Vous êtes sur la page 1sur 28

3

tg ZŠ Z

` ZâZ@»¿zDò °ÑZ Ý°Z†**


Ññ
( ·11)

Æä3Š,g ·gzZ¿zgÃBÑZeY- 'kzÁò°ÑZÝ°Z†*


Jk, * Ññ
Š ¬Š 7D W:ZzÃËLÐ V˜Ô ‰ − V;zˆ
tâu »yZX H
ÔåD]§!
Æ yZÔ ‰@Š 7›|, % ÅyZ Lä Vß Zz Ú Š X å¿ { ZgèŠ Zi » yZ
6 ãO
@´ ªX ”7]*
yZ * ! àZz Ë(wŠ ðÃÐ y* !i Å yZÔ å ¬Š 7J m ÃVzgZ
ÆyZZ—X¸Ð ~Vß Zz äzg, 6 õÑO}!ÃVÂZggzZá Zz©ÃyŠ {zÔ å` Z×'»
I$N
ò ¾z@igzZ ¶Ø> Z™¯7ZÐ Vß ZzK@ Ôg »g £ »]³Ô‰êÐ } çlE
W Æ( ò~<%Z Œ·?)\*
d f è,
( {zX¸ e
! }, 6 V– {z ÃŠÛ ÙC wâ Ñâ Ð
öâ i WÃVIgLäVrZp! , 6 }ÇddZ -
^Ã, qZgzZ Ì@Ô ÌëÑX¸
ìzz ¸X år‚g 7“ _Ð ` Z×'}g \ ÆyZÔÛ z æO°*
c ”VX åÑZ e 7~
+ Y ÅyZg Zz: Z-Š vßhZzÐ ˆÙC Ô7„¥
hŠÆ yZ Ô D W− ë $
Ðg Z+
0 ÅyZÃ r â Š LZgzZ D™Z½ZÙC ÃkÅwŠÐ VÂ*
{À * !ÅyZÔ D™~Q@W
Æ |gzZg ZŠi ZgÆ ]¡ ò°Ñ Z Ý°Z† *
* ÑñX 0ZÆ™ìVÐ b & Zz„
»B; N *
! Æ yZ *
*™b‡Ãb‚Ô¸ÙCâ Æ ]; ãK
K̈Z {zX¸ D YŒy),
¨ F
ÅwZÎÐqÔ D Wk*
0 Æò\WÆ™x ³»øZŠ KZ xz …} , (Ô åö
(} ,
'gzZ ïŠ quÐ ]o™Í[Zx„Œ ZQÔ D™7™g Z’, uâ
È5,
X 0Z
4

ñƒ÷ñƒ? Ô ñƒë C
ñƒ§Z
ƒÆV|iÅyZ
]gz¢Å[|ZB‚Æ„ó—gzZ„rTaÆäŒwßZ ¹ÃWÆxsZ
É Ô 7ó:ó qg YL L * «ZzL L {z X¸ q {¾g7 ½Ð kZ ò°ÑZ *
c ó:ó J * ÑñÔì Cƒ
X¸\WwVKZ {z~wÑ+ZdX¸ñƒfg~-
8g ó:ó Z$L L
c Dƒ ~ xWÆ¥Ô,
Ë* ŸÆ K*
6a c Dƒ ~ { ogŠ ò°Ñ Z Ý°Z†** Ññ
¢ ~ ¯ÃVߊƅРãÒ(KZX DƒÀçLG
åm{»yZ 8 .('Ô~g Ç
ÂDƒÆ lñ{/ * Ññ1Ô TˆÆð¤
¤ Z ò°ÑZ * ̈ÅyZÙCÆVÍ߉
¨
c gz¢Å *Š ÏZÔ¸ Ï*
yZ ] * ! Æ*Š ÏZ {zX ”ó ó@u"L L Âs1 /
¤ ZgzZ Ô @
X*c Šäƒ7ûÒOh!,
6zZLZÃ*Š LäVrZ1Ô‰ÌB‚Æ
g ÑVx{KZ…1Ô ÏVƒ ÌV*
c gz$yK 0ZÆò°ÑZÝ°Z†*
K̈Z ¨g+
¨ * Ññ
sÜgzZ VÒpÅ yZÂëÔ,Š wÅì » ¯LZ,
6 yZ ë V¹„ ›Û ~ ä™
X p
ng h»ä™yÒVÒp
¢q ¶Zg { Z_Æ#
r™"×ZdZg¼è‡* * Ññx Z.q’÷Z,
}- 6椒$

IB+E
gF
ðÃaÆ ]Zf KZ *c x ZŠÎ » y L c C ™ƒßêL ä #
L * r™D”g Z *
* ÑñÂZƒ
JÐ äQt˜Ð „ ‚Ô å *
c
: ~ wŠÆ yZ LtØ» ä+ h
y*@ ÔZ À
ÆyX Tg u" -
JäWeY :ZzgzZ ‰ ~g6çL'*
!Ô‰ V˜ Ô¸ D™]Ð
J { ogŠ KZQ *
gzZ i úÔ]zˆÔ ïÔ·_X Cƒ ÄgzæWÅ yZ - c KÐ } #
ÃyZ: t ZmZ , ( ðà » *Ša kZ ó Xó ;g w©» Ï+
(Ð} , 0i ~g ‚ÅyZtÔ `ªz
X e™ ó ó[¨%L :L gzZe™ ó ó[ú%L L
I E
-Û Z øL $ZŠ Ò = e™: {íC
8
1zÜæ¿ {»çW~÷ì)u
5

