Vous êtes sur la page 1sur 64

கள சதிர

இரடா பதிப கைர.


கைர.

 ெசவ ெல ெமா!வ" ெதவ

மத"# தா $ %#

தி!வ&வ

உலகதி( எ*வைகயான ந"ெசய./ ஊ/க , உண2சி3 இறியைமயாதன. ம/க


அவ"ைற அைடத"ய சாதன6க பலவ"றி. அவகள% ேனாைர ப"றிய
அறி , நிைன சிற$தைவ . ஆக, அ$ேநா/கதிைனஅபைடயாக/ ெகா9
எ:தெப# ேதச சதிர6க ெப% பய ப9வனவா . ஒ! சாதி அ(ல%
வபைன/ றி% எ:தப9 சதிர அ*வபன/ உண2சி3டா/
அளவாவ% பயனள<த( =9 . அறி, ேதச சதிரதி" அஃ% ஓ உ#பாத.
அைம3 . இ/க!தா( ப"பல நா@. பல வபன த6க சாதி ச ப$தமா
Aதக6கஎ:தி ைவதி!/கிறன. ஆனா(, தமிB நா@9 ம/கள<( ெதாைகயா. ,
நிலைம தலியவ"றா. ெப% க!தபடேவேயாரான கள, மறவ,
அக பயா எபவகைளப"றி யாெதா! சதர ெவள<வ$த தி(ைல. சில ‘ஜி(லா
மா3வ(’ ஜி(லா/ ெகச@யகள<. , ேவறிட6கள<. இவகைள/ றி%2
சி#பாைமயாக எ:த ப@!/கிறன. என< அைவ "றி. உைமயறி$
தவகளா( எ:தப@டைவய(ல. அ% மாதிரமறி, எ:திேனா" சில #கிய ேநா/க
அDைய3 ெகா9ேளா என க!தேவய!/கிற%.

களக ெதா# ெதா@9 ஆ@சி நடாதி வ$த வபன எபைத எவ!


ம#த"கி(ைல. இ"ைற/ இ*வபன( ஒேர தமிB ேவ$தராகிய A%/ேகா@ைட
மன அரசா9 வ!கிறன. ஜமE தா! , ெப!நில/கார! மிதியாக இ!/கிறன.
ெசைன அரசா6கதினரா( ஏ"ப9த ெப"#ள ஓச@டதிலி!$ேத இ*ைம
அறியலா . ெசைன இராஜதான<ைய2 ேச$த ஜமE நில6கைள/ =யவைரய(
பா%கா/க ேவ9ெம ேநா/க%ட ெசைன அரசா6கதினரா( 1903-ஆ
வ!டதி( ஓ ச@ட இய"றப@ட%. இ/ெகாைகைய நிைல ந#%த"காக பA
ெசனப@ன% 1903-ஆ வ!ட%4-வ% மேசாதா ச@ட ேதாறி"#. இ2ச@டதி
ெபய ‘ப6கிட/=டாத நில2 ெசா%/கைள/ றித ெசனப@ன 1903-ஆ வ!ட%
மேசாதா ச@ட ’ (The Madras Impartible Estates Bill, 1903) எப%. இத எ(ைல/ (ெஷI./)
அகப@ட ஜமE கள<( தKைசய( உளைவ: கடேகா@ைட, க(லா/ேகா@ைட, ேகாM,
சி(லN, பாைலயவன , பாபாநா9, சி6கவன , ம%/=, ெந9வாச(, ேச$த6,
அதிெவ@ எ பதிெனா#மா . இவ"# ேகாM, அதிெவ@ எ இர9
தவர ம"ைறயெவ(லா கள வைப2 ேச$தைவ. அ*வர96=ட ஆதிய(கள
ஜமE கைள2 ேச$தி!$தனேவ. ம"# பாைளய/ காரகைளேபாேறா சிறி% ஏ"ற
தாBவாகேவா ெச(ல , ெச(வா/ைடேயா பல இ*வப( இ!$தி!/கிறன.
இ*வபைன/றி%எ:திேனா யா! இைவகைள2 சிறி% ஓ$தவெரன/
காணபடவ(ைல. இ/காரணதாேலேய கள சதிர என இ*ைர O(
எ:%மா# ேந$த%.

இதைன ப/ அறிஞக சில க"பைன/ கைதேபாலறி உைமயாரா2சி3ட =ய


சதிரமாக எ:%த"ெபா% ய#ேள எபதைன3 , ஒ!வபைன ெப!ைம
ப9%த"காக ஏைன வA/கைள இழி%ைர/ #கிய மனபாைமயைடயார/
இஃ% அறி ெகாளத/ உைடயதா எபதன3 இதி.ள ெசதிக ெப! பாலன
தமிB ம/க அைனவ! பதறிய ேவயனவா . தமிB நா@ வரலா"றில இ%வைர
யாரா. ெவள<வராத பல அய ெசதிகைள இ$Oலி ஐ$தா அதிகாரதி" காணலா .

இ$O( 1923-ஆ ஆ( ெவள<யான ெபா:% பல சிற$த Aலவகள< மதிAைரைய3 ,


பல பதிைககள< பாரா@9ைரைய3 ெப#வதாய"#, ச6க இல/கிய6க& ,
இல/கண6க& , Aராண6க& , பரப$த6க&மாக அளவ(லாத தமிBO(கைள ஆரா$%
ெவள<ப9தி வ! சாேறாராகிய மகா மேகாபாதியாய Sம உ.ேவ.
சாமிநாைதயரவக தா இதைன :% ப% பாததாக , கலாசாைல
மாண/கக ப% பயெந%மா# இ% பாடமாக ைவ/க த$த% என தா
க!%வாதாக அAட ெதவதாக எபதைன இ6ேக றிப9கிேற.

இ பதிபேல பல அய Aதிய ெசதிக ேச/க ெப"#ளன; மிைகயாகேதாறிய சில


ைற/க ெப"# , சில தி!தெப"# இ!/கிறன; பா நா@.ள கள
நா9கள< வரலா# :% ெச*ைவயாக ஆரா$% எ:த ப@!தைல இபதிப"
காணலா . கள!ைடய நா@ ெபயகள<. , ப@டெபயகள<. பல வழ/கதி(
உ!2 சிைத$% உைமயறிய/ =டாதனவாகளன. ஆரா2சிய( உைம ெவள<யான
ெபயக மாதிர ெசபK ெசய ெப"# , ஏைனயைவ வழ6கிறப3 இதி( எ:த
ெப"#ளன. ம"# கள!ைடய நா@9 வவர6க& , பழ/க வழ/க6க&
தலியவ"றி( இ ஆரா$% காண ேவணயைவ பல இ!$த( =9 . எ அறி
ஆரா2சி/ைறவா( பல பைழக ேந$தி!த. =9 . அைவகைள/ காகிற
அறிைடேயாக அ! =$% அவ"ைற ெதவபேர( அ9த பதிபேல இதைன
ப ெசபK ெசத ெவள<யட இடடா .
கள வபன சி"சில இட6கள<( ெச(வ , க(வ தலியவ"றி. , பழ/க
வழ/க6கள<. மிக கீ Bநிைல யைட$தவகளா/ கவைல/கிடமான நிைலய(
இ!/கிறன எப% உைம. அதைகேயா சிறிேத நைமயைடத"
%ைணAதேல இஃ% எ:தியத த( ேநா/கமா , அ$ேநா/க இ$O( ெவள<யான
நாைல$% ஆ9க&/ளாக ஓரள நிைறேவறிய!ப% மகிB2சிைய த!கிற%.
இ$தியாவலறி, இல6ைக, பமா, மேலயா நா9க, Uமதிரா தலிய தVக ஆகியபல
இட6கள<.ேளா இதைன ஆவ%ட வரவைழ% பபாராயன. இ*வபன/
ஒ!வைகயான ஊ/க , க(வ வ!ப இதனா( உடாய!/கிறன ெவப%
நிதசனமாகிற%.

 பேகாண வாணா%ைற ைஹX=( தைலைம தமிB பதராகிய


தி!வாள.T.V.சதாசிவ படாரதாரவக தலிய அபக இ$O( எ:%த"2 ெசத
உதவக த"பதிபேல கா@டெப"றன. பாநா@ேல உய9 ப ெமாறி(
பற$தா! , ெச$தமிB Aலைமய" சிற$த ச$தநல$திக: பா/கைள நிைனதமாதிைரய(
பா9 ஆ"ற( ைகவரெப"றா! , %ற A9 தி!ெதாய"றி வ!வா! எபா"
ேபரAைடயா! ஆகிய தி!மி. க(ல( க. மணவாசக சரணாலய Uவாமிக பா
நா@9/ கள நா9கள< வவரமைனைத3 ெச*வேன ஆரா$% ெதவ%
இபதிபான% தி!தெம% ப ெசதாக. அவக A$த இ*தவ3 , ம"#
பலவா"றாK ெச% வ! உதவக& எனா( எெபா:% பாரா@ட
ெப#வனவா .

ந.. ேவ6கடசாமி.
கள சதிர

த( அதிகார பழ$ தமிB ம/க

தமிழகதிேல தKைச, தி!2சிராபள<, A%/ேகா@ைட, ம%ைர, இராமநாதAர , தி!ெந(ேவலி


ஆகிய மாவ@ட6கள<( இ!$% வ! ஓ ெப!6 :வனைர/ கள என
வழ6கப9கிற%. இெபா:% இ/:வன( நVதி மற6க பல அைம% தம%
நா@ைன ஆ@சிA$% வ!கிற ஓ மன! , #நில மனரா பல சமE தாக& ,
ெப! நிலைமயாளக& இ!/கிறன. இனவ ேனா பைழய நாள<(
எ*வடதி( எ$நிைலைமய( இ!$தன; இைட/காலதி( அவர% நிைலைம யா%?; இ
ெபா:% எபய!/கிறன? ;எபன ேபாறைவ இ$Oலி( ஆரா$% கா@டப9 .
அத" இ$திய நா@. , ஈழ , கடார தலிய நா9கள<. பைடநாள<(
வ$தி!$% ம/கைள/ றி% ெபா%வாக ஒ! சிறி% ஆராவ% இறியைமயாத%.

மிக பைழய நாள<ேல நாக எற ஓ வைகயன இ$திய நா9 :% பரவய!$தன
எ# , பA இ$தியாவ" Aற ேப வட/கி.ள நா9கள<லி!$% திராவட எபா
இ$தியாவ"( A$% சிறி% சிறிதாக இ$நா9 :% பரவன எ# , அதப ஆய
எற =@டதா அ*வாேற இ$நா@( A$% பரவ."றன எ# சதிர/கார
=#கிறன. இ%ப"றி எதைனேயா வைகயான ெகாைகக உ9; ‘ஆயர% எZ#
ஆ9கள<( $தைகய தமிழ ‘ எ Oலிைன ஆ6கிலதி( எ:திய அறிஞ வ .
கனகசைகப பைள அவக இ$தியாவலி!$% பைழய ம/கைளப"றி ெப%
ஆரா2சி ெசதி!/கிறன. ெசான திறதாைர36 றி% அவ! அபேய
றிப9கிறா. என< , திராவட/ ஆய/ ந9ேவ தமிழ எற வபைன
அவ A%உைர/கிற. அவர% ெகாைகப நாக, திராவட , தமிழ, ஆய எற
நா பக ஏ"ப9கிறன. ஆனா( அவ எ:தியதிலி!$தாவ%, ம"றவக
எ:திய!$ததிலாவ% இெபா:% காணப9 ம/கள<( இனவேர நாக, இனவேர
திராவட எ# இ*வா# திடமாக வதைர/க/ =டவ(ைல, உைரப%
அ%ைணெயள<த#. என< மைற$% கிட/ உைமகைள/ காண அவாத. , அ%
றி% ஆராத. இய(ேப யாகலி, பைழய தமிB இல/கிய, இல/கண6கைள3 , Aராண,
இதிகாச6கைள3 , க(ெவ@9, ப@டய , ப"காலேதா எ:திய சதிர6க
எபைவகைள3 ப"றாக/ ெகா9, இ/கால% ம/கள<ய( Aள<( ெபா!$%வனவ"ைற
அவ"#ட ஒப@9 பா% ஒ!வா# உைமெயன ேதா#மைவகைள
ெவள<ப9தேல இ*வார2சிய ேநா/கமா .
ெதா(ைல நாள<( நகா எற வபன பல இட6கள<( ேமைம 3"றி!$தன
எபத" பல சா#க உளன. ஒ! காலதி( பேநய எனப9 , ஆ#ேகா
க$த!வ பாதாலதிலி!$த நாக!ைடய தைலசிற$த மணகைள3 , அனவரா@சிைய3
ெவளவ/ ெகாடனெர# , நாக தி!மாலிடதி" ெச# ைறயட, அெப!மா
அவகைள ேநா/கி, ‘மா$தாதா எ ச/கரவதிதிய ைம$தனான A!2ச
எபான<டதி(டயா ஆேவசி% [6க பைகவைர அட/% ’ என அ!ள<2ெசதன
ெர# , நாக அ% ேக@9 வண6கி வைட ெப"# பாதல A/, த6க உட பற$த
ந!மைதெயபாைள A!2ச மன/ மைனவயா ப அபனெர# , அவ&
அ*ேவ$%ட ேச$% அவைன பாதலதி"/ ெகா9 வ$% வட அ மனவ
மாேயான< ேபெராள<யா( ஆேவசி/க ப@9, அ/க$த!வ யாவைர3 அழி% வ@9
த ப@டண அைட$தன எ# , A!2ச/ ந!மைத வய"றி( திரசதX3 எபா
ேதாறின எ# , அ திரசதX3வ வழியேல சதியவரத, திச6, அ2ச$திர
தலிய அரசக ேதாறினெர# வ@9\Aரான (வ]\Aரான ), நால அமிச ,
^றா அதியாயதி" ெசா(லிய!/கிற%.

இன<, வயாச பாரத , சா$திப!வதி இ#திய.ள பன<ர9 அதியாய6கள<( ப%ம


எ ெபய!ள ஓ நாகைனப"றிய ெசதிக ெசா(ல ெப"#ளன. அவ"றி
U!/க :-

“க6காநதிய ெத கைரய.ள மகாப%ம எ ப@டணதிேல அதி


வமிசதவரான ஓ பராமண இ!$தா, ஐ ெபாறிகைள3 ெவ# தவதி(
ேம ப@டவரான அபராமண எ$த/ க!ம ெசயத/க%? எ(லாவ"றி ேமலான
இட எ%? அதைன அைட3 ெநறியா%? எபன வ"ைற இைடவடா% ஆரா$% வ$%
வைடகிைட/காதவராய!$தா. அப இ!/ நாள<( சமாதி நிைலயைட$த ெபயவரான
ஒ! அதிதி அவட வ$தா. அவ மகிB2சி3"# அெபயாைர `சி% தம%
ஐயைத தVத!& ப ேவ/ெகாள, அதிதியானவ ‘யா இவ"றி(
மய/கைடயனாகேவய!/கிேற: என/ உைம ெத$% ெகாள ேவ9ெம
வ!ப9. உலகிேல சில திேப"ைற AகBகிறன ; சில ேவதிய யாகதி
பயைன/ ெகாடா9கிறன; சில இ(லறைத2 சா$தி!/கிறன; சில அரச
தமைத ெபா!$தி3ளா; !வ பணவைட ேம"ெகாடவ சில; தா
த$ைதயக&/ ஊழிய ெசவாக சில; சில அஹி ைசயைன3 , சில
சதியைதய ேம"ெகா!/ கிறன; சில ேபா A$% மாகிறன; சில
உKசவ!தி ெசகிறன. இ*வாறாக ேம.லகைத அைடய
வ!பைடயவகப(ேவ# வைகள<( நடபவராகிறன. அதனா( எ மன கல/க
மைட$தி!/கிற% என< எ !வனா( உபேதசி/கப@ட ஓ ெசதிைய உன//
=#கிேற. ேகாமதி நதி தVரதி( ைநமிச எற வன உள%. அ% பைடப(
த!ம வவமான ச/கர த6கெப"றதா . அ6 நாகAர ஒ#ள%. ப%ம எ
ெபய!ளவ AகBமி/கவமான நாக ஒ!வ அ6கி!/கி!/கிறன. அவ கம
உபாசைன, ஞான எ ^# ெநறிய. நிைல ெப"றவ; த மன ெமாழி
ெமகள<னாேல எ*ய/ இப வைளபவ; வாைம ெநறி தவறாதவ. அவ
உைமைய அறி#%பவ. அனவ க6ைக நV( வசி/கிறன’ எ# =றின. அ%
ேக@ட பராமண மிக மகிB$%, வழி வனாவ/ெகா9 அ$நாக இ!பட அைட$%.
பல நா காதி!$% ேநாபய"றி, வ( அ$நாக ெப!மாைன/ க9 ஐய$ெதள<$%
மE டன” எப%.

இ6ேக கா@ய இ*வ! கைதகள<லி!$% நாக எபா ெச(வதி. ஞானதி.


ேம ப@டவராவ என/ ெகாள/கிட/கிற%.

நாககைளப"றி/ கனகசைபபைளயவக =#மா#:- “ெதாைகய" ெப!/க மைட$%


நாகக வா$த ஒ! சாதியா இ$தியா, கடார (பமா) இல6ைகெய ேதய6கள<(
ெப! பதிகைள ஓெரா! காலதி( ஆ!/கிறன. இராமாயண% நாடவ@ட படல
இவக ெபயைர/ றிபதறி ெதனா@ ந9வண!$த இவகள% அரச நகைர
பவ!மா# வ%/ =#கிற%. ‘ேபாகவதி/ க!ேக நாக வா: பதி ெயா#ள%;
அ% ெபய ெத!/கைள3 மதி"காபைன3 உைடய%; த ந2U ப"களா( மிக
ெகா9ைம வாய$%ள நாக ைம$த ேசைன/=ட அதைன காவ( Aறி$தி!/ ;
மண மடபதி( அயைன வ"றி!$%
V அவகைள ஆ& அரச வாUகி எபா.
அ$நகைர3 நகAறைத3 ந ேத9மி”

“கி.. பதி^றா O"றாடளவ( க6ைக, யைன ஆ#க&/ இைடய( நாகராட


நா9க இ!$ததாக மகாபாரத வள/கிற%. தி6க மரப"ேதாறிய ஆய வரசக
இெபா:% தி(லி(ெட(லி) இ!/கிமிடதி" அ!கி( ஒ! நகரைம/க ஆ6கி!$த நாகைர
ெவ# அAற ப9தியதாக அ$O( =#கிற%. கதாநாயகனான அ!2Uன
தVதயாதிைர ெசற ெபா:% உaப எற நாக கன<ெயா!திைய3 ,
மணAரைதயாட நாக வரசனாகிய சிதிர வாகன மக சிதிரா6கைதைய3 மண$%
ெகாடா.இவ ெபயர த@சக எற நாகவரசனா( ெகா(லப@ட , ெகாைல3ட
பb@சிதி மக சனேமசய நாக!ட ெப! ேபா வைள% அவகைள ஆயர/
கண/காக மவதா. ம"# கி.. ஆறாவ% O"றா( மகத நா9 நாகர%
ஆ@சியலி!$ததாக2 சதிர ஆரா2சியா( வள6கிற%. இ* வமிச% ஆறா
அரசனாகிய அசாத ச%!வ காலதி( தா ெகளதம Aத த A%/ேகா@பா9கைள
ேபாதி%, நாக ெப! பா. அவ"ைறேய த: ப ெசத%”.
“இல6ைக தVவ சதிரெம(லா ெதாட/கதி( நாகைரப"றிேய =# . கி..
ஆறாவ% O"றா( இதVவ டபாெல(லா நாக ஆ&ைகய( இ!$தெதன ,
அ%ப"றிேய இத" நாகதVவ என ஓ ெபய வழ6கி"# என M(
ேம"ேகாகளா(அறியப9கிற%. க(யாண நகர$தா நாகர% தைலநக. க(யாண யரச
த6ைக மக கனவடமாேறாைல யரசனாகிய ஒ! நாக/ மணKெசவ/கப@டா.
இ ைல, க(யாண/ ெகதி( இ$திய/கைரய( இ/கால% இராேம2Uரதி" அ!ேக3ள
க$தமாதன/றமாக இ!/ ஆயர% எZ# ஆ9க&/ இய"றப@9 .
இெபா:% அமராவதி தலிய இட6கள<( காணப9 சிைலக பAறதி" பட வ$த
பா ப தைல3ைடயனவா நாகைர/ றிபனவாக உளன. அமராவதி பாBகள<லி!$%
எ9/கப@ட இ2 சிைலகள சில பனன6கைள2 ெசைனய" ெபா!@கா@சி மறதி(
காணலா . இ2சிைலகள<( அரச/ ^# பட , அவ மகள</ ^# பட ,
ம"ைற நாக/ ஒ"ைறபட காணப9 . ெதாழி( திற ெபா!$த
இ2சிைலகைளயய"றிய சி"பக, இ$நாகைர அரவ தைம வா$% ம/க&!வ
பா Aஉ!வ கல$த ெமயனெரேற நிைனதன ேபா. . பைட/கால%
தமிBAலவக& இ*வாேற எண ெகா!$தன. த கால% நாகைர
ம/க@பறபனரா/ =றி, தம/ "ப@ட காலதவைர உலகி கீ Bபாதல%
உைறேவாரா/ =றிய!/கிறன. ேசாழ தைலநகராகிய காவ` ப@னதி
ெதாைமைய3 , ெச(வ ெப!/ைக3 றித", இள6ேகாவக, “நாக நVணகெரா9 நாக
நாடதெனா9, ேபாகநV AகB ம Aகா நக” எ# =#வ. ஆகலி,
ஆயரெதZறா9கள< ப!$த தமிழர% நிைனப( நாக ெதாைமயான
நாடாேடா உெடற ெகாைகய!$ததா/ ெகா&த"கி(ைல” எபன.

