Vous êtes sur la page 1sur 3

CIK KOŠI SVĒTKU EGLE LAISTĀS

Vācu tautas dziesma


A.Stepiņa apdarē

° # 3 j j œj œ j œœj œœj œœj œ j œœj œœj œœj œœ œœj œœ œ


& 4 œJ œJ œJ œ œœ œœ œœ
Soprano
J J J J œ J J J J J J
1.Cik ko - ši Svēt - ku eg - le lais - tās, kā mirdz tā sve - ču spo - žu -
#3 j j j j j j j j j j j
Alto ¢& 4 œj œœ
j œœ œœ œœ œ
œJ
œœ œœ œ œœ œ œ œ œœ œœ œ œ
œJ J J J J J œ J œJ œJ # œJ œJ œJ
4
° # j j j
œœ œœ j œj œœ
j œœj œœ œ œj œj j j
œœ œœ
j
œœ œœ œ
S. & œœ ‰ œœ œœ œ œœ œJ J J œ œ œœ œœ
J J
J J J J J J J J
mā! Nu svēt - ku jū - tas sir - dī mos - tas. Un klu - si pie - aug ce - rī -
# ‰ j j j j j j j j j j j
A. ¢& œ j j œœ œœ
œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
J J
J J J J J œJ œJ J J J J

œœj
8
° #
œœ ™™ j j œj œ œœ
j œœj œœj œœ œ œ œ œœj œœj œœj j
œœ
S. & œ œ œ œ J J J J J
J J J J J J
ba. 2.Lūk,bēr - nu pul - ciņš stāv un gai - da, tiem prie - ka
# j j
A. ¢& œœ ™™ j j œj j j œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ
œ™ œœ œœ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œœ
œ œ œ
œ œ #œ
J J J J J J J
11
° # œœ œ
j œ
œ œ ™ œ
j
œœ
j œœj œœ œ j œj œ œj œ œj œ
S. & œ œ œ œ
œ œœ œ œ J Jœ œ œ
œ œ œJ œJ œ œ œœ œ œ œ œ
J J
daudz un līks - mī - bas; Un tē - vi, mā - tes klu - sām

#
j j j
A. ¢ & œœ œœ œœ œ œœ œ œ™
J J œ™ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œ œ œ œœJ œ œœJ œ
J J J
14
° # œœœ œ œj œ
S. & œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ™ œ œ œ œ Œ ™
œ
J J J
rai - da uz aug - šu sa - vas lūg - ša - nas.

#
A. ¢ & œ œ œ œ œ œ œ œ œ
j j
œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œœ ™ œ œ œ œj Œ ™
œ J J J J J J œ™ œJ œJ œJ
Tad ie - nāk
la-la-la-la la la-la-la-la la la-la-la-la la la-la-la-la la
17
2
° # œ œ œ œ œœ œ Œ œ œ œ œ œœ œ Œ œœ œ œ œ ˙œ œ œ œ œ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ Œ
S. & Œ œ œ œ œ
Œ
la-la-la-la la-la-la-la la la la la la la la la la la
# j
A. ¢ & œ j œj œ œj œ j œj œj œj œ j
œ œœ œ
‰ j j j
œ œ œ œ œœ
pā - ris eņ-ģe - lī - šu un svēt ku eg - lei tu vo - jas, Mums ne-ma

la - la - la - la la la - la - la - la la la la la la la la la
21
° # œ œ œ œ œ™ œ œ œ
S. & ˙ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ ™ œ#œœ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ
J J
la la la la la la la la la la la la la la
#
A. ¢& j j j œj œ j œj œj œj œ
j
œœ
œ œ œ œ œ œ œ
nā mi tie pie lūdz
- Die vu Un āt ri
- at kal aiz stei- - - - -

4.Jūs sir - mās gal - vas lai Dievs jūs


œj
24
° # r Œ œ ≈ j j œ
j œœ œ
j œ
j œj
S. & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J J ‰ œ
3 3
la la la la la la la la la la la la
# ‰ Œ ∑
A. ¢& œ™
dzas.

26 svē - tī, lai Dievs ar jums, jūs bēr - ni - ņi! Lai De - bes -
# œ j œj œj œj œj œ j j œj
S. œ œ œ œ œ ™
& œ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ œŒ
œ
J
la la la

29 tē ro - ka- va - va
da, Gan lie - lus, ma - zus ba - gā -
# œ j j
j œ œ œ œ j j j œ j j j œ
œ œ œ
S. & œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ nœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ
œ œ
3 3 3 3 3 3
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

32 ti la la la la la la la la la la la la la
° # œ™ Œ™ 3 3
S. œ
& œ œ œ œJ ‰ Œ œ œ œ œj ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œj ‰
J
la la la la la

# Ϊ
A. ¢ & j j j œ j œj œj œj œ j œ
j j
œ œj
œ œ œ œ œ
Kur dzī - vo la - bi kriet - ni ļau - dis tur vien - mēr
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
3 3
35 3 3
# j ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ
S. œ œ œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ
œ J œ™ œJ œJ œJ œ œJ œJ œJ œJ
lab - prāt no - nā - kam: Gan lai - mi svē svē - tī - bu tie

38
° # œ œ œ œ œ œ œ 3 œ œ œœœœœ j j j œj
S. & œ #œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œJ œJ œJ œJ
3 3
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la 6.Gan cil - vē -

#
A. ¢ & œ j œj œj œj j
œ œ œ œ™
‰ Œ
œ œ œ
bau - dīs, Tiem vi - su la - bu no - vē - lam.

41
° # œ j œj œj œj j
œœ œ œœj œj œœ œœj œœ œ œœ œœj œ œ
& œ œœ œ œ œ
S.
J J J J J œJ J J œœ œ œ
ki nav dzir - dē - ju - ši šos eņģ - ļu vār - dus klu - su -

#
A. ¢& ‰ j j j j j ‰ j j j j j ‰ j j œj œj œ
j
œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ
Nav dzir - dē - ju - ši šos eņģ - ļu vār - dus, vār - dus klu - su - mā,

44
° # j j j j j j j j j j
S. & œœ ™™ œœ œœ œœ œœ œ œj œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
J J J J J J J J J J J
mā, Tie nā - ku - ši un aiz - gā - ju - ši, Bet mums ir

# ‰ j
A. ¢& j j œj œ œ ‰ j œ œ œ œ ‰ j œ œj œj œj
œ œ
Tie nā - ku - ši
œ
un aiz - gā - ju - ši,
œ
Bet mums ir Die - va

47

S.
° # œ
& œ œ œœj œœ œ œœ™ œ œJ ‰ Œ
œJ œJ œ
Die - va svē - tī - ba.

# ‰ j j
A. ¢ & j œ œ j j ‰ Œ
œ œ œ œ™
Ϫ
Mums Die - va svē - tī - ba.

Vous aimerez peut-être aussi