Vous êtes sur la page 1sur 16

Sołtys Roku

2010

W sprawie
węgla

Wesele w Raszówce

Otwarcie Świetlicy
w Oborze

Wybory Sołeckie
2011
Spełnienia wszystkich marzeń,
zadowolenia z siebie, radości życiowej,
aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet
- tego wszystkiego życzymy
Drogie Dziewczyny, Panie i Kobiety
z okazji Waszego Święta
Konkurs SOŁTYS ROKU 2010
To była naprawdę emocjonująca
końcówka konkursu internetowego
na Najpopularniejszego Sołtysa Roku
rozstrzygnięty !
2010 Gminy Lubin
A oto szczegółowe wyniki zakończonego kon-
kursu:
1. Andrzej Bartnik - Kłopotów 38,97% - 3249
2. Danuta Nożewska - Siedlce 21,72% - 1811

W sobotę 29 stycznia w nowej świetlicy wiej-


skiej w Oborze Wójt Gminy Lubin Irena
Rogowska wręczyła Puchar i Tytuł SOŁTYSA
3. Mieczysław Hubka - Wiercień 11,12% - 927
4. Jolanta Fuczyło - Szklary Górne 8,77% - 731
5. Czesław Niemiec - Bukowna 5,23% - 436
ROKU 2010 GMINY LUBIN sołtysowi Kłopoto-
6. Joanna Tokarska - Gorzelin 5,10% - 425
wa Andrzejowi Bartnikowi.
7. Józef Wojas - Niemstów 2,76% - 230
Było to podsumowanie konkursu internetowego
na najpopularniejszego sołtysa naszej gminy. 8. Janina Mucha - Chróstnik 8% - 218
Konkurs zorganizowany po raz drugi przez Wójt 9. Kazimierz Jaszowski - Miłosna 2,03% -169
Gminy Lubin oraz portal internetowy gmina. 10. Ryszard Stasiuk - Składowice 1,70% - 142
lubin.pl cieszył się bardzo dużym powodzeniem.
Głosowało w nim w dwóch etapach łącznie po- Łącznie SOŁTYS ROKU 2010 Andrzej Bartnik
nad 15 tysięcy internautów ! otrzymał w dwóch etapach głosowania 4451
Laureatem konkursu został sołtys głosów. W I Etapie zagłosowało ogólnie 7704
Kłopotowa ANDRZEJ BARTNIK ! osób. W II Etapie 8338 – co daje łącznie 15412
Uroczystość wręczenia nagród w konkursie oddanych głosów. Nagrody zwycięzcom wręczy-
SOŁTYS ROKU 2010 poprowadził Jan Chełpa li oprócz Wójt Gminy Lubin Ireny Rogowskiej,
– Redaktor Naczelny portalu przedstawiając Barbara Tórz Kierownik Referatu Oświaty Gmi-
genezę i historię urzędu sołtysa w Polsce oraz ny Lubin oraz Jerzy Szumlański Przewodniczą-
regulamin konkursu. cy Rady Gminy Lubin. Pierwsza trójka sołtysów
Wyniki konkursu internetowego nie były zna- otrzymała także z rąk Wójt Gminy Lubin Ireny
ne nikomu z finałowej dziesiątki, gdyż dziewięć Rogowskiej cenne nagrody rzeczowe.
dni przed końcem sondy wyłączono jej bieżący
podgląd. Dreszczyk emocji towarzyszył więc
wszystkim do końca.
Na scenę poproszono finałową dziesiątkę.Na-
stępnie otwarto zapieczętowane koperty z wyni-
kami konkursu i wszystko stało się jasne!
Konkurs rozpoczął się 22 listopada 2010 r., a
jego I Etap zakończył 15 grudnia. Od 17 grudnia
2010 r. do 9 stycznia 2011 r. można było odda-
wać głosy na finałową dziesiątkę. Głosować
można było wskazując swojego kandydata na
stronie internetowej
www.gmina.lubin.pl
1 stycznia 2011 r. został wyłączony podgląd na
wyniki bieżące sondy.
Wywiad z Soltysem Roku 2010
na stronie 8

Spotkanie w Urzędzie Gminy z sołtysami kadencji


W dniu 3 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie odbyło się spotkanie Wójt Gminy Lubin Ireny Rogowskiej z 2007 - 2011
sołtysami gminy Lubin minionej kadencji 20067 – 2011. Było to spotkanie podsumowujące czteroletnią kadencję sołtysów.

W spotkaniu udział wzię-


li także: Przewodniczący
Rady Gminy Lubin Jerzy Szum-
– Dziękuję za współpracę życząc
Państwu Wszystkiego Najlep-
szego w życiu osobistym i pracy
lański, sekretarz gminy Jadwiga społecznej – żywiąc nadzieję, że
Ignatowska – Zając oraz skarb- przynajmniej z częścią obecnych
nik gminy Marzena Kosydor. tu sołtysów, będziemy również
Wójt gminy Lubin Irena Rogow- współpracować w przyszłej ka-
ska podziękowała sołtysom za dencji – powiedział Jerzy Szum-
współpracę. lański. Wszystkim obecnym
- Chciałabym podziękować sołtysom wręczono symbolicz-
wszystkim Państwu w imieniu ne róże oraz drobne upominki.
swoim oraz Rady Gminy Lubin, W miesiącu lutym mieszkańcy
za wniesiony trud w rozwią- gminy Lubin wybrali sołtysów
zywanie naszych wspólnych i na nową czteroletnią kadencję
niełatwych czasami problemów 2011 - 2015. Również na tych ze-
– powiedziała wójt Irena Ro- braniach zostały wybrane nowe
gowska. Rady Sołeckie.
2 Informator Gminny Gminy Lubin
Majątek Gminy Lubin ubezpieczony GOPS w Lubinie
Za kwotę 27 095,00 zł został ubezpieczony majątek Gminy Lubin . Wybrano ofertę nr.2 ze względu informuje
na najkorzystniejszą cenę, oraz pełen zakres ubezpieczenia wskazanego w zapytaniu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lubinie z siedzibą przy ul. 1 Maja 4,
W dniu 23 grudnia 2010 roku w wyniku prze-
prowadzonego zapytania ofertowe-
go na wykonanie zadania pn. „Ubezpie-
zycję do złożenia oferty otrzymały następujące
firmy:
1. PZU S.A. Inspektorat w Lubinie,
i n f o r m u j e,
że od dnia 03.01.2011r wnioski o przyznanie
czenie majątku Gminy Lubin na 2011 rok” ul. Odrodzenia 33b, dodatków mieszkaniowych należy składać
wybrano ofertę złożoną przez CONCOR- 2. INTER RISK Towarzystwo Ubezpieczeń w siedzibie tutejszego Ośrodka.
DIA Polska, Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Lubin. ul. Bolesława Chrobrego 4,
Wzajemnych, Lubin, ul. Parkowa 4A ze 3. CONCORDIA Polska, Towarzystwo
względu na najkorzystniejszą cenę, oraz
pełen zakres ubezpieczenia wskazanego
Ubezpieczeń Wzajemnych, Lubin, ul.Par-
kowa 4A. Seria wypadków
w zapytaniu. W postępowaniu ofertowym propo-
na drogach gminy
Nie tylko ściany uszy mają 17 stycznia br.j około godziny 18.30 do-
szło do wypadku w Miłoradzicach. W
zdarzeniu uczestniczył rowerzysta oraz kie-
Gmina Lubin przekazała lubińskiej policji 1000 zł ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania rowca samochodu marki Honda. Z kolei 18
Problemów Alkoholowych na wsparcie akcji „Nie tylko ściany uszy mają”. Jest to akcja społeczna, stycznia rano miedzy Osiekiem, a Pieszkowem
w rowie zakończył jazdę Opel na lubiń-
w której apeluje się do wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz całego powiatu o większą skich tablicach rejestracyjnych. Do trze-
wrażliwość na ludzką krzywdę. ciego wypadku doszło między Siedlcami,

A kcja „Nie tylko ściany uszy mają” ma skłonić pewnia, że dzwoniący zawsze mogą pozostać a Turowem. W Miłoradzicach doszło do potrące-
mieszkańców całego regionu, aby reagować anonimowi. Chodzi jedynie o informowanie o nia 38-letniego rowerzysty, w którego uderzył
na to, co dzieje się za ścianą naszego domu. nietypowych sytuacjach w sąsiedztwie. Poli- samochód marki Honda. Rowerzystę z ogólny-
Niejednokrotnie reakcja na to, co słyszymy cjanci nie mają patroli na klatkach schodowych mi potłuczeniami przewieziono do lubińskiego
może zapobiec ludzkiej tragedii. Dlatego tak czy w piwnicach, dlatego muszą mieć sygnał od szpitala . Jak się okazało po badaniu alkomatem
ważne, aby nie być obojętnym. sąsiadów, że dzieje się coś niedobrego. To nie kierowca Hondy był pod wpływem alkoholu -
Wspólnie z lubińską policją zachęcamy, by re- jest donosicielstwo, tylko działanie byśmy czuli miał ponad dwa promile w wydychanym powie-
agować na to, co dzieje się w naszym otoczeniu. się bezpiecznie. Na pewno nikt nie będzie zmu- trzu. Grozi mu do dwóch lat więzienia.
Chcemy uczulić mieszkańców na krzywdę, któ- szany do podawania swoich danych - zastrzega- Z kolei rano 18 stycznia między Osiekiem, a
ra często dzieje się za ścianą. Niejednokrotnie ją. Podobna akcja przeprowadzona w ubiegłym Pieszkowem prawdopodobnie na wskutek nieza-
reakcja na to, co słyszymy czyli krzyk i płacz, roku pn. „Oczy” przyniosła wzrost zaintereso- chowania należytej prędkości przy oblodzonej
może pomóc uratować czyjeś zdrowie, a nawet wania mieszkańców na to co dzieje się wokół jezdni – w przydrożnych rowie dachował Opel
życie. W kampanię włączyły się gmina Lubin i ich otoczenia. Kampania okazała się strzałem w Astra. Kierowca i pasażerowie / dwie kobiety i
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Za sym- dziesiątkę. Dzięki reakcji obywateli zatrzyma- dziecko / trafili również do lubińskiego szpitala.
boliczną kwotę trzy telebimy na terenie miasta nie przestępców na gorącym uczynku wzrosło Także na drodze między Siedlcami a Turowem
udostępniła też firma reklamowa. Będą na nich na terenie naszego powiatu niemal dwukrotnie doszło do wypadku, w którym uczestniczyła
emitowane spoty reklamujące akcję. Policja za- Toyota Avensis. Powodem mogła być także ob-
lodzona nawierzchnia i nie dostosowanie pręd-
kości jazdy do warunków atmosferycznych. Stąd

Nowy oddział przedszkolny też finał jazdy w przydrożnym rowie. Kierowcę


przewieziono do szpitala.
- Uważajmy na oblodzone drogi. Nie zawsze

w Miłoradzicach wizualnie dobrze oceniamy ich stan – traktując


czarną nawierzchnię jako bezpieczną – mówi
st.asp. Jan Pociecha oficer prasowy lubińskiej
21 stycznia 2011 r. o godz. 9.30 w Miłoradzicach, Wójt Gminy Lubin Irena Rogowska policji. Szczególnie teraz zimą padający deszcz
dokonała uroczystego otwarcia oddziału przedszkolnego prowadzonego przez SP i topniejący śnieg często natychmiast zamienia
w Niemstowie. się w lód, w styku ze zmrożoną nawierzchnią

O ddział utworzono w niedawno wyremonto-


wanym przez Gminę Lubin budynku po by-
łej szkole w Miłoradzicach, w którym znajduje
łu przedszkolnego w Miłoradzicach zapisanych
jest 14 przedszkolaków. Otwarcie oddziału po-
łączone było z uroczystością z okazji Dnia Babci
dróg – dodaje rzecznik.
A więc kierowcy więcej rozwagi
się również filia biblioteki, a także świeżo od- i Dziadka. – i noga z gazu !
dane do użytku mieszkania gminne. Do oddzia-

Przedszkolaki w Urzędzie Gminy Lubin


Grupa przedszkolaków z oddziału zamiejscowego Przedszkola w Raszówce odwiedziła
Urząd Gminy w Lubinie. Dzieci zwiedziły urząd i zapoznały się z jego pracą

W Urzędzie Gminy przedszkolaki zostały uro-


czyście przyjęci przez Wójt gminy Lubin
Irenę Rogowską, która oczekując na najmłod-
kiwali by dorośli. Dzieci są jednak spontaniczne
i na każde pytanie otrzymały odpowiedź. Wia-
domo najmłodsi szybko dorośleją.
szych nie ukrywała swojej tremy. - Takie wycieczki mają na celu przedstawienie
- Zawsze, gdy odwiedzają mnie dzieci bardzo dzieciom mniej znanych dla nich pełnionych
się denerwuję i to chyba bardziej niż zabierając funkcji i zawodów oraz pokazanie im zasad
głos w Brukseli – żartowała oczekując na gości funkcjonowania samego urzędu – mówi Dyrektor
wójt Irena Rogowska. Później, gdy trema minę- Przedszkola w Raszówce Katarzyna Foryś.
ła, dzieci usłyszały o pracy urzędu i o tym, że Dzieci zwiedziły oba budynki urzędu i obdaro-
gminą Lubin …rządzą kobiety. Bo przecież Wójt, wane słodkościami wróciły do przedszkola. Tak-
Sekretarz i Skarbnik gminy Lubin to najważniej- że najmłodsi wręczyli dorosłym własnoręcznie pewnienie o rewizycie w przedszkolu Pani Wójt,
sze osoby w tym urzędzie. Padało mnóstwo py- wykonane prace, które się bardzo wszystkim która złożyła deklarację przeczytania dzieciom
tań i to niejednokrotnie nie takich, jakich ocze- spodobały. Przedszkolaki otrzymały również za- bajek.
Informator Gminny Gminy Lubin 3
Reprezentanci gmin zagrożonych budową odkrywkowej kopalni
węgla brunatnego w Brukseli
25 styczniu 2011 r. w Brukseli w obecności włodarzy gmin zagrożonych odkrywką odbyło się
posiedzenie Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego.

