Vous êtes sur la page 1sur 85

i

SOMMAIRE

SA KI NAN KONSTITISYON AN

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI .............................................................................. 1

PRÉAMBULE ............................................................................................................................................. 1

KONSTITISYON REPIBLIK ................................................................................................................... 1

DEKLARASYON ....................................................................................................................................... 1

TITRE IER.-.................................................................................................................................................. 3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES................................................................................................................. 3

CHAPITRE IER.- ............................................................................................................................................. 3


LES CARACTERISTIQUES FONDAMENTALES DE LA REPUBLIQUE D’HAÏTI .............................................. 3

TIT PREMYE. - .......................................................................................................................................... 3

DISPOZISYON JENERAL YO ................................................................................................................ 3

CHAPIT PREMYE. - ....................................................................................................................................... 3


KARAKTERISTIK FONDALNATAL REPIBLIK AYITI .................................................................................... 3
CHAPITRE II.- .............................................................................................................................................. 4
LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE D’HAÏTI ............................................................................................ 4
CHAPIT 2.- .................................................................................................................................................... 4
TERITWA REPIBLIK AYITI .......................................................................................................................... 4
CHAPITRE III.- ............................................................................................................................................. 4
LA NATIONALITE HAÏTIENNE ...................................................................................................................... 4
CHAPIT 3.- .................................................................................................................................................... 4
NASYONALITE AYISYEN AN ......................................................................................................................... 4
CHAPITRE IV.- ............................................................................................................................................. 5
LA CITOYENNETE......................................................................................................................................... 5
CHAPIT 4.- .................................................................................................................................................... 5
SA YON SITWAYEN YE .................................................................................................................................. 5

TITRE II.-.................................................................................................................................................... 7

DROITS, DEVOIRS ET LIBERTÉS ........................................................................................................ 7

CHAPITRE IER.- ............................................................................................................................................. 7


LE DROIT A LA VIE, A LA SANTE ET AU RESPECT DE LA PERSONNE HUMAINE ......................................... 7

ii
TIT 2.- .......................................................................................................................................................... 7

DWA, DEVWA AK LIBÈTE YO.............................................................................................................. 7

CHAPIT PREMYE.- ........................................................................................................................................ 7


TOUT MOUN GEN DWA VIV, TOUT MOUN GEN DWA VIV AN SANTE, TOUT MOUN GEN DWA JWENN
RESPE ............................................................................................................................................................ 7
CHAPITRE II.- .............................................................................................................................................. 8
LE DROIT A UN ENVIRONNEMENT SAIN ...................................................................................................... 8
CHAPIT 2.- .................................................................................................................................................... 8
DWA POU MOUN VIV NAN YON ANVIWONMAN KI SAN DANJE.................................................................... 8
CHAPITRE III.- ............................................................................................................................................. 8
LA LIBERTE INDIVIDUELLE ......................................................................................................................... 8
CHAPIT 3.- .................................................................................................................................................... 8
LIBETE CHAK MOUN GENYEN ..................................................................................................................... 8
CHAPITRE IV.- ............................................................................................................................................. 9
LES DROITS ET LIBERTES EN MATIERE PENALE ........................................................................................ 9
CHAPIT 4.- .................................................................................................................................................... 9
DWA AK LIBETE KI GEN POU WE AK KESYON PENAL ................................................................................. 9
CHAPITRE V.- ............................................................................................................................................. 10
LA LIBERTE D'EXPRESSION ET DE LA PRESSE .......................................................................................... 10
CHAPIT 5.- .................................................................................................................................................. 10
MOUN GEN DWA PALE LIB, LAPRES GEN DWA FONKSYONE LIB.............................................................. 10
CHAPITRE VI.- ........................................................................................................................................... 12
LE DROIT A L'INFORMATION..................................................................................................................... 12
CHAPIT 6.- .................................................................................................................................................. 12
DWA POU MOUN GENYEN ENFOMASYON .................................................................................................. 12
CHAPITRE VII.-.......................................................................................................................................... 12
LA LIBERTE DE CONSCIENCE .................................................................................................................... 12
CHAPIT 7.- .................................................................................................................................................. 12
MOUN GEN DWA SUIV KWAYANS YO AK RELIJYON YO LIB ..................................................................... 12
CHAPITRE VIII.- ........................................................................................................................................ 12
LA LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION .......................................................................................... 12
CHAPIT 8.- .................................................................................................................................................. 12
MOUN GEN DWA REYINI LIB ...................................................................................................................... 12
MOUN LIB FÈ ASOSYASYON YO VLE .......................................................................................................... 12
CHAPITRE IX.- ........................................................................................................................................... 13
L’EDUCATION, L’ENSEIGNEMENT, LA RECHERCHE ET LA CULTURE ..................................................... 13
CHAPIT 9.- .................................................................................................................................................. 13
EDIKASYON, ANSEYMAN, RECHECH AK LAKILTI ..................................................................................... 13
CHAPITRE X.- ............................................................................................................................................. 15
LA LIBERTE DU TRAVAIL ........................................................................................................................... 15
CHAPIT 10.- ................................................................................................................................................ 15
NENPOT MOUN GEN DWA TRAVAY LIB ..................................................................................................... 15
CHAPITRE XI.- ........................................................................................................................................... 16
LA LIBERTE ECONOMIQUE ........................................................................................................................ 16
CHAPIT 11.- ................................................................................................................................................ 16
LIBETE EKONOMIK .................................................................................................................................... 16
CHAPITRE XII.-.......................................................................................................................................... 17
L’IMPOSITION ............................................................................................................................................ 17

iii
CHAPIT 12.- ................................................................................................................................................ 17
TAKS AK ENPO ........................................................................................................................................... 17
CHAPITRE XIII.- ........................................................................................................................................ 18
LA PROPRIETE............................................................................................................................................ 18
CHAPIT 13.- ................................................................................................................................................ 18
DWA POU MOUN GEN BYEN ....................................................................................................................... 18
CHAPITRE XIV.- ........................................................................................................................................ 19
L’ADMINISTRATION ET LA FONCTION PUBLIQUES.................................................................................. 19
CHAPIT 14.- ................................................................................................................................................ 19
ADMINISTRASYON PIBLIK LA AK FONKSYON PIBLIK YO ......................................................................... 19
CHAPITRE XV.- .......................................................................................................................................... 20
LES DROITS DES ETRANGERS .................................................................................................................... 20
CHAPIT 15.- ................................................................................................................................................ 20
DWA ETRANJE YO ...................................................................................................................................... 20
CHAPITRE XVI.- ........................................................................................................................................ 21
LES DEVOIRS DU CITOYEN......................................................................................................................... 21
CHAPIT 16.- ................................................................................................................................................ 21
DEVWA SITWAYEN YO ............................................................................................................................... 21
CHAPITRE XVII.- ....................................................................................................................................... 23
LA PROTECTION DU CITOYEN ................................................................................................................... 23
CHAPIT 17.- ................................................................................................................................................ 23
PWOTEKSYON SITWAYEN .......................................................................................................................... 23

TITRE III.- ................................................................................................................................................ 24

SOUVERAINETÉ NATIONALE ........................................................................................................... 24

CHAPITRE IER.- ........................................................................................................................................... 24


DISPOSITIONS GENERALES ........................................................................................................................ 24

TIT 3.- ........................................................................................................................................................ 24

SA KI FÈ PEYI AYITI GRANMOUN TÈT LI ..................................................................................... 24

CHAPIT PREMYE.- ...................................................................................................................................... 24


DISPOZISYON JENERAL YO ........................................................................................................................ 24
CHAPITRE II.- ............................................................................................................................................ 25
LE POUVOIR LEGISLATIF .......................................................................................................................... 25
SECTION 1RE.- L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU POUVOIR LEGISLATIF ................................ 25
CHAPIT 2.- .................................................................................................................................................. 25
POUVWA LEJISLATIF LA ............................................................................................................................ 25
SEKSYON PREMYE.- ÒGANIZASYON AK FONKSYONMAN POUVWA LEJISLATIF LA ..................................... 25
SECTION 2.- L’EXERCICE ET LES ATTRIBUTIONS DU POUVOIR LEGISLATIF ................................................ 30
SEKSYON 2.- RESKONSABLITE AK FONSKYON POUVWA LEJISLATIF LA ..................................................... 30
CHAPITRE III.- ........................................................................................................................................... 37
LE POUVOIR EXECUTIF ............................................................................................................................. 37
SECTION 1RE.- DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................... 37
CHAPIT 3.- .................................................................................................................................................. 37

iv
POUVWA EGZEKITIF LA ............................................................................................................................. 37
SEKSYON PREMYE.- DISPOZISYON JENERAL YO ......................................................................................... 37
SECTION 2.- L’ELECTION ET LE MANDAT DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ............................................ 37
SEKSYON 2.- ELEKSYON AK MANDA PREZIDAN REPIBLIK LA .................................................................... 37
SECTION 3.- LES ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ......................................................... 40
SEKSYON 3.- FONKSYON AK RESKONSABLITE PREZIDAN REPIBLIK LA...................................................... 40
SECTION 4.- LES MINISTRES ET LES SECRETAIRES D’ÉTAT ......................................................................... 44
SEKSYON 4.- MINIS AK SEKRETE D ETA YO ................................................................................................ 44
CHAPITRE IV.- LE POUVOIR JUDICIAIRE ................................................................................................. 46
SECTION 1RE.- DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................... 46
CHAPIT 4.- POUVWA JIDISYE A ................................................................................................................. 46
SEKSYON PREMYE.-DISPOZISYON JENERAL YO .......................................................................................... 46
SECTION 2.- LES JURIDICTIONS DE L’ORDRE JUDICIAIRE ............................................................................ 48
SEKSYON 2.- JIRIDIKSYON LOD SISTEM JIDISYE A....................................................................................... 48
SECTION 3.- LES JURIDICTIONS DE L’ORDRE ADMINISTRATIF ..................................................................... 48
SEKSYON 3.- JIRIDIKSYON LOD SISTEM ADMINISTRATIF LA ....................................................................... 48
SECTION 4.- LE CONSEIL SUPERIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE .................................................................. 49
SEKSYON 4.- KONSEY SIPERYE POUVWA JIDISYE A ................................................................................... 49

TITRE IV.- ................................................................................................................................................ 50

COUR CONSTITUTIONNELLE ........................................................................................................... 50

TIT 4.- ........................................................................................................................................................ 50

LAKOU KONSTITISYONEL ................................................................................................................. 50

TITRE V.- .................................................................................................................................................. 55

COUR DES COMPTES ........................................................................................................................... 55

TIT 5.- ........................................................................................................................................................ 55

LAKOU KONT YO .................................................................................................................................. 55

TITRE VI.- ................................................................................................................................................ 58

CONSEIL ÉLECTORAL PERMANENT .............................................................................................. 58

TIT 6.- ........................................................................................................................................................ 58

KONSЀY ELEKTORAL PЀMANAN .................................................................................................... 58

TITRE VII.- ............................................................................................................................................... 61

v
SÉCURITÉ ET DÉFENSE ...................................................................................................................... 61

CHAPITRE IER.- ........................................................................................................................................... 61


LA FORCE PUBLIQUE ................................................................................................................................. 61

TIT 7.- ........................................................................................................................................................ 61

SEKIRITE AK DEFANS ......................................................................................................................... 61

CHAPIT PREMYE.- ...................................................................................................................................... 61


FOS PIBLIK ................................................................................................................................................. 61
CHAPITRE II.- ............................................................................................................................................ 63
LES SERVICES D’INTELLIGENCE ............................................................................................................... 63
CHAPIT 2.- .................................................................................................................................................. 63
SEVIS ENTELIJANS YO ................................................................................................................................ 63

TITRE VIII .- ............................................................................................................................................ 65

HAUTE COUR DE JUSTICE ................................................................................................................. 65

TIT 8 .- ....................................................................................................................................................... 65

WOTKOU JISTIS .................................................................................................................................... 65

TITRE IX.- ................................................................................................................................................ 67

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DÉCENTRALISATION ................................................ 67

CHAPITRE IER.- ........................................................................................................................................... 67


DISPOSITIONS GENERALES ........................................................................................................................ 67

TIT 9.- ........................................................................................................................................................ 67

KOLEKTIVITE TÈRITORYAL YO AK DESANTRALIZASYON .................................................. 67

CHAPIT PREMYE.- ...................................................................................................................................... 67


DISPOZISYON JENERAL YO ........................................................................................................................ 67
CHAPITRE II.- ............................................................................................................................................ 68
LE DEPARTEMENT ..................................................................................................................................... 68
CHAPIT 2.- .................................................................................................................................................. 68
DEPATMAN AN............................................................................................................................................ 68
CHAPITRE III.- ........................................................................................................................................... 71
LA COMMUNE ............................................................................................................................................. 71
CHAPIT 3.- .................................................................................................................................................. 71
KOMIN NAN ................................................................................................................................................ 71

vi
CHAPITRE IV.- ........................................................................................................................................... 72
LA SECTION COMMUNALE......................................................................................................................... 72
CHAPIT 4.- .................................................................................................................................................. 72
SEKSYON KOMINAL LA .............................................................................................................................. 72

TITRE X.- .................................................................................................................................................. 74

RÉVISION DE LA CONSTITUTION.................................................................................................... 74

TIT 10.- ...................................................................................................................................................... 74

REVIZYON KONSTITISYON AN ........................................................................................................ 74

TITRE XI.- ................................................................................................................................................ 75

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ................................................................................ 75

CHAPITRE IER.- ........................................................................................................................................... 75


DISPOSITIONS TRANSITOIRES ................................................................................................................... 75

TIT 11 .- ..................................................................................................................................................... 75

DISPOZISYON TRANZITWA AK DISPOZISYON FINAL YO ....................................................... 75

CHAPIT PREMYE.- ...................................................................................................................................... 75


DISPOZISYON TRANZITWA YO .................................................................................................................. 75
CHAPITRE II.- ............................................................................................................................................ 77
DISPOSITIONS FINALES .............................................................................................................................. 77
CHAPIT 2.- .................................................................................................................................................. 77
DISPOZISYON FINAL YO ............................................................................................................................. 77

vii
CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE KONSTITISYON REPIBLIK
D’HAÏTI AYITI

PRÉAMBULE DEKLARASYON
Le Peuple haïtien proclame la présente Constitution : Pèp ayisyen deklare li dakò ak Konstitisyon sila
a) pour garantir ses droits inaliénables et im- a :
prescriptibles à la vie, à la liberté et à la pour- a) pou li garanti dwa fondalnatal Pèp ayisyen
suite du bonheur, conformément à son Acte pou li viv, pou li viv lib, pou li viv byen,
d'Indépendance de 1804 et à la Déclaration dapre sa ki ekri nan Deklarasyon Ende-
universelle des Droits de l'Homme de 1948 ; pandans 1804 la ak prensip ki nan Dekla-
rasyon inivèsèl Dwa Moun 1948 la ;
b) pour constituer une Nation haïtienne sociale-
ment juste, économiquement libre et politi- an) pou li ede nan konstriksyon yon Nasyon
quement indépendante ; ayisyen ki gen yon sosyete san fòskote e
ki granmoun tèt li sou plan ekonomik ak
c) pour maintenir un État stable et fort, capable
sou plan politik ;
de protéger les valeurs, les traditions, la sou-
veraineté et l'indépendance nationales ; b) pou li itil nan konsève yon Leta estab, yon
Leta fò, ki kapab pwoteje valè, tradisyon,
d) pour garantir la démocratie qui implique le
dwa granmoun ak endepandans nasyon
pluralisme idéologique et l'alternance poli-
an;
tique et affirmer les droits inviolables et ina-
liénables du Peuple haïtien ; ch) pou li garanti demokrasi a ki chita sou
prensip egzistans plizyè kouran ideyolojik
e) pour fortifier l'unité nationale, en éliminant
ak prensip chanjman tanzantan nan
toutes discriminations entre les populations
pouvwa politik la epi pou li kanpe an kwa
des villes et des campagnes, par l'acceptation
kont tout zak ki pase dwa Pèp ayisyen
de la communauté de langues et de culture et
anba pye ;
par la reconnaissance du droit au progrès, à
l'information, à l'éducation, à la santé, au tra- d) pou li soude nasyon an pi fèm nan kwape
vail et au loisir pour tous ; tout diskriminasyon ant moun lavil ak
moun andeyò, nan aksepte tout sa nou
f) pour porter l’État à appliquer des mesures
genyen ansanm kòm lang ak kilti, epi nan
d’aménagement du territoire en vue d’assurer
rekonèt dwa tout ayisyen genyen pou yo
une répartition juste des ressources et des ser-
fè pwogrè, pou yo jwenn enfòmasyon,
vices afin de préserver l’ensemble du terri-
pou yo jwenn edikasyon, pou yo jwenn
toire national comme lieu de vie et d’activité ;
swen sante, pou yo travay epi pou yo gen
g) pour assurer la séparation, l’indépendance et lwazi ;
la répartition harmonieuse des pouvoirs de
e) pou pèmèt Leta aplike divès mezi pou l
l'État au service des intérêts fondamentaux et
òganize teritwa a, yon mannyè pou kapab
prioritaires de la Nation ;
gen yon pi bon distribisyon resous ak
h) pour instaurer un gouvernement reposant sur sèvis pou teritwa nasyonal la tounen yon
les libertés fondamentales et le respect des espas kote moun ap viv epi mennen ak-
droits humains, la justice économique, la paix tivite yo ;
sociale, l’équité de genre, la concertation et la
è) pou li garanti separasyon ak bon repati-
participation de toute la population aux
syon pouvwa Leta yo k ap nan avantaj sa

1
grandes décisions engageant la vie nationale Nasyon an genyen kòm enterè ak priyo-
et sur une décentralisation effective ; rite ;
i) pour instaurer une justice républicaine repré- en) pou li ede nan mete yon modèl gou vèn-
sentant une force morale dans la société fon- man ki chita sou libète fondalnatal yo ak
dée sur des principes de droit, de liberté, respè dwa moun, jistis ekonomik, lapè
d’égalité et de fraternité ; sosyal, rapò san fòskote ant fanm ak gason
nan sosyete a, antant ak patisipasyon tout
j) pour assurer aux femmes une représentation
moun nan popilasyon an nan tout gwo de-
dans les instances de pouvoir et de décision
sizyon k ap pran e ki pral angaje avni
qui soit conforme à l'égalité des sexes.
nasyon an ansanm ak yon desantrali-
zasyon totalkapital ;
f) pou mete yon sistèm jistis sou pye nan
Repiblik la ki reprezante yon fòs moral ki
chita sou prensip ki makònen ak prensip
dwa, prensip libète, prensip egalite ak
prensip fratènite a ;
g) pou li garanti reprezantasyon fanm yo nan
espas pouvwa a ak nan espas desizyon yo
ki respekte prensip relasyon san fòskote
ant fanm ak gason nan sosyete a.

2
TITRE Ier.- TIT PREMYE. -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES DISPOZISYON JENERAL YO

Chapitre Ier.- Chapit premye. -


Les caractéristiques fondamentales de la Karakteristik fondalnatal Repiblik Ayiti
République d’Haïti
Article 1er.- Haïti est une République souveraine, Atik premye.- Repiblik Ayiti granmoun tèt li, li
démocratique, indivisible, laïque et soli- demokratik, li pa ka divize, li layik e li
daire. Son organisation est décentralisée. solidè. Li gen yon òganizasyon ki chi-
ta sou desantralizasyon.

Article 2.- La ville de Port-au-Prince est la capitale Atik 2.- Vil Pòtoprens se kapital Ayiti e se la
d’Haïti et le siège de son Gouverne- Gouvènman an chita. Depi gen gwo
ment. Ce siège peut être déplacé en cas nesesite pou sa, yo ka toujou deplase
de force majeure. syèj Gouvènman an.
Article 3.- Les couleurs nationales sont le bleu et le Atik 3.- Koulè drapo peyi Ayiti se ble ak wouj.
rouge. Men ki jan drapo peyi Ayiti fèt :
L’emblème de la Nation haïtienne est le a) Drapo a fèt ak de (2) moso twal menm
drapeau qui répond à la description sui- longè, menm lajè. Moso twal ble a
vante : anwo. Moso twal wouj la anba. Tou de
a) deux (2) bandes d’étoffe d’égales (2) moso twal yo kouche ;
dimensions : l’une bleue en haut, an) Nan mitan, sou yon moso twal blan,
l’autre rouge en bas, placées hori- yon moso twal kare, y ap fè desen yon
zontalement ; pye palmis ak yon bonèt wouj sou tèt
b) au centre, sur un carré d’étoffe pye palmis la.
blanche, sont disposées les armes Anba pye palmis la, y ap fè desen kèk
de la République. zam ak kèk enstriman mizik. Men sa y ap
Les armes de la épublique sont : le ekri anba, sou moso twal blan an : Men
Palmiste surmonté du bonnet de la Li- anpil chay pa lou.
berté et ombrageant de ses palmes un
trophée d’armes avec la légende :
l’Union fait la Force.
Article 4.- La devise nationale est : Liberté – Égalité Atik 4.- Deviz Pèp ayisyen an se : Libète -
– Fraternité. Egalite - Fratènite.
Article 5.- L'hymne national est : La Dessalinienne. Atik 5.- Im nasyonal la se : Ladesalinyèn.
Le salut du drapeau est obligatoire. Tout Ayisyen dwe respekte ak salye
drapo a.

Article 6.- Tous les Haïtiens sont unis par une Atik 6.- Se lang kreyòl la ki simante tout Ayi-
langue commune : le créole. syen ansanm.
Le créole et le français sont les langues of- Kreyòl ak franse se lang ofisyèl Re-
ficielles de la République. piblik la.

3
Article 7.- L'unité monétaire est la gourde. Elle est Atik 7.- Lajan ki sèvi ann Ayiti se goud. Goud la
divisée en centimes. divize an santim.

Chapitre II.- Chapit 2.-


Le territoire de la République d’Haïti Teritwa Repiblik Ayiti
Article 8.- Le territoire de la République d'Haïti Atik 8.- Repiblik Dominikèn bòne teritwa Re-
est limité à l'Est par la République piblik Ayiti sou kote Lès. Oseyan At-
Dominicaine, au Nord par l'Océan lantik bòne l sou kote Nò. Lanmè
Atlantique, au Sud et à l'Ouest par la Karayib yo oubyen lanmè Antiy yo
Mer des Caraïbes ou Mer des Antilles. bòne l sou kote Sid ak kote Lwès li.
Il comprend : Teritwa a kouvri :
a) la partie occidentale de l'île a) pati lwès Zile Ayiti a ansanm ak zile
d'Haïti ainsi que les îles adja- ki tou pre l yo, tankou : Lagonav,
centes : La Gonâve, La Tortue, Latòti, Ilavach, Kayimit yo, Lanav-
l'Île à Vache, Les Cayemittes, az, Grannkay ak lòt zile ki nan
La Navase, La Grande Caye et lanmè peyi a ;
les autres îles de la mer territo- an) lanmè peyi a ak zòn ki rezève pou
riale ; aktivite ekonomik sèlman ;
b) la mer territoriale et la zone b) espas ayeryen ki kouvri tè ak lanmè
économique exclusive ; peyi a.
c) le milieu aérien surplombant la
partie terrestre et maritime.

Article 9.- Le territoire de la République d'Haïti Atik 9.- Okenn Nasyon pa ka monte sou teritwa
est inviolable et ne peut être aliéné ni Repiblik Ayiti e pa ka gen okenn trete
en tout, ni en partie par aucun traité ou ak konvansyon ki ka fè Pèp ayisyen
convention. pèdi dwa li genyen sou tè pa l la ou-
byen sou yon pati ladan l.
Article 10.- Le territoire de la République est divi- Atik 10.- Teritwa Repiblik la divize an depatman,
sé et subdivisé en départements, ar- depatman yo divize ann awondisman,
rondissements, communes et sections awondisman yo divize an komin epi
communales. komin yo divize an seksyon kominal.
La loi détermine le nombre de ces di- Lalwa fikse kantite depatman, kantite
visions et subdivisions, et en règle komin ak kantite seksyon kominal ki
l'organisation et le fonctionnement. dwe genyen e li tou di kouman pou yo
òganize ak kouman pou yo fonksyone.

Chapitre III.- Chapit 3.-


La nationalité haïtienne Nasyonalite ayisyen an
Article 11.- Possède la nationalité haïtienne de nais- Atik 11.- Yon moun ki fèt ann Ayiti oubyen ki
sance tout individu né en Haïti ou à fèt nan peyi etranje e ki gen : swa
l’étranger d'un père haïtien ou d’une manman l oubyen papa l ki ayisyen,
mère haïtienne. se ayisyen.

4
Tout individu ayant une ascendance Yon moun ki gen yon gran paran l ki
haïtienne peut faire valoir ses droits à la ayisyen kapab reklame dwa pou li
nationalité haïtienne, dans les conditions gen nasyonalite ayisyen an selon
prévues par la loi. lalwa.
Possède également la nationalité Yon moun ki fèt sou teritwa Re-
haïtienne de naissance tout individu né piblik Ayiti a tou genyen nasyonalite
sur le sol de la République d’Haïti. ayisyen.
Aucun Haïtien ne peut faire prévaloir sa Okenn ayisyen pa ka sèvi ak yon
nationalité étrangère sur le territoire de nasyonalite etranje li genyen sou te-
la épublique d’Haïti. ritwa Repiblik Ayiti.
Il est possible de renoncer à la nationali- Li posib pou yon moun rejte nasyo-
té haïtienne, si l’intéressé jouit d’une nalite ayisyen an, si moun nan gen
autre nationalité. Cette renonciation ré- yon lòt nasyonalite. Pou sa rive fèt,
sulte d’une demande solennelle et ex- konsène a ap fè yon demann ofisyèl
presse de l’intéressé auprès du tribunal ak tout konsyans li bò kote tribinal
de première instance haïtien territoria- sivil ki nan zòn kote l rete a e ki gen
lement compétent. konpetans pou sa.
Article 12.- La nationalité haïtienne peut être ac- Atik 12.- Yon moun ki rezide pandan senk (5)
quise par la naturalisation après cinq lane youn dèyè lòt sou teritwa Re-
années de résidence continue sur le ter- piblik la, kapab genyen nasyonalite
ritoire de la République. ayisyen an.

Chapitre IV.- Chapit 4.-


La citoyenneté Sa yon sitwayen ye
Article 13.- La jouissance, l’exercice des droits ci- Atik 13.- Yon sitwayen se yon moun ki
vils et politiques constituent la qualité genyen tout dwa sivil ak tout dwa
du citoyen. politik li e ki genyen kapasite pou l
jwi dwa sa yo.
Le régime de la citoyenneté est fixé par
la loi, qui règle notamment l’octroi, la Se lalwa ki deside, ki lè yon moun
suspension et la perte des droits civils et kapab sèvi ak dwa sivil ak dwa poli-
politiques. tik yo, ki lè li pa gen dwa sèvi avèk
yo pandan yon tan epi ki lè li pèdi
dwa sa yo nèt.

Article 14.- L'âge de la majorité est fixée à dix-huit Atik 14.- Yon moun majè depi li gen dizuit
(18) ans. (18) lane.

Article 15.- Les Haïtiens, sans distinction de sexe ni Atik 15.- Tout Ayisyen, fi kou gason, moun
d’état civil, âgés de dix-huit ans au marye ak moun ki pa marye kapab
moins, jouissent de leurs droits civils et sèvi ak dwa sivil oubyen dwa politik
politiques s'ils réunissent les autres con- yo, depi yo deja gen dizuit (18) lane,
ditions prévues par la Constitution et par e depi yo ranpli tout kondisyon
la loi. Konstitisyon an ak lalwa prevwa yo.

