVDUH VLVWHPXOXL VRFLDO &RQFHSWXO GH ÄLQVWLWX LRQDOL]DUH D
DFWLYLW LLúWLLQ LILFH´DUSXWHDILGHILQLWFDSURFHVGHGREkQGLUHúL
PHQ LQHUH GH F WUH úWLLQ D VWDWXWXOXL GH LQVWLWX LH VRFLDO ÌQ
GH]YROWDUHDHLúWLLQ DDSDUFXUVúLXQVWDGLXSUHLQVWLWX LRQDOFkQG
vQF QXSRVHGDVWDWXWXOGHLQVWLWX LHVRFLDO ÌQHYROX LDVDúWLLQ D
 
D FXQRVFXW úL IRUPH LQVWLWX LRQDOH QHDGHFYDWH HVHQ HL VDOH
$FWXDOD HWDS GH GH]YROWDUH D úWLLQ HL FD LQVWLWX LH VRFLDO VH
FDUDFWHUL]HD] SULQRULHQWDUHDVDWRWPDLFDWHJRULF VSUHRP
ÌQDQDOL]DSURFHVXOXLGHLQVWLWX LRQDOL]DUHDúWLLQ HLWUHEXLH
LQXWVHDPDGH
x LQVWLWX LRQDOL]DUHD SURIHVLRQDO úL FRJQLWLY D úWLLQ HL
FDUHDUHXQFDUDFWHUVRFLDO
x LQVWLWX LRQDOL]DUHDRUJDQL]DWRULFRVRFLDO SURIHVLRQDO D
úWLLQ HL úL GH FHOHODOWH IHQRPHQH DOH LQVWLWX LRQDOL] ULL VSHFLILF
VRFLDOHVDXSURIHVLRQDOHDúWLLQ HL
x LQVWLWX LRQDOL]DUHD vQ úWLLQ DWkW OD QLYHO PDFUR FkW úL
PLFURGDUúLODQLYHOXOVSD LXOXLGHMRFGLQWUHHOH
x LQVWLWX LRQDOL]DUHD GLIHULWHORU QLYHOH LHUDUKLFH DOH VIHUHORU
GHFHUFHWDUHúWLLQ LILF GRPHQLXVSHFLDOLWDWHGLVFLSOLQ 
x LQVWLWX LRQDOL]DUHDIRUPDO úLLQIRUPDO 
x DVSHFWHOH SR]LWLYH úL QHJDWLYH DOH LQVWLWX LRQDOL] ULL
LQVWLWX LRQDOL]DUHGHWLSSR]LWLYVDXQHJDWLYIRUPHLQVWLWX LRQD
OL]DWHDGHFYDWHúLLQDGHFYDWH 
x DVSHFWHOHVXELHFWLYHúLRELHFWLYHDOHLQVWLWX LRQDOL] ULL
x DVSHFWHOHVWDWLFHúLGLQDPLFHDOHLQVWLWX LRQDOL] ULLúWLLQ HL
x DVSHFWHOH VLQFURQLFH úL GLDFURQLFH DOH LQVWLWX LRQDOL] ULL
OXkQGvQFRQVLGHUDUHHYROX LDHLLVWRULF úLSHUVSHFWLYHOHVDOH
$YkQG R vQVHPQ WDWH GHRVHELW SHQWUX HILFLHQ D FHUFHW ULL
úWLLQ LILFH FRQVROLGDUHD LQVWLWX LRQDO DGHFYDW D DFWLYLW LL
úWLLQ LILFHUHSUH]LQW RSUREOHP HVHQ LDO DFRQGXFHULLúWLLQ HLúL
DSROLWLFLLvQGRPHQLXOúWLLQ HL

5HOLJLD
1X H[LVW R GHILQL LH D UHOLJLHL FDUH V VH EXFXUH GH
XQDQLPLWDWH vQ UkQGXO FHUFHW WRULORU úL XQLL GLQWUH HL DX YRUELW
FKLDU GH XQ ©7XUQ %DEHOª DO GHILQL LLORU < /DPEHUW 
ÌQWUDGHY UHVWHJUHXGHL]RODWvQWRWDOLWDWHGHILQL LDUHOLJLRVXOXL
GH DQDOL]D DFHVWXLD LDU GHILQL LLOH SURSXVH UHIOHFW vQ PRG
LQHYLWDELO RULHQW ULOH GH FHUFHWDUH DOH DXWRULORU ORU 3H GH DOW 
SDUWH FXP UHOLJLD VH PDQLIHVW vQ PRGXUL GLIHULWH R GHILQL LH

WUHEXLHV vQFHUFHV VXEVXPH]HXQXLVLQJXUFRQFHSWRYDULHWDWH
IHQRPHQDO D UHOLJLRVXOXL DGLF V FRQYLQ DQDOL]HL GLIHULWHORU
UHOLJLL H[LVWHQWH úL V QX ILH XQLODWHUDO GHSHQGHQW GH R UHOLJLH
GDW GHFUHúWLQLVPVSUHH[HPSOX ([LVW UHOLJLLI U vQWHPHLHWRU
úLI U IXQF LLUHOLJLRDVH KLQGXLVPXO UHOLJLLI U XQ'XPQH]HX
VXSUHP úL I U SUHR L EXGLVPXO UHOLJLL I U FUHGLQ H SUHFLVH
D[DWHvQPRGGHRVHELWSHXQULWXDO UHOLJLDURPDQ DQWLF 
ÌQV úL GLILFXOWDWHD GH D WUDGXFH FXYkQWXO UHOLJLH vQ XQHOH
OLPELGHPRQVWUHD] QHFHVLWDWHDGHDLQFOXGHvQFDGUXOUHIOHF LHL
VRFLRORJLFHDVXSUDUHOLJLRVXOXLRFHUFHWDUHGHVHPDQWLF LVWRULF 
FHHD FH vQ HOHJHP QRL SULQ UHOLJLH HVWH XQ FRQVWUXFW VRFLDO FX R
DQXPLW LVWRULH
(WLPRORJLDvQV úLDFXYkQWXOXLUHOHJHUHOD&LFHUR DUHOXD
FXVFUXSXOR]LWDWHDUHFXOHJH VDXUHOLJDUHOD/DFWDQ LX DUHOHJD 
HVWH H]LWDQW FKLDU GDF XQLL vQFOLQ SHQWUX FHD GLQWkL FDUH
SHUPLWHGXS FXPDDU WDW++DW]IHOG GHILQLUHDUHOLJLHL
FDÄDFWLYLWDWHVLPEROLF WUDGL LRQDO ´3HGHDOW SDUWHWHUPHQXO
GH UHOLJLH VH VLWXHD] vQWUXQ XQLYHUV VHPDQWLF vQ FDUH VH
GHILQHúWH SULQ UDSRUWDUH OD DO L WHUPHQL VXSHUVWL LH HUH]LH
FUHGLQ QHFUHGLQ « DFHVWH GLIHUHQ LHUL DYkQG GH FHOH PDL
PXOWHRULUROXOGHDRSXQHXQUHOLJLRVYHULWDELOID GHFHHDFHQX
SDUHGHPQGHDSULPLXQDVHPHQHDFDOLILFDWLY UHOLJLRVXOSXWkQG
HOvQVXúLV ILHGHVFDOLILFDWvQQXPHOHFUHGLQ HL ÌQVIkUúLWVXQW
PDLPXOWHSXQFWHGHYHGHUHGLVFLSOLQDUHSRVLELOHSHQWUXDGHILQL
UHOLJLRVXOGHILQL LDVRFLRORJLF DUHOLJLRVXOXLFDUHQHLQWHUHVHD] 
DLFLQXH[FOXGHDOWHSHUVSHFWLYH
ÌQIXQF LHGHSULYLOHJLHUHDDFHHDFHIDFHUHOLJLDDIXQF LLORU
VRFLDOHSHFDUHOHvQGHSOLQHúWHVDXDFHHDFHHVWHHDDVXEVWDQ HL
VDOH DMXQJHP OD GHILQL LL QXPLWH IXQF LRQDOH VDX VXEVWDQWLYH
DOH UHOLJLLORU $FHVWH GRX UHJLVWUH GH GHILQL LL FX DYDQWDMHOH úL
LQFRQYHQLHQWHOH UHVSHFWLYH QX HSXL]HD] WRWXúL FKHVWLXQHD úL
YRPVSXQHGHFHQLVHSDUHQHFHVDUV GHS úLPDFHDVW RSR]L LH
vQWUH DERUG ULOH IXQF LRQDOH úL FHOH VXEVWDQWLYH UHIHULWRDUH OD
VXEVWDQ DOHUHOLJLLORU
 
x'HILQL LLIXQF LRQDOH
'LQ SHUVSHFWLYD DQWURSRORJLHL FXOWXUDOH &OLIIRUG *HHUW]
 GHILQHúWHUHOLJLDGXS FXPXUPHD] 
Ä8Q VLVWHP GH VLPEROXUL FDUH DF LRQHD] vQ VFRSXO
VXVFLW ULL vQ UkQGXO RDPHQLORU D XQRU PRWLYD LL úL GLVSR]L LL
SXWHUQLFH SURIXQGH úL GXUDELOH IRUPXOkQG FRQFHS LL GH RUGLQ
JHQHUDO GHVSUH H[LVWHQ úL FRQIHULQG DFHVWRU FRQFHS LL R
DVHPHQHD DSDUHQ GH UHDOLWDWH vQFkW DFHVWH PRWLYD LL úL DFHVWH
PRWLY ULSDUF VHvQWHPHLD] QXPDLSHUHDOLWDWH´
3RWULYLWDFHVWHLDERUG ULUHOLJLDHVWHFRQFHSXW PDLDOHVFD
XQ DQVDPEOX VLPEROLF SURGXF WRU GH VHQV FDUH SHUPLWH
LQGLYL]LORU V vQVFULH HYHQLPHQWH úL H[SHULHQ H vQWUR RUGLQH D
OXPLLGDW 'HúLGHQDWXU QHHPSLULF DFHDVW RUGLQHSUHVXSXV 
DOXPLLHVWHFRQVLGHUDW GHFUHGLQFLRúLFDIRDUWHUHDO FKLDUPDL
UHDO GHFkWH[SHULHQ HOHODLFH
$O LL PHUJ PDL GHSDUWH vQ GHWHUPLQDUHD IXQF LLORU UHOLJLHL
'HILQLQGUHOLJLDFDSHXQÄVLVWHPGHFUHGLQ HúLGHSUDFWLFLJUD LH
F URUD XQ JUXS SRDWH VXSRUWD SUREOHPHOH XOWLPH DOH YLH LL
RPHQHúWL´ - 0LOWRQ 9LQJHU  LGHQWLILF DFHVWH IXQF LL FX
WLSXULOH GH U VSXQVXUL SH FDUH RDPHQLL OH SURSXQ FKHVWLXQLORU
UHIHULWRDUH OD PRDUWH OD VXIHULQ OD VHQVXO XOWLP DO H[LVWHQ HL
'HILQL LLOH IXQF LRQDOH DX XQ FDUDFWHU H[WHQVLY SHUPL kQG
FXSULQGHUHD VXE WHUPHQXO UHOLJLL D XQRU IHQRPHQH FDUH QX VH
SUH]LQW FD DWDUH $OWIHO VSXV HOH SHUPLW VXEOLQLHUHD DOWHUQD
WLYHORU IXQF LRQDOH OD UHOLJLLOH WUDGL LRQDOH D IDSWXOXL F DOWH
LQVWDQ H DOWH WLSXUL GH LPDJLQDU LDX ORFXO WUDGL LLORU UHOLJLRDVH
FXQRVFXWHSHQWUXvQGHSOLQLUHDDQXPLWRUIXQF LL
7KRPDV /XFNPDQQ  D SUHFRQL]DW R GHILQL LH
IXQF LRQDO FDUH I FHD GLQ UHOLJLH R FRQVWDQW DQWURSRORJLF 
XQLYHUVDO FRQFHSXW FD ÄWUDQVFHQGHUHD QDWXULL ELRORJLFH SULQ
LQGLYLGXO XPDQ´ 5HOLJLH LQYL]LELO UHOLJLH GLIX] UHOLJLL GH
VXEVWLWXLUL UHOLJLL DQDORJLFH HWF ± QXPHURDVH IRUPXOH DX IRVW
FUHDWH SHQWUX H[SULPDUHD QHHSXL] ULL UHOLJLRVXOXL GH FUL]D
PDULORU LQVWLWX LL RFFLGHQWDOH DOH FUHGLQ HL %LVHULFLOH D
PHQ LQHULL OXL VXE IRUP LQIRUPDO QHUHJXODW SHUVRQDOL]DW úL
LQGLYLGXDOL]DW VDXVXEIRUPHQRL -HDQ3DXO:LOODLPH 

&KLDU GDF DFHVWH IXQF LL YDULD] GH OD R UHOLJLH OD DOWD úL
VXQW vQ JHQHUDO JUHX GH LGHQWLILFDW HVWH GH QHFRQWHVWDW F 
DQXPLWH IXQF LL VRFLDOH H[HUFLWDWH vQ PRG WUDGL LRQDO GH UHOLJLL
SRW úL VXQW DVXPDWH GH DOWH LQVWDQ H VDX VHFWRDUH GH DFWLYLWDWH
5HOLJLRVXO SRDWH HYHQWXDO V QX PDL H[HUFLWH GHORF IXQF LL
VRFLDOH DVWD vQVHDPQ F DU GLVSDUH" *UHúHDOD FRQVW vQ
UHGXFHUHDUHOLJLRVXOXLODIXQF LLOHVRFLDOHSHFDUHOHH[HUFLW vQWU
R DQXPLW VRFLHWDWH (VWH XQ PRG XWLOLWDULVW GH D FRQFHSH
UHOLJLRVXO FD úL FXP DP SXWHD UHGXFH VLVWHPHOH VLPEROLFH OD
IXQF LRQDOLWDWHD ORU 2U UHOLJLRVXO HVWH SRDWH FHHD FH WUHFH
GLQFROR GH RULFH IXQF LRQDOLWDWH GDWRULW DGPLQLVWU ULL OLSVHL D
LQFHUWLWXGLQLLDDOWHULW LL
x'HILQL LLVXEVWDQWLYH
ÌQGHILQL LLOHVXEVWDQWLYHVHFkúWLJ vQvQ HOHJHUHFHHDFHVH
SLHUGH SULQ H[WHQVLH 8Q H[HPSOX GH GHILQL LH VXEVWDQWLY D
UHOLJLHLQHHVWHSURSXVGH55REHUWVRQ FDUHvQ HOHJHSULQ
FXOWXU UHOLJLRDV XUP WRDUHOH
Ä8Q DQVDPEOX GH FUHGLQ H úL VLPEROXUL úL GH YDORUL FH
GHULY vQPRGGLUHFWGLQDFHVWHD FHGHSLQGHGHGLVWLQF LDGLQWUH
R UHDOLWDWH HPSLULF úL XQD VXSUDHPSLULF WUDQVFHQGHQW 
DVSHFWHOH HPSLULFXOXL ILLQG VXERUGRQDWH VHPQLILFD LHL QRQHP
SLULFXOXL´
0HOIRUG6SLUR FDUHvQ HOHJHSULQWHUPHQXOLQVWLWX LH
PRGHOH GH FRPSRUWDPHQWH úL GH FUHGLQ H vPS UW úLWH VXE UDSRUW
VRFLDOYHGHvQUHOLJLH
Ä2 LQVWLWX LH FDUH FRQVW vQ LQWHUDF LXQL PRGHODWH vQ PRG
FXOWXUDOFXILLQ HVXSUDRPHQHúWLSRVWXODWHWRWvQPRGFXOWXUDO´
ÌQ.DUHO'REEHODHUHSURSXQHDXUP WRDUHDGHILQL LHD
UHOLJLHL
Ä8Q VLVWHP XQLILFDW GH FUHGLQ H úL SUDFWLFL UHIHULWRU OD R
UHDOLWDWHVXSUDHPSLULF WUDQVFHQGHQW FDUHLUHXQHúWHSHWR LFHL
FDUH DGHU OD HO FX VFRSXO IRUP ULL XQHL VLQJXUH FRPXQLW L
PRUDOH´
'HILQL LLOH VXEVWDQWLYH DOH UHOLJLHL UDSRUWHD] vQWUXQ IHO
VDXDOWXOUHOLJLDODWUDQVFHQGHQWODVXSUDQDWXUDODFHDVWDHVWHúL
 
SR]L LDDGRSWDW GH%:LOVRQ ÌQIHOXODFHVWDHOHVXQWvQ
FRQVRQDQ FX vQWUHEXLQ DUHD VRFLDO D WHUPHQXOXL UHOLJLH FHO
SX LQ vQ VRFLHW LOH RFFLGHQWDOH &HO ODOW DYDQWDM HVWH DFHOD F 
SHUPLWGHOLPLWDUHDUHODWLYFODU DRELHFWXOXLORUvQGHS UWkQGGLQ
VWDUW GLQ GRPHQLXO UHOLJLRVXOXL WRW FHHD FH QX VH UHIHU OD R
IRUP RDUHFDUH D WUDQVFHQGHQ HL 3HQWUX F ULVF V IL[H]H
UHOLJLRVXO vQWUR IRUP VWDELOLW R GHILQL LH VXEVWDQWLY D
UHOLJLRVXOXL VH SRDWH GRYHGL LQFDSDELO V SUH]LQWH VFKLPEDUHD
UHOLJLRDV UHOLJLLOH VH WUDQVIRUP úL DFHDVW OXPH H[WUHP GH
GLYHUVLILFDW GH SUDFWLFL VLPEROLFH FDUH HVWH OXPHD UHOLJLHL
FXQRDúWHPXWD LLSURIXQGH&HHDFHVHvQ HOHJHSULQUHOLJLHvQWUR
DQXPLW HSRF SRDWHILFRPSOHWGLIHULWGHFHHDFHVHvQ HOHJHSULQ
HDvQWURDOW SHULRDG 
5HDOLWDWHVXSUDHPSLULF WUDQVFHQGHQ VXSUDQDWXUDODFHúWL
WHUPHQL FX FRQ LQXWXUL IRDUWH SUREOHPDWLFH GDWRULW IDSWXOXL F 
VXQWGHILQL LGLQSXQFWGHYHGHUHLVWRULFúLFXOWXUDOFDUDFWHUL]HD] 
OLPLWHOH GHILQL LLORU VXEVWDQWLYH DOH UHOLJLHL ÌQWUXQ IHO VDX vQWU
DOWXO GHILQL LLOH VXEVWDQWLYH VXQW PHUHX S UWLQLWRDUH vQ
GHWHUPLQDUHDDFHHDFHHVWHUHOLJLRVúLDFHHDFHQXHVWHSRUQLQG
GH OD R DQXPLW YL]LXQH D UHOLJLRVXOXL GH FHOH PDL PXOWH RUL
RFFLGHQWDO 2U GLYHUVLWDWHD H[WUHP D IRUPHORU UHOLJLRDVH
SUHFXP úL HYROX LLOH QRL SH FDUH UHOLJLRVXO OH SRDWH FXQRDúWH
WUHEXLHSULYLWHFXPXOW SUXGHQ GHFHUFHW WRU(VWHGHFLGLILFLO
V GHILQLP GLQ SXQFW GH YHGHUH VRFLRORJLF UHOLJLD SH ED]D XQRU
FULWHULLSXUGHVXEVWDQ 
3XWHP LHúL GLQ DFHDVW GLOHP vQFHUFkQG V UHXQLP FHOH
GRX DERUG UL &ODXGH %RYD\ úL 5RODQG - &DPSLFKH 
VSUH H[HPSOX GHILQHVF UHOLJLD SULQ vPELQDUHD XQRU DVSHFWH
IXQF LRQDOHFXDVSHFWHGHVXEVWDQ 
Ä2ULFHDQVDPEOXGHFUHGLQ HúLSUDFWLFLPDLPXOWVDXPDL
SX LQ RUJDQL]DW UHIHULWRU OD R UHDOLWDWH VXSUDHPSLULF WUDQVFHQ
GHQW FDUHvQGHSOLQHúWHvQWURVRFLHWDWHGDW XQDVDXPDLPXOWH
GLQ IXQF LLOH XUP WRDUH LQWHJUDUH LGHQWLILFDUH H[SOLFDUH D
H[SHULHQ HL FROHFWLYH U VSXQV OD FDUDFWHUXO VWUXFWXUDO QHVLJXU DO
YLH LLLQGLYLGXDOHúLVRFLDOH´


x5HOLJLDFDDFWLYLWDWHVRFLDO úLFDSXWHUHFKDULVPDWLF 
'LVWDQ kQGXVHDWkWGHDERUG ULOHVXEVWDQWLYHFkWúLGHFHOH
IXQF LRQDOH DOH UHOLJLHL -HDQ3DXO :LOODLPH  SURSXQH FD
UHOLJLDV ILHFRQFHSXW FDÄRDFWLYLWDWHVRFLDO UHJXODW FHSXQH
vQMRFRUHOD LHFXRSXWHUHFKDULVPDWLF ´Ä8QPRGGHDDF LRQD
vQFRPXQLWDWH´DILUPDFXSUXGHQ 0D[:HEHU$FHDVW SULP 
GHOLPLWDUHGHúLLQVXILFLHQW DUHDYDQWDMXOGHRVHELWGHDVXEOLQLD
GRX OXFUXUL F HVWH YRUED GH R DF LXQH VRFLDO úL F DFHDVWD
DUHORFvQFRPXQLWDWH3HQWUXDFDUDFWHUL]DvQPRGúLPDLSUHFLV
DFHDVW DF LXQHVRFLDO DILUP PF HDFRQVW vQWURFRPXQLFDUH
VLPEROLF UHJXODW SULQ ULWXUL úL FUHGLQ H $FHDVW FRPXQLFDUH
VH J VHúWH vQ FHQWUXO RULF UXL VLVWHP UHOLJLRV 2 UHOLJLH VH
PDQLIHVW SULQWUXQ FXOW DGLF SULQWUXQ GLVSR]LWLY ULWXDOLF úL
VLPEROLF FDUH UHXQHúWH vQ PRG GLYHUV GDU UHJXODW DFWRUL FH
vQWUH LQOHJ WXULPXOWLIRUPHFXDFHVWGLVSR]LWLY
$FHDVW FRPXQLFDUHVLPEROLF UHJXODW VHvQWHPHLD] SHR
FKDULVP IRQGDWRDUH VDX UHIRQGDWRDUH DGLF R FKDULVP FH VH
WUDQVPLWH vQWUXQ IHO RDUHFDUH LQVWDXUkQG R ILOLD LH ÌQ ORF V VH
UHIHUH OD QR LXQL FD ÄUHDOLWDWH HPSLULF ´ VDX ÄUHDOLWDWH
WUDQVFHQGHQW ´ QR LXQL JUHX GH DSOLFDW WXWXURU XQLYHUVXULORU
UHOLJLRDVH úL GH XWLOL]DW GLQ SXQFW GH YHGHUH VRFLRORJLF R
GHILQL LH VRFLRORJLF D UHOLJLHL WUHEXLH V FXSULQG FHHD FH VH
QXPHúWH vQ PRG RELúQXLW ÄWUDQVFHQGHQ ´ VDX ÄUHYHOD LH´
SRUQLQG GH OD SUDFWLFD VRFLDO FDUH R H[SULP DSDUL LD XQXL úHI
UHOLJLRV D F UXL DXWRULWDWH HVWH VRFLDOPHQWH OHJLWLPDW GH R
FKDULVP UHFXQRVFXW &KDULVPD UHSUH]LQW DSDUL LD VRFLDO D
XQHL SXWHUL SHUVRQDOH úL vQ DFHODúL WLPS DSDUL LD XQHL SXWHUL
GLIHULWH GLIHULW DWkW GH RUJDQL] ULOH RELúQXLWH DOH SXWHULL
LQVWLWX LRQDOH VDX WUDGL LRQDOH FkW úL GH PL]HOH VDOH RELúQXLWH
HFRQRPLFHSROLWLFHHWF &KDULVPDUHSUH]LQW RSXWHUHGLIHULW 
GHUXSWXU SXWkQGILvQWHPHLHWRDUHWRFPDLGDWRULW IDSWXOXLF VH
ED]HD] SHDOWHULWDWH'LQSXQFWGHYHGHUHVRFLRORJLFUHOLJLD
UHSUH]LQW vQWUDGHY U XQ SULQFLSLX GH HILFDFLWDWH GDU XQ
SULQFLSLX GH HILFDFLWDWH VRFLDO HIHFWHOH VRFLDOH DOH XQHL
VW SkQLULFKDULVPDWLFHFDUHVHWUDQVPLWH
 
6XQW GLIHULWH PRGXUL GH D VH UDSRUWD OD R FKDULVP 
IRQGDWRDUH úL DFHVW UDSRUW SRDWH IL PHGLDW GH GLIHULWH HOHPHQWH
LQVWLWX LD ULWXDOXO VLVWHPXO GH FUHGLQ H WH[WHOH VDFUH LQGLYL]LL
FUHGLQFLRúL ILJXULOH FKDULVPDWLFH 'XS FXP VXEOLQLD] -HDQ
3DXO :LOODLPH  ILHFDUH PHGLX UHOLJLRV VH FDUDFWHUL]HD] 
GHIDSWSULQSULYLOHJLXOPDLPXOWVDXPDLSX LQH[FOXVLYDFRUGDW
XQXL DQXPLW HOHPHQW vQ FHHD FH SULYHúWH PRGXO V X GH D VH
UDSRUWD OD FKDULVPD IXQGDPHQWDO SHUPDQHQW UHDFWLYDW úL
UHOHJLWLPDW SULQWUXQHOHPHQWVDXDOWXOFDUHPHGLD] ILOLD LD
Ä8Q VLVWHPUHOLJLRVSURGXFHOHJ WXUL VRFLDOH VDX VHQVXULQX
QXPDL SULQ FUHDUHD GH UH HOH úL GH JUXS UL GLVWLQFWLYH LQVWLWX LL
FRPXQLW L FL úL SULQ GHILQLUHD XQXL XQLYHUV PLQWDO SULQ
LQWHUPHGLXO F UXLD LQGLYL]LL úL FROHFWLYLW LOH H[SULP úL WU LHVF R
DQXPLW FRQFHS LH GHVSUH RP úL GHVSUH OXPH vQWUR DQXPLW 
VRFLHWDWH $OWIHO VSXV XQ XQLYHUV UHOLJLRV QX VH UHGXFH OD
SDUWLFLS ULOH VRFLDOH SH FDUH OH SURGXFH R VRFLRORJLH D UHOLJLLORU
FDUHDURPLWHV LQFOXG VWXGLXOUHOLJLLORUvQFHODOFLYLOL]D LLORUúL
DOFXOWXULORUUHGXFkQGXVHODVWXGLHUHDRUJDQL]D LLORUUHOLJLRDVHúL
DPHPEULORUORUDUILRVRFLRORJLHV UDF 7UDQVPLWHUHDFKDULVPHL
SURGXFHQXQXPDLRUJDQL]DUHHDVHGLPHQWHD] RFXOWXU ´
'HILQL LDSURSXV SHUPLWHFRQFHSHUHDXQXLXQLYHUVUHOLJLRV
úL D HIHFWHORU VDOH OD XQ WULSOX QLYHO DO DFWRULORU DO
RUJDQL] ULORUúLDOLGHRORJLLORU
x OD QLYHOXO DFWRULORU SULQ LQVLVWDUHD DVXSUD DFWLYLW LL
UHOLJLRDVH SULYLW FD DFWLYLWDWH VRFLDO FH VWDELOHúWH UHOD LL vQWUH
LQGLYL]L FDUH vQ OHJ WXU FX R OXPH VLPEROLF VXQW FRQIUXQWD L
FXSUREOHPDOHJLWLPLW LL
x OD QLYHOXO RUJDQL] ULL GHRDUHFH R UHOLJLH HVWH XQ GLVSR
]LWLY VWDELOLW vQ WLPS GH GXUDW FDUH LQWURGXFH SURFHGXUL GH
IXQF LRQDUHúLGHSXWHUH
x OD QLYHOXO LGHRORJLHL SHQWUX F UHOLJLD HVWH XQ DQVDPEOX
GHUHSUH]HQW ULúLSUDFWLFLFDUHVXQWVSXVHFRQVHPQDWHvQWH[WHúL
PHUHXFRPHQWDWH
/D ILHFDUH QLYHO VH SXQH SUREOHPD FKDULVPHL D
UD LRQDOL] ULL VDOH LGHRORJLFH D DGPLQLVWU ULL VDOH FROHFWLYH OD

QLYHOXO RUJDQL] ULL úL D HIHFWLYLW LL VDOH VRFLDOH OD QLYHOXO
DFWRULORU 
x7HRULLGHVSUHUHOLJLH7LSRORJLDRUJDQL]D LLORUUHOLJLRDVH
5HOLJLDH[LVW vQWRDWHVRFLHW LOHFXQRVFXWHGHúLFUHGLQ HOH
úL SUDFWLFLOH UHOLJLRDVH YDULD] GH OD R FXOWXU OD DOWD 7RDWH
UHOLJLLOHLPSOLF XQVHWGHVLPEROXULFDUHSUHVXSXQVHQWLPHQWH
GH YHQHUD LH OHJDWH GH ULWXDOXUL SUDFWLFDWH GH R FRPXQLWDWH GH
FUHGLQFLRúL
$ERUG ULOH VRFLRORJLFH DOH UHOLJLHL DX IRVW LQIOXHQ DWH FHO
PDL PXOW GH LGHLOH FHORU WUHL JkQGLWRUL ÄFODVLFL´ . 0DU[
('XUNKHLPúL0D[:HEHU7R LDFHúWLDDXFRQVLGHUDWF UHOLJLD
HVWHvQWUXQPRGIXQGDPHQWDORLOX]LH(LDXFUH]XWF ÄOXPHD
GHDSRL´SHFDUHRFUHHD] UHOLJLDHVWHGHIDSWOXPHDQRDVWU 
GLVWRUVLRQDW Y ]XW SULQSULVPDVLPEROLVPXOXLUHOLJLRV
3HQWUX 0DU[ UHOLJLD FRQ LQH XQ SXWHUQLF HOHPHQW
LGHRORJLF (D RIHU MXVWLILFDUH SHQWUX LQHJDOLW LOH GH DYHUH úL
SXWHUHH[LVWHQWHvQVRFLHWDWH
3HQWUX'XUNKHLPUHOLJLDHVWHLPSRUWDQW GDWRULW IXQF LHL
GH FRH]LXQH SH FDUH R vQGHSOLQHúWH vQ VSHFLDO SULQ DFHHD F 
DVLJXU IDSWXOF RDPHQLLVHvQWkOQHVFFXUHJXODULWDWHSHQWUXDúL
DILUPDFUHGLQ HOHúLYDORULOHFRPXQH
3HQWUX :HEHU UHOLJLD HVWH LPSRUWDQW GDWRULW UROXOXL SH
FDUH vO MRDF vQ VFKLPEDUHD VRFLDO PDL DOHV vQ GH]YROWDUHD
FDSLWDOLVPXOXLPRGHUQ
7RDWH UHOLJLLOH LPSOLF vQ IDSW FRPXQLW L GH FUHGLQFLRúL
GDU H[LVW PXOWH GLIHUHQ H vQ PRGXO GH RUJDQL]DUH D DFHVWRUD
([LVW SDWUXWLSXULSULQFLSDOHGHRUJDQL]D LLUHOLJLRDVH
x ELVHULFLOH VXQW LQVWLWX LLOH UHOLJLRDVH FHOH PDL PDUL
UHFXQRVFXWHDYkQGGHRELFHLRVWUXFWXU ELURFUDWLF IRUPDO úL
RLHUDUKLHDOF WXLW GLQIXQF LRQDULUHOLJLRúL
x VHFWHOH VXQW JUXSXUL GH FUHGLQFLRúL GH GLPHQVLXQL PDL
UHGXVHúLPDLSX LQIRUPDOHvQILLQ DWHDGHVHDSHQWUXDUHYLJRUD
ELVHULFDUHFXQRVFXW 
xGDF RVHFW VXSUDYLH XLHúWHRSHULRDG PDLvQGHOXQJDW GH
WLPSúLHVWHLQVWLWX LRQDOL]DW GREkQGHúWHQXPHOHGHFRQIHVLXQH
 
x FXOWHOH VH DVHDP Q FX VHFWHOH GDU QX VH SUHRFXS GH
UHYLJRUDUHD ELVHULFLL UHFXQRVFXWH FL FDXW V IRUPH]H R QRX 
UHOLJLH
&RQFHSWHOH GH ELVHULF VHFW úL FRQIHVLXQH SRW IL vQ
RDUHFDUH P VXU GHWHUPLQDWH FXOWXUDO 2UJDQL]D LLOH UHOLJLRDVH
FDUH H[LVW GH FHYD YUHPH WLQG V GHYLQ ELURFUDWLFH úL
LQIOH[LELOH'DUVLPEROXULOHUHOLJLRDVHDXRH[WUDRUGLQDU SXWHUH
HPR LRQDO SHQWUXFUHGLQFLRúLQHDFFHSWkQGXVHUHGXFHUHDORUOD
QLYHOXO UXWLQHL &X FkW DFWLYLW LOH UHOLJLRDVH VXQW PDL
VWDQGDUGL]DWHGHYHQLQGDFWHUHSHWDWHvQPRGLQFRQúWLHQWFXDWkW
VH SLHUGH ODWXUD GH VDFUDOLWDWH LDU ULWXDOXULOH úL FUHGLQ HOH
UHOLJLRDVHGHYLQXQIHOGHHOHPHQWHDOHYLH LLFRWLGLHQH3HGHDOW 
SDUWHFHUHPRQLDOXULOHFRQWULEXLHODUHYLWDOL]DUHDXQRUFDOLW LDOH
H[SHULHQ HLUHOLJLRDVH
x5HOLJLDúLIXQF LLOHVDOH
&D RULFH IHQRPHQ VRFLDO úL UHOLJLD vQGHSOLQHúWH DQXPLWH
IXQF LL vQWUXQ FRQWH[W VRFLDO GHWHUPLQDW /LWHUDWXUD GH
VSHFLDOLWDWHHYLGHQ LD] XUP WRDUHOHIXQF LLLPSRUWDQWH
D )XQF LD FRJQLWLY ÌQF GLQ $QWLFKLWDWH UHOLJLD D IRVW
vQ HOHDV FD R vQFHUFDUH GH H[SOLFDUH D OXPLL vQ DEVHQ D XQHL
FXQRDúWHUL úWLLQ LILFH &D PRGDOLWDWH GH FXQRDúWHUH VSHFLILF 
UHOLJLHL HVWH IRUPD VD SUHWHRUHWLF PLWRORJLF (D DUH R
DFFHQWXDW RULHQWDUH DQWURSRPRUILF SURLHFWkQG FDUDFWHULV
WLFLOH H[LVWHQ HL XPDQH SULPD H[LVWHQ OD FDUH FXQRDúWHUHD
XPDQ D DYXW DFFHV DVXSUD WXWXURU FHORUODOWH GRPHQLL DOH
H[LVWHQ HL vQ YHGHUHD H[SOLF ULL ORU ÌQ DFHDVW SHUVSHFWLY 
DQWURSRORJXO VRFLDO HQJOH] (% 7D\ORU RIHU R SULP WHRULH
VLVWHPDWLF FHDUHODED] RPDUHFDQWLWDWHGHGDWHúLLQIRUPD LL
3RWULYLW OXL 7D\ORU FDUDFWHULVWLF UHOLJLHL HVWH LGHHD GH VXIOHW
FDUHDDS UXWGLQvQFHUFDUHDRPXOXLSULPLWLYGHDH[SOLFDRVHULH
GHH[SHULHQ HSUHFXPDFHHDDYLVHORUWUDQVHLPRU LL
E )XQF LD DF LRQDO 5HOLJLD UHSUH]LQW R IRUP GH
H[WHQVLH D FDSDFLW LL XPDQH OLPLWDWH GH DF LXQH -DPHV )UD]HU
FRQVLGHU F RPXO SULPLWLY D vQFHUFDW V DERUGH]H OXPHD SULQ
PDJLH FRPSOH[GHWHKQLFLSULQFDUHRPXOvQFHDUF V UHDOL]H]H

VFRSXULOH VDOH SULQ FRQWUROXO IRU HORU VXSUDQDWXUDOH 5HOLJLD D
DS UXW vQ FRQGL LLOH vQ FDUH RPXO D GHVFRSHULW F PDJLD HVWH
LQHILFLHQW ÌQ ORF V FDXWH V FRQWUROH]H IRU HOH VXSUDQDWXUDOH
SULQ GHVFkQWHFH ULWXDOXUL IRUPXOH RPXO vQFHDUF V vQGXSOHFH
V VROLFLWH DMXWRUXO IRU HORU VXSUDQDWXUDOH VXERUGRQkQGXVH
DFHVWRUD
F )XQF LD GH UHGXFHUH D DQ[LHW LL %URQLVODY 0DOL
QRZVNLDDU WDWF PDJLDúLUHOLJLDVXQWLQVWUXPHQWHGHUHGXFHUH
D DQ[LHW LL vQ VLWXD LLOH FDUH GHS úHVF SRVLELOLW LOH HIHFWLYH GH
FRQWURO 5HOLJLD UHSUH]LQW R ÄVDFUDOL]DUH D FUL]HORU YLH LL
XPDQH´ (D QX HVWH R vQFHUFDUH GH H[SOLFDUH D OXPLL FL XQ
U VSXQVODWUDJHGLLOHYLH LLXPDQHODFRQIOLFWXOGLQWUHSURLHFWHOH
XPDQHúLUHDOLW L
G )XQF LD VRFLDO ÌQ FXQRVFXWD OXFUDUH )RUPHOH
HOHPHQWDUHDOHYLH LLUHOLJLRDVH('XUNKHLPHYLGHQ LD] IDSWXO
F IXQF LD UHOLJLHL HVWH GH D DILUPD VXSHULRULWDWHD PRUDO D
VRFLHW LL DVXSUD PHPEULORU V L PHQ LQkQG DVWIHO VROLGDULWDWHD
VRFLHW LL 'XPQH]HXO FODQXOXL QX HVWH DOWFHYD GHFkW FODQXO
vQVXúLÌQUHOLJLHÄVRFLHWDWHDVHVDFUDOL]HD] SHHDvQV úL´
6SUH GHRVHELUH GH 0DOLQRZVNL $5 5DGFOLIIH%URZQ
FRQVLGHU F UHOLJLD DUH vQ SULPXO UkQG R IXQF LH VRFLDO 
FRQWULEXLQG OD PHQ LQHUHD RUGLQLL VRFLDOH &HUFHW ULOH GLQ
DQWURSRORJLD VRFLDO úL FXOWXUDO SXQ vQ HYLGHQ IDSWXO F 
QXPHURDVHWDEXXULúLSUHVFULS LLUHOLJLRDVHWUHEXLHLQWHUSUHWDWHFD
PRGDOLW L GH DGDSWDUH D FROHFWLYLW LORU XPDQH OD PHGLXO GLQ
FDUHIDFSDUWH
ÌQ JHQHUDO WHRULLOH UHOLJLRDVH HODERUDWH GH DQWURSRORJLL
VRFLDOLúLFXOWXUDOLDXvQYHGHUHVRFLHW LOHDUKDLFH
H )XQF LD FRPSHQVDWRULH 2 H[SOLFD LH DSDUWH DVXSUD
UHOLJLHL vQ VRFLHW LOH VWUDWLILFDWH VRFLDO R J VLP vQ OXFU ULOH OXL
.0DU[úL)(QJHOV3HGHRSDUWHUHOLJLDVHFRQVWLWXLHvQWUXQ
SURWHVW vPSRWULYD OXPLL DOLHQDWH vQV XQ SURWHVW QHSXWLQFLRV HD
vQGHSOLQLQG vQ DFHVW IHO R IXQF LH FRPSHQVDWRULH FDUH IDFH
OXPHD WROHUDELO vQ VSHUDQ D XQHL FRPSHQV UL vQ OXPHD GH GXS 
PRDUWH 3H GH DOW SDUWH WRFPDL SHQWUX F UHOLJLD HVWH R IRUP 
GH FRPSHQVDUH LOX]RULH D XQHL YLH L LQDFFHSWDELOH HD UHSUH]LQW 
 