W trakcie posiedzenia omawiana była petycja nr


0046/2010 jaką przed rokiem wraz z 6 tysiąca-
mi podpisów mieszkańców naszego regionu złożyła
towanymi wyjaśniła co jest przyczyną sporu,
dlaczego jako mieszkańcy regionu zostaliśmy
zmuszeni by pomocy szukać w instytucjach
Przewodniczą Społecznego Komitetu „STOP Od- Unii Europejskiej oraz jakie są oczekiwania i
krywce”, Wójt Gminy Lubin Irena Rogowska. nadzieje składających petycję wobec Komisji.
Petycja dotyczyła nieuszanowania i nie wdroże- Wójt Gminy Lubin wskazując na wyjątkowy
nia w życie przez Rząd RP wyników referendum z charakter sprawy poprosiła Komisję o prze-
27.09.2009 r. Mieszkańcy sześciu gmin zagrożonych prowadzenie wizyty wyjaśniającej w naszym
budową kopalni węgla brunatnego, w tym naszej kraju i skłonienia tym samym rządu, do podję-
gminy, opowiedzieli się wówczas przeciw odkrywce cia dialogu ze swoimi obywatelami.
głosując w 95 % na Nie. Na niemożliwe do oszaco-
Petycja w następstwie wnikliwej wania straty środowiskowe,
analizy została przez Parlament Eu- biodegradacje, zagrożenia
ropejski wiosną zeszłego roku uzna- dla obszarów Natura 2000
na za zasadną. W wyniku starań wskazał podczas specjalnej
Społecznego Komitetu „STOP Od- prezentacji multimedialnej Gospodarze Gmin Ruja, Ścinawa, Lubin, Kunice
krywce” oraz polskich parlamenta- profesor Tomiałojć. Obszerne podczas posiedzenia Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego
rzystów, szczególnie zaś poseł Lidii opracowanie, przygotowane ści w procesie konsultacji społecznych dotyczących
Geringer de Oedenberg oraz posła przez zespół pod jego kierunkiem, projektu „Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.”
Piotra Borysa, ze względu na swój dotyczące skutków dla środowiska oraz, że odkrywka może być jednym z największych
wyjątkowy charakter oraz wagę ewentualnej odkrywki w dwóch potencjalnych źródeł emisji CO2. Posłanka Lidia
problemu, stanęła na forum Komisji wersjach językowych trafiło wcze- Geringer de Oedenberg zauważyła, że nie ma lepszej
Petycji PE w styczniu br. Stało się to śniej do członków Komisji Petycji i formy konsultacji ze społeczeństwem jak właśnie
w błyskawicznym jak na standardy dziennikarzy. referendum, którego Rząd RP nie uwzględnia, nie
unijne tempie, bo już po 11 miesią- Argumenty składających petycję szanując woli własnych obywateli. Parlamentarzy-
cach od daty jej złożenia, wywołały ogromne wrażenie na ści - członkowie Komisji Petycji w starciu z machiną
Delegacja samorządowców w skła- parlamentarzystach, którzy mocno polskiego państwa powinni stanąć po stronie zwy-
dzie: Wójt Gminy Lubin, Wójt wsparli w swoich wystąpieniach kłych obywateli.
Gminy Kunice, Wójt Gminy Ruja petycjonariuszy. Przewodnicząca Komisji Petycji Irmina Mazzoni
i Burmistrz Ścinawy podczas po- Eurodeputowany Victor Bostinaru z podsumowując dyskusję podkreśliła, że Komisja
siedzenia plenarnego Komisji re- Rumunii zaproponował, by wysłać chce dalej zajmować się tą sprawą. Zamierza wyja-
prezentowała interesy nie tylko do polskiego rządu pismo z prośbą śnić, w jaki sposób zostały przeprowadzone konsul-
swoich gmin ale też całego regionu o dalsze informacje. Ostrzegał, że tacje, o których jakoby prawidłowym przebiegu za-
zagrożonego skutkami eksploatacji skala zniszczeń środowiska będzie pewniał Komisję Europejską polski rząd. Będzie też
złóż węgla brunatnego metodą od- ogromna. Dodał że nie można my- domagać się odpowiedzi na zgłoszone przez miesz-
krywkową. Delegacji towarzyszył w śleć tylko o pieniądzach, kosztem kańców regionu niepokoje.
charakterze eksperta prof. Ludwik dramatu tysięcy ludzi Prosił by ko- Sprawa będzie mieć swój dalszy ciąg. W opinii Lidii
Tomiałojć z Uniwersytetu we Wro- Przewodnicząca Społecznego misja trzymała rękę na pulsie w tej Geringer de Oedenberg prawdopodobnie już w maju
cławiu. Komitetu "STOP Odkrywce" Wójt fundamentalnej dla mieszkańców lub czerwcu br składający petycję zostaną poprosze-
Przewodnicząca Społecznego Ko- Irena Rogowska - w trakcie kon- i demokracji sprawie. Piotr Borys, ni o udział następnym posiedzeniu Komisji Petycji
mitetu, Wójt Irena Rogowska w ferencji prasowej po posiedzeniu jako poseł ale też mieszkaniec re- Parlamentu Europejskiego.
trakcie wystąpienia przed eurodepu- Komisji Petycji PE gionu, wskazał na nieprawidłowo-

Gminy zagrożone budową odkrywkowej kopalni węgla brunatnego


przedstawiają dowody na nieprawidłowości przy konsultacjach
w sprawie projektu „Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.”
Wójt Gminy Lubin Irena Rogowska w porozumieniu z gospodarzami gmin Kunice, Miłkowice, Ruja, Ścinawa, Prochowice przesłała na ręce Jean-Francois Brakelanda
przedstawiciela KE obszerne wyjaśnienia dotyczące rzekomych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.”
Dokument ten, uchwalony już po referendum z niu konsultacji nie zostali poinformowani w ten sam rozpoczęciu konsultacji. Jak nie trudno się domyślić
27.09.2009 r. zawiera mn. zapis o konieczności sposób (na piśmie) jak Samorząd Województwa a o żadna z uwag zgłoszona przez samorządowców (pi-
wprowadzenia ochrony złoża węgla brunatnego sprawie mogli dowiedzieć się jedynie śledząc stro- smem z 01 czerwca 2009 r.) w ramach tzw. konsulta-
„Legnica” przed dalszą zabudową infrastrukturalną ny internetowe Ministerstwa Gospodarki, co nie jest cji do projektu Polityki energetycznej Polski do 2030
niezwiązaną z energetyką. Wyjaśnienia będące od- przecież ich podstawowym zajęciem ani obowiąz- roku”, nie została uwzględniona w jego ostatecznej
powiedzią na list z Komisji Europejskiej - Dyrekcja kiem. Informacja o konsultacjach ukazała się na stro- wersji. Również jednoznaczny wynik referendum
Generalna ds. Środowiska zostaną przekazane rów- nach internetowych bez żadnych dat co uniemożliwia nie znalazł swojego odzwierciedlenia ani w tym ani
nież Irminie Mazzoni, przewodniczącej Komisji Pe- weryfikację czy zachowano lub nie ustawowe terminy w żadnym innym dokumencie rządowym. Tak więc
tycji Parlamentu Europejskiego. W piśmie, zgodnie z dla udziału społeczeństwa w konsultacjach i samo w jedną z ostatnich dróg skłonienia władz polskich do
sugestią Komisji, przedstawione zostały argumenty sobie podważa ich prawidłowość. Daje też pole do uwzględnienia woli mieszkańców naszego regionu są
i co ważne dowody, uzasadniające stanowisko gmin spekulacji oraz poddaje w wątpliwość czystość in- instytucje Unii Europejskiej. Tym bardziej, iż w oce-
naszego regionu mówiące, iż tzw. konsultacje spo- tencji strony rządowej. Przedstawiciele instytucji nie samorządowców niewątpliwie naruszony został
łeczne z 2009 r w sprawie planów zagospodarowania europejskich dowiedzą się również o przekroczeniu art. 6 p.3 Dyrektywy 2001/42/WE. Dlatego też Wójt
złoża węgla brunatnego „Legnica”, były w istocie terminu ogłoszenia „Raportu z wyników konsultacji Gminy Lubin w imieniu swoim i gospodarzy sa-
farsą i naigrawaniem się ze swoich ustawowych obo- społecznych do Projektu „Polityki energetycznej Pol- morządów pozostałych gmin zwróciła się do Przed-
wiązków przez Ministerstwo Gospodarki. Wykazano ski do 2030 roku”, który ogłoszony został, także w stawiciela Komisji Europejskiej o ponowną analizę
liczne uchybienia w procedurze, w tym przekrocze- wyniku pisemnego wezwania Gminy Lubin do jego zgodności procedury konsultacji społecznych z pra-
nie terminów oraz mijanie się z prawdą w kwestii upublicznienia, niemal dwa tygodnie po terminie. W wem europejskim w świetle przesłanych wyjaśnień i
prowadzenia konsultacji na wszystkich szczeblach ww. raporcie podano też nieprawdziwą informację, iż załączonych dokumentów.
samorządu terytorialnego. Jednym z argumentów ja- organy samorządowe (w domyśle wszystkie szczeble
kie podnieśli samorządowcy było to, że o prowadze- samorządu terytorialnego) zostały poinformowane o
4 Informator Gminny Gminy Lubin
Wystąpienie Przewodniczącej Społecznego Komitetu „STOP
Odkrywce”, Wójt Gminy Lubin Ireny Rogowskiej na forum Komisji
Petycji Parlamentu Europejskiego
Bruksela 25 stycznia 2011 r.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Komisjo

