Vous êtes sur la page 1sur 4

4

BARONS
Ojārs  Vācietis Uldis  Stabulnieks
(1933  -­‐  1983) (1945  -­‐  2012)

° # ## 6 unis. j j j j j
Alto ¢&
# 8 œœ œ œ œ œ œ
Soprano œ
œ
j
œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ ‰ œœ

{
Te mar -­‐ mor -­‐ pie -­‐ mi -­‐ nek -­‐ ļi stāv un mē -­‐ ness kri-­‐ zan -­‐ tē -­‐ mās sta -­‐ ro, bet

#### 6 ‰ ‰ œ œ ‰ œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ œ œ ‰ œ
& 8 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ
Piano
? #### 6 ‰
8 Ϫ Ϫ Ϫ Ϫ Ϫ Ϫ Ϫ Ϫ

° #### j
5
j j j j j
¢& œ œ œ œ œ œ j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œœ
S.
œ

{
A.
stū -­‐ rī -­‐ tī bez vi -­‐ sa kā guļ lie -­‐ los ka -­‐ pos jo-­‐ cīgs ba -­‐ rons. Ar

##
& # # ‰ œœ œœ ‰ œœ ‰
œœ œœ

œœ

œœ œœ

œœ
‰ œ œ ‰ œ
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ
Pno.
? ####
Ϫ Ϫ
Ϫ
Ϫ
Ϫ
Ϫ Ϫ Ϫ

° #### j
9
j j j
S.
¢&
œ œ œ œ œ œ j ‰ j œj ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ ‰ œœ
œ œ œ

{
A.
ču -­‐ gun -­‐ ķē -­‐ dēm jo -­‐ zies viss, tur -­‐ pat ne -­‐ tā -­‐ lu ba -­‐ gāts u -­‐ lāns, bet

#### ‰
œœ œœ ‰ œœ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ œœ ™™
œœ ™™
& œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ
œœ œœ œœ œ œ œ œœ œœ
Pno.
? #### œ œœ
Ϫ Ϫ
œ j
œ™ œ œ œ™ œ™ œ™

° #### œ j j U Uj ‰ j
13
j j j
¢& œ œ œ œ œ j ‰ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ
S.
œ œ œœ

{
A.
J
ba -­‐ rons mui -­‐ žas no -­‐ dzē -­‐ ris ir sa -­‐ vas ze -­‐ mes bēr -­‐ zu su -­‐ lās. Kur

#### U
& ‰ œœ œœ ‰ œœ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œœ ‰ œœ œœ ‰
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ
U
Pno.
? ####
Ϫ Ϫ

Ϫ Ϫ Ϫ Ϫ Ϫ
œ
MB  1918
5

° ####
17

& j j j j j j j
œœ # œœ œJ œœ œœ œ
S.
A. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
J J J J J J

œj œ œj j j œj œ œ ‰
eņ -­‐ ģe -­‐ lis ar ro -­‐ ku met, tur Die -­‐ va mie -­‐ rā li -­‐ cies bīs -­‐ kaps. Pie
? #### œ œ œ œ œ #œ j j œ
¢
œ œ œ œ œ œ œ
œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ
T.
B. J

° ####
21

& j j j j j j j
œœ #‹œœœ œœ œœœ œœœ œ
S.
A. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ #‹ œœ
J J J J J J J
œj œ œj j j j j
ka -­‐ pa mar -­‐ mor -­‐ kāp -­‐ nes ved, lai Pas -­‐ tar -­‐ die -­‐ nā vieg -­‐ lāk iz -­‐ kāpt. Bet
? #### œ œ œ œ œ #œ j
¢
œ œ œ œ œœ œœ œœ ‰
œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ #œ œJ #œœ
T.
B.
œJ œ œ

° #### œ j
25

j œœ j œœ j œœ j œœ j œœ j
& œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ##œœœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ
S.
A.
œ œœ œœ œœ œJ œœ #œ
J J J J J J
ba -­‐ ro -­‐ nam nav it ne -­‐ kā, jo šeit guļ ti -­‐ kai vi -­‐ ņa mie -­‐ sas, un