XQ SXWHUQLF LQVWUXPHQW XWLOL]DW GH FODVHOH GRPLQDQWH SHQWUX D
PHQ LQHRUJDQL]DUHDVRFLDO FDUHOHIDYRUL]HD] 
I )XQF LD GH OLDQW VRFLDO GH SUH]HUYDUH D LGHQWLW LL
FRPXQLWDUH1XPHURDVHVWXGLLUHOHY IDSWXOF UHOLJLDUHSUH]LQW 
XQ LQVWUXPHQW LPSRUWDQW DO FRQVWLWXLULL úL SUH]HUY ULL LGHQWLW LL
XQRU FRPXQLW L HWQLFH VDX FKLDU D XQRU FRPXQLW L FRQVWLWXLWH
H[FOXVLYSULQDGHUHQ DODRFUHGLQ UHOLJLRDV )RDUWHDGHVHDHD
DUHSUH]HQWDWXQOLDQWDOYLH LLVRFLDOHXQLQVWUXPHQWVSLULWXDOúL
LQVWLWX LRQDO DO FUHúWHULL FRH]LXQLL VRFLDOH úL DO PRELOL] ULL
UHVXUVHORUvQYHGHUHDXQHLPDLEXQHDGDSW ULODXQPHGLXDIODWvQ
FRQWLQX VFKLPEDUH 6XQW úL VLWXD LL vQ FDUH GLIHUHQ HOH GLQWUH
RS LXQLOHUHOLJLRDVHSRWV DFFHQWXH]HWHQVLXQLOHúLFRQIOLFWHOHGLQ
FDGUXOXQHLFRPXQLW L
x5HOLJLHúLPRGHUQLWDWH3UREOHPDVHFXODUL] ULL
&DLQWHQ LHGHDQDOL]DUHDVRFLHW LLúLDHYROX LHLDFHVWHLDOD
PRGXO FkW PDL VLVWHPDWLF úL PDL RELHFWLY FX SXWLQ VRFLRORJLD
VDQ VFXWGLQVFKLPEDUHDVRFLDO FDUHDDQWUHQDWDSDUL LDVRFLHW LL
PRGHUQH $OWIHO VSXV GH]YROWDUHD VD HVWH FKLDU XQ HOHPHQW DO
PRGHUQLW LL LDU vQWUHE ULOH LQHUHQWH DFHVWHLD vQ OHJ WXU FX
YLLWRUXO úL HYROX LD UHOLJLRVXOXL vQ VRFLHW LOH LQGXVWULDOH vL VXQW
FRQVWLWXWLYH3ULQXUPDUHQXHVWHGHORFGHPLUDUHF vQF GHOD
vQFHSXWXULOH VDOH VRFLRORJLD D IRVW LQWHUHVDW GH IHQRPHQXO
UHOLJLRV 'HORF VXUSULQ] WRU HVWH úL IDSWXO F D SXWXW V 
JkQGHDVF vQ FDOLWDWHD VD GH úWLLQ SR]LWLY D VRFLDOXOXL F 
SRDWHSURSXQHED]HOHúWLLQ LILFHDOHXQHLPRUDOHODLFHGHEDUDVDWH
GH HOHPHQWHOH PLWLFH GH SURYHQLHQ UHOLJLRDV 'XUNKHLP úL
FKLDU V VH FRQVLGHUH HD vQV úL R DOWHUQDWLY PRGHUQ D
UHOLJLRVXOXL úL D PHWDIL]LFLL $FHDVW LPSOLFDUH D VRFLRORJLHL vQ
SURFHVXO GH PRGHUQL]DUH D DYXW GUHSW FRQVHFLQ IDSWXO F 
VRFLRORJLL DX DYXW WHQGLQ D GH D FRQVLGHUD PRGHUQLWDWHD XQ
SURFHV RSXV UHOLJLRVXOXL 'DF LQGXVWULDOL]DUHD XUEDQL]DUHD úL
UD LRQDOL]DUHDDUFRQWULEXLODGL]ROYDUHDOXPLORUUHOLJLRDVHGDF 
PRGHUQLWDWHD DU UHSUH]HQWD R ÄGHPLWL]DUH D OXPLL´ :HEHU 
UHOLJLRVXO DU SXWHD V DSDU vQ DFHVWH FRQGL LL FD R U P úL 
VXSUDYLH XLWRDUHPHQLW V GLVSDU vQWUXQWHUPHQPDLVFXUWVDX
PDLOXQJGHSHRUL]RQWXOVRFLHW LORUPRGHUQH

$FHDVW DQWLQRPLH GLQWUH UHOLJLH úL PRGHUQLWDWH D IRVW
DGkQFLW DWkW GH DWLWXGLQHD VRFLRORJLORU vQúLúL FkW úL GH DWLWXGL
QHDXQRUJUXSXULUHOLJLRDVH
'H DWLWXGLQHD VRFLRORJLORU SULQ PRúWHQLUHD VFKHPHORU
HYROX LRQLVWH vQ VWLOXO OXL$XJXVWH&RPWH OHJHD FHORU WUHL VW UL 
úLSULQWHQGLQ DS ULQ LORUvQWHPHLHWRULDLVRFLRORJLHLIUDQFH]HGH
DLQYHQWDIRUPHQRLGHUHOLJLHSHFDUHFUHGHDXF OHDGDSWHD] OD
PRGHUQLWDWH +HQUL GH 6DLQW6LPRQ $XJXVWH &RPWH úL (PLOH
'XUNKHLPDXFRQFHSXWFXWR LLODQLYHOHGLIHULWHRUHOLJLHODLF D
XPDQLW LL GHVWLQDW V VH VXEVWLWXLH UHOLJLLORU WUDGL LRQDOH
*UHXWDWHD PDU[LVPXOXL D FRQWULEXLW OD DFFHQWXDUHD DFHVWHL
WHQGLQ HGHDFRQVLGHUDUHOLJLDFDSHXQIHQRPHQVRFLDOGHS úLW
FDUH DU IL LQFRPSDWLELO FX VRFLHW LOH RULHQWDWH F WUH SURJUHVXO
HFRQRPLFúLVRFLDO
'LQVSUH SDUWHD UHOLJLRDV LQWUDQVLJHQ D H[WUDRUGLQDU D
%LVHULFLL FDWROLFH FDUH vQ VHFROXO DO ;,;OHD úL OD vQFHSXWXO
VHFROXOXL DO ;;OHD D PDQLIHVWDW R RSR]L LH UDGLFDO ID GH
OXPHD PRGHUQ D FRQWULEXLW OD DFUHGLWDUHD LGHLL XQHL RSR]L LL
IXQGDPHQWDOH vQWUH UHOLJLH úL PRGHUQLWDWH &RQVWDWkQG F vQ
PDMRULWDWHD VRFLHW LORU RFFLGHQWDOH DGLF VRFLHW LOH FDUH
vQWUXFKLSDXPRGHUQLWDWHDvQJUDGXOFHOPDLvQDOWSUDFWLFDGHFXOW
GHF GHD F YRFD LLOH VDFHUGRWDOH VH UHGXFHDX vQ PRG
VHPQLILFDWLYVRFLRORJLLDXIRVWvQFOLQD LV DERUGH]HúLPDLPXOW
IHQRPHQHOH UHOLJLRDVH GLQ SHUVSHFWLYD SLHUGHULL D GLVSDUL LHL
&XPPRGHUQLWDWHDDS UHDFDYHFWRUXOGHGL]ROYDUHDUHOLJLRVXOXL
VHSXWHDYRUELGHÄHFOLSVDVDFUXOXLvQVRFLHW LOHLQGXVWULDOH´LDU
HYROX LLOH UHOLJLRDVH FRQWHPSRUDQH SXWHDX IL DQDOL]DWH vQ FDGUXO
XQHLSDUDGLJPHDVHFXODUL] ULLFHIXQF LRQHD] GXS ORJLFDXQXL
MRF FX UH]XOWDW QXO FX FkW PRGHUQLWDWHD DYDQVHD] FX DWkW
UHOLJLRVXOG vQDSRL
3UREOHPD VHFXODUL] ULL VH GRYHGHúWH vQV IRDUWH GHOLFDW 
$YRUELGHVHFXODUL]DUHQXSUHVXSXQHRDUHRDERUGDUHVLPSOLVW 
D SURFHVXOXL GH PRGHUQL]DUH FD úL FXP vQ VRFLHWDWHD PRGHUQ 
WRWXODUILQXPDLUD LRQDOLWDWH"2DUHQXSRDWHH[LVWDPRGHUQL]DUH
I U VHFXODUL]DUH"
 
6WDWHOH8QLWHúL-DSRQLDGRX ULFDUHvQWUXFKLSHD] vQPRG
FXWRWXOVSHFLDOPRGHUQLWDWHDRIHU H[HPSOXOXQRUVRFLHW LFDUH
vPELQ PRGHUQLWDWHD FX UHOLJLD SULPD SHQWUX F vQ FDGUXO HL VH
S VWUHD] XQ SURFHQW LPSRUWDQW GH DQJDMDUH UHOLJLRDV vQ MXU GH
GHSUDFWLFDQ L úLVHREVHUY UROXOGHQHQHJOLMDWDOPLúF ULORU
IXQGDPHQWDOLVWHFHDGHDGRXDILLQGF HVWHYRUEDGHRVRFLHWDWH
vQFDUHLQGXVWULDOL]DUHDVDSURGXVvQFDGUXOXQXLVLVWHPWHRFUDWLF
úLvQFDUHPLúF ULOHSROLWLFRUHOLJLRDVHRFXS PHUHXVFHQDSROLWLF 
9RUELQG GHVSUH R Ä$PHULFD QRQ ODLF ´ 5RJHU )LQNH 
VXEOLQLD] vQ PRG FODU Ä3UHYHVWLUHD SULQ LQWHUPHGLXO PRGHOXOXL
VHFXODUL] ULL D XQXL GHFOLQ UHOLJLRV QX HVWH FRURERUDW GH
HYROX LLOH LVWRULFH GLQ 6WDWHOH 8QLWH 0RGHUQL]DUHD QX D IRVW
vQVR LW GHSURFHVXODWkWGHSUHY ]XWDOVHFXODUL] ULL´)DSWXOF vQ
-DSRQLDPRGHUQ H[LVW vQFRQWLQXDUHFXOWXOVWU PRúLORU ODQLYHO
IDPLOLDO SH DOWDUH GRPHVWLFH VDX vQ WHPSOX SHQWUX RFD]LLOH
GHRVHELWH F ÄVWDWLVWLFLOHUHOLJLRDVHPHQ LRQHD] vQILHFDUHDQF 
RSW]HFL GH PLOLRDQH GH MDSRQH]L PHUJ vQ PDULOH ORFXUL VILQWH DOH
ULLvQSHULRDGDV UE WRULORUGH$QXO1RXSHQWUXDF S WDYU MLúL
DPXOHWHSURWHFWRDUH´ -3%HUWKRQ SRDWHGHDVHPHQHDV 
QH GHWHUPLQH V FRQVLGHU P F DYHP GHD IDFH FX R VRFLHWDWH
QHVHFXODUL]DW 
'XS FXP HYLGHQ LD] QXPHURúL DQDOLúWL UHIHULQGXVH OD
SUREOHPDWLFD VHFXODUL] ULL vQ FLXGD UXSWXULL HSLVWHPRORJLFH SH
FDUH vQFHDUF V R RSHUH]H VRFLRORJLL DX WHQGLQ D GH D IL
LQIOXHQ D LGHPRGDHSRFLLúLGHDFWXDOLWDWHDHYHQLPHQ LDO FDUH
vQWUH LQ PDL DOHV SULQ PLMORDFHOH GH LQIRUPDUH vQ PDV R
DQXPLW LPDJLQHDOXPLLVRFLDOH'DF vQDQLLúDL]HFLDLVHFROX
OXLWUHFXWDWLWXGLQHDGRPLQDQW HUDDÄGHFOLQXOXLUHOLJLRVXOXL´vQ
DQLL RSW]HFL FDUDFWHULVWLFD GRPLQDQW HUD PDL FXUkQG DFHHD D
ÄvQWRDUFHULLUHOLJLRVXOXL´
ÌQGLUHF LDVHQVXOXLRULJLQDUDOWHUPHQXOXLGHVHFXODUL]DUH±
WHUPHQSULQFDUHVHGHVHPQDDSURSLHUHDEXQXULORUELVHULFHúWLGH
SXWHUHD FLYLO ± XQLL SUHFXP 3HWHU %HUJHU  GHILQHVF
VHFXODUL]DUHD FD SH XQ ÄSURFHV SULQ FDUH XQHOH VHFWRDUH DOH
VRFLHW LL úL DOH FXOWXULL VXQW VXVWUDVH GH VXE DXWRULWDWHD LQVWL
WX LLORUúLVLPEROXULORUUHOLJLRDVH´

3ULQ XUPDUH VHFXODUL]DUHD FXSULQGH SH OkQJ XQ DVSHFW
LQVWLWX LRQDO úL MXULGLF XQ DVSHFW FXOWXUDO FH VH PDQLIHVW SULQ
XUP WRDUHOHWU V WXUL
x HPDQFLSDUHD UHSUH]HQW ULORU FROHFWLYH ID GH WRDWH
UHIHULQ HOHUHOLJLRDVH
x FRQVWLWXLUHDGHvQY WXULLQGHSHQGHQWHID GHUHOLJLH
x DXWRQRPL]DUHDFRQúWLLQ HLúLDFRPSRUWDPHQWXOXLLQGLYL]LORU
ID GHSUHVFULS LLOHUHOLJLRDVH
3RWULYLW OXL %UD\Q :LOVRQ  XQXO GLQWUH FHL PDL
VWU OXFL L UHSUH]HQWDQ L DL WH]HL VHFXODUL] ULL vQ VRFLRORJLD UHOL
JLLORU VHFXODUL]DUHD GHVHPQHD] ÄSURFHVXOSULQFDUHLQVWLWX LLOH
JkQGLULOHúLSUDFWLFLOHUHOLJLRDVHvúLSLHUGLPSRUWDQ D VHPQLILFD LD 
VRFLDO ´HVWHXQSURFHVFDUHDIHFWHD] ORFXOUHOLJLHLvQVLVWHPXO
VRFLDOÌQRSLQLDOXL:LOVRQ VHFXODUL]DUHDHVWHOHJDW GH
WUHFHUHD ÄGH OD XQ VLVWHP FX ED] FRPXQLWDU OD XQ VLVWHP FX
ED] VRFLHWDO ´ R WUHFHUH FDUH WUDQVIRUP VLWXD LD UHOLJLHL ÄÌQ
VRFLHWDWHDVHFXODUL]DW UHOLJLDYDU PkQHPDUJLQDO UHODWLYVODE 
úL YD FRQWLQXD V L UHFRQIRUWH]H SH RDPHQL vQ LQWHUVWL LLOH XQXL
VLVWHPVRFLDOOLSVLWGHVXIOHWDLF UXLSUL]RQLHULPDLPXOWVDXPDL
SX LQFRQVWUkQúLVXQW DFHúWLRDPHQL ´
:LOVRQQXLGHQWLILF VHFXODUL]DUHDFXXQGHFOLQLQHYLWDELODO
UHOLJLHL GXS FXP QLFL QX SUHWLQGH F VHFXODUL]DUHD VRFLHW LL
vQVHDPQ ÄF WR LRDPHQLLDXGREkQGLWRFRQúWLLQ VHFXODUL]DW ´
VDXF ÄDXO VDWODRSDUWHRULFHLQWHUHVID GHUHOLJLH´7UHEXLH
V VH IDF GLVWLQF LD vQWUH VHFXODUL]DUHD VLVWHPXOXL VRFLDO úL
VHFXODUL]DUHDDFWRULORU
'XS S UHUHDOXL:LOVRQVHFXODUL]DUHDUH]XOW vQSULQFLSDO
GLQ SURFHVXO GH UD LRQDOL]DUH D RUJDQL]D LLORU PRGHUQH úL D
DXWRQRPL] ULLFUHVFkQGHDLQVWLWX LLORUúLDSUDFWLFLORUVRFLDOHID 
GH UHOLJLH DXWRQRPL]DUH FDUHL SHUPLWH RPXOXL V VH JkQGHDVF 
OD IDSWXO F úL SRDWH VFKLPED SULQ SUDFWLFD úL SURLHFWHOH VDOH
FRQGL LLOHGHYLD úLVRFLHWDWHD
.DUHO 'REEHODHUH  D LGHQWLILFDW WUHL GLPHQVLXQL DOH
VHFXODUL] ULL
 
x ODLFL]DUHD OD QLYHO PDFURVRFLRORJLF FDUH SULYHúWH
SURFHVXOGHGLIHUHQ LHUHVWUXFWXUDO úLIXQF LRQDO DLQVWLWX LLORU
x VFKLPEDUHD UHOLJLRDV FDUH VH UHIHU OD HYROX LLOH vQVHúL
DOHXQLYHUVXULORUUHOLJLRDVHúLPDLFXVHDP ODWHQGLQ DORUGHD
VHPRGHUQL]D
x LPSOLFDUHD UHOLJLRDV SHUVRQDO FDUH VH UHIHU OD
FRPSRUWDUHD LQGLYLGXDO úL P VRDU JUDGXO GH LQWHJUDUH
QRUPDWLY DSHUVRDQHORUvQJUXSXULOHUHOLJLRDVH
&DúLOD:LOVRQ'REEHODHUHFRQVLGHU F VHFXODUL]DUHDHVWH
XQ SURFHV FDUH SULYHúWH vQ SULQFLSDO VLVWHPXO VRFLDO VDX QLYHOXO
VRFLHWDOÌQDFHVWVHQVP VXULOHGHSDUWLFLSDUHUHOLJLRDV QXLVH
SDU D IL LQGLFDWRULL FHL PDL ILDELOL DL VHFXODUL] ULL 'LIHULWHOH
QLYHOH UHSHUDWH GH 'REEHODHUH SHUPLW LGHQWLILFDUHD XWLO D
HYROX LLORUQXvQWRWGHDXQDFRQFRUGDQWHFDUHDIHFWHD] VRFLHWDWHD
RUJDQL]D LLOHUHOLJLRDVHúLLQGLYL]LL
ÌQ IRQG SULQ VHFXODUL]DUH WUHEXLH V vQ HOHJHP R PXWD LH
VRFLRFXOWXUDO JOREDO PDQLIHVWDW SULQ GLPLQXDUHD UROXOXL
LQVWLWX LRQDO úL FXOWXUDO DO UHOLJLHL FDUH DU SLHUGH PXOW GLQ
SXWHUHD VD VRFLDO 'LQWUXQ FDGUX FH vQJORED VRFLHWDWHD úL
UHSUH]HQWD VHQVXO XOWLP DO RUGLQLL VDOH DOH F UHL FUHGLQ H úL DO
F UXL OLPEDM VH LPSUHJQDX DGkQF vQ YLD D FHD GH WRDWH ]LOHOH D
LQGLYL]LORU UHOLJLD DU GHYHQL XQ VHFWRU FD DWkWHD DOWHOH DOH YLH LL
VRFLDOHúLFKLDUROXPHGLQFHvQFHPDLVWU LQ SHQWUXXQPDUH
QXP U GH SHUVRDQH 2 DVHPHQHD DERUGDUH WULPLWH OD GRX 
SURFHVHFDUDFWHULVWLFHDOHPRGHUQLW LL
x GLIHUHQ LHUHDIXQF LRQDO DLQVWLWX LLORUúL
x LQGLYLGXDOL]DUHDFUHVFkQG DDFWRULORUGRX SURFHVHFDUH
QXUHSUH]LQW vQQLFLXQFD]XQGHFOLQLQHOXFWDELODOUHOLJLHLúLFX
DWkWPDLSX LQGLVSDUL LDIHQRPHQHORUGHFUHGLQ 

5()(5,1 (%,%/,2*5$),&(

5RQDOG / -HSSHUVRQ ,QVWLWXWLRQV ,QVWLWXWLRQDO (IIHFWV DQG
,QVWLWXWLRQDOL]DWLRQ vQ 7KH 1HZ ,QVWLWXWLRQDOLVP LQ
2UJDQL]DWLRQDO $QDO\VLV HG :DOWHU : 3RZHOO 3DXO -
'L0DJJLR &KLFDJR8QLYHUVLW\RI&KLFDJR3UHVV
/\QQH*=XFNHU7KH5ROHRI,QVWLWXWLRQDOL]DWLRQLQ&XOWXUDO3HUVLVWHQFH
$PHULFDQ6RFLRORJLFDO5HYLHZS
$QWKRQ\ *LGGHQV 7KH &RQVWLWXWLRQ RI 6RFLHW\ %HUNHOH\ 8QLYHUVLW\
RI&DOLIRUQLD3UHVVS
:5LFKDUG6FRWW,QVWLWX LLúLRUJDQL]D LL,DúL(GLWXUD3ROLURP
$QGUHZ : +RIIPDQ )URP +HUHV\ WR 'RJPD $Q ,QVWLWXWLRQDO
+LVWRU\ RI &RUSRUDWH (QYLURQPHQWDOLVP 6DQ )UDQFLVFR 1HZ
/H[LQJWRQ3UHVVS
5R\ * '¶$QGUDGH &XOWXUDO 0HDQLQJ 6\VWHPV vQ &XOWXUH 7KHRU\
(VVD\V RQ 0LQG 6HOI DQG (PRWLRQ HG 5$ 6KZHGHU 5$
/H9LQH &DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVVS
S
&OLIIRUG *HHUW] 7KH ,QWHUSUHWDWLRQ RI &XOWXUHV 1HZ <RUN %DVLF
%RRNV
0DU\'RXJODV&XPJkQGHVFLQVWLWX LLOH",DúL3ROLURP
3/ %HUJHU + .HOOQHU6RFLRORJ\ ,QWHUSUHWHG $Q (VVD\ RQ 0HWKRG
DQG9RFDWLRQ*DUGHQ&LW\'RXEOHGD\$QFKRUS
*LOOHV )HUUpRO FRRUG 'LF LRQDU GH VRFLRORJLH ,DúL 3ROLURP 
SS
*HRUJH0XUGRFN6RFLDO6WUXFWXUH1HZ<RUN0DFPLOODQ
&&+DUULV5HOD LLOHGHUXGHQLH%XFXUHúWL(GLWXUD'X6W\OH
$QWKRQ\*LGGHQV6RFLRORJLH%XFXUHúWL(GLWXUD$//S
SSS
,RDQ 0LK LOHVFX 'LF LRQDU GH VRFLRORJLH FRRUG & W OLQ =DPILU
/D] U9O VFHDQX %XFXUHúWL(GLWXUD%DEHOS
 
:)2JEXUQ6RFLDO&KDQJH1HZ<RUN7KH9LNLQJV3UHVV
(PLOH'XUNKHLP'HODGLYLVLRQGXWUDYDLOVRFLDO3DULV38)
1LFRODH /RWUHDQX 'LF LRQDU GH VRFLRORJLH FRRUG & W OLQ =DPILU
/D] U9O VFHDQX %XFXUHúWL(GLWXUD%DEHOS
0D[:HEHU(FRQRPLHHWVRFLpWp3DULV3ORQS
& OLQ $QDVWDVLX 'LF LRQDU GH VRFLRORJLH FRRUG & W OLQ =DPILU
/D] U9O VFHDQX %XFXUHúWL(GLWXUD%DEHOS
&:ULJKW0LOOV7KH3RZHU(OLWH1HZ<RUN2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV

$OH[LVGH7RFTXHYLOOH'HODGpPRFUDWLHHQ$PpULTXH

50LFKHOV/HVSDUWLVSROLWLTXHV3DULV)ODPPDULRQ
0DXULFH 'XYHUJHU /HV SDUWLV SROLWLTXHV 3DULV $ &ROLQ 
,QWURGXFWLRQjODSROLWLTXH3DULV*DOOLPDUG
/D] U 9O VFHDQX 'LF LRQDU GH VRFLRORJLH FRRUG & W OLQ =DPILU
/D] U9O VFHDQX%XFXUHúWL(GLWXUD%DEHOS
-HDQ&ODXGH )RUTXLQ (FROH HW FXOWXUH /H SRLQW GH YXH GHV
VRFLRORJXHV EULWDQQLTXHV %UX[HOOHV3DULV 'H %RHFN(GLWLRQV
8QLYHUVLWDLUHVS
-DQH .HQZD\ úL FRODE 3XOS )LFWLRQV" (GXFDWLRQ 0DUNHWV DQG WKH
,QIRUPDWLRQ6XSHUKLJKZD\vQ$XVWUDOLDQ(GXFDWLRQDO5HDVHDUFKHU

-RKQ %HUQDO ùWLLQ D vQ LVWRULD VRFLHW LL %XFXUHúWL (GLWXUD 3ROLWLF 
S
1LNR ,DKLHO 6RFLRORJLH úL úWLLQ %XFXUHúWL (GLWXUD 3ROLWLF 
SS
*1DPHU6RFLRORJLHGHODVFLHQFHHWVRFLRORJLHGHODFRQQDLVVDQFH
vQ &DKLHUV LQWHUQDWLRQDX[ GH VRFLRORJLH YRO /, 38) MXLOOHW
GpFHPEUH
5. 0HUWRQ 3ULRULWLHV LQ 6FLHQWLILF 'LVFRYHU\ vQ $PHULFDQ
6RFLRORJLFDO5HYLHZYROQU'HFHPEULH

-0 =LPDQ 3XEOLF .QRZOHGJH $Q (VVD\ &RQFHUQLQJ WKH 6RFLDO
'LPHQVLRQVRI6FLHQFH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
3 :HLQJDUW 2Q D 6RFLRORJLFDO WKHRU\ RI 6FLHQWLILF &KDQJH vQ 5
:KLWOH\ HG 6RFLDO 3URFHVVHV RI 6FLHQWLILF 'HYHORSPHQW
/RQGRQ%RVWRQ
5' :KLWOH\ %ODFN %R[LVP DQG WKH 6RFLRORJ\ RI 6FLHQFH $
'LVFXVVLRQRIWKH0DMRU'HYHORSPHQWLQWKH)LHOGvQ6RFLRORJ\
RI6FLHQFH8QLYHUVLW\RI.HHOH
6 &ROH 3URIHVVLRQDO 6WDQGLQJ DQG WKH 5HFHSWLRQ RI 6FLHQWLILF
'LVFRYHULHV vQ $PHULFDQ -RXUQDO RI 6RFLRORJ\  S

7.XKQ7KH6WUXFWXUHRI6FLHQWLILF5HYROXWLRQ&KLFDJR
$$ 7LWPRQDV 3UREOHPD LQVWLWX LRQDOL] ULL DFWLYLW LL úWLLQ LILFH
0RVFRYD
</DPEHUW/DÄ7RXUGH%DEHO´GHVGpILQLWLRQVGHODUHOLJLRQ
S
++DW]IHOG/HVUDFLQHVGHODUHOLJLRQ3DULV6HXLO
&OLIIRUG *HHUW] 5HOLJLRQ DV D &XOWXUDO 6\VWHP vQ 0 %DQWRQ HG 
$QWKURSRORJLFDO $SSURDFKHV WR WKH 6WXG\ RI 5HOLJLRQ /RQGRQ
7UDYLVWRFNS
-09LQJHU7KH6FLHQWLILF6WXG\RI5HOLJLRQ1HZ<RUN0DFPLOODQ
S
7 /XNPDQQ 7KH ,QYL]LEOH 5HOLJLRQ 7KH 3UREOHP RI 5HOLJLRQ LQ
0RGHUQ6RFLHW\1HZ<RUN0DFPLOODQS
-HDQ3DXO :LOODLPH 6RFLRORJLD UHOLJLLORU ,DúL ,QVWLWXWXO (XURSHDQ
S
55REHUWVRQ7KH6RFLRORJLFDO,QWHUSUHWDWLRQRI5HOLJLRQ1HZ<RUN
6FKRFNHQS
06SLUR5HOLJLRQ3UREOHPRI'HILQLWLRQDQG([SODQDWLRQvQ0LFKDHO
%RQWRQ HG $QWKURSRORJLFDO $SSURDFKHV WR WKH 6WXG\ RI
5HOLJLRQ/RQGRQ7UDYLVWRFNS
.DUHO 'REEHODHUH 6HFXODUL]DWLRQ $ 0XOWL'LPHQVLRQDO &RQFHSW
/RQGRQ6DJH3XEOLFDWLRQS
 
%UD\Q :LOVRQ 5HOLJLRQ LQ 6RFLRORJLFDO 3HUVSHFWLYH 2[IRUG1HZ
<RUN2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV
&ODXGH%RYD\5RODQG-&DPSLFKH&URLUHHQ6XLVVHS
5RJHU )LQNH $Q 8QVHFXODU $PHULFDÜ vQ 6WHYH %UXFH HG 5HOLJLRQ
DQG 0RGHUQLVDWLRQ 6RFLRORJLVWV DQG +LVWRULDQV 'HEDWH WKH
6HFXODUL]DWLRQ7KHVLV2[IRUG&ODUHQGRQ3UHVVS
-3 %HUWKRQ vQ /H IDLW UHOLJLHX[ FRRUG -HDQ 'HOXPHDX 3DULV
)D\DUGS
3 %HUJHU /D UHOLJLRQ GDQV OD FRQVFLHQFH PRGHUQH 3DULV /H
&HQWXULRQS
%:LOVRQ5HOLJLRQLQ6HFXODU6RFLHW\/RQGRQ:DWWVS;,9
FIúLRSFLWSS
%:LOVRQ$VSHFWVRI6HFXODUL]DWLRQLQWKH:HVWS


&$3,72/8/9,,,
25*$1,=$ ,,/(ù,&21'8&(5($/252ELHFWLYHOHvQY ULL

'XS VWXGLHUHDDFHVWXLFDSLWROVWXGHQWXOWUHEXLHV 
ILHvQP VXU 
±V GHILQHDVF RUJDQL]D LLOH
±V FXQRDVF SULQFLSDOHOHWHRULLGHVSUHRUJDQL]D LL
±V LGHQWLILFH VLPLODULW LOH úL GLIHUHQ HOH GLQWUH
DFHVWHWHRULL
±V GHILQHDVF QR LXQLOH GH FRQGXFHUH LQIOXHQ 
SXWHUHvQRUJDQL]D LL
±V SUH]LQWH SULQFLSDOHOH DERUG UL WHRUHWLFH DOH
FRQGXFHULL
±V FDUDFWHUL]H]HSULQFLSDOHOHVWLOXULGHFRQGXFHUH ,QWURGXFHUH
Ä1RLQHDPQ VFXWvQRUJDQL]D LLDPIRVWHGXFD LvQFDGUXO
DFHVWRUD úL FRQVDFU P R SDUWH LPSRUWDQW D H[LVWHQ HL QRDVWUH
PXQFLQG vQ FDGUXO DFHVWRUD &RQVXPXULOH úL DFWLYLW LOH QRDVWUH
GH WLPS OLEHU GHSLQG GH DFHVWHD &HD PDL PDUH SDUWH GLQWUH QRL
PXULP vQ FDGUXO ORU úL FkQG YD VRVL WLPSXO vQPRUPkQW ULL FHD
PDLPDUHGLQWRDWH±VWDWXO±YDWUHEXLV HOLEHUH]HXQSHUPLVGH
vQPRUPkQWDUH´ $PLWDL(W]LRQL 
$FHDVW EXWDG D OXL (W]LRQL VXEOLQLD] FXP QX VH SRDWH
PDLELQHRPQLSUH]HQ DúLYDULHWDWHDIHQRPHQXOXLRUJDQL]D LRQDO
) U vQGRLDO DFHVWDQXHVWHRLQYHQ LHPRGHUQ GDULPSRUWDQ D
VDvQVRFLHWDWHúLvQYLD DQRDVWU FRWLGLDQ QXDvQFHWDWV FUHDVF 
GHODUHYROX LDLQGXVWULDO vQFRDFH&UHúWHUHDDDQWUHQDWvQWUDGHY U
RPRGLILFDUHUDGLFDO DVWUXFWXULLvQWUHSULQGHULORUúLDGPLQLVWUD LLORU
ORFXOFRQIOLFWHORUGHFODV ILLQGOXDWGHFHODOFRQIOLFWHORUGHSXWHUH
&XYkQWXORUJDQL]D LHQHWULPLWHSHGHRSDUWHODXQRELHFW
VRFLDO LDU SH GH DOW SDUWH OD XQ SURFHV VRFLDO DIODW vQ PLH]XO
DF LXQLLXPDQH
7RDW OXPHD FXQRDúWH RELHFWXO VRFLDO GHRDUHFH HO IDFH
SDUWHLQWHJUDQW GLQPHGLXOQRVWUXFRWLGLDQILLQGRFDUDFWHULVWLF 
GRPLQDQW D DFHVWXLD $GPLQLVWUD LLOH SXEOLFH vQWUHSULQGHULOH
LQGXVWULDOHFRPHUFLDOHúLGHVHUYLFLLFDúLSDUWLGHOHSROLWLFHVDX
DVRFLD LLOH GH WRDWH WLSXULOH DL F URU VDODULD L PHPEUL PLOLWDQ L
VDXFOLHQ LVXQWHPGHRSRWULY FRQVWLWXLHRUJDQL]D LL
'HILQLW FD ÄDQVDPEOX XPDQ IRUPDOL]DW úL LHUDUKL]DW vQ
YHGHUHDDVLJXU ULLFRRSHU ULLúLFRRUGRQ ULLPHPEULORUV LSHQWUX
DWLQJHUHD XQRU VFRSXUL GDWH´ (UKDUG )ULHGEHUJ  FD ÄXQ
JUXS XPDQ DOF WXLW GLQ VSHFLDOLúWL FDUH OXFUHD] vPSUHXQ OD R
VDUFLQ FRPXQ ´ 3HWHU)'UXFNHU ÄFDÄXQJUXSPDUHGH
SHUVRDQHVWUXFWXUDWvQWUXQPRGLPSHUVRQDOúLFDUHDUHPHQLUHD


GH D DVLJXUD DQXPLWH RELHFWLYH VSHFLILFH´ $QWRKQ\ *LGGHQV
 RUJDQL]D LD VD LPSXV FD XQ VHPQ GLVWLQFWLY DO HSRFLL
FRQWHPSRUDQH LDU VRFLHWDWHD vQ FDUH WU LP DUDW H[DFW FD
RUJDQL]D LLOHFDUHRDOF WXLHVF%XQ VDXUHDFXFHOHEXQHúLFX
FHOH UHOH VRFLHWDWHD QRDVWU UHIOHFW vQ PDUH P VXU FHHD FH
H[LVW VH vQWkPSO VH GH]YROW VDX VH VFKLPE vQ VSD LXO
RUJDQL]D LRQDO 0LKDHOD9O VFHDQX 
'HD OXQJXO WLPSXOXL VDX GH]YROWDW WHRULL úL PRGHOH
H[SOLFDWLYH GLYHUVH FX SULYLUH OD RUJDQL]D LL $FHVWHD SRW IL
vQFDGUDWHvQSDWUXHWDSHGLVWLQFWHFDHYROX LHLVWRULF SRWULYLWOXL
5 6FRWW  /RFDOL]DWH OD LQWHUVHF LD D GRX D[H DOH XQHL
JULOH ELGLPHQVLRQDOH UD LRQDOVRFLDO úL vQFKLVGHVFKLV DYkQG
GRX FULWHULLGHDQDOL] UHOD LDGLQWUHRUJDQL]D LLúLPHGLXOORU
úLIXQF LRQDUHDRUJDQL]D LLORUFDVLVWHPH FRQVWDW PH[LVWHQ D
D SDWUX WLSXUL GH RUJDQL]D LL D SDWUX WLSXUL GH WHRULL úL D SDWUX
HWDSHVDXID]HGHHYROX LH

)XQF LRQDUHD 2UJDQL]D LLOHúLPHGLXO
RUJDQL]D LLORU 6LVWHPHvQFKLVH 6LVWHPHGHVFKLVH
6LVWHPH 2UJDQL]D LLvQFKLVH 2UJDQL]D LLGHVFKLVH
UD LRQDOH úLUD LRQDOH± úLUD LRQDOH±
HWDSD, HWDSDD,,,D
6LVWHPH 2UJDQL]D LLvQFKLVH 2UJDQL]D LLGHVFKLVH
VRFLDOH úLQDWXUDOH± úLQDWXUDOH±
QDWXUDOH HWDSDD,,D HWDSDD,9D

7HRULLGHVSUHRUJDQL]D LL
(WDSD,
(WDSD FXSULQV vQWUH D DYXW FD VHPQ GLVWLQFWLY
SHQWUX RUJDQL]D LL LPDJLQHD FODVLF D DFHVWRUD FX ÄPDúLQL´
SURLHFWDWH GHOLEHUDW V UHDOL]H]H VFRSXUL VSHFLILFH ÌQ FDGUXO
DFHVWHLHWDSHDXIRVWGH]YROWDWHXUP WRDUHOHPRGHOHWHRUHWLFH


 
D0DQDJHPHQWXOúWLLQ LILFSURPRYDWGH)UHGHULFN7D\ORU
7D\ORUDUWL]DQXODFHHDFHHVWHFXQRVFXWGUHSWÄPDQDJHPHQW
úWLLQ LILF´ VSXQHD Ä2ELHFWXO SULQFLSDO DO PDQDJHPHQWXOXL WUHEXLH
V ILH DVLJXUDUHD PD[LPHL SURVSHULW L SHQWUX SDWURQ vPSUHXQ FX
PD[LPD SURVSHULWDWH SHQWUX VDODULDW 3HQWUX SDWURQ PD[LPD
SURVSHULWDWH QX vQVHDPQ QHDS UDW SURILWXUL PDL PDUL SH WHUPHQ
VFXUWFLGH]YROWDUHDWXWXURUDVSHFWHORUFDUHvLDVLJXU vQWUHSULQGHULL
R SURVSHULWDWH SHUPDQHQW 3HQWUX VDODULD L SURVSHULWDWHD PD[LP 
QX vQVHDPQ GRDU VDODULL PDL PDUL LPHGLDWH FL úL GH]YROWDUHD
FDSDFLW LLORUGHDRE LQHUHDOL] ULPDLYDORURDVHODQLYHOXOPD[LP
ODFDUHVXQWFDOLILFD L´ '63XJK'-+LFNVRQ 
,QWHUGHSHQGHQ D UHFLSURF GLQWUH FRQGXFHUH úL VDODULD L
SUHFXP úL QHFHVLWDWHD GH D PXQFL vPSUHXQ vQ VFRSXO DWLQJHULL
RELHFWLYXOXL FRPXQ DO SURVSHULW LL FUHVFXWH SHQWUX WR L FHL
LPSOLFD LLVDXS UXWHYLGHQWHOXL7D\ORU
,QL LLQG UHDOL]DUHD GH VWXGLL VLVWHPDWLFH DVXSUD PXQFLL úL
PDQDJHPHQWXOXL7D\ORUDDMXQVV SURSXQ SDWUXPDULSULQFLSLL
DOHPDQDJHPHQWXOXLúWLLQ LILF
x GH]YROWDUHD úWLLQ HL UHDOH D PXQFLL SULQ DGXQDUHD úL
VLVWHPDWL]DUHD WXWXURU FXQRúWLQ HORU GH LQXWH GH PXQFLWRUL úL
UHGXFHUHDORUODUHJXOLOHJLFKLDUODIRUPXOHPDWHPDWLFH
x VHOHF LDúWLLQ LILF úLSHUIHF LRQDUHDSURJUHVLY DPXQFLWR
UXOXL DOHJHUHD PXQFLWRULORU vQ IXQF LH GH vQVXúLULOH ORU IL]LFH úL
LQWHOHFWXDOH DEVROXW QHFHVDUH PXQFLL vQVR LW GH LQVWUXLUHD ORU
SHQWUXDSXWHDDMXQJHPXQFLWRULGHÄSULP FODV ´
x FRPELQDUHDúWLLQ HLPXQFLLFXIRU DGHPXQF VHOHF LRQDW 
úL SHUIHF LRQDW úWLLQ LILF LQGXFHUHD GRULQ HL VDX LQWHUHVXOXL
PXQFLWRULORU SHQWUX D VH LQVWUXL úL D SURJUHVD IDSW FH SRDWH IL
UHDOL]DWILHSULQIRORVLUHDXQRUVWLPXOHQWHILHSULQFRPSRUWDPHQWH
DPDELOHVDXFRQVLGHUD LHGLQSDUWHDFRQGXF WRULORU
x FRRSHUDUHD FRQVWDQW úL VWUkQV vQWUH FRQGXFHUH úL
PXQFLWRULGLVWULEXLUHDHFKLWDELO DPXQFLLúLDUHVSRQVDELOLW LORU
vQWUHPXQFLWRULFHHDFHSRDWHSUHvQWkPSLQDDSDUL LDFRQIOLFWHORU

