Vous êtes sur la page 1sur 190

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

DIRECTION DES CURRICULA ET DES INTRANTS


DCI

PROGRAMMES SCOLAIRES

Classe de 9 ème

à partir de l’année scolaire 2015 - 2016

1
2
3
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fahamarinana
--------------

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE


ET DE L’EDUCATION DE BASE
---------------
ARRETE N° 2532/98-MinESEB
fixant les programmes scolaires des classes
de Neuvième, Quatrième et Terminales A- C-D

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE


L’EDUCATION DE BASE

Vu la Constitution du 18 septembre 1992 ;


Vu le décret N° 97/128 du 21 février 1997 portant nomination du Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret N° 97/129 du 27 février 1997 portant nomination des Membres du
Gouvernement ;
Vu le Décret n° 97/ 210 du 25 mars 1997 portant fixation les attributions du Ministre
de l’Enseignement Secondaire et de l’Éducation de Base ainsi que l’organisation
générale de son Ministère ;
Vu la loi n° 94/ 033 du 13 mars 1995 portant Orientation Générale du Système
d’Éducation de Formation à Madagascar ;
Vu l’arrêté n° 5238/97 /MinESEB du 10 Juin 1998 fixant les programmes scolaires
des classes de Dixième, Cinquième et Premières A-C-D.

ARRETE :

Article premier : Les programmes d’enseignement des classes de neuvième,


quatrième et Terminales, sont fixés et seront appliqués à compter de l’année 1998-
1999 suivant les dispositions portées en annexe du présent arrêté.
Article 2 : Toutes dispositions contraires à celles mentionnées dans le présent
arrêté sont et demeurent abrogées.
Article3 : Le Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement Secondaire et de
l’Éducation de Base, le Directeur de l’Enseignement Secondaire, le Directeur de
l’Enseignement Primaire, le Directeur de l’enseignement primaire et les Directeurs
Inter- Régionaux de l’Enseignement Secondaire et de l’Éducation de Base sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
enregistré et publié partout où besoin sera.
Antananarivo, le 07 avril 1998

Le Ministre de l’Enseignement Secondaire et de l’Éducation de Base

Jacquit SIMON

4
Teny fampidirana

Natao teny Ivato tamin’ny 08 ka hatramin’ny 10 Oktobra 2014 ny “Dinam-


Pirenen’ny Fanabeazana”. Nisongadina tamin’izany fa mangetaheta fanavaozana ny
fandaharam-pianarana ny Malagasy. Tsy maintsy hirosoana izany na dia mitaky
fotoana sy fandinihana lalina kokoa aza, satria hetahetan’ny besinimaro.

Mandra-pahavitan’izany fanavaozana izany, dia nanapa-kevitra ny ministera


fa hamafisina ny fahalalana sy ny fahaizana fototra ho an’ny mpianatra tsy an-
kanavaka.

Mba hahatrarana izany tanjona izany, ny fandaharam-pianarana “Pédagogie


par Objectifs, na PpO” no heverin’ny ministera fa mety ho hain’ny mpampianatra
rehetra ampiasaina miohatra amin’ireo fomba fampianarana hafa, na ho an’ireo efa
tranainy manana traikefa, na ho an’ireo mpisehatra vaovao eo amin’ny
fampianarana. Io fandaharam-pianarana “PpO” io mantsy no fototra niaingan’ny
fomba fampianarana hafa rehetra nampiasaina. Ny fomba fampianarana sasany
mantsy dia mbola mitaky fepetra maro vao ahazoana fahombiazana. Matetika anefa,
dia tsy tanteraka ireo fepetra ireo.

Mila manana, mampita fahalalana sy fahaiza-manao ary toetra amam-


pihetsika fototra ny mpampianatra vao mety ahitam-pahombiazana ny fanavaozana
tian-katao. Ny fampiasana ny fandaharam-pianarana mifototra amin’ny “Pédagogie
par Objectifs”, dia efa dingana iray lehibe mankany amin’ny fanavaozana tiana
hotratrarina.

5
6
Teny fampidirana

Ny zava-kendren’ny sekoly ambaratonga


voalohany
Zavatra telo loha no mibahan-toerana ao amin’ny sekoly ambaratonga voalohany eo
amin’ny famolavolana sy ny fanabeazana ny mpianatra :

Fanomezana sy fampivelarana ireo fahalalana fototra


Mba hahafahan’ny tsirairay hivoatra eo amin’ny lafiny ara-tsaina dia ilaina
mandrakariva ny fianarana ireto fitaovana ireto izay antoka eo amin’ny fampivoarana
ny fahaizana amam-pahalalana.
Fahaizana mamaky teny sy manoratra
Ekena fa ny fahaiza-mandinika dia anisan’ny fitaovana ahazoana manatevina
ny fahalalana. Miitatra sy mahomby kokoa anefa izany raha ohatra ka afaka
manatevina izany ny tsirairay amin’ny alalan’ny vaky boky, fitahirizana an-tsoratra
ireo toe-javatra hita sy tsapa teo amin’ny fiainana andavanandro. Marihina fa ny asa
soratra dia fanoitra lehibe eo amin’ny fandrantoana sy fanatevenana fahalalana. Noho
izany, manana ny lanjany ny vakiteny.
Fahaizana mikajy
Ny kajy no manome fomba fisainana vaovao ho an’ny ankizy mba hialany
amin’ny tombatombana. Tsy hanaotao foana izy amin’izany fa hametraka ny adihevitra
rehetra amin’ny alalan’ny fanohanan-kevitra ara-tsiansa, izany hoe azo refesina.

Fampivelarana ny fahaiza-mampihatra ny fahalalana azo eo


anivon’ny fiainana
Tsy misy dikany ny fahalalana azo raha tsy hay ny mampihatra azy eo amin’ny
fiainana andavanandro. Mandritra ny faharetan’ny fianarana eo amin’ny ambaratonga
voalohany dia volavolaina manokana io fahaiza-manao io mba tsy hipetraka ho
fahalalana fotsiny ny fampianarana norantovina. Zarina ny mpianatra hiatrika olana
isan-karazany mba hitsapana ny fahaizany mamaha izany.

Fampivelarana ny fahaiza-manakatra hevitra, mamakafaka


ary mandravona
Tsy misy fahalalana sy fahaizana afaka hivoatra raha tsy voataiza ao amin’ilay olona
ny fahaiza-manakatra ny hevitry ny hafa. Noho izany, ny fampianarana dia mifantoka
mandrakariva amin’ny :
 fahaiza-mamoaka hevitra amin’ny fomba mazava sy hentitra ;
 fahafahana manakatra ny hevitry ny hafa ;
 fahaiza-mandravona ny hevi-dehibe fonosin’ny adihevitra nifanaovana, na ny
boky novakina, na fitantaran-javatra.

7
Teny fampidirana

Ny fanovana natao amin’ny


fandaharam-pianarana vaovao
Fe-potoana ianarana ao amin’ny ambaratonga voalohany
Ferana ho dimy taona ny faharetan’ny fianarana ao amin’ny ambaratonga voalohany
ary izany dia mizara ho dingam-pampianarana roa :
 dingana voalohany : ny roa taona voalohany no atao hoe dingana voalohany izay
ahitana ny kilasy faha-11, kilasy faha-10 ;
 dingana faharoa : ahitana ny kilasy faha-9, kilasy faha-8, kilasy faha-7.

Ny taranjam-pampianarana
Mizara maromaro ny taranja eo amin’ny ambaratonga voalohany dia ireto avy :
 ny taranja Malagasy izay mitsinjara ho zana-taranja (Fanazarana hiteny,
Fanabeazam-boho, Fitsipi-pitenenana, Tsipelinteny, Sorakaliana...)
 ny taranja Frantsay, taloha dia tany amin’ny taona faharoa ambaratonga
voalohany vao nanomboka nianatra azy ny mpianatra. Ankehitriny kosa dia
voafaritry ny fandaharam-pianarana momba ny teny frantsay am-bava ho an’ny
kilasy faha-11 ary amin’ny fiandohan’ny taom-pianarana dia efa zarina
amin’izany ny mpianatra.

Ny Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha Olo-Mendrika


(fanabeazana ara-pitondrantena teo aloha)
Toe-javatra maro no nahatonga ny fandinihana lalina momba ity taranja ity :
 mikorosy fahana ny fahaiza-miaina sy ny fitondrantena teto Madagasikara
nandritra ny taona maro ka mila fanarenana ;
 misy fisehoan-javatra mitranga eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ka tokony
mba hanairana ny sain’ny ankizy amin’ity taranja ity nefa tsy hita taratra ao anaty
fandaharam-pianarana. Anisan’izany ny fiarovana ny tontolo iainana, ny zon’ny
zaza, ny fanabeazana ho an’ny olon-drehetra ;
 tsy nahitam-pahombiazana firy ny fanatsitokotokoana ity taranja ity ho :
- fanabeazana ara-pitondrantena,
- fanabeazana ara-pahasalamana,
- fanabeazana ho isam-bahoaka...
Ny foto-kevitra lehibe dia ny fijerena ny momba ny maha olombelona manontolo eo
amin’ny lafim-piainana rehetra. Vatana iray ka tsy azo samatsamahana. Noho izany
antony izany dia anarana vaovao no iantsoana ity taranja ity ankehitriny : Fanabeazana
sy fampivelarana ny maha olo-mendrika.
Ny fampianarana ity taranja ity dia afantoka manokana amin’ilay mpianatra :

8
Teny fampidirana

 ilay mpianatra sy ny tenany ihany : mamakafaka momba ny fitondran-tena, ny


fitandroana ny fahasalamana, ny momba ny fitandremana atao momba ny sakafo ;
 ilay mpianatra sy ny manodidina azy ara-tsôsialy : izay manadihady momba ny
fianakaviana, ny fokonolona, ny ombona ary ny fifandraisana ao anaty ombona ;
 ilay mpianatra sy ny zava-misy manodidina : izay hifantoka amin’ny famantarana
ny atao hoe fananan-tsamirery, fananana iombonana, fananam-bahoaka, ny
tontolo iainana, ny toeram-pitsangatsanganana, ny harena voajanahary ;
 ilay mpianatra sy ny soatoavina : izay ahitana ny maha olona, ny fitiavan-
tanindrazana, ny zo, ny demokrasia...
Fanabeazana ny hetsika aman-tsapa (Sahanasa manodidina ny sekoly)
Teo aloha dia famokarana no anarana niantsoana ity taranja ity. Toe-javatra telo no
tsapa momba ny fanatontosana azy :
 amin’ny sekoly sasany dia nibahan-toerana loatra ny “famokarana” ka
nohamaivanina ireo taranja fototra ;
 any amin’ny hafa, tsy noheverina firy ny “famokarana” ;
 misy ihany koa ireo sekoly izay tsy mahay manaja ny lanjan’ora voatokana ho
an’ny famokarana sy ny taranja fototra.
Izany rehetra izany no antony lehibe mibaiko ny fandrafetana ny fandaharam-pianarana
vaovao momba ny “famokarana” :
 misy ihany koa ireo sekoly izay tsy mahay manaja ny lanjan’ora voatokana ho
an’ny famokarana sy ny taranja fototra ;
 ifotoran’ny sahanasa manodidina ny sekoly. Azo atao ao amin’ny efitrano
fianarana na ivelan’ny sekoly ny vontoatim-pahalalana ary izany dia miankina
amin’ny zavatra ampanaovina ny mpianatra. Mety ho lalao izany, na atao ihany
koa ho fanampim-pahalalana ;
 ho an’ny kilasy faha-9 sy faha-8 ary faha-7, noho ny fahafantarana fa manomboka
matotra sy afaka hanatanteraka asa ny ankizy amin’ireto kilasy ireto, dia
anjaran’ny mpampianatra ny mampanao asa azy ireo, izay mifanentana amin’ny
taonany sy mifanaraka amin’ny toerana iorenan’ny sekoly.
Ohatra :
- fikarakarana ny tanimbolin’ny sekoly izay mifampiankina amin’ny
fandaharam-pianarana “Connaissances Usuelles”,
- fanamboarana “goba” izay hanatevenana ny lesona hita tao amin’ny kajy,
- fambolena hazo fihinam-boa izay mifandray amin’ny fanatsarana ny
tontolo iainana.
Ora roa isan-kerinandro ny Hetsika aman-tsapa sy sahanasa manodididna ny sekoly ho
an’ny kilasy rehetra.
Araka izay voalaza rehetra izay dia toy izao manaraka izao no andrasana amin’ny
mpianatra nahavita ny fianarana ambaratonga voalohany. Tokony ho afaka :
 mampiasa ireo fitaovana fototra ilaina amin’ny fanitaram-pahalalana dia ny
vakiteny, soratra ary ny kajy ;

9
Teny fampidirana

mampihatra ireo fahalalana norantoviny tany an-tsekoly hamahany ny olana


madinidinika sedrainy amin’ny fiainana andavanandro ;
 mahafantatra sy manaiky ireo soatoavina isan-karazany eken’ny fiarahamonina ;
 mampita hevitra am-bava sy an-tsoratra amin’ny teny malagasy, araka ny
fitsipika ;
 mampita hevitra am-bava sy an-tsoratra amin’ny teny frantsay, ary afaka
manaraka fianarana atao amin’io teny io any amin’ny ambaratonga faharoa
dingana voalohany ;
 mikolokolo ny fahaizana manaja ny tenany, ny hafa ary ny tontolo iainany ;
 maneho ny zava-misy eo amin’ny faritra misy azy, na eo amin’ny lafiny sôsialy sy
toe-karena izany na eo amin’ny lafiny kolontsaina, ary mahafantatra ny zava-misy
eo amin’ny firenena sy ny any ivelany ;
 mampihatra sy mampanaja ny zo sy ny fahafahan’ny tsirairay haneho hevitra
amin’ny rariny sy ny hitsiny.
Raha fintinina, dia sady manomana ny mpianatra amin’ny fiainan-ko aviny no mitsinjo
koa ny hanohizany ny fianarany ao amin’ny ambaratongam-pianarana ambony kokoa
ny sekoly ambaratonga voalohany.

Ny lalan-tsaina hoenti-mamaky sy manakatra ny


vontoatin’ny fandaharam-pianarana
Voalaza ao amin’ny teny fanolorana fa “mifototra amin’ny tanjona isaky ny dingam-
pirosoana ara-pedagojia ny fandrafetana ny fandaharam-pianarana”.
Noho izany, zava-dehibe voalohany ho antsika mpampianatra aloha ny mandalina izay
tian-kambara ao anatin’ireny karazana tanjona voafaritra isaky ny taranja sy ny zana-
taranja tsirairay ireny.
Raha tsy mazava amintsika mantsy ireo fonjan-kevitra raketin’ny tanjona, tiantsika
hotratrarina sy hamolavolana ny mpianatra, dia ho fatiantoka tsy hisy vokany ny asam-
panabeazana sahanintsika.
Hitantsika ato ireo karazana tanjona samihafa, toy ny :
 tanjon’ny taranja ;
 tanjona tian-kotratrarina eo amin’ny fiafaran’ny ambaratongam-pianarana iray ;
 tanjona tian-kotratrarina eo amin’ny fiafaran’ny kilasy iray ;
 tanjona ankapobe sy tanjona manokana amaritana izay andrasana amin’ny
mpianatra amin’ny fiafaran’ny fampianarana taranja iray sy/na lohateny iray samy
voafaritra mazava tsara, arakaraka ny kilasy misy ilay mpianatra sy ny fe-potoana
anatanterahana ny fampianarana.
Mifandray sy mifampiankina avokoa ireo karazana tanjona hovakintsika ireo ary
mitovy ny hevi-dehibe fonosiny :
 fananana fahalalana ;
 fananana fahaiza-manao ;
 fananana fahaiza-miana eo anivon’ny fiarahamonina.
Ny vontoatin’ny fampianarana ampitaina amin’ny mpianatra no ahatongavana
amin’ireny tanjona ireny.

10
Teny fampidirana

Mila tetika sy paika mahomby anefa ny fampitana fahalalana, dia izay voasoritsoritra
ao amin’ny sahanasa.
Mitaky fitaovana ireo rehetra ireo.
Hoenti-mandrefy ny fahatrarana ny tanjona kosa izay voalaza ao amin’ny tombana.

Ny taranja sy ny lanjan’ora
Tsy ary hitovy tanteraka ny lanjan’ora ampianarana manerana ny Nosy noho ny tsy
fitovian’ny toe-javatra misy eny amin’ny toerana iorenan’ny sekoly :
 ny tsy fahampian’ny efitrano fianarana ;
 ny tsy fitovian’ny fitsinjarana ny mpianatra.
Noho izany dia miovaova araka ny zava-misy any amin’ny fari-piadidiam-
pampianarana na any an-tsekoly tsirairay mihitsy aza ny lanjan’ora ampiharina :
 27 ora sy 30 mn isan-kerinandro any amin’ireo sekoly mahafeno ny fepetra
rehetra ;
 25 ora isan-kerinandro any amin’ireo sekoly sasantsasany tsy ampy efitrano
fianarana ka voatery mifandimby ny mpampianatra (hita matetika amin’ny tanan-
dehibe izany).
Antitranterina etoana fa tetezamita ihany no mampisy izany fahasamihafana izany fa
ny tanjona dia fampiharana ny lanjan’ora feno 27 ora sy 30 mn isan-kerinandro.

11
Teny fampidirana

Dingana voalohany
Kilasy Kilasy faha -11 Kilasy faha -10
Ambaratonga Ambaratonga
Taranja voalohany Voalohany

Taranja Ora feno Tapakandro Ora feno Tapakandro

1. Malagasy
8 8 7 7
2. Français1
6 6 6 6
3. Kajy
5 5 5 5
4. Fanabeazana sy
fampivelarana ny maha 1.30 1.30 1.30 1.30
olo-mendrika
5. Fanabeazana ara-batana
1 0.30 1 0.30
sy ara-panatanjahantena
6. Tsianjery
1.20 0.40 1.20 0.40

7. Hira-Mozika-Dihy 1 0.20 1 0.20

8. Sary
1 0.20 1 0.20
9. Fakan-drivotra
1.40 1.40 1.40 1.40
10.Sahanasa manodididna
1 1 2 2
ny sekoly2
Fitambarany 27.30 25 27.30 25

1. Ho fampiharana ny tenimita Laharana faha-103/97-MINESEB/CAB/SP/UERP


tamin’ny 15 Jolay 1997.
2. Andraikitr’ireo tarika ara-pedagojia any an-tsekoly sy any amin’ny Fari-piadidiam-
Pianarana kosa ny mandamina sy mandrindra ireo lanjan’ora ireo, mikasika ny
kilasy telon’ny dingana faharoa izay mampihatra lanjan’ora tapakandro.

12
Teny fampidirana

Dingana faharoa
Kilasy Kilasy faha-9 Kilasy faha-8 sy faha-7
Ambaratonga Ambaratonga
Taranja voalohany voalohany

Ora feno Tapakandro Ora feno Tapakandro

1. Malagasy 6 5 6 5

2. Français 6 4 6 4

3.Kajy 5 5 5 5
4.Tantara 1 1 1 1

5.Géographie 1 1 1.30 1.30

6.Connaissances 1.30 1.15 1.30 1.30


Usuelles
7.Fanabeazana ny 1.30 1.30 1.30 1.15
maha olo-mendrika
8.Fanabeazana ara- 1 0.45 1 0.45
batana
9.Tsianjery 0.50 0.50 0.40 0.40
10. Hira-Dihy -Mozika 0.20 0.20 0.20 0.20

11. Sary 0.20 0.20 0.20 0.20

12. Sorakaliana 0.20 0.20

13. Fakandrivotra 1.40 1.40 1.40 1.40

14. Sahanasa 1 2 1 2
manodidina ny sekoly
Fitambarany 27.30 25 27.30 25

13
Fizahan-takila

Fandaharam-pianarana Takila
3-4
Arrêtés
5
Teny fampidirana
Ny zava-kendren’ny sekoly ambaratonga voalohany 7-13
Ny fanovana natao amin’ny fandaharam-pianarana vaovao
15-30
Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha Olo-Mendrika
31-60
Malagasy
61-80
Français
81-104
Calcul
105-110
Fanabeazana ara-java-kanto (Hira-Dihy-Mozika)
111-118
Sary
119-130
Fanabeazana ny hetsika aman-tsapa
131-142
Tantara
143-160
Géographie
161-174
Connaissances Usuelles
175-190
Éducation Physique et Sportive

14
Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha Olo-Mendrika

Fanabeazana sy
Fampivelarana ny
Maha Olo-Mendrika

15
Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha Olo-Mendreka
Tanjon’ny taranja
Amin’ny maha Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha-Olo-Mendrika azy, ity taranja
ity dia mitaiza sy manabe ny mpianatra :
 Hanana fitondran-tena mendrika.
Mba hahafahan’ny tsirairay hifanerasera sy hifandray amin’ny hafa sy ny
manodidina azy, dia ilaina mandrakariva ny fanajana ny fitsipi-piainana isan-
karazany toy ny fahalalam-pomba, ny fikoloana ny vatana mba hadio lalan-dava,
ny fitandroana ny fahasalamana, ny fanajana ny lalàna velona eo amin’ny
Firenena.
 Hahay hifandray amin’ny hafa.
Tsy mitoetra irery ny olona fa tsy maintsy miara-miaina amin’ny hafa ary izany
fiaraha-miaina izany dia mitaky mandrakariva, ho an’ny tsirairay, ny fanajana ny
hafa, ohatra, ny fanomezan-danja ny fahafahan’ny hafa (fifanajana sy
fifandraisana ao amin’ny ankohonana, eo amin’ny mpifanolo-bodirindrina, eo
amin’ny mpiara-belona ao an-tanàna...).
 Hahay hanaja, hikolo, hiaro ny tontolo iainana ka tsy hikatsaka afa tsy izay
hahasoa sy hahalavorary ny fiainana ao anatin’ny tontolo madio.
Anisan’izany ny fiarovana sy fikoloana ny zava-maniry isan-karazany, ny
fitandroana ny fahadiovana ao an-dakilasy, ao an-trano, eny amin’ny toerana
fitsangantsaganana sy ny kianja malalaka natao ho fakan-drivotra...
 Hahafahany maneho sy manaja ny Tanindrazana ary hahalalany ny zo
aman’andraikitra sahanin’ny malagasy eo amin’ny fanompoana an’izany
Tanindrazana izany.

Izay andrasana amin’ny mpianatra nahavita ny


ambaratonga voalohany
Amin’ny fiafaran’ny Fampianarana Ambaratonga Voalohany, ny mpianatra dia afaka :
 hiaina sy hitondra tena am-pamendrehana eo amin’ny fiaraha-monina ka hahay
mampihatra ny zo amin’ny rariny sy hitsiny ;
 handàla sy hanaja ny fahafahana ary ny fahalalahan’ny tsirairay ;
 hisahana andraikitra hoenti-manatsara ny fari-piainan’ny ankohonana sy ny
mpiara-belona ;
 hikojakoja sy hiaro ny tontolo iainana.

Tanjona ankapobe, kilasy faha-9


Amin’ny fiafaran’ny kilasy faha-9, ny mpianatra dia :
 mahafehy sy miaina ireo fepetra takian’ny fiarahamonina ao an-tsekoly sy eo
anivon’ny fiarahamonina amin’ny ankapobeny ;
 mahay ny hiram-pirenena, ny tonony sy ny feony ;
 mahay ny fanevam-pirenena ary mahalala ireo rafi-pitondrana misy eo an-tanàna.

16
Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha Olo-Mendrika
Torolalana
Ato amin’ny kilasy faha -9 dia tokony efa afaka manadihady, mandanjalanja ireo
tanjona ho kendrena ary afa-miady hevitra sy mandroso vahaolana ny mpianatra. Ny
fampandraisana anjara azy ireo isaky ny sahanasa no antoka ahatongavana ho liana sy
ho tia ny vontoatim-pampianarana ao amin’ny taranja. Izany dia aseho amin’ny
fanaovana adihevitra, fanadihadiana anatiny na ivelan’ny sekoly, asa miendrika lalao,
lalao an-tsehatra, asa mivantana...

Maro ireo tahirin-kevitra azo ampiasaina eo amin’ny fanatanterahana ny fandaharam-


pianarana. Voalohany amin’ireny ny boky novokarin’ny UERP izay mifanaraka
tanteraka amin’ny fandaharam-pianarana. Misy ihany koa ny tari-desona
notontosain’ny EmP (Education en matière de Population ), izay ao anivon’ny UERP
rahateo hanampy ny mpampianatra. Fa na dia eo aza izany rehetra izany dia ny
mpampianatra no mahafantatra ny mpianany sy ny fanomanana mifanentana amin’ny
lesona tiany hampitaina.

Lanjan’ora
1 ora sy sasany isaky ny herinandro

17
Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha Olo-Mendreka

Ny fiainana an-tsekoly sy
ara-piarahamonina
Ny fahalalam-pomba

Tanjona manokana : mpianatra mahafantatra ireo karazana fahalalam-pomba eo


amin’ny fiainana andavanandro.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ireo fahalalam-pomba  Tanisain’ny mpianatra ny  Lahatsoratra
eo amin’ny fiainana fahalalam-pomba fantany : notsongaina na
andavanandro : - lahatsoratra karohina no noforonina
 eo am-pisakafoanana iaingana  Ohabolana
 ao an-tokatrano - resaka mamahavaha ny voafantina
 eny amin’ny mpiray fahalalam-pomba
tanàna sy eny an-dalana - fiainana an’ohatra ataon’ny
mpampianatra eo amin’ny
fihetsika sy fiteny anehoana
ny fahalalam-pomba.

Tombana :
 asaina mitanisa karazana fahalalam-pomba ny mpianatra.
 maneho fahalalam-pomba an-tsekoly.

Ny fifanampian’ny mpiara-belona

Tanjona manokana : mpianatra milaza ny antony ilàna ny fifanampiana ary


mahatsapa fa tsy mahavita tena ny olona.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ireo asa mila  Fantarin’ny mpianatra ireo  Lahatsoratra
fifanampiana sy ny antony asa fifanampiana : afaka notsongaina na
miainga amin’ny noforonina
 ny tokony atao eo amin’ny resadresaka, sary,  Ohabolana
asa hifanampiana lahatsoratra ary ohabolana voafantina
izay maneho ny endriky ny
fifanampiana eo anivon’ny
sekoly/ny ankohonana ny
mpianatra.

Tombana :
 asaina maneho ny antony ilàna ny fifanampiana ny mpianatra;
 mitanisa ohabolana mikasika ny fifanampiana ny mpianatra.

18
Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha Olo-Mendrika
Ny famitana avy hatrany asa natomboka
Tanjona manokana : mpianatra mahafehy tena ka mamita an-tsakany sy an-davany,ny
asa natomboka ary manaja ny fanaovana ny zavatr’olona ara-potoana

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Famitana ny asa  Milaza ny fomba hahavi-
natomboka tany ny asa efa natomboka ny
mpianatra.
 Fanajana ny fanaovana  Resaka ifanaovana amin’ny
ny zavatr’olona ara- mpianatra no entina
potoana manatanteraka ny sahanasa.

Tombana :
 Fanamarinana ny fahavitan’ireo asa nampanaovina (asa natao teo an-tsekoly, enti-
mody, iraka...).
 Manomeza ohatra mikasika ny fanajana ny fanaovana ny zavatr’olona ara-
potoana. Inona ny vokany raha tsy voahaja izany ?

Ny fanavakavahana

Tanjona manokana : mpianatra mahafantatra ny hevitry ny teny hoe fanavakava-


hana sy mahatsapa ny maharatsy ny fanavakavahana.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny ady atao amin’ny  Mamahavaha ny hevitry ny  Lahatsoratra
fanavakavahana teny hoe fanavakavahana ny voafantina
mpianatra.
 ny mahatonga ny  Mitanisa ireo lafin-javatra  Guide EmP
fanavakavahana mampisy fanavakavahana.
 ny vokany  Angano, lahatsoratra na
fitantarana toe-javatra
mifandraika amin’ny
lohateny no entina
hanatanterahana ny sahanasa.
 ny ala-olana  Ady amin’ny endrim-
panavakavahana

Tombana : fanontaniana mikasika ny fanavakavahana eo amin’ny fiainana an-


davanandro no apetraka amin’ny mpianatra, lazao ny antony ary inona no ala-olana.

19
Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha Olo-Mendreka
Ny ankohonana
Tanjona manokana : mpianatra afaka manadihady ny atao hoe ankohonana sy
mahafantatra ny endri-pilàna eo amin’ny ankohonana.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny ankohonana  Mamantatra ny atao hoe  Sary amina boky
ankohonana, ny filàna fototra na peta-drindrina
 ny filàna fototra ao sy ny filàna ara-toe-po ary ny ao an-dakilasy.
amin’ny ankohonana filàna ara-piarahamonina ny
 ny filàna ara-toe-po mpianatra.
 ny filàna ara-  Karazan-tsary maneho ireo  Guide 2 EmP
piarahamonina hevitra eo amin’ny
vontoatiny na lahatsoratra no
itarihana ny sahanasa.

Tombana : fampitahana fianakaviana roa, tanteraka ve ny filàna fototr’ireo fiana-


kaviana ireo ? Hazavao ny hevitrao.

Ankohonana Ratsimba (10 mianaka) Ankohonana Rabe (5 mianaka)


Asan-dRatsimba : mpamboly Asan-dRabe : mpiasan’ny JIRAMA
Ny vadiny : mpamboly Ny vadiny : mpanjaitra
Taonan’ny ankizy : 7-21 Taonan’ny ankizy : 8-15 taona
Ankizy mianatra : 2 Ankizy mianatra : 3
Trano fonenana : efitra iray lehibe. Trano fonenana : efitra 3

20
Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha Olo-Mendrika
Ny fanajana ny fitsipiky ny sekoly

Tanjona manokana : mpianatra manaja sy mankato ny fitsipiky ny sekoly.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny fitsipiky ny sekoly  Mamaky ny fitsipiky ny  Fitsipiky ny sekoly
sekoly ary manadihady izany (ao anaty biletà na
ny mpianatra. peta-drindrina ao
an-tsekoly)
 Mifandimby mamaky ny
ankizy dia miara-manadihady
ny rehetra.