இைவெய(லா சதிைம நிைற$த ="#/க எபதி( ஐயமி(ைல,


ேம"கா@யவ"றிலி!$%, நாகெரபா இ$திய நா@. , இ$தியாவ ெத"கி.
கி:/கி. உள தVகள<. மிகபைழய நாள<( வாB$% வ$த ம/கெளப% , Dய
ச$திர ல% ேபரரசராயன! இ*வபன!ட க(யாணதா"
கல$தி!/கிறனெரப% இனவ நாககதி( மிக ேமைம3"றி!$தவ எப%
ந ெவள<யாத( காக. இ6ஙன ப(ேவறிட6கள<( வாழ$%வ$தவக நாக எ
ஒேர ெபரா( வழ6கப!ப , அவெர(லா நாகக மி/ைடயா என அறிய
ப அவக&/ எ*வைகப இ(ைல அவக ஒ:/க6கள<(
ஏ"றதாBவ(ைல எ# =#த( தைலைமயான%. காவ ` ப@னதிலிழ!$த
சா%வ எ வணக கபேலறி ெபா! ேதட2 ெச(.6கா( இைடேய
கப.ைட$% நி"க , ஒ!வா# உய பைழ% அ!கி.ள நாக மைலைய அைட$%,
அ6ள ந/க சாரண எ நாகக&/ ந(லறி =றி அவகைள தV
ெநறியன<# நV6வ% மE டன; என மணேமகைல =#வதா. இஃதறியலா .
என< , Aத மததி ேமைமைய உண% வத" பைர2 சிறி% தாB%/
=றிய!பதாக இ*வட%/ க!%த. இ:/க#.
நாகநா9, நாகAர , நாகமைல, எற இட6க மணேமகைலய" =றப@9ளன.
நாகநாடான%, “கீ B நில ம!6கி நாகநா9” எ# , “நாக நனா@9 நாறி ேயாசைன”
எ# =றப@!தலி அஃ% இ$தியாவ கிழ/ேக3ள ஓ ெபய நிலபரA எப%
ெபறப9 , ஒ!கா( அ% நாகப@னைத ெதாடந% கிழ/ேகய!$% கட(
ெகாளப@!ப இ!/கலா . ேசாழெனா!வைன மண Aணநத பdலிவைளய
த$ைதயாகிய வைளவண எ அரசனா( ஆள@ட% நாக நா9 எப% "=றிய நாக
நாேடா, பறிெதாேறா ெதயவ(ைல. நாகAர எப% ெத"கி.ள தVவாகிய சாவக (ஜாவா)
நா@ தைலநக; இ$திர லதி( வ$ேதாரான `மி ச$திர, Aணயராச எ
ேவ$தக&/ இ!படமான%.

இன<, இ%கா# கா@ ேபா$த வ"# ஒேற வட ேவ6கட ெதமயைடப@ட


தமிழக% வாB$ேதாைர/ றிபதாக/ ெகா&த" தவ# இ(ைல. தமிழக ம/கைள
ெத$% ெகாவத" பைழய தமிB O(கேள சிற$த க!வயா . அவ"#ட ேச$ேத
பற க!வயாக அைம3 . ஆகேவ அவ"ைற %ைணயாக/ெகா9 தமிழ எபவ
யா எ# பாேபா .

திராவட எற ெசா(லான% தமிB எனதி$த ெத# ஒ! சார! , தமிB எ


ெசா(ேல திராவடமாய"# என ம"ெறா! சார! , திராவட எப% நா@ ெபய, தமிB
எப% ெமாழிய ெபய என பறிெதா! சார! இ6ஙன பலபட/ =#வ. கனகசைப
பைளயவகேளா இ!ெசா(ைல3 இையப(லாத ேவ# ேவ# என/ெகா9 திராவட
ேவ#, தமிழ ேவ# எப. அவ, திராவட , தமிழ பமாக இ$நா@"
ேயறின எபதறி, திராவடராவா இவ, தமிழராவா இவ என வள6க உைரதில.
க6ைக/ கைரய.ள தமிலிதி எற இடதிலி!$% ேபா$தவ தமிழ எகிறன.
தமிழ வட/கின<# ேபா$தவெரப% நி#ப9 ெபா:% அவ ="# உைமயாகலா .
ப(லாயர ஆ9களாக தமிழ உைறவட தமிழக ஆய ெதனாேடெயப% ,
அவக ஓெரா!கா( வட/கி. ெச# ஆைம கா@!/கிறன எப% நா
கா\ உைமயா . தமிB எKெசா( ெதா#ெதா@9 ெமாழிய ெபயராக ,
நா@ ெபயராக வழ6கி வ!கிற%. திராவட எK ெசா( பைழய தமிB வழ/கி"
காணப9வத#. திராவட எபத திA தமிB எப% சிறி% ெபா!தமி(லாத
="றா . அ% நி"க:-

இெபா:% இ$தியாவ" ெத"கி.ள இ$%மாகடலான% ஓ கால% ஒ! ெபய


நாடாக வ!$த ெத# , அ$நா@( தா த( த( ம/க ேதாறி ப பல நா9
க@ ெசற ெர# ெச!மானய நா@9 ஆசியராகிய எ/க( எபவ தம%
ஆரா2சியா( க9 =#கிறா. அ6ஙன இ!$% அழி"ற நா@ைன/ ம/ கட
எ# , இல^யா எ# ப"காலதா வழ6வராயன. ம/ கட எப%
வட/கி( வ$திய ெத"கி( ெத கட. , கிழ/கி( சாவகதV , ெம"கி( மடகாசிக
தV எ(ைலயாகைடய% எப. இஃ% அழி"றைத ேம"Aல ஆசிய பல
வலி3#%ைர/கிறன, கலிெதாைக, சிலபதிகார , இைறயனா அகெபா!&ைர தலிய
பைழய தமிB O(, உைரகளா. இ*ைம Aலனாகிற%. ெதAவய( த த"
ேதாறியவகேள தமிழெரப% , அத பன பல நா9 க@ ைறேய
ேயறினெரப% க!த/ கிட/கிற உைமகளா . த ம/கள< ேதா"றதி"
ெந96கால பேர தமிழக அ(ல% தமிBநா9 எற வைரயைற ஏ"ப@!த(
ேவ9 .

‘ச%மைறயாய வ! சக:% நினதாய

%ெமாழிநV யனாதிெயன ெமாழிவ% வயபேம’

எ# அறிஞ U$தர பைள யவக =றிய!பதிலி!$% தமிB இ$தியா :வ%


வழ6கியெதப% அவக ஆரா$% கட A என அறியலா . ப ஒ! காலதி(
தமிழகெமப% ெதன<$தியா :%மாய!த( ேவ9 . என< இைவெய(லா
கால6கட$த ெசதிகளாதலி இவ"ைற வ9%. வடேவ6கட ெதமயைடப@ட
தமிழக% ம/கைள/ றி% ஈ9 ஆராேவா .

Aவயான% மைல3 , கா9 , பளதா/ம, கட"கைர3மாக ப/கப9தலி நான<லம


எ# வழ6கப9வதாய"#. மைல3 கா9 சா$த வட கால ேவ"#ைமயா( தி$%
Uரமாத. உ9. ஆைகயா( நில ஐ$%என ப9 , இவ"ைற ைறேய றிKசி,
(ைல, ம!த , ெநத( பாைல என தமிB O(க =# . இவ"றி.ள ம/க
அ6க6ேக ப$% வாB$% வ$த காலதி( அ$த நில6கள< இய"ைக பAக&/ ேக"ப
அவக&ைடய ண , ெதாழி(, ெபய தலியன ேவ#ப9மாகலி ம/க
ஐ$%வபனராயன. இைவேய இய"ைகய உளவாய ேவ"#ைமயாகலி தமிB O(க
இபா பா@ைன அபைடயாக/ ெகா9 நிகழா நி" . தமிழி ெதைம/ இஃேதா
சாறாத( அறிக.

இவக&, றிKசி நிலம/க றவ, ேவ@9வ தலிய ெபய ெப#வ. (ைல


நிலம/க@ ஆய, இைடய தலிய ெபயக வழ6 . பாைல நிலதா எயன, மறவ
தலிய ெபகளா( வழ6க ெப#வ. ம!த நிலதின// களம, உழவ தலியன
ெபயகளா . ெநதன<ல ம/க@ [ைளய, பரதவ தலிய ெபயக உளன. மிகபைழய
நாள<( தமிழகதி( இ!$த ம/க இவகேள. இவக& றிKசி நிலம/க வலி3 ,
வர
V இய(பேல மி/ைடயராகலி ஏைனயைர அட/கியா& ெப"றி3
உைடயராயன. இனவேர ” க(ேதாறி மேதாறா/ காலேத வாேளா9 – ேதாறி
^த” எ# =றப9த. காக. என< நாககமான% ம!த நிலேத தா "பட
வளசியைட$தி!த( ேவ9 . ஐ$திைண ம/க அறி , நாகக உைடயரான
காலேத அறிவ! , அரச! , வணக! , பாண, %ய தலிய ஏைன/ ம/க&
அவக&ேள ேதா#வராயன. தமிழ!ேள பதிெண உேடப% உலக வழ/கா(
அறியலாவ%. இ*வ"றா( தமிழகேதய!$த இவெர(ல தமிழ ெரனபட, தமிழகைத2
Dழவ!$த பல திறதா! நாகெரன வழ6கப9வராயன எக. தமிழ! , நரகெரபா!
இடதா( ேவ#ப@ட வேரயறி, பறவ"றி( எ(லா "றி. ேவ#ப@டவர(ல.
தமிழர% ெமாழி3 , நாகர% ெமாழி3 இட ப"றி2சிறி% ேவ"#ைமயைட$தி!$த தமிேழ
யறிபறித#. காவ` ப@னதலி!$% நாகமைலைய அைட$த சா%வ
எ வாணகஅ6கி!$த நாககேளா9 அவர% ெமாழிய"ேபசினா என மணேமகைல
=#வ% இ/க!தி" சாபாத( காக. ெத.6, கனட எ ெமாழிக
தமிழின<# உடானைவ எ6ெகாைக அ6ெக(லா தலி( வழ6கிய ெமாழி தமிB
எபதைன Aலப9% . தமிழான% இ6ஙன ெவ*ேவ# ெமாழிைய பறப%வ@9
தா ஓ எ(ைல3@ ெபா!$தி நி"க, பA அத க\ ேவ"#ைம உடாகி2
ெச$தமிB, ெகா9$தமிB எ பாபா9களாய"#. ெந96காலK ெசறப ஒ!
Aறதி!$%ெகா9$தமிB ேவ# ெமாழிகளாக மாறி மைலயாள எனப@ட%.

ஐ$திைண ம/க&ேள சிலைர திராவடெர# , சிலைர நாகெர# ஒ! சாரா =#வ%


எ%ைண3 ெபா!$%வத#. “நாக( மறவ, எயன,ஒள<ய,ஓவய,அ!வாள, பரதவ
எற பல கிைளக&9; இ/கிைளக& மி/க வைம3 , ேபாதிறைடயரா
தமிழகள<டதி" தVராபைக ெகா!$தவ மறவேர” என இ*வா# கனகசைப
பைளயவக =#வத காரண நம/ Aலபடவ(ைல. ஒள<ய, அ!வாள, ஓவய
எேபா சில #நில மனெரன ப@னபாைல தலிய வ"றா( அறியலாவ%.
அவகைள நாகெர# =றி" =#க. ஒ!வா"றா( அவ! தமழழேர, மறவ, எயன,
பரதவ, எ ேபாைர நாகெர# =#வ% , மறவ தமிழ!ட பைகைம ெகா!$தன
ெரப% எ6ஙன ெபா!$% ? இ*வாறாறா( தமிழ, நாக எற இ!பாேலா!
தமிழகதி. , அதைன2 DB$த இட6கள<. பழ6கால$ ெதா@!$% வ$த ெதா%
ம/க எப% கைட ப/க. எனேவ, இைட/காலேத இ$நா@( ேயறியவ
ஆயெரப% ஈேட அறிய"பால%. ஆய வ!ைகைய ப"றி3 சிறி%
=#% .ஆயக ஆதிகாலதி( ந9 ஆசியாவ( வசிதவெரப% , அவக அ6கி!$%
இ$தியா, ெப!சியா ஐேராபா தலிய இட6க@ ப$% ேபாயனெரப% சதிர/கா
ெகாைக. ஆய தலி( வடெப!6கட"கைரய( அதாவ% வட%!வபககதி(
வசிதவெரன உலகமான<ய பாலக6காதரதிலகரா( ெசயெப"#ள%.
இ*வ!ெகாைக3 ஒறாக அட/கி/ ெகாள< , ஆயர% ேதா"ற ப"றி "றி.
ேவ#ப@ட இ!ெகாைக ன<"கிறன. இ$தியாவ" ெத"கிழ/கிலி!$% ஒ!
காலதி( அழிெவதிய மகடதி( ம/க த"கேதாறின ெரப% ஒ#.
இ/ெகாைகயப ெத"ெக ேதாறி த தலி( வட/ேக ெச#வ@டவ ஆய
என என( ேவ9 . மதிய ஆசியாவேலா வட%!வப/கதிேலா தலி( ேதாறின
எப% ம"ெறா#. இவ"# யாேத ஒ# உைமெயா? அறி இர9
உைமேயா? எ*வாறாய ஆய வட/கிலி!$% இ$தியாவ( ேயறியவர(ல என
வாதிபா! உ9. என< அவ ெதன<$தியாவ( இைட/காலதி( ேயறியவ
இ(ைல என ம#பா யா! இல. தலி( அவகள<ட% சாதி பாபா9
இ!$ததி(ைல ெயன , பனேர பரம, சதிய, ைவசிய, Dதிர எற
வ!ணபாபா9கைள ஏ"ப9ப9தி/ ெகாடன என ஆரா2சியாள க!%கிறன.
வ!ண எப% நிறைதப"றி உடாய ப என ஒ! சாரா =#கிறன. ம/கள<
ண கம6க&/ ஏ"றப நா வ!ண6க எனா( உடா/கப@டன ெவ#
கணபரா =றியதாக பகவகீ ைத உைர/கிற%. இ/கால% ெபேயாகளாகிய
கா$தியக& , இரவ$திரநாததா=!
V ைறேய வ!ண பாபா9 அறி O"
ெகாைகேயா9 ெபா!$திய% என , ெபா!$தா% என ேவ#பட/ க!%கிறனெரன
ெதகிற%. எ6ஙனமாய ஆதிய( இ$தைகய பாபா9கைள ஏ"ப9தி ெந96கால
நிலவ2 ெசதவக ேபரறிைடயவகளா இ!$தி!/க ேவ9ெமபதி( ஐயமி(ைல.
உலகிய( @றி ந நைடெப#த" இ ைற இறியைமயாதெதன அனா
க!தின ேபா. ? மிக ஏ"ற தாBவான ச@டதி@ட6க நVட காலKெசற பேப
க"ப/க ப@!த( ேவ9 . இப ஏ"ப@ட ப ஒ! வ!ண தா ம"ேறா!
வ!ணதி( க(யாணK ெச% ெகா&த. இய(பாகேவ இ!$த%. Dதிர
ஒ:/கதி" சிற$த பராமண ஆவ% , ஒ:/கதி வ:வய பராமண Dதிரனாலவ%
அெபா:% இய"ைகேய. ஆய இ6ஙன வட/கிலி!/ ெபா:% தமிழகமான%
நாககதி( ஆயநா@ வKசிேயய!$த%, ஆய தமிழ!ட மா#பா@9ண2சி
ெகா9 எ:திய O(கள<. தமிழ நாகக மி%/ =ற ப@!/கிற%. ” ஆய
வ!வத" னேர தமிழ மி/க நாகக மைட$% வ@டன ெரபைத,
ஆயதிதவயறிேய ெப!/கமா/ கிட/ தமிB2 ெசா"களாேல நிைனதவ"ைற
ெதள<ய/ =# ப ய!பேத வள/ . உணைமய( நிைலெப"ற பைழய தமிB O(கள<(
இைச, இல/கண , ேசாதிட , த%வ தலிய பய"சிக&/ ேவய ெசா"க தமிB2
ெசா"களாகேவ காணப9கிறன. ஆைகயா( பரமணேரா அ(ல% ம"ைற ஆயகேளா
வ!த" னேர இ/க(வக ேபா"றி வள/கப@டன எப% திண ” எ#
கனகசைபதபளையவர/ள =#வ% "றி. உைமயா . தமிழகதி நாகக ,
ெச(வ ெப!/ அேறா ஆயம/க அத க@ A பயான ேபரவாைவ
ெய:பவ@டன. ஆய எெபா:% தமிழகதி( A$தனெரன இெபா:%
அ#திய@9ைர/க/ =டவ(ைல என< ெந96காலதி ேப
A$%வ@டனெரபத" தமிB O(கேள சா# பக! . தலி( பராமண அ(ல%
ேநாபகேள வ$% ெகா!$தன. தமிB நா@.ள ெதவ தல6கைள3 ,
தVத6கைள3 ேநா/கி அ6 இ6 ெச# ெகா!பேத அனார% ெதாழி(.
இெபா:% த9, கமடல தலியன ைக/ெகா9 இராேம2Uர தலிய வ"றி"2
ெச# வ!கிற வடநா@9 பராமணைர நா பா/கிேறா . ப9 இபதா ெச#
ெகா!$தாராவ. பA அவக தமிBேவ$தைரய9% பல வழியா. அவகைள
த வயமா/கி, த இனதவைர ஒ*ெவா! =@டமாக/ ேய# ப ெச%ெகாடன.
தமிழேரா பரேதசதினைர வ!$ேத"#பச/ ெப!மாA இய"ைகய( வா$தவ.
அதேனா9, சிறி% அறி தலியன வா$தாைர/ கடா( அவ எப ெயா:வெரப%
=றேவ9வதி(ைல.

இ*வா# ஆய ம/க தமிB ேவ$த!ட கல$% ந@A2 ெச% ெகா9, அவ!தவயா(
தமிB நா@. நா(வ!ண பாபா@ைன ேய"ப9தின. ஒ! நா@ன ேவ# நா@"
ெச# ெச(வா/ ெப"ற ெபா:தி( தம% ெகாைகைய அ6 நிைல நா@ட ய(வ%
இய"ைகதாேன. தமிழகதி( அறிவ! , அரச! , வணக! , உழவ! , ேப இய(பாக
இ!$தனெரன< , அனா ேவ# ேவ# வபனெரறாவ%. அவ/ இன<ன
ெதாழி(கேள உய ெவறாவ% வைரயைற இ!/கவ(ைல. ஆயம/கேள வைரயைற
ஏ"ப9தின. என< ஆய நா(வ!ணதி" , தமிB நா"லதி" ேவ"#ைம
ெபதாம. ஆய( நாலா வ!ணதவ Dதிர ஆவ; ேம( ^# வரணதா!
ஏவய ெசதேல அவரவ% ெதாழி(, தமிழ( நாலா லதவ ேவளாள ஆவ; அவர%
ெதாழி( உழ அ(ல% ேவளாைம ஆ .

‘ேவளா மா$தர/ :Nண(ல

தி(ெலன ெமாழிப பறவைக நிகB2சி’

எ# ெதா(காபய =#கிற%. தமிழ( உழவரா3ேளா ெப% மதிப"


யெரப% %ணA. ஆய பராமண! தமிழரச! ேச$% இ6ஙன வைரயைற
ஏ"ப9தினராய தமிழ( ெப! பதியன இத"/ க@9 படவ(ைல; இைற/
க@9படாமலி!/கிறன. தமிழ யாவ! அ*வைரயைறைய ஏ"#/ெகா!ப,
ெதா(காபய ‘ஆய ேவ@9வ’ எ# Dதிர ெசதி!த( அைமயா%; பழ$தமிB
O(கள<ெல(லா ஐ$திைண ம/கைள திைண ெபயரா( =#த( ெபா!$தா%;
ெதா#ெதா@9 இைறய நாவைர நாகி லட6காத ேவ# ேவ# ெபயகளா( அவக
=றப@9 வ!தேல நா"ல வைரயைற/ அனவ க@9 படவ(ைல ெயபைத ந
வள/ . இ% றி%/ கனகசைபபைளயவர/ள =#வ% அறி$% ெகாளத/க%.
அவ ெசா(வ%:-

“கிறி%/ $திய O"றா9கள<( ெதா(காபய எனபவ தமிழி( இல/கண


ெச%, த ெபயைர அ$O./ ைவ% ெதா(காபய என வழ6கினா. அவ, அறிவ
அ(ல% தமிB ன<வைரப"றி பல இட6கள<( றிதி!/கிறன. ஆனா(, மரபயலி(,
அவைரப"றி ஒ#K ெசா(லா% வ9%, `Z( தத பாபனைர த(
வபனராக/ றி/கிறா. அரசைர இரடாவ% வபனராக , வணகைர ^றாவ%
வபனராக =#கிறா. பA, ேவளாளைர நாகவ% வபனராக/ ெகா9
அவ/ உ:தைலதவர ேவ# ெதாழிலி(ைல எ# ெசா(.கிறா . தமிழைர
வ!ணேபததி( தம// கீ ழா/க பராமண ெசத த( ய"சி இ%தா. தமிழகதி(
சதிய, ைவசிய, Dதிர பாபா9 இ(லாத ெபா:% தமிழ ேம பட அனா//
=டவ(ைல. ெதா(காபய ஆயைர3 , ேவ@9 வைர3 ப"றி/ =#கிறா. ஆனா(
வ!ண பாபா@" ஒ% வராைமயா( அவகைளய , மறவ, வைளய, எேபாைர3
அவ மரபயலி( றி/க/ =டவ(ைல” எப%.

பA தமிB ேவ$தக ேவவயய"# மா# க"ப/கப@9, எணற$த ேவவகைள


யய"றின. அ*ேவவகள<( எ(லா பராமண ஆசியராய!$% வ$தைமய அவர%
ெப!ைம ெப% மிவதாய"#. ஆய! தமிழ! மத/ேகா@பா@( ஒ!வா"றா(
ஒ#ப@டன. இ$தியநா9 :%ள ஆய! தமிழ!மாகிய அைனவ/ ஒேர
ேவத மத Oலாய"#. தமிB நா@.ளா( பராமணைர ஆயெர# , ஏைனயைர
திராவட ெர# பத. ெபா!$தா%. ஆய நா@லி!$% பராமண ம@9
தமிழகதி( ேயறின எப% ெபா!$தாைமய தமிழ!& ஆய
கல$தி!/கிறன எப% உைம. பராமண! வ%ைவயா( (தி!மணதா() கல$%
வ@டன. ஆகலி அவைர ேவ# பப ெதப% எ6ஙன ெபா!$% .