(VHQ DFRQFHS LHLWD\ORULVWHHVWHUH]XPDW GHvQVXúLFUHDWRUXO
HL vQ ILQDOXO OXFU ULL VDOH 3ULQFLSOHV RI 6FLHQWLILF 0DQDJHPHQW
Ä2UJDQL]DUHD úWLLQ LILF QX FRPSRUW QHDS UDW R PDUH LQRYD LH
QLFL R GHVFRSHULUH GH IDSWH QRL H[WUDRUGLQDUH HD FRQVW vQWUR
RDUHFDUH FRPELQD LH GH HOHPHQWH FDUH QD IRVW vQF I FXW vQ
JUXSDUHD FXQRúWLQ HORU DQDOL]DWH úL vQ FODVDUHD ORU VXE IRUP GH
OHJLúLUHJXOLFDUHFRQVWLWXLHRúWLLQ DFHDVW úWLLQ HVWHvQVR LW 
GH R VFKLPEDUH WRWDO vQ DWLWXGLQLOH UHFLSURFH DOH OXFU WRULORU úL
FRQGXF WRULORUQXQXPDLvQUDSRUWFXRDPHQLLFLúLvQUDSRUWFX
UHVSRQVDELOLW LOHúLvQGDWRULULOHSURSULL5H]XOW RQRX UHSDUWL LHD
vQGDWRULULORU úL R FRRSHUDUH VWUkQV úL FRUGLDO LPSRVLELO GH
RE LQXW vQ YHFKLXO VLVWHP GH FRQGXFHUH $FHDVW FRPELQD LH FH
UHSUH]LQW RUJDQL]DUHDúWLLQ LILF SRDWHILUH]XPDW DVWIHO
± úWLLQ vQORFGHHPSLULVP
± DUPRQLHvQORFGHGLVFRUGLH
± FRRSHUDUHvQORFGHLQGLYLGXDOLVP
± UDQGDPHQWPD[LPvQORFGHSURGXF LHVF ]XW 
± IRUPDUHD ILHF UXL RP SHQWUX DO GHWHUPLQD V RE LQ 
UDQGDPHQWúLSURVSHULWDWHPD[LPH´ 0=ODWH 
E 7HRULD RUJDQL] ULL úL DGPLQLVWUD LHL GH]YROWDW GH
+HQU\)D\RO
3UHRFXSDWGHUHDOL]DUHDXQHLDQDOL]HWHRUHWLFHDGHFYDWHXQHL
ODUJL JDPH GH RUJDQL]D LL )D\RO úLD SXV vQWUHEDUHD IXQGD
PHQWDO &HHVWHPDQDJHPHQWXO"RIHULQGXQU VSXQVQHDúWHSWDW
SHQWUXYUHPHDVDPDQDJHPHQWXOHVWHXQWRWFDUHFXSULQGH
x SUHYHGHUHD úL SODQLILFDUHD H[DPLQDUHD YLLWRUXOXL úL
vQWRFPLUHDSODQXOXLGHDF LXQH
x RUJDQL]DUHD FUHDUHD VWUXFWXULL PDWHULDOH úL XPDQH D
vQWUHSULQGHULL
x FRQGXFHUHD PHQ LQHUHD DFWLYLW LL vQ UkQGXO SHUVR
QDOXOXL
x FRRUGRQDUHD FRUHODUHD XQLILFDUHD úL DUPRQL]DUHD WXWX
URUDFWLYLW LORUúLHIRUWXULORU
 
x FRQWUROXOVXSUDYHJKHUHDDVWIHOvQFkWWRWXOV VHGHVI úRDUH
vQFRQIRUPLWDWHFXUHJXOLOHVWDELOLWHúLRUGLQHOHWUDQVPLVH
3HQWUX WUDQVSXQHUHD HILFLHQW vQ SUDFWLF D DFHVWRU
FRRUGRQDWH GH ED] DOH PDQDJHPHQWXOXL +HQU\ )D\RO SURSXQH
 SULQFLSLL DOH DGPLQLVWU ULL GH IDSW SULQFLSLL DOH PDQDJH
PHQWXOXL
x GLYL]LXQHDPXQFLL
x DXWRULWDWHDúLUHVSRQVDELOLWDWHD
x GLVFLSOLQD
x XQLWDWHDGHFRPDQG úLDF LXQH
x XQLWDWHDGHGLUHF LH
x VXERUGRQDUHDLQWHUHVXOXLLQGLYLGXDOvQUDSRUWFXLQWHUHVXO
JHQHUDO
x UHPXQHUDUHDFRUHFW DSHUVRQDOXOXL
x FHQWUDOL]DUHDúLGHVFHQWUDOL]DUHD
x LHUDUKLD
x RUGLQHD
x HFKLWDWHD
x VWDELOLWDWHDvQIXQF LLDSHUVRQDOXOXL
x LQL LDWLYD
x XQLWDWHDSHUVRQDOXOXL
F7HRULDELURFUD LHLHODERUDW GH0D[:HEHU
'XS RSLQLD OXL :HEHU WRDWH RUJDQL]D LLOH GH PDUH
vQWLQGHUHDXWHQGLQ DSULQQDWXUDORUV ILHELURFUDWLFH&XYkQWXO
ELURFUD LHDIRVWLQYHQWDWGHF WUH0RQVLHXUGH*RXUQD\vQDQXO
FDUHDDG XJDWFXYkQWXOXLELURXvQVXPkQGDWkWvQF SHUHD
FkW úL PDVD GH VFULV XQ WHUPHQ GHULYDW GLQ YHUEXO JUHFHVF D
FRQGXFH %LURFUD LD DU vQVHPQD GHFL FRQGXFHUHD GH F WUH
IXQF LRQDUL &D WHUPHQ ELURFUD LD D IRVW DSOLFDW PDL vQWkL
IXQF LRQDULORUJXYHUQDPHQWDOLvQV WUHSWDWDIRVWH[WLQV SHQWUX
DGHILQLRUJDQL]D LLOHPDULvQJHQHUDO


'H OD EXQ vQFHSXW FRQFHSWXO D IRVW IRORVLW vQWUXQ PRG
GLVSUH XLWRU 'H *RXUQD\ YRUEHD GHVSUH SXWHULOH FUHVFkQGH DOH
IXQF LRQDULORUFDGHVSUHÄRERDO QXPLW ELURPDQLH´+RQRUpGH
%DO]DFFRQVLGHUDELURFUD LDÄRSXWHUHXULDú GH LQXW GHSLJPHL´
$FHVW JHQ GH RSLQLH VD PHQ LQXW SkQ vQ ]LOHOH QRDVWUH
ELURFUD LD HVWH IUHFYHQW DVRFLDW FX KkU RJ ULD LQHILFLHQ D úL
ULVLSD $*LGGHQV 
$O L DXWRUL vQV DX SUH]HQWDW ELURFUD LD vQWUR OXPLQ 
GLIHULW FD XQ PRGHO DO JULMLL SUHFL]LHL úLHILFLHQ HLDGPLQLVWUD
WLYH &RVHU úL 5RVHQEHUJ  GHILQHVF ELURFUD LD FD ÄWLS GH
RUJDQL]DUH LHUDUKLF VWDELOLW vQ PRG UD LRQDO SHQWUX D FRRUGRQD
DFWLYLWDWHD XQXL QXP U PDUH GH SHUVRDQH SULQ VDUFLQL
DGPLQLVWUDWLYH GH DQYHUJXU ´ %LURFUD LD VXV LQ DFHúWL DXWRUL
HVWH vQ UHDOLWDWH FHD PDL HILFLHQW IRUP GHRUJDQL]DUHSHFDUH
DX FRQFHSXWR RDPHQLL GHRDUHFH WRDWH VDUFLQLOH VXQW UHJOH
PHQWDWHSULQUHJXOLVWULFWHGHSURFHGXU 
3R]L LD OXL :HEHU DVXSUD ELURFUD LHL VH VLWXHD] XQGHYD
vQWUHDFHVWHGRX SR]L LL
8Q QXP U OLPLWDW GH RUJDQL]D LL ELURFUDWLFH HYLGHQ LD
:HEHUDXH[LVWDWúLvQVRFLHW LOHWUDGL LRQDOH'HSLOG VLVWHPXO
IXQF LRQ UHVF ELURFUDWLF GLQ &KLQD LPSHULDO HUD UHVSRQVDELO
SHQWUXDIDFHULOHJHQHUDOHDOHJXYHUQ ULL
'DU ELURFUD LLOH VDX GH]YROWDW SH GHSOLQ DELD vQ YUHPXULOH
PRGHUQH 'XS :HEHU H[SDQVLXQHD ELURFUD LHL HVWH LQHYLWDELO 
vQ VRFLHW LOH PRGHUQH vQWUXFkW DXWRULWDWHD ELURFUDWLF HVWH
VLQJXUXO PRG GH DGDSWDUH OD FHULQ HOH DGPLQLVWUDWLYH DOH
VLVWHPHORUVRFLDOHGHPDUHvQWLQGHUH7RWXúL:HEHUFRQVLGHUDF 
ELURFUD LD SUH]LQW PXOWH QHDMXQVXUL LPSRUWDQWH FDUH DX
LPSOLFD LLVHPQLILFDWLYHvQYLD DVRFLDO PRGHUQ 
3UHRFXSDWGHSUREOHPDDXWRULW LLúLvQFHUFkQGV LGHQWLILFH
WHPHLXULOH SHQWUX FDUH RDPHQLL DFFHSW OHJLWLPLWDWHD DXWRULW LL
:HEHUDDMXQVODGHVFULHUHDDWUHLWLSXULÄSXUH´GHRUJDQL]D LL

 
x RUJDQL]D LDFHQWUDW SHOLGHU WLSXOFKDULVPDWLF WLSXOGH
RUJDQL]D LHvQFDUHH[HUFLWDUHDDXWRULW LLVHED]HD] SHFDOLW LOH
SHUVRQDOHDOHOLGHUXOXLSHFKDULVPDOXLLHUDUKLDFRQVW vQDFHVW
FD]GLQWUXQOLGHUúLGLVFLSROLLV LDFHúWLDGLQXUP WRWDOGHYRWD L
DYkQG úL UROXO GH PHGLHUH vQWUH OLGHUL úL PDVH SXWHUHD
GHFL]LRQDO vLDSDU LQHvQH[FOXVLYLWDWHOLGHUXOXLIDSWFHDGXFHFX
VLQH XQ ULVF FUHVFXW GH DERUGDUH GHIHFWXRDV D SUREOHPHORU FX
FDUHVHFRQIUXQW RUJDQL]D LDUHVSHFWLY 
x RUJDQL]D LD SDWULDUKDO WLSXO WUDGL LRQDO VH FDUDFWHUL
]HD] SULQ H[LVWHQ D XQXL VLVWHP GH DXWRULWDWH DFFHSWDW vQ
YLUWXWHD WUDGL LHL D GDWLQLORU D IDSWXOXL F ÄvQWRWGHDXQD D IRVW
DúD´WUDGL LDHVWHJORULILFDW UDQJXOVDXSR]L LDvQVRFLHWDWHDXR
LPSRUWDQ GHRVHELW LDU UHOD LLOH H[LVWHQWH vQWUR DVWIHO GH
RUJDQL]D LHVXQWPDLPXOWGHWLSXOÄVW SkQ±VXSXV´
x RUJDQL]D LD ELURFUDWLF WLSXO UD LRQDOOHJDO WLS GH
DXWRULWDWHUD LRQDOOHJDOSHFDUH:HEHUvOFRQVLGHU FDUHSUH]HQ
WkQG LQVWLWX LD GRPLQDQW vQ VRFLHWDWHD PRGHUQ VLVWHPXO HVWH
QXPLW UD LRQDO SHQWUX F vQ LQWHULRUXO V X PLMORDFHOH VXQW
GHVHPQDWH H[SUHV SHQWUX UHDOL]DUHD XQRU VFRSXUL VSHFLILFH HVWH
OHJDOILLQGF DXWRULWDWHDVHH[HUFLW SHED]DXQXLVLVWHPGHUHJXOL
úL SURFHGXUL VSHFLILFH SR]L LHL SH FDUH LQGLYLGXO R RFXS vQWUR
DQXPLW SHULRDG GHWLPS
3ULQFLSDOHOH FDUDFWHULVWLFL DOH RUJDQL]D LLORU ELURFUDWLFH
DúDFXPDXIRVWHOHGHILQLWHGH:HEHUVXQWXUP WRDUHOH
x VSHFLDOL]DUHD UHVSHFWLY GLYL]LXQHD FODU D PXQFLL vQWUH
PHPEULLRUJDQL]D LHL
x VWUXFWXUD LHUDUKLF DXWRULWDU SR]L LLOH RUJDQL]D LRQDOH
IXQF LLOH ILLQG RUGRQDWH ÄGXS SULQFLSLLOH LHUDUKLHL úL DOH
QLYHOXULORU GH DXWRULWDWH JUDGDW ´ UHVSHFWLY ÄILHFDUH IXQF LH
LQIHULRDU VHDIO VXEFRQGXFHUHDúLFRQWUROXOFHOHLVXSHULRDUH´
x VLVWHPXO GH UHJXOL úL UHJOHPHQW UL IRUPDOH DVWIHO vQFkW
IXQF LRQDUHD ELURFUD LHL HVWH JXYHUQDW GH XQ VLVWHP FRQVLVWHQW
GH ÄUHJXOL SULYLQG PLMORDFHOH FRHUFLWLYH IL]LFH VDFHUGRWDOH VDX

GH DOW JHQ FDUH VH DIO OD GLVSR]L LD IXQF LRQDULORU´ úL GH
DSOLFDUHDDFHVWRUUHJXOLODFD]XULVSHFLILFH
x LPSHUVRQDOLWDWHD úL LPSDU LDOLWDWHD DXWRULWDWHD HVWH
LPSHUVRQDO HD ILLQG GHSHQGHQW GH UHJXOLOH RUJDQL]D LRQDOH úL
FRUHVSXQ] WRDUHQLYHOXOXLLHUDUKLFDOIXQF LHLXQHLSHUVRDQH
x SURPRYDUHDvQFDULHU VHIDFHILHvQIXQF LHGHYHFKLPH
ILH vQ IXQF LH GH FRPSHWHQ D GRYHGLW vQ UHDOL]DUHD DFWLYLW LORU
ILHSULQWURFRPELQD LHDFHORUGRX FULWHULL
x HILFLHQ D RUJDQL]D LLORU ELURFUDWLFH GHFXUJH WRFPDL GLQ
FDUDFWHULVWLFLOHDPLQWLWHDQWHULRUvQFRQFHS LDOXL:HEHUWLSXOGH
RUJDQL]DUH SXU ELURFUDWLF HVWH FDSDELO GLQ SXQFW GH YHGHUH
WHKQLFV DWLQJ FHOPDLvQDOWJUDGGHHILFLHQ ÄPRWLYXOGHFLVLY
SHQWUXSURJUHVXORUJDQL]D LHLELURFUDWLFHDIRVWvQWRWGHDXQDFHODO
VXSHULRULW LLVDOHWHKQLFHID GHRULFHDOW IRUP GHRUJDQL]DUH´
0LKDHOD9O VFHDQX 
G7HRULDFRPSRUWDPHQWXOXLDGPLQLVWUDWLYIRUPXODW GH
+HUEHUW6LPRQ
3ULQSURPRYDUHDFRQFHSWXOXLGHUD LRQDOLWDWHOLPLWDW úLDO
WHRULHL SULYLQG FRPSRUWDPHQWXO GH OXDUH D GHFL]LHL FDUH VH
UDSRUWHD] vQGHRVHEL OD VWUXFWXUD IRUPDO D RUJDQL]D LHL ±
UHJXOLLHUDUKLLIXQF LRQDOHLHUDUKLLGHRELHFWLYH±6LPRQSRDWH
IL LQFOXV vQ DFHDVW SULP HWDS D GH]YROW ULORU WHRUHWLFH vQ
DQDOL]DRUJDQL]D LRQDO 
(WDSDD,,D
'XS úLSkQ vQDQXOVHFRQWXUHD] WUHSWDWúLVH
LPSXQHXQQRXPRGHOGHvQ HOHJHUHúLH[SOLFDUHDRUJDQL]D LLORU
FHQWUDWSHLGHHDFRQVLGHU ULLORUFDVLVWHPHQDWXUDOH8UP WRDUHOH
WHRULLDXIRVWGH]YROWDWHvQDFHDVW HWDS 
DùFRDODUHOD LLORUXPDQH
7HRUHWLFLHQLLVLVWHPHORUQDWXUDOHVXQWLQWHUHVD LGHVWXGLHUHD
DFHORU FDUDFWHULVWLFL FDUH OH GHILQHVF FD RUJDQLVPH VDX
FROHFWLYLW L VRFLDOH $FFHQWXO HVWH GHSODVDW VSUH FRQVLGHUDUHD
 
YLH LLFRQWHPSRUDQHDDFHVWRUFROHFWLYLW LVRFLDOHUHVSHFWLYVSUH
VWXGLHUHD úL H[SOLFDUHD DFHORU DVSHFWH UHVSRQVDELOH GH DSDUL LD
FULVWDOL]DUHD úL YDULHWDWHD IRUPHORU GH PDQLIHVWDUH D FRPSRUWD
PHQWXOXL VRFLDO vQ RUJDQL]D LL 3UHRFXS ULOH FHQWUDOH DOH
SURPRWRULORUDFHVWXLPRGHOVXQWOHJDWHGH
x DQDOL]DVWUXFWXULORULQIRUPDOHúLDPRGXOXLvQFDUHDFHVWHD
LQIOXHQ HD] RUJDQL]DUHDIRUPDO 
x PHFDQLVPHOH GH LQWHJUDUH D QHFHVLW LORU LQGLYLGXDOH FX
FHOHRUJDQL]D LRQDOH
x SUREOHPHOH PDL JHQHUDOH UHIHULWRDUH OD ÄVXSUDYLH XLUHD
RUJDQL]D LHL´
&HOH PDL LPSRUWDQWH FRQWULEX LL OD GH]YROWDUHD RULHQW ULL
FXQRVFXWH VXE GHQXPLUHD GH ÄúFRDOD UHOD LLORU XPDQH´ DSDU LQ
OXL*(0D\R)-5RHWKOLVEHUJHUúL'0F*UHJRU
6FRSXOLQL LDODOLQYHVWLJD LLORUOXL0D\RúL5RHWKOLVEHUJHUD
IRVW DFHOD GH D vQ HOHJH UHOD LD GLQWUH FRQGL LLOH GH PXQF úL
SURGXFWLYLWDWH 3HQWUX DFHDVWD HL DX vQUHJLVWUDW vQ SHUPDQHQ 
WHPSHUDWXUD úL XPLGLWDWHD FDPHUHL H[SHULPHQWDOH YDULD LLOH vQ
LQWHQVLWDWHDOXPLQLLQXP UXORUHORUGHVRPQDOHILHF UXLVXELHFW
FDOLWDWHD úL FDQWLWDWHD KUDQHL VHUYLWH ]LOQLF SH GH DOW SDUWH
SURGXFWLYLWDWHD HUD DWHQW P VXUDW PDL SUHFLV WLPSXO QHFHVDU
XQXL VXELHFW SHQWUX D DVDPEOD XQ UHOHX WHOHIRQLF FRPSXV GLQ
DSUR[LPDWLYGHS U L([SHULPHQWXODIRVWUHDOL]DWvQID]H
úLDGXUDWDQLQHvQUHJLVWUkQGXVHQLFLRFRUHOD LHVHPQLILFDWLY 
vQWUH FHOH GRX FDWHJRULL GH YDULDELOH 'DF vQ SULPXO DQ úL
MXP WDWH GDWRULW vPEXQ W LULL FRQGL LLORU GH PXQF VD
FRQVWDWDW R FUHúWHUH D SURGXFWLYLW LL úL D WRQXVXOXL SVLKLF DO
VXELHF LORUvQXUP WRDUHDSHULRDG FDUDFWHUL]DW GHUHYHQLUHDOD
FRQGL LLOH LQL LDOH GH PXQF QLYHOXO DFHVWRU SDUDPHWUL D VF ]XW
VLP LWRU ,QWHUSUHWDUHD GDW GH FHUFHW WRUL DFHVWXL UH]XOWDW HVWH
FRQVLGHUDW FDILLQGÄPDUHDLOXPLQDUH´DFHUFHW ULLÄ&HHDFHDX
GHPRQVWUDW H[SHULPHQWHOH vQ PRG GUDPDWLF úL FRQFOXVLY D IRVW
LPSRUWDQ DDWLWXGLQLORUúLVHQWLPHQWHORUPXQFLWRULORUÌQFHOHPDL

PXOWH VLWXD LL GH PXQF VHPQLILFD LD XQHL VFKLPE UL HVWH
SUREDELO V ILH OD IHO GH LPSRUWDQW GDF QX PDL LPSRUWDQW 
GHFkW VFKLPEDUHD vQV úL )- 5RHWKOLVEHUJHU  &X DOWH
FXYLQWH R SURGXFWLYLWDWH vQDOW QX VH RE LQH QHDS UDW SULQ
VWLPXOHQWH ILQDQFLDUH úL SULQ DPHOLRUDUHD FRQGL LLORU GH PXQF 
'HFLVLY HVWH ÄVHPQLILFD LD´ SH FDUH PXQFLWRULL R GDX
VFKLPE ULL LDU DFHDVWD GHSLQGH GH FRQWH[WXO VRFLDO vQ FDUH VD
GH]YROWDW LQGLYLGXO úL GH EHQHILFLLOH SH FDUH HO OH RE LQH GLQ
SDUWLFLSDUHD VD VRFLDO vPSUHXQ FX FHLODO L PHPEUL DL JUXSXOXL
GH PXQF úL LPSOLFLW GH HIHFWXO VFKLPE ULL DVXSUD UHOD LLORU
LQWHUSHUVRQDOH
'HVFRSHULQG UROXO VWUXFWXULL LQIRUPDOH vQ FDGUXO
RUJDQL]D LHL IRUPDOH úFRDOD UHOD LLORU XPDQH D FRQWULEXLW OD
]GUXQFLQDUHD SULQFLSDOHORU VXSR]L LL SH FDUH VH ED]D SDUDGLJPD
UD LRQDOLVW GH DERUGDUH D RUJDQL]D LLORU 5H]XOWDWXO FHO PDL
LPSRUWDQW HVWH DFHOD GH SURPRYDUH D YL]LXQLL RUJDQL]D LLORU FD
VLVWHPH VRFLDOH HYLGHQ LLQGXVH IDSWXO F HILFLHQ D
RUJDQL]D LRQDO GHSLQGH GH FRPSOHPHQWDULWDWHD úL FRQJUXHQ D
GLQWUH VFRSXULOH RUJDQL]D LHL úL QHFHVLW LOH SHUVRQDOH DOH
DQJDMD LORU (VWH LPSRUWDQW GH DVHPHQHD UROXO FRQGXFHULL vQ
VWLPXODUHD úL LQIOXHQ DUHD FRPSRUWDPHQWXOXL LQGLYLGXDO DO
PHPEULORU RUJDQL]D LHL FHUFHW WRULL DU WkQG F SHUIRUPDQ D úL
VDWLVIDF LD vQ PXQF DOH DQJDMD LORU VXQW GHWHUPLQDWH GH
FDUDFWHULVWLFLOH OLGHULORU UHVSHFWLY GH FDOLWDWHD FOLPDWXOXL GH
VXSUDYHJKHUHúLFRQGXFHUH 0LKDHOD9O VFHDQX 
/D UkQGXO V X 0F *UHJRU SUHRFXSDW WRDW YLD D GH
LQWHUSUHWDUHD RUJDQL]D LLORU GLQWUR SHUVSHFWLY XPDQ 
FRQWXUHD] GRX FRQFHS LLPDQDJHULDOHFDUHJKLGHD] PRGXOGH
UDSRUWDUH D FRQGXF WRULORU OD RDPHQL 7HRULD ; úL 7HRULD <
ILHFDUH GLQWUH HOH ED]kQGXVH SH R VHULH GH LSRWH]H SULYLQG
PRWLYD LDPXQFLLúLFRQGXFHUHD
7HRULD ; DUH OD ED] XUP WRDUHOH HQXQ XUL RDPHQLL WLQG
SULQVLPSODORUQDWXU V PXQFHDVF FkWPDLSX LQSRVLELODVWIHO

 
vQFkW HL WUHEXLH FRQVWUkQúL FRQWUROD L GLULMD L DPHQLQ D L úL
SHQDOL]D L SHQWUX D IL GHWHUPLQD L V PXQFHDVF vQ YHGHUHD
UHDOL] ULL RELHFWLYHORU RUJDQL]D LRQDOH 2 SHUVRDQ RELúQXLW 
SUHIHU V ILHGLULMDW HYLWkQGUHVSRQVDELOLWDWHDúLILLQGGRPLQDW 
GHQHYRLDGHVHFXULWDWHPDLPXOWGHFkWGHRULFHDOWFHYD
ÌQ RSR]L LH FX 7HRULD ; 7HRULD < DUH vQ YHGHUH
XUP WRDUHOHRDPHQLLvúLSRWLQYHVWLFXXúXULQ HQHUJLDIL]LF úL
PHQWDO vQ PXQF HL QHUHDF LRQkQG QXPDL OD DPHQLQ UL úL
FRQWUROXO SHUPDQHQW GDW ILLQG FDSDFLWDWHD ORU GH DXWRFRQWURO
,PSOLFDUHDvQPXQF VHSRDWHUHDOL]DúLSULQPRWLYD LLLQWULQVHFH
DVWIHO F vQ FRQGL LL IDYRUDELOH RDPHQLL QX QXPDL F DFFHSW 
UHVSRQVDELOLW LOHGDUFKLDUGRUHVFDFHVWOXFUX
E 7HRULD SULYLQG FRPSRUWDPHQWXO FRRSHUDWRU vQ
RUJDQL]D LLOHIRUPDOHSURPRYDW GH&KHVWHU%DUQDUG
3ULQFLSDODFRQWULEX LHDOXL&KHVWHU%DUQDUGODGH]YROWDUHD
WHRULHL RUJDQL]D LLORU FRQVW vQ IRUPXODUHD SULQFLSLLORU FDUH
IXQGDPHQWHD] H[LVWHQ DúLIXQF LRQDUHDRUJDQL]D LLORUDF LXQHD
VRFLDO GHFRRSHUDUH
ÌQ FRQFHS LD OXL %DUQDUG R RUJDQL]D LH DSDUH DWXQFL FkQG
VXQWvQWUXQLWHFHOSX LQGRX FRQGL LL
x H[LVW SHUVRDQHFDSDELOHV FRPXQLFHvQWUHHOH
x DFHVWHD GRUHVF V FRQWULEXLH DF LRQDO OD UHDOL]DUHD XQXL
VFRSFRPXQ
2DOW LGHHDFFHQWXDW GH%DUQDUGHVWHDVSHFWXOFRRSHUDWRU
DO VFRSXOXL RUJDQL]D LRQDO 3HQWUX FD PHPEULL XQHL RUJDQL]D LL
V FRRSHUH]HHVWHQHFHVDUFDVFRSXOV ILHDFFHSWDWúLFRQVLGHUDW
UHOHYDQW DWkW SHQWUX HOXO RUJDQL]D LHL FD vQWUHJ FkW úL SHQWUX
ILHFDUH LQGLYLG vQ SDUWH $VSHFWXO VXELHFWLY DO VFRSXOXL
RUJDQL]D LRQDOHVWHFRQVLGHUDWFHQWUDO7HPHLXODF LXQLLFRRSHUD
WRDUHFRQIRUPYL]LXQLLOXL%DUQDUGHVWHUHSUH]HQWDWGHXQVFRS
FRRSHUDWRUDSUHFLDWGHSDUWLFLSDQ LFDILLQGFHODORUJDQL]D LHL
$XWRUXO DFFHQWXHD] úL UROXO FRQGXFHULL H[HFXWLYH vQ DVL
JXUDUHDDQJDMDPHQWXOXLRDPHQLORUID GHVFRSXULOHRUJDQL]D LHL

$VWIHOHVWHHYLGHQ LDWIDSWXOF RIXQF LHHVHQ LDO DSHUVRQDOXOXL
PDQDJHULDO HVWH DFHHD GH D FXOWLYD FUHGLQ D vQ H[LVWHQ D UHDO D
XQXL VFRS FRPXQ 'H DVHPHQHD XQ DOW URO LPSRUWDQW DO PDQD
JHPHQWXOXLHVWHDFHODGHDIXUQL]DXQVLVWHPGHFRPXQLFDUHSULQ
FDUH VH IDFH OHJ WXUD GLQWUH VFRSXO FRPXQ úL FHL FH GRUHVF V 
FRRSHUH]H vQ YHGHUHD UHDOL] ULL DFHVWXLD SH GH R SDUWH úL vQWUH
VFRSúLDF LXQHSHGHDOW SDUWH2DWUHLDIXQF LHHVWHDFHHDGH
ÄSURWHMDUH D OXFUXULORU HVHQ LDOH´ SULQ FUHDUHD DQLPDUHD úL
DS UDUHDVW ULLGHVSLULWGLQWURRUJDQL]D LH
F7HRULDLQVWLWX LRQDO DOXL3KLOLS6HO]QLFN
ÌQ HODERUDUHD WHRULHL VDOH 6HO]QLFN SRUQHúWH GH OD
DFFHSWDUHD LGHLL F RUJDQL]D LLOH VXQW LQVWUXPHQWH SURLHFWDWH
GHOLEHUDW SHQWUX DWLQJHUHD XQRU VFRSXUL 2UJDQL]D LD HVWH vQV 
DOF WXLW GLQ RDPHQL FDUH SULQ VLPSOD ORU SUH]HQ FRORUHD] 
YLD D RUJDQL]D LRQDO FX DFFHQWH QRQUD LRQDOH GHWHUPLQDWH GH
DWLWXGLQLOH RELFHLXULOH DQJDMDPHQWHOH VDX SHUVSHFWLYHOH ORU
GLIHULWH 3HQWUX D HYDGD GLQ DFHDVW SHUVSHFWLY OLPLWDW GH
LQWHUSUHWDUH D RUJDQL]D LLORU DXWRUXO SURSXQH WHUPHQXO GH LQVWL
WX LH FRQVLGHUkQG F DFHVWD VXUSULQGH PDL VXJHVWLY
FDUDFWHULVWLFLOH RUJDQL]D LHL FD SURGXV QDWXUDO DO SUHVLXQLORU úL
QHFHVLW LORUVRFLDOH
3HQWUX D VXUSULQGH úL PDL QXDQ DW DFHVW SURFHV GH
VFKLPEDUH 6HO]QLFN LQWURGXFH DOWH GRX FRQFHSWH FRPSHWHQ D
GLVWLQFWLY úL SHUVRQDOLWDWHD RUJDQL]D LRQDO DU WkQG F LQIX]LD
GH YDORUL WUDQVIRUP RUJDQL]D LLOH vQ LQVWLWX LL RIHULQGXOH R
LGHQWLWDWH GLVWLQFW 6HO]QLFN DFFHQWXHD] úL HO UROXO GHFLVLY DO
OLGHUXOXL vQ SURFHVXO HYROXWLY DO RUJDQL]D LHL vQ YL]LXQHD VD
OLGHUXO LQVWLWX LRQDO ILLQG DFHOD FDUH GLVSXQH vQ FHD PDL vQDOW 
P VXU GHFDSDFLWDWHDGHDSURPRYDúLSURWHMDYDORULOH
(WDSDD,,,D
ÌQ MXUXO DQXOXL SUHRFXSDUHD WHRUHWLFLHQLORU úL
DQDOLúWLORU VH RULHQWHD] VSUH VWXGLXO VFKLPEXULORU UHFLSURFH VDX
LQWHUGHSHQGHQ HORU GLQWUH RUJDQL]D LL úL PHGLX DFHVWD ILLQG
 
FRQVLGHUDW R VXUV HVHQ LDO D LQIRUPD LLORU HQHUJLHL úL RUGLQLL
SULQFDUHVHDVLJXU vQV úLVXSUDYLH XLUHDRUJDQL]D LLORU
$FHVWHLHWDSHvLFRUHVSXQGXUP WRDUHOHPRGHOHWHRUHWLFH
D7HRULLOHGHFRQWLQJHQ *06WDONHU3/DZUHQFH
-/RUFK-:RRGZDUG-'7KRPSVRQ 
7HRULLOH FRQWLQJHQ HL DUJXPHQWHD] F RULFH SUREOHP 
XPDQ VDXGHVWUXFWXU DRUJDQL]D LLORUWUHEXLHDERUGDW QXOD
PRGXO JHQHUDO FL vQ IXQF LH GH VLWXD LH VSHFLILF $FHDVWD
vQVHDPQ F QXH[LVW RVLQJXU VDXÄFHDPDLEXQ ´VWUXFWXU GH
RUJDQL]DUHIRUP GHPRWLYDUHVDXSUDFWLF GHFRQGXFHUHFDUHV 
ILH SRWULYLW vQ RULFH VLWXD LH 0RGXO GH DERUGDUH D ILHF UHL
SUREOHPHWUHEXLHDGHFYDWFHULQ HORUVLWXD LHLVSHFLILFHUHVSHFWLY
WLSXULORU GH DFWLYLW L GH RDPHQL VDX GH PHGLX vQ FDUH
IXQF LRQHD] RUJDQL]D LD(ILFLHQ DRUJDQL]D LHLHVWHGHWHUPLQDW 
GH PRGXO GH DGHFYDUH D VWUXFWXULL úL SURFHVHORU LQWHUQH DOH
RUJDQL]D LHLODQDWXUDPHGLXOXL
&RQVWLWXLQGXVH FD R SURYRFDUH OD DGUHVD LQWHUSUHW ULL
RUJDQL]D LLORU FD VLVWHPH vQFKLVH WHRULLOH GH FRQWLQJHQ 
DFFHQWXHD] LGHHD F ÄR PDUH SDUWH D YDULDQ HL GLQ FRPSRUWD
PHQWXO XQRU ILUPH GHSLQGH GH PHGLX´ ÌQ FDGUXO DERUG ULL
FRQWLQJHQ LDOH DX IRVW SURPRYDWH H[WUHP GH PXOWH DQDOL]H úL
PRGHOHDF URUSUHPLV SULQFLSDO HUDDFHHDF PRGXOGHDGHFYDUH
DFDUDFWHULVWLFLORURUJDQL]D LLORUODFHULQ HOHPHGLXOXLYDGHWHUPLQD
vQV úLFDSDFLWDWHDORUGHDGDSWDUH &RULQD,OLQ 
E$QDOL]DFRVWXULORUWUDQ]DF LRQDOH
2OLYHU :LOOLDPVRQ SURPRYHD] XQ PRGHO DQDOLWLF FDUH
vPELQ SHUVSHFWLYHOH GH DERUGDUH D RUJDQL]D LLORU FD VLVWHPH
GHVFKLVH úL UD LRQDOH (O vúL GH]YROW WHRULD SRUQLQG GH OD
vQFHUFDUHD GH D H[SOLFD RULJLQLOH úL UD LXQLOH H[LVWHQ HL RUJDQL
]D LLORU5 VSXQVXOSHFDUHvORIHU UHSUH]LQW RFRQFHSWXDOL]DUHD
IRUP ULL úL VFKLPE ULL LQVWLWX LRQDOH DSHOkQG vQ IRUPXODUHD
H[SOLFD LLORU OD WHRULLOH HFRQRPLFH DOH SLH HL úL OD WHRULD


RUJDQL]D LRQDO 3ULQ FRPELQDUHD XQRU HOHPHQWH VSHFLILFH FHORU
GRX PRGDOLW L GH DQDOL] :LOOLDPVRQ D DMXQV OD IRUPXODUHD
FRQFHSWXOXLGHÄHFRQRPLHLQVWLWX LRQDO ´PRWLYSHQWUXFDUHHVWH
FRQVLGHUDW XQ UHSUH]HQWDQW DO ÄQRLL WHRULL HFRQRPLFH LQVWLWX LR
QDOH´ 'LQ PXOWLWXGLQHD WUDQ]DF LLORU H[LVWHQWH vQWUR VRFLHWDWH
XQHOHDXORFSHSLD LDUDOWHOHvQFDGUXORUJDQL]D LLORU$OHJHUHD
FDGUXOXLVDXDPRGXOXLGHUHDOL]DUHDWUDQ]DF LHLGHSLQGHDWkWGH
LQIRUPD LDGLVSRQLELO FkWúLGHFRVWXULOHSUHVXSXVHGHHYHQWXDOD
QHFHVLWDWH D RE LQHULL XQRU LQIRUPD LL VXSOLPHQWDUH $OHJHUHD
PRGXOXL GH WUDQ]DF LRQDUH GHSLQGH GH PRGXO GH FRPELQDUH D
GRX VHWXUL GH IDFWRUL SULPXO VH UHIHU OD FDUDFWHULVWLFLOH
GHFLGHQ LORU UD LRQDOLWDWHDOLPLWDW úLRSRUWXQLVPXO LDUFHOGH
DO GRLOHD DUH vQ YHGHUH FRQGL LLOH GH PHGLX FRPSOH[LWDWHD
GHFL]LLORULQFHUWLWXGLQHDGHFLGHQ LORUSULYLQGDVSHFWHLPSRUWDQWH
DOHWUDQ]DF LLORUQXP UXOWUDQ]DF LLORUGLQWUHSDUWHQHUL 
(WDSDD,9D
/D VIkUúLWXO DQLORU ¶ úL vQFHSXWXO DQLORU ¶ DL VHFROXOXL
WUHFXW VD SURGXV R QRX VFKLPEDUH vQ PRGXO GH DERUGDUH úL
DQDOL] DRUJDQL]D LLORU6HPQLILFDWLYHSHQWUXDFHDVW HWDS VXQW
D7HRULDRUJDQL] ULLHODERUDW GH.(:HLFN
$QDOL]DOXL:HLFNVHIRFDOL]HD] SHH[DPLQDUHDSURFHVHORU
FRJQLWLYH UHVSRQVDELOH GH FUHDUHD úL VXV LQHUHD RUJDQL]D LLORU
UHVSHFWLY SH DF LXQLOH VDX DFWLYLW LOH SULQ FDUH PHPEULL
RUJDQL]D LHLLQVWLWXLHVDXHGLILF OXPHD PHGLXO FHLvQFRQMRDU 
3ULQ WHRULD VD FX SULYLUH OD UROXO úL LPSRUWDQ D SURFHVHORU
FRJQLWLYH vQ LQVWLWXLUHD úL PRGHODUHD DFWLYLW LORU úL PHGLXOXL
RUJDQL]D LRQDO GDU PDL FX VHDP SULQ DFFHQWXDUHD FDUDFWHULV
WLFLORU HYROXWLYH DOH DFHVWRU SURFHVH :HLFN VH VLWXHD] SULQWUH
WHRUHWLFLHQLLFDUHY GRUJDQL]D LLOHFDSHQLúWHVLVWHPHQDWXUDOHúL
QX UD LRQDOH FRPELQkQG WRWRGDW DFHDVW SHUVSHFWLY GH
DERUGDUHFXFHDDRUJDQL]D LLORUFDVLVWHPHGHVFKLVH$QDOL]DOXL
:HLFNVHUHDOL]HD] ODQLYHOXOSVLKRORJLHLVRFLDOH
 
$QDOL]D HFRORJLF HVWH XQ PRGHO H[SOLFDWLY FDUH DFFHQ
WXHD] LPSRUWDQ D UHOD LLORU GLQWUH RUJDQL]D LL úL PHGLX GLQ
SHUVSHFWLYD FDSDFLW LL GH DGDSWDUH D DFHVWRUD OD SUHVLXQLOH GH
FRQWURODOHPHGLXOXL