Tombana : fanaraha-maso sy fanitsiana mandava-taona hataon’ny mpampianatra.

Ny fanajana ny fitaovana iombonana

Tanjona manokana
Mpianatra afaka :
 mitandrina ny fitaovana mba tsy ho very na ho simba ;
 manamboatra raha misy fahasimbany ;
 manadio sy mampirina azy ireny isaky ny avy mampiasa azy.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny fitaovana iombonana :  Mampitaha fitaovana roa  Fitaovana tsara sy
mitovy karazana, saingy ny fitaovana simba
iray madio ary ny iray maloto

 any an-tsekoly  Resadresaka miompana  Guide de EmP


amin’ny amin’ny fomba
 any an-tsaha fitantanan’ny mpianatra ny
fitaovana nampandraiketana
 ao an-tanàna azy no hamintinan’ny
mpampianatra ny sahanasa

 Mikojakoja ny efitrano
fianarana aho

Tombana : fandinihina ireo fitaovana iombonana ao an-tsekoly no atao ary


tsoahina izay fikarakarana tsara atao amin’izy ireo.

21
Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha Olo-Mendreka
Fanajana ny teny nomena

Tanjona manokana : mpianatra afaka manatanteraka izay teny na zavatra nolazaina sy


nampanantenaina ary tsy mivadika raha vao sendra hevitra tsara lahatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny fanajana ny teny  Sintonin’ny mpianatra avy
nomena amin’ny lahatsoratra
novakina ny voka-tsoan’ny
 ny voka-tsoan’ny fanajana ny teny nomena ary
fanajana ny teny nomena ny voka-dratsy mety hateraky
ny tsy fanajana ny teny
 ny voka-dratsy mety nomena.
hateraky ny fivadihana  Avy amin’izany no
amin’ny teny nomena hisarihan’ny mpampianatra
fehin-kevitra.

Tombana : fitanisana ohatra ataon’ny mpianatra mikasika ny lohahevitra.

22
Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha Olo-Mendrika
Ny fifanakalozan-kevitra
Tanjona manokana
Mpianatra afaka :
 mandrindra ny fihetsika sy ny fiteny raha hamosaka hevitra ;
 mandray ny hevitry ny hafa.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ireo sehatry ny fifana-  Resadresaka (tarihin’ny  Sahanasa EmP
kalozan-kevitra : mpampianatra ) mamahavaha
- an-tsekoly ny fifanakalozan-kevitra
isan- tsehatra no hanatantera-
hana ny sahanasa

- an-tokantrano  Ampiasaina ireo sahanasa  Ndeha hifanakalo


EmP mifanandrify amin’ny hevitra isika
lohateny mianakavy

- eo amin’ny fiarahamonina  Fahaizana


mihaino, mifanaja
 Ireo fihetsika sy fiteny ary mifankahazo
mendrika rehefa miady am-po. (Guide EmP
hevitra 11ème 10ème)

Tombana : fiainana an’ohatra ataon’ny mpianatra eo amin’ny fihetsika sy fiteny


mandritra ny fifanakalozan-kevitra, ny mpampianatra no manome lohateny hia-dian-
kevitra.

23
Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha Olo-Mendreka
Ny fahadiovan’ny vatana
Tanjona manokana : mpianatra mikolo sy manadio ny vatana manontolo.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Fahafantarana ny toe-  Manome ny fiovan’ny
batana vatana ary manazava ny
fomba fidiovana ny vatana
ny mpianatra.
- ny antony idiovana  Manazava ny antony
idiovana sy ny fomba Guide EmP
fidiovana ny mpianatra.
Resadresaka ifanaovan’ny
- ireo fitaovana ilaina mpianatra no anaovana ny
sahanasa.
 Ny fikoloana ny taovam-
pananahana

Tombana :
 fitanisaina ireo fomba fanadiovana ny vatana ;
 fanaraha-maso ny fahadiovan’ny mpianatra ataon’ny mpampianatra arahina
torohevitra isa-maraina.

Ny firenena sy ny fanjakana

Tanjona manokana
Mpianatra afaka :
 manonona ny tonon’ny hiram-pirenena ;
 mihira ny hiram-pirenena ;
 manaja ny hira sy ny fanevam-pirenena.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny hiram-pirenena : ny  Mianatra ny tonony sy ny  Fanevam-pirenena
tonony sy ny feony feon’ny hiram-pirenena
 Hiram-pirenena
- ny sainam-pirenena (sary)  Mampiseho ny fihetsika atao
- ny fihetsika rehefa mihira rehefa manangana ny faneva
na maheno ny hiram-
pirenena

Tombana :
 asaina mihira ny hiram-pirenena ny mpianatra ary araha-maso izay tsy manaja
ny hira na ny faneva ;
 asaina manao sary ny fanevam-pirenena ny mpianatra
(tandremana ny refy tsy ho diso).

24
Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha Olo-Mendrika
Ny fetim-pirenena

Tanjona manokana : mpianatra mahafantatra ny andro fitsingerenan’ny fetimpi-


renena sy ny antony ary ny fomba fankalazana azy.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny andro  Manadihady sary maromaro  Sary maneho ny
fitsingerenan’ny fetim- maneho ny fankalazana ny fankalazana ny
pirenena fetim-pirenena ny mpianatra. fetim-pirenena

 ny fankalazana ny fetim-  Manomana lahatsoratra


pirenena : antony sy ny manoritsoritra ny
fomba fankalazana azy. fankalazana ny fetim-
pirenena ny mpianatra.

Tombana : asaina manao sary mampiseho endriky ny fankalazana ny fetimpire-


nena. Atao fampihaingoana ny efitra fianarana ireo hita fa mendrika.

Ny rafi-pitondrana ao an-tanàna

Tanjona manokana
Mpianatra afaka :
 mitanisa ny rafi-pitondrana misy eo an-tanàna ;
 manoritsoritra fohy ny endriky ny fifampitondran’ny olona ao an-tanàna.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny rafi-pitondrana ao an-  Tanisaina ny olona ao
tanàna : amin’ny fianakaviana mba
hahafantarana ny firafitry ny
ankohonana

- ao amin’ny ankohonana  Toy izany koa ny ao an-


tanàna, eo amin’ny ara-
panjakana, ara-pinoana ary
ara-piarahamonina
- eo amin’ny ara-pinoana  Fanabeazana ataon’ny
mpampianatra no
- eo amin’ny ara- hamintinana ny sahanasa
piarahamonina

25
Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha Olo-Mendreka

Tombana
Ampifanitsio iza no ?
 Lehiben’ny fokontany
 Lehiben’ny ankohonana  Ny pasitora
 Lehiben’ny fiangonana  Ny zokiolona
 Ray aman-dreny ao an-tanàna ara-  Ny maopera
piarahamonina
 Mitantana ny raharaham-panjakana  Ny tangalamena
 Dada

Ny sampandraharaha misy ao an-tanàna


sy ny manodidina

Tanjona manokana : mpianatra mahafantatra ary mampiasa ireo sampandrahara-


ha misy ao an-tanàna.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ireo sampandraharaha  Manao fanadihadiana an-
misy ao an-tanàna sy ny tsoratra ny mpianatra
manodidina Zaraina tarika maromaro izy
ireo hitety ireo
sampandraharaha misy ao an-
tanàna
Fakafakaina miaraka ny
vokatry ny fanadihadiana.

Tombana : inona no atao raha,


 handefa taratasy any amin’ny paositra ?
 hangataka taratasy fanamarinam-ponenana ?

26
Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha Olo-Mendrika
Ny tontolo iainana

Tanjona manokana : mpianatra afaka mitandrina, manatsara ary mikojakoja ny


tontolo iainana.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny fandalàna ny tontolo  Asa mivantana maneho  Tahirin-kevitra
iainana fandalana ny tontolo iainana. novokarin’ny
 Fitsidihana “ala tahiry” BPEE/WWF
- ireo biby arovana  Fanadihadiana ataon’ny
- ireo zava-maniry arovana mpianatra
 Fanatanterahana ny
- ny tetika hiarovana ny fanabeazana ho an’ny tontolo
tontolo iainana iainana ao an-tsekoly :
fambolena hazo
(fampihaingoana, fihinam-
boa, fiarovana nofon-tany,
fialokalofana, voninkazo,
anana isan-karazany, sns.)
 Ny harena voajanahary sy ny
fetrany

Tombana :
 fanatanterahana asa mivantana ao amin’ny faritry ny sekoly ;
 fanaovana fifaninana mampihaingo ny efitrano fianarana.

27
Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha Olo-Mendreka
Ny fivangongon’ny mponina, ny fanalana fako

Tanjona manokana
Mpianatra afaka :
 mahafantatra ireo olana ateraky ny fivangongon’ny mponina sy ny fako ;
 mitandrina ny fepetra fanariana sy fanalana fako.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny fivangongon’ny  Mandinika sary maneho
mponina : ny heviny, ny tanàna be mponina, be loto
antony, ny vokany sy fako miavosa ary tanàna
iray madio ny mpianatra mba Karazan-tsary roa :
ahafahany mitanisa :

- ny fanalana fako - ny karazan-doto hita - iray maneho tanàna


be mponina ka
anjakan’ny loto
- ny vokatry ny loto - iray mampiseho
tanàna mandala ny
fahadiovana
 Mitandrina ireo fepetra
amin’ny fanalana fako.

Tombana :
 asaina manao sora-baventy sy sary miendrika torolalana sy fanentanana amin’ny
fanalana fako ny mpianatra ;
 fanamboarana lava-pako roa karazana ao an-tsekoly ka ny iray misy ny fako
mety levona sy lo ary ny iray asiana ny fako tsy mety levona sy tsy mety lo.

28
Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha Olo-Mendrika

Ny zon’olombelona

Ny zo sy ny andraikitra

Tanjona manokana
Mpianatra afaka :
 manavaka ny zo amin’ny andraikitra ;
 manaja ny zon’ny hafa.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny zon’ny ankizy  Manadihady lahatsoratra ny  Guide EmP 11ème
mpianatra mba hahafahany 10 ème.
mitanisa ny zony sy ny
andraikiny.
- ny andraikitry ny ankizy  Fianarana an’ohatra ataon’ny  “Ireo zonay
- ny fanajana ny zon’ny hafa mpianatra eo amin’ny zo sy ankizy” (jereo
andraikitra isan-tsehatra. Guide EmP p.117
10ème)

Tombana :
 tanisao ny zonareo ankizy, hamarino izany ;
 tanisao ny adidy sy andraikitrareo ankizy, hamarino izany.

Ny zon’ny zaza

Tanjona manokana : mpianatra mahatsapa ny maha zava-dehibe ny fitovian-jo.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Mitovy zo ny rehetra na  Manadihady angano ahitana  Guide EmP II
lahy na vavy eo amin’ny ny fisehon’ny fitovian-jo sy
zaza nateraka, ao an- ny soa azo amin’izany ny
tsekoly ary ao an-tanàna mpianatra
 “Tsy fisian’ny tombo sy hala
eo amin’ny zaza nateraka na
lahy na vavy, na voalohany
na farany”

Tombana : tanisao ireo voka-tsoa ateraky ny fitovian-jo.

29
Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha Olo-Mendreka
Ny fialamboly
Tanjona manokana
Mpianatra :
 mahay mitanisa ireo fialam-boly fahita ao an-tanàna ;
 mahatsapa fa mahasoa ny fialamboly.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ireo fialamboly ao an-  Mitanisa ireo fialamboly  Sary
tanàna hainy sy ataony ary
 ny antony hialana voly manazava ny soa azo
amin’izy ireny ny mpianatra

Tombana :
 tanisao ny fialamboly hainareo sy ataonareo ;
 fanomanana isan-tarika fialamboly iarahan’ny lakilasy manontolo.

30
Malagasy

28

31
Malagasy
Tanjon’ny taranja
Toy ny teny rehetra fampiasan’ireo firenena rehetra eran-tany, ny teny malagasy dia
fitaovana mahomby hoenti-manakatra sy mifehy ny fahalalana amam-pahaiza-manao
hoenti-mampivelatra ny saina aman-toe-pon’ny ankizy.
Noho izany, ny fampianarana azy dia tokony hitaiza ny mpianatra :
 hahalala ny kolontsaina sy ny rafi-pisainana malagasy manaraka ny fivoaran’ny
tantara ;
 ho afaka mitia sy mikolo ary mandalina ny maha-malagasy azy ;
 ho afaka misokatra amin’ny haren-tsain’ny hafa ;
 ho matotra eo amin’ny fifampikasohany amin’ny hevitra samihafa ;
 hahay mikirakira sy mampiasa ny teny malagasy amin’ny maha-fitaovam-
panehoan-kevitra azy.

Izay andrasana amin’ny mpianatra nahavita ny


ambaratonga voalohany
Ny mpianatra dia afaka :
 hanoratra misosa ary mazava, hay vakina, ireo rakitra an-tsoratra tsotra toy ny
taratasy fangatahana, taratasy ifanakalozana amin’ny havana ;
 hamaky ary hahatakatra izay vakiny ao amin’ireo tahirin-kevitra tsotra toy ny
takelaka fanoroana fampiasana fitaovana, taratasim-panjakana ;
 handray fitenenana ary hahay hampifanentana ny fiteniny amin’ny olona
itenenany, amin’ny vontoatin-dresaka, amin’ny zava-kendreny ;
 hanakatra izay henony sy ambara aminy ka mifanentana amin’ny taonany sy ny
fari-pivelaran-tsainy ;
 hankamamy sy hahay mampiasa ireo harena sy hakanton’ny teniny.

Tanjona ankapobe, kilasy faha-9


Amin’ny fiafaran’ny kilasy faha-9, ny mpianatra dia :
 mahatakatra ny hevitra ara-bakitenin’ny hafatra nambara tamin’ny fiteny ibeazany
sy tamin’ny malagasy ôfisialy ary ny lahatsoratra voasoratra amin’ny malagasy
ôfisialy novakina taminy. Sady mahavaka ny vontoatin-kafatra amin’ny famenon-
kafatra samihafa izy amin’izany no mahatsapa ny filaharan’ny hasin-kevitra
raketin’ny hafatra ;
 maneho hevitra amin’ny malagasy ôfisialy amim-pomba mirindra sy mazava ary
mahatonona tsara ireo feo rehetra ka tsy hitarika fifangaroan-kevitra no sady
mampijoro izay ambarany amin’ny fandaminana ny hasin-kevitra. Mbola mety
hampiasa fiteny ibeazany izy amin’izany ;
 mahavaky lahatsoratra tsotra ary mahatsapa ny fifamenoan’ny lantompeo sy ny
mari-piatoana fototra ;
 mahatakatra ny hevitra ara-bakitenin’ny lahatsoratra vakiny na adikany, ary
mahavaka ny vontoatin-kafatra ao anatiny.

32
Malagasy

 mahadika ho soratanana mazava, hay vakina ary tsy misy diso, andininy ahitana
fehezanteny roa na telo, voasoratra amin’ny malagasy ôfisialy, ary miainga
amin’ny môdely vita soraboky ;
 mahaforona fehezanteny tsy misy diso, marim-pototra ara-drafitra sy ara-kevitra,
ahitana fameno roa na telo.

Fisehon’ny taranja malagasy ao amin’ny kilasy faha-9


Raha katsahina ny hahaizan’ny mpianatra mampiasa ny teny araka ny tanjona
nofaritana teo aloha dia tokony homen-dalana sy hampirisihina izy hiteny sy hihaino
ary hanakatra izay ambara aminy na vakiny.
Amin’ny alalan’ny asa ampanaovina azy no ahaterahan’ny risi-po. Koa ny fomba
ampianarana ny teny dia tsy maintsy mifototra amin’ny :
 fampanaovana asa ny mpianatra ;
 fanomanana sy fanolorana sehatra iasan’ny mpianatra ;
 fampandraisana anjara ny mpianatra.
Ny hahatonga ny mpianatra hahafehy ny fampiasana ny teny amin’ny endriny am-bava
sy an-tsoratra no tanjona hotratrarina amin’ny asam-pampianarana.
Zana-taranja efatra no sehatra anazarana ny mpianatra tena amin’izany (Fanazarana
Hiteny, Vakiteny, Sorakaliana sy Fanazarana Hanoratra).
Ho fanomanana sady ho fanamafisana orina izany fizarana amin’ny fampiasana ny teny
izany dia ilaina ny mamantatra, dieny eto amin’ny kilasy faha-9, ireo “akora”
hampiasaina ao amin’ny teny.
Zana-taranja telo koa no sehatra amantarany ireny “akora” ireny.
 Fanabeazam-boho ny teny : hoenti-mamantatra ny rafitry ny voambolana sy ny
hevi-teny ;
 Fitsipiky ny teny : hoenti-mamantatra ny endrinteny amam-pifehezanteny ;
 Tsipelina : hoenti-mamantatra ny fitsipi-panoratana.

Lanjan’ora isan-kerinandro
Feno : ora 6
Tapakandro : ora 5

Fandaharam-pianarana

Fanazarana hiteny
Tanjona
 Mahatakatra ny hevitra ara-bakitenin’ny hafatra tsotra nambara tamin’ny fiteny
ibeazany na tamin’ny malagasy ôfisialy ny mpianatra.
 Mahavaka ny vontoatin-kafatra amin’ny famenon-kafatra samihafa ao amin’ny
lahatsoratra amin’ny malagasy ôfisialy novakina taminy izy.
 Mahavaka ny ny filaharan’ny hasin-kevitra raketin’ny hafatra izy.

33
Malagasy

 Maneho ny hevi-baventy avy amin’izay toe-javatra niainany na notantaraina


taminy izy.
 Mahalamina ny hasin-kevitra avy amin’izay toe-javatra niainany na notantaraina
taminy ka mandrafitra izany ho ambara mirindra sy mazava.
Amin’ny malagasy ôfisialy no anehoany izany, ampiasainy ihany anefa ny fiteny
ibeazany rehefa sahirana izy.
Miompana amin’ny tontolo mahazatra azy ireny hafatra sy lahatsoratra ireny.
Mifandraika ihany koa amin’ny fari-pahalalany ary mifanaraka amin’ny taonany.

Mihaino
Zana-tanjona I
Mahatakatra ny hevitra ara-bakitenin’ny hafatra tsotra nambara taminy amin’ny fiteny
ibeazany na amin’ny malagasy ôfisialy ny mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Hevitry ny hafatra am-  Ampihainoana toe-javatra  Toe-javatra
bava mifandraika niainany ny mpianatra niainana
amin’ny taonan’ny  Ampamerenina izay - Sary
mpianatra, ny farim- henony avy eo
pahalalany ary ny  Ampitantaraina toe- - Vaovao
lohahevitry ny javatra niainany - Tantara
herinandro - Fanontaniana

Tombana
Tolo-kevitra : ametrahana fanontaniana handrefesana ny fahatakarana ny hevitra ara-
bakitenin’ny hafatra ny mpianatra

34
Malagasy
Zana-tanjona II
Mahatakatra sy mahavaka ny vontoatin-kafatra amin’ny famenon-kafatra samihafa ao
amin’ny lahatsoratra malagasy ôfisialy novakina taminy na notantaraina taminy
tamin’ny fiteny ibeazany ny mpianatra

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Vontoatin-kafatra  Ampihainoana tantara na - Lahatsoratra
angano vakina, tantaraina
ny mpianatra
 Famenon-kafatra  Ampamerenina ny - Tantara
vontoatin-kafatra
 Ampamerenina ny - Fanontaniana
famenon-kafatra
 Ampamerenina ny
vontoatin-kafatra ka
asaina mamorona
famenon-kafatra hafa.

Tombana
Tolo-kevitra :
 ampitanisana na ampamerenina izay rehetra henony ny mpianatra ;
 ampanavahana ny vontoatin-kafatra amin’ny famenon-kafatra ny mpianatra.

Zana-tanjona III
Mahatanisa araka ny filaharany ireo hasin-kevitra raketin’ny hafatra ny mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Hasin-kevitra maro  Ampihainoana ny  Lahatsoratra na
mifanesy fivoaran’ny lahatsoratra tantara ahitana
na tantara amin’ny singanteny
alalan’ny marika ren’ny maneho habaka
sofina ny mpianatra sy fotoana ary
singanteny
mampitohy na
mampilahatra
hasin-kevitra
 Ampamerenina ny
filaharan’ny hasin-kevitra

Tombana : ampikarohana ny ambaratongan-kevitra misy ny mpianatra.

35
Malagasy
Miteny
Zana-tanjona IV
Maneho ny hevi-baventy araka ny fahitany azy sy ny fahazoany, miaro izany avy
amin’izay toe-javatra niainany na notantaraina taminy ny mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Hevi-baventy  Ampanehoina sy - Lahatsoratra vakina
ampiarovina ny heviny na tantaraina
mikasika ny toe-javatra
niainany sy norenesiny ny - Toe-javatra iainana
mpianatra andavanandro

Tombana
Tolo-kevitra :
 ampanaovina adihevitra hahafahany miaro izay ambarany ny mpianatra ;
 ampisafidina fehezanteny iray mahalaza ny hevi-baventin’ny lahatsoratra
na toe-javatra notantaraina taminy ny mpianatra.

Zana-tanjona V
Mahasokajy ny hasin-kevitra avy amin’izay toe-javatra niainany na notantaraina
taminy ny mpianatra ka mahafaritra izany ho ambara mazava sy mirindra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Hasin-kevitra  Ampisokajina sy - Lahatsoratra vakina
ampandaminina ny hasin- na tantaraina ahitana
kevitra amin’ny alalan’ny singanteny maneho
fampiasana singanteny habaka sy fotoana
mampitohy hevitra ny ary singanteny
mpianatra mampitohy na
 Ambara  Ampamerenina ny mampivoatra hevitra
filaharan’ny hasin-kevitra
tamin’ny lahatsoratra
novakina taminy ny
mpianatra

Tombana
Tolo-kevitra : ampamerenina izay henony ka manaja ny filaharan’ny hasin-kevitra ny
mpianatra.

36
Malagasy
Vakiteny
Tanjona
Ny mpianatra dia :
 mahavaky mangina sy/na amim-peo avo lahatsoratra tsotra voasoratra amin’ny
malagasy ôfisialy ;
 mahafaritra ny fifamenoan’ny lantompeo sy ny mari-piatoana fototra,
fehezanteny valo ka hatramin’ny dimy ambinifolo no andrafetana ny lahatsoratra ;
 mahalaza ny hevitra ara-bakitenin’ny lahatsoratra vakiny ary mahavaka ny
vontoatin-kafatra ao aminy.

Zana-tanjona I
Mahavaky mangina ny lahatsoratra ka mahalaza ny hevitra ara-bakiteny raketin’izany
lahatsoratra izany ny mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Hevitra ara-  Ampamakina mangina ny - Boky famakian-
bakitenin’ny lahatsoratra ny mpianatra teny
lahatsoratra ahitana
fehezanteny 8 ka
hatramin’ny 15
 Arahi-maso ny vakiteny - Fanontaniana
mangina
 Ampamalina fanontaniana
hanakarana ny hevitry ny
lahatsoratra ny mpianatra

Tombana
Tolo-kevitra :
 fanontaniana vitsivitsy handrefesana ny fahazoana ny lahatsoratra ;
 fampamariparitana ny fizarazarana misy ao amin’ny lahatsoratra.

37
Malagasy

Zana-tanjona II
Mahavaky amim-peo avo ny lahatsoratra ny mpianatra ary mahafaritra ny
fifamenoan’ny lantompeo sy ny mari-piatoana fototra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Fifamenoan’ny  Asaina mifandimby - Boky famakian-
lantompeo sy ny mari- mamaky lahatsoratra ny teny
piatoana mpianatra
 Takina ny fanajana ny
mari-piatoana sy ny
lantompeo
 Ampifanarahana ny
fiovan’ny andininy sy ny
fiovan’ny mpamaky

Tombana
Tolo-kevitra : fanombanana mitohy mandritra ny vakiteny ampanaovina ny mpianatra.
Fambara : fifamenoan’ny lantompeo sy ny mari-piatoana.

Zana-tanjona III
Mahavaka ny vontoatin-kafatra amin’ny famenon-kafatra ao amin’ny lahatsoratra ny
mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Vontoatin-kafatra  Ampamakiana mangina - Boky famakian-
na amim-peo avo ny teny
lahatsoratra ny mpianatra

 Famenon-kafatra  Ampanaovina vakiteny - Fanontaniana


resaka ifamaliana izy
 Ampamaliana
fanontaniana izy avy eo
(fanontaniana hanakarana
sy hanavahana ny
vontoatin-kafatra amin’ny
famenon-kafatra)

Tombana
Tolo-kevitra : fanombanana mitohy mandritra ny famakianteny ataon’ny mpianatra.
Fambara : fahaizana manasongadina ny vontoatin-kafatra.

38
Malagasy
An-tsoratra
*
Tanjona
Mahadika ho soratanana andininy iray vita soraboky ahitana fehezanteny roa na telo
ny mpianatra ary mahatakatra ny hevitra raketin’ireo fahezanteny ireo. Mahasoritra
ireo lohasoratra vita soraboky entina manoratra lohateny na petadrindrina.
Mahaforona fehezanteny marim-pototra ara-kevitra sy ara-drafitra ahitana fameno roa
na telo izy. Voasoratra amin’ny malagasy ôfisialy ireo fehezanteny ireo. Mazava, hay
vakina ary tsy misy diso ny fandikany izany. Ampiasainy amin’izany ny lohasoratra
sy ny mari-piatoana fototra.
Mahafantatra ny fifandraisan’ny singanteny sy andianteny ary fehezanteny (ny endrika
sy ny hevitra raketiny, ny anjara asany sy ny tsinjara toerany ao anaty fehezanteny, ny
endrika iraketana an-tsoratra azy ireny) ny mpianatra. Mampihatra ny fahalalany ny
toetoetry ny singanteny sy andianteny ary fehezanteny eo am-pitenenana sy eo am-
panoratana izy.

Sorakaliana

Tanjona manokana
Mahadika ho soratanana andininy iray vita soraboky ahitana fehezanteny roa na telo
ny mpianatra ary mahatakatra ny hevitra raketin’ireo fehezanteny ireo. Mahasoritra
ireo lohasoratra vita soraboky entina manoratra lohateny na peta-drindrina.

39
Malagasy

Zana-tanjona I
Mahadika mazava ary hay vakina anaran-tsamirery sy fehezanteny voasoratra amin’ny
malagasy ôfisialy ary vita soratanana ny mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Anaran-tsamirery vita  Ampamerenana ny
soratanana mpianatra ireo lohasoratra
natao tao amin’ny kilasy
faha-10
 Fehezanteny telo vita  Ampanoritana ny - Solaitrabe
soratanana mpianatra ireo lohasoratra - Solaitra
ireo - Kahie
 Lohasoratry ny litera 21  Antitranterina fa - Boky
ao amin’ny abidy mifangaro ny fanononana - Fanazaran-tsaina
azy ireo raha ratsy soritra
 Arahi-maso ny fanoritana
ny lohasoratra sy ny
fampifanohizana ny litera

Tombana
Tolo-kevitra : fanombanana mitohy mandritra ny asa soratra.
Fambara : fahaiza-manoritra lohasoratra anombanana anaran-tsamirery sy fehezanteny.

40
Malagasy

Zana-tanjona II
Mahadika lohatenim-boky na hira, anaran-toerana sy tanàna natao lohasoratra na
soramadinika, vita soraboky na soratanana ny mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Lohatenim-boky sy  Ampanoritana lohasoratra
lohatenin-kira natao miendrika soraboky ny
lohasoratra manontolo mpianatra.
na soramadinika, vita  Ampahalalaina ny - Solaitrabe
soraboky na soratanana fahasamihafan’ny endriky - Solaitra
ny lohasoratra vita - Boky manana
soratanana sy soraboky. lohateny
 Anaran-toerana sy  Ampahafantarina fa ilaina - Horonam-peo
tanàna natao lohasoratra ny fahaiza-manoritra manana lohateny
manontolo na lohasoratra soraboky - Kahie
soramadinika, vita hoenti-manoratra - Sarintany misy
soraboky na soratanana lohatenin-desona. maribolana
 Arahi-maso hatrany ny
asan’ny mpianatra.

Tombana
Tolo-kevitra : fanombanana mitohy mandritra ny asa soratra.
Fambara : fahaiza-manoritra lohasoratra soraboky ao amin’ny anaran’olona na
lohatenin-desona.

41
Malagasy

Zana-tanjona III
Mahadika lohasoratra miendrika soraboky ny anaran-toerana sy tanàna na teny ao
anaty filazana tsotra, vita soramadinika miendrika soraboky na soratanana ny
mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Anaran-toerana na  Averina sy hamafisina ny - Solaitrabe
anaran-tanàna vita fanoritana ireo lohasoratra
soramadinika ka vita soraboky.
miendrika soraboky na
soratanana

 Vontoatina filazàna  Ampamadihina ho - Solaitra


tsotra vita soramadinika lohasoratra vita soraboky - Kahie
miendrika soraboky na ny anarana sy ny teny ary - Sarintany misy
soratanana. ampandikaina izany ao maribolana
anaty kahie. - Anaran-tanàna na
toerana
 Arahi-maso ny fanoritana - Filazàna na
ny lohasoratra vita peta-drindrina.
soraboky.

Tombana
Tolo-kevitra : fampanaovana filazàna na peta-drindrina mikasika ny fetin-tsekoly
itarafana ny fahaiza-manoritra lahatsoratra amin’ny endrika soraboky na soratanana.

Fanabeazam-boho ny teny

Tanjona manokana
Mahalaza ny hevitra fototra ananan’ny voambolana notsoahina tamin’ny toe-javatra
misy na niainany ny mpianatra. Mahavaka ireo voambolana mitovy hevitra na
mifanohitra hevitra ary afaka mampiasa izany anatina fehezanteny.