தி!வாள ப..சீன<வாைசய6கா ( எ .ஏ. , எ(...) அவக ப வ!மா# =#வ:


“இேபாB% இ$தியாவ( இ!/ ‘ஆய’ ‘தமிழ’ எபாைரப"றி பா/6கா( அவக
‘ஆய தமிழ’ ‘தமிB ஆய’ எ ப ஒ# ப@9/ கல$% ெகாடைமயா( தன<
ஆயராய காபத%. வடபாலி!$% வ$த ஆய எ ஆ"# ெவள
இ$தியாெவ தன<தமிB நா@.ள தமிழெர ெப!6கட.@A/க பன ஆய
தமிழேரயாயன எ# =#தேல சா(Aைட%” ப(லாயர ஆ9களாக ஓடதிலி!$%,
பழ/க வழ/க6கள<( ஒ# த."# ஒ! கடைள வழிப@9 நபரா வாB$%
வேவார/ காலேத இய(A/ேக"ப2 சில காரண6களா( ப உடய , அதைன
நV/க வடா% பவ காரண6கைள யறி$% வல/கி, ஒ"#ைமயா வாBதேல கடனா .
பைழய தமிB2ச6க நாள<ேல பராமண!ள<@ட அைனவ! தமிைழ த6க தா
ெமாழியா/ ெகா9 மதி% ேபா"றி வ$தி!/கிறன எப% , ம"# சிறி%
ப"காலதி!$த தி!ஞான ச ப$த தலிய ெபயாெரல(லா த ைம தமிழெரேற
ெப!ைம3ட பாரா@ வ$தி!/கிறன எப% அறிய" பாலவா . சமய ரவ
தலாயனா ெப!ைமயைன3 , அவக ெச% ைவ%ள உதவகைள3 தமிB ம/க
சிறி% மறபார(ல. அ6ெக(லா வA ேவ"#ைமயைன ேய"#ேவா
அறிவலிகேளயாவ. உைம தமிழராயனா! , உைம அறிைடயா! அவகைள
எெற# ெதவமாக/ ெகா9 ேபா"#வ எக.

இன<, இெபா:% வழ6வ% ேபால ஐய, ஐய6கா, நா39, ெச@, பைள, தலியா
எ ப@ட ெபயகளாவ%, கள வபன தலாேனா பா( காணப9 அளவ"ற
ப@ட ெபயகளாவ% ச6க நாள<( வழ6கவ(ைல. அைவெய(லா இைட/ கால%
ேதாறியைவேய. ஐய எப% மன<வ அ(ல% ெபயா!/ேக சிறபா வழ6கிய%.
கணப, ந$தனா தலிய ேவ# ல% ெபயாகைள3 சிறAப"றி ஐய என
ஆேறாவழ6கிய!/கிறன. சிறA ெபய வ!6கா. ,

‘சிறப னாகிய ெபயநிைல/ கிளவ/


V

இய"ெபய/ கிளவ "பட/ட கிளவா’

எற வதிப, அமர ன<வ அகதிய, ெதயவAலவ தி!வ&வ, ேசரமா


ேசரலாத எறா" ேபால இய" ெபய/ வ!தேல மரA. ப"காலதி( தா
ெபயக இ ைற மாறி வரலாயன. சிறA ெபய! A யாவ/ வழ6வனவ(ல.
எனேவ பைட ம/க த ைம ேவ#ப9தி/ கா@ட ெப% வ! பவ(ைலெயப%
ேபாத! .

இரடா அதிகார

நாக ப(லவ ேசாழ! , கள! இன<, கள லதவ "=றி ேபா$த ம/க&
எ*வனைத2 ேச$தவ எ# , இனவ நிைலைம எதைமய ெத# பாேபா ,
ச6கநாள<ேல தி!ேவ6கடைத ஆட A(லி எ அரச கவ ேகாமா எ# =ற
ப9கிறா. அவ வரதிM ,
V வளைமய மிக ேம ப@டவென# ெதகிற%.
ெபாயைமய(லாத Aலவராகிய ச6க%2 சாேற!, கபல பரண ந/கிர ேரா ஒப
ெப!ைம வா$த க(லாடனா! , மா^லனா! பல பா@9/களா( அவைன பாய!ப
ெதாேற அவன% ெப!ைமைய ந Aலப9தா நி" .

அகநாM"றி(,

கழ(Aைன தி!$த/ கவ ேகாமா’

மழAல வண/கிய மாவ A(லி


வழைட வ:2சீர ேவ6கட ’

‘Aைடயல6 கழ"கா" A(லி ற%’

‘A(லி நனா@ 9 ப’

‘ெபாயா ந(லிைச மாவ A(லி’

‘ெந9ெமாழி A(லி’

என மா^ல!ம ,

‘A(லி-வயறைல நனா@9 ேவ6கட ’

‘மாஅ(யாைன மறேபா A(லி

கா Aைட ெந9வைர ேவ6கட ’

என/ க(லாடனா! பாய!/கிறன.

ந"றிைணய(,

‘கeமா A(லிய காற$ேதாேர’

எறா மா^லனா . அதைர,

‘கய திைரைய3ைடய கவ ேகாமா A(லிெயபவைடய ேவ6கட மைலய.ள


கா@ கேண ெசற நம% காதல’ — எப%.

AறநாM"றிேல, க(லாடனா, அ பகிழா அ!வ$ைதைய வாB%மிட% ,

‘காவ கைன3$ தாBநV படைப

ெந(வழைள கழன< ய ப கிழேவா


ந(ல!வ$ைத வாழிய A(லிய

ேவ6கட வற(வைர ப@ட

ஓ6க( வான %ைறய பலேவ’

என A(லிய% ேவ6கடைத2 சிறபதலினாேல அவ த உளைத அேதாற./ேக


ஒப%வ@டடனெரன வள6கிற%.

அகநாM"றிேல,

‘கவ ெப!மக — ெதன’

என, ம%ைர/ கண/காயனா ஒ! பாயைன/ றி%ளா.

இ*வா"றா(, ச6கநாள<ேல அதாவ% ஏற/ைறய ஆயரெதZ# ஆ9கள< A


‘கவ’ எற ெபய வழ/ இ!$தெதப% , கவ லதவ அரசராய!$தனெரப%
ெவள<யாகிறன.

அகநாM"றி(’

‘வைனநவ( யாைன வற"ேபா ெதாைடய

இனமைழ தவ: ேம"ற! ெந96ேகா@

ேடா6 ெவள!வ ேவ6கட % ப’

நாக ப(லவ ேசாழ! , கள!

எ# ெவ6கட மைலயான% ெதாைடய!ைடயதாக/ =ற ப9தலி, ெதாைடய,


கவ எற ெபயக ஒ! வபன/ உயன எப% . பைட நாள<ேல
ேவ6கட , அைத2 சா$த நா9 அனவர% ஆ@சியலி!$தன ெவப% ேபாத! .
இெபா:% ெதாைடமா எற ெபய கள/ேக வழ6வ% , ெதாைடமா
எ ப@ட ைடய மா@சிமி/க A%/ேகா@ைட அரச கள வபனராய!ப%
இ6 அறிய"பாலன. ேவ6கடமைலயலி!$% ஆத6க எற வள. இ*
வபனேனயாவ. இவைன/ கள<( ஆதிைரயனா எ Aலவ பாய பா@9/க
AறநாM"றி( உளன. அவ பாய,
‘எ$ைத வாழி யாத6க

எெனKச$ திறேபா நி"காணவேர

நின<யா மறப மற/6 காைல

எய யா/ைகய"ப3 ெபா:%

என<யா மறப மற/கெவ’

எ அ!ைமபா@ைட ேநா/6கா( யாவ ெநKUதா உ!காதி!/ ? ச6கநாள<(


வள6கிய அரச!& வள<ேயா!& பல இ* வபனரக( ேவ9 என<
இவக@2 சிறபாய ெபயரா இடதான ெவள<பட ேதாறிேனாைரேய இ6ேக
றிபடலாய"#. A(லிையப"றி எ9%/கா@ய ஒப% ேம"ேகாகள<( ஒறிெல
தா ‘கவ ேகாமா’ எற ெபயவ$%ள%. அஃ% இ(ைலேய( அவைன இ*வபன
என அறி$%ெகாவ% எ6ஙன ? இ*வா"றா( அறி$%ெகாளலாகாத பல இ!$தில எ#
எ6ஙன =ற3 ?

இன<, இவகள<( ‘தைரய’ எ ெபய!ைடயரா வளைம மி/க ஓ :வன


பைழய நாள<( இ!$தி!/கிறன. நாலயா( இவகைள ப"றிய றிA/க உளன.
அைவ,

‘ெப!தைரய ெப%வ$தV3

க!ைன2 ேசாறாவ’ (200)

‘ந(=$த/ க\ ெப!தைரயேர

ெசரவைர2 ெசறிரவாதா’ (296)

எபன இவ"றிலி!$%, இவக யாவ/ நறிய உணவள<% ேபா"றி வ$தவெரப% ,


எ(ைலயக$த ெச(வைடயா ெரப% வள6கா நி" , வஜயாலய எ
ேசாழமன கி.ப. 849( தKைசைய ப%2 ேசாழரா@சிைய நிைல நி#%,
தKைசய( மனரா ய!$ேதா தைரயேர எப சதிர/கார. இெபா:%
‘திய’ என வழ6 ேவ# வபன இ!ப , றி/கப@டவ கள
வபனேர எபத" ஆதரக உளன. ெச$தைல/ க(ெவ@( இவகள<(
ஒ!வைன/ றி%,
‘வ(ல/ேகா, தKைச/ேகா, கவ கவ, ெப! ப9 தைரய’ எ#
=றிய!/கிற%. இ/க(ெவ@9/க ெபாறி/கப@ட Nக, "றித
ப@ட6கைள3ைடய இரடாவ% ெப! ப9 தைரயனா( தி!/கா@9பள<ய ேம(
Aறள நியம எ ஊேல க@டப@ட படா ேகாயலிலி!$% இ%/ ெகா9
வரெப"றைவ. க(ெவ@( றிதி!பத"ேக"ப, வ(லதரச, தKைசராய, ெச பய
தைரய எ ப@டள கள லதவ தKைசய. , தKைசைய2 DB$த
இட6கள<. இெபா:% இ!/கிறன. க(ெவ@9 ேதாறி நியம எ ஊ. ,
அதைன2 DB$த ஊகள<. இ!ேபா! கள வபனேர. அறி3 க(ெவ@9(,
‘கவ’ எற ெபய ெவள<பட/ =றிய!பேத சாறா .

தி!வாள . இராகைவய6கா அவக தைரயைர ப"றி/ =றிய!ப% இ6


அறிய" பால%. அ%, ‘ நாலயா( தைரயைர ப"றி இரட6கள<(
றிப/க@9ள%. இேனா, ெதனா@( 7,8- O"றா9கள<( பரபல ெப"ற
கவ மரபனராவ. இ*வமிசதவ ச6க காலதிேலேய சி"றரசராக வள6கியவெரப%,
கவ ேகாமா A(லி, கவ ேகாமா ெதனவ எ ெபயக அகநாM"#
பய(வதனா( அறியப9 ’ எப%. (ெச$தமிB ெதாதி 13, ப/க – 273)

இ தைரயைர/ றி% பன! சிறி% ஆராயப9 .

இன<, பைழய தமிழ தலாேனா( கள லதவ எ* வப லட6வ எப% ப"றி
ேவ#ப@ட ெகாைகக உ9. இவகைள நாக வபன ெரன2 சில! , ேசாழ
வபனெரன2 சில! , ப(லவ வபன ெரன2 சில! =#வ. கனகசைப பைள
அவக நாக வபனெரன/ =றகிறன. இராமநாதAரதரச, மா@சிமி/க பா.
இராஜராேஜசவர ேச%பதி அவக கர$ைத தமிB2ச6கதி ஐ$தாவ% ஆ9 வழாவ(
தைலவகளாக எ:$த!ள</ =றிய வைரய( பவ!மா# கா@3ளாக;

‘ ேசாழக@ இேபா%ள மறவ, கள இ2சாதியா ேனாக நாக எற


ெபயேரா9 இ2ேசாழ ரா2சியைத ஆ@சி A$ததாக , அவகள< தைல நகராக தKைச,
தி!/ட$ைத, காவ` ப@டன இ*வட6கள<!$தனவாக சதிர வாயலாக
ெவள<யாகிற%.

ேமைம ெபா!$திய வா. ேகாபாலசாமி ரநாத இராசாள<யா அவக இ$திர லாதிப


ச6கதி நாகாவ% அ9 வழாவ( தைலவராக அம$% ெசத வைரய(
பவ!மா# =றி3ளன:
‘இ$நா@ைட யாட அரச ெப!ம/க& ேசாழைர/ கவ எனேவ டா/ட பன. ,
ெவ6காசாமி ரா* அவக& றிப@9ளாரக.

தி!வாளக ம. சீன<வாைசய6கா அவக, ‘ேசாழ சாதிய" களெர# , பாய


சாதிய( மறவெர# ஒ! சாரா ெகாைக’ எப.

(ெச$தமிB, ெதாதி -2 , ப/க –175)

வச ஏ. Xமி எ சதிர அறிஞ ‘Aராதன இ$திய சதிர ””””’ எ தம%
Oலி( ப(லவ வரலா# =#மிடேத கள வபனைர3 இைய$% =#கிறன.
அவ!ைரப%,

“ப(லவ யாவ? எ6கி!$% வ$தன? ெதனா@9 மனகள<( எ6ஙன தைலைம


ெயதின? எற ேகவக&/ இெபா9% த/க வைட யள<த( இயலா%. ‘ப(லவ’
எற ெபய ‘பக(வா’ எ ெபய!ட ெப! பா. ஒதி!பதா(, ப(லவ எப%
பக(வா எப% ஒேர ெபா!ளன எ# , ஆகேவ, ெதடனா@( காKசியலாட அரச
 ெப!சியா நா@( ேதாறியதாக ேவ9 எ# டா/ட பள V@9 , ஏைனய
ஆசியக& நிைன/கிறன. இ$த Oலி த" பதிப. இ/ெகாைக சயானதா
ய!/கலாெமன எ:த ேந$த%. ஆனா( இெபா:ைதய ஆரா2சி இ/ெகாைக அ*வள
சயானத ெற# கா@ வ@ட%. ெசைன மாகாணதி வடபாகதி( கி!@ணா,
ேகாதாவ யா# க@ இைடேயய!$த ெவ6கி நா@( வசித ஒ!வபனெரன2
ெசா(வேத ஏற/ைறய2 சயான ெகாைக ெயனலா . தமிB மனக&/
ப(லவ!/ இைடவடா பைகைம ேய"ப@!$த% , ப(லவர% ஆ@சி/@ப@ட நில
இனெதன இ# வைர உ#திப9த யாதி!ப% ப(லவ தமிழர(ல எபதைன/
கா@ நி"கிறன. ஆகேவ, ப(லவ ெதனா@9 மனைர ெவேற தம% ஆ@சிைய
தமிB நா@( நிைல நி#தி ய!த( ேவ9 , மகாரா@யைர ேபாேற ப(லவ!
ஒ! ெகாைள/ =@டதா, அ(ல% வபன எ# , அவகைள ேபாேற த6கள%
வலிைமயா( ேசாணா9 தலிய நா9கைள தம% ஆ@சி/ @ப9தினெர#
ெகாேவாமாய இ%வைரய" கிைட%ள ஆதார6க அதைன உ#திப9% ெமேற
நிைன/கிேற.

களகள< தைலவராகிய A%/ேகா@ைட மன த ைம ராஜப(லவ ெர# , பைழய அரச


வமிசதின ெர# ெசா(லி/ ெகாகிறன. ச வா(ட எலிய@ எபா களக
கலக/=@டதா( ஒ! வபன ெர#ம, ஆைம3 , அKசாைம3 , வர
V
உளவகெள# =#கிறா. சதிப ப(லவக& அவகைள ெயாதவகதா.
களக இ# வைரய. க!நாடக `மிய.ள ம/கைள அட/கியா9,
அவகள<டமி!$%. மகாரா@ய ெசள எற வவா6கி வ$த%ேபா( ஒ!வ3 வா6கி
வ$தி!/கிறன. ப(லவ! எதிகளாகிய தமிB மனகள< வலிைம/ேக"ப தம%
ஆ@சிைய நிைலநி#தி வ$தி!/கிறன எ# ந பேவய!/கிற%. கள, மறவ
இவக&ட பள< வபா! , உ:% பய9 ேவளாள" சில! தா6க ப(லவைர2
ேச$தவகெள# ெசா(லி/ ெகாகிறன. ப(லவேரா9 ெகாைள/ =@டதின ெர#
=றப9 இவக& தமிழ!/ ேப இ$நா@( வசி% வ$த ஒ! வபாைர2
ேசர$தவகளாய!/கலா ”

இன<, ேம( எ9%/கா@ய ெகாைக ஒ*ெவாறி. எ%ைண உைம ய!/கிற


ெதப% ப ஆரா2சியா( அறி$% ெகாளலா . கள நாகனதவ எ6
ெகாைகைய த"க ஆராேவா , நாக வரலா# , ெப!ைம3 னேர
=றி3ேளா . அவக ைகெதாழி( தலியவ"றி( எ*வள ேமைம யைட$தி!$தன
ெரப% பவ! கனகசைப பைளயவக ="றா( ந வள6 :

” நாகக பல [@ப ெதாழி(கள<( ெதள<வைட$ தி!$தேதா9, ெநத" ெதாழிலி( மி/க


திறைமயைட$தி!$தன கலி6க நா@லி!$% நாக இெதாழிலி( அைட$தி!$த AகB
ப"றி/ கலி6க எற ெசா(ேல தமிழி( %ணைய உண%வதாய"#. பா நா@
கீ ைழ/ கைரயலி!$த நாக இெதாழிலி( மிக ேம பாெடதி, %ண3 , மசிலி ெப!க
ஏ"#மதி ெசதன. இவக ெநத [@ப இைழகளாலான ஆைடக தமிழகளா( மிக
மதி/கப@9 , பற நா9கள<( ந ப தகாதவைல/ வறகப@9 வ$தன . நாகடமி!$த
தா ஆய எ:% வைதைய/ க"#/ ெகாடன அ% ப"றி இ"ைற/
வடெமாழிெய:தி" ேதவநாக எற ெபய வழ6கிற%.”

நாக ல% மகள<( ேபரழ வா$ேதாெரன மணேமகைல யா. , பற O(கள.


அறியப9கிற%. அவக சிவப/திய. ேம ப@டவெரப% நாககன<ய
சிவெப!மாைன `சி% வர ெப"றனெர# உைறI Aரண , பைழய
தி!வாைன/காப Aராண , ெச*வ$தி Aராண தலியன =#த( ெகா9
அறியலா .

நாக வரதி.
V ேம ப@டவெரப%, ேசாழ நாக எபா உைறIலி!$% அரUA$த
ேசாழகைள அபதியன<# ேபா/கி2 ேசாழ ரா@சிைய/ ைகப"றி/ெகாடனெர#
பைழய ஐேராபய ஆசியரான தாலமி எபவ =#வதா( அறியலா . ேசாழ
நாகெரபா ேசாழ! , நாக! வைரவா" கல$ததி" பற$த வழிேபா. எ# கனகசைப
பைள யவக க!% கிறன. பைழய நாள<( ேசாழக நாக லதி(
க(யாணKெச% ெகாண!/கிறன எப% ேத"ற . ெந9 /கிள<ெயற
ேசாழேவ$த நாக நா@டரசனாகிய வைளவண எபான% மக பdலிவைளைய
மண A$த ெசதி மணேமகைலய" =றப@!/கறி%. ெதாைடமா
இள$திைரயைன பய ெப! பாணா"#பைட3 கீ Bவ! பதி அவன% பறA
வரலா"ைற 3ண%கிற%.

‘இ!நில6 கட$த தி!ம# மாப

$நV வண Aற6கைட ய$நV

திைரத! மரப ரேவா ப(

மலதைல 3லக% மய கா/

ரச :6தாைன ^வ !&

இல6நV பரபன வைளமE / =#

வல A யன வைசநV6 சிறப

அ(ல% க$த அற A ெச6ேகா"

ப(ேவ" றிைரய”.

ந2சினாகின<ய இதி.ள ெசா"கைள/ ெகா9 =@ “^ேவ$த!& தைலைம


வா$ேதா , திfமாலி ப வ$ேதாமாகிய ேசாழ ய" பற$ேதா. கடலி
திைர ெகா9 வ$தைமயா( திைரய எ ெபயைர 3ைடயவ’ எ# ெபா! =றி, ‘
எறதனா( நாகப@ன%2 ேசாழ பல%வாரதா( நாகேலாகேத ெச#
நாககன<ைய Aண$த கால%, அவ, யா ெப"ற Aத(வைன எெசேவென"ெபா:%,
ெதாைடைய அைடயாளமாக/ க@/ கடலிேல வட அவ வ$% கைரேயறி அவ"
யா அரசைமைய எ%வ% நாடா@சி ெகா9பெல# ெவ =ற, அவ&
Aத(வைன அ6ஙன வர வட திைரத!தலி திைரய ென# ெபய ெப"ற கைத
=றினா.’ என ஓ வரலா# றி%ளா.

ெந9/கிள</ நாக மகளான பdலிவைள வயற# பற$ேதாேன இ*வள$திைரய


எ# சில =#வ. அவ ந2சினாகின<ய எ:தியைத உ#தியாக ேம"ெகாேட
அ6ஙன =#வ. ந2சினா/கின<ய! , மணேமகைலய( ‘ Aத(வ வfஉ ம(ல%
`6ெகா வாரா’ எ# சாரண ேசாழ// =றிய தாகள ெதாடைர 3@ெகாேடா,
அ%ப"றி வழ6கி வ$தெதா! கைதைய ேம"ெகாேடா, அ6ஙன எ:தினாராக( ேவ9 .
அவ,’ெதாைடைய அைடயாளமாக/ க@வட’ எறைமய, ெதாைடமா எற
ெபய காரண அ%ெவன நிைன$தாராக( ேவ9 .

இன<, ெப! பாணா"# பைடயக@ அவ =றியைர ெபா!$தா ெதப% கா@9% .


‘$நV வண Aற6கைடய$நV–திைரத! மரப ரேவா ப( ‘ எபத", ‘கட(
வணனாகிய தி!மாலி பவ$ேதா , கட( நV திைரயா( தரப@ட மரபைன3ைடய
உரேவா ஆகிய ேசாழன% வழி ேதாற(’ எபேத ேநய ெபா!ளா .
ந2சினா/கின<ய, இள$திைரய திைரயா( தரப@டவனாத( ேவ9 ெம6
ெகாைக3ைடயரா, அத"ேக"ப2 ெசா"கைள மா"றி நலி$% ெபா! =றின. திைரய
எப% ேசாழ/யேதா ெபயெரன/ ெகாள ேவ9 கனகசைபபைள யவக& ,
திைரய எ ெபயைர ேசாழ!/ேக உயதா/கிறன . ெதாைடமா எ
ெபய! ெதாைடைய அைடயாளமாக/ க@ வ@டைமயா( இள$திைரய/ வ$த
ெதப% ெபா!$தா%, அகநா"றி( ‘வைனநவ( யாைன வற"ேபா ெதாைட–
ேவ6கட ’ என வ$தி!ப% னேர கா@3ேளா , ெப! பாணா"றிேலேய
இள$திைரய ‘ ெதாைடேயா ம!க’ எ# =றப9கிறா. இஃெதா#ேம
இள$தைரய/ ேப ெதாைடயஎ வழ/ைம நி#த ேபாதியதா ..
இ*வா"றா( ெதாைடய எ ெபய காKசி, தி!ேவ6கட தலியவ"ைற
தனகேத 3ைடயெதா! நா@ேல ெதா# ெதா@9 ஆ@சி A$த ஓ வபனைர/
றிபெதபேத ேத"ற . இள$திைரயானவ, ேசாழெனா!வ ெதாைடய மகைள
மண$% ெப"ற Aத(வ எ# , அவேன தாவழி 3ைமயா( ெதாைட நா@9/
அரசனாயனா என# தாவழியா" ெதாைடமா எ ெபய! , த$ைத வழியா(
திைரய எ ெபய! அவ/ எதின எ# ேகாட( ேவ9 . இன<,
இெதாைடய! காKசியலி!$% அரU A$தி!/கிறன. ப(லவ! காKசியலி!$%
ஆ@சி நடதி3ள. ஆகலி இ*வ!வ! ெவ*ேவ# வபனரா? ஒேர வபனரா? என
ஆராய ேவய!/கிற%.

