Vous êtes sur la page 1sur 95

Reed 1

Mean Girls
(Tour)
Reed 1 Mean Girls
Piccolo (Tour) 1
OVERTURE

Music by Jeff Richmond


Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

PICCOLO

U
Defiantly q = 100
3
(Timp roll)

bb 4
1

b
& bb4 ∑
A 1-3

œ œ nœ œ œ . # œ.
n œ œ œ œ n œ œ
b bbb Œ œ œ œ œœœ ∑ Ó Œ œ
& b
f 7 7

Ÿ[ >
4 5 6

n >œ n œ . œ. # >œ n œ . œ. >œ # œ . œ œ œ nœ #˙ nœ nœ .


bbb #œ œ n œ n œ. œ œ œ # œ n œ. >œ œ
b
& b nœ œ
7 7 8
(time)

G-6305/802/17-B-reh-u Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 Mean Girls
Clarinet (Tour) 1A
MEAN
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

CLARINET

#4
A la coffee house q = 103
2
& 4
1-2

3
# (Vocal) 4
&
3-6 (to 15)

# 3 poco accel.
64
45
15

& ∑
15-17 18

#5
q = 105
3 2
44
19

& 4
19-21 22-23

24
# "This is a cautionary tale..." 8
&
24-31

# 2 accel.
2 ####
&
32-33 34-35
CLARINET

.œ >œ œ. œ. œ. >
œ .
œ . >œ œ. . . œ >œ
. . . œ
[CLICK IN]

# # # # Ó ‰ œ.
q = 108 Soli
.œ œœ .
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
36

& Ó ‰ Ó ‰ Ó
f 37 3 3 38

Segue as one
39

G-6305/802/18-reh-u Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 Mean Girls
Clarinet (Tour) 2
Flute
Alto Sax IT ROARS
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

CLARINET

Buoyant, full of adventure


:
j œ .
Vamp (vocal last x) "I'm six- teen"
2 >œ œ
4 œ œ
5 [ CLICK IN ]

.
.
&4 œ . œ ‰ œ œ . ∑ œ. œ‰ J œ
P 6 7-8 >
F 9

3 . ˘
& œœœ bœ nœ Œ
10-12 13

3
bb
14 (to FLUTE)

&

14-16

FLUTE
œ œ œ œ œ œ œ. 2
b b œ. ‰ J
&
F
17 18-19

œ. œ œ . œ œ
b œ œ œ̆ œ. œ œ œ
& b œ J Œ Ó
20 21 22

6
bb
23 (Brs.)

& ∑
23-28 29 (to 33)

:
œ œ œ œ ˙ ##
b Ó
33

& b Œ œ œ.
f 34

2
## œ œ œœ≈œœ œ w
35

&
35-36 37
P 38
3
H05893/802/18-u-T-reh Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550
Reed 1 (Fl.) #2 - IT ROARS p. 2 Mean Girls (Tour)

## 3
& Ó Œ ‰ œœ
39-41 42
P
## œ . œ ‰ œ œ œ œ œ . œ ‰ œ ˙ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ œ œ œ
œ
43

& J J Ó ‰œ
Majestic 1/2x feel
44 45 46 47
F
w ˙. œ œ ˙. œ œ
## œ œ
48

&

49 50 51

## ‰ J œ œ œ . œ œ. œ œ 2
& J J œ
. œ
52 53 54-55

œ œ œ œ œ >
> . œ. œ œ œ œ
## œ œ œ œ œ
& œ œ œ œ œ ‰ J
56 57 : 68
f
69
## (to ALTO SAX) 4
&
69-72

####
rit.
## Ó >
[ CLICK OUT ] ALTO SAX Growl

& Ó ∑ # œ œ w
œ œ
73 74 75
Ffl fl fl fl 76
Íæ ƒ
2 œ. œ^ œ. œ^
[ CLICK IN ]

#### œ̆ œ̆
77 Heavier

& # Œ Œ Œ Œ
ƒ
.
77-78 79 80

>œ >œ œ >œ œ. >œ


#### Ó ‰ J Œ ‰ J Œ
81

& # Ó ≈ Ó

>œ œ. œ. ≈ œ œ œ œ̆ œ̆
82 83

#### Œ >œ >œ >œ œ œ. œ. œ. œ. œ. [ CLICK


.œ >œ >œ
OUT ]

& # ‰ ≈ Œ ≈ ≈œ
84 85 86

H05893/802/18-u-T-reh
Reed 1 (Fl.) #2 - IT ROARS p. 3 Mean Girls (Tour)

# # # # >œJ õ ‰ Œ Ó 4
87 [ CLICK IN ]

& #
88-91

# # # # œ̆ ‰ ‰ œ̆ Œ ‰ œ̆J 2 œ̆ ‰ ‰ j Œ #
& # J J J nœ œ
92
f 93-94 fl F95 (to 98)

98
#
Nervously trying to be optimistic
3 n ‰ >œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ
SOPRANO SAX

&
98-100 101
F
^j >œ œ œ œ œ̆ .
œœœ
& Ó Œ œœœ Ó
.
‰ œœœ ‰ ∑ œ ‰
102
F 103 104
f 105

(to ALTO SAX) 4 [ CLICK OUT ]


#
& Ó Ó
106-108, 108A : 109

œ̆ œ b ˘œ œ̆ œ̆ œ̆J œ
[ CLICK IN ]

# >
œ œ̆ ‰ œ̆J ‰ œ̆J ‰ J bbbb Œ b˙ œ ‰ J ‰ J ‰
ALTO SAX

& >˙ .
Í ƒ F ƒ

110 111 112 113

‰ J∆Œ
œ̆ œ̆ 2
b
& b bb Ó
114

‰ J Ó
F 115-116 117

2
bb œ œ̆ ‰ œ̆J ‰ œ̆J ‰ œ̆J Œ
˙.
&b b
118-119
F 120
Í 121

b b b >˙ œ . œ̆ ‰ œ̆ ‰ >œ ˙ œ̆ >œ œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ


& b J J J Œ ‰ JŒ ‰ ‰ ‰
122
Í 123
Í f 124
ƒ 125

>œ œ >œ >œ >œ >œ œ œ̆ . >œ


œ b œ œ b œ ≈ œ œ œ ≈ œ Jó‰
bb œ̆ . . > . œ. b œ
&b b Œ ‰JŒ ‰ ‰ Œ Ó
126
f ƒ
127 > . >128 129

H05893/802/18-u-T-reh
Reed 1 Mean Girls
Flute (Tour) 2A
IT ROARS (REPRISE)
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

2 q = 100
8
FLUTE Contemplative
bbb 4 nnnn
3

b
(Vocal)

& 4
1-2 3-10

>œ œ œ œ U̇ "I'm not"


œ œ
rit.
œ
11 FLUTE

‰ J ˙
(+Gtr, Vla.)

& ∑ Ó
Colla voce
12
f 13 14

U U
"quitting. I'm regrouping. I'll just sit..." (+Pno.)

& Ó Ó ∑ ∑
15 16 17

2 U U"within us"
& ∑ ∑
18-19 20 21


"all."

œ œ œ
(Cue only)

∑ œ œ
(Pno, Gtr, Mand.)

& œ œ Ó
P
22 23 24

T093434/802/18-reh-u-T-reh Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 Mean Girls
Piccolo (Tour) 3
Flute
Alto Sax WHERE DO YOU BELONG?
Clarinet
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

PICCOLO

8
2 Colla voce
bb 4
(Pno.)
b ∑
"My mama"

& 4
1 2-9

bb
(Tenor, Bs, Cym.) 7 rit.
U
& b Ó Œ Œ
10-16 17

œ bœ nœ œ œ œ
bb œ
œ bœ nœ œ œ
18 Grand PICCOLO
b ∑ ∑
(+Timp, Stgs)

&
f 3
19 3 3 3 20

bb
[ CLICK IN ] q = 141
œ œ œ œ œ̆J
b ‰ œœœ œœœœœœœ œœ œ œœœ œœœœœ œ ‰ Œ Ó
&
21 22 23

.
3 . œ. œ œ.
bb œ. œ
24

& b Œ
F
.œ œ. b œ.
24-26 27

3 .
bbb œ. œ
(to FLUTE)

& Œ
28-30 31

4 . œ. œ. œ̆
Swing e's
bbb œ œ œ
32

Œ œ œ nœ œ
FLUTE

& Œ Ó
F3 3
32-35 36 3 37

q = 143 .
œ. b œ. œ œœ
œ. œ. œ. 2
b bb Œ Œ
&
38
P 39 40-41

G07318/802/17-reh-u-B-reh-u Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


>œ œ.
Reed 1 (Fl.) #3 - WHERE DO YOU BELONG? p. 2 Mean Girls (Tour)

3
b ‰ J
42 "think that's hot"

&b b Ó
42-44 45
f
3 >
bbb
CLARINET

‰œœ
(to CLAR.) "oregano"

b Ó œœœœœœ
3
&
3 3 3

J. œ
œœœ œœ
46-48 49
f 50

.
œ nœ œ Œ .
‰ œj œ œ Œ Œ œ≤
&b ∑ Ó Œ œ
.
œ
. .
51 52 3 53 54

4 #œ
n œ #œ œ bœ nœ œ nœ bœ #œ #œ œ œ
ALTO SAX
(to ALTO SAX)

&b
55-58
P 59 3
ƒ60

nœ .
with Grit!
bœ . œ̆ œ̆ œ̆ œ n >œ œ. œ̆
. . . >
‰ œ ‰ #œ ‰ # œJ œ # œ
61

& ‰ ‰ Ó Œ ‰ J
62 363
P 3 64

>œ >œ œ.
∑ Œ ‰ J ‰ J ‰ J
œ œ œ. œ.
&
65 66
F 67

. . > >
œ œ̆ œ # œ œ œ̆J
#œ œ œ œ Œ n œ œ ‰ Œ Ó
3

& œ #œ œ œ
68 69 3
f 70

> >œ (to CLAR.)


3

œ œ .
œ >
œ #œ .
œ > . œ œ œ œ
.
‰ œ œœ ‰J ‰ œJ # œ œ ‰ n œJ œ œ # œ œ œ # œ œ ∆Ó
& J 3
71
F 72 73 74

75
4
& b
75-78

. œ ˙ œ
J ‰ Œ
CLARINET

& b œ. Œ ‰ œ. nœ Œ Ó Ó Œ
F 79 80 81 82

G07318/802/17-reh-u-B-reh-u
Reed 1 (Cl.) #3 - WHERE DO YOU BELONG? p. 3 Mean Girls (Tour)

œ # œ œ œ œ.
‰ J œ. œ œ œ
(to ALTO)

&b ∑ Œ Ó Œ œ Œ
83 84
F 3 85 86

4 #œ nœ b b
# œ œ # œ œ # œ
ALTO SAX

&b n #œ œ #œ œ #œ bbb
3

87-90 91
3 3 3

˘
92
bbb Œ b œ^ b œ n œ b >œ œ n œ œ. œ. n >œ b œ. Ó Œ ¿
‰ J Œ ‰ J
Drs.

b
& b Œ Œ Œ
~~
~

f 93 94 95

œ̆ > .
œ >œ œ >
œ b ˘œ œ
œœ œ œ œ > . .
b
& b
bbb ∑ Ó Œ ‰ J ‰ œJ b œ œ
96 97 98 99

>œ œ n œ. .
bbbb ∑ Œ œ œ bœ œ œ œ œ. ‰ J œ n œ. b œ. n >œ œ >œ œ̆
& b
100 101 102 103

b ˘œ œ̆
[ CLICK OUT]

. . 2
106

b œ œ
3x

& b bbb Œ Œ Œ
Vamp (jump any beat)
Π.. .. .. .. b
(to FL.)