42
Malagasy

Zana-tanjona IV
Mahavaka ny vaninteny ao amin’ny teny iray ary mahafaritra teny miainga amin’ny
vaninteny 2 ny mpianatra.
Mahafaritra ny anaran-javatra avy amin’ny famadihana ho teny ny sarihaingo ary
mahadika ireny anaran-javatra ireny ny mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Voambolana efa  Ampanavahana vaninteny - Fanazaran-tsaina
ananan’ny mpianatra ao amin’ny teny ny miendrika
ary ampiasainy amin’ny mpianatra. ankamantatra
fiainana andavanandro,  Ampamoronina teny avy
notovoziny tao amin’ny amin’ny fampiasana
kilasy faha-11 sy faha- vaninteny roa amin’ireo
10 azo ireo izy.
 Ampandrafetina teny avy - Sarihaingo na
amina vaninteny azo zavatra
tamin’ny anaran-javatra
maromaro ny mpianatra.
 Arahi- maso ny asan’ny - Solaitrabe
mpianatra. - Solaitra
- Kahie

Tombana
Tolo-kevitra : fahaiza-mamorona sy mandrafitra ary manoratra teny azo avy tamina
vaninteny maromaro.

43
Malagasy

Zana-tanjona V
Mahafantatra ny atao hoe teny mitovy hevitra ny mpianatra ka afaka :
 mampifandray tsireoaroa ny teny mitovy hevitra amin’ireo andianteny
nomena azy ary mandika azy ireny hilahatra ;
 manolo teny iray amin’ny teny mitovy hevitra aminy ao anaty fehezanteny.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Teny na andianteny  Ampikarohana ny - Teny
mitovy hevitra mpianatra ny manavaka
mifanaraka amin’ny ny teny roa mitovy
toe-javatra sy ny sehatra hevitra sy izay itoviany.
ampiasana azy ireny ao
anaty fehezanteny ka  Ampikarohana azy koa ny - Andianteny
mifandray amin’ny fari- andianteny mitovy hevitra
pahalalan’ny mpianatra amin’ireo teny ireo.
sy ny lohahevitry ny
herinandro.  Asaina ampifandraisiny - Fehezanteny
na ampifanoloiny ny teny - Ampahan-
sy/na andianteny mitovy dahatsoratra
hevitra. - Boky
- Solaitrabe
- Fanazaran-tsaina

Tombana
Tolo-kevitra : fampisafidianana voambolana na andianteny hoenti-manolo teny mitovy
hevitra aminy na hoenti-mameno ny banga ao anaty fehezanteny.

44
Malagasy

Zana-tanjona VI
Mahafantatra ny atao hoe teny mifanohitra hevitra ny mpianatra ka afaka :
 mampifandray tsiroaroa ny teny mifanohitra hevitra amin’ireo andianteny
nomena azy ary mandika azy ireny hilahatra ;
 manolotra teny iray amin’ny teny mifanohitra hevitra aminy ao amina
fehezanteny.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Teny na andianteny  Ampikarohana ny - Teny
mifanohitra hevitra fahasamihafan’ny teny
mifanaraka amin’ny roa mifanohitra hevitra.
toe-javatra sy ny sehatra
ampiasana azy ireny ao  Ampifandraisina tsiroaroa
anaty fehezanteny ka ny andianteny mifanohitra - Andianteny
mifandray amin’ny fari- hevitra.
pahalalan’ny mpianatra
sy ny lohahevitry ny  Ampifanoloina ao anaty - Fehezanteny
herinandro. fehezanteny ireo teny na - Ampahan-
andianteny mifanohitra dahatsoratra
hevitra. - Boky
- Solaitrabe
- Fanazaran-tsaina

Tombana
Tolo-kevitra : fampikarohana teny na andianteny mifanohitra hevitra ao amin’ny
lahatsoratra.
Fambara : fahaizana mampifandray tsiroaroa teny mifanohitra hevitra.

45
Malagasy

Zana-tanjona VII
Mahafaritra ny atao hoe seha-kevitra ny mpianatra ka :
 mahatanisa ny teny iray seha-kevitra ary mahadika ireny teny ireny ;
 afaka mampiasa araka ny tokony ho izy teny iray araka ny seha-kevitra
voasoritry ny vanim-pehezanteny nomena azy.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Teny iray seha-kevitra  Ampikarohana ny - Teny
mifanaraka amin’ny mpianatra ny tarika
toe-javatra sy ny sehatra iombonan’ny teny iray
ampiasana azy ireny ao seha-kevitra.
anaty fehezanteny ka
mifandray amin’ny fari-  Ampitanisana teny iray - Andianteny
pahalalan’ny mpianatra seha-kevitra manondro
sy ny lohahevitry ny zavatra iray tarika
herinandro. iombonana.

 Asaina mampifandray - Fehezanteny


teny iray amin’ny - Ampahan-
andianteny iray seha- dahatsoratra
kevitra amin’io teny io ny - Boky
mpianatra. - Solaitrabe
- Fanazaran-tsaina

Tombana
Tolo-kevitra : fampifanasokajiana ireo teny iray seha-kevitra.
Fambara : fahafahana mifantina teny araka ny seha-kevitra ananany hoenti-mandrafitra
fehezanteny marim-pototra ara-kevitra.

46
Malagasy

Zana-tanjona VIII
Mahafaritra ny hasin-kevitry ny teny ny mpianatra ka :
 mahasoritra ny hasin-kevitra manavaka ny teny roa mitovy seha-kevitra ;
 afaka mampifandray teny roa miray seha-kevitra ao amina fehezanteny
iray.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Fehezanteny na  Ampanavahana hasin- - Fehezanteny na
ampahan-dahatsoratra kevitry ny teny roa ampahan-
mirakitra teny (iombonana sy dahatsoratra
maromaro ahitana manokana) miray seha-
hasin-kevitra kevitra ao anaty
iombonana sy fehezanteny ny mpianatra.
manavaka azy ireo ka
mifanaraka amin’ny
toe-javatra ampiasaina
azy ireny ary mifandray
amin’ny fari-
pahalalan’ny mpianatra
sy ny lohahevitra.
 Asaina mampifandray - Boky
teny roa miray seha- - Solaitrabe
kevitra (manana hasin- - Fanazaran-tsaina
kevitra iombonana) ao
amina fehezanteny izy.

Tombana
Fampanavahana hasin-kevitry ny teny ao anaty fehezanteny.
Fambara : fahafahana mandrafitra fehezanteny marim-pototra ara-kevitra ka ahitana
soritra ny famaritana ny hasin-kevitry ny teny tsirairay.

47
Malagasy
Fitsipiky ny teny
Tanjona manokana
Mahafantatra ny atao hoe fehezanteny ny mpianatra ary mampiasa izany. Ifotorana
amin’izany ny marika ren’ny sofina sy ny marika hitan’ny maso, ny anjara asa fototry
ny teny ary ny rafitra sy ny filaza.

Zana-tanjona IX
Mahavaka ny fehezanteny amin’ny alalan’ny fanoritana ny lantompeo enti-manonona
izany fehezanteny izany ny mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Fehezanteny  Ampanavahana ny - Fehezanteny kely
mpianatra ny fomba indrindra
fanononana ny
fehezanteny kely
indrindra sy ny
fehezanteny nitarina.

 Lantompeo (marika am-  Ampahafantarina ny atao - Fehezanteny


bava) hoe lantompeo ao anaty nitarina
fehezanteny

 Ampanoritana ny - Boky
lantompeo amin’ny
alalan’ny tsipika

 Ampahalalaina ny - Solaitrabe
mpianatra fa : ny - Fanazaran-tsaina
andianteny tononina
miakatra sy midina no
antsoina hoe
“fehezanteny”.

Tombana
Fanombanana mitohy mandritra ny famakianteny na resaka ifamaliana.
Fambara : fahafahana manaja ny lantompeo mandritra ny vakiteny.

48
Malagasy

Zana-tanjona X
Mahavaka ny fehezanteny amin’ny alalan’ny fampiasana ny lohasoratra eo amin’ny
fiandohan’ny fehezanteny, sy teboka eo amin’ny fiafarany ny mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Ireo marika enti-  Ampanamarihana - Fehezanteny sy/na
mamaritra ny fehezanteny amin’ny ampahan-
fehezanteny na marika fampiasana lohasoratra dahatsoratra
an-tsoratra (lohasoratra fotsiny ny mpianatra.
sy teboka)
 Ampahafantarina amin’ny - Boky
fampiasana teboka fotsiny
ny fehezanteny.

 Ampanavahana - Solaitrabe
fehezanteny amin’ny
alalan’ny fampiasana
lohasoratra sy teboka
miaraka ny mpianatra. - Fanazaran-tsaina

Tombana
Tolo-kevitra
Fitsapana : manavaka fehezanteny ao anaty ampahan-dahatsoratra amin’ny alalan’ny
fampiasana lohasoratra sy teboka ny mpianatra.

49
Malagasy

Zana-tanjona XI
Mahafantatra ny atao hoe fehezanteny sy ny firafiny ao anatiny ny mpianatra ka afaka
mandrindra ireo teny nomena azy ho fehezanteny marim-pototra ara-kevitra sy ara-
drafitra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Firafitry ny fehezanteny  Ampandrindrana teny - Solaitrabe
maromaro nakorontana ho
fehezanteny ny mpianatra
ka manomboka amin’ny
lohasoratra ny iray
amin’ireo teny ireo ;
voamarika amin’izany ny
teboka mamarana ny
fehezanteny.

 Arahi-maso ny asan’ny - Boky


mpianatra : firafitry ny - Fanazaran-tsaina
fehezanteny, lohasoratra, - Takela-teny
teboka. - Anarana,
matoanteny,
mpamaritra
anarana, kianteny
- Lohasoratra sy
teboka

Tombana : fitsapana ny fahafahan’ny mpianatra mandrindra teny maromaro


nakorontana ho fehezanteny ampiasaina lohasoratra sy teboka.

50
Malagasy

Zana-tanjona XII
Mahavaka ny teny mitana ny anjara asa fototra ao amin’ny fehezanteny tsotra na
mivadi-drafitra, mpanao na sehatra ny mpianatra ary mahafaritra sy mahaova ny
tsinjara toeran’izy ireny.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Ireo anjara asa fototra  Ampanavahana teny - Solaitrabe
toy ny enti-milaza sy mitana ny anjara asa
lazaina. fototra ny mpianatra.

 Fehezanteny tsotra na  Ampamaritana ny tsinjara - Kianteny NO


mivadi-drafitra toeran’ireo teny ireo.
mitodika amin’ny  Ampanovaina ny - Teny manontany
mpanao na sehatra ka toeran’ny teny mitana IZA? na
mifandray amin’ny fari- anjara asa fototra. MANINONA?
pahalalan’ny mpianatra -Takela-teny
ny heviny. - Boky
- Fanazaran-tsaina

Tombana : fitsapana ny fahafahan’ny mpianatra manavaka ireo anjara asa fototry ny


teny sy mamaritra ary manova ny tsinjara toeran’izy ireny ao anaty fehezanteny.

51
Malagasy

Zana-tanjona XIII
Mahavaka ny teny mitana ny anjara asa fameno mamaritra fotoana sy manondro
toerana ao amin’ny fehezanteny tsotra na mivadi-drafitra manana fitodika samihafa ny
mpianatra ary mahafaritra sy mahaova ny tsinjara toeran’ireny fameno ireny.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Anjara asa fameno  Ampanavahana teny - Solaitrabe
mamaritra fotoana. mitana ny anjara asa
fameno mamaritra
fotoana ny mpianatra.

 Anjara asa fameno  Ampanavahana teny - Kianteny NO


manondro toerana. mitana ny anjara asa
fameno manondro toerana
izy.

 Tsinjara toeran’ny  Ampamaritina ny - Teny manontany


fameno mpianatra ny tsinjara OVIANA? na
toeran’ireny fameno RAHOVIANA?
ireny.

 Fehezanteny tsotra na  Ampanovaina ny -Teny manontany


mivadi-drafitra manana toeran’izy ireny. AIZA na TAIZA?
fitodika samihafa. -Takela-teny
- Boky
- Fanazaran-tsaina

Tombana :
 fitsapana ny fahafahan’ny mpianatra manavaka ireo fameno mamaritra ny
fotoana sy manondro toerana ;
 fitsapana ny fahafahany mamaritra sy manova ny tsinjara toeran’ireny
fameno ireny.

52
Malagasy

Zana-tanjona XIV
Ny mpianatra dia :
 mahavaka ny teny mitana anjara asa fototra ao amin’ny fehezanteny tso-
drafitra, iharana, atao na sehatra ;
 mahavaka ny teny mitana ny anjara asa fameno iharana ao amin’ny
fehezanteny mpanao ;
 mahafaritra ny tsinjara toeran’ny teny mitana ireny anjara asa ireny.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Anjara asa fototra (enti-  Ampanavahana ny - Solaitrabe
milaza sy lazaina) sy ny mpianatra ao anaty
fehezanteny tso-drafitra fehezanteny manana
iharana, atao na sehatra endrika sy fitodika
voalaza etsy anila ireo
teny mitana ny anjara asa
fototra

 Anjara asa fameno  Ampanavahana azy - Teny manontany


iharana sy ny tahaka izany koa ireo teny INONA?
fehezanteny mpanao mitana ny anjara asa
fameno iharana ao
amin’ny fehezanteny
mpanao
 Tsinjara toeran’ny teny  Ampamaritina ny -Takela-teny.
mitana ireo anjara asa mpianatra ny tsinjara
ireo toeran’ireny teny ireny.
- Boky
- Fanazaran-tsaina

Tombana
 Fitsapana ny fahafahan’ny mpianatra manavaka ireo teny mitana ny anjara asa
fototra ao anaty fehezanteny manana ny fitodika voalaza ;
 Fitsapana ny fahafahana manavaka ny fameno sy mamaritra ny tsinjara
toeran’izy ireny.

53
Malagasy

Zana-tanjona XV
Mahavaka ny fehezanteny tsotra amin’ny fehezanteny mandidy ny mpianatra ary
mahaova ny fehezanteny tsotra ahitana matoanteny aman-tovana -ana tovana -ina na
-ana ho fehezanteny mandidy.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Filaza tsotra  Ampanavahana ny - Solaitrabe
mpianatra ny filaza tsotra
sy ny filaza mandidy.

 Filaza mandidy  Ampanovaina ho -Takela-teny


mandidy ny fehezanteny - Boky
tsotra ahitana matoanteny - Fanazaran-tsaina
aman-tovona a- na - Matoanteny aman-
tovana -ina na -ana tovona a- na tovana
-ina na –ana

Tombana : fitsapana ny fahafahan’ny mpianatra manova fehezanteny tsotra ho


fehezanteny mandidy.

54
Malagasy
Tsipelina
Tanjona manokana
Mahafantatra sy mampiasa ny fitsipi-panoratana mifehy ny endriteny ny mpianatra
(hasimpeo, vanimpeo, tsindrimpeo, fototeny, verindroa, kambanteny).

Zana-tanjona XVI
Mahavaka ny hasimpeo, ny vaninteny ary ny fototeny sy ny tsirinteny (tovona) ao
amin’ny teny ny mpianatra ka afaka :
 mampifandray ny hasimpeo amin’ny hasintsoratra ;
 mamaritra ny vaninteny mitondra ny tsindrimpeo ;
 manasokajy ireo karazan-teny araka ny isan’ny vaninteny sy ny
toeran’ny tsindrimpeo.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Endrinteny  Ampamahavahana - Solaitrabe
singanteny ho hasimpeo
ny mpianatra

 Hasimpeo sy  Asaina mampifandray -Takela-teny


hasintsoratra hasimpeo amin’ny
hasintsoratra

 Vaninteny sy  Ampamahavahaina - Takela-tsoratra


tsindrimpeo singanteny ho vaninteny

 Fototeny sy tsirinteny  Ampamaritina vaninteny - Boky


(tovona) mitondra tsindrimpeo

 Ampamahavahaina - Fanazaran-tsaina
fototeny sy tovona ao
amin’ny singanteny

Tombana : fitsapana ny fahafahan’ny mpianatra mamahavaha singanteny ho


hasintsoratra, vaninteny aman-tsindrimpeo, ho fototeny sy tsirinteny.

55
Malagasy

Zana-tanjona XVII
Mahasoratra tsy misy diso ireo feo (tsi) sy (amini), ireo teny mitovy fanoratra fa tsy
mitovy fanonona ary ireo teny mitovitovy fanonona fa tsy mitovy fanoratra ny
mpianatra ka afaka :
 manavaka ny fanoratana ireo feo mitovy fanonona araka ny vontoatin’ny
fehezanteny ampiasana azy ireny ;
 manavaka ireo teny mitovy fanonona amin’ny alalan’ny tendro na tsia ;
 manavaka ireo teny mitovitovy fanonona amin’ny alalan’ny fampiasana h
na tsia, ao na oa.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Fanoratra teny  Ampanoratana ny feo (tsi) - Solaitrabe
mitovitovy fanonona sy (amini) araka ny
tokony ho izy ny
mpianatra

- tsi/tsy  Anontaniana ny maha -Takela-teny


samihafa ny hevitry ny
fototeny mitovy fanonona
nefa tsy hampiasana h ny
iray

- aminy/amin’ny  Ampanavahana sy - Fehezanteny


Ampanoratana teny
mitovitovy fanonona
amin’ny alalan’ny
fampiasana ao na oa ny
mpianatra

- hala/ala  Ampanavahana ireo teny - Boky


mitovy fanoratra amin’ny
- laoka/loaka alalan’ny fampiasa ny
tendro
 Teny mitovy fanoratra fa - Fanazaran-tsaina
tsy mitovy fanonona :
- tanana/ tanàna
- lalana/lalàna

Tombana : fitsapana ny fahafahan’ny mpianatra manoratra tsy misy diso ireo teny
mitovitovy fanonona araka ny hevitry ny singanteny sy ny fehezanteny.

56
Malagasy

Zana-tanjona XVIII
Maharafitra tsy misy diso ho verindroa ny fototeny sy ny sampanteny ary ho
kambanteny ny teny roa mifandray mivantana tsy mitarika na mitaky fanovana
endrika ny mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Fanakambanan-teny  Ampanoratana ho - Solaitrabe
verindroa ny fototeny -Takela-teny
migadona na mitsaikona
- teny verindroa ny mpianatra
 Ampanoratana ho - Takela-tsoratra
verindroa ny sampanteny
aman-tovana mi- na ma-

- fototeny migadona  Ampanoratana ho - Fototeny migadona


- fototeny mitsaikona verindroa ny fototeny sy mitsaikona
miafara amin’ny -ka, -tra, migadona na mitsaikona - Singanteny miafara
-na miafara amin’ny –ka, na - amin’ny
- sampanteny aman-tovona tra na –na -ka, -tra, -na
mi- na ma-

 Kambanteny :  Ampandrafetina sy - Sampanteny aman-


- teny roa mifandray Ampanoratana tovona mi- na ma-
mivantana tsy misy kambanteny amin’ny
fanovana endrika
fampifandraisana
- teny roa, ka miafara - Boky
amin’ny -ka, -tra, na –na mivantana teny roa.
ny voalohany ary
mitombo ka amin’ny - Fanazaran-tsaina
renisoratra na zanatsoratra
ny faharoa (mitaky
fanovana endrika)

Tombana : fitsapana ny fahafahan’ny mpianatra mandrafitra sy manoratra tsy misy


diso teny verindroa sy kambanteny.

57
Malagasy
Fanazarana hanoratra
Tanjona manokana
Mahaforona fehezanteny marim-pototra ara-kevitra sy ara-drafitra ahitana fameno roa
na telo ny mpianatra. Mazava, hay vakina ary tsy misy diso ny fandikany izany.
Ampiasainy amin’izany ny lohasoratra sy ny mari-piatoana fototra. Mifanaraka
amin’ny tontolo mahazatra azy na amin’ny zava-patany ary ny taonany ny sehatra sy
ny toe-javatra iompanan’ny asa.

Zana-tanjona XIX
Mahafantatra ny atao hoe fehezanteny marim-pototra ara-kevitra sy ara-drafitra ny
mpianatra ka afaka :
 manarina azy ho marim-pototra ara-kevitra amin’ny alalan’ny
fanoloana teny tsy mifandray amin’ny vontoatin-kevitry ny
lahatsoratra ;
 mampiasa teny na andianteny hoenti-manatevina azy.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Fehezanteny marim-  Ampanoloina teny tsy - Solaitrabe
pototra ara-kevitra sy mifandray amin’ny
ara-drafitra. vontoatin-kevitry ny
lahatsoratra ny mpianatra.

 Lahatsoratra mifanaraka  Asaina mampifandray sy - Takela-teny


amin’ny fari-pahalalan’ mandrafitra teny sy
ny mpianatra sy ny andianteny ho fehezanteny
lohahevitry ny marim-pototra.
herinandro. - Takela-
pehezanteny
- Lahatsoratra
- Boky
- Fanazaran-tsaina

Tombana : fitsapana ny fahafahan’ny mpianatra manarina sy manatevina fehezanteny


ho marim-pototra ara-kevitra sy ara-drafitra.

58
Malagasy

Zana-tanjona XX
Mahafantatra ny atao hoe andininy ny mpianatra ka afaka :
 mandrindra azy amin’ny alalan’ny fanesorana fehezanteny tsy mifandray
amin’ny vontoatin-kevitry ny lahatsoratra, famenoana ny teny banga,
famerenana amin’ny laoniny ny sombin-dahatsoratra nasaritaka ;
 mandahatra fehezanteny ao aminy araka ny fisesin’ny vontoatin-kevitra
raketin’ny fehezanteny.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Singanteny  Ampitadiavina - Solaitrabe
fehezanteny tsy
mifandray amin’ny
vontoatin-kevitry ny
lahatsoratra ny mpianatra

- Fehezanteny  Ampamenoina teny banga - Takela-teny


ao amin’ny fehezanteny
- Andininy  Asaina mandrindra - Sombin-
lahatsoratra sy manakatra dahatsoratra
ny vontoatin-keviny
 Sombin-dahatsoratra sy  Ampandaharina - Boky
lahatsoratra mifandray fehezanteny araka izay
amin’ny lohahevitry ny tokony ho fisesiny
herinandro - Fanazaran-tsaina

Tombana
Fitsapana ny fahafahan’ny mpianatra mandrindra sy mandamina fehezanteny ao
anatin’ny andininy iray.

59
Malagasy

Zana-tanjona XXI
Mahafantatra ny atao hoe lahatsoratra tsotra sady fohy ny mpianatra ka mahaforona :
 fehezanteny iray ho fampidirana na famaranana ny vontoatin-kevitra
raketin’ny lahatsoratra, na hiraketana izany vontoatin-kevitra izany ;
 fehezanteny efatra marim-pototra ara-drafitra sy ara-kevitra, milahatra
araka ny fisesin’ny toe-javatra tantaraina na soritsoritana.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Lahatsoratra :  Ampamoronina fehezanteny - Lahatsoratra
mifandray amin’ny
lahatsoratra ny mpianatra.

- fampidirana  Ampamoronina fehezanteny - Sary


marim-pototra ara-kevitra sy
ara-drafitra miainga amin’ny
sary.

- vontoatiny  Asaina mandahatra - Boky


fehezanteny hirindra ho
- famaranana lahatsoratra.

 Lahatsoratra fitantarana na - Solaitrabe


fanoritsoritana

Tombana
Fitsapana ny fahafahan’ny mpianatra mandrafitra lahatsoratra mirindra sy marim-
pototra ara-drafitra sy ara-kevitra miainga amin’ny sary na lohateny iray.

60
Français

61
Français
Objectifs de la matière
Dans le premier cycle, classes de 11ème et 10ème, l’enseignement du Français
vise à :
 s’ imprégner de la langue
 se familiariser avec ses mécanismes
 s’en servir comme outil de communication et comme ouverture sur le monde
extérieur.
Dans le deuxième cycle, classes de 9ème, 8ème,7ème, l’enseignement du Français vise à :
 contribuer à l’épanouissement de l’enfant et au développement de sa culture et de
sa formation ;
 utiliser la langue comme outil d’apprentissage et de communication ;
 initier l’élève à comprendre des textes à caractères généraux et scientifiques.

Objectifs de l’enseignement du français à l’école primaire


Au terme de l’enseignement primaire, l’élève doit être capable de :
 comprendre et produire un petit texte, oral, écrit, dans des situations courantes et
concrètes de communication en relation avec son environnement et son vécu,
 comprendre et commencer à produire différents types de textes, oral et écrit,
informatif, explicatif, injonctif, descriptif, narratif, argumentatif simple ;
 compléter des formulaires ;
 développer ses acquis dans la vie active ou dans l’enseignement secondaire.

Objectifs de la classe de 9ème


Sur la base des acquis des classes antérieures, à la fin de l’année scolaire, l’élève
doit être capable de (d’) :
 comprendre le sens d’un message oral simple et d’un texte écrit, d’en distinguer
l’idée principale et d’en déterminer des unités de signification et des rapports
spatio-temporels ;
 s’exprimer en utilisant les indicateurs de temps et de lieu ;
 comprendre le sens du texte qu’il recopie ;
 produire des récits et des discours rapportés ;
 reproduire sous dictée ou de mémoire de courtes phrases ou des mots étudiés.

62
Français
Indications opérationnelles
Le programme proposé est conçu et élaboré de telle façon qu’il soit présenté sous
forme de curriculum.
Cette approche curriculaire permet de faire sortir un programme par objectifs dans
lequel on distigues 5 volets : les objectifs, le contenu, les activités, les moyens et
l’évaluation.
Le contenu entraîne l’accomplissement d’activités. Des activités sont donc prévues
dans ce curriculum. Mais ce ne sont que des propositions. Elles ne sont pas éxhaustives
et pourraient être complétées selon le contexte et les réalités de la région ou de la
localité.
Le contenu et les activités du français véhiculent des connaissances que l’élève peut
acquérir à travers les autres disciplines. Ils ne constituent pas une matière à part, ils
répondent au souci de faire refléter l’inter et la transdisciplinarité.
Le maître doit prévoir et organiser des séances de révision par semaine et à la fin de
l’année scolaire.

Evaluation
Il ne négligera pas l’évaluation qui lui permet de s’assurer que les objectis sont atteints.
Trois séances de 20 mn par jour : 2 séances de 20 mn d’expression orale et/ou écrite,
une séance de 20 mn de révision, soit six heures par semaine, sont consacrées au
français en classe de 9ème.

Supports
Le recours à des manuels jugés pertinents par l’enseignant est conseillé.

Volume horaire
Normal : 6 h/semaine
Mi-temps : 5 h/semaine

Contenus
 la maison
 l’école
 le village
 les travaux des champs
 les maladies
 les métiers
 le temps et les saisons
 le voyage

63
Français

1. La maison
Objectifs spécifiques
L’élève doit être capable de (d’) :
 reconnaître et nommer les différentes pièces de la maison et leur usage ;
 énumérer les noms du mobilier de chaque pièce de la maison ;
 utiliser les termes relatifs aux activités ménagères ;
 identifier le genre et le nombre des noms ;
 accorder les adjectifs avec les noms ;
 conjuguer le verbe “avoir” aux temps présent et “passé-composé” de l’indicatif ;
 utliliser correctement les déterminants ;
 lire et produire des phrases simples contenant les acquis relatifs au lexique et à la
grammaire.

Contenus Activités Moyens


 Les noms des pièces - Observer et reconnaître - Observation directe
de la maison et leur les différentes pièces de la - Photo
usage maison. - Image
- Dessin
- Textes de lecture, de
récitation ou de comptine

 Les noms du mobilier - Observer et reconnaître - Observation directe


de chaque pièce de la les noms du mobilier - Photo
maison destiné au différentes - Image
pièces de la maison. - Dessin
- Textes de lecture, de
récitation ou de comptine

 Les noms des - Observer et reconnaître - Observation directe


ustensiles de cuisine les ustensiles de cuisine. - Photo
- Image
- Dessin
- Textes de lecture, de
récitation ou de comptine

64
Français

Contenus Activités Moyens


 Les termes relatifs - Observer , citer, - Observation directe
aux activités exécuter les différentes - Photo
ménagères activités ménagères et - Image
verbaliser. - Dessin
- Lire et produire des - Textes de lecture, de
phrases simples. récitation ou de
comptine

 Le genre et le nombre - Identifier le genre et le - Lettres mobiles


du nom nombre du nom. - Dictées
- Textes
 L’accord des adjectifs - Employer les adjectifs - Lettres mobiles
avec les noms dans des phrases ou des - Dictées
expressions. - Textes

 Le verbe “avoir” aux - Utiliser le verbe avoir - Lettres mobiles


temps présent et aux temps présent et - Dictées
“passé-composé” passé-composé. - Textes

Les déterminants : le, - Employer les - Lettres mobiles


la, les, l’, ce, cet, cette, déterminants - Dictées
ces - Textes
- Exercices à trous

 Lecture et production - Lire et produire des - Constructions de


de phrases simples phrases simples paragraphes,
contenant les acquis - textes,
relatifs au lexique et à la - récits,
grammaire. - contes.

Evaluation
L’élève :
 reconnaît et nomme les différentes pièces de la maison désignées par le maître :
nomme et dit l’usage des différentes pièces de la maison.
 cite les noms du mobilier de chaque pièce de la maison : nomme et dit l’usage de
chaque mobilier ;
 reconnaît et énumère les noms des ustensiles de cuisine ;
 utilise les termes relatifs aux activités ménagères ;
 utilise correctement le genre et le nombre des noms ;
 accorde les adjectifs avec les noms ;
 utilise le verbe “avoir” aux temps présent et passé-composé ;
 utilise les déterminants ;
 lit et produit des phrases simples contenant les acquis relatifs au lexique et à la
grammaire.

65
Français

2. L’école
Objectifs spécifiques
L’ élève doit être capable de (d’) :
 énumérer les différentes parties
- du bâtiment scolaire
- du domaine scolaire
- du mobilier ;
 connaître les activités scolaires ;
 utiliser correctement les noms au pluriel (en S, en X ou sans changements) ;
 conjuguer le verbe “être” au présent et au “passé-composé” de l’indicatif ;
 lire et produire des phrases simples contenant les acquis relatifs au lexique et à la
grammaire.

Contenus Activités Moyens


 Les noms dans - Observer les bâtiments - Observation directe
différentes parties : de l’école. - Photo
- du bâtiment scolaire - Nommer les différentes - Image
- du domaine scolaire parties, les matériaux - Dessin
- du mobilier de construction utilisés - Textes
- Observer et reconnaître
le mobilier.