5
Article 16.- Le principe de parité est reconnu à tous Atik 16.- Prensip patisipasyon fanm kou ga-
les niveaux de la vie nationale, notam- son san fòskote ak san paspouki nan
ment dans les services publics. sa k ap fèt nan tout nivo nan peyi a,
se yon prensip tout moun dwe res-
La loi électorale prévoit des dispositions
pekte san mank, espesyalman nan
encourageant les partis politiques à dé-
sèvis piblik yo.
signer des femmes aux postes électifs.
Lwa elektoral la dwe gen kèk dispo-
zisyon ki ankouraje pati politik pre-
zante menm kantite fanm ak menm
kantite gason nan eleksyon.

6
TITRE II.- TIT 2.-
DROITS, DEVOIRS ET LIBERTÉS DWA, DEVWA AK LIBÈTE YO

Chapitre Ier.- Chapit premye.-


Le droit à la vie, à la santé et au respect de la Tout moun gen dwa viv, tout moun gen dwa
personne humaine viv an sante, tout moun gen dwa jwenn respè
Article 17.- L’État garantit à tous le droit à la vie, à Atik 17.- Leta dwe pran dispozisyon pou tout
la santé et au respect de la personne moun jwenn lavi, lasante ak respè
humaine, conformément à la Déclara- dapre Deklarasyon inivèsèl Dwa
tion universelle des Droits de l'Homme Moun 1948 la.
de 1948.
Article 18.- Pour assurer la protection et le maintien Atik 18.- Pou Leta pwoteje epi pèmèt sistèm
du système de santé, l’État crée des hô- sante a fonksyone kòmsadwa, li fè
pitaux, des dispensaires et des centres de lopital, dispansè ak sant sante.
santé. Leta ankouraje tout travay sektè
L’État encourage l’initiative privée dans prive a fè nan domèn sante.
le domaine de la santé.
Article 19.- L'État garantit le droit de tout individu à Atik 19.- Men ki dwa Leta rekonèt tout
un logement décent, à l'éducation, à sitwayen Ayisyen genyen : dwa pou
l'alimentation et à la sécurité sociale. yo jwenn bon kay pou yo rete, dwa
pou yo jwenn edikasyon, dwa pou
yo byen manje ak dwa pou sila ki
nan bezwen yo jwenn èd nan men
Leta.
Article 20.- L'État protège la famille, base fonda- Atik 20.- Leta la pou l pwoteje lafanmi, poto
mentale de la société. mitan sosyete a.
Il doit une égale protection à toutes les Li dwe veyatif pou l konnen ki jan
familles. Il procure aide et assistance à tout fanmi ap viv san paspouki. Leta
la maternité, à l’enfance et à la vieil- dwe fanm ansent ak nouris, timoun
lesse. piti ak granmoun ki gen anpil laj bon
jan èd ak asistans.
La violence intrafamiliale et sexuelle,
sous toutes ses formes, est condamnée. Tout kalite zak vyolans nan fanmi
ak tout kalite zak vyolans seksyèl
L’État prend les mesures nécessaires
merite kondanasyon.
pour prévenir et sanctionner la violence
à l’égard des femmes. Leta la pou l pran tout dispozisyon
nesesè pou l fè prevansyon kont tout
zak vyolans k ap fèt sou fanm epi
pou li pini zak sa yo.

7
Chapitre II.- Chapit 2.-
Le droit à un environnement sain Dwa pou moun viv nan yon anviwònman ki
san danje
Article 21.- L'environnement naturel étant le cadre Atik 21.- Anviwònman natirèl la se pi bon
privilégié de vie de la population, les kote pou moun nan popilasyon an
comportements qui risquent de perturber viv. Leta la pou li entèdi tout kon-
l'équilibre écologique sont interdits. pòtman ki ka deranje lanati.

Article 22.- La loi détermine les conditions de pro- Atik 22.- Lalwa fikse kondisyon pwoteksyon
tection de la faune et de la flore. Elle kote bèt ak plant ap viv. Lalwa pini
sanctionne les contrevenants. tout moun ki pa respekte kondisyon
sa yo.

Article 23.- Nul ne peut introduire dans le pays des Atik 23.- Lajistis ap pran sanksyon sivil ak
déchets ou résidus de provenance étran- sanksyon penal kont tout moun ki
gère de quelque nature que ce soit, sous antre nan peyi a ak fatra oubyen de-
peine de poursuites civiles et pénales. chè ki soti nan peyi etranje.

Chapitre III.- Chapit 3.-


La liberté individuelle Libète chak moun genyen
Article 24.- Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou Atik 24.- Yo pa gen dwa ni al dèyè yon moun,
détenu que dans les cas déterminés par ni arete l, ni mete l nan prizon, san
la loi et selon les formes qu'elle prescrit. se pa pou yon rezon lalwa prevwa,
ak jan lalwa di sa dwe fèt.
La responsabilité pénale est personnelle.
Nul ne peut être arrêté à la place d’un Chak moun gen reskonsablite pa l.
autre. Yo pa gen dwa arete okenn moun
nan plas yon lòt.

Article 25.- L’arrestation et la détention, sauf en cas Atik 25.- Yo pa gen dwa arete moun ni yo pa
de flagrant délit, ont lieu sur un mandat gen dwa fèmen moun nan prizon san
écrit d’un juge légalement compétent. se pa ak yon manda yon otorite lal-
wa bay pouvwa ekri manda sa a, sòf
Sauf en cas de flagrant délit, aucune ar-
si yo ta bare moun nan nan men.
restation sur mandat, aucune perquisi-
tion ne peut se faire entre six (6) heures Anwetan ka yon moun yo bare nan
du soir et six (6) heures du matin. men, yo pa gen dwa arete moun ata
ak manda ant sis (6) è di swa al pou
sis (6) è di maten. Ni yo pa gen dwa
fouye kay moun ant sis (6) è di swa
al pou sis (6) è di maten.
Article 26.- Toute rigueur ou contrainte qui n'est pas Atik 26.- Yo pa gen dwa fè fòs ak yon moun
nécessaire pour appréhender une per- yo vin arete oubyen yo vle kenbe
sonne ou la maintenir en détention, toute nan prizon san pa gen nesesite pou
pression morale ou brutalité physique, sa. Yo pa gen dwa fè yon moun me-
notamment pendant l'interrogatoire, sont nas, ni yo pa gen dwa maltrete l pou

8
interdites. yo fè l pale.

Article 27.- Nul ne peut être interrogé en l’absence Atik 27.- Yo pa gen dwa entèwoje moun san
de son avocat ou d'un témoin de son prezans avoka l oubyen san prezans
choix. yon temwen li chwazi.
Article 28.- Nul ne peut être maintenu en détention Atik 28.- Yo pa gen dwa kenbe moun nan
s'il n'a comparu dans les quarante-huit prizon pandan plis pase karantuit
(48) heures qui suivent son arrestation (48) è d tan san li pa parèt devan jij
devant un juge appelé à statuer sur la lé- ki la pou pwononse l sou legalite
galité de l'arrestation et si ce juge n’a arestasyon an epi si jij sa a pa kon-
confirmé la détention par une décision fime arestasyon an apati yon desi-
motivée. zyon valab.
Si l’arrestation est jugée illégale, le juge Si yo twouve yo pa te arete moun
ordonne la libération immédiate du dé- nan legal, jij la dwe pase lòd lage l
tenu et cette décision est exécutoire sur tousuit.
minute nonobstant appel, pourvoi en Yo dwe obeyi desizyon jij la lapou-
cassation ou défense d’exécuter. la, menm si yo te mande pou kòz la
ale ann apèl, devan Lakou kasasyon,
oubyen te deja gen yon desizyon
Lajistis pou yo pa obeyi jijman an.
Article 29.- Toutes violations des dispositions rela- Atik 29.- Dezobeyi lwa ki pwoteje libète chak
tives à la liberté individuelle sont des moun, se zak gwo ponyèt. Moun yo
actes arbitraires. Les personnes lésées fè abi sa yo, gen dwa al nan tribinal
peuvent, sans autorisation préalable, sai- ki la pou sa, san yo pa mande pèmi-
sir les tribunaux compétents pour pour- syon. Yo gen dwa mande pinisyon
suivre les auteurs et les exécutants de pou tout moun ki fè zak gwo ponyèt
ces actes arbitraires quelles que soient sa yo ansanm ak moun ki te ede nan
leurs qualités et fonctions. fè zak sa yo, kèlkilanswa pozisyon
ak fonksyon moun sa yo.

Article 30.- Les fonctionnaires et les employés de Atik 30.- Dapre sa ki nan lwa penal, lwa sivil
l'État sont directement responsables se- ak lwa administratif yo, anplwaye
lon les lois pénales, civiles et adminis- Leta ak reskonsab Leta gen pwòp
tratives des actes accomplis en violation reskonsablite pa yo lè gen zak ki fèt
de droits. Dans ces cas, la responsabilité kont dwa moun. Nan ka sa yo, Leta
civile s'étend aussi à l'État. gen reskonsablite pa l tou. Yo rele sa
: reskonsablite sivil.

Chapitre IV.- Chapit 4.-


Les droits et libertés en matière pénale Dwa ak libète ki gen pou wè ak kesyon penal

Article 31.- Nulle peine ne peut être établie que par Atik 31.- Se lalwa sèlman ki gen dwa di ki
la loi, ni infligée que dans les cas que pèn yo prevwa pou yon zak epi nan
celle-ci détermine. ki ka ak nan ki sikonstans yo dwe
bay pèn sa a.

9
Article 32.- La peine de mort est abolie en toute ma- Atik 32.- Pèn lanmò a pa egziste pou okenn ka
tière et en toute circonstance. ak nan okenn sikonstans.

Article 33.- La loi ne peut avoir d'effet rétroactif, Atik 33.- Yon lwa pa valab pou yon kòz yo ta
sauf en matière pénale et uniquement jije anvan lwa sa a parèt, sof si se
quand elle est favorable à l'accusé. yon lwa lwa penal, e ki ta an favè
moun yo akize a.
Article 34.- Nul ne peut être obligé de témoigner Atik 34.- Lè gen krim, lè gen deli, lè gen kon-
contre lui-même en matière criminelle, travansyon, yo pa kapab fòse yon
correctionnelle ou de simple police. moun sèvi temwen kont pwòp tèt li.

Article 35.- Dans le cadre de la Constitution et de la Atik 35.- Lè y ap jije krim kote san koule ak
loi, le jury est établi en matière crimi- lè y ap jije deli pou kòz politik,
nelle pour les crimes de sang et en ma- Konstitisyon an ak lalwa di : fòk gen
tière de délits politiques. yon jiri.

Article 36.- Aucune perquisition, ni aucune saisie ne Atik 36.- Yo pa gen dwa antre kay moun ni
peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et fouye kay moun, san se pa pou yon
dans les formes qu'elle prescrit. rezon lalwa prevwa epi jan lalwa di
sa dwe fèt.

Article 37.- Aucun citoyen, quelle que soit sa quali- Atik 37.- Dapre Konstitisyon an ak lalwa, yo
té, civile ou militaire, ne peut être dis- pa gen dwa voye okenn sitwayen, kit
trait des juges que la Constitution et la li sivil, kit li militè, devan okenn lòt
loi lui assignent. jij, pase jij ki la pou sa.

Article 38.- La justice militaire est compétente uni- Atik 38.- Lajistis militè a gen konpetans pou l
quement pour juger les infractions à la jije zak enfraksyon militè komèt
discipline militaire commises par des kont kòd disiplin militè a sèlman epi
militaires et pour statuer sur les crimes pou l pwononse l sou krim ak deli
et délits commis en temps de guerre. yo komèt nan moman lagè.

Article 39.- L’organisation et le fonctionnement des Atik 39.- Òganizasyon ak fonksyònman prizon
prisons doivent respecter le principe yo dwe respekte prensip fondalnatal
fondamental de la dignité humaine. ki konsène diyite moun.

Chapitre V.- Chapit 5.-


La liberté d'expression et de la presse Moun gen dwa pale lib, laprès gen dwa
fonksyone lib

Article 40.- Tout Haïtien a le droit d’exprimer li- Atik 40.- Tout Ayisyen gen dwa di sa yo
brement ses opinions, en toute matière panse lib, nan tout domèn, jan yo pi-
et par tout moyen de son choix. to.
Article 41.- La liberté de la presse est garantie. Le Atik 41.- Laprès lib pou li fè travay li. Jouna-
journaliste exerce librement sa profes- lis la lib pou l pratike pwofesyon l

10
sion dans le cadre de la loi. Cet exercice dapre kondisyon lalwa fikse. Li pa
ne peut être soumis à aucune autorisa- bezwen pyès otorizasyon pou li tra-
tion, ni censure, sauf en cas de guerre. vay epi yo pa dwe mete limit sou
travay li sof nan moman lagè.
Le journaliste ne peut être contraint de
révéler ses sources. Il a toutefois pour Yo pa ka fòse jounalis la bay sous li.
devoir de vérifier l'authenticité et l'exac- Men li gen devwa pou l verifye si
titude des informations délivrées. Il est enfòmasyon l ap bay yo vre epi si yo
également tenu de respecter l’éthique et egzak. Mete sou sa, li dwe respekte
la déontologie professionnelles. prensip etik ak prensip deyontoloji
metye jounalis la.

Article 42.- Tout délit de presse ainsi que les abus Atik 42.- Se sou kòd penal la y ap chita pou
du droit d'expression relèvent du code yo jije tout deli laprès komèt ansanm
pénal. ak tout zak vyolasyon ki fèt kont li-
bète espresyon an.

Article 43.- La liberté et le secret de la correspon- Atik 43.- Okenn moun pa gen dwa komèt zak
dance, et de toutes les autres formes de vyolasyon sou libète moun genyen
communication, sont inviolables. Leur pou yo sèvi ak dokiman ekri oubyen
limitation ne peut résulter que d’un acte tout lòt fòm kominikasyon moun ak
motivé de l'autorité judiciaire et selon moun epi pou yo kenbe sa ki ekri a
les garanties accordées par la loi. sekrè. Sèl yon desizyon valab ki soti
bò kote lajistis kapab mete limit nan
libète sa a pandan y ap respekte tout
garanti lalwa bay yo.

11
Chapitre VI.- Chapit 6.-
Le droit à l'information Dwa pou moun genyen enfòmasyon
Article 44.- Pour l’information des citoyens, l’État Atik 44.- Nan lide pou Leta garanti dwa
assure la publication, dans les langues sitwayen pou yo gen enfòmasyon
officielles de la République, des lois, an, li dwe pibliye lwa, trete, konvan-
des traités, conventions et accords inter- syon entènasyonal ak akò entè-
nationaux, des ordonnances, des décrets, nasyonal, òdonans, dekrè, arete ak
des arrêtés et de tous autres textes offi- tout tèks ofisyèl ki konsène lavi
ciels qui touchent à la vie de la Nation, Nasyon an nan de (2) lang ofisyèl
exception faite des informations rele- Repiblik la, anwetan tèks ki gen
vant de la sécurité nationale. enfòmasyon sou sekirite nasyonal la.

Chapitre VII.- Chapit 7.-


La liberté de conscience Moun gen dwa suiv kwayans yo ak relijyon yo
lib
Article 45.- Toutes les religions et tous les cultes Atik 45.- Tout moun suiv relijyon ak kwayans
sont libres. yo lib.
Toute personne a le droit de professer sa Tout moun lib suiv relijyon pa yo,
religion et son culte, pourvu que l'exer- ak kwayans pa yo, depi sa yo fè a,
cice de ce droit ne trouble pas l’ordre et pa kontrarye dwa okenn moun, ni
la paix publics. dwa okenn gwoup moun nan peyi a.

Article 46.- La loi établit les conditions de recon- Atik 46.- Lalwa fikse nan ki kondisyon sèvis
naissance et de fonctionnement des reli- ak seremoni gen dwa fèt nan peyi a,
gions et des cultes. selon relijyon ak selon kwayans
chak moun.

Chapitre VIII.- Chapit 8.-


La liberté de réunion et d'association Moun gen dwa reyini lib
Moun lib fè asosyasyon yo vle
Article 47.- La liberté d'association et de réunion est Atik 47.- Moun gen dwa reyini lib pou yo
garantie. Elle s’exerce de manière paci- mete asosyasyon kanpe epi pou yo
fique et sans armes. fè reyinyon san zam pou rezon poli-
tik, rezon ekonomik, rezon sosyal,
Les manifestations sur la voie publique
rezon kiltirèl oubyen pou tout lòt re-
sont soumises à une notification préa-
zon ki la pou tabli lapè.
lable aux autorités de police.
Yo dwe ekri lapolis davans pou yo
enfòme l sou tout manifestasyon k
ap fèt nan lari.

Article 48.- Les partis et groupements politiques Atik 48.- Pati politik ak gwoupman pati poli-
concourent à l'expression du suffrage. tik yo kapab ede pèp la eksprime vo-

12
Ils se forment et exercent leur activité lonte l pi klè nan eleksyon. Yo gen
librement. Ils doivent respecter les prin- dwa fèt lib. Yo gen dwa travay lib.
cipes de la souveraineté nationale et de Yo dwe dakò, ni ak tout prensip
la démocratie. demokrasi, ni ak tout prensip ki fè
peyi Ayiti se yon peyi ki granmoun
La loi détermine leurs conditions de re-
tèt li.
connaissance et de fonctionnement, ain-
si que les avantages et privilèges qui Lalwa fikse kondisyon pou yo
leur sont réservés. rekonèt pati politik ak gwoupman
pati politik yo ak kouman pou yo
fonksyone epi li tou fikse avantaj ak
privilèj yo kapab genyen.

Chapitre IX.- Chapit 9.-


L’éducation, l’enseignement, la recherche et la Edikasyon, ansèyman, rechèch ak lakilti
culture
Article 49.- L'État garantit le droit à l'éducation. Atik 49.- Leta dwe pran dispozisyon pou tout
moun jwenn edikasyon.
L’éducation est libre à tous les niveaux
d’enseignement. Cette liberté s’exerce Edikasyon dwe lib nan tout nivo an-
sous le contrôle de l’État. sèyman. Se Leta k ap kontwole dwa
pou moun jwenn edikasyon an.
L'enseignement est obligatoire jusqu’à
l’âge de seize (16) ans. Edikasyon obligatwa rive nan laj sèz
(16) lane.

Article 50.- L'éducation publique est à la charge de Atik 50.- Se Leta ak kolektivite teritoryal yo ki
l'État et des collectivités territoriales. reskonsab lekòl piblik yo.
Ils doivent mettre l'école gratuitement à Se pou Leta ak kolektivite teritoryal
la portée de tous et veiller au niveau de yo mete lekòl gratis pou tout moun.
formation des enseignants des secteurs Se pou yo kontwole nivo fòmasyon
public et privé. pwofesè lekòl piblik ak pwofesè
lekòl prive yo.

Article 51.- L'enseignement supérieur est libre. Il est Atik 51.- Ansèyman siperyè a lib. Se Inivèsite
dispensé par l'Université d'État d'Haïti et Leta Ayiti ak inivèsite piblik nan
par les universités publiques départe- depatman yo, ki otonòm, mete ak in-
mentales, qui sont autonomes, ainsi que ivèsite prive, lekòl siperyè piblik an-
par des universités privées, des écoles sanm ak lekòl siperyè prive Leta
supérieures publiques et des écoles su- rekonèt k ap bay nivo edikasyon sa
périeures privées agréées par l’État. a. Se lalwa ki di kouman pou yo
Leur organisation et leur fonctionne- òganize akfonksyone epi ki kote pou
ment sont fixés par la loi. yo mete yo.

Article 52.- L'État finance le fonctionnement et le Atik 52.- Leta finanse fonksyònman ak
développement de l'Université d'État devlopman Inivèsite Leta Ayiti,

13
d'Haïti, des universités publiques dépar- inivèsite piblik nan depatman yo an-
tementales et des écoles supérieures pu- sanm ak lekòl siperyè piblik yo.
bliques.
L’État encourage le développement de Leta ankouraje devlopman rechèch,
la recherche, de la science et de la tech- devlopman lasyans ak devlopman
nologie. teknoloji.
Article 53.- Un organisme public indépendant régule Atik 53.- Se yon òganis piblik endepandan k
et contrôle la qualité de l’enseignement ap kontwole kalite asèyman siperyè
supérieur et de la recherche scientifique ak rechèch syantifik sou tout teritwa
sur l’ensemble du territoire national. nasyonal la. Misyon òganis sa a, se
travay ak enstitisyon piblik kou
Sa mission s’étend aux institutions pu-
prive. Chak ane l ap pibliye yon
bliques et privées œuvrant dans ces do-
rapò evalyasyon ansanm ak yon lis k
maines. Chaque année, il publie un rap-
ap genyen enstitisyon ki bay pi bon
port d’évaluation et établit une liste des
rezilta.
institutions les plus performantes.
Lalwa ap bay enstitisyon endepan-
La loi détermine la dénomination,
dan sa a non, l ap di kouman pou yo
l’organisation et le fonctionnement de
òganize l epi kouman pou yo fè l
cet organisme.
fonksyone.

Article 54.- Les richesses archéologiques, histo- Atik 54.- Patrimwàn nasyonal la ranmase tout
riques, culturelles et folkloriques du sa peyi a genyen kòm richès tankou
pays de même que les richesses archi- akeyoloji, istwa l, kilti l ak fòlklò l
tecturales, témoins de la grandeur de menm jan ak tout bèl zèv achitekti li
notre passé, font partie du patrimoine yo ki ka sèvi kòm temwen bèl pase
national. En conséquence, les monu- nou genyen nan listwa nou. Nan
ments, les ruines, les sites des grands sans sa a, moniman, ansyen kons-
faits d’armes de nos ancêtres, les centres triksyon ki fin kraze yo, anplasman
réputés de nos croyances africaines et kote zansèt nou yo te genyen tout
tous les vestiges du passé sont placés gwo batay yo, espas tout moun re-
sous la protection de l’État. La loi dé- konèt kòm sant kwayans afriken nou
termine pour chaque domaine les condi- yo ak tout lòt tras pase nou an dwe
tions spéciales de cette protection. jwenn bon jan pwoteksyon bò kote
Leta. Lalwa fikse kondisyon espe-
syal pou chak domèn sa yo jwenn
pwoteksyon.
Article 55.- Une académie haïtienne est instituée en Atik 55.- Gen yon akademi kreyòl ayisyen ki
vue de fixer la langue créole et de per- la pou l fikse lang kreyòl la pou l
mettre son développement scientifique pèmèt li gen bon jan devlopman
et harmonieux. syantifik epi pou l ka itil Pèp ayi-
syen pi byen toujou.
La loi fixe l’organisation et le fonction-
nement de l’académie haïtienne. Lalwa fikse òganizasyon ak
fonksyònman akademi kreyòl ayi-
syen an.

14
Article 56.- L'État garantit aux personnes handica- Atik 56.- Leta dwe pran tout dispozisyon pou
pées les moyens pour assurer leur édu- moun andikape yo jwenn edikasyon
cation et leur autonomie en vue de leur epi pou yo viv endepandan yon
pleine intégration à la société. mannyè pou yo patisipe nan lavi so-
syete a kòmsadwa.

Article 57.- L'État et les collectivités territoriales ont Atik 57.- Leta ak kolektivite teritoryal yo dwe
le devoir de prendre toutes les disposi- fè tout mwayen posib pou alfabetize
tions nécessaires à l’alphabétisation de tout moun nan peyi a. Leta ak ko-
la population ciblée. Ils encouragent lektivite teritoryal yo ap ankouraje
toutes les initiatives privées tendant à tout sektè ki deside bay konkou nan
cette fin. travay sa.
Article 58.- Tout enseignant a droit à un salaire de Atik 58.- Lajan yon pwofesè dwe touche kòm
base juste et équitable. salè, dwe sifi pou li menm ak fanmi
l viv kòmsadwa.

Article 59.- Hormis les cas de flagrant délit, Atik 59.- Anwetan ka kote yo kenbe yon
l’enceinte des établissements d'ensei- moun nan men, okenn fòs lòd pa ka
gnement est inviolable. Les forces de antre ak zam anndan enstitisyon an-
l’ordre ne peuvent y pénétrer sans sèyman yo san otorizasyon manm
l’accord de la direction de ces établis- direksyon etablisman yo.
sements.
Chapitre X.- Chapit 10.-
La liberté du travail Nenpòt moun gen dwa travay lib

Article 60.- La liberté du travail est garantie. Atik 60.- Tout moun gen dwa travay lib.

Article 61.- Tout employé d'une institution privée ou Atik 61.- Tout anplwaye yon enstitisyon prive
publique a droit à un juste salaire, au re- oubyen tout anplwaye yon enstiti-
pos, au congé annuel payé et au boni. syon piblik fèt pou yo touche yon
lajan ki korèk kòm salè. Yo fèt pou
yo gen poz nan travay yo. Chak ane,
yo fèt pou yo gen vakans peye ak
yon boni.
Article 62.- L'État garantit au travailleur l'égalité des Atik 62.- Leta dwe kontwole si tout travayè
conditions de travail et de salaire quel travay nan bon kondisyon, ni pou
que soit son sexe, ses croyances, ses pwoteksyon yo, ni pou lajan yo
opinions et son statut matrimonial. touche kòm salè, kit se fi, kit se ga-
son, kit moun nan marye, kit moun
nan pa marye. Kwayans yon moun
ak sa li panse pa gen anyen pou wè
ak sa.
Article 63.- La liberté syndicale est garantie. Tout Atik 63.- Sendika gen dwa fèt lib. Tout tra-
travailleur des secteurs public et privé vayè enstitisyon piblik kou prive gen
15
peut adhérer au syndicat de son choix dwa manm yon sendika k ap okipe
pour la défense exclusive de ses intérêts travayè ki nan jan de travay sa a,
de travail. depi se afè travay l ap okipe.
Les syndicats sont apolitiques, à but Sendika yo pa gen dwa nan politik.
non-lucratif et non confessionnel. Nul Sendika yo pa la pou fè lajan. Sen-
ne peut être contraint d’y adhérer. dika yo pa la pou zafè relijyon. Yo
pa kapab fòse moun antre nan sendi-
ka.
Article 64.- Le droit de grève est reconnu dans les Atik 64.- Moun gen dwa fè grèv, lalwa di nan
limites déterminées par la loi. Néan- ki kondisyon pou sa fèt. Men tou,
moins, un service minimum doit être ga- fòk moun k ap planifye grèv yo fè
ranti en toute circonstance, sous peine yon jan pou yo garanti yon sèvis mi-
de sanction. nimòm nan tout sikonstans pou yo
pa pran sanksyon kont yo.

Article 65.- La loi fixe la limite d'âge pour le travail Atik 65.- Lalwa fikse limit laj yon moun dwe
salarié. Des lois spéciales réglementent genyen pou li travay kòm salarye.
le travail des mineurs et des gens de Gen lwa espesyal ki fikse regleman
maison. pou travay timoun minè ak moun k
ap travay lakay moun.

Article 66.- L'État garantit à tous la sécurité sociale, Atik 66.- Leta la pou l bay tout sitwayen seki-
suivant les critères et modalités établis rite sosyal epi sa dwe fèt selon tout
par la loi. kondisyon lalwa fikse pou sa.

