Vous êtes sur la page 1sur 94

கிழவ கட

எ ென ெஹமிேவ
ெமஸிேகா கடலி இ "கஃ ' எ ற இட"தி ம$ கைள
ப() கிழவ அவ . அவ ம, படகி ெச . ம$ ப()க /ய .
ெகா1)2தா . ம$ க3 கிைடகாம ேபா4 இ .ட எ1ப"5 நா நாக3
கட25 ேபா4வ(டன. /த நா7ப5 நாக3 ஒ சி.வ கிழவட இ2தா .
ஆனா, நா7ப5 நாக3 கட2த ப(ற ம$ க3 எ5: கிைடகாம7 ேபானேபா5,
உ1ைமயாகேவ கிழவ ேமாசமான நிைலைய அைட25வ(டா எ .
சி.வன< தா= த2ைத= >றினா க3. அதி ?டமிலாத த ைமய( மிக:
கவைல@ய நிைலைம அ5. ெப7ேறா கள< வ7A."த காரணமாக சி.வ
ேவெறா படகி ெசல ஆரப("தா . /த வார"திேலேய அ2த படைகD
ேச 2தவ க3 E . ெப@ய ம$ கைள ப()"தா க3. ஒFெவா நாG கிழவ
ம$ க3 எ5:ேம இலாத காலி படட திப( வவ5 சி.வைன ேவதைன
ெகா3ளD ெச4த5. H வைளயகைளேயா "தI)ையேயா ெப@ய ம$ கைள
ப()பத7 பய ப, J1)ைலேயா பா4 மர"தி K) ைவகப)
பாையேயா எ,"5 ெகா1, ெசவத7 சி.வ கிழவ எேபா5
உத:வ51,. தான<ய ெபா)க3 நிைறகபட ேகாண(" 51,கைள ெகா1,
ைதகபடதாக இ2த5 பா4. அ5 ஒ நிர2தரமான ேதாவ(ைய பைறசா7றி
அறிவ(க >)ய பதாைகயாக" ேதா றிய5.

ெமலி25 ேசா வைட2த உடைல ெகா1டவனாக கிழவ இ2தா . ப( கL"தி


இ2த Kகக3ம$ 5, கட நI@ ப, ெஜாலி"5 ெகா1) ெவப
நிைற2த N@யன< கதி க3 வ(L25 ெகா1)க, அவைடய க னகள<
தவ(, நிற"தி ேகா,க3 வ(L2தி2தன. அைவ /க"தி இ பககள<
ஆழமாக இறகி வ()2தன. J1) கய(.கள< சிகிய( ெப@ய
ம$ கைள, ைகய( கய(ைறD K7றி இL"தத Eல உ1டான ஆழமான A1க3
உல 25, அத தLAக3 ைககள< இ2தன. அ2த" தLAக3 அப)ெயா .
Aதியன அல. ம$ க3 இலாத பாைலவன"தி மணகைளேபால வழகமான
ஒ .தா அ5.

கிழவன< க1கைள" தவ(ர, ம7ற அைன"5 /5ைமைய அைட25


வ()2தன. அ2த க1கG கடலி அேத நிற. உ7சாக நிைற2த,
ேதாவ(ைய அறியாத க1க3...

""சா )யாேகா...'' படைக கைரய( ெகா1,ேபா4 ேச க >)ய இட"திலி25


கைரய( கா ைவ"5 ஏ.ேபா5 சி.வ அவன<ட ெசா னா : ""இன<ேம
உகGட எ னா வர /)=. நாக3 ெகாQச பண சபாதி"5
வ()கிேறா.''

கிழவ தா சி.வ ம$ ப()ப5 எப) எ பைத க7." த2தவ .


அவ சி.வைன மிக: ப().

""ேவ1டா.'' கிழவ ெசா னா : ""நI இேபா5 அதி ?ட நிைற2த ஒ படகி


இகிறா4. அவ கGடேன நI இ.''

""எ1ப"ேதL நாக3 ெதாட 25 உகG ம$ க3 எ5: கிைடகாம


இ25, ப(ற E . வாரக3 ெப@ய ெப@ய ம$ கைள நா ப()"த5
ஞாபக"தி இகிற5 அலவா?''

""ஞாபக"தி இ...'' கிழவ ெசா னா : ""நI எ ைன வ(, ேபாகவ(ைல


எ பைத நI தயகி" தயகி நி றதிலி2ேத நா A@25ெகா1ேட .'' ""எ அபா
வ7A."தியதாதா நா ேபாேன . நா ஒ சி ன ைபய தாேன? அவ
ெசா னைத ேககாம இக /)யா5.''

""என ெத@=. அ5 மிக: இயபான ஒ .தாேன?''

""உகGட எ ைன அப( ைவபதி எ அபா: நப(ைக இைல.''

""ஆனா, நம நப(ைக இகிற5 அலவா?'' கிழவ ேகடா .

""...'' சி.வ ெசா னா : ""நா ஒ பS வாகி" த ேற . தி1ைணய(


உகா 25 )க. அத7 ப(ற இ2த ெபாக3 எலாவ7ைற= வ,
I
ெகா1, ெசேவா.''

""ஏ >டா5? ம$ னவ கG ம"திய( இ5 சாதாரணமாக நடக >)ய


வ(ஷயதாேன?''

அவ க3 தி1ைணய( உகா 2தா க3. பல ம$ னவ கG கிழவைன கி1ட


ப1ண(னா க3. அவ ேகாபேம வரவ(ைல. வயதான ப(ற ம$ னவ க3
அவைனேய பா "5 ெகா1)2தா க3. அவ கG கவைலயாக இ2த5.
ஆனா, அவ க3 அைத ெவள<ேய கா) ெகா3ளவ(ைல. நI ெபெக,"5
இபைத ப7றி= சாதகமான தபெவப நிைலய( தாக3 J1)ைல
ேபாட ஆழகைள ப7றி= அ க1ட காசிகைள ப7றி= அவ க3
ெபைம=ட ேபசி ெகா1டா க3. அ2த கால"தி ெபய ெப7றி2த
ம$ னவ கG அ இ2தா க3. அவ க3 தாக3 ப()"த ெப@ய மா லி ம$ ைன
அ."5" 51,களாகி, இர1, மர" த)கள< நIளமாக ெதாப)D ெச45,
ஒFெவா /ைனைய= ஒFெவாவ ப()"5 ெகா1, ம$ கைள ைவ
அைறைய ேநாகி எ,"5D ெச . ெகா1)2தா க3. ஹவானாவ( உ3ள
ச2ைதD ெச பன<க)க3 நிைற2த ர வாகன"ைத எதி பா "5
அவ க3 அ நி . ெகா1)ப5 எேபா5 நடக >)ய ஒ ெசயதா .
Kறா ம$ ைன ப()"தவ க3 அவ7ைற Uைழ: பதிய( இ ெனா பதிய(
இ2த Kறா ஃேபட@ ெகா1, ெச றி2தா க3. அ Kறா ம$ கைள மர
பதிய( ைவ"5 ெவ)" 51,களாகி, ெசதிகைள அக7றி, சிறகைள ெவ)
நIகி, ேதாைல தன<யாக உ@"5, உA தடவ( உலர ைவபதி7ேக7றப) மாமிச"ைதD
சி.சி. பதிகளாக ஆகிய(2தா க3.

கிழ திைச கா7. வKேபா5


I Kறா ஃேபட@ய(லி25 ஒ வைகயான வாசைன
5ைற/க /Lவ5 பர25 வ()2த5. ஆனா, இேபா5 ெமலிய
வாசைனேய இ2த5. காரண- கா7. வட ேநாகி மாறி வசி,
I ேநர ெசலD
ெசல இலாம ேபாய(2த5. இேபா5 தி1ைணய( இதயW வமான,
ப(ரகாசமான NXநிைல நிலவ( ெகா1)2த5.

""சா )யாேகா...'' சி.வ அைழ"தா .

""நா இேகதாேன இேக !'' கிழவ ெசா னா . க1ணா) வைளைய


ைகய( ைவ"5 ெகா1, சில வடகG / னா நைடெப7ற
கா@யகைள ப7றிய சி2தைனய( அவ EXகி வ()2தா .

""நா ேபா4 உகG நாைள" ேதைவப, ம"தி ம$ ைன ெகா1,


வர,மா?''

""ேவ1டா... ேபா4 காப25 வ(ைளயா,. இேபா5>ட என படைக" 5,A


ேபா, ெச"5வத7கான ஆ7ற இகிற5. ேராேஜலிைய வசி
I எறிய:
/)=.''

""ேபா4 வ(ைளயா,வதி வ(பதா - உகGட ேச 25 ம$ ப()க


/)யவ(ைலெய றா. ேவ. ஏதாவ5 வைகய( உகG உதவ(யாக
இ2தா ந றாக இ எ . நிைனகிேற .''

""நI என ஒ பS வாகி" த2தா4 அலவா?'' கிழவ ெசா னா : ""நI ஒ


ச@யான ஆணாக மாறி வ()கிறா4.''

""நIக3 எ ைன /த /ைறயாக படகி அைழ"5ெகா1, ெச றேபா5,


என எ ன வய5?''
""ஐ25... நா ம$ ைன உய(ட பட3 இL"தேபா5, அ5 உ ைன ெகா .
தI பதாக இ2த5. அவ படைக= ஒ வழி ப1ண(வ(,வதாக இ2தா .
உன ஞாபக"தி இகிறதா?''

""ம$ வாைல ெகா1, அ)"த5, படகி உகார >)ய இட"ைத


பாதிப(73ளாகிய5, நIக3 அைத அ) ச"த காதி வ(L2த5 என
ஞாபக"தி இகிற5. நைன25 K1, ேபா4 காணபட J1) Hக3
ைவகப)2த பதிைய ேநாகி நIக3 எ ைன வசி
I எறி2தைத=, பட
கியைத=, மர"ைத ெவ) கீ ேழ சா4ேபா5 உ1டா
ச"த"ைதேபால நIக3 ம$ ைன அ)ேபா5 உ1டான ச"த"ைத=, எ
உடெல பரவ(ய ர"த"தி அைமயான வாசைனைய= நா நிைன"5
பா கிேற .''

""நI அைத உ1ைமய(ேலேய நிைன"5 பா கிறாயா அல5 ப( னா நா


>றிய வ(ஷய"ைத ைவ"5 >.கிறாயா?''

""நா ஒ . ேச 25 கட3 ெச றதிலி25 நைடெப7ற எலா


வ(ஷயகG என ஞாபக"தி இகி றன.''

ெவய( ப, வா) ேபா4 வ()2த, த னப(ைக ெவள<பட, பாச நிைற2த


க1களா கிழவ அவைன பா "தா .

""நI எ ைடய மகனாக இ2தி2தா, நா உ ைன Nதா,வத7 அைழ"5D


ெச றிேப .'' அவ ெசா னா : ""ஆனா, நI உ ைடய அபா:
அமா: உ@யவனாக: ஆகிவ(டா4. ப(ற... நI அதி ?ட நிைற2த ஒ
படகி ேவ. இகிறாேய!''

""நா ம"தி ம$ ைன ெகா1, வர,மா? இைர ேபா,கிற வைகய( நா 


ம"திக3 கிைடக>)ய இட/ என" ெத@=.''

""இ ைற ேபாட >)ய நா ம"திக3 எ ன<ட இ. நா அவ7ைற


ெப)ய( உA ேபா, ைவ"திகிேற .''

""நா Aதிதாக நா ம"திகைள ெகா1, வ25 தகிேற .''

""ஒ . ேபா5...'' கிழவ ெசா னா . அவைடய ஆவ த னப(ைக=


சிறி5>ட இழகப)கவ(ைல. இேபா5 ெமலிய கா7. வசிய5,
I
அவ7றி7 A"5ண Dசி வ25 ேச 25 வ()2த5.

""இர1, ம"திக3 ெகா1, வகிேற .'' சி.வ ெசா னா .


""ச@... இர1, ம"திக3...'' கிழவ சமதி"தா . ""அைவ நI தி)யைவ அல...
அப)"தாேன?''

""நா தி,வ5 உ1,.'' சி.வ ெசா னா : ""ஆனா, இைவ நா


வாகியைவேய.''

""ந றி.'' கிழவ ெசா னா . தன இ2த அள: சாதாரணமான மன நிைலய(


இக>)ய த ைம எேபா5 வ25 ேச 2த5 எ பைதD சி2தி"5 பா க
/)யாத அள: J4ைமயான மனைத ெகா1டவனாக அவ இ2தா .
ஆனா, தன சாதாரண மனநிைல வ25 ேச 25வ(ட5 எ ற வ(ஷய
கிழவ" ெத@2தி2த5. எள<ய நிைலய( மனைத ைவ"திப5 ெவக
ேகடான ஒ வ(ஷயமல எ பைத=, அ5 உ1ைமய(ேலேய மதிைப இழகD
ெச4ய>)ய ஒ றல எ பைத= அவ ெத@25 ைவ"தி2தா .

""இ2த கடைல ெபா."த வைரய( நாைள ஒ நல நாளாக இக ேபாகிற5.''


அவ ெசா னா .

""நIக3 எேக ேபாறIக?'' சி.வ ேகடா .

""கா7றி திைச மா.ேபா5, கடலி உபதி3. ெவள<Dச வவத7


/ ேப, கடலி ந,பதி3 ேபா4வ(ட ேவ1,.''

""கடலி ந,பதி ேபாப) நா எ ைடய படைகD ேச 2தவ கள<ட/


>.கிேற .'' சி.வ ெசா னா : ""அேபா5 ெப@ய ம$ உகGைடய
J1)லி சிகினா, உதவ( எகளா வ25ேசர /)=ேம!''

""உ ைடய படகார கடலி ந,பதி ேபாவத7


வ(பமிைல.''

""அப) இைல...'' சி.வ ெசா னா : ""ஆனா, அவரா பா க /)யாத சில


வ(ஷயகைள- ஒ பறைவ பறபைதேயா ேவ. சில வ(ஷயகைளேயா எ னா
பா க /)=. ஒ டாஃப( ப( னா நா அவைர அைழ"5 ெகா1,
ெசேவ .''

""அவைடய க1க3 அ2த அள: ேமாசமாக இகி றனவா எ ன?''

""ெபபா அவ ட தா .''

""வ(ேனாதமாக இகிறேத?'' கிழவ ெசா னா : ""அவ எ2தD சமய"தி


ஆைமைய ப()பத7காகD ெச றதிைலேய! அ2த ப றி க1கைள
நாசமாகிவ(,.''

""ஆனா, நIக3 பல வடகளாக மாகிேடா கட7கைர ஆைமைய


ப()பத7காக ேபாய(கிறI க3 அலவா? அத7 ப(ற உகGைடய
க1கள< ப(ரDசிைன எ5: இைலேய?''

""நா ஒ அசாதாரணமான கிழவ .''

""ஆனா, ஒ ச@யான ெப@ய ம$ ைன ச2திபத7 இக >)ய ைத@ய


இேபா5 உகG இகிறதா?''

""இகிற5 எ .தா நா நிைனகிேற .''

""நா இ2த ெபாக3 எலாவ7ைற= வ,


I ெகா1, ெசேவா.''
சி.வ ெசா னா : ""அப) னா நா இ2த வச
I >)ய வைலைய
பய ப,"தி ம"திைய ப()கலாேம?''

அவ க3 படகிலி25 பா4மர, பா4 ஆகியவ7ைற எ,"தா க3. கிழவ


பா4மர"ைத" ேதாள< எ,"5 ைவ"தா . உ.தியாக ெந4யபட தவ(,
நிற"திலி2த கய(.கG, ெப@ய J1), ைகப()ைய ெகா1ட உள<=
ைவகப)2த ெப)ையD சி.வ எ,"5 ெகா1டா . இைரக3
ைவகப)2த ெப), இபாலான கப( அகி பா4மர"தி7 கீ ேழ
ைவக ப)2த5. ெப@ய ம$ கைள படகி73 இL"5ெகா1, வேபா5
அ)"5 ெகாவத7காக அ2த இA கப(ைய பய ப,"5வா க3. கிழவன<
ெபாகைள யா தி,வதிைல. ஈரப, நாசமாகி ேபாவத7 வா4A
உ3ள ெபாக3 எ பதா, பாைய= கனமான கய(.கைள= வ,
I
ெகா1, ெசவ5தா நல5. அ இக >)ய மன<த க3 த ைடய
ெபாகைள" தி,வதிைல எ ற வ(ஷய ந ெத@2தி2தா, ெப@ய
ஒ J1)ைல= உள<ைய= படகி ைவப5 எ ப5 ேதைவய7ற ஒ ஈ A
வ(ஷயமாக இ எ பைத கிழவ சி2தி"5 பா "தா .

அவ க3 ஒ . ேச 25 பாைதய( வழியாக ேமேல இ பதிைய ேநாகி


நட25 கிழவன< )ைசைய அைட2தா க3. திற25 கிட2த கதவ( வழியாக
உ3ேள Uைழ2தா க3. K)ய பா=ட இ2த பா4மர"ைத கிழவ Kவ@ ம$ 5
சா4"5 ைவ"தா . சி.வ ெப)ைய= ப(ற ெபாகைள= அத7 அகி
ெகா1, ேபா4 ைவ"தா . )ைச3 இ2த ஒ அைறய( அள:
கிட"தட பா4மர நIளமானதாக இ2த5. வாேனா எ . அைழகப,
அெம@க பைனய( கீ ேழ வ(ழா தள< இைலகைள ெகா1, அ2த )ைச
ேவயப)2த5. அ ஒ ப,ைக= ேமைஜ= நா7காலி= இ2தன.
ப(ற... அ,Aக@ைய ெகா1, எ@"5 சைமய ெச4வத7காக அK"தமான
தைரய( இ2த ஒ இட... கனமான நா கைள ெகா1ட வாேனாவ(
அகலமான இைலக3 தைலைய நI) ெகா1)2த தவ(, நிற Kவ@
இேயKவ( பட/, காெரையD ேச 2த க ன<ய( பட/ இ2தன. அைவ
அவைடய இற25ேபான மைனவ(ைய ப7றிய நிைன:கைள" த) எLப(
ெகா1)2தன. / A Kவ@ அவGைடய மகிய நிற"திலான ஒ பட
இ2த5. ஆனா, அைத பா ேபா5 கனமான தன<ைம உண Dசி ேதா றியத
காரணமாக, அவ அைத எ,"5 ேவ. இட"தி ைவ"5வ(டா . Eைலய(
ைவகப)2த அலமா@ய( K"தமான ஒ சைட கீ ேழ அ5 இ2த5.

""சாப(,வத7 எ ன இ?'' சி.வ ேகடா .

""ஒ பாைன நிைறய மQச3 சாத/ ம$ ... நI= ெகாQச சாப(டலாேம?''

""ேவ1டா. நா வ,
I ேபா4 சாப(, ெகா3கிேற . நா ெநைப
ப7ற ைவக]மா?''

""ேவ1டா... சிறி5 ேநர கழி"5 நாேன ப7ற ைவ"5 ெகா3கிேற .


இலாவ(டா ஆறி ேபான சாத"ைத சாப(ட ேவ1)யதி.''

""இ2த வK
I வைலைய நா
ெகா1, ேபாக,மா?''

""கடாய...''

உ1ைமய(ேலேய வச>)ய
I வைல
எ5: அ இைல. அவ
அைத எேபா5 வ(7றா எ ற
வ(ஷய சி.வ ந றாக
ஞாபக"தி இகிற5. என<,
அவ க3 இ2த ந)ைப ஒFெவா
நாG திப" திப
ெசயப,"தி ெகா1)2தா க3. மQச3 சாத/ பாைன= ம$ அ
இலேவ இைல. அ2த வ(ஷய/ சி.வ ந றாகேவ ெத@=.

""எ1ப"ைத25 எ ப5 அதி ?ட/3ள எ1.'' கிழவ ெசா னா : ""ஆய(ர


ரா"தைலவ(ட அதிகமான எைடைய ெகா1ட ஒ ம$ ட நா வவைத நI
பா க ேவ1டாமா?''

""வKகிற
I வைலைய எ,"5 ெகா1, ேபா4 நா ம"தி ம$ ைன ப()கிேற .
நIக3 தி1ைணய( ெவய(லி கா425 ெகா1, உகா 2திகிறI களா?''
""ச@... எ ன<ட ேந7ைறய ப"தி@ைக இகிற5. நா ேப பா
வ(ைளயாைட ப7றி வாசி"5 ெகா1)கிேற .''

ேந7ைறய ப"தி@ைக எ ற வ(ஷய>ட க7பைன கைதயாக இமா எ ப5


சி.வ" ெத@யாமலி2த5. ஆனா, கிழவ ப,ைக அ)ய( இ25
ப"தி@ைகைய ெவள<ேய எ,"தா .

""ம5 கைடய( ைவ"5 ெப@ேகா எ ன<ட இ2த ப"தி@ைகைய" த2தா .''


அவ வ(ளகி >றினா .

""ம"தி ம$ கிைட"த:ட நா திப( வ2த வ(,ேவ . உகG என


ெசா2தமான ம"தி ம$ கைள பன<க) ம"திய( ைவேபா. காைலய(
ப(@"5 எ,ேபா. திப( வ2த:ட , நIக3 என ேப பா வ(ைளயாைட
ப7றி ெசாலி" தர].''

""யாகிகளா ேதா7க /)யா5.''

""ஆனா, ள IFலா1ைடD ேச 2த இ2திய க3 வ(," தர மாடா க3


எ ப5தா எ பயேம.''

""யாகிக3ம$ 5 நப(ைக ைவ, எ சி.வேன. மிக ெப@ய மன<தரான )


மாகிேயாைவ ப7றி சி2தி"5 பா .''

"")ேராய() இ Aலிகைள= ள IFலா1ைடD ேச 2த இ2திய கைள=


பா "5 நா ஒேர மாதி@ பயப,கிேற .''

""கவனமாக இ. இப) இ2தா சி ஸினா)ய( இ


சிவப(2திய கைள=, சிகாேகாைவD ேச 2த ெவ3ைள சாகார கைள=
பா "5>ட நI பயபட ேவ1)யதி.''

""நIக3 இ2த ப"தி@ைகைய வாசி"5 A@25 ெகா1,, நா திப( வேபா5


எ ன<ட வ(ஷயகைள >ற ேவ1,.''

""எ1ப"ைத2தி /)வைடய >)ய ஒ லாட@D சீ ைட நா வாகினா


எ ன? நாைளதா எ1ப"ைத2தாவ5 நா3.''

""நா அப) ஒ ைற வாேவா.'' சி.வ ெசா னா : ""உகGைடய


மக"தான சாதைன ஆய(7ேற எ1ப"ைத25! அைத வாகினா எ ன?''

""இர1, /ைறக3 அ5 எ2தD சமய"தி நடகா5. ஒ எ1ப"ைத2ைத


க1,ப()க /)=மா?''

""ஒ )ெக)7 ஆ ட ெகா,ேபா.''

""ஒ ஷI... அதாவ5- இர1டைர டால . யா@டமி25 கட வாவ5?''

""அ5 மிக: எள<தான வ(ஷய. என எேபா5 ேவ1,மானா இர1டைர


டால கடனாக கிைட.''

""என கடனாக கிைட எ . ேதா .கிற5. ஆனா, கட வாகாம


இக ேவ1, எ ப5தா எ ைடய எ1ண. /தலி கட வாேவா;
ப(ற ப(Dைச எ,ேபா.''

""சிறி5 ெவய( கா=க, ெப@யவேர!'' சி.வ ெசா னா .

""இ5 ெசடப மாத எ பைத ஞாபக"தி ைவ"5ெகா3. ெப@ய ம$ க3


வர>)ய மாத.'' கிழவ ெசா னா : ""ேம மாத"தி யா ம$ ப()பவனாக
ஆகலா.''

""நா இேபா5 ம"தி ம$ கைள ப()பத7காக ேபாகிேற .'' சி.வ ெசா னா .

சி.வ திப( வ2தேபா5 கிழவ நா7காலிய(ேலேய உகா 25 ெகா1,


ஆX25 Jகி ெகா1)2தா . N@ய மைற25 வ()2த5. சி.வ பைழய
படாள ேபா ைவைய ப,ைகய(லி25 எ,"5 நா7காலிய( ப( பதி வழியாக
கிழவன< ேதா3கள< ம$ 5 ேபா "தி வ(டா . அசாதாரணமான ேதா3க3...
வயதாகி வ()2தா, மிக: /ர,"தனமாக அைவ இ2தன. இேபா5>ட
கL"தி7 நல பல இ2த5. தைலைய / ேனாகி ைவ"5 ெகா1,
கிழவ உறகி ெகா1)2தா . அ5தா காரணமாக இக ேவ1,-
கL"தி இ2த Kகக3 ெவள<ேய ெத@யவ(ைல. பல /ைறக3 ைத"5D
ேச கபட 5ண(" 51,கள< ெவய( ப,, பேவ. நிறக3 ெத@2தன.
கிழவன< தைல அதிகமாக வயதாகிவ()2தைத ெவள<ப,"திய5. க1கைள
E) ெகா1ட ப(ற, /க"தி உய(ேர இலா5 ஆகிவ(டைதேபால
ேதா றிய5. ெச4தி" தா3 /ழகாகG ேமேல கிட2த5. அவைடய
ைகய( எைட மாைல ேநர கா7றி அ5 பற25 ேபா4 வ(டாம த,"5
வ()2த5. கிழவ நி வாணமான பாதகGட இ2தா .

கிழவைன" த) எLபாம சி.வ அ2த இட"ைத வ(, அக றா . திப(


வ2தேபா5, கிழவ ஆX2த உறக"திேலேய இ2தா .

""எL2திக, தா"தா.'' சி.வ அைழ"தா . ெதாட 25 ைகயா கிழவன<


/ழகாலி ெம5வாக" த)னா .

கிழவ க1கைள" திற2தா . ஒ நிமிட எேகா Jர"திலி25 வ2த


ெகா1)பைதேபால அவைடய நடவ)ைக இ2த5. ப(ற A னைக"5
ெகா1ேட ேகடா :

""உ ைகய( எ ன இ?''

""இர: உண:...'' சி.வ ெசா னா : ""நா இர: உண: சாப(ட ேபாகிேறா.''

""என அ2த அள: பசி இைல.''

""வ25 உணைவD சாப(,க. இலாவ(டா உகளா ம$ ப()க /)யா5.


ப(ற... உண: சாப(ட:...''

""சாப(,கிேற .'' கிழவ எL25 ப"தி@ைகைய எ,"5 ம)"5 ெகா1ேட


ெசா னா . ெதாட 25 ேபா ைவைய ம)க ஆரப("தா .

""ேபா ைவைய உடலி K7றி ெகா3Gக.'' சி.வ ெசா னா : ""நா


உய(ட இேபா5, உண: சாப(டாம நIக3 ம$ ப()க ேபாகிறI க3
எ ற ப(ரDசிைனேய உ1டாகா5.''

""அப)ெய றா நI1ட கால வாL. உடநல"ைத நல /ைறய(


பா "5ெகா3.'' கிழவ ெசா னா : ""சாப(,ற5 எ ன இ?''

""ளா பS ஸு சாத/. ப(ற.. ேந2திரகா4 சி... ெகாQச அவ(ய...''

தி1ைணய(லி2த இர1, த,கைள ெகா1ட ஒ உேலாக பா"திர"தி


சி.வ இ2த உண: ெபாகைள ெகா1, வ2தா . இர1, ெச
க"திகைள= /கைள= கர1)கைள= அவ பாெக) ைவ"தி2தா .
ஒFெவா ெச, தா3கைள ெகா1, K7றப)2த5.

""இைத யா த2தா க3?''

""மா ) ... உ@ைமயாள .''

""நா அவ ந றி >ற ேவ1,.''

""நா அவ ஏ7ெகனேவ ந றி >றிவ(ேட .'' சி.வ ெசா னா : ""இன<


நIகG ந றி >ற ேவ1)ய அவசியமிைல.''
""நா அவ ெப@ய ம$ ன< வய(7. பதிையD ேச 2த மாமிச" 51ைட"
தேவ .'' கிழவ ெசா னா : ""ஒ /ைற அதிகமாக அவ நம உண:
அள<"திகிறா அலவா? அப)ெய றா வய(7. பதி மாமிச"ைதவ(ட
அதிகமாக ஏதாவ5 தர ேவ1,. அவ நைம ப7றி அகைற இகிற5.''

""அவ இர1, பS ேவ. ெகா,"தப(ய(கிறா .''

"") கள< கிைடக >)ய பS தா என மிக: ப()"த5.''

""அ5 என" ெத@=. ஆனா, இ5 A)ய( நிைறகபட பS . ஹாேவ பS .


A)கைள" திப(" தர ேவ1,.''

""நI மிக ெப@ய உதவ(ையD ெச45ெகா1)கிறா4.'' கிழவ ெசா னா . ""நா


உண: சாப(ட ேவ1டாமா?''

""நா உகள<ட ேககலா எ . நிைன"5 ெகா1)2ேத .'' சி.வ


அவன<ட ெம5வான ரலி ெசா னா : ""நIக3 தயாராகாம நா
பா"திர"ைத" திறகேவ மாேட .''

""நா தயாராகிவ(ேட .'' கிழவ ெசா னா . ""நா ைகைய கLவ ேவ1,.''

""எேக ைகைய கL:வ க3?''


I சி.வ சி2தி"தா : ""கிராம Jய நI வ(நிேயாக
திட அகி2த பாைத கீ ேழ இர1, ெதகைள" தா1) இகிற5.
கிழவ நIைர= ேசாைப= நல ஒ 5வாைலைய= நா இ
ெகா1, வ2திக ேவ1,. இ2த அள: எப) சி2தைனேய இலாம
ேபா4 வ(ேட ? பன<கால"தி பய ப,"தி ெகா3வத7காக இ ெனா
சைடைய= ஒ ேமலாைடைய= தர ேவ1,. ப(ற ஏதாவ5 வைகபட
ஷூைவ= இ ெனா ேபா ைவைய=...'

""உ ைடய அவ(ய மிக: அைமயாக இகிற5.'' கிழவ ெசா னா .

""ேப பா வ(ைளயாைட ப7றிD ெசாக.'' சி.வ அவன<ட ேக,


ெகா1டா .

""நா ஏ7ெகனேவ >றியைதேபால அெம@க ல$ கி யாகிகG"தா


ெவ7றி ெப.வத7கான வா4A அதிக.'' கிழவ மகிXDசி=ட >றினா .

""இ . அவ க3 ேதா7.வ(டா க3.'' சி.வ ெசா னா .

""அ5 ஒ ப(ரDசிைனேய இைல. மிக ெப@ய திறைமசாலியான )மாகிேயா


ம$ 1, ெவ7றிைய" த ைக ெகா1, வவா .''
""`மி திறைமசாலிக3 ேவ. சில இபா க3 அலவா?''

""நிDசயமாக... ஆனா, அவ ேவ.பட மன<த . aலி


ஃப(லாெடஃப(யா: இைடய( நடக >)ய இ ெனா ல$ கி நா
aலி பக. ஆனா, அேபா5 நா சி2திப5 ) சிலைர ப7றி=
ஒ பா கி மக"தான அ2த வ(ரடகைள=தா . அவைரேபால ேவ.
யா இ . வைர ப(ற2ததிைல. நா இ . வைர பா "தவ கள<ேலேய மிக:
Jர"தி ப2ைதD ெச"த >)யவ அவ தா . அவ தி1ைணய( எேபா5
வ25 உகா 2தா எ ற வ(ஷய உன ஞாபக"தி இகிறதலவா? அவைர
ம$ ப()பத7காக அைழ"5D ெசல ேவ1, எ . நா வ(ப(ேன .
ஆனா, ேகபத7கான ைத@ய வரவ(ைல. அத7 ப(றதா அவ@ட
ேக, பா எ . நா உ ன<ட ெசா ேன . உனேகா... சிறி5>ட ைத@ய
இைல.''

""என" ெத@=. அ5 ஒ மிக ெப@ய தவறான வ(ஷயமாகிவ(ட5. அவ


ந/ட வ2திக ேவ1,. ப(ற அைத ஆ=கால /Lவ5 நா
நிைன"5 ெகா1ேட இகலா.''

""மிக ெப@ய வரரான


I )மாகிேயாைவ ம$ ப()பத7காக அைழ"5 ெகா1,
ெசல ேவ1, எ ப5 எ ைடய ெப@ய ஆைசயாக இ2த5.'' கிழவ
ெசா னா : ""அவைடய அபா ம$ ப()பவராக இ2தா எ . >.வா க3.
அவ நைம ேபால ஏைழயாக இ2திக ேவ1,. அதனா ந/ைடய
வ(ப"ைத A@25ெகா3ள /)=. மிக ெப@ய மன<தரான )ல@ த2ைத
எ2தD சமய"தி ஏைழயாக இ2த5 இைல. அவைடய த2ைத எ ைடய
வயதி ெப@ய ல$ கள< வ(ைளயா) ெகா1)2தா . என உ ைடய
வய5 நடேபா5, ஆப(@கா:D ெச ற ச5ரமான பா4 இ2த கபலி
பா4மர"தி7 / னா நா உகா 2தி2ேத . அ மாைல ேநரகள<
கடலி ஓர"தி நா சிககைள பா "திகிேற .''

""என" ெத@=. நIக3 எ ன<ட ஏ7ெகனேவ ெசாலி இகீ க.''

""நா ேபச ேவ1)ய5 ஆப(@காைவ ப7றியா, ேப பா வ(ைளயாைட


ப7றியா?''

""ேப பா வ(ைளயாைட ப7றி...'' சி.வ ெசா னா : ""மிக ெப@ய


வ(ைளயா, வரரான
I ஜா ெஜ மாேராைவ ப7றி ெசாக. ெஜ எ பத7
பதிலாக ேஜாதா எ .தா அவ >.வா .''

""/ A அவ சில ேவைளகள< தி1ைணைய" ேத) வவ51,. ம5


அ2திவ(டா, /ர,"தனமான ரலி ேபசி ெகா1)பா . ப(ரDசிைனகைள
உ1டாவா . திைரக3 சப2தமான வ(ஷயகள< இ2தைத ேபாலேவ
ேப பா வ(ைளயா) அவ ஒேர மாதி@ மனைத பதி"5 வ()2தா .
பாெக) எேபா5 திைரகைள ப7றிய தகவகைள ைவ"திபா .
ெதாைலேபசிய( திைரகள< ெபய கைள அFவேபா5 >றி ெகா1ேட
இபா .''

""அவ திறைமசாலியான ஒ நி வாகியாக இ2தா .'' சி.வ ெசா னா : ""எ


த2ைதய( க"தி அவ தா மிக ெப@ய திறைமசாலியான மன<த .''

""ெபபாலான ேநரகள< அவ இ வ2தத காரணமாக அப)


நிைன"திகலா.'' கிழவ ெசா னா : ""ஒFெவா வட/ cேராDச
இ தவறாம வ25 ெகா1)2தா, அவ தா மிக ெப@ய திறைமசாலியான
மன<த எ . உ ைடய த2ைத >றி ெகா1)2திபா .''

""உ1ைமய(ேலேய மிக: திறைம வா42த நி வாகி யா ? =வா?


இலாவ(டா ைம கா ஸாலஸா?''

""அவ க3 சமமானவ க3 எ . என" ேதா .கிற5.''

""நIக3 மிகD சிற2த ம$ ப()பவ .''

""இைல... அதிகமான திறைம ெகா1டவ கைள என" ெத@=.''

""ேயவா...'' சி.வ ெசா னா : "சிற2த ம$ ப()பவ க3 இகிறா க3.


அவ கள< மதிA3ளவ க3 மிகD சிலேர. அதாவ5 நIக3 ஒவ ம,தா .''

""ந றி. நI எ ைன ச2ேதாஷமாக ைவ"திகிறா4. நா >றிய5 தவறான5


எ பைத கா,கிற எ2த ஒ ெப@ய ம$ ைன= ச2திக ேவ1)ய NXநிைல
வரா5 எ . நா நிைனகிேற .''

"">றியைத ேபால நIக3 மிக: திறைம ெகா1டவராக இ பச,


அப)பட ஒ ம$ இகா5.''

""நிைன அள: மிக: சதி பைட"தவனாக நா இலாமலிகலா.''


கிழவ ெசா னா : ""ஆனா, என ஏராளமான உ"திக3 ெத@=. உ.தியான
/):க3 எ,க" ெத@=.''

""நIக3 இேபா5 ேபா4 ப,"தாதா காைலய( உ7சாகமாக இக /)=.


இ2தD சாமா கைள நா தி1ைண திப: எ,"5 ெகா1, ெசகிேற .''
""அப)ெய றா ைந... காைலய( நா உ ைன எLAகிேற .''

""நIக3 எ ைடய அலார மண(.'' சி.வ ெசா னா .

""வய5தா எ ைடய அலார மண(.'' கிழவ ெசா னா : ""வயதானவ க3 ஏ


மிக: / ேப எL2திகிறா க3? நIளமான ஒ நாைள உ1டாக ேவ1,
எ பத7காகவா?''

""என" ெத@யா5.'' சி.வ ெசா னா : ""சிறிய ழ2ைதக3 நI1ட ேநர


மிக: ந றாக உறகிறா க3 எ ற வ(ஷய ம,தா என" ெத@=.''

""அைத நா ஞாபக"தி ைவ"5ெகா3கிேற .'' கிழவ ெசா னா : ""நா


உ ைனD ச@யான ேநர"தி7 த) எLAேவ .''

""எஜமான எ ைன" த) எLAவைத நா வ(பவ(ைல. நா ஒ


ேமாசமான ைபய எ ப5தா அத7 அ "த.''

""என" ெத@=.''

""நலா Jக, தா"தா.''

சி.வ ெவள<ேய ெச றா . ேமைஜம$ 5 வ(ளேக இலாமதா அவ க3 உண:


அ2தினா க3. கிழவ கா சைடைய அவ(X"5 மா7றி இ)
Jவத7காக ப,"தா . கா சைடையD K), ப"தி@ைககைள அத73
ைவ"5, ஒ தைலயைணயாக ஆகினா . ப(ற ேபா ைவ3 K1,,
ப,ைகய( @கைள E)ய(2த பைழய ப"தி@ைக" தா3கள< ம$ 5 ப,"5
உறகினா .