 Les activités scolaires - Observer - Observation directe


- Identifier et citer les - Photo
activités scolaires. - Image
- Dessin
- Textes

 Les noms qui - Employer les noms dans - Lettres mobiles


prennent un S, un X des phrases ou des - Exercices à trous
au pluriel expressions courantes, - Dictées
- Ecrire et lire les phrases - Textes
produites.

66
Français

Contenus Activités Moyens


 Les noms qui ne - Observer - Copies
changent pas au pluriel - Identifier et citer les - Dictées
noms qui ne changent - Exercices à trous
pas au pluriel.
- Mémoriser

 Le verbe “être” au - Situer des actions dans - Exercices à trous


présent et au passé- le temps - Exercices de
composé de l’indicatif - Verbaliser construction de phrases
- Utiliser le verbe “être” - Textes
au présent et au passé- - Dictées
composé de l’indicatif.

 Lecture et production - Lire et produire des - Récits


de phrases simples phrases simples - Contes
contenant les acquis - Construction de
relatifs au lexique et à la paragraphes
grammaire. - Textes

Evaluation
L’élève :
 reconnaît et nomme les différentes parties :
- du bâtiment scolaire ,
- du domaine scolaire ,
- du mobilier scolaire ;
 connaît et énumère les différentes activités scolaires ;
 identifie les noms qui prennent un S , ou un X au pluriel ;
 identifie les noms qui ne changent pas au pluriel ;
 utilise correctement le verbe “être” au présent et au passé-composé de
l’indicatif ;
 lit et produit des phrases simples contenant les acquis relatifs au lexique et à la
grammaire.

67
Français

3. Le village
Objectifs spécifiques
L’élève doit être capable de (d’) :
 reconnaître un village par ses éléments constitutifs ;
 utiliser les termes relatifs à la localisation d’un endroit ;
 décrire et tracer un itinéraire ;
 utiliser correctement les adjectifs ;
 conjuguer les verbes “être” et “avoir” au présent et au futur simple de l’indicatif ;
 lire et produire des phrases simples contenant les acquis relatifs au lexique et à la
grammaire.

Contenus Activités Moyens


 Les noms des élements - Observer et identifier, - Observation directe
constitutifs d’un village nommer les élements - Photo
- Produire des phrases. - Dessin
- Textes de lecture ou de
récitation ou de comptine

 Les termes relatifs à la - Localiser un endroit - Observation directe


localisation d’un endroit - Décrire sa situation - Photo
- Le situer par rapport à - Dessin
d’autres endroits. - Image
- Textes de lecture ou de
récitation ou de comptine

 Description et tracé - Décrire - Carte


d’un itinéraire - Tracer - Plan
- Evaluer
- Employer des adjectifs - Lettres mobiles
dans des phrases ou des - Dictées
expressions courantes.

68
Français

Contenus Activités Moyens


- Employer des adjectifs - Lettres mobiles
dans des phrases ou des - Dictées
expressions courantes.

 Le genre et le nombre - Ecrire et lire les - Exercices à trous,


des adjectifs phrases produites - Textes de lecture, de
récitation ou de comptine

 Les verbes “être” et - Situer des actions dans - Lettres mobiles


“avoir” au présent et le temps - Dictées
au futur simple de - Employer les verbes - Exercices à trous
l’indicatif “être” et “avoir” au - Textes
présent et au futur
simple de l’indicatif

 Lecture et production - Lire et produire des


de phrases simples phrases contenant les
acquis relatifs au
lexique et à la
grammaire.
- Ecrire et lire les
phrases produites

Evaluation
L’élève :
 reconnaît un village par ses élements constitutifs ;
 utilise les termes relatifs à la localisation d’un endroit ;
 décrit un itinéraire ;
 complète des phrases, identifie, lit et écrit des mots ;
 complète et construit des phrases avec les verbes “être” et “avoir” ;
 lit et produit des phrases simples contenant les acquis relatifs au lexique et à la
grammaire.

69
Français

4. Les travaux des champs


Objectifs spécifiques
L’élève doit être capable de (d’) :
 énumérer les outils
- des activités agricoles ;
- des produits agricoles ;
 utiliser correctement les termes relatifs aux travaux de champs ;
 conjuguer les verbes du 1er groupe aux temps présent, futur , passé- composé de
l’indicatif ;
 identifier le groupe verbal et le groupe nominal ;
 lire et produire des phrases simples contenant les acquis relatifs au lexique et à la
grammaire.

Contenus Activités Moyens


- Observation directe
 Les noms des outils : - Présenter et nommer - Outils
- des activités agricoles, les différents outils - Photo
- des produits agricoles. - Image
- Dessin
- Textes

 Les termes relatifs - Simuler les activités et - Observation directe


aux travaux des verbaliser. - Simulation
champs. - Observer des images - Photo
- Décrire la situation - Images
- Dessin

 Les verbes du premier - Situer des actions dans - Lettres mobiles


groupe au présent, au le temps - Dictées
futur , au passé- - Verbaliser - Exercices de
composé de l’indicatif. - Produire des phrases construction
- Ecrire et lire les phrases - Exercices à trous
produites - Exercices de
transformation
- Textes

70
Français

Contenus Activités Moyens


 Le groupe nominal et - Observer des images - Observation directe
le groupe verbal - Produire des phrases - Phrases
- Identifier le groupe - Textes
nominal et le groupe - Images
verbal - Photo

 Lecture et production - Lire et produire des - Textes


de phrases simples phrases simples - Récit
- Ecrire et lire les phrases - Contes
produites

Evaluation
L’élève :
 identifie et nomme les différents outils des activités agricoles ;
 utilise les termes relatifs aux travaux des champs ;
 emploie les verbes du premier groupe au présent, au futur simple et au passé-
composé de l’indicatif ;
 identifie le groupe nominal et le groupe verbal ;
 lit et produit des phrases simples contenant les acquis relatifs au lexique et à la
grammaire.

71
Français

5. Les maladies
Objectifs spécifiques
L’élève doit être capable de (d’) :
 énumérer les noms des maladies courantes ;
 citer les lieux de traitement ;
 identifier le personnel de la santé ;
 employer les différents termes relatifs aux différentes maladies ;
 utiliser les phrases négatives ;
 conjuguer le verbe “aller” au présent, au passé-composé et au futur simple de
l’indicatif ;
 lire et produire des phrases simples contenant les acquis relatifs au lexique et à
la grammaire.

Contenus Activités Moyens


 Les noms des - Observer - Textes
maladies courantes - Ecouter - Images
- Répéter - Photos
- Enumérer
- Mémoriser

 Les lieux de - Observer - Textes


traitement - Ecouter - Images
- Répéter - Photos
- Enumérer
- Mémoriser

 Le personnel de la - Observer - Textes


santé - Identifier - Images
- Mémoriser - Photos

 Les termes relatifs - Observer - Textes


aux maladies - Identifier - Images
- Répéter - Photos
- Mémoriser

 Le groupe de mots - Observer - Textes


compléments - Identifier - Dictées
- Réemployer - Exercices à trous
- Exercice de construction

72
Français

Contenus Activités Moyens


 Les phrases négatives - Observer - Textes
- Identifier - Dictées
- Réemployer - Exercices à trous
- Exercice de
construction

 Le verbe “aller” au - Conjuguer - Table de conjugaison


présent, passé- - Mémoriser - Textes
composé et futur - Réemployer - Dictées
simple , de l’indicatif

 lecture et production - Lire et produire des - Construction de


de phrases simples phrases simples paragraphes
contenant les acquis - Textes
relatifs au lexique et à - Récits
la grammaire - Contes
- Ecrire et lire les phrases
produites

Evaluation
L’ élève :
 nomme les maladies courantes ;
 connaît les lieux de traitement ;
 identifie le personnel de la santé ;
 utilise les termes relatifs aux maladies ;
 identifie le groupe de mots compléments ;
 emploie correctement les phrases négatives ;
 emploie correctement le verbe aller au présent, passé-composé et futur simple
de l’indicatif ;
 lit et produit des phrases simples contenant les acquis relatifs au lexique et à la
grammaire.

73
Français

6. Les métiers
Objectifs spécifiques
L’élève doit être capable de (d’) :
 énumérer les différentes métiers ;
 nommer les différentes materiels/outils utilisés lors de l’explication des textes ;
 décrire les différentes activités d’un métier ;
 utiliser correctement les pronoms personnels : le, la les ;
 lire et produire des phrases simples contenant les acquis relatifs au lexique et à la
grammaire.

Contenus Activités Moyens


 Les noms des - Observer - Images
différents métiers. - Enumérer - Photos
- Répéter - Textes
- Poser des questions - Dictées
- Repondre
- Mémoriser

 Les noms des - Observer - Images


différents - Enumérer - Photos
métiers/outils - Répéter - Textes
- Mémoriser - Dictées

 Les termes relatifs - Observer - Images


aux activités d’un - Enumérer - Photos
métier - Répéter - Textes
- Décrire - Dictées
- Exécuter - Chansons

74
Français

Contenus Activités Moyens


 Les pronoms - Observer - Textes
personnels le, la , les ; - Identifier - Exercices à trous
- Répéter - Exercice de
- Réemployer construction

 Les verbes du 2ème - Conjuguer les verbes - Exercices à trous


groupe aux temps passé- aux temps indiqués ; - Exercices de
composé et futur de - Mémoriser transformation
l’indicatif

 Lecture et production - Lire et produire des - Construction de


de phrases simples phrases simples paragraphes
contenant les acquis - Textes
relatifs au lexique et à la - Récits
grammaire - Contes
- Ecrire et lire les phrases
produites

Evaluation
L’élève :
 nomme les métiers montrés sur l’image par le maître ;
 désigne sur l’image les outils utilisés ;
 décrit les différentes activités d’un métier ;
 identifie et utilise correctement les pronoms personnels ;
 emploie correctement les phrases négatives ;
 réemploie les verbes étudiés ;
 lit et produit des phrases simples contenant les acquis relatifs au lexique et à la
grammaire.

75
Français

7. Le temps et les saisons


Objectifs spécifiques
L’ élève doit être capable de (d’) :
 citer les jours de la semaine, les mois, les saisons ;
 réemployer les termes relatifs au temps, aux activités, aux récoltes de chaque
saison ;
 utiliser correctement les pronoms personnels : lui, leur ;
 conjuguer les verbes du 2ème groupe aux temps présent, futur et passé-composé
de l’indicatif ;
 employer les indicateurs de temps et de lieu ;
 lire et produire des phrases simples contenant les acquis relatifs au lexique et à
la grammaire.

Contenus Activités Moyens


 Les noms des jours de - Citer les noms des jours - Calendrier
la semaine, les mois, les de la semaine, les mois, - Agenda
saisons. les saisons. - Récitations
- Mémoriser

 Les termes relatifs au - Situer des actions dans - Observation directe


temps, aux activités, aux le temps - Photo
récoltes de chaque saison - Décrire la situation - Textes de lecture

 Les pronoms - Repérer les pronoms - Texte de lecture


personnels : lui, leur personnels - Exercices de repérage
- Les réemployer dans - Exercices à trous
des phrases ou dans des - Dictées
expressions.

76
Français

Contenus Activités Moyens

 Les verbes du 3ème - Conjuguer les verbes - Textes


groupe aux temps passé- aux temps indiqués. - Lettres mobiles
composé et futur de - Etudier les verbes - Exercices à trous
l’indicatif d’action et de - Exercices de
mouvement transformation
- Mémoriser - Exercices de
constructions

 Les indicateurs de - Repérer les indicateurs - Texte de lecture


temps et de lieu de temps et de lieu - Exercices de
- Les réemployer dans construction
des phrases ou dans des
expressions

 Lecture et production - Lire et produire des - Récits


de phrases simples phrases simples - Contes
- Ecrire et lire les phrases - Textes
produites

Evaluation
L’ élève :
 présente les jours de la semaine, les mois, les saisons ;
 décrit des activités en utilisant les termes relatifs au temps, aux activités, aux
récoltes de chaque saison ;
 réemploie les pronoms personnels : lui, leur ;
 réemploie les verbes étudiés ;
 utilise correctement les indicateurs de temps et de lieu ;
 lit et produit des phrases simples contenant les acquis relatifs au lexique et à la
grammaire.

77
Français

8. Le voyage
Objectifs spécifiques
L’élève doit être capable de (d’) :
 énumérer les différentes moyens de transport ;
 utiliser correctement les différentes termes relatifs au voyage ;
 conjuguer les verbes pronominaux du 1er groupe aux temps présent, passé-
composé et futur simple de l’indicatif ;
 employer les pronoms relafifs qui, que ;
 lire et produire des phrases simples contenant les acquis relatifs au lexique et à
la grammaire.

Contenus Activités Moyens


 Les noms des moyens - Observer - Images
de transport - Identifier - Photo
- Enumérer - Textes
- Reemployer - Tableau d’horaire

 Les termes relatifs au - Observer - Images


voyage - Identifier - Photo
- Réemployer - Textes

 Les verbes - Conjuguer - Tableau de conjugaison


pronominaux du 1er - Repérer - Exercices à trous
groupe aux temps - Mémoriser - Exercices de
présent, passé- - Réemployer transformation
composé et futur - Exercices de
simple de l’indicatif construction
- Textes

78
Français

Contenus Activités Moyens


 Les pronoms relatifs - Observer - Textes
qui, que - Identifier - Exercices à trous
- Mémoriser - Exercices de
- Réemployer transformation
- Exercices de
construction

 lecture et production - Lire et produire des - Textes


de phrases simples phrases simples - Récits
- Ecrire et lire les phrases - Contes
produites

Evaluation
L’ élève :
 cite les noms des moyens de transport ;
 lit un tableau d’horaires de départ et d’arrivées d’un train ;
 utilise les termes relatifs au voyage ;
 emploie les verbes pronominaux étudiés ;
 utilise les pronoms relatifs “ qui, que” ;
 lit et produit des phrases simples contenant les acquis relatifs au lexique et à la
grammaire.

79
80
Calcul

81
Calcul
Calul
Objectifs de la matière
Les mathématiques doivent amener l’élève à :
 développer les habiletés intelectuelles et psychomotrices ;
 acquérir les concepts fondamentaux dans les domaines de la numération, de la
géometrie et de la mesure ;
 maîtriser les stratégies et les automatismes de calcul ;
 acquérir une bonne méthodologie dans la recherche des solutions à des
exercices ou problèmes ;
 conjecturer, s’efforcer de prouver et de contrôler les resultats obtenus ;
 développer les qualités d’expression écrite et orales (clarté du raisonnement,
soin apporté à la présentation et la rédaction) ;
 acquérir une formation scientifique lui permettant de poursuivre des études
et/ou de s’intégrer dans la vie active et professionnelle.

Objectifs de l’enseignement des Mathématiques à l’école


primaire
Au terme de l’enseignement primaire, l’élève doit être capable de (d’) :
 maîtriser les nombres et techniques opératoires de base y afférentes, il
additionne, soustrait, multiple et divise en utilisant les stratégies acquises ;
 utiliser les connaissances acquises dans le domaine de la géométrie pour
reconnaître dans le milieu ou il vit les différentes formes essentielles ;
 maîtriser les relations entre les multiples et les sous multiples des mesures de
longueur, de capacité, de masse, d’aire et de temps ;
 intégrer les notions de mathématiques pour les réinvestir à chaque fois que les
circonstances les exigent.

Objectifs du calcul en classe de 9ème


A la fin de la classe de 9ème, l’élève doit être capable de (d’) :
 lire, écrire et comparer les nombres naturels jusqu’à cent mille ;
 lire, écrire des nombres décimaux et des fractions simples ;
 établir la relation entre les nombres décimaux et des fractions simples ;
 maîtriser les techniques des quatres opérations et les appliquer pour résoudre des
problèmes de son niveau et de son milieu ;
 reproduire, décrire et construire quelques figures géométriques simples ;
 découvrir l’aire du rectangle, du carré et du triangle rectangle par quadrillage en
cm2 ;
 reproduire et confectionner le cube et le parallélépipède tout en calculant les
différentes surfaces afférentes ;
 connaître les différentes mésures usuelles ainsi que les unités conventionnelles;
 utiliser la connaissance de la monnaie dans le contexte d’échange et de budget
familial ;
 appliquer la connaissance des propriétés des nombres et des stratégies de calcul
pour effectuer le calcul mental.

82
Calcul
Calcul
Instructions et orientations pédagogiques
L’enseignement des mathématiques à l’Ecole Primaire n’échappe pas à la nouvelle
orientation de curriculum “la centration sur l’élève pour le mettre en situation
d’apprentissage actif”.
Cette orientation entraîne une nouvelle pratique pédagogique.
Aussi les enseignants doivent-ils se réferer aux points suivants qu’ils adopteront à la
réalité de leur classe.

L’activité personnelle de l’élève


On passe ici d’une pédagogie centré sur le “savoir” à une pédagogie centrée sur l’élève
qui apprend. L’acquisition des notions ne peut se faire que par un enseignement
dogmatique. Il faut qu’elle soit le produit des propres activités de l’élève.

Enseignement concret
L’enseignement doit s’appuyer sur ce que l’élève peut voir, manipuler, connaître et
comprendre. Il faut qu’il parte du familier, de ce qui est proche de sa vie quotidienne.
Bref, toutes les activités pédagogiques doivent tenir compte des situations et contextes
liées à la vie et à l’expérience de l’élève pour qu’il ait une continuité avec ce qu’il
apprend hors de l’école.

Développement de l’échange et appropriation de la langage


mathématique
Apprendre ne dépend plus de la docilité de l’élève à recevoir, mais l’activité qu’il
déploie, l’obligeant à communiquer les solutions trouvées et à confronter son point de
vue à celui des autres. Cette méthode oblige l’élève à être plus explicite et à
s’approprier du langage mathématique dans sa manière de communiquer.

Education de l’esprit logique


L’appréhension de la nouvelle connaissance est le produit de l’observation de la
manipulation, de l’analyse et de la synthèse résultant de l’esprit logique. Un
enseignement fondé sur l’expérience acquise de l’élève et sur ses activités conduit à
l’éducation de l’esprit logique.
Il appartient donc aux enseignants de créer des situations d’apprentissages qui suscitent
l’activité personnelle de l’élève, favorisent le développement de l’échange et entraînent
à la formation de l’esprit logique.

83
Arithmétique

Les nombres de 1 à 100


Sous-objectif I
L'élève doit être capable de (d') :
 acquérir en français les mots nombres de 1 à 100 et les quantités correspondantes ;
 lire et écrire les nombres contenus dans cet intervalle.

Contenus Activités Matériels


Les  Acquérir en français les mots nombres. - Tableau de
nombres de 1 à  Compter des objets de 1 à 20. nombres
100  Associer un objet à un nombre de 1 à 20. - Matériels de
 Indiquer le nombre d'objets comptés jusqu'à 20. codage :
 Ecrire le nombre de 1 à 20 sur le tableau de • graine : unité
nombres préalablement établi. • bambou gradué
 Associer les écritures chiffrées et littérales des (dizaine)
nombres (construire un dictionnaire de nombres). • petit carré :
Exemple : 17 = dix sept. centaine
 Présenter la formation de la dizaine. • monnaies
 Compter de 10 en 10 des objets jusqu’à 100. factices
 Ecrire les dizaines dans le tableau de nombres.
 Lire l'écriture chiffrée et littérale des nombres étu-
diés dans l'ordre/ désordre.
 Recopier exactement l'écriture chiffrée/littérale
des nombres étudiés.
 Appliquer l'analogie pour découvrir les nombres
de 21 à 69.
 Identifier la formation des nombres de 70 à 99.
 Présenter la formation de la centaine (petit carré).
 Compléter au fur et à mesure le tableau de
nombres et le dictionnaire de nombres.
 Classifier les nombres en unité, dizaine, centaine.

Evaluation :
 lecture et dictée de nombres ;
 écriture littérale et/ou chiffrée d'un nombre.

84
Arithmétique

Les nombres de 1 à 100 (suite)


Sous-objectif II
L’élève doit être capable de :
 déterminer les caractéristiques des nombres en utilisant l'espace des nombres de
1 à 100 ;
 comparer et ranger une série de nombres.

Contenus Activités Matériels


Les  Utiliser le tableau des nombres de 1 à 100.
nombres  Identifier les nombres pairs et impairs dans la première - Tableau de
nombres
de 1 à 100 dizaine.
 Déduire que les nombres de chaque colonne se
terminant par 2, 4, 6, 8 et 0 sont pairs et ceux terminés
par 1, 3, 5, 7 et 9 sont impairs.
 Distinguer les nombres voisins immédiats d'un nombre
donné (N+l et N-l).
 Déduire que :
a) les nombres voisins immédiats d'un nombre pair
sont impairs ;
b) les nombres voisins immédiats d'un nombre impair
sont pairs.
 Distinguer les nombres voisins de dizaine N+10 et
N-10
 Comparer deux nombres en utilisant les expressions :
-…plus nombreux que ...
-…moins nombreux que ...
-…plus grand que ...
-…plus petit que ...
-…sont égaux.
 Comparer deux nombres (ou une série de nombres) en
utilisant les signes : < , > et =
 Ranger une série de nombres par ordre de grandeur
croissant et/ou décroissant.

Evaluation :
 identification de nombres pairs et impairs
 comparaison de deux nombres ou d'une série de nombres en utilisant
les signes <, > et =
 rangement d'une série de nombres dans l'ordre croissant/décroissant.

85
Arithmétique

Les nombres jusqu'à 100 000


Sous-objectif III
L'élève doit être capable de :
 lire, écrire en français les nombres de 101 à 100 000
 déterminer les caractéristiques des nombres (pair, impair, décomposition,
additive...)
 ranger les nombres par ordre croissant, décroissant

Contenus Activités Matériels


 Utiliser les tableaux des grands nombres préalablement  Tableau de
établis. nombres
Les  Lire et écrire les nombres selon les étapes  Monnaies,
nombres - les centaines : de 101 à 9999 billets factices
jusqu'à - les milliers : de 10 000 à 100 000, en appliquant
100 000 l'analogie et les procédés précédemment utilisés (lecture
horizontale et verticale des nombres écrits au tableau)
 Indiquer le nombre d'objets comptés.
 Associer écritures littérales et chiffrées (dictionnaire des
nombres.) Ex : 506 = cinq cent six.
 Classifier et décomposer un nombre donné en unité,
dizaine, centaine, mille.
 Etablir le tableau de classification des nombres (mille,
centaine, dizaine, unité).
 Déterminer les nombres voisins immédiats et voisins de
dizaine, de centaine, de mille.
 Distinguer les nombres pairs et impairs.
 Comparer les nombres en utilisant les signes <, > ou =.
 Ranger deux ou une série de nombres par ordre de
grandeur croissant et/ou décroissant.

Evaluation :
 écriture littérale et/ou chiffrée d’un nombre
 lecture et dictée de nombres
 comparaison de nombres
 rangement de nombres

86
Arithmétique

Fraction et nombres décimaux


Sous-objectif IV
L'élève doit être capable de (d') :
 lire et écrire des fractions simples ;
 lire et écrire des nombres décimaux ;
 établir la relation entre les nombres décimaux et les fractions simples.

Contenus Activités Matériels


Notion de :  Présenter un objet entier (pain, orange, … ) puis le même Objets divers
- fraction objet divisé en 2, 3 ou 4 parties égales - galettes,
- nombres  Représenter les fractions correspondant à chaque part : oranges ...
décimaux. 1, 1 , 1 - couteau de
2 3 4 table
 Distinguer et définir le numérateur et le dénominateur.
 Lire ces différentes fractions.
 Associer écritures littérale et chiffrée (dictionnaire de
nombres). Ex : 1 = un quart)
4
 Prendre successivement les fractions obtenues et effectuer la
division avec un quotient décimal
 Distinguer la partie entière, la virgule et la partie décimale.
 Lire des nombres décimaux. Ex : 0,5 = zéro virgule cinq ;
zéro cinq dixième.
 Associer écritures littérale et chiffrée. Ex : 3,25 = trois
virgule vingt cinq; trois vingt cinq centième.
 Prendre les fractions simples étudiées précédemment :
1, 1 , 1
2 3 4
ainsi que les nombres décimaux obtenus après division.
 Etablir la relation entre les nombres décimaux et les
fractions Ex : ½ = 0,5 et ¼ = 0,25

Evaluation :
 lecture et dictée des fractions étudiées et des nombres décimaux ;
 relation entre nombres décimaux et fractions simples.

87
Arithmétique

Addition et soustraction
Sous-objectif V
L'élève doit être capable de maîtriser les techniques de l'addition et de la soustraction.

Contenus Activités Matériels


Addition  Acquérir le sens de l'addition et les différents termes - Abaque
et techniques y afférents en français - Différents
soustraction  Décomposer un nombre donné en unité, dizaine, objets :
centaine, mille (décomposition additive)  unité : graines
 Utiliser l'associativité et la commutativité pour résoudre  dizaine : tiges
une égalité additive d'allumettes
- associativité : 23 + 7 + 11 = 23 + (7 + 11) = 23+18  centaine :
- commutativité : 42 + 3 = 3 + 42 petits carrés
 Additionner avec et/ou sans retenue deux nombres  mille : petits
entiers de deux, trois ou quatre chiffres cubes
- forme soutien écrit ;  dix mille :
- technique opératoire usuelle ; grands cubes
- manipulation sur l'abaque.  cent mille
 Faire la relation entre l’addition sous forme soutien écrit lépipèdes
et opération verticale (technique opératoire usuelle)
 Acquérir le sens de la soustraction et les différents
termes techniques y afférents.
 Montrer que la soustraction est l’inverse de l'addition
 Soustraire avec et/ou sans retenue deux nombres entiers
de deux, trois, quatre chiffres
- sous forme soutien écrit ;
- manipulation sur l'abaque ;
- technique opératoire usuelle.
 Faire la relation entre soustraction sous forme soutien
écrit et opération verticale.
 Additionner un nombre entier à un nombre décimal et
inversement.
 Additionner deux nombres décimaux.
 Soustraire un nombre entier à un nombre décimal et
inversement, soustraire deux nombres décimaux.

Evaluation :
 décomposition d'un nombre en égalité additive ;
 résolution d'égalité additive et soustractive sous la forme
- soutien écrit
- technique opératoire usuelle ;
 résolution de problèmes simples.

88
Arithmétique

Multiplication et division
Sous-objectif VI
L'élève doit être capable de maîtriser les techniques de la multiplication et de la division

Contenus Activités Matériels


Multipli-  Acquérir le sens de la multiplication et les différents - Abaque
cation termes y afférents en français - Différents
et  Apprendre les tables de multiplication en français objets :
division - construction des tables 10, 5, 2, 4, 8, 3, 6, 9, 7  unité : - graines
- relation entre les tables (10,5) (2,4,8) (3,6,9)  dizaine : petits
 Multiplier un nombre entier de deux/ou de trois carrés
chiffres par un nombre entier d'un chiffre  centaine : petits
- forme soutien écrit sur l'abaque cubes
- technique opératoire usuelle  mille : grands
 Multiplier un nombre entier de deux ou de trois cubes
chiffres par un nombre entier de deux chiffres  dix mille
 Découvrir la preuve par 9 de la multiplication petites parallé-
 Acquérir le sens de la division et les différents termes lépipèdes
y afférents en français
 Montrer que la division est l’inverse de la multiplica
tion
 Reconnaître les multiples d'un nombre
 Déterminer le quotient d'une division de deux ou/et de
trois chiffres par un nombre d'un chiffre par tâton
nement (forme soutien écrit)
 Diviser un nombre de deux et/ou de deux chiffres par
un nombre d'un et/ou de deux chiffres (forme tech
nique opératoire usuelle) :
- le premier chiffre du dividende est égal au diviseur ;
- plus grand que le diviseur ;
- plus petit que le diviseur.
 Diviser un nombre de trois et/ou de quatre chiffres
par un nombre d'un ou de deux chiffres
 Découvrir la preuve par 9 de la division.

Evaluation :
 résolution d'égalités : multiplication/division sous forme :
 soutien écrit,
 technique opératoire usuelle,
 résolution de problèmes simples.

89
Arithmétique

Résolution de problèmes
Sous-objectif VII
L'élève doit être capable de résoudre convenablement les problèmes relatifs aux échanges
et au budget familial.

Contenus Activités Matériels


 Acquérir les différents termes : - Monnaies et
Résolution a) Echanges : billets factices
de
Prix d’achat
problèmes - Différents
Prix de revient objets servant
Prix de vente de mar-
Frais chandises dans
Bénéfice les jeux de
simulation.
Perte
b) Budget familial :
Gains
Dépenses
Economie ou épargne
Dettes
 Présenter une situation problème.
 Analyser l'énoncé tout en identifiant les données
nécessaires.
 Schématiser la situation autant que possible.
 Traiter les données et résoudre le problème.
 Utiliser convenablement le tableau habituel pour la
résolution de problème : solution, opérations et réponses.
 Utiliser la démarche sus-citée pour résoudre les problèmes
se rapportant aux échanges et au budget familial.
 Construire et inventer des exercices et/ou des problèmes
de simulation.

Evaluation : résolution de problèmes relatifs aux échanges et au budget familial.

90
Calcul mental

Calcul mental
Sous-objectif VIII
L'élève doit être capable d’appliquer la connaissance des propriétés de nombres et
des stratégies de calcul pour effectuer le calcul mental.

Contenus Activités Matériels


• Travailler individuellement au brouillon ou sur l'ardoise.
Les quatre • Discuter en commun les techniques utilisées et les
opérations remarques.
• Choisir la meilleure stratégie.
• Appliquer cette stratégie dans différents exercices.

▼ Addition/soustraction
• Ajouter/retrancher un nombre d'un chiffre à un nombre
naturel sans et avec retenue.
• Ajouter/retrancher 10 à un nombre naturel.
• Ajouter/retrancher 11 à un nombre naturel.
• Ajouter/retrancher 9 à un nombre naturel.
• Ajouter ou retrancher 100/1000 à un nombre naturel.

▼ Multiplication
• Multiplier par 10 un nombre naturel.
• Multiplier par 5 un nombre naturel.
• Multiplier par 9 un nombre naturel.
• Multiplier par 11 un nombre naturel.
• Multiplier par 100 un nombre naturel.
• Multiplier par 50 un nombre naturel.
• Multiplier par 25 un nombre naturel.
• Multiplier par 75 un nombre naturel.