ப(லவ வட/ேக ெப!சியாவலி!$% வ$தவெரன சதிர/காரக ெசா(லி


வ$தி!/கிறன இெபா:% சில அ/ெகாைகைய மா"றி3 வ!கிறன இவக
ப(லவ ெதா#ெதா@9 இ$நா@டவேரென %ண$%ைரயாவ , இ$நா@னராக
ய!/கலா என க!%கிறன . ெதாைடமா எ ெபய ெகாப"றி வ$தெத#
=றப9தலாய .ப(லவ எபத" தள<ெரப% ெபா!ளாகலா இ*வ!
ெபய! ஒ!வைர/ றி/ ஒ! ெபா!&ளனேவ என2 சில க!%கிறன.
ப(லவ/ வழ6 ேபாதரச எ ெபய! இெபா!ளேத ெயகினறன.
காKசியலாட ெதாைடமா இள$திைரயைன3 ேசாழ ககாலைன3
உ!திர6கணனா என Aலவ பாய!தலா( இள$திைரய கி.ப. த(
O"றா இ#திய( இ!$ேதா என ெததலா , அத" A ப(லவ ெசதி
ெயா# ேக@/கபடாைமயா இள$திைரயன% வழிய( வ$ேதாேர ப(லவ எ#
சில க!%கிறன. இவக, ப(லவராயனா ேசாழ/ தம/ ஏ"ப@ட பைகைம
ப"றிேய த ைம ேவ# ப%/ெகாள நிைன$%, தம/ பார%வாச ேகாதிரைத/
க"ப%/ ெகாடன எப. ப(லவ ெப!சியாவலி!$% வ$ேதாெரன =#பவ!/
ஆதாரமாக ள% சில வடெமாழி Aராணவதிகாச6கள<( காண ப9 பக(வா எ
பதமா . அ2ெசா(ேல ப(லவ என தி%தி!/ எப% அவக க!%. ப(லவ
இனகாலதி( இனவடதி!$% இ*வழியாக இ*வடைத யைட$தனெரப% ேவ#பல
ேம"ேகாகளா( உ#தி ப9தெப"ற பப"றி ெத"ேக காKசிைய தைலநகராக/
ெக9 ஆட வபன ெபயராய ப(லவ எப% பக(வா எபத திA எ#
ெகாள( சிறி% ெபா!$தா%.

வச ஏ. Xமி எபா! , வா(ட எலிய@ எபா! ப(லவ ேகாதாவ யா#க@


இைடய.ளதான ெவ6கி நா@( இ!$ேதாராகலா என/ க!%கிறன

ப(லவைரப"றி தன<O( எ:திய3ள A%2ேசயலி!/ Aெராபச ஜி.ேஜ. %b(


எபா! , ப(லவ ஆ$திர நா@லி!$ேதாராகலாெம# , ப(லவ இ!=றா ப$%
ஆ$திரநா@. , தமிB நா@. அரU A$தனெரப% ெபா!$% எ# இ6ஙன
க!%கிறனேர யறி ெப!சியா தலிய இட6கள<லி!$% வ$ெதாெரன/ =றவ(ைல.
ப(லவர% தைம ப@டண காKசி எப% , அவக ஆ$திர நா@9ட
ெதாைடமடலைதய ஒேர காலதி( ஆ!/கினறன ெரப% சதிரதி(
ந வள/கமா .

இன<, இவகைள/ றி% எம% ஆரா2சிய" Aலப@ட வ"ைற இ6ேக கா@9% . காKசி
தலிய இட6க&ள பதி A அ!வா நா9 என வழ6கப@ட%. அ6கி!$ேதா
அ!வாள எனப@டன. அ$நா9 தமிழகதி பதிேய யாகலி அ!வாள! தமிழேர
ெயப% =றாேத அைம3 . அ!வாளைர நாகெரபா ெகாைக3 னேர
கா@டப@ட% இவ!ட, ஆ$திர! , க!நாட! தமிB ^ேவ$த/
பைகயாய!$தைமயாேல’ வ9கர!வாள வா க!நாட …..#காரறிைடயா’ எ#
இழிதிட ப@டன. ேசாழ ககால அ!வாளைர ெவற% ெத$தேத. அ!வா நா9
ெதாைட நா@ கணதாகலி அ$நா@ைன A ஆேடா என ப@ட
ெதாைடய எபா! அ!வாள! ஓனதவெர# க!தலா . பைழய நாள<(
இவக ‘ மெப# மரபஏேனா’ என , ‘#நில மன என =றப@9 வ$தன.
‘வ(. ேவ.6 கழ.6 கண3$

தா! மார$ ேத! வா&

மெப# மரப ஏேனா/ ய’

எ மரபய" Dதிர ,

‘மெப# மரப ஏேனாெரனப9வா அரU ெப#மரப" #நில மன என/ ெகாக.


அைவ ெப! பாணா"#& காணப9 ’ எ அதைர3 இ*ைம
ெதபனவா . கி.ப. த( O"றா A ெதாைட நா@ ஆ@சி3 ,
நிைலைம3 எப ய!$தனெவ# வள/கமாக அறித" இடமி(ைல. ககா"
ெப!வளவ காலதிலி!$% அ% ந(ல நிலைம யைட$% வ@டெத# ெகாளலா .
ககால காKசி பதிைய வபட வதைமதன எப%.

நாக ப(லவ ேசாழ! , கள!

‘எ# ளவ$ நககலி 3கதி

லில6 ேவ"க கா"ெப! வளேதா

வறி ற"Aலி யைமயாம( வைரேம(

ைவ/க ேவேவா றன/கித வளைம

ெச# ேவட க9ைர ெசய

தி!$% காதநா @பட வ%/

# ேபா.மா மதி(Aைட ேபா/கி/

ய !தின ெகாைகய வள6 ’

எ# ெபய Aராண =#தலா( ெவள<யாகிற%. ககாலைன ய9% ெதாைடமா


இள$திைரய காKசியலி!$% ஆ@சி A$ேதானாவ. அவன@சிய ெப!ைமைய,
‘ைகெபா!ெவள6 களேவா வாB/ைக/

ெகாேயா றவ க3ைட வயAல

உ! ரறா தர$ தபா

கா@9 மா #க ெசயா’

எ# ,

‘ைறேவ 9ந/6 ைறேவ 9ந/

ேவ9ப ேவ9ப ேவன/ க!ள<

யைடெத$ %ண! மி!g கா@சி/

ெகாைட/கட ன<#த = பா ள

%!ப( U"றேமா !$ேதா’

எ# , பறவா# ெப! பாணா"#பைட =#த( ெகா9 அறியலா .


இள$திைரய/2 சில தைலைள ப வ$ேதாேர சில ஆ$திர நா@. , சில
காKசிய.மாக இ!$% ப(லவ எ ெபய!டஆ@சி A$ேதாராத( ேவ9 ,
ெதாைட நா@9/ ப(லவ எப% ஒ! ெபய, அ%ப"றிேய ெதாைடய, ப(லவ
ெரனப@டன. இெபயர/& , ப(லவ/ வழ6 காடவ, கா9ெவ@ ெயன
ெபயக& , அ$நா9 A காடட$ததா இ!$தி!/கேவ9 ெம# க!த2 ெசகிறன.
ெதாைடய அ(ல% ெதாைடமா எ ெப! , ப(லவ எ ெபய! ,
ஒ!வபனைரேய றிபன எபதி( எ%ைண3 ஐயமி(ைல.

தி!ம6ைகயாBவா பல பா@9/கள<( ப(லவைர/ றிதி!/கிறன

அவ"# அ@டAயகர பதிகதி(,

‘மனவ ெறாைடய ேகா வண6

நV மாைல ைவரேமக


தவலி தAகB DB$த க2சி

ய@ட Aயகர தாதிதைன’

எ# ,

தி!வர6கபதி/கதி(,

‘%ள6 நV யரசத6 சி(

ெதாைடமனவ

எ# ஓ ப(லவைன ெதாைட மன என பாய!/கிறன.

வைட நகரதிப , த" ேலா%6க2 ேசாழைடய ம$திரதைலவம ஆகிய


க!ணாகர ெதாைடமாைன,

‘ப(லவேகா வைடேவ$த’

எ# ெசய6ெகாடா பரணய", =#கிறன, ப(லவ ெதாைடய எ ெபயக


ஒேர மரபனைர/ றிபன எபத" இவ"றி ேவெறன சா# ேவ9 .

க( ெவ@9/கள<. ப(லவைர ெதாைடய எ# றிதி!/கிற%. தளவாM/


க(ெவ@( ஒ! ப(லவ ‘ெதாைடய தாேவ$த’ எ# =றப9கிறா.

‘மைறெமாழி$தப மரப வ$த லதிலக வைட நகரரசேன’ எ# பரண =#வ%


ப(லவ அ(ல% ெதாைடய பA அரச வபனராக/ ெகாள ப@9 வ$தைம/2
சாறா .

கி.ப.4- O"றா9 த( 9- O"றா இைட/ கால வைரய( ப(லவரா@சி மிக


ேமைமயைட$தி!$த%. அ/ காலததி( ேசாழக ப(லவ// கீ ேழ சி"றரசராய!$தன.
ப(லவ( AகB ெப"ற மன பல!$தன. ப(லவ காலதி( சி"ப உ$த நிைலய(
இ!$த%ேபா( ேவ# காலதி( இ!$ததி(ைல அவகள<" சில சிறி% கால சமண,
ெபளத மத6கைள த:வய!ப , ெப! பாேலா ைசவராகேவா ைவணவராகேவா
இ!$% வ$தன. அவக க@ய ேகாய(க& பல. ெபய Aராணதி" =றப@ட
தி!ெதாடகள<( ப(லவ பல!/கிறன. ைசவசமய ரவக& , ஆBவக&
அ/காலதி(தா ேதாறி வள6கின. சமய/ ரவ! , ஆBவா! Aகழ$% பா9
ெப!ைம3 ப(லவ ெப"றி!$தன. இதைகயாைரேயா ஒ! ெகாைள/ =@டதா
என2 சில க!%வ% ! இ% கா# =றியவ"றிலி!$% ப(லவ ெரபா ெதா# ெதா@9
ெதாைட நா@ லி!$%வ$த ெதாைடயேர! எப% வள/கமா . அவ வட/கிலி!$%
வ$ேதா ெரபத"2 சில =# ேவ# காரணற6க:

ப(லவ/க தலி( அள<த ெசA ப@டய6க பராகி!ததி. , வடெமாழிய.


இ!ப% , அவக பார%வாச ேகாதிரைத2 ேச$தவெர# , ேவவக
A$தனெர# =றப9த. ஆ .

ப@டய6க எ6ேகா சில சி"iகள<. , கா9கள<. , நிலதி கீ : இ!$% இ6ஙன


அகப@டைவ. அைவ"றி. கிைட% வ@டன எ# எ6ஙன =ற3 ? அறி3
தமிB வழ6காத ெத.6 நா@ைட அவக ைகப"றி ஆடெபா:% அ6ேக அள<த
ப@டய6க தமிழி( எப இ!/க/=9 ? தமிழராய!$ேதா பராகி!ததி( சாசன
அள<தி!/க யா ெதறா(, பராகி!த அ(ல% வடெமாழிேய பயனறவ பA
எ6ஙன தமிழராகி தமிழிேல சாசன அள<தி!த( =9 ? இதனாேல அ/காரண
அ%ைண உ#தியைடத எப% ேதா#

அவ பார%வாச ேகாதிரைத2 ேச$தவ ெர# ெசா(வ% காரண ஆகலா , என<,


தமிB ேவ$தக Dய மரபனெர# , ச$திர மரபனெர# =றப9வத" யா%
ெசா(வ%? ேசாழகேளா9 மா#ப@!$ ேதா! , ஆ$திர நா@ைட3 ைகப"றி
ஆேடா!ம, எணற$த பராணகைளத தமிழகதி" ேய"றிஅவக@ எணைற$த
தான6கைள அள<ேதா! ஆகிய ப(லவ, த ைம அUவதாம வழிய( வ$ேதா எ#
பார%வாச ேகாதிரதின எ# =றி/ெகாவதி( வயெபைன? ப(லவர% மரப
வரலா# நாளைடவ( வ$% வ$தி!பைத சாசன6க வள/மேறா?

அவக ேவ(வ Aறி$த%தா எ6ஙன காரணமா ? தமிB ^ேவ$த! எணற$த


ேவவக ெசதி!தைல ச6கO(களா( அறியலா . பய ப(யாக சாைல
%/9மி ெப!வ:தி எ ெபயேர அதைன வள/ அவைன பாய ெந@ைமயா
எற Aலவ! ‘நிட எதி% ேதா"ெறாழி$த பைகவ பலேரா, நV ேவவ Aறி$த கள
பலேவா’ எ# =#கிறா இ*வா"றா( ப(லவ வட/கிலி!$% வ$ேதா எபா
அத"/ =# காரண ஒேற தி@ப ைடத ெறப% வள6கா நி" .
ப(லவர% ஆதி ஊைறவட ெதாைட நாேட எபதைன ம#/க/ த$த ேவ# ஆதரக
கிைட/ ேம( அவ மணேமகைலய( =றப@ட% தமிB நா@ைட ய9%
ெத"கி.ள%மாகிய மணப(லவ எ தVவன<# வ$ேதா என/ க!த(
ெபா!தைடதா .

இன< கள வபனைர ப(லவ வழியன எபத" பல ெபா!த6க&ளன.


அவ"றிைன இ6ேக கா@9% . ப(லவ ெதாைடய என ெபயக ஒேர வபனைர
றிபன ெவ# வள/கப@ட% . காடவ, ேசதிப, கா9ெவ@ எ ெபயக&
ப(லவ!/ உயைவ. தி!ெதாடகள<( ஒ!வாராகிய ஐயக காடவேகா
நாயநாைர

‘பதி/கட( ஐயகளாகிற ந ப(லேவ’

எ# தி!ெதாட தி!வ$தாதி3 ;

‘ைவய நிகB ப(லவ த6 லமரப வழிேதாறி’

என ,

‘கன<மதி( DBகாKசி காடவ ைரயகளா’

என ெபயAராண =#கிறன

Uழ"சி6க நாயனாைர,

‘கட( DB$த உலெகலா6 கா/கிற ெப!மா

காடவேகா கழ" சி6க’

எ# தி!ெதாட ெதாைக3 ;

‘ப(லவலத வ$தா’

எ# ெபயAராண =#கிறன.


தி!ைனபா நா@9/க2 ேசதி நா9 எப% ஒ! ெபய. ெமெபா!ணாயனா
Aராணதி( ,

‘ேசதிநனா@9 நV9 தி!/ேகாவa’

எ# =றப@9ள%. ேசதிநா9 ஆடைமப"றி ப(லவ ேசதிபேகாஎன ப9வ.

கா9ெவ@ எப% ப(லவர% ெபயராக2 சாசன6கள<( வ!கிற%. ‘கா9 ெவ@ தமிB


ேபரைரய’ எ# க(ெவ@" காணப9வதிலி!$% இெபயஅரசர/யெதப%
வள6 .

பைழய தி!வைளயாட" Aராணதிலி!$% கீ ேழ கா@யள ஒ! சதிரதா. இ%


வள6க .

‘சிவப/திய( ேம ப@டவ மி/க AகBவா$ேதா ஆகிய கா9 ெவ@ ெய ஓ


தைலவ ம%ைரய"ெசா/கலி6க ெப!மாைன பணத"2 ெச# ைவையயா"றி
வடகைரைய அைட$தா. அெபா:% பாய நா" Aரத மதி" கதைவ3 , சாதித
திைரய@9, அவட பைடெய9/க யறா. ைவைய3 ெப!கிவ@ட%.
இ$நிைலைமய( சிவபரானானவ கா9 ெவ@ய அA/ இர6கி, நள<ரவ( வட/
மதி( வாயைல % வ$%, ஓ இய$திரதா( அவைனயா"றிெதகைரய( ஏ"#
வ%, மதி( இத வழியாக/ ெகா9 ெச#, இ!ைள ெவள<தா/கி, அவ/2 ேசாதி
வமானைத3 , தா தம% ஒப"ற தி!!வைத3 கா@ய!ள, அவன க9ேபா"றி
மன!கி நிறா. நிறவ ப ெப!மான% க@டைளயா( வயேன ம%ைரைய
வ@9ேபா வட, ஆலவாயகளா! மதிைல A%ப% தம% இடபவல2சிைனய@9
பாய// கனவேல அறிவத!ள<னா’ எப% கைத2 U!/க . இதி( U@3ள
ேதாறைல ஓ ேசாழ எ# கட பவனAராண தலியன =#கிறன. பரKேசாதி
ன<வ தி!வைளயாட"Aராண இவைன2 ேசாழ எ# =றி க2சிய(
இ!$தவனாக ெதவ/கிற%. வரலா"#ைம அறிய வழிய(லாத நிைலைமய( Aராண
ஆசியக இவைன2 ேசாழென# க!தின ேபா. ? ேமெல றிப@ட ெபயக
(ெதாைடமா, ப(லவராய, பாடவராய, ேசதிராய, கா9 ெவ@) எ(லா கள
வபனர/ வழ6 கிைளெபய அ(ல% ப@ட6களாக உளன. வாைடயா
(வைடயா) என ப@ட வைட ேவ$தனாகிய க!ணாகர ெதாைடமா
வழியனஎபைத/ கா@9 . இவக&/வழ6 ப@ட ெபயகேள(லா
இ$Oலி#திய( ெதா%/ க@டப@9ளன. ஒ*ெவா! ெபயைன3 ைடயா
ப"பலjகள<( இ!$தலா( அ*jகைள அ6ேக றிப% மிைகயா .

இன<, தைரய எபா கள வபனெரன ேபா கா@டப@ட%. தைரய


எ ெபய தலி( ப(லவ/ உயதா பப அவ கீ B ஆட சி"றரச/
வ$தெதன2 சில க!தி3ளன. த( மேக$திரவம, த" பரேம2Uரவம எற
ப(லவ ேவ$தக@ ைறேய பகாப9. ெப! ப9 (ப9 = இ) எற
ப@ட6கஉளன. தைரய/ இெபய வழ/9 எபதைன ெப! ப9
தைரய எ ெபய கா@9 . A%/ேகா@ைட நா@.ள தி!ெமயதி(
‘வேட(வ9’ எ ெபய!ள தைரய ஏக ெவ@9 வதி!/கிறன. ந$தி/
கல பகதி( ந$திவம ப(லவ ‘வேட( வ9’ எ# =றப9கிறன .இ6ஙன பல
ெபயக ஒதி!ப% தைரய! பா(லவ வபனேர ெய# கா@9 .
காKசியலி!$% ஆட ேபரரசகளாய ப(லவக த இனதவைரேய தKைச தலிய
இட6கள<( அரசா& ப ெசதி!$தனெரப% ெபா!தமா . இ% கா#
=றியவ"றிலி!$% களக ப(லவ வகபன அதாவ% ப(லவ ஒ! கிைள எப%
ெபறப9 . ெபயக ஒதி!ப% ெகா9 இவக ப(லவ வபனெரன( ெபா!$தா%
என<, ெபயகேள யறி வரலா#க& ஒதி!த( இதி( பலவட% காணப9 .
ப(லவர(ல எபத"ேகா யா% காரண இ(ைலெயக.

கள வபனராகிய A%/ேகா@ைட அரச பர பைரயன ெதாைடமடலதிலி!$%


வ$த ப(லவ எனேவ A%/ேகா@ைட2 சத =#கிற%. வச எ. Xமி
தலிேயா! அ6ஙனேம க!தி3ளாெரப% A கா@ட ப@ட%. தி!வாள ப..
சீன<வாைசய6கா அவக தா எ:தி3ள ப(லவ சததி(, ( நா A ம#%ள)
சில காரண6கைளெய9%/ கா@ ப(லவ களனதின<ன<# உதிதவராகாத
என/ =றினேர , ப ப(லவ தமிழராகிவ@டாெர# =றி வ$%, தம% Oைல
/மிடதி( ‘ஒ! ெத.6 ப(லவ/ கிைளயா 17- O"றா( ெதாைடமா
எ# ப(லவ ராஜா எ# ப@ட%ட A%/ேகா@ைட அரசரானா. இேபா%
A%/ேகா@ைட அரசேர ப(லவல மன!ைடய Aகைழ நிைல நி#தி ஆகிறா’ எ#
றிதி!/கிறன. இ6ஙன பல க!% இ/ெகாைகைய ஆதபனவாகேவ3ளன.

இன<, A%/ேகா@ைட மகராஜா காேலஜி( தைலவராக இ!$த தி!வாள ெவ.


இராதாகி!@ைனய அவக எ:திய A%/ேகா@ைட2 சததிலி!$% , க(ெவ@9
தலியவ"றிலி!$% களகைள ப"றி அறியப9கிற பல அறிய ெசதிகைள இ6ேக
ெதா%/ கா@9ேவா .
“பா நா@" , ேசாழ நா@" இைடய.ள பதி பறி நா9 எனப@ட%.
இ$நா@( தலி( இ!$தவ ேவ9வ. ப # ப வ$தன. அவ/ப ெவளாள
வ$தன. பறி நா@ ஒ! பதி பாய ஆ@சிய கீ : , ம"ெற! பதி ேசாழ
ஆ@சிய கீ : இ!$தன. காராள ெவளாள கி.ப. த( O"றா ேப ேசாழ
ேதயதி" ேயறி வ@டன. அவக த6க உழ ெதாழிலா( ஏ"பார% வ#ைமைய
ேபா/கி, அரச" ெபா! ெப!/கினாக. ^ேவ$த!/@ப@92 ெச(வகளா
இ!$தி!/கிறன. ேசர ேசாழ பாயக ெவளாள லதவெர#
கானகசைபபைள யவக =#வ% தவ#. ஆெதாைட2 ச/கரவதி காKசியலி!$%
ெவளாளகைள2 ேசாணா@ட( ேய"றின எ# , பாய உ/கிரெப!வ:தி கீ B/
காKசியலி!$% நா"பெதாணாயர ேவளாகைள பா நா@" ேய"றின
எ# ெத/கN, Uபரமணயேவளா எபாட உள ஒ! ஒைல2Uவய(
றிதி!/தகிற%. # பைர %ரதிய% ெவளாள த6கைள நிலதைலவராக2
ெச%ெகா!/க ெவ9 . ெவளாளைர ப"றிய சாசன6கெள(லா அவகைள
‘நிலதரU’ எேற றிப9கிறன. ேசாழ பாயைரேபா( யரசாக இ(லாைம
ப"றிேய நிலதரU எ# றிப@ட!/கேவ9 . ெந96கால ெவளாள நலதி.
பலதி. மி/ வாழ$தன. அத ப, ேகானாடான% ச மதிராய கட பராய,
மா&வராய, ெகா6ராய, கலி6கராய, அ2Uதராய, மதராய எற தைலவகள<ட
கீ Bப@!$த%.