104 105 106-107 108

œ œ . œ.
œ
110
Straight e's

œ.
FLUTE
œ. œ œ œ nœ J ‰ Œ Ó œ
& b ∑ Œ Œ
F 109
f 111 112
F
.
.œ œ œ.
&b Ó œ œ J ‰ Œ Ó ∑
113 114 115

œ̆ 2
œœ bbb
Swing Straight

&b ∑ Ó ‰ œ
116 117
f3 118-119 1
G07318/802/17-reh-u-B-reh-u
˘œ
Reed 1 (Fl.) #3 - WHERE DO YOU BELONG? p. 4 Mean Girls (Tour)

b œ b œ n
œ œ ####
bbb J ‰ Œ Ó
120 (to PICCOLO)

& ∑ Ó Œ ∑
121 : 126 127

128
#### 4
&
128-131 (to 136)

>œ >œ n >œ >


# # # # œ œ J œ œ œ J n œ œ œ J œ # œ œ œ œJ
œ œ œ œ 2
PICC.
(to ALTO SAX)

& ‰ ‰ ‰ ‰
136 137 138-139

####
q qq q : 141
2 ##
& ∑ ∑ b
139A : 139C 141-142

.
œ # œ œ. œ # œ œ. œ œ œ # >œ ‹ œ œ̆
Strut!
##
œ #œ œ œ #œ œ #œ nœ #œ œ œ œ
ALTO SAX 3 3

&
P
143 3 3 3 144 3
3 3

# # Œ œ^ # >œ # œ œ. >œ œ . >œ n œ >œ œ œ̆ Ó œ œ >œ >œ œ. >œ œ. œ^ ~~~


œ
Swing e's

‰ # œ œ n œ
& J
ƒ
~~~~~~~
145 146 3 147 148
3

> > > > > > >


œ œ œ œ œ œ œ̆ b œ œ^
# # Œ œ≤Ó Ó j
‰ #œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œj .
&
149
> 150
> . > 3 3
151 152
3

# # œ̆ j œ œ œ̆ b œ n œ œ n >œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ̆ # >œ œ.
& Œ ‰ #œ œ ‰ œ #œ œ œ #œ
153 3 154 155 156 3
3

## 4 # .
œ œ. # œ. œ.
157 Faster PICCOLO

b
(to PICCOLO)
&
157-160 161
f
G07318/802/17-reh-u-B-reh-u
>œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ̆
Reed 1 (Alto Sax) #3 - WHERE DO YOU BELONG? p. 5 Mean Girls (Tour)

3
J‰Œ Ó
&b
162-164 165
f 166

>œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ 2
œ œ̆ [Trays onstage]

&b
167 168-169

5 œ œ œ œ œ œ̆
œœ
&b Ó
170-174 175
ƒ 7
Applause Segue

G07318/802/17-reh-u-B-reh-u
Reed 1 Mean Girls
Flute (Tour) 3A
WHERE DO YOU PLAYOFF?
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

“1-2”
TACET
Bright 4
. .
Drums
Û Û Û
& b 44 Œ
1 Ens.

Πw
œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑ 2
œ ∑ 3 ∑
Segue as one

G-6305/802/17-u-B-u Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 (w/alt Clarinet) Mean Girls
Piccolo MEET THE PLASTICS (Tour) 4
Flute (9/13/19 m46-53 Move K2 into K1) (9/16/19 insert/rev m96) Music by Jeff Richmond
Alto Sax Lyrics by Nell Benjamin
Soprano Sax Orch. by John Clancy
Oboe/Clarinet
Clarinet

œ œœœœœ
PICCOLO

U œ œ œœ
œœœ
(to

b
Massive, "Bond" A tempo

& b b b b b b 44 ∑ ∑ Œ œœ
FL.)

ƒ
1 2 3 7 7

2 4
bbb b nnnnnnn
6 (Vocal)

b
& bb
4-5 6-9

4
bbbbb
10

&
10-13

2
FLUTE
U U
w
bbbb w
14 (Stgs, Crot.)

& b ∑
14-15 15A : 16 p 17

Colla voce
4 3
b
& b bbb
18 [ CLICK IN ]
(Glock)
Ó Ó
(to ALTO SAX)

18-21 22-24 25

bb bb Œ ‰ œj ˙ ‰ œj ˙
26 Harder groove ALTO SAX

&b b b ∑ ∑ Œ
27
P ƒ 28 29

4
b
&b
30-33

4
bb
(Stgs.)

&
34-37

H05893/802/17-reh-u-B-reh-u-T-reh Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 (w/alt Clarinet) #4 - MEET THE PLASTICS p. 2 Mean Girls (Tour)

> ^
bb ‰ œj ˙
38

& ∑ Œ ∑ ‰ œ œ j‰
J œ œ
39
Í> ƒ 40 41
œ

4
bb
(to SOP. SAX)

&
42-45

4
bb nn
46 Uptempo Latin Feel

&
46-49

2 j . œ. . nœ œ œ œ
œ œœ
(Bongos) Solo SOPRANO SAX

& b œ ‰ œ ‰ nœ ‰ J ‰ J Œ œœ
. œ. . J
50-51 52F 53

˘
54

& b œj ‰ Œ Ó ‰ œ̆J Œ œ̆ ‰ œ̆J ∑ ‰ œ̆ Œ Œ œ̆ ∑ ‰ # œJ Œ œ̆ ‰ œ̆J


J
55
F 56 57 58 59

2 . j œ. ‰ œ. ‰ j œ. ‰ Ó
&b œ œ ‰ œ J œ œ J
60-61 62 63

5
&b Œ ‰ œ œ̆ œ
J
64-68 69
F
(to OBOE) 4
&b
70-73

74 (K2 solo) 4
&b
74-77

H05893/802/17-reh-u-B-reh-u-T-reh (9/13/19 m46-53 Move K2 into K1) (9/16/19 insert/rev m96)


Reed 1 (w/alt Clarinet) #4 - MEET THE PLASTICS p. 3 Mean Girls (Tour)

. .
# œ nœ œ. .
80 Slightly faster

.
OBOE
.
œ œ œ œ
accel.
œ œ œ œ b œ (Vocal)
œ. œ œ.
& b #œ Œ Ó Œ
78 79 81

F p
. .
# # œ. œ.
CLARINET
œ # œ
œ œ œ œ œ œ nœ
nœ œ. .
œ. œ œ.
& Œ Ó Œ
F p
. Ÿ̇
œ . .
œ œ. œ. œ œ
&b ∑ Œ ∑ Œ œ ∑ Œ œœ bbbb
82 83 84 85 86 87

F
# œ. Ÿ̇ œ. œ. œ. œ. œ œ œ
& ∑ Œ ∑ Œ ∑ Œ œ bb
F
b
& b bb bw
88

w w
91

w
89 90

b b bw w w w
&

œ œ œ œ œ œœ
bbbb œ œ
œ œ œ Œ nœ œ œ œ œ œœ œ
93

Ó Œ
92 94

&
f3 3 3

œ œ œ œ œ œœ
3 3 3

b œ œ
œ œ œ Œ #œ œ œ œ œ œœ œ
&b Ó Œ
f3 3 3 3 3 3

œ œ œ . œ̆
œ
b œ œ . U ####
bbbb œ œ œ œ " œ
(to CLAR.)
:
96

bœ œ œ œ œ Œ ∑
95

#
3

&
98

œ . œ̆
3 3 3 (long dialogue)

b œ œ œ œ . œ U ####
b œ œ œ œ "œ œ œ
(to CLAR.)

b œ œ Œ ∑
3

& bœ #
3 3 3

H05893/802/17-reh-u-B-reh-u-T-reh (9/13/19 m46-53 Move K2 into K1) (9/16/19 insert/rev m96)


Reed 1 (w/alt Clarinet) #4 - MEET THE PLASTICS p. 4 Mean Girls (Tour)
Light & Classy

# # # #"privacy?"
99
4x (vocal last x)

& # .. Œ # œ œ œ .. Œ œ œ œ Œ
"we never"
Œ
CLARINET

œ. œ. œ. œ. œ œ.
P. . . . . . 100 101 102 .
#### Œ ‰ jœ œ œ œ Œ Œ œ œ nœ
& # œ. œ. œ. œ . . . . œ. œ. œ. . . .
103 104 105 106

# # # # Œ œ n œ œ. Œ œ n œ # œ. 2 ###
& #
107
F 108 109-110

# # # Œ œ n œ. œ. Œ œ # œ. Œ Œ œ. .
œ. # œ. œ. œ. œ œ bbbbb
111

&
112 113 114 (to 117)

7
bbb bbbb
117 poco a poco accel. accel.
b ∑
(+Drs.)
& b
117-123 124

>œ œ . .
ALTO

>œ œ œ. > . >œ œ.


Faster, Swing
œ œ > . >œ œ.
125

b b Œ Œ œ bœ ‰ J ‰ J Œ bœ nœ ‰ J
&b b ‰ J
f
>œ~~~~~~~~~~~~
126 127 128

˙. 3
b b
&b b ‰ J
129 130-132

>œ >œ >œ >œ


bbbb
(a cappella)

∑ Œ Œ Œ Œ
"No, really, say it, say"

&
.
133 134 135

b œ œ œ œ œ .œ >œ ˙ >œ œ^
& b bb ‰ J
œ œ
Œ Ó Ó Œ
~~~

136 137 138 139


ƒ
Near segue

H05893/802/17-reh-u-B-reh-u-T-reh (9/13/19 m46-53 Move K2 into K1) (9/16/19 insert/rev m96)


Reed 1 Mean Girls
Clarinet (Tour) 4A
Flute
PINK SHIRT
(9/24/19 cut 28-29, Rd 2 Cl. p-up to m27)
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

j œ . . j
CLARINET

#### # 4 j . . .
Moderately

& # 4 ∑ ‰ œ ‰ œj # œ œ œ ‰ ∑ ‰ œ ‰ J #œ œ œ ‰
. J . .
1 2
P 3 4

#### # 2 .
œ .. # # # # #
Vamp (cut on cue)

& # .. Œ œ Œ œ ‰ J ‰ œJ ˙
5-6 7
. . 8 (to 16)

#### 2 6
Slightly faster
##
16
(K1, HH q 's) (Clar.)

& #
16-17 18-23 (to 26)

26
## 2
&
26-27 (to 30)
FLUTE
U
## 1
Vamp
n 4
Slower
œ b œ n œ œ œ b˙
4 .. Œ .. n 4 œ œ b œ n œ
(Cl.)

5

& nœ
30 31 32 5
F

G-6305/802/18-u-T Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 Mean Girls
Flute (Tour) 5
Clarinet
Soprano Sax STUPID WITH LOVE
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

FLUTE

b4
Colla voce
2 (Stgs. pizz.) œ
b
& 4 ∑ Ó Œ
1-2 3 4
P
b 3 U U
nn
"ran fast" (dialogue)

& b Ó Ó
5-7 8

8A (Kbd. 3) 3 œ (to CLAR.)

& Ó Œ
8A-8C 8D
P
3 U
In tempo

Ó Ó
"By thir-"
&
8E-8G 8H (to 9)
[CLICK IN]
9 African feel
- teen" 8
&
9-16

17 (Stgs, Gtr. 2) 8 ##
&
17-24

V.S.