▼ Division
• Diviser par 10 un nombre naturel se terminant par un zéro.
• Diviser par 5 un nombre naturel.
• Diviser par 100 un nombre de trois ou quatre chiffres se
terminant par 2 zéros.
• Diviser par 50 un nombre naturel.
• Diviser par 25 un nombre naturel.

Evaluation : résolution d’égalités sur les quatre opérations mentalement (P.L.M).

91
Géométrie

Le rectangle
Sous-objectif I
L'élève doit être capable de (d') :
 tracer un rectangle à l’aide des instruments appropriés
 calculer les mesures de périmètre, longueur et largeur d'un rectangle.

Contenus Activités Matériels


• Préparer les gabarits rectangulaires - Calque
Le retangle • Reproduire le rectangle : - Gabarits
- en traçant le gabarit
- en observant les éléments caractéristiques
• Décrire la figure : angles, sommets, longueur et
largeur.
• Définir ce qu'est un rectangle.
• Identifier les objets ayant la forme de la figure
étudiée.
• Construire la figure à l'aide de feuille de papier par - Double déci
pliage et découpage. mètre
• Tracer la figure en utilisant l'équerre, la règle, le - Equerre
double décimètre tout en respectant les mesures - Feuille de
données. papier
• Découvrir et calculer le périmètre connaissant les
dimensions de longueur et de largeur.
• Calculer la mesure de longueur ou de largeur
connaissant la mesure du périmètre et de l'autre
dimension.

Evaluation
 Traçage d'un rectangle connaissant les mesures de la longueur et de la largeur.
 Résolution des problèmes simples relatifs au calcul du (d')
- périmètre connaissant les dimensions : largeur, longueur ;
- une dimension connaissant la mesure du périmètre et de l'autre dimension.

92
Géométrie

Le carré
Sous-objectif II
L'élève doit être capable de (d') :
 tracer des carrés à l'aide des instruments ;
 calculer la mesure du périmètre d'un carré connaissant la mesure du côté ;
 calculer la mesure d'un côté connaissant la mesure du périmètre.

Contenus Activités Matériels

Le carré • Préparer des gabarits carrés - Gabarit en


• Reproduire le carré en traçant le gabarit carton
• Décrire la figure en observant les éléments carac
téristiques (angles, sommets et côtés)
• Définir ce qu'est un carré.
• Déduire que le carré est un rectangle particulier.
• Identifier les objets ayant la forme de la figure
étudiée.
• Construire un carré à l'aide de feuille de papier par - Equerre
pliage et découpage. - Double déci
• Tracer le carré en utilisant l’équerre, la règle et le mètre
double décimètre en respectant les mesures données. - Ciseaux
• Découvrir et calculer le périmètre connaissant la - Calque
mesure du côté.
• Calculer la mesure du côté connaissant la mesure du
périmètre.

Evaluation :
 traçage d'un carré connaissant la mesure du côté ;
 résolution de problèmes simples relatifs au calcul du :
- périmètre connaissant la mesure du côté ;
- côté connaissant la mesure du périmètre.

93
Géométrie

Le cercle
Sous-objectif III
L'élève doit être capable de (d') :
 tracer un cercle à l'aide du compas ;
 identifier les éléments du cercle ;
 calculer la mesure du diamètre connaissant la mesure du rayon.

Contenus Activités Matériels

Le cercle  Utiliser une pièce de monnaie de 100 F comme - Pièce de


gabarit ou autre objet circulaire. monnaie de
 Reproduire le contour de la pièce ou de l'objet. 100 F
 Décrire la figure obtenue en observant les éléments - Ciseaux
caractéristiques : centre, rayon, circonférence. - Objet à fond
 Définir ce qu'est un cercle. rond
 Identifier les objets ayant la forme de la figure - Feuille de
etudiée. papier
 Construire le cercle à l’aide de feuille/ou de carton) - Compas
par découpage.
 Tracer le cercle en utilisant le compas, en respectant
la mesure du rayon.
 Découvrir les éléments du cercle : circonférence,
rayon, diamètre.
 Calculer le diamètre connaissant la mesure du rayon
et inversement.

Evaluation :
 traçage d'un cercle connaissant la mesure du rayon et/ou du diamètre ;
 résolution de problèmes simples relatifs au calcul du :
- diamètre,
- rayon.

94
Géométrie

Le triangle
Sous-objectif IV
L'élève doit être capable de tracer, à l'aide des instruments, des triangles : quelconque,
rectangle, isocèle, équilatéral.

Contenus Activités Matériels


Le triangle  Préparer des gabarits triangulaires - Gabarits en
 Reproduire le triangle en traçant le gabarit carton
 Décrire la figure en observant les éléments carac- - Equerre
téristiques : angles, sommets, côtés : - Double déci
- base mètre
- hauteur - Ciseaux
- hypoténuse
 Définir ce qu'est un triangle
 Identifier les objets ayant la forme de la figure étudiée
 Construire le triangle à l'aide de feuille (ou de carton)
par pliage et découpage
 Tracer un triangle en utilisant l'équerre ou le double
décimètre
 Tracer à l'aide des instruments des triangles :
- triangle quelconque,
- triangle rectangle,
- triangle isocèle,
- triangle équilatéral.
- triangle équilatéral.

Evaluation :
 traçage d'un triangle rectangle connaissant les mesures de la hauteur et de la base.
 traçage d'un triangle isocèle et/ou équilatéral quelconque connaissant les mesures
de la base et de la hauteur.

95
Géométrie

Le cube
Sous-objectif V
L'élève doit être capable de :
 tracer le développement du cube ;
 confectionner un cube.

Contenus Activités Matériels


• Observer un cube en carton préalablement construit. - Carton
Le cube
• Développer le cube et construire les gabarits d'une - Feuille de
face. papier
• Reproduire les six faces du cube à l’aide du gabarit - Paire de ciseaux
sur une feuille. - Colle
• Décrire la figure obtenue en observant les éléments
caractéristiques : faces, arêtes, sommets, bases et
faces latérales.
• Définir ce qu’est un cube.
• Identifier les objets ayant la forme de la figure
étudiée.
• Construire le cube à l'aide de la feuille précédemment
tracée (gabarits).
• Tracer le développement d'un cube en respectant la
mesure donnée.
• Confectionner le cube ainsi tracé par pliage et
découpage.
• Appliquer la géométrie mentale :
- Présenter quelques figures du développement du
cube (les six faces sont disposées de différentes
façons).
- Trouver, parmi celles-ci, les figures qui conviennent
seulement à la confection du cube.

Evaluation : traçage et confection du cube en respectant les mesures données.

96
Géométrie

Le parallélépipède
Sous-objectif VI
L'élève doit être capable de :
 tracer le développement du parallélépipède ;
 confectionner un parallélépipède.

Contenus Activités Matériels

Le • Observer un parallélépipède en carton préalablement - Carton


parallélépipè construit. - Feuille de
de
• Développer le parallélépipède et construire les papier
gabarits des différentes faces. - Ciseaux
• Reproduire les six faces du parallélépipède à l'aide - Colle
des gabarits sur une feuille.
• Décrire la figure obtenue en observant les éléments
caractéristiques : bases ; faces latérales, arêtes,
sommets.
• Définir ce qu'est un parallélépipède.
• Identifier les objets ayant la forme de la figure
étudiée.
• Construire le parallélépipède à l'aide de la feuille
précédemment tracée (gabarits).
• Tracer le développement d'un parallélépipède en
appliquant les différentes mesures données.
• Confectionner le parallélépipède ainsi tracé par pliage
et découpage.
• Appliquer la géométrie mentale :
- présenter quelques figures du développement du
parallélépipède (les six faces sont disposées de
différentes façons) ;
- trouver, parmi celles-ci, les figures qui conviennent
seulement à la confection du parallélépipède.

Evaluation : traçage et confection du parallélépipède en respectant les mesures


données.

97
Mesures

Mesures de longueur
Sous-objectif I
L'élève doit être capable de (d') :
 mesurer des longueurs à l’aide de mesures usuelles ;
 distinguer la longueur correspondant à chaque unité de mesure ;
 utiliser convenablement les instruments de mesures.

Contenus Activités Matériels


Mesures de  Acquérir les différents termes : - Mètre
longueur a) mesures traditionnelles de longueur : - Double déci-
pas, coudée, enjambée, empan; mètre
b) unités de mesure de longueur : - Chaîne d'ar-
le mètre, les sous-multiples et les multiples. penteur
ruban, pliant).
 Etudier les différentes sortes de mètre (bois,
métallique, ruban, pliant).
 Etudier le double décimètre et la chaîne d'arpenteur.
 Mesurer la longueur de différents objets à l'aide des
mesures traditionnelles et/ou des mesures.
 Universelles (mètre, double décimètre).
 Estimer à vue d'œil la longueur de certains objets et
vérifier à l'aide d'un instrument de mesure.
 Mesurer la distance entre deux points donnés en
utilisant les instruments de mesure appropriés.
 Estimer à vue d'œil la distance et la vérifier à l'aide des
instruments de mesure dans la mesure du possible.
 Tracer des lignes ou des segments de droite dont la
mesure de longueur est donnée ou inversement,
mesurer la longueur des lignes ou des segments de
droite donnés.

Evaluation :
 traçage de segments de droite en respectant la mesure de longueur donnée ;
 mesure de longueur d'objets à l'aide d'instruments de mesure existants.

98
Mesures

La monnaie
Sous-objectif II
L'élève doit être capable de (d') :
 identifier les pièces de monnaie et les billets de banque existants ;
 convertir une somme en Francs ou en Ariary ;
 rendre la monnaie ;
 constituer à l'aide de monnaies et billets factices le prix de différentes marchandises.

Contenus Activités Matériels


La monnaie  Acquérir les différents termes : - Pièces de
monnaie
- monnaie, pièces de monnaies - Billets de
- billets de banque banque
- Monnaies et
- francs
billets factices
 Etudier et analyser le troc et l'origine de la monnaie. - Différents
objets servant de
 Observer et décrire chaque pièce de monnaie. marchandises
 Citer des marchandises dont le prix correspond à la dans les jeux de
valeur de chaque pièce de monnaie. simulation.

 Observer et décrire chaque billet de banque : 500 F,


1 000 F, 2 500 F, 5 000 F, 10 000 F, 25 000 F.
 Citer des marchandises dont le prix correspond à la
valeur de chaque billet de banque.
 Echanger un billet de banque contre des pièces de
monnaie et inversement.
 Convertir l'Ariary en Francs et inversement.
 Rendre la monnaie en jouant aux marchands et clients.
 Constituer à l'aide de monnaies et billets factices le
prix de différentes marchandises.

Evaluation
 Transformation , en Ariary, d'une somme en Francs et inversement ;
 Résolution de problèmes relatifs aux échanges (rendre la monnaie).

99
Mesures

Mesure de masse
Sous-objectif III
L'élève doit être capable de (d') :
 distinguer les différentes sortes de balances et de poids ;
 peser des objets et déterminer leur masse ;
 estimer la masse des objets en les soupesant ;
 appliquer les quatre opérations pour résoudre des problèmes.

Contenus Activités Matériels


Mesure de • Acquérir les différents termes : - Différents objets
masse - peser et soupeser à peser
- balance et bascule
- poids et masse - Balance

• Unité de mesure de masse, multiples et sous - Série de poids


multiples.

• Etudier les différentes sortes de balances et leur


utilisation (balance Roberval, balance romaine...)

• Observer et décrire les différents poids usuels (poids en


fonte et en laiton) et leur utilisation.

• Etudier les unités de mesure de masse :


- le gramme
- les sous-multiples du gramme : dg, cg, mg
- les multiples du gramme : dag, hg, kg.

• Peser différents objets sur la balance.

• Lire et totaliser les poids utilisés pour déterminer la


masse des objets pesés.

• Estimer la masse des objets en les soupesant puis


vérifier la masse exacte en utilisant la balance.

• Appliquer les quatre opérations pour résoudre des


problèmes relatifs à la masse.

Evaluation

Résolution de problèmes simples relatifs à la mesure de masse.

100
Mesures

Mesure de capacité
Sous-objectif IV
L'élève doit être capable de (d') :
 distinguer les différentes sortes de litre ;
 mesurer la capacité ou la contenance des récipients pa rapport au litre ou au demi-
litre ;
 appliquer les quatre opérations pour résoudre des problèmes.

Contenus Activités Matériels


Mesure • Acquérir les différents termes : - Différents types
de - mesurer la capacité, la contenance, de litre
capacité - récipients : gobelet, cruche, barrique. - Des récipients
existants
• Observer et décrire les différents récipients usuels - De l’eau
(différentes bouteilles, Dame-Jeanne, bidon, barrique...)

• Etudier les différentes sortes de litres (bouteille, laiton,


fer blanc, bois...)

• Mesurer la capacité de certains récipients (seau, cruche,


cuvette...) en utilisant le litre comme unité de mesure de
capacité.

• Etudier les unités de mesure de capacité :


- le litre
- les sous-multiples du litre : dl, cl et ml
- les multiples du litre : dal et hl.

• Remplir différents récipients (bidon, marmite, assiette...)


et mesurer leur contenance par l'usage du litre ou du
demi-litre.

• Estimer à vue d'œil la capacité du liquide contenu dans


des récipients puis vérifier la capacité exacte en utilisant
le litre.

• Appliquer les quatre opérations pour résoudre des


problèmes relatifs à la mesure de capacité.

Evaluation :
Résolution de problèmes simples relatifs à la mesure de capacité.

101
Mesures

Mesure de temps
Sous-objectif V
L'élève doit être capable de (d') :
 lire l'heure sur une horloge et sur une montre électronique ;
 utiliser convenablement le calendrier ;
 calculer l’âge, l'écart d'âges.

Contenus Activités Matériels


Mesure de  Acquérir les différents termes : • Emploi du temps
temps
- jour, semaine, mois et année ; de classe
- montre et horloge. • Calendrier
 Lire l'emploi du temps de la classe • Horloge
 Etablir l'emploi du temps des activités de la journée de • Montre
chacun. électronique
 Lire sur le cadran d'une montre.
 Construire une horloge en carton.
 Etudier les unités de mesure de temps : heure, minute,
seconde.
 Lire l'heure sur l'horloge et sur la montre électronique.
 Observer et décrire le calendrier.
 Lire le calendrier et établir les relations entre : jour,
semaine, mois et année.
 Répérer sur le calendrier :
- une date de naissance
- les dates mémorables (fête de l'indépendance, Noël,
Pâques, ... )
 Calculer l'âge d'un individu connaissant sa date de
naissance.
 Calculer l'écart d'âges de deux individus.

Evaluation
Résolution de problèmes simples relatifs à la mesure de temps.

102
Mesures

Mesure de surface
Sous-objectif VI
L'élève doit être capable de (d') :
 calculer la surface du rectangle, du carré, du triangle rectangle ;
 calculer les différentes surfaces du cube et celles du parallélépipède.

Contenus Activités Matériels


Mesure de  Montrer à l'aide d'une ardoise, d'une table..., • Feuille de
surface la notion de surface. papier
 Mettre en évidence la différence entre surface • Equerre
et périmètre. • Double-déci
 Tracer sur une feuille de papier un rectangle dont mètre
les mesures de la longueur L et de la largeur sont
données. • Crayon de
 Tracer des lignes équidistantes de 1cm dans le couleur
sens de la longueur puis dans celui de la largeur
(quadrillage).
 Colorier un petit carré de 1cm de côté et
démontrer que ce carré a une surface de l cm2.
 Compter le nombre de carrés contenus dans le
rectangle et donner la surface en cm2.
 Compter le nombre de carrés dans le sens de
la longueur, ainsi que le nombre de carrés dans le
sens de la largeur du rectangle.
 Déduire que la surface du rectangle est le produit
de la longueur par la largeur : S = L x 1.
 Utiliser le même procédé pour démontrer la
surface du carré et celle du triangle rectangle.
 Développer un cube et compter le nombre de faces
 Montrer sur le développement :
- la surface de base,
- la surface latérale,
- la surface totale.
 Calculer à l'aide de la formule précédemment acquise
(surface du carré) les différentes surfaces sus-citées.
 Utiliser le même procédé pour calculer les
différentes surfaces du parallélépipède en utilisant la
formule de la surface du rectangle.

Evaluation
Résolution de problèmes simples relatifs au calcul de surface.

103
104
Hira, Dihy, Mozika

105
Hira, Dihy, Mozika
Tanjon'ny taranja
Ny fampianarana ny Hira, Dihy, Mozika dia mitaiza ny mpianatra ho afaka :
 mamoha ny aingam-panahy ara-java-kanto ;
 mampirindra ny anjara asan'ny vavahadin-tsaina sy ny hetsika ;
 mitaiza ny fifantohan-tsaina sy ny fitadidiana ;
 manaja sy mikolo ireo vakoka nentim-paharazana mba hananany toe-tsaina
mivelatra amin'ny tontolo iainany ;
 mampirindra ny hira sy ny ngadona ary ny mozika ;
 mandrindra ny fihetsiky ny vatana, ny rantsam-batana araka ny feon-kira sy
mozika eo am-pandihizana ;
 mikolo sy manabe ny saina amam-panahy hankamamy ny zava-kanto.

Izay andrasana amin'ny mpianatra nahavita ny


Ambaratonga voalohany
Amin'ny fiafaran'ny Ambaratonga Voalohany, ny mpianatra dia afaka :
 mandrindra mora foana ny fihetsika rehetra miaraka amin'ny ngadon'ny hira
sy ny feon-javamaneno ;
 mahafehy tsara ny feon-kira nianarana ;
 manao fihetsika mifanaraka amin'ny ngadon'ny hira sy ny mozika rehefa
mandihy.

Tanjon'ny kilasy faha-9


Amin' ny fiafaran'ny kilasy faha-9, ny mpianatra dia :
 mahafantatra ny fampiasana ny feo sy ny mari-peo ary ny mari-piatoana ;
 mahay hira mifanenjikenjika ary mahafolaka tsara ny sofina sy ny feo
amin'ny fahaizana hira maromaro ;
 mahay milalao fitaovana (korintsana, ambio...) ;
 mahatarika ny namana ho tia zava-kanto ;
 mampihatra ny zony amin'ny fampivelarana ny talenta voajanahary eo
amin'ny fahaizana zava-kanto.

Torolalana
Mitaky ezaka, fahalalana ampy, finiavana avy amin'ny mpampianatra ity taranja ity
 Azo atao tsara ny misafidy hira na dihy fanao ao amin'ny faritra misy ny
mpianatra saingy hajaina hatrany ireo fonja-kevitra mibaiko ny fandaharam-
pianarana.
 Momba ny mozika indray dia misy ireo fitaovana tsotra azo anamarihana ny
ngadona, ohatra : ny tehaka.
Marina fa mivondrona isaky ny zana-taranja ireo ventim-pahalalana tokony ho hay.
Mazava ho azy anefa fa ho tofoka sy leo ny mpianatra raha ampiànarina mifanesy ireo
vontoatin-desona isaky ny zana-taranja.
Noho izany dia :
 ampifandimbiasana ireo zana-taranja ;
 anjaran'ny mpampianatra ny mifantina, mandritry ny fotoana itrandrahana ny
zana- taranja, na ireo lohatenin-desona mifanaraka amin'ny vanim-potoana na
lohahevitra ianarana ;
 hotsinjaraina mandritry ny taom-pianarana ireo zana-taranja sy ny lohatenin-
desona mba tsy ho lasa dridran-gilo ny fanatanterahana azy ireny.

Lanjan'ora :
20 mn isan-kerinandro

106
Hira, Dihy, Mozika

Ny hira
Tanjona manokana
Mpianatra :
 mahay ny hiram-pirenena sy ireo hira hafa ampianarina azy ;
 afaka manatanteraka izany samirery na miaraka ;
 manaja ny hiram-pirenena sy ny fanevam-pirenena.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny hiram-pirenena  Tarihina ny mpianatra hianatra Ireo karazan-kira
sy hihira ireo karazan-kira
Ny hiran-tsekoly
voasoratra ao amin'ny
Ny hira fitiavana vontoatiny.
tanindrazana
Ny hira vakodrazana  Anjaran'ny mpampianatra no
mitady hira mifanandrify
amin'ireo voalaza ireo.

Tombana
Asaina mihira ny mpianatra. Azo atao no mitsinjara azy ireo ho andiany.

Ny mozika
Tanjona manokana : mpianatra mahafantatra sy mahavaka ary afaka mampiasa ireo feo
valo ao anatin'ny rijam-peo iray.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny feo : do, re, mi, fa, sol, la  Tarihina ny mpianatra  Faritra eny amin'ny
si, do hamantatra sy hihira ireo feo solaitrabe
voalaza ireo.
Ny faritra  Tarihina hanoritra faritra ary  Faritra anaty kahie
hanoratra ireo karazam-peo  Feo rehetra
ao anatin'ny faritra.

Tombana
Asaina manao faritra ny mpianatra ary apetraka amin'izany faritra izany ireo
karazam-peo nianarana.

107
Hira, Dihy, Mozika

Ny dihy
Tanjona manokana
Mpianatra :
 mahafantatra sy mahavaka ireo karazan-dihy nentim-paharazana mahazatra eo an-
toerana ;
 afaka mampihatra azy ireny amim-pomba kanto sy mirindra araky ny hira.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny dihy soroka  Tarihina ny mpianatra hitanisa
Ny velatanana ireo karazana dihy hainy.
Ny tsipy sandry  Tarihina izy ireo hilaza izay
Ny salegy mahay mandihy.
Ny afindrafindrao  Asaina mandihy ny
Ny soamiditra mpianatra.
Ny...

Tombana
 Asaina mizara tarika 4 na 5 ny mpianatra ;
 Asaina manao ny dihy izay nianarana ary hojerena amin'izany izay tarika tena
mahatanteraka ny dihy.

Ny zavamaneno
Tanjona manokana : mpianatra mahafantatra sy afaka mampiasa ireo karazan-java-
maneno nentim-paharazana misy eo an-toerana sy ny manodidina.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny sodina Miainga amin'ny fitanisana ireo  Ny sodina
Ny valiha zavamaneno misy.  Ny valiha
Ny ambio  Asaina mitendry izay mahay mitendry  Ny ambio
Ny korintsana  Asaina mitsoka izay mahay mitsoka  Ny korintsana
Ny amponga  Anjaran'ny mpampianatra ny mitarika  Ny amponga
Ny... ny mpianatra rehetra mba hitendry na  Ny ...
hitsoka.

Tombana :
Asaina mifandimby mitendry zavamaneno izay hainy sy tiany ny mpianatra.

108
Hira, Dihy, Mozika

Ny ngadona
Tanjona manokana : mpianatra afaka mampifandrindra ny hira sy ny fihetsika
amim-pomba kanto.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Fifampirindrana ny hetsika eo  Tarihina ny mpianatra hahay Sehatra hanaovana dihy
amin'ny tena sy ny hira atao. mampirindra ny fihetsika sy fihetsika ary hira.
amin’ny hira mifanentana
amin'izany.
 Tarihina hatrany hahay
mampiaraka ny ngadona sy
ny fihetsika.

Tombana
Asaina mampirindra ny fihetsika amin'ny hira mifanentana amin'izany ny mpianatra.

Ny famoronan-kira
Tanjona manokana : mpianatra mahay mamoron-kira tsotra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Famoronan-kira tsotra sady  Tarihina ny mpianatra  Faritra
fohy. amin'ny fampiasana ny feo  Feo valo
valo : do, re, mi, fa, sol, la, si,
do.
 Tarihina hamoron-kira ny
mpianatra amin’ny
fampiasana ny feo valo : do,
re, mi, fa sol, la, si, do.

Tombana
Asaina mihira izay hira noforoniny ny mpianatra tsirairay, na isan-tarika.

109
110
Sary

Sary

111
Sary

Tanjon’ny taranja
Ny fampianarana ny sary dia mitaiza ny mpianatra ho afaka :
 mampitombo ny fitadidiana amin’ny alalan’ny fandraketana an-kandrina mialoha
ny zavatra atao sary ;
 maneho an-tsary ny zavatra neritreretina ;
 mamoaka ny bika ary manaja ny fìfandraisan’ny haben-javatra eo amin’ny
sary atao ;
 mikolo ny fahaizana mampiasa loko eo amin’ny fampihaingoana sy
fandravahana.

Tanjon’ny kilasy faha-9


Amin’ny fìafaran’ny kilasy faha-9, ny mpianatra dia :
 afaka maneho an-tsary ny zavatra hita maso ;
 afaka manoritra sary an’eritreritra ny zavatra vita sary teo aloha ;
 afaka mandravaka ny lesona rehetra amin’ny alalan’ny sary mifandraika
amin’ny lohateny sy ny vontoatiny ;
 mahay mampihaingo ny kahie sy ny lakilasy amin’ny sary ;
 afaka manoritra sary ara-drafitra sy firizy ;
 afaka mandoko sary efa nosoritana ;
 afaka mitia manoritra sy mandoko sary ;
 mampihatra ny zony amin’ny fampivelarana ny talenta voajanahary eo
amin’ny fahaizana sary.

Torolalana
Afantoka tsara ao an-tsain’ny mpianatra fa zavakanto no ataony eo am-panaovana sary:
 entanina miandalana izy ho tia manao sary ;
 arahi-maso hatrany ny asany mba hanitsiana azy ireo indrindra, ireo tsapa fa
osaosa eo am-panatontosana ny sary izay ataony.
Misy vitsivitsy ireo sokajin-tsary fanao araka ny voarakitr’ity fandaharam- pianarana
ity.
Isam-bolana dia tokony hakàna daholo ireo lohatenin-desona voalaza isaka ny sokajin-
tsary mba tsy ho sary alain-tahaka fotsiny na firizy na sary an’eritreritra hatrany no
ampanaovina ny mpianatra.

Lanjan’ora

20 mn isan-kerinandro

112
Sary

Ny fitaovana sy ny fomba entina


manao sary
Tanjona manokana : mpianatra afaka mitanisa ny fitaovana sy ny fomba entina
manatontosa sary.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ireo fitaovana ilaina sy  Mampiseho karazan-tsary. - karazan-tsary : mi-
fomba amam-pihetsika loko na tsia
rehefa hanao sary  Misarika ny sain’ny mpianatra
hankafy ny bika, ny loko eo - sary vita tanana
amin’ireo sary jerena.

 Mitanisa ny fihetseham-po sy - sary nalain- tahaka


ny fahafinaretana azo avy tamin’ny fitaovana
amin’ny famokarana sary sy ny - sarina olona, biby na
fijerena azy ny mpianatra. zavamaniry

Tombana : manao izay sary tiany ny mpianatra tsirairay ary milaza ny antony
anaovany ilay sary.

Ny sary alain-tahaka
Tanjona manokana : mpianatra afaka mamerina sarin-javatra alain-tahaka araka ny
fahitany azy.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Sary alain-tahaka  Manoritra sarin-javatra no- - pensilihazo
jereny : anana na/karaoty
na/ovy na/ravina...

 fitaovana ao an-tsekoly :  Mandoko ny sary nataony ny - gaoma


latabatra, solaitrabe, seza, sns mpianatra. - pensilihazo miloko
 zavatra hita maso eo amin’ny
tontolo manodidina : ravina, - zavatra alain-tahaka
voankazo, voninkazo, karaoty
sns

Tombana : manao sary araka ny fahitany azy ny mpianatra.

113
Sary

Ny sary an’eritreritra
Tanjona manokana : mpianatra afaka mamerina ny endrin-javatra an’eritreritra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana

Sary an’eritreritra  Manao sary an’eritreritra ny - pensilihazo tsotra sy


mpianatra. miloko
Anjaran’ny mpampianatra ny
mitarika ny sain’ny mpianatra - gaoma.
amin’izany.

Tombana : manao sary an’eritreritra.

Ny sary mifandray amin’ny lesona


Tanjona manokana : mpianatra afaka mandravaka ny lesona amin’ny alalan’ny sary
mifandraika amin’ny lohateny sy ny vontoatiny.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana

Sary amin’ireto lesona  Manoritra sary mifandraika  Izay zavatra


ireto : amin’izay lesona atao araka ny mifanaraka amin’ny
- fahalalana tsototra toromariky ny mpampianatra. lesona atao.
- jeografia
- jeometria
- hira
-…

Tombana
Apetraka ho anjaran’ny mpampianatra ny maminavina izay mety ho tombana hataony
satria maro ireo lesona azo anaovana sary.

114
Sary

Ny sary malalaka araka ny safidy


Tanjona manokana : mpianatra mahavita sary araka ny safidin’ny tsirairay.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana

Sary araka ny safidin’ny  Misafidy sy manoritra ny sary  pensilihazo tsotra sy


mpianatra tsirairay. izay tiany hatao ny mpianatra. miloko
 gaoma
 fitsipika

Tombana
Miseho ny maha-izy azy ny mpianatra tsirairay araka ny sary ataony.

Ny sary firizy
Tanjona manokana : mpianatra afaka mampiady karazan-doko eo amin’ny fanao-
vana firizy.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Asaina manao tsipika  Ireo fitaovana ilaina
Firizy miendrika sary firizy ny amin’ny fanaovan-
- ao anaty kahie mpianatra. tsary.
- amin’ny taratasy  Asaina mandoko izany asa
- amin’ny rindrin’ny lakilasy izany izy.

Tombana: asaina mandravaka firizy ny kahie amin’ny faran’ny lesona natao sy ny


peta-drindrina ny mpianatra.

115
Sary

Ny sary mandravaka tononkalo na ny lahatsoratra


(miompana amin’ny lahatsoratra)
Tanjona manokana : mpianatra mahaforona sary mifanaraka amin’ny lohahevitry
ny tononkalo na ny lahatsoratra omena azy.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Manao sary manaraka ny asa  Lahatsoratra na
Sary mifandraika voalaza ao amin’ny asa soratra. tononkalo
amin’ny lohahevitra omena Ohatra fihetsika ataon’ny saka  Ireo fitaovana ilaina
sy ny voalavo ao amin’ny amin’ny fanaovan-
tononkalo “ ny saka sy ny tsary
voalavo”.