கானா@9ெவளாள/ ேகானா@9 ஒள<I ெவளாள/ பைக 3டாகி அவக


த6க த6க@ %ைணயாக இராேச$திர ம6கல நா@லி!$% O"#/கண/கான
களட6கிய மறவகைள/ ெகா9 வ$தன என ஒ! ஓைல2 Uவய( காணப9கிற%.

ெந@ராச பாய இ!O# மறவ கைள/ ெகா9 ேபா த பைகவைன


ெவ#, ப அவக@ நில6க அள<% ‘மறவ ம%ைர’ எ ேகா@ைட3 க@/
ெகா9தா. இவ ஒ! மறவ மகைள/ க(யாணK ெச% ெகா9, இவ/பற$த
கிைள/ ஏ: கிராம6க ெகா9தன. ெவளாள த6க உைமகைள ம%ைர
ேதவ/ வ@9 வ@டன.

களகைள றி% அகநாM"#2 ெச3@க வவாக/ =#கிறன. தி!ேவ6கட


மைலய( வசிேதா! ., அKசா ெநKU பைடதவ!மாகிய இவக ‘கவ ெப!மக
ெதன’ எற பாயனா( ெதனா@" அைழ/கப@டன என ேதா#கிற%.
A%/ேகா@ைட/ வடகீ Bபா.ள வச6கி
V (மE ெச6கள) நா@( இவக தைலைம
வகிதி!$தன. இவகள<( பல அரசகேளா9 ச ப$த ப@!/கிறன. நாராயண
ேபரரU ம/க எ# , பைடதைலவ எ# , த$திமா எ# , கத எ# களக
அைழ/க ப@டன.

கள வபன ேமேம( ஆதி/க ெப"றன. அவகள<ட நில6க ஒபவ/கப@டன.


ேகாய" ெசா%/கைள/ காபா"#மா# ேவ/ ெகாளப@டன. ேகானா@9
ெவளாள/ கானா@9 ெவளாள!/ ஏ"ப@ட சைடகள<( களக
இ!திறதா/ உதவ A$தன. வாணாதி ராய/ ம"ைற/ காகாத
ெவளாள/ உடாகிய சைடய( வச6கி
V நா@9/ களக ெவளாளகைள2
Dைர/ வைரய( ஓ@9 வ%, ஏ:பரA/கைள2 சிைறப% வாணாதிராய 
ெகா9வ$% வ@டன. பA இவகைள2 சிவ$ெத:$த ப(லவராயட ெகா9
ேபாயன. ப(லவராய ேகானா@9 பரA/கைள/ =ப@9, இன< நV6க களகேளா9
மாம ம!மக ேபால வாழேவ9ெமற =றி, களக&/ 530 கல ெந(. , 550
ெபா ெவளாள ெகா9/ ப தVA அள<தா.

ெவளா"றி வழ/கி.ள ேகானாடான% உைறI/ ="ற , ஒள<I/="ற , உறN


="ற என ^# ="ற6களாக ெவளா"றி ெத"கி.ள கானாடான% மிழைல/
="ற , அதழி/ ="ற என இர9 ="ற6களாக ப/க ப@!$தன.
இ/="ற6கைள 10,11-வ% O"றா9கள<( அைரய அ(ல% நாடாவா எ
தைலவக ஆ9 வ$தனெர# க(ெவ@9கள<லி!$% ெதகிற%. ேகாபநாதரா*
அவக ெசா(.கிறப இெபா:% இ*வைகயன சி"சி( இட6கள<( இ!த(
அறியலா .

அைரயகள<( அவக இ!$த இட ப"றி, U!/கா/ றி2சிராய வாணாதிராய


(வாணாதிராய ேகா@ைட), கட பராய (Aலவய( அரச), ஆல6 நா@9 இர9வைக
அைரய, அ Aேகாய( ஐ$% வ@டைரய,
V இ! பாலி யைரயராகிய கடார தைரய,
ேலா%6கேசாழதைரய, (ைறI அரச) என பல பக இ!$தன. ேசாழ,
பாயகள< அதிகார இ*வட6கள<( மிதி3 பரவவ(ைலெயன ெதகிற%.
அ/காலதி( வலிமி/கவ ெசவன ெவ(லா சயானைவேய ஒ! தைலவ
பலளவனாய தன% அதிகாரைத2 ெச.தி/ ெகாேடய!/கலா . ஒ!
க(ெவ@( ஐ$% கிராம/ க ஒ# =/ கா6ெகய எற ஒ! தைவைன மE @9
தைவனாக/ ெகா9 வ$த ெசதி ெசா(ல ப@!/கிற%. சில வாணதிராயெர# ,
மகாபலி ேகாதிரைத2 ேச$தவகெள# ெசா(லிய!/கிற%.
கி.ப.14- O"றா ெதாட/கதி( மலி/காப (மாலி/க`) தலிய மக மதிய
ெதனா@ ேம" பைடெய9%/ ேகாய(கைள இ% பல ெகா9ைம வைளதன.
அெபா:% ம/கெள(லா! அைரயகைள2 சர A$% ஊ/காவைல அவகள<ட
ஒAவ/கேவ அவக அைனவைர3 பா%காதன எ# க( ெவ@9/களா( ெதகிற%.
க&/ உடா வழ/கைள3 அைரயகேள வசா% தVபள<% வ$தன.
அத"காக அரU U$தர எற ஒ! வ அவகளா( வா6கப@9 வ$த%. அரU U$தர
எப% வைள3 ெபா!க எ(லா"றி. ஒ!ப6ைக அைரய!// ெகா9ப%.
இவகள<( Dைர/ அைரயக 300வ!ட6க வைரய( ஆ9 ெகா!$தனெர#
ெதகிற%. அைரயக&/ அரU எ# , நாடாவா எ# ப@ட9. அைரயகள<"
பல ேதவ எற ப@ட ததி!$தன.

அற$தா6கிய( அரU ெச.திய ெதாைடமாக&/ , 17 O"றா(


A%/ேகா@ைடய( இ!$த ெதாைடமாக&/ ெதாடA Aலபடவ(ைல. அற$தா6கி
ெதாைடமாகைளப"றி கி.ப.1426( தா தலி( ெதகிற%. ெபான பல நாத
ெதாைடமா (கி.ப.1514—1567) மிக வலி3 . ெச(வா/ ளவென# ெதகிற%.
இவ இல6ைகைய ஏ:நாள<( ெவறதாக2 ெசா(லப9கிற%. பாைளய/கார எேபா
ேவ# ேவ# ததி3ைடய பைடதைலவராவ. இவகள<" சில பைழய அரசகள<
வழியன அ(ல% அைம2ச தலாேனா வழியன எ# ெசா(கிறன. இவகள<
ேனா அரசகள<டமி!$%, அவகள% மதிைப/ காபா"றியத"ேகா, தா A$த
நறி/ மாறாகேவா, ப@டாளைத ைவ%/ெகாளேவா ெப! நில6கைள இனாமாக
ெப"றி!/கிறன. பாைளய/கார! நிலவ வா6கி3 கிராம6கைள பா%கா%
வ$தன.

கி.ப.1378- ஆ9/ பன இ*வட6கள<( ப(லவராயகக அைரய எ ெபய!ட


இ!$தன. இவக பனா வைர ளN தா.காவ.ள வ:N. ,
ெப!6கl. தைலவகளாக இ!$தன. ெதாைட மடலைத2 ேசாழக
ெவ#வ@ட பA ப(லவரா@சி / வ$தைமய ப(லவ கிைளக ேசாழட
பைடதைலவராக , அைம2சராக இ6ஙன அைம$தன. கலி6க% பரணய"
ெசா(லப@ட க!ணாகர ெதாைடமா அவகள<( ஒ!வ. க(ெவ@ட/கைள ஆரா3
இ$திய அதிகாயான ெவ6ைகயா அவக ெசா(.கிறப வ:Nலி!$%
ப(லவராயக ப(லவ 9 பதி" எ@ய உறவாய!/கால . தKசாj!// கிழ/ேக
எ@9 நாழிைக வழிய.ள வ:Nலி!$% ப(லவராயக ெத"ேக A"ப@டதாக ஒ!
வரலா# உ9. சிவ$ெத:$த தி!மைலராய ப(லவராயெரப பாயகைள
பா%காதவெர# தி!நாரண ளதி.ள 1539- ஆ9/ க(ெவ@(
ெசா(லிய!/கிற%. ^# அ(ல% நாக பா(லவராய அரசக காகாத ெவளாள
காலதி( இ!$தனராக ஆதரக =#கிறன.
வள! ……….(1)

பா நா@டரசனான உ/கிரவரV பாய மன ஏ: ஆ9க ெதாைட மடலதி(


ேவ6கடாசல ப(லவராயைரஅைழ% வ!த"ெபா!@9/ காதி!$ததாக , ப
அவ!தவைய/ ெகா9 ேச%பதி ந$தி மறவைனெவறதாக , அத ெபா!@9
பாய ெபானமராவதி ப/கதி( அவ/ நில6க ெகா9ததறி,’ அரசன<
ம!மக’ எற ப@ட , ஒ! அரமைன3 த$ததாகவ ெசA ப@டயதி(
ெசா(லிய!/கிற%. ெதாைடமா ச/கரவதி ெய# ப@ட ெப"ற ெதாைடமா
ப(லவராய!ட வ$ெதனெனன , அவ/ அபேகாவலி( நில6க அள</கப@டன
என ெசா(லப9கிற%.

கி.ப.1387-( வ:N ப(லவராயக தி!/ேகாகரண எனமிடதி( த!ம


ெசதி!ப% ெதகிற%. க( ெவ@( ‘இராmய பணய!ளைகய(,

எ# வ!வதா( இவக அரசெரேற ெசா(லப@டனெரப% வள6 . கி.ப.1312-(


ஒ! ப(லவராய ஆரணப@ய.ள கட&/ நில6கள வ@டைம Aலனாகிற%.
வ:N ப(லவராயக த6க அைடயாளமாக ‘ப(லவ ள ’ எற வாவ3 ,
ப(லவ ப எற அளக!வ3 உடா/கிய!/கிறன. இெபா:% தசரா வழாவ(
அசி அளபத" இ ப க!வயாக வ!/கிற%. ப(லவ ள என ஒ#
A%/ேகா@ைட/ நா நாழிைக வழிய.ள ெபI எனமிடதி( இ!/கிற%.
வ:N( அழி$%ேபான ேகா@ைடக உளன.

ப(லவராயகள<( , ேகாேன ப(லவராய, மாKேசாைல ப(லவராய, அ2Uதப


ப(லவராய, இைளயெப!மா ப(லவராய, ஆைடய ப(லவராய, க$தப ப(லவராய,
ம(லப ப(லவராய, சிவ$ெத:$த ப(லவராய எற ெபயக காணப9கிறன.

Aலி/ ெகா3 , மE ெகாய , ெவைட3 , ஆ#கா"சி6காதன , ஆதி மாைல3


ப(லவராயக உைடயராய!$தன. Aலி/ெகா காKசிப(லவர% ெதாடைப/
கா@9கிற%. மE ெகா பாயகைள ேதா(வயலி$% காபா"றியப ததி!/கலா .
ேசாழ!/ய ஆதிமாைல Dய!ப% இவக ேசாழகள< சாA ெப"றி!/கலா
எபதைன/ கா@9கிற%.

A%/ேகா@ைட, கடேகா@ைட, க(லா/ேகா@ைட தலிய வ"றி தைலவக


உதிரதா. , க(யாண6கள<னா. ச ப$தைடயராவ. இவக பைடவரராக ,
V
தைலவகளாக இ!$தன. தன<தன<யாக த6க&/ இரா2சிய
ஏ"ப9தி/ெகாடன.

தி!2சிராபள<ைய மக மதிய "#ைக ய@டெபா:% களக வ$% தா/கி


மக மதியைர அKச2 ெசதன. களக இ$நா@" அரசராய!$தன. இவக ம%ைர
அரச/ தVைவயாவ% கபமாவ% ெகா9/கவ(ைல. அரச இவகைள யட/வ%
=டாைமயா!$த% பA ம6க மாள< ம$தி பைடகைள/ ெகா9ேபா2 சிலைர
ம%, அ6ேக கா@ ந9வ( ஒ! ேகா@ைடைய/ க@2 சில ப@டாள6கைள3
ைவதன. ஆனா( அவக கைடயாள ெர(ேலாைர36 ெகா#, ேகா@ைடைய3 தவ9
ெபாயா/கிவ@டன. இ6ேக ெசாைவ A%/ேகா@ைட ப/கதி( நிகழவ(ைல. அத"/
காரண பா(லவராய அ(ல% ெதாைடமாக இைத ஆ9வ$தைமேய.

கி.ப.1116-( இராேச$திர ேசாழ ஆ@சிய 5-வ% ஆ( நாதாமைலய" றி%ள


க(ெவ@( ெதாைடமா எற ெபய றிப@!/கிற%. இெபா:தி!/கிற
ெதாைடமா மரபன ெதாைட மடலதி.ள தி!பதிைய2 சா$த
ெதாைடமா ேகா@ைடயலி!$% ெதாைடமா A%/ேகா@ைட/ வ$ததாக2 ெசா(வ%
வழ/க .. ெதாைடமா ெதாைடமடலதிலி!$% வ$தவெர# ‘இராஜ
ெதாைடமா அ[ராக மாைல’ எற Uவய" ெசா(லிய!/கிற%.

ெதாைடமா வமிசாவள<’ எற ெத.62 சவய( (ெவ6கணாவா( 1750-(


எ:தப@ட%) ேதேவ$திர ஒ! நா `மிய( U"றி வ$தனென# , அெபா:% ஒ!
கன<ைகைய மண$தாென# , அவ ெப"ற பைளக பல( ஒ!வ
அரசனாயனாென# , ெசா(லப@!/கிற%. இதப ெதாைடமா இ$திர வமிச
எ# ெகாளப9 .

ெதாைடமா அ Aேகாவலி( ேய#த" A அப( எற இடதி(


த6கிய!$தனென# , த6ைச/க ெத"கி( உள அ Aேகாவ( நாடான% பன<ர9
தனரச நாடாக ஏ"ப@டெத# ெவள<யாகிற%. ெவ6க@டரா* A%/ேகா@ைட
மாவலி(, ெதாைடமாகேளா9 ஒA க அ A நா@( ேயறினெர# =றி,
அவக ெபய! றிப9கிறா.

ெபயக
(வட/ ெத!வாக)

1.மாண/கார

2.பறிெகாறா

3.பபறி ெகாறா

4.கா9ெவ@

5.ேமனதைரய

ெத" ெத!வாக

6.ப(லவராய

7.ெதாைடமா

8.ரா6கிய

9.ேபாபறி ெகாடா

10.கலியரா

‘இவக ப% வ@ன!


V அரU எ# ெசா(லப9கிறன. இவக, த6கள% A%
நா@"/ !/க, ப2ச, மாைலேகாபா, ேமளகார, வணா, பகா எ
இவகைள/ ெகா9 வ$தன, இனவ அ A நா@" ேயறிய பA ஆதிய வல6க,
காள<6கராய எற இர9 9 ப6க& இவக&ட ேச$% ெகாடன ெவ# ,
இவக எ(ேலா! ேச$% நாலா ப/க6கள<. ெச#, பலாவ9தி, கர ப/,
வட/கa, ெநேவலி, க(லா/ேகா@ைட, நர6கியப@, அ மணப@, ப$%வா/ேகா@ைட,
ம6கல ெவளாளவ9தி எ ஒப% இட6கள<( ேயறின ெர# அறிகிேறா .

ெதாைடமானா( றி/க@9ள பல தா பர சிலாசாசன6கள<(, அவக த"காa(


(அ Aநா@() நில6கைள 3ைடய இ$திரல அைரய எ# றிப@!/கிற%. சிவ,
பைளயா, மாய ம, வரமாகாள<
V எற ெதவ6கைள `சிேபா இவக.

Sர6கராய. எற வஜயநகர அரச இப/கமாக இராேம2Uரதி" யாதிைர ெசற


ெபா:% அ*வரசைடய யாைன மத6ெகா9 பல ேசத6கைள 39பண, அதைன
யறி$த ஆவைடரநாத ெதாைடமா அ$த யாைனைய ப% அட/கி ராய.வட
ெகா9 வ$தன எ# , அெபா:% ெதாைடமா/ ‘ராயராத ராயவmb9
ராயமன V9 ராய’ என ப@ட , பல நில6க& , யாைன3 சி6கக ப(ல/ ,
பற வைசயாக அள</கப@டன எ# . அதிலி!$% ‘ெதாைடராய ெதாைடமான’
என அவ வழ6கப@டன எ# அறியப9கிற%. இ$த ^றாவ% Sர6கராய. எற
அரசறா ெசைனைய ஆ6கிேலய!// ெகா9தவ இதிலி!$ேத (கி.ப.1639)
A%/ேகா@ைட ெதாைடமானா( ஆளப@9 வ!கிற%.”

இ%கா# கா@யவ"றி லி!$%, களக ெதாைட நா@ன<# ேசாழ, பா


நா9கள<" ேயறி, அைரய, எ ெபய!ட தனரசாக ஆ@சிA$% வ$தன எ
உைம ந Aலப9த( காணலா . ப(லவராய , ெதாைடமா, கள எ
ெபயக ஒேர வபன/ யனெவ# %ண$% =றமா@டா% சதிர ஆசிய சிறி%
இடப , அவ =றிய வரலாெற(லா ஒ! வபன ராகேவ வலி3#தி நி"ற(
காக. யா A =றியைவகைள இவ"#ட ேச% பா/மிட% ந9
நிைல3ைடய அறிஞ எவ! கள ப(லவ வபனேர ெய வைன
ேம"ெகாவெர# %ணகிறன . ஒ! காலதி( ெதாைட மடலேதா9, ேசாழ
மடலைத3 அப9% ஆ@சி A$% வ$த ப(லவ ச/கரவதிக பA த
ேபரரசா@சிைய இழ$%, பற வட6கள<" ேயறி2 சி"றரசகளா3 , ேசாழகள<டதி(
அைம2ச, தட தைலவ தலாேனாரா3 இ!$% வ$தனெரப% ம#/க ெவாணாத
சதிர ைமயா . இவக த ெப! பதவகைள யழ$% சி#ைம3"ற வட%
இவகளட பற$த அKசாைம3 , வர
V ஒழி$% வடவ(ைல ெயப% ேமேல கா@ய
வரலா"#/ றிAகளா" Aலப9 . க!ணாகர ெதாைடமான% வரலா# இதைன
வலி3#தா நி"க .

ெதன<$திய சாசன Aதக இரடாவ% ெதாதி, த" பதி 22-வ% சாசனதி(,

” பா லபதி வளநா@9 தKசாj/ ="ற% தKசாj( ெதாைடமானா த


ேபரா( ைவத அகர சாம$த நாராயண2ச%ேவதி ம6கல ” எ# வ!கிற%. இ%"
வள/க எ:திய!ப%,

“ெதாைடமானா எபவ இ$நில6கைள வா6கி த$தவ. சாம$த நாராயண எபேத


இவ ெபயராக வழ6கி வ$தி!/கேவ9 . இவ ஒ! சி"றரசராகேவா அறி ஒ!
ெபய பதவயனராகேவா இ!$தி!/க ேவ9 . இெபா:% A%/ேகா@ைட அரச
ெதாைடமா எ ப@ட Aைன$தவ, இவ!ைடய ேனா 1680 ( ப(லவராய
ெதாைடமாைன தள<வ@9 ப@டதி" வ$தவ. இவ ஒ!கா( சாம$த நாராயண
ெதாைடமா, க!ணாகர ெதாைடமா இவக வழியனராக இ!த( ேவ9 .
கலி6க% பரணயப க!ணகர ெதாைடமா வைட நக( வசித ப(லவ
அரச: ேலா%6கனைடய த ம$தி. ெதாைடமா எ ப@டதி" ெபா!
ெதாைட நா@டரச/ எபதா . ெதாைட மடல எப% ப(லவ நா@ தமிB
ெபயரா . காKசிAர அத தைலநகர . இ$நக( அகப@ட எணறநத சாசன6க
ப(லவரா2சிய ேசாழ மன!/ இைரயானைமைய ெதவ/கிறன” எப%. இதைகய
ஆதக எணற$தனளன.

இ%ைண3 கா@ ேபா$தைவகளா( கள ப(லவ வபனேர ெயன நிைல


நா@டப9கிற%. என< ேசாழ தலிய ப"காலதி( இ மரபேல கல$%
வ@டன என ெதகிற%. இ6ேக ேசாழர% கலைப/ றி%2 சிறி% கா@9% . ேசாழக
கி.ப. 14- O"றா9 வைரய( ஆ@சி A$% வ$தி!/கிறன. பA அவக எ6ேக
ேபாயன? அவர% ஆ@சி நிைல ைல$% வ@டேதயறி அவ தா கிைள3ட
அறெவெயாழி$% வ@டனராவரா? எ$த ல அஃ% எ*வள சீேகடான நிைலைய
அைட$ தி!ப அறேவெயாழி$%வ9 ெமப% ெபா!தமாகா%. ஆய, அ%
ம"ெறாறி" கல$% வ9த. , ெபய தலியன மாறி நி"ற. இய(ேப ஆகலி
ேசாழக எ மரபேல கல$%ளன எபேத ஆராய ெவ9வ%.

களகைள2 ேசாழ மரபனெரன2 சில க!தி3ளாெரப% A கா@டப@ட%. இவக


தலி( ப(லவ வபனேர ெய# , ேசாழக பேப இவக&ட
கல$%ளனெர# நா =#கிேறா . ேசாழ கல$%ளன எபத" ேவ#
ஆதரக ேவ9 . அ*வாதரகேள இ6ேக எ9%/ கா@ட வ!Aகிறைவ.