? # ## œœ œœj œœ œœj œ œj œ œj œ œj œ œœj œ œj œ œ ‹œ


¢ # œ œJ œ œJ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œJ œ œ #œ
T.
œJ

{
B.
J J J

##
& # # œœœ j j œœ ™™™ #œœœ ™™ œœ ™™ œœ ™™
# œ ™™ œœ ™™
j œœ j œœ œœ
œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ ™
#œ ™ œ™ œ ™™ œ œ #œ
˙™ ˙˙ ™ œ™ œ™
Pno.
? #### Ϫ Ϫ Ϫ Ϫ
˙™ ™ œ™ œ™ œ

° #### œ j
29

j œœ j œœ j œœ j œœ j œœ j
& œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ##œœœœ œœœ œœ œ œ œœ
S.
A.
œ œœ œœ œœ œJ œœ œJ œ œ # œ
J J J J J

œœj œœ œœj œj œ œj œj œ
tām vairs ne -­‐ būs jā -­‐ stai -­‐ gā pat ne pie Pas -­‐ tar -­‐ die -­‐ nas tie -­‐ sas. Viņš
j j
? #### œœ œ œ œœ œ œ œ œ ‹œ
¢ œ œJ œ œJ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œJ œ œ #œ
T.
œJ

{
B.
J J J

##
& # # œœœ œœ ™™ j œœ ™™™ œœ ™™™ #œœœ ™™ œœ ™™ œœ ™™
œœ ™™ # œ ™™ œœ ™™
j œœ
œ œ œœ œ œœ ™ œœ ™

˙˙˙ ™™ #œ ™ œ™ œœ ™™ œ œ #œ
˙˙ ™ œ™ œ™
Pno.
? #### Ϫ Ϫ Ϫ Ϫ
™ ™ œ™ œ™

MB  1918
6

° #### j
33

œœ j œœ j œœ j œœ j œœ j œœ j
& œœ œœ œœ œœ œœ œœ ##œœœœ œœœ œœœ œœ
S.
A. œœ œœ œœ œœ œJ œœ œœ # œœœ
J J J J J J
mū -­‐ su priek -­‐ šā vien -­‐ mēr viss kā tau -­‐ tas -­‐ dzies -­‐ mu rit -­‐ mi sē -­‐ ri, vis -­‐

? #### œœ œœj œœ œœj œ œj œ œj œ œj œ œœ


j
œ
j
œ œ œ ‹œ
¢ œ œJ œ œJ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œJ œ œ #œ
T.
œ œJ œ œJ

{
B.
J J

œœ ™™ œœ ™™™
####
œ ##œœœœ ™™™™
j j j
œœ ™™
œœ j œœ œœ œœ
& œœ œ œœ œ œœ ™ œœ œœ œ œœ œœ œœ

œ˙ ™ œ
j j œ œ #œ
˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙™™
Pno.
? #### œ™ œ™ œ™ œ™ œ™ œ
˙™
œ
˙™

° #### j ,
37

œœ j œœ j œœ j œœ j œœ j œœ œ
#œœ œœ j œœ œœ œœ
S.
& œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œJ œœ œœ œœ œœ œ
J
A.
J J J J J
-­‐  lat -­‐ vis -­‐ kā -­‐ kais lat -­‐ vie -­‐ tis ar tā -­‐ du uz -­‐ vār -­‐ du kā pē -­‐ riens. Var

? # ## #œœ œœj œœ œœj œœ œœj œœ œœj œœ œœj œœ #œœ


j œœ œœj œœ œœ , œœ
¢ # œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ J œ œ œ œ œ
T.
œ œJ J

{
B.