CÔ¸´ âÆwŠ¥ Z {zX H


Š*0 : øw» q Ozwâ ÃyZ L~Ï+
c* 0i ~g7kZ
 yZg ZŠ™»Ý ¬ ]§[pgzZ ]gzpkZá Zz Ü ÁZ
ƒ ̀C~ Vî *
` 0 gzZ k]
ÆyZ L~g » * 6óÂ
c gz ØԸР~ Vß Zz ä™õ, * L L{zX ;g óC
ó È* c iÐ
ó L L{Š *
X¸t Z]Ç»ÄkZÆwD Z {zX Zg /
¦:™ƒk*
0
¤ Zì ~u {~æG
™: æzLÁìÂgÑ/ %L C
6ÂÈ*
~g©‹¸§Zæ ì, *~V˜
( {za kZÔ¸ +Š ݬó óñZ°Z #
gzZŠ OZ} , L aò °ÑZ Ý°Z†*
r™ Lè * Ññ
KkZgzZ D™ÌñZg ½%Z~i Z+ !X D™7 ñZg KZÐ $
0Zg ‡z* "&‹ ¸
: ïŠ1Ø? Z—,
6VŠƒcu™| , 7w¸,¨it»ò´ â x â Z]|~
XX†ô fûÏø ûÖ]„ø aF gö uô ^‘ø Ÿ$ô] äô nû×øÂø % †ö ømæø äö ßûÂø „ö ìø ç+ mö Ø' Òö ZZ
!Å¿ÙCÆ( ] vZwÎg·]| )Gè#
0 ÌqJzgŠ]*
ì Ë$* r™kZ ñZÎ
Å *™y KÛŒB‚ÆŸ{Š ‚gzZ,è~WKZ {z L#
ZQXì Ë$Y ÅÌŠggzZ
@Y{g™£ÌwŠßÐßÂ_,
ÐV-zZiZB‚ÆyZ—"X * eWðÃ
7$
6 g ZŠ™‹g ÓÆyZ ̳ #Z ,
¶Z, (ðÃ1Ô¸Šñá Zz ä™s %Z
(Ð } ,
X e™: ðú
gzZ lÌg ÅVÍßyZŠ *
* ‰gzZ àqV1i ÅVâ ›]‡zZ Îò °ÑZ Ý°Z†*
* Ññ
eYˆÆÆ}Š/, Z îSX DƒxªÐ} "z,
kWZ]|#
6g Z×'Æò~, 6
D™+ FpÔ H {“» kZB‚Æ k\Zu" ä ò\W ÂH
hŠ , c ZIƒ›gñÃBÑZ
Š*
Š ‹:ÐìÆò\W]0Zw9Z*
XH c JÔâi *
* ðÃñƒ
²W~çWñW:ÔpZ§Vzg ZÙD C
D™7* ÃsøIZë
c ÅÔW
6

n%~ fñkZQÔ¸ìg W− äZ,


6Â!%Æ/ @Ô¸j+
¤Øë * h ”Ð V⊠Fò\ W
X Zhg™ ÎÐ _Ã+ŠÝ¬ 4kZ
ys * *ƒgzWú,
!gzZ H qzÑ* ¤× W× Wä
6VzŠ/
÷gzZnƒ:ÎYp;g ~g Y` ´
X ‰ hñìÐ*Š™Ètw–Æ"
Vƒ`ÐV˜ÑZzäzg {z~C
Ç ìg *
@zg w‚ ÙC ,
'Z &
ÃVî²W…7ÐVÇ×("
÷} Z'
?Çìg * 6 Cñ t -
@z, J“Â
lg { C" Vzg ZÙD pHg Z+ y WäVz%ÔåZƒ Z½Ð t éhI
hŠ ~ O “ÿBÑZeY
ݬxtá Zz ä™Ö#. }Å]vZwÎg ì J~œÛX ‰ {gxzøÐzz Å
" u-
IL G
! ™ â Û wJÃ]ø] Åò\ W\¬vZX ‰™]ós§ÅY Y Zg ZŠÐ Y dZg ZŠ +Š
w*
XÇgìZŠzì‡+ @ÃgƒÑBÑZeYgzZ ñâ Û ]nÅw*
$Z * !

X }WM}W

/////
7

:,i ‚Ç-
qZ

ò °ÑZÝ°Z†*
* Ññ]|

( ~ª»x™Z·*
* Ññ)

6 xŠ xŠgzZ H ~ Ó¬ ÅxsZݬò °ÑZÝ°Z†*


# ™−Zz LZ ,
r * Ññ]|
fðÉgÐ Å xj% *
X ìg e * ÑñX¸ ïqÆ ,i Ÿ-
qZ
w‚J‚ä {ukŠ#
r™?]| 0 y KÛŒä ò\WX ðƒ ~ Y 1933öZa
u*
kgŠ îSÔò Â kgŠ ~ BÑZ eY -
J qzÑX Hi ¸W» ò  kgŠ ˆ Æ ä™¡
0ZÔ Å Ö#.
~ o yzÛz yzg+ } Å$ ]â −Zz LZ ½-
gu ]|. ºZÛ ™á Ð
J)
$ö} , Ñ {Š% vZgâ ~<%Z Œ· ? *
(~XÔ} hg¥Vzg ZÙD !
(} , * Ññ
¤ á*Æò\WX ïá*Ì Y xgzZ eYã*
~ VzŠ/ * Ññ]|kŠZ
!gzZ ò~â åZsÑZ*
} ´Š ~ <Ñ}wx Z™Y f‰Ð
]â . X ÅÝq~ãZôÅBÑZ
ZZ ä \¬vZ Ã *
* ÑñX ìg }Š x Z ]|xsÑZ ~ { +
E ‚ ZgÆò\W
Æ Ö#. K̈Z ò\ W X å Zi Zâ Ð ]Ì ögŠ Z · *
} ãK
¨ * Ññ]| Ô òãæ £Z @*
* Ññ
H¬Š 7(Z ÌLÔ¸ g á*uÐ " .
Š * Ññ]|Ô ò~z+
_ Ô ò~zg ZÙD y{ wÎg·* 0»
Q* c Š äYB;à{Ãb‚Ëä*
c ƒ* * Ññ .â −Zz Æ ò\ WgzZ ò/Z Y M *
] * Ññ ]|
] ]ÀWXƒ Å ~g Zi WwŠ Å¿ÌË ]à@¬{ Š%vZg⌷?*
* Ññ]|
gzZ VBÔVzZç ò\ W._Æ {0L
<Å * Ññ]|X ïá* ] †ïq Å
†*
Ý
N ZçXÔ¸ D™ 3gwìm{ »Û n µ Æ Y 1951 ä {u kŠ °ÑZ Ý°Z
*gzZd ‰
Çg™gH`ªzÆX¸, Zg ZŠ * ºZÛ ÐBÑZeY
Ü z ÏZgzZ ÅÝq)
¸ tâu -Z Zg øL ¸ c â Û ò\ WX¸ ò\WX ,Š™qzÑbŠx Z]â .
L D™ * }+g +

)g fÆ ]Z|yZ™{g~*Š kZ ëì −Zz LZ Ìi ¸W+g +
D b§Åi ¸W(ä
}g ø ÀÔ ,™ ¦ {íf CZ a Æ ]
yW ›‚Æ ò~<%Z Œ·?*
* Ññ]|ò.