சிறி5 ேநர"தி73 அவ ஆX2த Jக"தி EXகினா . தா சி. வயைதD


ெசலவ(ட ஆப(@காைவ அவ கன: க1டா . நIளமான, ெபா நிற"தி
இ2த கடலி ஓரக3... ெவ3ைள நிற"தி, க1கைள >சD ெச4= அள:
ெவ1ைம நிற"தி காணபட கட7கைரக3... உயரமான பாைறக3... தவ(,
நிற"தி இ2த ெப@ய மைலக3... எலாவ7ைற= கிழவ கனவ( பா "தா .
சம$ பகாலமாக ஒFெவா இரவ( அவ அ2த கைரய(தா வாX25
ெகா1)கிறா . கனவ( அவ கட அைலகள< இைரDச ச"த"ைத
ேகடா . கிராம"5 படக3 அைத கிழி"5ெகா1, வவைத= பா "தா .
Jக"தி கப தள"திலி25 மித25 வ தா , கய(. ஆகியவ7றி
வாசைனைய உண 2தா . அதிகாைல ெபாLதி கைர கா7. ெகா1, வ2த
ஆப(@காவ( வாசைனைய= அவ உண 2தா .
கைரய(லி25 வ2த கா7றி வாசைன வ25 ேமாதிய:ட , அவ க1 வ(ழி"5,
ஆைடகைள மா7றினா . ப(ற நட25 ெச . சி.வைன" த) எLAவ5தா
எேபா5 நடக >)ய ெசய. ஆனா, இ . இர: கைரய(லி25 வ2த
கா7றி வாசைன மிக: சீ கிரேம வ25 ேச 25வ(ட5. த கனவ( மிக:
/ >)ேய அ5 வ25 ேச 25வ(ட5 எ பைத அவ உண 25 ெகா1டா .
கடலிலி25 தI:கள< ெவ1ைமயான உவக3 எL25 வவைத ெதாட 25
அவ பா "தா . ப(ற கான@ தI:கள< பலவ(தபட கப 5ைறகG
வ(ளகG கனவ( ேதா றின. Nறாவள<ையேயா ெப1கைளேயா மிக ெப@ய
சபவகைளேயா ெப@ய ம$ கைளேயா ச1ைடகைளேயா ேபாராடகைளேயா
மைனவ(ையேயா அவ கன: காணவ(ைல. ஆப(@க கடேலார"தி நட25
தி@= சிககைள ப7றி ம,ேம அவைடய கன: இ2த5. மாைல
ேவைளகள< Wைன )கைளேபால அைவ வ(ைளயா) ெகா1)2தன.
சி.வ ம$ 5 பாச ெச"தியைதேபாலேவ அவ சிககள< ம$ 5 அ ைப
ெவள<ப,"தினா . அவ எ2தD சமய"தி சி.வைன ப7றி கன:
க1டதிைல. கிழவ சாதாரணமாக க1 வ(ழி"5, திற25 கிட2த கத: வழியாக
நிலைவ பா "தா . K) ைவகப)2த காசைடைய ச@ெச45 அண(25,
)ைச, ெவள<ேய வ25 சி.நI கழி"5வ(,, சி.வைன" த) எLAவத7காக
பாைதய( வழியாக நட2தா . Aல காைல ெபாLதி ள< ப, கிழவ
ந,கி ெகா1)2தா . உட ெவபமைடவத7காக"தா ந,கிற5 எ ப5,
ேநர"ைத" தாமத ெச4யாம தா படைகD ெச"த ேவ1, எ ப5
அவ" ெத@2தி2தன.

சி.வ வசி"5 ெகா1)2த வ)


I கத: Eடப)கவ(ைல. கிழவ
கதைவ" திற25, ஓைச எ5: உ1டாகாம ெவ7. பாதகGட நட25
உ3ேள ெச றா . /த அைறய(ேலேய ஒ க)லி சி.வ ப,"5 உறகி
ெகா1)2தா . மைறய ேபா நிலவ( ஒள<ய( அவைன கிழவனா
ெதள<வாக பா க /)2த5. அவ சி.வன< ஒ காைல ெம5வாக ப()"5,
அவ க1வ(ழி"5 த ைன பா ப5 வைர அேத இட"தி நி றி2தா .
கிழவ தைலைய ஆ)னா . சி.வ ப,ைக அகி ேபாடப)2த
நா7காலிய(லி25 காசைடைய எ,"5, ப,ைகய( உகா 25 ெகா1ேட
அண(2தா .

கிழவ கத: ெவள<ேய ெச றா . சி.வ அவைன ப( ெதாட 2தா . Jக


கலக மாறாத அவைடய ேதாள< ைகைய ைவ"தவா. கிழவ ெசா னா :
""என சிரமமாக இகிற5.''

""ஏ ?'' சி.வ ெசா னா : ""ஒ மன<த இைத"தா ெச4ய ேவ1,.''

இவ கிழவன< )ைசD ெச வழிய( கா ைவ"தா க3. ெத


/Lக, இள<, தகGைடய படகள< பா4 மரகைளD Kம25 ெகா1,
ெவ7. பாதகGட ஏராளமான மன<த க3 நட25 ேபா4 ெகா1)2தா க3.

கிழவன< )ைசைய அைட2த5 சி.வ >ைடய(லி25 H க1,கைள=


"தI)ைய= ெப@ய J1)ைல= எ,"தா . கா7. ேபா4வ()2த, K)
ைவகப)2த பா4மர"ைத கிழவ த ேதாள< ம$ 5 ைவ"தா .

""காப( )கிறI களா?'' சி.வ ேகடா .

""இ2த ெபாக3 எலாவ7ைற= படகி ைவ"த ப(ற, ஏதாவ5


சாப(,ேவா.''

ம$ னவ கGகாக மிக: அதிகாைலய(ேலேய திறகப, ஒ கைடய(லி25


) ன< அைடகபட பாக)ய( தயா@கபட காப(ைய அவ க3
பகினா க3.

""Jக Kகமாக இ2ததா, தா"தா?'' சி.வ ேகடா . அவ கிழவட ேச 25


நட25ெகா1)2தா Jக கலக மாறாம இ2த5.

""Kகமாக உறகிேன மேனாலி . கிழவ ெசா னா : ""இ . என


/Lைமயாக த னப(ைக உ1டாகி வ()கிற5.''

""என அப)"தா ...'' சி.வ ெசா னா : ""நா இேபா5 ந இவ


ேதைவயான J1)லி ேகா க >)ய ம"தி ம$ கைள=, உகG"
ேதைவயான Aதிய இைரகைள= ெகா1, வகிேற . எஜமான தாேன
ெபாகைள ெகா1, வவா . ேவ. யா Eல/ அைதD KமகD ெச4வைத
அவ வ(Aவதிைல.''

""நா மா.படவ க3.'' கிழவ ெசா னா : ""ஐ25 வய5 நடேபாேத


ெபாகைளD Kமபத7 நா உ ைன அமதி"ேத .''

""அ5 என" ெத@=.'' சி.வ ெசா னா : ""நா உடன)யாக திப(


வகிேற . இ ஒ காப(ைய )க. நம இேக கட கிைடேம!''

பவள A7.க3 ேச 25 உ1டாகிய பாைறய( வழியாக பன<க)க3


ைவகப) கடட"ைத ேநாகி அவ ெவ7. பாதகGட நட2தா .
அதா J1)லி ேகா க >)ய இைரக3 ைவகப)2தன.

கிழவ ெம5வாக காப(ைய பகினா . இ . /Lவ5 இ2த காப(ைய


)"ேத நாைள கழிக ேவ1, எ ப5; அதனா அைத பகிேயயாக
ேவ1, எ ப5 அவ ந றாக" ெத@=. ெகாQச காலமாகேவ உண:
சாப(,வ5 எ ப5 அவன<ட ஒ வைகயான ெவ.ைப உ1டாகி வ()2த5.
அதனா பட உணைவ ெகா1, ெசவதிைல. படகி ஒ ஓர"தி ஒ
A)ய( நI ைவகப). அ ைறய ெபாL5 அவ ெமா"த"தி
ேதைவபட5 அ5தா .

ம"திகைள= தாள< K7றபட இர1, இைரகைள= ைகய(


ைவ"5ெகா1, சி.வ திப( வ2தா . அவ க3 பட நி றி2த இட"ைத
ேநாகி நட2தா க3. பாதகG ம"திய( மண 5க3க3 நKகி ஓைச
உ1டாவைத அவ க3 உண 2தா க3. படைக உய "தி நI3 த3ள<
இறகினா க3.

""அதி ?ட 5ைணயாக இக,. தா"தா.''

""அதி ?ட 5ைணயாக இக,.'' கிழவ திபD ெசா னா . 5,Aகைள


அ2த2த இட"தி இகD ெச4ய >)ய வைளயகGட ேச "5 அவ
5,A கய(.கைள க)னா . 5,Aக3, நI@ உ1டாகிய ேமாத எதிராக
/ ேனாகி இயகின. இ) 5ைற/க"தி7 ெவள<ேய 5,Aகைள ேபாட
ஆரப("தா . ேவ. கைரகள<லி25 ேவ. படக3 கடலி உபதிைய
ேநாகி ேபா4 ெகா1)2தன. அவ7றி 5,Aக3 நI3 EXேபா5
உ1டாக >)ய ச"த"ைத=, ேமா5 ேபா5 எL ச"த"ைத= கிழவ
ேகடா . ஆனா, நில: மைலகG கீ ேழ ேபா4 வ()2ததா, படகைள
பா க /)யவ(ைல.

சில ேநரகள< படகி யாராவ5 ேபச>)ய ச"த ேகட5. என<,


5,Aகள< ச"த"ைத" தவ(ர, ெபபாலான படகG மிக: அைமதியாகேவ
இ2தன. 5ைற/க"தி Uைழவாய(ைல வ(, ெவள<ேயறிய5, படக3 பல
இடகள< பரவ( ேபா4 ெகா1)2தன. ம$ க3 கிைட எ ற எதி பா A
இ இட"ைத ேநாகி ஒFெவாவ பயண("5 ெகா1)2தா க3.
எேகா Jர"தி இ கடலி ந,பதிD ெசல ேவ1, எ .
கிழவ இல ைவ"தி2தா . கைரய( வாசைனய(லி25 வ(லகி, கடலி
A"5ண Dசி அள<க>)ய Aல காைல ெபாLதி வாசைனைய ேநாகி அவ
5,Aகைள ேபாடா . ெப@ய கிண. எ . ம$ னவ க3 அைழ கடலி
பதிய( படைகD ெச"5ேபா5, நI@ உபதிைய= பாசிகள<
ப(ரகாச"ைத= அவ பா "தா . அ எLH. காத ஆழ"தி பல வைகபட
ம$ கG வ25 ஒ . ேச 2தி2ததா அ2த ெபய வ2த5. கடலி
அ)பதிய( ெந,"தாக நி . ெகா1)2த Kவ கG எதி@லி25
நIேராட"தி Kழதா இ2த ெவள<பா, காரண. அ ெசம$ ,
இைரயாக ேகா "5 வ(ட>)ய ம$ க3 ஆகியைவ >ட >) இ. சில
ேவைளகள< ஆழ"தி இ ெபா25கள< ஒ வைகயான இன"ைதD ேச 2த
வ(,க3 >டமாக நி . ெகா1). இர: ேநர"தி நI பரப(
ேம7பதிைய ேநாகி வ அவ7ைற, இைரைய" ேத) வர >)ய ம$ க3
உணவாகி ெகா3வ5 உ1,.

இ) கிழவ Aல காைல ெபாLதி ெவள<Dச"ைத அபவ("5 உணர


/)2த5. 5,ைப ேபா, ெகா1)ேபா5, பறக >)ய ம$ க3 ேம
ேநாகி" தா:ேபா5 ேகக>)ய ெநள<= ச"த/, இ) பறேபா5
அவ7றி உ.தியான சிறக3 உ1டா ஓைச= ேகடன. கடலி
த ைடய மிக ெப@ய ந1ப களான பற ம$ கைள கிழவ மிக:
ப(). பறைவக3ம$ 5, றிபாக எ2ேநர/ பற25 ெகா1ேட இைரைய" ேத)
ெகா1) கA நிற"தி இ சிறிய கட காகக3ம$ 5 அவ
இரக உ1,. ெபபா அைவ எைத= உ1ப5 இைல. "நா
நிைனபைதவ(ட பறைவகG 5யர நிைற2த ஒ வாXைக இகிற5.
ம$ கைள ெகா"தி எ,"5D ெசல>)ய பறைவகG, ெப@தாக:
/ர,"தன ெகா1டைவயாக: இக >)யைவ= இவ7றிலி25
வ(திவ(லகானைவ. கட இ2த அள: ெகாdர" த ைம இேபா5,
எ ன காரண"தி7காக கடலி ேம7பரப( பற25 தி@= பறைவகைளேபால,
உயர"தி பற25 ெகா1) பறைவக3 ஈ க >)யைவயாக:
அழகானைவயாக: பைடகப)கி றன? கட இரக உ3ளவளாக:
அழகானவளாக: இகிறா3. ஆனா, மிக: ெகாdர"த ைம ெகா1டதாக:
கடலா ஆக /)=. மிக: ேவகமாகேவ அவ3 ெகாdர"த ைம ெகா1டவளாக
மாறி வ(,வா3. பற25 தி@25, நIைர" ெதா,, உயர பற25 ெகா1, இைர ேத)
ெகா1, இக>)ய, ெமலிய ேசாக நிைற2த ரைல ெகா1ட பறைவக3,
கடட ஒப(, பா ேபா5, மிக: பலவனமானைவயாகேவ
I
பைடகப)கி றன.' கிழவ சி2தி"தா .

"லா மா ' எ .தா கிழவ எேபா5 கடைல ப7றி சி2திபா . வான<?


ெமாழிய( மன<த க3 அவைள அப)"தா அ Aட அைழபா க3. அவ3ம$ 5
அ A ைவ"திபவ க3 சில ேநரகள< அவைள ப7றி ேமாசமாக:
ேபKவா க3. ஆனா, அ2த மாதி@ எேபா5 ேபசினா, அவைள ஒ ெப1 எ .
மனதி நிைன"5 ெகா1ேடதா ேபKவா க3. சில இள ம$ னவ க3
வ(லகினகைள றிக >)ய "எ மா ' எ ற ெசாைல பய ப,"தி
கடைல அைழபா க3. J1)கைள க) ைவபத7 மர"த)கைள
பய ப,"5பவ கG, Kறா ம$ ன< மாமிச"ைத வ(7. ஏராளமான பண ைகய(
கிைட"த5 இய2திர படக3 வாகியவ கGதா அவ க3. ஒ எதி@
எ ேறா ஒ இட எ ேறா ஒ பைகவ எ ேறா தா அவ க3 அவைள ப7றி
றிப(,வா க3. ஆனா, கிழவ எேபா5 கடைல ெப1ண( ண"ைத
ெகா1டவ3 எ ., மிக ெப@ய ெசவகைள அள<பவ3 அல5 த,"5
ைவ"திபவ3 எ . நிைனபா . பயகரமான அல5 ெகாdரமான ஏதாவ5
கா@ய"ைதD ெச4கிறா3 எ றா அத7 காரண அவளா அவ கG உதவ
/)யவ(ைல எ ப5தா . ஒ ெப1 எ பைத ேபால நில: அவ3ம$ 5 ஆசி
ெச4கிற5 எ . கிழவ நிைன"தா .

கிழவ நி."தாம 5,ைப ேபா, ெகா1)2தா . த ைடய ேவக"தி


அளைவ" ெதாட 25 காபா7றி ெகா1)2தா, நIேராட"தி எேபாதாவ5
உ1டாக >)ய Kழகைள நIகிவ(, பா "தா, கடலி ேம7பதி மிக:
அைமதியாக இ2ததா, 5,ைப ேபா,வ5 சிரமமான ஒ கா@யமாக
இகவ(ைல. ெசயலி E றி ஒ பதிைய அவ நIேராட"தி
ேபாகிேலேய வ(, ெகா,"தா . ெவள<Dச ெகாQச ெகாQசமாக வர
ஆரப(க, தா நிைன"தி2தைதவ(ட அதிகமான Jர"ைத அைட25
வ()கிேறா எ பைத கிழவ A@25ெகா1டா .

"ஒ வார கால கட ஆழமாக இ பதிய( நா ேசாதைன ெச45


பா "ேத . அத7 ப(ற எ5: கிைடகவ(ைல.' அவ நிைன"தா . "இ .
பலவ(தபட ம$ கG ஆபேகா கG >ட >) இ இட"தி
/ய7சி ப1ண( பா க ேவ1,. அைவ இ இட"தி ஒ ெப@ய ம$
இகலா.'

ெவள<Dச ச@யாக வவத7 / ேப, இைர ேகா கப)2த J1)கைள


அவ கட3 எறி25 வ()2தா . அைவ நIேராட"5ட ேச 25 EXகி
கிட2தன. ஒ J1) நா7ப5 ஆக3 ஆழ"தி கிட2த5. இர1டாவ5 J1)
எLப"ைத25 ஆக3 ஆழ"தி E றாவ5 J1) நா காவ5 J1)
நIல வ1ண நI3 H., H7. இப"ைத25 ஆக3 ஆழ"தி இ2தன.
இ2த ம$ கG3 ஒFெவா J1) மாடப) ெகாகி=ட
தைல கீ ழாக கிட2தன. அைவ மிக: உ.தியாக க)"
ெதாகவ(டப)2தன. ெகாகிய( ெவள<ேய ெத@= எலா பதிகG-
வைள2த பதி= > ைமயான /ைன பதி=- Aதிய ம"தி ம$ னா
இைணகப)2த5... ஒFெவா ம"திய( இ க1கள< வழியாக J1)லி
ெகாகி மாடப)2த5. அதனா ெவள<ேய நI) ெகா1)2த உேலாக"தி
பாதி பதி அண(வ(கபட மாைலையேபால ேதா றிய5. J1)லி ஒ
பதி ெப@ய ஒ ம$ வ(ப>)ய வாசைன ெகா1டதாகேவா Kைவயான
ஒ றாகேவா ேதா றாம இகா5.

சி.வ கிழவ cனாேவா ஆபேகா இன"ைதேயா ேச 2த இர1, சிறிய


ம$ கைள ெகா,"தி2தா . மிக: ஆழ"தி ேபா4 வ()2த இர1,
கய(.கள<, ஆழ"ைத அளபத7காக பய ப, ஈய" 51,கைளேபால சிறிய
ம$ க3 ெதாகி ெகா1)2தன. ம7ற கய(.கள< / A பய ப,"தப)2த
ெப@ய ஒ e ர ன ஒ மQச3 நிற ஜா ம$ ெதாகி ெகா1)2தன.
என<, இேபா5>ட அைவ பய ப,"5வத7 ஏ7றைவயாகேவ இ2தன. நல
தரமான ம"தி ம$ க3 அவ7. அழைக= ஈ க >)ய த ைமைய=
அள<"5 ெகா1)2தன. ெப@ய ஒ ெப சிைலேபால த)மனாக இ2த
ஒFெவா கய(. பDைச சாய Wசபட த)=ட ேச "5 கடப)2தன.
அதனா J1) இLகபடாேலா, ெதாடபடாேலா, அ5 த)ைய கீ ேழ இறகி
EXகD ெச4=. ஒFெவா கய(. இH7. நா7ப5 ஆக3 ஆழ"தி
K3க3 இ2தன. அவ7ைற ம7ற /ர,"தனமான K3கGட இைணக
/)=. அதனா, ேதைவபடா, ஒ ம$ னா / f. ஆக3 ஆழ வைர
ெசல /)=.

பட அகி E . த)க3 நI3 EXவைத= ெவள<ேய உய 25


வவைத= கிழவ பா "தா . J1) கய(.க3 ச@யான /ைறய( ேமேல
எL25, கீ ேழ தாX25 இகிற வ(த"தி, /ைறயான ஆழ"தி7D ெசகிற
மாதி@= கிழவ அைமதியாக படைகD ெச"தினா . ெவள<Dச ந வ25
ேச 25 வ()2த5. எ2த நிமிட"தி N@ய உதிகலா.

N@ய கட3 இ25 ச7. உய 2த5. இேபா5 ம7ற படகைள கிழவனா


பா க /)2த5. நI3 ச7. தாX25 ெகா1, கைர=ட மிக:
ெநகி= படக3 நIேராட"தி7 .கி வ@ைசயாக" ெத@2தன.
N@யன< ப(ரகாச அதிக@"5 ெகா1)2த5. அத ஒள< நI3 ப(ரகாசி"த5.
N@ய உய 25 ேமேல வ2த:ட , N@யன< ெவள<Dச பர25 கிட2த நI பரப(
ப,, அ5 அவைடய க1கள< ப(ரகாசி"த5. க1க3 வலி"ததா, அதிலி25
பா ைவைய ேவ. பக திப( ெகா1, அவ 5,Aகைள ேபாடா .
நI3 பா ைவையD ெச"தி, நI@ இ1ட உபதி3 ெச ற J1)
கய(.கைள பா "தா . ேவ. யா ெச4தைத= வ(ட மிக: சிறபாக அவ
அவ7ைற ச@யாக இகD ெச4தி2தா . நIேராட"தி இ) ஒFெவா
பதிய(, அத வழிேய நI2தி வ ம$ ைன எதி பா "5, அவ வ(ப>)ய
இட"தி, மிக: ச@யாக J1)லி ெகாகி இ. ம7றவ க3 J1)லி
ெகாகிைய நIேராட"5ட ேச 25 பயண( கD ெச4வா க3. J1)லி
ெகாகிக3 H. ஆக3 ஆழ"தி இ கி றன எ . நிைன"5
ெகா1)ேபா5, அைவ சில ேநர கள< அ.ப5 ஆக3 ஆழ"தி ம,ேம
இ25 ெகா1).

"ஆனா, நா மிக: ச@யாக J1) ெகாகிகைள இகD ெச4கிேற .' அவ


மனதி நிைன"தா ' "சிறி5 >ட அதி ?டமிைல எ ப5 ம,ேம வ(ஷய.
ஆனா, யா" ெத@=? ஒ ேவைள, இ . நடகலா. ஒFெவா நாG
ஒ Aதிய நாளாகேவ இகிற5. அதி ?ட ைகய( வ25 ேச வ5 நல5தா .
ஆனா, எைத= ஒLகாகD ெச4ய ேவ1, எ பதிதா என வ(ப
அதிக. அப)ெய றா, அதி ?ட வேபா5, நIக3 எைத=
ஏ7.ெகா3வத7 தயாரான நிைலய( இபS க3.'

N@ய உதயமாகி ேமேல வ25 இேபா5 இர1, மண( ேநர ஆகிவ(ட5.


கிழ பக பா ேபா5, க1க3 இேபா5 அ2த அள: வலிகவ(ைல.
இேபா5 E . படக3 ம,ேம பா ைவய( ெத@2தன. அைவ மிக:
தாX25 கைரய(லி25 மிக: வ(லகி= காணபடன.

"வாXநா3 /Lவ5 Aல காைல ெபாL5 N@ய எ க1கைள


ேவதைனப,"தி ெகா1)2த5.' கிழவ சி2தி"தா : "என< க1கG
இெபாL5 எ2தெவா ப(ரDசிைன= இைல. மாைல ேநர"தி க1கள<
இ, Uைழயாம எ னா N@யைன ேநராக பா க /)=. சாயகால
ேநர"தி N@யன< க,ைம அதிகமாகேவ இகிற5. ஆனா, காைலய(தா
க1கள< ேவதைனேய உ1டாகிற5.'

ஒ நிமிட, ஒ பைட கப பறைவ த ைடய நIளமான க.A நிற


சிறகைள வ(@"5 தன மிக: அகி வடமி, பறபைத அவ
பா "தா . அ5 மிக: தாXவான நிைலய(, சிறகைள ப( ேனாகி சா4"5
ைவ"5 ெகா1,, ச@25, தாX25, ம$ 1, வடமி, பற25 ெகா1)2த5.

""அவ எ னேவா கிைடDசி..'' கிழவ உர"த ரலி >றினா : ""அவ


காரணேம இலாம க1கள< பட மாடா .''

பறைவ வடமி, பற இட"ைத ேநாகி மிக: ெம5வாக, ஒேர ேவக"தி


அவ 5,ைப ேபாடவா. ெச றா . எ2தவ(த ஆரவார/ இலாம அவ
J1) கய(.கைளD ச@ ப1ண( ைவ"தா . பட நIேராட"தி7 ச7.
A"5ண Dசி உ1டாகிய5. இப)பட ஒ NXநிைலய( பறைவய(
உதவ(ைய பய ப,"தாம இ25வ(டா>ட, ேந "தி=ட / ைபவ(ட
ேவகமாக: அவனா ம$ ப()க /)=.

பறைவ ெவட ெவள<ைய ேநாகி ேம அதிகமாக தைலைய உய "தி, ம$ 1,


வடமி, ெகா1)2த5. அதைடய சிறக3 அைசேவ இலாம இ2தன.
தி`ெர . அ5 நIைர ேநாகி ேவகமாக வ2த5. பற பறைவ நI@லி25
உய 25 நI பரA ேமேல ஆேவச"5ட திபைத கிழவ பா "தா .

""டாஃப( ...'' கிழவ உர"த ரலி >றினா : ""ெப@ய டாஃப( ...''

கிழவ 5,A ேபா,வைத நி."திவ(, பலைக அ)ய(லி25 ஒ J1)


கய(ைற ெவள<ேய எ,"தா . அத7 கய(. K7ற>)ய ஒ சகர/ ந,"தர
அளைவ ெகா1ட ஒ ெகாகி= இ2தன. ெகாகிய( ம"தி ம$ கள<
ஒ ைற எ,"5 இைரயாக ேகா "தா . ெதாட 25 அைத ஒ பகமாக எறி25
படகி ப( பக"தி இ2த வைளய"தி க)னா . ப(ற இ ெனா கய(றி
J1)ைல க), பலைகய( நிழலி K) ைவ"தா . இ.தியாக, நIளமான
சிறகைள ெகா1ட ஒ க.A நிற பறைவ நI ேமேல தாXவாக
பறபைத பா "5 ெகா1ேட அவ ம$ 1, 5,Aகைள ேபாட ஆரப("தா .

கிழவ பா "5 ெகா1)ேபாேத, பறைவ ேவகமாக நIைர ேநாகி கீ ேழ வ25,


சிறகைளD சா4வாக ைவ"5ெகா1, ஆேவசமாக Kழ றவா., பற ம$ ைன
ப( ெதாட 25 ெகா1)2த5. ெப@ய டாஃப( நI@ உ1டாகிய ெமலிய
சலன"ைத கிழவ பா "தா . பறைவய(டமி25 தப("த ம$ ைன டாஃப(
ப( ெதாட 25 ெகா1)2த5. ம$ பற25 ேபா4 ெகா1)பத7 கீ ேழ அேத
ேவக"தி டாஃப( கG பயண("5 ெகா1)2தன. ம$ கீ ேழ வ(Lேபா5
அைவ நI@ மிக: கீ ேழ இ. "அ5 டாஃப( கள< மிக ெப@ய ஒ
>டதா .' கிழவ நிைன"தா . டாஃப( க3 K7றி NX25 ெகா1)2ததா,
ம$ கG தப("5D ெசவத7 வழிய(ைல. பறைவ அ5 கிைடபத7
வா4ப(ைல. பற ம$ க3 அதைடய அலகி சி அளைவவ(ட
ெப@யதாக இ2தன. அ5 ம,மல- பயண(ப5 மிக: ேவகமாக இ2த5.

பற ம$ க3 ம$ 1, ம$ 1, உய 25 பறபைத=, பறைவக3 அவ7றி7


ப( னா ெவ.மேன பறபைத= அவ பா "தா . "டாஃப( க3 எ ன<டமி2
வ(லகிDெச . வ(டனேவா...' அவ சி2தி"தா . "மிக: ேவகமாக நI1ட
Jர"ைத அைவ கட25 ெச .வ(,கி றன. ஒேவைள, >ட"ைத" தவறவ(,
அைல25ெகா1) ஏதாவெதா ைற நா க1,ப()ேப . எ ைடய
ெப@ய ம$ அவ7றி7 ம"திய( இ எகாவ5 இபத7 வா4A
இகிற5.'

இேபா5 கைர ேமேல இ2த ேமகக3 மைலகைளேபால உய 25


காணபடன. சாப நிற E)ய(2த நIல நிற .க3... அவ7.
ப( னா நIளமான ஒ பDைச ேகாடாக கைர மாறிவ()2த5. நI இேபா5
அட "தியான நIல நிற வ25 ேச 25 வ()2த5. ஊதா நிற"தி அள:
இ1, ேபா4 காணபட5. நI பரைப பா ேபா5, இ1, ேபாய(2த
நI@ நI2தி ேபா4 ெகா1)2த ளாட உய(@ன"தி சிவA ளாட
ேகாைட=, N@ய பைட"த வ(ேனாதமான ப(ரகாச"ைத= அவ பா "தா .
J1) கய(.க3 நI3 இறகிD ெச . பா ைவய(லி25 மைற25
வ()கி றனவா எ . கிழவ பா "தா . ளாட உய(@னகைள இ2த
அள: பா க /)2தைத நிைன"5 அவ மிக: ச2ேதாஷபடா . அ
ம$ இகிற5 எ பேத அத7 அ "த. நI@ N@ய உ1டாகிய வ(ேனாதமான
ப(ரகாச, N@ய ேமேல உயர"ைத அைட2தி2த5, கைர ேமேல இ2த
ேமககள< ேதா7றக3 ஆகியைவ நல காலDNXநிைலைய றிபாக
உண "த >)யைவ. ஆனா, பறைவ கிட"தட பா ைவய(லி25 மைற25
வ()2த5. நI பரப( மQச3 நிற"ைத ெகா1ட, ெவய(லி வா) வதகி
ேபா4 காணபட ச காேஸா பாசிகள< சில அைடயாளகG, பட மிக:
அகி ேபா4 ெகா1)2த ஒ வ(ஷமிழிய( ஊதா நிற"தி
அளெவ,"தா7ேபா இ2த த1,கG, வானவ(லி வ1ணகGட இ2த
ஈரமான நI ைப= தவ(ர ேவ. எைத= பா க /)யவ(ைல. நI ைப ஒ
பக திப(, ப(ற ம$ 1, நிமி 25, ந நI1ட த1,கைள றிப(ட Jர
ப( ேனாகி நI), உ7சாக"5ட நI2தி ேபா4ெகா1)2த5.

""அவா மாலா.'' கிழவ ெசா னா : ""நI ேதவ()யா...'' ெம5வாக 5,ைப


ேபா, ெகா1ேட அவ நIைர பா "தா . த1,கள< அேத நிற"தி இ2த
சிறிய ம$ க3 அவ7றி7 ந,வ(, மிXக3 EXேபா5 உ1டாக >)ய
சிறிய நிழகG ந,வ( நI2தி ெகா1)2தன. வ(ஷ"தி7 எதிராக எதி A"
த ைம ெகா1டைவ அைவ. ஆனா, மன<த கள< வ(ஷய அப) இைலேய!
ஊதா நிற"தி இ2த அ2த த1,க3 வLவLபாக J1)லி சிகி
கிடப51,. ம$ ைனD ச@ ெச4=ேபா5, கிழவன< ைககள< சாைடயா அ)
வாகியைத ேபால அைடயாளகG காயகG உ1டாவ51,.
வ(ஷ"த ைம ெகா1ட ெச)ேயா வ(ஷ"த ைம ெகா1ட U1]ய(ேரா
உ1டாக>)ய காயகG நிகரானைவயாக அைவ இ.

ஆனா, அவா மாலாவ(லி25 வ இ2த வ(ஷ மிக: ேவகமாக பா=-


சாைடய)ையேபால சிறி5 நிைனகாமேலேய.

வானவ(லி ப(ரகாச"ைத ெகா1ட இ2த மிXக3 அழகானைவ. அேத


ேநர"தி கடலிேலேய மிக: ேமாசமான ெபாகG அைவ தா . ெப@ய கட
ஆைமக3 அவ7ைறD சாப(,வைத பா பத7 கிழவ ஆைசப,வா .
ஆைமக3 அவ7ைற பா "தா / பதி ய(லி25 ெநகி, க1கைள
E)ெகா1, த1,கைள= ப(ற பதிகைள= சாப(ட ஆரப("5வ(,.
ஓைட ெகா1, E) பா5காபாக இ25 ெகா3வத7"தா ஆைமக3
க1கைள E)ெகா3கி றன. ஆைமக3 அவ7ைற" தி பைத பா பத7
கிழவ மிக: வ(பப,வா . ஒ கா7. ப(ற கட7கைரய(
மிXக3ம$ 5 நடபதி, அப) அL"தி நடேபா5 அைவ ெவ)பைத
ேகபதி அவ மிக: வ(ப இ2த5.

கபSர/ ேவக/ ஒ . ேச 2த, ெப@ய வ(ைல கிைடக >)ய பDைச


ஆைமகைள= ெவ3ைள ஆைமகைள= கிழவ மிக: ப(). ெப@ய
/ர,"தனமான மர" தைலகைள= மQச3 நிற"திலி ெவள<
ஓ,கைள= ைவ"5ெகா1,, அசாதாரணமான காத ேசைடகைள ெகா1ட
க1கைள E)ெகா1,, த1,கைள= ப(ற உய(@னகைள= ச2ேதாஷ"5ட
சாப(ட>)ய அவ7றி ம$ 5 அவ நAண : கல2த ெபாறாைம இ2த5.

பல வடகளாக ஆைமகைள ப()கD ெச படகி ேபாவ5 எேபா5


நடக>)ய ஒ வ(ஷயமாக இ2தா, ஆைமகைள ப7றி கிழவ
க7பைனயான எ1ணக3 எ5: இைல. எலாவ7றி ம$ 5, படகி அள:
நIள"ைத= ஒ ட எைடைய= ெகா1ட ர ேபக3 ம$ 5>ட அவ
ப@தாப உண Dசி இ2த5. ஆைமக3 வ(ஷய"தி ெபபாலானவ க3
இதய"ைத E)ெகா1)பவ களாகேவ இகிறா க3. "கிழி"5 அ."5
ெவ)ய ப(ற ஆைமய( இதய பல மண( ேநரக3 5)"5 ெகா1).
என அப)பட ஒ இதயதா இகிற5. எ ைடய பாதகG
ைககG அவ7றிட இபைதேபாலேவ இகி றன.' கிழவ சி2தி"தா .
/ர,"தன"ைத வரவைழ"5 ெகா3வத7காக அவ அவ7றி ெவ3ைள
/ைடகைளD சாப(டா . ேம மாத /Lவ5 /ைடகைளD சாப(டா .
ெப@ய ம$ காக ெசடப@ அேடாப@ பலசாலியாக இக ேவ1,
எ பத7காக அ2தD ெசயைல அவ ெச4தா .

ெபபாலான ம$ னவ க3 தகGைடய ெபாகைள ப"திரப,"தி


ைவ"தி அைறய( உ3ள ெப@ய பSபாய(லி25 ஒFெவா நாG அவ
ஒ A) Kறா ஈர எ1ெண4ைய )பா . ேதைவப, எலா
ம$ னவ கG எ,"5 ெகா,பா . ெபபாலான ம$ னவ கG அத Kைவ
ப()பதிைல. அவ க3 Jக கைல25 எL2தி ேநர"ைத கணகி,
பா ேபா5 அைதவ(ட இ5 ேமாசமாக இைல. எலா வைகபட நI
ேபா ஜலேதாஷ கா4Dச அ2த எ1ெண4 நல ஒ ம2தாக
இ2த5. அேதேபால க1கள< ஆேராகிய"தி7 அ5 உதவ >)யதாக
இ2த5.

கிழவ ேமேல பா "தா . பறைவ ம$ 1, வடமி, ெகா1)2த5.

""அவ ம$ ைன பா "5 வ()கிறா .'' அவ உர"த ரலி >றினா . பற


ம$ க3 எ5: ேம7பரப( க1கள< படவ(ைல. இைர ம$ க3 ஆகாேக
சிதறி கிடக:மிைல. ஆனா கிழவ பா "5 ெகா1)ேபா5, ஒ
சிறிய cனா ம$ ேமேல ெத@2த5. அ5 திப( /தலி நI@ தைல Aற"
தாவ(ய5. N@ய ெவள<Dச"தி cனா ெவ3ள<ையேபால மி ன<ய5. அ5
திப: நI@ வ(L2தேபா5, இ ெனா . ெவட ெவள<ய( த ைன
ெவள<ப,"திய5. அத7 ப( னா இ ெனா .. இப) எ"தைனேயா... நா 
திைசகள< தாவ( தி"5ெகா1)2தன. அைவ நIைர கிழி"5 வ(லகி
J1)லி இ2த இைர ப( னா நIளமாக" தாவ( ெகா1)2தன.
இைரைய வடமாக K7றி ெகா1, இமமாக த3ள< வ(, ெகா1,
இ2தன.
"cனா ம$ க3 மிக: ேவகமாக பயண(கவ(ைலெய றா, நா அைவ
இ இட"ைத அைட25 வ(,ேவ .' கிழவ நிைன"தா . ம$ கள< >ட
நI@ ெவ3ைள நிற"ைத பரவD ெச4திபைத=, ைப"திய ப()"5
ேம7பரப(7 வ2தி இைர ம$ கG ந,வ( பறைவ தாX25 பற25
EXவைத= அவ பா "தா .

""இ2த பறைவ மிக: உதவ(யாக இக >)ய5.'' கிழவ ெசா னா . இேபா5


அவைடய பாதகG ந,வ( இ2த J1) கய(. அைச2த5.
5,Aகைள கீ ேழ ேபா,வ(,, கய(ைற இ.க ப()"5 ெகா1,, சிறிய
இைரம$ ைன இL"5 ெகா1) அைசவ( இ25 அத எைட எFவள:
எ பைத உ.திப,"தி ெகா1டா . ெதாட 25 அைத ேம ேநாகி இL"5
பட ெகா1, வர ஆரப("தா . இLக இLக 5)ப5 அதிகமான5. அத
உட பாக"ைத= ஓரகள< ெத@2த ெபா நிற"ைத= கிழவனா பா க
/)2த5. படகி ப( பக"திலி2த ெவய(லி ஒ ெவ7றிட"தி- ெவ)1)
அளைவ ெகா1)2த அவ கிட2தா . மிக: ேவகமாக அைச25
ெகா1)2த, 5)A நிைற2த, ப,ேவகமாக" 5)"5 ெகா1)2த வாலி
Uன<பதிைய படகி தள"தி ைவ"5ெகா1,, உய(ர7ற ெப@ய க1கைள
ெவறி"5 ெகா1, அவ உய(ைர வ(, ெகா1)2தா . இரக ேதா றி,
கிழவ அவைடய தைலைய" ெதாடா . பா4மர"தி நிழலி அவைடய
உட அேபா5 ந,கி ெகா1)2த5.

""ஆபேகா .'' அவ உர"த ரலி >றினா : ""இவ அைமயான இைரயாக


இபா . ப"5 ரா"த எைட வ.''