œœ ™™ œœ ™™™
# ## j œœ j œœ
& # œœœ œ
j
œœ ™™
œœ
œœ œ
j
œœ ™
œœ
œœ œ
j œœ
œœ #œœœ
œ œœ œœ œœ ‰
œ
˙™ œ™ œ™ œœ ™™ œœ
˙˙˙ ™™ ˙˙ ™™ œœ ™™ œ™
Pno.
? #### Ϫ Ϫ
™ œ™ œ ‰

° #### œœ j œœ j œœ j œœ j j ,
41

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ j œœ œ j œœ œœ
S.
& œœ œœ œœœ œJ œœ œœœ œœ œœ œœ
œ
A. J J J J J J
ba -­‐ ro -­‐ nu vai kņa -­‐ zu saukt, bet ja tev sir -­‐ dī ta -­‐ vas dai -­‐ nas, tad

œ œœj œœ œœj œœ œœj œœ œœj œœœ


j j
œœœ œœœœ œœœœ œœ œœj œœ œœ , œœ
? #### œœ
¢
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
T.
J J J J J J œ œJ œ œ œ

{
B.

œ™ œœ ™™™ œœ ™™™
œ œœœ ™™™ œœ ™™
# # œœ j
& # # œœ œœ ™ œœ ™ œœ
œœ
j
œ œœœ œœ œœ
œœ œœ
j
œœ ™™
J œ œœ
œ™ œ™ ™
œœœ ™™™ œœœœ ™™™™
? #### ˙˙™™
œ̇ ™ œj œ œ™ œ™
˙™
Pno.

œ™ ˙™

MB  1918
7
rit.

° ####
45
œœ j œœ j œœ j œœ j j
ff U " mp unis.
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ j œœ œ j œœ œœ
S.
& œœ œœ œœœ œJ œœ œœœ œœ œœ œ œ
A. J J J J J J u
œœj œœ œœj œœj œœ œœj U
dzī -­‐ vei te -­‐ vi ne -­‐ sa-­‐ braukt un it ne -­‐ kas tur ne -­‐ iz -­‐ mai -­‐ nās. Kam
j j
œ
? #### œœ
œœ œœœ œœœ œœœœ œœœœ œœ œœj œœ œœ
¢
œ œ œ œ œ œ œ œ œ J œ œJ œ œ ‰
J J
T.
B. J J J u

{
ff

Ϫ Ϫ U
œ œœœ ™™™ œ œœœ ™™™
j
rit.
# ## œœ œœ œœ j œœ j œœ œœ
&# œœ
J
œœ
J œœ œ œœœ œœ
œ œœ œœ œœ œœ ‰
œ˙ ™™ œ™ œ̇ ™ œj œ ™ œœœ ™™™ œœœœ ™™™ œœ ™™ U

œœ œœ
˙™ œ™
Pno.
#
? ## # ˙™ ‰
œ™ œ œ

° #### œ j
49
j j j j
¢& œ œ œ œ œ j
œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ ‰ œœ
S.
A. œ

{
gri -­‐ bas, to lai no -­‐ spiež krusts, kas grib, lai gra -­‐ nīts vē -­‐ si ba -­‐ lē, bet

#### ‰
& œœ œœ ‰ œœ ‰
œœ œœ

œœ

œœ œœ

œœ
‰ œœ œœ ‰ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Pno.
? ####
Ϫ Ϫ Ϫ Ϫ Ϫ Ϫ Ϫ Ϫ

° ####
rit. rubato
j U
53
j j j 44 œ œ œ œ 43 œ ˙
¢& œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ
S.
A. œ œ œ œ

{
ba -­‐ ro-­‐ nam pie ka -­‐ pa kluss, vien tum -­‐ ša nak -­‐ te, za -­‐ ļa zā -­‐ le.

rit. rubato
## U
& # # ‰ œœ œœ ‰ œœ ‰ ‰ 44
˙˙ ™™
Œ 43 ˙˙ ™™ Œ
˙˙ ™™
œœœ œœœ œœœ ˙˙
œœ œœ œœ œ œ œ ˙™ ˙˙
U
Pno.
? #### ‰ 44 43 ˙ ™
Ϫ
Œ
˙™
Ϫ Ϫ
œ ˙™
MB  1918

Vous aimerez peut-être aussi