8
gzZ ~È- Š ~ Y 1993 ä øZu kŠ °ÑZ ~, * Ññ]| ó óX Ç ñW¸ x »
qZ Å ò*
(-
g \ZÆi ZgŠgzŠ§{ÅŠ Z~„‰~w,
' Æ Ö#Z Š Zå ò\ W ¶Ìt ¤S
°%Z ðÃÌ#
Z yxgŠÆ Ö#ZXK Ì x ZŠZ iaÆ kZÔ¸ D™ ;gq„a
b§Å[ W" !
„â ò\ W Â CWt ‚]gß zŠ Æ ) < IZ îSÔ D VZ Ì
®û Zz L
kW Z]|~ gƒÑ X í,
6,g Z×'Æ ò~, G yxgŠ Æ( ~w,
' gzZ ~È- Š ) Vh} ,
(
* Ññ Â*
xj% * c W7§Zz» ~Š/
¤ cŠ #
Z XìgVá*ý/aÆt · Z
6 Åò\ W,
ã., 6 gîm{QgzZ ‰ 0 §,
k¦ Æ ,{ukŠ ~â å]|Ö#ÑZœ
0 Z E¬ *
V3+ * ‰# hŠ ܉z kZ ÃÝ LZ L L¸ D™ *
Z ¶ã+ c â Û ._Æ p“
Ô BÑZ eY g ZŠ )f » ¢‚ u ¯™ kZ ä 6,kZ ë/
¤ ZÔ:zCÃÝÆ ËgzZ:zhg
&ÇZggzZðsÑZgàeY ƒì‡yâ ZzðZtsÜ: ÂN YƒZc¿
œ%—Æ+
g Z ÛŒÃ/
D™ k\Z g ÖZ , * ÑñX *
6 kZ ä xj%* !É Ô ÇñY
c Š ó óX ÏN YƒgzŠ Ì'gz—b*
]|Ô Zƒ Õ Z,
( H ! V* c â Û ñƒ X ¶B~ $
*dŠ :* VZgz„ÅÖ#ZŠ ZÃxj%*
* Ññ
cŠ +, F+ 6g Z×'Æ øZukŠ~,
$kZ Ì, kW Å øZŠ%vZg⌷?]|BÑZeYã* !
]|dŠ :*
c â Û Q Ô H
Š H {ÙCb » ~Š/ 0 Æ ò\ WX ¶ëÜ U% ò Z/
» Z k*
¤ ', ¤]Zf
{zÔ¸ 7vg , ) Æ „‰ ÌË ò~, kW Æ„‰z ÝÙCB‚B‚ÆÈ- Š Y f
ÙCB‚Æ yZÔ vg , ÐO !
) î* h Æ „ 
ƒ Â }Z **Ññ]| X å * * W » x Z™ Y fÝ
@ƒ *
Ä
Ôì î Î àŠgzZ ›¯ÃV⠛Ƅ‰ ?* * ÑñÔ ~i * y{g yZ† * * ÑñÔ] éE 5kB Z
-ZÐ~Vç» ãZZ ÂÌ›ÅvZY 1zZ **
q ÑñÔ FZ¡Ô ~ŠzŠñ *
* ÑñÔŠŒ·
eY ZƒtÕZ,
(ÐkZ :* h×'Ôì Ÿ» Š ZÛ Z Vz%‰ yZ gzZ vZ Âg ~âçŠ î ZŠ
c â Û +
áx* * »Vzg ZŠ Z}uzŠÆb§kZgzZBÑZ ]|X¸ Dƒ - qÑ~ ÖWÅ ]|
*dŠX ˆ~Š]úŠÃ$
! V* qZ™ z Š Z „å øZŠ%vZgâ#
eg Zz‘Û 5- r™ Œ·?
eg Zz ‘Û 3 Z éZ.
li ‚t Å ¶Š ZƒÃ$ c Š kgŠ » t · Z
¤ Z ]|i§¸ X¸ D™ *
}/
/ÂL L?ǶH »o kZ Âì CYƒ[ x» 0 Æ ò\WX åÌ» ò °ÑZ Ý°Z† *
k* * Ññ
# * dŠ ó/ó Â!vZ Ô ãZgâ£Z { á* *
Ö Z Š Z ÅeY }g ø ! V* * ÑñÔ ~i * y{ g yZ†*
* Ññ
r™−Zz ]|X lÃXaÆ ÒZIÞZ yˆZ)´gzZ ~ÙCi ÑZ {á* x™c