Nazywam się Irena Rogowska. Jestem autorką petycji nr 0046/2010, którą osobiście wraz z 6000 podpisów przekazałam w lutym ubiegłego roku Komisji
Petycji Parlamentu Europejskiego.
Reprezentuję społeczność swojego regionu jako lider ruchu obywatelskiego Społeczny Komitet „STOP ODKRYWCE” oraz Wójt Gminy Lubin. Wraz ze mną są
członkowie Komitetu, wójtowie i burmistrzowie regionu, gdzie planowana jest budowa kopalni węgla brunatnego metodą odkrywkową.
Wysoka Komisjo, jeszcze 18 lat temu stacjonowały w naszym regionie wojska Związku Radzieckiego. Była tam siedziba dowództwa Północnej Grupy Armii
Radzieckiej. Ich obecność uniemożliwiła wtedy budowę planowanej już w latach 70-tych przez ówczesne władze, kopalni węgla brunatnego na złożu “Legnica”.
W 1989 r. po uwolnieniu się od systemu komunistycznego, dostaliśmy jako kraj i społeczność regionu szansę rozwoju zgodnie z regułami demokracji i ideami
samorządności. Dołączyliśmy do krajów Unii Europejskiej, jesteśmy obywatelami zjednoczonej Europy, wspaniałego projektu, gdzie nawet małe społeczności
mogą bronić swych praw. Historyczną szansę rozwoju, na swoim lokalnym poziomie w pełni wykorzystaliśmy. Nadganiamy dystans cywilizacyjny dzielący nas od
rozwiniętych krajów.
Z nadzieją patrzyliśmy do niedawna w przyszłość. Dlatego z niedowierzaniem przyjęliśmy w sierpniu 2007 r. wiadomość o wznowieniu planów wydobycia
węgla brunatnego na terenie liczącego dziesiątki tysięcy mieszkańców regionu: pomiędzy Legnicą i Lubinem – wg projektu z 1978 roku lecz w zupełnie nowych
uwarunkowaniach społecznych. Wzrosła bowiem wielokrotnie liczba ludności regionu, zbudowano pełną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, gazową, telefoniczną
i drogową, powstało tysiące nowych domów i miejsc pracy. Region nasz rozwinął się na ogromną skalę przy wykorzystaniu środków własnych samorządów, ale
też przy wielomilionowym udziale środków finansowych Unii Europejskiej.
Wdrożenie planów zagospodarowania złóż węgla brunatnego w naszym regionie oznaczałoby budowę największej w Polsce, jeśli nie Europie, odkrywkowej
kopalni. Od 2007 r. każdego dnia obywatele zwracali się do nas z pytaniami, czy mogą być spokojni o swoje domy, rodziny, miejsca pracy,środowisko i zagospo-
darowane tereny. Nie mogliśmy udzielić rzetelnej odpowiedzi, gdyż na wielokrotne zapytania i apele, kierowane do Rządu RP ani wtedy ani dziś nie uzyskaliśmy
jednoznacznej odpowiedzi. To skłoniło nas do przeprowadzenia referendum z 27 września 2009 r.
Referendum było ważne i wiążące. Nikt tego nie podważał, ale też nikt nie potwierdza, że jego wynik zostanie wdrożony w życie. Przeciwnie, prowadzone bez
rozgłosu intensywne prace legislacyjne świadczą, że zagrożenie odkrywką jest realne.
Nie zważając na wyrażoną w najbardziej demokratyczny sposób wolę 18 000 mieszkańców naszych gmin, którzy w 95% opowiedzieli się przeciw planom
budowy kopalni węgla brunatnego, Rząd przyjął w listopadzie 2009 „Politykę energetyczną Polski do 2030r.”, a w niej zapis o potrzebie wprowadzenia ochrony
złoża „Legnica” – obejmujący w całości region, którego obywatele wcześniej powiedzieli kopalni NIE.
Ochrona oznaczałaby całkowity zakaz wszelkiej zabudowy nie związanej z energetyką. Konsekwencją byłoby wstrzymanie rozwoju
i powolne zamieranie gmin, exodus ludzi młodych i przedsiębiorców do miejsc oferujących lepsze warunki życia i pracy.
Nie uwzględniające społecznego głosu stanowisko Rządu, brak reakcji na liczne pisma i apele do Premiera, Wicepremiera, Marszał-
ków Sejmu i Senatu, Rzecznika Praw Obywatelskich, stały się przyczyną powołania naszego Komitetu. Jego celem jest powstrzyma-
nie, pokojowo i w granicach prawa, planów budowy odkrywkowej kopalni. Nasze przestrogi, poparte przez parlamentarzystów regionu,
o zagrożeniu środowiska, możliwej gigantycznej katastrofie ekologicznej, a także argumenty o alternatywie dla tej inwestycji, w postaci odnawialnych źródeł energii,
konieczności prowadzenia gospodarki niskoemisyjnej i niskowęglowej oraz obawy o naruszenie dyrektyw środowiskowych nie znajdują żadnego odzewu w naszym
kraju. Wręcz przeciwnie władze za priorytet przyjmują budowę nowych kopalń węgla brunatnego przy pomocy najbardziej dewastującej środowisko metody jaką
jest odkrywka.
Uważamy, że powinnością każdego kraju, nie wyłączając Polski jest zachowanie zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń, gdy postęp technologiczny po-
zwoli korzystać z nich, jeśli będzie to konieczne, w sposób nie wymuszający straszliwej ofiary w postaci masowych wysiedleń i dewastacji środowiska naturalnego.
W obronie swych praw zostaliśmy zmuszeni by szukać pomocy w Parlamencie Europejskim - złożyliśmy petycję. Uważamy, że nasza sprawa jest wyjątkową bo
dotyczy losu tysięcy ludzi, broniących swych domów i środowiska.
Zwracamy się zatem do Wysokiej Komisji o podjęcie, jeżeli uzna ona to za właściwe, nadzwyczajnych działań takich jak: przeprowadzenie wizyty wyjaśniającej
w naszym kraju, przygotowanie sprawozdania zawierającego obserwacje i zalecania czy nawet poddanie sprawozdania pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym
Parlamentu, by tym sposobem skłonić Rząd Polski do dialogu z własnymi obywatelami.
Dziękuję za uwagę.

Zaproszenie dla Premiera Donalda Tuska od samorzą-


dowców ze Społecznego Komitetu „STOP Odkrywce”
G ospodarze Gmin: Lubin, Kunice, Miłkowice,
Ruja, Ścinawa i Prochowice zagrożonych budo-
wą odkrywkowej kopalni węgla brunatnego po raz
w rejonie Lubina i Legnicy (woj.dolnośląskie). Pe-
tycję nr 46/2010 złożyła przewodnicząca Społeczne-
go Komitetu „STOP Odkrywce”, wójt gminy Lubin
niem praw obywatelskich oraz możliwą katastrofą
społeczną i ekologiczną został dostrzeżony na forum
europejskim - tak więc wizyta Premiera jest jedną z
kolejny przesłali list na ręce Premiera Donalda Tuska, Irena Rogowska. Byłoby czymś niezwykle dziwnym, ostatnich szans by narastający konflikt rozwiązać po
tym razem z zaproszeniem do odwiedzenia swoich wręcz wykraczającym poza demokratyczne standar- myśli coraz bardziej zdesperowanych mieszkańców
gmin. Minister Gospodarki i Wicepremier Waldemar dy by czas dla samorządowców i zgłaszanych przez naszego regionu. Samorządowcy ze Społecznego Ko-
Pawlak wcześniej dwukrotnie odmówił wizyty i spo- nich problemów znaleźli jedynie przedstawiciele Par- mitetu „STOP Odkrywce” liczą, że na odpowiedź na
tkania z mieszkańcami. Być może czas oraz więcej lamentu Europejskiego a nie Premier polskiego rzą- swoje zaproszenie nie będą musieli czekać ponad trzy
zrozumienia dla mieszkańców regionu znajdzie prze- du. Samorządowcy wyciągając po raz kolejny rękę w miesiące tak jak się to stało w przypadku listu otwar-
łożony Wicepremiera, Prezes Rady Ministrów.Na- stronę rządzących mają nadzieję na dialog. Stwarzają tego do Premiera, który został przesłany i upublicz-
dzieja na wizytę i rozmowy z Premierem Donaldem tym samym szansę by konflikt na tle nie wdrożenia niony w październiku zeszłego roku i do dziś nie spo-
Tuskiem ma swoje mocne uzasadnienie w kontekście przez Rząd RP wyników referendum na powrót przy- tkał się z żadną reakcją. Brak szacunku, lekceważenie
niedawnej wizyty samorządowców w Brukseli. jął wymiar krajowy, byśmy jako obywatele i miesz- czy przemilczanie sprawy nie jest w ocenie wójtów,
25 stycznia 2011 r. na forum Komisji Petycji Parla- kańcy tego samego kraju jeszcze raz spróbowali swoje burmistrzów właściwą drogą do nawiązania dialogu
mentu Europejskiego rozpatrywana była petycja problemy rozstrzygnąć na miejscu bez konieczności z własnymi obywatelami i dobrze by się stało gdyby
dotycząca nieuszanowania przez Rząd RP wyników angażowania instytucji międzynarodowych w tym ponownie nie musiała przypominać nam o tym Unia
referendum z 27.09.2009 r. w sprawie planów budo- Parlamentu i Komisji Europejskiej. Powaga sprawy Europejska i jej instytucje.
wy kopalni węgla brunatnego metodą odkrywkową i jej nadzwyczajny wymiar związany z poszanowa-

Informator Gminny Gminy Lubin 5


Zapisy do gminnych Koncerty zespołu
„ISKRA”
Dyrektor Przedszkola
przedszkoli 22 stycznia o godz. 11.00 występ konkursowy na
Festiwalu Kolęd i Pastorałek, tego samego dnia
o godz. 17.00 – koncert w świetlicy wiejskiej w
Chróstniku, 28 stycznia – koncert dla „Solidarno-
w Raszówce informuje, że od ści”, 29 stycznia koncert w świetlicy wiejskiej w
Oborze, a 30 stycznia – koncert Noworoczny w
dnia 1 marca 2011 r. rozpo-
Krzeczynie Wielkim.
częły się zapisy do Przed-
szkola w Raszówce i oddziału
zamiejscowego w Lubinie. W spólne kolędowa-
nie z zespołem
„Iskra”, pastorałki oraz
Karty zgłoszeń dziecka do
piosenki z lat 60, 70 i 80
przedszkola przyjmowane są – tak w kilku słowach
w przedszkolu w Raszówce możemy opisać to, co
i oddziale zamiejscowym w działo się w miejscach,
Lubinie do 31marca 2011 r. w których wystąpił nasz
zespół. To był bardzo pracowity tydzień. Mimo, że bar-

I nformacje ogólne
Przedszkole przeprowadza rekrutację
dzieci w oparciu o zasadę powszechnej do-
zm.) oraz ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o
zmianie ustawy o systemie oświaty, oraz
zmianie innych ustaw (Dz.U. z 2009r., Nr56
dzo wyczerpujący to pełen satysfakcji. Na koncertach
uświetniających uroczystości „Solidarności” oraz otwar-
cie nowej świetlicy wiejskiej w Oborze, zgromadzeni go-
stępności, raz w roku w terminie od 01 mar- poz.458) ście nagrodzili nasz zespół gromkimi brawami. Koncerty
ca 2011 r. do 31 marca 2011 r. • dzieci w wieku 5 i 6 lat odbywające roczne Noworoczne w Chróstniku i Krzeczynie Wielkim – jak to
Do przedszkola przyjmowane są dzieci w przygotowanie przedszkolne, w wykonaniu „Iskry”
wieku od 3-6 lat • dzieci matek lub ojców samotnie je wycho- – świetne. Udział w
W rekrutacji biorą udział również dzieci, wujących, VII Festiwalu Kolęd i
które już uczęszczają do naszego przedszko- • dzieci matek lub ojców, wobec których Pastorałek, organizo-
la. W szczególnie uzasadnionym przypadku orzeczono znaczny lub umiarkowany sto- wanym przez Gimna-
mogą być przyjęte dzieci, które ukończyły pień niepełnosprawności bądź całkowitą zjum Salezjańskie w
2,5 roku. Podstawą zapisania dziecka do niezdolność do pracy oraz niezdolność do Lubinie, zaowocował
zajęciem I miejsca.
przedszkola jest złożenie w przedszkolu samodzielnej egzystencji, na podstawie od-
Młodość, radość i pięk-
,,Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola’’, rębnych przepisów
ne głosy, tak możemy określić zespół, w którego skład
którą należy pobrać w przedszkolu lub ze • dzieci umieszczone w rodzinach zastęp-
wchodzą: Karolina Barszczyńska, Justyna Bujak, Moni-
strony internetowej Urzędu Gminy Lubin czych.
ka Zelent, Patrycja Kozyra, Marta Knurowska, Joanna
www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl w zakład- Kryteria dodatkowe Barszczyńska, Agnieszka Baczyńska, Justyna Markow-
ce jednostki organizacyjne – Przedszkole • dzieci zamieszkujące na terenie Gminy ska. Zespół prowadzi Pani Anna Barszczyńska. Dzięku-
w Raszówce oraz na stronie gmina.lubin.pl Lubin, jemy Wam dziewczyny. Jesteście naszą chlubą i dumą.
w zakładce oświata - przedszkola. Pobranie • dzieci obojga rodziców pracujących (po- Życzymy dalszych sukcesów i radości płynącej wraz mu-
karty możliwe jest 01 marca 2011 r. twierdzone zaświadczeniem z zakładu pra- zyką.

Wieczór Kolęd
Wypełnioną prawidłowo kartę zgłoszenia cy obojga rodziców)
dziecka Rodzice (Prawni Opiekunowie) • dzieci rodzeństwa odbywającego roczne
składają w przedszkolu (złożenie karty po- przygotowanie przedszkolne w miarę wol-
twierdzają podpisem ).
Karty zgłoszeń dziecka do przedszkola
nych miejsc.
Przy rekrutacji dziecka do przedszkola nie w Szklarach Górnych
P
przyjmowane będą w przedszkolu w Ra- jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. ółmrok, migoczą-
szówce i oddziale zamiejscowym w Lubinie Szczegółowe zasady rekrutacji do przed- ce lampki i kolorowe
do 31marca 2011 r. szkola w Raszówce i oddziału zamiejsco- światła pomogły stworzyć
Wyniki naboru ogłoszone zostaną 15 kwiet- wego w Lubinie będą dostępne na tablicy doskonałą atmosferę dla
nia 2011 r. i zamieszczone będą na tablicy informacyjnej od dnia naboru. Wieczoru Kolęd w Szkole
informacyjnej w przedszkolu w Raszówce i Podstawowej w Szklarach
oddziale zamiejscowym w Lubinie. Nie ma Górnych. 15 grudnia br.
możliwości uzyskania informacji telefo- sala gimnastyczna wypełniła się tłumem ludzi. Przybyli
nicznie o wynikach naboru. W przypadku, rodzice, mieszkańcy wsi, uczniowie, nauczyciele i pra-
gdy liczba zgłoszeń dzieci do przedszkola
przekracza liczbę miejsc o przyjęciu dziecka
Ważne terminy: cownicy szkoły oraz zaproszeni goście. W świątecznej,
magicznej scenerii pięknie prezentowały się występujące
decyduje Komisja Kwalifikacyjna powołana dzieci: białe aniołki w srebrnych włosach, mikołajkowy
przez dyrektora przedszkola. 01.03.2011 r. - 31.03.2011 r. chór, dostojni trzej królowie, skromni pastuszkowie oraz
Rodzicom dzieci zgłoszonych do przed- wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń Józef i Maryja. Największe wrażenie na gościach wywarł
szkola w okresie naboru, tj. od 01.03.2011 śpiew uczennic naszej szkoły. Dźwięczne, mocne głosy
do Przedszkola w Raszówce i oddziału za- brzmiały radością w melodyjnych pastorałkach i kolę-
do 31.03.2011r., a które nie zostały przyjęte
przysługuje prawo odwołania się do dyrek-
miejscowego w Lubinie dach. Świąteczne, rytmiczne pieśni stały się okazją do
tora przedszkola w Raszówce w terminie 7 01.04.2011 r. - 14.04.2011 r. zaprezentowania tanecznych umiejętności naszych anioł-
ków i mikołajków. Rodzice, nauczyciele oraz dyrektor na-
dni od dnia wywieszenia list w placówce. praca komisji rekrutacyjnej szej szkoły – pani Elżbieta Piasny, z dumą przyglądali
Kryteria naboru dzieci do przedszko-
la:
15.04.2011 r. się występującym uczniom. Ku radości wszystkich dzieci,
Kryteria podstawowe wywieszenie list dzieci przyjętych na tabli- zgromadzonych tego dnia w SP Szklary Górne, przybył
niespodziewanie św. Mikołaj z workiem smakowitych pa-
Dzieci przyjmowane są do przedszkola w cy ogłoszeń w Przedszkolu w Raszówce i
czek. Słodkości ufundowała Rada Sołecka i sołtys wsi
kolejności zgodnej z Rozporządzeniem Mi- oddziale zamiejscowym w Lubinie. Szklary Górne, wywołując uśmiech na twarzach wszyst-
nistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
04.2011 r. - 21.04.2011 r. kich dzieci,
20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i try- tych małych
bu przyjmowania uczniów do szkół publicz- składanie odwołań do dyrektora w sprawie
i dużych.
nych oraz przechodzenia z jednych szkół do nie przyjęcia dziecka do przedszkola.
innych ( Dz.U z 2004r. Nr26,poz.232 z późn.