G06960/G-6305/802/17-reh-u-B-reh-u Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 (Cl.) #5 - STUPID WITH LOVE p. 2 Mean Girls (Tour)

# # œ. œ œ œ œ œ. œ. œ. . .
CLARINET

œ j
œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ
25

& ‰ J . .
F 26

## 3 >œ . œ œ œ. œ.
& ‰ J œ œ
27-29 30
f
## 3 œœ w
&
31-33 34
P
# # Œ ‰ œ œ œ. œ œ œ. > œ œ. œ œ. œ
j >œ œ.
‰ œJ
35

& J Œ ‰ J Ó
F 36 37 38

## 2 >œ . . œ. ˙
œ œ œœ
"And I'm"

& œ œ ∑
39-40 41 42
f 43

## Ó > . >œ œ œ œ̆J œ̆ >œ œ œ


‰ œJ œ œ Ó œ
44

& ‰ J ‰ Œ Ó Ó ‰ J œ
F fl 45 46 47

## œ œ œ œ œ. œ ˙ œ ˙
& ∑ Ó J œ. œ œ
48 49 50 51

## 2
&
52-53

## œ œ . œ œ œ. ≈ œ̆ œ̆ œ̆
œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ Ó
54

& ∑
F
55 56 57
f
G06960/G-6305/802/17-reh-u-B-reh-u
Reed 1 (Cl.) #5 - STUPID WITH LOVE p. 3 Mean Girls (Tour)

> > > > > >


# # œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ > œ >œ œ œ œ
≈ ≈ ≈ ≈ œ œ œ œ ‰

& œ. œ. œ. œ. œ. œ. . œ œ . . J
58
. .
59 60

# # (to SOP. SAX) 3 n œ b œb œ œ œ


Œ b œn œ œ œ œœ bbb
SOPRANO SAX

&
61-63
f 5 5
64

^
œ
œ̆ œ̆ ó
short

b > n œ œ̆ ≈
‰ b œJ ‰ J ‰ œ̆ ‰ œ̆
65 fall

&b b Ó Ó ∑ Ó
f 66 67 68

> 2
& bbb ∑ Ó ‰ œJ œ œ̆
69 70 71-72

b œ̆ ‰ >œ œ œ̆ œ̆ ‰ >œ œ œ^
&b b Ó ‰ Œ Ó œ̆
Œ ‰ J ‰ õŒ Ó
73

f 74 75 76

œ̆ > œ. >œ >œ œ œ. >œ œ. >œ œ. œ̆ œ̆ >œ œ œ. >œ > œ^


b
&b b J ‰ œ ‰ J ‰ J ‰JJ‰Œ œ ‰J‰J œñ
ƒ77 78 79 80

Applause
Segue

G06960/G-6305/802/17-reh-u-B-reh-u
Reed 1 Mean Girls
Soprano Sax (Tour) 5A
Clarinet
PINK PRISON PARTY
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

SOPRANO SAX

j ####
In tempo, African feel
4 ‰ j
.
& 4 œ œ >œ ˙ œ . œ ‰ >œ ˙
f1
Í 2

8
molto rit.
#### U
3 Suddenly classical


CLARINET

& œ œ œ œ œ œ œ œ
(to CLAR.)

3-10 11
P 12

T-03434/802/17-B-u-T-reh Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 Mean Girls
Flute (Tour) 6
Piccolo APEX PREDATOR
Clarinet (9/10/19 - insert 69A) (9/13/19 m118-125D swap K1/K2)
Soprano Sax
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

(Tacet until m.72)


[ CLICK IN ]
Smoothly
8
FLUTE

b b b b 4 (K1: Pno, K2: Pad) b


& b4
1-8 (to 21)

3 4
[ CLICK OUT ] [ CLICK IN ]
21 Vamp (vocal last x)

& b .. ..
(+Gtr. 2)

(Gtr. 1) "pink"

22-24 25-28

"All their eyes..." 8


&b
29-36

8
bbbbbb
37 Heavy rock feel

&b
(+Bs.)

. > . >
37-44
>
> œ
˙ œ œ œ œ œ ˙. œ œ. j œ. j
bbb b
45 Ens.
œ ˙ œ ˙
b
& b
∑ 46
∑ 47
∑ 48
∑ (to 57)

8
(Dialogue)

bbb b
57

b
(Stgs, Shaker)

& b
57-64

7
bbb b
(K2: Syn.Lead)

b
& b
65-68, : 68A-68C

5
bbb b
68D

b
& b
68D, : 69, 69A, : 70-71
(play):
G-6960/802/17-B-reh-u-T Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550

Reed 1 (Fl.) #6 - APEX PREDATOR p. 2 Mean Girls (Tour)

>˙ . .
œ œ œ # n ˘œ œ̆ n ˘œ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆
Light, but with determination
>œ œ œ
flutter...

bbb b æ œ
FLUTE

b
& b ‰ J ‰ J
72
f 72A 72B (to 73)

73
#
"At the watering hole..."
8
&
73-80

>œ œ œ. >œ œ. >œ œ.


# Œ >œ œ œ. Ó Œ Ó Œ œ Ó Œ œ Ó
&
F
œ^ œ
81 82 83 84

# 3 œ
& Ó Œ ‰
85-87 88
ƒ^ 3
2 œœ
# œ Œ Ó œ
89 Heavy rock feel

& Ó Œ ‰
90-91 92
f3
# œ 3
bbbb
(to PICC.)

& Œ Ó

œœœœœ
93 94-96 (to 112)

œ œ 2
bbb œœœ œœœ
112 PICCOLO

& b ∑ Œ A œ œ
ƒ 7 113 7
Ÿ[ 114-115

>œ œ œ. >œ
. . . >œ œ œ œ œ œ œ #˙ n >œ n œ .
bbb œ œ œ œ œ œ œœ # œ n œ. >œ œ (to CLAR.)
& b nœ œ bbb
116 7 : 117B (to 118)

3
b
118 [ CLICK OUT ] CLARINET

&b b b
œ.
n˙ Œ
118-120 121
P
2 #
j‰ j‰
&b ‰ j
œ œ œ œ
n˙ Œ
122-123 124 œ œ. . . . . 125

G-6960/802/17-B-reh-u-T (9/10/19 - insert 69A) (9/13/19 m118-125D swap K1/K2)


Reed 1 (Cl.) #6 - APEX PREDATOR p. 3 Mean Girls (Tour)
[ CLICK IN ]

# w U
Dictated A tempo
w w
125A

& œ ˙.
# ∑
(to SOP. SAX)

.
p 125B 125C 125D : 125F (to 138)

# ˘ ˘ Œ ˘ ˘ Œ ˘ ˘ Œ ˘ ˘ Œ
138 Stgs, Rhy.
Ó Ó Ó Ó
& Û Û

Û Û

Û Û

Û Û

139 140 141

# 4
&
142-145

# (Timp. q 's) 2
‰ œj ˙ . j
(Dr. fill) SOP. SAX
Ó Œ
& œ ‰
146-147 148
Í> 149
ƒ
150
# œ̆ œ̆ œ 2
∑ Œ ‰ Œ
like trumpets....

&
151
ƒ 152-153

# œ̆ œ̆ œ 2
& ∑ Œ ‰ Œ
154 155 156-157

# ˘ ˘ Œ ˘ ˘ Œ ˘ ˘ Œ ˘ ˘ Œ ˘ ˘ Œ ˘ ˘ Œ
158 Rhy.

& Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û
∑ 159
∑ 160

# j >
œ ‰ #˙ . œ. œ. œ. œ. œ. œ. >œ ‰ Œ Ó
œ ‰ Œ
& >˙ . J J
Fp 161
Fp 162
f 163 164

œ >œ
# jœ j jœ j œ œœ œ œ œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ J ‰ Œ Ó
fl fl fl > ƒ
F 165 166 167

Applause Segue
G-6960/802/17-B-reh-u-T (9/10/19 - insert 69A) (9/13/19 m118-125D swap K1/K2)
Reed 1 Mean Girls
Flute (Tour) 6A
APEX PLAYOFF
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin

TACET
Orch. by John Clancy

#4
A la Apex
2 rall.
U
& 4 ∑ ∑
1-2 3 4

G-6305/802/18-u Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 (w/Alt. Clarinet) Mean Girls
Oboe/Clarinet (Tour) 7
Flute
WHAT'S WRONG WITH ME?
(9/23/19 Kbd. swaps)
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

OBOE

Anxious waltz
4
& 34
1-4

5 (Vocal) 8
&
5-12

4
&
13-16

"listen..." 4
&
17-20

21 (Stgs. pizz, K3,


5 Cl.
œ
G1, Crotales)
œ
& ∑ œ ˙.
∑ ˙.

21-25 26 27 28

29
8
&
29-36

3 4
&
37-39 40-43

V.S.

G06960/802/17-reh-u-B-reh-u-T-reh Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 (w/Alt. Clarinet) #7 - WHAT'S WRONG WITH ME? p. 2 Mean Girls (Tour)

œ œ œ œ
Œ Œ œ œ ˙.
44 OBOE 46 49

∑ ˙. Œ Œ œ
Solo

&
45 47 48

F3
CLARINET Solo œ œ
## ∑ Œ Œ œ ˙. ˙. Œ Œ œ œ œ œ
&
F3
˙. ˙.
51
50

& Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙
52 53 54 55

˙.
p
## ˙ . ˙.
& Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ ˙.
p

œ ˙.
56

& ∑ Œ œ œ ˙
57 58 59

## œ ˙.
& ∑ Œ œ œ ˙

60 (to FLUTE) 3 FLUTE


œ œ œ œ
& Œ
60-62 63
F f (to 87)

œ œ
œ œ ˙ œ œ œ bœ . bœ œ bœ bœ bœ œ
J œ
87

& œ
2 88 89 90

.
& ˙
(to OBOE)

˙. ˙. ∑
91 92 93
π 94

G06960/802/17-reh-u-B-reh-u-T-reh (9/23/19 Kbd. swaps)


Reed 1 (w/Alt. Clarinet) #7 - WHAT'S WRONG WITH ME? p. 3 Mean Girls (Tour)

95 "What's wrong..." 3 OBOE


Œ Œ œ œ œ
98 3
&
95-97
P
## 3
Œ Œ œ œ œ
CLARINET 3

&
P

˙.
99 102

& ˙. ˙. ˙.
100 101

## ˙. ˙.
& ˙. ˙.

rall. poco a poco


U̇.
œ œ œ œ
˙ ˙. ˙
103

Œ
104 105 106 107

&
p

dim.

œ œ œ œ .
## Œ ˙ ˙. ˙
&
dim. p
Applause Segue

G06960/802/17-reh-u-B-reh-u-T-reh (9/23/19 Kbd. swaps)


Reed 1 Mean Girls
(Tour) 7A
THOSE BITCHES
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

TACET
bb 4
Light
3 œ œ œ
Cl, K1

b
& 4 Ó ‰ J
1-3 4
P

b bb ˙ ‰ œJ œ œ ˙ ‰ œJ œ œ w œ. U̇
& œ
J
5 6 7 8

Near segue

T-03434/802/17-u-B-u Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 Mean Girls
Clarinet 7B
PRETENDING TO LIKE REGINA
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

CLARINET

Sneaky

# œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œj ‰ Ó
U
Stgs. pizz. rit.
4 œ Œ bœ œ œ Ó J ∑ Ó Ó
&4 ∑ .
1 2
P 3 4 5

Near segue

G-6305/802/18-reh-u Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 Mean Girls
Clarinet (Tour) 8
Flute OCTOBER THIRD

Music by Jeff Richmond


Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

CLARINET

#4
Colla voce
3 U
Ó.
"Thanks."

& 4 Œ
1-3 4

# 2 (Stgs.) 2 "I find the"

&
5-6 7-8

# w U U "I just get"


˙.
9 CLARINET

& Œ ˙ ˙ ˙ Ó
F 10 11 12

13
#
In tempo q = 122
4
&
(+Drs, Shaker)

13-16

(Scene)
# œ œ œ œ œ œ œ U U U U U ##
Slight rit. (to FLUTE) 21 (K3)

& œ ∑ ∑ Ó Œ Œ
17 18 19 20 (to 25)

6 n n Œ ‰ j œ œ œ œ̆ ‰ œ œ œ œ̆ Œ
African feel
## .
25 FLUTE

..
Vamp (vocal last x)

& . ∑ œ.
26-31 32
f 3 3 33

Applause Segue

G-6305/802/17-u-B-reh-u Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 Mean Girls
Flute (Tour) 9
Alto Sax SEXY
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Anthemic, like a

œ œ œ œ œ. œ . 5
Orch. by John Clancy

U
FLUTE school assembly

b w
rit. Colla voce

& b b 44
3

J ∑
1
F 2 3-7 8

Anthemic, like a school


œ œ œ œ œ. œ . 7 U
assembly, again rit.
b w
Colla voce
24
9 11

&b b J Ó Ó
(to ALTO SAX)

F 10 11-17 18

4
[ Click “1-2” ]

bb 2 b b b b b b 44
Sexy pop 20 (+K1,K2,Bs,Gtr1)
b
& 4 ∑
(Drs.)