இெபா:% ெபய மன<தகளாகேவா, ெபய மன<தகள< வழியனராகேவா களக


ெப!$ெதாைகயனரா இ!$% வ! காவ நாேட ேசாழக வழி வழிய!$% ஆ@சி
A$த நா9 எபைத தலி( நிைனவ" ெகாளேவ9 . ேசாழக ேசாணாேடயறி
ேவ# நா9கைள3 ஓெரா!காலதி( ெவ# ஆ!/கிறன. ேசாழ" சில/
‘ேகாேனேம( ெகாடா’ எ ப@ட வழ6கிய!/கிற%, இெபய ததி!$ேதா! ,
ெகா6 நா@ைட3 ஆ@சி A$ேதா!மான ^றா ேரா%6க ேசாழ , வரV ேசாழ
ைறேய ெவ6கால நா@9/ க மாள/க2 ெசதி!/ தVA ஒ# , க!j/ ேகாய"
பணயாள/ இைறயலி நில வ@!பைத/ றிப% ஒ#மாக இர9
க(ெவ@9/க க!j பUபதV2Uர ேகாயலி( ெவ@டப@9ளன. அைவ ப வ!வன:
“திAவன ச/கரவதிக Sேகாேனேம( ெகாடா ெவ6கால நா@9/ கமாள/ 15-
வ% ஆ மாத த( த6க&/ நைம திைமக&/ இர@ைட2 ச6 ஊதி, ேபைக
உள<@ட ெகா@9வ%/ ெகாள , தா6க Aறபடேவ9 இட6க&/
பாதரைஷ ேச%/ ெகாள , த6க வ9க&/2
V சா$% இ@9/ெகாள
ெசாேனா . இப/ இவேவாைல பபாடாக/ ெகா9 ச$திராதிதவைர ெச(ல
த/கதாக த6க&/ ேவன இட6கள<ேல க(லி. , ெச ப. ெவ@/ ெகாக.
இைவ வ:பாதராய எ:%.”

‘’ேகாேன ேம(ெகாடா க!j தி!வான<ைல ஆ&ைடயா ேகாய(


ேதவகமிக&/ — இ$நாயனா ேகாய./ ந ெபயரா( இய"றின வரேசாழ
V
தி!மடவளாகதி( ய!$த தவசிய/ , சிவபராமண , ேதவரயா/ ,
உவ2ச/ , பலபண நிம$த/கார/ சீவனேசஷமாக ெதகைர ஆ$தMரான வரேசாழ
V
ந(a ெகா9% இ*jரா( வ$த இைற3 எலைவ3 உகைவ3
ெகாளெபறாேதாமாக வ@9 ம"#ள ைமபா9 எேபப@ட% இ$நாயனா
ேகாய./2 ெச% இ*j இப ச$திராதித வைர அ[பவபாகளாக ந ேமாைல/
ெகா9ேதா . இப ெச ப. சிைலய. ெவ@/ெகாக. இைவ வலாடதைரய
எ:%”

இவ"றிலி!$% ேதா# பற உைமக ஒ!Aற நி"க. ேகாேன ேம(ெகாடா


எ ெபயேர இ6 ேவ9வ%. ெபயைன/ றி% ெதன<$தியசாசன Aதக
இரடாவ% ெதாதி, த"பதி 21- சாசனதி( சாசன பேசாதக ப வ!மா#
றிதி!/கிறன.:

“இெபய ஒ! வ9கைத ெபாேற இ!$% வ$தி!/கிற%. பல பலவதமாக இதைன


எ:தி3ளாக……..ேகாேனைம ெகாடா எபத" அரச/ ஒபர(லாதவ
எ# ெபா!ெகாளலா . ேகாேன என பன ம!வய!/கிற தாக ெதகிற%,
வரேசாழ ,
V ேலா%6க ேசாழேதவ ேகாேனேம(ெகாடா என ,
ேகாேனேம6ெகாடா என ப@ட `!/கிறன. ஒ! நாணயதி( ேகாேன
ராய எ# எ:தப@!/கிற%. ேகாேனைம ெகாடா எ ப@ட ேசாழவரச
ராஜராஜ ேதவரா. ெகாள ப@!/கிற%. U$தர பாய/ இப@ட9.
வரபாய,
V லேசகர ேதவ இவக&/ இப@டைதேய ெகாடவக”

இெபய இ6ஙன தி$% காணப , ேகாேன ேம(ெகாடா எபேத


தி!தளதாக இெபா:% ெகாள"பால%. தி!பதிமைலய.ள ஒ! தVத
ேகாேன எ பால%. தி!பதிமைலய.ள ஒ! தVத ேகாேன எ
ெபயரதாத. , ேகாேனராஜAர என2 சில ஊகள<!த. , ேகாேன எ# பல ெபய
ைவ%/ ெகா!த. இ*ைமைய வள/வனவா . லேசகர ஆBவா
காலதிேலேய ேகாேன என வழ6கிய!ப%, அவ,

‘ேகாேன வா: !கா பறேபேன’

எ# பா9வதா( அறியலா .

இ*வா"றா( ேகாேன, ேம(ெகாடா எ இ! ெபயகைள இைண$% ஒ!


ப@டமாக வழ6கிய!ப% Aலனா . இெபயகள<( யாேத யா!/காவ% இெபா:%
ப@டெபயராக வழ6கிறதா எபேத கடறிய ேவ9வ%. கள!/ வழ6
ப(வைகயான ப@ட ெபயகள<( ேம( ெகாடா எப% ஒ#. இப@ட ைடயா
ெச6கிப@ தலிய இட6கள<( இ!/கிறன. இேனா பர பைரயாக மி/க ேமைம
3ைடயரா இ!$% வ$தி!/கிறன. ம%/=2சமE றா மாபைள3 =ன
ப@ய அதிப!மாகிய திfவாள S. மாரசாமி ேம(ெகாடா அவகைள இத"2
சாறாக/ றிப9த( ெபா!$% . ேகாேன எ ெபய! களகள<( பல த%
வ$தி!/கிறன இவைகள<லி!$%. ேசாழ பல/ வழ6கிய ேம(ெகாடா எ
ெபய அவ வழியன/ ப@டமாக இ!$%வ!கிறெத# , அவக பல 9 ப6களாக
ப$% த6க நாடா@சிைய இழ$% ப"காலதிேல ேசாழ ய" ேறறிேனா ெர
உைம மற/கப@!/கிறெத# %ணயலா .

இன<, இவக ப@ட6கள<( ேசாழ6க அ(ல% ேசாழ6க ேதவ எப% ஒ#, இெபய
வரலா"ைற ஆரா3 ெபா:% ேசாழ ச ப$த ெபறப9கிற%. ேசாழ மனக ஓெரா!கா(
தா ெவ# ைகப"றிய நா9கள<( த கிைளஞைர பரதிநிதிகளாக நியமி%, அவக@
ெவ*ேவ# ப@ட6க ெகா9தி!/கிறன என ெதகிற%. ேசாழ பாய, ேசாழ
ேகரள, ேசாழப(லவ தலியன அ6ஙன உடாய ப@ட6களா . ெததன<$திய
சாசன Aதக ^றாவ% ெதாதி, த" பதி 59- சாசனதி( வ$%ள ப@ட6கள<(
‘ேசாழ6க’ எப% ஒ#, ‘தறி!த பய த –ம%ரா$தகைன2 ேசாழக6கென# ,
மணD@’ என/ =றப@9ள%. இதிலி!$% ேசாழமன ஒ!வ த ப ேசாழக6க
ேசாழ6க ம!வ% மிக எள<ேத. இப@டைடய கள ல ம/க %9ராயபா,
அ$தைல தலிய இட6கள<( இ!/கிறன. இவெர(லா ெதா#ெதா@9 ெப!ைம
வா$%ள 9 பதினகளாவ. இேனா ேகா@ைட க@3 ஆ@சி A$தி!/கிறன.
அ% ப =றப9 .
சாசன6கள<( ‘ேசாழேகா’ என ஒ! ப@ட வ$%ள%. இ% ேசாழக எனதி$%
பைமய( ேசாழக எறாகி இ*வபன/ வழ6கிற%.

களகள<( நா@டாவா அ(ல% நாடாவா எ ப@ட$தேதா பல இட6கள<(


ெப!$ெதாைகயனராக இ!/கிறன. ேகானா9, கானா9கள< பகைள ‘அைரய ‘
‘நாடாவா’ எ ப@டைடயா ஆ@சிA$த ெசதி க(ெவ@9கள<( ெவள<யாவ%
ேப கா@டப@ட%. நாடாவா எ இெபய த( ேலாத%6க மகனாகிய
வ/கிரம ேசாழ/ வழ6கி3ள%. !பர பைர பரப$த எ தமிB2 ெச3
Oலி(, இராமா[ச சைதய(,

‘சீரா! மர6க%2 சிலபக(க மனவ$நா@

பாரா& மனவ பாகவத டதிெல#

ஆராத காதலனா அகள6க நாடாவா

ஏரா! ைவ$த நாடாள ேவகினா (794)

எ# =றப9த( காக. (ெச$தமிB ெதாதி 3, பா/க 347-351)

வ/கிரம/ பன Sர6கதி( சி"றரசகளாய!$ேதா/ இெபய வழ6கிய


ெசதி க(ெவ@ட/களா( ெவள<யாகிற%. அ% பA கா@டப9 . இைவகள<லி!$%
3ைட ேவ$தராகிய ேசாழ/ வழ6கிய நாடாவா எ ெபய அ*வழியனக
ஆ@சி U!6கிய ப"கால% வழ6கி வ$தி!ப% Aலனா . இ*வாேற ம"# பல
ப@ட6க ேசாழ/ யன களடதி"காணப9கிறன.

இ% கா# த@யவ"றிலி!$த ப(லவ வழியனராகிய களேரா9 ேசாழ! கல$%


வ@டைம உள6ைக ெந(லி/ கன<ேபா( வள6 . ப(லவ வழி3 ேசாழ வழி3
ஒ#ப@ட ஓ வA இஃ% என. ெபா!$% .

இன<, இவக@ வழ6 கள, இ$திர எ ெபயக எப வ$தன எப%
ஆராய"பால%. இ$திர லாதிப ச6க நாலாவ% ஆ9 வழாவ( தைலைம வகித
சீமா வா. ேகாபாலசாமி ரநாத இராசாள<யா அவக தம% கைர பரச6கதி(
இெபயகைள/ றி% வவாக ஆராய$%ளாக . அவ"றி( ஏ"பவ"ைற இ6ேக
U!/கி/ கா@9% .

1.”கவென கிளவ கேயாெனப’ என திவாகர , ‘கடக ெபய! க!நிற மக ,


க/கடக வராசி3 ெஞ9 கவ’ என ப6கல$ைத3 =#வதிலி!$% கவ
எK ெசா( க!நிறைடேயா எ ெபா!ள<( ெதா# ெதா@9 வழ6கி3ளைம
Aலனா . ஆய தமிழைர/ கயவெர# இ!/ேவத ம$திரதி" =#கிறன.
இ$திர/ கேயா என ெபய!/கிற%. ேசாழ க!நிற ப"றிேய ‘மா(’ என
அைழ/கப9கிறா. இ*வா"றா( இ$திர லதவ என< , கவ லதவ என<
இ$தியபழ6 யனரான தமிழ எபேத ெபா! என %ணய ப9கிற%.

2.கவ எ ெசா(./ பற ெபா!ைள ெவளேவா எ ெபா!& , பைகவ


எ ெபா!& உ9. இத" ேநரான ‘தX3’ எ ெசா(ைல வடெமாழி
அமரேகாசதி( Dதிர வ/கதி( ேசரா எ ெபா!ள<( ைவதி!பேதா9 ஷதிய
வ/கதி( பைகவ எ ெபா!ள<(, ைவதி!த. காக. ஆய இ$நா@9
பழ6கைள ‘தX3/க’ என வழ6கிறன. இ6ஙன ஆசியகளா( தம/
பைகவ எ# அைழ/கப@ட பழ$தமிழேர கவ எ ெசா(./ ெபா!ளா
நி"ற( %ணயப9கிற%.

கள எK ெசா(.// கயவ, பைகவ எற இ! ெபா!& , இ$திர லதவ


எK ெசா(.// கயவ எற ஒ! ெபா!& இ6ேக ெகாளப@9ளன.

இன<, ஒ! சாரா களபர எ ெபயேர கவ என தி$ததா என/ க!%கிறன.
களபர எபா த@சிணைத ஆட ஓ அரச வமிசதின. இவக ஒ! காலதி"
ப நா@ைட3 ெவ# அப9தி!/கிறன.

இன<, சீவகசி$தாமண 741 - ெச3ள<( உள ” களரா" Aலிைய ேவ# காணய’” என$
ெதாட!/ ‘அரசைர/ ெகா9 சீவகைனேபா காணேவ’ என உ2சிேம" Aலவ ெகா
ந2சினா/கின<ய ெபா! =றிய!தலி கள எ ெசா(./ அரச என
ெபா! க!தப9கிற%. சீவகைன Aலிெய# =றியத"ேக"ப அரசைர/ கள எறா
என<, அெபா:% வரதி
V ேம ப@டா எ ெபா! ெபற ப9கிற%. வர
V
எ ெபா! ப"றிேய கவ அ(ல% கள எ லெபய ேதாறியெதப%
பைழய ஆதர க@ Iக அ[பவ6க@ ஒததாய!/கிற%. இதைன ம#பத"
எ*வைகயான காரண இ(ைல. கா@( வா: ஆறைல கவ எபா உளராயன
அனவ ேவ# இவ ேவ# எபதைன2 சிறிதறிைடயா! அறிவ.
ெபாயைமய(லா Aலவ ெப!ம/களா( கவேகாமா A(லி என , கவ
ெப!மக ெதன என சிறபேதாத ப@!தைல அறி3 அறிைடயா எவ!
கவ எ லெபய/ உயெபா! ெகாளாமலிரா. கவ ேகாமா A(லி/
இனவ/ யா% ெதாடப(ைல ; இவக@ இெபய சிறி% காலதி ேப
இவகள% தV2ெசயலா( ஏ"ப@!க ேவ9 என<(, A(லி/க இவ/
ெதாடப(லா% ேபாய ப(லவ, ேசாழ மனர% வழியனரா, இ"ைற/ பல
இட6கள<( # நில மனரா, இ!$% வ! ஓ ெபய வகபன தம% தV2ெசய( ப"றி
பற இ@ட ெபயைன தம// லெபயராக ஒ!6ேக ஏ"#/ெகாடன ெரப%
எ*வள அறியாைம யா ! இன< ெவ@சிமறவ கவ என . கர$ைத மறவ என
வழ6கப9வெரன<(, வKசி மறவ, உழிைஞமறவ, % ைப மறவ தலிேயா/ ெக(லா
ஒ*ெவா! வபனைர/ கா@9த( ெவ9 எக. ஓ அரசனாத(, அவ
பைடயாளராத( தா A3 ேபா ைறப"றி ேவ# ேவ# திைண/
உயராவெரப% , அதனா( ஒ!வ/ேக பல ெபய! ெபற உைம 3ெடப%
தமிழில/கண க"றவ ந அறிவ.

இன<, இவக வரராய


V அரசராகேவா, பைடயாளராகேவா ெச# மா"றார% நிலைத/
ெகாைள ெகாடைமயா( இ*ெபய எதினாராவ என<(, உலக சதிரதி(
அறியலா எ$த அரச பர பைரயன! ெகாைள ெகாேவா எ ெபய!/
உயராகா% தபவயலா%; இெபா:% ஐேராபா/ கடதி.ள எ(லா அரUக&
இெபயைன ெப#த" "றி. ததியளைவ; என< இ% றி% இ ெபய
உடாத( வழ/காற#, இன< இ*வபன( கள ெதாழி( ெசவா இ!ப%
உைமேய. ேவ# எ* வபேல தா இதVெதாழி( ெசேவா இ(லாதி!/கிற?
கள// காரண அவரவ நிைலைமேய யறி, ஓ வப@ பறதல# எபைத
அறிைடேயா எவ! ம#/கா. அரசா6கதின! , ெபா% ம/க& எைழகள<
நிைலைமயறி$% அவ/ உதவ Aயா% Aற/கணதி!பதனாேலேய இதைகய "ற2
ெசய(க மிகிறன. எனேவ "றதி" அைனவ! ப6காள<க எபதைன
உணரெவ9 . இ%கா# =றியவ"றிலி!$% கவ அ(ல% கள எ
லெபய வரலா# பலரா" பலவா# =ப வர
V எ ெபா! ப"றி அெபய
உடாய"ெறபேத "றி. ெபா!$தியெதன( ெபறப9மா# காக.

இன<, இ$திரலதா என இவக வழ6கப9த" ஏற/ைறய இ!O# ஆ9கள/


"ப@ட ஆதரக கிைட/கிறன. ேதேவ$திர ஒ! நா `மிய" U"றி வ$தாென# ,
அேபா% ஒ! கன<ைகைய மண$தா ென# , அவ அேநக பைளகைள
ெப"றனெள# , அவகள<( ஒ!வ அரசனானாென# 172 ஆ9கள< 
எ:தெப"ற ெதாைடமா வமிசாவள< எ Oலி" =றிய!ப% ேப
கா@3ளா , கள,மறவ, அக பய எற ^# வபன! ஒேர
யனதவெர# , இவக ெள(லா! இ$திர லதினெர# பல ெசா(லி3 , எ:தி3
வ$தி!/கினறன. பKச கன<ைககள<( ஒ!தி3 ெகாதம பதின<3 ஆகிய
அகலிைகைய ேதேவ$திர கரவ" Aண$த கால% ^# ம/க பற$தனெர# ,
ன<வ மைன/ தி! பயெபா:% மைற$தவ களென# , மரதிேலறியவ
மரவென# , அக6கார%ட நிறவ அக பயென# ெபயெப"றன ெர#
கைத =#வ. இதிலி!$ேத இ/கைதைய பைடதவ எ*வள அறிவலியாய!/க
ேவ9ெமப% Aலப9 . இ% ேபா. அறிவலா ="#/கைள ஆராயாேத ஆ6கிலதி(
எ:தி2 சதிரமாக/ கா@வ9 ெபேயாக இன இ*லகதி( இ!/கிறன !
இ/கைத, இ$திர ல எற வழ/ைக ைவத/ெகா9, Dய ல , ச$திர ல
எபவ"றி உறபதி/ ஆ ெப ேவ ய!$தைம ேபால இத" ேவ9ெம#
க!திய யாேரா க@யெதாறா . க@யவர% க(வ, மறவ தலிய ெபய/ ெபா!
காணலாகாத அளவனதா . இ$திர/ அகலிைய/ பற$தா எபதி( ஓ ைற
இ!பதாக/ க!தி இ6ஙன =#ககிேற ம(ேல . உலகதி பைடைப3 , Dய ச$திர
வமிச6கள< ேதா"றைத3 , வசி@டராதி ன<வகள< பறைப3 ேநா/6கா(
அைவயா இழிளனவாகேவ நம/ ேதா"#த( =9 . தமிழகளாய இவகைள
இ$திர/ அகலிைய/ பற$தவகெள# =#வ% சிறி% சதிர
இய(பைடயதாகா ெதபேத ந க!%. அகலிைய வரலா# =# இராமாயண
தலியவ"றி( கள தலிேயா பறA/ =றப@!/ேம( அ% சதிர
மாகாவ ஒ!வா# மதிப"யதா . அ6ஙனமிறி யாேரா அறிவலா
க@வ9வெத(லா எப ஏ"#/ ெகாளத ?

இன<, இ ^# வைப3 றி% `வ$திர Aராண , களேகச Aராண எற


தமிழிேல Aராண6க எ:த ப@!/கிறன. இைவெய(லா பரமாட Aராண
தலியவ"ைற2 ேச$தனவா . சிவபரா உமாேதவ/ , அகதிய Aலதிய/ ,
DதAராணக ைநமிசவன ன<வ க@ =றியனவா . இவ"றி சிறைப3 மதிைப3
இ6ெக9%/ =#த( மிைக. இ$திர அகலிையபா( வ!ப6ெகாடைத யறி$த
இ$திராண த சாையயா( அகலிைய ேபா. அழைடய ேமாகனா6கி எபாைள
பைடதிட, இ$திர அவைள2 ேச$% கள, மறவ, அக பய எ `வ$திர
^வைர ெப"றனென# , அவக தமிBநா9 ^#/ அரசராயனாக எ#
அAராண6க =# . இைவ3 இ$திர ல எ ெபய வழ/கிலி!$%
ேதாறியைவ ெயப% =றேவயதி(ைல. இைவகள<லி!$%, ெந!6கிய
ச ப$தைடயரா, இ$திர லதினெரன வழ6க ெப"# வ$தி!/கிறன. எற அள
உைமெயன/ ெகாளலா .
இன<, ஏறைறய ஆயரெதZ# ஆ9கள<ேப இ$திரல எ
வழ/ைம ெவள<யாகிற%. சாவக நா@ேல நாகAரதி( இ!$% அரU A$த `மி
ச$திர, Aணயராச எ நாக அரசகைள இ$திர லதா என மணேமகைல
=#கிற%. Dய ச$திர வமிச6கைள/ கா@9 த" மணேமகைலய பழைமயான
சா# தமிழி( இ(ைல. இ6ஙன மிக பைழய நாள<ேல இ$திர லதின ெரனப@ட
நாகர% வழியேல அ(ல% நாகராய ப(லவ வழியேல வ$தைமயா( களக இ$திர
லதினெர# வழ6கப@டாராத( ேவ9 . அறி, ேசாழகேள இ$திர
வழியனெரப% ஒ! சாரா ெகாைக. இ$திர ஆய வழப@ட கட என வடெமாழி
O(கள<" ெபறப9ேம , தமிழர% ெதவ எ# சில க!%கிறன. ேசாழ த ல
த(வனாகிய ேவ$தைன ெதவமாக/ெகா9 வழிப@9 வ$தன ெர# =#வ.
பைழய நாள<( ேசாழக இ$திர/ ெப!K சிறAட தி!வழா2 ெச% ேபா$தைம
சிலபதிகார தலியவ"றா( ெவள<பைட, ‘Uராதி ராச தலாகவ! ேசாழ” என/
கலி6க% பரண =#கிற%. இ*வ"றிலி!$% ேசாழ இ$திர லதாெரப%
ெபறப9ேம( அவ வழியனராகிய கள இ$திர லதின எனப9வ% அதனாேன
அைம3 . ேதவ எ ெபய, இராசராச ேதவ, இராேச$திர ேதவ,
ேலா%6கேசாழேதவ என2 ேசாழ மன/ வழ6கிய!ப% , கள, மறவ
அக பய எ இ*வபன! ேதவ என வழ6கப9வ% இ6 அறிய"பாலன.