&RQGXFHUHDRUJDQL]D LLORU
ÌQWURGHILQL LHWUDGL LRQDO FRQGXFHUHDDSDUHFDLQIOXHQ D
LQWHUSHUVRQDO RULHQWDW F WUH DWLQJHUHD RELHFWLYXOXL VDX
RELHFWLYHORU RUJDQL]D LRQDOH 'HúL QX UHXúHúWH D VXUSULQGH
vQWUHJXO WDEORX DFFHS LXQHD JHQHUDO DFFHSWDW D FRQGXFHULL DUH
PHULWXO GH DVXEOLQLDSULQWHUPHQXOÄLQWHUSHUVRQDO´LPSRUWDQ D
IDFWRUXOXL XPDQ DQWUHQDW vQ GLQDPLFD DFHVWXL IHQRPHQ /LGHUXO
GH VXFFHV LQIOXHQ HD] RSLQLLOH DWLWXGLQLOH FRPSRUWDPHQWXO úL
VHQWLPHQWHOH RDPHQLORU U VSXQ]kQG QHYRLORU ORU GH VWUXFWXU 
GH FODULWDWH GH FRQVWDQ GH VXSRUW vQ UDSRUW FX FHULQ HOH
VLWXD LLORUvQFDUHDF LRQHD] 
7HRULLOH RUJDQL]D LRQDOH DOH FRQGXFHULL SURPRYHD] LGHHD
F OLGHUXO RE LQH DFHVW UH]XOWDW GH OD RDPHQLL V L PRWLYkQG
LQIOXHQ kQG LQVSLUkQG IXUQL]kQG XQ RELHFWLY SURSXQkQG R
YL]LXQHGkQGDVWIHOVHQVDF LXQLLDQJDMD LORU
/LGHUXO FXOWLY úL YDORULILF VXUVHOH GH LQIOXHQ úL SXWHUH
FDUH GHYLQ RSHUD LRQDOH OD QLYHO LQIRUPDO DVWIHO vQFkW VHQVXO
YL]LXQLLSURSXVHGHHOúLRELHFWLYHOHGHVSULQVHGHDLFLvúLS VWUHD] 
YDORDUHD úL vQVHPQ WDWHD vQ FRQúWLLQ D RDPHQLORU FKLDU úL vQ
PRPHQWHOHGLILFLOHDOHWUDVHXOXLDFHúWLDXUPkQGXOvQGHDSURDSH
1X RULFH úHI HVWH OLGHU ÌQ WRDWH JUXSXULOH GLQ FDGUXO
RUJDQL]D LLORU SRW IL GHVFRSHUL L OLGHUL I U YUHXQ WLWOX RILFLDO
6XUVHOH GH LQIOXHQ vQWUXQ JUXS SRW IL IRUPDOH FRQIHULWH GH
DXWRULWDWHD SR]L LHL SHUVRQDOH vQ LHUDUKLD RUJDQL]D LRQDO VDX
LQIRUPDOH GH]YROWDWHvQSHULPHWUXOUHOD LLORULQWHUSHUVRQDOHSULQ
LQWHUDF LXQHD FX FROHJLL VDX VXERUGRQD LL 0DQLHUD vQ FDUH HVWH
H[HUFLWDW DFHDVW LQIOXHQ vQ UHOD LH FX RDPHQLL FRQVWLWXLH
GRPHQLXO GH DQDOL] DO WHRULLORU FRQGXFHULL & W OLQD =DERULO 
 

$,QIOXHQ úLSXWHUHvQRUJDQL]D LL
,QIOXHQ D ± DELOLWDWHD GH D VFKLPED FRPSRUWDPHQWXO
FHORUODO L vQWUR DQXPLW GLUHF LH ± VH H[HUFLW vQ GRPHQLXO
SXWHULL
3XWHUHD UHSUH]LQW SRWHQ LDOXO VDX FDSDFLWDWHD XQHL
SHUVRDQH GH D H[HUFLWD LQIOXHQ 6SHFWRU  &X FkW R
SHUVRDQ GH LQHPDLPXOW SXWHUHFXDWkWHVWHPDLODUJWHULWRULXO
GHPDQHYU DODFHVWHLDúLFXDWkWPDLVLJXU HILFLHQ DWDFWLFLORUGH
LQIOXHQ DSOLFDWH6HSRDWHXUP ULIHQRPHQXOvQH[SHULHQ DGLQ
JUXSXULOH GH OXFUX 6H vQWkPSO XQHRUL FD R SHUVRDQ V VH
GHOLPLWH]H FD XQ FHQWUX GH LQIOXHQ OLGHU HPHUJHQW GDWRULW 
HQWX]LDVPXOXL WDOHQWXOXL FDOLW LORU SHUVRQDOH 'HVHPQDUHD
RILFLDO D DFHOHLDúL SHUVRDQH FD OLGHU DO JUXSXOXL vL YD VSRUL
LQIOXHQ DvQED]DSXWHULLFRQIHULWHGHSR]L LDGHDXWRULWDWHvQFDUH
DIRVWvQYHVWLW 
ÌQWHPHLQGXVH vQ SULQFLSDO SH VWXGLLOH UHDOL]DWH FX
PDQDJHUL 'DYLG 0F&OHOODQG GHVFULH QHYRLD GH SXWHUH FD
PRWLYDWRUDOXQHLSHUVRDQHGHDLFRQWURODSHFHLODO LVDXGHDúL
H[HUFLWDLQIOXHQ DDVXSUDFHORUODO L,QGLYL]LLFXRPDUHQHYRLHGH
SXWHUH FDXW SR]L LL GH FRQGXFHUH vQ JUXS VXQW SUHRFXSD L GH
DFXPXODUHD VLPEROXULORU GH VWDWXW VH VLPW FRQIRUWDELO vQ
FRPSHWL LHDJUHHD] VLWXD LLOHvQFDUHvLSRWFRQYLQJHSHFHLODO L
GHXQDQXPLWSXQFWGHYHGHUHVXQWSHUFHSX LFDH[SULPkQGXVH
FODUúLILLQGGLUHF LúLHILFLHQ L
1HYRLL GH SXWHUH D XQHL SHUVRDQH vL FRUHVSXQG R VHULH GH
UHVXUVH FDUHL DVLJXU SRWHQ LDOXO GH VDWLVIDFHUH $FHVWH UHVXUVH
DSDU LQ OLGHUXOXL GDU VXQW YDORULILFDWH vQ FRQWH[WXO SDUWLFXODUL
W LORUUHOD LHLVDOHFXVXERUGRQD LLSULQU VSXQVXOFRPSRUWDPHQ
WDODODFHVWRUD
$úDGDUSXWHUHDHVWHXQIHQRPHQLQWHUSHUVRQDOVHH[HUFLW 
vQUHOD LHFXFHO ODOW(ILFLHQ DVWUDWHJLLORUXQXLOLGHUYDGHSLQGH
GH GLVSRQLELOLWDWHD LQWHL LQIOXHQ HL GH D U VSXQGH vQ GLUHF LD
FRPSRUWDPHQWXOXLVROLFLWDW
 
%3HUVSHFWLYHWHRUHWLFHDVXSUDFRQGXFHULL
D3HUVSHFWLYDFHQWUDW SHWU V WXULGHSHUVRQDOLWDWH
ÌQWUH DQLL úL VWXGLLOH GLQ GRPHQLXO FRQGXFHULL
VDXIRFDOL]DWDVXSUDvQFHUF ULLGHDLGHQWLILFDWU V WXULOHSHUVRQDOH
FHGLIHUHQ LD] OLGHULLGHQRQOLGHUL$FHDVW DERUGDUHGHFRQ LQXW
FHQWUDW SH FHHD FH HVWH XQ OLGHU HILFLHQW úL QX SH FXP VH
FRQGXFH HILFLHQW GHVFKLGH FDOHD WHQWDWLYHORU GH GHPLVWLILFDUH D
FRQGXFHULL SOHFkQG GH OD SUHPLVD F QX RULFLQHSRDWHFRQGXFH
LDU FHO I FXW SHQWUX D FRQGXFH SUH]LQW DQXPLWH SDUWLFXODULW L
IL]LFHGHSHUVRQDOLWDWHúLVRFLDOHFDUHSRWFRQWULEXLODDVLJXUDUHD
HILFLHQ HLVDOHvQIXQF LH
$ERUGDUHD WU V WXULORU GH SHUVRQDOLWDWH WHRULD WU V WXULORU 
VXV LQH XWLOL]DUHD WHVWHORU úL D LQWHUYLXULORU vQ VHOHF LD PDQDJH
ULORUXUP ULQGXVHJUDGXOGHSRWULYLUHDFDOLW LORUúLDELOLW LORU
DFHVWRUDFXSR]L LDYL]DW 
7HRULD WU V WXULORU FD SUHGLFWRUL úL JDUDQ L DL HILFLHQ HL vQ
FRQGXFHUHQXDSXWXWLGHQWLILFDXQVHWFRQVLVWHQWúLFRQVWDQWGH
SDUWLFXODULW L FDUH GLVWLQJ FRQGXF WRULL GH FRQGXúL 3XWHP
DGPLWHF PDULLFRQGXF WRULFDUHDXVFULVLVWRULDXQRUQD LXQLVDX
RUJDQL]D LL DX IRVW PDUL RDPHQL SHUVRDQH GHRVHELWH XQLFH GDU
QX SXWHP J VL GRL OLGHUL LGHQWLFL 0DL PXOW GHFkW DWkW QLFL XQ
OLGHUQXSRVHG WRDWHFDOLW LOHGH]LUDELOH
E3HUVSHFWLYDFHQWUDW SHFRPSRUWDPHQW
2ULHQW ULOH WHRUHWLFH FHQWUDWH SH FRPSRUWDPHQWXO OLGHUXOXL
XUP UHVFGHOLPLWDUHDDFHORUDF LXQLFDUHDXLPSDFWDVXSUDHILFLHQ
HLDFWXOXLGHFRQGXFHUH6SUHGHRVHELUHGHDERUG ULOHFHQWUDWHSH
WU V WXUL FDUH vQFHDUF V U VSXQG OD vQWUHEDUHD Ä&LQH HVWH XQ
OLGHU HILFLHQW"´ VWXGLLOH IRFDOL]DWH SH FRPSRUWDPHQW vQFHDUF V 
RIHUHU VSXQVSHQWUXSUREOHPDÄ&HIDFOLGHULLHILFLHQ L"´
6WXGLLOHLQIOXHQWHvQDFHVWGRPHQLXDXIRVWUHDOL]DWHvQDFHHDúL
SHULRDG GHWLPS DQLL vQ6WDWHOH8QLWHDOH$PHULFLLúL
VXQW FXQRVFXWH vQ OLWHUDWXUD GH VSHFLDOLWDWH VXE GHQXPLUHD
Ä6WXGLLOH8QLYHUVLW LL2KLR´úLÄ6WXGLLOH8QLYHUVLW LL0LFKLJDQ´

6WXGLLOH 8QLYHUVLW LL 2KLR DX SRUQLW GH OD LGHQWLILFDUHD D
DSUR[LPDWLY GH H[HPSOH VSHFLILFH GH FRPSRUWDPHQWH GH
FRQGXFHUH UHGXVH PDL DSURDSH OD GH LWHPL GHVFULSWLYL DL
IXQF LHLGHFRQGXFHUHLQFOXúLvQWUXQFKHVWLRQDU 6SHFWRU 
ÌQ FDGUXO FHUFHW ULL PHPEULL HFKLSHORU DX IRVW VROLFLWD L V vúL
GHVFULH VXSHULRULL LDU úHILORU OL VD FHUXW V VH HYDOXH]H SH
GLPHQVLXQLOH FRQGXFHULL ÌQ ED]D DQDOL]HL IDFWRULDOH D GDWHORU
FROHFWDWHDXIRVWGHVSULQVHGRX DVSHFWHLPSRUWDQWHDOHFRQGXFH
ULLQXPLWHGHFHUFHW WRULLQL LHUHDVWUXFWXULLúLFRQVLGHUDUHD
,QL LHUHD VWUXFWXULL HVWH R GLPHQVLXQH FDUH GHILQHúWH
FRPSRUWDPHQWHOH GH FRQGXFHUH SUHRFXSDWH GH VWDELOLUHD úL
SUHFL]DUHD PRGDOLW LORU úL PLMORDFHORU GH vQGHSOLQLUH D VFRSX
ULORU JUXSXOXL úL GH FRRUGRQDUHD DFWLYLW LL PHPEULORU DFHVWXLD
DOWIHO VSXV VWDELOLUHD VDUFLQLORU UHSDUWL]DUHD ORU VSHFLILFDUHD
SURFHGXULORU GH OXFUX SURJUDPDUHD DFWLYLW LORU FODULILFDUHD
H[SHFWDQ HORUPHPEULORUHFKLSHL 
&RQVLGHUDUHD UHIOHFW FRPSRUWDPHQWXO RULHQWDW VSUH
PRWLYDUHD PHPEULORU HFKLSHL SHQWUX D DFFHSWD RELHFWLYHOH
DFHVWHLDúLSHQWUXDOXFUDvQGLUHF LDORUFXPHQ LQHUHDDUPRQLHL
vQ JUXS úL D VDWLVIDF LHL PHPEULORU /LGHUXO FDUH YDORUL]HD] 
DFHVWHDVSHFWHFUHHD] XQPHGLXGHOXFUXSULHWHQRVVHSUHRFXS 
GHELQHOHILHF UXLDúLIDFHPLFLIDYRUXULJUXSXOXL
6WXGLL XOWHULRDUH 'X%ULQ  UHDOL]DWH SRUQLQG GH OD
DFHVW PRGHO DX DU WDW F OLGHULL HILFLHQ L DX vQ YHGHUH DPEHOH
GLPHQVLXQL
6WXGLLOHHIHFWXDWHOD8QLYHUVLWDWHD0LFKLJDQDXFODVLILFDW
OLGHULLvQGRX FDWHJRULLvQIXQF LHGHDFFHQWXOSHFDUHDFHúWLDvO
SODVHD] SH SURGXF LH VDX SH DQJDMD L FRQFHSkQG FHOH GRX 
FDWHJRULL FD GLPHQVLXQL DOH XQXL FRQWLQXXP $FHDVW FRQFHS LH
LPSOLF IDSWXOF XQOLGHUQXSRDWHFRPELQDDPEHOHRULHQW ULvQ
VWLOXO GH FRQGXFHUH FL SRDWH IL RULHQWDW SUHGRPLQDQW vQWUR
GLUHF LHVDXDOWDGHDF LXQH

 
/LGHULL FHQWUD L SH SURGXF LH VWDELOHVF VWDQGDUGH vQDOWH GH
SHUIRUPDQ úLDXJULM FDHOHV ILHDWLQVHRUJDQL]HD] VDUFLQLOH
FXDWHQ LHúLLQGLF PHWRGHOHGHOXFUXPRQLWRUL]kQGvQGHDSURDSH
DFWLYLWDWHDPHPEULORUHFKLSHL
/LGHULL FHQWUD L SH RDPHQL vQFXUDMHD] SDUWLFLSDUHD
DQJDMD LORU OD VWDELOLUHD RELHFWLYHORU úL OD DOWH GHFL]LL GH JUXS
FRQVROLGkQGvQFUHGHUHDúLUHVSHFWXOUHFLSURF
&RQFOX]LD VWXGLLORU UHDOL]DWH OD 8QLYHUVLWDWHD 0LFKLJDQ D
IRVWDFHHDF OLGHULLFHQWUD LSHRDPHQLDXUH]XOWDWHPDLEXQH
F7HRULLOHFRQWLQJHQ HL VLWXD LRQDOH 
7HRULLOHFRQWLQJHQ HL VLWXD LRQDOH DGDXJ XQQRXHOHPHQW
DQDOL]HL PRGXOXL GH FRQGXFHUH D RDPHQLORU vQWUR RUJDQL]D LH ±
FRQWH[WXO VLWXD LD vQ FDUH HVWH H[HUFLWDW FRQGXFHUHD /LGHULL GH
VXFFHV WUHEXLH V ILH FDSDELOL V LGHQWLILFH SDUWLFXODULW LOH
FRQWH[WXOXL PHGLXOXL úL V úL DGDSWH]H FRPSRUWDPHQWXO GH
FRQGXFHUH DVWIHO vQFkW DFHVWD V YLQ vQ vQWkPSLQDUHD QHYRLORU
LQGLYL]LORUúLDOHVLWXD LHLUHVSHFWLYH
)UHG )LHGOHU HODERUkQG WHRULD FRQWLQJHQ HL D DMXQV OD
FRQFOX]LD F FHO PDL EXQ VWLO GH FRQGXFHUH HVWH GHWHUPLQDW GH
VLWXD LDvQFDUHDF LRQHD] OLGHUXO
7HRULDSRUQHúWHGHODWU V WXULOHOLGHUXOXLSHFDUH)LHGOHUOH
QXPHúWH VWUXFWXUD PRWLYD LRQDO D OLGHUXOXL /LGHUXO SUHRFXSDW
GHUHOD LLRE LQHFHDPDLPDUHVDWLVIDF LHGLQEXQHOHUHOD LLSHU
VRQDOHFXFHLODO LHVWHVHQVLELOODFHHDFHVLPWPHPEULLJUXSXOXL
úL DFRUG DWHQ LH DFHVWXL DVSHFW vL vQFXUDMHD] SH PHPEULL
JUXSXOXL V SDUWLFLSH úL V úL H[SULPH LGHLOH /LGHUXO SUHRFXSDW
GH VDUFLQ HVWH LQWHUHVDW SULRULWDU GH vQGHSOLQLUHD FX VXFFHV D
VDUFLQLORU vQFUHGLQ DWH SUHWLQGH UHVSHFWDUHD RUGLQHORU FODUH úL D
SURFHGXULORUVWDQGDUGL]DWHGHOXFUXXUPkQGHOvQVXúLvQGHDSURDSH
GLUHF LLOH VXSHULRULORU V L /LGHUXO VRFLRLQGHSHQGHQW HVWH SUH
]HQWDW FD DYkQG XQ VWLO GH FRQGXFHUH LQWHUPHGLDU FHORU GRX 
GHVFULVHDQWHULRU


)LHGOHU D LQWURGXV úL SULQFLSLXO DGHFY ULL OLGHUXOXL OD
VLWXD LH &RQIRUP DFHVWXL SULQFLSLX OLGHULL SUHRFXSD L GH
VDUFLQ DX FHOH PDL EXQH UH]XOWDWH DWkW vQ VLWXD LLOH GH FRQWURO
LQWHQVFkWúLvQFHOHGHFRQWUROUHGXVOLGHULLSUHRFXSD LGHUHOD LL
RE LQUH]XOWDWHQRWDELOHvQVLWXD LLGHFRQWUROPRGHUDWLDUOLGHULL
VRFLRLQGHSHQGHQ LDF LRQHD] HILFLHQWvQVLWXD LLGHFRQWUROLPHQV
0LKDHOD9O VFHDQX 
G7HRULLWUDQ]DF LRQDOH
$FHDVW WHRULH QXPLW D VFKLPEXOXL OLGHU ± PHPEUX DO
HFKLSHLHODERUDW GH'DQVHUHDX*UDHQúL+DJD DUDW GH
FHXQVXEJUXSDOXQHLXQLW LIXQF LRQHD] FDSDUWHDXQHLHFKLSH
FRH]LYHvQWLPSFHXQDOWXOHVWHH[FOXV
3ULQFLSDOD DVHU LXQH D DFHVWXL PRGHO HVWH DFHHD F OLGHUXO
QXúL WUDWHD] WR L VXERUGRQD LL vQ DFHODúL IHO &KLDU GDF VXQW
LQWHJUDWH XQXL FRQWH[W GH FXOWLYDUH D FRQVHQVXOXL úL FRODERU ULL
UHOD LLOH LQWHUSHUVRQDOH U PkQ PDUFDWH GH IHQRPHQH PDL SX LQ
FRQWURODELOHGDUILUHúWLDWUDF LDLQWHUSHUVRQDO SULPDLPSUHVLHúL
HIHFWXOGHKDOR
3RWULYLW DFHVWXL PRGHO OLGHULL GH]YROW úL FRQVROLGHD] 
UHOD LLGHPXQF GLIHUHQ LDWHFXVXERUGRQD LLFHHDFHFRQGXFHOD
IRUPDUHDDGRX VXEVWUXFWXULDOHHFKLSHL±LQJURXSúLRXWJURXS
FRQWUDVWDQWH DWkW GLQ SXQFWXO GH YHGHUH DO FDOLW LL UHOD LHL GH
FRODERUDUH D ILHF UXL PHPEUX DO HFKLSHL FX OLGHUXO FkW úL GLQ
SHUVSHFWLYD SHUIRUPDQ HL úL VDWLVIDF LHL OD ORFXO GH PXQF DOH
PHPEULORUHFKLSHL
6WXGLLOHUHDOL]DWHSHPDUJLQHDDFHVWXLPRGHODOVFKLPEXOXL
GLDGLF OLGHU ± PHPEUX DUDW F IDFWRULL FDUH GHWHUPLQ DSDUWH
QHQ D OD LQ± VDX RXWJURXS QX DX DGHVHD QLPLF GHD IDFH FX
FRPSHWHQ D SURIHVLRQDO úL SHUIRUPDQ D OD ORFXO GH PXQF 
'X%ULQ  0DL LPSRUWDQWH VDX GRYHGLW D IL vQ DFHVW
FRQWH[W SULPD LPSUHVLH I FXW GH PHPEUXO HFKLSHL OLGHUXOXL vQ
SULYLQ D FRPSHWHQ HL VDOH úL DWUDF LD vQWUH FHL GRL &X RFD]LD
SULPHORULQWHUDF LXQLDPEHOHS U LGH]YROW RVHULHGHH[SHFWDQ H
 
SULYLQG FRPSRUWDPHQWXO FHOXLODOW úL QDWXUD UHOD LLORU FX DFHVWD
DF LRQkQGDSRLvQGLUHF LDDFHORUDúWHSW UL
H7HRULDFRQGXFHULLFKDULVPDWLFH
8QLL DXWRUL DSUHFLD] F DERUGDUHD WU V WXULORU OLGHUXOXL vQ
GRPHQLXOFRQGXFHULLDUILIRVWSUHILJXUDW úLGHFODQúDW FKLDUGH
F WUHDQDOL]DOXL:HEHUDVXSUDDXWRULW LLFKDULVPDWLFHvQFDGUXO
OXFU ULL FH SODVD ELURFUD LD FD WLS LGHDO GH RUJDQL]DUH 0LKDHOD
9O VFHDQX 
ÌQ DFFHS LXQLOH FXUHQWH WHUPHQXO ÄFKDULVP ´ GHVHPQHD] R
FDOLWDWH VSHFLDO SR]LWLY úL GHRVHELW GH FDSWLYDQW D OLGHULORU DO
F URURELHFWLYSXWHUHúLH[WUDRUGLQDU GHWHUPLQDUHvLGLIHUHQ LD] GH
DO LLI FkQGXLSHPXO LRDPHQLV úLGRUHDVF V ILHFRQGXúLGHHL
&D VWLO GH FRQGXFHUH FKDULVPD H[LVW úL vúL IDFH VLP LWH
HIHFWHOH QXPDL vQ FRQWH[WXO XQHL UHOD LL DO LQWHUDF LXQLL
FRQGXF WRU±FRQGXúL0RGHOXOLQWHUDF LRQDO PRGHOXOLQWHUGHSHQ
GHQ HL DO FKDULVPHL VXV LQH F WLSXO GH FRQGXFHUH FKDULVPDWLF 
VHH[HUFLW DWXQFLFkQGRSHUVRDQ SRVHGkQGFDOLW LUHPDUFDELOH
HVWH UHFXQRVFXW DVWIHO GH F WUH PHPEULL JUXSXOXL LQWHUDF LXQH
FKDULVPDWLF LDU DFHúWLD U VSXQG SULQ UHVSHFW YHQHUD LH
GHYRWDPHQWúLGHSHQGHQ HPR LRQDO 6WH\HUV 
1XPHURúL DXWRUL VXV LQ F OLGHU FKDULVPDWLF HVWH RULFH
SHUVRDQ VXEFRQGXFHUHDF UHLDVHRE LQDQXPLWHUH]XOWDWHODXQ
QLYHO GHRVHELW úL HQXPHU XUP WRDUHOH HIHFWH GH WLS FKDULVPDWLF
5REELQV  PHPEULL JUXSXOXL DX vQFUHGHUH vQ FRUHFWLWX
GLQHD FRQYLQJHULORU OLGHUXOXL FRQYLQJHULOH PHPEULORU JUXSXOXL
VXQWVLPLODUHFHORUDOHOLGHUXOXLDFFHSWDUHDGLUHFW I U vQGRLHOL
D OLGHUXOXL DIHF LXQHD ID GH OLGHU GRULQ D PHPEULORU GH DúL
DVFXOWDOLGHUXOGHDVHVXSXQHYRLQ HLDFHVWXLDLGHQWLILFDUHDFX
OLGHUXOúLHPXOD LDOLGHUXOXLLPSOLFDUHDHPR LRQDO DPHPEULORU
vQ PLVLXQHD SURSXV GH OLGHU RELHFWLYH vQDOWH DOH PHPEULORU
JUXSXOXL VHQWLPHQWXO PHPEULORU JUXSXOXL F VXQW FDSDELOL V 
vQGHSOLQHDVF VDXV FRQWULEXLHODvQGHSOLQLUHDPLVLXQLL


I 7HRULD OLGHUXOXL WUDQ]DF LRQDO YHUVXV FHO WUDQVIRUPD
LRQDO
%DVV  GHVFULH OLGHUXO WUDQVIRUPD LRQDO FD SHUVRQDOL
WDWHD FDSDELO V DOLQLH]H LQWHUHVHOH RUJDQL]D LHL OD FHOH DOH
PHPEULORUHL
0DMRULWDWHD WHRULLORU SUHFHGHQWH SULYLQG FRQGXFHUHD
DERUGHD] OLGHUXO WUDQ]DF LRQDO FDUH RULHQWHD] VDX PRWLYHD] 
DQJDMD LLvQGLUHF LDDWLQJHULLVFRSXULORUVWDELOLWHSULQFODULILFDUHD
UROXOXL DFHVWRUD úL vQ ED]D VROLFLW ULORU LPSXVH GH VDUFLQL
5REELQV 
&HOHGRX FRQFHSWHQXGHILQHVFDERUG ULRSXVHDOHDFWXOXL
GH FRQGXFHUH 2ULHQW ULL FRQGXFHULL WUDQ]DF LRQDOH VSUH VXV LQH
UHD PRWLYD LHL úL D PRUDOXOXL PHPEULORU HFKLSHL OLGHUXO
WUDQVIRUPD LRQDO vL DGXFH vQ SOXV HIHFWXO GH FDWDOL]DUH D
LQWHUHVHORU LPHGLDWH DOH DFHVWRUD LQVSLUkQGXL VWLPXOkQGXL
LQWHOHFWXDO FDSWkQGXOH UHVSHFWXO úL FRQVLGHUD LD &D UH]XOWDW
PHPEULORUHFKLSHLWUDQVIRUPD LRQDOHOHSDV XQLLGHFHLODO LHLVH
VWLPXOHD] UHFLSURF GLQ SXQFW GH YHGHUH LQWHOHFWXDO VH LQVSLU 
XQXOSHFHO ODOWúLVHLGHQWLILF FXVFRSXULOHHFKLSHL&RQGXFHUHD
WUDQVIRUPD LRQDO LQGXFH úL VSRUHúWH DQJDMDPHQWXO PHPEULORU
HFKLSHL LPSOLFDUHD DFWLY D DFHVWRUD vQ XUP ULUHD RELHFWLYHORU
ORLDOLWDWHDORUID GHFROHJLúLRUJDQL]D LH

&6WLOXULGHFRQGXFHUH
D0RGHOXOFRQWLQXXPXOXLFRQGXFHULL
&RQFHSWXO GH VWLO GH FRQGXFHUH HVWH DERUGDW úL GH]YROWDW
SHQWUX SULPD GDW FX RFD]LD XQXL VWXGLX HIHFWXDW GH /HZLQ
/LSSLW úL :KLWH vQ DQXO DVXSUD FRPSRUWDPHQWXOXL
FRQGXF WRULORU XQRU JUXSXUL GH FRSLL vQWUH úL DQL $FHVW
VWXGLX FODVLF GHVFKLGH FDOHD FHUFHW ULORU SULYLQG FRQGXFHUHD
SDUWLFLSDWLY XUP ULQG HIHFWHOH SDUWLFLS ULL PHPEULORU JUXSXOXL
ODOXDUHDGHFL]LLORUvQSULYLQ DSHUIRUPDQ HL
$XWRULL GHVFULX úL FRPSDU HIHFWHOH D WUHL VWLOXUL GH
FRQGXFHUH FDUH IDFLOLWHD] vQ GLIHULWH JUDGH VDX LQKLE SDUWLFL
SDUHD PHPEULORU HFKLSHL OD OXDUHD GHFL]LLORU DXWRULWDU
 
GHPRFUDWLF úL SHUPLVLY IU ODLVVH]IDLUH VXJHUkQG F VH SRW
GLVWLQJH GRX RULHQW UL VHPQLILFDWLYH vQ FRPSRUWDPHQWXO OLGH
UXOXLRULHQWDUHDVSUHSUREOHPHOHJDWHGHRDPHQL VHVL]DW OD
OLGHUXO GHPRFUDWLF úL RULHQWDUHD VSUH SUREOHPH OHJDWH GH
VDUFLQLOHGHOXFUX VHVL]DW ODOLGHUXODXWRULWDU 
 $8725,7$7($'( ,187 '(/,'(5

 
6WLOXODXWRULWDU 6WLOXOSDUWLFLSDWLY 6WLOXOSHUPLVLY &RQVXOWDWLY 2ULHQWDWVSUHFRQVHQV 'HPRFUDWLF


$8725,7$7($'( ,187 '(0(0%5,,(&+,3(,

'XS =ROWiQ%RJiWK\ FRRUG 0DQXDOGHSVLKRORJLDPXQFLLúL
RUJDQL]D LRQDO ,DúL(GLWXUD3ROLURPS
)LJXUDQU0RGHOXOFRQWLQXXPXOXLVWLOXULORUGHFRQGXFHUH

6WLOXO DXWRULWDU GHILQHúWH VLWXD LD vQ FDUH SXWHUHD HVWH
FRQFHQWUDW vQ PkLQLOH XQHL VLQJXUH SHUVRDQH ± OLGHUXO $FHVWD
DGRSW GHFL]LLOH úL OH DQXQ PHPEULORU HFKLSHL GH OD FDUH VH
DúWHDSW V OH XUPH]H vQGHDSURDSH &RQGXFHUHD QX HVWH SUHRFX
SDW GH S UHULOH úL DWLWXGLQLOH VXERUGRQD LORU ID GH GHFL]LD
DGRSWDW FLGHvQGHSOLQLUHDGHF WUHDFHúWLDDVDUFLQLORUSUHY ]XWH
úLGHDWLQJHUHDRELHFWLYHORUIL[DWH RULHQWDWHVSUHVDUFLQL 
6WLOXO SDUWLFLSDWLY SUHVXSXQH FD OLGHUXO V LD GHFL]LLOH
vPSUHXQ FX PHPEULL JUXSXOXL RULHQWDUH VSUH RDPHQL 
9DULDQWHOH DFHVWXL WLS VXQW VWLOXO FRQVXOWDWLY OLGHUXO VROLFLW 
RSLQLLOH úL DUJXPHQWHOH PHPEULORU HFKLSHL vQDLQWH GH D OXD R
GHFL]LH GHILQLWLY GDU HO DUH XOWLPXO FXYkQW GH VSXV úL GHFL]LD
ILQDO vL DSDU LQH VWLOXO RULHQWDW VSUH FRQVHQV OLGHUXO DVFXOW 
RSLQLLOH PHPEULORU HFKLSHL úL vQFXUDMHD] GLVFX LLOH GH JUXS SH
PDUJLQHDGLIHULWHORUDUJXPHQWHDGXVHGRULQGFDGHFL]LDILQDO V 

ILH VXV LQXW úL vPS UW úLW GH WR L FKLDU GDF DFRUGXO QX HVWH
WRWDO úLVWLOXOGHPRFUDWLF OLGHUXOFHUHRSLQLDILHF UXLPHPEUXDO
HFKLSHLúLVXSXQHODYRWGHFL]LDILQDO DVWIHOvQFkWHDV UHIOHFWH
QHYRLOHLQWHUHVHOHDUJXPHQWHOHJUXSXOXL 
6WLOXOSHUPLVLY ODLVVH]IDLUH GHVFULHOLGHUXOFDUHvúLGHOHD
J vQWUHDJDDXWRULWDWHPHPEULORUJUXSXOXL0HPEULORUJUXSXOXLOL
VHVSHFLILF úLUHSDUWL]HD] VDUFLQLOHGHOXFUXHLDYkQGOLEHUWDWHD
GH D GHFLGH FXP vúL vQGHSOLQHVF DFHVWH VDUFLQL vQ OLPLWHOH
QRUPHORUúLSROLWLFLLRUJDQL]D LHLLDUOLGHUXOQXVHLPSOLF GHFkW
DWXQFLFkQGHVWHVROLFLWDWvQDFHVWVHQV
E*ULODPDQDJHULDO 
*ULOD FRQGXFHULL HODERUDW GH %ODNH úL 0RXWRQ 
SRUQHúWH GH OD DFHOHDúL GRX RULHQW UL GLVWLQFWH DOH FRPSRUWD
PHQWXOXL GH FRQGXFHUH RDPHQL YHUVXV VDUFLQL UHOD LL XPDQH
YHUVXV SURGXFWLYLWDWHSURILW 'H DFHDVW GDW QX OH UHJ VLP FD
OLPLWHDOHXQXLFRQWLQXXP UHSUH]HQWDUHFHVXJHUHD] SRVLELOLWDWHD
FDRULHQWDUHDSUHGRPLQDQW vQWURGLUHF LHV H[FOXG SUHRFXSDUHD
SHQWUX FHDODOW FL FDGLPHQVLXQL FDUH VH LQWHJUHD] VLPXOWDQ vQ
FRPSRUWDPHQWXOGHFRQGXFHUH UHSUH]HQWDUHFHDYDQVHD] SRVLEL
OLWDWHD FD VWLOXO GH FRQGXFHUH V UHIOHFWH DPEHOH SUHRFXS UL vQ
IXQF LHGHQHFHVLW LOHRUJDQL]D LHLODXQPRPHQWGDW 
*ULOD GH UHSUH]HQWDUH D VWLOXULORU GH FRQGXFHUH FXSULQGH
GRX D[H GLPHQVLXQL 
x D[DRUL]RQWDO FDUHHYDOXHD] SUHRFXSDUHDFRQGXF WRUX
OXLSHQWUXUH]XOWDWH FDOLWDWHDSURGXVHORUVHUYLFLLORUSHUIRUPDQ D
SURILWXOvQGHSOLQLUHDPLVLXQLLHWF 
x D[D YHUWLFDO FDUH HYDOXHD] SUHRFXSDUHD FRQGXF WRUXOXL
SHQWUXRDPHQL VXV LQHUHDPHPEULORUHFKLSHLFXOWLYDUHDXQRUUHOD LL
SURIHVLRQDOH ED]DWH SH UHVSHFW úL vQFUHGHUH SUHRFXSDUHD SHQWUX
VHFXULWDWHDSRVWXULORUDQJDMD LORUHWF 0LKDHOD9O VFHDQX 
3ULQFLSDOHOH VWLOXUL VXQW GHILQLWH GH FRPELQD LD vQ GLIHULWH
SURSRU LLDLQWHUHVXOXLSHQWUXUH]XOWDWHúLRDPHQL

 

35(2&83$5(3(17585(=8/7$7(
'XS =ROWiQ%RJiWK\ FRRUG RSFLWS
)LJXUDQU*ULODPDQDJHULDO %ODNHúL0RXWRQ 

&RQGXF WRUXO HILFLHQW HVWH FHO DOH F UXL DF LXQL IDFLOLWHD] 
RE LQHUHD XQHL EXQH SHUIRUPDQ H GH F WUH PHPEULL HFKLSHL
/LGHUXO QX GHYLQH HILFLHQW GRDU SULQ DF LXQL úL FRQWULEX LL
DGHFYDWHQXOXFUHD] VLQJXUQXSRDWHDWLQJHVLQJXURELHFWLYHOH
YL]DWH 6WLOXO OLGHUXOXL HVWH HILFLHQW vQ P VXUD vQ FDUH FUHHD] 
FRQGL LLOH SVLKRVRFLDOH úL UHOD LRQDOH RSWLPH SHQWUX FD
HFKLSDJUXSXOSHFDUHRvOFRQGXFHV OXFUH]HHILFLHQW


5()(5,1 (%,%/,2*5$),&(
$PLWDL (W]LRQL $ &RPSDUDWLYH $QDO\VLV RI &RPSOH[ 2UJDQL]DWLRQV
1HZ<RUN7KH)UHH3UHVVS
(UKDUG )ULHGEHUJ 2UJDQL]D LD vQ 7UDWDW GH VRFLRORJLH FRRUG
5D\PRQG%RXGRQ %XFXUHúWL(GLWXUD+XPDQLWDVS
3HWHU)'UXFNHU6RFLHWDWHDSRVWFDSLWDOLVW %XFXUHúWL(GLWXUD,PDJH
S
$QWKRQ\*LGGHQV6RFLRORJLH%XFXUHúWL(GLWXUD$//S
0LKDHOD 9O VFHDQX 2UJDQL]D LLOH úL FXOWXUD RUJDQL] ULL %XFXUHúWL
(GLWXUD7UHLSSS
:5 6FRWW ,QVWLWX LL úL RUJDQL]D LL ,DúL (GLWXUD 3ROLURP 
S
'6 3XJK '- +LFNVRQ 0DQDJHPHQWXO RUJDQL]D LLORU %XFXUHúWL
&2'(&6S
0 =ODWH 3VLKRORJLD OD U VSkQWLD PLOHQLLORU ,DúL (GLWXUD 3ROLURP
S
&RULQD,OLQ7HRULLGHVSUHRUJDQL]D LLvQ0DQXDOGHSVLKRORJLDPXQFLL
úLRUJDQL]D LRQDO FRRUG=ROWiQ%RJiWK ,DúL(GLWXUD3ROLURP
S
& W OLQD =DERULO &RQGXFHUHD RUJDQL]D LLORU vQ 0DQXDO GH
SVLKRORJLD PXQFLL úL RUJDQL]D LRQDO FRRUG =ROWiQ %RJiWK 
,DúL(GLWXUD3ROLURPS
 
3( 6SHFWRU ,QGXVWULDO DQG 2UJDQL]DWLRQDO 3V\FKRORJ\ 5HVHDUFK
DQG3UDFWLFH1HZ<RUN:LOH\ 6RQV
$- 'X%ULQ /HDGHUVKLS ± 5HVHDUFK )LQGLQJV 3UDFWLFH DQG 6NLOOV
%RVWRQ+RXJKWRQ0LIIOLQ&RPSDQ\
0LKDHOD 9O VFHDQX 3VLKRVRFLRORJLD RUJDQL]D LLORU úL FRQGXFHULL
%XFXUHúWL3DLGHLD
-6WH\HUV&KDULVPDDQGWKH$UFKHW\SHVRI/HDGHUVKLS
63 5REELQV 2UJDQL]DWLRQDO %HKDYLRU &RQFHSW &RQWURYHUVLHV
$SSOLFDWLRQV1HZ-HUVH\3UHQWLFH+DOO
%0 %DVV 7ZR 'HFDGHV RI 5HVHDUFK DQG 'HYHORSPHQW LQ
7UDQVIRUPDWLRQDO/HDGHVUKLSS


&$3,72/8/,;
&2081,7 ,/(7(5,725,$/(2ELHFWLYHOHvQY ULL

'XS VWXGLHUHD DFHVWXL FDSLWRO VWXGHQWXO
WUHEXLHV ILHvQP VXU 
±V GHILQHDVF QR LXQHDGHFRPXQLWDWHWHULWRULDO 
±V GHILQHDVF úL V FDUDFWHUL]H]H FRPXQLW LOH
UXUDOH
±V GHILQHDVF úL V FDUDFWHUL]H]H FRPXQLW LOH
XUEDQH
±V FXQRDVF SULQFLSDOHOHWHRULLGHVSUHXUEDQLVP
±V FDUDFWHUL]H]HRUDúXOJOREDO
±V IDF OHJ WXULOH vQWUH SUREOHPDWLFD XUEDQ úL
SUREOHPHOHJOREDOH

 