19 20-23

8
b nnnnnn
& b bbbb
24 (Vocal)

24-31
(w/Tenor, Brs, K1)

œ̆ œ̆ bbb
32 ALTO SAX

& œ #œ Œ ∑ œ #œ Œ ∑
f 33 34 35

8
bbb nnn
36

&
36-43

œ #œ œ̆
(w/Tenor, Brs, K1)

œ #œ œ̆
44

& Œ ∑ Œ ∑
f 45 46 47

> >œ œ. œ̆ œ̆
& Ó Œ ‰ œJ œ . œ̆ ‰ œ̆ Œ ∑ Œ ‰ J ‰ J
J J
48
Í 49
f 50 51

2 >
Ó Œ ‰ # œJ ˙ . # œ. œ. # >œ ‰ Œ Ó
& J
52-53 54
Í 55 56
3
E-1583/802/17-reh-u-B-reh-u Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550
Reed 1 (Alto) #9 - SEXY p. 2 Mean Girls (Tour)

57
3 >œ œ b >œ œ
& Œ ‰ J
57-59 60

3
& œ̆ Œ Ó
61 62-64

4
[Ens. TACET]

U
Vamp (cut on cue)

bbb
65 "I did it!!!"

.. ∑ .. ∑
(Perc: Claps)

&
65-68 69 70

bb >
œ >
œ n >œ œ 72
œ̆ >œ œ œ. œ. œ̆ œ̆ œ
& b ∑ Ó ‰J ∑ Œ ‰
f
71
ƒ 73 74 75

bb œ̆ œ̆ œ̆ >œ œ. >œ œ. >œ œ̆ œ̆ œ̆


& b ∑ ‰ J ‰ J ‰ J Œ ∑ nnn
76 77 78 79 (to 88)

>œ œ b œ. . . >œ ˙ . ^ > œ b >œ œ # œ.


‰ b œJ ˙
88

& œ b œ œ œ œ Ó Œ
. . œ.
Í 89 90
Í 91
f
>œ >œ >~~~~
œ. 2
& ∑ ‰ J ‰ J ‰
92 93 94-95

>œ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆
>. j > . b >œ œ J
& œ
b œ œ. œ œ J Œ Ó Œ ‰ ‰ J
96
> J 97 98 99

œ̆ œ̆ œ^
Œ Ó
(Drs.)
∑ œ #œ Œ Ó Œ
&
100 101 102
ƒ 103

E-1583/802/17-reh-u-B-reh-u
Reed 1 Mean Girls
Flute (Tour) 10
Piccolo
SOMEONE GETS HURT
(9/24/19 swap K1 & K3 1-12)
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy
FLUTE

4
[CLICK IN]

## 4
Sultry

& 4
œ #œ
1-4

œ œ
## ˙ œ œ #œ
5 FLUTE (to PICC.) PICCOLO

& ∑ Ó æ ∑ Ó Œ
œ̆
6
p 7 8
f 7

## J ‰ Œ 3
& Ó
9 10-12

13
## 8
&
13-20 1

T-03434/802/18-B-reh-u-T-reh Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


>œ œ œ. >œ œ >œ œ
Reed 1 (Fl.) #10 - SOMEONE GETS HURT p. 2 Mean Girls (Tour)

## œ œ #œ #œ w œ œ #œ œ œ
œ œ
21

& ∑ Ó Œ œœ œ
ƒ
22 23 24 7

3 œ œ œ #œ
## œ œ #œ
25

& Ó Œ
œ̆
25-27 28 7

## J (to FLUTE) 3
& ‰ Œ Ó
29 30-32

3 œ œ # œ œ œ
## œ
‰ œJ œ œ ‰ œJ œ œ ‰ J œ
33 FLUTE

&
33-35 36
P 37
f
3 œ œ œ œ œœ
## œ
24 44 Ó œ #œ œ œ œ œ œ bbb
38

& ∑ ∑
38-40 41 42 43 7

˙
7

œ œ 6
w
bbb
44 (to PICC.)

&
f 45 46-51

œ œ œ œ œ œ̆ >œ œ . >œ œ >œ œ . œ œ >œ œ . œ œ


52
b œ œ n œ
PICCOLO
œ œ
J‰ ≈ œ œ œ ≈ œ ≈ œ 2
&b b ∑ Ó Œ 4
ƒ >œ
> > n œ
53 54 55

> œ œ n œ œ œ
n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œnœ#œ nœ œbœbœnœ
bb 2 ∑ 4 ∑
" 'Til someone gets hurt"

b
& 4 4 ŒÓ
56
f 57 58
ƒ 59

Applause segue

T-03434/802/18-B-reh-u-T-reh (9/24/19 swap K1 & K3 1-12)


Reed 1 Mean Girls
Piccolo (Tour) 10A
NOOOO!
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

PICCOLO

“3-4” [CLICK IN ]

b b b 4 ..
Frantic 1

& b 4 ∑ .. ∑
Ÿ Ÿ~~ Ÿ~~~~~
n œ œ b >œ œ nŸ~~~~
A

>
œ . > >œ œ b >œ œ n œ b œ
b n œ b œ œ b œ œ n œ >œ
b J
2

& b b .. .. J ‰ Œ Ó
3 5 5 4

T-03434/802/17-reh-B-u Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 (w/Alt. Clarinet) Mean Girls
Alto Sax (Tour) 11
Oboe/Clarinet
Clarinet
REVENGE PARTY Music by Jeff Richmond
(9/6/19) Lyrics by Nell Benjamin
Flute Orch. by John Clancy

A la Jim
Steinman q = 150

7
ALTO SAX
:
4
18 Vamp (vocal last x) [ CLICK IN ]

& b 4 .. ∑ ..
19-25

6
Œ ‰ n œj w
(Bari Sax) ALTO SAX

&b Ó œ Œ Ó
"Now that's a party!"

> fl
Í
26-31 32 34
33

3 > œ œ. > œ œ. 3
35

&b ‰ œJ ‰ œJ Ó œ #œ
35-37 38
f 39-41 42

7
43
(Dialogue) [ CLICK OUT ]

&b ∑
(to OBOE)

43-49 50
3

H05893/802/18-B-reh-u/G-6305/802/19-reh Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 (w/Alt. Clarinet) #11 - REVENGE PARTY p. 2 Mean Girls (Tour)

3 . œ nœ
bbbb Ó œ
50A 50D OBOE

&b ‰ J
(Tri, Cl, K1: Stgs.)

50A-50C
P
3 CLARINET .

& bb Ó ‰ œJ œ # œ
P
[ CLICK IN ]

bb w w . .
œ œ œ œ œ
(to 50K)

œ
50F
50E

b ∑ b
(to ALTO)

& b
50G 50K (to 96)

w w . .
& bb œ œ œ œ œ œ

>œ n >œ 2 >œ œ œ. œ̆ >œ


ALTO SAX

n ≤
96

&b Ó Œ ‰ J
f 97-98 99

5
bb
(to CLAR.)

&b
100-104 (to 132)

b >œ > œ > >œ œ œ. >œ .


CLARINET
˙ ˙
132

&b bœ ‰ œ œ ‰Jœœœ œœœ ∑ œœœ


J .
ƒ 133 134
sub. p 135 136

2 . œ œ . .
& bb ‰ Jœ œ œ œ œ
137-138 139
p
[ CLICK OUT ]

bb .. .. b
(to ALTO)
Œ Ó ∑ ∑
4x
& œ.
140 141 : 148

H05893/802/18-B-reh-u/G-6305/802/19-reh (9/6/19)
Reed 1 (w/Alt. Clarinet) #11 - REVENGE PARTY p. 3 Mean Girls (Tour)
[ CLICK IN ]

>œ # >œ >œ


# >œ . œ. œ. œ >œ œ.
ALTO SAX

&b J J J œ
f 149 150 (to 174)

174
>œ œ. 3
&b Ó Œ
175-177

>œ 2
&b Œ õ Ó
178 179-180

3 œ. œ œ̆ œ̆
‰ J
181

&b Œ ‰ J
>œ >œ >œ >œ
181-183 184

˘ >œ ˙ . œ
&b Ó ‰ œ̆J ‰ n œ Ó Œ ‰ J J ‰ ‰ J Œ bbbb
J
185 186
Í 187 188
ƒ (to 209)

6 2
bbbb
209
(to FLUTE) (K2:Stgs.)

&
209-214 215-216

4 4
bbbb bbbbbbb
216A (+Clar.)

&
216A-216D 216E, 216J-216L (to 216Q)

˙ ˙
[ CLICK OUT ]

b ˙ ˙ nw w
& b bbbbb
216Q FLUTE

P 216R 216S 216T (to 216Y)

U
Dictated
U U
b bb ˙
n U
b
& bb b ˙ n˙ n˙ bbbb
216Y
p 216Z (to 248)

6 U
Freely A tempo
b
(to ALTO)

& b bb
248

∑ ∑
(Vocal) (+K1, Bs, Drs.)

248-253 254 255

H05893/802/18-B-reh-u/G-6305/802/19-reh (9/6/19)
Reed 1 (w/Alt. Clarinet) #11 - REVENGE PARTY p. 4 Mean Girls (Tour)

b 4
& b bb
256 [ CLICK IN ]

256-259

>œ œ. œ̆ # >œ
ALTO SAX

bbbb
K2, G2
∑ ∑ ∑ b Œ ‰J ∑ #
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
260
. . . . . . . 261 . . . . . . .262 . . . . . . . . 263 f 264

265
# œ̆ >œ œ̆ 2
& Œ Œ
266-267

>œ ˙ . œ >œ >œ >œ >œ


# Ó œ̆ ˘œ J ‰ ‰ J Œ ####
& #
‰ J ‰ J Ó Œ ‰ J #
268 269 270 271

272
#### 6
& #
272-277

#### 2 nnnn
# w œ̆ Œ Ó n
&
278
Í 279
f 280-281

2 n >œ >œ œ œ
[ CLICK OUT ]

.. b b U
282 Vamp (cut on cue) (vuota)

& J‰ ‰JŒ .. ∑ ∑
282-283 284
ƒ 285 286

4
[ CLICK IN ]

b
287

& b .. ..
(K's, Bs, Drs.)

287-290

4 2
[ CLICK OUT ]

b
Vamp (cut on cue)

& b .. .. .. ..
291-294 295-296

H05893/802/18-B-reh-u/G-6305/802/19-reh (9/6/19)
Reed 1 (w/Alt. Clarinet) #11 - REVENGE PARTY p. 5 Mean Girls (Tour)

U n ˘œ œ̆ œ̆ œ̆ œ^
[ CLICK IN ] "It's a re-"

bb
(vuota)

∑ ∑ Œ b
(Rhy.)