gâ#
vZD** Ññ]| ) yY ð¸QgzZ øZŠ%vZ Ý°Z† *
* Ññ]|X¸ D™ *
c Ñ p=
9
Æ,ò!-
qZ ò °ÑZÝ°Z†*
* Ññ Å lÃXä 
ƒ ëgzZ ( Ùæ #
r™
6 }n Æ yZ Ô¸ ´ â VrZ Zƒ7kˆZ ÌÚ Z ÃVÍß yZÔ
Æ Ø? Z—ñZÎ,
Â5¼ Ì# Š ¬Š 7¼ L
Z Ð yZÔ H c Š}Šg ZÛŒÃBÑZeYg ZŠ)f »¢‚kZ ä
Ô*
qZ {zÔ 5 „ ›z g \
t ÜZ lpgzZX| - X yâZgDZ * * Zzv** ZÔ ZƒÄŠgzZk\Z Z,
(
E
r™−Zz LZ ëX¸ ´ â Æ , ˆÆkZgzZ õA+ ‚kZ,
Å# 6 ËÅ]|
¢q~( ŒK )KkZÅeY~ö h +”- J4²- qZ »]uZzá Zz äƒg ZŠ%
* ÑñÔ¸ D™ Zƒ i úi ZˆÃug MZ îGœ.9E
÷ZñizÛ Z yZZÆxj% * * Ññ]|X ;g ,
ÙC* WZ
( ~ VÎgŠ Æ yZ Ô¸ D™ ‹ TÔ¸D™ *
Câ ¥~, c â Û Â>ÅpÑŠzgŠ)
! æ,
xzøÐ yZ ë ` WÔ‰Cƒ '* 6 gzZ J ,
7 Ð j§y%pÑŠzgŠ y%~
]â .
} Iè gzZ ´ŠÔdÅxj% * $u {gzŠ Ã]ZÔÙC b§ÏZ Ô å *
* ÑñÔ‰ƒ g @™ *
cY
c ~*Š ~g7 É 7~ „ yÎ *
Š* 0 sÜ Y fyxgŠÆkgŠ LZ~ )
®) ÅpÑ
g Z LZ 7Z ]+Z [g vZX Ï N Y ¿g ÒZX¸ D™ ‹ Ìx¯¾»vZÂgÈ- Š
z@i Ï+ * ÑñX }Š(~ Øg {+
0i ~g ‚ ä* h+ 6 ug I™f ] Æ *™Ñ g—9z
$W,
Vß ‚ kŠ JW~ ¦~ ò ¾ …!vZ *
y WÆ/X ~g Z / c â Û ™zgzgÔ¸ D Yƒ
c L L¸D™ *
ÐBÑZeYÆ {+
h”‹gz¢Ë% ~ ó óâ Û ‚)
®ËÅ]g—
c â Û gzZ¸ D Yá 7p=ÌÙC*
D™ * ! äY ä ò °ÑZ Ý°Z†*
* Ññ]|
}÷ÂVƒ *
@YÙC* Z ~¸ Æ ò\ WX *
! ÐeY # c Š kgŠ » Ö#Z Š Z ̈ Æ
~eY yj= Ôì *
@Y µ 䃼ÃwŠ mЄ‰zÝÙC b§T~} i »
G xsZ Ý ¬ Ð ]Ãz Å *
* ÑñXì M „ ÅkZ Ô Å
•ÑäVzq]oá Zzpg
Æ yZ {i » i úÅxj%* Šƒ d 6,ìÆ kZgzZ åg i
* ÑñXì H \Z ¿ÙCÔ Q7wV
Å yZgzZ ðJ , * Ññ} Š Zñ™ Ð ÉÆ Ö#Z Š Z ë ` W åÝ„ -
7 ä Œ£Z* qZ
X ˆðÑ ~ ¿~ y*GÆ yâ Š á*@+
D yÃkgŠ »t · ZzŠ ZkZ…[ZÔ‰ƒxzø
d qZ~ yÇ+
W &Ô {ç- 0? LZ ä * Š ä åwÎg Æ kZ gzZ vZ ¬» TÔ Ç }Š
* Ññ c*
X ~hgVÓÃg egzZ ~ Vß Zz ä™$
e±Å xj% *
* Ññ Xì
0 WZ,
pÑi Zâ Vx[ » yÎ * kiz .‚
///// ¹~ ]Üî±LZ äVMÔ¸ Ì
10
Š
HUgzZ r Z
l uZ