,QWURGXFHUH
ÌQ XOWLPHOH GHFHQLL VRFLRORJLL úLDX vQGUHSWDW DWHQ LD FX
SUHF GHUHVSUHVWXGLXODJORPHUD LLORUXUEDQHVSUHIHQRPHQHOHúL
SUREOHPHOHGHFODQúDWHGHÄH[SOR]LDXUEDQ ´úLGHÄH[RGXOUXUDO´
8Q DVHPHQHD LQWHUHV úWLLQ LILF U PkQH vQ FRQWLQXDUH SXWHUQLF
FHOSX LQvQXQHOH ULúL]RQHDOHOXPLL&UHúWHUHDXUEDQ QXVH
SRDWH UHDOL]D vQ PRG RELHFWLY GHFkW SH VHDPD UXUDOXOXL
vQGHRVHEL SULQ UHGXFHUHD SRSXOD LHL DFHVWXLD 'H]YROWDUHD
VSRQWDQ D RUDúHORU FRQVWLWXLUHD PHJDORSROLVXULORU D FRQXUED
LLORUúLDLPHQVHORUÄDULLXUEDQL]DWH´DXFRQGXVODIRUPDUHDXQRU
LSRWH]HFXSULYLUHODGHVWLQXOUXUDOXOXLúLDO U QLPLLÄvQJKL LUHD
UXUDOXOXL´ GH F WUH XUEDQ úL FRQVWLWXLUHD XQHL ÄVRFLHW L XUEDQH
JHQHUDOL]DWH´ +HQUL /HIHEYUH ÄVIkUúLWXO U QLPLL´ +HQUL
0HQGUDV HWF
,SRWH]H GH DFHVW IHO FDUH YL]HD] GHVWLQXO FROHFWLYLW LORU
UXUDOH FDUH SXQ VXE VHPQXO vQWUHE ULL H[LVWHQ D úL IXQF LRQD
OLWDWHDVDWXOXLúLD U QLPLLvQYLLWRUDXDYXWXQHIHFWQHDúWHSWDW
DXUHDFWLYDWLQWHUHVXOSHQWUXSUREOHPHOHUXUDOXOXLDOHDJULFXOWXULL
úLDOH U QLPLLDXUHRULHQWDWVWXGLLOHVSUHFRPXQLW LOHUXUDOHùL
QX vQWkPSO WRU VD úL FRQVWLWXLW R úWLLQ GH PDUH LPSRUWDQ úL
DFWXDOLWDWHFXXQRELHFWUHDOOHJLWLPGHLQYHVWLJD LH±VRFLRORJLD
FRPXQLW LORUXPDQHWHULWRULDOH

&RPXQLW LOHXPDQHWHULWRULDOH
&RPXQLW LOH XPDQH WHULWRULDOH UHSUH]LQW FDGUXO GH
GHVI úXUDUH D YLH LL VRFLDOH (OH VXQW FRQVWLWXLWH GLQ JUXSXUL GH
RDPHQLFDUHWU LHVFvQWURDQXPLW DULHJHRJUDILF VXQWFXSULQúL
vQWUR DQXPLW GLYL]LXQHVRFLDO DPXQFLLDXRDQXPLW FXOWXU 
FRPXQ úL XQ VLVWHP VRFLDO GH RUJDQL]DUH D DFWLYLW LORU VXQW
FRQúWLHQ L GH DSDUWHQHQ D ORU OD FRPXQLW LOH UHVSHFWLYH
DF LRQkQGvQPRGFROHFWLYúLRUJDQL]DW ,RDQ0LK LOHVFX 

ÌQFD]XOFRPXQLW LORUXPDQHWHULWRULDOHVHSRDWHYRUELGHR
YDULHWDWHGHVWUXFWXULVRFLDOVSD LDOHFDUHvQGHFXUVXOLVWRULHLVDX
UHPRGHODW VDX DX U PDV QHVFKLPEDWH SHULRDGH vQGHOXQJDWH GH
WLPS
'DWRULW GLYHUVLW LL PDUL D SXQFWHORU GH YHGHUH L]YRUkWH
DWkW GLQ YDULHWDWHD DERUG ULORU GLVFLSOLQDUH FkW úL GLQ PXOWLWX
GLQHD IRUPHORU GH FRPXQLW L GHILQL LLOH GDWH FRPXQLW LORU
XPDQHWHULWRULDOHSRWILJUXSDWHvQXUP WRDUHOHFODVHGLVWLQFWH
x GHILQL LL GH WLS LVWRULFRJHQHWLF FDUH DX vQ YHGHUH
GHYHQLUHDVRFLDOLVWRULF DFRPXQLW LORUWHULWRULDOH
x GHILQL LL VWDWLVWLFRDGPLQLVWUDWLYH vQ FD]XO 5RPkQLHL
RUJDQL]DUHD DGPLQLVWUDWLY RSHUHD] FX XUP WRDUHOH WLSXUL GH
FRPXQLW LWHULWRULDOH
xPXQLFLSLXO
xRUDúXO
xFRPXQDVXEXUEDQ 
xFRPXQDUXUDO DYkQGFDVXEGLYL]LXQHVDWXO
x GHILQL LLVRFLRORJLFHFDUHDXODED] vQSULQFLSDOFULWHULL
VRFLRORJLFHúLFDUHVXQWGHRPDUHGLYHUVLWDWH
$&RPXQLW LOHUXUDOH
5HDOLW LFRPSOH[HFXYDULDWHGHWHUPLQ ULúLFDUDFWHULVWLFL
FRPXQLW LOHUXUDOHSUH]LQW RPDUHGLYHUVLWDWHGHODRVRFLHWDWH
ODDOWDúLGHODRSHULRDG LVWRULF ODDOWD1HSXWkQGILUHGXVHOD
XQIHQRPHQVRFLDORPRJHQFRPXQLW LOHUXUDOHSRWILGHILQLWHFX
GLILFXOWDWH
5HIHULQGXVHODYHFKLOHFRPXQLW LUXUDOHURPkQHúWL+HQUL
+6WDKOOHGHILQHúWHDVWIHOSRUQLQGGHODRVHULHGHFDUDFWHULVWLFL
GHPRJUDILFHHFRQRPLFHVRFLDOHúLFXOWXUDOH
x VDWXOHUDXQJUXSELRORJLFUHODWLYUHGXVED]DWSHOHJ WXUL
GHUXGHQLH
x VXEDVSHFWHFRQRPLFVDWXOHUDDXWDUKLF

 
x vQWUHDJDDFWLYLWDWHDVDWXOXLHUDRUJDQL]DW úLFRQWURODW GH
REúWH
x VDWXODYHDRFXOWXU SURSULHFXFDUDFWHUIROFORULF
x FRPXQLW LOHUXUDOHvQWUH LQHDXOHJ WXULXQHOHFXDOWHOHvQ
FDGUXOXQRUYHULWDELOHVRFLHW L U QHúWLUHJLRQDOH
*HRUJH (P 0DULFD  LGHQWLILF XUP WRUXO VHW GH
YDULDELOH vQ IXQF LH GH FDUH SXWHP GHILQL úL GHRVHEL R DúH]DUH
UXUDO GHRFRPXQLWDWHXUEDQ 
x RFXSD LLOHORFXLWRULORU
x FDUDFWHULVWLFLOHHFRORJLFH
x GHQVLWDWHDSRSXOD LHL
x GLPHQVLXQHDDúH] ULLXPDQH QXP UXOGHORFXLWRUL 
x VWUDWLILFDUHDVRFLDO 
x RPRJHQLWDWHDVDXHWHURJHQLWDWHDVRFLRFXOWXUDO 
x PRELOLWDWHDVRFLDO 
x WLSXOGHLQWHUDF LXQHVRFLDO 
x WLSXOGHVROLGDULWDWHVRFLDO 
3HQWUX 5 5HGILHOG  FRPXQLWDWHD UXUDO VH
GHILQHúWH SULQ IDSWXO F HVWH ÄXQ WRW XPDQ´ DYkQG OD ED] 
XUP WRDUHOHFULWHULL
x LGHQWLWDWH
x RPRJHQLWDWH
x GLPHQVLXQLUHGXVH
x DXWRQRPLH
3ULQ DSOLFDUHD DFHVWRU FULWHULL GH DQDOL] GLIHULWHORU VRFLH
W L 5 5HGILHOG DMXQJH V GLVWLQJ vQWUH IRON VRFLHW\ úL
FLYLOL]DWLRQúLV VWDELOHDVF RWLSRORJLHDFRPXQLW LORUUXUDOH
&RPXQLWDWHD V OEDWLF HVWH R FRPXQLWDWH SULPLWLY VSHFL
ILF RUJDQL] ULLHFRQRPLFRVRFLDOHDQWHULRDUHIHXGDOLVPXOXLFHD
U QHDVF HVWHFDUDFWHULVWLF VLVWHPXOXLGHSURGXF LHIHXGDOLDU
FHDDJULFRO FHOXLFDSLWDOLVW&RPXQLWDWH &RPXQLWDWH &RPXQLWDWH
&DUDFWHULVWLFL
V OEDWLF U QHDVF DJULFRO 
$XWRQRPLD FRPSOHW UHODWLY QXO 
FROHFWLYLW LORU
ORFDOH
$XWRVXE]LVWHQ FRPSOHW GXEODW GH QXO 
SURGXF LDSHQWUX
SUHOHYDUH
$WULEXLUHD UXGHQLHVH[ JUXS WHKQRORJLH
VDUFLQLORU úLYkUVW úLSLD 
vQIXQF LHGH
,QWHUFXQRDúWHUH GD GD QX
5HIX]XO GD DPELYDOHQW QX
VWU LQLORU
0HGLHUHDFX QX GD QX
H[WHULRUXO
'XS ,RDQ0LK LOHVFX6RFLRORJLHJHQHUDO ,DúL(GLWXUD
3ROLURPS

3RWULYLW OXL 5 5HGILHOG WLSXO LGHDO GHVRFLHWDWH U QHDVF 
FRPXQLWDWHUXUDO VHGHILQHúWHSULQXUP WRDUHOHWU V WXUL
x DXWRQRPLH UHODWLY D FROHFWLYLW LORU U QHúWL ID GH
VRFLHWDWHDFDUHOHvQJOREHD] OHGRPLQ VDXOHLQIOXHQ HD] GDU
WROHUHD] RULJLQDOLWDWHDORU
x LPSRUWDQ DVWUXFWXUDO DJUXSXOXLGRPHVWLFvQRUJDQL]DUHD
YLH LLHFRQRPLFHúLDYLH LLVRFLDOHDFROHFWLYLW LL
x XQ VLVWHP HFRQRPLF GH DXWDUKLH UHODWLY FDUH QX GLVWLQJH
FRQVXPXOGHSURGXF LHúLFDUHvQWUH LQHUHOD LLFXVRFLHWDWHDJOREDO 
x R FROHFWLYLWDWH ORFDO FDUDFWHUL]DW SULQ UDSRUWXUL LQWHUQH
GHLQWHUFXQRDúWHUHúLUDSRUWXULVODEHFXFROHFWLYLW LOHGLQMXU
x IXQF LD GHFLVLY D QRWDELOLW LORU FDUH DX UROXO PHGLHULL
vQWUH FROHFWLYLWDWHD U QHDVF úL VRFLHWDWHD JOREDO ,RDQ
0LK LOHVFX 

 
3HUVSHFWLYD LVWRULFRJHQHWLF GH DQDOL] HYLGHQ LD] 
GLYHUVLWDWHD WLSXULORU GH FRPXQLW L UXUDOH úL SXWHUQLFXO ORU
GLQDPLVP &DUDFWHULVWLFLOH YHFKLORU FRPXQLW L U QHúWL QX PDL
VXQW GHILQLWRULL SHQWUX DFWXDOHOH FRPXQLW L UXUDOH $FHVWHD GLQ
XUP DXWUHFXWSULQPDULSURFHVHGHVFKLPEDUHVRFLDO FDUHOH
DXPRGLILFDWFDUDFWHULVWLFLOH,QWHJUDWHWRWPDLPXOWvQVRFLHWDWHD
JOREDO FRPXQLW LOH UXUDOH úLDX GLPLQXDW DXWRQRPLD HFRQR
PLF GHPRJUDILF VRFLDO úL FXOWXUDO ,QWHJUDUHD vQ HFRQRPLD
QD LRQDO DUHGXVPXOWLPSRUWDQ DDXWRVXE]LVWHQ HL6FKLPE ULOH
vQ GLYL]LXQHD VRFLDO D PXQFLL DX FRQGXV OD FUHúWHUHD VSHFLDOL
] ULL úL OD GLYHUVLILFDUHD VWUXFWXULL VRFLDOH ORFDOH &RPXQLW LOH
UXUDOHORFDOHúLVRFLHW LOHUXUDOHUHJLRQDOHQXPDLVXQWOLPLWHDOH
UDSRUWXULORUVRFLDOHDOHSRSXOD LHLUXUDOH5HOD LLOHVRFLDOHORFDOH
VXQWWRWPDLPXOWRULHQWDWHGHPRGHOHOHGHLQWHUDF LXQHHODERUDWH
GH VRFLHWDWHD JOREDO 0RGXO GH YLD DO V WHQLORU HVWH WRW PDL
PXOWLQIOXHQ DWGHQRUPHOHúLYDORULOHVRFLDOHJHQHUDOH
ÌQFHHDFHSULYHúWHYLLWRUXOFRPXQLW LORUUXUDOHvQVRFLHW 
LOH LQGXVWULDOL]DWH FD XUPDUH D VFKLPE ULORU LQWHUYHQLWH vQ
XOWLPHOHGHFHQLL,RDQ0LK LOHVFX UH]XP DVWIHOSXQFWHOH
GHYHGHUHFRQWXUDWH
x SXQFWXO GH YHGHUH SDVHLVW GH RULHQWDUH HFRORJLVW FDUH
VXV LQH UHGH]YROWDUHD FRPXQLW LORU U QHúWL WUDGL LRQDOH SH FkW
SRVLELO EHQHILFLLQG GH FRQGL LLOH RIHULWH GH WHKQLFD PRGHUQ DX
IRVW IRUPXODWH PRGHOH DOH FRPXQLW LL UXUDOH ED]DWH SH UHFRQVL
GHUDUHDUROXOXLDJULFXOWXULLúLDOOXPLLUHDOHvQFDGUXOVRFLHW LORU
LQGXVWULDOL]DWH
x SXQFWXO GH YHGHUH FDUH VXV LQH GLVSDUL LD FRPXQLW LORU
UXUDOHXQHOHQHPDLVXSUDYLH XLQGFDHQWLW LWHULWRULDOHLDUDOWHOH
WUDQVIRUPkQGXVH vQ RUDúH DFHDVW RULHQWDUH vúL DUH RULJLQLOH vQ
LGHRORJLLOHFUHúWHULLFDQWLWDWLYHQHOLPLWDWHúLVHED]HD] SHLGHHD
VXSHULRULW LL RUDúXOXL úL D GHFOLQXOXL LQHYLWDELO DO FRPXQLW LL
UXUDOH FD IRUP GH YLD VRFLDO DFHVW SXQFW GH YHGHUH D IRVW
SUH]HQW vQ PRG GLUHFW VDX LQGLUHFW vQ SROLWLFLOH VRFLDOH SURPR


YDWHvQDQLLDWkWvQ ULOHFDSLWDOLVWHFkWúLvQIRVWHOH
UL VRFLDOLVWH GLQ (XURSD GH (VW LGHLOH SURPRYDWH GH DFHVW
FXUHQWVXQWUHVSLQVHvQQXPHURDVHDQDOL]HUHFHQWHDWkWvQVWXGLLOH
VRFLRORJLFH FkW úL vQ P VXULOH GH SROLWLF VRFLDO úL GH SROLWLFL
UHJLRQDOH
x SXQFWXO GH YHGHUH FDUH VXV LQH SRVLELOLWDWHD PHQ LQHULL
FRPXQLW LORU UXUDOH FD IRUP GH ORFXLUH úL GH YLD VRFLDO GDU
vQWURIRUP GLIHULW vQPXOWHSULYLQ HGHFHDDFRPXQLW LORUUXUDOH
WUDGL LRQDOH U QHúWLVHSOHGHD] SHQWUXRGH]YROWDUHGLIHUHQ LDW D
FRPXQLW LORU UXUDOH GXS PRGHOH FDUH LDX vQ FRQVLGHUDUH
VSHFLILFLWDWHD DFHVWRUD HVWH XQ SXQFW GH YHGHUH ODUJ DFFHSWDW vQ
PXOWH ULHORULHQWkQGúLSROLWLFLOHGHGH]YROWDUHUXUDO 
%&RPXQLW LOHXUEDQH
&DúLvQFD]XOFRPXQLW LORUUXUDOHGHILQLUHDWHUPHQXOXLGH
FRPXQLWDWH XUEDQ RUDú HVWH OD IHO GH GLILFLO &kWHYD FDUDF
WHULVWLFL FDUH vQWUXQHVF FRQVHQVXO VSHFLDOLúWLORU SRW IL FRQVLGH
UDWHGHILQLWRULLSHQWUXFRPXQLW LOHXUEDQH
x YROXPGHPRJUDILFUHODWLYPDUH
x SUH]HQ D D QXPHURDVH RFXSD LL VSHFLDOL]DWH vQ FDGUXO
GLYL]LXQLLVRFLDOHDPXQFLL
x SUHSRQGHUHQ DDFWLYLW LORULQGXVWULDOHúLvQVIHUDVHUYLFLLORU
x RUJDQL]DUHD VRFLDO ED]DW SH GLYL]LXQHDRFXSD LRQDO úL
SHVWUXFWXUDVRFLDO 
x UHJOHPHQWDUHDIRUPDO LQVWLWX LRQDO DUHOD LLORUVRFLDOH
x vQVHPQ WDWHD UHGXV D UHOD LLORU GH UXGHQLH úL D FHORU GH
LQWHUFXQRDúWHUH
x YLD DVRFLDO UD LRQDOL]DW 
'H]YROWDUHD XUEDQ FXQRDúWH WU V WXUL VSHFLILFH ILHF UHL
VRFLHW LVDXUHJLXQLvQFkWQXVHSRDWHYRUELGHRWHRULHJHQHUDO 
DXUEDQL] ULL
ÌQ VRFLHW LOH WUDGL LRQDOH PDMRULWDWHD RUDúHORU HUDX GH
GLPHQVLXQL PLFL GXS VWDQGDUGHOH PRGHUQH %DELORQXO GH H[HP

 
SOXXQXOGLQWUHFHOHPDLPDULRUDúHDQWLFHGLQ2ULHQWXO0LMORFLXVH
vQWLQGHDSHRVXSUDID GHQXPDLNPLDUvQPRPHQWXOFXOPLQDQW
DOGH]YROW ULLVDOHSRSXOD LDVDQXGHS úHD±GHORFXL
WRUL 3ULPHOH RUDúH GLQ OXPH DX DS UXW SULQ DQLL vQ&K vQ
Y LOH IOXYLLORU 1LO GLQ YHFKLXO (JLSW 7LJUX úL (XIUDW GLQ DFWXDOXO
,UDNúL,QGXVGLQ3DNLVWDQXOGHD]L6XEvPS UDWXO$XJXVWXV5RPD
HUDFHOPDLPDUHRUDúGLQ$QWLFKLWDWHFXH[FHS LDFHORUGLQ&KLQD
DYkQGvQMXUGHGHORFXLWRUL
/DPDMRULWDWHDRUDúHORUGLQOXPHDDQWLF DXIRVWGHVFRSHULWH
DQXPLWH WU V WXUL FRPXQH FKLDU GDF H[LVWDX GLIHUHQ H DOH
FLYLOL]D LLORUORU2UDúHOHHUDXvQJHQHUDOvPSUHMPXLWHFX]LGXUL
]LGXULOH FRQVWUXLWH OD vQFHSXW SHQWUX DS UDUH PLOLWDU GHOLPLWDX
VHSDUDUHD FRPXQLW LL XUEDQH GH FHOH UXUDOH =RQD FHQWUDO 
LQFOX]kQGDGHVHDXQVSD LXSXEOLFGHPDULGLPHQVLXQLHUDXQHRUL
FXSULQV vQLQWHULRUXOXQXLDOGRLOHD]LG'HúLFRQ LQHDGHRELFHLR
SLD FHQWUXOVHGHRVHEHDGHFDUWLHUHOHGHDIDFHULFDUHVHJ VHVFvQ
RUDúHOHPRGHUQH&O GLULOHSULQFLSDOHHUDXGHRELFHLUHOLJLRDVHVDX
SROLWLFH FXP DU IL WHPSOHOH VDX SDODWHOH úL MXGHF WRULLOH
/RFXLQ HOH FODVHORU GRPLQDQWH VDX DOH HOLWHL WLQGHDX V ILH
FRQFHQWUDWH vQ FHQWUX VDX vQ DSURSLHUHD DFHVWXLD vQ WLPS FH
RDPHQLLPDLSX LQSULYLOHJLD LORFXLDXF WUHSHULIHULLOHRUDúXOXL
,QIOXHQ D RUDúHORU DVXSUD ]RQHORU UXUDOH HUD GHVWXO GH
UHGXV 'RDU XQ PLF SURFHQW GLQ SRSXOD LH ORFXLD OD RUDú LDU
GLYL]LXQHD GLQWUH RUDúH úL VDWH HUD IRDUWH SURQXQ DW &HD PDL
PDUHSDUWHORFXLDXvQFRPXQLW LUXUDOHPLFLYHQLQGDUDUHRULvQ
FRQWDFW úL FX DOWFLQHYD GHFkW YUHXQ IXQF LRQDU GH VWDW VDX
QHJXVWRUGHODRUDú $QWKRQ\*LGGHQV 
6WXGLLQG RUDúHOH PRGHUQH YRP DQDOL]D XQHOH GLQWUH FHOH
PDL HOHPHQWDUH VFKLPE UL FDUH GHRVHEHVF OXPHD QRDVWU GH FHD
WUDGL LRQDO & FL vQ WRDWH ULOH LQGXVWULDOL]DWH PDMRULWDWHD
SRSXOD LHL ORFXLHúWH vQ ]RQHOH XUEDQH 0DL PXOW YLD D XUEDQ 
PRGHUQ DIHFWHD] SHWRDW OXPHDQXQXPDLSHFHLFDUHORFXLHVF
vQRUDúHOHSURSULX]LVH


7RDWH VRFLHW LOH LQGXVWULDOL]DWH PRGHUQH VXQW SXWHUQLF
XUEDQL]DWH&HOHPDLPDULRUDúHGLQ ULOHLQGXVWULDOL]DWHQXP U 
SkQ OD PLOLRDQH GH ORFXLWRUL LDU FRQJORPHUDWHOH XUEDQH ±
P QXQFKLXUL GH RUDúH FDUH DOF WXLHVF VXSUDIH H vQWLQVH GH
FRQVWUXF LL±SRWDG SRVWLPXOWPDLPXOW OXPH)RUPDH[WUHP 
GH YLD XUEDQ HVWH UHSUH]HQWDW D]L GH FHHD FH XQLL DX QXPLW
PHJDORSROLV ÄRUDúXO RUDúHORU´ 7HUPHQXO D IRVW FUHDW LQL LDO vQ
*UHFLD DQWLF SHQWUX D GHVHPQD XQ RUDúVWDW FDUH XUPD V 
VWkUQHDVF LQYLGLDWXWXURUFLYLOL]D LLORUGDUvQSUH]HQWIRORVLUHD
WHUPHQXOXL QX PDL DUH OHJ WXU FX DFHO GH]LGHUDW ÌQ YUHPXULOH
PRGHUQH D IRVW IRORVLW SHQWUX SULPD GDW UHIHULWRU OD UPXO
QRUGHVWLF DO 6WDWHORU 8QLWH XQ FRQJORPHUDW XUEDQ DFRSHULQG
DSUR[LPDWLYGHPLOHGLQQRUGXO%RVWRQXOXLSkQ GLQFRORGH
:DVKLQJWRQ '& ÌQ DFHDVW UHJLXQH ORFXLHVF DSUR[LPDWLY 
PLOLRDQHGHSHUVRDQHFXRGHQVLWDWHGHSHVWHGHORFXLWRULSH
PLO S WUDW 2SRSXOD LHXUEDQ DSURDSHODIHOGHQXPHURDV úL
GH GHQV HVWH FRQFHQWUDW vQ ]RQD 0DULORU /DFXUL GLQWUH 6WDWHOH
8QLWHúL&DQDGD
ÌQVHFROXODO;;OHDXUEDQL]DUHDDIRVWXQSURFHVJOREDOvQ
FDUHDXIRVWDWUDVHWRWPDLPXOWúL ULOHGLQ/XPHDD7UHLD
ÌQDLQWH GH DSURDSH WRDWH RUDúHOH vQ H[SDQVLXQH VH
DIODXvQ2FFLGHQWDH[LVWDWúLRRDUHFDUHH[WLQGHUHDRUDúHORUGLQ
/XPHDD7UHLDvQGHFXUVXOXUP WRULORUGHDQLGDUSULQFLSDOD
SHULRDG D FUHúWHULL ORU DX IRVW DSUR[LPDWLY XOWLPLL GH DQL
ÌQWUH úL QXP UXO RU úHQLORU GLQ OXPHD vQWUHDJ D
FUHVFXW FX PLOLDUGH úL VH SUHFRQL]HD] F YD PDL FUHúWH FX
vQF XQPLOLDUGvQXUP WRULLDQLÌQ ULOHGLQ/XPHDDWUHLD
QXP UXOGHSHUVRDQHFDUHWU LHVFODRUDúVSRUHúWHvQILHFDUHDQ
3RSXOD LLOH GLQ PHGLLOH XUEDQH VH GH]YROW PXOW PDL UDSLG
GHFkWSRSXOD LDOXPLLvQJHQHUDOGLQSRSXOD LDOXPLLWU LDvQ
ORFDOLW LXUEDQHvQFLIUDSHQWUXDQXODIRVWGHúL
vQFRQIRUPHVWLP ULORU1D LXQLORU8QLWH$VLDGH6XG
úLGH(VWYRUFRQ LQHDSUR[LPDWLYMXP WDWHGLQSRSXOD LDOXPLLvQ

 
 GDW OD FDUH SRSXOD LLOH XUEDQH GLQ $IULFD úL $PHULFD GH
6XGRYRUGHS úLILHFDUHSHFHDD(XURSHLDFWXDOH
:RUOG%DQN'XS 7KH(FRQRPLVWLXOLHS
)LJXUDQU=RQHOHXUEDQHFXRSRSXOD LHGHSHVWH
PLOLRDQHGHORFXLWRULvQúLSUHYL]LXQLOHSHQWUXDQXO

7HRULLGHVSUHXUEDQLVP
0XOW YUHPH ED]D WHRUHWLF úL GH FHUFHWDUH vQ VRFLRORJLD
XUEDQ D IRVW FRQVWLWXLW GH LGHLOH IRUPXODWH GH 5REHUW 3DUN
 
(UQHVW %XUJHVV úL /RXLV :LUWK VSHFLDOLúWL SURYHQL L GH OD
8QLYHUVLWDWHD GLQ &KLFDJR 2 DWHQ LH VSHFLDO PHULW GRX 
FRQFHSWH GH]YROWDWH GH ÄùFRDOD GH OD &KLFDJR´ XQXO HVWH
UHSUH]HQWDW GH DúD]LVD DERUGDUH HFRORJLF D DQDOL]HL XUEDQH
FHO ODOWHVWHFDUDFWHUL]DUHDXUEDQLVPXOXLFDPRGGHYLD 
D(FRORJLDXUEDQ 
(FRORJLD HVWH XQ WHUPHQ SUHOXDW GLQ úWLLQ HOH IL]LFH úL VH
UHIHU ODVWXGLXODGDSW ULLRUJDQLVPHORUSODQWHORUúLDQLPDOHORUOD
PHGLXOvQFRQMXU WRU
ÌQ OXPHD QDWXUDO RUJDQLVPHOH WLQG V ILH GLVWULEXLWH
VLVWHPDWLF vQ WHULWRULX DVWIHO vQFkW V VH PHQ LQ XQ HFKLOLEUX
vQWUH GLIHULWHOH VSHFLL ùFRDOD GH OD &KLFDJR FRQVLGHUD F 
vQILLQ DUHD XQRU PDUL DúH] UL XUEDQH úL GLVWULEX LD GLIHULWHORU
WLSXUL GH FDUWLHUH GLQ LQWHULRUXO DFHVWRUD SRW IL vQ HOHVH GXS 
SULQFLSLLVLPLODUH2UDúHOHQXVHGH]YROW vQWkPSO WRUYDVWH]RQH
XUEDQH GLQ VRFLHW LOH PRGHUQH WLQG V VH GH]YROWH GHD OXQJXO
PDOXOXLIOXYLLORUvQFkPSLLOHIHUWLOHVDXODLQWHUVHF LDGUXPXULORU
FRPHUFLDOHRULDF LORUIHUDWH
'XS FXPVHH[SULP 3DUNVÄRGDW vQILLQ DWXQRUDúHVWH
VH SDUH XQ PDUH PHFDQLVP GH WULHUH FDUH « VHOHFWHD] I U 
JUHúHDO GLQ vQWUHJXO SRSXOD LHL SH DFHL LQGLYL]L PDL SRWULYL L
SHQWUX D ORFXL vQWUR DQXPLW UHJLXQH VDX XQ DQXPLW PHGLX´
3DUNV 2UDúHOHVHRUGRQHD] vQÄ]RQHQDWXUDOH´vQXUPD
XQRUSURFHVHGHFRPSHWL LHLQYD]LHúLVXFFHVLXQH
'LQ SHUVSHFWLY HFRORJLF RUDúHOH vQUHJLVWUHD] DQXPLWH
PRGHOH GH DúH]DUH PLúFDUH úL UHDúH]DUH 'LIHULWHOH FDUWLHUH VH
GH]YROW SULQUHDMXVW ULI FXWHGHORFXLWRULLFDUHOXSW SHQWUXDúL
FkúWLJDH[LVWHQ D
8QRUDúSRDWHILUHSUH]HQWDWFDRKDUW GH]RQHFXFDUDFWH
ULVWLFLVRFLDOHGLVWLQFWHúLFRQWUDVWDQWH
ÌQVWDGLLOHLQL LDOHDOHFUHúWHULLRUDúHORUPRGHUQHLQGXVWULLOH
VHFRQFHQWUHD] SHWHUHQXULDFFHVLELOHSHQWUXPDWHULLOHSULPHGH
FDUHDXQHYRLHvQDSURSLHUHDF LORUGHDSURYL]LRQDUH3RSXOD LD
VHVWUkQJHvQMXUXODFHVWRUORFXULGHPXQF FDUHVHGLYHUVLILF WRW


PDLPXOWSHP VXU FHVSRUHúWHQXP UXOGHORFXLWRULDLRUDúXOXL
'RW ULOH DVWIHO DVLJXUDWH GHYLQ WRW PDL DWUDFWLYH úL DSDUH R
FRPSHWL LH WRW PDL VWUkQV SHQWUX DFKL]L LRQDUHD ORU 9DORDUHD
S PkQWXOXL úL LPSR]LWHOH SH SURSULHWDWH FUHVFSHUPL kQGGLQFH
vQ FH PDL JUHX IDPLOLLORU V FRQWLQXH V ORFXLDVF vQ FDUWLHUHOH
FHQWUDOH FX H[FHS LD FDVHORU PLFL VDX G U S QDWH FX R FKLULH
UHGXV &HQWUXO GHYLQH GRPLQDW GH DIDFHUL úL DJUHPHQW vQ WLPS
FHORFXLWRULLFHLPDLvQVW UL LVHPXW F WUHVXEXUELLOHQRLvQFXUV
GH IRUPDUH vQ MXUXO DFHOXL SHULPHWUX $FHVW SURFHV XUP UHúWH
WUDVHHOH GH WUDQVSRUW vQWUXFkW DFHVWHD UHGXF WLPSXO QHFHVDU
GHSODV ULLSkQ ODORFXOGHPXQF ]RQHOHGLQWUHDFHVWHGUXPXUL
VHGH]YROW PDLOHQW
2UDúHOH SRW IL FRQFHSXWH FD ILLQG IRUPDWH GLQ LQHOH
FRQFHQWULFHvPS U LWHvQVHJPHQWHÌQPLMORFVHDIO ]RQHOHGLQ
FHQWUXO RUDúXOXL 'LQFROR GH DFHVWHD VH DIO FDUWLHUHOH PDL
YHFKL FDUH DG SRVWHVF OXFU WRULL DQJDMD L vQ RFXSD LL PDQXDOH
VWDELOHùLvQDIDU VHDIO VXEXUELLOHXQGHWLQGV VHVWDELOHDVF 
FHL FX YHQLWXUL PDL PDUL 3URFHVHOH GH LQYD]LH úL GH VXFFHVLXQH
DX ORF vQ LQWHULRUXO VHJPHQWHORU LQHOHORU FRQFHQWULFH $VWIHO SH
P VXU FH SURSULHW LOH SDUWLFXODUH VH GHWHULRUHD] vQ ]RQD
FHQWUDO VDX vQ DSURSLHUHD DFHVWHLD JUXSXULOH HWQLFH PLQRULWDUH
vQFHSV VHPXWHVSUHLQWHULRU3HP VXU FHVHvQWkPSO DFHDVWD
R WRW PDL PDUH SDUWH GLQ SRSXOD LD SUHH[LVWHQW VH PXW 
SURGXFkQG R SUHFLSLWDUH D OLFKLG ULORU F WUH DOWH FDUWLHUH DOH
RUDúXOXLVDXVSUHVXEXUELL
$ERUGDUHD HFRORJLF D IRVW LPSRUWDQW SULQ FDQWLWDWHD GH
FHUFHW UL HPSLULFH OD FROHFWDUHD F URUD D FRQWULEXLW úL GH
DVHPHQHD SULQ YDORDUHD HL FD SHUVSHFWLY WHRUHWLF 7RWXúL L VH
SRW DGXFH QXPHURDVH FULWLFL úL SH EXQ GUHSWDWH 3HUVSHFWLYD
HFRORJLF WLQGHV PLQLPDOL]H]HLPSRUWDQ DSURLHFW ULLFRQúWLHQWH
vQ RUJDQL]DUHD RUDúHORU FRQVLGHUkQG GH]YROWDUHD XUEDQ GRDU FD
SHXQSURFHVÄQDWXUDO´0RGHOHOHGHRUJDQL]DUHVSD LDO GH]YRO
WDWHGH3DUNV%XUJHVVúLFROHJLLORUDXIRVWH[WUDVHGLQH[SHULHQ D
DPHULFDQ úLVHDSOLF QXPDLDQXPLWRUWLSXULGHRUDúHGLQ6WDWHOH
8QLWHO VkQGODRSDUWH(XURSD-DSRQLDVDX/XPHDD7UHLD
 
E8UEDQLVPXOFDPRGGHYLD 
7H]D OXL :LUWK UHIHULWRDUH OD XUEDQLVP FD PRG GH YLD VH
SUHRFXS PDL SX LQ GH GLIHUHQ LHUHD LQWHUQ GLQWUH RUDúH úL PDL
PXOW GH FHHD FH HVWH XUEDQLVPXO FD IRUP GH H[LVWHQ VRFLDO 
:LUWK REVHUY F Ä*UDGXO vQ FDUH VH SRDWH VSXQH GHVSUH OXPHD
FRQWHPSRUDQ F HVWH ÄXUEDQL]DW ´ QX HVWH P VXUDW SH GHSOLQ VDX
FXSUHFL]LHGHSURFHQWXOGLQWRWDOXOSRSXOD LHLFDUHORFXLHúWHODRUDú
,QIOXHQ HOHSHFDUHOHH[HUFLW RUDúHOHDVXSUDYLH LLVRFLDOHDRPXOXL
VXQWPDLPDULGHFkWQHRLQGLF UDWDSRSXOD LHLXUEDQHF FLRUDúXO
GHYLQH WRW PDL PXOW QX GRDU ORFXO GH GRPLFLOLX úL GH PXQF DO
RPXOXL PRGHUQ FL HVWH FHQWUXO GH LUDGLHUH úL FRQWURO DO YLH LL
HFRQRPLFHSROLWLFHúLFXOWXUDOHFDUHDDWUDVúLFHOHPDLvQGHS UWDWH
FRPXQLW L DOH OXPLL vQ RUELWD VD vPSOHWLQG GLYHUVH GRPHQLL
SRSXOD LLúLDFWLYLW LvQWUXQXQLYHUVSURSULX´ :LUWK 
ÌQRUDúHDUDW :LUWKPDULPDVHGHRDPHQLORFXLHVFIRDUWH
DSURDSHXQLLGHDO LLI U V VHFXQRDVF SHUVRQDOvQPDMRULWDWHD
ORU R GHRVHELUH IXQGDPHQWDO ID GH VDWHOH PLFL WUDGL LRQDOH
0DMRULWDWHDFRQWDFWHORUGLQWUHRU úHQLVXQWIXJLWLYHúLSDU LDOHúL
VXQW GHVWLQDWH DOWRU VFRSXUL GHFkW DFHORUD GH D IL UHOD LL
VDWLVI F WRDUHvQVLQH
ÌQWUXFkW FHL FDUH ORFXLHVF OD RUDú WLQG V ILH GHRVHELW GH
PRELOL vQWUH HL OHJ WXULOH VXQW UHODWLY VODEH 2DPHQLL VXQW
LPSOLFD L vQ PXOWH DFWLYLW L úL VLWXD LL GLIHULWH vQ ILHFDUH ]L
Ä5LWPXOGHYLD ´HVWHPDLUDSLGGHFkWvQ]RQHOHUXUDOH&RPSH
WL LDSUHYDOHD] DVXSUDFRRSHU ULL:LUWKFRQVLGHU F GHQVLWDWHD
YLH LLVRFLDOHGLQRUDúHGXFHODIRUPDUHDGHFDUWLHUHFXWU V WXUL
GLVWLQFWH GLQWUH FDUH GRDU XQHOH SRW S VWUD FDUDFWHULVWLFLOH
FRPXQLW LORUPLFL'HH[HPSOXvQ]RQHOHGHLPLJUDQ LVHJ VHVF
WLSXULWUDGL LRQDOHGHOHJ WXULvQWUHIDPLOLLPDMRULWDWHDRDPHQLORU
FXQRVFkQGXVH SHUVRQDO vQWUH HL &X FkW DFHVWH ]RQH VXQW PDL
DEVRUELWHvQVWUXFWXUDODUJ DYLH LLGHODRUDúFXDWkWPDLSX LQ
YRUVXSUDYLH XLFDUDFWHULVWLFLOHORU
,GHLOH OXL :LUWK VDX EXFXUDW GH R ODUJ UHFXQRDúWHUH
,PSHUVRQDOLWDWHD FRQWDFWHORU ]LOQLFH vQ RUDúHOH PRGHUQH HVWH
LQFRQWHVWDELO úL vQ RDUHFDUH P VXU DFHDVWD HVWH YDODELO úL

SHQWUXYLD DVRFLDO vQJHQHUDOvQVRFLHW LOHPRGHUQH7HRULDOXL
:LUWK HVWH LPSRUWDQW GHRDUHFH UHFXQRDúWH F XUEDQLVPXO QX
IDFH GRDU SDUWH GLQ VRFLHWDWH FL H[SULP úL LQIOXHQ HD] QDWXUD
VLVWHPXOXL VRFLDO vQ vQWUHJXO V X 8QHOH DVSHFWH DOH PRGXOXL GH
YLD XUEDQVXQWFDUDFWHULVWLFHSHQWUXYLD DVRFLDO vQJHQHUDOQX
GRDU SHQWUX DFWLYLW LOH FHORU FDUH GLQ vQWkPSODUH ORFXLHVF vQ
PDULOHRUDúH
'DU LGHLOH OXL :LUWK DX úL OLPLWH HYLGHQWH &D SHUVSHFWLYD
HFRORJLF FX FDUH DUH PXOWH vQ FRPXQ WHRULD OXL :LUWK VH
ED]HD] PDLDOHVSHREVHUYDUHDRUDúHORUDPHULFDQHJHQHUDOL]DW 
vQV ODXUEDQLVPXOGHSUHWXWLQGHQL8UEDQLVPXOQXVHSUH]LQW OD
IHOSHVWHWRWúLvQWRDWHHSRFLOH
F7HRULLUHFHQWHGHVSUHXUEDQLVP
7HRULLOH PDL UHFHQWH GHVSUH XUEDQLVP DX HYLGHQ LDW IDSWXO
F DFHVWD QX HVWH XQ SURFHV DXWRQRP DQDOL]D OXL WUHEXLQG
FRUHODW FX PRGHOHOH GH ED] DOH VFKLPE ULL SROLWLFH úL
HFRQRPLFH &HL GRL DXWRUL SULQFLSDOL GH OXFU UL GHVSUH DQDOL]D
XUEDQLVWLF VXQW'DYLG+DUYH\úL0DQXHO&DVWHOOV
x'DYLG+DUYH\UHVWUXFWXUDUHDVSD LXOXL
+DUYH\ VXEOLQLD] F XUEDQLVPXO HVWH XQ DVSHFW DO
PHGLXOXL vQFRQMXU WRU FUHDW SURGXV GH U VSkQGLUHD FDSLWDOLV
PXOXLLQGXVWULDOÌQVRFLHW LOHWUDGL LRQDOHRUDúHOHúLVDWHOHHUDX
FODUGHOLPLWDWHÌQOXPHDPRGHUQ LQGXVWULDHVWRPSHD] GLYL]LX
QLOH GLQWUH RUDúH úL VDWH $JULFXOWXUD GHYLQH PHFDQL]DW úL HVWH
JHVWLRQDW SXUúLVLPSOXvQIXQF LHGHSUH úLGHSURILWH[DFWFDúL
PXQFDLQGXVWULDO LDUDFHVWSURFHVPLFúRUHD] GLIHUHQ HOHGLQWUH
PRGXOGHYLD VRFLDO DOORFXLWRULORUXUEDQLúLUXUDOL
+DUYH\ VXV LQH F vQ XUEDQLVPXO PRGHUQ VSD LXO VH DIO 
vQWUR FRQWLQX UHVWUXFWXUDUH $FHVW SURFHV HVWH GHWHUPLQDW GH
ORFXO vQ FDUH PDULOH ILUPH GHFLG V úL DPSODVH]H IDEULFLOH
FHQWUHOHGHFHUFHWDUHúLGH]YROWDUHFRQWUROXOSHFDUHJXYHUQXOvO
H[HUFLW DWkW DVXSUD S PkQWXOXL FkW úL D SURGXF LHL ORFDOH FD úL
DFWLYLW LOHLQYHVWLWRULORUSDUWLFXODULFDUHFXPS U úLYkQGFDVHúL
WHUHQXUL'HH[HPSOXILUPHOHGHDIDFHULFkQW UHVFvQSHUPDQHQ 
 