Chapitre XI.- Chapit 11.-


La liberté économique Libète ekonomik
Article 67.- La liberté économique est garantie tant Atik 67.- Tout moun lib pou yo mete antrepriz
qu’elle ne s’oppose pas à l’intérêt social. sou pye depi sa pa fèt kont enterè so-
syete a.
L’État encourage l'entreprise privée
dans les conditions nécessaires à l'ac- Leta ap ankouraje antrepriz prive
croissement de la richesse nationale et nan tout mannyè pou peyi a ka vin pi
de manière à assurer la participation du rich epi pou plis moun ka patisipe ak
plus grand nombre au bénéfice de cette benefisye nan kreyasyon richès sa a.
richesse. Leta dwe pran mezi nesesè pou
L’État prend des mesures pour favoriser pèmèt tout sitwayen san paspouki
un accès égal de tous les citoyens au jwenn kredi ak lòt sèvis finansye.
crédit et aux services financiers. Chak ane Bank santral ap fikse kan-
La Banque centrale fixe chaque année le tite enterè pou yo mete sou prè yo
taux d’usure applicable sur le territoire sou teritwa nasyonal la.
national.
Article 68.- Aucun monopole ne peut être établi en Atik 68.- Yo pa ka tabli okenn sistèm mo-
faveur de l'État et des collectivités terri- nopòl anfavè Leta ak kolektivite te-

16
toriales que dans l'intérêt exclusif de la ritoryal yo sof si monopòl sa ta nan
société. Ce monopole ne peut être cédé enterè sosyete a sèlman. Yo p ap ka
à un particulier. lage monopòl sa a nan men yon sèl
gwoup moun.
Article 69.- Il est créé un organisme public indépen- Atik 69.- Yo kreye Otorite konkirans lan, yon
dant jouissant de la personnalité juri- òganis piblik endepandan ki gen yon
dique dénommé : Autorité de la concur- pèsonalite jiridik.
rence. Otorite Konkirans lan reskonsab :
L’Autorité de la concurrence est chargée goumen kont pratik k ap kraze pren-
de lutter contre les pratiques anticoncur- sip konkirans lan, etidye fonksyòn-
rentielles, d’étudier le fonctionnement man mache yo, fè Leta mete lòd nan
des marchés, d’assurer l’ordre public ekonomi an epi fè pwomosyon pou
économique et la promotion de la con- yon fòm konkirans onèt. Òganis sa a
currence loyale. Elle prend des sanc- ap pran sanksyon finansye ak
tions financières et administratives sanksyon administratif kont tout op-
contre les opérateurs qui violent la légi- eratè k ap vyole regleman ki
slation relative à la concurrence loyale. konsène fòm konkirans ki pa gen
kou nan do a.
La loi fixe le mode d’organisation et de
fonctionnement de l’Autorité de la con- Lalwa fikse kondisyon òganizasyon
currence. ak fonksyònman Otorite Konkirans
lan.

Chapitre XII.- Chapit 12.-


L’imposition Taks ak enpo
Article 70.- Aucune imposition ne peut être établie Atik 70.- Se lalwa sèlman ki kapab fikse
que par la loi. kantite taks ak kantite enpo sitwayen
dwe peye.

Article 71.- La loi sanctionne les infractions contre Atik 71.- Lalwa pini tout zak vyolasyon kont
le fisc et l’enrichissement illicite. lwa fiskal yo ansanm ak zak fè lajan
nan move kondisyon.
Les fonctionnaires qui ont connaissance
de tels faits ont pour devoir de les signa- Tout fonksyonè ki konnen gen zak
ler à l’autorité compétente. kon sa k ap fèt dwe rapòte yo bay
otorite ki gen konpetans pou trete ka
sa yo.

17
Chapitre XIII.- Chapit 13.-
La propriété Dwa pou moun gen byen
Article 72.- La propriété privée légalement acquise Atik 72.- Leta la pou l pwoteje pwopriyete
est reconnue et garantie par l’État. La prive moun genyen yon fason legal.
loi en détermine les modalités Lalwa fikse kondisyon ansanm ak
d’acquisition et de jouissance, ainsi que limit sou fason pou yon moun gen
les limites. byen epi sou fason pou l jwi byen sa
yo.

Article 73.- La spoliation est interdite et réprimée Atik 73.- Lalwa entèdi epi kondane tout moun
par la loi. Des circonstances aggravantes ki vòlè byen moun. Lalwa prevwa pi
sont prévues par la loi pour les spolia- gwo pèn pou otorite k ap vòlè byen
teurs en position d’autorité. moun.
L’État prend toutes les dispositions pour Leta ap pran tout dispozisyon san
rétablir rapidement dans son droit le pèdi tan pou li pèmèt pwopriyetè yo
propriétaire injustement privé de la te vòlè byen l lan retounen jwi tout
jouissance de ses biens. dwa l genyen sou byen sa yo.
Article 74.- L’expropriation pour cause d’utilité pu- Atik 74.- Leta kapab sezi pwopriyete yon
blique peut avoir lieu moyennant le moun pou rezon itilite piblik. Pou sa
paiement ou la consignation ordonnée fèt, fòk Leta depoze yon lajan ou-
par justice aux ordres de qui de droit, byen fòk gen yon dokiman otorite
d’une juste et préalable indemnité fixée Lajistis ki gen konpetans pou sa bay.
à dire d’expert. Se sou baz evalyasyon yon espesya-
lis Leta ap fikse lajan dedomajman
Si le projet initial est abandonné,
an.
l’expropriation est annulée et
l’immeuble ne pouvant être l’objet Si yo kite pwojè yo t ap fè anvan an,
d’aucune autre spéculation, doit être res- y ap anile mezi sezi pwopriyete a epi
titué à son propriétaire originaire, sans yo p ap gen dwa fè okenn tran-
aucun remboursement pour le proprié- zaksyon sou byen sa a. Nan ka yon
taire modeste. moun ki pa gen lòt byen, Leta ap
remèt byen sa a san pwopriyetè a pa
La mesure d’expropriation est effective
remèt lajan dedomajman an.
à partir de la mise en œuvre du projet.
Y ap aplike mezi sezi pwopriyete a
kou yo kòmanse reyalize pwojè a
toutbon vre.

Article 75.- Le droit de propriété ne s'étend pas au Atik 75.- Dwa pwopriyete a pa konsène zòn ki
littoral, aux sources, rivières, cours kole ak : lanmè a, sous dlo yo, rivyè
d'eau, mines et carrières. Ils font partie yo, ravin yo, min ak tou sab yo. Tout
du domaine public de l'État. se byen piblik Leta.

Article 76.- La propriété intellectuelle, scientifique, Atik 76.- Lalwa pwoteje pwopriyete entèlek-
littéraire et artistique est protégée par la tyèl, pwopriyete syantifik, pwo-
loi. priyete literè ak pwopriyete atistik.

18
Chapitre XIV.- Chapit 14.-
L’Administration et la fonction publiques Administrasyon piblik la ak fonksyon piblik yo
Article 77.- L’Administration publique nationale est Atik 77.- Administrasyon piblik nasyonal la
impersonnelle. Elle a pour finalité la sa- pa byen prive okenn moun. Li dwe
tisfaction de l’intérêt général. Elle est travay nan enterè tout moun. Admi-
l’instrument par lequel l’État réalise ses nistrasyon piblik la se zouti Leta pou
missions et objectifs. Pour garantir sa l reyalize misyon ak objektif li yo.
performance, elle doit être gérée avec Pou Administrasyon piblik la bay
honnêteté, efficacité et rationalité. bon jan rezilta, se pou yo jere l nan
ladwati, efikasite ak bon jan prensip.
L’Administration publique nationale est
constituée de l’Administration d’État et Administrasyon Leta ansanm ak
de l’Administration des collectivités ter- Administrasyon kolektivite teritoryal
ritoriales. yo fòme Administrasyon piblik
nasyonal la.
L’Administration publique nationale ga-
rantit l’égalité de traitement et d’accès Administrasyon piblik nasyonal la
des citoyens aux services publics, sans dwe pèmèt moun jwenn menm tret-
considération de sexe, d’origine, de man san paspouki epi li dwe pèmèt
langue, de croyance, d’opinion et de sta- sitwayen yo jwenn sèvis piblik yo
tut matrimonial. san li pa konsidere sèks yo, kote yo
soti, lang yo pale, kwayans yo, opi-
Des objectifs sont fixés à
nyon yo ak kondisyon yo kòm moun
l’Administration publique et celle-ci
marye oubyen kòm moun ki pa ma-
doit rendre compte de ses résultats.
rye.
Administrasyon piblik la chwazi ob-
jektif pou li bay tèt li epi li dwe fè
popilasyon an konnen ki rezilta li
jwenn nan kad travay li yo.
Article 78.- L’Administration publique repose sur Atik 78.- Administrasyon piblik la chita sou
les principes de l’aptitude, du mérite et prensip konpòtman, konpetans, lad-
de la discipline. wati ak disiplin.
Article 79.- La fonction publique est une carrière. Atik 79.- Fonksyon piblik la se yon karyè.
Aucun fonctionnaire ne peut être engagé Pou yon moun antre nan fonksyon
que par voie de concours ou selon piblik la, fòk li pase nan konkou ou-
d’autres voies prescrites par la Constitu- byen li ranpli tout lòt kondisyon
tion et par la loi, ni être sanctionné que Konstitisyon an ak lalwa prevwa
pour des causes déterminées par la loi. pou sa.
Elle garantit la sécurité à l'emploi. Lalwa fikse kondisyon pou yo re-
voke moun nan fonksyon piblik la.
Le contentieux de l'Administration pu-
blique est réservé aux juridictions admi- Tout jan, tout mannyè, se sèl kon-
nistratives. tansye Adminstratif la ki ka pwo-
nonse l sou tout sa k ap pase anndan
divès Administrasyon ki genyen nan

19
fonksyon piblik la.
Article 80.- Les fonctionnaires et employés publics Atik 80.- Fonksyonè ak anplwaye piblik yo ap
sont exclusivement au service de l’État travay pou Leta oubyen kolektivite
ou des collectivités territoriales. Ils sont teritoryal yo sèlman. Yo dwe res-
tenus à l’observation stricte des normes pekte tout prensip fonksyònman ak
et éthique déterminées par la loi sur la tout prensip disiplin lalwa sou
fonction publique. fonksyon piblik la tabli.
Le cumul des fonctions publiques sala- Okenn fonksyonè pa gen dwa okipe
riées dans l’État ou dans les collectivités plizyè pòs kote Leta ap peye l nan
territoriales est interdit, sauf pour fonksyon piblik la oubyen nan ko-
l’enseignement ou les études, et sous ré- lektivite teritoryal yo, sof nan ka
serve des dispositions particulières. kote li gen yon pòs pwofesè epi nan
ka kote gen kèk dispozisyon espe-
syal ki pèmèt sa fèt.

Article 81.- Les fonctionnaires et employés publics Atik 81.- Fonksyonè ak anplwaye piblik yo
peuvent s'associer pour défendre leurs kapab mete asosyasyon kanpe pou
droits dans les conditions prévues par la defann dwa yo dapre kondisyon
Constitution et par la loi. Konstitisyon an ak lalwa prevwa.

Article 82.- Les militaires en activité de service ne Atik 82.- Yo pa ka nome yon militè nan sèvis
peuvent être nommés à aucune fonction nan okenn pòs sivil nan fonksyon
publique de nature civile. piblik la.

Article 83.- Les membres de la force publique exer- Atik 83.- Dapre lalwa ak Konstitisyon an,
cent leur droit de vote, conformément à manm fòs piblik yo gen dwa vote.
la Constitution et à la loi.

Article 84.- Un militaire ou un policier peut se por- Atik 84.- Yon militè oubyen yon polisye kapab
ter candidat à une fonction élective un poze kandida pou yon pòs kote li dwe
(1) an après la cessation de ses fonctions pase nan eleksyon yon lane apre li
au sein de la force publique. kanpe sou tout fonksyon li te genyen
nan fòs piblik la.

Chapitre XV.- Chapit 15.-


Les droits des étrangers Dwa etranje yo

Article 85.- Les conditions d'admission et de séjour Atik 85.- Lalwa fikse kondisyon pou etranje
des étrangers en Haïti sont établies par antre nan peyi a. E lalwa fikse kon-
la loi. disyon pou etranje rete nan peyi a.

Article 86.- L’étranger jouit des droits civils, des Atik 86.- Etranje yo gen dwa sivil, dwa
droits économiques et sociaux sous la ekonomik ak dwa sosyal yo tout
réserve des dispositions légales relatives pandan y ap konsidere sa lalwa di
au droit de propriété immobilière, à sou divès dwa, tankou : dwa pou yo
l’exercice des professions, au commerce posede tè ak kay, dwa pou yo pra-
20
de gros, à la représentation commerciale tike yon pwofesyon, dwa pou yo fè
et aux opérations d’importation et komès angwo, dwa pou yo repre-
d’exportation. zante yon antrepriz komèsyal ou-
byen pou yo fè biznis vann ak biznis
achte ak peyi etranje.

Article 87.- Le droit d’asile est reconnu à toute per- Atik 87.- Tout moun ki gen laperèz akoz yo
sonne qui, craignant avec raison d’être kapab sibi pèsekisyon poutèt koulè
persécutée du fait de sa race, de sa reli- po yo, relijyon yo, nasyonalite yo, fè
gion, de sa nationalité, de son apparte- pati kèk gwoup sosyal oubyen pou
nance à un certain groupe social ou de opinyon politik yo, gen dwa jwenn
ses opinions politiques, se trouve hors azil, depi moun sa a pa nan peyi kote
du pays dont elle a la nationalité et qui li gen nasyonalite li a epi akoz lape-
ne peut ou, du fait de cette crainte, ne rèz sa a, li pa vle reklame
veut se réclamer de la protection de ce pwoteksyon peyi sa a ; oubyen
pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationa- moun sa a san nasyonalite epi li pa
lité et se trouve hors du pays dans lequel nan peyi kote li gen rezidans li a, epi
elle avait sa résidence habituelle, ne akoz menm laperèz sa a, li pa fè lide
peut ou, en raison de ladite crainte, ne retounen la ankò.
veut y retourner.

Chapitre XVI.- Chapit 16.-


Les devoirs du citoyen Devwa sitwayen yo
Article 88.- À la qualité de citoyen se rattache le Atik 88.- Tout sitwayen dwe fè devwa sivik li.
devoir civique. Tout droit est contreba- Chak dwa li genyen makònen ak
lancé par le devoir correspondant. yon devwa pou pwoteje dwa sa a.

Article 89.- Le devoir civique est l’ensemble des Atik 89.- Devwa sivik yon sitwayen mande
obligations du citoyen dans l'ordre mo- pou l fè tout sa ki nesesè pou Leta ak
ral, politique, social et économique vis- pou pèp li, nan konduit li, nan sèvis
à-vis de l’État et de la Patrie. Ces obli- peyi l, nan jan li sèvi ak lòt moun
gations sont de : nan peyi a ak nan koze ekonomi.
Men ki sa yon sitwayen dwe fè :
a) respecter la Constitution et l'em-
blème national ; a) respekte Konstitisyon an ak
drapo peyi a ;
b) respecter les lois et les règlements;
an) respekte lwa ak regleman yo ;
c) participer aux élections et référen-
dums en toute liberté; b) patisipe nan eleksyon ak nan ref-
erandòm, san yo pa fòse l ;
d) acquitter les impôts et les taxes ;
ch) peye enpo ak taks ;
e) participer aux jurys en matière pé-
nale ; d) sèvi kòm manm jiri nan jijman
penal ;
f) défendre la Patrie en cas de guerre;
e) defann peyi l si gen lagè ;
g) s'instruire et se perfectionner;

21
h) respecter et protéger l'environne- è) chèche konnen epi chèche og-
ment ; mante konesans li ;
i) respecter les deniers et biens de en) respekte epi pwoteje anviwòn-
l'État ; man an ;
j) respecter le bien d'autrui ; f) respekte lajan Leta ak byen Le-
ta ;
k) ne pas faire de la propriété privée
un usage contraire à l’intérêt géné- g) respekte byen lòt moun ;
ral ; h) pa sèvi ak byen prive kont ente-
l) œuvrer pour le maintien de la paix rè sosyete a ;
; i) travay pou tout moun viv nan
m) fournir assistance aux personnes lapè ;
en danger ; j) toujou prèt pou li pote konkou
n) respecter les droits et la liberté bay moun ki nan sitiyasyon di-
d'autrui. fisil ;
Toute dérogation à ces obligations est k) respekte dwa ak libète lòt moun.
punie par la loi. Lalwa ap pini tout moun ki pa
respekte devwa sivik sa yo.
Article 90.- L’État met en place un service militaire Atik 90.- Leta mete yon sèvis militè obligatwa
obligatoire pour tous les citoyens âgés sou pye pou tout sitwayen ki gen
de dix-huit ans au moins. dizuit (18) lane pou pi piti.
Il peut également établir un service ci- Leta kapab tabli yon sèvis sivik miks
vique mixte obligatoire. obligatwa.
La loi détermine l’organisation et le Lalwa fikse prensip òganizasyon ak
fonctionnement de ces services. prensip fonksyònman sèvis sa yo.

22
Chapitre XVII.- Chapit 17.-
La protection du citoyen Pwoteksyon sitwayen
Article 91.- Il est créé un organisme public indépen- Atik 91.- Leta kreye Biwo pwoteksyon sit-
dant dénommé : Office de la protection wayen an, yon òganis piblik ende-
du citoyen. pandan.
L’Office de la protection du citoyen a Biwo pwoteksyon sitwayen an la
pour mission de protéger les individus pou li pwoteje tout moun kont tout
contre toutes les formes d’abus de kalite abi yo kapab sibi nan Admin-
l’Administration publique, de promou- istrasyon piblik la epi li la pou li fè
voir et de défendre les droits humains. pwomosyon ak defann dwa moun.
Dans l’exercice de ses fonctions, Nan kad travay Biwo pwoteksyon
l’Office de la protection du citoyen ac- sitwayen an, li dwe veyatif sou tout
corde une attention spéciale aux plaintes plent medam yo depoze, espesyal-
déposées par les femmes, particulière- man plent ki konsène zak diskrimi-
ment en ce qui a trait aux discrimina- nasyon ak zak vyolans yo kapab
tions et aux agressions dont elles peu- viktim nan travay yo.
vent être victimes notamment dans leur
travail.
Article 92.- L’Office de la protection du citoyen est Atik 92.- Yon sitwayen ki gen tit Pwotektè
dirigé par un citoyen qui porte le titre de sitwayen ap dirije Biwo pwoteksyon
Protecteur du citoyen. sitwayen an.
Le Protecteur du citoyen est nommé par Prezidan Repiblik la ap antann li ak
le Président de la République avec Asanble nasyonal la pou li nome
l’accord de l’Assemblée nationale. Pwotektè sitwayen an.
Son mandat est fixé à sept (7) ans pen- Pwotektè sitwayen an gen yon man-
dant lequel il est inamovible, sauf en cas da sèt (7) lane epi yo pa ka ranplase
de démission ou de décès. Il n’est pas li pandan tan sa a, sof si li bay demi-
renouvelable. syon li oubyen li ta mouri. Li pa ka
gen yon lòt manda kòm Pwotektè.
Article 93.- L’organisation et le fonctionnement de Atik 93.- Yon lwa òganik fikse òganizasyon ak
l’Office de la protection du citoyen sont fonksyònman Biwo pwoteksyon
fixés par une loi organique. sitwayen an.

23
TITRE III.- TIT 3.-
SOUVERAINETÉ NATIONALE SA KI FÈ PEYI AYITI GRANMOUN TÈT LI

Chapitre Ier.- Chapit premye.-


Dispositions générales Dispozisyon jeneral yo
Article 94.- La souveraineté nationale réside dans Atik 94.- Dwa granmoun peyi Ayiti chita sou do
l'universalité des citoyens. tout sitwayen yo san mank.
Les citoyens exercent directement les Sitwayen yo egzèse dwa granmoun
prérogatives de la souveraineté par : peyi a dirèkteman :
a) l'élection du Président de la Ré- a) nan eleksyon Prezidan Repiblik la ;
publique ; an) nan eleksyon depite yo ;
b) l'élection des députés ; b) nan eleksyon manm kolektivite
c) l’élection des membres des collec- teritoryal yo ;
tivités territoriales ; ch) nan referandòm.
d) le référendum.

Article 95.- Le suffrage est toujours universel, égal Atik 95.- Vòt la fèt sou baz prensip yon moun
et secret. yon vwa, li toujou egalego e li tou-
jou sekrè.
Article 96.- Le financement des élections nationales Atik 96.- Dapre lalwa se Leta ki dwe bay lajan
et locales ainsi que des référendums est pou òganize eleksyon prezidanzyèl,
assumé par l’État conformément à la loi. eleksyon lejislatif, eleksyon lokal
ansanm ak referandòm yo.
Un plafond des dépenses de campagnes
électorales est fixé par la loi électorale. Lwa elektoral la fikse pi gwo kantite
lajan ki dwe depanse nan kanpay el-
Le dépassement de ce plafond entraîne
ektoral.
l’annulation de l’élection du ou des can-
didats concernés selon les dispositions Dapre tout dispozisyon ki nan lwa
de la loi électorale. elektoral la, y ap anile eleksyon
kandida ki depanse plis lajan pase sa
À l’occasion des élections nationales,
ki te prevwa yo.
les partis politiques ayant obtenu au
moins 10 % des suffrages exprimés à Nan eleksyon prezidansyèl yo, pati
l’échelle nationale ont droit au rembour- politik ki fè dis (10) pousan vwa nan
sement des frais engagés. tout peyi a, gen dwa resevwa lajan
yo te depanse nan eleksyon yo.
À l’occasion des élections locales, les
partis politiques ayant obtenu au moins Nan eleksyon lokal yo, pati politik
10 % des suffrages exprimés à l’échelle ki fè dis (10) pousan vwa nan si-
de la circonscription territoriale concer- konskripsyon teritoryal konsène a,
née ont droit au remboursement des gen dwa resevwa lajan yo te depanse
frais engagés. nan eleksyon yo.
Ces remboursements sont proportion- Lajan pati politik yo ap resevwa a
nels au nombre de suffrages recueillis. depann de kantite vwa yo fè.

24
La loi électorale complète les disposi- Lwa elektoral la konplete tout dis-
tions du présent article et fixe ses moda- pozisyon ki nan atik sa a epi l ap tou
lités d’application. fikse kondisyon pou yo aplike atik
sa a.

Article 97.- Les citoyens délèguent l’exercice de la Atik 97.- Sitwayen yo lage dwa granmoun peyi a
souveraineté nationale à trois pouvoirs : nan men twa (3) pouvwa :
a) le Pouvoir législatif ; a) Pouvwa lejislatif la ;
b) le Pouvoir exécutif ; an) Pouvwa egzekitif la ;
c) le Pouvoir judiciaire. b) Pouvwa jidisyè a.
Le principe de la séparation des trois Konstitisyon an tabli prensip separa-
pouvoirs est consacré par la Constitu- syon twa (3) pouvwa sa yo.
tion. Okenn pouvwa pa ka depase limit
Aucun pouvoir ne peut sortir des limites Konstitisyon an ba li yo.
qui lui sont imparties par la Constitu-
tion.
Article 98.- Les trois pouvoirs sont indépendants Atik 98.- Twa pouvwa yo endepandan nan
dans l’exercice de leurs fonctions res- kad egzèsis fonksyon pa yo chak.
pectives. Ils collaborent les uns avec les Yo kolabore youn ak lòt nan enterè
autres au nom de l’intérêt supérieur de siperyè Leta a.
l’État.

Chapitre II.- Chapit 2.-


Le Pouvoir législatif Pouvwa lejislatif la

Section 1re.- L’organisation et le fonctionnement Seksyon premye.- Òganizasyon ak


du Pouvoir législatif fonksyònman Pouvwa lejislatif la
Article 99.- Le Pouvoir législatif s’exerce par une Atik 99.- Yon chanm depite ki pase nan
chambre représentative composée de eleksyon, yo rele Asanble nasyonal
députés élus au suffrage universel direct ap egzèse pouvwa lejislatif la.
et dénommée : Assemblée nationale. Asanble nasyonal la se Palman an
L’Assemblée nationale constitue le Par- oubyen Kò lejislatif la.
lement ou Corps législatif.
Article 100.-Les députés sont élus au scrutin majori- Atik 100.- Depite yo pase nan eleksyon yon sèl
taire uninominal à un tour. tou pou yon kandida ki fèt nan si-
konskripsyon pa yo a sou baz majo-
Le territoire national est divisé en cir-
rite moun ki vote pou yo.
conscriptions de démographie égale qui
désignent chacune un député. Teritwa nasyonal la divize an si-
konskripsyon sou baz kantite moun
Les Haïtiens vivant à l’étranger dispo-
k ap viv ladan l, e chak sikonskrip-
sent de sièges à l’Assemblée nationale
syon gen pou l chwazi yon depite
dont le nombre et les circonscriptions
nan eleksyon.

25
sont déterminés par la loi électorale. Ce Ayisyen k ap viv nan peyi etranje yo
nombre ne peut être inférieur à cinq ap gen syèj pou reprezantan pa yo
pour cent (5 %) du nombre total des nan Asanble nasyonal la, men se lwa
sièges. elektoral la k ap fikse kantite syèj ak
kantite sikonskripsyon yo. Kantite a
pa dwe pi piti pase senk pousan
(5%) kantite total syèj yo.
Article 101.-L’élection des députés a lieu au plus Atik 101.- Eleksyon depite yo fèt, pou pi ta
tard le dernier dimanche du deuxième dènye dimanch, de (2) mwa anvan
mois qui précède l’expiration de la légi- manda lejislati ki la a bout.
slature au moment de l’élection. Depite yo ap pran fonksyon dezyèm
Les députés entrent en fonction le deu- lendi mwa Janvye ki vini tousuit
xième lundi de janvier qui suit leurs apre eleksyon yo epi y ap syeje pan-
élections et siègent en deux (2) sessions dan de (2) sesyon chak ane. Dire
annuelles. La durée de leur mandat manda yo reprezante yon lejislati.
forme une législature.
Article 102.-Pour être élu député, il faut remplir les Atik 102.- Pou yon sitwayen pase nan eleksyon
conditions suivantes : kòm Depite, fòk li :
a) jouir de la nationalité haïtienne ; a) genyen nasyonalite ayisyen ;
b) être âgé de vingt-cinq (25) ans au an) genyen 25 lane pou pi piti ;
moins ; b) jwi tout dwa sivil li ak dwa poli-
c) jouir de ses droits civils et poli- tik li epi Lajistis pa t janm kondane
tiques et n'avoir jamais été con- l;
damné à une peine afflictive ou in- ch) genyen yon kay pou pi piti ou-
famante ; byen pratike yon pwofesyon ou-
d) être propriétaire d’au moins un byen yon metye nan sikonskrip-
immeuble ou exercer une profes- syon an ;
sion ou un métier dans la circons- d) peye tout taks ak enpo l yo, epi
cription ; peye yo lè sa dwe fèt ;
e) être en règle avec le fisc, honorer à e) pa genyen rezidans nan peyi
temps ses obligations fiscales ; etranje.
f) avoir sa résidence habituelle en
Haïti.
Article 103.-Le mandat de député est incompatible Atik 103.- Pandan tan manda depite yo, yo pa ka
avec toute fonction rétribuée par l'État, gen okenn lòt fonksyon Leta kote
sauf celle d’enseignant. moun gen salè, anwetan fonksyon
pwofesè.
Ne peuvent être élus députés :
Moun ki pa ka ale nan eleksyon pou
a) les concessionnaires ou cocontrac-
pòs depite :
tants de l'État pour l'exploitation
des services publics ; a) Moun k ap jere byen pou Leta,
oubyen moun ki gen kontra pou

26
yo jere yon sèvis piblik Leta ;
b) les ministres, les directeurs géné-
raux de l’Administration publique an) Minis, direktè jeneral ak jij ki te
et les juges dont les fonctions toujou an fonksyon yon lane
n’ont pas cessé un an avant la date anvan dat eleksyon yo ;
des élections ; b) Tout moun ki nan sitiyasyon
c) toute personne se trouvant dans les kote Konstitisyon sa a ak lalwa
autres cas d'inéligibilité prévus par pa pèmet yo poze kandida nan
la présente Constitution et par la eleksyon.
loi.