c ZzgZZÅs sZ
}ZÆ]*
* Ññ
~”Z°Z@Zi *

‘´Æ { Zz {z V-gzZ¸B‚Æ yZ, 6 gî ݬ Ì ò °ÑZ Ý°Z† * * Ññ]|


ä VrZ ~<%ZX ñƒ v<%Z Ð !áçÃq]… änÖ]^Þ]æ ä×Ö^Þ]X ‰g J‡Ã] yW
·* * Ññ~XÔÐ Y f} , (Æ܉z LZ ,¸Å]”~ ª´ÅyZÐ V⊠°»
ÌòŠ‡ ½xÝ * * ÑñgzZ ò~âçvZ† Lg Î ‚ »PŠ ~ wŠ ܉zÙC gzZ ‰„gW
gu {gzŠX ÅÝq½´ŠÔ ïá*
gZŠ $ ´~ òŠ » ZÜÕZˆÆ×izg¸/ ¦Ôå
Ð ò~ò{á*gâ Z·¦)´~È- Š x‰Z äZz, 6 Æ, '» ZgzZ Ý å ;g™x »
]| Ö#ÑZ œ~ s¦ z u| ÔH yâZgDZ * * Zzv* 6 y¯ä ~gŠ ‡g yZ†
* Z,
yZ ™ƒ [* c ;Ð ò~â å ZsÑZ * * Ññ †* * Ññ]| ~Š¸ñƒ D™Šgz »
4²- qZgzZ ñƒgÑ~ x Z™Y #i ŸÆ X ‰™wÙZ °ÑZÝ°Z
øZÛ Æ ög + D Å xE ´Š ~<%Z - J ·?* * Ññ]| ò °ÑZÝ°Z†* * Ññ
Xìg ïŠx Zu z DÆ yZgzZ + 0iÛ Æ, m+Z øZu kŠ Œ
Æ™]ó{z# ZˆÆyÎ * 0 xª » y Z+
0{ kZX¸ }Z Æ ]* c ZzggzZ a
eY ~ - 8¤ - qZ Å÷8 ÂñWgƒÑ Ðg7 Þ> Vî Ç- qZ $ dÛŒÆS { Zz m
` W Ô Å ì‡ { ogŠ ´Š Ð x * * ÆBÑZ ]â−Zz Æ òŒ·? *
. * Ññ]|gzZ å
~ ]çY ´Š ë ZgzZ ~/ œ%P Æ o +Š ݬ v, ) Æ º´ LZ Š ZŠ vZ * * Ññ
Ô yÎ * 0 sÜ: ;» kZgzZ ì Cƒ g Ñ »½ðZ’ZäòŒ·?* * Ññ]|X¸
}uzŠ Æ Y ¨Z ! †gzZ ÷Š@Ô ]g¸ f *ZÆyZgzZ Zg Z /
¦~g7 ~ÙC {²egzŠ¼
BÑZeYÉ Ôì x ¬ ~ ´ ˜Ð ¹ ™0 kgæ Æ tâç9gæ x9· * * Ññ
~ V”ZÆ*Š C* c ;ÆgƒÑ ÆŠ/ ¤ á*-
qZ Ìò# r™ ? ‰ W<%Z
11
¦‚z Å yZ gzZgƒÑ IZ ~ 4z. ] ´Š ìg}Šx Zu]â . } ãqzggzZ (Ô´Š
X¸D™ðÉgœÅyÎ * 0 IZÐ X
<Ð kZ {i Z+ 0Z »›z܉Ãg ÅyZ Y f‹ kZm»ò# r™?]|
gQ Z i Ÿ ò~âçŠ î ZŠ ·¦ *
$ * Ññ x ªÆ yÎ * 0-q’ä TÔ åÐ xsZ
gu IZ ‹ ~ yÎ *
$ 0 gzZ ¸ vg , ) ~ gƒÑ X H ZŠ Z g ZŠ™ ë Z ~ 4 z. ]Å
gf )ug * 0 œi úÅÏÔ¸÷Z ~/ œ%Æ Z£Z * * Ññ]|7Z ˆ Æ äƒ v
Z Ô¸ D™ J ,
# 7~+ & î Z/
¤ Å ( yÎ * 0 Å ò~âç Š î ZŠ ¦* * Ññ ]| gzZ ò~gƒÑ
ò~gƒÑ Z£Z * * Ññ]|Ôìg {+ 0i {z -J y{ wÎg * * Ññ]|gzZ, 6f õò Zú܉Ãg
É Ô H7x ÈZ »i úÅÏ~!Zâ Zèä gzZ ò~z+ 0» ögŠ Z·* * Ññ]| Ôò~zg ZÙD
œi úÅÏ~ Ö#â Z Å ò~âçŠ î ZŠ * * Ññ{z d܉ÃgÅò~â å£ZÕ?* * Ññ]|
X¸D™ H ZŠ Z~ug * 0 VâzŠ yZÆ܉zgzZ „gÝq, 6f õ(gzZ
ˆÆ]ÃzÅ ò㢣n Y)´]| ÃgƒÑ ä ܉ÃggzZ*g b* ! Æ, '» Z} ,(
¯x Z/ 6»ä™±âçLai ZÃxsZY f‹
¤z, œ%ë Z »4z.
c Š ¯/
X* ]´Š
òŒ·?* * Ññ]|g ZŠ™~/ œ%~ kZ  Z£Z * * Ññ]|IÐ yÎ * 0 xª
ÌgœÆ ‹ {z ~ µ%- qZgzZ å » y Y f ‹ Å òãæ ]|m» ò~gƒÑ
gzZ ò~gƒÑ Z£Z * * Ññ~gzŠ - qZQÔìg * * Ññm» òŒ·?* * Ññ]|gzZ Ð
Æ ‹ Ð V@ÃÅòŒ·?* * Ññ ²ÔåÐ xsZ Y f‹ Å ò㢣Zn Y
\z/ ¤ ~â ågzZ \z/ ¤ ãæ ªVòVâzŠ ~ V î Ég gZwZ i Ÿò~âçŠ î ZŠ ¦ * * Ññ
‹, 6gîœäx Z™Y fá ZzäB 4²Z hðÆ yÎ * 0 x ª1Ô¸ Dƒ g Ñ
ÔH qzÑŸ»ä™uÃz±ÃxsZY f Å> ›~ yÎ * 0-q’ä VrZ ¬
VâzŠ Ìx Z™Y f}uzŠÐ ¹ ~ T Æ 4z . ] Ï( 1Ô* c Š ™ y´Z » $e×
X¸g »- qÑÆyZÐs§ ÆyÎ * 0 x ªŠz*!ÆäƒZ} , ]ZŠ
ìtÑ» ä™n²©:Zg ‚t ܉Ãg b* ! ÅVÍg , ) &yZ ~ gƒÑ ˆ
Å−Zz LZ ò °ÑZ Ý°Z†* * Ññ]| ë Z x Ó X ¶ˆ™ Ýq zgŠ » iZ [¢
Xìg _, (ÐW™áÃ]* c Zzg4Z Ô¸ DƒN Z vg , ) VÐt ~ ]5ç
wÙZ »òŒ·?* * Ññ]|~Y 1961 gzZ ¸ D™ð ]5ç~ }gtb* !
12