DYDQWDMHOHUHODWLYHDOHXQRUDPSODVDPHQWHQRLFRPSDUkQGXOHFX
FHOHH[LVWHQWH3HP VXU FHSURGXF LDGHYLQHPDLLHIWLQ vQWUR
]RQ ID GHDOWDVDXILUPDVHUHRULHQWHD] GHODIDEULFDUHDXQXL
SURGXVF WUHDOWXOELURXULOHúLIDEULFLOHYRUILvQFKLVHvQWUXQORF
úL GHVFKLVH vQWUDOWXO $VWIHO OD XQ PRPHQW GDW DWXQFL FkQG
H[LVW SRVLELOLWDWHD GH D RE LQH SURILWXUL FRQVLGHUDELOH VH SRDWH
SURGXFH XQ H[FHGHQW GH EORFXUL FRQVWUXLWH SHQWUX ELURXUL vQ
FHQWUXO RUDúHORU PDUL 'XS FH ELURXULOH DX IRVW FRQVWUXLWH LDU
]RQD FHQWUDO ÄVD UHGH]YROWDW´ LQYHVWLWRULL FDXW vQ DOW SDUWH
SRWHQ LDOH FRQVWUXF LL SHQWUX VSHFXOD LL YLLWRDUH 'H PXOWH RUL
FHHDFHHVWHSURILWDELOvQWURDQXPLW SHULRDG QXYDPDLILODIHO
vQWUDOWDDWXQFLFkQGFOLPDWXOILQDQFLDUVHYDPRGLILFD
x0DQXHO&DVWHOOVXUEDQLVPXOúLPLúF ULOHVRFLDOH
&DúL+DUYH\&DVWHOOVVXEOLQLD] IDSWXOF IRUPDVSD LDO D
VRFLHW LL HVWH VWUkQV OHJDW GH PHFDQLVPHOH JHQHUDOH DOH
GH]YROW ULL HL 3HQWUX D vQ HOHJH RUDúHOH WUHEXLH V vQ HOHJHP
SURFHVHOHSULQFDUHIRUPHOHVSD LDOHVXQWFUHDWHúLWUDQVIRUPDWH
'HVI úXUDUHDúLWU V WXULOHDUKLWHFWXUDOHDOHRUDúHORUúLFDUWLHUHORU
H[SULP OXSWD úL FRQIOLFWHOH GLQWUH GLIHULWHOH JUXSXUL GLQWUR
VRFLHWDWH $OWIHO VSXV PHGLLOH vQFRQMXU WRDUH XUEDQH UHSUH]LQW 
PDQLIHVW UL VLPEROLFH úL VSD LDOH DOH XQRU IRU H VRFLDOH PDL
DPSOH 'H H[HPSOX ]JkULHQRULL SRW IL FRQVWUXL L GHRDUHFH VH
DúWHDSW FD HL V DGXF SURILW GDU DFHVWH FO GLUL JLJDQWLFH
ÄVLPEROL]HD] WRWRGDW SXWHUHD EDQLORU DVXSUD RUDúXOXL GDWRULW 
WHKQRORJLHL úL vQFUHGHULL vQ VLQH ILLQG FDWHGUDOHOH SHULRDGHL
H[SDQVLXQLLFDSLWDOLVPXOXLFRUSRUD LLORU´ &DVWHOOV 
6SUHGHRVHELUHGHVRFLRORJLLGLQ&KLFDJR&DVWHOOVFRQFHSH
RUDúXOQXGRDUFDSHRORFDOL]DUHGLVWLQFW ±]RQDXUEDQ ±FLúL
FD SH R SDUWH LQWHJUDQW D SURFHVHORU GH FRQVXPLVP FROHFWLY
FDUHVXQWODUkQGXOORUDVSHFWHDOHFDSLWDOLVPXOXLLQGXVWULDO
'DU QDWXUD PHGLXOXL vQFRQMXU WRU FUHDW QX HVWH GRDU
UH]XOWDWXO DFWLYLW LL XQRU RDPHQL SXWHUQLFL úL ERJD L &DVWHOOV
VXEOLQLD] LPSRUWDQ D VWU GDQLHL JUXSXULORU GHIDYRUL]DWH GH DúL
DPHOLRUD FRQGL LLOH GH YLD 3UREOHPHOH XUEDQH VWLPXOHD] R
YDULHWDWH GH PLúF UL VRFLDOH OHJDWH GH vPEXQ W LUHD FRQGL LLORU

GH ORFXLW SURWHVWH vPSRWULYD SROX ULL DS UDUHD SDUFXULORU úL D
VSD LLORUYHU]LúLFRPEDWHUHDFRQVWUXLULLGHFO GLULFDUHFRQGXFOD
PRGLILFDUHDQDWXULLXQHL]RQH
$WkW +DUYH\ FkW úL &DVWHOOV VXEOLQLD] IDSWXO F RUDúHOH
VXQW vQ PDUHD PDMRULWDWH PHGLL vQFRQMXU WRDUH DUWLILFLDOH 1LFL
FKLDUFHOHPDLUXUDOH]RQHQXVFDS LQIOXHQ HLLQWHUYHQ LHLXPDQH
úL D WHKQRORJLHL PRGHUQH F FL DFWLYLWDWHD XPDQ D UHIRUPDW úL
UHRUGRQDWOXPHDQDWXUDO 
2SLQLLOH OXL +DUYH\ úL &DVWHOO DX IRVW GH]E WXWHLQWHQVLDU
OXFU ULOH ORU DX SUH]HQWDW R GHRVHELW LPSRUWDQ SHQWUX UHGL
UHF LRQDUHD DQDOL]HL XUEDQH 6SUH GHRVHELUH GH DERUGDUHD
HFRORJLVW HOHQXSXQDFFHQWXOSHSURFHVHOHVSD LDOHÄQDWXUDOH´
FLSHPRGXOvQFDUHWHUHQXOúLPHGLXOvQFRQMXU WRUFUHDWUHIOHFW 
VLVWHPHOH GH SXWHUH VRFLDO úL HFRQRPLF $FHDVWD PDUFKHD] R
VFKLPEDUH HVHQ LDO GH DFFHQW 7RWXúL LGHLOH OXL +DUYH\ úL
&DVWHOOVVXQWDGHVHDH[SULPDWHvQWUXQPRGIRDUWHDEVWUDFWúLQX
DX VWLPXODW R YDULHWDWH GH VWXGLL GH FHUFHWDUH OD IHO GH PDUH
SUHFXPFHOHDOHùFROLLGHOD&KLFDJR
8UEDQLVPXOúLSUREOHPHOHJOREDOH
ÌQ SUH]HQW GDU úL vQ SHUVSHFWLY FD vQ PXOWH DOWH ]RQH DOH
VRFLHW LL úL vQ DQDOL]D IHQRPHQHORU XUEDQH WUHEXLH V ILP
SUHJ WL LV DVRFLHPSUREOHPHOHJOREDOHFXFHOHORFDOH
'LVFXWkQGPRGXULOHvQFDUH]RQHOHXUEDQHVXQWWRWPDLPXOW
OHJDWH GH XQ VLVWHP LQWHUQD LRQDO GH UHOD LL HFRQRPLFH -RKQ 5
/RJDQ úL +DUYH\ / 0RORWFK  DX GLVWLQV FLQFL IRUPH GH
RUDúHvQFXUVGHDSDUL LH
x RUDúXO±FDUWLHU JHQHUDO 2UDúHOH GH DFHVW WLS VXQW
FHQWUHOH vQ FDUH FRUSRUD LLOH WUDQVQD LRQDOH úLDX VWDELOLW DFWLYL
W LOHGHED] úLFDUHVXQWRULHQWDWHF WUHSUHRFXS ULJOREDOH
x FHQWUXO GH LQRYD LL HVWH R ]RQ XUEDQ vQ FDUH VDX
FRQFHQWUDWFHUFHWDUHDúLLQGXVWULLOHGHGH]YROWDUHSHQWUXDUHDOL]D
SURFHVHOH WHKQLFH úL úWLLQ LILFH IRORVLWH OD IDEULFDUHD EXQXULORU
SURGXVHvQDOWHS U L
x ORFXO GH SURGXF LH vQ PRGXOH ÌQ FRPSOH[D GLYL]LXQH
LQWHUQD LRQDO D PXQFLL H[LVWHQW D]L EXQXULOH VXQW IDEULFDWH úL
 
DVDPEODWH vQ UHJLXQL DIODWH OD PDUH GLVWDQ vQWUH HOH vQ S U L
RSXVH DOH OXPLL ÌQ XQHOH ]RQH XUEDQH VH SURGXF S U L DOH
RELHFWHORUDVDPEODUHDSURGXVXOXLILQLWDYkQGORFvQDOWH ULVDX
UHJLXQL
x GHSR]LWHOHSHQWUX/XPHDD7UHLDOHJDWHúLPDLGLUHFW
GHFkW FHOHODOWH WLSXUL GH LQIOXHQ HOH LQWHUQD LRQDOH 2UDúHOH GH
DFHVWIHOVXQWFHQWUHGHJUDQL FXSRSXOD LLVXEVWDQ LDOHGHQRL
LPLJUDQ LSURYHQL LGLQ ULOH/XPLLDWUHLD
x RDOW IRUP HVWHUHSUH]HQWDW GHRUDúHOHFDUHVHGH]YROW 
vQFDOLWDWHGHFHQWUHSHQWUXSHQVLRQDUL3HQVLRQDULLVHPXW GLQ
FH vQ FH PDL PXOW vQ ORFXUL FX R FOLP DJUHDELO $FHDVWD
vQVHDPQ vQSDUWHRPLJUDUHLQWHUQ 
2UDúXOJOREDO
&HOH PDL LPSRUWDQWH RUDúHFDUWLHU JHQHUDO RIHU H[HPSOH
SHQWUXFHHDFH6DVNLD6DVVHQ QXPHúWHRUDúXOJOREDO(D
vúLED]HD] OXFUDUHDSHVWXGLHUHDDWUHLRUDúH1HZ<RUN/RQGUD
úL 7RNLR 'H]YROWDUHD FRQWHPSRUDQ D HFRQRPLHL PRQGLDOH D
FUHDW XQ QRX URO VWUDWHJLF SHQWUX RUDúHOH GH SULP LPSRUWDQ 
0DMRULWDWHD ORU VXQW GH PXOW YUHPH FHQWUH FRPHUFLDOH LQWHUQD
LRQDOHGDUvQSUH]HQWDXF S WDWSDWUXWU V WXULQRL
x DX GHYHQLW ÄSRVWXUL GH FRPDQG ´ FHQWUHGHGLUHF LRQDUH
úLGHVWDELOLUHDSROLWLFLORUHFRQRPLHLJOREDOH
x DVHPHQHDRUDúHVXQWORFDOL] ULOHFKHLHSHQWUXILUPHOHILQDQ
FLDUHúLFHOHGHVHUYLFLLVSHFLDOL]DWHGDUDXGHYHQLWPDLLPSRUWDQWH
vQLQIOXHQ DUHDGH]YROW ULLHFRQRPLFHGHFkWSURGXF LDvQV úL
x FRQVWLWXLHDPSODVDPHQWXOSURGXF LHLúLLQRYD LHLvQDFHVWH
LQGXVWULLUHFHQWH[WLQVH
x DFHVWHRUDúHVXQWSLH HOHSHFDUHÄSURGXVHOH´ILQDQ HORUúL
DOH LQGXVWULLORU GH VHUYLFLL VXQW FXPS UDWH YkQGXWH VDX
WUDQ]DF LRQDWHvQPRGGLIHULW
1HZ<RUN/RQGUDúL7RNLRDXLVWRULLIRDUWHGLIHULWHWRWXúL
SXWHP GHVFRSHUL HYROX LL VLPLODUH DOH QDWXULL ORU GHD OXQJXO
XOWLPHORU GRX WUHL GHFHQLL ÌQ FDGUXO HFRQRPLHL PRQGLDOH
SXWHUQLF GLVSHUVDWH GH D]L RUDúH FD DFHVWHD DVLJXU FRQWUROXO
FHQWUDODOXQRURSHUD LLHVHQ LDOH&XFkWYLD DHFRQRPLF GHYLQH

PDLJOREDOL]DW FXDWkWPDQDJHPHQWXOHLVHFRQFHQWUHD] vQWUXQ
QXP UWRWPDLPLFGHFHQWUH'DURUDúHOHJOREDOHVXQWPDLPXOW
GHFkW VLPSOH ORFXUL GH FRRUGRQDUH HOH VXQW FRQWH[WH DOH
SURGXF LHL &HHD FH HVWH LPSRUWDQW DLFL QX HVWH SURGXFHUHD
EXQXULORUPDWHULDOHFLSURGXFHUHDGHVHUYLFLLVSHFLDOL]DWHFHUXWH
GH RUJDQL]D LLOH GH DIDFHUL SHQWUX DGPLQLVWUDUHD ELURXULORU úL D
IDEULFLORU GLVSHUVDWH SHVWH WRW vQ OXPH FkW úL SURGXFHUHD GH
LQRYD LL ILQDQFLDUH úL GH SLH H 6HUYLFLLOH úL EXQXULOH ILQDQFLDUH
VXQWÄOXFUXULOH´SHFDUHOHDVLJXU RUDúXOJOREDO
&HOHUH]HUY YLLWRUXORUDúHORUORFXLWRULORUORUGLQSXQFWGH
YHGHUHDOFUHúWHULLSRSXOD LHL"(OHPHQWHOHDQDOL]DWHIRUPHD] XQ
PR]DLF FRPSOLFDW GLQ FDUH QX VH GHVSULQGH R WHQGLQ XQLF 
JHQHUDO ÌQ ULOHLQGXVWULDOL]DWHH[SDQVLXQHDRUDúHORUSDUHF V
DRSULW6LVWHPHOHvPEXQ W LWHGHFRPXQLFD LLSHUPLWRDPHQLORU
V ORFXLDVF PDLGHSDUWHGHORFXULOHORUGHPXQF GHFkWvQDLQWH
ÌQ DFHODúL WLPS ORFXULOH GH PXQF OH VXQW WRW PDL DSURDSH SH
P VXU FHLQGXVWULLOHQRLVHVWDELOHVFvQDIDUDFHQWUHORURUDúHORU
3RSXOD LD XQRU RUDúH PDL YHFKL vQ VSHFLDO D FHORU ED]DWH SH
LQGXVWULLOH SURGXF WRDUH GH EXQXUL YD FRQWLQXD V VFDG SH
P VXU FHRDPHQLLVXQWDWUDúLF WUHDOWH]RQH
ÌQWLPSFHSRSXOD LDRUDúHORUPDULGLQ ULOHLQGXVWULDOL]DWH
U PkQH VWDELO VDX GHVFUHúWH FHD D PHWURSROHORU GLQ VRFLHW LOH
vQFXUVGHGH]YROWDUHYDFRQWLQXDV FUHDVF &RQGL LLOHGHYLD 
vQ RUDúHOH /XPLL D 7UHLD SDU V VHGHWHULRUH]HWRWPDLPXOWFHO
SX LQvQFHHDFHLSULYHúWHSHV UDFLLGHODRUDú3UREOHPHOHFDUH
H[LVW vQ ULOH LQGXVWULDOL]DWH RULFkW GH LPSRUWDQWH DU IL SDU
DSURDSH QHVHPQLILFDWLYH GDF OH FRPSDU P FX FHOH FX FDUH VH
FRQIUXQW /XPHDD7UHLD

5()(5,1 (%,%/,2*5$),&(
+HQUL/HIHEUH/DUpYROXWLRQXUEDLQH3DULV*DOOLPDUG
+HQUL0HQGUDV/DILQGHVSD\VDQV3DULV$UPDQG&ROLQ
,RDQ 0LK LOHVFX 6RFLRORJLH JHQHUDO ,DúL (GLWXUD 3ROLURP 
S
 
+HQUL + 6WDKO &RQWULEX LL OD VWXGLXO VDWHORU GHY OPDúH URPkQHúWL
YRO,,%XFXUHúWL(GLWXUD$FDGHPLHL
*HRUJH (P 0DULFD ÌQFHUFDUH GH GHILQLUH D VDWXOXL vQ 5HYLVWD GH
SVLKRORJLH&OXM6LELX
5 5HGILHOG 7KH /LWWOH &RPPXQLW\ &KLFDJR 8QLYHUVLW\ RI &KLFDJR
3UHVV
5 5HGILHOG 3HDVDQW 6RFLHW\ DQG &XOWXUH &KLFDJR 8QLYHUVLW\ RI
&KLFDJR3UHVV
$QWKRQ\ *LGGHQV 6RFLRORJLH %XFXUHúWL (GLWXUD $// 
S
5REHUW(3DUN+XPDQ&RPPXQLWLHV7KH&LW\DQG+XPDQ(FRORJ\
1HZ<RUN)UHH3UHVV
/RXLV :LUWK 8UEDQLVP DV D :D\ RI /LIH vQ $PHULFDQ -RXUQDO RI
6RFLRORJ\S
'DYLG+DUYH\6RFLDO-XVWLFHDQGWKH&LW\2[IRUG%ODFNZHOO
&RQVFLRXVQHVV DQG WKH 8UEDQ ([SHULHQFH 6WXGLHV LQ WKH
+LUWRV\ DQG 7KHRU\ RI &DSLWDOLVW 8UEDQL]DWLRQ 2[IRUG
%ODFNZHOO
0DQXHO&DVWHOOV7KH8UEDQ4XHVWLRQ$0DU[LVW$SSURDFK/RQGRQ
(GZDUG$UQROG7KH&LW\DQGWKH*UDVV5RRWV$&URVV
FXOWXUDO 7KHRU\ RI 8UEDQ 6RFLDO 0RYHPHQWV /RQGRQ (GZDUG
$UQROGS
-RKQ 5 /RJDQ +DUYH\ / 0RORWFK 8UEDQ )RUWXQHV 7KH 3ROLWLFDO
(FRQRP\RI3ODFH%HUNHOH\8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLD3UHVV
6DVNLD6DVVHQ7KH*OREDO&LW\1HZ<RUN/RQGRQ7RNLR3ULQFHWRQ
3ULQFHWRQ8QLYHUVLW\3UHVV

&$3,72/8/;
&203257$0(17&2/(&7,9
ù,6&+,0%$5(62&,$/ 2ELHFWLYHOHvQY ULL

'XS VWXGLHUHD DFHVWXL FDSLWRO VWXGHQWXO
WUHEXLHV ILHvQP VXU 
±V GHILQHDVF QR LXQHD GH FRPSRUWDPHQW
FROHFWLY úL V FXQRDVF IRUPHOH VDOH GH
PDQLIHVWDUH
±V GHILQHDVF PLúF ULOH VRFLDOH úL V HYLGHQ
LH]HLPSRUWDQ DORUvQHYROX LDVRFLHW LORU
±V GHILQHDVF VFKLPEDUHD VRFLDO V 
FXQRDVF UDSRUWXULOH DFHVWHLD FXQR LXQLOHGH
LQGXVWULDOL]DUHGH]YROWDUHPRGHUQL]DUH
±V SUH]LQWH SULQFLSDOHOH WHRULL FDUH H[SOLF 
VFKLPEDUHDVRFLDO 
±V FXQRDVF úLV DQDOL]H]HIDFWRULL FDX]HOH 
VFKLPE ULLVRFLDOH
±V GHILQHDVF LQRYD LDV DQDOL]H]HFRQGL LLOH
vQFDUHDXORFDSDUL LDGLIX]DUHDUHFHSWDUHD
UH]LVWHQ DúLUHVSLQJHUHDLQRYD LHL
±V DQDOL]H]H VFKLPE ULOH DFWXDOH úL SHUVSHF
WLYHOHGHHYROX LH
 


,QWURGXFHUH
'HúL SVLKRVRFLRORJXO IUDQFH] *XVWDYH /H %RQ  HVWH
FHO GLQWkL FDUH D DERUGDW SUREOHPDWLFD FRPSRUWDPHQWXOXL
FROHFWLY WHUPHQXO FD DWDUH D IRVW XWLOL]DW SHQWUX SULPD GDW GH
VRFLRORJLLDPHULFDQL5REHUW3DUNúL(UQHVW%XUJHUV 
'HILQLW FD ÄWLS GH FRPSRUWDPHQW HPHUJHQW VSRQWDQ úL
JKLGDW GH QRUPH FUHDWH GH SDUWLFLSDQ L úL H[WUDLQVWLWX LRQDO
RULHQWDWGXS DOWHQRUPHDGHVHDGLYHUJHQWHGHFkWFHOHJHQHUDO
DFFHSWDWHVRFLDO ´ 6HSWLPLX&KHOFHD VDXÄWHUPHQJHQHULF
FDUHGHVHPQHD] WLSXULOHGHFRPSRUWDPHQWSURSULXXQRULQGLYL]L
FDUH VXE LQIOXHQ D XQHL FUHGLQ H vPS UW úLWH DF LRQHD] XQHRUL
vQ PRG ©FRQFHUWDWª´ 3DWULFH 0DQQ  FRPSRUWDPHQWXO
FROHFWLYHVWHXQFRQFHSWFDUHFRQIUXQW VRFLRORJXOFXGRX WLSXUL
GHGLILFXOW L
3ULPDHVWHGHRUGLQWHUPLQRORJLFGLQPRPHQWXOvQ
FDUH RGDW FX ( 'XUNKHLP VH DGPLWH F PRGXULOH GH
PDQLIHVWDUH vQ VRFLHWDWH QX VXQW GHORF GHSHQGHQWH ÄGH YRLQ D
SDUWLFXODU DILHF UXLDvQSDUWH´VHGRYHGHúWHF RULFHFRPSRUWD
PHQW VRFLDO FX R DQXPLW JHQHUDOLWDWH YD DYHD REOLJDWRULX XQ
FDUDFWHU FROHFWLY $VSHFW SDUWLFXODU DO FRPSRUWDPHQWXOXL VRFLDO
FRPSRUWDPHQWXO FROHFWLY WUHEXLH V ILH GLVWLQV GH FRPSRUWD
PHQWXO FRQYHQ LRQDO FDUH UHFXUJH OD PRGHOH VRFLDOH RUJDQL]DWH
VWDELO 5HIHULUHD OD XQ GRPHQLX vQ FDUH FRQGXLWHOH QX VXQW
LQVWLWX LRQDOL]DWHSRDWHFRQVWLWXLXQSULPHOHPHQWvQFDUDFWHUL]D
UHDIHQRPHQXOXL
ÌQ DFHDVW SHUVSHFWLY GLQDPLFD FRPSRUWDPHQWXOXL
FROHFWLY VH UHIHU OD SHUFHS LL PRWLYD LL úL DúWHSW UL DOH
LQGLYL]LORU
&HD GHD GRXD GLILFXOWDWH VH UHIHU OD UHOD LD GLQWUH
FRQGXLWD úL FUHGLQ D FROHFWLYH 'HRDUHFH DX FDSDFLWDWHD GH D
UHVWUXFWXUD FRJQLWLY VLWXD LLOH QHVLJXUH FUHGLQ HOH vPS UW úLWH
VXQW FRQVLGHUDWH D DYHD XQ URO GHFLVLY ÌQV DFHVWH FUHGLQ H QX

LPSOLF REOLJDWRULX GLQ SDUWHD VXELHF LORU SXQHUHD OD SXQFW D
XQHL DF LXQL FRQFHUWDWH 0LúF ULOH GH SDQLF VXQW I U vQGRLDO 
GRYDGDFHDPDLEXQ 7RWDOGLIHULWHVWHFD]XOPLúF ULORUVRFLDOH
SHQWUX FDUH SXQHUHD OD SXQFW D XQHL DF LXQL FRQFHUWDWH HVWH R
FRQGL LHLPSHUDWLY 
ÌQ FHUFHWDUHD FRPSRUWDPHQWXOXL FROHFWLY VDX FRQWXUDW vQ
WLPSSRWULYLWOXL'DYLG/0LOOHU PDLPXOWHRULHQW UL
x R SULP úL FHD PDL YHFKH RULHQWDUH WUDWHD] FRPSRUWD
PHQWXOFROHFWLYGLQSHUVSHFWLYDHPR LRQDOLW LLVSRULWH /H%RQ
3DUNúL%XUJHVV%OXPHU.ORSSH/RIODQG 
x R DOW GLUHF LH VH FHQWUHD] SH FRQVLGHUDUHD FRPSRUWD
PHQWXOXL FROHFWLY FD U VSXQV DGDSWDWLY OD VLWXD LLOH QRL úL
DPELJXH 7XUQHUúL.LOOLDQ/DQJ 
x FHD GHD WUHLD RULHQWDUH DERUGHD] FRPSRUWDPHQWXO
FROHFWLYGLQSHUVSHFWLYDFRQIOLFWHORUVRFLDOHFDSHXQU VSXQVOD
GHVWUXFWXUDUHDVRFLDO %OXPHU6PHOVHU5RVH 
$QDOL]DFRPSRUWDPHQWXOXLFROHFWLYDUHvQYHGHUH
DVFRSXO
EJUDGXOGHRUJDQL]DUHDSDUWLFLSDQ LORU
FGXUDWD
6FRSXULOHFRPSRUWDPHQWHORUFROHFWLYHSRWIL
xH[SUHVLYH±H[WHULRUL]DUHDXQRUVHQWLPHQWH
xLQVWUXPHQWDOH±RE LQHUHDXQRUGUHSWXULVDXDYDQWDMH
'LQSXQFWGHYHGHUHDOJUDGXOXLGHRUJDQL]DUHDSDUWLFL
SDQ LORUODDFHVWWLSGHFRPSRUWDPHQWSRWILGLVWLQVH
x FRPSRUWDPHQWH FROHFWLYH QHRUJDQL]DWH VSRQWDQH I U 
OLGHUIRUPDO
x FRPSRUWDPHQWH FROHFWLYH vQDOW RUJDQL]DWH FX SURJUDPH
GHDF LXQHúLOLGHUIRUPDO
x FRPSRUWDPHQWHFROHFWLYHLQWHUPHGLDUHSODVDWHvQWUHFHOH
GRX H[WUHPH
'XS GXUDW FRPSRUWDPHQWHOHFROHFWLYHSRWIL
x GHGXUDW VFXUW ±FkWHYDRUHFDvQFD]XOXQRUIHVWLYLW L
 
x GH GXUDW PDUH ± ]LOH V SW PkQL VDX PDL PXOW FD vQ
WXOEXU ULOHUDVLDOHVDXPLúF ULOHVRFLDOH
3RWULYLW OXL 3DWULFH 0DQQ  H[LVW SDWUX WLSXUL GH
FRPSRUWDPHQWFROHFWLY
x PLúF ULGHSDQLF 
x DGPLUD LHH[DJHUDW IHQRPHQHODPRG úLDOWHIRUPHGH
HQWX]LDVPFROHFWLY 
x LQVXUHF LL úL DOWH IRUPH GH H[SULPDUH D DJUHVLYLW LL
FROHFWLYH OLQú ULSRJURPXUL 
x PLúF ULVRFLDOH

0LúF ULOHVRFLDOH
ÌQ VRFLHW LOH PRGHUQH D H[LVWDW R YDULHWDWH GH PLúF UL
VRFLDOH XQHOH GH GXUDW DOWHOH WUHF WRDUH 0LúF ULOH VRFLDOH
UHSUH]LQW RWU V WXU HYLGHQW DOXPLLFRQWHPSRUDQHFDúLRUJD
QL]D LLOH IRUPDOH ELURFUDWLFH F URUD DGHVHD OL VH RSXQ 6WXGLXO
QDWXULL úL DO LPSDFWXOXL ORU IRUPHD] XQ GRPHQLX GH LQWHUHV
PDMRUvQVRFLRORJLH
'HILQLW FD ÄDQVDPEOX GH RSLQLL úL FUHGLQ H FRPXQH XQHL
SRSXOD LL FH vúL H[SULP SUHIHULQ HOH SHQWUX VFKLPEDUHD XQRU
HOHPHQWH DOH VWUXFWXULL VRFLDOH úLVDX DOH GLVWULEX LHL UHFRPSHQ
VHORU vQWUR VRFLHWDWH´ 0F &DUWK\ úL =DOG  FD ÄDF LXQH
VRFLDO SURYRFDW GH JUXSXUL PDUL GH RDPHQL FDUH VH PDQLIHVW 
GHOLEHUDW úL vPSUHXQ RULHQWkQGXVH GXS DFHOHDúL YDORUL úL
LGHRORJLL úL IRORVLQG DFHOHDúL PHWRGH vQ YHGHUHD UHDOL] ULL XQRU
VFRSXUL FRPXQH VDX VLPLODUH´ ,RDQ 0LK LOHVFX  FD
ÄDF LXQHFROHFWLY FDUHYL]HD] VWDELOLUHDXQHLQRLRUGLQLVRFLDOH´
3DWULFH0DQQ VDXGUHSWÄRDF LXQHFROHFWLY GHSURWHVWúL
FRQWHVWDUH FH XUP UHúWH V LPSXQ VFKLPE UL ± YDULDELOH FD
LPSRUWDQ ±vQVWUXFWXUDVRFLDO úLVDXSROLWLF DSHOkQGIUHFYHQW
± GDU QX vQ PRG H[FOXVLY ± OD PLMORDFH QHLQVWLWX LRQDOL]DWH´
)UDQoRLV&KD]HO VDXÄRvQFHUFDUHFROHFWLY GHDSURPRYD
XQ LQWHUHV FRPXQ VDX GH D DWLQJH XQ VFRS FRPXQ SULQ DF LXQH

FROHFWLY vQ DIDUD VIHUHL LQVWLWX LLORU H[LVWHQWH´ $QWKRQ\
*LGGHQV  PLúFDUHD VRFLDO UHSUH]LQW XQ SURFHV VRFLDO
DPSOX FDUH FRQGXFH OD FUHDUHD GH QRL IRUPH GH UHOD LL VRFLDOH
QRL LQVWLWX LLQRLYDORULVDXFKLDUDXQRUQRLVRFLHW L(DSRDWH
SURPRYDDQXPLWHVFKLPE ULVDXSRDWHV VHRSXQ VFKLPE ULORU
SURGXVHGHDQXPLWHIRU HVRFLDOH
3RWULYLW OXL 1HLO 6PHOVHU  SHQWUX DSDUL LD XQHL
PLúF ULVRFLDOHVHFHUvQWUXQLWHXUP WRDUHOHFRQGL LLVLPXOWDQH
x R VWUXFWXU VRFLDO IDYRUDELO DGLF XQD FDUH V ILH
VXILFLHQW GH FRPSOH[ úL GLIHUHQ LDW SHQWUX D SXWHD DS UHD
LQWHUHVH GLYHUJHQWH SH GH R SDUWH úL V QX ILH H[FHVLY GH
DXWRULWDU SHGHDOW SDUWH
x RFRQVWUkQJHUHVWUXFWXUDO FRQIOLFWHVDXWXOEXU ULVRFLDOH
VLWXD LHHFRQRPLF SURDVW GLVFUHSDQ HvQRUGLQHDVRFLDO GDUúL
GH]DVWUHQDWXUDOHPLúF ULDOHSRSXOD LHLHWF
x DFRUG VRFLDO DVXSUD FDX]HL FRQVWUkQJHULL VRFLDOH úL D
FDUDFWHUXOXLV XLOHJLWLPLQMXVW
x XQHYHQLPHQWFDWDOL]DWRUFDUHV DGXF SUREOHPDvQSULP
SODQVDXV SHUPLW vQ HOHJHUHDXQHLVLWXD LLFDSUREOHPDWLF 
x PRELOL]DUHvQVHQVXOF HVWHYRUEDGHLPSOLFDUHDúLDF LX
QHDGLUHFW DRDPHQLORUúLQXGRDUGHDFRUGXOORU
x RSR]L LHLQHILFLHQW 
8QHOHPLúF ULVRFLDOHVXQWGHGLPHQVLXQLUHGXVHQXP UkQG
FkWHYD]HFLGHPHPEULDOWHOHSRWLQFOXGHPLLVDXFKLDUPLOLRDQH
GH RDPHQL 6XQW PLúF UL FDUH vúL H[HUFLW DFWLYLW LOH vQ FDGUXO
OHJDODOVRFLHW LLvQFDUHILLQ HD] vQYUHPHFHDOWHOHRSHUHD] FD
JUXSXULLOHJDOHVDXFRQVSLUDWLYH
6HvQWkPSO GHVHRULFDOLQLDFDUHGHVSDUWHPLúFDUHDVRFLDO 
úL RUJDQL]D LD IRUPDO V ILH QHFODU GDWRULW IDSWXOXL F 
PLúF ULOH ELQH VWDELOLWH GH]YROW FDUDFWHULVWLFL ELURFUDWLFH 2
RUJDQL]D LHVHSRDWHWUDQVIRUPDvQWURPLúFDUHVRFLDO (VWHFD]XO
SDUWLGXOXL SROLWLF LQWHU]LV úL REOLJDW V LQWUH vQ FODQGHVWLQLWDWH
FDUHSRDWHGHYHQLPLúFDUHGHJKHULO 
 
6XQW QXPHURDVH PRGDOLW L GH FODVLILFDUH D PLúF ULORU
VRFLDOH
3RWULYLWOXL,RDQ0LK LOHVFX PLúF ULOHVRFLDOHSRWIL
FODVLILFDWHDVWIHO
DvQIXQF LHGHVHQVXOORU
x PLúF ULFDUHXUP UHVFSURGXFHUHDXQHLVFKLPE UL
x PLúF ULGHUH]LVWHQ 
EvQIXQF LHGHSURIXQ]LPHDVFKLPE ULORUXUP ULWH
x PLúF ULSURWHVWDWDUH
x PLúF ULUHIRUPDWRDUH
x PLúF ULUHYROX LRQDUH
F vQ IXQF LH GH SRVLELOLW LOH GH UHDOL]DUH D RELHFWLYHORU
XUP ULWH
x PLúF ULFXRELHFWLYHUHDOL]DELOH
x PLúF ULXWRSLFH
$FHVWH WUHL FULWHULL GH FODVLILFDUH VH SRW FRPELQD vQWUH HOH
SHUPL kQGRFDUDFWHUL]DUHPDLFRPSOHW DWLSXULORU
2 FODVLILFDUH FXSULQ] WRDUH SURSXQH úL 'DYLG $EHUOH
 (OGLVWLQJHSDWUXWLSXULGHPLúF ULVRFLDOH
x PLúF ULOHWUDQVIRUPDWRDUHDXvQYHGHUHRVFKLPEDUHYDVW 
úL GHVHRUL YLROHQW D VRFLHW LL FD]XO WLSLF vO UHSUH]LQW UHYROX
LLOH (OH vúL SURSXQ VFKLPEDUHD RUGLQLL H[LVWHQWH VXQW RULHQWDWH
GHLGHRORJLLFODUIRUPXODWHúLVXQWSXWHUQLFLQVWLWX LRQDOL]DWHÌQ
FDGUXOORUXQORFLPSRUWDQWvOGH LQHUHYROX LDSROLWLF (OHVXQW
vQDFHODúLWLPSGLVWUXFWLYHúLFRQVWUXFWLYHGLVWUXJYHFKLOHUHOD LL
VRFLDOHYHFKLXODSDUDWGHVWDWvQO WXU YDORULúLQRUPHVRFLDOHúL
LQVWLWXLH QRL WLSXUL GH UHOD LL VRFLDOH QRL IRUPH GH RUJDQL]DUH
VRFLDO úL LQVWLWX LL VRFLDOH QRL VLVWHPH GH YDORUL úL FRQGXLWH
5HYROX LLOHVXQWSURFHVHVRFLDOHGHOXQJ GXUDW GXUDWDULWPXOúL
LQWHQVLWDWHDVFKLPE ULORUILLQGGLIHULWHGHODXQGRPHQLXODDOWXO
DOYLH LLVRFLDOH
x PLúF ULOH UHIRUPDWRDUH DVSLU GRDU OD VFKLPEDUHD XQRU
DVSHFWHDOHRUGLQLLVRFLDOHH[LVWHQWH

x PLúF ULOHPkQWXLWRDUHDXPHQLUHDGHDLVDOYDSHRDPHQL
GHODVWLOXULOHGHYLD VRFRWLWHDILFRUXS WRDUH
x PLúF ULOH DOWHUDWRDUH YL]HD] UHDOL]DUHD XQHL VFKLPE UL
SDU LDOHvQLQGLYL]LDXQHLVFKLPE ULLQFRPSOHWHDRELúQXLQ HORU
DFHVWRUD
$QDOL]HOH FDUH DXvQYHGHUHPLúF ULOHVRFLDOHVXQWSUHRFX
SDWHQXQXPDLGHFRQGL LLOHGHDSDUL LHúLFRDJXODUHGHWLSRORJLD
ORUFLúLGHIDFWRULLFDUHSRWFRQGXFHODUHXúLWDDFHVWRUD)DFWRULL
KRW UkWRULvQDVLJXUDUHDUHXúLWHLPLúF ULORUVRFLDOH LQGH
x P VXUD vQ FDUH VROLFLW ULOH PLúF ULL VXQW FRQYHUJHQWH FX
YDORULOHVRFLHW LLvQDQVDPEOX
x VXSRUWXOVSULMLQXODOWRURUJDQL]D LLVDXJUXSXUL
x FDSDFLWDWHDGHDH[HUFLWDSUHVLXQHGLUHFWDVXSUDIDFWRULORU
UHVSRQVDELOL
x SUHFL]LHúLFRHUHQ vQIRUPXODUHDFHUHULORU
x FDUDFWHUIOH[LELOQHJRFLDELODOVROLFLW ULORU
x SUH]HQ DXQRUJUXSXULQHXWUHFDSDELOHV PHGLH]HvQWUHS U L
x P ULPHD PLúF ULL VRFLDOH VXILFLHQW SHQWUX D SHUPLWH
RUJDQL]DUHD HL GDU QX H[FHVLY SHQWUX D QX IL SHUFHSXW FD R
DPHQLQ DUH VHULRDV OD DGUHVD DXWRULW LL JUXSXOXL GRPLQDQW
6DQGUD'XQJDFLX 