6 Informator Gminny Gminy Lubin


Wspaniała inscenizacja w Siedlcach
"Cieszy fakt, że serca ludzkie wciąż gorące, mimo że minęło lat już dwa tysiące"
Te słowa witały w drugą niedzielę stycznia wszystkich przybyłych do Szkoły Podstawo-
wej im. H. Sienkiewicza w Siedlcach na coroczne jasełka, bez których już chyba nikt nie
wyobraża sobie roku szkolnego. Kolejny raz uczniowie i nauczyciele zaskoczyli inwencją
twórczą godną profesjonalistów.

Z aproszeni przyjęli liczni goście, w tym radni


oraz dyrektorzy jednostek gminnych. Prze-
wodniczący Rady Gminy Lubin Jerzy Szumański
widząc swoje wnuczęta na scenie.
Wspólnie z uczniami kolędowali również doro-
śli. Gościnnie w Małym Centrum Kultury w Sie-
, przekazał upominek i życzenia również w imie- dlcach wystąpił zespół „Jarzębina” z Księginic,
niu Wójt gminy Lubin Ireny Rogowskiej. Byliśmy który wykonał kilka kolęd w ciekawej aranżacji.
świadkami tułaczki Józefa i Maryi, W tym roku obserwowaliśmy pró-
cudu Narodzenia Dzieciątka i walki by rozwiązania problemów współ-
dobra ze złem, jaka rozgrywała się czesnego świata, w którym współ- - goście honorowi, rodzice, absolwenci, wszyscy
tuż przy betlejemskiej szopie. Maryja, praca i dobra wola wszystkich jest pracownicy szkoły wraz z panią Dyrektor Kry-
Józef, Herod, pasterze, anioły, diabły gwarantem sukcesu. styną Szarowską, która w tych dniach obchodziła
i cała galeria postaci współczesnych, Nawet zwierzęta upomniały się o jubileusz 20-lecia kierowania placówką.
które szukały pomocy u nowonaro- swoje prawa w świecie zdominowa- Tym razem autorkami przedstawienia były Jo-
dzonego. nym pogonią za technicznymi nowinkami. lanta Kowal, Anna Kraszewska i Beata Oczyńska-
Wzruszali najmłodsi aktorzy z oddziału przed- Gdzie jesteś człowieku? - chciałoby się powie- Stettler. Podziękowań, gratulacji i słów uznania
szkolnego, którzy także wcielili się obok tych dzieć-Zatrzymaj się, rozejrzyj i pomyśl czy czy- nie było końca. Najważniejsza jest wierność tra-
najstarszych w ważne role i doskonale je zagra- nisz dobro? dycji - ktoś powiedział i miał rację. Organizato-
li. Niejedna łza zakręciła się w oku rozczulonego Scenariusz - ambitny, aktorzy - amatorzy jak rzy składają podziękowania wszystkim gościom
rodzica, niejeden dziadek dumnie wypinał pierś, prawdziwi, kolędy skoczne, towarzystwo godne za tak liczne przybycie i zapraszają za rok.

Wieczór kolęd w Szkole


w Niemstowie
W dniu 20 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Niemstowie odbył się „Wieczór kolęd”
przygotowany przez uczniów tej szkoły dla społeczności lokalnej. Uczniowie kl. III-VI
przedstawili inscenizacje Jasełek, która przypomniała magiczny czas świat Bożego
Narodzenia. Na początku przedstawienia Światło Betlejemskie, które tam się pojawiło
razem z aniołami, przeniosły widzów do Betlejem.

K olejna scena przeniosła wszystkich na po-


lankę, na której spali Pasterze. Obudziły ich
głosy aniołów. Pastuszkowie gdy tylko usłyszeli
li się także uczniowie z Niemstowa aby powitać
Jezusa małego. Złożyli Mu wieniec chwały i swo-
je serca kochające Go przez życie całe. Uroczystą
w ten sposób niepowtarzalny klimat radości ale
także refleksji. Po części oficjalnej uczniowie
zaczęli iść za aniołami. W miejscu, do którego atmosferę Jasełek dopełniało wspólne czytanie uczęszczający na zajęcia taneczne przedstawili
dotarli ujrzeli dzieciątko. Pisma świętego, dzięki cze- swoje umiejętności. Wykonali trzy tańce do mu-
Upadli na kolana w wiel- mu uroczystość zachowała zyki nawiązującej do świąt Bożego Narodzenia.
kiej radości ze śpiewem na bardzo podniosłe chwile, W swoich mikołajkowych i anielskich strojach
ustach. Następnie przed- a ponadto budziła mo- tancerze prezentowali się znakomicie., co spo-
stawiona była historia menty wzruszenia wśród tkało się z wielkimi brawami ze strony widzów.
trzech króli, którzy przy- zaproszonej społeczności. Podczas uroczystości panowała przyjazna i pod-
byli do żłobka pańskiego Całość przedstawienia po- niosła atmosfera, która sprzyjała integracji szko-
oddać pokłon nowonaro- kazującego scenki z naro- ły ze środowiskiem lokalnym. Natomiast po jej
dzonemu Jezusowi - kró- dzenia Boga - człowieka, zakończeniu dyrektor szkoły złożył wszystkim
lowi. Mędrcy, wg ewan- przeplatana była kolędami obecnym życzenia pomyślności i uśmiechu w
gelii weszli do szopki, w oraz zimowymi piosenka- rozpoczynającym się roku, natomiast uczniowie
której przebywali Maria mi świątecznymi w wyko- oraz nauczyciele usłyszeli wiele ciepłych słów po-
i Józef z Jezusem, ofiaro- naniu doskonale przygoto- chwały za przygotowane przedstawienie płyną-
wali mu mirrę, złoto i kadzidło. Do Betlejem uda- wanych uczniów Szkoły w Niemstowie, tworząc cych z ust dostojnych zaproszonych gości.

Wieczór jasełkowy w Bukownej


9 stycznia br. mieszkańcy Bukownej zorganizowali „Wieczór Jasełkowy” w Świetlicy wiejskiej. Sołtys wsi Czesław Niemiec powitał wszyst-
kich przybyłych gości i zaprosił na program artystyczny, który okazał się bardzo bogaty i
zaskakujący. Jasełka zaszczycili swoją obecnością Wójt Gminy Lubin Irena Rogowska oraz
Przewodniczący Rady Gminy Lubin Jerzy Szumlański.

P rzed licznie zgromadzoną publicznością jako


pierwszy wystąpił zespół „Swojska Nuta” z
kolędami lwowskimi. Panie zaśpiewały nieznane
Zespoły zostały przygotowane przez kierownika
artystycznego - panią Annę Rawską. W drugiej
części programu Teatr „Aktów Cztery” przedsta-
u nas kolędy i jednocześnie zaprezentowały się po wił spektakl jasełkowy, który rozpoczął się sondą
raz pierwszy w pięknych nowych strojach styli- przeprowadzoną przez „lokalne radio” na temat
zowanych na ludowo, które sfinansował Gminny sensu Świąt Bożego Narodzenia. Na twarzach wi-
Ośrodek Kultury w Raszówce. Następnie na sce- dzów można było ujrzeć chwile zadumy przepla-
26 osób ze wsi Bukowna - reprezentanci wszyst-
nie zobaczyliśmy możliwości wokalne i taneczne tane wybuchami śmiechu. Wszyscy świetnie się
kich pokoleń. Zaangażowane w przygotowanie
Młodzieżowego Zespołu „Akolada”. Młodzi wy- bawili. Tak ważna dla mieszkańców uroczystość
uroczystości było również Koło Gospodyń Wiej-
konawcy oprócz śpiewu, grali na fletach, bębnach jasełkowa przy wspaniałej publiczności przebie-
skich, które przygotowało poczęstunek dla gości,
i innych instrumentach perkusyjnych. Zapre- gła w miłej i wesołej atmosferze. Dzięki takim
mieszkańców oraz zespołów. Podziękowania dla
zentowali także taniec ze świecami. Debiut miał spotkaniom, na co dzień mała Bukowna - staje
wykonawców scenografii i strojów do inscenizacji
kolejny zespół - dziecięce trio „Mała Akoladka”. się wielka! W części artystycznej udział wzięło
jasełkowej.
Informator Gminny Gminy Lubin 7
SOŁTYS ROKU 2010 –
A ndrzej Bartnik
Rozmawia: Jan Chełpa

A ndrzej Bartnik sołtys Kłopotowa.


Mieszkańcy tej miejscowości posta-
wili na niego w 2007 roku powierzając
powstało Koło Gospodyń – bez którego
praktycznie żaden sołtys, nie jest w sta-
nie zorganizować np. dożynek lub innej
mu funkcję sołtysa. Jawi się jako człowiek imprezy dla mieszkańców. Cieszę się, iż
konsekwentny i bardzo stateczny. Ma duży mieszkańcy Kłopotowa mogą korzystać
dystans do siebie i do tego co robi – ale z z końcem ubiegłego roku z linii podmiej-
pewnością wie czego chce. W końcu tytuł skiej nr 9 K. Udało się też także zamonto-
SOŁTYSA ROKU 2010 - musi mieć podło- wać w miejscowości kilka lamp oświetle-
że człowieka nieprzeciętnego i budzącego niowych.
szacunek. Jak twierdzi, pokochał miejsco-
wość, w której mieszka. Tylko 2 razy w cią- Wspomniał Pan o Kole Gospodyń.
gu 4 lat ubiegłej kadencji był nieobecny na Faktem jest, iż podczas Tradycji
sesjach gminy Lubin! Bożego Narodzenia w grudniu ubie-
głego roku w Składowicach - Panie
Kim jest Andrzej Bartnik ? z Kłopotowa zebrały praktycznie
wszystkie najważniejsze nagrody?
Przede wszystkim mieszkańcem Kłopoto-
wa oraz sołtysem. Mieszkam tu od pięciu Bardzo się z tego cieszymy. Jest to znak, iż
lat i z tą miejscowością związałem swoją działalność tych Pań przynosi wymierne
przyszłość. efekty. Miejscem spotkań naszych gospo-
dyń jest świetlica wiejska. Wyposażyliśmy
To znaczy, że mieszkańcy postawili ją ostatnio ze środków funduszu sołeckie-
na Pana, jako sołtysa, gdy mieszkał go w nagłośnienie, telewizor z TV sateli-
Pan w Kłopotowie zaledwie jeden tarną oraz dwa komputery. Mamy bilard,
rok ? stół do tenisa oraz inne gry. Marzy nam się
jeszcze nowoczesny aneks kuchenny. miejscowości gminy Lubin - otrzy-
No tak się złożyło, może potrzebowali wła- muje od internautów kilka tysięcy
śnie Andrzeja Bartnika. Oczywiście żartu- Andrzejowi Bartnikowi mieszkańcy głosów i wygrywa konkurs SOŁTYSA
ję, ale odebrałem to jako ogromny mandat dali szansę być nadal sołtysem Kło- ROKU ?
zaufania dla mojej osoby. Myślę, że jest to potowa
duże wyzwanie dla mnie, a ja zawsze sta- Proszę mi wierzyć, iż fakt ten jest dla mnie
ram oddawać się temu co robię, jak najle- Do zrobienia w miejscowości jest jeszcze ogromnym zaskoczeniem. Już po fazie
piej tylko potrafię. bardzo dużo. Poczynając od poprawy sta- eliminacyjnej konkursu byłem bardzo za-
nu drogi biegnącej przez wieś i poboczy dowolony, gdy znalazłem się w pierwszej
Czy spełnia się Pan w roli sołtysa ? do usprawnienia ogrzewania świetlicy, dziesiątce. A że otrzymałem tak zaszczytny
czy też utworzenia wspomnianego przeze tytuł – tego się po prostu nie spodziewa-
Myślę, że ci co mnie znają wiedzą – jak się mnie aneksu kuchennego. Bliskość Lubi- łem.
czemuś poświęcam staram się robić to do- na powoduje, iż chętnie osiedlają się u nas,
brze. Cieszę się, iż powstały drogi między budując nowe domy mieszkańcy miasta. Oddawano na Pana glosy z zagranicy
Osiekiem, a Kłopotowem oraz w kierun- Wymaga to tworzenia nowej infrastruktu-
ku Księginic, o które bardzo zabiegałem. ry i warunków ku temu. Mamy na terenie Było to niezwykle miłe i sympatyczne, gdy
Kruszywem także poprawiono nawierzch- Kłopotowa kilka firm oraz gospodarstwo dzwonili do mnie ludzie z gminy, Lubina i
nie 600 m drogi gminnej. Powiem może agroturystyczne, które wpływają na roz- kraju i pytali o mnie i szczegóły konkursu.
nieskromnie, ale bardzo starałem się, aby wój miejscowości. Chciałbym poprawić Konkurs był przecież bardzo rozpropago-
wany przez inne media niż gminne. Mam
stan boiska sportowe- liczną rodzinę, która mnie zna - i to co ro-
Pan Andrzej Bartnik go oraz właściwie za- bię. Doszły do mnie słuchy, iż znajomi z An-
gospodarować teren glii, Irlandii, Hiszpanii oraz innych krajów
pokazuje nam, że starego cmentarza, na europejskich interesowali się konkursem.
czyta i zbiera wszystkie którym jeszcze po woj- Również mój siostrzeniec grający w piłkę
wydania „Informato- nie pochowano około nożną w Orłach Chicago powiadomił mnie,
ra Gminnego Gminy 30 pierwszych osadni- że oddał na wujka swój głos. Ale z tego co
Lubin’ ków. Spraw jest wiele, mi wiadomo najwięcej głosów otrzymałem
ale najważniejsze, aby od mieszkańców gminy Lubin. I to wła-
umieć je rozwiązywać. śnie dzięki nim zdobyłem tytuł SOŁTYSA
Dodam jeszcze, nie ROKU 2010 – za co wszystkim internau-
chcąc się nikomu przy- tom bardzo serdecznie dziękuję! Gratuluję
podobać, iż naprawdę również innym wyróżnionym sołtysom.
bardzo dobrze współ- Ale wiem, że moje wyróżnienie jest dla
pracuje mi się z gminą mnie motywacją do jeszcze lepszej pracy.
Lubin.
Dziękując za rozmowę gratulujemy
Atuty i plany pań- Panu ponownego wyboru na sołtysa
skie znamy. Proszę Kłopotowa oraz życzymy powodze-
nam jeszcze po- nia w realizacji swoich życiowych
wiedzieć, jak to się planów.
stało, iż sołtys nie-
wielkiej w końcu