&
297 298 299
f
>œ œ œ̆ 2 > >
‰ œ œ œ̆ ‰ œ œ œ̆
300

&b Œ Œ
J J
301-302 303

œ 2
&b Œ ≤ Ó
304 305-306

>œ œ œ̆ >œ œ œ̆ .œ >œ œ. b >œ œ. >œ >œ œ. œ̆ n œ


œ̆ ≤
307

b ‰
J ‰J
& ∑ ‰J ‰J ∑ ‰J ∑
308 309 310 311 312

>
w œ œ̆ œ. >œ œ̆ ^
œ
œ̆ œ̆
&b Ó J ‰ J ∆ Œ Ó
Í 313 314 315
ƒ 316
Applause Segue

H05893/802/18-B-reh-u/G-6305/802/19-reh (9/6/19)
Reed 1 Mean Girls
(Tour) 11A
A REVENGE PLAYOFF
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

TACET

>
[CLICK IN]
> > > ˘
>j . > > œ
Tenor
q = 150
˙ œ œ œ œ ˙ œ œ
4 Ó ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó
2

&b 4 œ œ
1
∑ ∑ 3
∑ 4
∑ 5

G-6305/802/17-reh-B Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 Mean Girls
Flute (Tour) 11B
KISSING IN THE RAIN
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

FLUTE


œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ
Swing e's
#4 œ
& 4 œ. œ œ
J
J
f 1 2

G-6305/802/18-u Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 Mean Girls
Clarinet (Tour) 12
SOCIAL MEDIA ETHICS
Music by Jeff Richmond
CLARINET Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

## 4 .
Mischievous
2
..
(Sleighbells q 's)

& 4 .
1-2

3
##
(Cl, K2: pizz.) 5 Vamp

& .. ∑ ..
3-7 8

## 4 #
.. # # # # 44
Vamp
24 .. ∑
&
9-12 13

#### 4
14 Slightly brighter, with adoration
(K1, Tri. q 's) 2
& #4
14-15

# # # # Cl. 2œ #œ ∑ ∑ ∑ ##
CLARINET

& # œ œ œ œ
. . ‰
œ J
.
‰ œ œ
J . ˙ w œ œ ˙
16
p 17 18 19
p (to 23)

## 3
nœ œ
23 (K3: Vln.)

& œ œ ˙
23-25 26

##
Vamp
œ œ œ œ 2 .. 44
& œ
. œ. ‰ œ
.
œ œ
J œ œ 4 .. ˙
27 28
: 30
2
## 4 " #####
31 (Flugel)

& 4
31-32

33
####
Slower
3 (Cl.)
U
molto rall.
U
& # Ó Ó ∑ Ó Ó
33-35 36 37 38

G-6305/802/17-reh-u-B-reh-u-reh Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 Mean Girls
Piccolo (Tour) 12A
CADY POUNCES
(Tour Reh: cut A-E)
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

PICCOLO

œ œ nœ œ œ
bbb 4 œ nœ œ œ œ œ
Defiantly
b
& b4 ∑ Œ œ œ œ œ
1 2
f 7 7

Ÿ̇ { >
>œ œ œ. œ. >œ œ œ. œ. >œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ .
b n œ œ. >œ œ
& b bbb œ œ œ
3 7 4

G-6305/802/17-B-u-T-reh Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 Mean Girls
Flute (Tour) 13
Alto Sax
Piccolo FEARLESS
(9/16/19 rev vox 166-169; rev all 170 to end) (9/20/19 mm82-85 use B'way ver)
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

FLUTE

#4
Colla voce 2 (Vocal) 8
& 4 ∑
1 2-9

4
q = 148

#
[CLICK IN]

&
10-13

# (+Cl, K1, Bs.) 4


&
14-17

3 œ œ œœ 2
FLUTE

# œœœ
18 (+Djembe) Soli

& œ
18-20
F
21 22-23

œ œ
# œ œ œ J œ œ ˙ œ ‰ Œ
2
& J J
24 25 26-27

28
# 8
&
28-35

# 8
&
36-43

T-03434/H05893/802/18-reh-u-B-reh-u-T-reh Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


>
Reed 1 (Fl.) #13 - FEARLESS - p.2 Mean Girls (Tour)

œ. j œ w
w œ œ
#
Vln.
w
44

& ∑ ∑ ∑ ∑
45 46 47

œ. j ˘ ˘ ˘ ˘
w œ œ
#
bb
w œ œœ œœ œœ œœ
& ∑ ∑ ∑ ∑
48 49 50 51

. >œ
6 >œ . >œ œ œ #
bb J‰ Œ Ó
52

& Œ œ œ
52-57 58 59

60
# (+Djembe) 8
& C
60-67

2 >œ >œ >œ


#C
(q = q)
œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ
J
67A

& Œ ‰
67A-67B 67C
f 67D

2 œ œ œ œ œ œ w
# Ó œœ
&
67E-67F 67G 67H

3 . œ.
œ
# œ nœ
67I

& Ó
67I-67K 67L

œ. œ œ 2
# J œ ˙
& ˙
67M 67N 67O-67P

# 2 rall.
2 ####
&
67Q-67R 67S-67T (to 82)

T-03434/H05893/802/18-reh-u-B-reh-u-T-reh (9/16/19 rev vox 166-169; rev all 170 to end) (9/20/19 mm82-85 use B'way ver)
>œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ
Reed 1 (Fl.) #13 - FEARLESS - p.3 Mean Girls (Tour)

#### œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
q = 144

œ œ œ œ œ œ œ œ
82

&
ƒ
>œ >œ >œ
83 84

œ œ
# # # # œ œ œ œ J (to‰ ALTO) 3
& Œ
85 86-88

#### œ . œ œ. œ œ. œ ˙ n œ œ # œ œ œ̆ n ˘œ ####
b
ALTO SAX

& ∑ b bbb J J J
89
Í 90 : 91 93 (to 106)

#### n˙ ˘œ >œ ˙ > œ œ. n œ œ œ œ n œ œ >œ œ. >œ


106

& ‰ œ̆ # ‰ œ œ
J J
ƒ 107 108 109

#### ˙ # >œ ˙ n œ . œ œ.
œ œ œ. œ. >œ
& ‰ œ̆ œ̆ Ó ∑
110
J 111 112 113

œ̆ . ^
œ
#### œ .
& ‰ Ó Ó Œ¬ ‰ œJ œ œ ∆ Œ ∑
114 115 116 117

>œ œ n œ. # œ œ # œ. œ. n ˘œ œ̆ œ̆ >œ œ n œ œ œ. œ œ. . to>œ FL!)


(V.S.

#### œ
& ∑ ‰ J ‰ J
118 119 120 121 (to 132)

#### (to FLUTE) 2


&
œ. œ. >œ
132-133 (to 136)

# # # # œ œ # œ œ œJ œ œJ œ œ œ ˙ œ œ œ J
œ œ œ œ œ œ œ œ
136 FLUTE

& J
f ˘ q = 136
˙ œ. œ. >œ rall.
w n œ
137 138 139

w œ œ œ œ
#### œ œ œ œ n n n 4 J (to ALTO)
‰J œ
144

& Ó œ œ n 4 ‰Œ Ó
140 141 142 143 11 5
T-03434/H05893/802/18-reh-u-B-reh-u-T-reh (9/16/19 rev vox 166-169; rev all 170 to end) (9/20/19 mm82-85 use B'way ver)
Reed 1 (Alto) #13 - FEARLESS - p.4 Mean Girls (Tour)

5 ###
&
145-149

### œ . œ œ. œ œ. j > œ œ œ #### #


Œ ˙.
ALTO SAX

& J J œ ˙ œ #
F
150 151 152
Í 153

# # # # # œ̆J œ̆ œ̆
154

& # ‰ Œ Ó Ó ‰ J J ‰ œ̆ ‰ Œ Ó
J
f 155 156

2 >œ œ œ. œ̆ œ̆
#### # ˙.
& # Œ ∑ ‰J bbb
157-158 159
Í 160 161
ƒ

bb Œ b œ. n ˙ œ. ˙
‰ J ‰ J
162

& b ∑ Œ ∑
163 164 165

>œ œ. œ. >œ œ
>œ ˙ . >œ >œ >œ
b œ ‰ Ó
&b b Ó Œ ‰ J J
166
Í 167 168
f 169

>
œ œ >
œ œ b >œ . œ̆ œ̆ œ^ œ^
b b >œ >œ œ j j b >œ . J J
& b œ œœ œ œ Ó
> > > > > >œ ˙
ƒ
170 171 172 173 174

T-03434/H05893/802/18-reh-u-B-reh-u-T-reh (9/16/19 rev vox 166-169; rev all 170 to end) (9/20/19 mm82-85 use B'way ver)
Reed 1 Mean Girls
Alto Sax (Tour) 14
ENTR'ACTE
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

ALTO SAX

## 4
q = 150
3 >
‰ œ̆J œ̆ œ
2 (Tbn, Kbds.) ALTO SAX

& 4 ∑ Ó
1 2-4 5
ƒ
molto rit.
w
## w
Œ œ̆ >œ œ œ œ.
&
6 7 8
Í
Segue as one

G-6305/802/17-B-reh-u-T-reh Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 Mean Girls
Alto Sax (Tour) 14A
MEAN (REPRISE)
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

ALTO SAX

>œ œ œ œ . œ̆ œ̆ œ œ œ œ œ. œ̆ œ̆
dirty solo

## 4 Ó Œ œ œ œ
Maestoso
5 Ó Œ Œ œ 4
& 4 4 4
A B
f C D

## 4 ˙ ˙
& 4 ∑
E : 17
Í
## > œ #˙ ˙ œ. j >œ œ œ. .
‰ œœœ
18

& ∑ Œ ‰ œ œ
. . .
19
f 20
F 21
f
## 4
&
22-25

# # œ̆ ‰ ‰ >œ ˙ œ̆ ‰ ‰ >œ ˙
3x

& ∑ .. ∑ ..
26 27 28 29

## 4 #### # .
34
30

..
(Cl.)

& # . ∑
30-33

#### #
35
8 ###
43
4 Vamp (cut on cue)
.. ..
(K3:Stgs.)

& # ∑
35-42 43-46 47

H05893/G-6305/802/18-reh-u-T Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 Mean Girls
Clarinet (Tour) 15
Flute
Alto Sax STOP!
Soprano Sax
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

CLARINET Colla voce


^ U
In 2
4
b4
In 4 (Glock) 2

b œ œ Œ
(K1:Pno.)

& 4œ
>
F1 2-5

bb Œ
(Glock)

& #˙ ˙ #˙ ˙ œ w
p œ œ
P
6 7 8 9

4
& bb
10-13

U
(K3:

bb
(Tri.)

∑ Ó. Œ
Hp.)

& nw bw
14
p 15 16 17

[CLICK IN]

"Stop" > .
A tempo, swing (in 4)
œ 5
b œ œ n œ bbbb
18

&b Œ ‰ Œ
(to FLUTE)
J
f Soli3 19-23

œ . b . œ . œ. œ .
œ œ. œ . œ. œ œ. œ œ œ œ̆ (to CLAR.) 3
FLUTE

b bb
& b bb Œ
24
f 25 26-28

œ n œ œ̆
>œ œ œ̆ >œ . œ. œ . # œ. œ . œ œ . œ # œ. œ œ œ œ
bb j
CLARINET

& œ b œ ‰ >œ œ Œ ‰J Œ Ó Œ
> œ
f œ fl P 3
29 30 31 32 33

H05893/802/18-reh-u-T Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 (Cl.) #15 - STOP! p. 2 Mean Girls (Tour)

3
bb
34

&
34-36

b ‰ # œj œ œ œ œ̆ Œ œ̆ Œ œ̆ Œ Œ >œ œ n œ œ ‰ Œ Ó ‰ œ . œ̆ Œ
&b Ó J

~~
37
3
38 39 3 40 41
f
b >œ œ n œ œ. j jœ œ œ œ Œ
42

&b Œ J‰Œ ∑
œ . œ œ . œ.
j ‰ œ .

3 43 44 fl 45 46

bb œ œ. Œ œ œ. Œ œ. Œ ‰ œ . œ̆ Œ Ó Œ œœ œ̆ Œ Ó
3

& œ
3 3

œ œ # œ n œ œ # œ
47 48 49 50
>
f
51

4
b ‰ œj œj œ œ œ œ œ œ Œ
52 (Underscore) (to FL.)

&b Ó
P . .53 54-57

2 œ œ œ bœ
bb b
b bb Œ œ œ œ ˙
58 (Vocal) FLUTE

&
P
œ> œ
58-59 60 61
(straight)

2 œ œ œ. (to CL.)
& bbbb ˙. Œ Œ
62-63 64 65 3

8
& bbbb
66-72, :75

4
bbbb bb
76

&
76-79

>œ . >œ >œ œ >œ œ.