Tombana
Voaravaka sary araka ny vontoatiny ny kahie tsianjery.

Ny fomba fandokoana, fampifandraisana sary sy loko


Tanjona manokana : mpianatra mahafolaka ny fomba fandokoana sary sy ny
fampifandraisana ny loko sy ny sary.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Fomba fandokoana  Mandoko manaraka zotra iray  Ireo fitaovana ilaina
ny mpianatra. amin’ny fandokoana
Ohatra : miaraka midina sary
 Fampifandraisana ny hatrany, na miankavia
loko sy ny sary miankavanana
 Mandoko ny ao anaty faritra.

Tombana
Mirindra ny loko ampiasaina amin’ny sary.

116
Sary

Ny karazana asa sary


anjona manokana : mpianatra mahafehy ny karazana asa sary

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Ireo karazana sary fahita ao  Tarihina ny mpianatra hanao  Karazan-tsary maro
an-dakilasy, any an- trano sary tsapany fa mahafínaritra no mety ho fitaovana
sy eo amin’ny tontolo azy. iaingana.
iainan’ny mpianatra.
 Asaina lokoina izany sary
izany.

Tombana
Mpianatra mahay manao sary am-pahalalahana.

117
118
Sary

Fanabeazana ny
hetsika aman-tsapa

119
Fanabeazana ny hetsika aman-tsapa
Tanjon’ny taranja
Ny fanabeazana ny hetsika amam-tsapa sy ny sahanasa manodidina ny sekoly dia
manabe sy manazatra ny mpianatra mba :
 hahay mampiasa amin’ny fomba mirindra ireo vavahadin-tsaina ka hahafahany
ireo manatanteraka mora foana ny hetsika sy asa madinika mahasoa mba ho
fahafinaretam-piainany ;
 ho afaka mifehy ny hetsika aman-tsapa amin’ny fahaizana manatontosa asa iray ;
 hahafahany mampivelatra miandalana ireo vavahadin-tsaina avy amin’ny
alalan’ny fanitsiana ny fihetsehana diso ;
 hahatsapany fa mifandray sy mifampiankina ny fihetsika sy ny saina ;
 hampiroborobo ao amin’ny toe-tsaina tia mamorona sy mikaroka ny zava-tsoa eo
amin’ny tontolo iainany.

Tanjon’ny kilasy faha-9


Amin’ny fiafaran’ny kilasy faha-9, ny mpianatra dia :
 afaka manatanteraka ireo fihetsika ilaina eo amin’ny asa tànana vitsivitsy ;
 afaka manatanteraka ireo fihetsika ilaina amin’ny fambolena ;
 afaka mikarakara sy mandroso sakafo ara-pahasalamana sahaza ny tena ;
 mampihatra ny zony amin’ny fampivelarana ny talenta voajanahary eo amin’ny
fanamboarana, famoronana, fikarohana.

Torolalana
Mitaky ezaka, fahalalana ampy, finiavana avy amin’ny mpampianatra ity taranja ity.
Ny fanabeazana ny hetsika aman-tsapa dia taranja lehibe iray eo amin’ny
fampirindrana ny vavahadin-tsainan’ny tsirairay.
Noho izany, mitaky fifandraisana sy fiaraha-miasa amin’ny tekinisiana manodidina
mifandraika amin’ity taranja ity.
Mba anatontosana ny taranja, mila fitaovana mifanaraka amin’izay takian’ny
vontoatin’asa tiana ho vita.

Lanjan’ora
Ora 1 isan-kerinandro

120
Fanabeazana ny hetsika aman-tsapa

Ny asa tanana
Fanamboarana sary hosodoko

Tanjona manokana : mpianatra mahafehy ny fomba fampiasana ny akora misy eo


an-toerana hanamboarana sary hosodoko.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Fanaovana sary hosodoko  Manazava ny fanoritana ny sary - Loko rano
amin’ny pensilihazo. - Borosy kely
 Mampiasa ary manamboatra - Pensilihazo
lokorano. - Takelaka taratasy
 Mandoko ilay sary voasoritra.
 Mitandrina tsara mba tsy
hihoatra ny faritra misy.

Tombana :
 fifaninanana ataon’ny mpianatra ;
 fantenana izay sary tsara indrindra hoentina handravaka ny rindrina ao an-
dakilasy.

Fanamboarana fikopaka

Tanjona manokana : mpianatra afaka manamboatra fikopaka.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Fanamboarana fikopaka  Mamalona na mamoritra mifa- - Taratasy henjaken-
nindry manomboka amin’ny jana 60 x 30 sm
ambany iray ny taratasy, toy ny
angorodao raha amalona azy.
 Mamoritra roa mitovy eo
- Hazo fisaka kely
afovoany ary fatorana eo
amin’ny mampisasaka azy.
 Manisy dity ny lelany roa - Dity
mifanatona mba hifampipetaka
 Manisy dity sy mametaka aty - Kofehy
amin’ny lelany roa aty ivelany
ireo hazo fisaka roa.
 Manodina ireo hazofísaka hifa-
nantona rehefa hampiasa azy.

121
Fanabeazana ny hetsika aman-tsapa

Tombana :
 fifaninanana ,
 fifantenana izay tsara,
 mamerina ireo tetika nentina nanatanterahana ny fanamboarana fikopaka.

Fandaharana vihin-javatra an-tsary

Tanjona manokana : mpianatra afaka mampiasa ny rantsan-tanana sy ny fijery


amin’ny fandaharana vihin-javatra an-tsary.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


• Fifantenana vihin- javatra  Manoritra sary izay tiana eo Voan-javatra na vihy
amin’ny ravin-taratasy, atao maina isan-karazany,
sy fandaharana azy an lehibebe ny sary. dity, ravin- taratasy,
tsary  Mandray ny vihy anankiray. pensilihazo
 Manisy dity ny ilany.
 Mametaka manaraka ny
tsipika amin’ny sary, toy
izany hatrany.
 Mameno vihy isan-karazany
araka izay itiavanao azy.

Tombana :
 fifaninanana ,
 fifantenana izay tsara.

Ny fandrariana

Tanjona manokana : mpianatra mahafehy ny fomba fampiasana ny akora misy


hanamboarana rary.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Fianarana rary voatokana  Ny mpianatra izay efa mahay - Zozoro, hety, taratasy
mandrary no mampita ny haitao. henjana sy miloko
 Mitady olona mahay mandrary ny - Ravin’akondro
mpampianatra mba hampianatra - Ravinala
azy sy ny mpianatra. - Satrana

Tombana :
 fifaninanana ,
 fifantenana izay tsara

122
Fanabeazana ny hetsika aman-tsapa
Ny fandrariana rary voa roa
Tanjona manokana : mpianatra mahay mandrary rary voa roa.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Fianarana rary voa roa  Mianatra karazan-drary, rary voa- Zozoro, hety
roa - Ravin’akondro
- Ravinala
-Taratasy henjana
miloko.
Tombana :
 fifaninanana ,
 fifantenana izay asa vita tsara

Ny fanamboarana sahondran-tsatroka
Tanjona manokana : mpianatra afaka manamboatra sahondran-tsatroka.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Fanamboarana sa-  Mandray baoritra boribory mitovy habe - Rofia
hondran- (2 isaky ny mpianatra).
Tsatroka  Mandoaka azy eo afovoany.
 Manamboatra ny baoritra 2, ambony sy - Taretra
ambany. - Ira samy hafa loko
 Mampiditra ny kofehy, ira na rofia, na
taretra amin’ny fanjaibe. - Fanjaitra
 Manomboka mampiditra ao amin’ny
lavaka ny fanjaitra misy kofehy. - Baoritra
 Mamerimberina matetika.
- Hety
 Manety ny kofehy eo anelanelan’ny
baoritra 2.
- Ira
 Mamatotra ny kofehy ao afovoan’ ny
baoritra 2.
 Manala ny baoritra rehefa voafatotra
mafy ny kofehy.
 Manaparitaka ny kofehy voafatotra, vita
ny sahondran-tsatroka.
 Mamatotra amin’ny satroka, amin’ny
akanjo ho haingo.

Tombana :
 fifaninanana ,
 fifantenana izay asa vita,
 mamerina an’io ventin’asa io.

123
Fanabeazana ny hetsika aman-tsapa

Ny fianarana zaitra tsotra sy ny petakofehy


Tanjona manokana : mpianatra afaka manatanteraka asa tanana toy ny zaitra tsotra
sy ny petakofehy.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Zaitra tsotra zojotra,  Mianatra manao zaitra tsotra : -Tapa-damba
tsetseky (mahalana kokoa zojotra tsetseky amin’ny
noho ny zojotra), peta kofehy miloko samy hafa.
kofehy  Mianatra manao petakofehy - Kofehy samy hafa
(point de chaînette). loko
 Mianatra manao petakofehy - Hety
(point de bourdon). - Fanjaitra
- Fanosehana

Tombana :
 fifaninanana ,
 fifantenana ny asa tsara.

Ny fanjairana ny rovitra, ny fanaovana lava-bokotra


Tanjona manokana : mpianatra mahafehy ny asa madinika toy ny fanjairana ny
rovitra, ny fanaovana lava-bokotra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Zaitra tsotra (fanjairana ny  Mizatra mijery ny fitafîany ny - Kofehy
rovitra, fanaovana lava- mpianatra ary hanjaitra ny rovitra
bokotra) raha misy.
 Mianatra manao lava-bokotra. - Hety
- Fanjaitra
- Fanosehana

Tombana
 fifaninanana ,
 fifantenana ny asa vita tsara.

124
Fanabeazana ny hetsika aman-tsapa

Ny fanaovana randrana

Tanjona manokana : mpianatra mahafehy ny fanaovana randrana.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Randrana  Mianatra randrana tsotra. - Rofia
 Mianatra ny randrana hafa, - Taretra
Ohatra : randran-telo, - Satrana
randran’ efatra, randram-balo - Kofehy
- Ira
- Pakà
- Hafotra

Tombana :
 fifaninanana ,
 fanatevenana ny asa vita.

Ny fambolena

Ny fikarakarana ny tany

Tanjona manokana : mpianatra mahafehy ny fomba fikarakarana ny tany.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny fiasana ny tany  Miasa ny tany (boraborahina - Angady
ny tany) :
- manaparitaka amin’ny tany ny - Zezika
zezika na eo am-piasana no
anelezana azy tsikelikely
- mandamina ny tany
- mandraraka zezi-tany (tany - Sobika
masaka)

125
Fanabeazana ny hetsika aman-tsapa

Tombana :
 fifaninanana ,
 fijerena izay asa tany vita tsara.

Ny famafazana

Tanjona manokana : mpianatra mahafehy ny fomba sy fihetsika famafazana.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny famafazana voa  Mandamina ny tany : - Sobika
(karaoty, voan’anana…) - mandraraka zezi-tany - Bozaka
- mamafy voan’anana, atsipy - Voan’anana
mahalana amin’ny tanana
- mandrakotra bozaka
manifínify
- manondraka

Tombana : jerena ny fahaizana mikarakara ny tany sy ny famafazana voan’anana.

Ny fanaraha-maso ny zavamaniry

Tanjona manokana : mpianatra afaka manara-maso ny zavamaniry.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny fanaraha-maso ny  Miaro ny zavamaniry rehefa avy - Poti-jezika
zavamaniry nafindra :
- manisy alokaloka isam- - Ampanga
pototra ;
- manondraka azy maraina na
- hariva ;
- manala ny alokaloka rehefa
hita fa matanjaka tsara.
 mandraraka poti-jezika mba
hiarovana ny hamandoan’ny
tany.

Tombana : fijerena ny fahaizana mametraka alokaloka sy mandraraka poti-jezika.

126
Fanabeazana ny hetsika aman-tsapa
Ny fomba fanondrahana
Tanjona manokana : mpianatra mahafehy ny fomba fanondrahana manokana.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny fanondrahana  Isa-maraina na isan-kariva no
fotoana tsara anondrahana : - Siny fanondrahana
- mifady ny manondraka andro - Siny voatavo
mahamay ; - Lananana
- miezaka mba tsy agorodana fa
alefa tsikelikely ny fanondrahana
(mitsika tsara ao anaty tany ny
rano) ;
- manondraka amin’ny fanondra-
hana misy makarakara.

Tombana : jerena ny fahaiza-manondraka.

Ny fomba fiavana

Tanjona manokana : mpianatra mahafehy ny fiavana.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny fiavàna  Mamantatra ny ahidratsy ny - Hazokely
mpianatra : - Angadikely
- manaisotra ny ahidratsy
manelingelina ny fanirin’ny
voly ;
- manongotra ny ahidratsy
amin’ny tanana na mampisa
angadikely na hazo maranitra
mba isavana ;
- mitandrina mba tsy hiongotra
ny zanak’anana ;
- miezaka manongotra
hatramin’ny fakany ny ahidratsy.

Tombana : jerena ny fahaizana mitily sy manongotra ahidratsy.

127
Fanabeazana ny hetsika aman-tsapa
Ny fomba famindrana
Tanjona manokana : mpianatra mahafehy ny fomba famindrana.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny famindrana  Mamindra zanak’anana :
zanak’anana - manomana ny toerana vaovao ; - Hazo noranitina
- manao lavaka mielanelana anaovana
20 sm ; lavaka
- manongotra zanak’anana - Angady kely
moramora amin’ny angadikely ; - Siny fanondrahana
- mandatsaka iray isan-davaka, - Zanak’anana
jerena tsara izay matanjaka ;
- manindry azy tsara mba
hifikitra ny fakany ;
- manisy alokaloka ;
- manondraka milamina.

Tombana : jerena ny fahaizana mamindra zanak’anana.

Ny fambolena voninkazo

Tanjona manokana : Mpianatra mahafehy ny fomba fambolena voninkazo.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny fambolena voninkazo  Mitovy amin’ny famindrana - Hazo maranitra na
zanak’anana raha zana- angady kely
boninkazo no afindra - Alokaloka
- Siny
fanondrahana

Tombana : jerena ny fahaizana mamboly voninkazo.

128
Fanabeazana ny hetsika aman-tsapa

Ny fikarakarana sakafo
Ny fandrahoan-tsakafo tsotsotra ara-pahasalamana

Tanjona manokana : mpianatra mahafehy ny fandrahoan-tsakafo tsotsotra ara-


pahasalamana.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Sakafo mahavelona, vary  Mikarakara sakafo ara-
amin’anana pahasalamana : - Vary 1 kapoaka
- mitetika hena, anana - Feloky, traka, anana
- mitanika ny hena - Sira
- mandrotsaka ny vary rehefa ho - Tongolo
masaka ny hena - Hena voatetika
- mampifangaro tsara ny vary sy - Patsa
ny hena ary ny anana
 Mandroso ny sakafo rehefa
masaka tsara.

Tombana : fitanisana ny fikarakarana ny vary amin’anana.

Ny fanamboarana ranom-boankazo

Tanjona manokana : mpianatra mahafehy ny fanamboarana ranom-boankazo (voasary).

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Fanamboarana ranom-  Manasa voasary - Voasary
boankazo - potsirina mba halemilemy - Siramamy
- maka baolina - Rano avy
nampangotrahina
- mandray voasary - Sotro
- potsirina amin’izay mba - Baolina
hahazoana ny ranony
- manala ny voany - Antsy

129
Fanabeazana ny hetsika aman-tsapa

- maka rano matavy (avy


nampangotrahina ka efa
mangatsiaka)
- afangaro ny ranom-boasary sy
ny rano matavy ary asiana
siramamy
- aroso hosotroina rehefa vita
izany

Tombana : jerena ny fahaizana manao ranom-boankazo.

Ny fanendasana atody

Tanjona manokana : mpianatra mahafehy ny fanendasana atody.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Fanendasana atody.  Manendy atody :
- maka atody telo
- mamaky atody ao anaty
tsatokaty
- manisy sira sahaza azy - Atody (3)
- mikapoka mba hifangaro tsara - Sira
- mametraka ny vilany na - Menaka
lapoaly eo ambony afo - Lapoaly
- mandraraka menaka in-efatry - Sotro
ny sotro
- mandraraka ny atody
voakapoka
- manendy, atao mendimendy
ny lafiny roa
- rehefa masaka dia aroso

Tombana : jerena ny fahaizana manendy atody.

130
Tantara

131
Tantara
Tanjon’ny taranja Tantara
Ny fampianarana ny taranja Tantara dia sehatra iray amolavolana ny mpianatra ho
afaka :
 mifehy ny lasa ho fitaovana hahazoana manatsara ny ankehitriny ary miatrika ny
ho avy ;
 mifototra amina saina tia karokaroka, tia mampitaha sy manadihady mandrakariva
ny marina eo amin’ny lafin’ny tantara ;
 mankamamy ny maha-izy ny tenany, ny fireneny mba hahazoana mitia sy
misokatra amin’ny hafa.

Tanjon’ny taranja Tantara ao amin’ny fanabeazana fototra


Ny mpianatra mahavita ny fianarana ao amin’ny fanabeazana fototra (na ambaratonga
voalohany ) dia afaka :
 manavaka ny tantara : mamaritra ny heviny, manoritsoritra ny ilàna azy ary
mamantatra ny zava-kendreny ;
 mamaritra ireo vanim-potoana nifandimby teto amin’ny tany sy ny firenena
hatramin’ny fahagola ka mandraka ankehitriny ;
 mamantatra ny maha-iray ny endrim-piarahamonina malagasy iray izay samy hafa
fiseho araka ny faritra nandritra ny vanim-potoana hatramin’izay fahagola ka
hatreo amin’ny fanjakan’andriana ;
 mamaritra ny endrim-piarahamonina malagasy mivoatra kokoa ho amin’ny
fahasamihafana hatrany, hatramin’ny vanim-potoana nidiran’ny vahiny
mandrak’ankehitriny.

Tanjon’ny kilasy faha-9


Ny mpianatra mahavita ny kilasy faha-9 dia afaka :
 mahatsapa ny faharetana sy ny fifandimbiasan’ny zava-miseho ;
 manavaka ny ankehitriny, ny lasa sy ny ho avy ;
 mahafantatra ny tantaran’ny sekoly sy ireo trano misongadina ao an-tanàna sy eto
amin’ny firenena ;
 mandrafitra kisary maneho vanim-potoana sy mandinika lahatsoratra fohy
mikasika ny tantaran’ny manodidina akaiky.

Torolalana
 Tokony hifanaraka sy hifandanja amin’ny taona ary amin’ny fivelaran-tsain’ny
mpianatra ireo sahanasa hotanterahiny.
 Ezahina araka izay ny hampifandrindra ireo sahanasa, amin’ny zava-misy
(tontolo, sehatra, faritra…). Avy amin’ny alalan’ny fananganana vaomiera ao an-
dakilasy no ahazoana mampiasa ny mpianatra hitrandraka mivantana ireo lesona.
Izany dia avy amin’ny alalan’ny fanadihadiana, fitsidihana, sns. Ny mpampianatra
dia mijanona ho mpamolavola vondrom-panontaniana hotrandrahan’ny mpianatra,
ho mpandrindra ny vokatry ny asa nampanaoviny, ho mpanentana ireo
vaomieran’ny mpianatra.

132
Tantara

 Ny ventin-desona iray dia azo tsinjaraina ho seho maromaro izany hoe : ny


mpampianatra no maminavina izay tokony ho sahazan’ny mpianany mandritra ny
seho iray. Mitaky fitsinjaran’asa (isan-telovolana, isam-bolana sy isan-kerinandro)
ny fandaminana izany.
 Ezahina mba ho ny mpianatra no manolotra ny famitinan-desona sy ireo
fehezam-panontaniana hahamora ny famerenana sy hampifikitra ny fitadidiana.
 Tsorina ny lesona ary mampiasa sary : handravaka sy hampitoetra ny fanazavana.
 Mandrafitra sy mikaroka lahatsoratra ary tantara hovakina, hamenoana sy
hanatevenana ny lesona, mba hisarika ny mpianatra ho tia sy hazoto mamaky
boky.

Lanjan’ora
1 ora isan-kerinandro

Ny lasan’ny mpianatra
Tanjona
Mpianatra afaka :
 mamaritra ny fotoana nisehoan’ny zavatra iray ;
 mametraka ara-potoana ny zavatra nataony nandritra ny indray andro, nandritra ny
herinandro ;
 mamaritra ny faharetana ary ny fifandimbiasan’ny zavatra nataony nandritra ny
roa andro, herinandro ;
 maneho an-tsary tsotra (firizy) ny fizotra ny fiainany ;
 mahatsapa ny maha-samy hafa ny zava-miseho ho an’ny tsirairay avy.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Ny fandaharam-  Tantarain’ny mpianatra ireo  Lahatsoratra
potoanan’ny mpianatra zavatra nataony mandritra ny
mandritra ny andro iray indray andro : miainga
amin’izy vao mifoha ka
hatramin’ny fotoana
hamonjeny fandriana.
Tsoahiny amin’izany ny
fifandimbiasana sy ny
faharetana ny zava-natao
tsirairay avy.

133
Tantara

 Ny fandaharam-potoanay  Tantarain’ny mpianatra ny


mpianatra mandritra ny asa aman-draharaha nataony
herinandro nandritra ny herinandro.
Tsoahiny amin’izay ny
fifandimbiasana sy ny
faharetan’ny asa natao.
 Ireo sahanasa roa ireo dia
azo tanterahina amin’ny
fanadihadiana lahatsoratra.

 Ny tantaram-piainan’ny  Manao firizy tsotra ny


mpianatra : mpianatra.
- ny taona nahaterahany Soratany ary lokoiny mena
ny taona nahaterahany
- ny taona nidirany nianatra Soratany ny taona nidirany
nianatra ary lokoiny manga.

taona
ankehitrio

-----------------------199--------

- ny andro, ny volana sy  Soratan’ny mpianatra ny  Kisary atao


taona nahaterahana. daty sy ny taona amin’ny tabilao
nahaterahan’izy ireo tsirairay miendrika firizy
avy. hametahana ireo
Kilalao miendrika fisokajiana isan’ny ankizy
no atao eo. manana volana sy
Fanontaniana apetraka : taona mitovy.
“Tadiavo izay namanao
mitovy volana sy taona
nahaterahana aminao.”
- samy hafa ny vaninandro  Fintinina eny amin’ny
nahaterahan’ny tsirairay, tabilao amina kisary
misy maro anefa no mitovy miendrika firizy ny isan’ny
taona nahaterahana. ankizy, ny taonany, ny
volana nahaterahany.

Tombana :
 asaina mitantara ny asa nataony ny asabotsy lasa ny mpianatra ;
 mandrafitra firizy ;
 mandinika lahatsoratra amin’ny asa natao mandritra ny herinandro ;
 fanamafisana amin’ny alalan’ny fanontaniana ny fahasamihafana, na ny
 fitovian’ny fotoana nahaterahan’ny mpianatra. Azo itarina amin’ny fisehoan-
javatra hafa izany.

134
Tantara

Ny kalandrie sy ny voambolana mikasika ny fotoana


Tanjona manokana
Mpianatra afaka :
 mampiasa araka ny tokony ho izy ny voambolana mikasika ny fotoana ;
 mamaky sy mampiasa kalandrie.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Miresaka zavatra : efa lasa,  Lahatsoratra
ankehitriny miseho amin’ny fotoana vakin’ny
itenenana, hiseho rahampitso mpampianatra ka
ny mpianatra (arahin’ny ahitana ny
ny lasa ny ho
mpampianatra maso ny voambolana
avy
fampiasan’ireo voambolana voalaza etsy
omaly andro Raha- ireo mba tsy hifandiso). amin’ny vontoatiny
afako -any, Mpitso, Fanadihadiana lahatsoratra (raha fanadihadiana
maly, anio, amin’ lahatsoratra no
tamin’ izao ny sahanasa
ny taona nosafidian’ny
herin- ho avy mpampianatra)
taona,
fehi-  Famakiana kalandrie volana  Kalandrie
zay, iray (ohatra : desambra)
fahago - manisa ny andro misy ao
- la, amin’io volana io
fahiny - mitantara ny natao
amin’ny vanim-potoana
iray
- Ny andro : maraina, - mamantatra ny
atoandro, hariva, alina herinandro misy amin’ny
(24 ora) volana iray voafaritra.
- Ny herinandro :
alatsinainy,  Itarina amin’ny kalandrie ny
talata...alahady (7andro) sahanasa ka asaina
- Ny volana : janoary, tondroin’ny ankizy ny
febroary...desambra fitsingerenan’ny taona
(miova ny isan’ny andro nahaterahany.
ao amin’ny volana iray)
- Ny taona (12 volana, 52
herinandro, 365 andro)
marihina ihany koa fa
misy 366 andro ny taona
iray isaky ny efa-taona.

135
Tantara

 Fampiharana :
- Soratana ao amin’ny kahie :
* ny andro 7 ao anatin’ny
herinandro
* ny volana 12 ao anatin’ny
taona
- Alahatra eo amin’ny
kalandrie arakarakin’ny
fotoana nisehoany ny
fialantsasatry ny sekoly.
- Hampitahana ny
faharetan’ny fialantsasatra
(na zavatra hafa).
- Mandrafitra firizy ka
asongadina ny tantara tsy
miverina ary miverimberina.

Tombana :
 fitanisana ireo andro ao anatin’ny herinandro sy ireo volana ao anatin’ny taona ;
 famerimberenana ireo fampiharana voasoritra ao amin’ny sahanasa.

Ny tantaran’ny sekoly
Tanjona manokana
Mpianatra afaka :
 manondro ny taona nanorenana ny sekoly ;
 mahafantatra vitsivitsy amin’ireo tale nifandimby ;
 manazava ny antony sy ny fotoana nanamboarana na namitana ny sekoly.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Ny taona nanorenana ny  Fanadihadiana ataon’ny  Boky firaketan’ny
sekoly mpianatra no anatanterahana sekoly
ny lesona. Fanontaniana telo
tsotra mifandray amin’ny
tanjona no entin’ny
mpianatra manadihady.

136
Tantara

 Ireo tale nifandimby  Ankoatra izany  Sarin’ny sekoly sy


fanadihadiana izany, dia ireo mpianatra
adikan’ny mpianatra ny nifandimby raha
takela-by na marbra misy.
napetraka tamin’ny
nitokanana ny sekoly dia
trandrahana miaraka ao an-
tsekoly.
 Ny zava-niseho teo  Fanamarihana : azon’ny
amin’ny sekoly mpianatra atao ny
mamelabelatra ireo vanim-
potoana nahafinaritra sy ny
zava-niseho teo an-tsekoly
ary mitanisa ireo olomanga
efa nivoaka tao amin’ny
sekoly.

Tombana :
 fanadihadiana am-bava ny mpianatra mikasika ny sekoly ;
 fanaovana firizy ny tantaran’ny sekoly (ireo fanitarana nisy indrindra indrindra).

Ny tantaran’ny tanana
Tanjona manokana
Mpianatra afaka :
 mitantara ny vanim-potoana sy fomba niorenan’ny tanàna ;
 mitanisa ireo toerana manan-tantara eo an-tanàna ;
 mahatadidy ireo vanim-potoana manan-tantara eo an-tanàna ;
 mahafantatra ireo olo-malaza teo an-tanàna ;
 mankasitraka ny vitan’ireo olona teo aloha.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Ny niorenan’ny tanàna :  Manadihady ny tantara ny  Sary
- anaran’ny toerana tanàna ny mpianatra.
niorenany Miainga amin’ny vondrom-
- tantaran’ny anarany panontaniana nomen’ny
- ireo olona nanorina mpampianatra no
azy hanaovanan’ny mpianatra ny
- ny taona nanorenana fanadihadiana.
azy
- ireo trano niorina An-tarika no hanaovana ny  Sarintany
voalohany. asa ary fiaraha-mandravona
no hamaranana ny lesona.

137
Tantara

 Ireo toerana manan-tantara  Toy ny fitondrana ny


eo an-tanàna : sahanasa teo aloha saingy
- kianja mitondra azo atao ny manokana
anarana malaza fotoana hiaraha-mitsidika
- vatolahy, tsangam- ireny toerana ireny.
bato
- dobo, zohy...
 Ireo vanim-potoana  Manadihady ireo fotoana
malaza eo an-tanàna sarotra na nahafinaritra tao
(ireo hafaliana sy voina an-tanàna ny mpianatra. An-
nitranga sy ny vanim- tarika no hanaovana ny asa
potoana nisehoan’izany) ary fiaraha-mandravona no
hamaranana azy.

 Ireo olona teo an-tanàna :  Mandrafitra tantaram-


- ny taonany piainan’ny olo-malaza (1 na
- ny asa nataony. 2) teo an-tanàna ny
mpianatra (biographie)
rehefa avy manadihady olon-
dehibe.

Tombana : isaky ny tanjona naroso dia adinina ny mpianatra. Azo atao ny maneho
an-tsary ireo zavatra voaresaka nandritra ny sahanasa tsirairay avy.

Ireo trano misongadina ao an-tanàna


Tanjona manokana
Mpianatra afaka :
 mitanisa ireo trano misongadina eo an-tanàna ;
 milaza ny asan’ireny trano ireny ;
 mampitaha sarin’ny tanàna taloha sy ankehitrio ;
 mandahatra ara-potoana ny nanorenana azy ireny.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Ireo tranom-panjakana  Fitanisana ataon’ny  Sarin-tanin’ny
miorina eo an-tanàna mpianatra ary famintinana tanàna.
(biraon’ny kaominina, ny ataon’ny mpampianatra no
trano fitsaboana...) hahafantarana ny tranom-
panjakana misy eo an-
tanàna.
 Ireo trano fivavahana  Fanontaniana no apetraka  Sary maneho ny
amin’ny mpianatra mba tanàna taloha sy
hahafantarana ny asan’ireny ankehitriny.
trano ireny.

138
Tantara

 Fampitahana sary taloha sy


ankehitrio mba ahafahana
mijery iza no taloha ireo
trano hita eo an-tanàna.
Raha tsy misy sary dia
asaina manadihady olon-
dehibe ny mpianatra.

 Ireo orinasa  Fintinina amin’ny firizy ny


asa ka atao sary tsotra eo
amin’ny daty nanorenana
azy ny tsirairay avy (aoka
mba ho vitsy no aseho
hampazava ny asa).