Article 104.- Les députés sont élus pour cinq (5) ans Atik 104.- Depite yo pase nan eleksyon pou
et sont indéfiniment rééligibles. senk (5) lane, yo kapab gen plizyè
manda youn dèyè lòt.
L’Assemblée nationale est renouvelée
intégralement tous les cinq (5) ans. Asanble nasyonal la ap renouvle
chak senk (5) lane.

Article 105.- Les députés prêtent le serment suivant Atik 105.- Nan moman depite yo ap pran
lors de leur prise de fonction : fonksyon y ap fè sèman ki vini ann
apre a :
« Je jure de m'acquitter loyalement de
ma tâche, de maintenir et de sauvegar- « Mwen sèmante pou m fè travay
der les droits du Peuple haïtien et d'être mwen nan ladwati, pou m konsève
fidèle à la Constitution. » ak defann tout dwa Pèp ayisyen
genyen epi m ap respekte tout sa ki
nan Konstitisyon an. »
Article 106.- Chaque député reçoit une indemnité Atik 106.- Chak depite ap resevwa yon salè
mensuelle à compter de sa prestation de chak mwa apati dat li prete sèman
serment. an.
Article 107.-Durant leur mandat, les députés jouis- Atik 107.- Konstitisyon an fikse kondisyon ak
sent de l’immunité dans les conditions limit iminite depite yo genyen an
et limites fixées par la Constitution. pandan tout tan manda yo a.
L’immunité parlementaire protège les Iminite palmantè a pwoteje depite
députés dans l’exercice des attributions yo nan kad fonksyon y ap ranpli ki
liées à leur mandat. gen rapò ak manda yo a.
Aucune action ne peut être engagée Yo p ap ka rapousib yon depite de-
contre un député pour des actes liés à van lajistis pou zak li ta komèt nan
ses fonctions et accomplis en qualité de kad fonksyon li kòm palmantè
parlementaire, même après la fin son menm lè li pa depite ankò.
mandat. Yo kapab rapousib depite yo akize
Les crimes, délits et contraventions im- ki komèt krim, deli ak kontravan-
putés aux députés sont poursuivis de- syon devan tribinal dwa komen yo.
vant les juridictions de droit commun. Yo kapab arete depite yo bare nan
Les députés peuvent faire l’objet de me- men ak depite ki gen yon kon-

27
sures d’arrestation en cas de flagrant dé- danasyon definitif. Y ap fè Biwo
lit et en cas de condamnation définitive. Asanble nasyonal la konnen sa la-
Le Bureau de l’Assemblée nationale en poula.
est informé sans délai.

Article 108.-En cas de décès, de démission, de dé- Atik 108.- Nan ka kote yon depite mouri, li
chéance, de condamnation judiciaire ou demisyone, li pèdi pòs li, li pran yon
d’acceptation d’une fonction incompa- kondanasyon Lajistis oubyen li
tible avec celle de membre de aksepte yon pòs ki pa mache ak
l’Assemblée nationale, il est pourvu au fonksyon palmantè a, y ap òganize
remplacement du député par une élec- eleksyon nan sikonskripsyon kote li
tion partielle. Le député ainsi élu achève soti a pou yo ranplase l. Depite ki
le mandat de son prédécesseur. pase nan eleksyon an ap fini rès tan
manda depite li ranplase a.
L’assemblée primaire électorale est
convoquée par le Conseil électoral per- Konsèy elektoral pèmanan an ap
manent dans le mois qui suit konvoke asanble primè elektoral la
l’enregistrement de la vacance. nan mwa ki vini apre yo konstate
vakans lan.
L’élection a lieu dans les trente (30)
jours qui suivent la convocation du Eleksyon an ap fèt trant (30) jou
corps électoral de la circonscription apre sikonskripsyon elektoral kon-
concernée. sène a fin resevwa konvokasyon an.
Il en est de même en cas d’annulation Sa ap fèt menm jan nan ka kote La-
d’une ou de plusieurs élections pronon- kou konstitisyonèl la anile youn ou-
cées par la Cour constitutionnelle dans byen plizyè eleksyon nan youn ou-
une ou plusieurs circonscriptions. byen plizyè sikonskripsyon.
Cependant, si la vacance se produit au Men li p ap nesesè pou gen eleksyon
cours de la dernière session ordinaire de nan sikonskripsyon konsène a si ta
la législature ou après la session, il n'y a gen depite ki pa ka ranpli fonsksyon
pas lieu à élection partielle. l pandan dènye sesyon òdinè lejislati
a oubyen apre sesyon sa a.
Est déchu de sa qualité de député celui
qui, pendant son mandat, est frappé Yon depite kapab pèdi pòs li pandan
d'une condamnation à une peine afflic- manda l la depi li ta pran yon kon-
tive ou infamante prononcée par un tri- danasyon prizon devan yon tribinal
bunal de droit commun ayant acquis dwa komen ki gen konpetans pou l
l’autorité de la chose jugée. pwononse sou ka li a.
Article 109.-À l’ouverture de la première session Atik 109.- Nan kòmansman premye sesyon
ordinaire, les députés élisent à la majori- òdinè a, majorite depite Asanble a
té absolue le Bureau de l'Assemblée na- ap vote Biwo Asanble nasyonal la
tionale pour un mandat d’un (1) an. pou yon manda yon (1) lane.
Article 110.-Les séances de l'Assemblée nationale Atik 110.- Tout seyans k ap fèt nan Asanble
sont publiques. Néanmoins, elles peu- nasyonal la piblik. Poutan, depi senk
vent avoir lieu à huis clos sur demande (5) depite pou pi piti mande yon
de cinq (5) députés au moins. uiklo, seyans lan kapab fèt san
piblik.
28
Article 111.-L'Assemblée nationale ne peut siéger et Atik 111.- Asanble nasyonal la pa ka syeje e li
délibérer sans la présence en son sein pa ka pran desizyon san prezans yon
d’au moins un tiers (1/3) des députés. tyè (1/3) depite yo pou pi piti.
Article 112.- L’année parlementaire est divisée en Atik 112.- Ane palmantè a gen de (2) sesyon.
deux (2) sessions. La première session Premye sesyon an kòmanse dezyèm
va du deuxième lundi de janvier au deu- lendi mwa Janvye pou l fini dezyèm
xième lundi de juillet. La seconde, du lendi mwa Jiyè. Dezyèm nan
deuxième lundi du mois de septembre kòmanse dezyèm lendi mwa Sek-
au deuxième lundi de décembre. tanm pou l fini dezyèm lendi mwa
Desanm.
Dans l’intervalle des sessions ordinaires,
et en cas d'urgence, le Président de la Nan espas tan ki separe sesyon òdinè
République peut convoquer l’Assemblée yo, e depi gen ijans, Prezidan Re-
nationale en session extraordinaire. Il piblik la ka deside konvoke Asanble
rend compte de cette mesure par un nasyonal la nan yon sesyon
message. L’Assemblée nationale ne peut estwòdinè. Prezidan an ap voye yon
se prononcer sur un objet étranger à mesaj pou fè konnen desizyon sila.
l’ordre du jour arrêté par le Président de Asanble nasyonal la pa gen dwa pran
la République. okenn desizyon sou yon sijè ki pa
parèt nan pwogram konvokasyon
Prezidan Repiblik la.
Article 113.- L’Assemblée nationale ne peut être Atik 113.- Yo pa kapab ni kraze ni repòte
dissoute ni ajournée. Asanble nasyonal la.
Le mandat de ses membres ne peut être Yo pa ka ni wete ni mete nan tan
ni réduit ni prorogé. manda depite yo.
Article 114.- L’Assemblée nationale a son siège à Atik 114.- Asanble nasyonal la gen biwo l nan
Port-au-Prince. Néanmoins, en cas de Pòtoprens. Poutan, depi gen gwo
force majeure, ce siège peut être trans- nesesite pou sa, yo kapab mete biwo
féré dans une autre partie du territoire sa a yon lòt kote sou teritwa nasyonal
national. la.
Article 115.-Le règlement de l’Assemblée nationale Atik 115.- Asanble nasyonal la ap pran regleman
détermine les conditions dans lesquelles pou fikse tout kondisyon pou li ranpli
elle exerce ses attributions constitution- fonksyon Konstitisyon an ba li, pou l
nelles, nomme son personnel et arrête sa nome pèsonèl li epi tabli prensip di-
discipline. siplin li yo.
L’Assemblée nationale est compétente Asanble nasyonal la gen konpetans
pour prendre des sanctions disciplinaires pou l pran sanksyon disiplin parapò
à l'encontre de ses membres, notamment ak konpòtman manm li yo, espesyal-
en cas d’obstruction empêchant la tenue man nan ka kote gen nan yo ki
de ses travaux et de ses séances. Elles anpeche dewoulman travay ak seyans
sont prononcées à la majorité absolue yo. Se majorite depite prezan yo ki
des députés présents. pou deside pran sanksyon yo.

29
Section 2.- L’exercice et les attributions du Seksyon 2.- Reskonsablite ak fonskyon
Pouvoir législatif Pouvwa lejislatif la
Article 116.- Le Pouvoir législatif exerce la fonction Atik 116.- Prensipal reskonsablite Asanble
législative à titre principal, dans les nasyonal la se egzèse fonksyon
conditions fixées par la présente Consti- Pouvwa lejislatif la dapre kondisyon
tution. Konstitisyon sa a prevwa yo.
Article 117.- Sont du domaine de la loi : Atik 117.- Lalwa ap aji nan domèn ki vin ann
apre yo :
a) la citoyenneté, les droits civiques
et les libertés publiques ; a) sitwayènte, dwa sivik ak libète
piblik ;
b) les conditions selon lesquelles un
étranger peut acquérir la nationali- an) kondisyon pou yon etranje vini
té haïtienne ; gen nasyonalite ayisyen ;
c) le régime électoral ; b) òganizasyon ak fonksyònman sis-
tèm elektoral la ;
d) l’organisation territoriale ;
ch) òganizasyon teritwa a ;
e) la création des catégories de col-
lectivités territoriales, leurs com- d) kreyasyon divès kategori kolek-
pétences et leurs ressources ; tivite teritoryal yo, konpetans yo ak
resous yo ;
f) la nationalité, l’état et la capacité
des personnes, les régimes matri- e) nasyonalite, sitiyasyon ak kapasite
moniaux, les successions et les li- moun, sitiyasyon moun marye ak
béralités ; moun ki pa marye, eritaj ak don ;
g) la détermination des crimes et dé- è) idantifikasyon krim ak deli an-
lits ainsi que les peines qui leur sanm ak sanksyon ki pini zak sa yo,
sont applicables, la procédure pé- pwosedi penal, pwosedi sivil ak am-
nale, la procédure civile et nisti ;
l’amnistie ; en) kreyasyon, òganizasyon,
h) la création, l’organisation, le fonc- fonksyònman ak eliminasyon jiri-
tionnement et la suppression de ju- diksyon yo ;
ridictions ; f) pozisyon ak fonksyon jij yo,
i) le statut des magistrats, des offi- ofisye ministeryèl ak oksilyè lajistis
ciers ministériels et des auxiliaires yo ;
de la justice ; g) fonksyon piblik Leta a ak fonksy-
j) la fonction publique d’Etat et la on piblik teritoryal la ;
fonction publique territoriale ; h) òganizasyon ak fonksyònman
k) l’organisation et le fonctionnement òganis piblik endepandan yo ;
des organismes publics indépen- i) eta ijans ak eta syèj ;
dants ;
j) kantite lajan taks, enterè ak
l) l’état d’urgence et l’état de siège ; mannyè pou Leta ranmase tout kalite
m) l’assiette, le taux et les modalités enpo epi tout lòt kesyon ki konsène
de recouvrement des impositions lwa sou taks ak enpo ;
30
de toute nature et toute autre ma- k) sistèm fabrikasyon lajan peyi a ;
tière relevant de la fiscalité ;
l) nasyonalizasyon antrepriz yo ak
n) le régime d’émission de la mon- privatizasyon antrepriz yo ;
naie ;
m) rechèch, esplorasyon ak esplwa-
o) les nationalisations d'entreprises et tasyon resous gaz ak resous petwòl
les transferts de propriété yo, min yo, resous natirèl ak resous
d’entreprises du secteur public au enèjetik yo ;
secteur privé ;
n) òganizasyon sekirite piblik ak
p) la recherche, l’exploration et l'ex- defans nasyonal la ;
ploitation des ressources gazières
et pétrolières, des ressources mi- ng) ansèyman ;
nières, naturelles et énergétiques ; o) dwa pou moun travay ak
q) l’organisation de la sécurité pu- pwoteksyon sosyal ;
blique et de la défense nationale ; ò) pwoteksyon anviwònman.
r) l’enseignement ; Y ap konsidere tout lòt domèn pre-
s) le droit du travail et de la protec- mye paragraf atik sa a pa prevwa yo
tion sociale ; kòm domèn k ap fonksyone sou baz
regleman yo sof si Konstitisyon an ta
t) la protection de l’environnement. vini ak lòt dispozisyon ki ta konsène
Est du domaine du règlement toute autre kèk nan yo.
matière non prévue au premier alinéa,
sauf disposition contraire de la présente
Constitution.
Article 118.-L'initiative des lois appartient concur- Atik 118.- Se Pouvwa lejislatif la ansanm ak
remment au Pouvoir législatif et au Pouvwa egzekitif la ki gen dwa pran
Pouvoir exécutif, sauf les cas prévus inisyativ pwopoze lwa, sof nan ka
par la Constitution. Konstitisyon an prevwa yo.

Article 119.-Les projets et propositions de loi sont Atik 119.- Kou komisyon palmantè ki gen kon-
soumis en séance plénière au vote de petans pou sa fin dakò ak redaksyon
l’Assemblée nationale dans la rédaction pwojè lwa ak pwopozisyon lwa yo, l
arrêtée par la commission parlementaire ap prezante yo nan seyans asanble
compétente. pou vòt Asanble nasyonal la.
Tout projet ou proposition de loi est vo- Anvan Asanble a li tout tèks pwojè
té article par article, avant lecture inté- lwa oubyen tout tèks pwopozisyon
grale. lwa, depite yo ap vote yo atik apre
atik.
Les amendements émanés des députés
sont admissibles tant au sein des com- Yo kapab aksepte chanjman nan tèks
missions parlementaires qu’en séance ki soti bò kote depite yo, ni nan ko-
plénière. misyon palmantè yo, ni nan seyans
Asanble a.

31
Article 120.-La procédure législative ordinaire ré- Atik 120.- Pwosedi lejislatif òdinè a mande de
clame deux lectures devant l’Assemblée (2) lekti devan Asanble nasyonal la.
nationale. Lè Prezidan Repiblik la mande
La procédure d’urgence demandée par le Asanble nasyonal la pou li aplike
Président de la République en cas pwosedi ijans lan nan ka kote gen
d’urgence contraint l’Assemblée natio- nesesite pou sa, Asanble a oblije
nale à examiner le projet de loi toutes kanpe sou tout lòt dosye pou li
affaires cessantes. egzamine pwojè lwa.
Si la procédure d’urgence est approuvée Depi majorite depite yo dakò aplike
par la majorité des députés présents, elle pwosedi ijans lan, yo p ap bezwen
dispense d’une seconde lecture. dezyèm lekti a.
Les projets de loi sont inscrits prioritai- Tout pwojè lwa yo te depoze yon
rement à l’ordre du jour de l’Assemblée mwa anvan gen priyorite nan òd-
nationale dans le mois qui suit leur dé- dijou Asanble nasyonal la.
pôt. Gen yon dèle kenz (15) jou pou pi
Un délai minimum de quinze jours sé- piti ki separe premye lekti a ak de-
pare la première et la seconde lecture zyèm lekti a devan Asanble nasyo-
devant l’Assemblée nationale, sauf pro- nal la, anwetan ka kote Asanble a ap
cédure d’urgence. aplike pwosedi ijans lan.
Les projets et propositions de loi sont Pou pwojè lwa ak pwopozisyon lwa
adoptés à la majorité des membres pré- yo pase, fòk se majorite manm pre-
sents, sauf s'il en est autrement prévu zan yo ki vote pou sa, sof si Konsti-
par la présente Constitution. tisyon sa a prevwa pou sa fèt yon lòt
jan.

Article 121.- Des lois organiques sont adoptées pour Atik 121.- Lè Konstitisyon an prevwa sa, y ap
compléter la Constitution quand celle-ci adopte plizyè lwa òganik pou kon-
le prévoit. La procédure législative ordi- plete l. Y ap aplike menm pwosedi
naire leur est applicable sous réserve des lejislatif òdinè a pou lwa sa yo, sof
dispositions spéciales prévues par la nan ka kote Konstitisyon an prevwa
Constitution. lòt dispozisyon espesyal pou sa.
Les lois organiques exigent un vote à la Pou lwa òganik yo pase, se majorite
majorité absolue des membres de manm Asanble nasyonal la ki vote
l’Assemblée nationale. pou sa.
Elles sont promulguées après avoir été Lè Lakou konstitisyonèl la fin kons-
jugées conformes à la Constitution par tate lwa sa yo pa depaman ak Kons-
la Cour constitutionnelle. titisyon an, Prezidan Repiblik la ap
pibliye yo.

Article 122.-Le budget de la République, en recettes Atik 122.- Asanble nasyonal la ap vote bidjè,
et en dépenses, est adopté par resèt ak depans Repiblik la sou fòm
l’Assemblée nationale en équilibre sous lwa finans.
la forme de loi de finances. Se Prezidan Repiblik la ki gen res-

32
konsablite pwopoze lwa finans yo
L’initiative des lois de finances appar-
apati pwopozisyon li resevwa bò
tient au Président de la République, sur
kote Minis Finans lan.
proposition du Ministre des Finances.
Bidjè Repiblik la genyen : bidjè je-
Le budget de la République comprend le
neral Leta a, bidjè kolektivite terito-
budget général de l’État, les budgets des
ryal yo, bidjè sèvis Leta yo jere yon
collectivités territoriales, les budgets des
mannyè otonòm ak bidjè divès kont
services de l’État gérés de manière
espesyal Trezò a.
autonome et les budgets des comptes
spéciaux du Trésor. Dapre Konstitisyon an, montaj ak je-
syon bidjè Repiblik la ap fèt pa de-
La départementalisation du budget de la
patman.
République est consacrée par la Consti-
tution. Pou chak ane fiskal, lwa ki konsène
bidjè a fikse kalite ak kantite resèt
La loi budgétaire détermine, pour
Leta yo e li fikse kalite ak kantite
chaque année fiscale, la nature et le
depans Leta yo. Lwa a fikse kalite
montant des recettes et des dépenses de
ak ki kantite lajan ki pou al jwenn
l’État. Elle fixe la nature et la proportion
kolektivite teritoryal yo. Lwa sa a di
des revenus publics attribués aux collec-
men ki pati nan bidjè a ki prale nan
tivités territoriales. Elle attribue une par-
amenajman teritwa a.
tie raisonnable du budget de l’État à
l’aménagement du territoire. Kredi ki pral jwenn youn oubyen
plizyè sèvis administratif pral
Les crédits sont alloués par programme
depann de pwogram yo genyen. Kit
relevant d’un ou de plusieurs services
se sèvis ki nan administrasyon piblik
administratifs à l’intérieur d’une admi-
la, kit se sèvis ki nan administrasyon
nistration d’État ou d’une administration
kolektivite teritoryal yo.
de collectivité territoriale.
Yo p ap ka resevwa okenn pwopo-
Aucun amendement parlementaire n’est
zisyon chanjman ki soti bò kot Pal-
recevable lorsque son adoption diminue
man an lè chanjman sa yo konsène
les recettes ou augmente les dépenses
kesyon diminisyon resèt oubyen
sans la prévision correspondante des
ogmantasyon depans Leta yo, si
voies et moyens.
chanjman sa yo pa tou prevwa kou-
Aucun projet ne peut être ajouté à la man sa ap fèt.
liste de ceux qui figurent dans les pro-
Yo p ap ka mete okenn pwojè nan lis
grammes prévus dans le projet de loi de
pwojè ki antre nan ansanm pwogram
finances déposé au Parlement.
ki nan lwa finans yo depoze nan
Les comptes généraux et le budget de Palman an.
l’État, accompagnés du rapport de la
Lalwa fikse dèle pou Minis Finans la
Cour des comptes sont soumis à
remèt kont jeneral yo ak bidjè Leta a
l’Assemblée nationale par le Ministre
ansanm ak rapò Lakou kont yo bay
des Finances dans les délais établis par
Asanble nasyonal la. Mete sou sa,
la loi. Il en est de même du bilan annuel
fòk Minis lan fè Asanble nasyonal la
et des opérations de la Banque centrale,
jwenn bilan pou ane a ak bilan ope-
ainsi que de tous les autres comptes de
rasyon Bank santral ansanm ak bilan
l’État et des collectivités territoriales.

33
tout lòt kont Leta ak kolektivite te-
ritoryal yo.
Article 123.- L’exercice administratif commence le Atik 123.- Ane administratif la kòmanse pre-
1er octobre de chaque année et finit le 30 mye Oktòb chak ane pou l fini trant
septembre de l’année suivante. (30) Sektanm ane k ap vini an.
Si l’Assemblée nationale n’a pas adopté Depi Asanble nasyonal la pa vote
le budget avant le début de l’exercice pwojè lwa finans Egzekitif la depoze
administratif, le texte initialement dépo- devan l lan anvan kòmansman ane
sé au Parlement est mis en vigueur par administratif la, Prezidan Repiblik la
décret pris en Conseil des ministres. ap pran yon dekrè nan Konsèy minis
yo pou fè pwojè lwa sa a vin gen fòs
Sans préjudice des poursuites civiles et
lalwa.
pénales engageant leur responsabilité,
l’adoption annuelle de la loi de règle- Lwa finans yo vote chak ane a ap
ment vaut décharge pour l’ensemble des tou sèvi kòm dechaj pou òdonatè ak
ordonnateurs et des comptables publics. kontab piblik yo. Men, sa pa
anpeche genyen pousuit sivil ak
pousuit penal ki fèt kont reskonsab
sa yo depi yo pa t byen jere lajan Le-
ta.
Article 124.- La politique monétaire est déterminée Atik 124.- Bank santral ap kondui politik lajan
par la Banque centrale conjointement peyi a nan tèt ansanm ak Ministè fi-
avec le Ministère des Finances. nans.
La Banque centrale est une institution Bank santral se yon enstitisyon pi-
publique jouissant de la personnalité ju- blik ki gen pèsonalite jiridik li ak
ridique et de l’autonomie financière. otonomi finansyè l. Lalwa fikse
Son statut est fixé par la loi. òganizasyon ak fonksyònman en-
stitisyon sa a.
La Banque centrale est investie du privi-
lège exclusif d'émettre la monnaie con- Dapre lalwa, se sèl Bank santral
formément à la loi. kòm enstitisyon ki gen dwa mete la-
jan an sikilasyon nan peyi a.

Article 125.-Toute loi adoptée par l’Assemblée na- Atik 125.- Depi Asanble nasyonal la fin vote
tionale est immédiatement adressée au yon lwa, l ap voye l bay Prezidan
Président de la République qui, avant de Repiblik la san pèdi tan. Anvan Pre-
la promulguer et dans un délai de quinze zidan Repiblik la pibliye lwa a, l ap
jours francs à compter de la réception du gen yon dèle kenz (15) jou fran apre
texte, a le droit d'y faire des objections l fin resevwa tèks la pou li fè konnen
en tout ou en partie. Dans ce cas, le Pré- si l gen pwoblèm ak yon pati nan
sident de la République renvoie la loi tèks la oubyen ak tout tèks la. Sizoka
avec ses objections à l’Assemblée na- Prezidan Repiblik la gen pwoblèm
tionale. ak tèks la, l ap voye l tounen an-
sanm ak dezakò li yo bay Asanble
Si l’Assemblée nationale adopte à nou-
nasyonal la.
veau, à la majorité absolue de ses
membres, la loi dans sa rédaction ini- Si majorite manm Asanble nasyonal
34
tiale, elle est considérée comme défini- la adopte tèks lwa a jan l te ye anvan
tive. Le Président de la République an, Asanble a ap konsidere l kòm
promulgue cette loi. lwa, e Prezidan Repiblik la ap
pibliye lwa sa a.
Si l’Assemblée nationale ne rejette pas
les objections à la majorité absolue de Si majorite manm Asanble nasyonal
ses membres, la loi est promulguée am- la pa rejte pwen dezakò Prezidan
putée des dispositions contestées par le Repiblik la sou tèks la, Prezidan an
Président de la République, à la condi- ap pibliye lwa sa a san pwen li gen
tion qu’elles soient séparables du reste dezakò sou yo a, men ak kondisyon
du texte. pati ki pa la yo pa deranje rès tèks la.
Si l’Assemblée nationale accepte les ob- Si Asanble nasyonal la aksepte pwen
jections formulées par le Président de la dezakò Prezidan Repiblik la,
République, la procédure législative or- Asanble a ap reprann pwosedi
dinaire reprend uniquement sur les par- lejislatif òdinè a sèlman sou pati nan
ties modifiées de la loi. lwa ki mande chanjman an.
Article 126.-Si le Président de la République ne fait Atik 126.- Si Prezidan Repiblik la pa fè konnen
aucune objection dans le délai de quinze li gen lòt pwen dezakò nan yon dèle
jours francs, la loi est promulguée, à kenz (15) jou fran, fòk Prezidan Re-
moins que la session de l’Assemblée na- piblik la pibliye lwa a sof nan ka
tionale n'ait pris fin dans l’intervalle, kote pandan peryòd tan sa a sesyon
auquel cas la loi est ajournée. Asanble nasyonal la ta gen tan fè-
men, lè sa a y ap kanpe sou piblika-
La loi ainsi ajournée est, à l'ouverture de
syon lwa sa a.
la session suivante, adressée au Prési-
dent de la République pour l'exercice de Nan ouvèti sesyon apre a, Asanble a
son droit d'objection. ap voye lwa ki potko pibliye a bay
Prezidan Repiblik la pou l di si l gen
lòt pwen dezakò sou tèks lwa a.
Article 127.-Nul ne peut présenter en personne des Atik 127.- Okenn Manm Asanble nasyonal la
pétitions à la tribune de l’Assemblée na- pa gen dwa monte li menm sou tri-
tionale. bin Asanble a pou l vin prezante pe-
tisyon.
Les pétitions sont enregistrées au Bu-
reau de l’Assemblée nationale et il en Biwo Asanble nasyonal la ap an-
est donné lecture une fois par mois lors rejistre petisyon yo epi l ap li yo yon
de la session ordinaire. fwa chak mwa nan sesyon òdinè.
Article 128.-L’Assemblée nationale exerce une fonc- Atik 128.- Asanble nasyonal la gen reskonsa-
tion de contrôle sur les politiques pu- blite kontwole politik piblik minis
bliques mises en œuvre par les mi- yo ap aplike. Komisyon palmantè yo
nistres. gen reskonsablite fè travay kontwòl
la.
La mission de contrôle est notamment
assumée par les commissions parlemen- Bò kote komisyon pèmanan yo,
taires. genyen divès komisyon ankèt ki
mete sou pye pou fè limyè sou sa ki
Outre les commissions permanentes, des
p ap mache nan politik piblik yo e ki
commissions d’enquête sont constituées
35
pour éclairer les dysfonctionnements gen rapò ak sa k p ap mache nan
des politiques publiques et des services sèvis piblik konsène yo.
publics qui y concourent. Komisyon ankèt yo pa gen dwa jwe
Les commissions d’enquête n’ont pas wòl Lajistis. Men, komisyon ankèt
d’attributions juridictionnelles. Elles ont yo gen pouvwa konvoke tout
cependant le pouvoir de convoquer tout sitwayen, anwetan Prezidan Repiblik
citoyen, à l’exception du Président de la la.
République. Yon lwa òganik ap fikse ògani-
Une loi organique fixe l’organisation, le zasyon, fonksyònman ak konpetans
fonctionnement et les compétences des komisyon ankèt yo.
commissions d’enquête.