CLARINET

b œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ n b œ œ̆
&b Œ ‰ Œ Ó Œ œ ‰ J
F80 81 82 83

H05893/802/18-reh-u-T
Reed 1 (Cl.) #15 - STOP! p. 3 Mean Girls (Tour)

>œ œ n œ œ. 3
b
&b Œ J ‰ Œ
84 3 85-87

. >œ b œ œ n œ
œ œ̆ >œ œ .
b b ‰ # œJ œ Œ Ó ∑ ‰ J #œ œ œ œ œ
&
88 89 90 91

7 >
bb
92

& ‰ nœ œ œ̆ Œ
J
92-98 99
f
2 œ̆
bb j j Œ œœœ
100

& œ œ. Œ
100-101
œ. œ.
103
102 3

4
& bb
104-107

(Underscore)

b .. œ Œ ‰ œj œj œ œ œ œ œ œ Œ .. .. .. b b b b
& b Œ œ̆ ‰ >œ . ö œ̆ Œ Ó
110 Solo

. . .
f108 109
P 111 112 (to 115)

2
b
& b bb
115

115-116

2 Vamp
bb .. ..
(K2: pizz.)

&b b ∑
117-118 (to 121) 121
(Vocal)
3
b b b ‰ œj œ œ̆ Ó
"Stop" 3

Œ #œ œ œ nœ œ nœ œ œ nœ
122
3

& b
3

f 123-124, : 126 127

2
b b œ̆ Œ Ó ‰ œ œ œ œ Œ
131 "Stop"

&b b J
128 129-130
3
H05893/802/18-reh-u-T
Reed 1 (Cl.) #15 - STOP! p. 4 Mean Girls (Tour)

3
& bbbb
132-134

>œ œ. œ. n œ œ. œ. n œ œ œ œ
(to 136)

bb # >œ n >œ n >œ b ˘œ Œ Ó ‰ J J ###


&b b Ó ‰
˘
136 3 137 138
f 139

### #œ 8
140

& Œ Ó
141-148
[CLICK OUT]

œ
"...in the

### œ œ œ œ nœ œ œ Œ U
first place"

& œ œ œ Œ œ Œ œ Œ Œ Ó
.
149
F 150 151 152

# # # Œ >œ œ # œ œ. ‰ Œ
152A [CLICK IN]
"Stop" 2
& J
3 152B-152C

2
U # # # # "5, 6, 7" œ . n n n n
ALTO

### œ
#œ Œœ̆ [CLICK OUT]

œœœ Ó Ó Ó ‰
3 (to ALTO SAX)

& #œ 3 : ƒ
˘ >
152D 152E-152F 153 153A (to 154)

œ̆ œ̆ n œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ. b œJ œJ œ œ œ œ # œ œ. œ.
[CLICK IN]
154

& Œ ‰ ‰ ‰ J
3 155 156 157

b ˘œ ˘
n œ >œ œ . . ˘ > > >œ œ >œ # œ
Straight e 's
œ̆ >œ
Swing e 's

J J J œ œ œ J ####
&‰ Œ ‰ Œ Œ ‰ J # œ n œ œJ
158 159 160 161

# ˘œ >œ œ >œ œ œ . >œ .


#### ‰ J
œ
Œ Œ ‰ J œ Œ Ó
162

& Œ Ó
F
˘
163 164 165

# # # # œ. Œ Ó #œ œ .œ n œ # œ œ n œ nœ #œ œ #œ
& ‰ J Œ Ó
166 167 3 168 169

H05893/802/18-reh-u-T
Reed 1 (Alto) #15 - STOP! p. 5 Mean Girls (Tour)

# # # # œ̆ > j > >œ >œ > nœ >


œ
Œ ‰ œ œ œ œ nœ œ œ œ #œ œ Œ ‰ n œ n œJ n œ n œ # œ ˙
170 Soli

&
f 171 3 172 173

> > >


œ # >
œ . >
œ n >œ b œ. n >œ >œ # ˘œ œ œ
> .
# # # # # >œ œ œ n œ. n œ b œ # œ n œ n œ J # œ n œ J #
& ‰ J ‰ J ‰ ‰ J J
F ƒ
^
174 175 176 177


# ≤Œ Ó ‰ J
b >œ n œ. 2
178

& Ó
179
f 180-181


# œ̆ œ̆ b ˘œ œ̆ œ̆ Œ ‰ b >œ .
& œ œ #œ œ Ó Œ bbbb
182 fl fl fl fl
183 184 185

4
bbbb bbbbb
186 (to SOP. SAX)

&
186-189

b b
SOP. SAX
œ œ n œ œ n œ œ œ nœ œ nœ
& b b b œ nœ bœ nœ œ nœ œ œ bœ œ œ nœ œ nœ
3 3 3 3