தன<யாக இேபா5 உர"த ரலி தா ேபச ஆரப("த5 எேபா5 எ ற


வ(ஷய கிழவ ஞாபக"தி இைல. / A தன<யாக" இேபா5, அவ
பா,வ5 உ1,. ம$ ப()கD ெச படகிேலா, ஆைம ேவைடD ெச
படகிேலா தன<யாக 5,ைப ப()ேபா5 இர: ேநர"தி சில ேவைளகள<
அவ பா,வ51,. சி.வ அவைன வ(,D ெச ., தன<ைமய( இக
>)ய NXநிைல வ2தேபா5 அவ உர"த ரலி ேபச ஆரப("திக ேவ1,.
ஆனா, ச@யாக ஞாபக"தி இைல. அவ க3 இவ ஒ றாக ேச 25
ம$ கைள ப()"தேபா5, ேதைவப,ேபா5 ம,ேம அவ க3 ேபசி
ெகா3வா க3. இர: ேவைளய(ேலா, ேமாசமான காலநிைல காரணமாக Nறாவள<
உ1டாக >)ய NXநிைல வேபாேதா, அவ க3 ேபசி ெகா3வா க3. கடலி
ேவைலய( ஈ,ப)ேபா5, ேதைவய(லாம ேபசாம இ2த5 நல ஒ
வ(ஷய எ ேற ெபா5வாக நிைனகபட5. கிழவ எேபா5 அதி கவன
உ3ளவனாக:, அைத ெப@தாக ப( ப7ற >)யவனாக: இ2தா .
ஆனா, இேபா5 அவ த ைடய மனதி73 உ3ளவ7ைற பல /ைறக3
உர"த ரலி >றிெகா1ேட இ2தா . அவ7ைற" த,பத7 அ யா
இைலேய!

""நா ச"த ேபா, >.வைத யாராவ5 ேகடா, என ைப"திய


ப()"5வ(ட5 எ . அவ க3 நிைனபா க3.'' அவ உர"த ரலி >றினா :
""ஆனா, ைப"திய ப()காததா, நா அைத ப7றி அகைற ெச"தவ(ைல.
வசதி பைட"தவ கG படகி ெசேபா5 தகGட ேபசி ெகா3வத7
ேப பா வ(ைளயாைட ப7றிய தகவகைள" ெத@25 ெகா3வத7
ேர)ேயாக3 இகி றன.''

"இேபா5 ேப பாைல ப7றி சி2திபத7 ேநரமிைல.' அவ நிைன"தா .


"ஒ வ(ஷய"ைத ப7றி ம,ேம சி2தி"5 பா பத7கான ேநரமி5. அத7"தா
நா ப(றவ(ேய எ,"திகிேற . ம$ கள< >ட"தி7 ம"திய( ஒ ெப@ய
ம$ இலாம இகா5.' கிழவ சி2தி"தா : "இைர ேபாடப)
ஆபேகா@லி25 தன<"5 ப(@25 ெச ற ஒ ம$ ைன"தா நா
ப()"திகிேற . ஆனா, மிக: Jர"தி ப,ேவகமாக அைவ நI2தி
ெகா1)2தன. இ . நI@ ேம7பரப( ெத@25 ெகா1) ம$ க3
அைன"5 மிக: ேவகமாக வடகிழ பக பயண ெச45
ெகா1)கி றன. இ ைறய பக ேநர"தி ஏதாவ5 தன<"5வ" த ைமயாக
இ5 இேமா? இலாவ(டா எனேக ெத@யாத ஏதாவ5 காலநிைல ப7றிய
எDச@ைகயா?'

கைரய( பDைச நிற"ைத இேபா5 அவனா பா க /)யவ(ைல. பன<யாலான


ெதாப(ைய அண(2தைதேபால ெவ3ைள நிற"தி ேதா றிய நIல நிற மைலகள<
ேம7பதிைய= அவ7றி ம$ 5 உயரமான பன< மைலகைளேபால ேதா றிய
ேமககைள= ம, பா க /)2த5. கட மிக: க."5 ேபா4
காணபட5. இ1, ேபா4 இ2த கட நI@ ெவள<Dச க1ணா)ய(
வழியாக கட25 ெசவைதேபால ேதா றிய5. N@ய உய 25 ேமேல
வ2த:ட நI@ ஓட"தி நI2திD ெச . ெகா1)2த ளாட உய(@னக3
ஏராளமாக இ2தைவ காணாமேல ேபா4 வ(டன. நIல நிற நI@ ஆழ"தி73
கய(.க3 நI1டJர தாX25 இறகிD ெச றிபைத ம, கிழவனா பா க
/)2த5.

cனா ம$ க3 ம$ 1, கீ ேழ வ25 ேச 25வ()2தன. அ2த இன"ைதD ேச 2த


எலா வைகபட ம$ கைள= cனா எ .தா ம$ னவ க3 றிப(,வா க3.
வ(7பத7காக ெகா1, ெசேபாேதா, J1)லி ேகா பத7கான இைரகGட
ெசேபாேதா ம,தா அவ7ைற ெபா5வாக இன ப(@"5
க1,ப()பா க3. N@ய ெவப உ1டான5. கL"தி ப( பக
ெவப"தி க,ைமைய கிழவ உண 2தா . 5,ைப ேபா,
ெகா1)ேபா5, /5கி வழியாக வ(ய ைவ வழி25 ெகா1)பைத அவ
உண 2தா .

"நIேராட"5ட ேச 25 அப)ேய ேபா4 ெகா1)க ேவ1)ய5தா ...'


கிழவ நிைன"தா : "சிறி5 ேநர உறக: ெச4யலா. எ ைன க1 வ(ழிகD
ெச4வத7காக J1) கய(ைற எ கா வ(ரலி க)வ(டலா. ஆனா, இ .
எ1ப"ைத2தாவ5 நா3. இ . ந றாக ம$ ப()க ேவ1,.'

J1) கய(ைற பா "5 ெகா1)ேபா5, தி`ெர . ச7. Jர"தி


பDைச நி."தி காணபட மர"51,கள< ஒ . மிக: ேவகமாக EXகி
ெகா1)பைத கிழவ பா "தா .

""ஆமா...'' அவ ெசா னா : ""ஆமா...'' பட ஆடாம இபத7காக கிழவ


5,A ேபா,வைத நி."தினா . ைகைய நI), கய(ைற ைகய( எ,"5, வல5
ைகய( ெபவ(ர K1, வ(ர ந,வ( ெம5வாக ப()"தா .
இL"தேலா, எைடைய உண "தேலா இலாமலி2ததா, ப()"தி2த5 மிக:
லாகவமாகேவ இ2த5. தாமதிகாம ம$ 1, கய(ைற ப7றி இL"தா . இ2த
/ைற அ5 ஒ வலிைம மிக இLைவயாக இ2த5. ஆழமானதாகேவா
கனமானதாகேவா அ5 இைல. அ5 எ ன எ . அவ ச@யாக A@2த5.
H. ஆக3 ஆழ"தி ஒ மா லி ம$ J1)லி ேகா கப)2த ம"தி
இைரைய வ(Lகி ெகா1)2த5. சிறிய ம"தி ம$ ன< தைலய( வழியாக
ைகைய ேபா . இ2த ெகாகி ெவள<ேய நI) ெகா1)2த5.

கிழவ இட5 ைகயா கய(ைற ெம5வாக ப()"5" த)ய( இ25 அவ(X"5


வ(டா . இன< ம$ எ2தெவா சிரம/ ேதா றாத அள: அவனா ைக
வ(ரகள< வழியாக அைத கீ ேழ அப( ைவக /)=.

"இ2த அள: ெப@தாக இ கடலி, இ2த மாத"தி அவ


பயகரமானவனாக இக ேவ1,.' கிழவ மனதி நிைன"தா : "ம$ ேன, அைதD
சாப(,... அைதD சாப(,... தய: ெச45 அைதD சாப(,. எFவள: Aதிய ம$
அ5! அ.Hற)க3 ஆழ"தி இ) ள< 2த நI@ நI இகிறா4. இ)
இ ெனா /ைற K7றி" திப( வ25 அைத நI சாப(,.''

ெம5வான ஒ இL"தைல அவ உண 2தா . ெதாட 25 பலமான ஒ


இL"த... J1)லி ெகாகிய(லி25 ம"திய( தைலைய ப(@"5 எ,பத7
சிரமமாக இ2தேபா5, அப) பலமாக இL"திக ேவ1,. ப(ற... எ2தெவா
அைச: இைல.

""/ ேனாகி வா...'' கிழவ உர"த ரலி >றினா : ""இ ெனா /ைற K7றி
வா. அைத ஒ /ைற வாசைன ப()"5 பா . அ5 எFவள: அழகாக இகிற5!
இேபா5 அைதD சாப(,. இன< cனா இ... எ@Dச நிைற2த, ள< 2த,
அழகான cனா... ம$ ேன, தயகேம ேவ1டா. சாப(,...''

கைட வ(ர K, வ(ரமிைடேய கய(ைற ைவ"5 ெகா1, கிழவ


கா"தி2தா . ம$ ேமேல வரேவா ஆழ"தி73 ேபாகேவா ெச4திகலா
எ பதா, அைத= ப(ற கய(.கைள= அவ ஒேர ேநர"தி > 25 கவன<"5
ெகா1)2தா . ம$ 1, ெம ைமயான அேத இLைவ...

""அவ அைதD சாப(,வா .'' கிழவ உர"த ரலி >றினா : ""கட:ள<


உதவ(=ட அவ அைதD சாப(,வா :''

அத7 ப(ற ம$ அைதD சாப(டவ(ைல. அ5 அ2த இட"ைத வ(,D


ெச .வ()2த5. கிழவ எ5: A@யவ(ைல.

""அவ அப) ேபாவத7 வழிய(ைல.'' அவ ெசா னா : ""அவனா ேபாக


/)யா5 எ ற வ(ஷய கட:G"தா ெத@=. அவ K7றிD K7றி வ25
ெகா1)பா . ஒேவைள, அவ இத7 / A J1)லி சிகிய(கலா.
அைத ப7றி அவ எைதேயா நிைன"5 பா "5ெகா1)கலா.''

ெதாட 25 கய(றி ெம ைமயாக" ெதா,வைத உண 2தா . அவ


ச2ேதாஷ உ1டான5.

""அ5 அவனாக"தா இ.'' கிழவ ெசா னா : ""அவ அைத சாப(,


வ(,வா .''

கய(றி ெம5வாக இL"த இபைத உண 2ததா கிழவ மிக:


ச2ேதாஷ"தி இ2தா . ெதாட 25 மிக: க)னமான, நப /)யாத அள:
எைட=3ள ஏேதாெவா . அகப)பைத ேபால அவ உண 2தா . அ5
ம$ ன< எைடதா . கடப)2த இர1, பமனான கய(.கள< ஒ ைற
அவ(X"5 அவ கீ Xேநாகி... கீ Xேநாகி... கீ X ேநாகி இறகினா . கிழவன<
வ(ரகள< வழியாக கய(. எ2தவ(த சிரம/ இலாம கீ ேழ இறகிD
ெசேபா5, மிக: அதிகமான எைட ெதாகி ெகா1)பைதேபால
ேதா றிய5. அேத ேநர"தி அவைடய வ(ரகள< அL"த க)னமாக:
இ2த5.

""எ ன ஒ ம$ !'' கிழவ ெசா னா : ""அவ வாய( ஓரகள< வழியாக


இைரைய வ(Lகிய(கிறா . அவ அ2த இைர=ட எேகா ேபா4
ெகா1)கிறா .'' "இன< திப( வ25 அவ அைத வ(Lவா .' அவ
நிைன"தா . அவ அைத >றவ(ைல. காரண ஒ நல வ(ஷய"ைத
>றிவ(டா, அ5 நடகாமேல ேபா4 வ(டலா எ ப5 அவ"
ெத@2தி2த5. எ ன ஒ ெப@ய ம$ ! இ) வா43 இைர ம$ ைன நIளமாக
ைவ"5ெகா1, அவ நI2தி ெகா1ேட Jர"தி ெசவைத அவ க7பைன
ப1ண( பா "தா . அ2த நிமிட அவ அைசவைத நி."தி ெகா1,
வ(டைதேபால அவ" ேதா றிய5. ஆனா, அேபா5 எைட இ2த5.
ெதாட 25 எைட அதிக@"த5. அவ ேம கய(ைற கீ ேழ ெவ.மேன வ(டா .
ஒ நிமிட ேநர"தி வ(ரகள< அL"த அதிகமான5. எைட அதிகமான5.
J1) கய(. ேநராக இறகி ெகா1)2த5.

""அவ அைத சாப(, வ()கிறா .'' கிழவ ெசா னா . அேத ேநர"தி த


இட5 ைகைய நI) இர1, கய(.கள< Uன<கைள அத7 அகி இ2த
இர1, த)மனான கய(.கGட ேச "5 க)னா . இேபா5 அவ தயா
நிைலய( இ2தா . /2H7. நா7ப5 ஆக3 நIள"தி இ2த கய(. இேபா5
மிக: பமனாக இ2த5. அவ பய ப,"தி ெகா1)2த கய(. ேமேல
அ5 இ2த5.

""இ ெகாQச சாப(,.'' கிழவ ெசா னா : ""நலா சாப(,. அைதD


சாப(,ேபா5 J1) ெகாகிய( /ைன உ ைடய இதய"தி73 Uைழ25
உ ைன ெகா .வ(,. சீ கிரமாக ேமேல வா. நா உ ம$ 5 "தI)ையD
ெச"5கிேற . ச@... நI தயாராகி வ(டாயா? உன ஒ ேநர உண: ஏ7ற
அள: நIள இகிறதா?''

""சீ கிர...'' கிழவ உர"த ரலி ச"தமிடா . ெதாட 25 இ ைககைள


ெகா1, பலமாக ேம ேநாகி இL"தா . கய(. ப)ப)யாக ேமேல வ2த5.
ைககGைடய பல"ைத= உடலா ெச"த>)ய /L பல"ைதD ேசக@"5,
கய(றி இ ைககைள= மாறி மாறி ப()"5 இL"5 பா "தா .

எ5: நடகவ(ைல. ம$ ெம5வாக நI2தி Jர"தி ேபா4 ெகா1)2த5.


அவைன கிழவனா ஒ அல>ட உய "த /)யவ(ைல. அவைடய
கய(. பல ெகா1டதாக: எைட அதிகமாக உ3ள ம$ கGகாக
உ1டாகபடதாக:மாக இ2த5. நிமி 25 நி . ெகா1, அவ அ2த
கய(ைற" த ைடய /5கி வழியாக இL"5 ப()"தா . நI " 5ள<க3 மண(
மண(களாக அதிலி25 வ(L25 ெகா1)2தன. கய(., நI@ ெமலிய ச"த"ைத
உ1டாக ஆரப("த5. படகி இப(ட"தி7 எதி@ சா425 ெகா1, ம$
இLகப, ெகா1)பத7 எதிராக சா425 ெகா1, அவ கய(ைற
இ.க ப()"தி2தா . பட ெம5வாக வட கிழ திைசைய ேநாகி நகர
ஆரப("த5.

ம$ ஒேர ேவக"தி திைச மாறாம பயண("5 ெகா1)2த5. மிக:


அைமதியாக இ2த நI பரப( இவ ெம5வாக நக 25 ெகா1)2தா க3.
இைர ேகா கபட ப(ற J1)க3 அேபா5 நI3 கிட2தன. அ2த
வ(ஷய"தி இன< ெச4வத7 எ5:மிைல.

""ைபய எ ட இ2தி2தா...?'' கிழவ உர"த ரலி >றினா : ""ஒ


ம$ எ ைன இL"5 ெகா1, ெசகிற5. நாேனா ப()"5 இL"5 ெகா1,
ெசலப, ஒ மர"51டாக இகிேற . ேவ1,ெம றா நா J1)
கய(ைற ப()"5 நி."தலா. ஆனா, அப)D ெச4தா அவ அைத அ."5
வ(,வா . /)2த வைரய( நா அவைன ப()"5 நி."5ேவ .
ேதைவப,ேபாெதலா நா அவைன ேநாகி கய(ைற இறகி வ(,
ெகா1)ேப . கட:G ந றி. அவ பயண("5 ெகா1,தா இகிறா .
கீ ேழ ேபாகவ(ைல. அவ ஆழ"தி7D ெசவத7 /): ெச4=பச, நா
எ ன ெச4ேவ எ பைத ப7றி எ2தெவா தI மான/ இைல. அவ
ஆழ"தி7D ெச . சாவதாக இ2தா நா எ ன ெச4ேவ ? ெத@யா5.
ஆனா, நா ஏதாவ5 ெச4ேத ஆக ேவ1,. என ெச4வத7 நிைறய
ேவைலக3 இகி றன.''

கிழவ கய(ைற ப( ேனாகி இL"5 ப()"5 நI@ அ5 சா425 கிடபைத=,


படகி வடகிழ திைசைய ேநாகிய இைடெவள< இலாத பயண"ைத=
> 25 பா "5 ெகா1)2தா .

"இ5 அவைன ெகா .வ(,.' கிழவ நிைன"தா : "அவனா எேபா5 இப)


பயண("5 ெகா1)க /)யா5.' ஆனா, நா மண( ேநர கட2த ப(ற
எ2தெவா தைட= இலாம ம$ , படைக இL"5 ெகா1, கடலி நI2தி
ெகா1)2த5. அேபா5 கிழவ கய(ைற" ேதாள< வழியாக இL"5 இ.க
ப()"5 ெகா1)2தா .

""நா அவைன ம"தியான J1)லி சிக ைவ"ேத .'' கிழவ ெசா னா :


""என<, நா இ5வைர அவைன பா கவ(ைல.''

ம$ ைன" J1)லி சிக ைவபத7 / Aதா கிழவ த ைடய ைவேகா


ெதாப(ைய தைலய( இ.க ைவ"தி2தா . அ5 அவைடய ெந7றிய(
காய"ைத உ1டாகி ெகா1)2த5. மி2த தாக எ,"த5. /ழகா
ேபா, ெகா1,, கய(றி அைச: உ1டாகாம இபத7காக மிக:
கவன"5ட , /)2தவைரய( ப( னா இ2த பலைகம$ 5 சா425 ெகா1,, ஒ
ைகைய நI), நI நிைறகப)2த A)ைய எ,"5" திற25, ெகாQச
)"தா . ெதாட 25 பலைகய( சா425 ஓ4ெவ,"தா . ப)க3 இலாத பா4
மர"தி அம 25 ெகா1, ஓ4ெவ,"தேபா5, ேதைவய(லாம சி2திகாம
இபத7 மனதி சமநிைலைய ெகா1, வவத7 கிழவ
/ய7சி"தா .

அவ ப( னா திப( பா "தா . கைர க1கள< படவ(ைல. "கா1ப5


காணாம இப5 ஒ .தா ...' அவ நிைன"தா . ஹவானாவ(லி25 நா
எேபா5 மாைல ேநர"தி மகலான ெவள<Dச"திதா பயண(ேப . N@ய
மைறவத7 இ இர1, மண( ேநரதா இகி ற5. அத7 / னா
அவ ேமேல வ25வ(,வா . இலாவ(டா நில: உதி ேநர"தி7
வராம இக மாடா . அத7 ப(ற வராம இ2தா, N@ய
உதயமா ேநர"திலாவ5 ேமேல வ25 வ(,வா . என எ2த ப(ரDசிைன=
இைல. நல பல"5ட இகிேற . அவைடய வாய( J1)லி ெகாகி
மாடப)கிற5. என<, இ2த அள: பல"ைத பய ப,"தி ப()"திக
ேவ1,ெம றா, அவ எ2த அளவ(7 ெப@ய ம$ னாக இபா ! கய(ைற இ.க
க)"5 ப()"5 ெகா1)க ேவ1,. அவைனD ச7. பா க /)2தா
எப) இ? நா யாைர ச2திகிேற எ பைத" ெத@25 ெகா3வத7காவ5
ஒ /ைற அவைனD ச7. பா க /)2தா...?'

அ2த இர: ம$ த ைடய பயண( வழிையேயா திைசையேயா மா7றி


ெகா3ளவ(ைல. நச"திரகைள பா "5 ெகா1)2தா, இ2த வ(ஷய"தி
மன<தனா எைத= >ற /)யா5. N@ய மைற2த:ட ள< Dசி உ1டான5.
கிழவன< /5கி ைககள< /5ைமைய அைட2த காகள< இ2த
வ(ய ைவ ள< Dசிைய" த2த5. பக ேநர"தி, இைரக3 பா5கா"5
ைவகப)2த ெப)ைய E)ய(2த ேகாண(ைய எ,"5 காய ைவபத7காக
ெவய(லி வ(@"5 வ()2தா . N@ய மைற2த:ட அவ ேகாண(ைய
கL"5 பதிய( E)னா . /5கி ெதாகி ெகா1)2த ேகாண(ய(
பதிைய மிக: கவன"5ட ேதாள< கிட2த கய(. கீ ேழ ைவ"ததா,
/5கி க,ைம ெத@யவ(ைல. ேகாண(, கய(. கீ ேழ ஒ ெம"ைதைய
ேபால காணபட5. பலைகய( ம$ 5 அவ ஒ மாதி@யாக சா425 இ2ததா,
கிட"தட ச2ேதாஷமாகேவ இ2த5. உ1ைமயாக >.வதாக இ2தா, ஒ
வ(த"தி நல ஒ NXநிைலயாக இ2த5. ெமா"த"தி கிழவ அைத
ச2ேதாஷமான தண எ ேற நிைன"5 ெகா1டா .

"அவைடய வ(ஷய"தி எ னா எ5: ெச4ய /)யா5. எ வ(ஷய"தி


அவ எ5: ெச4ய /)யா5.' கிழவ நிைன"தா : "இ2த நிைலய(
கா@யக3 நட25 ெகா1)ேபா5, வ(ஷயக3 அப)"தா இ.'

ஒ /ைற கிழவ எL25 படகி அகி நி .ெகா1, சி.நI கழி"தா .


நச"திரகைள பா "5 பட ெச திைசைய ஆரா425 பா "தா .
ேதாள<லி25 ேநராக நI3 இறகி ெகா1)2த கய(. ஒ ப(ரகாச
ேகாைடேபால ேதா றிய5. இேபா5 / ைபவ(ட அவ க3 மிக: ெம5வாக
பயண("5 ெகா1)2தா க3. "ஹவானாவ( ெவள<Dச அ2த அள:
ெதள<வாக இைல. அ"5ட நIேராட தகைள கிழ திைசைய ேநாகி
ெகா1, ேபாகிற5 எ பைத அவ A@25 ெகா1டா . ""ஹவானாவ( ெவள<Dச
/7றி இலாம7 ேபா4வ(,பச, நாக3 ேம கிழ பக ேபாக
ேவ1)யதி.' அவ நிைன"தா : "ம$ நI2திD ெசவ5 இ2த மாதி@தா
எ றா, இ சில மண( ேநரக3 எ னா அைத பா க /)=. ரா1
ல$ கி இ ைறய ேப பா வ(ைளயா, எப) /)2தேதா? ஒ வாெனாலி
இ2தி2தா, ம$ ப()ப5 ச2ேதாஷமான ஒ வ(ஷயமாக இ2தி.
அைத ப7றி"தா எேபா5 சி2தி"5 ெகா1)க ேவ1,.' கிழவ
ெதாட 25 சி2தி"தா : "நIக3 எ ன ெச4கிறI கேளா, அைத ப7றி சி2திக
ேவ1,. /டா3தனமாக இக >டா5.'

இ.திய( கிழவ உர"த ரலி ெசா னா : ""சி.வ எ ட


இ2தி2தா...? என உதவ(யாக இபத7, இைவ எலாவ7ைற=
பா பத7...''

"/5ைம கால"தி யா தன<ைமப, இக>டா5.' கிழவ சி2தி"தா :


"ஆனா, அ5 தவ( க /)யாத5. அLகி ேபாவத7 / ேப cனா ம$ ைனD
சாப(ட மறக >டா5. உடலி பல இபத7 அ5 அவசிய. உன"
ேதைவயான5 ெகாQசதா . என<, அ5 ப(ரDசிைன இைல. காைலய(
அைதD சாப(ட ேவ1, எ ற வ(ஷய"ைத மற25வ(ட >டா5. ஞாபக"தி
ைவ"5 ெகா3ள ேவ1,.' அவ தன"தாேன >றி ெகா1டா .

இர: ேநர"தி இர1, கட ப றிக3 பட அகி வ2தன. அைவ உ1,
Aர1, ெகா1,, Kவாச வ(, ெகா1, இ ச"த"ைத கிழவ
ேகடா . ஆண( EDK வ(, ச"த"தி7 ெப1ண( ெபEDK
ச"த"தி7மிைடேய உ3ள ேவ.பாைட அவனா உணர /)2த5.

""கட ப றிக3 நலைவ.'' அவ ெசா னா : ""அைவ வ(ைளயா) ெகா1,


.A" தனக3 ெச45 ெகா1, ஒ றி ம$ 5 இ ெனா . அ A ெச"தி
ெகா1, இ. பற ம$ கைளேபால அவ க3 ந/ைடய
சேகாதர கேள.''

தா J1)லி சிக ைவ"த அ2த ெப@ய ம$ ம$ 5 கிழவ இரக ேதா ற


ஆரப("த5. "AகX ெப7றவனாக: அசாதாரணமாவனாக: அவ இகிறா .
அவ எ ன வய5 எ . யா" ெத@=?' அவ நிைன"தா : "இ2த
அள: ைத@யசாலியாக: வ(ேனாதமான /ைறய( நடக >)யவமான
இ ெனா ம$ ைன நா இ5வைர ப()"த5 இைல. ஒேவைள, அவ தாவ(D
ெசலாம இபத7 ம, அறி: ெகா1டவனாக இகலா. தா:வதாேலா
ெப@ய அளவ( திபதாேலா அவ எ ைன ஒ வழி ப1ண( வ(,வா . / A
பல /ைறக3 அவ J1)லி சிகியவனாக இகலா. இ2த வ(த"திதா
ேபாராட ேவ1, எ ற வ(ஷய அவ ெத@2திகலா. ஒ மன<த
ம,ேம தன எதிராக இகிறா எ ற வ(ஷயேமா, அ5 ஒ கிழவ தா
எ பேதா ெத@யாம இகலா. எ ன ஒ ெப@ய ம$ அவ ? நல மாமிசமாக
இபச, ச2ைதய( எ2த அள: வ(ைல கிைட? ஒ ஆைணேபால
அவ J1)ைல வ25 ெதா)கிறா . ஆைண ேபாலேவ J1) கய(ைற
இL"5 ெகா1)கிறா . ேபாராட"தி பைதபைதA சிறி5>ட இைல.
அவைடய மனதி ஏதாவ5 திடக3 இகி றனேவா எ ப5தா
எ ைடய பயம

ே◌. அல5 எ ைனேபால ஒ ைகய7ற நிைலய( உ3ளவனாக அவ


இபாேனா?' ேஜா)களாக இ2த மா லி ம$ கள< ஒ ைற தா J1)லி
ப()"தி2த கால"ைத கிழவ நிைன"5 பா "தா . ஆ1 ம$ எேபா5 ெப1
ம$ ைன /தலி இைரையD சாப(,வத7 அமதி"தி2த5. J1)லி சிகிய
ெப1 ம$ மிக: பலமாக, பைதபைத"5 ேபா4, ஏமா7ற நிைற2த
சாகசகGட ேபாரா)ய5. அ5 அவைள" தள வைடயD ெச4த5. இFவள:
ேநர/ கய(. ெவள<ேய இ25 ெகா1, நI@ ேம7பரப( அவைளD K7றி
வடமி, ெகா1, ஆ1 ம$ அ2த இட"தி இ2த5. அவG மிக:
அகிேலேய அவ நி றி2தா . அ@வாைளேபால > ைமயானதாக:
கிட"தட அேத த)மைன= அளைவ= ெகா1)2த வாலா அவ
J1) கய(ைற அ."5 வ(,வாேனா எ . கிழவ பய2தா . அவ3ம$ 5
"தI)ைய பாயD ெச45, கிழவ உA"தாைளேபால இ2த உடலி
பதிய( அ)"5 ெகா1)2தா . க1ணா)ய( ப( பதிய( இ WDK
எ ன நிற"தி இேமா, அ2த நிற வகிற வைர அவ அவGைடய
தைலய( ேம7பதிய( அ)"5 ெகா1)2தா . மிக: சிரமப,, சி.வன<
உதவ(=ட , படகி அ2த ெப1 ம$ ைன இL"5 ஏ7றினா . ஆ1 ம$ படகி7
அகிேலேய அைத பா "5 ெகா1, நி றி2த5. ெதாட 25 கிழவ
கய(.கைளD ச@ ெச4வதி, "தI)ையD சீ ப,"5வதி ஈ,ப)2தேபா5,
அவ3 எேக இகிறா எ பைத பா பத7காக ஆ1 ம$ பட அகி
தி"5" தாவ(ய5. ப(ற க7Wரவலிகைள ேபா ற ெசதிகைள நI) மலரD
ெச45, வ1ண ேகா,கைள கா)யவா. அவ நI@ ஆழ"தி73
ெச .வ(டா . அவ மிக: அழகானவனாக இ2தா . கிழவ நிைன"5
பா "தா . அவ 5ைண காவலாக நி றி2தா .

"ம$ கள< வ(ஷய"தி எ ைன மிக: அதிகமாக கவைலபடD ெச4த நிகXDசி


அ5தா .' கிழவ நிைன"தா : "சி.வ மி2த கவைலய( EXகி வ(டா .
நாக3 அவன<ட ம ன<A ேக,வ(,, ேவகமாக ெவ) ந.கிேனா.'
""சி.வ இேக இ2தி2தா...'' கிழவ உர"த ரலி ெசா னா .
ந>ர"தி வடவ)மான பலைககள< அவ சா425 நி றா . ேதாள<
ேபா)2த கய(றி ெப@ய ம$ ன< / ேனாகிD ெச பல ெத@2த5.

"எ ெகாdரமான சதிD ெசயைல" தா1)D ெசவத7 ஒ வழிைய


க1,ப()க ேவ1)ய5 அவைடய ேதைவயாக இ2த5.' கிழவ சி2தி"தா .

J1)கG வைலகG சதிD ெசயகG ெச . ேசர /)யாத ஆழ"தி3ள


இ1ட நI3 தவ5 எ ப5தா அவைடய ேத 2ெத,"தலாக இ2த5.
"எ ைடய ேத 2ெத,"தேலா, அ ெசவ5, எலாைர=வ(ட அவைன
க1,ப()ப5 எ பதாக இ2தன. உலக"தி3ள எலா மன<த கைள=வ(ட
சீ கிரமாக... இேபா5 நாக3 ஒ . ேச 2திகிேறா. மதிய"திலி25 நாக3
ஒ . ேச 2ேத இகிேறா. எகள< ஒவ>ட உத:வத7 ேவ.
யாமிைல.'

"நா ஒ ம$ னவனாக ஆகிய(க>டா5.' அவ சி2தி"தா : "ஆனா,


அத7காக"தா நா ப(றவ( எ,"தேத! ெவள<Dச வவத7 / ேப cனா
ம$ ைனD சாப(,வைத ப7றி ஞாபக"தி ைவ"5ெகா1ேட ஆக ேவ1,.'

பக ெவள<Dச"தி7 ச7. / னா, ப( னாலி2த J1)கள<ெலா றி ஏேதா


ேமா5 ச"த ேகட5. கழி ஒ)வைத=, படகி ேம7பதிய( கய(. அைச25
அவ(ழ >)ய ச"த"ைத= அவ ேகடா . இ) உைற3 இ25
க"திைய ெவள<ேய எ,"5, இட5 ேதாள< ம$ ன< பல /Lவைத= தாகி
ெகா1,, ப( ேனாகி நக 25, படகி ேம7பதிய( ஓர"தி7 ேநராக இ2த
கய(ைற அ."தா . ெதாட 25 தன மிக: அகி இ2த இ ெனா
கய(ைற= அவ அ."தா . ப(ற... த)மனான கய(.கள< இ2த
வைளயகைள இ) இைண"தா . ஒ ைகைய ெகா1, அவ மிக:
திறைமயாக அ2தD ெசயைலD ெச4தா . க,கைள ேபா,ேபா5, இ.க
க,வத7காக அவ கய(.கைள இ.க ப()"தா . அவன<ட இேபா5
/ர,"தனமான ஆ. கய(.க3 இ2தன. ஒFெவா J1)லிலி25
ப(@"ெத,"த இர1ைட=, ம$ வ(Lகிய J1)லி இ2த இர1ைட= அவ
இைண"5 வ(டா .

"ெவள<Dச வ2த:ட , நா ம$ 1, நா7ப5 ஆக3 நIள"ைத ெகா1ட அ2த


J1) கய(ைற எ,"5 அ."5, த)மனான கய(.கGட இைணேப .' கிழவ
நிைன"தா : "இH. ஆக3 நIள"ைத ெகா1ட காடேலான<ய கய(ைற=
ெகாகிகைள= ஈய க)கைள= நா இழக ேவ1)யதி. அவ7ைற
ம$ 1, வாக /)=. ஆனா, ேவ. ஏதாவ5 ம$ ைன J1)லி மா)
ைவ"5, அ5 இவைன அ."ெத,"5வ(,பச, இ2த ம$ பதிலாக
ேவெறா ைற யா தவா க3? ச7. / A J1)ைல /"தமிட ம$ எ5 எ .
என" ெத@யா5. மா லிேனா, ரா ப(ேலா Kறாேவா... எ5 ேவ1,மானா
இகலா. அவ J1)லி மா) ெகா1)பதாக என"
ேதா றவ(ைல. /)2த வைரய( சீ கிரமாக அவைன அக7ற ேவ1,.'

கிழவ உர"த ரலி ெசா னா : ""சி.வ எ ட இ2தி2தா...?


ஆனா, சி.வ எ ட இைலேய!'' அவ நிைன"தா : "என நா
ம,ேம... இ, ேவைளய(ேலா இ3 இலாத ேநர"திேலா அ2த இ.தி
கய(றி கவன"ைத ைவ"திப5தா உன இேபா5 மிக: நல5. அைத
அ."5, இர1, த)மனான கய(.கைள= இைணக ேவ1)யதிகிற5.'

கிழவ அப)"தா ெச4தா . இ) அ5 மிக: சிரமமான ஒ றாக


இ2த5. ஒ /ைற ம$ தி"5" தாவ(யைத" ெதாட 25 அவ /க"தி அ)
ப, கீ ேழ வ(L25 வ(டா . க1] கீ ேழ காய உ1டாகி க ன"தி
வழியாக சிறி5 தி வழி"5 ெகா1)2த5. தாைட பதிைய அைடவத7
/ ேப அ5 அட "தியாகி கா425வ(ட5. அவ தா அம 2தி2த இட"தி7"
திப(D ெச . அகி2த மர"த)ய( சா425 உகா 25 ஓ4ெவ,"தா .
ேகாண(ையD ச@ ெச45வ(,, மிக: கவன"5ட கய(றி ேவைலையD
ெச4தா . இேபா5 கய(. ேதாள< Aதிய ஒ பதி வ2த5. கய(ைற" ேதாள<
இ.க ப()"5ெகா1ேட ம$ ன< இLைவைய= படகி பயண(
ேவக"ைத= கிழவ A@25 ெகா1டா .

"அ2த க1ணாEDசி வ(ைளயாைட அவ எத7காக நட"5கிறா எ . நா


ஆDச@யப,கிேற .' அவ சி2தி"தா . "கய(. அவைடய உடலி ச7. இட
மாறி வ()க ேவ1,. என வலி"தைதேபால அ2த அளவ(7 ேமாசமாக
அவைடய உட ேவதைனப, ெகா1)கா5 எ ப5 ம, உ1ைம.
ஆனா, எFவள: ெப@யவனாக இ2தா, இ2த படைக அவனா
எ ெற ைறமாக இL"5 ேபா4 ெகா1)க /)யா5. ப(ரDசிைனக3
உ1டாக >)ய எலா வ(ஷயகG இேபா5 ச@ ெச4யப,வ(டன. எ
ைகய( இேபா5 ஒ மன<தனா தாகி ெகா3ள /)கிற அள: உ3ள
கய(.க3 இகி றன.'

""ம$ ேன...'' கிழவ மிக: ெம ைமயான ரலி ச"த ேபா,D ெசா னா :


""இறப5 வைர நா உ ைன வ(, ேபாவதாக இைல.''

"அவ எ ைன வ(, ேபாக மாடா எ . நா நிைனகிேற .' கிழவ


மன53 நிைன"5ெகா1டா . ெபாL5 Aல வத7காக அவ கா"தி2தா .
ெபாL5 வ()வத7 /2ைதய ள< நிைற2த ேநரமாக இேபா5 இ2த5.
ெவப கிைடபத7காக அவ மர"5ட ேச 25 நி றா . "அவனா எ2த
அள: /)கிறேதா, அ2த அள: அைத எ னா ெச4ய /)=.' அவ
நிைன"தா . Aல காைல ெபாLதி /த ெவள<Dச"தி அவ கய(ைற நI@
அ)பதி இறகிவ(டா . பட எ2தவ(த தைட=மிலாம / ேனாகி
நக 25 ேபா4 ெகா1)2த5.

N@யன< ெவள<Dச /த /ைறயாக" ெத@2தேபா5, அத கதி க3, கிழவன<


வல5பக ேதாள< வ(L25 ெகா1)2தன.

""அவைடய பயண வட ேநாகி இகிற5.'' கிழவ ெசா னா :


""நIேராட எகைள அப)ேய Jர"தி கிழ ேநாகி ெகா1, ேபா.
அவ நIேராட"5ட ேச 25 நI2தினா...? அவ மிக: கைளபைட25ேபா4
வ()கிறா எ பைத அ5 கா)வ(,.''

N@ய ேம உய 25 ேமேல வ2தேபா5, ம$ தள 25 ேபா4 இைல எ பைத


கிழவ A@25ெகா1டா . அவD சாதகமான ஒேர ஒ அைடயாள
ெத@2த5. அவ அ2த அள: ஆழ"தி பயண(கவ(ைல எ பைத கய(.
சா42தி2த வ(த கா)ய5. அைத ைவ"5 அவ திபா எ .
அ "தமிைல. என<, திக வா4A இகிற5.

""கட:3 அவைன திப) ெச4ய,...'' கிழவ ெசா னா : ""அவைன


கவன<"5 ெகா3G அள: எ ன<ட கய(. இகிற5.''

"அவைடய பயண"தி சிறிய ெதா2தரைவ உ1டாகினா, அ5 அவைன


ேவதைனபடD ெச4=. அவ தி"5 தாவ: ெச4வா .' கிழவ மனதி73
நிைன"தா . "இேபா5 பக ெவள<Dசமாக இபதா அவ திக,.
அப)" தா:ேபா5, அவ த ைடய /5ெகA பதிய( உ3ள ைபகைள
கா7றா நிரAவா . அத7 ப(ற இறபத7 மிக: ஆழ"தி7 அவனா
ெசல /)யா5.'