Tombana :
 fanontaniana manazava ny firizy. Ohatra : iza no taloha, ny sekoly sa ny trano
fitsaboana ?
 fandrafetana firizy mampiseho ireo tranom-panjakana sy ny vanim-potoana
nanorenana azy.

Ny taranaka mifandimby sy ny tetiarana


Tanjona : mpianatra afaka maneho an-tsary ireo taranaka mifandimby.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Taranaka mifandimby  Fandinihina sarim-  Sarim-
pianakaviana misy ny pianakaviana (tena
zanaka, ny ray aman-dreny, izy na nalaina tany
ny raibe sy ny renibe... amin’ny sekoly)

 Tetiarana tsotra  Atao kisary ny tetiarana.  Endrika tetiarana

 Tanora sy ny antitra  Soritana amin’ny firizy ny  Firizy


fifandimbindimbiasan’ny
taranaka.

Tombana : fandrafetana tetiarana ataon’ny mpianatra tsirairay.

139
Tantara

Ny fomba amam-panao ao an-tanàna


Tanjona
Mpianatra afaka :
 manadihady ireo fomba amam-panao ao an-tanàna ;
 mahafantatra ireo fady ao an-tanàna ;
 mandanjalanja ny fihetsiny eo anatrehan’ireny fomba amam-panao ireny.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Ny fomba amam-panao  Tanisaina ireo fomba  Lahatsoratra
ao an-tanàna amam-panao eo an-toerana :
- hadihadiana ireo fomba
efa nisy tany aloha tany
ary tsy misy intsony
ankehitriny (ohatra ny
valin-tanana any amin’ny
toerana sasany) ;
- asongadina ihany koa ireo
fomba mbola misy
amin’izao fotoana izao ;
- adihevitra sy famintinana
ataon’ny mpampianatra no
hamaranana.

 Ny fady  Sahanasa toy ny etsy ambony


no mety hanatrarana ny tanjona.

Tombana : adihevitra ahafahan’ny mpianatra maneho ny heviny mikasika ny


fomba amam-panao sy ny fady ao an-tanàna.

Olo-malaza sy vanim-potoana malaza eto


amin’ny firenena
Tanjona
Mpianatra afaka :
 milaza ny mikasika ny olo-malaza iray eto amin’ny firenena, dia ny
filohan’ny repoblika izany ;
 manazava fohy ny fetim-pirenena (ny 26 jona).

140
Tantara

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Ny filohan’ny Repoblika:  Fanadihadiana lahatsoratra  Lahatsoratra
anarany, taonany, toerana fohy miresaka ny
iasany, anton’asany, filohan’ny Repoblika.
andraikiny

 Ny fetim-pirenena :  Fanadihadiana lahatsoratra  Sary


- daty nahazoana ny mikasika ny 26 Jona.
fahaleovantena  Fijerena ny tsangam-
- ny zavatra atao rehefa baton’ny fahaleovantena
mitsingerina ny fety eo an-tanàna.
 Mikasika ireo lohahevitra
roa , dia tarihina ny
mpianatra hanaja sy ho tia
ny fireneny.

Tombana :
 fanontaniana vitsivitsy am-bava ;
 fametrahana ny datin’ny 26 jona ao anaty firizy ;
 fitantarana ny zavatra natao nandritra ny 26 jona tamin’ny taona nodiaviny.

141
142
Géographie

143
Géographie
Géographie
Objectifs de la matière
L’enseignement de la géographie doit amener l’élève à :
 acquérir les notions fondamentales sur l’espace en établissant des relations entre
les données comme le relief, le climat, la végétation, la population ;
 comprendre les interactions entre les milieux humains et physiques ;
 prendre conscience des problèmes relatifs à l’espace et l’environnement.

Objectifs de la Géographie à l’Ecole Primaire


A la sortie de l’école primaire, l’élève doit être capable de (d’) :
 acquérir le vocabulaire élémentaire dans le cadre de l’initiation à la Géographie ;
 développer des aptitudes d’observation, de description, de classement, de mise
en relation et de jugement ;
 utiliser les outils, les techniques et les méthodes pour traiter les problèmes de
géographie locale, régionale et nationale ;
 prendre conscience des problèmes d’environnement.

Objectifs de la classe de 9ème


A la fin de la classe de 9ème, l’élève doit être capable de (d’) :
 observer et décrire des espaces familiers : la classe, l’école, le village ou le
quartier ;
 construire et lire un plan simple ;
 décrire le paysage par l’étude de l’environnement proche, c'est-à-dire, les
éléments du milieu naturel et les indices laissées par la présence humaine.

Volume horaire
1h 30mn par semaine

144
Géographie

Instructions générales
1- L’initiation à la géographie conçue dans le programme de la classe de 9ème est
destinée à des enfants en plein développement intellectuel. Les objectifs
définis et les activités proposées préconisent :
 une priorité pour les faits de vie courante et le concret allant du proche à
l’éloigné ;
 le recours à une pédagogie active, participative ;
 la mise en oeuvre à l’observation directe et l’exploitation méthodique de
photographies, dessins, schémas, bandes dessinées adaptées aux enfants
de 6 à 10 ans ;
 la mise en pratique des techniques géographiques simples (élaboration de
croquis, de plan, initiation à la cartographie…), en vue de développer le
savoir-faire et la mémorisation, sans excès, du vocabulaire essentiel.

2- Il appartient à l’enseignant de faire la répartition annuelle des objectifs. Il


convient cependant de noter que certaines séries d’objectifs doivent accaparer
plus de temps que d’autres. Par exemple les objectifs concernant « La vie au
village » peuvent couvrir 5 semaines d’apprentissage.

3- Les types d’évaluation proposée aident l’enseignant à construire et à varier les


outils. L’essentiel est de se rappeler que toute évaluation doit être cohérente à
l’objectif défini.

145
Géographie

Les points cardinaux


Objectifs
L’élève doit être capable de (d’) :
 énumérer les points cardinaux ;
 s’orienter ;
 dessiner une rose des vents.

Contenus Activités Moyens


 Les points cardinaux :  Observer directement les - Boussole (si
- le Nord points cardinaux : l’école en
- le Sud - en décrivant le mouvement dispose)
- l’Ouest du soleil du matin au soir ;
- l’Est - en répérant un objet ou un
site remarquable par sa
position à l’école ou dans le
village ;
- en utilisant une boussole.

 Les directions  Matérialiser les points


intermédiaires : cardinaux par les gestes des
- le Nord-Ouest bras :
- le Nord-Est - un élève, debout étend son
- le Sud-ouest bras droit vers l’Est, le côté
- le Sud-Est ou le soleil se lève ;
- il étend son bras gauche vers
l’Ouest ;
- le Nord se trouve devant lui ;
- le Sud se trouve derrière lui.

 Matérialiser les directions


intermédiaires en appliquant
le principe de la rose des
vents.
 Dessiner une rose des vents.

Evaluation :
 énumérer les quatre points cardinaux ;
 s’orienter dans la classe par rapport à un objet donné.

146
Géographie

 se déplacer dans la classe, dans la cour suivant une consigne ;


 compléter une rose des vents (les directions ont été laissées en blanc sur le
croquis).

Le plan de la clase
Objectifs
L’élève doit être capable de :
 lire le plan de la classe ;
 tracer le plan de la classe.

Contenus Activités Matériel


Les élements du plan de la  Reconnaître et orienter les Dessin sur papier
classe : principaux mobiliers de la d’emballage
classe sur plan. montrant le plan de
- la représentation des - repérer ces objets sur le plan la classe
principaux mobiliers ; de la classe, tracé
préalablement au tableau ou
sur kraft ;
- l’orientation (indication du - décrire leur position les uns
Nord par une flèche) ; par rapport aux autres ;

- l’échelle (initiation sur le - mesurer les dimensions de la


rapport entre les mesures table du maître et constater le
réelles et celles du plan). rapport entre les mesures
réelles et celles du plan ;

- orienter le plan : le Nord en


haut, le Sud en bas, l’Ouest à
gauche ; la direction.

 Reproduire le plan de la
classe.

Evaluation :
 exercice déteminant la position d’un objet sur un plan ;
 tracer l’itinéraire d’un élève qui sort de son banc pour aller au tableau noir ou au
bureau du maître.

147
Géographie

Le plan de l’école
Objectif : l’élève doit être capable de lire le plan de l’école.

Contenus Activités Matériel


 Les élements du plan de  Lire un plan préalablement - double décimètre
l’école : tracé au tableau noir ou sur du - mètre
- la représentation des papier d’emballage : - chaîne
batiments, de la clôture de la - situer sur le plan la classe de d’arpenteur (ou
cour de récréation, des WC, 9ème ; corde de 10m avec
du mât de drapeau - donner sa position par des noeuds tous les
- l’orientation rapport aux autres salles de mètres)
- l’échelle classe ou par rapport aux
autres bâtiments.
 Effectuer des mesures sur le
plan et les faire correspondre
avec celles prises sur le terrain
(notion d’échelle).
 Tracer un itinéraire au sein de
l’école en utilisant des
mesures précises.

Evaluation :
 prendre des mesures dans la cour de l’école et les porter sur le plan ;
 situer un objet (exemple du mât de drapeau) par rapport à la salle de classe de
9ème.

148
Géographie

Le plan du village
Objectifs
L’élève doit être capable de :
 distinguer les principaux bâtiments, les routes et les cours d’eau ;
 situer ces éléments sur le plan du village (par rapport à l’école) ;
 retrouver un itinéraire sur le plan du village.

Contenus Activités Matériel


 Le village : ses  Lire le plan du village - Photo du village
constituants préalablement tracé au tableau - Plan du village
- les bâtiments du village noir ou sur un papier sur un papier
(école, mairie, église, d’emballage : d’emballage
hopital...) - se réferer à la legende pour
- la route et les pistes énumérer les éléments
- la rivière ou le fleuve constitutifs du plan ;
- notions nouvelles (la - situer des bâtiments par
légende, la longeur du rapport à un élément
pas normal) caractéristique (exemple la
route ou le cours d’eau)
- indiquer les principales voies
de communication.
 Indiquer sur le plan
l’itinéraire parcouru de la
maison à l’école.
Estimer :
- la longueur du trajet à partir
de la longueur du pas normal ;
- la durée du trajet.

Evaluation :
 par groupe, faire un compte-rendu d’une sortie-nature au village. Dessiner
quelques bâtiments. Sont-ils tous semblables ?
 comparer la longueur des trajets que suivent deux ou trois élèves pour
rejoindre l’école (durée, mesure).

149
Géographie

Le quartier
Objectifs
L’élève doit être capable de :
 distinguer une ville d’un village ;
 décrire le quartier où il habite ;
 lire un plan d’un quartier.

Contenus Activités Matériel


 la ville (différence avec le  Raconter ce que l’on a pu - Photo d’une ville
village) voir lors d’un séjour en - Bande déssinnée
ville et en tirer la - Plan du quartier
différence avec le village. - Texte

 Le quartier : les bâtiments,  Commenter une photo


les rues, le déplacement en montrant un quartier
ville, la population urbain.
(Le maître peut utiliser le
Brainstorming pour
dégager la différence entre
ville et village).
 Lire le plan du quartier :
- énumérer les princiaux
bâtiments ;
- retrouver un itinéraire sur
le plan.

Evaluation :
 compléter les phrases suivantes (avec image montrant une grande circulation en
ville)
En ville, les rues sont………..(nombreuses, rares). Les maisons sont
…..(grandes, petites). Pour se deplacer, on peut prendre les …… (voitures,
charettes). La circulation est intense surtout le ……..(matin, soir) quand les gens
vont au travail et le …….(matin,soir) lorsque tout le monde rentre. La nuit, la
ville est éclairée par….(l’électricité, la bougie) ;
N.B : Ce texte dûment transcrit au tableau peut servir de support aux activités.
 situer des bâtiments sur la carte de la ville ;
 suivre un itinéraire sur un plan du quartier.

150
Géographie

Lecture d’une carte de Madagascar


Objectifs
L’élève doit être capable de :
 matérialiser le Nord et les autres points cardinaux sur la carte de Madagascar ;
 situer des villes, des lieux géographiques sur la carte de Madagascar ;
 situer un point par rapport à autre ;
 estimer des distances.

Contenus Activités Matériel


 La carte de Madagascar  Orienter la carte de Carte de
- orientation Madagascar (le Nord en Madagascar (carte
- localisation de quelques haut...) physique, carte
villes et géographiques  Montrer la ville de .... routière...)
- notion de distance  Montrer des lieux
géographiques (cette
activité est à reprendre
chaque fois que le thème
du programme le permet).
 Comparer les distances
entre
exemple : Antananarivo-
Fianarantsoa et
Antananarivo- Antsiranana

Evaluation :
 Sur la carte de Madagascar, le Nord se trouve en ……
 Toamasina est située à l’………. par rapport à Antananarivo.
 Antsiranana est située au ….. par rapport à Mahajanga.
 Toliara se trouve à l’……… par rapport à Taolagnaro.
 Le Tsaratanàna se trouve au ….. de Madagascar.

151
Géographie

Le paysage : la montagne, la colline, la


vallée, la plaine
Objectifs
L’élève doit être capable de (d’) :
 utiliser le vocabulaire appliqué pour décrire le paysage de son environnement
immédiat ;
 décrire l’utilisation humaine de la montagne, de la colline et de la plaine ;
 décrire les conséquences de la mauvaise exploitation de la montagne, de la colline
ou de la plaine.

Contenus Activités Matériel


 Le paysage :  Observer ( directement) - Photo d’une village
montagne, colline, les éléments du paysage - Croquis ou dessin
vallée, plaine de l’environnement montrant le paysage et
immédiat de l’école : l’environnement de
- énumérer les éléments l’école
du paysage ;
- donner le nom de la
montagne, du cours
d’eau ;
- donner la différence ;
entre montagne et plaine ;
- définir vallée, colline.
 Décrire l’utilisation humaine
de la montagne, de la colline et
de la plaine :
- décrire ce que l’on voit
(forêt, culture, animaux en
pâture, village...)
 L’utilisation du sol - qualifier l’utilisation du sol ;
- constater les conséquences
de la mauvaise utilisation du
sol.

 Dessiner un paysage.

152
Géographie

Evaluation :
 Exercice fléché
Joindre par une flèche chaque mot à la définition qui lui est appropriée
* montagne * étendue de terre plate
* colline * relief élevé
* plaine * terrain au sommet arrondi
peu élevé
* vallée *couloir allongé creusé par
un cours d’eau

N.B : La transcription dans le cahier de l’élève de cet exercice après l’évaluation est
largement suffisante pour servir de trace écrite.

 Elaborer une maquette du paysage sur un bac de sable en donnant les différentes
formes de relief que l’on y rencontre.

Les cours d’eau


Objectifs
L’élève doit être capable de (d’) :
 utiliser le vocabulaire propre au cours d’eau ;
 décrire l’utilisation des cours d’eau ;
 être conscient de la bonne gestion de l’eau.

Contenus Activités Matériel


 Les types de cours  Observer les cours d’eau  Schéma montrant les
d’eau : fleuve, rivière, qui passent au village et différents types de cours
ruisseau, affluents, ses environs et en d’eau et le vocabulaire
sources… décrire les différents géographique afférent
types (ruisseau, rivière, au cours d’eau.
fleuve).

 En observant le croquis  Croquis montrant


préalablement tracé sur comment les eaux du
du papier d’emballage fleuve (ou de la rivière)
ou au tableau noir, sont utilisées au village.
utiliser le vocabulaire
géographique :
amont/aval ;
crue/ inondation.

153
Géographie

 Citer les différents


types d’utilisation des
eaux, des cours d’eau
(boisson,lessive,
agriculture, navigation)
 Montrer comment doit
être gérée l’eau du
village.

Evaluation
 Compléter le croquis suivant :

Le temps qu’il fait au villaje


Objectifs
L’élève doit être capable de (d’) :
 distinguer la différence entre le jour et la nuit ;
 observer les variations du ciel au cours d’une journée, d’un mois, de l’année ;
 observer les mouvements d’une girouette ;
 utiliser un thermomètre ;
 comparer les températures au cours d’une même journée, d’un mois, au cours de
quelques journées.
Contenus Activités Matériel
 La différence entre le  Donner la différence entre le - Globe (ou ballon)
jour et la nuit jour et la nuit. (le maître - Thermomètre
explique à l’aide d’un ballon - Girouette
ou d’un globe et d’une bougie - Tableaux mensuels
le mouvement de rotation de d’observation du
la terre et de ses conséquences temps
sur le jour et la nuit).

154
Géographie

 Les éléments du temps  Décrire le temps qu’il fait


: aujourd’hui (acquisition du
- la température vocabulaire simple : il fait
- les précipitations (la beau, il fait chaud, il pleut…)
pluie)  Lire un thermomètre.
- le vent  Construire une girouette.
 Activité à réaliser par un
groupe d’élèves : observation
du temps.
 L’évaluation du temps - Tous les jours du 1er au 30
du mois un groupe d’élèves
observe le temps dans la
cour de l’école et complète
le tableau (modèle joint)
par les signes pour
distinguer le beau et le
mauvais temps, le passage
d’un vent fort…
- A la fin du mois,
commenter le tableau :
* nombre de jours de pluie…
* le passage d’un vent fort
ou violent, d’un cyclone…
- Un autre groupe reprend le
travail. A la fin de l’année
scolaire on commentera
l’ensemble des tableaux qui
auraient dû être affichés sur
le mur de la classe.

Evaluation
 Décrire le temps qu’il fait aujourd’hui et comparer celui d’hier ou d’avant-
hier.
 A quoi sert un thermomètre ?
 Quel est le mois où il pleut le plus dans le village.
N.B. Le maître appréciera les activités d’observation du temps réalisées par les
groupes d’élèves.

155
Géographie

Observation du temps
Mois de : ……………..

F (Froid) Beau temps Temps Pluies Vent fort


C (Chaud) couvert
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

156
Géographie

La population

Objectifs
L’élève doit être capable de (d’) :
 donner le nombre de la population ( de la classe, de l’école, du village ) ;
 établir la répartition par sexe et par âge d’une population ;
 connaître les variables influant la croissance de la population (naissance, décès,
migration).

Contenu Activités Matériel


 la population :  Etude de la population - Documentation :
- le nombre de de la classe : Guide I Primaire EmP.
population ; - élaborer un tableau de - Dessins,images, croquis ,
- la répartition par sexe la population selon l’âge planches.
et par âge des élèves et en déduire
- les naissances, les une définition de
décès « population »
- les immigrants et les - établir la répartition
émigrants par âge et par sexe.
 Etendre cette activité
sur l’ensemble de
l’école et du village.
 Etude des mouvements
de population :
- énumérer les causes de
la croissance (ou de la
diminution d’une
population) ;
- définir sur image,
immigrant, émigrant.
N.B. Le guide (primaire)
de l’EmP préconise trois
activités pour l’atteinte de
ces objectifs :
1. La population de notre
école
2. Faisons la relation entre
mots et images.
3. J’étudie la population.

Evaluation
 Etablir le tableau montrant l’effectif, la répartition par âge et par sexe de la
famille (de l’élève). Comparer les tableaux ainsi obtenus en classe ;
 Enumérer les variables qui ont une influence sur la croissance de la population.

157
Géographie

 Le guide EmP cité ci-dessus préconise différents types d’évaluation pour chaque
activité.
La vie au village
Objectif : l’élève doit être capable de décrire les activités et la vie de relation des habitants
du village.

Contenus Activités Matériel


 Les activités des  Enumérer les activités - Croquis
habitants (agriculteur, des habitants du village
artisan, commerçant (produit d’une enquête
réalisée par les élèves, ou
observation d’image).
 L’agriculture au village  Enumérer les principales - Photo, bandes
cultures pratiquées dans dessinées
la région. Elaborer un
calendrier de la culture
du riz dans la région
( travail en groupe).
Etablir la relation entre
calendrier cultural et
saisons.
 L’élevage  Enumérer puis dessiner - Carte ou textes traitant
les principaux animaux des activités de
d’élevage au village et au l’homme
voisinage.
 Les produits consommés  S’informer sur la
au village et leur provenance de certains
provenance produits consommés au
village : fruits, riz, sucre,
bougie,
poste,radio,…(enquête)
et classer les commerces
au village.
 La dégradation de  Enumérer les causes et
l’environnement les conséquences de la
dégradation de l’
environnement. Proposer
des solutions.
(Brainstorming en vue
d’exploiter une enquête
ou une sortie-nature).

158
Géographie

Evaluation :
 relever les métiers des parents de la classe. Faire un classement .
 élaborer un calendrier agricole de la plante la plus largement cultivée au village
 reliez par une flèche le commerçant et les produits qu’il vend ;

* épicier * poivre
* fer rond
* dépositaire de médicaments (ou * gâteau
pharmacien)
* comprimés d’asprine
* viande
* pain
* boulanger * sucre
* quincaillier * tôle ondulée
* boucher * sel iodé
* mercure

 Quelles sont les mesures à prendre pour lutter contre :


- l’érosion du sol ?
- la destruction de la forêt.

159
160
Connaissances Usuelles

161
Connaissances Usuelles

Objectifs de la discipline
Cette discipline est un instrument, en mesure d’améliorer la condition de vie de
l’homme, dans son environnement. Ses objectifs sont de :
 donner à l’élève des connaissances de base dans les différents domaines de la
Science ;
 faire connaître à l’élève , les différentes formes de vie, de l’importance d’une vie
pour qu’il la respecte ;
 développer l’esprit scientifique chez l’élève ;
 cultiver le sens d’observation et le raisonnement logique ;
 faire assimiler l’esprit d’analyse et de synthèse.

Objectifs dans le Primaire


A la sortie de l’école primaire, l’élève doit être capable de :
 maîtriser des connaissances de base se rapportant à l’homme, à sa vie et son
environnement ;
 utiliser avec profit ses organes de sens ;
 se servir des concepts scientifiques de base da sa vie scolaire ;
 mettre en pratique, dans sa vie de tous les jours, les connaissances acquises ;
 donner un sens de valeur à la vie.

Objectifs de la classe de 9ème


A la fin de la classe de 9ème, l’élève doit être capable de :
 décrire avec certitude son corps ;
 connaître son environnement et de l’utiliser d’une manière rationnelle ;
 appliquer et suivre une démarche scientifique :
- observer,
- manipuler,
- faire des comparaisons,
- réaliser des expériences,
- utiliser ses acquis.

Recommandation
L’enfant est, comme nous le savons, « activité et mouvement ». Il a de l’énergie à
dépenser. C'est à nous, enseignants, de diriger et de positiver cet excès d’énergie pour
rentabiliser notre travail.
Les schémas et les résumés succincts aident l’enfant dans sa mémorisation.
La « classe nature » est vivement conseillée.
Volume horaire
Temps normal : 1 h 30 mn par semaine
Mi-temps : 1 h 15 mn par semaine

162
Connaissances Usuelles

Le corps humain
Objectif spécifique : élève capable de distinguer les différentes parties de son corps.

Contenus Activités Moyens


 La tête, le tronc, les  Faire distinguer par les  Un élève sur l’estrade.
membres. élèves les 3 grandes
divisions du corps.

Evaluation :
 mettre 2 à 2 les élèves ;
 Les faire jouer en se posant des questions telles que :
" Qu’est-ce que c’est ?" "Montre moi tes membres,… "

La division du corps et les organes


Objectif spécifique : élève capable d’énumérer les différentes composantes du corps.

Contenus Activités Moyens


 Le visage, le front, les  Faire distinguer et  Crocquis mural du
yeux, le nez, la bouche, énumérer les organes corps humain.
les oreilles. que comportent les trois
divisions du corps.
 Le cou, le thorax,  Respecter la logique
l’abdomen lors de l’énumération et
 Les mains, les pieds veiller à la bonne
prononciation et à
l’orthographe.

Evaluation
Faire le schéma du corps humain et y indiquer les organes étudiés.

163
Connaissances Usuelles

La peau
Objectif spécifique : élève capable de définir le rôle de la peau.

Contenu Activités Moyens


 Le derme, l’épiderme,  A partir de l’obserava-  Croquis mural de la
enveloppe du corps, tion du bras, faire coupe de la peau
organe protecteur, remarquer la constitution
organe du toucher, de la peau et son utilité.
respirer, transpirer, sueur

Evaluation
Faire décrire la peau du voisin, se poser des questions sur le rôle de la peau.

Les maladies de la peau


Objectif spécifique : élève capable de connaître les parasites de la peau et l’hygiène y
afférente.

Contenu Activités Moyens


 Une peau saine, une  Partir de l’observation  Photos ou gravures
peau malade, un parasite, d’images représentant représentant la peau
la gâle, la puce, le pou, la une peau. malade, les parasites.
punaise, l’hygiène du  Terminer par les mesures
corps, se laver. à prendre pour avoir une
peau saine : hygiène.

Evaluation :
 interroger les élèves sur les mésures à prendre pour avoir une peau saine et la
lutte à mener contre les parasites de la peau ;
 la propreté en classe (maître-élève-salle-meubles).

164
Connaissances Usuelles

Les dents
Objectif spécifique : élève capable de reconnaître les différentes sortes de dents, leurs
rôles respectifs.

Contenus Activités Moyens


 Dent de lait, dent  De l’observation de la  Schéma d’une dent,
définitive, la canine, dentition de son images des différentes
l’incisive, la molaire, la camarade, faire sortes de dents
couronne, la racine découvrir les variétés de
dents qui existent chez
l’enfant et l’adulte.

Evaluation
Présenter les schémas des différentes sortes de dents, faire dire leurs
noms et indiquer ces dents dans sa bouche.

L’hygiène des dents


Objectif spécifique : élève capable de prendre soin de ses dents.

Contenus Activités Moyens


 Dent saine, dent cariée,  A partir de schémas,  Schémas de dent saine,
soigner ses dents, brosser faire découvrir les de dent cariée, brosse à
les dents, la tartre, un différences entre une dent
cure-dent, un fil dentaire dent saine et une dent
malade.

 Préconiser par la suite  Ficelle, cure-dent


les activités à faire pour
entretenir la santé des
dents.

Evaluation
 Faire manipuler :
- le cure-dent,
- le fil dentaire.
 Faire brosser les dents.

165
Connaissances Usuelles

L’oeil
Objectifs spécifiques
L’élève capable de :
 comprendre le fonctionnement de ses yeux ;
 connaître les mesures de protection nécessaires ;
 pratiquer l’hygiène appropriée à l’œil.

Contenus Activités Moyens


 l’œil, les yeux, les  Partir de l’observation de  Schémas représentant un
sourcils, les paupières, l’œil d’un camarade, œil et une coupe
les cils, le blanc de l’œil, énumérer les différentes schématique ; lunettes
l’iris, la pupille, la rétine, parties de l’œil, leur contre soleil, verre
la cécité. fonctionnement et rôle. correteurs.
 Parler des mesures de
protection et soin à
apporter

Evalutaion
Description de l’œil, son higyène et ses maladies.

L’oreille
Objectifs spécifiques
Elève capable de :
 comprendre le fonctionnement de ses oreilles;
 connaître la règle d’hygiène de cet organe ;
 connaître et faire soigner les maladies des oreilles.

Contenus Activités Moyen


 l’oreille, le pavillon, le  Même approche que la  Schémas de la coupe de
lobe, le tympan, le leçon sur l’œil et l’oreille sur papier ou
conduit auditif, le continuer l’observation dessiné au tableau.
cérumen, se curer avec la coupe
l’oreille, l’ouie, la shématique de l’oreille.
surdité.  Veiller sur la bonne
prononciation et
l’orthographe de termes
techniques.

Evalutaion : les élèves s’interrogent 2 par 2 et l’enseignant circule pour contrôler .

166
Connaissances Usuelles

La langue
Objectifs spécifiques
Elève capable de :
 comprendre les rôles de la langue ;
 connaître la règle d’hygiène de cet organe ;
 respecter les mesures de protection contre les risques d’accident de la
langue.

Contenus Activités Moyen


 la langue, une glande, la  Même méthode sur la  Schémas de la langue au
papille, le goût, sucré, leçon : l’oreille mais en tableau ou sur feuille,
salé, amer, fade, piquant, plus il faut faire constater sel, sucre,…
aigre , langue pâteuse, se par les élèves que la
brosser la langue langue est l’organe qui
distingue les différentes
saveurs.

Evaluation
Les yeux bandés, faire deviner un aliment ou un condiment par son
goût. Entraîner les élèves à bien délier la langue quand il prononce un mot.

Les membres supérieurs


Objectifs spécifiques
Elève capable de :
 décrire et comprendre le fonctionnement de ses membres supérieurs ;
 faire des mouvements simples pour la santé de ses membres supérieurs ;
 connaître les mesures d’hygiène et de sécurité des membres supérieurs.

Contenus Activités Moyen


 Le bras, l’avant bras, la  Observer son membre  Schéma mural
paume de la main, le dos supérieur, diriger représentant un membre
de la main, les doigts, les l’attention sur chacune supérieur
ongles, l’épaule, le des parties du membre,
coude, le poignet, tailler décrire, comparer et
et brosser les ongles, définir le fonctionnement
prendre, saisir, attrapper respectif. Parler des
risques d’accident et de
l’hygiène nécessaire.

167
Connaissances Usuelles

Les membres inférieurs


Objectifs spécifiques
Elève capable de :
 décrire et comprendre le fonctionnement de ses membres inférieurs ;
 faire des exercices simples pour veiller à la santé de ses membres inférieurs ;
 connaître la règle d’hygiène et de sécurité de ses membres.
Evaluation :
 interrogation orale des élèves ;
 demander les métiers oû on utilise le plus les membres supérieurs.

Contenus Activités Moyen


 La cuisse, la jambe, le  Utiliser la même  Schéma mural
pied, la pointe des pieds, méthode que pour la représentant un membre
le talon, les orteilles, la leçon sur les membres inférieur.
hanche, les genoux, la supérieurs.
cheville, marcher,
courir, sauter.

Evaluation
Même chose que la leçon sur les membres supérieurs.