F
190
3 3 3 3 191

œ̆
bbbb
192

& b Œ Ó ‰ œ. bœ ∑ ‰ nœ . bœ œ
œ >
193
f> fl 194 195 fl fl
2
bb ˙
&b b b w> n˙
196-197
Í
198 199


~~~~~~
>œ œ >œ œ œ. œ n œ. >œ ˙
b b b b Œ n ‰ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ œ̆ Œ Œ ≤
& b J
200
ƒ 3 201
3
fl 202 203

Applause Segue
H05893/802/18-reh-u-T
Reed 1 Mean Girls
Soprano Sax (Tour) 15A
STOP! PLAYOFF!
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

SOPRANO SAX

>œ œ œ œ .
[ CLICK IN ]

# 4 œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ > > œ̆ > b


‰ œJ œ œ œ œ ‰ J œ
Bright 4, swing 2

& 4 œ Œ ‰ œ œ œ ‰ œJ œ b œ œ
J .
ƒ1 3 4 5

# >œ . n œ œ œ. >œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ̆
& ‰ œJ œ œ œ œ œ Œ
6
J 7 8 9

G-6305/802/18-reh-u Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 Mean Girls
Flute (Tour) 15B
CADY THINKS (LYING)
(9/24/19 cut 28-31) Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

4 . œ.
## œ œ #œ œ # œ œ œ. œ. Œ
: Moderate 4

& 44
10

Œ J‰
(Cl, K2: Stgs.)

10-13 14
P 15

. . # œ œ œ œ. œ œ œ. n œ. œ # œ œ.
## œ œ œ œ Œ œ #œ œ œ
& Ó bb
16 17 18 19

4 ####
bb
(K1:Pno, K2: pizz.)

& #
20-23

#### # . œ.
œ œœœ œ Œ . œ.
œ œœœ œ Œ nnnn
(to OBOE)

# œ œ
24

& # nœ #œ œœ n
P 25 26 27 (to 32)

32 (Cl, K2:Hp, Tri.) 8 ##


&
32-39

40
## 7 Vamp (cut on cue)
.. ..
(Tri.)

& ∑
40-46 47
Near segue

G-6305/802/18-u Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 Mean Girls
Flute (Tour) 16
Clarinet
WHAT'S WRONG WITH ME (Reprise)
(9/19/19 swap K's 10-23, 48-63, 79-81, 85-88)
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

FLUTE
Still anxious waltz

b œ n œ ˙
œ œ œ b˙
"What's wrong"

## 3 q
œ œ œ œ œ
2

& 4 Œ ∑
1 3
f 4 5

## œ œ ˙. ˙.
(to CLAR.)

& ∑
6 2 7 8 9

## 3 #### Œ œ œ
10 CLARINET

& Œ
10-12 13
F
#### œ œ œ U
˙.
"Who am I..."

& œ œ œ ∑ ∑
14 15 16 17 18

#### 4 U (Clar.) œ œ nœ œ nœ œ
& Œ Ó ∑ Œ Œ
19-22 23 24
f3
25 26 (to 29)

# # # # Œ œ. œ. n œ. œ. œ. œ. œ. œ. .n œ œ. œ. nU˙ . ##
29 poco rall. (to FLUTE)

&
P 30 31 32 33

## U
Dialogue (long)

& ∑
34
"Aaaaghh! Aaaaghh!"
35
## (K1: pizz.) 8 2 slight rit.
2 U
"What's"

& ∑
35-42 43-44 45-46 47

G-6305/802/18-reh-u-reh Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 (Fl.) #16 - WHAT'S WRONG WITH ME (Reprise) p. 2 Mean Girls (Tour)

48
## wrong"
nn œ œ œ œ œ œ œ
FLUTE
˙. b˙ .
& ∑
f 3
49 3 50 51

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
& œ œ ˙.
52 2 53 54 55

56
8
&
56-63

8 œ œ
(to CLAR.)

œ œ œ
64

& Œ
64-71 72
P 73

74
3 ## Ó
CLARINET

œ œ
"Someday..."

&
74-76 77
F
## œ œ ˙. U "And

& œ ∑ ∑
78 79 80 81

## 4
bb
everything's wrong with me"

& ∑ ∑ ∑
82 83 84 85-88

b œ œ œ œ
89

&b Ó ˙ ˙ Œ ∑
F 3 90 91 92


b œœœ œ œ œ ˙ .
&b Ó œ Œ Œ œ œ
93 94 95 96 97
3
Near Segue
G-6305/802/18-reh-u-reh (9/19/19 swap K's 10-23, 48-63, 79-81, 85-88)
Reed 1 Mean Girls
Alto Sax (Tour) 17
WHOSE HOUSE IS THIS?
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

ALTO SAX
Hip Hop meets House groove

4
[CLICK “1-2” ]

## 4 (Drs.) "Whose" 1

& 4Œ Œ
1-4 (to 9)

9
## (Vocal) 4
&
9-12

## 4
&
13-16

17
## (Tbn.) 4
&
17-20

21
## (Dumbek) 4
&
21-24

# # ‰ >œ œ >œ œ ≈ œ̆ ≈ œ̆ ‰ Œ ‰ n ˘œ b ˘œ œ̆ œ̆ ≈ n ˘œ ≈ œ̆ ‰ Œ # ˘œ n ˘œ >œ œ .


& R R ∑ œ̆ . ‰ œ̆ ‰ J
J
25
ƒ 26 27 28

## 2 >œ # >œ >œ # >œ >œ >œ # >œ œ


J‰ J‰ J‰ J‰ J‰J‰ J‰ ≤
29

&
29-30
F 31
ƒ 32

33
## 3
&
33-35
(time)
G-6305/802/17-reh-u-B-reh-T-reh Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550
Reed 1 (Alto) #17 - WHOSE HOUSE IS THIS? - p. 2 Mean Girls (Tour)

36
## 4
&
36-39

40
## (Bari, Tbn.) 4
&
40-43 (to 51E)

>œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. >œ œ œ œ œ œ œ. œ̆ œ . b œ œ n ˘œ : 2
##
51E 52

& ‰
ƒ 51F 52-53

# # >œ ‰ # >œ ‰ >œ ‰ # >œ ‰ >œ ‰ >œJ ‰ # >œJ ‰ œ œ . œ ‰ n œ œ œ ‰ # œ. œ. œ . œ ‰ # >œJ œ œ # œ œ


& J J J J J ≤ J
F54 55
ƒ f 56 57 (to 62)

##
62

& ∑ Œ Ó Œ Ó ∑
œ
> >œ
ƒ
63 64 65

8 >œ
## ≤ Œ
66

& Ó
66-73 74

Applause Segue

G-6305/802/17-reh-u-B-reh-T-reh
Reed 1 Mean Girls
Clarinet (Tour) 17A
WHOSE HOUSE (Tag)
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

CLARINET

#4
[CLICK IN]
2
& 4
1-2

3
# (Vocal) 4 ####
&
3-6
[CLICK OUT]

#### U U U U
œ. œ œ œ ˙
7 In Cady's room, slower and slightly drunk

& ∑ ˙ ˙ ˙ ˙
F 8 9
10

G-6305/802/17-u-B-u Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 Mean Girls
Flute (Tour) 18
MORE IS BETTER
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
FLUTE Orch. by John Clancy

8 8 8 8
[CLICK IN]
Smoothly, swing e's
#
25 (+Drs, Djembe)

4
9 (Vocal) 17 (+Cl.)

&4
1-8 9-16 17-24 25-32
[CLICK OUT]

˙
Faster, straight e's
# ˙ ˙. œ ˙ ˙
˙
33 FLUTE

& ˙ w ∑ Ó
P 34 35 36 37 38 3

# w 6
&
39 40-45

# (+K1) 2 (Gtrs. OUT) 7 n


&
46-47 48-54
55 [CLICK IN]
7 Vamp (vocal last x)

& .. ∑ ..
(Gtrs.)

55-61

8
62

#
63 (+Drs, Djembe)

&
63-70
[CLICK OUT]
71
# (K1, K2) 2
Faster, straight e's
(+Brs, Gtrs.) 8 (K1) 5
&
71-72 73-80 81-85

8
Smoothly, swing e's
# U
(+Cl, Bs.) rall. "I should have"

& ∑ Ó Ó
86-93 94 95

U U 2 U U
On On On
#
96 Colla voce
∑ ∑ ∑ ∑
cue cue cue
&
97 (K1, Gtr.) 98-99 100 101
Near segue
T-03434/802/17-u-B-reh Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550
Reed 1 Mean Girls
Piccolo (Tour) 18A
AHHHH!
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

Ÿ> Ÿ~~ Ÿ~~~~


œ . n >œ œ b >œ œ nŸ~~~
>œ œ b >œ œ n œ b œ
PICCOLO

bbb 4
Fast 4
2 nœ bœ œ bœ œ nœ
& b 4 J
1-2
F 3 5
4 5

bbb 2 rit.
U
& b ∑ ∑
5-6 7 8

T-03434/802/17-u-B-reh-u Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 Mean Girls
Alto Sax (Tour) 18B
SOMEONE GETS HURT (Reprise)
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

ALTO SAX

#### # 4
Lilting but angry q = 62
2
& # 4 .. ∑ ..
1-2 3 (to 5)

#### # 4 U
5 (Vocal, Vcl,
"No it's"


Gtr, Bs, Drs.)

& #
5-8 9

# # # # # Œ >œ Œ >œ >œ >œ > > > >œ œ^


n >˙ . œ n œ œ œ œ J ‰ Œ
ALTO SAX

& # Œ Œ
10
f 11 12 13
ƒ
#### # ≈ >œ œ œ œ œ Dictated
U U
& # œ œ ≈ Ó Œ Œ
> œ œ œ ƒ
14
f 15

Segue

T-03434/802/17-reh-B-u-T-reh Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 Mean Girls
Flute (Tour) 19
Soprano Sax
Piccolo WATCH THE WORLD BURN
Alto Sax Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy
FLUTE
2
b b b 4 ..
Dark, Stormy & Lusty

& b 4 ..
1-2

8
bbbb
3 "...my Louboutined heel"
(Vocal)

&
3-10

bbbb œ nœ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ
11 (Bs Cl, Tam.) FLUTE
∑ ∑
3

&
12
F 3 13 14
F 3 3

2
bbbb Œ ‰ @œJ
flutter...

& ∑
æ̇
15 16
F 17-18

4 2
bbbb
19 "My name is..." (Tam roll, Bs. Cl.)

&
19-22 23-24

4
bbbb
25

&
>œ œ
25-28

6 b >œ œ . . œ. œ. œ. œ. >˙ œ bœ œ
flutter...

œ œ b˙
bbbb œœ
29

& æ œ
29-34 35
ƒ 36 7

37
bb
(Dialogue) 2 Ÿ (to SOP. SAX)
b
& b w w
38-39 40
P
(time)
H05893/802/17-u-B-reh-u-T-reh Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550
Reed 1 (Fl.) #19 - WATCH THE WORLD BURN p. 2 Mean Girls (Tour)

8
& bbbb
41-48

6
bbbb
49 (Vla. e 's, Vocal)

&
49-54

4
bbbb nnnn
55 (Timbales fill)

&
55-58

6
[ CLICK IN ]
59 Faster 3x
.. ∑ ..
(K2 x 's)
&
59-64 65

(Vocal) accel. poco a poco


3 ####
& ∑
66 67-69

70
####
Little Faster
4 #### #
∑ ∑
K2: Stgs.

#
(Bongos)
&
70-73 74
œ œ œ n œ œ 75 œ œ œ nœ œ

#### # j œ. >œ œ œ̆ œ̆ œ
SOPRANO SAX

& # ∑ ‰ œ œ
75A 75B
f> (to 76)

>œ . >œ œ >œ


#### # œ̆ œ̆ œ œ. >œ . œ œ
œ bbb
76

& # ‰ J ‰ Œ œœœœ
{ ƒ (to 79) 79

Ÿ~~~
œ^ œ^ b ˘œ œ œ
7

n>˙ œ œ̆ œ̆ œ̆ b œ œ. .
œ. œ. >œ œ. œ. >œ œ. œ. >œ n œ
b J‰Œ Œ
&b b Œ Ó ∑ ‰
80 81 82 83 84 85

H05893/802/17-u-B-reh-u-T-reh
Reed 1 (Sop. Sax) #19 - WATCH THE WORLD BURN p. 3 Mean Girls (Tour)

œ̆
bb œ œ # œ n œ œ >œ œ œ œ œ # œ n œ œ œ œ # œ n œ œ # œ œ # œ n œ œ œ œ n œ # œ n œ # œ # œ # #
& b
86 87 (to 100)

[CLICK OUT]

## 8 Vamp
24 .. .. 44
100 (to PICC.)

& ∑
100-107 108

. .
#œ œ œ #œ #
[CLICK OUT]

3
[ CLICK IN ] [ CLICK IN ]

## 4 .. n n 44 Ó
Vamp
2 .. #
109 (Shaker x 's)
∑ Œ
PICCOLO

& 4 4
(Shkr. out)

109-111 (to 113) 113 114 ƒ


Ÿ> Ÿ Ÿ >
n œ >œ n >œ > œ œ œ œ œ œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ (to U
[CLICK OUT]

## K1 gl. # #
œ #œ
ALTO) “3 - 4”

œ œ̆ œ̆ Ó Œ Œ # #
115

&
6 116 117

[ CLICK IN ]

# # # # >œ >œ >œ œ œ Œ Ó œ >œ œ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆


ALTO SAX

œ̆ œ
118

& Ó ‰ œ̆ Œ Œ ‰J ‰
ƒ 119
Í growl ƒ
120 121 122

> ˙
# # # # >œ ‰ ‰ >œ ‰ œ œ >œ œ œ œ œ œ >œ >œ >œ ∑ æ Œ
& J œ
123 124
fl 125 126

H05893/802/17-u-B-reh-u-T-reh
Reed 1 Mean Girls
Flute (Tour) 20
I'D RATHER BE ME
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

FLUTE

4
[ CLICK IN ]

#
## # 4
Driving

& 4
1-4

5
#### (Vocal, Drs) 8
&
5-12

13
#### (+Kbds.) 8
&
13-20

#### 10
œ∑œ œ∑
21
œ œ œ
Vln.
œ
& œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
> . . > . . > . > . . > . . > .
21-30 31 32

33
#### (+Tamb.) 8
&
33-40

>j >j >j


####
˘ 5
Vln, K2

œ Œ Œ ‰ œ Ó Œ ‰ œ Ó Œ ‰ œ
40A

& œ ∑
œ

œ

œ
40B 40C 40D-40H (to 41)

#### 4

41
Vln, K2

& œ
œ œ œ œ œ œ œ
> . . . . . . .
42-45
5

G07318/802/17-reh-u-B-reh-u-reh Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 (Fl.) #20 - I'D RATHER BE ME p. 2 Mean Girls (Tour)

#### ∑
Vln, K2
∑ œ ˙ œ œ œ œ
& Ó Œ ‰ œ œ ˙.
œ ˙.

˙
∑ ∑
46 47 48 49 50
f
œ̆
>œ œ œ. œ œ̆ œ̆ >œ œ œ. œ œ̆ >œ œ œ. œ œ̆ œ̆ >œ œ œ. >œ œ œ >œ œ œ œ
#### ‰J ‰J ‰J ‰J ‰J ‰J ‰J œ
FLUTE

&
ƒ aggressive "Jethro Tull" 52

>œ .
51 53 54

>œ >œ > œ. œ̆


#### J ‰ Œ Ó œ œ
55

& Ó Œ Ó Ó ‰ æ
>œ œ
56 57 58

# # # # œ̆ œ œ̆
œ œ œ
& Œ Ó Ó œ̆ ∑
59 60 61 62

####
63 (Stgs. OUT)
(+Stgs.) "I don't"

∑ ∑
"Janis! Janis!..."