8 Informator Gminny Gminy Lubin


Wyspiański w R aszówce !
„Weselna Biesiada” na podstawie dramatu Stanisława Wyspiańskiego „Wesele” odby-
ła się w sobotę 12 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Raszówce. W przedsta-
wieniu udział wzięli: „Teatr Kulturka” z GOK Raszówka, Zespół Folklorystyczny „Koni-
czynki” z Miłoradzic oraz Zespół Pieśni i Tańca „Legnica”.

„W eselna Biesiada” to spektakl teatralny Haneczka Ilona Maczuga – z Zespołu „Koniczyn-


pełen zmieniającej się akcji z dużą ilością ki”
tańca i humoru. Widzowie uczestniczą w nim Dziennikarz Dorota Baryłkiewicz
niezapomniane wrażenia !!

jako goście weselni i zaproszeni zostają do wspól- Poeta Mirosława Kuciejczyk


nej zabawy. Jasiek Łukasz Gudanowicz - z Zespołu „Le-
Z pewnością był to wspaniały gnica”
wieczór dla widzów i gości tej Gdzie w Raszówce Reżyser: Dorota Baryłkie-
niecodziennej inscenizacji. Nie- jest Świetlica – tam wicz
spotykany, humorystyczny sce- Scenografia: Paweł Szydło
nariusz oraz przepiękne utwory STOLICA ! Postacie Fantastyczne:
wykonywane w niemniej barw- Zespół Pieśni i Tańca „LE-
nych strojach – to niewątpliwa perełka „Weselnej GNICA”
Biesiady”. Zespół Folklorystyczny „KONICZYNKI”
Aktorzy i członkowie zespołów pokazali kunszt z Miłoradzic /pod dyrekcją choreografa
artystyczny na miarę Wyspiańskiego. Również Krzysztofa Kobylaka/. Gratulujemy GOK-
goście zaproszeni do wspólnej zabawy mogli po- owi w Raszówce wspaniałego pomysłu, a ak-
czuć klimat prawdziwej uczty weselnej. torom i członkom zespołów dziękujemy - za
Młoda para otrzymała w prezencie weselnym
pyszne torty od Pań z Koła Gospodyń Wiej-
skich z Raszówki!! Na barku były wyekspono-
wane przepiękne ręcznie haftowane serwety i
obrusy m.in. pani Zofii Andrejszyn.
Gdzie w Raszówce jest Świetlica – tam STO-
LICA! – to hasło przewodnie Biesiady.
W Biesiadzie wystąpili:
TEATR KULTURKA
z Gminnego Ośrodka Kultury w Raszówce
Pan Młody Janusz Łucki
Panna Młoda Kamila Scheibinger – z Zespo-
łu „Legnica”
Gospodyni Danuta Skuza
Czepiec Paweł Szydło
Maryna Małgorzata Gamrot
Radczyni Cecylia Gałązka

Piotr Mielniczuk – komendant Wojsko-


wej Komendy Uzupełnień w Głogowie
wręczył złote i srebrne medale odzna-
Wręczono medale za
czając 29 rodziców – mieszkańców
gminy Lubin, których co najmniej Zasługi Dla Obronności
trzech synów pełniło nienaganną służ-
bę wojskową. Uroczystość odbyła się 9
lutego w Urzędzie Gminy w Lubinie
Kr aju mieszkańcom
M inister Obrony Narodowej przyznał w tym
roku w/w rodzicom z gminy Lubin czte- Gminy Lubin
ry złote i 25 srebrnych medali Za Zasługi Dla naszych synów. Poza tym w naszej rodzinie nikt
Obronności Kraju. się od wojska nie wykręcał. Mój dziadek, ojciec
- Chciałbym Państwu pogratulować wychowania i ja służyliśmy w wojsku. Nasi synowie spełnili
swoich synów na wzorowych żołnierzy i wzoro- swój obowiązek wobec Ojczyzny, a że wzorowo -
wych obywateli. Informację taką posiadamy z tym bardziej, jako rodzice jesteśmy dumni – mó-
archiwum przebiegu służby wojskowej poszcze- wią Franciszek I Irena Tęcza.
gólnych żołnierzy. Z pewnością wzorowy prze- Po uroczystości dostojnych gości zaproszono na
bieg służby bierze się z nawyków i wychowania poczęstunek przygotowany przez gminę Lubin.
wyniesionego z domu. Dlatego nieoceniona jest Stanisław Misiura, Michalina Moroch, Leszek Swoje gratulacje wyróżnionym rodzicom przeka-
Państwa zasługa jako rodziców, za co składam na Moroch, Nadziałek Helena, Nadziałek Stefan, zała również Wójt gminy Lubin Irena Rogowska.
Wasze ręce gorące podziękowania – powiedział Janina Niemiec, Sydonia Osiadła, Maria Pacy-
komendant Piotr Mielniczuk. niak, Czesław Pacyniak, Irena Tęcza, Franciszek
Tęcza, Janina Tomczyk, Eugeniusz Tomczyk.
Złote medale otrzymali: - Pobór przyszedł i trzeba było iść do wojska.
Marianna Guga, Emil Guga – 6 synów wzorowy- Czterech naszych synów spełniło więc swój obo-
mi żołnierzami wiązek wobec Ojczyzny bez oporów. Piąty ze
Weronika Łuc, Witold Łuc - 5 synów wzorowymi względu na podjęte studia został odroczony. Je-
żołnierzami steśmy na pewno z tego faktu - służby naszych
Srebrne medale otrzymali: synów bardzo dumni, aż nam się łzy do oczu ci-
Karol Bender, Helena Budka, Adam Budka, Anna sną – mówią Barbara i Stanisław Misiura.
Chudy, Kazimierz Chudy, Krystyna Dulan, Jani- - Trzech naszych synów służyło w wojsku, dziś
na Gruchot, Isztwan Melania, Łucja Korczak, wszyscy są górnikami i pracują w ZG Rudna. Z
Anna Mesjasz, Feliks Mesjasz, Barbara Misiura, pewnością wojsko to była dobra lekcja życia dla

Informator Gminny Gminy Lubin 9


Otwarcie świetlicy w Oborze
To był z pewnością jeden z ważniejszych dni w historii miejscowości Obora.
W sobotę 29 stycznia br. Wójt gminy Lubin Irena Rogowska dokonała
przecięcia wstęgi otwierając uroczyście świetlicę w Oborze.

S ymbolicz-
nego
cięcia
piękna uroczystość – a śmiało można powie-
prze-
dzieć, że również wydarzenie. Życzę mieszkań-
wstęgi
com, aby ta świetlica służyła Wam, jak najlepiej
Następnie Sołectwo Obora zaprosiło wszystkich
do wspólnej zabawy tanecznej.
Ten imponujący obiekt powstał w niespełna rok,
dokonali: Wójt – abyście tu chętnie przycho- a jego koszt to ponad dwa i
gminy Lubin
dzili. Aby wyzwalała w Was pół miliona złotych. Świetlica
Irena Rogowska, mnóstwo inicjatyw i pomysłów może pomieścić 200 osób i jest
P r z e wo d n ic z ą-
do wspólnego działania. Życzę wyposażona w klimatyzowaną
cy Rady Gmi- Wszystkiego Najlepszego! – salę, scenę oraz nowoczesny
ny Lubin Jerzy powiedziała wójt gminy Lubin aneks kuchenny. To z pew-
Szumański oraz Irena Rogowska w swoim wy- nością nie jedyne atuty tego
proboszcz miej- stąpieniu. wspaniałego obiektu. Na ze-
scowej parafii
Podziękowania za otwarcie wnątrz wybudowano szeroką
Marian Gorący. tak wspaniałego obiektu zło- drogę dojazdową oraz powstał
Zaproszenie na uro- żyli na ręce wójt Gminy parking. Obok świetlicy znajduje się wiata z
czystość przyjęli radni Lubin Ireny Rogowskiej: miejscem do grillowania, scena plenerowa i plac
gminy Lubin, dyrek- „... aby ta świetlica służyła Jan Chełpa radny gminy zabaw dla dzieci.
torzy jednostek oraz Wam, jak najlepiej” Lubin, Sołtys oraz Rada
szkół gminy Lubin. Sołecka Obory. W czasie
Swoją obecnością ce- uroczystości nastąpiło
remonię otwarcia obiek- również podsumowanie konkursu internetowe-
tu zaszczycił burmistrz go SOŁTYS ROKU 2010.
Ścinawy Andrzej Holden- Po części oficjalnej i konkursie zaproszono
majer - wnosząc okazały wszystkich gości i mieszkańców na poczęstu-
prezent w postaci rosłej nek przy przepięknie przygotowanym „stole
doniczkowej palmy. szwedzkim”. To był prawdziwy kulinarny maj-
- Otwarcie takiego obiek- stersztyk. Potrawy równie wybornie smakowały,
tu, jest to z pewnością jak wyglądały.

Bukowna
artystyczną siłą
Gminny Ośrodek Kul-
tury i Sportu w Miłko-
wicach był organiza-
torem Festiwalu Kolęd
i Pastorałek, który
odbył się 15 stycznia
br. w Siedliskach.
Wśród 31 zgłoszonych
wykonawców znaleźli
się reprezentanci
gminy Lubin z Gmin-
nego Ośrodka Kultury
w Raszówce.
Zespół „Akolada”

W konkursie wzięli udział artyści


z całego regionu m.in.: z Choj-
nowa, Lubina, Legnicy, Raszówki,
Bukownej
w kategorii soliści:
wyróżnienia i nagrody rzeczowe
Księginic i Rzeszotar. otrzymały: Dorotka Sobuś (6 lat)
Występy oceniało jury w składzie: z Raszówki,
1. Janusz Trepiak - przewodniczący Agnieszka So-
komisji konkursowej buś z Raszów-
2. Piotr Koziar - członek komisji ki,
3. Zygmunt Maćkowski - członek ko- Magdalena
misji Gajzler z Zim-
Bardzo dobrze oceniono reprezen- nej Wody.
tantów gminy Lubin, którym przy- Zw ycięzcom
znano dwa pierwsze miejsca oraz gratulujemy i
trzy wyróżnienia: życzymy dal-
w kategorii Szkoła Podstawowa (ze- szych sukce-
spół): I miejsce i 600 zł: sów na niwie
Zespół „Akolada” z Bukownej artystycznej.
w kategorii Zespoły Folklorystyczne:
I miejsce i 600 zł: Dorotka Sobuś
Zespół Wokalny „Swojska Nuta” z z Raszówki

10 Informator Gminny Gminy Lubin


Msza w intencji Dzień Babci i Dziadka
Górniczego Chóru
Męskiego w ... w Osieku
nia przybyłym gościom. Następnie Babcie
Szklarach Górnych i Dziadkowie mieli okazję zobaczyć niezwy-
kły montaż słowno- muzyczny przygoto-