6FKLPEDUHDVRFLDO 
3UREOHPD VFKLPE ULL VRFLDOH RFXS XQ ORF FHQWUDO vQ
VRFLRORJLD FODVLF PRGHUQ úL FRQWHPSRUDQ  'H OD PDULL
VRFLRORJLDLVHFROXOXLDO;,;OHD±$&RPWHúL+6SHQFHU±úL
SkQ OD WHRUHWLFLHQLL FRQWHPSRUDQL DX IRVW QHQXP UDWH
WHQWDWLYHOH GH D DERUGD DFHDVW WHP vQ YHGHUHD H[SOLFLW ULL
GLIHULWHORU DVSHFWH D GHWHUPLQ ULL FDX]HORU VDX D DQWLFLS ULL
HYROX LHLIHQRPHQHORUODFDUHVHUHIHU VFKLPEDUHDVRFLDO 
'HD OXQJXO YUHPLL VDX DILUPDW FRQFHS LL úL WHRULL IRDUWH
GLIHULWH DVXSUD VFKLPE ULL VRFLDOH 5HIHULWRU OD HOH VH ULGLF 

 
vQWUHE UL OHJDWH GH LQWHUHVXO úL OLPLWHOH DFHVWRU WHRULL FH SXQ
LQHJDO vQ YDORDUH FDX]HOH HQGRJHQH úL FDX]HOH H[RJHQH
FRQWUDGLF LLOH LQHUHQWH XQXL VLVWHP IDFWRULL WHKQLFL HFRQRPLFL
FXOWXUDOL SROLWLFL 9RP REVHUYD F DFHVWH WHRULL FRQ LQ WRDWH R
LGHHDVXSUDLVWRULHLFHGXFHvQPDMRULWDWHDFD]XULORUODRSXQHUHD
VRFLHW LL WUDGL LRQDOH VRFLHW LL LQGXVWULDOH LQGLIHUHQW GDF vQ
VWXGLHUHDVFKLPE ULLHOHSXQDFFHQWXOSHIRUPDDFHVWHLD±OLQHDU 
VDXFLFOLF ±SHUROXOFRQIOLFWHORU±OXSWDGHFODV PDLDOHV±SH
SURFHVHOH GH GLVWULEXLUH VDX SH VHQVXO JHQHUDO DO HYROX LHL SH
UH]XOWDWHOH DQWUHQDWH GH DFHDVWD GLQ XUP ± RPRJHQL]DUHD VDX
GLIHUHQ LHUHDPDWHULHLVRFLDOH
'XEODUHSUH]HQWDUHDVWIHOFRQVWUXLW WUHEXLHUDSRUWDW ODDOWH
FXSOXULDQWLWHWLFH±GHSLOG LPRELOLVPúLVFKLPEDUHVWUXFWXU úL
LVWRULH ± FDUH IDF FD RSDFLW LOH V GHYLQ WUDQVSDUHQWH LDU
OXFUXULOH VLPSOH FRPSOH[H ÌQ VSDWHOH DFHVWRU FRQVWUXF LL FRQ
FHSWXDOHúLDOPLúF ULORUGHÄGHVWUXFWXUDUH´úLGHÄUHVWUXFWXUDUH´FH
OHDQLP SRWILUHFXQRVFXWHXQHOHFRQFHS LLDOHFDX]DOLW LLúLDOH
UD LRQDOLW LLDOHUHOD LLORUSHFDUHOHvQWUH LQHFRQRPLFXOúLYDORULOH
FXOWXUDOHSUHFXPúLDOHUDSRUWXOXLDSULRULLQVWDXUDWvQWUHDF LXQHD
LQGLYLGXDO úLPLúF ULOHFROHFWLYHvQHYROX LDVRFLHW LORUXPDQH
'H DFHHD VH LPSXQH R FODULILFDUH FRQFHSWXDO 'H RUGLQ
WHUPLQRORJLF vQ SULPXO UkQG (D WUHEXLH V SHUPLW SUHFL]DUHD
FRQ LQXWXOXLDWULEXLWQR LXQLLGHVFKLPEDUHVRFLDO úLHOHPHQWHORU
FRUHODWH DFHVWHLD 3H SODQ PHWRGRORJLF HD VH YD LGHQWLILFD FX
GLVWLQF LD GLQWUH ÄWHQGLQ H PDVLYH´ úL ÄIRU H GLVFUHWH´ GLQWUH
VFKLPEDUHJOREDO úLVFKLPEDUHORFDO GLQWUHIHQRPHQHPDFURúL
PLFURVRFLRORJLFH
,QWHQ LD GH FODULILFDUH WULPLWH OD XQ DOW SDOLHU &DUDFWHUXO
SUREOHPDWLFDOVFKLPE ULLVRFLDOHHVWHVXEOLQLDWGHODEXQvQFHSXW
GH GLYHUVLWDWHD FRQFHS LLORU SULPLORU VRFLRORJL DVXSUD DFHVWHLD
SUHFXPúLGHYDULHWDWHDWHRULLORUF URUDOHDGDWQDúWHUH
3RUQLQG GH OD DSRUWXO ORU HVWH XúRU GH REVHUYDW PRGXO vQ
FDUH IDFWRULL DFWRULL VRFLDOL HIHFWHOH DOWIHO VSXV FRQGL LLOH


DJHQ LL úL FRQVHFLQ HOH SRW V VH RUGRQH]H PHFDQLF vQ YHGHUHD
VWXGLHULL DFHVWHL WHPH 'DU YRP XUP UL PDL DOHV H[WLQGHUHD
JULOHORUGHDQDOL] WUHFkQGGHODLGHQWLILFDUHDFODVLF DIDFWRULORU
ODLGHQWLILFDUHDSURFHVHORU
$&kWHYDGHILQL LLDOHVFKLPE ULL
3RWULYLWOXL*X\5RFKHU VFKLPEDUHDUHSUH]LQW ÄRULFH
WUDQVIRUPDUH REVHUYDELO vQ WLPS FDUH DIHFWHD] QX GRDU SURYL
]RULX VDX HIHPHU VWUXFWXUD VDX IXQF LRQDUHD RUJDQL] ULL VRFLDOH D
XQHLFROHFWLYLW LGDWHúLFDUHPRGLILF FXUVXOLVWRULHLDFHVWHLD´
ÌQ RSLQLD OXL /D] U 9O VFHDQX  VFKLPEDUHD VRFLDO 
ÄFRQVW vQ WUHFHUHD XQXL VLVWHP VRFLDO VDX D XQHL FRPSRQHQWH D
DFHVWXLD GH OD R VWDUH OD R DOW VWDUH GLIHULW FDOLWDWLY úLVDX
FDQWLWDWLY 6SHFLILF VFKLPE ULL HVWH IDSWXO F HD vQV úL HVWH R
VWDUH FKLDU WUDQ]LWRULH FH WUHEXLH FRQVLGHUDW FD DWDUH úL vQ
DFHODúL WLPS YL]HD] GLIHUHQ HOH GLQWUH GRX VW UL VXFFHVLYH DOH
VLVWHPXOXL´
6RFLRORJXO IUDQFH] -HDQ %DHFKOHU  FRQVLGHU F 
ÄVRFLRORJLDVFKLPE ULLVWXGLD] IDFWRULLFDUHDIHFWHD] RVWDUH$
WUDQVIRUPkQGR vQWUR VWDUH % $FHDVW SR]L LH WUHEXLH DERUGDW 
FX PXOW DWHQ LH GHRDUHFH H[LVW WHQWD LD GH D QX VH LQH FRQW
GHFkWGHIDFWRULLH[WHULRULúLGHDVHQHJOLMDDWkWQDWXUDOXL$FkW
úL GLQDPLVPXO SURSULX WUDQVIRUP ULL SHQWUX D VH H[SOLFD VWDUHD
OXL%FDUH]XOWDWDODFHVWRUFRPSRQHQWH´
2 GHILQL LH FRPSOH[ QXDQ DW D VFKLPE ULL VRFLDOH QH
RIHU $QWKRQ\ *LGGHQV  Ä&XP DP SXWHD GHILQL
VFKLPEDUHDVRFLDO "±VHvQWUHDE HOÌQWUXQDQXPLWVHQVWRWXO
HVWH vQWUR FRQWLQX VFKLPEDUH )LHFDUH ]L vQVHDPQ R QRX ]L
ILHFDUH FOLS HVWH XQ PRPHQW QRX vQ WLPS )LORVRIXO JUHF
+HUDFOLWDGHPRQVWUDWF QXS úHúWLvQDFHODúLUkXGHGRX RUL$
GRXDRDU UkXOHVWHGLIHULWvQWUXFkWDFXUVDSDSHHOLDUSHUVRDQD
vQ FDX] D VXIHULW XQHOH VFKLPE UL 'HúL DFHDVW REVHUYD LH HVWH
FRUHFW vQ XQHOH SULYLQ H GHVLJXU F vQ UHDOLWDWH ± YUHP V 
VSXQHP F vQ DPEHOH RFD]LL ± HVWH YRUED GHVSUH DFHODúL UkX úL
 
DFHHDúLSHUVRDQ FDUHLQWU vQHO([LVW VXILFLHQW FRQWLQXLWDWHvQ
IRUPDUkXOXLFDúLvQIRUPDIL]LF úLSHUVRQDOLWDWHDFHOXLFDUHúLD
XGDW SLFLRDUHOH SHQWUX D SXWHD VSXQH F ILHFDUH U PkQH
ÄDFHODúL´FKLDUGDF DXDYXWORFVFKLPE UL
$LGHQWLILFDVFKLPE ULOHLPSOLF DDU WDvQFHP VXU H[LVW 
PRGLILF ULvQVWUXFWXUDGHED] DXQXLRELHFWVDXDXQHLVLWXD LL
GHDOXQJXOXQHLSHULRDGHGHWLPSÌQFD]XOVRFLHW LORURPHQHúWL
SHQWUXDKRW UvvQFHP VXU úLvQFHIHOVLVWHPXOVHDIO vQFXUV
GH VFKLPEDUH WUHEXLH V GHPRQVWU P vQ FH P VXU DX IRVW
PRGLILFDWH LQVWLWX LLOH GH ED] vQ GHFXUVXO XQHL DQXPLWH
SHULRDGH2ULFHUDSRUWDUHDVFKLPE ULLSUHVXSXQHGHDVHPHQHD
D DU WD FHHD FH U PkQH VWDELO ± FD SXQFW GH UHIHULQ SHQWUX
P VXUDUHDPRGLILF ULORU&KLDUúLvQOXPHDDIODW vQWURPLúFDUH
UDSLG vQSUH]HQWH[LVW FRQWLQXLW LDOHWUHFXWXOXLvQGHS UWDW´
'XS FXP UHPDUF QXPHURúL FHUFHW WRUL vQWUH FDUH úL
%HUQDUG 9DODGH  QR LXQHD GH VFKLPEDUH VRFLDO ÄDSDUH
GHVWXO GH SUREOHPDWLF DWXQFL FkQG HVWH FRUHODW FX
LQGXVWULDOL]DUHD vQ FDGUXO F UHLD VH vQO Q XLH LQRYD LD WHKQLF 
FUHúWHUHD SURGXF LHL QRXD GLYL]LXQH D PXQFLL FX GH]YROWDUHD
HFRQRPLF H[SULPDW vQWHUPHQLGHFUHúWHUHDYHQLWXOXLQD LRQDO
úL GH ULGLFDUH D QLYHOXOXL GH WUDL FX PRGHUQL]DUHD DO F UHL
UH]XOWDW HVWH FRQVWLWXLUHD XQHL RUJDQL] UL VRFLDOH DMXVWDWH OD
QHYRLOHúLFRQGL LLOHFUHDWHGHSURJUHVXOúWLLQ HLúLWHKQLFLL´
'LPHQVLXQHDWHPSRUDO WUHEXLHOXDW úLHDvQFRQVLGHUDUH
SHQWUX D IDFH RSHUDQW QR LXQHD GH VFKLPEDUH (YROX LD
GHVHPQHD] DVWIHO WUDQVIRUP ULOH SURJUHVLYH GH OXQJ GXUDW 
3H GH DOW SDUWH HYHQLPHQWXO SRDWH VDX QX V FRQGXF OD
PRGLILF ULGHSURIXQ]LPHÌQFDGUXOXQXLVLVWHPúLLQGHSHQGHQW
GH FDUDFWHULVWLFLOH DFHVWXLD RSHUD LLOH GH vQO Q XLUH LPSOLF 
UHDFWXDOL] UL IUHFYHQWH 7 3DUVRQV YRUEHúWH vQ DFHVW FD] GH
VFKLPEDUHGHHFKLOLEUX
ÌQWUR GHILQL LH JHQHUDO VFKLPEDUHD VRFLDO SRDWH IL
UHSHUDW GXS SDWUXPDQLIHVW ULFRQIRUPOXL*5RFKHU


x LPSOLF QRLRUJDQL] UL RSWLFDVWUXFWXUDO 
x SRDWH IL LGHQWLILFDW vQ WLPS SULQ UDSRUWDUH OD R VLWXD LH
LQL LDO GDUúLSHWHUPHQVFXUWVDXPHGLX
x HVWHGXUDELO 
x HVWHFROHFWLY 
$QDOL]HDOHVFKLPE ULLVRFLDOH
&kQG vúL SURSXQ V VWXGLH]H VFKLPEDUHD VRFLDO PDULOH
VLVWHPHWHRUHWLFHFDUHMDORQHD] LVWRULDúWLLQ HORUVRFLDOHSUH]LQW 
PDLSX LQHGLIHUHQ HGHFkWODV V VHvQ HOHDJ SULQFLSLLOHSHFDUH
DFHVWHD VH ED]HD] ,QGLIHUHQW GDF SULQFLSLLOH DSDU LQ HYROX LR
QLVPXOXL VDX IXQF LRQDOLVPXOXL DXWRULL FODVLFL VDX WHRUHWLFLHQLL
PRGHUQL FDUH VH UHIHU OD HOH vúL SURSXQ DGHVHD V GHVSULQG 
WHQGLQ HJHQHUDOHúLV HQXQ HOHJL
'XS &RQGRUFHWDFHVWDHVWHRELHFWLYXOSHFDUHúLODIL[DW
&RPWH vQ 'LQDPLFD VRFLDO FDUH HVWH R WHRULH D SURJUHVXOXL
vQ HOHVQXFDRSHUIHF LRQDUHFLFDRGH]YROWDUHDOF UHLVHQVHVWH
GH ÄD VFRDWH GLQ FH vQ FH PDL PXOW vQ HYLGHQ IDFXOW LOH
FDUDFWHULVWLFH XPDQLW LL FRPSDUDWLY FX FHOH DOH DQLPDOLW LL´
&RPWH FRQVLGHU F DFHDVW PLúFDUH JHQHUDO VLQWHWL]DW GH
OHJHD FHORU WUHL VW UL WHRORJLF PHWDIL]LF SR]LWLY DUH FD
PRWRU SULQFLSDO IDFWRULL LQWHOHFWXDOL LGHLOH RSLQLLOH 'DU HO vL
DVRFLD] úLDOWHFDX]HFXPDUILÄFUHúWHUHDQDWXUDO DSRSXOD LHL´
GHXQGHUH]XOW RGLYL]LXQHDPXQFLLÄGLQFHvQFHPDLVSHFLDO ´
úLGH]Y OXLHXQHOHDVSHFWHQHJDWLYHDOHDFHVWHLHYROX LLPDLDOHV
VO ELUHD VHQWLPHQWHORU FRPXQLWDUH FDUH YD WUHEXL V ILH
vPSLHGLFDW vQPRGVSHFLDOGHSROLWLFDSR]LWLY 
/HJHDJHQHUDO DHYROX LHLDIRVWGHDVHPHQHDLOXVWUDW GH
6SHQFHUvQVHULD3ULQFLSLLORUVDOHÄ(YROX LDHVWHRLQWHJUDUHGH
PDWHULHvQVR LW GHRGLVLSDUHGHPLúFDUHvQWLPSXOF UHLDPDWH
ULD WUHFH GH OD R RPRJHQLWDWH QHGHILQLW LQFRHUHQW OD R
HWHURJHQLWDWH GHILQLW FRHUHQW ´ ùL HO VXEOLQLD] LPSRUWDQ D
IDFWRUXOXL VHFXQGDU FDUH HVWH ÄFUHúWHUHD YROXPXOXL DJUHJDWXOXL
VRFLDOvQVR LW vQJHQHUDOGHRFUHúWHUHDGHQVLW LL´1XPHURúL
 
DO LVRFLRORJLFDUHSUHWLQGHDXF VXUSULQGJOREDOHYROX LDXPDQ 
DXF XWDWV GHWHUPLQHFDX]DIXQGDPHQWDO DGH]YROW ULLVRFLDOH
$VWIHO /7 +REKRXVH D FRQVLGHUDW DFHDVW FDX] FD ILLQG
FRQWUROXO vQ FUHúWHUH H[HUFLWDW GH UD LXQH DVXSUD IHQRPHQHORU
QDWXUDOH
5DSRUWDW OD VFKHPD HYROX LRQLVW IXQF LRQDOLVPXO VH
SUH]LQW FD R UXSWXU vQ VHQVXO F HO FRQVLGHU VRFLHW LOH PDL
SX LQ vQ LVWRULFLWDWHD ORU FkW VXE IRUPD XQRU VWUXFWXUL VLVWHPH
IXQF LRQDOH DQVDPEOXUL HFKLOLEUDWH &RQWUDGLF LD REVHUYDW vQWUH
DQDOL]D VFKLPE ULL úL IXQF LRQDOLVP QX WUHEXLH WRWXúL V ILH
H[DJHUDW 7HRULDVRFLDO DOXL5.0HUWRQFRUHFWHD] vQPXOWH
SULYLQ H SULQOXDUHDvQFRQVLGHUDUHDXQRUHOHPHQWHDIXQF LRQDOH
úL D XQRU GLVIXQF LL SULQ GLVWLQF LD GLQWUH IXQF LLOH ODWHQWH úL
IXQF LLOH PDQLIHVWH HWF SRVWXODWHOH IXQF LRQDOLVPXOXL FDUH IDF
GLQRULFHVRFLHWDWHRVWUXFWXU VWDELO FRPSXV GLQHOHPHQWHELQH
LQWHJUDWH DYkQG R IXQF LH VSHFLILF WRDWH FRQFXUkQG OD
IXQF LRQDUHDHFKLOLEUDW DVLVWHPXOXL SUH]HQWHHIHFWLYvQOXFU ULOH
OXL%0DOLQRYVNL55HGILHOGúL$55DGFOLIIH%URZQ
&ULWLFD PRGDOLW LORU VFKLPE ULL vQ FDGUXO IXQF LRQDOLV
PXOXL SULQ PRGLILFDUH LQWHUQ D HFKLOLEUXOXL UXSWXU úL
WUDQVIRUPDUH D VWUXFWXULORU VDX HYROX LH OHQW D VLVWHPXOXL VH
FRQIXQG FX DFHHD D WHRULHL VRFLRORJLFH vQ FKHVWLXQH 'DU GLQ
DFHDVW WHRULHUH]XOW úLDQDOL]HRULJLQDOHDOHVFKLPE ULLFDUHQX
VXQW OLSVLWH GH OHJ WXU FX SHUVSHFWLYD HYROX LRQLVW $VWIHO
VWXGLXOXL SURFHVHORU GH GLIHUHQ LHUH GDWRUDW OXL 7 3DUVRQV L VH
SRDWH FRQIHUL R YDORDUH PDFURVRFLRORJLF HYLGHQW 6FKLPEDUHD
VH UHDOL]HD] DLFL SULQ GLIHUHQ LHUHD GH VXEVLVWHPH ± FXOWXUDO
SROLWLF ± SULQ HPDQFLSDUHD HFRQRPLHL úL D WHKQRORJLHL FH VH
FRQVWLWXLH vQ VIHU DXWRQRP SURFHVH FDUH GHUXOkQGXVH FX
GH]HFKLOLEUHúLDGDSW ULVFKL HD] RHYROX LHJHQHUDO vQFDUHVH
vQO Q XLHGH]YROWDUHDGLIHUHQ LHUHDúLLQWHJUDUHD
$FHODúLDXWRUDILUP F RWHQGLQ IXQGDPHQWDO DVRFLHW LORU
PRGHUQH HVWH DFHHD GH D VXEVWLWXL UHOD LLORU GH WLS SDUWLFXODULVW
UHOD LL GH WLS XQLYHUVDOLVW $FHDVW ÄWHQGLQ IXQGDPHQWDO ´ HVWH

VROLGDU FX OHJHD VD UHIHULWRDUH OD ÄQXFOHDUL]DUHD´ IDPLOLDO 
FRQFRPLWHQW FX LQGXVWULDOL]DUHD ÌQ VRFLHWDWHD LQGXVWULDO 
ORFXULOHGHPXQF úLvQJHQHUDOVWDWXWXULOHQXVXQWWUDQVPLVHFL
GREkQGLWH HOH QX PDL WUHEXLH V ILH DWULEXLWH FRQIRUP XQRU
SR]L LL IDPLOLDOH IL[DWH HUHGLWDU FL SH ED]D XQRU FULWHULL
XQLYHUVDOLVWH úFRDOD GHYLQH ORFXO vQ FDUH VH GREkQGHúWH R
SUHJ WLUH 'HFL IDPLOLD QX PDL vQGHSOLQHúWH GHFkW R IXQF LH
OLPLWDW DWULEX LLOH VDOH DX IRVW UHGXVH GH H[LJHQ D PRGHUQ 
OHJDW GHPRELOLWDWHSDUWLFLSDUHDFROHFWLY ODYDORULGHHGXFD LH
FRPXQH DFFHSWDUHD XQLYHUVDO D XQRU SULQFLSLL LGHQWLFH GH
SURPRYDUH HD QX PDL GRPLQ VWUDWHJLLOH PDWULPRQLDOH IDPLOLD
O UJLW vQ VkQXO F UHLD UDSRUWXULOH GLQWUH JHQHUD LL HUDX VWUkQV
OHJDWHDFHGDWORFXOIDPLOLHLQXFOHDUH
'XS FXP DUDW vQV DO L VRFLRORJL vQ DFHVWH FD]XUL HVWH
YRUEDGHJHQHUDOL] ULFDUHVXQWSDU LDOIRQGDWHSDU LDOIDOVH
ÌQ/RFXOGH]RUGLQLL5%RXGRQ DUHDOL]DWRFULWLF D
DFHVWRUD ED]kQGXVH SH R FODVLILFDUH D WHRULLORU VFKLPE ULL
LOXVWUDWHFXQXPHURDVHH[HPSOHÌQDIDUDWHRULLORUFHVHED]HD] 
SHRHQWLWDWHWUDQVFHQGHQW ±XPDQLWDWHD &RPWH LVWRULD 0DU[ 
VRFLHWDWHD 'XUNKHLP ±GLQFDUHHOHSDUDúLH[WUDJHRYDOLGLWDWH
XQLYHUVDO DFHVW DQVDPEOX FXSULQGH úL WHRULL GLQWUH FDUH XQHOH
XUP UHVF V VWDELOHDVF ÄOHJL FRQGL LRQDOH´ DOWHOH ÄOHJL
VWUXFWXUDOH´DOHVFKLPE ULL
,DW  FHOH SDWUX WLSXUL GH WHRULL DOH VFKLPE ULL VRFLDOH
HYLGHQ LDWHGH5%RXGRQ
7HRULLOHVFKLPE ULLVRFLDOH
 'HILQL LL ([HPSOH
7LSXO, &HUFHWDUHDWHQGLQ HORU ±3DUVRQVWHQGLQ VSUHXQLYHUVDOLVP
WUHQGV ±&RPWHFHOHWUHLVWDGLL
±5RVWRZHWDSHOHFUHúWHULL
7LSXO DOHJLFRQGL LRQDOH ±3DUVRQVLQGXVWULDOL]DUHo
DO,,OHD IDPLOLHQXFOHDU 
 ±'DKUHQGRUILQGXVWULDOL]DUHo
 GLVLSDUHDFRQIOLFWHORUGHFODV 

 
EOHJLVWUXFWXUDOH ±1XUVNHFHUFXOYLFLRVDOV U FLHL
 ±%KDGXULFDUDFWHUXOUHSURGXFWLY
DOUHOD LLORUGHSURGXF LHVHPLIHXGDOH
7LSXO )RUPHDOHVFKLPE ULL ±7ULDGDKHJHOLDQ 
DO,,,OHD ±.XKQUHYROX LLOHúWLLQ LILFH
7LSXO &DX]HOHVFKLPE ULL ±:HEHUHWLFDSURWHVWDQW 
DO,9OHD ±0F&OHOODQGWKHDFKLHYLQJVRFLHW\
'XS %RXGRQ/D3ODFHGXGpVRUGUH&ULWLTXHGHVWKpRULHVGX
FKDQJHPHQWVRFLDO3DULV38)S

3RWULYLW OXL 5 %RXGRQ QX H[LVW R VLQJXU WHRULH D
VFKLPE ULL FL R PXOWLWXGLQH GH VLWXD LL GH OXDW vQ FRQVLGHUDUH
3URFHVHOHSRWILHQGRJHQHH[RJHQHVDXHQGRJHQHúLH[RJHQHvQ
DFHODúLWLPS)DFWRULLGHPRJUDILFLFXOWXUDOLVDXLGHRORJLFLDXVDX
QX XQ URO GRPLQDQW vQ IXQF LH GH FRQWH[W (VWH GLILFLO V 
DEDQGRQH]L FRQFHS LD HQGRJHQ VDX SH FHD H[RJHQ DPEHOH
ILLQGPDUFDWHGHWUDGL LDILORVRILHLLVWRULHLGHFLGHFHUFHWDUHDvQ
GLUHF LD HYROX LHL 'H DVHPHQHD QX HVWH VLPSO QLFL DGRSWDUHD
XQHL HSLVWHPRORJLL ED]DWH SH UHJXODULW L VWDWLVWLFH &ULWHULXO
DGHY UXOXLúLIDOVXOXLWUHEXLHDEDQGRQDWvQIDYRDUHDSURFHGXULORU
GHLQILUPDUHúLGHFRQILUPDUHvQUHOD LHFRQVWDQW FXUHDOLWDWHD

%)DFWRULH[SOLFDWLYLDLVFKLPE ULLVRFLDOH
& XWDUHD XQXL IDFWRU GHWHUPLQDQW VDX D XQHL FDX]H
GHWHUPLQDQWHDVFKLPE ULLVRFLDOHDIRVWXUP ULW GHPDMRULWDWHD
VRFLRORJLORU FDUH úLD SURSXV VWXGLHUHD DFHVWHLD 'LQ SXQFW GH
YHGHUH FDX]DO vQ FDGUXO XQXL VLVWHP VRFLDO GLVWLQF LD GLQWUH
IDFWRULL VWUXFWXUDOL úL IDFWRULL FXOWXUDOL GLQWUH FDX]H LQWHUQH úL
FDX]HH[WHUQHHVWHFODVLF 3HGHRSDUWHVHvQFHDUF P VXUDUHD
UROXOXL IDFWRULORU PDWHULDOL VDX DSUHFLHUHD UROXOXL LGHLORU úL
YDORULORU vQ GLQDPLFD VRFLDO SH GH DOW SDUWH VH SXQ vQWUHE UL
OHJDWH GH FDUDFWHUXO HQGRJHQ VDX H[RJHQ DO VFKLPE ULL ÌQ
JHQHUDOWHRULLOHVFKLPE ULLH[SULP DPSOLILFDUHDXQXLDVHPHQHD
IDFWRUVDXDFFHQWXDUHDXQXLDVHPHQHDFDUDFWHU


/D 'XUNKHLP GLYL]LXQHD PXQFLL úL GHQVLWDWHD PRUDO 
ÄIDFWRUXO HVHQ LDO D FHHD FH QXPLP FLYLOL]D LH´ VH H[SOLF SULQ
FUHúWHUHD SRSXOD LHL )DFWRUXO VWUXFWXUDO GHWHUPLQDQW HVWH GH RUGLQ
GHPRJUDILF Ä1RL DILUP P F GH]YROWDUHD úL FRQGHQVDUHD VRFLHW 
LORUQXSHUPLWFLUHFODP RGLYL]LXQHPDLPDUHDPXQFLL(DQXVH
UHDOL]HD] SULQWUXQ LQVWUXPHQW HD HVWH FDX]D GHWHUPLQDQW ´
)DFWRUXO  WHKQLF D IRVW UH LQXW GH PDL PXO L VRFLRORJL úL vQ
VSHFLDOGH/0XPIRUG GUHSWXQFULWHULXGHHYROX LHLVWRUL
F ILHFDUHID] DDFHVWHLHYROX LLDOF WXLQGXQÄFRPSOH[WHKQRORJLF´
ÌQ WHRULD PDU[LVW VFKLPEDUHD VRFLDO HVWH FRQFHSXW 
SRUQLQG GH OD WUDQVIRUP ULOH FDUH vL DIHFWHD] LQIUDVWUXFWXUD
Ä'REkQGLQGQRLIRU HSURGXFWLYHRDPHQLLvúLVFKLPE PRGXOORU
GHSURGXF LHúLRGDW FXHOIHOXOORUGHDúLFkúWLJDH[LVWHQ DvúL
VFKLPE WRDWH UHOD LLOH ORU VRFLDOH 0RDUD DF LRQDW FX PkQD
FUHHD] VRFLHWDWHDFXVW SkQLIHXGDOLPRDUDFXDEXULVRFLHWDWHD
FX FDSLWDOLúWL LQGXVWULDOL $FHLDúL RDPHQL FDUH VWDELOHVF UHOD LLOH
VRFLDOH FRUHVSXQ] WRDUH SURGXF LHL ORU PDWHULDOH SURGXF úL
SULQFLSLLOH LGHLOH FDWHJRULLOH FRUHVSXQ] WRDUH UHOD LLORU ORU
VRFLDOH´ 6H vQ HOHJH SUHFL]HD] 0DU[ F ÄPRGXO GH SURGXF LH
DO YLH LL PDWHULDOH FRQGL LRQHD] YLD D VRFLDO SROLWLF úL
LQWHOHFWXDO vQJHQHUDO´
,QGLIHUHQW GDF LQIUDVWUXFWXUD DUH XQ FRQ LQXW VWULFW
HFRQRPLF VDX vQJOREHD] IDFWRUL FXOWXUDOL FH IDF SURJUHVXO
WHKQRORJLF FRQGL LLOH GH SULP RUGLQ DOH VFKLPE ULL VRFLDOH DOH
XQHL VRFLHW L U PkQ vQVFULVH vQ DSDUDWXO V X WHKQLF úL vQ
RUJDQL]DUHDVDHFRQRPLF 
,QWLPOHJDWHGHIRU HOHGHSURGXF LHUHOD LLOHVRFLDOHVXQWvQ
PRGQHFHVDUFRQIOLFWXDOHFRQIOLFWXOFHvLRSXQHSHFHLDYDQWDMD L
GH VLVWHP DFHORUD ± YLFWLPHOH ± D F URU VSHUDQ UH]LG vQWUR
WUDQVIRUPDUH UDGLFDO HVWH PRWRUXO LVWRULHL Ä,VWRULD RULF UHL
VRFLHW LSkQ vQ]LOHOHQRDVWUHHVWHLVWRULDOXSWHLGHFODV ´
5 'DKUHQGRUI  D UHYL]XLW DQDOL]D FRQIOLFWXOXL FD
IDFWRU GH VFKLPEDUH (O D vQGHS UWDW GLQ DQDOL] GLVWULEX LD

 
LQHJDO D ERJ LLORU OXSWD GH FODV úL U VWXUQ ULOH UHYROX LRQDUH
DVRFLDWH PHFDQLF GH 0DU[ SHQWUX D VH FRQFHQWUD DVXSUD
vPS U LULLLQHJDOHDDXWRULW LLúLDLQIOXHQ HLÌQFDGUXOVRFLHW LL
LQGXVWULDOH HO GLVWLQJH R WHQGLQ VSUH GLYHUVLILFDUHD JUXSXULORU
VSUH SOXUDOLVPXO DSDUWHQHQ HORU úL DO RSR]L LLORU VSUH
GLIHUHQ LHUHDGRPLQD LHL/XSWDGHFODV GHYLQHvQDFHVWHFRQGL LL
XQFD]OLPLW DOFRQIOLFWXOXLFHXUPHD] DVHSURGXFHGLQFHvQ
FH PDL UDU HD VH H[SOLF SULQWUR VXSUDSXQHUH GH LQWHUHVH ÄR
VXSUDLPSXQHUHDJUXSXULORUGHLQWHUHVH´
6SUH GHRVHELUH GH WHRULLOH FDUH H[SOLF VFKLPEDUHD SULQ
VWUXFWXUL VDX FDUDFWHULVWLFL VWUXFWXUDOH WHRULLOH GH WLS FXOWXUDOLVW
SXQ DFFHQWXO SH LGHL FUHGLQ H YDORUL 8QD GLQWUH FHOH PDL
HODERUDWHLQWHUSUHW ULDSDU LQHOXL'&0F&OHOODQG FDUH
FRQIHU XQ ORF FHQWUDO QHYRLL GH UHXúLW vQ DQDOL]D VFKLPE ULL
0RWLYD LD UHXúLWHL HOHPHQW IXQGDPHQWDO DO VSLULWXOXL vQWUHSULQ
] WRU HVWH DVRFLDW GH]YROW ULL HFRQRPLFH úL LQYHUV GLPLQXDUHD
DFHVWXLPRELOGHUHXúLW DQWUHQHD] UHJUHVXOÌQDFHHDúLPDQLHU 
3DUVRQVH[SOLF GLQDPLVPXOVRFLHW LLDPHULFDQHSULQLPSRUWDQ D
DFRUGDW DFHVWHLYDORULUHDOL]DUHFDUHvQJHQHUDOSUHYDOHD] vQ
VRFLHW LOHPRGHUQHDVXSUDFULWHULLORUGHDWULEXLUH
6WXGLXO OXL 0F&OHOODQG DVXSUD QHYRLL GH UHXúLW FDUH
YDULD] vQIXQF LHGHVRFLHW LúLHSRFLUHSUH]LQW RSUHOXQJLUHD
WH]HL ZHEHULHQH UHIHULWRDUH OD (WLFD SURWHVWDQW úL VSLULWXO
FDSLWDOLVPXOXL &RQIRUP XQHL LQWHUSUHW UL FRPXQH DFHDVW WH] 
H[SOLF U VSkQGLUHD FRPSRUWDPHQWHORU GH HFRQRPLVLUH úL GH
LQYHVWL LHFDUDFWHULVWLFHFDSLWDOLVPXOXLSULQ5HIRUPDSURWHVWDQW 
úL PDL DOHV SULQ GH]YROWDUHD HFRQRPLF D ULORU vQ FDUH
5HIRUPDDWULXPIDWSULQSURSDJDUHDHWLFLLFDOYLQLVWHXQXOGLQWUH
DVSHFWHOH DFHVWHLD ± DVFH]D PRUDO ± FRQIHULQG YDORDUH PXQFLL
IDYRUL]kQG DFXPXODUHD GH FDSLWDO úL SULYLOHJLLQG úWLLQ D H[SHUL
PHQWDO FDPRGGHFXQRDúWHUH
'H]EDWHUHD FDUH D XUPDW DFHVWHL FRUHO UL D XQRU FUHGLQ H
UHOLJLRDVH FX XQ FRPSRUWDPHQW HFRQRPLF 3K %HVQDUG 


HVWH OD vQ O LPHD FHOHL SH FDUH R DOLPHQWHD] GLVFX LLOH DVXSUD
UROXOXLLGHRORJLLORUvQVFKLPEDUHDVRFLDO ,GHRORJLLOHFRQVHUYD
WRDUH VDX SURJUHVLVWH FDS W VHQV vQ DQXPLWH VLWXD LL GDWH SULQ
FULVWDOL]DUHD YDORULORU FRDJXOkQG úL GHRSRWULY GLVSHUVkQG
FDQDOL]kQGVDXHOLEHUkQGHQHUJLDFROHFWLY ,QIOXHQ DORUSRDWHV 
PHDUJ SkQ OD GHWHUPLQDUHD XQHL ÄVWUXFWXUL GH SHUVRQDOLWDWH´
$VWIHO 7K $GRUQR D VFRV OD OXPLQ UDSRUWXO H[LVWHQW vQWUH
LGHRORJLH GHPRFUDWLF úL LQGLYLGXDOLWDWH OLEHUDO vQWUH LGHRORJLH
WRWDOLWDU úL ÄSHUVRQDOLWDWH DXWRULWDU ´ ÌQ DIDUD UROXOXL SH FDUH
FRQYLQJHULOHLGHRORJLFHSRWV vOMRDFHvQOXDUHDXQHLGHFL]LLvQ
DVLPLODUHDVDXvQUHVSLQJHUHDVFKLPE ULLVHUHPDUF úLIXQF LDGH
UHSHUDUH GH VWDELOL]DUH VHFXUL]DQW SH FDUH R DX LGHRORJLLOH
SHQWUX LQGLYL]LL FDUH vQ PDMRULWDWH WU LHVF R DQXPH VFKLPEDUH
I U V vLGLVFHDUQ PHFDQLVPHOHLQWHQVLWDWHDúLHIHFWHOH
7R L IDFWRULL PHQ LRQD L DX XQ FDUDFWHU ILH HQGRJHQ ILH
H[RJHQ 3URFHVHOH VXQW FDOLILFDWH GUHSW HQGRJHQH FkQG DSDU vQ
FDGUXO VLVWHPXOXL VRFLDO OD WUDQVIRUPDUHD VDX PHQ LQHUHD F UXLD
FRQWULEXLH5HSHWLWLYHVDXHYROXWLYHHOHVXQWLQHUHQWHIXQF LRQ 
ULL XQRU ÄVWUXFWXUL´ GDWH 6FKHPD PDU[LVW D[DW SH FRQWUDGLF
LLOH VWUXFWXUDOH DOH VRFLHW LL úL SH FRQIOLFWHOH GH FODV VH
vQUXGHúWH FX R WHRULH HQGRJHQ D VFKLPE ULL VRFLDOH FDSLWDOLV
PXOGHSLOG JHQHUHD] IRU HFDUHvOWUDQVIRUP úLFDUHDUWUHEXL
V GXF OD GLVSDUL LD VD )DFWRULL H[RJHQL LQWHUYHQLQG GLQ DIDUD
VLVWHPXOXLDQDOL]DWvOPRGLILF I U DGLVWUXJHQHDS UDWSURFHVXO
GH UHSURGXF LH DO F UXL FDGUX HVWH GRYDGD R FRQVWLWXLH
LQHILFDFLWDWHD UHODWLY D LQMHF LHL GH FDSLWDOXUL VWU LQH vQ ULOH
ÄVXEGH]YROWDWH´,QIOXHQ DPHGLXOXLIL]LFRFUHúWHUHDSRSXOD LHL
GDUúLU VSkQGLUHDWHKQLFLORUFXQRúWLQ HORUFUHGLQ HORUFRQVWLWXLH
IDFWRUL GH DFHVW WLS ÌQ DFHDVW SULYLQ WH]D OXL 0 :HEHU
IXUQL]HD] XQEXQH[HPSOXGHVFKLPEDUHH[RJHQ 
,QYHQWDUXO YDULDELOHORU FDUH H[SOLF VFKLPEDUHD VRFLDO DU
WUHEXL vQ VIkUúLW V ILH FRPSOHWDW SULQ OXDUHD vQ FRQVLGHUDUH D
UROXOXLHOLWHORUDOJUXSXULORUGHSUHVLXQHDOPLúF ULORUVRFLDOHúL

 
V LQFOXG WHQVLXQHDPDVHHOLWH93DUHWRDFRQVWUXLWXQVFHQDULX
UHSHWLWLYDOVFKLPE ULLVRFLDOHSRUQLQGGHODOHJHDLPSODFDELO D
LHUDUKLHL Ä6RFLHWDWHD HVWH vQWRWGHDXQD JXYHUQDW GH XQ PLF
QXP UGHRDPHQLGHRHOLW FKLDUúLDWXQFLFkQGSDUHDDYHDR
DOF WXLUHGHPRFUDWLF ´(DFXSULQGHWUHLPRPHQWHU VSkQGLUHDOD
QLYHOXO FODVHORU FRQGXF WRDUH D XQHL ÄFRPSDVLXQL PRUELGH´
GHFDGHQ DHOLWHLDIODW ODSXWHUHIRUPDUHDXQHLQRLDULVWRFUD LLvQ
LQWHULRUXO FRUSXOXL VRFLDO 6FKLPEDUHD VRFLDO DUH GHFL R IRUP 
FLFOLF HD FRSLD] FLUFXOD LD HOLWHORU DUH ORF DWXQFL FkQG R
PRGLILFDUH vQWUH H[LJHQ HOH MXVWL LHL úL DVSLUD LLOH FRPSDVLXQLL
GXFH OD LQVWDELOLWDWHD HFKLOLEUXOXL VRFLDO 6XFFHVLXQHD HOLWHORU
F URUDOHUHYLQHUROXOGHDOXDGHFL]LLGHDIL[DRELHFWLYHVRFLDOH
úL PDL DOHV GH D JHVWLRQD PRGHOH SULQ FHHD FH UHSUH]LQW HOH
H[HPSODU IRUPHD] VFKHOHWXO LVWRULHL FDUH QX HVWH GHFkW XQ
ÄFLPLWLUGHDULVWRFUD LL´
'LPSRWULY DQDOL]HOH PLúF ULORU VRFLDOH UHDOL]DWH GH
$7RXUDLQH QHIDFV YHGHPvQDFHVWHDPHGLXOvQFDUHVXQW
HODERUDWH QRLOH YDORUL 3ULQ IXQF LLOH SH FDUH OH H[HUFLW GH
FODULILFDUH D FRQúWLLQ HL FROHFWLYH GH PHGLHUH GH SUHVLXQH 
PLúF ULOHVRFLDOHMRDF XQUROGHWHUPLQDQWvQVFKLPEDUHDVRFLDO úL
HYROX LDLVWRULF 'HDVHPHQHDIRORVLQGOXFU ULOHOXL-0H\QDXG
 VDUSXWHDHYDOXDLQIOXHQ DvQSURFHVHOHGHVFKLPEDUHD
DF LXQLL RUJDQL]D LLORU SURIHVLRQDOH GH SLOG VLQGLFDWHOH D
JUXSXULORUFXYRFD LHLGHRORJLF SDUWLGHOHSROLWLFH DOREE\XULORU
HWFÌQDQVDPEOXQXDPIDFHGHFkWV VFRDWHPvQHYLGHQ IDSWXO
F ILHFDUHVRFLRORJGLVSXQHGHRLQWHUSUHWDUHDVFKLPE ULLVRFLDOH
FHGHFXUJHGLQRELHFWHOHVWXGLDWH
3UREOHPD FDUH VH SXQH HVWH GH D úWL GDF IDFWRULL VFRúL vQ
HYLGHQ SRW IL LQWHJUD L vQWUR WHRULH JHQHUDO D VFKLPE ULL
VRFLDOH 0XOWH GLQ VFKLPE ULOH REVHUYDWH DX XQ FDUDFWHU PL[W
HQGRJHQH[RJHQ HOH DVRFLD] SURFHVH UHSURGXFWLYH FX SURFHVH
GHWUDQVIRUPDUH7RWFHHDFHVHVFKLPE vQWURVRFLHWDWHULWPXO
VFKLPE ULL IDFWRULL FDUH vL GHWHUPLQ HYROX LD VHQVXO WUDQVIRU