&
: 70
71
#### (+Tamb.) 4
&
71-74

œ
#### "I'd rather be me..." 5 >œ œ œ œ >œ œ œ
& Ó
75-79 80
ƒ
œ̆ 3
####
81

& Œ Ó

82-84

#### 9 œ >œ œ œ
œ œ
(+K3, Tamb. x 's)

‰ J
"I'd rather be me..."
&

85-93 94

> . . > . . > . > . . > . . > . > . . > . . > .


#### œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& Œ Ó
95 96 97 98
Applause Segue
G07318/802/17-reh-u-B-reh-u-reh
Reed 1 Mean Girls
Flute (Tour) 20A
I'D RATHER BE ME (Tag)
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin

TACET
Orch. by John Clancy

#### 4
[ CLICK IN ] q = 140
2
& 4
1-2

3
#### (Vocal) 8
&
3-10

#### 2 U
& ∑
11-12 13

Near Segue

G-6305/802/17-B-u Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 Mean Girls
Clarinet (Tour) 20B
HOW REGINA DIED
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

CLARINET

#4
Somber

& 4w ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w
P 1 2 3 4 5 (to 9)

# .
9 Frenetic
2
& . .. œ . œ œ œ œ œ . œ œ œ . œ œ œ œ œ . œ œ
(Kbd.1 x 's)

9-10
P
11 12

# 2 U
Œ ‰ ‰ #C
rit.

& Ó
13-14 : 16 (to 38)

#C
38 Slower rit. 40Colla voce
8
œ œ œ œ
"Fearless"
&
w
P
39 40-47

#
& ˙. œ w w w
P
48 49 50 51

# U U
(Dialogue)

& ∑
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
˙52 53 54 ˙ 55 56

# œ ˙. U
57 Slower, in time Colla voce

& Œ œ œ œ œ œœœœœ œ
58 59 60
˙. w 62
w
61

G-6305/802/18-reh-u-T Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 (Alt. Clarinet) Mean Girls
Oboe/Clarinet (Tour) 20C
Flute
THE KAREN VARIATIONS
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

.
Extreme push and pull depending on the tempo of the dialogue
bb 4
1

b ∑ ‰ œ œ ˙ Ó Œ ‰ œ ‰ œ. ˙
OBOE

& 4
2 3 4

J J
p
. U̇
& b 44 ‰ œ œ ˙ ‰ œJ ‰ œ .
OBOE
CLARINET
∑ J Ó Œ
p

b . . œ. œ. œ. .œ (to FLUTE)
5

&b b ˙ œ œ œ Œ ˙ œ œ œ Œ
6 7 8

. .
œ. œ. œ. œ.
œ. œ. . .
(to FLUTE)

&b ˙ œ Œ ˙ œ œ œ Œ

4 œ. œ. œ. œ.
b bbbbbb ˙ œ. œ. œ
13

œ
FLUTE

&b b Œ ∑ Œ
9-12
p 14 15 16

œ ˙ ˙
b bbb b ˙ œ œ œ œ œ œ w
bbb
& b
17 18 19 20
7

G-6305/802/18-reh-u Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 (Alt. Clarinet) #20C - THE KAREN VARIATIONS p. 2 Mean Girls (Tour)

7 . U̇ #
bbb
21 OBOE
(to OBOE)

& œ
28

œ
21-27
p
7 U̇ ###
œ.
(to CLARINET) CLARINET

&b œ
p
œ. ˙ 2
# œ. œ.
Slower
˙ œ
29
30

&
œ. ˙
31-32

2
### ˙ œ. œ. œ
&

. . œ. ˙ U U̇ U
# n
33

˙ œ œ œ ˙ w
34 35 36

&

œ. ˙ U̇
### ˙ œ. œ. œ
U̇ U
w ##
&

37 Moderate 4
6 U

43

&
37-42

## 6 U
& ∑

G-6305/802/18-reh-u
Reed 1 Mean Girls
Alto Sax (Tour) 21
DO THIS THING
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

[ CLICK IN ]
: 3
#### 4
Resolutely
2
& 4
3-4

5
#### (Vocal) 4
&
5-8

#### (+Synth, Bongos) 4


&
9-12

#### (+B3) 4
&
13-16

17
####
q = 102
(Drs/Perc. only) 8
&
17-24

# # # # Œ œ . œ. Ó
q = 103
> >
‰ œ̆J œ n œ œ Ó Œ œ n œ ! œ̆ Ó ‰ œ̆J œ n œ œ œ̆ ! œ̆ ! œ̆ Œ
25 ALTO SAX

& b
f 26 27 28

29
4
&b
29-32

(+Synth, Bongos) 8
&b
33-40 (to 47)

T-03434/802/17-reh-u-B-reh-u-T-reh Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 (Alto) #21 - DO THIS THING p. 2 Mean Girls (Tour)
47 (Stgs.) 2 # ˘œ ‰ Œ ##
&b Ó J
47, 50 51 (to 53)

53
## (Synth, Drs.) 6 (Brs, Stgs.) 4 nn 2
& 4
53-58 59-62

8
[ CLICK OUT ]

####
4x [ CLICK IN ]

2 .. 44
63

& 4 .. ∑
(+Gtrs.) (K1, Shaker)

64-71

# # # # . (Gtr, Bs.) 4 #
.. # # # # #
72

& .
72-75

#### # 2 [ CLICK OUT ]

24 .. .. b b b b 44
Vamp
& # ∑
76-77 78

4
b
[ CLICK IN ]

b 4
79

&b b 4 .. ..
(2nd x: +pizz. Stgs.)

79-82

4 U
[ CLICK OUT ]

b
(vuota)

& b bb .. ..
(Bs, arco Stgs.) Vamp (cut on cue)
∑ ∑ b
83-86 87 88

2
[ CLICK OUT ]

2 .. .. 44
89 [ CLICK IN ] Vamp

& b .. .. ∑ 4 ∑
89-90 91 92

[ CLICK IN ]
8
4
93

&b 4
(Vocal)

93-100


2 œ œ̆ >œ œ œJ œ œ œ̆ >œ œ œ
poco accel.
J‰
&b ‰
(Stgs. x 's)

101-102 103
f 104

T-03434/802/17-reh-u-B-reh-u-T-reh
Reed 1 (Alto) #21 - DO THIS THING p. 3 Mean Girls (Tour)

q = 108
. > . >
œ œ œ œ b >œ œ.
bœ œ œ œ bœ ‰ œ ‰ œ ‰
& b œ œ ‰ œ. b >œ œ œ. >œ œ œ̆ œ̆ ‰ œ
fl fl
F105
ƒ106 107

108
6
&b
108-113

> œ̆ >œ œ œ.

œ œ̆ b œ œ J >œ œ. b œ œ >œ œ. >œ b œ
&b ‰ Ó ‰ Ó ! Ó !
Í114
ƒ 115 116 117

>œ >œ > . >œ


˘ ˘ >
œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ ! b œ œ̆ ! œ œ Œ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ ! b œ œ̆ ! œ œ œ . b œ >œ
& b Œ Œ Ó Œ ∆
118 119 120 121

Applause segue

T-03434/802/17-reh-u-B-reh-u-T-reh
Reed 1 Mean Girls
Alto Sax (Tour) 21A
DO THIS THING (Tag)
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

ALTO SAX

>œ . n >œ
œ . œ̆ nœ œ œ̆ œ . œ̆ œ̆ ≈ œ œ
Tempo di Do This Thing

#### 4 Œ ‰. R ‰ J ≈ bbbbb
& #4
1
f 2

12 U
b b b ..
3 Vamp (out on cue) (Dialogue)

b
& b .. ∑ b
3-14 15

> >
. œ̆ . >œ b œ œ œ̆ œ œ œ œ b œ b œ œ >œ b œ ≈ œ̆ . >œ œ œ œ̆ >œ b œ œ œ̆ œ̆ ≈ œ. b œ œ
Tempo di Do This Thing
n œ
16

&b Œ ‰ R ‰J ≈ Œ ‰ R ‰J ≈
f 17 18 19

U
2nd x: rit.

& b .. ∑ .. ∑
20 21

T-03434/802/17-B-u Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 Mean Girls
Clarinet (Tour) 21B
Flute
SPRING FLING
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

CLARINET

3
bb 4
Bright 4
2
b
& 4
3-4

5
bb 2 rall.

& b ∑
5-6 7 (to 32)

2
Slower, based on the tempo of the dialogue
j j
bbb
32 CLARINET

œ. œ œ œ œ w
(Cl.)

& J
32-33 34
P 35

bb U
bbbbb
(to FL.) rit.

& b ∑ ∑ ∑

œ œ œ œ œ œ.
36 37 38

œ.
Fanfare

œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ U̇. " ###


FLUTE

bbb
rit.
J
39

b
& b J J Œ
f 40
p 41 42

###
43 With dialogue
2 U
(+K1: Stgs.)
U U U nn
(+Cl.)

& ∑ ∑ ∑ Ó Ó n
43-44 45 46 47 48

U U U U " bbb
49

& ∑ ∑ ∑ ∑
50 51 52

4 U U
bb bbbb "
53 57
(Pno.)

& b ∑ ∑
53-56 58

Segue
T-03434/G-6305/802/17-B-reh-u Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550
Reed 1 Mean Girls
Flute (Tour) 22
I SEE STARS
(9/10/19 rev 53-62 vox; rev 61-62, insert 61A-B; insert 94, rev 92-94)
Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

bbb 4
Colla voce (Vocal) 6 U
& b 4 ∑ ∑
1 2-7 8

8 10
[ CLICK IN ]

bbbb
9 With determination (+Cyms.)

&
(+Gtr. 1)

9-16 17-26

8 8 2
bbbb
27

.. ..
(+Rhy. Sec.) (+Stgs.)

&
27-34 35-42 43-44

8
bbbb
45

&
45-52

8 4
& bbbb
53-60 61, 61A-61B, 62

8 2
bbbb
63

&
63-70 71-72

V.S.

G-6305/802/18-reh-T Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 (Fl.) #22 - I SEE STARS p. 2 Mean Girls (Tour)

bb ˙. ˙.
73 FLUTE

&b b œ w œ w
P 74 75 76

b ˙. ˙. œ œ œ œ
& b bb œ w œ ˙
77 78 79 80

b œ ˙ œ w ˙
&b b b œ œ w
F
81 82 83 84

3 œ œ œ . œ. œ œ . œ. œ œ . œ. œ œ . œ.
& bbbb Ó œ œ œ
œ œ œ œ
F
85-87 88 89 90

˙ œ œ
œ œ . . . . .
b b b œ œ. œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. ˙ . œ œ œ
& b
91 92 93 94 (to 114)

4
bbbb
114

&
114-117

5 #œ # #
bbbb Ó n œ n œ # œ nœ nœ #œ #
& #œ
118-122 123
f
œ. œ œ
### w œ J œ
124

& ∑ Ó Œ
125 126 127

### ˙ . œ w 2
&
128 129 130-131

G-6305/802/18-reh-T (9/10/19 rev 53-62 vox; rev 61-62, insert 61A-B; insert 94, rev 92-94)
Reed 1 (Fl.) #22 - I SEE STARS p. 3 Mean Girls (Tour)

> >
# # # >œ œ œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ
132 133 134 135

>
# # # >œ œ œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ œ̆ œ œ >œ œ œ
& œ œ œ œ œ œ œ
136 137 138 139

### >œ > >œ >œ >œ >˙ >œ >œ >œ
œ̆
140

& œ Œ œ œ Œ
fl >
f 3
141
3 142 3

2 œ œ œœ
### œ œœ œ œ
& œ œ œ
œœœœ
143-144
F
145

w> w w œ ˙ œ
###
146

&
f 147 148 149

w w > >œ œ œ œ œ œ œ̆
> >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
### œœœ œ
& Œ Ó
150 151 152 5153 5
ƒ 154

G-6305/802/18-reh-T (9/10/19 rev 53-62 vox; rev 61-62, insert 61A-B; insert 94, rev 92-94)
Reed 1 Mean Girls
Alto Sax (Tour) 23
Piccolo
BOWS
("Justice") Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

ALTO SAX

œ^ 2 ####
& 44
97

∑ Ó Œ
98
ƒ : 101, 105
V.S.

G-6305/802/17-T-reh Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Reed 1 (Alto) #23 - BOWS p. 2 Mean Girls (Tour)

#### ˙ > . n >œ >œ >œ > n >œ >œ >œ . >œ
‰ œ̆ œ̆ œ ˙ œ
106 "Happy Dance" (Snoopy)

& ‰ œ œ œ œ œ
J J
ƒ 107 108 109

#### ˙ # >œ ˙ n œ œ. œ œ. œ œ. . >œ


& ‰ œ̆ œ̆ Ó ∑ œ
110
J 111 112 113

#### œ œ̆ œ . œ^
œ ‰ Ó Œ¬ ‰ œJ œ ∆ Œ
114

& J Ó ∑
115 116 117

#### œ n . # œ œ # œ. œ. n ˘œ œ̆
œ >œ œ n œ œ œ. œ œ. . >œ
∑ œ
‰ J œ̆ ‰ J œ
&
118 119 120
∆ 121

#### œ œ.
∑ Ó ‰ œ
& J
122 123

. œ^ œ^
# # # # . œ^ œ^ œ œ
‰ œJ
124

& . Ó Ó Ó ∑
125 126 127

^ œ^ >œ œ .
#### œ > œ œ
.
œ œ. >œ œ
& Ó ∑ Œ nœ J ..
128 129 130 131

#### 3 # PICCOLO n œ œ b œ bœ nœ n
œ b œ
nœ œ bœ bœ œ
6

& Ó
ƒ 6 (to 144)

œ œ œ œ œ wŸ~~~~~~~~~~˙
132-134 135

wŸ~~~~~~~~~~˙ œœœœœœœ
Maestoso
144
œœ œ œ œ œ œ œ
&

5 5 5 5

œ U̇.
145 146 147

œ œ œ
J ‰ Œ Ó
&
148 149

G-6305/802/17-T-reh
Reed 1 Mean Girls
Alto Sax (Tour) 24
EXIT MUSIC
("Revenge Party") Music by Jeff Richmond
Lyrics by Nell Benjamin
Orch. by John Clancy

ALTO SAX

# >
œ >
œ œ . #
Bright 4
>
œ œ . >œ œ œ 3 œ̆ œ̆
#4 . J J‰ ‰ œJ œ ‰ œJ œ
3

& 4 J J
ƒ1 2 3-5 6

3 >œ œ œ. œ̆ >œ
#
& ‰ J ∆
7-9 10

# .
11 3x (Solos: 1x: G1, 2x: T. Sax, 3x: G2)
8
& . ..

>œ œ . # >œ œ . >œ œ


11-18

6 >
œ œ . bœ
# œ̆ œ̆ >œ œ. ‰ J J J nœ œ bb
19

&
19-24 25 26 27

˙ >œ >œ œ
œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
j
œ
œ œ œ̆ œ œ œ̆
bb
28

& ‰J ‰J
29 30 31

. œ œ œ œ. œ. œ œ >œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ̆ œ̆
b b ‰ J J J J ‰ J Œ
&
32 33 34 35

œ œœœœœœœ ˙ œ œ œ. œ̆ œ̆ œ œ. ‰ >œ œ . >œ


b b œ ‰Ó Ó Œ ‰J
&
36 37 38 39 40

>œ œ . >œ ˙ œ œ œ. œ . >œ œ̆ ^


œ
b œ. J ‰ œ̆J œ̆
& b J J ‰ J ∆Œ Ó
41 42 43 44

G-6305/802/17-u Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550