இ*வா"றா( ப9ெதா@9 வழ6கி3ள இ$திரல எ வழ/ இ*வபன/


ெபா!தமான ெதேற ஏ"ப9கிற%. கள, இ$திர லதா, ேதவ, அைரய, நாடாவா
எ இ*ைவ$% இ*வபனைர/ றி/ ெபா%வான ெபயகளா , இவ"#&
அைரய எப% பல ப@ட6கேளா9 கல$தி!தலா , சதிர ஆதரைடைமயா
"றி. ெபா!$தியேதா ெபா% ெபயராக/ ெகாள"பால%.

^றா அதிகார

அைரயகள< "கால நிைலைம கள அ(ல% அைரய எபா ப(லவ! ேசாழ!


கல$த ஓ வபனெரப% பல த/க ேம"ேகா ெகா9 ேமேல வலி3#தலாய"#.
ேசாழெரபா பைடA/ கால$ ெதாட6கி தமிழகதிலி!$% ெச6ேகாேலா2சி வ$த
ேபரரசராகலா , ப(லவ! தமிB நா@9ட ஆ$திர நா@ைட3 ஒ! காலதி(
திறைம3ட ஆ@சிA$த ெச6ேகா( மனராகலா இவகள< அெபா:ைதய
நிைலைமைய இ6 ேவறாக எ9%/ =றேவ9வதி#. இனவ ஆ@சி நிைல
ைலய தைலப@டத பA இ!$%வ$த நிைலைமேய இ6ேக ஆராத" பால%.
இ*வாரா2சி/ இவக&/ வழ6 கிைள ெபயக ெப% உதவ
Aவனவாகளன. பைழய தமிB2 ச6க நாள<ேல இெபா:% வழ6வன ேபாற பல
ப@ட ெபயக ம/க&/ வழ6கவ(ைலெயன ேப =றியளா . இெபயகள<
ேதா"ற6கைள ஆரா3மிடேத இைவெய(லா அவரவ இ!$த நா9 ப"றி3 .
பறநா9கைள ெவ# ைக/ ெகாடைம ப"றி3 , பைடதைவராகேவா, பைடவரராகேவா
V
இ!$தைம ப"றி3 , நாடா@சி தலியன ப"றி3 இைட/ காலேத உடாயன எப%
வள/கமா .. இ6ஙன ஒ*ெவா! காரண ப"றி ஒ*ெவா!வ/ உடாகிய
இெபயக பA அவகள< வழிய( வ$ேதா/ெக(லா வழ6 வனவாயன. வஜய
நகர அரசக த பைடதைலவகைள பல இட6க@ அபன. பைடதைலவ எற
ெபா!ள<( நாய/ அ(ல% நாய/க எற ெபய அெபா:% அவக@ உயதாய!$த%.
இெபா9% அெபய ஓ ெப!6=@டதிைனேய றி% நி"ப% காகிேறா . தலி
எK ெசா(. பைடதைலவ என ெபா!ள% என2 சாசன அரா2சியாள
=#கிறன. பைடயா@சி எப% பைடைய ஆபவ அதாவ% பைடதைலவ எ
ெபா!ளதாத( ெவள<பைட. ெப% ப"காலதி.டாய சாஸதி, தVoித, !/க,
ஓ%வா தலிய ெபயக& இெபா:% ல ெபயராக வழ6தைல3 , அவகள<( பல
இெபயகள< ெபா!@2 சிறி% ெபா!தமி(லாத தி!தைலய காகிேறா ,
களகள< பல ப@ட6கைள/ றி% யா எ:%வ% அவகள% பைழய வரலா#
ெதவபத"ேக யறி இெபா:ைத நிைலைம க!திய#.

கள வபன/ வழ6 ப@ட6கைள இAதகதி இ#திய" காணலா . யா


அறியலாகாத ப@ட6க பல இன இ!த( =9 . ேவ# எ*வப& இ%ைண
மிதியான ப@டெபயக இ!பதாக யா வசாதவளவ( ெவள<யாகவ(ைல.
அ6கராய, அரசாடா, ஈழதைரய, உலக பாதா, உற$ைதராய, கலி6கராய, காடவராய,
2சராய, ெகா6கைரய, ெகா(லதைரய, சீனதைரய, ேசதிராய, ேசாழக, தKைசராய,
நாடாவா, நா@ைரய, ப(லவராய, பாய, மழவராய, ைனயதைரய, ^வைரய,
வKைசராய, வ(லவராய தலிய ெபயகெள(லா நில ஆ@சிய( இவ/க&/ள
ச ப$தைத Aலப9%கிறன. ஈழ6 ெகாடா, கடார$தா6கியா தலிய ெபயக
இவக பற நா9ெவ# ைகபறிைனைமைய/ றிப9கிறன. கள%ெவறா,
களைடயா, ெகா"றபய, ேகாதடAலிய, 3தபய, வாெவ@யா தலிய
ெபயக இனவ பைடவரராய!$தைமைய
V ெதவ/கிறன.

இராஜராஜ, இராேஜ$திர தலான ேசாழமனகள< ஆ@சி/காலதி( ெவ@டப@ட


க(ெவ@9கள<ேல இேனா ெபயகள<" சி"சில காணப9கிறன. அைவ:- க2சியராய,
காடவராய, கா9ெவ@, காலி6கராய, சீனதைரய, ேசதிராய, ேசாழக6க, ேசாழேகா,
ெதாைடமா , ந$தியராய, நாடாவா, ப(லவராய, மழவராய, ேம(ெகாடா,
வாடராய, வ(லவராய தலியன.
இ*வாேற , ேவ# சில ப@ட6க& க(ெவ@9கள<( உளன. அைவ:- அனகராய,
களபாளராய, !லராய, ச Aவராய, தமிழதைரய, ப6களராய, மறா,
மE னவராய, ^வராயகட, ^ேவ$தைரய, வ6கதைரய, வா&வராய,
வலாடதைரய, வ&பாதராய தலியன.

இைவ3 கள/யனவாய!ப இ!/கலா . இப@ட6க உைடயா


எ6கி!/கிறன ெரன இெபா:% எம/ அயவாராைமயா( இைவ இனா/யெவன
%ண$%ைர/க/ =டவ(ைல. மறா எப% ெகா6 ேவளாள/ வழ6கிற%.

ேகாய(க&/ நில தலியன தானK ெசதவட% , அரசக சில தVA2 ெசத


வட% கீ ேழ ைகெய:தி@ேடா ெபயகளாக இப@ட6க க(ெவ@9கள<ேல
காணப9கிறன. இதிலி!$ேத இெபயகைள3ைடேயா ச"# உய$த நிைலய(
இ!$தி!/க ேவ9ெமன/ க!தலா . இவக அைம2ச தலாேனாராய!$தைமைய/
க(ெவ@9க ெவள<பைடயாக =#கிறன.

‘தி!ம$திரேவாைல வானவ ப(லவ தைரய எ:%’ தி!ம$திரேவாைல நாயக


இராஜராஜனான ெதாைடமா எ:%. அைரய இராஜராஜனான வரராேஜ$திர
V ஐய
நாடாவா எ:%. வரராேஜ$திர
V மழவராய எ:%’ (ெதன<$திய சாசன Aதக
ெதாதி 3, பதி1, பாக 40) எ# இ6ஙன பல வட6கள<( வ!கிறன. தி!ம$திரேவாைல
எப% அைம2ச/ , தி!ம$திரேவாலைல நாயக எப% தலைம2சக உய
ெபயகளா இ% சாசன ஆரா2சியாள %ணA.

11,12 வ% O"றா9கள<( எ:$த தமிB O(கள<லி!$% இேனா உய$த நிைலைம


ெவள<ப9கிற%. க!ணாகர ெதாைடமா த" ேலா%6கைடய தலைம2ச
எப% கலி6க% பரணயா( ெவள<பைட .

வ/கிரம ேசாழலாவ(

‘ன

ைலய ெபா!ெதா!நா@ ெகாட பரண

மைலய த!$ெதாைட மா – பலேம(

ஆ/6 கழ"கா லனக றனதைவ3@

பா/மதி ம$திர பாலக"–ேபா/


ெதா9/6 கமB% ைப Nசிெனா9K D/

ெகா9த AகBைனயாேகாM9/கைர3

க6கைர3 மாரா@ டைர36 கலி6கைர3

க6கைர3 ேமைன/ டகைர3 - த6ேகா

ன<3 ெபா:% A!வ ெதா9

ன<3K சிைல2ேசாழ ேகா ……….

அெய9த ெவ*ேவ றரசிய வர/


V

ெகாெய9த காலி6க ேகா -கயரண2

ெச ெபா" பதண2 ெசறியKசி2 ெசKசியேகா

க ப/ கள<யாைன/ காடவ ’

எ# வ!தலா இேனா நிைம Aலனா .

ேசாழ ஆ@சி நிைலதளர$த பA களக இ$நா@ைட/ ="ற6களாக , நா9களாக


ப% தனரUகளாக இ!$% ஆ!/கிறனெரப% , அ6ஙன ஆடவக@
அைரய, நாடாவா எ ெபயக வழ6கின ெவப% A கா@டப@டன.
ச/கைர Aலவ வழிேதாறலாய தி!வாள, ச/கைர இராமசாமி Aலவரவகள<
வ@(
V இ!$த ெதா! மிகபைழய ஏ@( ஏ: ="ற , பதிென@9 நா9 , ஏ:
="றதி" ஏ: ராய! =றப@9ளன, ="ற , நா9 பகா@ட ெப# . ராய
எ:வராவா: ேசதிராய, கலி6கராய, பாணாதிராய, ெகா6ராய, வைசயராய, கனகராய,
ெகா9மlராய எேபா.

தி!வாைன/கா/ க(ெவ@9 ஒ# பவ!மா# =றகிற%:

‘Sேலா%6க ேசாழேதவ/ யா9 4107-வ% பா லாசன<வள நா@9 மE ேகாைழ


நா@9 ேதவதான பரமேதய தி!வாைன/காவ( தி!ெவணாவ"கீ B அம$த!ள<ய
திAவன பதி/ ^லப!தியனாகிய சேடசவர உள<@ட ேதவகமிக, ஜயசி6கல
கால வளநா@9 மE ெச6கிள<நா@9 வள ப அைரய மக ைனய அ!ெமாழி
ேதவனான வ(லவராய/ நா வ"#/ெகா9த நிலமாவ%…………..(ெதன<$திய சாசன
Aதக ெதாகதி 3, பதி 2 , ப/க 168).

இதி" றி%ள வள ப எப% `தa!/ ெத"கி( ஐ$தா# நாழிைகயளவ(


உளேதா ஊ. இ*j அ$நா@9/ களக நா@9/ =@ட =9த" ய ெபா%
வடமா . வ(லவராய ப@ எபேதா ஊ! `தa!/ ெத"கி( ஒ!
நாழிைகயளவ( உள%. வள பய( இ!$த கள லதவனாகிய வ(லவராயைன ‘
அைரய மக’ எ# =றிய!ப% காக. இ/ க(ெவ@( ‘இவ’ உைடயா
தி!வாைன/ காைடய எ ெப!மா ேகாயலி( இட6ைக நாயகெர# எ:$த!ளவத
இடப வாகன ேதவ/ ந பரா@யார/ ’ எ# வ!தலா( இவன% பரதி@ைட
தி!பண3 Aலனா .

Sர6கதி.ள ஓ க(ெவ@லி!$%, அ6கி!$த ைக/ ேகாள தலிக சில அ*j


தைலவராகிய அகள6க நா@டாவா உய %ற/க ேந! ெபா:% தா உட உய
%றபதாக பரதிKைஞ ெச% ெகாடன எ ெசதி ெவள<ப9கிற%. !பர பைர,
இராம[ஜ தி*யசைத இ*வ! பரப$த6கள<. அகள6க நா@டாவா இராமா[ஜர%
சீடனாக/ =றப9கிறா. தி!2சிராபள<ய( இ# நா@டாவா எ#, கள(
ஒ! வபன இ!/கிறன. இெபய த"கால நாடாவா என ம!வ நி"கிற%.
(ெச$தமிB, ெதாதி 3, ப/க 252) இ6ஙன எதைனேயா பல சா#க இவகள% பைழய
ஆ@சி நிைலைய/ றிபனவாகளன.

பல ஊெபயக இேனா ெபரா( அைம$தி!த. அ*தவட6கள<( இவக


தைம3"றி!$தன ெரபத"2 சிற$த சாறா . அவ"# எம/ ெத$தன
கீ Bவ!வன:-

1.கா6ெகயப@

2.ேசாழகப@

3.ராயடாப@

4.வாலியப@

5.ெதாைடமாப@

6.கயப@

7.சாதகப@
8.%9ராயபா

9.ஆரடாப@

10.ஓைசயப@

11.வ(லவராயப@

12.ெச பயகள

13.உலக6காதாப@

14.மைலராயப@

15.திராணப@

16.கலியராயப@

17.சாZரப@

18.க2சியராயம6கல (க2சம6கல )

19.ஏெதாடாப@

20.பதாளேகா@ைட

21.பாபைரயப@

22.மாைதராயப@

23.ேசதிராய /கா9

24.ந(ல வன<யவ /கா9

25.வ(லாடாப@

26.வாைடயான<!A

27.ெதெகாடான<!A

28.நர6கியப@

29.பாலாடாப@

30.கடேகா@ைட

31.வன<ய ப@
32.பா9ராயப@

33.Uர/ப@ (Uர/யா ப@)

34.காடவராயப@

35.சா&வேப@ைட

36.நா/கபாைள (சாவ நாய/க கிராம )

37.ெச ப மண/

இன<, கள சி"றரசகளாய!$த காலதி( பல வட6கள<( அர (ேகா@ைட)க


க@ய!$தன எப% அறிய"பால%.

1.%9ராயபா

2.பலபதிரேகா@ைட

3.கா6ெகயப@

4.ஆ"கா9

5.Uர/ப@

6.ேசாழகப@

7.உறN

8.வணம6கல

9.தி!/கா@9பள<

10.`பானம6கல

11.அப(

12.மா6

13.கடேகா@ைட

14.கிள</ேகா@ைட
15.பாதாள ேகா@ைட

16.வாழவ$தா ேகா@ைட

17.பைனய/ேகா@ைட

18.காசா6ேகா@ைட

19.ப@9/ேகா@ைட

20.க(லா/ேகா@ைட

21.ேகா@ைடப%

22.ப6கள/ேகா@ைட

23.தி!ம6கள/ேகா@ைட

24.வதனா/ேகா@ைட

25.ம(லா/ேகா@ைட

26.எய.வாேகா@ைட

27.ந9வா/ேகா@ைட

28.மயலா9ேகா@ைட

29.வாளமர6ேகா@ைட

30.%ைரயடா/ேகா@ைட

31.ெத"/ேகா@ைட

32.Dர/ேகா@ைட

33.ச%!ச6கார/ேகா@ைட

34.நாய/கேகா@ைட

35.ஆதன/ேகா@ைட

36.மாைதராய A%/ேகா@ைட
எ இட6கள<ெல(லா இவக&ைடய ேகா@ைடக இ!$தன. இவ"#@ சில
ஊகள<( ேகா@ைட அழி$தவடதி( திடக& , நில6க& ேகா@ைடேம9, பdர6கிேம9,
எ ெபயகளா( வழ6கிறன.

"கா@ய ஊகள<( %9ராயபா எப% தKைச சி(லாவ( ஐயனாAர


Aைகவ த6க./ அைரநாழிைக யளவ( வணா"றி ெதகைரய( இ!ப%,
அதி( ெச6க(லாலய ேகா@ைட மதிலி அபதிய , நா"Aற% ெகாதள
இன இ!/கிறன. ேகா@ைட/ேளேய வ9க
V க@டப@!/கிறன. அ6
நிலதி" Aைத$%கிட$% அகப@ட பல பdர6கி/ 9கைள ேந"பா%ேள . ஒ!
மக மதிய மனரானவ கெதயாமலி!$%, %9ராயபாய.ள கள ல
ெபயாராகிய ேசாழ6கேதவ ஒ!வரா( க ெதயெப"#, அவ!/ பசாக ஓ த$த
ப(ல/ , பா@சா எ ப@ட அள<தன எ# , அதிலி!$% அவ ‘ெச6க"
ேகா@ைட க@ த$த ப(ல/ேகறி/ கெகா9த ேசாழ6கேதவ பா@சா’ என
பாரா@டப@9 வ$தனெர# =#கிறன. %டராயபா/ ேகா@ைடயலி!$%
ேசாழ6க ேதவ அ பலகார/ . அதைனய9% வணா"றி வடகைரய.ள
ஆ"கா@9/ ேகா@ைடயலி!$த =ழா/கி அ பலகார/ பைகைம மி$தி!$ததாக ,
ேசாழ6கேதவ பைடெய9%2 ெச# ஆ"கா@9/ ேகா@ைடைய அழி%வ@டதாக ,
=ழா/கியா அெபா:% தKைசய( அராசா9 வ$த மரா@ய மன த மிட நA
`!$தைமய அ*வரசட ெதவ% %9ராயபா மE % பைடகைள
அப2ெசததாக , அதனா( அ/ேகா@ைட3 அழிெவதியதாக =#கிறன.

பலபதிர ேகா@ைட எப% ஐயனாAரதி ேம"ேக /கா( நாழிைக யளவ( உள


வணM ப@ய(மஏற/ைறய இ!O# ஆ9கள< ன<!$த பலபதிர2
ேசாழகரா( க@டப@ட%. பறேகா@ைடகள< வரலா#க பேப ஆரா$%
ெதயேவய!தலி அவ"ைற/ றி% ஒ# எ:தா%த வ9/கிேறா .
இெபா:% இ/லதா( அரச! , #நில மன!மா3ளா

நாகா அதிகார

A%/ேகா@ைட மனக ேதா@ த( ெதாைடமா வைரய(’ எ# வழ6கிற


பழெமாழி ^ேவ$த!/க ப ெதாைடமாேன தமிB நா@9 ம/கள<( தைலவ
எபதைன Aலப9தா நி" . ெதாைடமடலமாகிய ப(லவ நா@ன<ன#
ேயறிய ப(லவராய அ(ல% ெதாைடமா எ ப@டைடய அரச பல
ளN, அற$தா6கி தலிய இட6கள<( பல O"றா9கள< ேப
வள6கிய!$தைம ேம( எ9த/ கா@டப@ட%. அ Aேகாவலி( த6கி
ஆ9ெகா!$த ெதாைடமா வழியன 17-ஆ O"றா!$த A%/ேகா@ைட
அரசராயன. இவக ஆ@சிAயலான நா9க இைவெயபதைன.

‘ஆல6 நா டமரா பதிநா9 ேகால6 க9வ நா9 – ேமலான ெச6கா@9 நா9
தி!ேபைர Iநா9 ம6காத வ(ல வளநா9 – ெகா6கா! ெமயமைல நா9 ேமச$ர
ேரைக நா ைடய ெகா96ன றணநா9
V – ெசய சீ!/ ேகாள/ கா9 ேகானா ெடன
Aர$ேத ஆள பற$த வரசேகா’

எப% வள/ . A%/ேகா@ைடயலி!$% ஆ@சி A$த மனகள< வரலா# U!/கமாக


இ6ேக =றப9 . Sர6கராய. எ வஜய நகர அரசன% மத ெகாட யானைய
அட/கி பல வ!%க ெப"ற ஆவைட ரநாத ெதாைடமாைன ப"றி பன
=#கிேற. — ெதாைடமாைடய Aத(வ இ!வ( ^தவ இரநாதராய
ெதாைடமா. இைளயவ நமன ெதாைடமா.

இரநாத ெதாைடமா 2 – 1686 – 1730

A%/ேகா@ைட மனகள<( த(வ இவேர. இவ சி6கம6கல , கலசம6கல எ


நகர6க அழி$த பன அைவக இ!$த வடதி( ஓ Aதிய நகைர3டா/கி, அத"
A%/ேகா@ைட ெய# ெபய ெகா9தா. இ! நாழிைக வழி நVளள மதி. ,
ேகா@ைட3 க@ன. ம%ைரைய ஆட நாய/க!/காக தி!வா6=, ைமD, தKசாj
எ இட6கள<( இ!$த அரசக ேம( பைடெய9த2 ெச# அவகைள ெவறன.
ெசா/கநாத நாய/க வலிைம மிகவ% க9 அ2ச"றனராக, அ/கா( அவ!/ த(
ம$தியா இ!$த ேகாவ$தப ஐய DB2சியா இவர% வலி ற ேந$த%, பA, இவ
இராமநாதAர , தKைச தலிய இரா2சிய6கள<லி!$% தி!ெமய , ப@9/ேகா@ைட
தலிய நகர6கைள/ ைகப"றினா. 1717 – 1721 ஆகிய ஆ9கள<( நாய/கரா. அவர%
த( அைம2ச நாரணப ஐயரா. மி/க இ9/கக&/ ளான கிறிதவக& ,
கிறிதவ பாதிமாக& ப%/ேகா@ைடய( அைட/கல ப$% அAட ஆத/கப@ட
தலற வாB$% வ$தன. இ னமர% ந9 நிைம கிறிதவகைள
நடதினைறைமயலி!$%அறிய/கிட/கிற%. இவ வரதா. ,
V Aய வலியா.
மன#தியா. . ந9 நிைலயா. மிக AகBவா$தவராவ. இவ!/ ஆ#
மைனவய இ!$தன. இவ காலதிேலேய இவ!ைடய பைளகெள(லா
ம%வ@டைமயா( இவ த ேபகள<( ^தவராகிய வஜயரகநாதராய
ெதாைடமா/ D@வ@9 1730-( இ*லக வாB நV6கினா.

வஜயரநாதராய ெதாைடமா 1730-1769


இவ!/2 சிவஞானAர %ைர ெதாைடமா எ# ெபய!9. இவ ப@ட%/
வ$தட தம% சேகாதரகளாகிய இராஜேகாபால ெதாைடமா,
தி!மைலெதாைடமா எ இ!வ/ இர9பாைளயப@9கைள அள<%,
தம/ உதவயாக ைவத/ ெகாடன, அ/காலதி( ெமாகலாய (ச$தாசாகி)
பைடெய9பனா( நாய/க அரசா@சி ஒழி$த%. A%/ேகா@ைடய.ள அரமைன3
பைகவ!ைடய பdர6கி/ 9களா( அழி$% வ@ட% ஆதலி இவ A%/ேகா@ைட/
ெதகிழ/ேக சிவஞானAர எ ஓ Aதிய அரமைனைய/ க@/ெகா9 அ6கி!$%
மத வசாரைண ெச% வ$தன. சதாசிவபரம எ# =றப9 ெபயா ஆசியராக
வ$% அ! A3 ேப"றிைன3 இவ எதினா.