Article 129.- Outre les autres fonctions prévues par Atik 129.- Mete sou lòt fonksyon Konstitisyon an
la présente Constitution, l’Assemblée deja bay Asanble nasyonal la, li gen
Nationale est compétente pour : konpetans pou li :
a) ratifier toute décision de déclarer a) ratifye tout desizyon deklara-
la guerre quand toutes les tenta- syon lagè lè tout jefò pou kapab
tives de conciliation ont échoué ; genyen antant pa bay rezilta ;
b) ratifier les traités, accords et con- an) ratifye trete entènasyonal, akò
ventions internationaux qui sont en entènasyonal ak konvansyon entè-
conformité avec la Constitution nasyonal sou fòm lwa depi yo pa
sous forme de loi ; depaman ak Konstitisyon an ;
c) participer à la révision de la Cons- b) patisipe nan travay pasemen nan
titution selon la procédure qui y Konstitisyon an selon demach ki ta-
est indiquée ; bli pou sa ;
d) ratifier la décision de l'Exécutif de ch) ratifye desizyon Egzekitif la
déplacer le siège du Gouverne- pran pou li deplase syèj Gouvèn-
ment en cas de force majeure ; man an depi gen gwo nesesite pou
sa ;
e) proroger l’état de siège ou l’état
d’urgence décrété par le Président d) mete sou tan peryòd eta syèj ou-
de la République quinze jours byen eta ijans Prezidan Repiblik la
après son entrée en vigueur, le cas dekrete a, kenz (15) jou apre mezi a
échéant ; vin gen fòs lalwa, depi sa nesesè ;
f) arrêter avec l'Exécutif les garanties e) antann li avèk Egzekitif la sou
constitutionnelles à suspendre en garanti konstitisyonèl y ap mete sou
cas d’état de siège. kote lè gen eta syèj.
Article 130.- L'interprétation des lois par voie Atik 130.- Se sèl Asanble nasyonal la ki gen
d'autorité n'appartient qu'à pouvwa entèprete lwa yo ; entèpre-
l’Assemblée nationale ; elle est don- tasyon an fèt sou fòm yon lwa.
née dans la forme d'une loi.
Article 131.- Les lois et autres actes de l'Assemblée Atik 131.- Apre Asanble nasyonal la fin vote
nationale sont rendus exécutoires par nenpòt lwa oubyen nenpòt desi-

36
leur promulgation et leur publication zyon, fòk yo obeyi yo, yon fwa
au journal officiel de la République. Prezidan Repiblik la pibliye yo
nan jounal ofisyèl Repiblik la.
Ils sont numérotés et insérés dans le
bulletin imprimé et numéroté ayant Yo bay lwa a yon nimewo epi yo
pour titre Bulletin des Lois et Actes. mete l nan yon bilten ki gen
nimewo. Non bilten an, se Bilten
Lwa ak Desizyon Palman an.
Article 132.- La loi prend date du jour de son adop- Atik 132.- Lwa a ap pote dat jou Asanble
tion définitive par l’Assemblée natio- nasyonal la ba l dènye vòt la.
nale.

Chapitre III.- Chapit 3.-


Le Pouvoir exécutif Pouvwa egzekitif la

Section 1re.- Dispositions générales Seksyon premye.- Dispozisyon jeneral yo


Article 133.- Le Pouvoir exécutif est exercé par le Atik 133.- Prezidan Repiblik la ap egzèse
Président de la République. Il est as- Pouvwa egzekitif la. Prezidan Re-
sisté de ministres et de secrétaires piblik la gen minis ak sekretè d Eta
d’État. k ap travay anba zòd li.
Le Président de la République est à la Prezidan Repiblik la se Chèf Leta a
fois le Chef de l’État. Il est également e li se chèf Gouvènman an tou.
le chef de Gouvernement.
Section 2.- L’élection et le mandat du Président de Seksyon 2.- Eleksyon ak manda Prezidan
la République Repiblik la
Article 134.- Le Président de la République est élu Atik 134.- Prezidan Repiblik la ansanm ak
au suffrage universel direct, en même Visprezidan li chwazi a ap pase
temps que le Vice-Président qu’il a nan eleksyon yon sèl tou sou baz
choisi, à l’issue d’un scrutin majori- majorite moun ki vote pou li a.
taire à un tour. Pou pita, eleksyon pou pòs Prezi-
L’élection présidentielle a lieu au plus dan ap fèt dènye dimanch, de (2)
tard le dernier dimanche du deuxième mwa anvan manda Prezidan ki an
mois qui précède l’échéance du man- fonksyon an bout.
dat présidentiel en cours.
Article 135.- La durée du mandat présidentiel est de Atik 135.- Manda Prezidan Repiblik la dire
cinq (5) ans. Cette période commence senk (5) lane. Tan manda sa a
le premier lundi de février, le jour de kòmanse premye lendi mwa Fe-
la prestation de serment du Président vriye ak prestasyon sèman Prezi-
de la République, et se termine le dan Repiblik la epi l ap fini pre-
premier lundi de février de la dernière mye lendi mwa Fevriye nan dènye
année de son quinquennat. lane manda senk (5) lane li a.
Le mandat présidentiel ne peut être ni Yo pa ka ni wete ni mete nan tan
réduit ni prorogé. manda Prezidan Repiblik la.

37
Article 136.- Nul ne peut bénéficier de plus de deux Atik 136.- Okenn sitwayen pa ka okipe fonksyon
(2) mandats présidentiels. Prezidan Repiblik la plis pase de (2)
fwa.

Article 137.- Pour être élu Président de la Répu- Atik 137.- Pou yon sitwayen pase nan
blique d’Haïti, il faut remplir les con- eleksyon pou pòs Prezidan Repiblik
ditions suivantes : Ayiti, fòk li :
a) jouir de la nationalité haïtienne a) genyen nasyonalite Ayisyen epi
et ne détenir aucune autre na- pa gen lòt nasyonalite nan moman
tionalité au moment de li enskri kòm kandida a ;
l’inscription à la candidature ; an) genyen trant senk (35) lane pou
b) être âgé de trente-cinq (35) ans pi piti nan moman enskripsyon an ;
au moins au moment de b) jwi tout dwa sivil ak tout dwa
l’inscription; politik li epi Lajistis pa t janm
c) jouir de ses droits civils et po- kondane l ;
litiques et n'avoir jamais été ch) peye tout taks ak enpo l yo, epi
condamné à une peine afflic- peye yo lè sa dwe fèt la ;
tive ou infamante ;
d) genyen yon kay pou pi piti ou-
d) être en règle avec le fisc, hono- byen pratike yon pwofesyon ou-
rer à temps ses obligations fis- byen yon metye ann Ayiti ;
cales ;
e) pa gen rezidans nan peyi etranje.
e) être propriétaire d’au moins un
immeuble ou exercer une pro- Visprezidan an dwe ranpli menm
fession ou un métier en Haïti ; kondisyon sa yo.
f) avoir sa résidence habituelle en
Haïti.
Ces mêmes obligations s’appliquent au
Vice-Président.
Article 138.- Le Vice-Président n’a d’autres fonc- Atik 138.- Prezidan Repiblik la ap bay Vis-
tions que celles que lui confient le prezidan an tout travay li gen pou l
Président de la République. fè.
En cas de décès, de démission ou de Nan ka kote Prezidan Repiblik la
destitution du Président de la Répu- mouri, li demisyone, oubyen yo
blique, le Vice-Président lui succède revoke l, Visprezidan an ap
immédiatement et achève le mandat ranplase l lapoula e l ap fin fè rès
présidentiel en cours. Il jouit de la tan manda Prezidan Repiblik la. Li
plénitude des attributions du Chef de gen tout pouvwa ak reskonsablite
l’État. Chèf Leta a.
En cas d’empêchement temporaire, Nan ka kote majorite manm Lakou
constaté par la Cour constitutionnelle konstitisyonèl la konstate Prezidan
à la majorité absolue de ses membres, Repiblik la pa disponib pandan
le Vice-Président assure l’intérim. yon bout tan, Visprezidan an ap

38
ranplase l pandan tan sa a.
En cas d’empêchement définitif, cons-
taté par la Cour constitutionnelle à la Nan ka kote majorite de tyè (2/3)
majorité des deux tiers (2/3) de ses manm Lakou konstitisyonèl la
membres, le Vice-Président succède konstate Prezidan an pa disponib
au Président. pou rès tan manda l la, Visprezi-
dan Repiblik la ap ranplase Prezi-
En cas de troubles psychiatriques
dan Repiblik la.
graves dûment constatés, l’Assemblée
nationale sur le rapport motivé de la Nan ka kote Lakou konstitisyonèl
Cour Constitutionnelle prend acte de la konstate Prezidan Repiblik la
l’incapacité du Président de la épu- gen gwo twoub mantal ki anpeche
blique à diriger le pays. Dans ce cas, l dirije peyi a, Lakou konstitisyo-
le Vice-Président remplace le Prési- nèl la ap voye rapò konsta sa a bay
dent jusqu’à la fin du mandat prési- Asanble nasyonal la pou l pran
dentiel. yon desizyon sou sa. Lè sa a, Vis-
prezidan an ap ranplase Prezidan
Si le Président et le Vice-Président de
Repiblik la pou l fin fè rès tan
la République sont simultanément
manda a.
hors d’état d’assumer leurs fonctions
respectives, les pouvoirs présidentiels Nan ka kote ni Prezidan Repiblik
sont confiés au Président de la Cour de la ni Visprezidan Repiblik la pa
cassation et, s’il en est incapable, au disponib pou yo ranpli fonksyon
Président de la Cour constitutionnelle. yo, pouvwa Prezidan an prale nan
Dans ce cas, le nouveau Président de men Prezidan Lakou Kasasyon an.
la République achève le mandat prési- Si Prezidan Lakou kasasyon an pa
dentiel en cours. Il jouit de la pléni- kapab, pouvwa Prezidan Repiblik
tude des attributions du Chef de l’État. la prale nan men Prezidan Lakou
konstitisyonèl la. Nan ka sa a,
nouvo Prezidan Repiblik la ap fini
rès tan manda Prezidan Repiblik la
e l ap gen tout pouvwa ak reskon-
sablite Chèf Leta a.
Article 139.- Le Président de la République jouit de Atik 139.- Prezidan Repiblik la gen iminite
l’immunité durant son mandat, sous pandan tout tan manda li a, sof nan
réserve de la procédure de destitution ka kote Wot Kou jistis deside kon-
devant la Haute Cour de justice et des dui yon demach pou revoke Prezi-
limites fixées dans la présente Consti- dan Repiblik la ak nan ka kote
tution. Konstitisyon sa a mete limit nan
koze iminite sa a.
Aucune action ne peut être engagée
contre le Chef de l’État pour des actes Yo pa ka rapousib Chèf Leta a
liés à ses fonctions et accomplis en devan Lajistis pou zak li komèt
qualité de Président de la République, nan egzèsis fonksyon li yo kòm
même après la fin son mandat. Prezidan Repiblik, menm apre
manda li a bout.
Les actes du Chef de l’État manifes-
tement incompatibles avec l’exercice Yo kapab rapousib Chèf Leta a
de son mandat et qui ne relèvent pas devan tribinal dwa komen pou zak

39
de l’exercice des fonctions présiden- li komèt ki depaman nèt ak manda
tielles peuvent être poursuivis devant l la e ki pa gen rapò ak fonksyon l
les juridictions de droit commun deux yo kòm Prezidan ; y ap kapab fè sa
(2) mois après la fin de son mandat. de (2) mwa apre manda li a bout.
Article 140.- Avant d’entrer en fonction, le Prési- Atik 140.- Anvan Prezidan Repiblik la pran
dent de la République prête devant la fonksyon, men sèman l ap fè de-
Cour de cassation ou le Doyen du tri- van Lakou kasasyon oubyen devan
bunal de première instance le serment Dwayen tribinal premyè enstans
suivant : lan :
« Je jure devant la Nation d'observer et « Mwen sèmante devan Pèp ayi-
de faire observer fidèlement la Consti- syen an, m ap respekte Konstiti-
tution et les Lois de la République, de syon an ak tout lwa Repiblik la, m
respecter et de faire respecter les droits ap respekte e m ap fè respekte tout
du Peuple haïtien, de travailler à la dwa Pèp ayisyen, m ap fè tout sa
grandeur de la Patrie, de maintenir m kapab pou Pèp ayisyen an tou-
l'indépendance nationale et l'intégrité jou rete yon gran pèp, pou li tou-
du territoire ». jou rete mèt lakay li epi pou li pa
janm pèdi pi piti moso nan teritwa
peyi a. »

Section 3.- Les attributions du Président de la Seksyon 3.- Fonksyon ak reskonsablite


République Prezidan Repiblik la
Article 141.- Le Président de la République veille Atik 141.- Prezidan Repiblik la anchaje fè
au respect de la Constitution et à la respekte Konstitisyon an epi tra-
stabilité des institutions. vay pou enstitisyon Leta yo rete
fèm. Li reskonsab veye sou
Il assure le fonctionnement régulier
fonksyònman nòmal pouvwa
des pouvoirs publics ainsi que la con-
piblik yo epi sou mannyè pou
tinuité de l’État. Il est le garant de
pèmèt Leta a kontinye jwe wòl Le-
l’indépendance nationale et de
ta l. Li la pou l pwoteje endepan-
l’intégrité du territoire. Il détermine la
dans nasyonal la epi pou Pèp ayi-
politique de la Nation.
syen an pa pèdi pi piti moso te-
ritwa peyi a. Se li k ap pran desi-
zyon sou politik nasyon an.
Article 142.- Le Président de la République est le Atik 142.- Prezidan Repiblik la se chèf Fòs
chef des Forces armées d’Haïti. Il est lame Ayiti. Li reskonsab defans
responsable de la défense nationale. nasyonal la.
Article 143.- Le Président de la République décrète Atik 143.- Prezidan Repiblik la pran dekrè
l’état d’urgence en Conseil des mi- sou eta ijans nan Konsèy minis yo
nistres quand les conditions fixées par lè tout kondisyon lalwa fikse pou
la loi sont réunies. sa yo reyini.
Le régime juridique de l’état Lalwa fikse tout kondisyon jiridik
d’urgence est fixé par la loi. ki konsène peryòd eta ijans.

40
Article 144.- Le Président de la République décrète Atik 144.- Prezidan Repiblik la pran dekrè sou
l’état de siège en Conseil des ministres eta syèj nan Konsèy minis yo nan
en cas de guerre civile ou d’invasion ka kote gen gè sivil oubyen nan ka
d’une portion du territoire nationale kote gen yon fòs lame etranje ki
par une force armée étrangère. anvayi yon pati nan teritwa peyi a.
Le régime juridique de l’état de siège Lalwa fikse tout kondisyon jiridik
est fixé par la loi. ki konsène peryòd eta syèj.
Article 145.- Le Président de la République a le Atik 145.- Prezidan Repiblik la gen pouvwa
pouvoir réglementaire général. Il signe pwopoze regleman jeneral. Se li ki
les décrets et ordonnances pris en siyen dekrè ak òdonans li pran nan
Conseil des ministres. Les autres Konsèy minis yo. Arete fè pati lòt
textes règlementaires de sa compé- regleman ki antre nan konpetans
tence sont des arrêtés. Il dirige Prezidan Repiblik la. Se li k ap di-
l’administration civile et militaire. Il rije administrasyon sivil la ak ad-
veille à l’exécution des lois. ministrasyon militè a. Li la pou l
fè aplike lalwa.
Il préside le Conseil des ministres. En
cas d’empêchement, le Vice-Président Prezidan Repiblik la dirije Konsèy
le supplée. minis yo. Nan ka kote Prezidan
Repiblik la pa disponib, se Vis-
Le Président de la République nomme
prezidan an k ap ranplase l.
aux fonctions civiles et militaires par
arrêté ou par commission présiden- Prezidan Repiblik la ap sèvi ak
tielle. arete oubyen komisyon prezidan-
syèl pou li fè nominasyon nan
Les Directeurs généraux sont nommés
fonksyon sivil ak fonksyon militè.
par arrêté pris en Conseil des mi-
nistres. Prezidan Repiblik la ap pran arete
nan Konsèy minis yo pou li nome
Direktè jeneral yo.
Article 146.- Les ordonnances sont prises sur le Atik 146.- Pou Prezidan Repiblik la pran
fondement d’une loi d’habilitation òdonans yo, fòk Asanble nasyonal
adoptée par l’Assemblée nationale ou la adopte yon lwa ki otorize l fè sa,
par référendum. oubyen li ka òganize referandòm
pou sa tou.
La loi d’habilitation autorise le Prési-
dent de la République à prendre des Lwa ki otorize Prezidan Repiblik
décisions dans le domaine de la loi la pran òdonans yo ba l pouvwa
dans un délai maximum de six mois. pou li pran desizyon nan domèn
lalwa nan yon dèle ki pa depase sis
Les ordonnances ont valeur réglemen-
(6) mwa.
taire tant qu’elles n’ont pas été rati-
fiées par une nouvelle loi, auquel cas Toutotan poko gen yon nouvo lwa
elles acquièrent la valeur législative. ki ratifye òdonans yo, y ap toujou
konsidere yo kòm regleman.

Article 147.- Le Président de la République nomme Atik 147.- Prezidan Repiblik la pran arete nan
par arrêté pris en Conseil des mi- Konsèy minis yo pou li nome :

41
nistres : le Chef d’état-major des Chèf etamajò Fòs lame Ayiti a, Di-
Forces armées d’Haïti, le Directeur rektè jeneral Polis nasyonal Ayiti
général de la Police nationale d’Haïti, a, Direktè jeneral Ransèyman an,
le Directeur général du Renseigne- Anbasadè ak Konsil jeneral, Kon-
ment, les Ambassadeurs et Consuls sèy administasyon Bank Repiblik
généraux, le Conseil d’administration Ayiti a. Tout chwa sa yo dwe pase
de la Banque de la épublique d’Haïti. devan Asanble nasyonal la pou l
Ces choix sont soumis à l’examen de analize yo.
l’Assemblée nationale. Les nomina- Nominasyon sa yo ap definitif si
tions sont définitives si, dans un délai de tyè (2/3) nan depite ki vote yo
de quinze (15) jours à partir de la ré-
pa ta analize yo oubyen pa ta re-
ception de la proposition du Président fize yo, nan dèle kenz (15) jou
de la épublique, elles n’ont pas été apre Asanble a fin resevwa
examinées ou refusées à la majorité pwopozisyon Prezidan Repiblik la.
des deux tiers (2/3) des suffrages ex-
primés par les députés.
Article 148.- Le Président de la République, sur la Atik 148.- Sou baz pwopozisyon ki soti nan
proposition de l’Assemblée nationale desizyon majorite manm Asanble
statuant à la majorité de ses membres, nasyonal la, Prezidan Repiblik la
peut soumettre au référendum tout kapab mande òganizasyon refe-
projet de loi portant sur l’organisation randòm sou tout pwojè lwa ki kon-
des pouvoirs publics ou sur des ré- sène : òganizasyon pouvwa piblik
formes économiques, sociales ou envi- yo, refòm sosyal, refòm ekonomik
ronnementales. ak refòm ki gen pou wè ak
anviwònman an.
En cas d’adoption, le Président de la
République promulgue la loi dans les Nan ka kote yo adopte pwojè lwa
quinze (15) jours francs qui suivent la a, Prezidan Repiblik la gen dèle
proclamation des résultats de la con- kenz (15) jou fran pou li pibliye
sultation. lwa a apre dat pwoklamasyon re-
zilta ki soti nan konsiltasyon an.
Une loi organique fixe l’organisation
et les modalités du référendum. Yon lwa òganik fikse òganizasyon
ak dewoulman referandòm nan.
Article 149.- Le Président de la République négocie Atik 149.- Prezidan Repiblik la negosye ak
et signe les traités, conventions et ac- siyen trete entènasyonal, konvan-
cords internationaux. syon entènasyonal ak akò entè-
nasyonal yo.
Les traités de paix, les traités de com-
merce, les traités, conventions ou ac- Prezidan Repiblik la p ap ka siyen
cords relatifs à une organisation inter- trete lapè, trete komès, trete, kon-
nationale, ceux qui ont une incidence vansyon oubyen akò ki gen pou
financière, qui touchent à l’état des wè ak yon òganizasyon entè-
personnes ou aux libertés publiques, nasyonal, sila yo ki genyen konse-
ne peuvent être signés qu’après une kans sou finans peyi a, sila yo ki
autorisation expresse donnée par konsène sitiyasyon oubyen libète
l’Assemblée nationale sous forme de fizik moun, toutotan Asanble

42
loi ou par référendum. nasyonal la pa vote yon lwa pou
otorize l fè sa oubyen si pa gen
yon desizyon pou sa ki soti nan
yon referandòm.
Article 150.- Le Président de la République accré- Atik 150.- Prezidan Repiblik la bay Anbasadè
dite les Ambassadeurs et les Envoyés ak Anvwaye estwòdinè bò kote
extraordinaires auprès des Puissances Puisans etranje yo lèt akredita-
étrangères, reçoit les lettres de créance syon, li resevwa lèt kreyans nan
des Ambassadeurs des Puissances men Anbasadè Puisans etranje yo
étrangères et accorde l'exéquatur aux epi li bay Konsil yo egzekwati.
Consuls.
Article 151.- Le Président de la République Atik 151.- Prezidan Repiblik la sèvi ak mesaj
s’adresse à l’Assemblée nationale par pou li kominike ak Asanble
des messages. Ils sont lus à la tribune nasyonal la. Prezidan Asanble
par le Président de l’Assemblée natio- nasyonal la ap li mesaj yo sou tri-
nale. bin nan.
Article 152.- Chaque année, à l’ouverture de la Atik 152.- Chak ane, nan ouvèti premye se-
première session parlementaire, le syon palmantè a, Prezidan Re-
Président de la République délivre un piblik la ap fè yon diskou sou eta
discours sur l’état de la Nation. Ce Nasyon an. Pa gen deba apre dis-
discours n’est suivi d’aucun débat. kou a.
Article 153.- Le Président de la République fait Atik 153.- Prezidan Repiblik la fè mete so Re-
sceller les lois du sceau de la Répu- piblik la sou lwa yo epi l ap
blique et les promulgue dans le délai pibliye yo nan dèle Konstitisyon
prévu à cet effet par la Constitution. Il an fikse pou sa. Anvan dèle sa a
peut, avant l’expiration de ce délai, bout, li kapab fè konnen tout pwen
user de son droit d’objection. dezakò li genyen avè yo.
Article 154.- Le Président de la République est le Atik 154.- Prezidan Repiblik la reskonsab
garant de l’indépendance de la justice. pwoteje endepandans lajistis.
Il veille à l’exécution des décisions Dapre lalwa, li la pou li fè yo res-
judiciaires, conformément à la loi. pekte tout desizyon jistis yo.
Article 155.- Le Président de la République a le Atik 155.- Prezidan Repiblik la gen dwa anile
droit de grâce et de commutation de kondanasyon e li gen dwa wete
peine relativement à toute condamna- nan tan kondanasyon pou tout ka
tion passée en force de chose jugée, à lajistis deja jije, anwetan ka kote
l'exception de la destitution prononcée Wot Kou jistis la pwononse yon
par la Haute Cour de justice. desizyon revokasyon.
Article 156.- Le Président de la République reçoit Atik 156.- Prezidan Repiblik la resevwa yon
du trésor public une indemnité men- salè chak mwa nan trezò piblik la
suelle à compter de sa prestation de apati dat li prete sèman an.
serment.
Article 157.- Le Président de la République a sa Atik 157.- Prezidan Repiblik la gen rezidans
résidence officielle au Palais national, ofisyèl li nan Palè nasyonal nan

43
à Port-au-Prince, sauf en cas de dépla- Pòtoprens, anwetan ka kote yo
cement du siège de la Présidence. pran desizyon deplase syèj Biwo
Prezidan an.

Section 4.- Les ministres et les secrétaires d’État Seksyon 4.- Minis ak sekretè d Eta yo
Article 158.- Les ministres sont les collaborateurs Atik 158.- Minis yo se kolaboratè Prezidan
du Président de la République. Ils Repiblik la. Minis yo fòme yon
forment un cabinet et, sous la prési- kabinè epi yo reyini ak Vispre-
dence du Président de la République, zidan an an Konsèy minis anba
ils se réunissent en Conseil des mi- otorite Prezidan Repiblik la.
nistres avec le Vice-Président.

Article 159.- Le Conseil des ministres est un organe Atik 159.- Konsèy minis lan se yon ògàn de-
de délibération et de décisions. liberasyon ak desizyon.
Son organisation et son fonctionne- Arete Prezidan Repiblik la pran
ment sont déterminées par arrêté pris nan Konsèy minis yo fikse ògani-
en Conseil des ministres. zasyon ak fonsyònman ògàn sa a.
Article 160.- Les ministres et les secrétaires d’État Atik 160.- Minis ak sekretè d Eta yo reyini an
réunis en conseil sous la présidence du konsèy anba otorite Prezidan Re-
Président de la République forment le piblik la, fòme Gouvènman an.
Gouvernement. Gouvènman an pran desizyon sou
Le Gouvernement formule et conduit politik Nasyon an epi l ap kondui
la politique de la Nation. politk sa a tou.
Article 161.- Le Président de la République nomme Atik 161.- Prezidan Repiblik la gen pouvwa
et révoque les ministres et les secré- nome minis ak sekretè d Eta yo.
taires d’État. Prezidan Repiblik la gen pouvwa
revoke minis ak sekretè d Eta yo.
Article 162.- Pour être nommé ministre ou secré- Atik 162.- Pou yo nome yon moun minis ou
taire d’État, il faut remplir les condi- byen sekretè d Eta, fòk li :
tions suivantes : a) genyen nasyonalite ayisyen ;
a) jouir de la nationalité an) genyen trant (30) lane pou
haïtienne; pi piti ;
b) être âgé de trente (30) ans au b) jwi tout dwa sivil ak dwa po-
moins ; litik li epi Lajistis pa t janm
c) jouir de ses droits civils et po- kondane l ;
litiques et n’avoir jamais été ch) genyen yon kay pou pi piti
condamné à une peine afflic- oubyen pratike yon pwofesyon
tive ou infamante ; oubyen yon metye ann Ayiti ;
d) être propriétaire d’au moins un d) peye tout taks ak enpo l yo
immeuble ou exercer une pro- epi peye yo lè sa dwe fèt ;
fession ou un métier en Haïti ;
e) pa gen rezidans nan peyi

44
etranje.
e) être en règle avec le fisc, hono-
rer à temps ses obligations fis-
cales ;
f) avoir sa résidence habituelle en
Haïti.
Article 163.- Les ministres dirigent l’administration Atik 163.- Minis yo ap dirije administrasyon
de leur ministère et veillent à son or- ministè ki sou kont yo a epi yo
ganisation. Ils sont chargés de reskonsab jan yo òganize tou. Yo
l’exécution des lois dans les matières anchaje fè respekte ak aplike tout
qui relèvent de leur compétence. Ils lwa ki konsène domèn ki antre nan
nomment aux emplis publics sur délé- konpetans yo. Minis yo nome
gation du Président de la République anplwaye nan fonksyon piblik la
et selon les conditions fixées par la loi. apati delegasyon yo resevwa bò
kote Prezidan Repiblik la epi jan
lalwa mande pou sa fèt.
Article 164.- Les ministres sont responsables des Atik 164.- Minis yo reskonsab tout desizyon
actes du Président de la République yo siyen ak Prezidan Repiblik la.
qu’ils contresignent. Tout minis yo ansanm reskonsab
Les ministres sont solidairement res- politik Gouvènman an.
ponsables de la politique du Gouver-
nement.
Article 165.- Les ministres et secrétaires d’État ont Atik 165.- Minis ak sekretè d Eta yo lib pou
leurs entrées à l’Assemblée nationale. yo antre nan Asanble nasyonal la.
Ils soutiennent les projets de loi au Yo gen reskonsablite defann
sein des commissions parlementaires pwojè lwa yo devan komisyon
et en séance plénière. palmantè yo ak nan seyans
Asanble nasyonal la.
Article 166.- La fonction de ministre ou de secré- Atik 166.- Fonksyon minis oubyen fonksyon
taire d’État est incompatible avec tout sekretè d Eta a pa ale ak okenn pòs
emploi public ou privé. nan Leta oubyen nan sektè prive a.
Article 167.- Les ministres et secrétaires d’État per- Atik 167.- Minis ak sekretè d Eta yo resevwa
çoivent une indemnité mensuelle à yon salè chak mwa apati dat ensta-
compter de leur prise de fonctions. lasyon yo nan pòs la.
Aucune action ne peut être engagé Lajistis pa ka rapousib minis ak se-
contre un ministre ou un secrétaire kretè d Eta pou zak yo komèt pan-
d’État pour des actes liés à ses fonc- dan y ap fè travay yo kòm minis
tions et accomplis en qualité de mi- oubyen kòm sekretè d Eta, menm
nistre ou de secrétaire d’État, même lè yo pa nan fonksyon an ankò.
après la fin de sa fonction.
Tribinal ki gen konpetans pou sa ap
Les ministres et les secrétaires d’État rapousib minis ak sekretè d Eta yo
sont poursuivis par devant les juridic- pou krim oubyen deli yo komèt nan
tions compétentes pour les crimes ou egzèsis fonksyon yo, anwetan ka

45
délits commis dans l’exercice de leur kote lalwa prevwa se Wot Kou jis-
fonction, sous réserve des dispositions tis la ki pou pwononse l sou zak yo
relatives à la Haute cour de justice. akize otorite sa yo.