P ULORU FDUH DX ORF SRW IL HQXQ DWH SULQWUR WHRULH FX FDUDFWHU
XQLYHUVDOPDLFXUkQGGHFkWIRUPXODWHSULQWUROHJH&UHGLQ DvQ
FDX]H GHWHUPLQDQWH FD úL vQ VWUXFWXUL IXQGDPHQWDOH GHFXUJH
GLQWURSUHMXGHFDW GHWHUPLQLVW $WUDJHUHDXQRUYDULDELOHH[SOL
FDWLYHGHSLQGHGHRSWLFLSDUWLFXODUHVDXGHRS LXQLLGHRORJLFH

)DFWRUL 3URFHVH )RUPH
GHPRJUDILF FRQIOLFW OLQLDU 
5LHVPDQ%RVHUXS 'DKUHQGRUI$GDP 5RVWRZ 
5H\QDXG&RVHU)UHXQG 
SURJUHVWHKQLF U VSkQWLH FLFOLF 
0DU[0XPIRUG%HOO 0HQGUDV/D]DUVIHOG 6RURNLQ 
VLVWHPGHYDORUL HIHFWGHDJUHJDUH PXOWLOLQLDU 
:HEHU3DUVRQV 6FKHOOLQJ2OVRQ 6DKOLQV 
LGHRORJLH
%RXGRQ 
'XS -HDQ3LHUUH'XUDQG5REHUW:HLO FRRUG 6RFLRORJLH
FRQWHPSRUDLQH3DULV9LJRUS

([WUHPD GLYHUVLWDWH D DFHVWRU LQWHUSUHW UL MXVWLILF DSDUHQW
FULWLFDUDGLFDO DGUHVDW GH51LVEHW WHRULLORUVFKLPE ULL
VRFLDOH&RQIRUPRSLQLHLVDOHWHRULLOHFDUHVXQWFHOHPDLILDELOH
QX VH GHRVHEHVF GH VWXGLLOH LVWRULFH 'LQFROR GH UHVSLQJHUHD
QR LXQLL GH ÄVFKLPEDUH VRFLDO ´ GHFODUDW FD ILLQG GH R REVFX
ULWDWH LUHPHGLDELO VRFLRORJXO DPHULFDQ SXQH VXE VHPQXO
vQWUHE ULLFKLDUúLLQWHUHVXOSHQWUXRDQDOL] VRFLRORJLF DFHHDFH
LQHGHRGHVFULHUHDGHYHQLULLLVWRULFH'HIDSWDVW ]LVRFLRORJLD
WUHEXLHPDLSX LQV vQFHUFHV OHJLWLPH]HQR LXQHDGHVFKLPEDUH
VRFLDO V UHDELOLWH]H YHFKLXO FRQFHSW GH HYROX LH V DSHUH
WHRULLOHFHWUDWHD] DFHVWVXELHFWúLPDLFXUkQGV GHPRQVWUH]H
IHFXQGLWDWHD QXPHURDVHORU HOHPHQWH GH DQDOL] VRFLRORJLF 
FRQ LQXWHvQHQXQ XULOHJHQHUDOHGHVSUHVFKLPEDUHDVRFLDO 

 
&3UREOHPDLQRYD LHL
/XL - 6FKXPSHWHU  vL GDWRU P R GHILQL LH D
LQRYD LHLFDUHHVWHUH]XOWDWXODQDOL]HLIXQF LLORUGHSURGXF LH(D
HVWH ÄR FRPELQD LH QRX ´ GH IDFWRUL OHJD L SULQ DFHVWH IXQF LL
5 VSXQV FUHDWRU OD R VLWXD LH FH VH GHS UWHD] GH ÄQRUPD
WHRUHWLF ´DFHDVW UHDOL]DUHGHOXFUXULQRL VDXUHDOL]DUHDvQWUXQ
PRGQRXDXQRUOXFUXULFHDXPDLIRVWI FXWH FDS W IRUPDXQXL
SURFHV GH ÄGLVWUXJHUH FUHDWRDUH´ FDUH FRQVWLWXLH SHQWUX
6FKXPSHWHU  WU V WXUD HVHQ LDO D FDSLWDOLVPXOXL
Ä,PSXOVXOIXQGDPHQWDOFDUHSXQHúLPHQ LQHvQPLúFDUHPDúLQD
FDSLWDOLVW HVWH LPSULPDW GH QRLOH RELHFWH GH FRQVXP GH QRLOH
PHWRGH GH SURGXF LH úL GH WUDQVSRUW GH QRLOH SLH H GH QRLOH
WLSXUL GH RUJDQL]DUH LQGXVWULDO ± WRDWH HOHPHQWH FUHDWH GH
LQL LDWLYDFDSLWDOLVW ´
ÌQWUHSULQ] WRULLVXQWDFHLDFDUHvúLDVXP ULVFXOODQV ULLXQHL
LQRYD LL SH SLD (L QX VH GHILQHVF SULQ DSDUWHQHQ D VRFLDO FL
SULQ DSWLWXGLQLOH ORU 5ROXO DFHVWRUD HVWH GH ÄD UHIRUPD VDX
UHYROX LRQD UXWLQD GH SURGXF LH H[SORDWkQG R LQYHQ LH VDX PDL
JHQHUDO R SRVLELOLWDWH WHKQLF LQHGLW ´ ÌQWUHSULQ] WRULORU OH
UHYLQHUROXOGHDSURILWDGHRFD]LDLQWURGXFHULLXQHLQRLIXQF LLGH
SURGXF LHGHDPRGLILFDVWUXFWXUDFRVWXULORUúLYHQLWXULORUúLGHD
LQYHVWL vQ LQRYD LH $FHLD FDUH UHXúHVF ÄLQRYDWRULL QRURFRúL´
RFXS WHPSRUDURSR]L LHGHPRQRSRO
'LIX]DUHDúLUHFHSWDUHDLQRYD LHLSXQDOWHSUREOHPHF URUD
VFKHPDGHWHUPLQLVW QXOHRIHU GHORFU VSXQVXULVDWLVI F WRDUH
8Q PRGHO JHQHUDO ED]DW SH LPSRUWDQ D SLH HL FH VH RIHU 
SURGXF WRULORU ± vQ DFHVW FD] R SLD GH FRQVXP GH PDV ± QX
SRDWH GH SLOG V H[SOLFH F LOH GLIHULWH XUPDWH GH HFRQRPLD
IUDQFH] úLHFRQRPLDDPHULFDQ vQDGRSWDUHDOXFUXOXLSHEDQG 
ÌQ 6WDWHOH 8QLWH PRGXO GH SURGXF LH vQ IOX[ FRQWLQXX D IRVW
DSOLFDW LQL LDO vQ LQGXVWULD EXQXULORU GH FRQVXP FRQIHF LL
SURGXVH DOLPHQWDUH úL QXPDL XOWHULRU vQ LQGXVWULD PLMORDFHORU
GHSURGXF LHÌQ)UDQ DHODIRVWLQWURGXVvQWURSULP HWDS vQ

LQGXVWULD DXWRPRELOXOXL DSRL vQ LQGXVWULLOH SURGXF WRDUH GH
DSDUDWH HOHFWULFH FD vQ VIkUúLW V ILH H[WLQV OD LQGXVWULLOH GH
EXQXUL GH FRQVXP 'LIHUHQ HOH LQ GH VLWXD LLOH UHVSHFWLYH
RPRJHQL]DUHD PRGHOXOXL GH FRQVXP vQ VRFLHWDWHD DPHULFDQ 
FUHúWHUHDPDLOHQW DQLYHOXOXLGHWUDLvQ)UDQ DHWF
2 LQRYD LH VH SRDWH SURSDJD vQWUXQ VLVWHP VRFLDO vQ PRG
H[SRQHQ LDOORJLVWLFVDXOLPLWDWHVWHvQDFHVWFD]XQÄIHQRPHQ
GH FRQWDJLXQH´ VDX ÄGH VWLPXODUH SRUQLQG GH OD R VXUV 
H[WHULRDU ´ 5 %RXGRQ  &ROHPDQ .DW] úL 0HQ]HO VXQW
FHL FDUH VWXGLLQG U VSkQGLUHD XQXL PHGLFDPHQW vQ PHGLXO
PHGLFDO DX SXV vQ HYLGHQ SDUDGLJPD HSLGHPLRORJLF 8Q
PHGLFDPHQW QRX VH U VSkQGHúWH vQ PRG GLIHULW vQ IXQF LH GH
VWUXFWXUD PHGLXOXL úL GH UH HOHOH GH FRPXQLFDUH ÌQ VSLWDO XQGH
PHGLFLLVHFXQRVFvQWUHHLQRXWDWHDHVWHÄFRQWDJLRDV ´úLFXUED
HVWH vQ IRUP GH 6 0HGLFLL SDUWLFXODUL PDL L]ROD L SULPHVF
LQIRUPD LLOH GLQ H[WHULRU SXEOLFLWDWH UHYLVWH GH VSHFLDOLWDWH úL
U VSkQGLUHDHVWHOLPLWDW 
$FHDVW SDUDGLJP HVWH XWLOL]DW IUHFYHQW vQ VRFLRORJLH
PRGDYHVWLPHQWDU LQRYD LLOHDJULFROHúLFKLDULGHRORJLLOHSDUV 
VHVXSXQ ÄOHJLORU´GLIX]LXQLLÌQIDSWHVWHQHFHVDU UHXQLUHDPDL
PXOWRU FRQGL LL VLVWHPXO V ILH DOF WXLW GLQ LQGLYL]L UHODWLY
RPRJHQLLQIRUPD LDLQL LDO LQRYD LD V ILHDFFHSWDELO GHFL]LD
V ILHFROHFWLY 
0DLGHDSURDSHGLIX]DUHDVDXOLSVDGLIX] ULLSRWILSULYLWH
FDSRUQLQGGHODDFWRULLFDUHSURSXQVDXUHIX] QRXWDWHDÌQDFHVW
FD] H[SOLFD LLOH vQ WHUPHQL GH FRQWDJLXQH VDX LPLWDUH DSDU
LQVXILFLHQWH
3URGXFHUHDVFKLPE ULLVHED]HD] DVWIHOPDLDOHVSHGHFL]LL
LQGLYLGXDOH 0HQGUDV úL )RUVp  VFKHPDWL]HD] SURFHVXO
DVWIHO
 
 $JHQ LL
,1)250$
 ,( 0DVVPHGLD VSHFLDOL]DWH
5( (/( 9HFLQLS ULQ L

'(&2081,&$5( SULHWHQL

(7$3(
 $IODUH &RQYLQJHUH +RW UkUH $GRSWDUH
'('(&,=,(
 &$5$&7(5,67,&,
 6LVWHP 1LYHOGH 3DUWLFLSDUH
$/(,1',9,'8/8,
 GHYDORUL LQVWUXF LH VRFLDO 


'XS +0HQGUDV0)RUVp/H&KDQJHPHQWVRFLDO7HQGDQFHVHW
SDUDGLJPHV3DULV$&ROLQS

$OWH H[HPSOH FDUH PHUJ GH OD LQWURGXFHUHD SRUXPEXOXL
KLEULG vQ DJULFXOWXUD DPHULFDQ úL IUDQFH] + 0HQGUDV 
ODEXQXULFDVQLFHGHIRORVLQ vQGHOXQJDW DUDW F RLQRYD LHVH
U VSkQGHúWH SULQ DQXPLWH FDQDOH úL vQWUXQ LQWHUYDO YDULDELO
FRQIRUP XQXL SURFHV FH FRUHVSXQGH XQHL SDUDGLJPH HSLGHPLR
ORJLFH $FHDVWD GLQ XUP VFKHPDWL]kQG R PLúFDUH FROHFWLY 
SHUPLWH MDORQDUHD SURFHVXOXL GH U VSkQGLUH SRUQLQG GH OD
PLQRULWDWHD DFWLY FDUH ODQVHD] LQRYD LD úL DMXQJkQG OD
JUXSXULOH FH R SULPHVF PDL GHYUHPH VDX PDL WkU]LX FX XQ
HQWX]LDVPPDLPDUHVDXPDLPLF$VWIHOSXWHPGLIHUHQ LD
x SLRQLHULL FDUHvúLDVXP WRDWHULVFXULOH 
x LQRYDWRULL FDUHGDXH[HPSOXO 
x PDMRULWDWHDSUHFRFH

x PDMRULWDWHDWDUGLY 
x FHLFDUHU PkQvQXUP 
x UHIUDFWDULL FHLPDLSX LQGLVSXúLV DFFHSWHVFKLPEDUHD 
+0HQGUDVúL0)RUVp 
6WXGLHUHDGHWDOLDW DPHPEULORUSULPHORUGRX JUXSHSHUPLWH
HYLGHQ LHUHD WU V WXULORU FDUDFWHULVWLFH DJHQ LORU VFKLPE ULL QLYHO
VRFLDOULGLFDWF XWDUHDFWLY DLQIRUPD LHLHWF 
6WXGLXOSURSULHW LORULQRYD LHLSHUPLWHH[SOLFDUHDU VSkQGLULL
VDOHPDLPXOWVDXPDLSX LQUDSLGH
&X R SUHFL]LH PDL PDUH PRGHOXO GH VLPXODUH HODERUDW GH
7+lJHUVWUDQG SHQWUXvQ HOHJHUHDFRPSRUWDPHQWXOXLLQGLYL
]LORU vQ ID D LQRYD LHL DUDW F DGRSWDUHD DFHVWHLD GLQ XUP 
SUHVXSXQH XQ PHFDQLVP GH LQIOXHQ DUH SHUVRQDO $FHVW PRGHO
LQWHJUHD] FHHD FH ( .DW] úL 3) /D]DUVIHOG  QHDX
GH]Y OXLW vQ OHJ WXU FX MRFXO LQIOXHQ HORU DVXSUD GHFL]LHL
LQGLYLGXDOH0HFDQLVPXOGHLQIOXHQ DUHIXQF LRQHD] SRUQLQG
x GHODLQIOXHQ DSULPLW GHRPDQLHU LPSHUVRQDO PDVV
PHGLD úLFDUHSULYHúWHRQRXWDWHRDUHFDUH
x GHODS UHUHDFHUXW UXGHORUSULHWHQLORUYHFLQLORUFDUHúL
HLVXQWH[SXúLLQIOXHQ HLSHUVRQDOHGLQSDUWHDDOWRUÄDSURSLD L´
ÌQ DFHVW VLVWHP GH LQWHUGHSHQGHQ WHQGLQ D DJHQ LORU vQ
DGRSWDUHD XQHL LQRYD LL HVWH IXQF LH GH QXP UXO GH vQWkOQLUL vQ
FDUH HVWH H[HUFLWDW R LQIOXHQ SHUVRQDO SR]LWLY ÌQWkOQLULOH
GLQWUH DJHQ L ILLQG GH DVHPHQHD IXQF LH GH GLVWDQ DUHD ORU
UHFLSURF DU IL SRVLELO LQWURGXFHUHD vQ DFHVW PRGHO D XQXL DOW
SDUDPHWUX GLVWDQ D VRFLDO GLQWUH OLGHUL úL JUXSXULOH VRFLDOH
SUHFXPúLGHV YkUúLUHDDQDOL]HLÄLQIOXHQ LORU´VHSDUkQGDúDFXP
DI FXWR5.0HUWRQ ÄORFDOQLFLL´GHÄFRVPRSROL L´
5HFHSWDUHDLQRYD LHLvQvQWUHSULQGHULDIRVWVWXGLDW FRQFUHW
SHFDOHDXQRUDQFKHWHGLYHUVH)LHF HUDYRUEDGHLQVWDODUHDXQXL
ODPLQRU QRX VDX GH LQWURGXFHUHD LQIRUPD LL vQ VHUYLFLLOH XQHL
vQWUHSULQGHULVFKLPEDUHDSURYRFDW QXDDYXWHFRXQXPDLDVXSUD
RUJDQL] ULL PXQFLL úL GLVWULEXLULL UROXULORU FL D WUDQVIRUPDW
 
DQVDPEOXO GH UHJXOL DOH MRFXOXL ,QWURGXFHUHD VFKLPE ULL PRGL
ILF IUHFYHQWFLUFXLWHOHGHWUDQVPLWHUHDLQIRUPD LHL(DFRLQFLGH
XQHRULFXFUHDUHDXQXLQRXURO LQIRUPDWLFLDQXOGHH[HPSOX úL
DQWUHQHD] R WUDQVIRUPDUH D UHOD LLORU vQWUH DFWRUL VRFLDOL úL
VLVWHPH 0&UR]LHUúL0)ULHGEHUJ 
3UHVHQWLPHQWXO XQRU DVHPHQHD WUDQVIRUP UL H[SOLF GH FH
DGHVHD vQ VSDWHOH XQHL DGH]LXQL GH SULQFLSLX VH VFKL HD] R
H]LWDUH vQ FRQIUXQWDUH FX VLWXD LLOH UHDOH $FHDVW QHOLQLúWH
SHUSHWXHD] YHFKL REVHVLL VRFLHW LOH RFFLGHQWDOH QH DPLQWHVF
LVWRULFLL DX WU LW GXUHURV DQWLQRPLD GLQWUH H[SHULHQ HOH
SURIHVLRQDOHDOHPXQFLWRULORUúLLQRYD LLOHWHKQRORJLFH(DSRDWH
DYHD FD HIHFW DGHY UDWH GHWXUQ UL DOH SURFHVHORU GH VFKLPEDUH
ILHFDUH JUXS F XWkQG V UHFXSHUH]HLQRYD LDúLV RLQWHJUH]HvQ
SURSULXOVLVWHPGHYDORUL
([SUHVLDÄUH]LVWHQ ODVFKLPEDUH´SDUHV VHLPSXQ GHOD
VLQH(DPDVFKHD] GHIDSWFRPSRUWDPHQWXOGHLQFHUWLWXGLQHFH
DSDUH ORJLF OD XQ LQGLYLG DIODW vQ ID D XQHL VFKLPE UL DOH F UHL
RELHFWLYHQXVXQWSUH]HQWDWHFODUúLQLFLF LOHGHXUPDWH[SOLFDWH
FRUHFW 5H]LVWHQ D OD VFKLPEDUH vO IDFH SH LQGLYLG V vúL DVXPH
FHHDFHvQPDUHSDUWHHVWHLQGXVGHVLVWHPXOF UXLDvLDSDU LQH
'6FKLPE ULDFWXDOHúLSHUVSHFWLYH
'XS FXP DP SXWXW FRQVWDWD HSRFD PRGHUQ FDUH VH
vQWLQGHFXDSUR[LPD LHGLQVHFROXODO;9,,,OHDSkQ vQSUH]HQW
D FXQRVFXW R H[WUDRUGLQDU DFFHOHUDUH D SURFHVHORU VFKLPE ULL
3UREDELO F vQ DFHDVW SHULRDG FDUH QX HVWH GHFkW XQ VHJPHQW
PLQXVFXOGLQWLPSXOLVWRULHLXPDQHDXDYXWORFVFKLPE ULOHFHOH
PDLSURIXQGHGLQvQWUHDJDLVWRULHDXPDQLW LL'LQWUHLQIOXHQ HOH
PDMRUH DVXSUD VFKLPE ULL HYLGHQWH VXQW PHGLXO vQFRQMXU WRU
PDWHULDO FHO IL]LF IDFWRULL SROLWLFL úL FHL FXOWXUDOL GDU úL
H[SDQVLXQHD FDSLWDOLVPXOXL LQGXVWULDO GH]YROWDUHD VWDWHORU
QD LXQL FHQWUDOL]DWH LQGXVWULDOL]DUHD U ]ERLXOXL DSDUL LD XQRU
PRGXUL GH JkQGLUH ÄUD LRQDOH´ FULWLFH úL GH]YROWDUHD úWLLQ HL
$*LGGHQV 

ÌQFRWUR VH vQGUHDSW VFKLPEDUHD VRFLDO vQ SUH]HQW" &DUH
VXQW SULQFLSDOHOH GLUHF LL GH HYROX LH VXVFHSWLELOHGHDQHDIHFWD
YLD DODvQFHSXWXOVHFROXOXLDO;;,OHD"
7HRUHWLFLHQLLGLQGRPHQLXOVRFLRORJLHLQXDXF ]XWGHDFRUG
vQ SULYLQ D U VSXQVXOXL OD DFHVWH vQWUHE UL 6DX FRQWXUDW WRWXúL
XQHOHSHUVSHFWLYHDVXSUDF URUDPHULW V QHRSULP
x$ILUPDUHDVRFLHW LLSRVWLQGXVWULDOH
'XS FXPDSUHFLD] XQLLVSHFLDOLúWLFHHDFHVHvQWkPSO úL
WU LP DVW ]L HVWH R WUDQ]L LH F WUH R VRFLHWDWH QRX FDUH QX PDL
DUH FD IXQGDPHQW HVHQ LDO LQGXVWULDOL]DUHD (VWH R ID] D
GH]YROW ULL WRWDO VWU LQ SHULRDGHL LQGXVWULDOH 3HQWUX D GHVFULH
DFHDVW QRX RUGLQHVRFLDO DXIRVWFUHD LWHUPHQLQRLVRFLHWDWH
LQIRUPD LRQDO VRFLHWDWHGHVHUYLFLLVRFLHWDWHGHFXQRDúWHUHHWF
ÌQV WHUPHQXO FDUH D LQWUDW vQ OLPEDMXO FXUHQWHVWHGH VRFLHWDWH
SRVWLQGXVWULDO IRORVLW SHQWUX SULPD GDW GH 'DQLHO %HOO
 úL$ODLQ7RXUDLQH 
3RWULYLW OXL ' %HOO PRGXO QRVWUX GH YLD FDUDFWHUL]DW GH
SURGXFHUHD GH EXQXUL PDWHULDOH FHQWUDW SH SXWHUHD PDúLQLORU úL
SH IDEULFL vQFHSH V ILH vQORFXLW GH XQXO vQ FDUH LQIRUPD LD
FXQRúWLQ HOH VH DIO OD ED]D VLVWHPXOXL GH SURGXF LH 2UGLQHD
SRVWLQGXVWULDO VHGLVWLQJHSULQWURFUHúWHUHDRFXSD LLORUvQVIHUD
VHUYLFLLORUvQGDXQDORFXULORUGHPXQF GLQSURGXF LDGHEXQXUL
PDWHULDOH /XFU WRULL FDOLILFD L vL GHS úHVF FD QXP U SH FHL
QHFDOLILFD L RFXSD LLOH SURIHVLRQDOH úL WHKQLFH VH GLYHUVLILF 
IRDUWHPXOWvQUDSRUWFXFHOHODOWH&HLFDUHOXFUHD] vQIXQF LLGH
QLYHO VXSHULRU VH VSHFLDOL]HD] vQ SURGXFHUHD GH LQIRUPD LL úL
FXQRúWLQ H 3URGXFHUHD úL FRQWUROXO FXQRúWLQ HORU FRGLILFDWH
LQIRUPD LL VLVWHPDWLFH FRRUGRQDWH UHSUH]LQW SULQFLSDOHOH
UHVXUVH VWUDWHJLFH DOH VRFLHW LL &HL FDUH FUHHD] úL GLVWULEXLH
DFHVWH FXQRúWLQ H GHYLQ WRW PDL PXOW JUXSXULOH VRFLDOH
FRQGXF WRDUH vQORFXLQG LQGXVWULDúLL úL DQWUHSUHQRULL YHFKLXOXL
VLVWHP/DQLYHOFXOWXUDOH[LVW RvQGHS UWDUHGHÄHWLFDPXQFLL´
FDUDFWHULVWLF HSRFLL LQGXVWULDOH RDPHQLL DYkQG R OLEHUWDWH PDL
 
PDUH GH LQRYDUH úL EXFXUkQGXVH SOHQDU GH PXQFD úL YLD D ORU
GHIDPLOLH
'HúL WH]D SRVWLQGXVWULDOLVPXOXL D IRVW vQ JHQHUDO DFFHS
WDW LDU WU V WXULOH VDOH VH UHJ VHVF vQ FDUDFWHUL]DUHD HSRFLL
DFWXDOH VXQW QXPHURúL DQDOLúWLL FDUH FRQVLGHU F QX FRQFHSWXO
GHVRFLHWDWHSRVWLQGXVWULDO HVWHÄFHOPDLEXQPLMORFGHDJ VLR
FDOHGHvQ HOHJHUH´LDUIRU HOHFDUHDXGHFODQúDWVFKLPE ULOHQX
VXQWHFRQRPLFHFLÄvQDFHHDúLP VXU SROLWLFHúLFXOWXUDOH´
x2HU QRX ±HUDSRVWPRGHUQ 
6XQWDXWRULFDUHVXV LQF HYROX LLOHSUH]HQWHVXQWFKLDUPDL
SURIXQGH GHFkW VHPQDODUHD VIkUúLWXOXL HUHL LQGXVWULDOL] ULL ÌQ
SUH]HQW QR LXQHD GH SURJUHV úLD SLHUGXW VHPQLILFD LD &UHGLQ D
QRDVWU vQ SURJUHV vQ EHQHILFLLOH úWLLQ HL vQ FDSDFLWDWHD GH D
FRQWUROD OXPHD PRGHUQ ± DWLWXGLQL úL PRGXUL GH YLD DVRFLDWH
FXVRFLHW LOHPRGHUQH±VXQWGHS úLWH/XPHDSRVWPRGHUQ HVWH
H[WUHP GH SOXUDOLVW úL GLYHUV LQWU P vQ FRQWDFW FX QXPHURDVH
LGHL úL YDORUL GDU HOH QX SUHD DX OHJ WXU FX LVWRULD ORFXULORU vQ
FDUHWU LPúLFXLVWRULLOHQRDVWUHSHUVRQDOH
'XS FXP VXEOLQLDW 6WXDUW +DOO  Ä/XPHD QRDVWU 
HVWH SH FDOH GH D VH UHIDFH 3URGXF LD GH PDV FRQVXPXO GH
PDV PHWURSROD VWDWXO FDUH SDWURQHD] DOWH VWDWH H[WLQGHUHD
SURSULHW LL LPRELOLDUH FD úL VWDWXOQD LXQH VH DIO vQ GHFOLQ
IOH[LELOLWDWHD GLYHUVLWDWHD GLIHUHQ LHUHD úL PRELOLWDWHD FRPXQL
FDUHDGHVFHQWUDOL]DUHDúLLQWHUQD LRQDOL]DUHDVXQWvQDVFHQVLXQH
ÌQ FXUVXO DFHVWXL SURFHV SURSULLOH QRDVWUH LGHQWLW L FRQúWLLQ D
QRDVWU GH VLQH VXELHFWLYLWDWHD QRDVWU VXIHU WUDQVIRUP UL 1H
DIO PvQWURWUDQ]L LHF WUHRHU QRX ´
x)UDQFLV)XNX\DPDúLVIkUúLWXOLVWRULHL
/D SULPD YHGHUH FRQFHS LD OXL )XNX\DPD GHVSUH VIkUúLWXO
LVWRULHLSDUHFRPSOHWFRQWUDU LGHLORUIRUPXODWHGHF WUHWHRUHWL
FLHQLL SRVWPRGHUQLW LL 2SLQLLOH VDOH VH ED]HD] QX SH FRODSVXO
PRGHUQLW LL FL ÄSH WULXPIXO HL vQ vQWUHDJD OXPH VXE IRUPD


FDSLWDOLVPXOXLúLDGHPRFUD LHLOLEHUDOH´8UPDUHDU VWXUQ ULORU
GLQ GLQ &HQWUXO úL (VWXO (XURSHL D GL]ROY ULL 8QLXQLL
6RYLHWLFHúLDHYROX LHLF WUHGHPRFUD LDSOXULSDUWLW vQDOWH]RQH
OXSWHOH LGHRORJLFH DOH SHULRDGHORU DQWHULRDUH VDX vQFKHLDW
&DSLWDOLVPXO D FkúWLJDW E W OLD FX VRFLDOLVPXO GHPRFUD LD OLEH
UDO QXPDLHVWHFRQWHVWDW 6DDMXQVDVWIHOODÄFDS WXOHYROX LHL
LGHRORJLFHDRPHQLULLúLODXQLYHUVDOL]DUHDGHPRFUD LHLRFFLGHQ
WDOHFDIRUP ILQDO DJXYHUQ ULLXPDQH´
ÌQOHJ WXU FXLGHHDVIkUúLWXOXLLVWRULHLFkWúLFXFHDGHSRVW
PRGHUQLWDWHVHLPSXQHV ILPUH]HUYD L3DUHvQGRLHOQLFFDLVWRULD
V ILDMXQVODFDS WvQVHQVXOF DPHSXL]DWWRDWHDOWHUQDWLYHOHFDUH
QLVHRIHU &LQHSRDWHVSXQHFHQRLIRUPHGHRUGLQHHFRQRPLF 
SROLWLF VDXFXOWXUDO SRWDS UHDvQYLLWRU"1XSXWHPDQWLFLSDIHOXO
vQFDUHVHYDVFKLPEDOXPHDvQVHFROXOvQFDUHDPLQWUDW
6XEOLQLLQG SUHD DFFHQWXDW GLYHUVLWDWHD IUDJPHQWDUHD
SOXUDOLVPXO WHRUHWLFLHQLL SRVWPRGHUQLW LL LJQRU VDX QX DFRUG 
LPSRUWDQ D FXYHQLW IRUPHORU QRL GH LQWHJUDUH JOREDO SUREOH
PHORU FRPXQH FX FDUH VH FRQIUXQW XPDQLWDWHD ,DU DFHVWHD
QHFHVLW LQL LDWLYHJHQHUDOHvQYHGHUHDVROX LRQ ULLORU
$PHQLQ ULOH OD DGUHVD PHGLXOXL vQFRQMXU WRU DX GHYHQLW
XQHOHGLQWUHFHOHPDLJUDYHSHULFROHFXFDUHRPHQLUHDDvQFHSXW
GHMD V VH FRQIUXQWH 0DMRULWDWHD DFHVWRU DPHQLQ UL VXQW
UHDOPHQWH JOREDOH SXQkQG vQ SHULFRO LQWHJULWDWHD 7HUUHL vQ
vQWUHJXO HL 3URGXFHUHD GH PDWHULL UH]LGXDOH SROXDUHD úL
HSXL]DUHD UHVXUVHORU PLQHUDOH VXQW FHOH WUHL WLSXUL SULQFLSDOH GH
DPHQLQ ULODDGUHVDPHGLXOXLvQFRQMXU WRU'LVWUXJHUHDPHGLXOXL
vQFRQMXU WRUGHF WUHRPSURYLQHGLQGH]YROWDUHDúLU VSkQGLUHD
OD VFDU JOREDO D LQVWLWX LLORU VRFLDOH RFFLGHQWDOH RGDW FX
LPSRUWDQ D SH FDUH DFHVWHD R DFRUG FUHúWHULL HFRQRPLFH
FRQWLQXH3UHRFXSDUHDSHQWUXPHGLXOvQFRQMXU WRUVHGRYHGHúWHD
ILQXGRDURSUREOHP WHKQLF FLXQDVRFLRORJLF PDMRU 
ÌQFHUFkQG V SULYLP F WUH GHFHQLLOH FDUH XUPHD] QH
DVRFLHPRSLQLLORUFHORUFDUHFRQVLGHU F QXSXWHPDQWLFLSDGDF 

 
SHULRDGD FH YD YHQL YD IL PDUFDW GH HYROX LL VRFLDOH úL
HFRQRPLFHSDúQLFHVDXGHRPXOWLSOLFDUHDSUREOHPHORUJOREDOH
FDUH V GHS úHDVF HYHQWXDO FDSDFLWDWHD RDPHQLORU GH D OH
UH]ROYD 6H SRDWH FRQVWDWD GHMD F LQGXVWULD PRGHUQ 
WHKQRORJLD úL úWLLQ D QX VXQW vQWUX WRWXO EHQHILFH vQ FHHD FH
SULYHúWHFRQVHFLQ HOHORU
/XPHDvQFDUHWU LPHVWHPDLERJDW GHFkWRULFkQGvQDLQWH
ÌQWUHYHGHP SRVLELOLWDWHD GH D QH FRQWUROD GHVWLQXO úL GH D QH
vQGUHSWD YLD D F WUH XQ WUDL PDL EXQ úL WRWXúL OXPHD HVWH
DPHQLQ DW  GH XQ GH]DVWUX HFRQRPLF úL HFRORJLF $ IDFH R
DVHPHQHD DILUPD LH QX vQVHDPQ SURPRYDUHD XQHL DWLWXGLQL GH
GLVSHUDUHúLUHVHPQDUH'LPSRWULY $úDFXPVXEOLQLDFXGHSOLQ
WHPHL úL vQ HOHSFLXQH $QWKRQ\ *LGGHQV  ÄGDF H[LVW 
YUHXQ OXFUX SH FDUH QLO RIHU VRFLRORJLD DFHVWD HVWH SURIXQGD
FRQúWLHQWL]DUH D IDSWXOXL F RDPHQLL VXQW DXWRULL SURSULLORU ORU
LQVWLWX LL VRFLDOH ÌQ HOHJHUHD DVSHFWHORU LQFHUWH DOH VFKLPE ULL
VRFLDOHPRGHUQHQXWUHEXLHV QHvPSLHGLFHV VXV LQHPRRSWLF 
UHDOLVW úLRSWLPLVW ID GHYLLWRU´

5()(5,1 (%,%/,2*5$),&(

53DUN(:%XUJHVV,QWURGXFWLRQWRWKH6FLHQFHRI6RFLRORJ\1HZ
<RUN*UHHQZRRG3UHVV
5 3DUN 2Q 6RFLDO &RQWURO DQG &ROOHFWLYH %HKDYLRU &KLFDJR
8QLYHUVLW\RI&KLFDJR3UHVV
6HSWLPLX &KHOFHD 'LF LRQDU GH VRFLRORJLH FRRUG & W OLQ =DPILU
/D] U9O VFHDQX %XFXUHúWL(GLWXUD%DEHOS
3DWULFH0DQQ/¶DFWLRQFROOHFWLYH3DULV$UPDQG&ROLQS
'DYLG/0LOOHU,QWURGXFWLRQWR&ROOHFWLYH%HKDYLRU
3DWULFH 0DQQ /DURXVVH 'LF LRQDU GH VRFLRORJLH %XFXUHúWL (GLWXUD
8QLYHUV(QFLFORSHGLFS


-' 0F&DUWK\ 01 =DOG 5HVRXUFH 0RELOL]DWLRQ DQG 6RFLDO
0RYHPHQWV D 3DUWLDO 7KHRU\ $PHULFDQ -RXUQDO RI 6RFLRORJ\

)UDQoRLV &KD]HO 0LúF ULOH VRFLDOH vQ 7UDWDW GH VRFLRORJLH FRRUG
5D\PRQG%RXGRQ %XFXUHúWL(GLWXUD+XPDQLWDVS
$QWKRQ\*LGGHQV6RFLRORJLH%XFXUHúWL(GLWXUD$//S
S
1HLO 6PHOVHU 7KHRU\ RI &ROOHFWLYH %HKDYLRU 1HZ <RUN )UHH 3UHVV

,RDQ 0LK LOHVFX 6RFLRORJLH JHQHUDO ,DúL (GLWXUD 3ROLURP 
S
'DYLG $EHUOH 7KH 3H\RWH 5HOLJLRQ $PRQJ WKH 1DYDKR &KLFDJR
$OGLQH3UHVV
6DQGUD 'XQJDFLX 6RFLRORJLH JHQHUDO 6LQWH] %XFXUHúWL (GLWXUD
)XQGD LHL5RPkQLDGH0kLQHS
*X\ 5RFKHU ,QWURGXFWLRQ j OD VRFLRORJLH JpQpUDOH W /H
FKDQJHPHQWVRFLDO3DULV/H6HXLOS
/D] U 9O VFHDQX 'LF LRQDU GH VRFLRORJLH FRRUG & W OLQ =DPILU
/D] U9O VFHDQX %XFXUHúWL(GLWXUD%DEHOS
-HDQ %DHFKOHU /DURXVVH 'LF LRQDU GH VRFLRORJLH %XFXUHúWL (GLWXUD
8QLYHUV(QFLFORSHGLFS
%HUQDUG 9DODGH 6FKLPEDUHD VRFLDO vQ 7UDWDW GH VRFLRORJLH FRRUG
5D\PRQG%RXGRQ %XFXUHúWL(GLWXUD+XPDQLWDVS
('XUNKHLP'HODGLYLVLRQGXWUDYDLOVRFLDO3DULV38)
/0XPIRUG7HFKQLFVDQG&LYLOL]DWLRQ/RQGRQ5RXWOHGJHDQG6RQV

5 'DKUHQGRUI &ODVVHV HW FRQIOLWV GH FODVVHV GDQV OD VRFLpWp
LQGXVWULHOOH3DULV0RXWRQ
'0F&OHOODQG7KH$FKLHYLQJ6RFLHW\3ULQFHWRQ9DQ1RVWUDQG

 
3K %HVQDUG 3URWHVWDQWLVPH HW FDSLWDOLVPH /D FRQWURYHUVH
SRVWZHEHULHQQH3DULV$&ROLQ
$7RXUDLQH6RFLRORJLHGHO¶DFWLRQ3DULV/H6HXLO
-0H\QDXG1RXYHOOHVpWXGHVVXUOHVJURXSHVGHSUHVVLRQHQ)UDQFH
3DULV$&ROLQ
51LVEHW6RFLDO&KDQJHDQG+LVWRU\1HZ<RUN2[IRUG8QLYHUVLW\
3UHVV
- 6FKXPSHWHU &DSLWDOLVPH VRFLDOLVPH HW GpPRFUDWLH 3DULV 3D\RW

5 %RXGRQ /D 3ODFH GX GpVRUGUH &ULWLTXH GHV WKpRULHV GX
FKDQJHPHQWVRFLDO3DULV38)S
+ 0HQGUDV 0 )RUVp /H &KDQJHPHQW VRFLDO 7HQGDQFHV HW
SDUDGLJPHV3DULV$UPDQG&ROLQ
7+lJHUVWUDQG$0RQWH&DUOR$SSURDFKWR'LIIXVLRQ
(.DW]3/D]DUVIHOG3HUVRQDO,QIOXHQFH7KH3DUW3OD\HGE\3HRSOH
LQ WKH )ORZ RI0DVV&RPPXQLFDWLRQ*OHQFRH7KH)UHH3UHVV

0 &UR]LHU 0 )ULHGEHUJ /¶DFWHXU HW OH V\VWqPH OHV FRQWUDLQWHV GH
O¶DFWLRQFROOHFWLYH3DULV/H6HXLO
'DQLHO %HOO 7KH &RPLQJ RI 3RVW,QGXVWULDO 6RFLHW\ $ 9HQWXUH LQ
6RFLDO)RUHFDVWLQJ/RQGRQ+HLQHPDQQ
$ODLQ 7RXUDLQH 7KH 3RVW,QGXVWULDO 6RFLHW\ /RQGRQ :LOGZRRG

6WXDUW+DOO1HZ7LPHV0DU[LVP7RGD\RFWREHU
)UDQFLV)XNX\DPD7KH(QGRI+LVWRU\"