Ôå tzf àS» yZôÂz r~ b) ]|zÆBÑZeY ˆ Æ yZ Â Zƒ
Ì]˜, 6 tzf kZÆ yZÃx Z™Y f‰ * Ññ]|z$
* T* * gzZØæ vZD * * Ññ
ÙCgzZ ]*!ÙC ~ e kZ {z1Ô¸ Dƒ vZ D * * Ññ]|X ¶ ò°ÑZ Ý°Z †
w* N B‚ Æ Ø? Z—]gzp à nZ ‹Z „, 6]â . } ãqzgz (gzZ ò˜ÍäØæ
(²Ô¸ Tg\~ tzf LZgzZ ï Š ÑãqzgÔ¦dÆ yZ:gz à™) ®¤
~Š/¤ á*ÅyZ ä x Z™Y fVzg ZÙD~yZy ]Z|á Zz pgÃ, 6„ ZÛ z ]ùgzZ
X ÅÝq]Š XÅ „(i{z/
 ¤ ZÐ,Š]Š ÞÅ]* !kZ
P ëÐzz Å w¾Æ ÏgNÅ yZ ¸/ ¦ Â3ä ~ yZyÆ4z. ] ´ŠgzZ
}Š [æ » ó ó]d ]Z1Z L L7Z ä V2zŠ ðÄ+ há*~ Vî Ég, '» ZÆ ~œÛ
» ]ïÐ ¹ {Š™yÒ Æ yZ gzZ å 3g gzZ ò˜Íå{z1Ô* @ƒ $ "* U? ëÆ yZ
X¸D™Zƒp#ëÆ™{™+ E [Z~ wj â ãqzggzZ (B‚ÆÙñ{
~ ÂB‚ÆØævZD * * Ññ]| }g ø, @t‚ » yZ à¬vZX \-
kŠ * J
Z eÎ 7» äƒ Ø" Lä
# nÐ nAÆ y ZgzZ Og ì‡, 6 Vzu
: Ñ‚Æ x‰Z ]¾9gæ ä VrZ Ð X =°Z[g* c }WX ,Š µñ»äƒ
ÏgŠ -qZ Å yD) ª= ~ yJZ Üt, 6f õÆÆ Zg ò ZúgzZ4z. ]d
„g eåЈÆkZÔ H>~( [ * Ññ]|gzZ ò °ÑZ Ý°Z†*
* * Ññ]|
 ñY ï µñ » ]‡5 }gzZ ;g 4 yZ gzZ H Zg7 ä ëë+ hi °°Z aƒq
Å äƒ - qÑ ~ ¬Š gzZ grÔ]g* ci V‡ZÆ4z. ] ´Š » VǸ VâzŠ
* Ññ]|1Ô Vƒ *
* @™Y r Z „ ,6 ]Š X Xì ;g W`g ZŠ™Ú~
°°Z a * * Ññ]|gzZ ò°ÑZ Ý°Z† ¿z kgæ* 0 —ò °ÑZÝ°Z†*
c* * Ññ
wŠXì „gŒ"B‚Æëë+ hi °ÑZ Æ6ÙC-! [»yZ~BÑZeYX¸
ËÌ~ gzZ ¸ e f™ Ì{z ]* !ÅÐ @ƒ ;=g fgzZ æ)
* ¯* ! a Æ VÍß
X åêŠ 7äY Ð B;à µñ ƒo z ZgzZôÂhZ Å ]* !ÙCÔ ÏgNX å
: Ô ˆ{g ¹* Šg /
c gzZ ì H
! ,Š * ¦Ü‰z ng \î+
gzZ p h {z ~ r~ VÂ* ! ng ”
X Ïg C*- J“äY ZX å w¾ ŒZ , (Ð ƒ » yZ ¸
kZŠz» ò °ÑZÝ°Z†* * Ññ]| °%ZgzZ mB‚Æ x Z™Y fÆ ´ )
13
~ *Š ~g7 É<Ñ }wgzZ yÎ * 0 å Ô Î ~gzŠ Æ ` WÌÐ p Ò
N ¬Š àSaÆ ]YgŠ „— Åò\W k* 0 Æ yZ vßÆ ]4gzZ ´ )Z
X I â [* c ;Ð yZgzZ¸ D™ * c YWØ"
åxW{ C" »VÍß, 6µñÆ{ i »i ú Ãƒ[æzÝèp Òš Ì{zX¸ Dƒ
I
-š^x ÓgzZ ´ )x Ó ìt˜ZX¸ D i ZâÐ .z ›KZ
hZz Ð Ï+ 0i ñ é<XE
zKÅBÑZeYÔÅ •ÑäŠ ZÛ ZVzg ZÙD „g Y Cƒgz$L ; ]¸~g øV V
! ÆBÑZeY Ô,
ÙC* 6 VWÔg+ 0ZÆ9gæ ì ;g ƒÌ{, ]ZŠ » VÍg , )Æ RkZÔì
Ò» ÏpZB‚B‚Æ1gzZ ug* 0 BÑZ gzŠgzŠ vg , ) ðà (Z [Z ~ ô}g øgzZ
iúäŠ Z®~, ( ¹ ÅVÍß- Jk* & Z ºÒ š k*
0 g+ 0 Æ T êŠ7𬊠- J
}, (Æ ò\W{ i » i úX Å •Ñ~ { i » W% Æ [s Ëvß  ƒ [æz Ý
X ðJ ,7 ä ò°ÑZ Œ£Z * * Ññ}Š Zñ™ [* c ;~ wj â Æ Œ"Q gzZ Ã
®Š ~gƒÑ y*G { á*èÆ {qZÃò\W - qŠ , 4 }÷ Ð á Zj kZ X Vƒ Ì
XHŠH * * Ññ ]|gzZ ò# r™ {á* %¦ ]|
eYÔŠ/ ¤ á* Vzg ZÙD Ô’™Š ÑzZ ò\W †* * Ññ]|ˆÆw™zÆò·y{zZp
]Ò¬Z ]ª* ])z kg Zæ ´ŠgzZBÑZ
!. Xì)œZ , (¹w ™z» ò °ÑZÝ°Z
BÑZeY\¬vZX ‰ ™hg, 6gîÆ +, F— ~ kzŠÁZ A ¼ 7Z \¬vZ
zÔVǸ Æ ò\WgzZ Ö#ª * @ÃgƒÑ ðûyZÃ[|Zz tzfÆy ZgzZ ,i ZâÐ
ƒqÔà °ZØæ # r™vZD* * Ññ]| X ,Š â Û «dY‚ YZ
vZ à z YqgzZØæ # r™ °ÑZ°°Z a X =°Z[g* c }W
kŠ *
, @t‚ » VÍg , ) z +, '» Z vŠ É /////
äsÅyZZgzZs¬z¡, 6Vzu}g ø
X Çg ¹ * !B‚Æ ( 17:mÔ†)
}W kZ ä Š‡Ý ‚ * * Ññ]|zÆ]g ¸
ñƒ D™%x ¬ˆ Ƹu * * k\Z
///// Ý°Z†* * Ññ~ TÅÂ$ d½î±
Š H 7 ]o ` Z
ÔH y „Š,'ià ò°ÑZ
14

