Vous êtes sur la page 1sur 3

Cele mai c`utate 50 monografii contabile

Acordarea premiilor \n natur`

expert contabil Monica Toma

M Termenul de premiu provine din limba latin`, de la „praemium“. Con-


form Dic]ionarului explicativ al limbii romåne, premiul reprezint` o recom-
pens` material` sau o distinc]ie acordat` cuiva pentru meritele deosebite
ob]inute, de exemplu, \ntr-un domeniu de activitate, la un concurs.
c
o Reguli fiscale
o
La art. 42 [i art. 75 alin. (1) din Codul fiscal al Romåniei se stabile[te c`

n veniturile din premii cuprind venituri \n bani [i/sau natur` din concursuri,
ca, de exemplu:
n
o 1) venituri sub form` de premii de orice fel, acordate oamenilor de cultur`,
[tiin]` [i art` la gale, simpozioane, festivaluri, concursuri na]ionale sau
interna]ionale, concursuri pe meserii sau profesii;
t
g 2) venituri sub form` de premii \n bani [i/sau \n natur` acordate sporti-
vilor, antrenorilor, tehnicienilor [i altor speciali[ti prev`zu]i \n legisla]ia
\n materie, pentru rezultatele ob]inute la competi]ii sportive interne [i in-
terna]ionale, altele decåt: a
r a) premiile ob]inute de sportivii medalia]i la campionatele mondiale, europene [i la

a
jocurile olimpice. Nu sunt venituri impozabile premiile, primele [i indemniza]iile
sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor [i altor speciali[ti, prev`-
zu]i \n legisla]ia \n materie, \n vederea realiz`rii obiectivelor de \nalt` performan]`:
clasarea pe podiumul de premiere la campionatele europene, campionatele mondi-
b
ale [i jocurile olimpice, precum [i calificarea [i participarea la turneele finale ale

f
campionatelor mondiale [i europene, prima grup` valoric`, precum [i la jocurile
olimpice, \n cazul jocurilor sportive. Nu sunt venituri impozabile primele [i indem-
niza]iile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor [i altor speciali[ti,
prev`zu]i de legisla]ia \n materie, \n vederea preg`tirii [i particip`rii la competi]iile
i
interna]ionale oficiale ale loturilor reprezentative ale Romåniei;

i b) premiile [i alte drepturi sub form` de cazare, mas`, transport [i altele asemenea,
ob]inute de elevi [i studen]i \n cadrul competi]iilor interne [i interna]ionale, inclu-
siv elevi [i studen]i nereziden]i \n cadrul competi]iilor desf`[urate \n Romånia;
l
i c) veniturile pl`tite de entitatea cu care ace[tia au rela]ii generatoare de venituri din
salarii; e
Revista Romån` de Monografii Contabile ● www.monografii.ro; www.contabilul.ro 1
Cele mai c`utate 50 monografii contabile

3) venituri sub form` de premii ob]inute ca urmare a practicilor comerciale privind promovarea produselor/serviciilor
prin publicitate, potrivi legii.

La art. 77 alin. (1) din Codul fiscal se precizeaz` c` veniturile din premii se impoziteaz`, prin re]inere la surs`, cu cota
de 16%, aplicat` asupra venitului net realizat din fiecare premiu. Nu sunt supuse impozit`rii veniturile ob]inute din pre-
mii [i jocuri de noroc, \n bani [i/sau \n natur`, sub valoarea sumei neimpozabile stabilit` \n sum` de 600 lei pentru fiecare
premiu.

Termenul de plat` al impozitului este data de 25 (inclusiv) a lunii urm`toare celei \n care a fost calculat [i re]inut.

Particularit=]i ale reflect=rii \n contabilitate a premiilor \n natur=


|n cazul bunurilor date cu caracter de promo]ii sau produse de protocol, eviden]ierea acestora este destul de sim-
plist`, \n sensul c` se reg`sesc fie \n conturile de cheltuieli de protocol – 6231, fie \n conturile de cheltuieli de reclam` [i
publicitate – 6232.

Exemplu
O entitate produc`toare de detergen]i se decide s` organizeze o tombol`, pentru colaboratorii acesteia, oferind ca
premii autoturisme. Valoarea premiilor acordate constau \n 3 autoturisme \n valoare de 54.000 lei fiecare.

1. Achizi]ionarea autoturismelor de la furnizor:

% = 401 192.780
371 „Furnizori“ 162.000
„M`rfuri“
4426
„T.V.A. deductibil`“ 30.780

|ntrucåt entitatea nu achizi]ioneaz` bunurile \n scopul utiliz`rii lor \n activitatea proprie, achizi]ia autoturismelor nu
se \nregistreaz` \n conturile de imobiliz`ri, \ntrucåt aceast` \ncadrare ar \nsemna [i amortizarea elementelor,
corespunz`tor.

2. Acordarea premiului \n natur`:

623 = 371 162.000


„Cheltuieli de protocol, „M`rfuri“
reclam` [i publicitate“

3. Colectarea T.V.A. pentru premiul acordat:

635 = 4427 30.780


„Cheltuieli cu impozitele [i taxele“ „T.V.A. colectat`“

2 R&S RENTROP & STRATON


Cele mai c`utate 50 monografii contabile

Calculul impozitului pe venituri din premii

Valoare bunuri 162.000 lei


Venit neimpozabil 600 lei x 3 autoturisme = 1.800 lei
Venit impozabil 162.000 – 1.800 lei = 160.200 lei
Impozit pe venit 16% x 160.200 = 25.632 lei

4. |nregistrarea impozitului din premii:

635 = 446 25.632


„Cheltuieli cu alte impozite, taxe „Alte impozite, taxe [i
[i v`rs`minte asimilate“ v`rs`minte asimilate“

5. Achitarea impozitului:

446 = 5121 25.632


„Alte impozite, taxe [i v`rs`minte „Conturi la b`nci \n lei“
asimilate“

ATEN}IE!
Avånd \n vedere obliga]ia entit`]ii de a re]ine [i a pl`ti impozitul pentru bunurile acordate sub form` de premii, \n
ceea ce prive[te impozitul de plat`, entitatea poate proceda \n dou` moduri:

✔ fie consider` valoarea premiului ca fiind majorat` cu contravaloarea impozitului de plat`, astfel \ncåt \n conturile
de cheltuieli societatea va \nregistra atåt valoarea bunului, cåt [i valoarea impozitului;
✔ fie beneficiarul premiului va pl`ti entit`]ii contravaloarea impozitului datorat bugetul statului, pentru evitarea
major`rii cheltuielilor entit`]ii.

Revista Romån` de Monografii Contabile ● www.monografii.ro; www.contabilul.ro 3