Chapitre IV.- Le Pouvoir judiciaire Chapit 4.- Pouvwa jidisyè a


Section 1re.- Dispositions générales Seksyon premye.-Dispozisyon jeneral yo
Article 168.- Le Pouvoir judiciaire est exercé par la Atik 168.- Men enstans ki gen konpetans
Cour de cassation, les cours d'appel, egzèse Pouvwa jidisyè a : Lakou
les tribunaux de première instance, les kasasyon, Lakou apèl yo, tribinal
tribunaux de paix, les tribunaux premye enstans yo, tribinal depè
d’exception, la Cour des affaires ad- yo, tribinal espesyal yo, Lakou
ministratives et les tribunaux adminis- afè administratif ak tribinal admi-
tratifs. nistratif yo.
Article 169.- La justice est indépendante. Elle est Atik 169.- Lajistis endepandan. Se jiridiksyon
rendue par les juridictions de l’ordre ki fè pati lòd sistèm jidisyè a an-
judiciaire et par les juridictions de sanm ak jiridiksyon ki fè pati lòd
l’ordre administratif au sommet des- sistèm administratif la ki ka fè
quelles se trouve la Cour de cassation. jijman. Lakou kasasyon nan tèt
tout sistèm jistis la.
Article 170.- Les juridictions de l’ordre judiciaire Atik 170.- Jiridiksyon ki fè pati lòd sistèm jidi-
sont les cours d’appel, les tribunaux de syè a, se : Lakou apèl yo, tribinal
première instance, les tribunaux de premye enstans yo, tribinal depè
paix et les tribunaux d’exception. yo ak tribinal espesyal yo.
Article 171.- Les juridictions de l’ordre administra- Atik 171.- Jiridiksyon ki fè pati lòd sistèm
tif sont la Cour des affaires adminis- administratif la, se : Lakou afè
tratives et les tribunaux administratifs. administratif ak tribinal admnistra-
tif yo.
Article 172.- Les magistrats de l’ordre judiciaire et Atik 172.- Rekritman jij nan lòd sistèm jidi-
de l’ordre administratif sont recrutés à syè a ak jij nan lòd sistèm adminis-
l’issue d’un concours public. tratif la ap fèt sou baz konkou
piblik.
Article 173.- Nulle juridiction ne peut être établie Atik 173.- Se dapre lalwa yo kapab tabli yon
qu’en vertu de la loi. jiridiksyon.
Il ne peut être créé de tribunal extraor- Yo pa ka kreye okenn tribinal
dinaire sous quelque dénomination estwodinè sou kèlkilanswa non yo
que ce soit. ta ba li.
Le nombre, la composition, Se lalwa ki fikse kantite jiri-
l’organisation, le fonctionnement et diksyon jidisyè ak kantite jiri-
les compétences des juridictions judi- diksyon administratif yo e se li
ciaires et des juridictions administra- menm tou ki fikse konpozisyon,
tives sont fixés par la loi. òganizasyon, fonksyònman ak li-
mit konpetans yo.
Article 174.- Les audiences des juridictions judi- Atik 174.- Tout jijman nan tribinal piblik.

46
ciaires sont publiques. Toutefois, elles Men, nan enterè lòd piblik la, apre
peuvent être tenues à huis clos dans desizyon tribinal la, yo kapab fè
l’intérêt de l'ordre public sur décision
jijman nan uiklo.
de la juridiction.

Article 175.- Les arrêts et jugements sont motivés. Atik 175.- Se onon Repiblik la yo dwe rann
Ils sont rendus au nom de la Répu- tout arè ak tout jijman.
blique.
Article 176.- Les fonctions de magistrat sont in- Atik 176.- Fonksyon jij pa mache ak okenn
compatibles avec toutes autres fonc- fonksyon kote moun resevwa salè,
tions salariées, sauf celles anwetan fonksyon pwofesè.
d’enseignant.
Article 177.- Les magistrats de la Cour de cassation, Atik 177.- Yo pa ka revoke jij Lakou ka-
des cours d’appel et des tribunaux de sasyon yo, jij lakou apèl yo ak jij
première instance sont inamovibles. tribinal premye enstans yo pandan
tan sèvis yo.
Ils ne peuvent faire l’objet
d’affectation nouvelle, sans leur con- Yo pa kapab bay yon jij okenn lòt
sentement, même en cas de promotion. pòs, li mèt se yon pwomosyon, san
jij la pa dakò pou sa.
Ils sont destitués par le Conseil supé-
rieur du Pouvoir judiciaire pour man- Konsèy siperyè Pouvwa jidisyè a
quement grave aux devoirs de leur kapab revoke yon jij pou fòt grav
charge ou à la suite d’une condamna- li fè nan kad travay li oubyen apre
tion pénale définitive pour crime ou li fin resevwa yon kondanasyon
délit. prizon pou yon krim oubyen yon
deli li komèt.
Article 178.- Les jugements et arrêts des juridic- Atik 178.- Dapre lalwa ak Konstitisyon an,
tions judiciaires, administratives ou fi- yo kapab mande Lakou kasasyon
nancières peuvent faire l’objet de pou li pwononse l sou tout arè ak
pourvoi en Cour de cassation dans les jijman jridiksyon jidisyè yo, sou
conditions prévues par la Constitution tout arè ak jijman jiridiksyon ad-
et la loi. ministratif yo ak sou tout arè ak
jijman jiridiksyon finansye yo.
Lorsqu’elle est saisie des arrêts rendus
par la Cour des affaires administra- Nan ka kote yo mande Lakou ka-
tives ou par la Cour des comptes, elle sasyon pou l pwononse sou divès
statue dans une formation spécialisée arè Lakou afè administratif oubyen
dans les questions de droit public ou arè Lakou kont yo, lè sa a, l ap gen
de droit financier. pou l pwononse l nan yon domèn
fòmasyon espesyalize ki gen pou
La Cour de cassation est jugée du droit
wè ak kesyon dwa piblik oubyen
et ne statue pas au fond, sauf dans les
kesyon dwa finansye.
cas expressément prévus par la loi.
Lakou kasasyon la pou l gade si
La Cour de cassation, en formation so-
prensip dwa yo te respekte san
lennelle, se prononce sur les conflits
mank, men li pa antre nan jije tout
de compétence entre les juridictions
detay ki genyen nan yon afè, sof

47
judiciaires, administratives et finan- nan ka kote lalwa prevwa pou li fè
cières, d’après le mode réglé par la loi. sa.
Lè Lakou kasasyon reyini an
seksyon, li kapab pwononse l sou
tout konfli konpetans ki genyen
ant jiridiksyon jidisyè, jiridiksyon
administratif ak jridiksyon finan-
sye yo, Lakou a va fè sa selon de-
mach lalwa trase pou sa.
Section 2.- Les juridictions de l’ordre judiciaire Seksyon 2.- Jiridiksyon lòd sistèm jidisyè a
Article 179.- Les juridictions de l’ordre judiciaire Atik 179.- Tout jiridiksyon ki fè pati lòd sis-
tranchent les litiges de nature civile, tèm jidisyè a kapab pwononse yo
pénale, commerciale et, de façon gé- sou tout konfli sivil, tout konfli
nérale, tous les litiges qui opposent penal ak tout konfli komèsyal, tout
des personnes privées. Elles exercent jan tout mannyè yo kapab pwo-
une plénitude de compétence, sous ré- nonse yo sou tout konfli ki mete
serve de celles accordées aux juridic- moun dozado. Jiridiksyon sistèm
tions de l’ordre administratif, à la jidisyè a gen konpetans lajmanlaj,
Cour constitutionnelle et à la Cour des anwetan sa ki nan konpetans jiri-
comptes. diksyon ki fè pati lòd sistèm admi-
nistratif la, Lakou konstitisyonèl la
ak Lakou Kont yo.
Article 180.- Les magistrats du siège sont nommés Atik 180.- Prezidan Repiblik la nome jij k ap
par le Président de la République sur rann jijman yo sou baz rekòman-
proposition du Conseil supérieur du dasyon Konsèy siperyè Pouvwa
Pouvoir judiciaire. jidisyè a.
Les magistrats du parquet sont nom- Prezidan Repiblik la nome komisè
més par le Président de la République gouvènman ak sibtiti komisè gou-
sur proposition du Ministre de la Jus- vènman sou baz rekòmandasyon
tice. Minis Jistis la.

Section 3.- Les juridictions de l’ordre Seksyon 3.- Jiridiksyon lòd sistèm
administratif administratif la
Article 181.- Les juridictions de l’ordre administra- Atik 181.- Jiridiksyon ki fè pati lòd sistèm
tif tranchent les litiges mettant en administratif la gen konpetans pou
cause l'État, les collectivités territo- yo pwononse yo sou tout konfli ki
riales, l'Administration publique, les genyen ant Leta, kolektivite terito-
fonctionnaires publics, les services ryal yo, Administrasyon piblik la,
publics et les administrés, sauf si la loi fonksyonè Leta yo, sèvis piblik yo
en dispose autrement. ak administre yo, sof nan ka kote
lalwa mande pou sa fèt yon lòt jan.
Article 182.- Les magistrats des juridictions admi- Atik 182.- Prezidan Repiblik la nome jij nan
nistratives sont nommés par le Prési- jiridiksyon administratif yo sou

48
dent de la République sur avis con- baz rekòmandasyon Konsèy
forme du Conseil supérieur du Pouvoir siperyè Pouvwa jidisyè a.
judiciaire.
Article 183.- Le statut des magistrats des juridic- Atik 183.- Jij nan jiridiksyon administratif yo
tions administratives est identique à gen menm ran ak jij ki nan jiri-
celui des magistrats des juridictions diksyon jidisyè yo.
judiciaires.
Article 184.- La Cour des affaires administratives Atik 184.- Lakou afè administratif yo kapab
statue en fait et en droit. pwononse l sou tout detay ki gen
pou wè ak kesyon administratif e
Ses décisions ne sont susceptibles
ki gen pou wè ak tout detay sou
d’aucun recours, sauf pourvoi par de-
kesyon dwa.
vant la Cour de cassation.
Yo pa ka fè apèl pou okenn desi-
zyon ki soti nan Lakou afè admi-
nistratif yo, sof devan Lakou ka-
sasyon.

Section 4.- Le Conseil supérieur du Pouvoir Seksyon 4.- Konsèy siperyè Pouvwa jidisyè a
judiciaire Atik 185.- Konsèy siperyè Pouvwa jidisyè a
Article 185.- Le Conseil supérieur du Pouvoir judi- ap patisipe nan fòmasyon ak nan
ciaire participe à la composition et à la disiplin jiridiksyon jidisyè ak jiri-
discipline de la magistrature judiciaire diksyon administratif yo. Yo ka
et administrative. Il peut être consulté mande l dizon l sou jan jistis la ap
sur l’état de la justice. mache.
Article 186.- Le Conseil supérieur du Pouvoir judi- Atik 186.- Prezidan Repiblik la ak Prezidan
ciaire peut être saisi pour avis par le Asanble nasyonal la kapab chèche
Président de la République et le Prési- jwenn dizon Konsèy siperyè
dent de l’Assemblée nationale. Ces Pouvwa jidisyè a. Dizon sa a ka-
avis portent sur le fonctionnement gé- pab konsène fonksyònman sistèm
néral de la justice et la déontologie des jistis la ak konpòtman jij yo pa
magistrats. rapò ak respè prensip fonksyon jij
la.
Article 187.- Le Conseil supérieur du Pouvoir judi- Atik 187.- Pwotektè sitwayen an kapab
ciaire peut être saisi par le Protecteur chèche jwenn dizon Konsèy
du citoyen pour tout manquement aux siperyè Pouvwa jidisyè a lè jij yo
devoirs et à la déontologie des pa fè travay yo kòmsadwa epi lè
membres de la magistrature. yo pa respekte prensip fonksyon jij
la.
L’organisation, le fonctionnement et
les compétences du Conseil supérieur Yon lwa òganik fikse òganizasyon,
du Pouvoir judiciaire sont fixées par fonksyònman ak konpetans Kon-
une loi organique. sèy siperyè Pouvwa jidisyè a.

49
TITRE IV.- TIT 4.-
COUR CONSTITUTIONNELLE LAKOU KONSTITISYONÈL
Article 188.- Il est institué une Cour constitution- Atik 188.- Lakou konstitisyonèl la anchaje fè
nelle chargée d’assurer le respect de la tout moun respekte Konstitisyon
Constitution. Elle vérifie la constitu- an. L ap veye pou l wè si lwa, tout
tionnalité des lois, des règlements du regleman Pouvwa egzektif la,
Pouvoir exécutif, du règlement de regleman Asanble nasyonal la,
l’Assemblée nationale, des traités, trete entènasyonal, konvansyon
conventions et accords internationaux. entènasyonal ak akò entènasyonal
yo respekte Konstitisyon an.
Ses décisions sont définitives et ne
sont susceptibles d’aucun recours. Desizyon sa yo definitif epi okenn
lòt enstans pa ka pwononse sou yo.
Article 189.- La Cour constitutionnelle est compo- Atik 189.- Lakou konstitisyonèl la genyen nèf
sée de neuf (9) membres : (9) manm :
a) trois (3) sont désignés par le a) Prezidan Asanble nasyonal la
Président de l’Assemblée na- chwazi twa (3) manm ;
tionale ; an) Prezidan Repiblik la chwazi
b) trois (3) sont désignés par le twa (3) manm ;
Président de la République ; b) Prezidan Lakou kasasyon an
c) trois (3) sont désignés par le chwazi twa (3) manm.
Président de la Cour de cassa- Lakou konstitisyonèl la genyen :
tion.
a) twa (3) jij ki gen kenz (15)
La Cour constitutionnelle comprend : lane esperyans pou pi piti. Pre-
a) trois magistrats ayant une ex- zidan Asanble nasyonal la ap
périence de quinze (15) ans au chwazi youn, Prezidan Repiblik
moins, dont un (1) est désigné la ap chwazi youn epi Prezidan
par le Président de Lakou kasasyon an ap chwazi
l’Assemblée nationale, un (1) youn ;
par le Président de la Répu- an) twa (3) avoka ki gen kenz
blique, un (1) par le Président (15) lane esperyans pou pi piti.
de la Cour de cassation ; Prezidan Asanble nasyonal la ap
b) trois avocats ayant une expé- chwazi youn, Prezidan Repiblik
rience de quinze (15) ans au la ap chwazi youn epi Prezidan
moins, dont un (1) est désigné Lakou kasasyon an ap chwazi
par le Président de youn ;
l’Assemblée nationale, un (1) b) twa (3) pèsonalite ki gen bon
par le Président de la Répu- repitasyon pwofesyonèl ki gen
blique, un (1) par le Président kenz (15) lane esperyans pou pi
de la Cour de cassation ;
piti nan pwofesyon yo a. Pre-
c) trois personnalités de grande zidan Asanble nasyonal la ap
réputation professionnelle chwazi youn, Prezidan Repiblik
ayant une expérience de quinze la ap chwazi youn epi Prezidan

50
(15) ans au moins, dont un (1) Lakou kasasyon ap chwazi youn.
est désigné par le Président de Prezidan Repiblik la ap pran arete
l’Assemblée nationale, un (1) pou li nome manm Lakou konstiti-
par le Président de la Répu- syonèl la.
blique, un (1) par le Président
de la Cour de cassation.
Les membres de la Cour constitu-
tionnelle sont nommés par arrêté du
Président de la République.
Article 190.- Pour être membre de la Cour constitu- Atik 190.- Pou yon moun vin manm Lakou
tionnelle, il faut remplir les conditions konstitisyonèl la, fòk li :
suivantes : a) genyen nasyonalite ayisyen ;
a) jouir de la nationalité haïtienne an) genyen karant (40) lane pou pi
; piti ;
b) être âgé de quarante (40) ans b) jwi tout dwa sivil ak dwa poli-
au moins ; tik li epi lajistis pa t janm kondane
c) jouir de ses droits civils et po- l;
litiques et n’avoir jamais été ch) genyen yon diplòm metriz an-
condamné à une peine afflic- sèyman siperyè pou pi piti ;
tive ou infamante ;
d) genyen kenz (15) lane es-
d) être détenteur au moins d’un peryans pou pi piti nan domèn jiri-
diplôme de deuxième cycle de dik, nan domèn politik oubyen nan
l’enseignement supérieur ; domèn inivèsitè ;
e) attester d’une expérience mi- e) peye tout taks ak enpo l yo, epi
nimale de quinze (15) ans dans peye yo lè sa dwe fèt ;
le domaine juridique, politique
ou universitaire ; è) genyen yon kay pou pi piti ou-
byen pratike yon pwofesyon ou-
f) être en règle avec le fisc, hono- byen yon metye ann Ayiti ;
rer à temps ses obligations fis-
cales ; en) pa gen rezidans nan peyi
etranje.
g) être propriétaire d’au moins un
immeuble ou exercer une pro-
fession ou un métier en Haïti ;
h) avoir sa résidence habituelle en
Haïti.
Article 191.- Les juges de la Cour constitutionnelle Atik 191.- Jij Lakou konstitisyonèl yo nome
sont nommés pour neuf (9) ans. Leur pou nèf (9) lane. Yo pa ka gen yon
mandat n’est pas renouvelable. lòt manda ankò.
La Cour constitutionnelle est renouve- Chak twa (3) lane y ap chanje twa
lée par tiers tous les trois (3) ans, sauf (3) manm nan Lakou konstitisyo-
vacance. Dans ce cas, un nouveau nèl la, sof si ta gen nan yo ki pa

51
membre est désigné par l’autorité disponib. Nan ka sa a, otorite ki
compétente : il achève le mandat de gen konpetans pou sa ap chwazi
son prédécesseur et peut être nommé yon nouvo manm. Nouvo jij sa a
pour une nouvelle période de neuf (9) ap gen pou l fini tan manda jij li
ans s’il a succédé dans le dernier tiers ranplase a. Si se nan twa (3) dènye
du mandat de son prédécesseur. lane manda jij li ranplase a li antre
nan Lakou konstitisyonèl la, y ap
kapab nome l pou yon peryòd nèf
(9) lane.
Article 192.- Le Président de la Cour constitution- Atik 192.- Jij Lakou konstitisyonèl yo ap vote
nelle est élu par ses pairs pour un yon Prezidan nan tèt Lakou konsti-
mandat de trois (3) ans renouvelables. tisyonèl la pou yon peryòd twa (3)
lane. Kòlèg jij yo kapab bay Pre-
zidan sa a lòt manda.
Article 193.- Les juges de la Cour constitutionnelle Atik 193.- Yo pa ka revoke jij Lakou konsiti-
sont inamovibles pendant la durée de syonèl yo pandan tan manda yo a.
leur mandat. Toutefois, ils peuvent Poutan, dapre ka lwa òganik La-
être démis de leurs fonctions à la ma- kou konstitisyonèl la prevwa yo,
jorité absolue des membres de la Cour depi majorite manm yo vote pou
dans les cas prévus par sa loi orga- sa, yo kapab revoke yon jij.
nique. Yo pa ka bay jij Lakou konstiti-
Ils ne peuvent faire l’objet syonèl yo lòt pòs, menm lè se
d’affectation nouvelle, sans leur con- pwomosyon, san yo pa dakò.
sentement, même en cas de promotion.
Article 194.- Les lois organiques et le règlement de Atik 194.- Anvan lwa òganik ak regleman
l’Assemblée nationale font l’objet Asanble nasyonal la pibliye epi
d’un contrôle obligatoire et antérieur à pou yo vin gen fòs lalwa, yo dwe
leur promulgation ou entrée en vi- egzaminen yo kòmsadwa.
gueur. Anvan Prezidan Repiblik la
Les lois ordinaires, avant leur promul- pibliye lwa òdinè yo, dekrè ak
gation, les décrets et ordonnances, òdonans yo, Prezidan Repiblik la,
avant leur publication, peuvent être Prezidan Asanble nasyonal la ou-
déférés à la Cour constitutionnelle par byen yon gwoup ven (20) depite
le Président de la République, le Pré- kapab voye yo bay Lakou konstiti-
sident de l’Assemblée nationale ou par syonèl la pou yo jwenn dizon l sou
un groupe de vingt (20) députés, pour tèks lwa sa yo.
avis. Depi yo voye yon tèks lwa devan
La saisine de la Cour constitutionnelle Lakou konstitisyonèl la, Prezidan
suspend la promulgation ou l’entrée en Repiblik la ap kanpe sou piblika-
vigueur du texte déféré. syon tèks la oubyen y ap kanpe sou
aplikasyon tèks sa a.
La Cour constitutionnelle statue dans
un délai de deux (2) mois. Toutefois, Lakou konstitisyonèl la gen dèle
s’il y a urgence, à la demande du Pré- de (2) mwa pou l bay dizon l. Pou-

52
sident de la République, du Président tan, si gen ijans, Prezidan Repiblik
de l’Assemblée nationale ou de vingt la, Prezidan Asanble nasyonal la
(20) députés, elle se prononce dans un oubyen gwoup ven (20) depite a,
délai de quinze (15) jours ouvrables. kapab mande Lakou a pou l bay
dizon sa a nan dèle kenz (15) jou
ouvrab.

Article 195.- Lorsqu'à l'occasion d'une instance en Atik 195.- Nan ka kote yon tribinal ap syeje
cours devant une juridiction, il est sou- nan yon jiridiksyon, gen yon pati ki
tenu qu’une disposition législative ou deklare gen yon dispozisyon
règlementaire ou que la stipulation lejislatif oubyen yon dispozisyon
d’un traité, convention ou accord inter- reglemantè, oubyen fòm yon trete,
national est contraire à la Constitution, fòm yon konvansyon oubyen fòm
la Cour constitutionnelle peut en être yon akò entènasyonal ta depaman
saisie directement par la partie qui a ak Konstitisyon an, pati ki soulve
soulevé l’exception. pwen dezakò a kapab mande Lakou
konstitisyonèl la pou li bay dizon l
Les exceptions en inconstitutionnalité
sou dezakò sa a.
à l’occasion d’un litige sont traitées en
urgence sans remise ni tour de rôle. Nan kote gen litij ki mennen de-
zakò ki gen pou wè ak Konstitisyon
an, Lakou konstitisyonèl la gen
obligasyon pwononse l sou dezakò
sa yo lapoula.

Article 196.- La Cour constitutionnelle est seule Atik 196.- Sèl Lakou konstitisyonèl la ki gen
compétente pour prononcer une me- konpetans pwononse l sou revoka-
sure de radiation à l’encontre d’un dé- syon yon depite.
puté. Lakou konstitisyonèl la gen kon-
La Cour constitutionnelle est compé- petans pou li egzaminen tout kon-
tente pour examiner et trancher toutes testasyon nan zafè eleksyon epi
les contestations électorales, depuis pou l pwononse l sou yo depi nan
l’inscription sur les listes électorales enskripsyon sou lis elektoral yo
jusqu’aux résultats. Elle est compé- rive nan piblikasyon rezilta yo. Li
tente pour donner pleine application à gen konpetans pou l bay dizon l
la loi électorale et pour sanctionner sou aplikasyon totalkapital lwa
toute violation de cette loi. elektoral la e li kapab pran
sanksyon kont tout moun ki vyole
Les décisions de la Cour constitution-
lwa sa a.
nelle en matière électorale ne sont sus-
ceptibles d’aucun recours. Okenn enstans pa ka pwononse l
sou desizyon Lakou konstitisyonèl
la pran nan koze eleksyon.

Article 197.- Une loi organique détermine l'organi- Atik 197.- Yon lwa òganik ap di kouman pou

53
sation et le fonctionnement de la Cour Lakou konstitisyonèl la òganize ak
constitutionnelle. Elle fixe la procé- kouman pou l fonksyone. Lwa
dure suivie devant elle. òganik sa a di kouman pou yo
mennen yon dosye devan Lakou
konstitisyonèl la.