கிழவ கய(றி பல"ைதD ெச"த /ய7சி"தா . ஆனா, J1)லி ம$ ைனD


சிகD ெச4ததிலி25 கய(. அ.25 ேபா அள: அவ அைத இ.கமாக
ைவ"தி2தா . அைத இLபத7காக ப( ேனாகி ன<2தேபா5, எ2த அள:
அ5 சிரமமாக இகிற5 எ பைத அவனா உணர /)2த5. இன<
சிறிதளவ(>ட பல"ைத பய ப,"5வத7 வழிய(ைல எ ப5 அவ
A@25வ(ட5. "நா இைத எலா ேநரகள< அைச"5 ெகா1ேட இக
>டா5.' அவ மனதி நிைன"தா : "ஒFெவா அைச: J1)லி ெகாகி
உ1டாகிய காய"ைத ெப@தாக ஆகிற5. அவ தி"5" தா:ேபா5,
ெகாகி வ(,ப, ப(@வத7 வா4A இகிற5. எ2த நிைலய( இ2தா
N@யைன பா ேபா5 என நிமதி உ1டாகிற5. அத7 காரண
இ ெனா /ைற அைத பா க ேவ1)யதிைலேய!'
கய(றி மQச3 நிற பாசிக3 ப)2தி2தன. ஆனா, அைவ கய(றி உ.தி"
த ைமைய ேம அதிக@கேவ ெச4= எ பைத A@25ெகா1ட கிழவ
ச2ேதாஷ"தி EXகினா . இரவ( ந றாக ப(ரகாசி"5 ெகா1)2த மQச3 நிற
பாசிகேள அைவ.

""ம$ ேன..'' கிழவ ெசா னா : ""நா உ ம$ 5 மி2த அ A மதிA


ைவ"திகிேற . என<, இ2த பக /)வத73 நா உ ைன ெகா .
வ(,ேவ .''

"நா அப) நடக ேவ1, எ . மனதி நிைனேபா.' அவ மனதி


நிைன"தா .

வட திைசய(லி25 ஒ சிறிய பறைவ படைக ேநாகி பற25 வ2த5. நI


ேமேல மிக: தாXவான நிைலய( பறக >)ய ஒ பாட >)ய பறைவ...
அ5 மிக: கைள"5 ேபா4 இகிற5 எ பைத கிழவ A@25ெகா1டா .

பறைவ படகி ப( பதிய( வ25 உகா 25 ெகா1,, அ ஓ4ெவ,"த5.


ப(ற அ5 கிழவன< தைலையD K7றி பற25 கய(றி ேபா4 உகா 2த5.
அத7 கய(.தா ச2ேதாஷ"ைத" தர>)ய ஒ வ(ஷயமாக ேதா றிய5.

""உன எ ன வய5?'' கிழவ பறைவய(ட ேகடா : ""இ5 உ ைடய /த


பயணமா?''

அவ உைரயா)யேபா5 பறைவ அவைனேய பா "5 ெகா1)2த5. கய(.


ச@யான /ைறய( இகிறதா எ பைத பா க /)யாத அள: அவ
மிக: ேசா வைட25 காணபடா . அழகான பாதகளா கய(ைற இ.க
ப7றி ெகா1ேட அவ இப)= அப)=மாக ஆ)னா .

""அ5 அைசேவ இலாத5.'' கிழவ பறைவய(ட >றினா : ""கா7. இலாத


ஒ இர: ப(ற நI இ2த அள: தள Dசியைடய ேவ1)யதிைல.
பறைவக3 எத7காக இ வகி றன?''

அ2த பறைவகைள ப()பத7"தா Aறாைவ ப()பவ க3 கட3


வகிறா க3. ஆனா, அவ கைள ப7றி எ2த வ(ஷய"ைத= அவ
பறைவய(ட >றவ(ைல. எ2த நிைலய( இ2தா, அ2த வ(ஷய அவ
A@யாேத! தாமதிகாம Aறாைவ ப()பவ கைள ப7றி அவ A@25
ெகா3வா .

""ந றாக ஓ4ெவ,, சிறிய பறைவேய!'' கிழவ ெசா னா : ""அத7 ப(ற


மன<தைனேயா பறைவையேயா ம$ ைனேயாேபால சிறி5 /ய7சி ப1ண(பா -
அதி ?ட 5ைண இகிறதா எ ....'' பறைவ அகி இ2த5 கிழவைன
ேபKவத7" J1)ய5. கட2த இரவ( அவைடய /5 அைசய /)யாத
அள: மர"5 ேபா4 வ()2த5. அ5 இேபா5 மிக: ேவதைனைய"
த2த5.

""பறைவேய! வ(பமி2தா நI எ ைடய வ)


I த.'' கிழவ ெசா னா :
""பாைய உய "தி அதி ேமாதி ெகா1) இள கா7றி உ ைன அமரD
ெச45ெகா1, ேபாக /)யாதத7 வ"தப,கிேற . என<, நா ஒ
ந1பட இகிேற .''

அ2த நிமிட தி`ெர . ம$ ஒ பகமாக சா42த5. கிழவ பலைகய( த,மாறி


வ(L2தா . இ.க ப()"5 ெகா1,, சிறி5 கய(ைற கீ ேழ இறகி வ(டாம
இ2தி2தா, அவ கடலி வ(L2திபா .

கய(. அைச2த5 பறைவ பற25 ேபா4வ()2த5. அ5 ெசவைத


பா பத7>ட கிழவனா /)யவ(ைல. வல5 ைகயா அவ கய(ைறேய
அகைற=ட ேத) பா "தா . ைகய( காய உ1டாகி ர"த வழி25
ெகா1)ப5 அவைடய கவன"தி வ(L2த5.

""அவைன ஏேதா ேவதைன ெகா3ளD ெச4திகிற5!'' கிழவ உர"த ரலி


>றினா . ம$ ன< பயண( திைசைய மா7ற /)=மா எ பைத"
ெத@25ெகா3வத7காக அவ கய(ைற ப( ேனாகி இL"தா . ஆனா, கய(.
அ.ப, நிைலய( இகிற5 எ . ேதா றிய:ட , கய(ைற ேநராக ப()"5
அத ேபாகிேலேய வ(,வ(, அவ நி றா .

""ம$ ேன... இேபா5 உன மிக: சிரமமாக இகிற5 அலவா?'' அவ


ெசா னா : ""கட:G" ெத@=. என அப)"தா ...''

கிழவ பறைவையD K7றி ேத) பா "தா . அவ த ட இபைத


அவ வ(ப(னா . ஆனா, பறைவ அகி25 ேபா4வ()2த5.

"நI அதிகமான ேநர இ இகவ(ைலேய!' கிழவ நிைன"தா : கைரைய


அைட= வைர நI ேபாக >)ய இட மிக: ஆப"5 நிைற2த5. தி`ெர .
அ2த ஒேர இLப( ம$ எ ைன வX"5
I அள: நா எப) இட
ெகா,"ேத ? நா மிக ெப@ய /டாளாக ஆகிவ()க ேவ1,. ஒ
ேவைள, நா அ2தD சிறிய பறைவைய பா "5ெகா1,, அவைன ப7றி
சி2தி"5 ெகா1)2த5 காரணமாக இகலா. இன< நா எ ைடய
ேவைலய( கவன"ைதD ெச"5ேவ . ப(ற... பல ைறயாம இபத7
cனா ம$ ைனD சாப(ட ேவ1,.'
""சி.வ எ ட இ2தி2தா...! ப(ற... ைகய( ெகாQச உA...'' கிழவ
உர"த ரலி ெசா னா .

கய(றி எைடைய இட5பக ேதாG மா7றிவ(,, மிக: கவனமாக


/ழகாலி, அம 25 ெகா1,, கிழவ த ைகைய கடலி கLவ(னா . ர"த
வழிவைத=, பட நகேபா5 ைகய( நI ெதாட 25 அ)"5
ெகா1)பைத= பா "5 ெகா1ேட, ைகைய சிறி5 ேநர நI3 அவ
EXக ைவ"5 ெகா1)2தா .

""அவ மிக: ம2தமானவனாக ஆகிவ(டா .'' கிழவ ெசா னா .

ேம சிறி5 ேநர த ைகைய உA நI@ ைவ"5 ெகா1)க ேவ1,


எ . அவ நிைன"தா . ஆனா, தி`ெர . உ1டான ம$ ன< இ ெனா
அைசைவ பா "5 அவ பயபடா . எL25 உ.தியாக நி . ெகா1,, ைகைய
N@ய ேநராக நI)னா . சிறிய அளவ( ஒ காய உ1டாகி வ()2த5.
ஆனா, ைகய( ேவைல ெச4ய>)ய இட"தி அ5 இ2த5. ம$ ப()
ெசய /)வைட= வைர ைககள< எ2தவ(த ப(ரDசிைனகG உ1டாகாம
இக ேவ1,. ேவைல ெதாடவத7 / ேப ைகய( காய உ1டாவைத
அவ வ(பவ(ைல.

""இேபா5 நா அ2தD சிறிய cனா ம$ ைனD சாப(ேட ஆக ேவ1,. ைகய(


ஈர கா42த5 மர ெகாபா cனா ம$ ைன அகி ெகா1, வ25 இேக
உகா 25 அைமதியாக சாப(டலா.''

cனா ம$ படகி ப( பதிய( இ2த5. கிழவ /ழகாலி உகா 25


ெகா1, கய(. வைளய"தி படாம பாைய கட>)ய மர"த)யா
cனாைவ ப()"5 இL"தா . ம$ 1, கய(ைற இட5 ேதாள< ைவ"தவா.,
இட5 ைகைய ஊ றி, "தI)ய( Uன<ய(லி25 ம$ ைன ப(@"5 எ,"5வ(,,
"தI)ைய அ5 இ2த இட"திேலேய ைவ"தா . /ழகாலா அL"தி
ப()"5ெகா1டா . ம$ ன< அட "தியான சிவA நிற"தி இ2த மாமிச"ைத
தைலய( ப( பதிய(லி25 வா வைர நIளமான 51,களாகி அ."தா . மரD
சைககள< அள:கள< அ2த" 51,க3 இ2தன. கீ ேழய(25 வய(. வைர
அ."தா . ஆ. 51,கைள அ."ெத,"5, அவ7ைற பலைகய( பரப(
ைவ"தா . கா7சைடய( க"திைய" 5ைட"5, cனாவ( ேதைவய7ற
பதிகைள= வாைல= கட3 எறி2தா .

""எ னா ஒ 51, /Lவைத= சாப(ட /)= எ . ேதா றவ(ைல.''


கிழவ ெசா னா . ம$ 51,கள< ஒ றி73 அவ க"திைய இறகினா .
அேபா5 கய(. பலமாக இLகப,வைத அவ உண 2தா . இட5 ைக மர"5
ேபா4 ேவதைனைய" த2த5. கனமாக இ2த கய(ைற இ.க ப()"5
ெகா1)2த ைகைய அவ ெவ.Aட பா "தா .

""இ5 எ ன ைக...'' கிழவ ெசா னா . ""ேதைவயான ேநர"தி மர"5 ேபா4


ேவதைனைய" தகிற5.'' "உ ைன நIேய நகமாக மா7றிெகா3. இ5 உன
எ2தெவா ந ைமைய= ெச4யவ(ைல.' அவ தன" தாேன
>றிெகா1டா .

"எDச@ைகயாக இக ேவ1,.' அவ சி2தி"தா . ெதாட 25 கீ ேழ இ1,


ேபா4 காணபட நI@ கய(. சா425 ெதாகி ெகா1)பைத பா "தா .
"இன< இைதD சாப(,. இ5 ைககG வலிைமைய" த. இ5 ைகய( தவ.
அல. நI ம$ ட ேபாராட ஆரப("5 பல மண( ேநரக3 ஆகிவ(டன அலவா?
எனேவ, இேபா5 ம$ ைனD சாப(டாதா அவட எ ெற ைற ேபாராட
/)=. -அவ தன"தாேன >றிெகா1டா .

கிழவ ஒ 51ைட எ,"5 வா43 ேபா, ெம5வாக Kைவ"5 பா "தா .


அ5 பரவாய(ைல எ . >ற>)ய வ(த"தி இ2த5.

"அைத ந றாக Kைவ"5 சாப(ட ேவ1,.' அவ நிைன"தா : "இ நI


/Lவைத= எ,க ேவ1,. சிறி5 எமிDச பழ நIைரேயா உைபேயா
ேச "5 சாப(டா ேமாசமாக இகா5.'

""எப) இகிற5, ைக?'' மர"5ேபா4, ெசயைல இழ25, கிட"தட மர


Dசிையேபால இ25 ேவதைன த25 ெகா1)2த ைகய(ட அவ ேகடா :

""உனகாக இ ெகாQச சாப(டலா.''

இர1டாக அ."5 ைவ"தி2த ஒ 51) இ ெனா பதிைய கிழவ


சாப(டா . அவ அைத மி2த கவன"5ட Kைவ"5 சாப(,வ(,, ேதாைல
ெவள<ேய 5ப(னா .

""எப) இகிற5, ைகேய? ... நா மிக: / >)ேய வ(சா@கிேறேனா?''

கிழவ இ ெனா /L 51ைட எ,"5 Kைவ"தா .

"இ5 நல பல"ைத ெகா1ட, ஆேராகிய/3ள ம$ ...' அவ நிைன"தா :


"டாஃப( ம$ இன<A அதிக. இத7 இன<ேப இைல எ .தா >ற
ேவ1,. இதி நல பல அடகிய(கிற5.'

"நைட/ைற அறிைவ ெவள<ப,"5வைத" தவ(ர, ேவ. எதி அ "தமிைல.'


அவ நிைன"தா : "என சிறி5 உA கிைட"தி2தா...? ம$ ன< எQசிய
பதிகைள N@ய அLகD ெச4=ேமா அல5 உலரD ெச4=ேமா எ .
ெத@யவ(ைல. அதனா பசி இைலெய றா>ட, அைத= சாப(,
வ(,வ5தா நல5. இ2த ம$ மிக: அைமதியான5. அைச: சிறி5 இைல.
நா அைத /Lவைத= சாப(,வ(, தயா நிைல வேவ .'

""ம ன<"5 வ(,, ைகேய!'' கிழவ ெசா னா . ""உனகாக"தா நா இைதD


ெச4கிேற .''

"ம$ இைர ெகா,க எ னா /)2தி2தா...?' அவ சி2தி"தா : "அவ


எ ைடய சேகாதர . ஆனா, நா அவைன ெகா ேற தIேவ . அத7 நல
பல"ைத உடலி ேச க ேவ1,.' ெம5வாக மனைத" தயா ப1ண( ெகா1,,
மரD சைககள< அள:கள< இ2த ம$ ன< 51,க3 /Lவைத= அவ
சாப(, /)"தா .

ைககைள கா7சைடய( 5ைட"5வ(,, நிமி 25 உகா 2தா .

""ைகேய...! இன< கய(ைற வ(,!'' கிழவ ெசா னா : ""நI அ2த /டா3தனமான


ெசயைல நி."5வ5 வைர நா அவைன வல5 ைகயா ம, ெசயபடD
ெச45 பா "5 ெகா3கிேற .'' இட5 ைகயா ப()"தி2த பமனான கய(றி
கிழவ த ைடய இட5 பாத"ைத ைவ"5 அL"தினா . /5கி வழியாக
இ2த இLA எதி பகமாக சா425 ப,"தா .

""மர"5 ேபாய( ைகய( த ைம ணமாவத7 கட:3 உதவ,.''


கிழவ ெசா னா : ""ம$ எ ன ெச4ய ேபாகிற5 எ . என" ெத@யாேத?''

"என<, அவ மிக: அைமதியாக த ைடய திட"ைத ப( ெதாட 25


ெகா1)கிறா எ . ேதா .கிற5.' கிழவ சி2தி"தா : "அவைடய திட
எ னவாக இ? அப)ெய றா எ ைடய திட? அவைடய
திட"தி7 ஏ7றப)தா எ ைடய திட"தி7 வ)வ ெகா,க /)=.
அவ தாவ( திபதாக இ2தா, நா அவைன ெகா .வ(டலா. ஆனா,
அவ எலா ேநரகள< நI கீ ேழேய இ25 ெகா1)கிறாேன!
அப)ெய றா, நா எலா ேநரகள< அவட ேச 2ேத இேப .'

மர"5 ேபான ைகைய கா7சைடய( உரசி வ(ரகG வலிைமைய ெகா1,


வர அவ /ய7சி"தா . அத7 ப(ற அைவ திறகவ(ைல. "ெவய(
ப,ேபா5 திற.' அவ நிைன"தா : "சில ேநரகள< பல ெகா1ட பDைச
cனா ம$ ைன சாப(, /)"த ப(ற, அ5 திறகலா. கடாய எ பச,
எ ன வ(ைல ெகா,"5 நா வ(ரகைள" திற25 வ(,ேவ . ஆனா, பல"ைதD
ெச"தி அவ7ைற" திறபத7 நா இேபா5 நிைனகவ(ைல. அ5 தாேன
திற25 பைழய வ)வ"தி7 திப: வர,. நிைறய J1) கய(.கைள
கீ ேழ இறகிவ(,, ஒ . ேச "5 க)ெகா1, இ2த ேநர"தி நா
எ ைடய ைகைய ெகாQச ைற உ1டாப) ெச45வ(ேட .'

கிழவ கடலி க1கைள ஓ)னா . தா இேபா5 எ2த அள: தன<ைமய(


இகிேறா எ பைத அவ நிைன"5 பா "தா . ஆனா, ஆழமாக இ2த
க."த நI@ ப)ககைள= நIளமாக கிட2த கய(.கைள= கா7. இலாத
கடலி அசாதாரணமான அைலகள< அைசைவ= அவனா பா க /)2த5.
இேபா5 ள< கா7.காக ேமகக3 திர1, நி றி2தன. / னா கா,
ேகாழிகள< ஒ >ட"ைத அவ பா "தா . அைவ >டமாக:
தன<"தன<யாக: ம$ 1, >டமாகD ேச 25 நI பரA ேமேல பற25
ெகா1)2தன. கடலி யா தன<யாக இைல எ பைத அவ
A@25ெகா1டா .

சிறிய படகி கைரைய பா க /)யாத அள: Jர"தி7 கடலி பயண


ெச4வைத நிைன"5 பயபட >)ய சிலைர கிழவ நிைன"5 பா "தா .
நிைன"5 பா க /)யாத அள: கால நிைல மிக: ேமாசமாக இ
மாதகள< அவ கGைடய பய நியாயமானேத. ஆனா, இேபா5 Kழகா7.
வச
I >)ய மாதக3. Kழ கா7. இலாதேபா5 இ2த மாதகள< நில: கால
நிைலதா வட"திேலேய மிக: சிற2த5.

"Kழகா7. வKவத7
I வா4A இ பச, நIக3 கடலி இேபா5,
அத அைடயாளக3 வான"தி பல நாகG / ேப ெத@ய
ஆரப("5வ(,. கைரய( யா அைத பா க /)யா5. எைத ப7றி
வ(சா@ப5 எ . யா ெத@யா5. எ ப5தா காரண.' அவ நிைன"தா :
"ேமகக3 திர1, நி றிக, கைர சில மா.தகைள கா,வ51,. எ5
எப) இ2தா, இேபா5 Kழ கா7. எ5: வரேபாவதிைல.'

கிழவ வான"ைத பா "தா . ெவய( கால"தி ேமக >ட ஐ


வ(யகைளேபால நA வ)வ அண(2தி2த5. மிக: உயர"தி ெவ1
ேமககள< ெமலிய சிறக3 ெசடப மாத வான"தி பர25 காணபடன.

""ெமலிய கா7....'' கிழவ ெசா னா : ""ம$ ேன, காலநிைல உ ைன வ(ட


என"தா சாதகமாக இகிற5.''

இட5 ைக மர"5 ேபா4 மடகி இ2த5 ச@யாகவ(ைல. என<, அவ


அைத ெம5வாக வ(@"தா .

"மர"5 ேபா4 ைக மடகி இப5 என ப()கவ(ைல' அவ நிைன"தா .


அ5 உட த ைன"தாேன வQசி"5 ெகா3வைத ேபா ற5. ேடாைம4
வ(ஷ"த ைமய( காரணமாக வய(7. ேபா உ1டாவேதா, வா2தி ெவள<ேய
வவேதா ம7றவ கG / னா அவமான"ைத அள<க >)ய ெசயகேள.
ஆனா, மர"5 ேபா ெசய ஒ மன<தைன அவமானப, நி7கD ெச4கிற5-
றிபாக அவ ம, தன<யாக இேபா5, மர"5 ேபா நிைலைய
ப7றி அவனா இப)"தா சி2தி"5 பா க /)2த5.

சி.வ அ இ2தி2தா, மர"5ேபான ைகைய அவ தடவ( வ()பா .


ைக"த1)லி25 கீ ேழ வைர தடவ(, மர"5 மடகி இ நிைலையD ச@
ெச45வ()பா . எ5 எப) இ2தா அ5 ணமாகிவ(,.

நI@ கய(. சா42தி நிைலய( ேவ.பா, இபைத பா பத7 / ேப,


அவ வல5 ைகயா கய(. இLகப,ேபா5 இ ேவ.பாைட A@25
ெகா1டா . ப(ற கய(ைற ேநாகி ன<2தா . இட5 ைகைய ெதாைடய(
பல"5ட மிக: ேவகமாக அ)"தா . J1) கய(. ெம5வாக ேம ேநாகி
சா425 ெகா1ேட வவைத அவ பா "தா .

""அவ ேமேல வ25 ெகா1)கிறா .'' கிழவ ெசா னா . ""ைகேய,


எDச@ைக=ட இ. தய: ெச45 எDச@ைக=ட இ.''

கய(. ெம5வாக எ2தவ(த அைச: இலாம ேமேல வ25 ெகா1)2த5.


பட / னாலி2த நI பரA உய 2த5. ம$ ெவள<ேய வ2த5. எ2தD
சமய"தி /):ேக வராதைதேபால அவ ெவள<ேய வ2தா . அவைடய
ஓரகள<லி25 நI ெதறி"5 வ(L25 ெகா1)2த5. N@ய ெவள<Dச"தி அவ
மி ன< ெகா1)2தா . தைலய( /5கி அட "தியான நIலநிற
ெத@2த5. ஓரகள< இ2த சிறக3 அகலமான, அேத ேநர"தி அழகான
லாவ ட ெச)ையேபால ெவய(லி ேதா றின. ேப பா மைடையேபால
அவைடய வா நIளமாக இ2த5. வாலி /ைன நI3ள<25 ேமேல
வ2த5. ெதாட 25 எ2தவ(த ஆரவார/ உ1டாகாம, நIDச வரைனேபால
I
ம$ 1, நI3ேளேய அவ ேபா4வ(டா . வாலி அ@வாைள ேபா ற
ெப@ய பாக கீ ேழ இறகிD ெசவைத கிழவ பா "தா . கய(. மிக: ேவகமாக
ெவள<ேய வர ஆரப("த5.

""படைகவ(ட இர1, அ)க3 அதிகமான நIள"ைத அவ ெகா1)கிறா .''


கிழவ ெசா னா . மிக: ேவகமாக எ . >ற /)யாவ(டா, சீ ரான
/ைறய( கய(. கீ ேழ இறகி ேபா4 ெகா1)2த5. ம$ பைதபைதA
சிறி5 இலாமலி2த5. அ.25 வ(டாத அள: பல"ைத பய ப,"தி த
இர1, ைககளா கிழவ கய(ைற ப()"5 இL"தா . ெதாட 25 பல"ைத
பய ப,"தி ம$ ன< ேவக"ைத ைறக /ய பச, ம$ கய(. /Lவைத=
இL"5 ெகா1, ேபா4 ெகா1) எ பைத=, அ5 அ.25 வ(,
எ பைத= அவ A@25 ெகா1)2தா .

"அவ ஒ ெப@ய ம$ தா . எ ைடய பல"ைத அவ" ெத@ய ைவக


ேவ1,.' அவ நிைன"தா : "ெசா2த பல எ ன எ பைத" ெத@25
ெகா3வத7ேகா, ஓ) வ(லகிD ெச பச எ ன ெச4ய /)= எ பைத"
ெத@25 ெகா3வத7ேகா, நானாக இ2தா எப)பட வ(ஷயமாக இ2தா,
அவ7றி தைலைய Uைழ"5 ஏதாவ5 அ.ப, நிைல வைர ேபா4
ெகா1)ேப . அேத ேநர"தி ெத4வ"தி7 ந றி. ம$ கைள ெகால >)ய
ந அள: அைவ அறி: பைட"தைவ அல. என<, நைமவ(ட
ெப2த ைம ெகா1டைவயாக:, திறைம ெகா1டைவயாக: அைவ
இகி றன.'

கிழவ ஏராளமான ெப@ய ம$ கைள பா "திகிறா . ஆய(ர ரா"தகG


அதிகமான எைடைய ெகா1ட எFவளேவா ம$ கைள அவ வாXைகய(
க1)கிறா . அ2த அள: மிக ெப@ய இர1, ம$ கைள ப()க:
ெச4திகிறா . ஆனா, அேபா5 அவ ம, தன<ேய இைல. இேபா5
த ைன தன< மன<தனாக.. கைரைய>ட பா க /)யாத கடலி, தா இ .வைர
பா "ததிேலேய மிக: ெப@தாக: இ .வைர ேக3வ(படதிேலேய அளவ(
மிக: ெப@தானதாக: இக>)ய ம$ ப( னா அவ இகிறா .
அேபா5 >ட, கLகி நக"தி ப()ய( சிகிய(பைதேபால கிழவன< இட5
ைக இ.கமாக இ2த5.

"என<, மர"5 ேபா4 இ2த ைகய( நிைல ணமாகாம இகா5.' கிழவ


நிைன"தா : "எ ைடய வல5 ைக உதவ(யாக இக, நிDசயமாக அ5
ச@யாகாம இகா5. E . வ(ஷயகைள ந1ப க3 எ . றிப(டலா.
ம$ எ ைடய இர1, ைககG... அ5 மர"5 ேபா4 மடகி இக
>டா5. மர"5 ேபா4 இகிற அள: வ(ைல மதிA அ7ற5 அல அைவ.'
ம$ ம$ 1, ம2தமானதாக ஆன5, அ5 வழகமான ேவக"5ட ேபா4
ெகா1)2த5.

"அவ எத7காக தி"5" தாவ(னா எ . நா ஆDச@ய ப,கிேற .' கிழவ


நிைன"தா . "தா எ2த அள: ெப@தாக இகிேறா எ பைத
கா,வத7காக அவ தி"5" தாவ(ய(க ேவ1,. எ5 எப) இ2தா,
என இேபா5 வ(ஷய A@25வ(ட5. நா எப)படவ எ பைத
அவ" ெத@ய ைவக ேவ1, எ . நா ஆைசப,கிேற . ஆனா,
அேபா5 அவ எ ைடய மர"5ேபா4 மடகி இ ைகைய பா "5
வ(,வாேன! நா இயபாக" ெத@வைதவ(ட ெப@ய ஆ3 எ . அவ
நிைனக,. நா அப) ஆக: ெச4ேவ . அ2த ம$ நானாக இ2தா...
என எதிராக உ3ள எலா ணகG அவன<ட வ25 ேசர,. என
எ ைடய பல/ அறி: ம, இ2தா ேபா5.'

கிழவ படகி பலைகய( வசதியாக சா425 உகா 2தா . சிரமகைள


ெபா.ைம ண"5ட ஏ7.ெகா1டா . ம$ திைசைய வ(, மாறாம நI2தி
ெகா1)2த5. இ1ட நI பரப( வழியாக பட ெம5வாக நIகி
ெகா1)2த5. கிழ திைசய(லி25 வ2த கா7. ேமாதிய5, நI@ ஒ சிறிய
உய : உ1டான5. மதிய ேநர வ2தேபா5, மர"5ேபா4 வ()2த கிழவன<
இட5 ைக சீ ரான நிைல வ2த5.

""ம$ ேன, இேதா உன ஒ ெகட ெச4தி.'' கிழவ ெசா னா . ேதாைள


E)ய(2த ேகாண( ேமேல இ2த கய(ைற அவ ச7. இட மா7றினா .

அவ வசதியாக உகா 2தி2தா, சிரமகைள அபவ("5 ெகா1)2தா .


ஆனா, அைத ஒA ெகா3வத7 அவ தயாராக இைல.

""நா மத நப(ைக ெகா1ட மன<த அல.'' கிழவ ெசா னா . ""என<,


இ2த ம$ ைன ப()பத7 ப"5 /ைற "ந/ைடய த2ைதைய=' ப"5 /ைற
"Aன<தம@'ய"ைத= உDச@ேப . இ2த ம$ ைன ப()க /)2தா, )
ேகாராவ(லி க ன< ம@ய"தி இட"தி7 நா Aன<த பயண ெசேவ .
ச"தியமாக...''

கிழவ இய2திர" தனமாக ப(ரா "தைனD ெசா7கைள >ற ஆரப("தா . மிக:


கைள"5ேபா4 இபதா சில ேநரகள< ப(ரா "தைனகைள ஞாபக"தி
ைவ"திக /)யாம7 ேபா4வ(,. அப)பட ேநரகள< ப(ரா "தைனD
ெசா7கைள மிக: ேவகமாக >.வா . அப) >.ேபா5, அ2தD ெசா7க3
இயபாகேவ ஞாபக"தி வர ஆரப("தவ(,. "ந த2ைத'ையவ(ட "Aன<த
ம@ய'"தி ெபயைர >.வ5 மிக: எள<ைமயாக இகிற5.' கிழவ
நிைன"தா .

""Aன<த ம@யேம, உ ைன வணகிேற . கட:3 உ ட இகிறா .


ெப1கள< நI ஆசீ வதிகபடவ3. உ கைபய( பழமான இேயK:
ஆசீ வதிகபடவேர. Aன<த ம@யேம, கட:ள< அ ைனேய, பாவ(களான
எகGகாக இேபா5, எகGைடய மரண ேநர"தி ேபா5. நI ப(ரா "தைன
ெச4ய ேவ1,. ஆெம ...'' ெதாட 25 அவ ெசா னா : ""Aன<த க ன<ேய, இ2த
ம$ ன< மரண"தி7காக: நI ப(ரா "தைன ெச4ய ேவ1,. இவ ஆDச@யபட
>)ய வ(த"தி இகிறா எ றா...''

ப(ரா "தைனைய >றி /)"த5, மனதி ேம ச7. நிமதி


உ1டானைதேபால இ2த5. ஆனா, சிரமக3 சிறி5 ைறயாமலி2தன.
மாறாக, ச7. அதிகமாகேவ இபைத ேபால ேதா றிய5. உகா 2தி2த
பலைகய( சா42தவா., இய2திர"தனமாக இட5 ைகய( வ(ரகைள அைச"5
ேவைலைய ஆரப("தா .

இள கா7. வசி


I ெகா1)2தா, ெவய( மிக: Nடாகேவ இ2த5.

""அ2த சிறிய J1) கய(ைற படகி ப( பதி வழியாக ம$ 1, கீ ேழ இறகி


வ(,வ5தா இேபாதிபைதவ(ட நல5.'' அவ ெசா னா : ""இ ெனா
இர: ம$ இேத மாதி@ ேபா4 ெகா1)2தா, நா இன<= கடலி சாப(ட
ேவ1)யதி. A)ய( இ2த நI தI அள: வ25வ(ட5. டாஃப(
ம$ ைன" தவ(ர, ேவ. எ5: இேக கிைடப5 மாதி@ ெத@யவ(ைல. கிைட"த
நிமிட"திேலேய சாப(,வதாக இ2தா, அ5 அ2த அள: ேமாசமாக இகா5.
ஆனா, அதைன ஈ பத7 எ ன<ட வ(ள இைலேய! பDைசயாக
சாப(,வதாக இ2தா, பற ம$ சிற2ததாக இ. அ."5 51,
51,களாக ஆக ேவ1)யதிைல. இேபா5 எ ைடய /L பல"ைத=
நா பா5கா"5 ைவ"திக ேவ1)யதிகிற5. இேயK கிறி5ேவ, அவ
இ2த அள: ெப@யவனாக இபா எ பைத நா அறி2திகேவ இைல.''

""என<, நா அவைன ெகாேவ .'' கிழவ தI மானமான ரலி ெசா னா :


""அவைடய அைன"5 உய :" த ைமகGட, மதிAட...''

"இ5 நியாயம7ற ஒ ெசயலாக இகலா.' அவ நிைன"தா : "என<, ஒ


மன<தனா எ ன ெச4ய /)= எ பைத=, ஒ மன<தனா எைத
ெபா.ைம=ட ஏ7.ெகா3ள /)= எ பைத= நா அவ
காடேபாகிேற .'

""வ(ேனாதமான ஒ கிழவ நா எ . சி.வன<ட ஏ7ெகனேவ


>றிய(கிேற .'' அவ ெசா னா : ""இேபா5 அைத நிaப(க ேவ1)ய ேநர
வ2திகிற5.''

ஒ ஆய(ர /ைறக3 அவ அைத நிaப("திகிறா எ ப5 இேபா5


வ(ஷயமல. இேபா5 ம$ 1, அவ அைத நிaப("5 காட ேபாகிறா .
ஒFெவா /ைற= Aதி5 Aதிதான5தாேன ச2த பக3. ஒ ெசயைலD
ெச4=ேபா5, கட2த கால"ைத ப7றி அவ எ2தD சமய"தி நிைன"5
பா பதிைல.

"அவ ச7. Jகி வ()2தா...? அப)ெய றா, நா Jகலா.


சிககைள ப7றி கன: காணலா.' அவ நிைன"தா . "கனவ( சிகக3 ஏ
எேபா5 வ25 ெகா1ேட இகி றன? சி2தி"5D சி2தி"5 தைலைய
A1ணாகி ெகா3ளாேத, கிழவா.' அவ தன"தாேன >றிெகா1டா : "எைத
ப7றி= சி2திகாம பலைகய( சா425 உகா 25 ெகா1, Kகமாக ஓ4ெவ,.
அவ உைழ"5 ெகா1)கிறா . உ ைனேபால எFவள: ைறவாக
/)=ேமா, அ2த அள:...'

மதிய ெநகி ெகா1)2த5. பட அேபா5 ெம5வாக அைசேவ


இலாம பயண"ைத" ெதாட 25 ெகா1)2த5. கிழ திைசய(லி25 வ2த
இள கா7. உ1டாகிய உ7சாக"தி கிழவ கடலி Kகமாக பயண ெச45
ெகா1)2தா . /5கி இ2த கய(றி இLA மிக: சாதாரணமாக:
ெம ைமயாக: இ2த5.

மதிய"ைத" தா1)ய5, ஒ /ைற கய(. ம$ 1, ேம ேநாகி உயர


ஆரப("த5. ஆனா ம$ அப)ெயா . உயர"தி இலாம நI2தி
ெகா1)2த5. கிழவன< இட5 ைகய( ேதாள< /5கி ெவய(
வ(L25 ெகா1)2த5. அதிலி25 ம$ வடகிழ திைசைய ேநாகி"
திப(வ()கிற5 எ பைத அவ A@25ெகா1டா .

ஒ /ைற பா "5 வ(டதா, ம$ நI@ நI25வைத க7பைன ப1ண( பா பத7


அவனா /)2த5. நIல நிற"தி உ3ள கா5கைளD சிறகைளேபால வ(@யD
ெச45 ெகா1, ெந,"தாக எL25 நி . ெகா1)2த ெப@ய வாலா
இைட கிழி"5ெகா1, ேபா4ெகா1)பைத அவ க7பைன ப1ண(
பா "தா . "அ2த ஆழ"தி அவ எ2த அள: பா ைவ சதி இகிற5
எ பைத நிைன"5 நா ஆDச@யப,கிேற .' கிழவ நிைன"தா : "அவைடய
க1க3 மிக: ெப@யனவாக இகி றன. அவைனவ(ட அளவ( சிறியனவாக
இ க1கைள ெகா1ட திைரயா இ) பா க /)=. / A
இ) எ னா மிக: அைமயாக பா க /)2த5. /Lைமயான இ)
அல. கிட"தட ஒ Wைன பா க /)2த அளவ(...'

ெவய( வ(ரகள< ெதாட 2த அைச:கG இட5 ைகய( மர"5ேபான


த ைமைய இேபா5 /Lைமயாக இலாம7 ெச45வ()2தன. ேவைலய(
ெப பதிைய இட5 ைக அவ மா7ற ஆரப("தா . கய(ைற இLபத
Eல உ1டான ேவதைனகைள ைறபத7 /5கி சைதைய கி
அைச"தா .

""ம$ ேன, நI மிக: கைள"5 ேபாகாம இ2தா...'' கிழவ உர"த ரலி


>றினா : ""நI நிDசய ஆDச@யபட ேவ1)யவேன...''

அவ தா மிக: கைள"5 ேபா4 இபைதேபால ேதா றிய5. ெவ


சீ கிரமாக இர: வ25வ(,. அவ ம7ற வ(ஷயகைள ப7றி சி2திக
ஆரப("தா . ெப@ய ல$ கைள ப7றி கிழவ சி2தி"தா . "ரா லிகாைஸ'
ப7றி சி2தி"தா . நிcயா கி யாகிகG )ேரா4) ைடக ஸு
ஒவேராெடாவ வ(ைளயா) ெகா1)கிறா க3 எ ற வ(ஷய அவ"
ெத@=.

"இ5 இர1டாவ5 நாளாக ஆன ப(ற, "i=காஸி' /): எ ன எ . என"


ெத@யவ(ைல.' அவ நிைன"தா . "ஆனா, என த னப(ைக கடாய
இக ேவ1,. காலி பாத பதிய( எA பாதிபா ேவதைன உ1டாகி
வ()2தேபா5>ட, எலா வ(ஷயகைள= எ2தவ(த ைறபா, இலாம
ெச45 ெகா1) மிக ெப@ய வரரான
I )மாகிேயாைவவ(ட
திறைமசாலியான மன<தனாக நா ஆக ேவ1,. எபா உ1டா பாதிA
எ றா எ ன?'

அவ தன"தாேன ேக, ெகா1டா : "அ எcலா ேட 2cேஸா... அ5


எகG உ1டான5. ேபா A@= ேகாழிகள< காகள< கடப)
> ைமயான கவ(ையவ(ட எA பாதிபா மன<தன< கா பாத த
ேவதைன அதிகமாக இேமா? அைத எ னா தாகி ெகா3ள /)= எ .
என" ேதா றவ(ைல. அேதமாதி@ ஒ க1ேணா இர1, க1கேளா>ட
ேபா4வ(டா, ேபா A@தைல" ெதாட 25 ெகா1) ேபா 
ேகாழிையேபால ஆவத7 எ னா /)யா5. ெப@ய பறைவக3, கா,
மிகக3 ஆகியவ7றி அேக மன<த க3 ெசவதிைல. என<, கடலி
ஆழ"தி இ) இ உய(@னகளாக ஆவதிதா என அதிக
வ(ப.'

""Kறா ம$ க3 வரவ(ைலெய றா...'' கிழவ உர"த ரலி ெசா னா : ""Kறா


ம$ க3 வவதாக இ2தா, அவ ம$ 5 எ ம$ 5 ெத4வ கைண
காட,.''