qZ‰‰‰‰‰‰‰ò°ÑZÝ°Z†*
,i ‚Ç- * Ññ
! zZÝ°Zš*
* Ññ

Ô¸ x Z Z Þ.‡ ð•Z V; Æ ´ ) x Ó BÑZeY}g ZŠ Z ´ŠszcÆo


~, ( ÌvßÆ ´ )vŠ Ð zz Å T z dxÅxsZ ݬgzZ $ g Z ÆgƒÑ
Æ - Æ ò\WB‚ Æ ]oz › ]Ãz Å ò°ÑZ Ý°Z†* * Ññ,k& Z
X D W~]¬½Z ~ *Š ~g7 ÉyÎ * 0 V⊸/ ¦¸Å
eYòŒ·?* * Ññ]|−ZzÆò\W ]|X ˆ ”B‚ Æ k\Z gzZ ÄŠ ð•Z
]|Ö#ÑZ œgzZgzZ ã* ! ÆgƒÑBÑZ Ð hñfy Zm» ò°ÑZÝ°Z†* * Ññ
4ZgzZ¸i WÑÆ ò~â åZsÑZ * * Ññ ZœÅwΰZ w‡zvZ w‡Ï+ 0ix Óì
ÆBÑZeY ~gƒÑÐ ÚÅx * *Æ gzZ )
®+$z uÑÃVÍß VÅÑ gzZ D™—
sÑZ * * ÑñX Hì‡{g ZŠ Z ´Š szcÐ x * * Æ yZ™wïÐ Vƒ/ ¥Æ „Zez  ªH
:W

?]|−Zz Æ ò\W, 6 ¬Æ ò~â å Z ™×zg ×ÅÑ GgzZ ö Zè© Â~ Vߊ
* ÑñÔò㢣Zn
* Y)´xsÑZ ä òŒ· s§ÅA ¼ gzZ «™ÅyZZÆ yZÆ
* Ññ]|yÎ *
* 0 WZ ?Ô ò㢣Z ; X D Y0=g f » ðÉg
›{ Z_ÆÈ- Š ñfvŠgzZ ò÷? Zi ZâÐVçpg Ñ" ä\¬vZÃ* * Ññ
½~ y Î * q’ñƒ ïŠB‚ » > Ô¿
0- „Š, 'iÔkgæ [x»- qZò\WX å
ˆÆW “y Î * 0 ~³ÆTÔ1zg7 » Tè „ÎgzZ ! Z ¢qÔ ÄZøz $ - ;f
äZØ_, 6 » ~Š Zi W~ y Î *0 ! fz ¹æ gƒÑBÑZeY ~*Š ~g7 gzZ§%@
l ×zg Æó ósÑZ x,
gzZ r Z )L L]Š X Å z Áä ò\WX¸ ?* NgzZ sg ¬ÔyT Å
£ZnY)´]7õÞ.‡ÆÈ- Š x‰ZgZŠ kgŠ~gƒÑBÑZeY- Jw‚k 
* ÑñÔðƒÝqà ò㢣Z;*
* * ÑñgzZ ò㢠ÔbŠ x Zu øZÛ Æ $"ægzZ ög+ Dz
15
à b) {ëgzZ ÂÔe f wï gz¢U ZsÑZ * * Ññ]| Ì ò°ÑZ Ý°Z†
¹ÆÖ#ZŠ Zò\WX e f™i~Vœ , WM} , ( Ð ]>gzZ ,Å ò~â å
Æ ´ )x ÓÆ L <IZ Ô¸ ¦ZŠ } , ( ÁZΊ ZgzZØ{Æ$ eg Zz‘Û X¸
IZ m<* ! Ôìg¿x/ ¤uå aÆŠ Z kZÆ òÖ#ÑZ œ]|a Æ r zÛ Æ
„‰} , (zŠÆ Ý4) ®û Zz L < ËgzZ 7zhgÃÝLZ L L wßZ ,¨i
gZŠbÆŠ ZÆ+, '» Z ~È- ŠgzZ ~w, ' ~ äZ™sg ”à ó ó7zCÃÝÆ
œz ÒÃð•Z ä VrZaÆkZ Ô¸ Å yÎ * 0 ` WwßZtgzZ H ZŠ Z g ZŠ™ ~Š C ã
~w, 'z ~È- Š à Y 1990 ~gzÛ 12B‚ Æ î0/E $ Ÿ» VˆðZvŠgzZ ÔZ ð* !ßz ò ¸
Ôt · Z z Š Z b* ! yxgŠ Æ +, '» Zz Y f Xì [0t ÜZ
~g7 Ôf Î òsZ ~ xsZ ݬ gzZ yÎ * 0 "à ò°ÑZ Ý°Z†* * Ññä \¬vZ
!zŠ Æ ÄÜx  ~ xsZ ñ*Š ~ >T ÔZi ZâÐ q=z M
x ª {g * š8{C
™ »Ã ( ~È- Š ~w, ') •~„LZgzZ ÌX D Y 0 {óè/ œ%gzZ ó óÀ÷L LDƒ
KZ gzZ äB) ®û Zz L <IZ sÜÆ g ZŠ™— gzZ t ÜZ dZÆ ò\WÔ MÐ ò\W
Š ZgzZ {Ñç b & Z&& ~„z dx Ó ]¸Ãò\Wä\¬vZX * @Y{g™ƒ, WMÐ
[ x» - qZ » ä™ sÜa Æ Ö#Z gzZ Cq » …ÔÄ/ ¤,6 p ÖZ ÔwÑ+Z
IZ ,6 {@ç kZ X * c Z™ {@ç ~,k’Ô]g * @ ÃZÌËX å Zi ZâÐ  ªzŠ Å $ - ;f
+, '» Zz Y f~w, 'z ~È- Š ) ®û Zz L < z bÑŠ Ð $ guz y KÛŒa Æ äŒ
Ôy{ vZ Ð* * ÑñÔŠ@·?* * Ññ yZªÃá Zzg GgzZÚ Š™ Îg ¯ZÆZ, '
Ô~zg ZÙD xéZ† ?Ô ~i * g yZ† * * Ññ kC, RÛgzZ: Z D»Dr â Š »ò\WX 
Ô~gŠ ‡gzuxÝ* * ÑñÔ°ÑZ Ý°Z† * * Ññ z ñx Z™/ôÔ] x™Z g—, k½ÈZgzŠ Ôå* @ƒ
* ÑñÔ{á* [© ¦c Ôy{ 1Z ·*