54
TITRE V.- TIT 5.-
COUR DES COMPTES LAKOU KONT YO
Article 198.- Il est créé un organisme public indé- Atik 198.- Yo kreye yon òganis piblik ende-
pendant dénommé : Cour des comptes pandan ki rele : Lakou kont yo ki
chargé du contrôle juridictionnel de la gen konpetans pou l kontwole ak
gestion des comptables publics de pwononse l sou jesyon kontab
l’État, des collectivités territoriales et piblik Leta yo, kontab kolektivite
des entreprises publiques. teritoryal yo ak kontab antrepriz
piblik yo.
La Cour des comptes veille à la régu-
larité et à la sincérité des comptes des Lakou Kont yo la pou l verifye si
administrations publiques. kont administrasyon piblik yo res-
pekte regleman ak pwosedi ki tabli
Si des faits de corruption ou de con-
pou sa yo kòmsadwa.
cussion lui apparaissent dans le cadre
de ses missions, elle saisit le procu- Si nan kad travay Lakou a li jwenn
reur de la République près le tribunal gen zak koripsyon oubyen gen
de première instance du ressort qui di- fonksyonè k ap vòlè lajan Leta, li
ligente des poursuites judiciaires à gen reskonsablite pou l pote ka sa
l’encontre des ordonnateurs et des yo devan Pwokirè Repiblik la nan
comptables publics soupçonnés de tribinal premye enstans lan ki gen
malversation financière. konpetans pou l rapousib òdonatè
ak kontab piblik yo sispèk nan
move zak finansye.
Article 199.- La prescription en matière Atik 199.- Peryòd tan ki dwe pase pou yo pa
d’infractions financières varie en fonc- rapousib moun ki komèt move zak
tion de la peine encourue : elle est de finansye yo ap depann de gwosè
cinq (5) ans si la peine encourue est pèn kondane yo ka resevwa pou
inférieure à trois (3) ans d'emprison- sa : peryòd sa a ap senk (5) lane si
nement ; elle est de dix (10) ans si les zak la merite yo pèn twa (3) lane
peines encourues se situent entre trois prizon pou pi plis. Peryòd sa a ap
(3) et dix (10) ans ; elle est de vingt dis (10) lane si zak la merite yon
(20) ans, si la peine encourue est de pèn twa (3) al pou dis (10) lane
plus de dix (10) ans. prizon. L ap ven (20) lane, si zak
la merite yon pèn dis (10) lane pri-
La loi pénale fixe les modalités
zon pou pi piti.
d’application du présent article.
Lwa penal la fikse regleman ak
kondisyon pou yo aplike atik sila.
Article 200.- Pour être nommé membre de la Cour Atik 200.- Pou yo nome yon moun manm Lakou
des comptes, il faut remplir les condi- kont yo, fòk li :
tions suivantes : a) genyen nasyonalite Ayisyen ;
a) jouir de la nationalité
an) jwi tout dwa sivil ak dwa politik
haïtienne; li epi Lajistis pa t janm kondane l ;
b) jouir de ses droits civils et po- b) gen yon diplòm metriz an-
litiques et n’avoir jamais été sèyman siperyè nan domèn ekono-
55
condamné à une peine afflic- mi, nan domèn finans, nan domèn
tive ou infamante ; administrasyon oubyen nan Dwa ;
c) être détenteur au moins d’un ch) genyen yon esperyans kenz (15)
diplôme de deuxième cycle de lane pou pi piti kòm jiris, kòm kon-
l’enseignement supérieur, en tab, kòm administratè, kòm ekono-
économie, en finance, en ad- mis oubyen kòm espesyalis nan
ministration ou en Droit ; sektè finans lan ;
d) attester d’une expérience mi- d) peye tout taks ak enpo l yo epi
nimale de quinze (15) ans en peye yo lè sa dwe fèt ;
tant que juriste, comptable,
e) genyen yon kay pou pi piti ou-
administrateur, économiste ou byen pratike yon pwofesyon oubyen
spécialiste du secteur financier; yon metye ann Ayiti ;
e) être en règle avec le fisc, hono- è) pa gen rezidans nan peyi etranje.
rer à temps ses obligations fis-
cales ; Mwatye pou pi piti nan manm Lakou
kont yo ap soti nan Administrasyon
f) être propriétaire d’au moins un piblik la.
immeuble ou exercer une pro-
fession ou un métier en Haïti ;
g) avoir sa résidence habituelle en
Haïti.
La moitié au moins des membres de la
Cour des comptes sont issus de
l’Administration publique.
Article 201.- Les décisions de la Cour des comptes Atik 201.- Se devan Lakou kasasyon sèlman
sont susceptibles de pourvoi par de- yo kapab atake desizyon Lakou
vant la Cour de cassation. kont yo.
Article 202.- La Cour des comptes est composée de Atik 202.- Lakou kont yo gen nèf (9) manm :
neuf (9) membres : a) Prezidan Asanble nasyonal la
a) cinq (5) sont désignés par le chwazi senk (5) manm ;
Président de l’Assemblée na- an) Prezidan Repiblik la chwazi
tionale ; kat (4) manm.
b) quatre (4) sont désignés par le
Président de la République.
Article 203.- Les membres de la Cour des comptes Atik 203.- Prezidan Repiblik la nome manm
sont nommés par arrêté du Président Lakou kont yo nan arete li pran
de la République pris en Conseil des nan Konsèy minis yo.
ministres.
Article 204.- La Cour des comptes assiste l’Exécutif Atik 204.- Lakou kont yo la pou l ede
dans l’élaboration et l’exécution des Egzektif la nan preparasyon ak
lois budgétaires et apporte son con- aplikasyon lwa finans yo epi pou l
cours à l’Assemblée nationale dans le bay Asanble nasyonal la konkou

56
contrôle de l’exécution de ces lois. nan mete kontwòl sou fason y ap
aplike lwa sa yo.
Elle peut être consultée sur toutes les
questions relatives aux finances pu- Yo kapab mande Lakou kont yo
bliques. dizon l sou tout kesyon ki konsène
finans piblik yo.
Elle a le droit de réaliser des audits
dans toutes les administrations pu- Lakou kont yo gen dwa fè odit sou
bliques. tout administrasyon piblik la.
Elle rédige des rapports sur l’état des Lakou kont yo prepare rapò sou
finances publiques et sur l’efficacité eta finans piblik yo epi sou rezilta
des politiques publiques. Ces rapports ki soti nan kad divès politik piblik
sont adressés à l’Assemblée nationale yo. Rapò sa yo dwe al jwenn
dans le mois qui suit l’ouverture de la Asanble nasyonal la nan dèle yon
session parlementaire ordinaire. mwa apre ouvèti sesyon òdinè
palman an.
Article 205.- Une loi organique fixe l’organisation Atik 205.- Yon lwa òganik fikse òganizasyon
et le fonctionnement de la Cour des ak fonksyònman Lakou kont yo.
comptes.

57
TITRE VI.- TIT 6.-
CONSEIL ÉLECTORAL PERMANENT KONSЀY ELEKTORAL PЀMANAN
Article 206.- Il est créé un organisme public indé- Atik 206.- Yo kreye yon òganis piblik ende-
pendant dénommé : Conseil électoral pandan ki rele : Konsèy elektoral
permanent chargé d'organiser et de pèmanan. Òganis sa a la pou
contrôler toutes les opérations électo- òganize epi kontwole tout
rales sur le territoire de la République operasyon elektoral sou tout
jusqu'à la proclamation des résultats teritwa Repiblik la jouk nan
du scrutin. pwoklamasyon rezilta vòt yo.
Article 207.- Le Conseil électoral permanent Atik 207.- Konsèy elektoral pèmanan an dwe
s’assure de la régularité et de la mise à veyatif pou tout lis elektoral yo fèt
jour des listes électorales. selon prensip regleman yo epi pou
lis sa yo toujou koresponn ak reya-
Le Conseil électoral permanent se
lite moman an.
prononce par un avis public et motivé
sur les projets et propositions de loi Konsèy elektoral pèmanan an gen
électorale avant leur dépôt par devant pouvwa pran yon seri pozisyon
l’Assemblée nationale. piblik e ki gen bon jan fonnman
sou pwojè ak pwopozisyon lwa
elektoral yo anvan yo depoze yo
devan Asanble nasyonal la.
Article 208.- Le Conseil électoral permanent est Atik 208.- Konsèy elektoral pèmanan an gen
composé d’un représentant de chaque yon reprezantan pou chak de-
département géographique et d’un re- patman jewografik peyi a ak yon
présentant des Haïtiens vivant à reprezantan Ayisyen k ap viv nan
l’étranger. Ces représentants sont peyi etranje yo. Prezidan Repiblik
nommés par arrêté du Président de la la ap pran arete nan Konsèy minis
République pris en Conseil des mi- yo pou li nome reprezantan sa yo
nistres sur la base d’une liste de trois sou baz pwopozisyon yon lis twa
(3) noms proposée par la société civile (3) moun sosyete sivil òganize
organisée de chaque département géo- chak depatman jewografik peyi a
graphique et de la diaspora. ak dyaspora a prezante pou sa.
Article 209.- Le Président du Conseil électoral per- Atik 209.- Manm Konsèy elektoral pèmanan
manent est élu par ses pairs pour un an ap vote yon Prezidan nan tèt
mandat de trois (3) ans renouvelables. Konsèy la pou yon manda twa (3)
lane. Manm Konsèy elektoral
pèmanan an kapab bay Prezidan sa
a lòt manda.
Article 210.- Pour être membre du Conseil électoral Atik 210.- Pou yon moun vin manm Konsèy
permanent, il faut remplir les condi- elektoral pèmanan an, fòk li :
tions suivantes : a) genyen nasyonalite ayisyen ;
a) jouir de la nationalité an) genyen karant (40) lane pou
haïtienne ; pi piti ;
b) être âgé de quarante (40) ans b) jwi tout dwa sivil ak dwa poli-
58
au moins ; tik li epi Lajistis pa t janm
kondane l ;
c) jouir de ses droits civils et po-
litiques et n’avoir jamais été ch) genyen yon diplòm ansèyman
condamné à une peine afflic- siperyè pou pi piti ;
tive ou infamante ; d) genyen kenz (15) lane es-
d) être détenteur au moins d’un peryans pou pi piti nan domèn
diplôme de l’enseignement su- jiridik, nan domèn politik, nan
périeur ; koze eleksyon oubyen nan yon
branch nan inivèsite a ;
e) attester d’une expérience mi-
nimale de quinze (15) ans dans e) peye tout taks ak enpo l yo,
le domaine juridique, politique, epi peye yo lè sa dwe fèt ;
électoral ou universitaire ; è) pa gen rezidans nan peyi
f) être en règle avec le fisc, hono- etranje.
rer à temps et régulièrement
ses obligations fiscales ;
g) avoir sa résidence habituelle en
Haïti.
Article 211.- Les membres du Conseil électoral Atik 211.- Manm Konsèy elektoral pèmanan
permanent sont nommés pour six (6) yo nome pou sis (6) lane. Yo pa ka
ans. Leur mandat n’est pas renouve- genyen yon lòt manda.
lable.
Article 212.- Les membres du Conseil électoral Atik 212.- Yo pa ka revoke manm Konsèy
permanent sont inamovibles pendant elektoral pèmanan yo pandan tan
la durée de leur mandat. Toutefois, ils manda yo a. Poutan, nan ka kote
peuvent être démis de leurs fonctions lwa òganik Konsèy elektoral la
à la majorité absolue des membres du prevwa yo, majorite manm Konsèy
Conseil dans les cas prévus par sa loi yo kapab vote pou revoke yon lòt
organique. manm.
Article 213.- Les membres du Conseil électoral Atik 213.- Yo pa ka bay manm Konsèy elek-
permanent ne peuvent faire l’objet toral pèmanan yo okenn lòt pòs
d’affectation nouvelle, sans leur con- san manm sa yo pa dakò.
sentement. Majorite manm Konsèy la ka re-
Ils sont destitués pour manquement voke youn nan manm li yo pou fòt
grave aux devoirs de leur charge par la grav li komèt nan kad travay li.
majorité des membres du Conseil. Ils Depi Lajistis ta bay youn nan
sont considérés comme démission- manm konsèy yo yon konda-
naires d’office à la suite d’une con- nasyon prizon pou krim oubyen
damnation pénale définitive pour pou deli, y ap tou konsidere li bay
crime ou délit. demisyon l.
Article 214.- Avant d'entrer en fonction, les Atik 214.- Anvan manm Konsèy elektoral
membres du Conseil électoral perma- pèmanan yo pran fonksyon, y ap fè
nent prêtent le serment suivant par de- sèman ki vin ann apre a devan La-

59
vant la Cour de cassation ou le Doyen kou kasasyon oubyen devan
du tribunal de première instance : Dwayen tribinal premye enstans
lan :
« Je jure de respecter la Constitution et
les dispositions de la loi électorale et « Mwen sèmante m ap respekte
de m’acquitter de ma tâche avec digni- Konstitisyon an ak tout dispo-
té, indépendance, impartialité et pa- zisyon ki nan lwa elektoral la. M
triotisme ». ap fè travay mwen an moun de-
byen, an moun ki pa sou zòd
moun, an moun ki pa nan pas-
pouki, an moun ki renmen peyi l ».
Article 215.- Une loi organique détermine les règles Atik 215.- Yon lwa òganik fikse òganizasyon
d’organisation et de fonctionnement ak fonksyònman Konsèy elektoral
du Conseil électoral permanent. pèmanan an.

60
TITRE VII.- TIT 7.-
SÉCURITÉ ET DÉFENSE SEKIRITE AK DEFANS

Chapitre Ier.- Chapit premye.-


La Force publique Fòs piblik
Article 216.- La Force publique se compose de Atik 216.- Fòs piblik la gen de (2) kò ame
deux (2) corps distincts : separe ladan l :
a) les Forces armées d’Haïti ; a) Lame Ayiti ;
b) la Police nationale d’Haïti. an) Polis nasyonal Ayiti.
Aucun autre corps armé ne peut Okenn lòt kò pa gen dwa pote zam
exister sur le territoire national. sou teritwa nasyonal la.
Article 217.- Tout membre de la Force publique Atik 217.- Lè yon moun anwole nan Lame
prête lors de son engagement, le ser- oubyen gradye nan Lapolis, l ap
ment d’allégeance et de respect à la leve men pou li sèmante, li p ap
Constitution et au drapeau. janm trayi ni Konstitisyon an, ni
drapo a, e l ap toujou respekte yo.
Article 218.- Les Forces armées d’Haïti compren- Atik 218.- Gen plizyè branch nan Fòs lame
nent les forces de terre, de mer, de Ayiti a : Lame tè, Lamarin, kò
l’air et les services techniques. avyasyon ak sèvis teknik yo.
Article 219.- Les Forces armées d'Haïti sont insti- Atik 219.- Men wòl Lame Ayiti a :
tuées pour : a) pou peyi a viv nan lapè, e pou
a) garantir la sécurité et okenn lòt peyi pa antre pran pi
l’intégrité du territoire de la piti moso nan teritwa peyi
République ; Ayiti ;
b) défendre le pays en cas de an) defann peyi a si gen lagè ;
guerre ; b) pwoteje peyi a kont danje ki
c) protéger le pays contre les me- soti aletranje ;
naces venant de l'extérieur ;
ch) siveye tout fwontyè peyi a ni
d) assurer la surveillance des atè, ni sou lanmè, ni anlè ;
frontières terrestres, maritimes d) bay Lapolis la konkou sizanka li
et aériennes ; pa kapab fè travay li, depi
e) prêter main forte sur requête Egzekitif la gen bon jan rezon
motivée de l'Exécutif, à la Po- pou sa ; epi
lice au cas où cette dernière ne e) ede peyi a nan moman katast-
peut répondre à sa tâche ; et wòf natirèl.
f) aider la Nation en cas de dé- Mete sou prensipal travay Lame
sastre naturel.
Ayiti a, yo kapab mande l patisipe
Outre les attributions qui lui sont nan reyalizasyon divès travay
propres, les Forces armées d'Haïti devlopman.
peuvent être affectées à des tâches

61
de développement.
Article 220.- Le Président de la République choisit Atik 220.- Se pami ofisye ki nan sèvis aktif
le Chef d’état-major des Forces ar- yo, e ki gen grad ofisye jeneral,
mées d’Haïti parmi les officiers géné- Prezidan Repiblik la chwazi Chèf
raux en activité de service. etamajò Lame Ayiti a.
Le président de la République nomme Se Chèf etamajò Lame Ayiti Pre-
le Chef d’état-major des Forces ar- zidan Repiblik la nome ak grad
mées d’Haïti au grade de lieutenant- lyetnan jeneral la k ap prezante
général qui lui soumet la composition konpozisyon etamajò jeneral la
de l’état-major général. bay Prezidan an.
Article 221.- Les lois et les règlements généraux Atik 221.- Se ansanm lwa ak regleman jeneral
des Forces Armées d’Haïti détermi- Fòs Lame Ayiti a ki fikse ògani-
nent l’organisation et le fonctionne- zasyon ak fonksyònman enstiti-
ment de l’institution militaire. syon militè a.
Article 222.- Les Forces armées d’Haïti ont le mo- Atik 222.- Se sèl Fòs lame Ayiti ki gen dwa
nopole de la fabrication, de l'importa- fè zam lagè ansanm ak tout mini-
tion, de l'exportation, de l'utilisation et syon pou zam sa yo, ni tout mate-
de la détention des armes de guerre et ryèl lagè. Se lame Ayiti sèlman ki
de leurs munitions, ainsi que du maté- gen dwa sèvi avèk yo, posede yo,
riel de guerre. achte yo nan peyi etranje epi vann
yo ak peyi etranje.
Toutes armes de guerre, et leurs muni-
tions, ainsi que le matériel de guerre, Tout zam lagè, ak minisyon ki ale
saisis sur le territoire national par la ak zam sa yo ansanm ak materyèl
Force publique, après formalité admi- lagè Fòs piblik la sezi sou teritwa
nistrative et judiciaire, rentrent dans le nasyonal la ap antre nan pa-
patrimoine des Forces Armées d’Haïti. trimwàn Fòs lame Ayiti apre yo
fin fè tout fòmalite administratif ak
tout fòmalite jidisyè.
Article 223.- La Police est un corps civil et armé. Atik 223.- Lapolis la se yon kò sivil ki pote
zam.
Elle est créée pour garantir l’ordre
public et protéger les vies et les biens. Yo kreye Lapolis la pou li garanti
lòd piblik epi pwoteje lavi ak byen
Son organisation et son mode de fonc-
tout moun.
tionnement sont réglés par la loi.
Lalwa di kouman Lapolis la òga-
nize ak kouman Lapolis la
fonksyone.
Article 224.- La Police, en tant qu’auxiliaire de la Atik 224.- Lapolis la pou li ede Lajistis jwenn
justice, recherche les contraventions, moun ki an kontravansyon ak lal-
les délits et les crimes commis en vue wa, moun ki fè fòt ak moun ki fè
de la découverte et de l’arrestation de krim. Lapolis gen dwa arete moun
leurs auteurs, coauteurs et complices. sa yo ansanm ak moun ki patisipe
nan zak sa yo.

62
Article 225.- Les membres de la Force publique, Atik 225.- Dapre fòm ak kondisyon Konstiti-
dans l’exercice de leurs fonctions, sont syon an ak lalwa prevwa yo, lè
soumis à la responsabilité civile et pé- manm Fòs piblik yo ap fè travay
nale dans les formes et conditions pré- yo, yo gen reskonsablite sivil ak
vues par la Constitution et par la loi. reskonsablite penal.
Article 226.- Les membres de la Force publique Atik 226.- Leta dwe manm Fòs piblik yo
sont protégés par l’État dans le cadre pwoteksyon lè y ap fè travay ki
des attributions liées à leurs fonctions. gen pou wè ak fonksyon yo.
Article 227.-Tout citoyen a droit à l’auto- défense Atik 227.- Nenpòt sitwayen gen dwa defann
armée, dans les limites de son domicile. tèt li ak zam anndan lakay li.
La détention d’une arme à feu doit être Depi yon moun gen yon zamafe,
déclarée à la Police. fòk li deklare l bay Lapolis.
Tout port d’armes à feu doit faire l’objet Pou moun pote zamafe, fòk se
d’une autorisation expresse et motivée Chèf Lapolis la ki bay lisans pou
du Chef de la Police. sa. Fòk lisans lan esplike rezon ki
fè yo bay otorizasyon sa a.

Chapitre II.- Chapit 2.-


Les services d’intelligence Sèvis entèlijans yo
Article 228.- Il est créé un Conseil national de Sé- Atik 228.- Yo kreye yon Konsèy nasyonal
curité et de Défense. Sekirite ak Defans.
Le Conseil national de Sécurité et de Moun ki nan Konsèy nasyonal
Défense est composé : Sekirite ak Defans lan, se :
a) du Président de la République ; a) Prezidan Repiblik la ;
b) du Ministre de la Défense ; an) Minis Defans lan ;
c) du Ministre de l’Intérieur ; b) Minis Enteryè a ;
d) du Ministre de la Justice ; ch) Minis Jistis la ;
e) du Chef d’état-major des d) Chèf etamajò Fòs Lame
Forces Armées d’Haïti ; Ayiti a ;
f) du Directeur général de la Po- e) Direktè jeneral Polis nasy-
lice nationale d’Haïti ; onal Ayiti a ;
g) du Directeur général du Ren- è) Direktè jeneral Ransèyman
seignement. an.
Article 229.- Le Conseil national de Sécurité et de Atik 229.- Konsèy nasyonal Sekirite ak De-
Défense coordonne la politique de fans lan kòdone politik Leta ki gen
l’État en matière de sécurité, de dé- pou wè ak sekirite, defans ak ran-
fense et de renseignement. sèyman.
Article 230.- La loi détermine l’organisation et le Aitk 230.- Lalwa fikse òganizasyon ak
fonctionnement du Conseil national de fonksyònman Konsèy nasyonal
Sécurité et de Défense. Sekirite ak Defans lan.
63
Article 231.- Un organisme central de renseigne- Atik 231.- Yo kreye yon òganis santral ran-
ment est créé. Il est chargé de collec- sèyman. Misyon li se ranmase, an-
ter, d’analyser, de traiter et de gérer alize, trete ak jere tout enfòmasyon
les informations intéressant la sécurité ki gen pou wè ak sekirite nasyonal
nationale et la protection des intérêts ak pwoteksyon tout enterè fondal-
fondamentaux de la Nation. La loi en natal Nasyon an. Se lalwa k ap di
détermine la dénomination, kouman pou yo rele òganis sa a,
l’organisation et le fonctionnement. kouman pou l òganize ak kouman
pou l fonksyone.

64
TITRE VIII .- TIT 8 .-
HAUTE COUR DE JUSTICE WOTKOU JISTIS
Article 232.- La moitié des membres de Atik 232.- Mwatye nan manm Asanble
l’Assemblée nationale a le pouvoir de nasyonal la gen pouvwa mande
demander la mise en accusation du mete Prezidan Repiblik la, Vis-
Président de la République, du Vice- prezidan Repiblik la, minis yo ak
Président de la République, des mi- sekretè d Eta yo ann akizasyon
nistres et des secrétaires d’État pour pou krim trayizon kont peyi a.
crime de haute trahison. Krim trayizon kont peyi a, se :
Le crime de haute trahison consiste à pran zam nan yon lame etranje
porter les armes dans une armée étran- kont Repiblik la, travay pou yon
gère contre la République, à servir une nasyon etranje pandan li an konfli
nation étrangère en conflit avec la Ré- avèk Repiblik la, oubyen se zak
publique, ou en toute autre violation kote sila yo ki plase pou yo fè res-
de la Constitution par ceux chargés de pekte Konstitisyon an ap vyole l.
la faire respecter. Yon moun ki komèt krim trayizon
Le crime de haute trahison est puni de kont peyi a ap kondane pou l pase
la peine des travaux forcés à perpétuité tout lavi l ap fè travo fòse nan pri-
sans commutation de peine. zon san posiblite pou yo wete nan
pèn li yo.
Article 233.- L’Assemblée nationale statue sur la Atik 233.- Pou demann mete ann akizasyon
demande de mise en accusation à la an pase, fòk se yon majorite de tyè
majorité des deux tiers de ses (2/3) manm Asanble nasyonal la ki
membres. vote pou sa.
Si la proposition est adoptée, l’acte Si pwopozisyon mete ann
d’accusation est transmis à la Haute akizasyon an pase, y ap voye l bay
Cour de Justice, composée des neuf Wotkou jistis la ki gen nèf (9)
(9) membres de la Cour constitution- manm Lakou konstitisyonèl la ak
nelle et de six (6) membres de la Cour sis (6) manm Lakou kasasyon an,
de cassation, dont le Président de Prezidan Lakou kasasyon pa ka pa
celle-ci. nan sis (6) manm yo.
Article 234.- Trois (3) députés désignés par Atik 234.- Asanble nasyonal la ap chwazi twa
l’Assemblée nationale assument la (3) depite pou jwe wòl depite
fonction d’accusateur. Ils ne partici- akizatè. Depite akizatè yo p ap pa-
pent pas à la formation de jugement. tisipe nan jijman an.
Article 235.- La Haute Cour de Justice statue dans Atik 235.- Wotkou jistis la gen dèle kenz (15)
un délai de quinze (15) jours après la jou pou li pwononse l sou demann
réception de la mise en accusation. mete ann akizasyon an apre l fin
resevwa l.
La Haute Cour de Justice prononce la
destitution du Président ou du Vice- Yon majorite de tyè (2/3) manm
Président de la République, des mi- Wotkou jistis la ap pwononse l sou
nistres et des secrétaires d’État à la revokasyon Prezidan Repiblik la
majorité des deux tiers (2/3) de ses oubyen Visprezidan Repiblik la,

65
membres. Elle peut en outre, à la minis yo ak sekretè d Eta yo. Mete
même majorité, prononcer sou sa, menm majorite sa a kapab
l’interdiction de toute fonction pu- pwononse mezi entèdiksyon kont
blique pour une durée maximale de otorite sa yo pou yo pa okipe
dix (10) ans. okenn fonksyon piblik nan yon
peryòd dis (10) lane pou pi plis.
Article 236.- La Haute Cour de justice est présidée Atik 236.- Se Prezidan Lakou konstitisyonèl
par le président de la Cour constitu- la k ap dirije Wotkou jistis la. Pre-
tionnelle dont la voix est prépondé- zidan Wotkou jistis la ap vote sèl-
rante. man pou li tranche, lè gen menm
kantite vwa ki pou yon desizyon,
ak menm kantite vwa ki kont yon
desizyon.
Article 237.- La mise en accusation ne peut avoir Atik 237.- Yo pa ka mete Prezidan ak Vis-
lieu dans la première année du mandat prezidan Repiblik la ann akizasyon
du Président et du Vice-président de la pandan premye ane manda yo a.
République. Yo pa ka adopte mezi mete ann
Une mise en accusation ne peut être akizasyon an plis pase de (2) fwa
adoptée plus de deux fois durant le pandan tan manda Prezidan ak
mandat du Président et du Vice- Visprezidan Repiblik la.
président de la République.
Article 238.- La Haute Cour de justice ne siège qu’à Atik 238.- Wotkou jistis la pran syèj, lè de
la majorité des deux tiers (2/3) de ses tyè (2/3) manm li yo prezan.
membres.
Article 239.- La Haute Cour de justice, une fois Atik 239.- Depi demann mete ann akizasyon
saisie, siège jusqu’au prononcé de la an rive devan Wotkou jistis la, l ap
décision, sauf tenir compte de la durée syeje jiskaske l pwononse l sou
des sessions du parlement. demann nan, tout pandan l ap kon-
sidere tan sesyon palman an.
Article 240.- Une loi organique fixe la procédure Atik 240.- Yon lwa òganik ap fikse ki pwo-
suivie à l’Assemblée nationale et à la sedi Asanble nasyonal la ak Wot-
Haute Cour de justice. kou jistis la dwe suiv.
Article 241.- En cas de destitution, le condamné est Atik 241.- Nan ka kote Wotkou jistis la pwo-
traduit par devant les tribunaux ordi- nonse mezi revokasyon an, dapre
naires, conformément à la loi, pour lalwa, y ap mennen kondane a de-
l’application d’autres peines ou van tribinal òdinè yo pou yo pran
l’exercice de l’action civile, le cas lòt pèn kont li e depi sa nesesè pou
échéant. yo pran lòt sanksyon sivil kont li
tou.