W niedzielę 6 lutego o godz. 11.30 w koście-


le p.w. Św. Piotra i Pawła w Szklarach
Górnych, odbyła się uroczysta koncelebrowa-
wany specjalnie dla Nich. Były to wiersze,
piosenki oraz tańce.
Wnuczęta, najpiękniej jak potrafiły, dzię-
na msza św. z okazji 31. rocznicy powstania kowały przybyłym gościom za miłość i po-
Górniczego Chóru Męskiego przy O/ZG Lubin czucie, że są kochani, składając przy tym

20 stycznia 2011 r. odbyła się w Świetli- serdeczne życzenia. Z ich ust płynęły miłe
KGHM Polska Miedź SA. Po dziękczynnej
cy Wiejskiej w Osieku uroczystość z słowa:
mszy św. odbył się koncert zespołu. „Dziś dla Babci słońce mamy
okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowana
Nabożeństwo zostało odprawione w intencji I całuski dla Dziadziusia
przez uczniów Szkoły Filialnej w Osieku.
członków zespołu, ich rodzin, oraz Przyjaciół Były wiersze, piosenki oraz tańce. Dziś życzenia wnuczek składa
i Opiekunów chóru - w tym Dyrekcji ZG Lubin Pani Kierownik przywitała i złożyła życze- I piosenki śpiewa wnusia”
i Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Modlono
się również za zmarłych Kolegów, którzy w
minionym 31-leciu byli członkami zespołu. W ... w Szklarach Górnych
U
swojej homilii do historii chóru oraz jego tradycji czniowie Szkoły Podstawowej w Szkla-
i roli nawiązał proboszcz parafii pod wezwa- rach Górnych zaprosili swoje Babcie i Kochana Babciu, Kochany Dziadku
niem św. Maksymiliana Kolbego w Lubinie dzie- Dziadków w piątek 21 stycznia. Aula szkoły To dla was te wiersze
kan, ksiądz prałat Wiesław Migdał. Po mszy Dla was słońce i chmury
św. odbył się koncert pieśni polskich w wyko- Dla was tęcza i wietrzyk.
naniu Chóru Górniczego. Zebrali podziękowali Wiosną i latem kwiaty
Jesienią liście jesienne
kwiatami oraz gromkimi brawami członkom
Bądźcie szczęśliwi
chóru za wspaniały występ. Życzenia i podzię- Dziś, jutro i codziennie
kowania dla zespołu złożył w imieniu parafian
i mieszkańców ks. proboszcz Marian Gorący. I jakże się tu dziwić łzom w oczach Babć i
Uroczystość była również okazją do złożenia Dziadków ?!? Potok łez (tym razem ze śmie-
życzeń ks. Ryszardowi Sroce wikariuszowi chu) spowodował również pastisz telewizyj-
parafii rzym.-kat. w Szklarach Górnych z okazji nej „Familiady” w wykonaniu uczniów klasy
jego imienin. wypełniła się po godzinie 16.30 jednymi z III. Z pojedynku drużyn „Babć” i „Dziad-
najmilszych gości jakich kiedykolwiek tutaj ków” śmiali się wszyscy zaproszeni.
zapraszano. Spotkanie rozpoczęło się frag- Prowadzący teleturniej, wzorem swego
O samym chórze:
mentem przedstawienia „W grocie króla starszego kolegi z ekranu TV, zasypywał
Górniczy Chór Męski przy O/ZG „Lubin” gór” na motywach dzieła Edwarda Griega widzów pełnymi humoru dowcipami. Nie
KGHM Polska Miedź S.A. powstał w roku zabrakło również popisów dzieci uczących
1980. Podstawowym kierunkiem działalności Kochana Babciu, Kochany Dziadku się języka angielskiego oraz, na zakończe-
jest szerzenie kultury muzycznej w górniczym Uwielbiam gdy czytasz mi książeczki, nie występów, pięknego walca w wykona-
środowisku Zagłębia Miedziowego poprzez lub gdy opowiadasz mi bajeczki. niu uczniów grupy teatralnej. Laurki i ser-
wykonywanie i propagowanie głównie polskich Lubię gdy na kolanach mnie sadzasz duszka, które dzieci wręczyły zaproszonym
pieśni (historyczne, ludowe, patriotyczne, sa- i na każdą psotę zawsze się zgadzasz. na uroczystość gościom, spowodowały że
kralne, górnicze, itp.). W repertuarze zespół Lubię gdy uśmiechasz się do mnie, w oczach nawet „najtwardszych” Dziadków
po prostu kocham Cię ogromnie! zakręciły się łzy wzruszenia...
posiada również inne pieśni z kręgu kultury
Spotkanie zakończyło się filiżanką kawy
europejskiej. Od roku 1985 opiekę nad ze- Ten wierszyk był ukrytym mottem spo- oraz wspólnym delektowaniem się ciasta-
społem przejęły Zakłady Górnicze „Lubin”. tkania środowiskowego z okazji Dni Babci mi, ciasteczkami i wieloma innymi pyszno-
Znaczącego wsparcia finansowego na dzia- i Dziadka. We fragmencie przedstawienia ściami, przygotowanymi specjalnie na tę
łalność chóru udziela Zarząd KGHM Polska „W grocie króla gór” na motywach dzieła okazję przez niezawodnych rodziców oraz
Miedź S.A. Aktualnie Chór liczy ok. 50 człon- Edwarda Griega w rolach Radę Rodziców - za co ni-
ków są to głównie aktualni bądź byli pracow- tancerzy zaprezentowali się niejszym serdecznie dzię-
nicy zakładów zgrupowanych w KGHM Polska uczniowie grupy tanecznej. kujemy !!!
To był jednak dopiero po- Jeśli chcecie choć w części
Miedź S.A. W okresie swej 30-letniej działal-
czątek... Później „worek” z poczuć panującą tego wie-
ności wpisał się trwale w krajobraz kulturalny
piosenkami, wierszykami czoru atmosferę - zapra-
Zagłębia Miedziowego uczestnicząc w niemal i tańcami - w wykonaniu szamy do szkolnej Galerii
wszystkich ważniejszych wydarzeniach zwią- młodszych i starszych wnu- zdjęć na:
zanych z uroczystościami państwowymi, re- czek i wnuków - rozwiązał www.szklarygorne.pl/sp
gionalnymi, kościelnymi, górniczymi itp. Zespół się całkowicie. Kiedy naj-
stale się powiększa i doskonali swój liczący już młodszych wykonawców
kilkuset pozycji repertuar. W miarę możliwości „próbowała sparaliżować”
uczestniczy w festiwalach i konkursach pieśni trema, Babcie i Dziadkowie
natychmiast „przeganiali ją”
chóralnej w kraju i za granicą. W okresie swo-
rzęsistymi oklaskami. A naj-
jej działalności wykonał ok. 1000 koncertów w
młodsi dziękowali Im za te
kraju i ponad 100 za granicą. brawa słowami:
Informator Gminny Gminy Lubin 11
Zebrania sprawozdawczo –
wyborcze w jednostkach OSP
W dniach od 8 stycznia do 5 marca 2011 r. w jednostkach ochotniczych straży pożarnych gminy
Lubin przeprowadzono Walne Zebrania Sprawozdawczo- Wyborcze. Pierwsze takie odbyło się w
Gorzycy. W zebraniu uczestniczyła wójt gminy Lubin Irena Rogowska.

Z aproszeni zostali również przedstawiciele władz


samorządowych, Komendy Powiatowej PSP w
Lubinie, Zarządu Oddziału Gminnego, Powiatowe-
Strażaka. Drużyna OSP w Gorzycy uczestniczyła
w Gminnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych
Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy W ostatnim okresie strażacy: Zbigniew Wicherski i
go ZOSP RP oraz sołtys. Lubin. W zawodach rozegranych zgodnie z Regu- Robert Klimkowski odśnieżali swoim sprzętem drogi
Podsumowania czteroletniej działalności Ochot- laminem Komendanta Głównego gminne, dojście do remizy i świetlicy
niczej Straży Pożarnej w Gorzycy dokonał Prezes Straży Pożarnych drużyna z OSP
Marian Hawrysz. 29 marca 2010 r. druhowie z OSP Gorzyca zajęła 3 miejsce. W czerw- W jednostkach wiejskiej oraz dojścia do poszczegól-
nych posesji. Wyróżniających się stra-
na wiejskim placu gier i zabaw przygotowali papie-
skie ognisko. W uroczystościach obok mieszkańców
cu i we wrześniu strażacy uczestni-
czyli w akcji powodziowej w Gminie
OSP czynnie żacy to druhowie: Zbigniew Wicherski,
Marcin Wicherski, Robert Klimkowski,
Gorzycy uczestniczyli turyści skupieni w lubińskim
Oddziale „Zagłębie Miedziowe” Polskiego Towa-
Ścinawa. Byli to druhowie: Antoni
Bojko, Andrzej Jaszczyszyn, Wie-
działa ponad 200 Tomasz Gajdosz, Łukasz Gajdosz, To-
masz Hawrysz, Wiesław Kunecki, An-
rzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Druhowie sław Kunecki, Robert Klimkowski, członków drzej Jaszczyszyn i Antoni Bojko.
uporządkowali plac, przygo- Marcin Wicher- Jako potrzeby na przyszłość zgłoszono
towali stos drewna, a podczas ski, Zbigniew zakup lekkiego wozu ratowniczego, pompy szlamo-
uroczystości zabezpieczyli drogi Wicherski. Za udział w akcji wej, rozdzielacza oraz obuwia gumowego.
dojściowe i dojazdowe, kiero- OSP w Gorzycy na ręce naczel- - Ze środków gminy Lubin w ostatnich czterech
wali samochody na parking i nika otrzymała podziękowanie latach zakupiono dla jednostek OSP lekkie wozy
wydawali pamiątkowe obrazki od starosty lubińskiego Małgo- ratownicze, ubrania koszarowe, mundury, moto-
przedstawiające Ojca Świętego. rzaty Drygas – Majki. Strażacy w pompy, pilarki, agregaty prądotwórcze, obuwie spe-
W uroczystościach wzięły rów- czynie społecznym porządkowali cjalne, paliwo, ubezpieczono członków OSP – mówi
nież jednostki OSP z Trzebnicy teren obok remizy strażackiej, wójt Irena Rogowska. Przeprowadzono także prze-
i Krzeczyna Wielkieg. W dniu część strażaków czynnie brała glądy techniczne samochodów i sprzętu ratownicze-
04.05.2009 r. strażacy uroczyście obchodzili Dzień udział przy porządkowaniu cmentarza parafialnego. go – dodaje wójt.

Patrycja Igielsk a – młody Patrycja Igielska zdobyła I miejsce w


Konkursie Literackim „Twarze Natury”
za cykl 3 poezji:

talent z Zalesia Rozmawia: Jan Chełpa


„Siła miłości - przemyślenia”
„Dajmy nadzieję inaczej”
„Małe życie”
Ma 19 lat i jest mieszkanką Zalesia w gminie Lubin.
Bardzo lubi poezję. Mimo młodego wieku odniosła
Chciałabym związać swoją przyszłość z literaturą.
tryumf zdobywając I miejsce w konkursie literac-
Nie wiem czy dane mi będzie kontynuować w ży-
kim „Twarze Natury” zorganizowanym w Głogo- ciu to co lubię – ale z pewnością zawsze literaturą
wie - za cykl trzech poezji. Swój pierwszy wiersz i poezja zostanie moja pasją.
napisała w wieku 13 lat.
- Czego Ci z całego serca życzymy !
wieka przyciągać. Lubię także recytować.
- Jakie były początki ?
A oto jeden z trzech nagrodzonych utworów:
Swój pierwszy wiersz napisałam w wieku 13 lat będąc na wa-
SIŁA MIŁOSCI – PRZEMYŚLENIA
kacjach. Od tej pory pisanie jest moją pasją .Gdy ukończyłam
gimnazjum stwierdziłam, iż będę pisać nadal, gdyż sprawia
mi to ogromną frajdę.
Dzieci – istoty niezwykłe,
Dają ludziom to, co w nich najcenniejsze:
- Czy ktoś Cię w tym wspiera i jest Twoim „dobrym
Miłość – ogromną wartość, tak ważną dla człowieka
duchem”?
Dziecięce oczy widzą świat inaczej - optymistycznie,
Dzięki temu ,że byłam wytrwała i oddałam się swojej pasji -
radośnie i kolorowo.
spotkałam na swojej drodze wielu wspaniałych ludzi. To oni
- Skąd Twoje zamiłowanie do mnie wspierali i byli obok mnie. Począwszy od mojej kocha-
Tak niedawno sama byłam dzieckiem.
poezji ? nych mamy i taty, poprzez nauczycielki i pedagogów. Chcę im
Świat wydawał mi się wielki i niepojęty, pełen nie-
Odkąd pamiętam zawsze lubiłam podziękować za pomoc i wielkie serce, a szczególnie paniom:
zgłębionych tajemnic.
poezję i język polski, dzięki czemu Gabrieli Klimas, Agnieszce Kulba oraz mojemu nauczycielo-
Dziś jestem wdzięczna tym, którzy pokazali mi
łatwo przychodziła mi nauka. Uwa- wi i krytykowi pani Marii Limonowicz. Dziękuję im za to,iż
świat .
żam, iż każdy utwór ma w sobie coś uwierzyli we mnie i dali mi szansę spełniać swoje marzenia.
Świat w barwach tęczy …
niezwykłego – coś co potrafi czło- - Jakie w związku z tym plany na przyszłość?
Niech na zawsze pozostanie on pastelowy.
Patrycja Igielska