"இ2த ம$ ட நா ேச 25 நி . ெகா1) ேநர அள:


)மாகிேயாவா நி . ெகா1)க /)= எ . நIக3 நAகிறI களா?' அவ
நிைன"தா : "அவரா /)=. எ ைனவ(ட இய எ .தா உ.தியாக
நAகிேற . காரண அவ இைளஞ , நல பலசாலி. அ5 ம,மல-
அவைடய த2ைத ம$ னவனாக இ2தவ . ஆனா பாத"தி எA த
ேவதைன மி2த வலிைய" தேமா?'

""என" ெத@யா5.'' அவ உர"த ரலி >றினா : ""என எ2தD


சமய"தி அ5 ேவதைனைய" தரா5.''

N@ய மைற2தேபா5, ேம த னப(ைக கிைடபத7காக கிழவ


கசா ளாகாவ( உ3ள ச"திர"தி நைடெப7ற கட2த கால சபவகைள
நிைன"5 பா "தா . கப தள"திேலேய மிக: பலசாலியான ஸSெய
ஃcேகாவ(லி25 வ க.ப(ன மன<தட அவ ைகைய ப()"5
பல"ைத கா,வா . ேமைஜய( சா பSஸா வைரயப) ேகா)
/ழைககைள ஊ றி, அவ க3 ஒ பகைல= ஒ இரைவ= ெசலவழி"தா க3.
ைகக3 ெந,"தாக நி றி2தன. ைககைள அL"தமாக ப()"5
ெகா1)2தன . ஒFெவாவ இ ெனாவன< ைகைய ேமைஜம$ 5
தாX"5வத7 பல"ைத ெவள<ப,"தி ெகா1)2தன . தாராளமாக அைத
ைவ"5 "ெப' கட: ெச4தன . ம1ெண1ெண4 வ(ளகள< ெவள<Dச"தி
மன<த க3 ெதாட 25 அைற3 வ25 ெகா1, ேபா4 ெகா1, இ2தன .

கிழவ த ைகைய= நIேராவ( ைகைய= /க"ைத= மாறி மாறி


பா "5 ெகா1ேடய(2தா . /த எ, மண( ேநர"தி7 ப(ற, நா மண(
ேநர இைடெவள< வ(, ந,வ கைள மா7றி ெகா1)2ததா, ந,வ களா
Jக /)2த5. அவைடய ம7. நIேராவ( ைகவ(ரகள< நககள<லி2த
ர"த ெவள<ேய வ25 ெகா1)2த5. இவ ஒவைரெயாவ க1கைள=
ைககைள= ைக" த1,கைள= மாறி மாறி பா "5 ெகா1டா க3. பண
க) ப2தய ைவ"தவ க3 அைற3 வ25 ெகா1, ேபா4 ெகா1,,
உயரமான நா7காலிகள< அவட ேச 25 உகா 25 ேபா)ைய பா "5
ெகா1, இ2தா க3. பலைகயாலான Kவ கள< அட "தியான நIலநிற சாய
அ)கப)2த5. Kவ கள< வ(ளக3 நிழகைள வ(ழD ெச45
ெகா1)2தன. நIேராவ( பயகரமான நிழ, வ(ளகி கா7. வசியேபா5,
I
Kவ@ ஆ) ெகா1)2த5.

இர: /Lவ5 ப2தய" ெதாைக அதிக@"5 ெகா1, ைற25 ெகா1,


இ2த5. ப2தய நட"தியவ க3 நIேராவ(7 )பத7 "ர' அள<"5,
சிகெரைட ப7ற ைவ"5 த2தன . "ர'ைம பகி வ(, நIேரா மிக:
கபSரமாக ஒ /ய7சிையD ெச4தா . ஒ/ைற கிழவ அ . கிழவனாக
இலாமலி2த சா )யாேகா எ சாப(ய சிரமப, E . அலக3 கீ ேழ
ேபா4 வ(டா . ஆனா, கிழவ த ைகைய உய "தி ம$ 1, சம நிைலைய
நிலவவ(டா . மிக ெப@ய வ(ைளயா, வர
I நல மன<தமான
நIேராைவ" ேதாவ(யைடயD ெச4ய /)= எ . அ2த நிமிடேம அவைடய
மனதி உ.தி உ1டான5. ெபாL5 வ()= ேநர"தி, ப2தய நட"தியவ க3
ேபா) சமநிைலைய அைட25 இபதாக அறிவ(க >டாதா எ . ேகக,
ந,வ க3 "/)யா5' எ . தைலைய ஆ) ெகா1)க, கிழவ /L
சதிைய= பய ப,"தி நIேராவ( ைகைய கிேழ இறப) ெச4தா . ேமைஜ
ம$ 5 ேபா4 ப, வைர இறகினா . ஞாய(7. கிழைம காைலய( ஆரப("த
ேபா) திககிழைம காைலய( /): வ2த5. பண க)யவ கள<
பல ேபா) சமநிைலைய அைட25 வ(டதாக அறிவ(ப) ேக,
ெகா1)2தா க3. காரண அவ க3 பண(D ெசல ேவ1)யதி2த5. கப
5ைற/க"தி ச கைர நிைற2த Eைடகைள அ,வ5, ஹவானா நிலக@
நி.வன"தி7D ெசவ5... இப) பலவ(த பண(க3. இலாவ(டா ேபா) அத
ேபாகி /): வ வைர ெதாட 25 நைடெபற, எ .தா அவ க3
ேக, ெகா1)பா க3. எ5 எப) இ2தா, பண(D ெசல
ேவ1)யவ க3 Aறபட ேவ1)ய ேநர"தி7 / ேப அவ ேபா)ைய
/): ெகா1, வ2தி2தா .

அ2த ேபா) ப(ற நI1ட கால அவைன எலா "ேசப(ய 'எ .


அைழ"5 ெகா1)2தா க3. வச2த கால"தி இ ெனா ேபா) நைடெப7ற5.
ஆனா, அதிகமாக பண ப2தய ைவகபடவ(ைல. /த ேபா)ய(ேலேய
ஸSெய ஃcேகாவ(லி25 வ2தி2த நIேராவ( த னப(ைகைய அவ
தக "ெதறி25வ()2ததா, மிக: எள<தி ேபா)ய( ெவ7றி ெப7.வ(டா .
அத7 ப(ற ேம பல ேபா)கள< ப ெப7றா . அத7 ப(ற, எ5:
இைல. ேதைவபடா த னா யாைர= ேதாவ(யைடயD ெச4ய /)=
எ . அவ3 உ.தியான தI மான இ2த5. ம$ ப()க >)ய வல5
ைகயா வ(ைளயா,வ5 இைல எ . அவ /): ெச45 ைவ"தி2தா .
அதனா இட5 ைகயா சில ேபா)கள< வ(ைளயா) பா "தா . ஆனா, இட5
ைக எேபா5 அவைன ஏமா7றி ெகா1)2த5. அவ மனதி
நிைன"தைதேபால அ2த ைக ெசயபடவ(ைல. அவ அத ம$ 5 நப(ைக
ைவக: இைல.

"இட5 ைகைய ெவய(லி N, ப1ண( வ()க ேவ1,.' அவ நிைன"தா :


"இரவ( மி2த ள< இ2தா ம,ேம, ைகய( மர"5 ேபாக >)ய
நிைலைம உ1டா. இ . இர: எ ன நடக ேபாகிறேதா?'

மியாமி ெசல>)ய ஒ வ(மான அவைடய தைல ேமேல பற25


ேபா4 ெகா1)2த5. வ(மான"தி நிழ பற ம$ கள< >ட"ைத பயபட
ெச4தைத கிழவ கவன<"தா .

""இ2த அள: பற ம$ க3 இ2தா, அ டாஃப( இ.'' கிழவ


ெசா னா . ெதாட 25 கய(ைற ப()"தவா., ப( ேநாகி சா425 ெகா1,,
அவ7றி ஒ ைற ப()க இயமா எ . பா "தா . ஆனா, கய(. மிக:
/.கி ேபா4 இ2ததா, அவனா அைத ப()க /)யவ(ைல. கய(.
அ.பட ேபாவத7 அறிறி எ பைதேபால நI " 5ள<க3 ெதறி"5 வ(L25
ெகா1)2தன. பட ெம5வாக / ேனாகி நக 25 ெகா1)2த5.
க1கள<லி25 மைற= வைர கிழவ வ(மான"ைதேய பா "5ெகா1,
நி றி2தா .

"வ(மான"தி பயண ெச4வ5 வ(ேனாதமான அபவமாக இ.' அவ


நிைன"தா .

"அ2த அள: உயர"திலி25 பா ேபா5, கட எப) இ? அதிகமான


உயர"தி பறகவ(ைலெய றா, ம$ கைள மிக: ந றாக பா பத7
அவ களா /)=. இH. ஆக3 உயர"தி மிக: ெம5வாக பற25,
ேமேல இ25 ம$ கைள பா பத7 என வ(ப இகிற5. ஆைமகைள
ப()பத7காகD ெச படகள< ெசேபா5 பா4மர"தி7 ேமேல
கடப) மர" த)ய(தா நா எேபா5 உகா 2திேப . அ2த
உயர"திலி25>ட நா எFவளேவா வ(ஷயகைள பா "திகிேற .
அகி25 பா ேபா5 டாஃப( பDைச நிற"தி இ. அவ7றி ம$ 5
இ ேகா,கைள= நIல நிற"ைத ெகா1ட A3ள<கைள= பா கலா.
இ1ட நI பரப( மிக: ேவகமாக நI2தி ெகா1) ம$ கG நIல
நிற"ைத ெகா1ட /5கG சாதாரணமாகேவ நIலநிற ேகா,கG A3ள<கG
இபத7 காரண எ ன? டாஃப( பDைச நிற"தி இபைதேபால
ேதா .வெத னேவா உ1ைமதா . உ1ைமயாக >றேபானா, அவ
ெபா நிற. ந றாக பசி எ,"5 உணைவ" ேத,ேபா5 மா லி ம$ ன<
உடலி இபைதேபால அவைடய உடலி நIல நிற ேகா,கைள
பா கலா. ேகாபேமா அல5 மி2த ேவகேமா... இவ7றி எ5 ேகா,கைள
உடலி ம$ 5 ெகா1, வகிற5?'

இ,வத7 ச7. / A நைடெப7ற5 அ5. ச காேஸா பாசிக3 நிைற2த ெப@ய


ஒ தI: அகி அவ படைகD ெச"தி ெகா1)2தா . ஒ மQச3 நிற
ேபா ைவ கீ ேழ எதடேனா கட காம வ(ைளயா,கள<
EXகிய(பைதேபால ச காேஸா பாசிக3 ேமேல உய வ5 இப)=
அப)=மாக ஆ,வ5மாக இ2தன. அேபா5 கிழவன< சிறிய J1)லி ஒ
டாஃப( சிகிய5. கா7றி தி"5 தாவ(யேபா5தா அவ அைத /த
/ைறயாக பா "தா . டாஃப( வைள25 திப(, பைதபைதAட சிறகைள
அ)"5 ெகா1)2த5. N@ய அதமன"தி இ.தி ஒள< கதி க3 ப, அ5
/Lைமயான ெபா நிற"தி காணபட5. பைதபைதப( காரணமாக ஒ
வ(ைளயா, வரைனேபால
I அ5 ம$ 1, ம$ 1, தாவ( ெகா1ேட இ2த5.
கிழவ படகி ப( பதிD ெச ., ன<25 வல5 ைகயா ெப@ய J1)
கய(ைற இL"5 ப()"தா . ெதாட 25 காலண(க3 அண(யாத இட5 பாத"ைத,
இL"5 கடபட கய(றி ஒFெவா /ைற= மிதி"5, இட5 ைகயா
டாஃப(ைன பட3 இL"5ெகா1, வ2தா . படகி ப( பதிய( அவ
கலகமைட25 இ பககள< தி"5 ெகா1, வாலா அ)"5
ெகா1, இ2தா . கிழவ ன<25, நIல நிற A3ள<கைள ெகா1, மி ன<
ெகா1)2த அ2த ெபா நிற ம$ ைன எ,"5 உய "தி ப()"தா . அத தாைட
எAக3 J1)லி ெகாகிய(, 5)பைதேபால ப,ேவகமாக க)"5
ெகா1)2தன. நIள/ அகல/ உ3ள உடைல= வாைல= தைலைய=
அ5 படகி அ)"தள"தி அ)"5 ெகா1)2த5. கிழவ ம$ ன< ெபா
நிற"தி ஒள< 25 ெகா1)2த தைலய( அ)"த:ட , அ5 அடகி அைசேவ
இலாம ஆன5.
கிழவ டாஃப(ைன J1)லி இ25 ப(@"ெத,"தா . ெதாட 25 ஒ ம"தி
ம$ ைன ேகா "5 J1)ைல கட3 எறி2தா . ப(ற உகார >)ய
பலைக ெம5வாக" திப( வ25 இட5 ைகைய கLவ(னா . நIைர
கா7சைடய( 5ைட"தா . ப(ற... கனமான கய(ைற வல5 ைகய(லி25 இட5
ைக மா7றி வல5 ைககைய கட நI@ கLவ(னா . அேபா5 N@ய கடலி
மைறவைத= ெப@ய கய(. சா425 ெகா1)பைத= அவ பா "5
ெகா1)2தா .

""அவைடய பயண( திைச சிறி5 மாறவ(ைல.'' கிழவ ெசா னா .


ைகைய நI@ EXக ைவ"5, நI@ அைசைவ பா "5 ெகா1ேட ேவக"ைதD
சீ ராக: சிறி5 ைறவாக: ஆகினா .

""இர1, 5,Aகைள= பா4 மர"தி7 .காக நா இைண"5 ைவேப .


இர: ேவைளய( அ5 அவைடய ேவக"ைத ைற.'' கிழவ ெசா னா :
""இரவ(தா அவைடய சாம "திய. நா அப)"தா ...''

"மாமிச"தி ர"த ெவள<ேய வராம இக டாஃப(ைன இ சிறி5 ேநர


கழி"5 K"த ெச4வ5 நல5.' அவ நிைன"தா : "அைத ெகாQச ேநர கழி"5
ெச4ேவா. அேத ேநர"தி பட ப( னாலி25 த3Gத கிைடபத7காக,
5,Aகைள ஒ றாக க) ைவகலா. N@ய மைற= ேநர"தி, ம$ ைன
மிக: ெதாைல ஆளாகாம அைமதியாக இகD ெச4வ5தா நல5.
N@யன< அதமன எலா ம$ கG ப(ரDசிைனகைள உ1டாக >)ய
ேநர எ பேத உ1ைம.'

கிழவ ைகைய கா7றி காய ைவ"5வ(,, கய(ைற ப()"தா . ப(ற,


/)2தவைர உகா பலைகைய வ(, வ(லகி நி . ஓ4ெவ,"தா . இேபா5
அவ அள:ேகா அல5 அவைனவ(ட அதிகமாகேவா பட சிரமப,
பயண("5 ெகா1)2த5.

"அைத எப)D ெச4வ5 எ பைத ப7றி நா ப)"5 ெகா1)2ேத .' கிழவ


நிைன"தா : "றிபாக J1)லி சிகிய ப(ற ம$ உண:
கிைடகவ(ைல எ பைத ஞாபக"தி ைவ"5 ெகா3ள ேவ1,. அளவ(
ெப@யவனாக இ அவ நிைறய உண: ேதைவப,கிற5. /L ம$
51,கû= நா சாப(, தI "5வ(ேட . நாைள டாஃப(ைன= சாப(,
வ(,ேவ . "ெடாராேடா' எ . ெபா5வாக அைத றிப(,வா க3. பா5கா"5
ைவபத7காக உ3 பதிையD K"த ெச4=ேபா5, அதிலி25 ெகாQச"ைத நா
சாப(டலா. /தலி சாப(ட ம$ ைனவ(ட டாஃப(ன< மாமிச சாப(,வத7
மிக: சிரமமாக இ. அப) பா "தா எ5:ேம எள<தான5 இைல.''

""இேபா5 எப) இகிற5, ம$ ேன?'' அவ த ரைல உய "தி ேகடா :


""என மன நிமதியாக இகிற5. இட5 ைக ச@யாகிவ(ட5. ஒ இர:
பக ேதைவப, உண: எ ன<ட இகிற5. ம$ ேன, படைக இL...''

உ1ைமயாக >.வதாக இ2தா, அவ மனதி நிமதி இைல. /5கி


கய(. இLகப,வதா உ1டான ேவதைன ப)ப)யாக இலாம ேபா4
வ()2த5. அவேன நப /)யாத அள: ஒ வைகயான மர"5 ேபான
நிைலைய அவ அைட25 வ()2தா . "ஆனா, இைதவ(ட ேமாசமான
வ(ஷயகG என உ1டாகி வ()கி றன. எ ைக சிறிய அளவ(தா
காயப) கிற5. இ ெனா ைகய( இ2த மர"5ேபான த ைம இலாம7
ேபா4 வ(ட5. காகG ப(ரDசிைனய(ைல. உய(ைர காபா7றி ெகா3G
வ(ஷய"தி நா அவைனவ(ட ேமபடவனாக இகிேற .' கிழவ தன"
தாேன >றிெகா1டா .

இடாகி வ()2த5. ெசடப@ N@ய மைற25வ(டா, உடன)யாக


இடாகிவ(,. தள"தி பைழய பலைகய( ப,"5 /)2த வைரய( அவ
ஓ4ெவ,"தா . /தலி ேதா ற >)ய நச"திரக3 உதி"5 வ()2தன.
"@ேக' எ ற ெபய கிழவ" ெத@யாம ேபாய(2தா, அவ அைத
பா "தா . அைவ உதி"5 ெவள<ேய வ எ பைத= தாமதிகாம அவ
ெத@25 ைவ"தி2தா . இன< Jர"திலி த ைடய எலா ந1ப கG
த ட இபா க3 எ . அவ" ெத@=.

""ம$ எ ைடய ந1ப>ட...'' கிழவ உர"த ரலி >றினா :


""இப)பட ஒ ம$ ைன நா எ2தD சமய"தி பா "ததிைல.
ேக3வ(பட5 இைல. ஆனா, நா அவைன ெகா ேற ஆக ேவ1,.
நம நச"திரகைள ெகால ேவ1)ய NXநிைல வவதிைலேய எ பைத
நிைன"5 நா ச2ேதாஷப,கிேற .''

"ஒFெவா நாG மன<த நிலைவ ெகாவத7 /ய7சி ெச4ேத ஆக


ேவ1, எ பைத ப7றி ச7. க7பைன ப1ண( பாக3. நில: உய(ைர
ைகய( ப()"5 ெகா1, ஓ)D ெச. ஆனா, N@யைன தின/
ெகாவத7 /ய7சிக ேவ1)யதிைலேய! நா அதி ?டசாலியாக"தா
ப(ற2திகிேறா.' கிழவ சி2தி"தா .

சாப(,வத7 எ5: கிைடகாம7 ேபான அ2த ெப@ய ம$ ம$ 5 அவ


இரக ேதா றிய5. ஆனா, அவைன ெகால ேவ1, எ ற திடமான
/): இரக, மா.த எைத= உ1டாகவ(ைல. "அவ எ"தைன
மன<த கG இைரயாக இபா ?' அவ சி2தி"தா : "இவைனD சாப(ட>)ய
அள: ததி ெகா1டவ களா அவ க3? உ1ைமயாகேவ இைல. இவைடய
நடவ)ைககைள= மதிக >)ய நிைலைய= ைவ"5 பா ேபா5,
இவைனD சாப(ட >)ய ததி பைட"தவ களாக யாமிைல.'

"இப)பட வ(ஷயக3 எ5: என A@யவ(ைல.' அவ சி2தி"தா :


"ஆனா, N@யைனேயா நிலைவேயா நச"திரகைளேயா நா ெகாவத7
/ய7சிக ேவ1)யதிைல எ ற வ(ஷய நல5தா . கடலி வாL
ந/ைடய உ1ைமயான சேகாதர கைள ெகாவேத ேபா5.'

"இன< J1)ைல இL"5 உய "5வைத ப7றி சி2திக ேவ1)யதிகிற5.'


கிழவ நிைன"தா : "அத7 அத7ேக உ@ய ெகட வ(ஷயகG இகி றன;
நல வ(ஷயகG இகி றன. அவ பலமாக இLகிறாென றா, என
மிக: அதிகமான கய(. ந?டமா. அவைன= இழக ேவ1)யதி.
5,Aகைள ெகா1, படைகD ெச"5வ5 பைழய நிைலய(ேலேய இ2த5.
இ.திய( படகி எைட ைற=. படகி எைட ைறவ5 எக3 இவ@
சிரமகைள= அதிக@"5 ெகா1, ேபா. ஆனா, அவ இ5வைரய(
சிறி5 உபேயாகப,"தாத மி2த ேவகதா எ ைடய பா5காA. எ5
வ2தா ப(ரDசிைனய(ைல. டைல= உடலி ம7ற பதிகைள= எ,"5
வ(,, டாஃப(ைனD K"த ெச4ய ேவ1,. அப)ெய றா அவ அLக
மாடா . உடலி ெதA உ1டாவத7 அவைடய மாமிச"ைத ெகாQச
சாப(ட ேவ1,.

இ ஒ மண( ேநர நா ஓ4ெவ,"5 ெகா3கிேற . அவைடய


உ.தியான ண"ைத= நிைலயான ேபாைக= A@25 ெகா1, வ(டதா, பா4
மர"தி7" திப(D ெச . ேவைல ெச4ய: தI மான எ,க: ெச4யலா.
இத7கிைடய( அவ எப) நட25 ெகா3கிறா எ பைத= அவ ஏதாவ5
மா.தகைள ெவள<ப,"5கிறானா எ பைத= ெத@25 ெகா3ளலா. சீ ரான
/ைறய( 5,ைப ேபா,வ5 நல ஒ த2திரD ெசய. ஆனா,
த ைன"தாேன காபா7றி ெகா3வத7 ெசயபட ேநர ெநகி
வ()கிற5. அவ இேபா5 ம$ ன< பல"ைத கா) ெகா1)கிறா .
J1)லி ெகாகி அவைடய வாய( ஒ Eைலய( இகிற5 எ பைத=,
வாைய ெக)யாக ப()"5 ெகா1)கிற5 எ பைத= நா ெத@25
ெகா1ேட . ஒ வைகய( பா க ேபானா, J1)லி ெகாகி Eல
உ1டாக >)ய த1டைன ெப@ேத அல. பசியா உ1டாக >)ய 5 ப/
த னா நிைன"5 பா க /)யாத ஏேதா ஒ .ட ேபாரா) ெகா1)ப5
எ ற வ(ஷய/தா அவைன ெபா."த வைரய( எலாேம. இன< ஓ4ெவ,
கிழவா... உ அ,"த ேவைல ஆரப( வைர அவைன அவைடய
ேபாகிேலேய வ(,!'

இர1, மண( ேநரதா ஓ4ெவ,"ததாக அவ நிைன"தா . இர: நI1ட


ேநரமான ப(ற நில: உதிகவ(ைல. ேநர"ைத" ெத@25 ெகா3வத7
எ2தெவா வழி= இலாமலி2த5. உ1ைமயாக >றேபானா, அவ
எ,"த5 ஓ4ேவ இைல. /5கி ம$ இL"5 ெகா1)ப5 அேபா5
நட25 ெகா1)2த5. அம 2தி2த பலைகய( அகி இட5 ைகைய ைவ"5
ம$ பட ப(ரDசிைன இலாத அளவ( ெவ.மேன நி .
ெகா1)2தா .

"கய(ைற இL"5 நி."த /)2தி2தா, கா@யக3 எ2த அள: எள<தாக


இ2தி!' கிழவ நிைன"தா . "ஆனா, சிறிய ஒ 5)"தலி அவ அைத
அ."5 வ(,வா . கய(றி இLைப நா உடலா தாகி"தா ஆக ேவ1,.
இர1, ைககளா கய(ைற கீ ேழ இறகி வ(,வத7 நா கடாய இ2தாக
ேவ1,.'

""இFவள: நட2த ப(ற நI Jகேவ இைலேய, கிழவா.'' அவ உர"த ரலி


ெசா னா : ""நI உறகி ஒ பாதி பக ஒ இர: இேபா5 இேதா இ ெனா
பக கட25 வ()கி றன. அவ அைமதியாக / ைபேபாலேவ திைச
மாறாம நI2தி ெகா1)2தா, நI Jவத7 ஏதாவெதா வழிைய
க1,ப()"தாக ேவ1,. Jகவ(ைலெய றா தைலய( ெதள<ேவ இலாம
ேபா4வ(,.''

"எ தைல நல ெதள<:ட தா இகிற5.' கிழவ நிைன"தா : "ேதைவ


அதிகமான ெதள<:ட இகிற5. எ சேகாதர களான நச"திரகள< அள:
நா ெதள<:ட இகிேற . என< Jகியாக ேவ1,. நச"திரக3
உறகி ெகா1)கி றன. ச2திர N@ய Jகி ெகா1)கி றன.
கட>ட உறகி ெகா1)கிற5. சில ேநரகள< சில றிப(ட
நாகள<தா கட உறகிற5- நIேராட இலாம இேபா5
பரவலான அைமதி நிலவ( ெகா1)ேபா5.

"ஆனா, Jக ேவ1)ய வ(ஷய"ைத ஞாபக"தி ைவ"5 ெகா1)க"தா


ேவ1,.' அவ நிைன"தா : "அைத நIேயதா ெசயப,"த ேவ1,. ப(ற
கய(.கள< வ(ஷய"தி எள<தாக: உ.தியாக: இக>)ய ஏதாவ5
வழிைய க1,ப()க ேவ1,. இன< டாஃப(ைன சாப(,வத7 தயா ப1ண
ேவ1,. Jகிேய ஆக ேவ1,ெம றா 5,Aகைள இைண"5 ைவப5
மிக: ஆப"தான வ(ஷய.'

"எ னா எFவள: ேநர ேவ1,மானா Jகாம இக /)=.' கிழவ


தன"தாேன >றி ெகா1டா . ஆனா, அ5 மி2த ஆப"5 நிைற2த வ(ஷய.

ம$ எ2தவ(தமான அைச: உ1டாகாத வ(த"தி, மிக: எDச@ைக=ட


ைககைள= காகைள= ஊ றி கிழவ பா4 மர"ைத ேநாகி நட2தா .
"அவ பாதி உறக"தி இக ேவ1,.' அவ நிைன"தா : "ஆனா,
ஓ4ெவ,பத7 நா அவைன அமதிகவ(ைல. இற வைர அவ படைக
இL"5 ெகா1)பா .'

கிழவ பா4 மர"தி7" திப( வ2தா . ெதாட 25 திப(, ேதாள< இ2த


கய(றி எைடைய இட5 ைக மா7றினா . வல5 ைகயா உைற3ள<2த
க"திைய உவ( எ,"தா . இேபா5 நச"திரகG ப(ரகாச அதிக@"5
ெகா1)2த5. அவ டாஃப(ைன ெதள<வாக க1டா . க"திய( வா4
பதிைய அவைடய தைல3 Uைழ"5 பா4 மர"தி7 கீ ேழய(25
ெவள<ேய எ,"தா . ம$ ைன மிதி"5 ப()"5 ெகா1டா . மல 5வார"திலி25
கீ X"தாைடய( ஓர வைர மிக: ேவகமாக கிழி"தா . ப(ற, க"திைய கீ ேழ
ைவ"5 வ(, வல5 ைகயா டைல= உடலி ப(ற உ.Aகைள= ப(,கி
ெவள<ேய எ,"தா . உண: ைப மிக: கனமாக இ2த5. வLவLபாக
இ2த5. அவ அைத கிழி"5" திற2தா . உ3ேள இர1, பற ம$ க3
இ2தன. அைவ மிக: Aதியனவாக: க)னமானைவ=மாக இ2தன. ம$ கைள
அககி ைவ"5வ(,, டைல= ெசவ(கைள= கட3 வசி
I எறி2தா .
நI பரப( ஒள< நிைற2த ஒ ேகாைட ேபாடவா., அைவ கிேழ இறகிD
ெச றன. டாஃப( ள< 25 உைற25 ேபா4 காணபட5. நச"திரகள<
ெவள<Dச"தி அ5 சாப நிற கல2த ெவ3ைள நிற"தி இ2த5. வல5
காைல ம$ ன< தைலய( ைவ"5 அL"தி, கிழவ அத ஒ பதிய( ேதாைல
உ@"தா . ெதாட 25 அைத திப( ேபா,, இ ெனா பதிய( ேதாைல
உ@"தா . தைலய(லி25 கா வைர இர1, பககைள= கிழி"5 அ."தா .

கிழவ ேதைவய7ற உடலி பதிகைள நI3 வசி


I எறி2தா . ெதாட 25 நI@
ஏதாவ5 Kழ ெத@கிறதா எ . பா "தா . அைவ கீ ேழ இறகிD ெசேபா5
உA நI@ உ1டாக>)ய ப(ரகாச ம,ேம ெத@2த5. அவ திப(, இர1,
பற ம$ கைள= டாஃப(ன< இர1, 51,கG3ேள ைவ"தா .
க"திைய எ,"5 உைற3 ேபா, ம$ ைன எ,"5ெகா1, அவ ெம5வாக
பலைக இ2த இட"தி7D ெச றா . கய(. இLகபட எைடய( காரணமாக
கிழவன< /5 வைள25 ேபாய(2த5. வல5 ைகய( ம$ ைன அவ
ப()"தி2தா .

பலைக இமிட"தி7 வ25, ம$ ன< எAக3 இலாத இர1, 51,கைள


பலைகய( பற ம$ கG அகி அவ ைவ"தா . கய(றி /ைன
பதிைய ேதாள< இ ெனா இட"தி7 மா7றினா . இட5 ைகய(
ேம7பதிய( தாகி ெகா1ேட அவ அைத ம$ 1, ப()"தா . ெதாட 25 ஒ
பகமாக ன<25, பற ம$ ைன கட நI@ கLவ(னா . ைகய( நI ேமா5
ேவக"ைத அவ கவன<"தா . ம$ ன< ேதாைல உ@"தத காரணமாக ைக
ப(ரகாசமாக இ2த5. நIேராட"தி சதி ைற25 வ()2த5. ைகய( ஓர"ைத
படகி பலைகய( 5ைட"தேபா5, பாஃபர மித25 வ(லகி, படகி ப( பதி
வழியாக ெம5வாக கீ ேழ இறகிD ெச ற5.

""அவ தள 25 ேபா4 ெகா1)கிறா . இலாவ(டா அவ ஓ4ெவ,"5


ெகா1)க ேவ1,.'' கிழவ ெசா னா : "இன< இ2த டாஃப(ைனD சாப(,
நா ெகாQச ெதA ெகா1டவனாக ஆக ேவ1,. சிறி5 ஓ4: ேவ1,.
ெகாQச Jக/.''

நச"திரகG கீ ேழ உகா 25, இர: /Lவ5 நிலவ( ெகா1)2த


ள< Dசிய(, டாஃப( 51,கள< ஒ றி பாதிைய அவ சாப(டா . தைல
அ."5 நIகப,, உ3ேள K"த ெச4யபட ஒ பற ம$ ைன=
சாப(டா .

""சைமய ெச45 சாப(,வத7 டாஃப( மிகD சிற2த ம$ ..'' கிழவ


ெசா னா : ""பDைசயாக சாப(,வ5 எ ப5 தாகி ெகா3ள /)யாத ஒ ..
இேபா5 உேபா எமிDச பழேமா இைல. அைவ இலாம இன<ேம எ2தD
சமய"தி நா ம$ ப()பத7 படகி வரேவ மாேட .''

"அறி: இ2தி2தா, பக ேநர"தி நா பட3 நIைர ெகா1,


வ2திேப . அப)ெய றா, அ5 உல 25 கா425 உபாக ஆகி வ().'
அவ நிைன"தா . "ஆனா, ெபபா N@ய அதமன வைர எ னா
டாஃப(ைன J1)லி சிக ைவக /)யவ(ைல. எ5 எப) இ2தா, அ5
ச@யான /ைறய( தயா ப1ண( ெகா3ளாதா உ1டான5. என<, ம$
51,க3 அைன"ைத= நா ந ெம . வ(Lகிய(கிேற . மனைத
Aர) ெகா1, வவத7 வா4ப(ைல.'

வான கிழ திைசய( உ1, திர1, காணபட5. அவ ந ெத@2த


நச"திரக3 ஒFெவா றாக மைற25 ெகா1)2தன. ேமககள< ஆழமான
ஒ ைக3 தா நக 25 ெகா1)பைதேபால அவ" ேதா றிய5.
கா7. நி . வ()2த5.

""E ேறா நா ேகா நாகG ப(ற காலநிைல ேமாசமா.'' கிழவ


ெசா னா : ""ஆனா, இ . இரவ( நாைள= எ2தவ(த ப(ரDசிைன=
இகா5. ம$ அைசயாம அைமதியாக: இேபா5, ச7. Jவத7
/ய7சி ெச4. கிழவா.''

"வல5 ைகய( K7றிய(ப5 வைர கால வல5 ைகயாதா அைத


ப()"தி.' கிழவ நிைன"தா : "உறக"தி கய(. நLவ(D ெச றா, இட5
ைக எ ைன க1 வ(ழிகD ெச45வ(,. வல5 ைகய( அ2த வ(ஷய மிக:
சிரமமான5.' ஆனா, 5யரகGட அவ பழகிேபா4 வ()2தா . இப5
நிமிடகேளா அைர மண( ேநரேமா ம,தா Jக /)=.
அப)ெய றா>ட அ5 நல5தா . எைட /Lவைத= வல5 ைக
ெகா1, வ25, உட /Lவைத= இL"5 ப()"5 நிமி 25, / ேனாகி நI)
ெகா1,, கய(.ட அL"தி ெகா1,, கிழவ உறக"தி ஆX2தா .

கிழவ கனவ( சிககைள பா கவ(ைல. எேடா ப"ேதா ைமக3 வைர


பரவ( கிட கா, ப றிகள< ஒ மிக ெப@ய >ட"ைத கனவ(
பா "தா . அ5 அவ7றி உடற: ேநரமாக இ2த5. இ2த ேநர"தி கட
ப றிக3 கா7றி உய 25 தி"5 ெகா1). ப(ற தாக3 உ1டாகிய
அேத இப(டகG" திப(D ெசல: ெச4=.

அத7 ப(ற த கிராம"தி ெம"ைதய( ப,"திபைத ேபால கிழவ கன:


க1டா . வட திைச கா7. ப, அவ ள< 25 ேபாய(2தா .
தைலயைண பதிலாக வல5 ைகய( ம$ 5 தைலைய ைவ"தி2தா . அதனா
ைக மர"5 ேபா4 வ()2த5.

அத7 ப(ற கிழவ நI1, நிமி 25 கிட மQச3 நிற கட7கைரகைள


ப7றி கன: காண ஆரப("தா . இ, வ(ழ ஆரப("தேபா5, சிககள< /த
சிக அ வ2திபைத அவ பா "தா . ப(ற ம7ற சிககG வ2தன.
சாயகால கடகா7. ேநர"தி கப ந>ரமி, நி றி இட"தி,
படகி இ2த பலைகய( தாைடைய" தடவ(ெகா1, அவ அம 2தி2தா .
அத7 அதிகமாக சிகக3 இேமா எ பைத" ெத@25 ெகா3வத7காக
அவ கா"தி2தா . அவ மிக: மகிXDசி=ட இ2தா .

நில: உதி"5 ேமேல வ25 நI1ட ேநரமாகி வ()2த5. அத7 ப(ற அவ


உறகி ெகா1ேடய(2தா . ம$ த ைடய பயண( திைசைய மா7றாம
ஒேர திைசய( நI2தி ெகா1)2த5. ேமககள< Kரக"தி வழியாக பட
/ ேனாகி ேபா4 ெகா1)2த5. வல5 உ3ளைக /க"தி வ25
ேமாத:, வல5 ைகய( வழியாக கய(. நLவ( ேபா4 ெகா1)க:
ெச4தேபா5 கிழவ க1 வ(ழி"தா . இட5 ைகய( எ2தெவா ெதா,த
உண Dசி= ெத@யவ(ைல. வல5 ைகயா இய அள: கய(ைற
க,ப,"தினா . J1) கய(. மிக: ேவகமாக நLவ(ய5. இ.திய( இட5
ைகயா கய(ைற ப()"5 ப( ேனாகி நக 25 நி . ெகா1, இL"தா .
கய(. இ.கமாகி அவைடய /5 இட5 ைக= வலி"தன. எைட
/Lவைத= இட5 ைக ெகா1, வ2தத காரணமாக, றிப(, >.
வைகய( காய உ1டான5. அவ J1) கய(.க3 K3களாக இபைத
திப( பா "தா . அைவ இயபாக கீ X ேநாகி இறகி ெகா1)2தன.
தி`ெர . கடலி மிக ெப@ய ச"த"ைத உ1டாகி ெகா1, ம$ தி"5"
தாவ(ய5. ெதாட 25 எைட அதிக ெகா1ட ஏேதா வ(L ச"த/ ேகட5. ம$
ம$ 1, தி"5" தாவ(ய5. பட மிக: ேவகமாக ேபா4 ெகா1)2த5.
அேத ேநர"தி, கய(. நLவ( ேபா4 ெகா1)2த5. இ.க காரணமாக கய(.
அ.25 வ(ட>)ய நிைலைய எ) வ()2த5. கய(. அ.25 வ(டாத மாதி@
ப()"5 நி."5வத7 கிழவ /ய7சி"5 ெகா1)2தா . /ய7சி
ம"திய( அவ பலைகய( ம$ 5 த,மாறி வ(L2தா . டாஃப(ன< அ."ெத,"த
மாமிச" 51) /க ேமாதிய5. அவனா அைசய /)யவ(ைல.

"இத7"தா நா கா"தி2ேதா.' கிழவ நிைன"தா : "இன< நா அைத


கவன<"5 ெகா3ளலா.'

"கய(றி வ(ைலைய அவ ெகா,க,.' கிழவ நிைன"தா : "இத7கான


வ(ைலைய அவ ெகா,க ேவ1,.'

ம$ ன< தாவைல கிழவனா பா க /)யவ(ைல. கடலி தா:ேபா5


உ1டாக>)ய ச"த"ைத= அ5 வ(Lேபா5 எழ>)ய நI@ ஓைசைய=
ம,ேம அவ ேகடா . கய(றி ேவக ைககள< காய"ைத உ1டாகி
ெகா1)2த5. ஆனா, இ5 நட எ . அவ ந ெத@=. அதனா
ைகய( மர"5ேபான பதிகள< கய(ைற ஒ5கி நி."த: உ3ளைக
நLவ( ேபாகாம இக: வ(ரகள< காய உ1டாகாம இக: கிழவ
/ய7சி"தா .

"சி.வ இேக இ2தி2தா, அவ கய(றி K3கைள நைன"5"


த2திபா .' அவ நிைன"தா . "ஆமா.. சி.வ இேக இ2தி2தா...
சி.வ இேக இ2தி2தா...'