66
TITRE IX.- TIT 9.-
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET KOLEKTIVITE TÈRITORYAL YO AK DE-
DÉCENTRALISATION SANTRALIZASYON

Chapitre Ier.- Chapit premye.-


Dispositions générales Dispozisyon jeneral yo
Article 242.- Les collectivités territoriales sont le Atik 242.- Kolektivite teritoryal yo se depat-
département, la commune et la section man, komin ak seksyon kominal.
communale. Elles s’administrent li- Se moun ki pase nan eleksyon k ap
brement par des élus dans les condi- administre yo dapre kondisyon
tions prévues par la Constitution et par Konstitisyon an ak lalwa prevwa
la loi. Elles jouissent de la personnali- yo. Yo tout genyen pèsonalite jiri-
té juridique. dik yo.
La loi détermine les principes fonda- Lalwa fikse prensip fondalnatal
mentaux de la libre administration des sou lib administrasyon kolektivite
collectivités territoriales, leurs compé- teritoryal yo, konpetans yo ak re-
tences et leurs ressources. sous yo.
La loi veille à ce que les recettes fis- Lalwa deside kouman pou resèt
cales soient réparties harmonieuse- fiskal yo byen pataje ant Leta ak
ment entre l’État et les collectivités kolektivite teritoryal yo.
territoriales.
Article 243.- La loi peut créer de nouvelles catégo- Atik 243.- Lalwa kapab kreye nouvo kategori
ries de collectivités territoriales. kolektivite teritoryal.
Article 244.- Le département, l’arrondissement et la Atik 244.- Deptaman an, awondisman an ak
commune sont des circonscriptions komin nan se sikonskripsyon ad-
administratives qui servent à relayer ministratif ki la pou pèmèt aksyon
l’action de l’État. Leta a ateri.
D’autres catégories de circonscriptions Lalwa kapab kreye lòt sikonskrip-
administratives peuvent être créées par syon administratif.
la loi.
Article 245.- Les plans ou schémas d’action inter- Atik 245.- Otorite lalwa bay konpetans pou sa
départementale sont de la compétence yo ap prepare plan aksyon oubyen
du pouvoir réglementaire. chema aksyon ki konsène plizyè
depatman.
Article 246.- Dans chaque département, le Président Atik 246.- Prezidan Repiblik la pran arete nan
de la République nomme, par arrêté Konsèy minis yo ap pou li nome
pris en Conseil des ministres, un re- yon reprezantan Leta nan chak de-
présentant de l’État qui prend le titre patman k ap gen tit Delege Re-
de Délégué de la République. piblik.
Un Vice-Délégué de la République est Prezidan Repiblik la suiv menm
nommé dans chaque arrondissement demach la pou l nome yon Visdel-
selon la même procédure. ege Repiblik nan chak awondis-
man.
67
Les Délégués de la République et les Tout Delege Repiblik ak tout
Vice-Délégués de la République assu- Visdelege Repiblik ap voye je sou
rent la direction des services décon- tout sèvis dekonsantre Leta ki nan
centrés de l’État établis dans les dé- depatman ak nan awondisman yo.
partements et les arrondissements. Lalwa defini fonksyon ak wòl
Le statut et les attributions des Délé- Delege Repiblik ak Visdelege Re-
gués de la République et des Vice- piblik yo.
Délégués de la République sont dé-
terminés par la loi.
Article 247.- La délimitation spatiale des circons- Atik 247.- Se otorite lalwa bay konpetans pou
criptions administratives est de la sa ki reskonsab trase limit sikons-
compétence du pouvoir réglementaire. kripsyon administratif yo.
Article 248.- Toute compétence transférée aux col- Atik 248.- Tout transfè konpetans ki fèt bay
lectivités territoriales est accompagnée kolektivite teritoryal yo dwe
des voies et moyens correspondants. prevwa kouman pou yo egzèse
konpetans sa yo.

Chapitre II.- Chapit 2.-


Le département Depatman an
Article 249.- Le département est la plus grande di- Atik 249.- Depatman an se pi gwo moso nan
vision territoriale. Il regroupe les ar- òganizasyon teritwa peyi a.
rondissements. Awondisman yo fòme depatman an.
Le département est une personne mo- Depatman an se yon pèsòn moral, li
rale. Il est autonome. granmoun tèt li.
Les organes du département sont : Men tout ògàn administratif de-
patman an :
a) le Conseil départemental;
a) Konsèy depatman an ;
b) l’Assemblée des Maires.
an) Asanble Majistra yo.
Article 250.- Le Conseil départemental est composé Atik 250.- Konsèy depatman an gen twa (3)
de trois (3) membres : manm :
a) un Président ; a) yon Prezidan ;
b) deux (2) Vice-Présidents. an) de (2) Visprezidan.
Article 251.- Le Conseil départemental est élu pour Atik 251.- Asanble Majistra yo vote Konsèy
cinq (5) ans par l’Assemblée des depatman an pou senk (5) lane.
Maires. Manm Konsèy depatman yo pa ka
Les membres du Conseil départemen- soti nan mitan Asanble Majistra
tal ne peuvent être choisis au sein de depatman an.
l’Assemblée des Maires du départe-
ment.
Article 252.- Pour être élu membre du Conseil dé- Atik 252.- Pou yon moun vin manm Konsèy

68
partemental, il faut remplir les condi- depatman an, fòk li :
tions suivantes : a) genyen nasyonalite ayisyen ;
a) jouir de la nationalité an) genyen trannsenk (35) lane pou
haïtienne; pi piti ;
b) être âgé de trente-cinq (35) ans b) jwi tout dwa sivil li ak tout
au moins ; dwa politik li epi lajistis pa t
c) jouir de ses droits civils et po- janm kondane l ;
litiques et n’avoir jamais été ch) peye tout taks ak enpo li yo epi
condamné à une peine afflic- peye yo lè sa dwe fèt ;
tive ou infamante ;
d) genyen yon kay pou pi piti,
d) être en règle avec le fisc, hono- oubyen pratike yon pwofesyon
rer à temps ses obligations fis- oubyen yon metye nan de-
cales ; patman an ;
e) être propriétaire d’au moins un e) rete depi senk (5) lane nan de-
immeuble ou exercer une pro- patman an anvan dat eleksyon
fession ou un métier dans le an.
département ;
f) résider dans le département
depuis cinq (5) ans avant la
date de l’élection.
Article 253.- Le Conseil départemental élabore le Atik 253.- Konsèy depatman an prepare plan
plan de développement du départe- devlopman depatman an nan tèt
ment en collaboration avec l'Adminis- kole ak Administrasyon santral la.
tration centrale. Il est compétent dans Konsèy la gen konpetans pou l
les domaines suivants : travay nan domèn ki vin ann apre
yo :
a) l’éducation et
l’alphabétisation; a) edikasyon ak alfabetizasyon ;
b) l’enseignement technique et an) ansèyman teknik ak ansèyman
professionnel ; pwofesyonèl ;
c) la santé et l’hygiène publiques; b) sante piblik ak ijyèn piblik;
d) le développement économique ch) devlopman ekonomik ak
et social du département ; devlopman sosyal depatman
an ;
e) les infrastructures de support à
l’activité économique d’intérêt d) konstriksyon pou kore aktivite
départemental ; ekonomik k ap fèt nan enterè
moun nan depatman an ;
f) la protection de
l’environnement ; e) pwoteksyon anviwònman an ;
g) les routes départementales et è) wout depatmantal ak wout
communales ; kominal yo ;
h) le développement territorial, en) devlopman teritwa, ame-

69
l’aménagement territorial, najman teritwa, ibanis ak espas
l’urbanisme et l’habitat ; kote moun ap viv ;
i) les marchés nationaux situés f) mache nasyonal ki nan depat-
dans le département ; man an ;
j) les sites historiques et lieux de g) sit istorik ak espas memwa yo,
mémoire, le tourisme, le sport, touris, espò, lwazi, ak lakilti ;
le loisir et la culture ; h) konstriksyon sosyoedikatif,
k) les infrastructures socio- konstriksyon sosyorekreyatif
éducatives et socio-récréatives ak sant pwoteksyon sante
et les centres de protection ma- manman ak timoun ;
terno-infantiles ; i) transpò nan zòn vil yo ak divès
l) le transport urbain et les modes mòd transpò nan depatman yo ;
de transport du département ; j) jesyon afè tè ;
m) la gestion du domaine foncier ; k) resous natirèl ak relasyon travay
n) les ressources naturelles et la ant komin yo ;
coopération intercommunale ; l) akonpaye moun pou yo jwenn
o) l’accompagnement à yon pwofesyon oubyen pou yo
l’insertion professionnelle, à la jwen yon lòt pwofesyon ki ma-
réorientation professionnelle et che pi byen ak sa yo genyen
la réadaptation professionnelle; kòm kapasite oubyen kòm bez-
wen ;
p) la protection civile,
l’assistance et les secours ; m) pwoteksyon sivil, asistans ak
sekou ;
q) l’assistance sociale aux dému-
nis, l’action sociale au bénéfice n) asistans sosyal pou moun ki nan
des personnes handicapées, la malsite yo, aksyon sosyal nan
tranquillité publique et la pré- avantaj moun andikape yo, lapè
vention de la délinquance, le piblik ak prevansyon delenkans,
suivi et la réinsertion des per- suivi ka moun ki te pran yon
sonnes ayant subi une peine pèn prizon epi ede yo retounen
d’emprisonnement. viv nan sosyete a.
Article 254.- L’Assemblée des maires est composée Atik 254.- Asanble majistra yo genyen tout
de l’ensemble des maires des com- majistra kominal depatman an.
munes du département. Elle se réunit Asanble majistra yo ap reyini yon
au moins une fois par an pour débattre fwa pou pi piti chak ane pou li
du programme d'action et du rapport brase lide sou pwogram aksyon ak
d’activité du département. Elle vote le rapò aktivite depatman an.
budget du département. Elle formule Asanble a ap vote bidjè depatman
des avis et des recommandations qui an. Asanble a ap voye tout dizon l
sont transmis au Conseil départemen- ak rekòmandasyon l yo bay
tal. Konsèy depatman an.
L'Assemblée des maires peut être con- Prezidan Konsèy depatman an ki
voquée à l’extraordinaire par le Prési- tou Prezidan Asanble majistra yo

70
dent du Conseil départemental qui en kapab konvoke tout majistra yo
est le président de droit. nan Asanble estwòdinè.
Elle est consultée sur les principales Y ap mande Asanble majistra yo
orientations du département. dizon pa l sou ki wout yo dwe pran
ak depatman an.
Les modalités de fonctionnement de
l'Assemblée des maires sont détermi- Lalwa di kouman pou Asanble
nées par la loi. majistra yo fonksyone.
Article 255.- L’organisation, le fonctionnement et Atik 255.- Lalwa fikse òganizasyon,
les autres compétences du départe- fonksyònman ak tout lòt konpetans
ment sont fixés par la loi. depatman an.

Chapitre III.- Chapit 3.-


La commune Komin nan
Article 256.-La commune regroupe les sec tions Atik 256.- Komin nan gen seksyon kominal yo.
communales. Komin nan granmoun tèt li sou
La commune a l’autonomie administra- plan administratif ak sou plan fi-
tive et financière. nansye.
Article 257.- Chaque commune de la République est Atik 257.- Chak komin Repiblik la gen yon
administrée par un Maire. majistra k ap jere l.
Article 258.- Le Maire est élu au suffrage universel Atik 258.- Majistra a pase nan eleksyon dirèk
direct pour cinq (5) ans. Il est indéfi- pou senk (5) lane. Yo kapab vote
niment rééligible. pou li chak lè gen eleksyon.
Le Maire est à la fois un agent de la Majistra a se yon ajan kominal epi
commune et un agent de l’État, chargé li se yon ajan Leta. Misyon l se fè
de faire appliquer la politique natio- egzekite politik nasyonal la nan
nale à l’échelon municipal. tout komin nan.
Le Maire est assisté dans sa tâche Asanble minisipal la, ki gen tout
d’une Assemblée municipale compo- Kòdonatè tout seksyon kominal
sée des Coordonnateurs des sections komin nan ap akonpaye Majistra a
communales de la commune. nan travay li. Asanble minisipal la
L’Assemblée municipale est un or- se yon enstans kote y ap pran desi-
gane de délibération portant sur les af- zyon sou tout afè ki konsène ko-
faires propres à la commune. min nan menm.
Article 259.- Pour être élu Maire, il faut remplir les Atik 259.- Pou yon moun vin majistra, fòk li :
conditions suivantes : a) genyen nasyonalite ayisyen ;
a) jouir de la nationalité haïtienne ; an) genyen vennsenk (25) lane pou
b) être âgé de vingt-cinq (25) ans au pi piti ;
moins ; b) jwi tout dwa sivil li ak tout dwa
c) jouir de ses droits civils et poli- politik li epi lajistis pa t janm
tiques et n’avoir jamais été con- kondane l ;

71
damné à une peine afflictive ou in- ch) peye tout taks ak enpo li yo epi
famante ; peye yo lè sa dwe fèt ;
d) être en règle avec le fisc, honorer à d) genyen yon kay pou pi piti, ou-
temps ses obligations fiscales ; byen pratike yon pwofesyon ou-
e) être propriétaire d’au moins un byen yon metye nan komin nan ;
immeuble ou exercer une profes- e) rete depi de (2) lane nan komin
sion ou un métier dans la com- nan anvan dat eleksyon an.
mune ;
f) résider dans la commune depuis
deux (2) ans avant la date de
l’élection.
Article 260.- L’organisation, le fonctionnement et Atik 260.- Lalwa fikse òganizasyon, fonksyòn-
les compétences de la commune sont man ak tout konpetans komin nan
fixés par la loi. genyen.

Chapitre IV.- Chapit 4.-


La section communale Seksyon kominal la
Article 261.- La section communale est la plus pe- Atik 261.- Seksyon kominal la se pi piti moso
tite entité territoriale administrative de nan òganizasyon administratif te-
la République. ritwa Repiblik la.
Article 262.- L’administration de chaque section Atik 262.- Yon Kòdonatè seksyon kominal ki
communale est assurée par un Coor- pase nan eleksyon pou yon manda
donnateur de la section communale senk (5) lane ap administre
élu au suffrage universel pour une du- seksyon kominal la. Yo kapab vote
rée de cinq (5) ans. Il est indéfiniment pou li chak lè gen eleksyon.
rééligible.
Article 263.- Le mode d’administration et de fonc- Atik 263.- Lalwa di kouman pou yo admi-
tionnement de la section communale nistre seksyon kominal la ak kou-
est réglé par la loi. man pou li fonksyone.
Article 264.- L’État a pour obligation d’établir au Atik 264.- Leta gen devwa pou li mete estrik-
niveau de chaque section communale ti ki kapab sèvi pou fòmasyon so-
les structures propres à la formation syal, fòmasyon ekonomik,
sociale, économique, civique et cultu- fòmasyon sivik ak fòmasyon
relle de sa population. kiltirèl popilasyon k ap viv nan
chak seksyon kominal.
Article 265.- Pour être élu Coordonnateur de la sec- Atik 265.- Pou yon moun vin Kòdonatè seksyon
tion communale, il faut remplir les kominal, fòk li :
conditions suivantes : a) genyen nasyonalite Ayisyen ;
a) jouir de la nationalité an) genyen vennsenk (25) lane pou
haïtienne; pi piti ;
b) être âgé de vingt-cinq (25) ans b) te rete de (2) lane pou pi piti
au moins ;

72
nan seksyon kominal la anvan
c) avoir résidé dans la section
eleksyon yo epi kontinye rete
communale deux (2) ans avant
la apre sa ;
les élections et continuer à y
résider ; ch) jwi tout dwa sivil ak tout dwa
politik li, epi Lajistis pa t janm
d) jouir de ses droits civils et po-
kondane l.
litiques et n’avoir jamais été
condamné à une peine afflic- d) rete nan seksyon kominal la
tive et infamante ; depi senk (5) lane anvan dat
eleksyon an.
e) résider dans la section com-
munale depuis cinq (5) ans
avant la date de l’élection.
Article 266.- L’organisation, le fonctionnement et Atik 266.- Lalwa fikse òganizasyon,
les compétences de la section commu- fonksyònman ak tout konpetans
nale sont fixés par la loi. seksyon kominal la genyen.

73
TITRE X.- TIT 10.-
RÉVISION DE LA CONSTITUTION REVIZYON KONSTITISYON AN

Article 267.- L’initiative de la révision de la Consti- Atik 267.- Se Prezidan Repiblik la ak


tution appartient concurremment au Asanble nasyonal la ki gen dwa
Président de la République et à pran inisyativ pasemen nan Kons-
l’Assemblée nationale. titisyon an.
Article 268.- Le projet ou la proposition de révision Atik 268.- Asanble nasyonal la ap egzaminen
est soumis à l’Assemblée nationale en pwojè revizyon oubyen pwopo-
séance plénière. zisyon revizyon an nan seyans
Asanble a.
Le projet ou la proposition de révision
est adopté à la majorité des deux tiers Yon majorite de tyè (2/3) manm
(2/3) des membres de l’Assemblée na- Asanble nasyonal la dwe vote pou
tionale sous forme de loi constitution- pwojè revizyon oubyen pwopo-
nelle. zisyon revizyon Konstitisyon an
sou fòm lwa konstitisyonèl.
La loi constitutionnelle est promul-
guée dans les quinze (15) jours francs Apati dat Asanble nasyonal la vote
par le Président de la République, à lwa konstitisyonèl la, Prezidan
partir de son adoption. Repiblik la gen kenz (15) jou fran
pou l pibliye l.
Article 269.- Le Président de la épublique, s’il Atik 269.- Nan ka kote Prezidan Repiblik la
reçoit le soutien d’une majorité abso- gen sipò majorite manm Asanble
lue des députés, peut soumettre le pro- nasyonal la, li kapab mande òga-
jet de loi de révision constitutionnelle nize yon referandòm sou pwojè
au référendum. Si le projet est adopté, lwa revizyon Konstitisyon an. Si
le texte de la révision est promulgué pwojè a pase, Prezidan Repiblik la
dans les quinze (15) jours francs par le gen kenz (15) jou fran pou l
Président de la République, à partir de pibliye tèks revizyon an apati dat
son adoption. piblikasyon rezilta referandòm
nan.
Article 270.- Aucun projet ou proposition de loi de Atik 270.- Okenn pwojè lwa revizyon oubyen
révision constitutionnelle ne peut por- pwopozisyon lwa revizyon Konsti-
ter atteinte au caractère démocratique tisyon an pa kapab menase karaktè
et républicain de l'État. demokratik ak karaktè repibliken
Leta a.

74
TITRE XI.- TIT 11 .-
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES DISPOZISYON TRANZITWA AK
DISPOZISYON FINAL YO
Chapitre Ier.-
Dispositions transitoires Chapit premye.-
Dispozisyon tranzitwa yo
Article 271.- Le Président de la République en Atik 271.- Prezidan Repiblik ki an fonksyon
fonction au moment du référendum est nan moman referandòm nan p ap
inéligible à la première élection prési- ka patisipe nan premye eleksyon
dentielle organisée selon les disposi- prezidansyèl y ap òganize dapre
tions de la présente Constitution. Il dispozisyon ki nan Konstitisyon sa
reste en fonction jusqu’à la fin de son a. L ap rete nan pòs li jis tan man-
mandat, le 7 février 2022. da l la bout, 7 Fevriye 2022.
Article 272.- Dans les quinze (15) jours francs qui Atik 272.- Nan kenz (15) jou fran apre pibli-
suivent l’adoption de la présente kasyon rezilta referandòm sou
Constitution par référendum, Konstitisyon an, nan Konsèy minis
l’Exécutif adopte en Conseil des mi- yo, Egzekitif la ap adopte yon
nistres un projet de décret électoral pwojè dekrè elektoral pou òganize
pour organiser les premières élections premye eleksyon pou Prezidan
du Président de la République, des dé- Repiblik la, premye eleksyon pou
putés, des membres des conseils dé- depite yo, premye eleksyon pou
partementaux, des maires et des con- manm konsèy depatmantal yo,
seils d’Administration des sections premye eleksyon pou majistra yo
communales. ak premye eleksyon pou konsèy
Administrasyon seksyon kominal
yo.
Article 273.- Lors de la première composition de la Atik 273.- Nan moman y ap nome premye
Cour Constitutionnelle, les trois (3) gwoup moun ki pral fòme Lakou
premiers membres nommés sur la liste konstitisyonèl la, non ki parèt an
du Président de l’Assemblée nationale, premye sou lis non Prezidan
du Président de la République, du Pré- Asanble nasyonal la, sou lis non
sident de la Cour de cassation le sont Prezidan Repiblik la ak sou lis non
pour neuf (9) ans, les deuxièmes pour Prezidan Lakou kasasyon an ap
six (6) ans et les trois (3) autres pour gen yon manda nèf (9) lane ; non
trois (3) ans. ki parèt an dezyèm sou lis non
Prezidan Asanble nasyonal la, sou
lis non Prezidan Repiblik la ak sou
lis non Prezidan Lakou kasasyon
an ap gen yon manda sis (6) lane ;
non ki parèt an twazyèm sou lis
non Prezidan Asanble nasyonal la,
sou lis non Prezidan Repiblik la ak
sou lis non Prezidan Lakou ka-
sasyon an ap gen yon manda twa
(3) lane.

75
Article 274.- Les dix (10) Sénateurs de la Répu- Atik 274.- Dis (10) Senatè Repiblik ki toujou
blique encore en fonction bénéficient an fonksyon yo ap kontinye jwi
de tous les avantages et privilèges liés tout avantaj ak privilèj ki mache
à leur statut jusqu’à la fin de leur ak fonksyon yo jis tan manda yo
mandat. bout.
Article 275.- Les fonctionnaires en poste au Sénat Atik 275.- Tout fonksyonè ki toujou nan pòs
de la République sont redéployés dans yo nan Sena Repiblik la prale nan
l’Administration centrale et les collec- Administrasyon santral la ak nan
tivités territoriales, selon leur compé- kolektivite teritoryal yo, selon ka-
tence. pasite yo genyen.
Article 276.- La fonction de Premier ministre est Atik 276.- Fonksyon Premye minis lan ap
supprimée à partir de l’installation du elemine menm kote nouvo Prezi-
nouveau Président de la République dan Repiblik ki pase nan eleksyon
élu. an pran fonksyon.
Les fonctionnaires en poste à la Pri- Fonksyonè ki toujou nan pòs yo
mature sont redéployés dans nan Biwo Premye minis lan prale
l’Administration centrale et les collec- nan Administrasyon santral la ak
tivités territoriales, selon leur compé- nan kolektivite teritoryal yo, selon
tence. kapasite yo genyen.
Les entités administratives jusque-là Tout antite administratif ki atache
rattachées à la Primature sont réaffec- ak Primati a prale nan lòt ministè
tées à d’autres ministères par voie rè- selon regleman ki tabli pou sa.
glementaire.
Article 277.- Dans les quinze jours (15) francs qui Atik 277.- Nan kenz (15) jou fran apre pibli-
suivent l’adoption de la présente kasyon rezilta referandòm sou
Constitution par référendum, le Prési- Konstitisyon sa a, Prezidan Re-
dent de la République met en place un piblik la ap mete yon Komite ki
Comité pluridisciplinaire chargé de gen tout kalite espesyalis sou pye.
préparer les avant-projets de loi orga- Komite sa a ap reskonsab prepara-
nique complétant la Constitution, syon tout avanpwojè lwa òganik ki
l’avant-projet de loi sur les collectivi- pou konplete Konstitisyon an,
tés territoriales, ainsi qu’un plan de avanpwojè lwa sou kolektivite te-
réorganisation des services de l’État et ritoryal yo, menm jan ak yon plan
de mise en place du nouvel édifice ins- reyòganizasyon sèvis Leta yo an-
titutionnel des collectivités territo- sanm ak plan pou monte yon lòt
riales pour tenir compte des disposi- modèl òganizasyon enstitisyonèl
tions de la présente Constitution. pou kolektivite teritoryal yo pou
yo kapab respekte tout dispozisyon
Dans cet intervalle, l’organisme élec-
ki nan Konstitisyon sila a.
toral prend les dispositions pour rédi-
ger le projet de décret électoral devant Nan espas tan sa a, Konsèy elekto-
régir l’organisation des élections pour ral la ap pran tout dispozisyon pou
les postes électifs prévus par la Cons- l prepare pwojè dekrè elektoral ki

76
titution. Il le soumet au Pouvoir exé- pral konsène òganizasyon
cutif pour les suites nécessaires. eleksyon pou tout pòs Konstiti-
syon an prevwa yo. Konsèy la ap
voye pwojè dekrè a bay Pouvwa
egzekitif la pou tout suivi nesesè.

Chapitre II.- Chapit 2.-


Dispositions finales Dispozisyon final yo
Article 278.- Le chômage de l'Administration pu- Atik 278.- Administrasyon piblik la, sektè
blique et privée et du commerce est prive ak komès la ap chome nan
observé à l'occasion des fêtes natio- okazyon fèt nasyonal ak fèt legal
nales et des fêtes légales. yo.
Les fêtes nationales sont : Men dat fèt nasyonal yo :
1) la Fête de l'Indépendance na- 1) premye Janvye, fèt Endepan-
tionale, le premier janvier ; dans peyi Ayiti ;
2) le Jour des Aïeux, le 2 janvier ; 2) 2 Janvye, jou Zansèt yo ;
3) la Fête de l'Agriculture et du 3) premye Me, fèt Agrikilti ak
Travail, le premier mai ; Travay ;
4) la Fête du Drapeau et de l'Uni- 4) 18 Me, fèt Drapo ak Inivèsite a ;
versité, le 18 mai ; 5) 18 Novanm, selebrasyon Batay
5) la Commémoration de la Ba- Vètyè a, jou Fòs lame Ayiti yo.
taille de Vertières, Jour des
Forces armées d’Haïti, le 18
novembre.
Article 279.- Les fêtes légales sont déterminées par Atik 279.- Lalwa fikse dat fèt legal yo.
la loi.
Article 280.- Trente (30) jours après son élection, le Atik 280.- Trant (30) jou apre eleksyon Pre-
Président de la République doit dépo- zidan Repiblik la, l ap depoze yon
ser au greffe du tribunal de première envantè notarye tout byen l posede
instance de son domicile l'inventaire nan grèf tribinal premye enstans ki
notarié de tous ses biens, meubles et nan zòn kote l rete a. Prezidan Re-
immeubles, il en sera de même à la fin piblik la ap fè menm jan an nan fi-
de son mandat. nisman manda l la.
Le Vice-Président de la République, Visprezidan Repiblik la, minis ak
les ministres et les secrétaires d'État sekretè d Eta yo ap depoze yon
sont astreints à la même obligation envantè notarye tout byen yo po-
dans les trente (30) jours de leur ins- sede nan grèf tribinal premye ens-
tallation et de leur sortie de fonction. tans ki nan zòn kote yo rete a trant
(30) jou apre enstalasyon yo nan
pòs yo a. E otorite sa yo dwe fè
menm jan an tou nan moman y ap
kite fonksyon yo a.

77
Article 281.- Tous les Codes de Lois ou Manuels de Atik 281.- Y ap kontinye sèvi ak tout Kòd
justice, tous les Décrets-Lois et tous Lwa oubyen Manyèl sou lajistis,
les Décrets et Arrêtés actuellement en tout Dekrè Lwa ak tout Dekrè an-
vigueur sont maintenus en tout ce qui sanm ak tout Arete ki pa depaman
n'est pas contraire à la présente Cons- ak Konstitisyon sa a.
titution.
Article 282.- La présente Constitution est promul- Atik 282.- Prezidan Repiblik la ap pibliye
guée dans les quinze (15) jours francs Konstitisyon sa a kenz (15) jou
qui suivent son adoption par référen- fran apati dat piblikasyon rezilta
dum. Elle entre en vigueur dès sa pu- referandòm nan. Depi Konstiti-
blication au Moniteur, journal officiel syon sa a parèt nan « Le Moni-
de la République. teur », jounal ofisyèl Repiblik la, li
gen fòs lalwa.

78

Vous aimerez peut-être aussi