Od redakcji Zakończyły się wybory sołeckie w naszej gminie. W jednej trzeciej miejscowości mieszkańcy postawili na nowe osoby. Blisko połowę sołtysów
stanowią panie. I jak to zwykle bywa z nowymi wyborami, wiążą się nowe nadzieje. Czy spełnią je nowi sołtysi ? Mieszkańcy w zasadzie swoją
ocenę wystawiają na bieżąco np. na zebraniach wiejskich – a na pewno już za 4 lata, przy okazji następnych wyborów. Do zrobienia z pewnością w naszych miejscowościach jest sporo.
Priorytety są zgoła różne: poprzez budowę dróg, chodników, oświetlenia – kończąc na budowie i remontach świetlic oraz szkół. Najważniejsze są jednak wspólne cechy, którymi powinni
wyróżniać się sołtysi. Są to praca na rzecz mieszkańców, pomoc w rozwiązywaniu ich problemów oraz dobra współpraca z Urzędem Gminy. Te dwie cechy pierwsze
są zrozumiałe – jakby mniej ta ostatnia. No właśnie – co oznacza współpraca? Z moich obserwacji wynika, iż sołtysi, którzy rzadko fatygują się do Urzędu Gminy i
przedstawiają swoje problemy, niewiele działają w swoich miejscowościach. Widać to chociażby po integracji mieszkańców i załatwionych sprawach. Życzmy więc
sobie charyzmatycznych i prężnie działających sołtysów – nie tylko takich od zbierania podatków!
Redaktor Naczelny
Jan Chełpa

12 Informator Gminny Gminy Lubin


„Trzeźwe
urządzenie AlcoBlow znacznie uła-
twia kontrolę stanu trzeźwości kie-
rowców. Kontrola polega na tym, że
Nowy wóz
Poranki” sprawdzana osoba w odległości kil-
ku centymetrów dmucha w kierun- ratowniczo-
gaśniczy dla OSP
ku urządzenia i po kilku sekundach

na drogach znany jest wynik czy kierowca jest


trzeźwy czy nie.

powiatu
- Takie akcje będą przeprowadzane
na terenie powiatu lubińskiego bardzo
często. Mamy nadzieję, że dzięki nim
Szklary Górne
znacząco ograniczona zostanie liczba
417 kontrole kierujących w 210 minut osób, które decydują się na kierowanie
przeprowadzili lubińscy policjanci 7 pojazdami pod wpływem alkoholu -
lutego br.. w ramach kolejnej już mówi st . asp. Jan Pociecha oficer pra-
akcji „Trzeźwy poranek”. Funkcjo- sowy lubińskiej policji . Widzimy po-
nariusze kontrolowali kierowców po- prawę i spadek zatrzymywanych osób,
wiatu lubińskiego przy użyciu nowego które siadają za kierownicę po spoży-
urządzenia AlcoBlow ciu alkoholu – dodaje oficer prasowy.
Podczas wcześniejszej akcji Trzeźwy
P olicjanci z Wydziału Ruchu
Drogowego lubińskiej policji w
poniedziałek 7 lutego przeprowadzili
Poranek, policja skontrolowała 244
kierowców w ciągu 240 minut. Wtedy
zatrzymano dwóch nietrzeźwych kie- Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarach Gór-
w godzinach rannych kolejną akcję rowców. Dzisiaj policja w tym samym
„Trzeźwy Poranek”. Funkcjonariusze nych może cieszyć się z nowego samochodu
czasie skontrolowała dwukrotnie wię-
wyposażeni w nowe urządzenie ratowniczo-gaśniczego, który Gmina Lubin
cej kierowców. Akcje „Trzeźwy pora-
AlcoBlow udali się na teren powiatu nek” policjanci przeprowadzać będą zakupiła przy pomocy finansowej z budżetu
lubińskiego. W czasie trwania akcji po- przede wszystkim bezpośrednio po Województwa Dolnośląskiego w ramach kon-
licjanci skontrolowali 417 kierujących, dniach wolnych od pracy, świętach itp. kursu „Poprawa bezpieczeństwa w Wojewódz-
z czego dwóch zdecydowało się wsiąść Urządzenie AlcoBlow wykorzystywane
za kierownicę samochodu będąc pod twie Dolnośląskim”. W niedzielę 13 lutego br.
będzie także przy rutynowych kontro-
wpływem alkoholu. Policja zatrzyma- na mszy św. w kościele w Szklarach Górnych
lach drogowych policji.
ła im prawa jazdy. Przypomnijmy, iż dokonano poświęcenia pojazdu.

W imieniu swoim oraz Wójt gminy Lubin Ireny

GM I N A WOKÓ Ł
Rogowskiej jednostce OSP w Szklarach Górnych
pogratulował Przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Szumlański .
- Niech nowy samochód ratowniczo- gaśniczy służy Wam

LUBINA do utrzymania pełnej gotowości i zdecydowanej postawy


w trudnych do pokonania zadaniach chroniących życie
i mienie ludzkie. Niech pomaga stać na straży ludzkich

Lubiński ser drogowy domostw, dorobku materialnego i kulturalnego wielu


pokoleń naszej małej Ojczyzny. Życzymy Wam także,
aby służba drugiemu człowiekowi była źródłem własnej
satysfakcji i społecznego uznania – powiedział w swoim
Ustępujące śniegi w styczniu i lutym odsłoniły szarą rzeczywistość i stan wystąpieniu Przewodniczący Rady Gminy Lubin Jerzy
dróg w Lubinie. Prym w ilości dziur w jezdni wiedzie chyba ulica 1 Maja. Szumlański.
I chociaż drogowcy załatali, już część ubytków – kierowcy muszą być Potem w obecności przedstawiciela gminy Lubin pani
podczas jazdy niezwykle czujni. Bogusławy Kotlarskiej przekazał upominek dla jednostki
OSP w Szklarach Górnych.

Z pewnością dziury w jezdni nie są tylko w Lubinie, ale także w licznych drogach Koszt zakupu samochodu to 200 000 tys. zł.
wokół niego. Znaczna jednak część mieszkańców i Lubina i okolicznych miej- Jest to fabrycznie nowy lekki samochód specjalny ratow-
scowości korzysta z ulicy 1 Maja, gdyż właśnie nią od strony zachodniej wjeżdża niczo-gaśniczy Ford Transit
się do centrum miasta. o napędzie 4x2, który między innymi na wyposażeniu
A tu w styczniu i lutym czekał na kierowców prawdziwy slalom gigant w pojęciu posiada :
narciarskim. • zbiornik wody o pojemności 1000 l
I chociaż nie można odmówić służbom drogowym, zaangażowania w łatanie dziur • zbiornik na środek pianotwórczy
– jak zwykle nasuwa się wątpliwość i pytanie o jakość budowanych dróg. • wyskociśnieniowy agregat wodny
Media ogólnopolskie przytoczyły pomysł, z którego skorzystania zastanawiają się • pilarkę do drewna MS 341
inne samorządy. Chodzi o pomysł z pobliskiej Legnicy. • radiostację nasobną
Otóż rajcy Legnicy mając dość łatania pozimowych dziur - chcą usunąć asfalt od- • maszt oświetleniowy
słaniając w jezdniach tzw. poniemiecką kostkę brukową – niezawodną i praktycz- • węże tłoczne W-52 i W-75
nie niezniszczalną. Zakup nowego samochodu w znaczący sposób wzmocni
Nikt chyba nie słyszał o łataniu po zimie kostki brukowej! gotowość bojową jednostki, a także wpłynie na podnie-
sienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności.
- Chodzą więc słuchy, iż nasi policjanci są w stanie wizualnie oce-
nić trzeźwość kierowców, po sposobie jazdy. Podejrzanymi mają być
kierowcy jadący prosto po lubińskich ulicach, zaś potencjalnie trzeź-
wymi - jadący zygzakiem, gdyż oni myśląc trzeźwo omijają dziury
w jezdni!

Lubin podglądał
i informacje opracował:
Jan Chełpa

Informator Gminny Gminy Lubin 13


Turniej szachowo –
warcabowy w Oborze
12 lutego br. Gmina Lubin oraz Stowarzyszenie Sportowe „FOR-
TUNA” byli organizatorami Gminnego Turnieju Szachowo – Warca-
bowego w nowej świetlicy w Oborze. Turniej warcabowy dla dzieci odbył się w katego-
riach: Orlik - urodzeni w 2001r. i młodsi, a także: Młodzik - urodzeni w 1999 i 2000r.

K lasyfikacja Otwartego Turnieju Sza-


chowego:
1. Jankowiak Tomasz – 15 pkt.
Klasyfikacja zawodników Gminy Lubin :
Seniorzy:
I miejsce
II miejsce – Chełpa Ka-
rolina – 6 pkt.
IIImiejsce–Jaskólska
2. Jakubowski Wojciech – 13 pkt. Gimel Edward – Składowice – 15 pkt. Natalia–5,5 pkt.
3. Gimel Edward – 12 pkt. II miejsce IV miejsce – Przybyła
4. Darewski Amadeusz - 11 pkt. Zieleniec Paweł – Obora - 13 pkt Wiktoria– 2 pkt,
5. Kucy Kazimierz – 10 pkt. III miejsce Szaleńców Wacław - V miejsce – Zieleniec
6. Walada Mariusz – 9 pkt. Raszówka – 12 pkt. Marta– 1, 5 pkt.
7. Witoński Jan – 8 pkt. IV miejsce VI miejsce – Żurowski Dominik– 1 pkt. Sportowe „Fortuna” Obora.
8. Zieleniec Paweł – 7 pkt. Hankus Stefan – Raszowa – 11 pkt. VII miejsce - Szulga Kamila – 0 pkt. Uczestnicy turnieju serdecznie dziękują
9. Szaleńców Wacław – 6 pkt. V miejsce – organizatorom, a w szczególności rad-
10. Jakubowski Mirosław – 5 pkt. Ciosek Jan – ZimnaWoda – 10 pkt. Kategoria młodzik : nemu gminy Lubin Janowi Chełpie za
11. Jankowiak Piotr – 4 pkt. Juniorzy : Imiejsce: Komornicka Magdalena–8 pkt poczęstunek oraz słodycze ufundowa-
12. Hankus Stefan – 3 pkt. I miejsce IImiejsce: Zieleniec Magdalena–7,5 pkt. ne dla dzieci.
13. Furmańczyk Józef – 2 pkt. Zieleniec Magdalena – Obora – 15 pkt III miejsce: Żurowska Klaudia – 5 pkt. Organizator:
14. Zieleniec Magdalena – 1 pkt I miejsce Gmina Lubin, Stowarzyszenie Sporto-
15. Ciosek Kornel – 1 pkt Ciosek Kornel – Zimna Woda – 15 pkt. Zawodnicy, którzy zajęli czołowe miej- we „FORTUNA Obora”.
16. Ciosek Jan – 1 pkt sca w turnieju szachowym otrzymali
Wyniki Turnieju Warcab 100 – polowych statuetki i dyplomy. Wszystkie dzieci Zawody prowadzili i sędziowali :
(Organizator Stowarzyszenie Sportowe biorące udział w turniejach: zarówno w 1. Walada Mariusz
„FORTUNA” Obora): szachowym i warcabowym otrzymały 2. Lodziński Mieczysław
Kategoria orlik : statuetki oraz drobne nagrody rzeczo- 3. Chełpa Jan
I miejsce – Rojek Natalia – 7 pkt. we ufundowane przez Stowarzyszenie

„Co my w Wiśle robili,


gdzie my tam nie byli ..”
Życzliwość ludzka i chęć niesienia radości sprawiła, że 46 uczniów klas I-III ze Szkoły Pod-
stawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach wraz z opiekunami mogło oderwać się od
codziennej rzeczywistości i 4 grudnia 2010 roku zawitać w wiślańskim ośrodku „Regle” na
dwutygodniowym turnusie edukacyjno – wypoczynkowym, by wspólnie uczyć się, bawić i
korzystać z dobrodziejstw górskiego klimatu.