கய(. வ(லகி ெவள<ேய... ெவள<ேய... ெவள<ேய ேபா4ெகா1)2த5. ஆனா,


இேபா5 அத ேவக ைற2தி2த5. கய(றி ஒFெவா அல"தி பய
ம$ கிைடக >)ய வ(த"தி அவ ெசயபடா . பலைகய( ைவ"5
/க சிைதகபட ம$ 51)லி25 அவ தைலைய உய "தினா . ப(ற
/ழகா ேபா, ெம5வாக எL2தா . கிழவ கய(ைற நLவ வ(,
ெகா1)2தா . ஆனா, / ைபவ(ட மிக: ெம5வாக வ(டா . கய(றி
K3கைள அவனா பா க /)யவ(ைலெய றா, பாத"ைத ைவ"5
ெத@25 ெகா1, பண(ைய" ெதாட 2தா . கய(. இேபா5 தாராளமாக இ2த5.
இேபா5 Aதிதாக அப(வ(ட /L கய(றி எைடைய நI@ இ ம$
தாகி ெகா3ள ேவ1)யதி2த5.

"ஆமா...' கிழவ நிைன"தா : "ம$ ஒ டஜ /ைற அதிகமாக தி"5"


தாவ( வ(ட5. அவைடய /5கி உ3ள ைபகள< கா7. நிைற2திகிற5.
இன< இறபத7காக அவனா ஆழ"தி7D ெசல /)யா5. அேகய(25
அவைன ேமேல ெகா1, வவத7 எ னா /)யவ(ைல. அவ உடேன
வடம)க ஆரப("5 வ(,வா . ெதாட 25 அவைன ப()க ேவ1, எ ற
எ ைடய /ய7சி= நட25 ெகா1). இப) தி`ெர . தி"5"
தா:வத7 அவைன" J1)வ(ட5 எ னவாக இ எ பைத நிைன"5
நா ஆDச@யப,கிேற . அவைன சாகச ப1ண ைவ"த5 பசியாக இேமா!
இரவ( அவைன ேவெற5: பயபடD ெச4திேமா? நிைன"5 பா "திகாத
பய ேதா றிய(கலா. ஆனா அவ மிக: அைமதியான, ைத@யசாலியான
ம$ னாய(7ேற! அள: அதிகமான 5ண(Dச மிகவனாக: த னப(ைக
ெகா1டவனாக: ெத@கிறா . அப) பா ேபா5 இ5 வ(ேனாதமாக"தா
இகிற5.'

""கிழவா, நIதா அதிகமான ைத@யசாலியாக: த னப(ைக ெகா1டவனாக:


இக ேவ1)யவ .'' அவ ெசா னா : ""நI அவைன ம$ 1, ப()கிறா4.
ஆனா, கய(ைற திப( எ,க /)யவ(ைல. ஆனா, ெவ சீ கிரேம அவ
வடம)க ேவ1)யதி.''

கிழவ ம$ ைன கய(றி இட5 ைகயா ேதாளா ப()"தா . ப(ற, ன<25


வல5 ைகயா நIைர அ3ள<" ெதள<"5 /க"தி ஒ)ய(2த டாஃப(ன<
மாமிச பதிகைள கLவ(னா . அ5 மனைத Aர)ேபா, எ ., வா2தி
எ,கD ெச45 த ைடய ைத@ய"ைத இலாம7 ெச45வ(, எ . அவ
பயபடா . /க K"தமான5, வல5 ைகைய கLவ(னா . ைகைய உA
நI@ேலேய சிறி5 ேநர ைவ"5 ெகா1)2தா . அ2த ேநர"தி N@ய
உதய"தி7 /2ைதய /த ஒள< கீ 7.க3 மல வைத அவ பா "தா .
கிட"தட கிழ திைசைய ேநாகி"தா பட நக 25 ெகா1)2த5. அவ
நிைன"தா : "அத7 அ "த, அவ தள 25 ேபா4 வ(டா எ ப5
நIேராட"தி ேபாகி7 ஏ7றப) ேபா4 ெகா1)கிறா எ ப5தா .
உடேன அவ வடம)க ேவ1)யதி. அேபா5தா ந/ைடய
உ1ைமயான ேவைல ஆரபமாகிற5.'

வல5 ைக உA நI@ ேதைவப, ேநர அள: இ2திகிற5 எ பைத


உண 2த:ட , ைகைய இL"5, அைத பா "5 ெகா1ேட அவ ெசா னா :
""ப(ரDசிைனய(ைல. மன<த ேவதைன எ ப5 அ2த அள: ெப@ய
ப(ரDசிைனெயா .மிைல.''

Aதிதாக ஏ7பட காயகள< படாத மாதி@ பா "5 ெகா1, கிழவ மி2த


எDச@ைக=ட கய(ைற ப()"5 இ.கினா . படகி இ ெனா பக"தி
இட5 ைகைய ைவக >)ய வ(த"தி அவ உடலி எைடைய அ2த
பகமாக சா4"தா .

""ஏதாவ5 காரணமிலாம நI அ2த அள: ேமாசமாக நட2திக மாடா4.''


அவ இட5 ைகய(ட >றினா . ""ஆனா, உ ைன இ2த அள: கிைடகாத
ேநர/ இ2த5.''

"நா ஏ நல ைககGட ப(றகவ(ைல?' அவ சி2தி"தா . "அவ7றி


ஒ ைற ேதைவயான வைகய( பய(7.வ(காம இ2த5 எ ைடய தவறாக
இகலா. ஆனா, அவ ப) அள: ேதைவயான ச2த பக3
இ2தனேவ! கட:G" ெத@=. இரவ( ைக அ2த அள: ேமாசமாக நட25
ெகா3ளவ(ைல. என<, ஒ /ைற ம, அவ மர"5 ேபா4 மயகி
வ()கிறா . இன<= மர"5 ேபாவதாக இ2தா, கய(. அவைன"
51டாகி ெகா3ள,.'

த ைடய தைல ஒLகான /ைறய( ெசயபடவ(ைல எ பைத கிழவ


உண 2த:ட , ேம ெகாQச டாஃப( மாமிச"ைதD சாப(டா எ ன எ .
நிைன"தா . "ஆனா, எ னா அ5 /)யா5.' அவ தன"தாேன
>றிெகா1டா . மன Aரட காரணமாக எ ைடய ைத@ய"ைத இழக
ேவ1)ய NXநிைல உ1டாவைதவ(ட, இப) ெதள<வ(லாம இப5
எFவளேவா ேம. /க, மாமிச"தி ம$ 5 ேபா4படதா, "மன Aரட
காரணமாக அைதD சாப(ட /)யவ(ைல எ பைத= உணர /)கிற5.
அவசரமான NXநிைலகாக, மாமிச ெக, ேபாவ5 வைர, நா அைத
ப"திரப,"தி ைவ"திேப . நல ச"5 நிைற2த உணைவD சாப(, உடலி
பல"ைத உ1டாகி ெகா3ள /ய7சிபதி மி2த தாமத உ1டாகிவ(ட5. நI
ச@யான /டா3!' அவ தன"தாேன >றிெகா1டா : "ம7ற பற
ம$ கைளD சாப(,!'

சாப(,வத7 ஏ7றப) K"த ெச45 ைவகபட பற ம$ அேக இ2த5.


இட5 ைகைய நI) அவ அைத எ,"தா . எAகைள கவனமாக ெம . வா
வைர /L ம$ ைன= சாப(டா .

"ம7ற ெபபாலான ம$ கைளவ(ட இ2த ம$ நல ச"5 நிைற2த5.' கிழவ


நிைன"தா : "ைற2தபச என" ேதைவயான அள: பல"ைதயாவ5
ெகா,. எ னா /)ய >)யைத நா இேபா5 ெச45வ(ேட . அவ
K7றி"தி@ய ஆரப(க,. ேபாராட ெதாடக,.'

ம$ வடமிட ஆரப("தேபா5, N@ய உதி"5 ேமேல வ25 ெகா1)2த5.


கிழவ கட வ2தப(ற ஏ7பட E றாவ5 N@ய உதய அ5.

ம$ வடமி, ெகா1)கிற5 எ ற வ(ஷய"ைத J1) கய(. சா425


ெதாகி ெகா1)2தத காரணமாக அவனா பா க /)யவ(ைல.
வடமி,வ5 அவ நிைன"தி2தைதவ(ட ச7. / >)ேய
ஆரபமாகிவ(ட5. கய(றி இ.க"தி ெமலிய ஒ ெநகிXத ெத@2த5.
கிழவ வல5 ைகயா கய(ைற ெம5வாக இLக ஆரப("தா . எேபா5ேபால
கய(ைற இ.கினா . ஆனா, அ.25 வ(, எ ற நிைல வ2த:ட , கய(.
வ(லகி ைக வர ஆரப("த5. கய(. கீ ேழ இ25 ேதாைள= தைலைய=
வ(லகி ெகா1,, எ2தவ(த ஆரவார/ இலாம கிழவ ெம5வாக J1)
கய(ைற ப()"5 இLக ஆரப("தா . ஊQசலா,வைதேபால அவ இர1,
ைககைள= பய ப,"தினா . உடைல= காகைள= பய ப,"தி த னா
/)கிற அள: அவ அைத பல ெகா1, இLக /ய7சி"தா . J1)
கய(றி ஆட"5ட ேச 25 அவைடய /5ைம அைட2த காகG
ேதா3கG ெசயபடன.

""அ5 ஒ ெப@ய வடமிடதா ...'' கிழவ ெசா னா : ""அத7 ப(ற


அவ வடமி, ெகா1ேட இகிறாேன!''

அத7 ப(ற கய(. ேமேல ெதாட 25 வரவ(ைல. N@யன< ெவள<Dச"தி நI "


5ள<க3 அதிலி25 உதி 25 வ(L25 ெகா1)பைத பா வைர அவ
அைத ப()"5 ெகா1, நி றி2தா . இ.திய( கய(. கீ ேழ இறகி ேபாக
ஆரப("தேபா5, கிழவ /ழகா கீ ேழபட வ(L25வ(டா . இ1, ேபா4
காணபட நI பரைப ேநாகி கய(. திப( ேபா4 ெகா1)பைத
ெசயல7ற த ைம நிைற2த ெவ.Aட பா "5 நி . ெகா1)க ம,ேம
அவனா /)2த5.

""இேபா5 Jர"தி வடமி, ெகா1)கிறா .'' அவ ெசா னா : ""/)2த


வைர, நா கய(ைற இ.க ப()கேவ1,. கய(றி அL"த ஒFெவா
/ைற= அவைடய வட"ைதD சிறிதாகி ெகா1ேட வ. ஒ ேவைள,
ஒ மண( ேநர"தி73 நா அவைன பா "5வ(ட வா4A இகிற5. இேபா5
நா அவ எ ைடய திறைம எ ன எ . காட ேபாகிேற . அத7
ப(ற ெகால: ெச4ேவ .''

அத7 ப(ற ம$ ெம5வாக வடம)"5 ெகா1)2த5. இர1, மண(


ேநர கட2த ப(ற, கிழவ வ(ய ைவய( EXகி வ()2தா3. எA3 வைர
அவ மிக: தள 25 ேபாய(2தா . ம$ உ1டாகிய வடக3 இேபா5
ேம சிறிதாகி வ()2தன. நI2தி ெகா1)ேபா5, ம$ இம
ேபாகாம ேநராக ேமேல வ2திகிற5 எ பைத கய(றி சா4வ(லி25 அவனா
A@25ெகா3ள /)2த5.

ஒ மண( ேநர கிழவ த ைடய க1கG / னா ஆப"5 நிைற2த


இடகைள பா "5 ெகா1)2தா . வ(ய ைவ க1கள< க1கG ேமேல
இ2த காய"தி ெந7றிய( உA" த ைமைய பதி"5 ெகா1)2த5.
ஆப"5 நிைற2த இடகைள ப7றி அவ பய எ5: உ1டாகவ(ைல.
கய(றி ெச"5 அL"த"ைத ைவ"5 பா ேபா5, அப)பட வ(ஷயக3
இயபானைவ எ . அவ நிைனப5 ெத@2த5. என<, இர1, /ைற தைல
K7ற மயக/ உ1டான5 அவைன பைதபைதகD ெச4த5.

""இப)பட ஒ ம$ ன<ட எ னால ேதாவ(யைடய /)யா5. இறபத7...''


அவ ெசா னா : ""இேபா5 அவ மிக: அழகாக என கீ Xப)ய
ேபாகிறா . ெபா.ைம சதி இபத7 கட:3 என உதவ,. "ந/ைடய
த2ைத'ய( ெபயைர= "Aன<த ம@ய'"தி ெபயைர= H. /ைற நா
உDச@கிேற . ஆனா, இேபா5 எ னா அைத உDச@க /)யவ(ைல.''

""அைவ உDச@கபடதாக நிைன"5 ெகா3Gக3...' ""அவ ெசா னா :


""நா அவ7ைற ப( னா >றி ெகா3கிேற .''

தி`ெர . கிழவ த இர1, ைககளா ப()"தி2த J1) கய(றி


பலமான அைச: இL"த உ1டாவதாக உண 2தா . அ5
> ைமயானதாக: க)னமானதாக: கனமானதாக: இ2த5.

"கய(.ட இைணகப)2த உேலாக"தாலான வைளய"தி த /


பதிைய ெகா1, ம$ ஓகி அ)"5 ெகா1)கிற5. அ5 நடக
>)ய5தா . அவ அைதD ெச4ய ேவ1)யதி2த5. அ5 அவைன தாவD
ெச4=. என<, அவ வடம)ப5தா என ப()"திகிற5. கா7.
ேவ1,ெம றா, அவ கடாய தி"5" தாவ ேவ1)யதிகிற5. ஆனா,
ஒFெவா /ைற தா:ேபா5 J1)லி ெகாகி உ1டாகிய காய
ப)ப)யாக ெப@தா. ெகாகிய(லி25 வ(,ப,, அவ தப("5ேபா4 வ(ட
/)=.'

""ம$ ேன, தி"5" தாவாேத.'' அவ ெசா னா : ""தாவாேத.''

ம$ , ேம பல /ைற கய(றி வ25 ேமாதி ெகா1ேட இ2த5. அவ


தைலயா ேமாதிய ஒFெவா /ைற= கிழவ கய(ைற ெகாQச வ(,
ெகா,"தா .

"அவைடய ேவதைன எேக இகிறேதா, அைத அேகேய இப) நா


ெச4ேவ .' அவ நிைன"தா : "எ ைடய ேவதைன பரவாய(ைல. எ
ேவதைனைய எ னா ெபா."5 ெகா3ள /)=. ஆனா, ேவதைன அவைன
ைப"திய ப()கD ெச4=.'

சிறி5 ேநர கழி"5, ம$ கய(றி ேமா5வைத நி."திவ(,, ம$ 1, ெம5வாக


வடம)க ஆரப("த5. கிழவ கய(ைற /ைறப) இL"5 ெகா1)2தா .
ஆனா, ம$ 1, அவ தைல K7.வைத ேபால ேதா றிய5. இட5 ைகயா
சிறி5 கட நIைர ெமா1, தைலய( ஊ7றினா . ப(ற ேம சிறி5 நIைர
எ,"5 ஊ7றி ப( கL"5 பதிய( தடவ(னா .

""இேபா5 என மர"5ேபான நிைல இைல.'' கிழவ ெசா னா .

""அவ உடேன ேமேல வவா . எ னா ப()"5 நி . ெகா1)க /)=.


நா ப()"5 நி . ெகா1)க ேவ1,. அைத ப7றி ேபKவ5>ட
ேதைவய(ைல.''

கிழவ பலைக அகி /ழகாலி, உகா 2தா . ஒ நிமிட ேநர"தி7


அவைடய /5கிலி25 J1) H ம$ 1, வ(லகி நக 2த5.
""வடமி,வத7 அவ வ(லகிD ெசேபா5, நா ஓ4ெவ,ேப . ப(ற
அவ ெநகி வேபா5 எL25 ேவைலைய ஆரப(ேப .' அவ
தI மான<"தா .

பலைகய( ஓ4ெவ,ப5, கய(ைற சிறி5>ட இLகாம ேம ஒ வட


ேபா,ப) ம$ ைன அமதிப5- இைவ ம$ D சாதகமான வ(ஷயகளாக
இ. ஆனா, J1) H இ.கமாக இ2த:ட , ம$ திப( படகி7
ேநராக வ25 ெகா1)கிற5 எ ப5 ெதள<வாக" ெத@2த5. கிழவ
எDச@ைக=ட எL25 நி றா . உடைல ந நிமிர ைவ"5 ெகா1,, கய(.
/Lவைத= படகி73 வப) ெச4தா .

"நா / A இ2தைதவ(ட மிக: கைள"5 ேபாய(கிேற .' அவ


நிைன"தா : "இேபா5, இேதா கா7. வசI ஆரப("திகிற5. ஆனா, அவைன
ப()பத7 இ2த கா7. நல5தா . என இ5 கடாய ேவ1,.'

""அ,"த /ைற அவ வடமிட ேபாேபா5, நா ஓ4ெவ,ேப .'' அவ


ெசா னா : ""நா இேபா5 மிக: ச2ேதாஷ"5ட இகிேற . இ 
இர1ேடா E ேறா வடம)"தகG3 நா அவைன ப()"5வ(,ேவ .''

ைவேகா ெதாப( தைலய( பதிய( மிக: த3ள< ேபா4 வ()2த5.


கய(. இL2ததா உ1டான பல"தா கிழவ பலைகய( சா42தா . ம$
திப(ெகா1)பைத அவ உண 2தா .

"ம$ ேன, நI இேபா5 உ வ(பப) / ேனாகிD ெச.' அவ நிைன"தா : "நI


திப( வேபா5 ப()கிேற .'

கா7றி Eல அைலக3 றிப(, >. அளவ(7 அதிக@"தி2த5.


ஆனா, அ5 நல காலநிைலைய / >)ேய காட>)ய இள கா7றாக
இ2த5. கைரய( ேபா4D ேச வத7 அவ கா7. இக ேவ1)ய5
அவசிய ேதைவயாக இ2த5.
""நா இேபா5 ெத கிழ திைசைய ேநாகி படைக" திAகிேற .'' அவ
ெசா னா : ""ஒவ>ட கடலி வழி தவறா5. இ5 ஒ நI1ட தI:.''

E றாவ5 வட K7.ேபா5தா கிழவ ம$ ைன /த /ைறயாக


பா "தா .

அவ ஒ க."த நிழலாக ம$ ைன /த /ைறயாக பா "தா . அ2த நிழ


படகி7 கீ ேழ கட25 ெசவத7 நI1ட ேநரமான5. அத நIள"ைத அவனா
நப /)யவ(ைல.

""இைல...'' அவ ெசா னா : ""அவ அ2த அளவ(7 ெப@தாக இக


வா4ப(ைல.''

ஆனா, அவ அ2த அளவ(7 ெப@ய அளைவ ெகா1டவனாக"தா


இ2தா . இ2த /ைற வட K7.வத இ.திய( அவ ேம7பரப(7
வ2தா . /ப5 அ) Jர"தி அவ இ2தா . வா நI ேமேல ெவள<ேய
ெத@25 ெகா1)பைத அவ பா "தா . இ1ட நIலநிற நI பரப(7 ேமேல
ெப@ய ஒ அ@வாைளவ(ட ெப@தாக, இள க7Wரவலிய( நிற"தி அ5
இ2த5. அ5 ப( ேனாகி சா42த5. நI பரப(7D ச7. கீ ேழ ம$ நI2தி
ெகா1)க, அவைடய மிக ெப@ய உவ"ைத= நIல நிற"திலி2த
ேகா,கைள= கிழவனா பா க /)2த5. /5கி சிறக3 கீ ேழ இறகி=
ஓரகள< இ2த ெப@ய சிறக3 வ(@25 இ2தன.

இ2த K7றி" தி@தலி கிழவனா ம$ ன< க1கைள பா க /)2த5- அ"5ட


அவைனD K7றி நI2தி ெகா1)2த சாப நிற"ைத ெகா1, இர1, இA
ம$ கைள= சில ேநரகள< அைவ இர1, அவட ஒ) ப()"5
ெகா1, இ2தன. ேவ. சில ேநரகள< மி2த ேவக"தி வ(லகி ேபா4
ெகா1)2தன. இ சில ேநரகள< அவைடய நிழலி மைறவ(
ச2ேதாஷமாக நI2தி ெகா1)2தன. ஒFெவா . E . அ)கைள=வ(ட
நIள/3ளைவயாக இ2தன. மிக: ேவகமாக நI25ேபா5 அைவ தகள< /L
உடகைள= ஆர ம$ கைளேபால ஆ)ெகா1ேடய(2தன.

கிழவ வ(ய ைவய( ள<"5 ெகா1)2தா . ஆனா, அ5 N@யன<


ெவப"தா ம,மல. ம$ ன< அைமதியான- அலசியமான ஒFெவா
திபலி ேபா5 அவ கய(ைற ேம ேநாகி இL"5 ெகா1)2தா .
இ இர1, /ைற திப( வ2தா, "தI)ைய பய ப,"5வத7
ச2த ப கிைட எ . அவ உ.தியாக நப(னா .

"ஆனா, என அவ மிக: அகி கிைட"ேத தIர ேவ1,. அகி...


மிக: அகி.' அவ நிைன"தா : ""தI)ைய தைலய( "த /ய7சிக
>டா5... இதய"தி73 "த ேவ1,.'

""அைமதியானவனாக:, ைத@யமானவனாக: இ கிழவா.'' அவ தன"


தாேன >றிெகா1டா .

அ,"த K7றி ேபா5 ம$ ன< /5 பதிைய ெவள<ேய பா க /)2த5. ஆனா,


படகிலி25 ச7. Jர"தி அவ இ2தா . அ,"த K7றி ேபா5 அவ ச7.
Jர"தி இ2தா எ றா, நI@ ேம7பரப(லி25 ேமேல நி .
ெகா1)2தா . கய(ைற ேம ச7. இL"தா, அவைன படகி7 அகி
ெகா1, வர /)= எ பதி கிழவ உ.தியாக இ2தா .

"தI)ைய மிக: / >)ேய கிழவ தயா நிைலய( ைவ"தி2தா .


ஈ)ய( கடப)2த எைட ைறவான கய(றி K3 ஒ வட வ)வ
>ைடய( இ2த5. கய(றி K3 ஒ வட வ)வ >ைடய( இ2த5.
Uன<ய( Uன<பதி பலைகய( இ2த ஒ ெகாகிய( கடப)2த5.

K7றி ெகா1)பத7 ம"திய( ம$ மிக: ெநகமாக வ25


ெகா1)2த5. அவ மிக: அைமதியான ண"ைத ெகா1டவனாக:
அழகான ேதா7ற"ைத ெகா1டவனாக: இ2தா .

அவைடய ெப@ய வா ம,ேம அைச25 ெகா1)பைத ேபால ேதா றிய5.


அவைன படகி7 அகி ெநகமாக ெகா1, வவத7 கிழவ சிரமப,
/ய7சி"தா . ஒ நிமிட ேநர"தி7 ம$ அவ பக சிறி5 திப( நி ற5.
ப(ற பைழய நிைலD ெச . இ ெனா வட K7ற ஆரப("த5.

""நா அவைன நI2த வ()கிேற ...'' கிழவ ெசா னா : ""இேதா... நா


அவைன நI2தவ()கிேற .''

அவ ம$ 1, தைல K7.வைத ேபால இ2த5. ஆனா, /L சதிைய=


பய ப,"தி அவ ம$ ைன அடகி நி."தினா . "நா அவைன நI2த
வ()கிேற .' அவ நிைன"தா : "இ2த /ைற நா அவைன ப()"5 வ(ட
/)=. ைககேள, இLக3... காகேள, உ.தியாக நிக3... தைலேய,
எனகாக நிமி 25 இ. நI எ2தD சமய"தி ஏமா7றிய5 இைல. இ2த /ைற
நா அவைன ப()"5 வ(,ேவ .'

ஆனா, கிழவ /L சதிைய= பய ப,"தி ம$ ைன ெநவத7 / ேப


அைத இLக ஆரப("5 வ(டாென றா, ம$ தா வ25 ெகா1)2த
பாைதய(லி25 வ(லகி, வல5 பகமாக நக 25 நI2திD ெச ற5.
""ம$ ேன...'' கிழவ ெசா னா : ""எ5 எப) இ2தா நI சாக ேபாகிறா4. நI
எ ைன= ெகால ேவ1,ெம . நிைனகிறாயா?''

"அ2த வழிய( எ5:ேம ெச4ய /)யா5.' அவ நிைன"தா . ேபச /)யாத


அளவ(7 அவைடய வா4 வற1, ேபாய(2த5. ஆனா, இேபா5 நIகாக
ைகைய நIட /)யாத நிைலய( அவ இ2தா . "இ2த /ைற நா அவைன
படகி7 அகி ெகா1, வேவ .' அவ நிைன"தா : "இ அதிகமான
/ைற வடமி,வ5தா அவைடய எ1ணெம றா, எ ைன எ5:ேம ெச4ய
/)யா5. ஆமா... உ னா /)=...' கிழவ தன" தாேன >றி
ெகா1டா : "நI எ2தD சமய"தி ைத@யசாலிதா ...'

அ,"த /ைற திAேபா5 மிக: சிரமப, அவ அகி கிைட"தா .


ஆனா, ம$ ம$ 1, வல5 பக திப(, ெம5வாக நI2திD ெச ற5.

"ம$ ேன, நI எ ைன ெகாகிறா4.' கிழவ நிைன"தா : "ஆனா, உன அத7கான


உ@ைம இகிற5. சேகாதரா, உ ைனவ(ட ெப@யவைனேயா அழகானவைனேயா
அைமதியான ண"ைத ெகா1டவைனேயா மிக உய 2த த ைம ெகா1ட
இ ெனாவைனேயா நா இ5வைர பா "தேத இைல. வ25 எ ைன ெகா.
யா யாைர ெகாகிேறா எ பைத ப7றி என கவைல இைல.'

""உ தைல3 இேபா5 நI ழப( ேபா4 இகிறா4.'' அவ ெசா னா : ""நI


தைலைய" ெதள<வாக ைவ"திக ேவ1,. தைலைய" ெதள<வாக
ைவ"தி25, ஒ மன<தைன ேபா எப) க?டப,வ5 எ பைத" ெத@25
ெகா3. அல5- ஒ ம$ ைன ேபால...'

""ழப( ெதள<வாக ஆவா4, தைலேய...'' தன" தாேன சிரமப, ேகக >)ய


ரலி அவ ெசா னா : ""ழப(, ெதள<வாக ஆவா4...''

ேம இர1, /ைற வடமி,வ5 / ைப ேபாலேவ நட2த5.

"என" ெத@யா5.' கிழவ நிைன"தா : "ஒFெவா /ைற= தப("5 வ(ட


/)= எ ற எ1ண"ைத ெகா1)பவ அவ . என" ெத@யாேத!
என<, இ ெமா /ைற நா /ய7சிேப .'

கிழவ ம$ 1,ெமா /ைற அத7 /ய7சி ெச4தா . ம$ ைன" திப( ெகா1,


வ2தேபா5, தாேன ேபா4 ெகா1)பதாக அவ" ேதா றிய5. ம$ வல5
பக திப(, ெப@ய வாைல கா7றி உய "தி வசியவா.
I ம$ 1, ெம5வாக
நI2திD ெச ற5.

"நா ம$ 1, /ய7சி ெச4ேவ .' கிழவ மனதி உ.தி எ,"தா . என<,
ைகக3 பலமிலாம இ2தன. மி னலி ம,ேம அவனா ந றாக பா க
/)=.

கிழவ ம$ 1, /ய7சி ெச4தா . பைழயப)ேயதா . /ய7சிைய ஆரப(பத7


/ ேப தா அைத ேநாகி ப()"5 இLகப,வைதேபால அவ"
ேதா றிய5. அவ ெசா னா : ""இ ெமா /ைற நா /ய7சி ெச4ேவ .''

மிக: சிரமப,, எQசிய(2த சதிைய ஒ . ேச "5, ைகைய வ(,ேபான


நப(ைகைய ம$ 1, த ன<ட ெகா1, வ25, ம$ ன< 5 ப"5ட கிழவ
அவ7ைற ஒப(, பா "தா . ம$ அவ அகி அைமதியாக நI2தி வ25
J1)லி Uன<ைய படகி கீ Xபதிய( சிரமப, ெதாட5. மிக: ஆழமான,
வ(சாலமான, ெவ3ள< நிற"ைத ெகா1ட, நIல ேகா,கைள ெகா1ட, நI@
/)ேவ இலாத5 எ . ேதா றிய ம$ , படைக கட25 ெசல ஆரப("த5.

கிழவ J1) கய(ைற கீ ேழ ேபா,வ(,, பாத"தா அL"தி ப()"5


ெகா1,, சதி /Lவைத= ேச "5 ெகா1,, Aதிதாக ெப7ற அதிக பல"5ட
"தI)ைய /)2த வைர உய "தி பல"5ட எறி2தா . மன<தன< மா A
உயர"தி, கா7றி உய 2த ம$ ன< காதி7D ச7. ப( னா "தI) பா425
வ()2த5. "தI) 5ைள"5 உ3ேள Uைழ2ததாக அவ உண 2தா . கிழவ
"தI)ய( ம$ 5 சா425, த ைடய /L எைடைய= அத ம$ 5 ெச"தி,
ேம ஆழ"தி பா4Dசினா .

உ3G3 மரண"ைத ஏ7. வாகிெகா1,, ம$ உய(ட நI ெவள<ேய


வ2த5. த ைடய நIள"ைத= அகல"ைத= பல"ைத= அழைக=
ெவள<ப,"தி அவ நI3ள<25 ேமேல வ2தா . படகி தன ேமேல
கா7றி அவ ெதாகி ெகா1)கிறா எ . கிழவ" ேதா றிய5.
ெதாட 25 கிழவன< உடலி படகி நIைரD சிதற)"5 ெகா1, ஒ
அைச:ட அவ நI3 ெச .வ(டா .

கிழவ தைல K7.வைத ேபால இ2த5. எைத= ெதள<வாக பா க


/)யவ(ைல. என<, "தI) கய(ைறD K"த ெச45, உ.தியான ைகய(
Eல ெம5வாகD ெச"தி பா "தா . பா ைவ ெதள<வானேபா5, ெவ3ள<
நிற"ைத ெகா1ட வய(. ேமேல ெத@கிற மாதி@ ம$ மலா25 ப,"5
கிடபைத அவ பா "தா . ம$ ன< ேதாள<லி25 ஒ ஓர"தி "தI)ய(
ைகப() ெத@2த5. அவைடய இதய"திலி25 வ2த தி கடலி சிவA
நிற"ைத கல25 வ()2த5. ஒ ைம Jர"ைதவ(ட அதிகமான ஆழ"தி, நIல
நிற நI@ /தலி அ5 நிலக@ையேபால இ1, காணபட5. ப(ற அ5
ேமக"ைதேபால பட 2த5. ம$ ெவ3ள< நிற"தி இ2த5. அைசேவ
இலாமலி2த ம$ அைலகGட ேச 25 ஆ)ெகா1)2த5.
தன கிைட"த காசிய( ெவள<Dச"ைத ேநாகி கிழவ கவன"5ட
க1கைளD ெச"தினா . உகா பலைக அகி இ2த ெகாப(லி25
"தI) கய(றி இர1, K3கைள அவ அவ(X"5 எ,"தா . ப(ற
தைலைய ைககள< தாகி ெகா1டா .

""எ அறி: ெதள<வாகேவ இக,.'' பலைகய( சா425 ெகா1ேட கிழவ


ெசா னா : ""நா கைள"5 ேபான ஒ வயதான கிழவ . என<,
எ ைடய... சேகாதரனான இ2த ம$ ைன நா இேதா ெகா றிகிேற . இன< நா
அ)ைம பண( ெச4ேத ஆக ேவ1,.''

"அவைன இL"5 ெநகD ெச45, படட ேச "5 க,வத7 கய(ைற தயா


ப1ண( ைவக ேவ1,.' அவ நிைன"தா : "நாக3 இர1, ேப ம,ேம
இ2தா, படைக" தாX"தி அதி ம$ ைன ஏ7றினா, படகினா அவைன எ2தD
சமய"தி தாகி ெகா3ள /)யா5. நா எலா வ(ஷயகைள= ச@
ப1ண( ைவ"ேத ஆக ேவ1,. அவைன ெநகமாக ெகா1, வ25, கய(ைற
ெகா1, ந க), பா4 மர"ைத உய "தி, வ)7
I பயண"ைத" திப
ேவ1,.'

படட ெநகமாக ெகா1, வ25 நி."5வத7காக கிழவ ம$ ைன இLக


ஆரப("தா . கா5கள< வழியாக கய(ைற இL"5, வாய( வழியாக ெவள<ேய
ெகா1, வ25, தைலைய" J]ட ேச "5 க)னா . "நா அவைன பா க
ேவ1,. அவைன" ெதாட ேவ1,. ெதா, உணர ேவ1,.' கிழவ
நிைன"தா : "அவ எ ைடய ெசவ. ஆனா, அ2த காரண"தி7காக நா
அவைன" ெதா, உணர ேவ1, எ . நிைனகவ(ைல. அவ இதய"ைத
நா ெதா, உண 25 வ(ேட எ . நிைனகிேற . "தI)ைய இர1டாவ5
/ைறயாக எறி25ேபா5தா அ5... இேபா5 அவைன படகி7 அகி ெகா1,
வ2த ேச "5 கட ேவ1,. வாைலD K7றி இ.க கட ேவ1,. படட
ேச "5 க,வத7காக இ ெனா Kைக ந,பதிய( ேபாட ேவ1,.'

""கிழவா, ேவைலைய ஆரப(..'' அவ ெசா னா . ெதாட 25 ஒ மட நIைர


)"தா . ப(ற ெசா னா : ""ேபாராட /)25 வ(ட நிைலய(, இன<
ஏராளமான அ)ைம பண(கைளD ெச4ய ேவ1)யதிகிற5.''

கிழவ வான"ைத பா "தா . ெதாட 25 த ைடய ம$ ைன=... அவ


N@யைனேய ெவறி"5 பா "தா . "மதிய ேநர தா1) அதிக ேநரமாகவ(ைல.'
கிழவ நிைன"தா : "கா7. வசI ஆரப("திகிற5. இேபா5 கய(.களா
எ2தெவா பயமிைல. வைட
I அைட2த:ட , சி.வ நா ேச 25
அவ7ைற ப(@"ெத,"5 வ(,ேவா.'

""வா... ம$ ேன...'' கிழவ ெசா னா . ஆனா ம$ வரவ(ைல. அத7 பதிலாக


அவ அைலகள< உ1, Aர1, கிட2தா . கிழவ படைக ம$ ைன ேநாகி
நகரD ெச4தா .

ம$ ன< அகி ெச ற ப(ற, அவைடய தைல படகி வைளவான பலைக


ேநராக இ2தேபா5, கிழவனா அவைடய ெப@ய அளைவ நப
/)யவ(ைல. அவ "தI) கய(ைற பலைக அகிலி2த ெகாப(லி25
அவ(X"ெத,"5, ம$ ன< கா5கள< வழியாக Uைழ25 வாய( வழியாக ெவள<ேய
ெகா1, வ2தா . ெதாட 25 வாலி ஒ K7. K7றி, கய(ைற இ ெனா காதி
வழியாக Uைழ"5 J1) கய(றி K7றி க)னா . இ.திய( இரைட
கய(.கைள ஒ ேறாெடா . ேச "5 க) பலைகய(லி2த ெகாAட
இைண"5 க)னா .

ம$ த ைடய இயபான நIல நிற கல2த ெவ3ள< நிற"திலி25


உ1ைமயான ெவ3ள< நிற"தி7 மாறிவ()2த5. உடலிலி2த ேகா,கG,
வாலி ம$ 5 இ2த அேத ெவள<றி ேபான வயல நிறமி2த5. ேகா,கG
மன<தன< உ3ளைகையவ(ட அகல இ2த5. ம$ ன< க1க3 "ெப@ேகா'ப(
க1ணா)கைள ேபாலேவா ஊ வல"தி வ சாமியா@ உவ"ைத
ேபாலேவா கலகம7. இ2தன.

""அவைன ெகால >)ய ஒேர வழி இ5வாக"தா இ2த5.'' கிழவ


ெசா னா . நIைர பகிய ப(ற அவ நிமதி ேதா றிய5. ம$ னா ஓ)D
ெசல /)யா5 எ ., த ைடய தைல கலகி ேபா4 இேபா5
ெதள<வைட2த நிைலய( இகிற5 எ . அவ A@2த5. "இேபாைதய
நிைலய( ம$ ஆய(ர"5 ஐH. ரா"தகG ேம எைட இ.
ஒேவைள இைதவ(ட அதிகமாக>ட இ. ேதாைல உ@"5 51, 51டாக
ஆேபா5, E றி இர1, மட இ. ரா"த /ப5 ெச 
ைவ"5 பா "தா...?'

""அைத கணகி, பா பத7 ஒ ெப சி ேவ1,.'' அவ ெசா னா :


""எ அறி: அ2த அளவ(7" ெதள<வாக இைல. என<, மிக ெப@ய
மன<தரான )மாகிேயா இ . எ ைன ப7றி >றி ெபைம ப,வா எ . நா
நிைனகிேற . என பாத"தி எபா உ1டான ேநா4 இைல. ஆனா,
ைககள< /5கி பலமான காயக3 உ1டாகி இகி றன. பாத"தி
எபா உ1டான ேநா4 எ றா எப) இ?'' அவ ஆDச@யபடா :
""நம>ட அ5 உ1டாகலா. நம" ெத@யவ(ைல. அFவள:தா ....''

கிழவ ம$ ைன படகி வைளவான பதிய( பா4 மர"தி படகி


ந,பதிய( இ2த பலைகய( ேச "5 க)னா . படட இ ெமா
ெப@ய படைக இைண"5 க)யைத ேபால அ2த அளவ(7 அவ ெப@தாக
இ2தா . ெதாட 25 ஒ 51, கய(ைற அ."ெத,"5 ம$ ன< கீ Xதாைட
உத,ட ேச "5 க)னா . இன< அவைடய வா4 திறகா5. அ5
ம,மல- /)2த வைர உ7சாக"5ட பயண"ைத" ெதாடரலா. இ.திய(
பா4மர"ைத நிமி 25 நி7கD ெச45, பா4 க,வத7 பய பட>)ய கழியா
பாைய வ(@"தா . 51,க3 ைத"5 இைணகபட பாய( கா7. ேமாதிய5.
பட நகர ஆரப("த5. பா4 மர"தி7 அகி பாதி அளவ( ப,"5 ெகா1ேட
அவ ெத ேம7 திைசைய ேநாகி 5,Aகைள ேபாடா .