1733-( தKைச அரச ேசைன தைலவனாகிய ஆன$தரா* ஒ! ெபய ேசைன3ட


A%/ேகா@ைட ேம( பைடெய9% ேபாAயமாேல DB2சியா( ெப! பதிைய
ப"றி/ெகாடா ஆய , ெந9 நா வைர தி!ெமய ேகா@ைடைய ப/க
யைமயா( வ( A%/ேகா@ைடைய/ ைகவ@9 ஓ வ@டா. ‘கனத AகBபைடத
காள</ /ேகா@ைடய(, ஆன$தராயைன அதிரெவ@9$ ெதாைடமா’ எ# பா9வ%
உ9.

ஐதராபா% ைநசா ( ைஹதராபா நிஜா ) எபதினாயர திைர பைட3 , இர9


ல@ச காலா@ பைட3 ெகா9 ெதன<$தியாவ ேம( பைடெய9% வ$%,
தி!2சிராபள<ைய "#ைகய@டெபா:% A%/ேகா@ைட மE % பைடெய9/க
உேதசிதி!$தா. அதைனயறி$த =னப@ , %ழா ம"# சில ஊகள<
தைலவக அவைடய திைர தலியவ"ைற/ ெகாைளயதன அவகைள
த/கமா# ைநசாமா( அபப@ட பைடதைலவ அவகள<டதி( ஒ# ெசய
யாம( சமாதானமா தி! பனா.

மகமதலி/ ச$தாசாகிA/ கநாடக இரா@சியவடமா நட$த ெபய ெப"ற ேபாேல


இ மன ஆ6கிேலய!ட மகமதலி/ %ைணயா நி# ச$தா சாகிைப3 பெரKU/
காரைர3 எதிதன. இ$த ேபா பயனாக இவ!/ அேனக நா9க ேச$தன.
நாவA/ திைர/ ெகா9பதி(ைல என உடப/ைக ெச% ெகாடன .
இதனாேலேய தKசாj தலியன அரசிழ$த காலதி. A%/ேகா@ைட தமிB நா@
ஒேர அரசா6கமாக நிைலத%. பெரKU/ கார!/ ஆ6கிேலய!/ ெதனா@(
இைடவடா% நட$த ேபாரா@ட6கள<ெல(லா இ மன ஆ6கிேலயைர பயாம(
அவக@ேக உதவ ெச% வ$தன. இவ தம% [ன<ய அறிவனாேல ஆ6கிேலயேர
ெவ"றிெப#வா எபதைன ெதள<வாக உண$தி!$தா. A%/ேகா@ைட ேமைமயைட$த%.
ஆ6கில ேசனாதிபதியாக (கன() லாரU ஐேராபாவ" Aறப@9 ேபா ேபா%
இ மன!/ ஓ கத வ9%2 ெசறா.

அ% எ6க ெவ"றி/ காரணமான த6க உதவைய நா ஆ6கில அரச தி!A


ெதவேப. என<ட தா6க கா@ய உைமயான ந@A/ ணைத யா எ#
மறேவ. நா Nரேதயதி" ெசற வ@டா. என/ தா6க Aறி$த நைமக& ,
உதவக& எ மனதி( நி#ெகாேட இ!/ எப%.

இவ மதவட6கள<( மிகப"#ைடயராய!ப% ெகாேட தம%


இரா2சியதிஉவவகார6கைள மற$%வடா% கவன<% வ$தி!/கிறா. A%/ேகா@ைட
இரா2சியைத நி#வனவ. ராயரநாத ெதாைடமா என<, அைத வலிைம3ற2
ெசதவ இ மனேரயாவா. ஏற/ைறய நா"ப% ஆ9க வைரய( இைடவடா%
ேபாேல கால6கழி% வ$த இ*வரச 1769-( இ*லக வாBைவ நVதன. இவ!ைடய
மைனவய அ#வ( ^றாவ% மைனவயாகிய ெர6க மாஆ எபவ!/ பற$தவ
அ9த மனராகிய இராயரநாத ெதாைடமா எபவ.

இராயரநாத ெதாைடமா 4 பதி (1769 – 1789)

இவ , 1738-( பற$தா. தம% பேதாரவ% ஆ( ப@டதி" வ$தா. த


ேனாைர ேபாேற ஆ6கிேலயட தி( ந@A `!$தா.1780-( ஐதரலி க!நாடக
சமெவள< மE % ஓ ேபவ:$தா"ேபால பா$% வ$த காைலய( ஆ6கிேலய
இ*வ9/கைண த9பத" ஓ உபாய ெசயாதி!$தன. ெதனா@9 தைலவக
யாவ! ஐதலி3ட ேச$% ெகாடன. இ மன ஒ!வேர ஆ6கிேலய/ ,
நவாA/ உதவயா நிறன. ஐத ேசைனயான% ஆதன/ ேகா@ைட/ அ!கி(
A%/ேகா@டைட நா@( A$தேபா% இவ!ைடய ேசைன ேசா%பாைள எறவடதி(
அதைன ச$தி% றிய% ஓ@வ@ட% இ*ெவ"றிைய/ ேகவ3"ற ஆ6கில
பைடதைலவ ச அய =@ எபா இ மன!// கீ B/கட கத எ:தின:

“நா9 எ6க\ ேபாA$% வ$த எ க@சியா எ(லாட இ!$% கிைடத


ெசதிகள<( ஒ# தா என/ ெவ"றிைய ெதவத%. அதாவ%, தா6க மி/க
ஆைம3ட உ6க நா@ைட அழி/க வ$த பைகவைர த% O"#/கண/கான
திைர பைட வரைர2
V சிைறெகாடேதயா .. தா6க இன சிற$த வர2ெசய(கைள2
V
ெசவகெள#
V என/ மி$த உ#தி39.”
இ$த ெவ"றியனா( A%/ேகா@ைட மன ெதன<$திய நா@"2 ெசத ேப!தவ
யா! எள<தி( மற/க"பாலத#. ஐத தா பைடெய9%2ெசற நா9கள<( ஊகைள
தVய@9 , மர6கைள ெவ@3 , பயகைளயழி% ஏளகள< அைணகைள ெவ@3
ெகா9ைமக இய"றிவ$தா. அறி3 ெப/க& ழ$ைதக& ெசா(ெலாணா
%பதி" உளானாக. இ/ெகாேயாைன "ற றியத" இ மனேர
காரணமா இ!$தா. ஐதரலிய மகனாகிய திA/ எதிராகவ இவ ஆ6கிேலய!/
உதவA$தா. நவாA/ இவ ெசத உதவய பயனாக ப@9/ேகா@டைட
தா.காவ ஒ! பதி இவ!ைடய ஆ@சி/ளாய"#. இவ ஒப% மண ெச%
ெகாடன. இவ!/ ஆ பைள இ(ைல, ஒேர மக தா உ9. 1789 ச ப 30-(
இ*வரச வ\லகைட$தா.

ராஜா வஜயரநாத ெதாைடமா பகN 5 1789 – 1807

இவ, இராய ரநாத ெதாைடமான< சிறிய த$ைதயாகிய


தி!மைலெதாைடமாைடய ^த Aத(வராவ. இவ தம% பதாவ% வயதி(
ப@டதி" வ$தா. 1790 ( திAU(தா தி!2சிராபள<ேம( பைடெய9்% வ$தகாைல
இ மன ஆ6கிேலய!/ %ைணயாக ந# அவைன மட/கியதா. 1795-(
ஆ"கா@9 நவபாகிய மகமதலி இவ!/ ராஜாபகN எ ப@டைத அள<தன.
அதனா( 1500 திைர பைட3 , ெகா3 , ரU , 3 , ப@ட% யாைன3 ைவ%/
ெகாள உைம3ைடயரானா.

இவ ^# க(யாண ெச%/ெகாடா. இவர% ^றாவ% மைனவ/ பற$த


பைளகள<( உய!ட இ!$த வஜயரகநாதராய ெதாைடமா ,
ரநாதெதாைடமா ைறேய 1807-. , 1825-. மனராயன.இ*ேவ$த சிறAட
அரசா9 வ$% 1807-( வாலெகதின. இவ!ைடய பதின<யாராகிய ஆயஅ மா ஆ
எபா உடன@க@ைடேயறிவ@டா.

இராஜா வஜய ரநாதராய ெதாைடமா பகN 6 (1807 – 1825)

இவ ப@ட%/ வ$தெபா:% ப% வய%ள சி#வரா இ!$த பயா( இவ!ைடய


ப6காள< வசய ரநாத ெதாைடமா அரச காய6கைள நடாதி வ$தா, அெபா:%
A%/ேகா@ைடய( நவாA/ள உைம மாறி ஆ6கிேலயைர2 சா$ததனா( இவ!ைடய
அரசைமைய ஒA/ெகா& ப வயரநாத ெதாைடமா ஆ6கில
அரசா6கதினைர/ ேக@9/ெகாடா. ஒA/ெகணப, இவ!/க D@9வழா
ப%/ேகா@ைட நக( மி/க சிறAடநைடெப"ற%. இவ கால% ேமஜ ளா/ப
எ ஆ6கிேலய A%/ேகா@ைட/ ெரசிெடடாக இ!$% அரசா6கைத2 சீதி!தி
மிக ந(ல நிைலைம// ெகா9வ$தா, கழ$ைதகளாகவ!$த வஜய ரகநாதராய
ெதாைடமா, இரநாத ெதாைடமா இ!வ! வடெமாழி, மகாரா@ர , ஆ6கில
தலான ெமாழிக& , திைரேய"ற , வ(வா@ பய"சி3 ◌்பய"#வ/கெப"றன.

இ மன கால%தா A%/ேகா@ைட ஐ$% தா.கா/ளாக ப/கப@ட%; நVதிமனற6க


நி#வப@டன; வ வா6த" அதிகாக நியமி/க@டன. அரசா6கதி" ேவய
ம"ைற/ காய6க& ெசயெப"றன.

1812-( A%/ேகா@ைட நக தV/ இைரயாய"#, இ* ெபா:%ள அழகிய நகர பA


க@டெப"ற%. 1812-( இ மன!/ , இவ த பயா/ மண நைடெப"ற%. 1817
த( இவ `ரண Uத$திரைடயரா ஆ@சி Aயலானா. இவ!/ இ!மைனவய
உ9.

இவ 1825-( உலக வாB/ைகைய நV6கேவ இவர% த பயாகிய இரஜநாத ெதாைடமா


 D@/ ெகாடா.

ஹிX எ/செலசி இராஜா ரநாத ெதாைடமா பகN 7 (1825 – 1839)

இவ மிக2 சிற$த நVதிமன. ப"பல அற6கைள நடதினவ. 1830-( ஆ6கில


அரசா6கதாரா( ‘ஹிX எ/செலசி’ எ ப@ட அள</க ெப"றன.

இவ 1839 ஜுைல 13-( இ ம\லக வாBைவ ெவ#ேதகின.

ஹிX ைஹெனX S பரகத பாதாX இராஜா ராம2ச$திர ெதாைடமா பகN 8 (1839 –


1886)

இவ ப@ட%/ வ$த காலதி( ஒப% வய%ள சி#வராய!$தா. 1844-( இ!$%


தாேம அரசா9 வ$தா. 1866-( நVதிமற6க தி!தி அைம/கெப"றன.

1. அபd( ேகா@9

2. ^# ஜ@ஜிகஉள ெசஷX ேகா@9

3. Xமா( காX ேகா@9


4. ஐ$% சீA/ ேகா@9க

இலாகா/க:-

1.வவD( (ெரவI).

1. கிராம

2. தாaகா

3. காவ(

4. சிைற2சாைல

5. தபா(

6. ப6களா

7. மராம%

8. உபள

9. கா9

10.நVதிமற

11.ஸ/கி( ஆபdX

இவ 1876-( த ^த Aத(வய ^#வ% மாரைர த% எ9%/ேகாடா. 1884-(


இ$திய ச/கரவதின<யாகிய வ/ேடாயா மகாராணயா இ மன/ , இவ!ைடய
ச$ததியா/ பதிெனா! மயாைத ேவ9க ேபா9 நிர$தர உைமைய அள<தா.
இ*வரச காலதிேலேய த$தி, தப( ஆபdUக ஏ"ப@டன. 2-வ% வA/ காேலஜு
ஏ"ப9தெப"ற%. இவ 1886-( தம% ஐ பேதழாவ% வயதி( வ\லகைட$தா.

ஹிX ெஹெனX S பரகதா பாதாX இராஜ மாதாட ைபரவ ெதாைடமா பகN


ஜி.சி.ஐ.இ. (1886த()

இவ பதிெனா! வய%ைடயவராய!/ ெபா:%. 1886-( தி!/ேகாகரணதி( இவ!/


 D@9 வழா நட$த%. சி# வயதிேலேய இ மன தமிB, ஆ6கில தலிய
ெமாழிகள<( மி/க ேத2சி ெப"றா. 19-வ% வயதிலி!$% இரா2சியைத தாேம பா%
வ!வாராயன. திைர ேய"ற தலியவ"றி( அள கட$த திறைம3ைடயவ. ம
உA/ கா2Uவதா( A%/ேகா@ைட அரசா6கதா/ , ஆ6கில அரசா6கதா/
ஏ"ப@ட வழ/ இ மன காலதி( "ற%. இ பேய ஆ6கில
அரசா6கதா ஆ9 ேதா# பெத@டாயர fபா இ மன!/ ெகா9/க ப
ேந@ட%. A%/ேகா@ைட அரசா6கதி( ^# ல@ச ஏ/க நில வைரய. இனாமாக
வ@பப@!$த%. இ$த இனா நில6க பதி நில6கைளவட மிதியாய!$தன. ஆதலா(
ஆ6கில அரசா6கதா ேயாசைனேம( இனா நில6கைளெய(லா அள$% சிறி%
வவதன. அதனா( ஒ! ல@ச fபா ஆ9 ேதா# அரசா6கதி" மிவதாய"#.
பய ெசயாத தU நில6கெள(லா பய ெசயப@9 நில/காரெர(லா
பண/காரராயன. இவ காலதி( ப@டண சீதி!தப@ட%. க(a ம!%வ
நிைலய , அ.வல இவ"றி க@ட6க தி!தி அைம/கெப"றன. நVதி இலா/கா
மE 9 தி!தி அைம/கெப"றன. இத ப ^# நVதிபதிக அட6கிய உயநVதி மற
ஆக 1887-( அைம/கப@ட%.

உA கா2ச./ ராயலி@ ேக@கேபாக இனா நில%/ நிலவ வதி% வ@டா


ெவைளய பா!6க

1898-( இவ ஐேராபா கடதி" ேபாக ேவய!$தைமயா( , திவா, தைமயனாகிய


வஜய ரநாத %ைர ராஜா இவகள<டதி( அரசா@சிைய வ@92 ெசறன, ஐேராபாவ(
பல இட6க&/2 ெச# பற இ6கிலா$%/2 ெசற ெபா:% இளவரச ஏழாவ% எ@வ@
மனரா( தம% அரமைனய( ேம மாத 23$ ேததி வரேவ"# சிறப/கப@டா, ஜுைல
14( மகாராணயா தம% அரணமைனய( வரேவ"# ெகளரவ ப9தினாக. 1898
நவ ப( இ* ேவ$த A%/ேகா@ைட/ தி! ப ெபா:% ம/க இவைர ேபராவ%ட
வரேவ"றன. மகாராணயா இ மனைரவரேவ"# ெகளரவ ப9தியத" அறிறியாக
A%/ேகா@ைடய( நகர மற (ட ஹா() க@டெப"ற%.

1902-( 30 உ#பன அட6கிய ெப!ம/க@ கழக (ம/க பரதிநிதி2 சைப) ஒ#


அைம/க ெப"ற%. ம/க&ைடய ைறகைள ெய(லா தV% ைவபத" இ/கழக
ெப% உதவயா இ!$% வ!கிற%. 1907( இ!$% இதி( 18 உ#டபன ம/களாேலேய
ேத$ெத9/க ப9கிறன. வைனெபா#A/ கழக (காய நிவாக சைப) ஆன% திவா
, நா@9/காவ" தைலவ (Xேட@ Dபெட@) ஓ ெப"ற தைலைம நVதிபதி இவக
அட6கியதாம. இ மனகாலதி( நா9 பல வழிய. சீதி!தி ேமன<ைல//
ெகா9வரப@ட%. 1911 ச ப 12-( (லி மாநக( நட$த ஐ$தா ஜாm மன
ெப!மா D@9 வழா/க இ*வரச! அைழ/கப@!$தா.
1913-( இவ ப@டதி" வ$த இ!பைத$தாதவ% ஆ9 வழா A%/ேகா@ைடய(
மிக சிறபாக நைடெப"ற%. அெபா:% இவ!/ ஜி.சி.ஐ.இ. (கிரா@ கமாட ஆ தி
இய எ ைபய) எ ப@ட ஜாm ச/கரவதியா( அள</கப@ட%.

இ*வரச தம% சமXதானதி"2 ெசத சிறAைடய நைமகளாவன:-

1. A%/ேகா@ைட2 சீைமய( ேவளாைமைய வள ேச/ ெபா!@9/ கா(நைட


ம!%வ சாைல3 , கா( நைட/ க கா@சி3 ஏ"ப9திய%ட, வைத3 உழ மா9
வா6த"/ யானவக&/ வ@யறி பண ெகா9%தவ ஏ"பா9 ெசதா.

2. பல சாைலகைள3 ெவளா"# பாலைத3 உடா/கி வாணக ெப! ப


ெசதா.

3. பதிர6கைள பதி ெசவத" ெதாைல வ.ேளா A%/ேகா@ைட/ வ!


வ!த நV6ப காA/களக(பதிர பதி அ.வலக6க) பல இட6கள<.
ஏ"ப9தினா.

4. A%/ேகா@ைட நகரதி( ஓ ெபய ஆ6கில ம!%வ சாைல3 ம"# பல ைவதிய


சாைலக& ஏ"ப9தினா.

5. நகரதி( வதிேதா#
V ழாக ைவ% A%/ளதிலி!$% ந(ல தணV வ! ப
ெசதா.

6. ழ$ைதக ச பளமிறி ப/ ப ஊேதா# ஆர ப பள</=6க ைவதா.

7. ெதாழி"சாைல, வவசாயசாைல தலியன ஏ"ப9தினா.

8. எள<யவக அதிக வ@/ பண வா6கா% ெதாழி( ெச% வாBவத" உதவயாக/


=@9ற ெதாழி" ச6க6க ஏ"ப9தினா.
9. நVதிமறதி( ெபய "ற6கைள வசா/ ேபா% நVதிபதிக&/ உதவயாக இர9
அ(ல% ^# அெஸஸக இ!$% நியாய வழ6க ஏ"பா9 ெசதா.

10.ம/க பரதி நிதி2 சைப ஏ"ப9தினா.

இ*வரச மE % ‘ இயெமாழி வாB% ‘ எ ஓ அழகிய தமிB பரப$த னனN


நாராயணசாமி ஐய என பலவரா( இய"றெப"# , மகா மேகாபதியாய உ.ேவ.
சாமிநாத ஐய அவர/ள< சா%/ கவ3ட ெவள<வ$%ள%.

அதிேல இ*ேவ$த ெப!ைதமக,

‘ தான$ தன<ய! ஞான தலன

ய நாயக தம ணநிதி

ெபயநா யகிபத பயா ளத

னவ. வசயர நாத மக மக

ன<வெநன/ கன ன<வெனன [வ.

கராம$ திட2ச/ கரபைட வ9த

இராம ச$திர ேவநத(ேசெயன

ஓராயர$ தகதி ெராறா 3திெதன

அராவைண யமல ன!ெளா!6 திெதன/

ராவண மரேவ வலய %திெதன

பாராவ!$ த!ம பா( ைளெதன2

சராசன மதன றன<வ ெவ9ெதன

இராச டலதி வவ"கிைண யைலெயன2

சராதி டராச ெறா(ல வள6க

தராதவல வள6க தவெநறி வள6க


Aராதன நாமைற மAவயைச வள6க

ஆவ பவத வாச சிகாமண’

எ# இ6ஙன பலவா# Uறப@9ளன.

மா@சி ெபா!ந@திய வஜயரநாத %ரராஜ ெதாைடமா பகN 1922 த(

இராஜ மாதாட ைபரவ ெதாைடமா அவரக தம% அரசா6க நிவாகைத


தைமயனாராகிய இவட ஓAவ%வ@9 ஆXதிேரலியா நா@" ெச#
வ@டைமயா(, இவ 1922 அ/ேடாபலி!$% தாேம அரசா@சிைய நடதி வ!கிறா. இவ
1872 ஏபர( 17-( பற$தவ. காலKெசற மகாராஜா இராம2ச$திர ெதாைடமா சாகி
அவகள< ^த ேபர. இவ 1898-( காய நிரவாக சைபய( ஒ!வராக அைம$தன. 1908-
( இ6கிலா$% ெச# தி! பன. 1990-( திவா பதவைய ஏ"#/ெகாடன. 1922-(
அரசா@சிைய ஒA/ெகாட ப நா@" அேநக நைமக Aவதாக வா/கள<%
அ6ஙனேம ெச% வ!கிறா. இவ இ% கா# ெசதி!/கிற நைமகள<(, நகர
பபாலன சைபய( 8-ஆக இ!$த அ6கதின ெதாைகைய 12-ஆக உயதிய!ப% , 60
அ6கதினக ெகாட Aதிய ச@ட நி!மாண சைபெயா# ஏ"ப9திய!ப%
றிபட த/கைவகளா . நகர சைபய( 8 அ6கதின! , ச@டசைபய( 35 அ6கதின!
ம/களா( ெத$ெத9/கபட ேவயவராவ. இ நம% நா9 :% க@டாய
இலவச/க(வ ஏ"ப9தி ெப! Aக:ட இ*வரச ெப!$தைக நV9ழி வாBவாராக.

A%/ேகா@ைட/ இராமநாதAரதி" ஓ காலதி( ஒ! க(யாண ச ப$த


ஏ"ப@!/கிற%. ம"#, A%/ேகா@ைட யரசகள< ச ப$திகளா3ேளா. மா6கா@டா
ப@ இரா6கிய, ேமைல/ றி2சி இரா6கிய, க(லா/ேகா@ைட சமE தா சி6கAலி ஐயா,
கா@9/றி2சி பறிெகாடா, ெந9வாச( சமE தா பறிெகாடா தலாயனா
ஆவ. A%/ேகா@ைட இரா@சிசய சிறிதாய!ப தமிB நா@9 3ைட
ேவ$தகளாகிய ேசர ேசாழ பாய ஆ@சி/ பA இ%ேவ தமிB நா@9 அரசா6கமாக
வள6கிவ$த%. தமிB ெமாழிைய Aர$த அ மனகைள ேபாலேவ இவக& இ
ெபா:% Aர$% வ!கிறன. ச வ(லிய பளா/ப =றிய ப A%/ேகா@ைட மன
மிக அதிகாரளவராவ .
Create a free website with

Photo used under Creative Commons from Nicholas_T