P rzyjęcie, z jakim spotkali się uczestni-


cy turnusu przerosło ich najśmielsze
oczekiwania. Uczniowie przez dwa tygo-
trum Edukacji Przyrodniczej w Ustroniu,
gdzie zobaczyli ciekawą ekspozycję przy-
rodniczą, wsłuchiwali się w odgłosy lasu i
dnie mieszkali w przytulnych pokoikach ich mieszkańców. Nie obce będą im dziki, zakosztować świeżego górskiego powietrza
z łazienkami, oprócz zajęć lekcyjnych, sarny czy niedźwiedzie. Ogromną niespo- i zimowego „białego szaleństwa”, uczyć się,
mieli zapewnione liczne atrakcje: udział dzianką dla dzieci był prawdziwy Święty inaczej niż w szkole, żyć i współdziałać w
w zajęciach korekcyjno- rehabilitacyjnych Mikołaj, który przywiózł wspaniałe pre- grupie rówieśniczej. Było to dla nich nowe,
i inhalacjach na basenie solankowym w zenty oraz wyjazd do kina na film pt. „Za- ważne doświadczenie, tym bardziej, że były
Ustroniu oraz w grocie solnej znajdującej plątani” w Bielsku – Białej. bez rodziców. W dowód wdzięczności za za-
się na terenie ośrodka. a także organizowa- Zakończeniem pobytu w Wiśle był nieco- proszenie do Wisły uczniowie przygotowali
ne wycieczki, które miały przede wszyst- dzienny kulig bryczkami piękną Doliną na pożegnanie część artystyczną oraz wrę-
kim wartość dydaktyczno - wychowawczą. Wisły, w czasie którego świetnie się wszy- czyli pomysłodawcy i organizatorowi statu-
Wrażeń było bez liku. Podczas warsztatów scy bawili, a piękno tych nieznanych do- etkę „Przyjaciela Szkoły”.
graficznych w Muzeum Drukarstwa w Cie- tychczas rejonów Polski na długo utkwiło Pobyt uczniów był w całości sponsorowany
szynie dzieci poznały podstawowe techniki w pamięci. W czasie turnusu dzieci mogły przez Fundację ING Dzieciom.
graficzne oraz przygotowały matrycę z wła-
snym rysunkiem, który następnie tłoczyli
na starych prasach. W Chlebowej Chacie w
Brennej uczestniczyli w procesie wypieka-
nia chleba, a w drewnianej chacie rodziny
Kawuloków z 1863 r., zobaczyli oryginalne
wyposażenie chaty górali istebniańskich.
Z ogromnym zainteresowaniem słuchali
opowieści w miejscowej gwarze i brzmienia
pasterskich instrumentów.
Wielkim wydarzeniem była wędrówka
tropem Adama Małysza -uczniowie po-
szukiwali jego domu, odwiedzili muzeum
jego imienia oraz podziwiali postać skocz-
ka wykonaną z białej czekolady. Uroczy
krajobraz Beskidu Śląskiego oraz tajniki
przyrody tego regionu mogli poznać w Cen-

14 Informator Gminny Gminy Lubin


Wydarzenia

gmina.lubin.pl
Foto prezentacje Dziew-
czyny z
naszej
gminy
A nna
Gajewska
Mateusz Marciniak
Dyrektor Szkoły Podstawowej Chcesz aby Twoje zdjęcie
w Niemstowie ukazało się w tym miejscu -
wyślij e-mail na adres:
Godziny pracy Urzędu Gminy ig@gmina.lubin.pl
ze swoimi danymi, nr telefonu
Poniedziałek 7:30-15:30
i zdjęciem
Wtorek 8:00-16:00 lub zadzwoń 603-551-237
Środa 7:30-15:30 musisz być pełnoletnią
Czwartek 7:30-15:30 mieszkanką Gminy Lubin.
Piątek 7:30-15:30

W rodzinie o gminie Quiz z nagrodami dla mieszkańców gminy Lubin


Nagrodami w quizie są: 1. W ilu sołectwach gminy Lubin wybieraliśmy sołtysów ?
1. Usługa fryzjerska (farbowanie lub uczesa- 2. Weselna Biesiada odbyła się w … ?
nie), manicure, makijaż, pedicure, sauna lub 3. Nowy wóz strażacki otrzymała OSP w … ?
solarium do wyboru Salon urody ORCHIDEA w 4. SOŁTYSEM ROKU 2010 został … ?
Raszówce. 5. Ilu mieszkańcom gminy Lubin przyznano w tym roku Medale
za Zasługi dla Obronności Kraju ?
6. Jaki urząd odwiedziły przedszkolaki ?
7. Zdjęcie obok przedstawia ?
Na odpowiedzi czekamy do 28.03.2011r. Rozwiązanie prosimy przesyłać SMS na numer 603-551-237 podając
rozwiązanie oraz swoje dane, lub e-mail: ig@gmina.lubin.pl lub pocztą: 59-300 Lubin, skr.pocz. 133

Rozwiązanie z poprzedniego numeru:


1. Nowym Przewodniczącym Rady Gminy Lubin zo- NAGRODY:
stał Jerzy Szumlański Salon urody Orchidea w Raszówce -
2. Sołtysem Pieszkowa kadencji 2007-2011 był Adam Alina Kurowska
Rupa Kolacja dla 2 osób w restauracji
3. Festiwal Piosenka Nie Zna Granic odbył się w Liścu „Rozdroże” –
4. Wójt Gminy Lubin Irena Rogowska złożyła ślubo- Paweł Jankowiak
wanie 6.12.2010 r.
Zwycięzców prosimy o telefoniczny
5.Na stronie internetowej trwało glosowanie na SOŁ-
kontakt z redakcją:
TYSA ROKU 2010
6. Historyczny park zostanie uporządkowany w Go- nr telefonu 603-551-237.
rzelinie GRATULUJEMY !
7. Zdjęcie przedstawiało świetlicę w Oborze
2. Kolacja dla 2 osób
w restauracji „ROZDROŻE” Wydawca: ARTMIX, g.n@vp.pl
Redaktor Naczelny: Jan Chełpa,
w Szklarach Górnych redaktor@gmina.lubin.pl
Restauracja „Rozdroże” Zdjęcia: redakcja, GOK Księginice, GOK Raszówka
Opracowanie graficzne i skład: Grzegorz Nalepa
w Szklarach Górnych Adres do korespondencji: ig@gmina.lubin.pl Nakład: 3.100 szt.

Informator Gminny Gminy Lubin 15


WYNIKI WYBORÓW SOŁECKICH 2011
Sołectwo Karczowiska - Sołtys: Dariusz Sędzikowski Sołectwo Buczynka - Sołtys: Jolanta Jankun Sołectwo Gogołowice - Sołtys: Urszula Kwaśna
Rada Sołecka: Rada Sołecka: Rada Sołecka:
Agnieszka Kocaba- Przewodnicząca Tadeusz Kuta - Przewodniczący Agnieszka Kot – Przewodnicząca
Edward Prośniak z-ca Przewodniczącego Ewa Faliszewska- z-ca Przewodniczącego Andrzej Dobrzyński - z-ca Przewodniczącego
Małgorzata Ptaszkowska - członek Tadeusz Kucharzak – członek Dariusz Srebniak- członek
Maja Kalinowska - członek Izabela Polańska – członek
Zbigniew Weryński - członek Sołectwo Miłosna - Sołtys: Eugeniusz Wawryk Jadwiga Polańska - członek
Rada Sołecka:
Sołectwo Dąbrowa Górna - Sołtys: Mateusz Drążek Piotr Brzemiński - Przewodniczący Sołectwo Kłopotów - Sołtys: Andrzej Bartnik
Rada Sołecka: Elżbieta Kuca- z-ca Przewodniczącego Rada Sołecka:
Renata Kamińska - Przewodnicząca Dudek Janusz – członek Krystyna Cebula - Przewodnicząca
Iwona Gałka - z-ca Przewodniczącego Mirosław Kuca – członek Halina Krępa - z-ca Przewodniczącego
Tadeusz Wyraz - członek Mirosław Kozigrodzki - członek
Sołectwo Księginice - Sołtys: Henryk Nagaj
Sołectwo Szklary Górne - Sołtys: Jolanta Fuczyło Rada Sołecka: Sołectwo Siedlce - Sołtys: Danuta Nożewska
Rada Sołecka: Marek Brojanowski - Przewodniczący Rada Sołecka:
Urszula Kosacz - Przewodnicząca Krystyna Tyrcz- z-ca Przewodniczącego Piotr Gąsior - Przewodniczący
Zbigniew Szydełko – z-ca Przewodniczącego Anna Cisak - członek Małgorzata Honczaryk - z-ca Przewodniczącego
Edmund Dalka – członek Lidia Olszak – członek Maria Galuba - Sekretarz
Małgorzata Charchal – członek Ewa Jakubowska – członek Stanisław Ryniec - członek
Alina Majewska – członek Krzysztof Szwiec - członek Czesław Maczuga – członek

Sołectwo Krzeczyn Mały -Sołtys Wanda Radzikowska Sołectwo Ustronie - Sołtys: Justyna Curyło Sołectwo Składowice - Sołtys: Ryszard Stasiuk
Rada Sołecka: Rada Sołecka: Rada Sołecka:
Maria Krycka – Przewodnicząca Krystian Marut - Przewodniczący Leokadia Gimel - Przewodnicząca
Barbara Krycka - z-ca Przewodniczącego Dariusz Curyło - z-ca Przewodniczącego Jan Jakimik - z-ca Przewodniczącego
Krzysztof Marud - członek Mirosław Głuszek - członek Tomasz Hajder - członek
Grażyna Bachnik - członek Andrzej Wyroślak - członek
Sołectwo Obora - Sołtys: Łukasz Kurowski Dorota Musiał – członek
Rada Sołecka: Sołectwo Miłoradzice-Sołtys Zdzisława Rzempowska
Andrzej Masłowski- Przewodniczący Rada Sołecka: Sołectwo Zimna Woda - Sołtys: Aneta Tutko
Halina Przystupa - z-ca Przewodniczącego Aneta Cirka - Przewodnicząca Rada Sołecka:
Mariusz Dziurman - członek Antoni Bolek - z-ca Przewodniczącego Jerzy Bodak - Przewodniczący
Małgorzata Mikołajczyk – członek Mieczysław Kapuściński - członek Krzysztof Pokój - z-ca Przewodniczącego
Marek Łuczkowski - członek Roman Bogacz - członek Ewelina Cyrkot - członek
Janusz Nowak - członek Józefa Krop - członek
Sołectwo Gorzyca - Sołtys: Jan Olejnik Mirosław Gajzler – członek
Rada Sołecka: Sołectwo Czerniec - Sołtys: Zdzisław Chudy
Monika Erkens – Przewodnicząca Rada Sołecka: Sołectwo Pieszków - Sołtys: Dariusz Panek
Helena Hawrysz – c-ca Przewodniczącego Władysław Karaś – Przewodniczący Rada Sołecka:
Dorota Wojtowicz – członek Joanna Pietruszka - z-ca Przewodniczącego Krystyna Kędroń- Przewodnicząca
Czesław Rębisz – członek Bogdan Kuras - członek Henryk Tomczak - z-ca Przewodniczącego
Bożena Wajda - członek Jolanta Janduła – członek Małgorzata Baran - członek
Elżbieta Kaczmarek - członek Tadeusz Gimel - członek
Sołectwo Wiercień - Sołtys: Mieczysław Hubka Anna Bidzińska - członek
Rada Sołecka: Sołectwo Osiek - Sołtys: Władysław Kraszewski
Paweł Łukasiewicz - Przewodniczący Rada Sołecka: Sołectwo Raszowa Mała - Sołtys: Leszek Kozacki
Danuta Czernecka – z-ca Przewodniczącego Wiesław Garula – Przewodniczący Rada Sołecka:
Agnieszka Horbal – członek Michał Serafin- z-ca Przewodniczącego Cecylia Gałązka - Przewodnicząca
Janusz Babiarczyk - członek Adam Rozmiarek - z-ca Przewodniczącego
Sołectwo Krzeczyn Wielki - Sołtys: Ewa Bujak Zbigniew Kalinowski – członek Andrzej Tarnowski - członek
Rada Sołecka: Stefan Trzebuniak - członek
Halina Czerniak- Przewodnicząca Sołectwo Chróstnik - Sołtys: Bogusława Dąbrowska
Grażyna Iwaniec z-ca Przewodniczącego Sołectwo Miroszowice - Sołtys: Stanisława Jasion Rada Sołecka:
Anna Woś – członek Rada Sołecka: Anna Rusin - Przewodnicząca
Kamila Bujak - członek Marlena Szpilka - Przewodnicząca Elżbieta Waczur - z-ca Przewodniczącego
Witold Zelent - członek Andrzej Marciniak - z-ca Przewodniczącego Irena Janus – członek
Aleksander Garboś- członek Zenon Serafin – członek
Sołectwo Niemstów - Sołtys: Józef Wojas Alicja Momot - członek
Rada Sołecka: Sołectwo Raszowa - Sołtys: Stanisława Kuklińska
Renata Kowalska- Przewodnicząca Rada Sołecka: Sołectwo Bukowna - Sołtys: Czesław Niemiec
Teresa Noga - z-ca Przewodniczącego Paweł Kołkowski - Przewodniczący Rada Sołecka:
Małgorzata Cependa - członek Genowefa Ciołkosz - z-ca Przewodniczącego Ewa Kacperska - Przewodnicząca
Robert Łazarski - członek Olga Mularz – członek Renata Niemiec - z-ca Przewodniczącego
Kazimierz Serafinowicz - członek Iwona Kacperska - członek
Sołectwo Gorzelin - Sołtys: Joanna Tokarska
Sołectwo Lisiec - Sołtys: Anna Kuziak Rada Sołecka:
Rada Sołecka: Ryszard Salamon - Przewodniczący
Michał Steranka - Przewodniczący Grażyna Zawadzka - z-ca Przewodniczącego
Teresa Berger- z-ca Przewodniczącego Krystyna Grzelak – członek
Irena Dziamba - członek
Sołectwo Raszówka - Sołtys: Tadeusz Kosturek
Sołectwo Gola - Sołtys: Izabela Dydak-Ród Rada Sołecka:
Rada Sołecka: Mieczysław Doroszkiewicz – Przewodniczący
Małgorzata Wierzbicka - Przewodnicząca
Artur Świst- z-ca Przewodniczącego
Danuta Marcinkowska- z-ca Przewodniczącego
Bożena Głowińska- członek
Kadencja
Stanisław Krzysztofik - członek Zdzisław Korczak – członek
Mirosław Majcher - członek
2011 - 2015