ெத ேம7 திைசைய" ெத@25 ெகா3வத7 அவ ஒ "வட ேநாகி'ய(


ேதைவ இகவ(ைல. கா7றி தாலா, பாய( அைச: ம,ேம
ேதைவயாக இ2தன. இன< உடலி ஈர" த ைமைய இகD ெச4வத7காக
ஏதாவ5 சாப(,வத7 )பத7 கிைடமா எ . பா க ேவ1,. நIள
ைறவாக இ2த ஒ கய(றி ஒ கர1)ைய க) கட3 ேபாடா
ந றாக இ. ஆனா, கர1) இைலேய! ம"தி ம$ க3 ெக, ேபா4
வ()2தன. மித25 வ2த மQச3 நிற கட பாசிக3 நிைற2த ஒ >ட"ைத
அவ "தI)ய( ேகா "5 எ,"தா . பாசிைய வ(லகி பா "தேபா5, அத73
இ2த சிறிய ெசம$ க3 பலைகய( வ(L2தன. ஒ டஜ அதிகமாக
இ2த அைவ மண WDசிகைள ேபால 53ள< ெகா1)2தன. ெசம$ கள<
தைலகைள கி3ள< நIகி, ெவள< ஓ,, வா எலாவ7ைற= ேச "5 சாப(டா .
மிக: சிறியதாக இ2தா, அைவ நல ச"5 நிைற2தைவ எ ற வ(ஷய
அவ" ெத@=. அத7 நல சி இ2த5.

கிழவன< A)ய( இ இர1, மட நI ம$ தமி2த5. ெசம$ ைனD


சாப(, /)"5, அைர மட நIைர )"தா . சிரமகைள ஒப(,
பா ேபா5, பட ந றாக / ேனாகி ேபா4 ெகா1)2த5. Kகாைன
ப()"5 அவ படைகD ெச"தினா . அவனா ம$ ைன பா க /)2த5. இ5
உ1ைமய(ேலேய நட2த5 எ பைத= ஒ கன: அல எ பைத=
நAவத7காக அவ த ைடய ைககைள பா "5 ெகா1ேட பா4 மர"தி
சா425 ெகா1, நி றா . ேபாராட"தி இ.திைய ெநகி வ(டேபா5, மன
பதறி ேபா4 இ2த ஒ NXநிைலய(, இ5 ஒ கனவாக இேமா எ .
கிழவ நிைன"தா . ெதாட 25 ம$ நI3ள<25 ெவள<ேவ வ25, ேம
ேநாகி உய 25, கீ ேழ வ(Lவத7 / னா ெவ7றிட"தி அைசேவ இலாôம
இ2தைத பா "தேபா5, ஏேதா மிகெப@ய அசாதாரணமான ஒ வ(ஷய
நட2திகிற5 எ . கிழவ உ.தியாக நிைன"தா . அைத அவனா நபேவ
/)யவ(ைல. இேபா5 எேபா5ேபால ந றாக பா க /)கிற5 எ றா,
அேபா5 எைத= ந றாக பா க /)யவ(ைல.

அ ஒ ம$ இகிற5 எ ப5, த ைடய ைகக3, /5 எ5:ேம கன:


அல எ ப5 இேபா5 கிழவ A@2த5. "ைகக3 மிக: ேவகமாக
ணமாகி ெகா1)கி றன.' அவ நிைன"தா : "ைகய( இ ர"த"ைத
கLவ( வ(,, உைப" ேத4"தா உடன)யாக கா425வ(,கிற5. உ1ைமயாகD
ெசால ேபானா கட3 இ இ1ட நI மிகD சிற2த ம2தாக
இகிற5. இன< நா ெச4ய ேவ1)ய5- எ தைலைய மிக: ெதள<வாக
ைவ"திப5தா . ைகக3 அவ7றி ேவைலைய /LைமயாகD ெச45
/)"5வ(டன. நாக3 மிக: ந றாக பயண ெச45 ெகா1)கிேறா.
ம$ ன< வாைய E) க), அவைடய வாைய ெந,"தாக உய "தி=
தாX"தி=, நாக3 சேகாதர கைள ேபால பயண ெச45 ெகா1)கிேறா.'
சிறி5 ேநர ெச ற5, கிழவன< Kய உண : ச7. ைறய" ெதாடகிய5.
"அவ எ ைன இL"5 ெகா1, ெசகிறானா அல5 நா அவைன இL"5
ெகா1, ேபாகிேறனா?' கிழவ சி2தி"தா : "நா அவைன ப( னா க)
இL"5 ெகா1, வ2தி2தா, இப)ெயா ேக3வ(ேய எL2திகா5.
அைன"5 ெபைமகG /): வ25, ம$ படகி73 கிட25
ெகா1)2தா>ட, இ2த ேக3வ( எL2திகா5. ஆனா, இவ
ஒவேராெடாவ பகவா) இகிற மாதி@ ேச 25 பயண ெச45
ெகா1)கிேறா. அவைடய வ(ப அ5வாக இ2தா, அவ எ ைன
இL"5 ெகா1, ேபாக,. த2திரD ெசயகள< ம,தா நா
அவைனவ(ட உய 2தவ . அவ என எ2தெவா ெக,தைல=
ெச4யவ(ைல.'

அவ க3 எ2தவ(த ப(ரDசிைன= இலாம பயண"ைத" ெதாட 25


ெகா1)2தா க3. கிழவ ைககைள நI1ட ேநர உA நI3 EXக ைவ"5
கLவ(னா . தைல ெதள<:ட இபத7 /ய7சி ெச4தா . அவ கG ேமேல
க."5 இ1, ேபா4 காணபட ேகாைடகால ேமககG சி. சி. ேமக
>டகG இ2தன. அதனா இளகா7. இர: /Lவ5 வசி
I
ெகா1) எ பைத கிழவ A@25 ெகா1டா . இ5 உ1ைமதா எ பைத
உ.திப,"தி ெகா3வத7காக அவ இைடய( அFவேபா5 ம$ ைன ேநாகி
பா ைவையD ெச"தி ெகா1)2தா . /த Kறா ம$ அவைன
ஆகிரமிபத7 ஒ மண( ேநர"தி7 /2ைத NXநிைல அ5.

Kறா ம$ வ2த5 எதி பா "த ஒ றல. கட நI@ ஆழ"தி73ள<25 அவ


ேமேல வ2தா . க."த ேமக"ைத ேபால இ2த ம$ ன< ர"த மிக: ஆழமான
நI@ கல25 கட /Lக பரவ( வ()2த5. சிறி5 / னறிவ(A எ5:ேம
இலாம தி`ெர . Kறா ம$ ன< வர: நட2த5. நIல நிற நI பரைப கிழி"5
ெகா1, N@யன< ெவள<Dச"தி அவ ேதா றினா . ெதாட 2த அவ கடலி
ஆழ"தி73 திப(D ெச ., வாசைன ப()"5 ெகா1ேட பட, ம$ ஆகியைவ
பயண( திைசைய ேநாகி நI2த ஆரப("தா .

சில ேநரகள< Kறா ம$ வாசைன எடவ(ைல. என<, அவ அைத


எப)= ப()"5வ(,வா . இலாவ(டா அத ஒ அைடயாள"ைதயாவ5
அவ க1,ப()"5 வ(,வா . அவ மிக: ேவகமாக அவ கைள ேநாகி
நI2தினா . மிக: ேவகமாக நI2த >)ய மாேகா Kறாவாக அவ இ2தா .
கடலி மிக: ேவக"ைத ெகா1ட ம$ ைனேபால நI2த >)ய அளவ(7
பைடகபடவ அவ . அவைடய தாைட எைப" தவ(ர, ம$ தி பதிக3
மிக: அழகானைவ. அவைடய /5 வா3 ம$ ைனேபால நIல நிற"தி
இ2த5. வய(. ெவ3ள< நிற"தி இ2த5. உட ெம ைமயானதாக:
அழகானதாக: இ2த5. நI பரப(7D ச7. கீ ேழ சிறி5 நி."தாம அவ
நIைர கிழி"5ெகா1, நI2தி ெகா1)2தா . இரைட உத,கைள ெகா1ட,
இ.க E)ய( தாைட எAகG3 எ, வ@ைச ப7கG உ3ேநாகி
சா425 நி றி2தன. ெபபாலான Kறா ம$ கG இபைதேபால
சாதாரண ப(ரமி,கைளேபால இக >)ய ப7க3 அல அைவ. பறைவகள<
நககைள ேபால- வைள= ேபா5 அைவ மன<த வ(ரகைளேபால இ2தன.
கிழவைடய வ(ரக3 அளவ(7 அ2த ப7க3 நIளமாக இ2தன. அவ7றி இ
பககள< சவர க"திைய ேபால > ைமயான ஓரக3 இ2தன. கடலி
உ3ள எலா வைகயான ம$ கைள= சாப(,கிற அளவ(7 பைடகபட ம$
அ5. மி2த ேவக/ பல/ ஆகிரமிக>)ய உ.AகG இ2ததா,
அவ7றி7 எதி@க3 எ . யாமிைல. ர"த வாசைன Aதிதாக வ2த:ட ,
அவைடய ேவக அதிகமான5. அவைடய நIல நிற"ைத ெகா1ட ேம
சிறக3 நIைர கிழி"5 ெகா1, / ேனறி ெகா1)2தன.

Kறா ம$ ன< அ2த வைகைய பா "த:டேன, பய எ ற ஒ . சிறி5>ட


இலாதவ, ஆைசப,வைத உடன)யாக ெசயப,"த >)யவமாக அவ
இகிறா எ ற உ1ைமைய கிழவ ெத@25ெகா1டா . Kறா ம$
வ2திபைத பா "5 ெகா1)ேபாேத, அவ "தI) கய(ைற க)
தயா ப1ண(னா . ம$ ைன இ.க க,வத7காக அ."ெத,"தி2ததா,
கய(. நIள ைறவாக இ2த5.

இேபா5 கிழவன< தைல ெதள<: Kயஉண : வ25 ேச 2த வ()2தன.


ெதள<வான தI மான உ3G3 இ2தா, மிக: ைறவான எதி பா ேப
இ2த5. அ5 நI1ட ேநர நிைல ெப7. இக /)யாத அளவ(7 நலதாக
இ2த5. Kறா ம$ ெநகி வ25 ெகா1)பைத பா "5 ெகா1)
ேபாேத, அவ ெப@ய ம$ ைன ஒ பா ைவ பா "தா . "இ5: ஒ கனவாக
இகலா.' அவ நிைன"தா : "எ ைன ஆகிரமிபதிலி25 அவைன" த,க
/)யா5. ஆனா, எ னா அவைன ப()க /)=. ெட cேஸா...' அவ
நிைன"தா : "உ ைடய தா4 அதி ?டமிைல.'

Kறா மிக: ேவகமாக பா4மர"தி7 அகி வ25 ேச 2த5. அவ ம$ ைன


ஆகிரமி"தேபா5, அவைடய திற2த வாைய= வ(ேனாதமான க1கைள=
கிழவ பா "தா . வாD ச7. ேமேல இ2த மாமிச"தி ப7க3 அL"5
"கரகரா' ச"த"ைத கிழவ ேகடா . Kறாவ( தைல நI3 இ25 உய 25
ேமேல ெத@2த5. /5 நI ெவள<ேய ெத@2த5. ெப@ய ம$ ன< உடலி
இ25 ேதா மாமிச/ தன<"தன<யாக ப(@ய>)ய ச"த"ைத கிழவனா
ேகக /)2த5. Kறாவ( க1கG ந,வ( இக >)ய ேகா, E,
ப( னாலி25 ஆரப(க >)ய ேகா, ஒ றாகD ச2திக >)ய இட"தி
"தI)ைய எறிய ேவ1, எ . கிழவ நிைன"தா . ஆனா, அப)பட
ேகா,கைள அ பா க /)யவ(ைல. > ைமயான, நIல நிற"ைத ெகா1ட
ெப@ய தைலைய=, ெப@ய க1கைள=, "கரகரா' எ ற ச"த"ைத உ1டாகி
ெகா1,, ஆகிரமி"5, எலாவ7ைற= வ(Lகி ெகா1)2த தாைட
எAகைள= ம,ேம அ பா க /)2த5. ஆனா, Eைள இமிட
அ5. அதா கிழவ தாகினா . /L பல"ைத= ஒ . ேச 25 ர"த
வழி25 ெகா1)2த ைககளா கிழவ "தI)ைய எறி2தா . அைத
எதி பா Aட எறியவ(ைலெய றா, நிDசயமான தI மான"5ட
க,ைமயான பைக உண :ட அவ எறி2தா எ ப5தா உ1ைம.

Kறா ம$ நI பரப( வட ேபாட5. அவைடய க1க3 உய(ர7. இபைத


கிழவ பா "தா . கய(றி இர1, Kகள< த ைன"தாேன க)ெகா1,
ம$ 1,ெமா /ைற அவ வட K7றினா . அவ இற25வ(டா எ ற
வ(ஷய கிழவ A@25வ(ட5. ஆனா, அைத ஏ7.ெகா3வத7 Kறா
தயாராக இைல. ப(ற மலா25 ப,"5, வாலா நI@ அ)"5ெகா1,,
தாைட எAகைள ஒ . ேச "5 க)"5 ெகா1, ஒ ேவகமாகD ெச
படைகேபால Kறா நIைர உL5 Aர) ேபா, ெகா1)2த5. அவ வாலா
அ)"5 ெகா1)2த நI@ பதி ெவ3ைள நிறமாக ஆன5. உடலி /கா
பதிைய= நI ேமேல பா க /)2த5. ெதாட 25 கய(. இLகப,,
5)"5, அ.25 ேபான5. சிறி5 ேநர Kறா நI பரப( எ2தெவா அைச:
இலாம கிடபைத கிழவ பா "தா . ப(ற அவ ெம5வாக கீ ேழ தாX25
ெச றா .

""நா7ப5 ரா"த மாமிச"ைத அவ எ,"5 ெகா1, ேபா4வ(டா .'' கிழவ


உர"த ரலி >றினா . ""அேதா, ேச 25 அவ எ ைடய "தI)ைய=
எலா கய(.கைள= ெகா1, ேபா4 வ(டா . இேபா5 இேதா எ ம$
ம$ 1, ர"த"ைதD சி2திய(கிற5. இன< ம7ற ம$ கG தாமதிகாம வ.''

ம$ ன< உட பதிக3 பல: இழகப, வ(டதா அவைன ேநர)யாக


பா க கிழவ வ(பவ(ைல. ம$ தாகபடேபா5, அ5 அவைனேய
தாகியைதேபால இ2த5.

"ஆனா, எ ம$ ைன தாகிய Kறாைவ நா ெகா .வ(ேட .' அவ நிைன"தா :


"நா பா "தவ7றிேலேய மிக ெப@ய ெட cேஸா அவ தா . நா
உ1ைமயாகேவ ெப@ய ம$ கைள பா "திகிேறனா எ ப5 கட:G
ம,தா ெத@=.'

"உய(ட இக /)யாத அளவ(7 நலேத நட2திகிற5.' கிழவ


நிைன"தா : "இ5 ஒ கனவாக இ2தி2தா எப) இ எ . நா
மனதி நிைனகிேற . இ2த ம$ ைன" J1)லி ெகாகிய( சிக ைவகாம
நா ெச4தி" தா3கள< ம$ 5 ப,ைகய( தன<யாக ப,"5 ெகா1)2தா...?'

""ஆனா, மன<த பைடகபட5 ேதாவ( அைடவத7காக அல.'' கிழவ


ெசா னா : ""மன<தைன அழிக /)=. ஆனா, அவைன" ேதாவ(யைடயD
ெச4ய /)யா5. என<, ம$ ைன ெகா றதி என வ"த உ1,. இன<
வரேபாவ5 ேமாசமான கால. எ ைகய( "தI)>ட இைல. ெட cேஸா
பயகரமானவ திறைமசாலி= பல ெகா1டவ A"திசாலி= ஆவா .
ஆனா, அவைனவ(ட A"திசாலி நா . ஒேவைள, அப) இலாம இகலா.
எ ைகய( ேம நல ஆ=தக3 இகி றன எ ப5 காரணமாக
இகலா.''

""சி2தைன ெச4யாம இ, கிழவா!'' அவ உர"த ரலி >றினா : ""இேத மாதி@


பயண"ைத" ெதாட 25 ெகா1). அ5வாக எேபா5 வகிறேதா, அைத எ,"5
ெகா3.''

"என<, நா சி2தி"ேத ஆக ேவ1,.' அவ நிைன"தா : "காரண-


சி2தைனக3தா இ.தியாக எQசிய(க >)ய5. அ5: ேப பா. ம$ ன<
Eைளய( நா உ1டாகிய பாதிைப ப7றி மிக ெப@ய மன<தரான )மாகிேயா
எ ன நிைனபா ? அ5 அ2த அளவ(7 மிக ெப@ய ஒ கா@யமிைல. எ2த ஒ
மன<தனா அைதD ெச4ய /)=. ஆனா, எபா உ1டாக >)ய
பாதிைபேபால ெப@ய ஒ ேநா4 எ ைககG உ1டா எ . நIக3
நிைனகிறI களா? எ னா, அைத நிைன"5 பா க /)யவ(ைல. சிகி
ெகா1ட ம$ "திய ச2த ப"ைத" தவ(ர, ேவ. எ2தD சமய"தி எ
பாத"தி7 ப(ரDசிைனேய உ1டானதிைல. நI25ேபா5 நா ம$ ன< ம$ 5 காைல
ைவ"தி2ேத . காலி கீ Xபதி மர"5ேபா4 தாக /)யாத அளவ(7
ேவதைனைய" த2த5.'

""உ7சாக"ைத" தர >)ய எைத ப7றியாவ5 சி2தி"5 ெகா1), கிழவா.''


அவ ெசா னா : ""இேபா5 ஒFெவா நிமிட/ நI வைட
I ெநகி ேபா4
ெகா1)கிறா4. நா7ப5 ரா"த மாமிச ைற25 வ()பதா, உ ைடய
பயண மிக: எள<தாக இகிற5.''

நI ெபகி உபதிைய அைட=ேபா5 எ ன நடக ேபாகிற5 எ பைத


ப7றி அவ ந அறி2தி2தா . ஆனா, இேபா5 இன<ேம ெச4வத7
எ5:மிைல.

""இகிற5... ெச4வத7 இகிற5.'' கிழவ ரைல உய "தி ெகா1,


ெசா னா : ""5,Aகள< ஒ றி ைகப()ய( எ ைடய க"திைய ைவ"5
கடலா.''

Kகான< ைகப()ைய த ைக அ)ய( பா4மர"தி கய(ைற பாதகG


அ)ய( ைவ"த அவ அ2த மாதி@தா ெச4தா .

""பா ...'' அவ ெசா னா : ""நா இேபா5 கிழவ தா . ஆனா, எ2த


ஆ=த/ இலாதவ இைல.''

இள கா7. உ7சாக"ைத" த2த5. கிழவ ச2ேதாஷ"5ட பயண"ைத"


ெதாட 25 ெகா1)2தா . அவ ம$ ன< / பதிைய ம, பா "தா . சில
எதி பா Aக3 திப: வ2தன.

"எதி பா காம இப5 /டா3தனமான5.' அவ நிைன"தா : "அ5


ம,மல- அ5 ஒ பாவ எ . நா நிைனகிேற . பாவ"ைத ப7றி
சி2திக >டா5. பாவ இலாமேல ேதைவயான அளவ(7 ப(ரDசிைனக3
இக"தாேன ெச4கி றன! ேபாதாதத7 அைத ப7றி என ஒ A@த
இைல.

என பாவ"ைத ப7றி எ5: ெத@யா5. அைத ப7றி என நப(ைக


இகிறதா எ ப5 உ.தியாக" ெத@யவ(ைல. ம$ ைன ெகாவ5 எ ப5
பாவமான ெசயலாக இகலா. எ உய(ைர காபா7றி ெகா3வத7 ேவ.
ஏராளமான மன<த கG உண: ெகா,பத7தா நா அவைன
ெகா றி2தா அ5 பாவதா எ பேத எ ைடய க"5. அப)ெய றா,
எலா வ(ஷயகGேம பாவமானைவதா . பாவ"ைத ப7றி சி2திக >டா5.
சி2திபத7 ேநர மிக: தா1) வ()கிற5. அ5 ம,மல- சி2திபத7
பண"ைத" த25 ஏ7பா, ெச4தி மன<த க3>ட இகிறா க3. அவ க3
அைத ப7றி சி2திக,. ம$ , ம$ னாக இக ேவ1, எ . ப(றவ( எ,"தைத
ேபால, நI ப(றவ( எ,"த5 ம$ னவனாக ஆக ேவ1, எ பத7காக"தா . மிக ெப@ய
மன<தரான )மாகிேயாவ( த2ைத ம$ ப()பவராக இ2தைதேபால
சா ெபேரா: ம$ ப()பவராக இ2தா .'

ஆனா, த ைன= ேச "5 எலா வ(ஷயகைள ப7றி= சி2தி"5


பா பத7 கிழவ வ(பபடா . ப)பத7 எ5:மிைல. ஒ
வாெனாலி>ட இைல. அதனா அவ அதிகமாக சி2தி"தா . பாவ"ைத ப7றி
அவ சி2தி"5 ெகா1ேடய(2தா . "உய(ைர நிைல நி."தி ெகா3வத7ேகா,
உணவாகி வ(7பத7ேகா ம,மல நI ம$ ைன ெகா ற5.' அவ நிைன"தா :
"ெபைமகாக"தா நI அவைன ெகா றா4. காரண- நI ஒ ம$ னவ>ட.
அவ உய(ட இ2தேபா5, அத7 ப(ற நI அவ ம$ 5 அ A
ைவ"தி2தா4. நI அவ ம$ 5 அ A ைவ"தி பச, அவைன ெகாவ5
பாவ அல. அப)ெய றா, அைதவ(ட ேவ. ஏேதாவா?'

""கிழவா, நI அள: அதிகமாகD சி2திகிறா4.'' அவ உர"த

ரலி >றினா .

"ஆனா, ெச cேஸாைவ ெகாவைத நிைன"5 நI ச2ேதாஷபடா4.'' -அவ


நிைன"தா : "நI ெச4வைதேபால, உய(3ள ம$ ைன சாப(,"தா அவ உய(
வாX25 ெகா1)கிறா . அவ இற2த ம$ ைன சாப(,பவ அல. சில Kறா
ம$ கைள ேபால பயண("5 ெகா1) தIன< ப1டார இைல. அவ
அழகானவ ... மிக உய 2த த ைமைய ெகா1டவ . அவ பயெம றா
எ னெவ . ெத@யா5.'

""எ ைன காபா7றி ெகா3வத7"தா நா அவைன ெகா ேற .'' கிழவ


உர"த ரலி >றினா : ""நா அவைன எப) ெகால ேவ1,ேமா, அப)
ெகா ேற .''

"அ5 ம,மல...' அவ சி2தி"தா : "ஒ வ(த"தி இைலெய றா


இ ெனா வ(த"தி எலா ெகாலபட ேபாகிறவ க3தா . எ உய(ைர
நிைலநி."தி இப) ெச4ய>)ய ம$ ப() ெசய, அேத கடைம
உண :ட எ ைன ெகால: ெச4கிற5. சி.வ எ ைன உய(ட
இப) ெச4திகிறா . எ ைன நாேன ேதைவய(லாம ஏமா7றி
ெகா3ள >டா5.'

கிழவ படகி ஒ பகமாக சா42தா . Kறா ம$ க)"ெத,"த இட"திலி25


நI) ெகா1)2த ஒ மாமிச" 51ைட அவ ப()"5 இL"தா . அ2த"
51ைட ெம . அத சிறைப= சிைய= உண 2தா . மாமிச"ைதேபால
உ.தியாக: ஈர" த ைம=ட இ2த5. ஆனா, அத நிற சிவபாக
இைல. அதி நா க3 இைல. ச2ைதய( அத7 மிக: உய 2த வ(ைல
கிைட எ ற வ(ஷய அவ" ெத@2தி2த5. ஆனா, நI@லி25 அத
வாசைனைய நIவத7 எ2தெவா வழி= ெத@யவ(ைல. மிக: ேமாசமான
கால வரேபாகிற5 எ பைத கிழவ ெத@25 ெகா1)2தா .

இள கா7. நி7காம வசி


I ெகா1)2த5. கா7. வட கிழ திைசைய ேநாகி
ச7. மாறி வசி
I ெகா1)2த5. கா7. வKவதிலி25
I நி7க ேபாவதிைல
எ ப5தா அத அ "த எ ப5 கிழவ" ெத@=. அவ எதி பா Aட
/ ேனாகி க1கைள பதி"தா . ஆனா, பா4மரகைளேயா, கபலி
பதிகைளேயா, ஏதாவ5 கபலிலி25 வர>)ய Aைகையேயா அவனா பா க
/)யவ(ைல. படகி வைளவான பதி ேமேல இர1, பககள<
தி"5 ெகா1)2த பற ம$ கைள= கட பாசிகள< மQச3 நிற
>ட"ைத= ம,ேம பா க /)2த5. அவனா ஒ பறைவைய>ட பா க
/)யவ(ைல.

பா4மர"தி7 அகி ஓ4ெவ,"5 ெகா1,, மா லி ம$ ன< ஒ 51,


மாமிச"ைத ெம . ெகா1, இர1, மண( ேநர கிழவ படைகD
ெச"தினா . அப) ஓ4ெவ,"5 உடலி பல"ைதD ேச "5 ெகா3ள ேவ1,
எ . /ய7சி"5 ெகா1)ேபா5, அ2த இர1, Kறா ம$ கள< /த Kறா
ம$ ைன அவ பா "தா .

""அ4...'' - கிழவ உர"த ரலி >வ(னா . இ2த வா "ைதைய ெமாழிெபய "5


>ற /)யா5. ைகய( ஆண( Uைழ25 பலைகய( ஊ .ேபா5, மன<த
த ைனேய அறியாம உ1டாக >)ய ஒ ச"த"ைத ேபா ற5 அ5.

""கலாேனா...'' கிழவ உர"த ரலி ெசா னா . /த சிறகி7 ப( னா


இர1டாவதாக ஒ . உய 25 வவைத அவ பா "தா . தவ(, நிற"தி
/ேகாண வ)வ"திலி2த சிறகைள=, வாலி வசிய)பைத
I ேபா ற
அைச:கைள= பா "5 அைவ கர1)ைய ேபா ற Eைக ெகா1ட
Kறாம$ க3 எ பைத அைடயாள க1, ெகா1டா . அவ7. ர"த வாசைன
கிைட"5 வ()2த5. அ5 அவ7ைற உ7சாகமைடயD ெச4தி2த5. அதிகமான
பசிய( காரணமாக அவ7. வாசைன இலாம7 ேபா4, ஆேவச காரணமாக
வாசைன ம$ 1, கிைட"தி2த5. அைவ எேபா5 மிக: அகிேலேய
இ2தன.

கிழவ ேநர"ைத வ1
I ெச4யாம பா4மர"ைத இைண"5 க) Kகாைன
அL"தி நி."தினா . ப(ற க"திைய க) வ()2த 5,ைப
ைகய(ெல,"தா . /)2த வைர ெம5வாக" 5,ைப ேபாடா . காரண-
ைகக3 ேவதைன=ட நிமதி கிைடக,ேம எ பத7காக அவ7ைற" திற25
திற25 E) ெகா1)2தா . ப( ன ைககைள இ.க E) ெகா1டா .
அேபா5 ைககேள ேவதைனைய ஏ7ெற,"5 ெகா1டன. அதிலி25 அைவ
ப( வாகா5. கிழவ Kறா ம$ க3 வவைத பா "தா . அவ7றி அகலமான
பரவ(ய( கர1)ைய ேபா ற தைலைய=, Uன< ெவ1ைமயாக இ2த
அகலமான கா5கைள= அவனா பா க /)2த5. ெவ.ைப உ1டாக >)ய
Kறா ம$ க3 அைவ. ெகட நா7ற"ைத அைவ ெகா1)2தன. ப(ண"ைத தி ன
>)யைவயாக:, ெகாைல ெச4ய >)யைவயாக: அைவ இ2தன. பசி
அதிகமாக வா) எ,ேபா5, படகி ந>ரமாக இ2தா, 5,பாக
இ2தா அைவ அவ7ைற க)"5 ஒ வழி ப1ண(வ(,. நI பரப(
Jகி ெகா1) மகள< காகைள= ப(ற பதிகைள= க)"5"
51டாவ5>ட இ2த Kறா ம$ க3தா . பசியாக இேபா5, கடலி
மன<தைன>ட அைவ ஆகிரமி. ம$ ர"த"தி வாசைனேயா ஈ ேபா>ட
மன<தன< உடலி இக ேவ1, எ பதிைல.

""அ4...'' கிழவ ெசா னா : ""கலாேனா, அகி வா... கலாேனா...''

அைவ வ2தன. ஆனா, "மாேகா' Kறா ம$ வ2தைத ேபால அவ7றி வர:


இைல. ஒ ம$ திப( பட அ)ய( ேபா4 மைற25 ெகா1ட5. அ5
ம$ ைன" த3ள<, க)"5 இL"5 ெகா1)2தேபா5 பட அைசவைத கிழவ
ெத@25 ெகா1டா .இ ெனா Kறாம$ கிழவைன மQச3 நிற க1களா
பா "த5. ப(ற / A க)"த பதிைய ஆகிரமிபத7காக அைர வட வ)வ"தி
இ2த வாைய" திற25 ைவ"5 ெகா1, மிக: ேவகமாக பா425 வ2த5.
அவைடய தவ(, நிற"ைத ெகா1ட தைலய( ேம, ப( பதிய(, Eைள
ந, எAட ேசர >)ய இட"தி ேகா, ெதள<வாக" ெத@2த5. கிழவ
5,A ேமேல ைவ"5 க)ய க"திைய அ2த ேகா) "தி இறகினா .
க"திைய இL"5 ப(,கி, Kறாவ( மQச3 நிற Wைன க1கள< ம$ 1,
இறகினா . Kறா, ம$ ன<டமி2த ப()ைய வ(ட5. தா க)"ெத,"த ம$ 51ைட
வ(Lகி ெகா1ேட அ5 மரண"ைத" தLவ(ய5.

இ ெனா Kறா, ம$ ன< ம$ 5 த ைடய தாதைல" ெதாட 25


ெகா1)2ததா, பட அேபா5 அைச25 ெகா1)2த5. கிழவ கா7.
பாைய வ(,தைல ெச4தா . அப)D ெச4=ேபா5, பட இ பககள<
இப)= அப)=மாக ஆ), Kறா ெவள<ேய வ25வ(, எ . அவ கண
ேபாடா . Kறாைவ பா "த5 கிழவ படகி ஒ பக ன<25 அவைன
பலமாக "தினா . மாமிசமி2த பக"திதா "தினா . ேதா மிக:
கனமாக இ2ததா, க"தி ஆழமாக இறகவ(ைல. அ2த தாதலி Eல
கிழவன< ைகக3 ம,மல- ேதா3கG வலி"தன. Kறா த தைலைய
ெவள<ேய கா)யவா. மிக: சீ கிரேம ெவள<ேய வ2த5. அவைடய E
நI@லி25 உய 25 ம$ ைன ேநாகி நக 2த அேத நிமிட"தி, கிழவ Kறாவ(
ெவள<ேய ெத@25 ெகா1)2த தைலய( ந,பதிய( ஓகி ஒ "5
"தினா . க"திைய இL"5 ப(,கி, ம$ 1, ச@யாக அேத இட"தி கிழவ
ஓகி "தினா . தாைட எAக3 Eடப, அவ ம$ ன< ம$ 5
க)"5ெகா1ேட ெதாகி ெகா1)2தா . அவ Kறாவ( இட5 க1ண(
க"திைய "தி இறகினா . அத7 ப(ற அவ அேகேய க)"தவா.
ெதாகி கிட2தா .

""நI வ(,வதாக இைல.... அப)"தாேன?'' கிழவ ேகடா . Kறாவ(


/5ெகA Eைள ந,வ( அவ க"திைய அL"தி இறகினா . இ2த
தாத மிக: எள<தாக இ2த5. எAக3 ெநா.வைத ேபால
அவ" ேதா றிய5. கிழவ 5,ைப" திப( ப()"தா . ப(ற தாைட
எAகைள" திறபத7காக க"திைய Kறாவ( வா43 Uைழ"தா . க"திைய
வா43 அL"தி" திண("த:ட , Kறா த ைடய ப()ைய வ(, கீ ேழ ெச ற5.
அவ ெசா னா : ""ேபா... கலாேனா... ஒ ைம ஆழ"தி7D ெச . உ
ந1பைன- ஒேவைள அ5 உ ைடய அ ைனயாக>ட இகலா... பா ...''

கிழவ க"திய( வா4 பதிைய" 5ைட"5 5,ைப கீ ேழ ைவ"தா . படகி


பாய( கா7. Uைழ25 நிைறவைத அவ பா "தா . படைக அத ேபாகிேலேய
அவ ேபாகவ(டா .

""ம$ ன< கா பதி மாமிச"ைத அைவ ெகா1, ேபாய(. மிக: நல
மாமிச"ைத...'' கிழவ ரைல உய "தி ெகா1, ெசா னா : ""இ5 ெவ. ஒ
கனவாக ம,ேம இ2திக >டாதா எ ., அவைன நா எ2தD சமய"தி
J1)லி சிக ைவ"5 ப()கேவ இைலெய . நா மனதி
நிைனகிேற . ம$ ேன, என இதி வ"த இகிற5. அ5 எலா
வ(ஷயகைள= தவறாக ஆகி றன.'' அவ ேபDைச நி."தினா . இேபா5
ம$ ைன பா பத7 அவ வ(பவ(ைல. ர"த வழி2ததா, நI@ நI1ட
ேநர கிட2ததா அவ க1ணா)ய( ப( பதிய( Wசப)
ெவ3ள< நிற வ25 ேச 2தி2த5. உடலி இ2த ேகா,க3 அேபா5
ெதள<வாக" ெத@2தன.

""ம$ ேன. நா அ2த அளவ(7 Jர"தி7 ேபாய(க >டா5.'' அவ


ெசா னா : ""என நல5 நடகவ(ைல. உன நல5 நடகவ(ைல.
எ ைன ம ன<"5 வ(,, ம$ ேன.''

"இன<... க"தி கடப)பைத பா "5, க, அ.25 ேபா4 வ(டதா எ பைத


பா .' அவ தன" தாேன >றி ெகா1டா : "அத7 ப(ற ைகையD ச@
ப1ண( ைவ. ஏென றா, இன<= சில வவத7 இகிற5...'

""க"திைய" தI,வத7 ஒ க இ2தா...'' 5,ப( ைகப()ய( இ2த


கைட > 25 ஆரா425 பா "5வ(, கிழவ ெசா னா : ""நா ஒ
கைல ெகா1, வ2திக ேவ1,...''

"நI ஏராளமான சாமா கைள உ ட ெகா1, வ2திக ேவ1,.'' அவ


நிைன"தா : "ஆனா, நI எைத= ெகா1, வரவ(ைலேய!'

"கிழவா, உ ன<ட எ னெவலா இைல எ பைத ப7றி சி2திக ேவ1)ய


ேநரமிைல இ5. இ இ ெபாகைள ைவ"5ெகா1, எ ன ெச4ய
/)= எ பைத ப7றி சி2தி"5 பா .'

""நI என தாராளமாக நல அறி:ைரகைள >.கிறா4.'' அவ உர"த ரலி


ெசா னா : ""அறி:ைரகளா நா ெவ.பைட25 ேபா4 இகிேற .''

அவ Kகாைன ைக கீ ேழ அL"தி ப()"தா . பட / ேனாகி நக 25


ெகா1)க, இ ைககைள= நI3 EXக ைவ"தா .

""கைடசியாக வ2த Kறா ம$ எ2த அளவ(7 ெகா1, ேபான5 எ ற வ(ஷய


கட:G" ெத@=.'' அவ ெசா னா : ""ஆனா, படகி எைட / ைபவ(ட
மிக: ைற25 ேபா4வ(ட5.'' ம$ ன< உடலி பதிக3 கிழி25
தா.மாறாகபட கீ Xபதிைய ப7றி சி2திபத7 அவ வ(பவ(ைல. Kறா
ம$ ன< ஒFெவா தி"தலி தாவலி மாமிச க)"5 எ,கப)கிற5
எ ப5 இத73 எலா Kறா ம$ கGகாக: கடலி ேதசிய பாைத அளவ(7
வ(சாலமான ஒ ர"த"தாலான பாைத ேபாடப)கிற5 எ ப5 கிழவ"
ெத@=.

"ஒவ ள< கால"தி7 /Lைமயாக ேபா5 எ . >ற >)ய


அளவ(7 அ2த ம$ இ2த5.' கிழவ நிைன"தா : "இன< அைத ப7றி சி2திக
ேவ1டா. ெவ.மேன ஓ4ெவ,"5 ெகா1). அவன<ட எQசிய(
மாமிச"ைத ப"திரமாக பா5காக >)ய வைகய( ைககைளD ச@ ப1ண(ைவ.
கட நI@ கல2தி. ர"த"தி வாசைன=ட ஒப(, பா ேபா5 எ
ைககள< இ வாசைன எ2த அளவ(7 மிக: சாதாரண எ ப5
ம,மல- ைககள<லி25 அப)ெயா . ர"த அதிகமாக
ெவள<ேயறவ(ைல- றிப(, >.கிற மாதி@ காய எ5: இைல
எ ப5தா உ1ைம. ர"த ெவள<ேய வ2த5- இட5 ைகைய மர"5 ேபா
த ைமய(லி25 காபா7.வத7 வா4ப(கிற5.'

"இேபா5 நா எைத ப7றி சி2தி"5 ெகா1)ப5?' அவ நிைன"தா .


"எ5: இைல. அ,"த Kறா ம$ கள< வைககாக கா"திபைத" தவ(ர,
ேவ. எ5: சி2திபத7 இைல. இ5 ஒ கனவாக இ2திக >டாதா
எ . நா மனதி நிைனகிேற . ஆனா, யா" ெத@=? எலா
வ(ஷயகG நல /ைறய( /)2தன எ . வரலா.'

ெதாட 25 தன<யாக இ2த ஒ கர1)ைய ேபா ற Eைக ெகா1ட Kறா ம$


வ2த5. நI "ெதா)3 தைலைய Uைழபத7 வர >)ய ஒ
ப றிையேபால அவைடய வர: இ2த5- உகGைடய தைலைய Uைழக
>)ய அளவ(7 அFவள: ெப@ய வா4 ப றி இபச ம$ ைன"
தாவத7 கிழவ அவ ேநர த2தா . ப(ற 5,ப( கடப)2த
க"திைய அவைடய Eைள3 "தி இறகினா . ஆனா, Kறாம$
ப( ேனாகி தி`ெர . திப( உ1, Aர1, வ(லகிD ெச ற5. க"திய(
வா4 பதி அ.25வ(ட5.

கிழவ படைக க,ப,"5வதி EXகினா . அ2த ெப@ய Kறா ம$ நI3


EXவைத அவ பா க>ட இைல. /தலி அவ த ைடய /L
உவ"ைத= ெவள<ேய கா)னா . ப(ற அ2த உவ சிறியதாக:,
இ.திய( ஒ 5கைள ேபால: ெத@2த5. அ2த காசி கிழவைன எேபா5
ரசிகD ெச45 ெகா1)2த5. ஆனா, இேபா5 அவ அ2த பக திப(
>ட பா கவ(ைல.