L’appareil respiratoire
Objectifs spécifiques
Elève capable de :
 décrire et comprendre le fonctionnement de son appareil respiratoire ;
 acquérir des performences sportives grâce à une cage thoracique bien développée ;
 connaître et suivre les règles d’hygiène de son appareil respiratoire.

Contenu Activités Moyen


 Le nez, les narines, une  Par l’observation d’un  Schéma mural
odeur, l’air pur, les élève ou d’un animal, représentant l’appareil
bronches, bronchies, les faire remarquer les respiratoire et posters de
poumons, exercices de mouvements des narines, sportifs (coureur,
respiration, la pollution, du thorax et même du nageur,..)
l’asthme, le souffle corps causés par la
respiration. Partir du
visible pour aboutir aux
organes internes grâce
aux schémas.
Evaluation
Interroger les élèves sur le circuit de l’air qu’on respire et sur l’hygiène de l’appareil
respiratoire.

168
Connaissances Usuelles

L’appareil digestif
Objectis spécifiques
Elève capable de :
 comprendre le mécanisme de l’appareil digestif avec le trajet d’aliment qu’il
mange ;
 respecter l’hygiène alimentaire.

Contenus Activités Moyen


 La bouche, la langue, les  A partir d’un schéma,  Schéma mural de
dents, la salive, faire découvrir par l’élève l’appareil digestif de
l’œsophage, l’estomac, le chemin parcouru par l’homme
les intestins, le foie, le les aliments, mentionner
pancréas ; l’aliment sain , les mots techniques et le
indigestion rôle effectué.
 Insister sur la bonne
mastication.

Evaluation
Description de l’appareil digestif de l’homme.

Le paludisme
Objectis spécifiques
Elève capable de :
 reconnaître le symptôme du paludisme ;
 faire traiter efficacement cette maladie ;
 prendre toutes les dispositions pour éviter la propagation de cette maladie.

Contenus Activités Moyens


 L’anophèle femelle,  Engager une  Dessin ou image
piqûre, forte fièvre, des conversation à partir des représentant un
frissons, une matériels apportés. moustique simple et
transpiration abonande, Demander à un élève de l’anophèle femelle
tremblement violent raconter les étapes de la piquant une personne ;
maladie à son groupe. des comprimés à base de
quinine.

169
Connaissances Usuelles

 Nivaquine, néoquine,  Il appartient à


ofaquine l’enseignant de donner
 Débroussailler l’ordre correct du
déroullement de la
maladie et les mots
techniques convenables.

 Moustiquaire,  Observer directement  Larve d’ anophèle ou


insecticide l’anophèle et ses larves schéma des larves
dans la nature.

Evaluation
Faire raconter par les groupes de travail :
 le symptôme du paludisme (1° groupe) ;
 le traitement à suivre pour un enfant et un adulte (2e groupe) ;
 les mesures de précaution à prendre pour détruire l’anophèle.

Les vers intestinaux


Objectifs spécifiques
Elève capable de :
 faire la différence entre les parasites intestinaux ;
 prendre des précautions pour les éviter ;
 suivre un traitement approprié en cas de maladie.

Contenus Activités Moyen


 Aliments souillés, viande  A partir d’observation  Image ou photo d’un
contrôlée, oeufs de ténia, d’une photo d’enfant très enfant maigre atteint de
ascaris, vermifuge maigre, faire raisonner maladie parasitaire
les élèves sur les causes
possibles de cet état.
 Insister sur les méfaits
de la saleté.

Evaluation : règle d’hygiène alimentaire = la propreté.

170
Connaissances Usuelles

Les maladies infantiles


Objectifs spécifiques
Elève capable de :
 faire la distinction entre la rougeole, la varicelle et la coqueluche ;
 prendre les mesures nécessaires pour éviter de propager les maladies
contagieuses ;
 connaître les vaccins à faire.

Contenus Activités Moyens


 La rougeole, la varicelle,  Après avoir invité les  Documents sur ces
la coqueluche, éruption élèves à demander à maladies infantiles
de tâches, éruption de leurs parents les  Carte de vaccination
boutons maladies qu’un enfant  Enfant ayant des
 Garder le lit, suivre un peut avoir, une semaine à cicatrices laissées par
régime alimentaire, l’avance, tirer des une maladie
maladie contagieuse conclusions pour définir
 Vaccin Rouvax, vaccins ces maladies, les
associés D.T.Coq.Polio précautions à prendre et
les mesures de
protection.

Evaluation
Règle d’hygiène pour les bébés.

L’habitat
Objectifs spécifiques
Elève capable de (d’) :
 apprécier le mínimum de confort ;
 suggérer des dispositions avantageuses pour l’aménagement de sa
maison.

Contenus Activités Moyens


 Maison, cour, jardin, le  L’enseignant devra faire  Une image murale
potager, WC, poulailler, travailler l’imagination représentant une maison
le parc à boeufs, eau des élèves pour "créer" avec ses dépendances
potable, la douche, la un habitat contenant tous obligatoires
cuisine, la chambre à les accessoires
coucher, la salle à nécessaires, et où on vit
manger, la salle de bien.
séjour, une pièce bien
aérée ; une pièce bien
éclairée
Evaluation
Chaque groupe de travail dessine un habitat et y mentionne les noms des éléments et
pièces qui y figurent.

171
Connaissances Usuelles

La poule
Objectifs spécifiques
Elève capable de ( d’) :
 décrire quelques varietés de poules ;
 élever des poules convenablement.

Contenus Activités Moyens


 Plûme, crête, les  A partir de l’observation  Une poule ou une
barbillons, le bec, les au préalable d’une poule image, différentes
narines, les ailes, les par les groupes d’élèves graines : maïs, paddy,
pattes, la queue, les ou après observation en poudre de poisson
oreilles ; classe d’une poule ou
 Grains, sons, la brède, d’une image,  Images murale d’un
les minéraux (sels, os , faire la description, poulailler
etc) ; parler de sa mode de vie,
 Poulailler , abreuvoir ; de son utilité et de la
 Poule pondeuse, le coq, façon pour l’élever.
le poussin

Evaluation :
 décrire une poule, plan d’un poulailler ;
 comment élever une poule ?

Le boeuf (le zébu)


Objectifs spécifiques
Elève capable de (d’) :
 décrire un zébu ;
 connaître son utilité ;
 s’occuper convenablement d’un animal qui rend beaucoup de service à
l’homme.

Contenus Activités Moyens


 Les cornes, le museau,  Comme la leçon  Un bœuf ou une vache
la bosse, les sabots, précédente : décrire le dans une prairie, ou un
ruminer, tirer la charette, bœuf, parler de son troupeau composé de
la charrue utilité et parler de taureau, vâche, veau , ou
protection dont le bœuf a photo de zébu
besoin.

172
Connaissances Usuelles

 Donner de la viande, du  Insister sur  des cornes,


cuir, du fumier. l’aménagement d’un  des sabots de bœuf, des
 La vaccination, le pâturage qu’on ne doit objets en peau de bœuf
charbon, la tuberculose, jamais brûler. (cuir)
le fourrage, le pâturage,
la vache, le veau, le lait,
le taureau

Evaluation
Sujet à poser aux groupes de travail : "Pourquoi avons-nous besoin du zébu ?"

Une plante : l’arbre


Objectifs spécifiques
Elève capable de :
 connaître les différentes parties d’une plante et d’un arbre ;
 connaître l’utilité des plantes dans le domaine de l’alimentation ;
 connaître l’utilité des plantes dans le domaine de la santé ;
 connaître l’utilité de l’arbre pour son bois ;
 la conservation du sol et la purification de l’air.

Contenus Activités Moyens


 La racine, la tige ou le  Dans la cour de l’école,  Sortie nature
tronc (arbre), les faire observer une plante
branches, les feuilles, les qui pousse et un arbre.
fleurs, les graines, les Faire la description en
fruits, un aliment, un utilisant les mots
remède, une tisane, le techiques.
gaz carbonique,  Parler du rôle des plantes  Schéma mural d’un arbre
l’oxygène, l’homme, et des arbres pour servir
l’érosion. l’homme.
 Terminer par les mesures
à prendre pour protéger
la forêt.

Evaluation :
 création de jardin scolaire avec potager et parterre fleuri par équipe de travail ;
 plantation d’un arbre par élève.

173
Connaissances Usuelles

L’air
Objectifs spécifiques
Elève capable de :
 prouver l’existence de l’air ;
 connaître les bienfaits d’un air pur et sain.

Contenus Activités Moyens


 L’atmosphère, l’air,  Montrer l’existence de  Bocal, seau d’eau,
l’oxygène, l’azote, l’air l’air et parler de pompe à bicyclette
pur, l’air vicié l’atmosophère.
 La pollution, le vent  Faire la comparaison de  Observation directe des
l’air qu’on respire dans fumées d’usine ou
un milieu boisé et en observation d’une
ville. planche montrant des
usines qui fument

Evaluation
Définition d’un air pollué et construction d’une girouette.

L’eau
Objectifs spécifiques
Elève capable de (d’) :
 connaître les différentes états de l’eau ;
 obtenir de l’eau potable ;
 gérer rationnellement l’eau.

Contenus Activités Moyens


 La vapeur, la grêle,  A partir d’une  Une marmite, de l’eau,
l’eau, une solution expérience effectuée en de quoi faire du feu
classe, montrer les 3
états de l’eau, transposer
ces états dans la nature
par le cycle de l’eau.
 Le….est soluble dans  Parler des différentes
l’eau, manières pour obtenir de
 De l’eau polluée, de l’eau potable.  Schéma du cycle de l’eau
l’eau potable, un filtre à
eau

Evaluation :
Fabriquer un filtre à eau.

174
Education Physique
et Sportive

175
Education Physique et Sportive

Objectifs de l’E.P.S. en clase de 9ème et 8ème


A la fin de la classe de 9ème et de 8ème, l’élève doit être capable de :
 comprendre la nécessité de la réhydratation après l’effort ;
 connaître l’importance des mesures d’hygiène avant et après une activité
physique ;
 établir des interactions directes avec un ou deux partenaires en vue de réaliser
une entreprise commune ;
 avoir le sens de la collaboration et d’entraide ;
 connaître et accepter les règles essentielles du jeu ;
 participer à la mise en place et au rangement des matériels didactiques ;
 comprendre et accepter les exercices d’étirements avant et après l’effort ;
 contrôler son ardeur de façon rationnelle.

Natation
Durée : 5 séances de 30 mn
Objectif général : l’élève doit être capable de se propulser dans l’eau suivant un mode de
propulsion et les rythmes respiratoires.

Objectis spécifiques Contenus Observations


L’élève doit être capable Les rotations  Le faire à partir des
de (d’) : escaliers avec aide ou
parade départ au sol, à
partir de la position
foetal.

 s’orienter dans l’eau  Rotation sur un plan  Organiser des parcours


ventral : avec des exercices
- roulade avant précis.
- roulade arrière  Importance de l’aide et
 Rotation dans l’eau de la parade
longitudinal
 Enchainement coulée
ventrale + roulade
Avant-Arrière
 CV + vrille pour passer
en position dorsale

176
Education Physique et Sportive

 éxécuter les Les mouvements de  Le faire à sec puis dans l’eau


mouvements de jambes avec matériels, sans matériels en
jambes en position ventrale, dorsale statique
synchronisme avec le puis dynamique à partir d’une
rythme respiratoire coulée.
 Les battements  Excercices en apnée d’abord puis
alternatifs avec expiration complète.
 Les mouvements  Varier le rythme respiratoire
simultanés ( longue, courte, apné, bouche,
nez).
 passer d’un mode de Combinaison des  Coordination générale du train
propulsion de jambes mouvements alternatifs inférieur. Cv + Battements
à un autre sans et simultanés et alternés - 3’’ + movements
reprendre pieds et à respiration simultanés -3’’ + vrille + CD +
l’aise pour respirer Battements 3’’ + expiration
longue.

 se propulser  Propulsion simultanée  En position statique ventrale


uniquement avec les avec les bras (amplitude des mouvements).
bras  Mouvement alternatif  Dynamique à partir Cv ou CD.
des bras  Augmenter le temps de
 Placement de propulsion en prenant
l’inspiration l’inspiration tous les 2 ou 4
temps.
 Faire CV + traction des 2 bras
avec placement de l’inspiration
en fin de traction des bras
exécution avec matériel (planche,
pool-boy) puis sans matériels.
 nager sur une Les mouvements  En position ventrale, et dorsale
distance de 12,50m simultanés et alternatifs faire nage alternative sur largeur
en alternance puis enchainer avec nage
simultanée.
 Combiner nage ventrale et
dorsale, augmenter au fur et à
mesure jusqu’à 12,50m avec ou
sans matériels.
 maîtriser la descente  Ramassage d’objet au  Travailler l’apnée.
au fond du bassin. fond (moyenne  Contrôler l’expiration.
profondeur)

177
Education Physique et Sportive
Instructions
 Respecter les mesures d’hygiène et de sécurité, prise de douche avant et après
les cours.
 Port de matériels et d’équipements adéquats.
 L’enseignement de la natation doit se faire par niveau.
 Faire quelques exercices d’étirement avant et après l’effort.

Evaluation
Dans le grand bain :
 Plongeon simple : 2 points ;
 Battement de jambes alternatifs sur largeur sans matériels : 3 points ;
 Mouvements de jambes simultanés sur largeur sans matériels : 3 points.
 Nage complète en mouvement simultané ventrale sur 12,50m : 5 points ;
 Ramassage d’objet à 1,00m/2points ;
 Nage complète : mouvements alternés en position ventrale ou dorsale sur 12,50 :
5points.

Pénalisation :
 oser plonger + 1point- plonger plat-0,5 point ; extension incomplète – 0,5 point ;
 aide des bras – 0,5 pt. Pédalage ou genoux trop fléchis- 0,5 point ;
 aide des bras -0,5 pt. Mouvement alternés- 0,5 point ;
 arrêt en cours de nage – 0,5 point.

Pour nage complète :


 faute De Bras – 0,5 pt. Faute De Jambes – 0,5 pt ;
 arrêt – 0,5 pt. Apnée -1 pt.

Ramassage d’objet :
 tentative + 1 pt ;
 objet non récupéré -1 pt.

178
Education Physique et Sportive

Danse
Durée : 5 séances de 30 mn
Objectif général : l’élève doit être capable de traduire une mélodie populaire par des
pas et figures imposés. La salegy par exemple.

Objectifs spécifiques Contenus Observations


L’élève doit être capable
de (d’) :
 suivre et battre le tempo Pas de salegy  Pas avancer – ramener.
par des pas de marche En 4 rangées- mains aux
simple, hanches- faire avancer le
pied droit puis le ramener
au même niveau que le pied
gauche.
 suivre la musique et  Pivoter et tourner  Poser le pied devant et le
executer les pas en ramener au même niveau
changeant d’orientation , que l’autre.
Faire un ¼ de tour vers une
autre direction. En avançant
le pied D, tourner vers la
gauche, en avançant le pied
G, tourner vers la droite.
 combiner les  Pas marchés en ½ plié  Faire 4 pas en pliant les
mouvements de bras et et tendue genoux, les bras tendus vers
des pieds, l’avant. Faire 4 pas en
tendant les genoux, les bras
levés au dessus de la tête.
 s’exercer à travers Soa miditra  Former un tunnel : et un
différentes formations, couple passe, à la sortie du
tunnel ils se tapent dans les
mains et reforme le tunnel.
Pas marché en demi-plié
pour le couple qui passe
dans le tunnel.
 changer de place en  Les rondes  2 rondes : une très grande,
gardant le rythme. l’autre petite à l’interieur de
la grande. Les élèves de la
première ronde (celle qui
est grande) exécutent "le
pas de gisa fôlaka"

179
Education Physique et Sportive

En faisant un
regroupement vers
l’intérieur (8pas). Les
élèves de la 2è ronde font
le même pas en
exécutant un éclatement
8 pas.
 combiner des pas avec  Pas chassés latéraux :  Se tenir la main, bras
des petits sursauts écartés et faire tourner
les rondes dans 2 sens
différents.
 coordonner les pas - frappers des mains  Pas marchés et taper la
avec les frappers de cuisse G quand on
mains. avance la jambe Gauche.
Taper la cuisse D quand
on avance le pied droit.
- taper les cuisses  Taper 2 fois les mains
avec les bras levés en
continuant les pas
marchés.

Insructions
On peut utiliser un support musical ou bien faire chanter les élèves au rythme de salegy
par exemple viavy Raozy, ou mandrora mitsilany etc, le morceau musical sera choisi
en fonction de chaque région. Les élèves seront notés collectivement.

Evaluation
Note sur 20
 Enchaînement : 12 points
 Exécution coordination : 2 points
 Rythme : 2 points
 Espace : 2 points
 Plaisir et communication : 2points
 Total : 20 points

Pénalisation
 0, 50 par oubli ou rajout ou modification
 0, 50 par discordance avec la musique
 0, 50 par ronde déformée ou mésentente
 1 point pour impassibilité et molesse

180
Education Physique et Sportive

Gymnastique
Durée : 5 séances de 30 mn
Objecctifs généraux
L’élève doit être capable de (d’) :
 avoir une prise de conscience des différents segments corporels avec des rythmes
propres et collectifs ;
 de reproduire un mini-mouvement collectif.

Objectifs spécifiques Contenus Observations


L’élève doit être capable
de (d’) :

 tenir ses bras dans Mouvement des bras  Bras latéraux


différentes positions Bras verticaux
Mains aux clavicules
Bras le long du corps
Mains aux hanches
Bras obliques Haut-Bas
Mains à la tête, au front
 lier en 2-2 temps, 3  Enchaînement et …
mouvements de bras mouvements des bras : De la station debout-
- latéraux Ecarter les bras
- verticaux latéralement- lever à la
- latéraux verticale.
- fermer – station debout.  Ramener latéralement –
Revenir à la station de
debout.

 coordonner les  Déplacement latéral et  Sur place pieds serrés


déplacements avec les élévation latérale des bras le long du corps
mouvements des bras bras. A chaque signal
déplacement latéral
(écartement) des pieds
cordonné avec élévation
latérale des bras,

 enchaîner en fin de  Petit saut latéral et  De la position debout à


déplacement un saut frapper des mains au chaque signal les pieds
dessus de la tête. s’écartent en effectuant
un petit saut et les mains
viennent se frapper au
dessus de la tête.

181
Education Physique et Sportive

Au second signal revenir


à la position initiale.
2 + 2 tps à droite
2 + 2 tps à gauche

 enchaîner différentes  Sautillés pieds écartés  Passer de la position


positions puis serrés : debout à la position
- position debout accroupie et de la
- position accroupie position accroupie en
- position en appuis appui facial et enfin en
facial position quadrupédique
- position quadrupédique en appui sur les mains et
les genoux.

 accepter des positions - position renversée-  Couché dorsal, partir en


nouvelles inhabituelles et chandelle chandelle et tenir la
maîtriser sa peur position.
 Appui renversé groupé  En position accroupie,
(montrée du dos) Monter le dos en prenant
appui sur les mains et
décoller les pieds du sol
en restant groupé et
revenir.

 Roulade avant  Rester corps bien


groupé.
 Equilibre fessier  Fermeture maximale du
corps.

 reproduire un mini Mouvement des bras  L’éxecution des


enchaînement collectif à  déplacement latéral saut mouvements sera
partir des mouvements  position accroupie, en comptée de 2 temps en 2
de gymnastiques apui facial… temps au début et après
contruits étudiés par production de signal
sonore.
 Taper dans les mains ou
sur tambourin.

Intsructions
 Chaque leçon doit comporter plusieurs exercices préparatoires et d’approches.
 Prévevir les fautes possibles. La correction doit être assurée par le respect des
plans au départ et dans l’exécution des mouvements.

182
Education Physique et Sportive

Evaluation

Mémorisation et 12 points 0,50 par oubli ou rajout


enchaînement (modification)

Exécution-coordination 2 points 0,50 par mouvement ou


geste disgracieux ou
inésthétiques

Rythme 2 points 0,50 par discordance


Espace 2 points 0,50 par mauvaise
orientation du corps

Plaisir ou enthousiasme 2 points 0,50 par impassibilité ou


mollesse
20 points 1 pour chute ouoi
exercice repris

Athlétisme
Durée : 5 séances de 30mn par classe
Objectif général : l’élève doit être capable d’assimiler les gestes sportifs essentiels à
travers des ateliers d’animation d’activités athlétiques.

Objecctifs spécifiques Contenus Observations


L’élève doit être capable 1er atelier
de (d’) :
Vitesse  Le terrain est divisé en 2
camps

 réagir à un signal  Course à la  Deux équipes


rencontre "KINTANA" et
"VOROMAHERY"
numerotés. Les deux
équipes sont placées à
chaque extrémité du
terrain, un juge
 Arriver le premier ou le maître est placé en
à la ligne face de la ligne du milieu.
Au signal les N° 1 de
chaque équipe partent et le
premier qui franchit la
ligne médiane donne un
point à son équipe.

183
Education Physique et Sportive

 Courir vite - être le premier à 20 m  Alignement par équipe


- être le premier à 30 m au départ dans son couloir
- être le premier à revenir à respectif, celui qui arrive
sa place le premier donne un point
à son groupe. Classement
selon le nombre de points
obtenus par équipe.

Relais  3 ou 4 équipes divisés en


demi-groupe. Au signal le
N°1 de chaque équipe part
avec une balle de tennis en
main ou autre qu’il
transmet au N°2
2ème atelier
 Saut vers le haut  L’équipe revenue à sa
place la première est
déclarée victorieuse.
 2 équipes A et B
numérotées. Apres 2 pas
d’élan le N°1 de chaque
équipe saute
"alternativement" et
essaie de toucher avec la
tête une élastique tendue
entre deux poteaux.
Chaque touche donne à
son équipe 1 point, et
l’équipe qui a le plus de
points gagne.
 Sauter vers le haut et  Sauter en avant et le
atteindre la plus haute plus loin possible.  3 espaces délimités par 4
cible traits tracés à terre, espace
1, espace 2 , espace 3,
pieds décalés prendre
appui et enjamber l’espace
et compter les points
suivant l’espace
d’atterrissage.
 Enjamber un espace  Bondissement sur 2  Saut kangourou au 1er
délimité et gagner le pieds passage, saut à cloche pied
maximum de points  Bondissement pied droit droit au 2è passage. Saut à
 Faire 3 bonds sur pied  Bondissement pied cloche pied gauche au 3è
droit et sur pied gauche gauche passage.

184
Education Physique et Sportive

 Saut 3 bonds  D-D-G- 2pieds ou G-G-


D-2 pieds.

Jeu de "quilles"  Placer dans un cercle-


 Lancer un engin dans des bouteilles d’eau vive
une direction donnée et avec un peu de sable,
viser une cible, placer les équipes à 20m
avec 5 balles de tennis,
chaque équipe fait 5 tirs :
- Bouteille touchée 3
points
- Balle dans le cercle 1
point
- out 0 point

 Lancée de balles lestées  Dans des zones


délimitées

Instructions
 Travailler toujours sous forme de jeu.
 Ne pas trop insister sur la technique.

Evaluation :
 noter collectivement les élèves par équipe après le passage dans les différents
atéliers ;
 1ère = 5 points, 2ème = 4 points, 3ème = 3 points ;
 faire le total et ramener la note à la moyenne de 20.

Judo
Durée : 5 séances de 30mn
Objectif général : l’élève doit être capable de connaître et d’appliquer les techniques
de base d’immobilisation et de projection.

Objectifs spécifiques Contenus Observations


L’élève doit être capable Hon-gesa-gatame
de (d’) :
 enchaîner un  Position de Uke
renversement et une  A partir des quelques
immobilisation, 1ère positions suivantes :
immobilisation.

185
Education Physique et Sportive

- 4 pattes : sur 2 mains  Tori doit renverser Uke


et 2 genoux sur le dos en le
- 2 coudes et 2 genoux déséquilibrant sur un côté,
- 2 appuis : 2 genoux vers l’avant ou vers
- 1 genou et 1 pied l’arrière avec prises des
deux mains, sur
différentes parties du
corps (Exemple : bras,
poignets, au cou, aux
chevilles, aux jambes,…)
 Hon gesa gatame : Tori est
assis à côté de Uke, la
poitrine bloquant celle de
Uke. Le bras gauche fixant
le bras droit de Uke

Yoko-shio gatame  Après avoir renversé Uke


 2è immobilisation sur le dos. Tori se place
sur les genoux, le corps
perpendiculaire à celui de
Uke, la main droite
retenant le bassin de Uke
au sol, avec prise de la
main au bas de la veste,
côté gauche et le bras
gauche enroulant son cou.
 Toujours appui sur sa
poitrine contre celle de
Uke
O- Soto Gari
 Exécuter une projection  Kumi kata  Après prise du kimono
en position statique d’Uke simultanément,
 Déséquilibre latéral Tori avance le pied gauche
et déséquilibre Uke
 Fauchage latéralement, en tirant de
la main gauche et en
poussant du bras droit.
Puis fauche avec la jambe
libre au poplité droit de
Uke (derrière le genou)

186
Education Physique et Sportive

 Prise de kimono : main


gauche à la manche
O-Goshi droite de Uke et main
 Kumikata droite au revers droit.
 Soulevage  Soulever Uke par les
 Projection hanches à partir de la
flexion des jambes.
 Projecter Uke par la
flexion et la torsion du
tronc vers l’avant
gauche et terminer par
la traction des bras

Combat libre -  Tori et Uke sont face


 Fixer une Randori au sol sur les 2 genoux, après
immobilisation au sol  Kumi kata Kumikata, cherche à
 Renversement renverser l’adversaire
 Immobilisation sur le dos et fixer
l’immobilisation.

Randori debout
 Placer une technique de  Kumi kata  Durée des combats
projection au cours d’un  Technique de projection fixée par l’enseignant.
combat  Projection Les deux combattants
cherchent à appliquer
une technique pour
projeter l’advairsaire.
 Changer de partenaire à
chaque combat.
 Travailler la défense et
la contre-attaque.

Instructions
 Eviter de faire chuter le partenaire sur la tête en retenant par la manche, lors de
la projection.
 Uke doit contrôler sa tête lors de sa chute en regardant la ceinture.
 Eviter les brutalités, coups frappés, tordre les doigts, mettre la main au visage,
griffer, mordre.

Evaluation
Sur 10 points
 Démonstration de 2 techniques de projection avec un partenaire consentant.
- Une technique de jambe : 5 points
- Une technique de soulevage : 5points
- Exécution = 3 points
(avancé du pd = 1 point- Déséquilibre = 1 point – Fauchage = 1 point

187
Education Physique et Sportive

- Détermination = 0, 5 point
- Vivacité = 0, 5 point
- Engagement physique = 0,5 points
- Fair-play = 0,5 point

Pénalisation
- Hésitation = 0,5 point
- Déséquilibre = 0,5 point
- Non contrôle du partenaire à la chute = 0,5 point

Combats debout
- (partenaire différent)
- 5 points pour une victoire
- 2 points pour une défaite

Durée des combats


- 8 à 9 ans – au sol : 1mn
Debout : 1 mn
- 10 à 11 ans – au sol : 1 mn
Debout : 1mn 30
- 12 à 13 ans – au sol : 1 mn
Debout 2 mn

Combat au sol
- 5 points pour une victoire
- 2 points pour une défaite

Basket-ball, Foot-ball, Hand-ball,


Volley-ball

Durée : 5 séances de 30 mn
Objectif général : l’élève doit être capable de s’organiser en équipe pour
conquérir un territoire gardé.

Objectifs spécifiques Contenus Observations


L’élève doit être capable - Entre deux  Constituer des équipes
de (d’) : de 6 à 7 joueurs.
 jouer la balle pour donner - Ruée au panier  Placer les joueurs dans
l’engagement à son équipe (occupation du terrain) le camp à attaquer.
 organiser en équipe la Relais de balle  Aménager la distance et
dispersion vers le but la prise de position.
 organiser en équipe la
montée de balle

188
Education Physique et Sportive

 Dispersion en escalier.
Transmission d’un
coéquipier à l’autre.
 marquer en équipe un but  Tir et récupération  Répétition jusqu’à ce que
le tir soit marqué.
 lancer une offensive  Attaque en surnombre  Aménager la situation
devant un but gardé avec un gardien de but ou
un défenseur devant but.
 dégager le ballon du but  Renvoi direct en 0 - 6 sur  Balle lancée, dirigée
du défendu. service – Réception d’abord, rotation à chaque
renvoie, reduire
la distance pour le
service.
 Dégagement - renvoi  Par le gardien du but mais
manchette aussi par la défense. En
volley l’essentiel est de ne
pas laisser la balle tomber
dans son camp.
 Etre tolérant sur les règles.

Instructions
 Aménager les terrains ou les installations, utiliser des élèves comme buts ou
cibles.
 Adapter les ballons à l’âge des enfants (ballon plastique, léger pour le volley
et le Hand, mais de dimension correcte pour permettre de le frapper ou le
saisir facilement à 2 mains.
 Aménager les situations pour faciliter l’attaque, faire jouer en priorité, la
technique est secondaire. - Règles de jeu adaptées et aménagées avec
beaucoup de tolérance (violations tolérées : les collés, le marcher, pieds sur
ligne...)
Evaluation
Compétition de ( 2*3 mn) (-2*3 mn) au volley :
 une équipe sert, une équipe s’organise, 2 services par joueur…
 balle amemée au but ( service passé pour le volley) : 2 points
 balle marquée : 3 points
 balle récuperée : 1 point
 balle lancée : 2 points
 l’équipe qui totalise le plus de points gagne
 noter collectivement les élèves à chaque séance
 victoire : 5 points
 défaite : 3 points
 Ex : A ≠ B, C≠ D
 A Victoire = 5 pts - B défaite = 3 pts
 C défaite = 3 pts etc…
 Faire le total des points obtenus
 Ramener à la moyenne de 20

189
Education Physique et Sportive

Education physique et sportive

Fiche d’observation – Date :

Balle amenée au but Points Equipe Contre Equipe


Service passé 2
But marqué 3
Balle récupérée, 1
dégagée
Balle relancée 2
Balle stopée 1

Balle boudée -1
Service manqué -1

Tableau des notes et des résultas

Contôle C1 C2 C3 C4 C5 C6 Total Classement


Equipes
A 5
B 3
C 3
D 5
E
F

190