""எ ைகய( பா4மர இகிற5.'' அவ ெசா னா : ""ஆனா, அதனா


எ2தெவா ப(ரேயாஜன/ இைல. இர1, 5,AகG Kகா சிறிய
ெகாA எ ன<ட இகி றன.''

"இேபா5 அைவ எ ைன கீ ேழ வ(ழD ெச4திகி றன.' அவ நிைன"தா : "Kறா


ம$ கைள அ)"5 ெகால /)யாத அளவ(7 வயதான மன<தனாக நா
ஆகிவ(ேட . என< 5,AகG சிறிய ெகாA Kகா இ
காலவைர நா /ய7சி"5 ெகா1ேட இேப .'

கிழவ ம$ 1, ைககைள நI@ நைன"தா . மதிய ேநர தா1) நI1ட ேநரமாகி
வ()2த5. கடைல= வான"ைத= தவ(ர, அவ ேவ. எைத=
பா கவ(ைல. வான"தி / ைபவ(ட கா7. அதிகமாக இ2த5. சீ கிரேம
கைரைய பா க /)= எ . கிழவ நிைன"தா .

""கிழவா, நI மிக: தள 25 ேபா4வ(டா4.'' அவ ெசா னா : ""உ3G3 நI


கைள"5 ேபானவ தா .''

N@யன< அதமன"தி7D சிறி5 / A வைர Kறா ம$ க3 ம$ 1, ம$ ைன"


தாகவ(ைல.

தவ(, நிற"ைத ெகா1ட சிறக3 / ேனாகி வ25 ெகா1)பைத கிழவ


பா "தா . ம$ நI@ உ1ைமயாகேவ உ1டாகி வ()2த பரவலான ர"த
பாைதய( வழியாக"தா அவ7றி பயண நட25 ெகா1)2த5. ஆனா,
அவ7றி ேநாக ர"த வாசைன அல. ஒ றாகD ேச 25 நI2தியவா. படைக"
ேத) அைவ வ25 ெகா1)2தன.

கிழவ Kகாைன அL"திெகா1,, கா7. பாய( கய(ைற க), சிறிய கழிைய


எ,பத7காக பா4மர"ைத ேநாகி ைகைய நI)னா . இர1டைர அ) நIள"தி
அ."ெத,கபட, ஒ)25ேபான 5,ப( ைகப()ேய அ5. ைகப()ய(
வைளய"தி Eல ஒ ைகயா ம,ேம அைத பல கிைடகிற வைகய(
பய ப,"த அவனா /)=. Kறா ம$ க3 வவைத பா "5ெகா1ேட அவ
த வல5 ைகைய அதி இ.க ப()"தா . அைவ இர1,ேம "கவாேனா'
இன"ைதD ேச 2தைவேய.

"/த Kறா ம$ ஒ நல மாமிச" 51ைட வா43 ெகா1, ேபாவத7


இட ெகா,க ேவ1,. ெதாட 25 Eகி Uன<ய(ேலா தைல ேமேலேயா
அ) ெகா,க ேவ1,.' அவ நிைன"தா .

இர1, Kறா ம$ கG ஒ றாகD ேச 25 படைக ெநகி வ()2தன. மிக:


அகி வ25 ேச 2தவ வாைய" திற25, ம$ ன< ெவ3ள< நிற"திலி2த உடலி
பதிைய அL"5வைத கிழவ பா "தா . அவ சிறிய கழிைய உய "தி Kறா
ம$ ன< அகலமான தைலய( ம$ 5 ஓகி அ)"தா . கழி கீ ேழ படேபா5, ஏேதா
ரபைர" ெதா,வைத ேபா ற ஒ உண : அவ உ1டான5. எப(
க)ன" த ைமைய= அவ உணராம இைல. Kறா, ம$ ன< ம$ 5 இ2த
த ைடய ப()ைய வ(, வ(லகியேபா5 அவ Eகி Uன<ைய ேநாகி ேம
ஒ தடைவ பல"5ட அ)"தா .

இ ெனா Kறா ம$ ெநகி= ச7. வ(லகி= மாறி மாறி ெசயப,


ெகா1)2த5. இேபா5 இேதா தாைட எAகைள" திற25 ெகா1, ம$ 1,
வ2திகிற5. அவ ம$ ைன ஆகிரமி"5 தாைட எAகைள E)யேபா5,
அவைடய வாய( ஓர"தி வழியாக மாமிச"51,க3 ெவ3ைள நிற"தி
சித.வைத கிழவனா பா க /)2த5. அவ , Kறா ம$ ேநராக ன<25,
தைலைய பா "5 அ)"தா . Kறா ம$ அவைனD சிறி5 பா "5 ெகா1ேட
மாமிச"திலி2த த ைடய ப()ைய வ(ட5. அவ க)"ெத,"த கனமான
ரபைர ேபான7 மாமிச" 51ைட வ(Lவத7காக Jர"ைத ேநாகி வ(லகிD
ெச றேபா5, கிழவ கழிைய" தாX"தி, வசி
I அ)"தா .

"வா, கலாேனா!'' கிழவ உர"த ரலி ெசா னா : ""இ ெமா /ைற வா.''

Kறாம$ ேவகமாக பா425 வ2த5. தாைட எAக3 E) ெகா1)க, கிழவ


அவைன ஓகி அ)"தா . கழிைய /)2த வைர உய "தி, ஓகி ஓகி
அ)"தா . இ2த /ைற அ) Eைள கீ ேழ இ2த எப( ம$ 5 வ(L2த5.
அவ அேத இட"தி ம$ 1, அ)"தா . Kறா, மாமிச"ைத க)"5 எ,"5,
ம$ ன<டமி25 அலசியமாக வ(லகிD ெச . ெகா1)2தேபா5 அ2த அ)
வ(L2த5.

அவ ம$ 1, ேம ேநாகி வவைத எதி பா "5 ெகா1, கிழவ


கா"தி2தா . ஆனா, Kறா ம$ க3 எ5:ேம வரவ(ைல. சிறி5 ேநர
தா1)ய:ட , ஒ Kறா ம$ நI@ ேம7பரப( வடமி, நI2தி
ெகா1)பைத பா "தா . இ ெனா Kறா ம$ ன< சிறைக அவ
பா கேவவ(ைல.

"அவ7ைற ெகால /)= எ ற நப(ைக என இலேவ இைல.' கிழவ


நிைன"தா : "எ ைடய நல கால... அைத எ னா ெச4ய /)2த5. எ5
எப) இ2தா இர1, Kறா ம$ கG நா நிைறய காயகைள
உ1டாகி வ()கிேற . அவ7றி யா அ2த அளவ(7 Kகமாக
இேபா எ . ேதா .வத7 வழிய(ைல. இர1, ைககளா ஒ கழிைய
ப()க எ னா /)2தி2தா, /தலி வ2த Kறாைவ எ னா நிDசயமாக
ெகா றிக /)=. இேபா5>ட...'

ம$ ைன ேநாகி பா பத7 கிழவ வ(பமிைல. ம$ ன< பாதி அள:


இழகப,வ(ட5 எ பைத அவ A@25 ெகா1டா . Kறா ம$ கGட
ேபாரா) ெகா1)2தேபா5, N@ய மைற25வ()2த5.

""ெவ சீ கிரேம இ3 வ25வ(,.'' அவ ெசா னா : ""அேபா5 ஹவானாவ(


இ25 வ ெவள<Dச"ைத எ னா பா க /)=. கிழ திைசய(லி25
மிக: Jர"தி நா இ பச, Aதிய கட7கைரகள< ஒ றிலி25 வ
வ(ள ெவள<Dச"ைத நா பா ேப .''

"இேபா5 நா மிக: Jர"தி இபத7 வா4ப(ைல.' அவ நிைன"தா :


"எ ைனேபால ேவ. யா இ2த அளவ(7 கவைலப)க மாடா க3.
சி.வ ம, கவைலப) பா எ ப5தா உ1ைம.

ஆனா அவன<ட மி2த நப(ைக இ எ ப5 ம, உ.தி. வயதான


ம$ னவ கள< பல கவைல ப,வா க3. ம$ னவ கள< >ட"தி ேவ. பல
>ட! நா ஒ நல நகர"தி வாX25ெகா1)கிேற .'

ம$ ட கிழவனா அதிக ேபசிெகா1க /)யவ(ைல. காரண ம$ அ2த


அளவ(7 அதிகமாக நாச ெச4யப)2த5. அேபா5தா ேவ. சில
வ(ஷயக3 அவைடய தைல3 ஓ)ெகா1)2தன.

""இேபா5 நI ஒ பாதி ம$ ...'' அவ ெசா னா . ""நI ஒ /L ம$ னாக இ2தா4


அலவா? கடலி உபதி, மிக: Jர"ைத ேநாகிD ெச றத7காக நா
வ"தப,கிேற . ந இவைர= நா நாச ப1ண(வ(ேட . என<, நா
-நI= நா நிைறய Kறா ம$ கைள ெகா றிகிேறா. ேவ. பல
ம$ கைள= >ட அழி"திகிேறா. வயதான ம$ ேன, எFவள: ம$ கைள நI
இ5வைர ெகா றிபா4? உ தைலய( இ அ2த ஈ) ெவ.
அலகார"தி7காக இப5 அலேவ!''

ம$ ைன ப7றி=, அவ Kத2திரமாக நI2திெகா1)2தா Kறாைவ எ ன


ெச4திபா எ பைத ப7றி= சி2திபத7 கிழவ ஆ வமாக இ2தா .
"அவ7.ட ேபாரா,வத7 நா ஒ மரெகாைப அ."5" தயா
ப1ண(ய(க ேவ1,.' அவ நிைன"தா . "ஆனா, எ ைகவச ேகாட@
இைல. க"தி= இலாம7 ேபா4வ(ட5.'

""க"தி இ2தி2தா, நா அைத 5,Aட ேச "5 க)ய(ேப . எ ன ஒ


ஆ=த அ5. அ5 இ2தி2தா, நா ஒ றாகD ேச 25 அவ7.ட
ேபாரா)ய(கலா. இர: ேநர"தி அைவ வவதாக இ2தா, நI இேபா5
எ ன ெச4வா4? உ னா எ ன ெச4ய /)=?' கிழவ ேகடா .

""அவ7.ட ேபாராட ேவ1,...'' கிழவ ெசா னா : ""இறவைர நா


அவ7.ட ேபாரா,ேவ .''

ஆனா, இேபா5 இ) ஒள< இைல... ெவள<Dச/ இைல. கட கா7.


கா7. பாய( அைச: ம,ேம இ2தன.

தா மரணமைட25வ(டைதேபால கிழவ உண 2தா . இர1, ைககைள=


நI) உ3ளைககைள" தடவ( பா "தா . அைவ இறகவ(ைல. ைககைள
ெவ.மேன திற25 E)=, வாXைகய( ேவதைனைய ெகா1,வர அவனா
/)2த5. பா4மர"தி ம$ 5 சா425ெகா1, உகா 2தி2தேபா5, தா
இறகவ(ைல எ பைத அவ அறி25ெகா1டா . அவைடய ேதா3க3தா
அவன<ட அைத >றின.

"ம$ ைன ப()பத7காக ேந 2தி2த எலா ப(ரா "தைனகைள= நா >ற


ேவ1)யதிகிற5. கிழவ நிைன"தா . "ஆனா, அவ7ைற இேபா5 >ற
/)யாத அளவ(7, நா மிக: தள 25ேபா4 வ()கிேற . ேகாண(ைய
எ,"5 ேதாள< ம$ 5 இடா, Kகமாக இ.'

பா4மர"தி7 அகி ப,"5ெகா1ேட அவ Kகாைன ப()"தா . வான"தி


ஒள< வவைத எதி பா "5 அவ க1கைளD ெச"தி ெகா1)2தா . "ம$ ன<
பாதியளவாவ5 கிைட"தேத!' அவ நிமதி ெபEDK வ(டா . "/ பதிய(
ம$ தமி மாமிச"ைத கைரய( ெகா1,ேபா4 ேச பத7 என அதி ?ட
இக ேவ1,. சிறி5 அதி ?ட என இபத7 வா4ப(கிற5....
இைல... கடலி உபதி, மிக: Jர"ைத ேநாகி நI ெச றேபாேத
உ ைடய அதி ?ட"ைத நI இழ25வ(டா4...'

""/டா3தனமாக ேபசாேத.'' அவ உர"த ரலி >றினா . ""க1 வ(ழி"தி25


படைகD ெச"5. இ உன நிைறய அதி ?டக3 கிைட.''

""அதி ?ட வ(7கப, ஏதாவ5 ஒ இட இ2தா, நா சிறி5 அதி ?ட"ைத


வ(ைல வாக ேவ1, எ . நிைனகிேற .'' கிழவ ெசா னா .

"எைதெகா,"5 நா அைத வாவ5?' அவ தன" தாேன


ேக,ெகா1டா . "ைகைய வ(, ேபா4வ(ட ஒ "தI)ைய=, ஒ)25
ேபான க"திைய=, காய உ1டான இர1, ைககைள= எ னா வாக
/)=மா?'

"" உ னா /)=.'' கிழவ ெசா னா : ""கடலி ெசலவழி"த எ1ப"5 நா 


நாகைள ெகா1, நI அவ7ைற வாவத7 /ய7சி ெச4தா4. கிட"தட
அைவ உன வ(7கப,வ(டன.''

"நா /டா3தனமாக சி2தி"5ெகா1)க >டா5.' கிழவ நிைன"தா :


"அதி ?ட ேதவைத பல வ)வகள< ேதா .கிற5. அவைள யாரா
அைடயாள க1,ப()க /)கிற5? எ2த வ)வ"தி வ2தா, சிறி5
அதி ?ட"ைத நா எ,"5 ெகா3ேவ . அவ3 ேகக>)ய வ(ைலைய நா
தர: ெச4ேவ . வ(ளகள< ெவள<Dச"ைத இேபா5 எ னா பா க
/)2தா எப) இ? எFவளேவா வ(ஷயகைள நா வ(Aகிேற .
ஆனா, இேபா5 நா ஆைசப,வ5, அைத ம,தா .' ேம ச7.
சாவகாசமாக உகா 25ெகா1, கிழவ படைகD ெச"த /ய7சி"தா .
ேவதைன ேதா றியேபா5, தா இ இறகவ(ைல எ ப5 அவ
A@2த5.

இர: ப"5 மண( இ. நகர"தி வ(ளகள< ப(ரகாச"ைத கிழவ


பா "தா . நில: உதிபத7 / A வான"தி ெத@ய>)ய ெவள<Dச"ைத
ேபால ம,ேம /தலி அ5 ேதா றிய5. ப(ற அ5 வான"தி7 .காக
எ2தெவா மா.த இலாம ஒேர மாதி@ ேதா றிய5. கா7.
அதிகமானேபா5... ெவள<Dச ெதள<வ7. இ2த5. அ2த மகலான ெவள<Dச"தி
கிழவ படைகD ெச"தினா . ெவ சீ கிரேம கைரைய அைட25வ(,ேவா
எ . அவ எதி பா "தா .

"இேபா5 இ5 /): வ2திகிற5.' கிழவ நிைன"தா . "அைவ ம$ 1,


எ ைன" தா. எ2தெவா ஆ=த/ இலாம, அவ7. எதிராக ஒ
மன<தனா எ ன ெச4ய /)=?'

கிழவ ள< 25ேபா4 ந,கிெகா1)2தா . இரவ( ள<@ காயகG,


சிரமகைள அபவ("த உடலி அைன"5 பதிகG வலி"தன. "ம$ 1,
நா ேபாராடேவ1)ய NXநிைல வரா5 எ . நAகிேற . ம$ 1, ேபாராட
ேவ1)ய NXநிைல வராம இ2தா ந றாக இ எ . நா
நிைனகிேற .'
ஆனா, ந3ள<ர: ேநர"தி கிழவ ம$ 1, ேபாரா)னா . ேபாரா,வ5 வணான5
I
எ ற வ(ஷய"ைத இ2த /ைற அவ ந அறி2தி2தா . ஒ >டமாக
அைவ வ2தன. Kறா ம$ க3 ம$ ைன ேநாகி ேவகமாக பா425 ெநகி
வ2தேபா5... அவ7றி சிறக3 நI@ உ1டாகிய ேகா,கைள= நI
வடகள< ப(ரகாச"ைத= ம,ேம அவனா பா க /)2த5. அவ7றி
தைலகள< அவ ஓகி அ)"தேபா5, தாைட எAக3 ஒ ேறாெடா . ேமாதி
உ1டாகிய ச"த"ைத அவ ேகடா . பட கீ ேழ நI2திெகா1)2த Kறா
ம$ க3 படைக அைச"5ெகா1)2தன. படகி ம7ற இடகள< அவ
வ(ரதிய( உ1டான சாகச அறி:ட ெசயபடா . கழிைய ஏேதா ப()"5
இLபைத ேபால" ேதா றிய5. இ.திய( அ5: ப)ப)யாக இலாம7
ேபான5.

கிழவ Kகான< வைளய"திலி25 5,ைப ெவள<ேய எ,"தா . ெதாட 25


அைத இர1, ைககளா ப()"5 ம$ 1, ம$ 1, வசி
I அ)க:... ஓகி
ெவட: ெச4தா . ஆனா அத73 Kறா ம$ க3 படகி வைளவான பதி
அகி வ25வ()2தன. அைவ ஒ றி7 ப( னா இ ெனா . எ ற
வ(த"தி, >டமாக: ச"த"ைத உ1டாகி, ஏறி, மாமிச" 51,கைள
ப()"5 ப(4"5 ெகா1, ேபாய(ன. இ ெனா /ைற வவத7காக அைவ
திப(யேபா5, மாமிச" 51,க3 கட அ)ய( ப(ரகாசி"5 ெகா1)பைத
அவ பா "தா .

இ.திய( ம$ ன< தைலைய ேநாகி ஒவ வ2தா . அ"5ட அைன"5


/)வைட25வ(டன எ பைத கிழவ A@25ெகா1,வ(டா . அ2த Kறா ம$ ன<
தைல .ேக அவ Kகானா ஓகி அ)"தா . ம$ ன< கிழிபத7
மிக: சிரமமாக இ கனமான தைலய(, தாைட எAகைள ெகா1,
அL"தமாக க)"5ெகா1, அ2த Kறா ம$ நி றி2த5. ஒ /ைற அல,
இர1, /ைற அல, பல /ைற அவ ஓகி அ)"தா . Kகா ஒ)=
ச"த"ைத கிழவ ேகடா . ஒ)2த Kகாைன அவ ம$ 5 "தி இறகினா . அ5
உ3ேள ஆழமாக இறகி ெகா1)கிற5 எ பைத அவ ெத@25ெகா1டா .
அத > ைம" த ைமைய ந அறி2தி2த கிழவ , அைத ம$ 1,... ம$ 1,
உ3ேள இறகினா . அ வ2தி2த Kறா ம$ கள< >ட"தி
இ.தியானவனாக அவ இ2தா . அவ7றி7 சாப(,வத7 இன< எ5:
எQசிய(கவ(ைல.

கிழவ Kவாசிபத7ேக மிக: சிரமமாக இ2த5. வாய( வ(ேனாதமான ஒ


சி ேதா றிய5. Aள<A இன<A கல2த ஒ சியாக அ5 இ2த5. ஒ நிமிட
ேநர"தி7 அவ திைக"5 ேபா4 நி .வ(டா . ஆனா, ெதாட 25
றிப(, >.கிற மாதி@ எ5: நடகவ(ைல.
கட3 5ப(ெகா1ேட அவ ெசா னா : ""கலாேனாகேள, இைத
சாப(,க. ப(ற... நIக3 ஒ மன<தைன ெகா றிகிறI க3 எ . கன:
கா]க3.''

இ.தியாக, சிறி5 ப@கார காண /)யாத அளவ(7 தா


வX"தப)கிேறா
I எ பைத கிழவ உண 25ெகா1டா . அவ படகி
வைளவான பதி வ2தா . Kகான< > ைமயான /ைன 5,ப( சிறிய
5வார"தி73, Kகாைன இயக>)ய அளவ(7 மிக: ச@யாக இகிற5
எ பைத அவ பா "தா . ேகாண(ைய" ேதாள< இ,, படைக அத ேபாகி
வ(டா . எைட எ5: இலாம அவ பட பயண"ைதD ெச4தா .
அவன<ட எ2தெவா சி2தைனகேளா உண Dசிகேளா இலேவ இைல. இேபா5
எலாவ7றிடமி25 அவ Kத2திரமானவனாக ஆகிய(கிறா . த ைடய
திறைம சாம "திய"தி7 ஏ7றப) அவ படைக 5ைற/க"ைத ேநாகிD
ெச"தினா . சாப(, ேமைஜய(லி25 சாப(ட>)ய உண: ெபாகைள
எ,பைத ேபால, இர: ேநர"தி Kறா ம$ க3 ம$ ன< உடலி எQசிய
பதிகைளD சாப(, உ7சாகமைட2தன. கிழவ அவ7ைற பா கேவய(ைல.
படைகD ெச"5வைத" தவ(ர, ேவ. எ2த வ(ஷய"தி அவ கவன"ைதD
ெச"தவ(ைல. இேபா5 படகிலி2த ெப@ய Kைம இலாம ேபானதா, எ2த
அளவ(7 ப(ரDசிைன இலாம எள<தாக: பட நக 25ெகா1)கிற5
எ ற வ(ஷய"ைத ம, அவ கவன<"தா .

"படகி7 எ2த ப(ரDசிைன=மிைல.' கிழவ சி2தி"தா : "நல உ.தி=ட


இகிற5. Kகா ஒ ைற" தவ(ர, ேவ. எதி எ2தெவா ேக,
உ1டாகவ(ைல. அைத மிக: சாதாரணமாக சீ ெச45வ(ட /)=.'

அத73 தா நIேராட"தி73 இ25 ெகா1)கிேறா எ பைத கிழவ


A@25ெகா1டா . கைரய( இ2த காலன<கள< வ(ளக3 க1கG
/ னா ப(ரகாசமாக எ@25ெகா1)2தன. தா இேபா5 எேக இகிேறா
எ பைத= வைட
I அைடவ5 சிறி5 சிரமமான வ(ஷயமல எ பைத=
கிழவ அறி25ெகா1)2தா .

"எ ன இ2தா, கா7. ந/ைடய ந1பனாDேச!' அவ சி2தி"தா : "ஆனா,


சில ேநரகள< ம,... அேத மாதி@தா ந/ைடய ந1ப கG பைகவ கG
உ3ள கட ந/ைடய ந1ப தா . அத7 ப(ற... ப,ைக=. ப,ைக
எ ைடய ந1ப . ெவ. ப,ைக... நIக3 ேதாவ(யைட= ேபா5, அ5
ஆ.தைல" தகிற5. அ5 எ2த அளவ(7 ஆ.தைல அள<க>)ய5 எ பைத
நா எ2தD சமய"தி அறி2த திைல. உகைள" ேதாவ(யைடயD ெச4த5
எ5 எ பைத=...'
""எ5:ேம இைல...'' கிழவ உர"த ரலி >றினா : ""நா மிக: Jர"ைத
ேநாகி ேபாய(2ேத ...''

அ2தD சிறிய 5ைற/க"ைத கிழவ படகி Eல அைட2தேபா5, ேமேல இ2த


வ(ளக3 அைண25 வ()2தன. எலா Jகி ெகா1)கிறா க3
எ பைத அவ A@25 ெகா1டா . கா7. ப)ப)யாக அதிகமாகி, இேபா5
பலமாக வசிெகா1)2த5.
I என<, 5ைற/க மிக: அைமதியாக இ2த5.
சிறிய பாைறகG கீ ேழ இ2த சரைள க7கள< ம$ 5 கிழவ படைக 5,A
ேபா, ஏ7றினா . உதவ( ெச4வத7 யா இைல. அதனா, /)2த
வைரய( படைக ேமேல இL"5 ஏ7றினா . ெதாட 25, இறகி படைக ஒ
கட ேச "5 க) ைவ"தா .

கிழவ பா4மர"ைத அவ(X"5, கீ ேழ இறகி, படகி பாைய K) க)னா .


ப(ற பா4 மர"ைத" ேதாள< ைவ"5 ஏற ஆரப("தா . த ைடய
தள Dசிய( ஆழ அேபா5தா அவேக A@2த5. ஒ நிமிட அவ நி .
திப( பா "தா . ம$ ன< மிக ெப@ய வா, பா4மர"தி7 ப( னா உய 25
நி7பைத ெதவ(ளகி ப(ரகாச"தி அவ பா "தா . அவைடய
/5ெகப( ெவ1ைம நிற ெகா1ட ெதள<வான ேகா,கைள=, நI)
ெகா1)2த ெகாAகைள ெகா1ட க."த தைலைய= ெதள<வாக அவனா
பா க /)2த5.

கிழவ ம$ 1, ஏற ஆரப("தா . ேமேல ெச றைட2த:ட , அவ கீ ேழ வ(L25


வ(டா . பா4மர"ைத" ேதாள< ைவ"5 ெகா1,, அவ சிறி5 ேநர அேத
இட"தி ப,"தி2தா . கிழவ எL2திக /ய7சி"தா . ஆனா, அ5 மிக:
சிரமமான கா@யமாக இ2த5. பா4மர"ைத" ேதாள< ைவ"5 ெகா1ேட அவ
பாைதய( க1கைள பதி"தா . ஒ Wைன த ைடய ேவைலைய மனதி
ைவ"5 ெகா1, Jர"தி நட25 ேபா4 ெகா1)2த5. கிழவ அைத
பா "தா . ெதாட 25 பாைதய( ெவ.மேன க1கைள ஓ)னா .

இ.தியாக கிழவ பா4 மர"ைத கீ ேழ ைவ"5வ(,, எL25 நி றா . ப(ற, பா4


மர"ைத எ,"5 ேதாள< ைவ"5 ெகா1, பாைதய( நட25 ெச றா .
)ைசைய அைடவத7 / னா ஐ25 /ைற அவ உகார
ேவ1)யதி2த5.

)ைசைய அைட2த:ட , கிழவ பா4மர"ைதD Kவ@ ம$ 5 சா4"5 ைவ"தா .


இ) நI இ2த ஒ A)ைய" ேத) எ,"5, ஒ மட நIைர )"தா .
ப(ற ப,ைகய( ேபா4 ப,"தா . ேதா3கG ேமேல=, /5கி,
காகள< ேபா ைவைய இL"5 E)னா . ெச4தி"தா3கள< /க"ைத
அL"தி ெகா1,, ைககைள நI) வ(@"5ெகா1,, உ3ளைகக3 ேமேல
ெத@கிற மாதி@ ைவ"5ெகா1, அவ Jக"தி EXகினா .

காைலய( சி.வ வாச கதவ( வழியாக பா "தேபா5, கிழவ உறக"தி


இ2தா . கா7. மிக: பலமாக வசி
I ெகா1)2ததா, ம$ ப()கD ெச
படக3 கட3 ெசலவ(ைல. சி.வ மிக: தாமதமாகேவ JகD
ெச றி2தா . எலா நாகள< காைலய( எேபா5 ேபால கிழவன<
)ைச வவைதேபால, அவ அ . வ2தி2தா . கிழவ EDK வ(,
ெகா1)பைத சி.வ பா "தா . அத7 ப(றதா கிழவன< ைககைளேய
பா "தா . அ"5ட அவ அழ ஆரப("5வ(டா . சிறி5 காப( ெகா1,
வவத7காக அவ மிக: அவசரமாக ெவள<ேய ெச றா . ேபா
வழிெயலா அவ அL5ெகா1ேடய(2தா .

ஏராளமான ம$ னவ க3 கிழவன< படைகD K7றி நி . ெகா1, அேதா, ேச "5


க)ய(ப5 எ ன எ . பா "5 ெகா1)2தா க3. அவ கள< ஒ ஆ3
கா7சைடைய ேமேல ஏ7றி, ம$ ன< எA >) நIள"ைத கய(றா அள25
ெகா1,, நI@ேலேய நி றி2தா .

சி.வ கீ ேழ இறகிD ெசலவ(ைல. அவ / ேப அ ெச றி2தா .


ம$ னவ கள< ஒவ அவகாக படகி காவ கா"5 ெகா1, நி றி2தா .

""அவ எப) இ?'' ம$ னவ கள< ஒவ உர"த

ரலி ேகடா .

""Jகி ெகா1)கிறா .'' சி.வ உர"த ரலி ெசா னா . த ைடய


அLைகைய அவ க3 எலா பா பா கேள எ பைத ப7றி அவ கவைலேய
படவ(ைல. ""அவைர யா ெதா2தர: ெச4ய>டா5.''

""அவ Eகிலி25 வா வைர பதிென, அ) நIள இகிற5.'' அள25


பா "5 ெகா1)2த ம$ னவ உர"த ரலி >றினா .

""நா அைத நAகிேற .'' சி.வ ெசா னா .

அவ ெவள<ேய ெச . ""ஒ பா"திர"தி காப( ேவ1,'' எ . ேகடா .

""நல N,ட நிைறய பா ச கைர= ேச "5...''

""ேவ. ஏதாவ5?''

""ேவ1டா. அவரா எ ன சாப(ட /)= எ பைத ேக," ெத@25 ெகா1,


ப(ற >.கிேற .''
""எ ன ஒ ம$ அ5.'' அ2த கைடய( உ@ைமயாள >றினா : ""இப)ெயா
ம$ ைன நா இ5வைர பா "தேத இைல. ேந7. நI ெகா1, வ2த அ2த இர1,
ம$ கG>ட பரவாய(ைல.''

""எ ம$ க3 நாசமாக ேபாக,!'' சி.வ ெசா னா . அவ ம$ 1, அழ


ஆரப("தா .

""உன ஏதாவ5 )பத7 ேவ1,மா?'' கைடய( உ@ைமயாள ேகடா .

""ேவ1டா.'' சி.வ ெசா னா : ""சா )யாேகாைவ ெதா2தர: ெச4யாதI க3


எ . அவ கள<ட >.க3. நா உடன)யாக" திப( வ25 வ(,ேவ .''

""நா மிக: கவைலபேட எ . அவ@ட >..''

""ந றி.'' சி.வ ெசா னா .

கிழவன< )ைச N,3ள காப( பா"திர"ைத அவ ெகா1, ெச றா .


அவ க1 வ(ழி வைர சி.வ அகிேலேய கா"தி2தா . ஒ/ைற
அவ க1 வ(ழிக ேபாகிறா எ . ேதா றிய5. ஆனா, ஆழமான
உறக"தி7 கிழவ திப: ெச .வ(டா . காப(ையD N,
ப1]வத7காக சிறி5 வ(ற கட வாக, சி.வ பாைதைய .காக
கட2தா .

இ.தியாக கிழவ க1 வ(ழி"தா .

""எL2திக ேவ1டா.'' சி.வ ெசா னா : ""இைத )க.'' அவ சிறி5


காப(ைய க1ணா) வைளய( ஊ7றினா . கிழவ அைத எ,"5 பகினா .

""அைவ எ ைன ேதாவ(யைடயD ெச45வ(டன,

மேனாலி .'' அவ ெசா னா : ""அைவ எ ைன /7றி ேதாவ(யைடயD


ெச45வ(டன.''

""அவ உகைள" ேதா7க)கவ(ைல. உகைள" ேதா7க)"த5 ம$ அல.''

""இைல... உ1ைமயாகேவ இைல. எலா ப( னா நட2த5...''

""படகி7 ெபாகG ெப@ேகா காவலாக நி . ெகா1)கிறா .


தைலைய எ ன ெச4ய ேவ1, எ . நIக3 நிைனகிறI க3?''
""ம$ வைலகள< பய ப,"5வத7காக, ெப@ேகா அைத ெவ) அ.க,.''

""அப)ெய றா, ஈ)ைய ேபால > ைமயாக இ பதி?''

""உன ேவ1,ெம றா, எ,"5ெகா3.''

""அ5 என ேவ1,.'' சி.வ ெசா னா : ""இன< நா ம7ற வ(ஷயகைள


ப7றி திட ேபாட ேவ1,.''

""எனகாக அவ க3 ேதட நட"தினா களா?''

""உ1ைமயாகேவ நட"தினா க3. கடேலார பைடைய= வ(மான"ைத=


பய ப,"தி...''

""கட மிக: ெப@ய5. பட மிக: சிறிய5. கடைல" ெத@25 ெகா3ள


சிரமப, அளவ(7 அ5 சிறிய5.'' கிழவ ெசா னா . த ட கடட
ம,ேம எைதயாவ5 ேபசி ெகா1)பைதவ(ட, ேபசி ெகா1)பத7 ேவ.
யாேர அகி இகிறா க3 எ ப5 எFவளேவா ச2ேதாஷ"ைத அள<க
>)ய ஒ வ(ஷய எ பைத அவ நிைன"5 பா "தா . ""உ ைன
பா காம நா மிக: கவைல பேட .'' அவ ெசா னா : ""நI எ ன ம$ ைன
ப()"தா4?''

""/த நா3 ஒ ம$ . இர1டாவ5 நா3 ஒ ம$ . E றாவ5 நா3 இர1,


ம$ க3.

""மிக: நல5.''

""இேபா5 ம$ 1, நா இவ ேச 25 ம$ ப()கD ெசேவா.'' சி.வ


ெசா னா .

""ேவ1டா. நா அதி ?டசாலி அல. இன<ேம எ2தD சமய"தி நா


அதி ?டசாலியாக இக ேபாவதிைல.''

""அதி ?ட நரக"தி7D ெசல,...'' சி.வ ெசா னா : ""நா எ ட


அதி ?ட"ைத ெகா1, வேவ .''

""உ ,ப"ைதD ேச 2தவ க3 எ ன >.வா க3?''

""அைத ப7றி நா கவைலபடவ(ைல. ேந7. நா இர1, ம$ கைள


ப()"ேத . ஆனா, இேபா5 நா இவ ேச 25 ம$ ப()ேபா. உகள<ட
நா க7. ெகா3வத7 எFவளேவா வ(ஷயக3 இகி றன.''
""நம ெகாவத7 பய பட >)ய நல ஒ ஈ) ேவ1,. அைத
எேபா5 படகி ப"திரமாக ைவ"திக ேவ1,. பைழய ஃேபா கா@
@ ல$ ஃப(லி25 ஈ)ய( /ைன பதிைய உ1டாகலா.
வானபேகாவாவ(7 ெகா1, ெச . > ைமப,"தலா. நல > ைம
இக ேவ1,. ஆனா, இ.கமாக இக >டா5. அப) இ2தா அ5
உைட25வ(,. எ க"தி உைட25வ(ட5.''

""நா இ ெனா க"திைய ெகா1, வகிேற . @கி7 > ைம


உ1டாகி வ(டலா. பலமான இ2த கா7. இ எ"தைன நாக3 இ?''

""E . நாகG இ. ஒேவைள அைதவ(ட அதிக நாக3 >ட


இகலா.''

""நா எலா கா@யகைள= /ைறப) ெச4கிேற .'' சி.வ ெசா னா :


""உகGைடய ைகக3 ணமாக,, தா"தா.''

""ைககைள எப) கவனமாக பா "5 ெகா3வ5 எ . என" ெத@=. இரவ(


நா எேபா5மிலாம எைதேயா 5ப(ேன . ெநQசி ஏேதா
உைட25வ(டைதேபால என" ேதா றிய5.''

""அ5: ணமாக,.'' சி.வ ெசா னா : ""ப,க3 தா"தா. உகGைடய


K"த ெச4யபட சைடைய நா ெகா1, வ25 தகிேற . ப(ற
சாப(,வத7 ஏதாவ5...''

""நா கட3 ேபா4 வ()2த நாகள< வ2த ஏதாவ5 ப"தி@ைககைள


ெகா1, வா.'' கிழவ ெசா னா .

""நIக3 ேவகமாக ணமாக ேவ1,. உகள<டமி25 ஏராளமான வ(ஷயகைள


நா க7.ெகா3ள ேவ1)யதிகிற5. எலா வ(ஷயகைள= என க7."
தவத7 உகளா /)=. நIக3 எ2த அளவ(7 5 பகைள
அபவ("தI க3?''

""நிைறய...'' கிழவ ெசா னா .

""நா உண:, ப"தி@ைகக3 ஆகியவ7ைற ெகா1, வகிேற .'' சி.வ


ெசா னா : ""ந றாக ஓ4ெவ,க3, ெப@யவேர. ம25 கைடய(லி25
உகGைடய ைககG" ேதைவயான ம2ைத= நா ெகா1, வகிேற .''

""ெப@ேகாவ(ட தைல அவ"தா எ . >.வத7 மற25 வ(டாேத.''


""இைல. நா ஞாபக"தி ைவ"5 ெகா3கிேற .''

கதவ(7 ெவள<ேய ெச . பவளA7.க3 நிைற2த பாைறகள< ம$ 5


நடேபா5, சி.வ ம$ 1, அLதா .

அ . சாயகால K7.லா பயண(கள< ஒ >ட ேம தள"தி ஒ .


ேச 2த5. கீ ேழ நI பரைப அவ க3 பா "5 ெகா1, நி றி2தா க3. காலியான
பS ) கG இற25 கிட ம$ கG ம"திய(, Uன<ய( ெப@ய
வாைல ெகா1ட மிக: நIளமான ஒ எA >ைட, அ2த K7.லா
பயண(கள< >ட"திலி2த ஒ ெப1 பா "தா3. 5ைற/க"தி7D ெச
Uைழ:வாய( ெவள<ேயய(25, கீ Xகா7. கடலி பலமாக வKேபா5
I
உ1டாக>)ய அைலகGட ேச 25 எA >) /ைனய( இ2த வா
அைச25 ெகா1)2த5.

""அ5 எ ன?'' ெப@ய ம$ ன< நIளமான /5ெகைபD K)கா)யவா. ஒ


பண(யாள<ட ேகடா3. அைலகGட ேச 25 கடலி ேபா4 ேச வத7காக
கா"5 கிட ஒ ைப ம,ேம இேபா5 அ5.

"")Aரா .'' பண(யா3 ெசா னா : ""இலாவ(டா Kறா.'' எ ன நட2த5 எ பைத


வ(ளகி >.வ5 அவைடய /ய7சியாக இ2த5.

""Kறா ம$ கG இ2த அளவ(7 அழ கபSர/ உ3ள வாக3


இகி றன எ ப5 என" ெத@யா5.''

""என ெத@யா5.'' அவGைடய ந1ப ெசா னா .

ேமேல பாைத அபாலி2த த ைடய )ைசய( கிழவ ம$ 1,


Jக"தி ஆX25 வ()2தா . /க"ைத ப,ைகய( அL"தி ைவ"5
ெகா1,தா Jகேம. அவைனேய பா "5 ெகா1, அவ அகி சி.வ
உகா 2தி2தா . கிழவ சிககைள ப7றி கன: க1, ெகா1)2தா .