* * Ññ xsZ +Š , '» Z gzZ òx Z™Y 1zZ Ô x J
«Mš IZ
yâ ²Z Ò* * ÑñÔ~OßY ð· ~g ‡ i Z+ 0Z , 6z öð•ZÃ]uZzz ]ÑqÆ
WZ,
* ÑñX Šñ\ŠÆ vŠ É~gŠ ‡ : % ñƒ ,
* WM ÑZz g G D ™ y Ò ~
g—Ô¸wÎg Ô¬F - qZ ò°ÑZÝ°Z† X Lg
›z ]oñƒ e f ug Ix * * »] x™ Z ÙC ò\W¶t ! p~, (Ð  ƒÅò\W
iúˆ Ãug MZ G îœ.9EX D Y ƒ {+ $WÐ ðÃ: ðûÖ#.
h+ } ÅÝgzZ xsZ~x »
16
X ÇA [Z N »{/zeFÐkZÔ,™ B‚Æ Ï°‡* ( ~ ŒKìY)
! ~,
Cz$ "¾~{Ñç¸D â Û ò\W wzÑZ ßg 12w‚ÙC Ô Cƒ ÀÅ pÑŠzgŠ
Æ~Š á*ÅV¸KZ\* !V â Ðzz ÅÙ7 ug Iw* !)ug IññÆ] x™ Zg—Ã
Ô y., 6+h”Ðzz Åäƒ: ]YZ yZ ~g g »Ô D Z™ ~ ãZôKZ ]g * ci Å (
Ô „g | , ($ + Y Å 9J , ( V( y Z k½Ã,™*ÅugMZ ypggzZ pÑ
,
èZgà Z. }**™Šæ àâ Å yZ a Æ ~Š á* D Z™ ¬Š ~ i Z+ 0ZöW܉g „} , (QgzZ
Xì=g f y‚ W»w”ÆA ¼gzZ ä™ ñ; %x Ó É¥z Y f~ T Ô¸
vŠ É ó óy KÅZ ]ïL ‚ L Å ò\W X D ™ •ÑŠ ZÛ Z Vzg ZÙD hZz Ð Ï+ 0i
X w= ð•Z ~ Vò d?£ ÓZgÐ £~g »ugzZ ]àå ä ò\W
LZ ] FF, 6 qçñÆ ] #Z ]§ 6 ~Mz £~g »uñƒ D™g (Zg ZÛ
,
yÒ ™ [ze ~ ~t GgzZ i Z+ 0Z mº kZ p~Š ß, FÃ[Zøz a ŸgzZ9gæ z K
gzZ D zg ÌŠp~ ›z ]o ÂD™ ]oz ›Ð ò\Wvß VÅÑŠz* !Æ
X D ÑgÌÃ¥‚ X¸ p ng
]g „Ð Úè4Ï+ 0i×zg Åò\W ^Ãg+ 0ZÆ ò\WÌ/. _»»ï G L !.
}
k’Ôög +
, Dz kgŠ Ô Vz ]úŠ Ï+ 0ix ÓÔ¶ Å¥gzZŠ ZÛ Z z $ d¾Ô å ZƒZ½™^Ã
ÔrzÛ ÆÁZΊ ZÔðZx ªÔ"z \, 6 1 Å Z.
G, } t‘Ô D™Šæ eÙC
ë* ! ZgzZ Y ‚ Å , m³ízgzZ xsZ ÔD™ N ¬Š ™ zgzg a Æ yZ gzZ 0Z
~g†22g » y WX ~g /¦~ ܈¬Æ VK Ð s§ÅŠ ZÛ Z ßÐ nÛŒgzZ ;Ùç
Vœ LZ [Lâ z [ëW t» Dà Y 2011 gzZ yÇŠi!²i Ô{7 ò :» i Z Æ ÉŠp
gzZ °ÑZ ŒŠ × Ô °ÑZ Œ£Z {Š Zñ™ ð• Z ,
6 y và â z ã Y Æ + , WM [ c
Vzg ZÙD É °ÑZ Œ · {Š Zñ™ Ôug MZ îGœ.9E]h ™ ƒ [s y., 6
@zgÃVzq ]oVÅÑ gzZ VzŠ/
gzZ * ¤ á* yÎ * 0 äò\W=g fÆ* c zgzZ r š Z ù Zg f
X yâZgDZ * *zv* Šƒ[z¾™hg è,
* ZX H G ]Ñq yZ * c Š™y´Z ~*Š ~g7 É
]Ãz Åò\W, 6 r šZ ù Zg fvŠgzZ *
cz a y9zg V1g Z ~ {/z e ry›~
YE
x‰Zg ZŠX ˆÅí, 6 gîÆiE ë5½G '¸Å
&, [cÔ Ö#. } ÅM +K K̈Z ñO Å ä™
¨
(,614:m¹* !) ( Az)È- Š Šæ à â Å VÍßg6, 6 VOŠpgzZ +, WM
17

l 7Z+
!™á âi ˜g ¼ Z &ðe[Z

* Ññ
×Z·*

Ð
* Ññ]|X Çìg tZg êL ‘#
¹Ð p Òuzãqzg * Z ~gzŠ kZÆ wY°Z µ
VÍg ,)LZ äò\ WX¸ïqÆVÒ— +Z ðÃÔ ìgƒa * * ]Z|á Zzpg
0 b§T Å ]*
gzZ ~g Z‡* '» Z gzZ DåLE
c Zzg Å, 5k! ì CY }Š ܉g ¢ ¼ ZŠ ,
Š™gzŠÃ{“kZƲá*ä kZÔÅ«™ !
c* =g faÆDIZgzZ M ! aÆ
IL “*
“i ï
 \Z çWÙC gzZ âwŠ ÙCƒ g ŒZ
CY ƒ g i
é»V1ì ~s¥ÆV¨Zi C aZ,µd#
DÔVƒ„g Z m<*
!Xì
* Ññ ö YÅg§z<Ñ
xj%* VƒìgƒÉ r Z
lÆ$eZ@z”ggzZ¿z
{ ç‡N» s sZgzZ VÍg ,
/ÐZÔåi Ðq Z ! )Æ Xƒ_h ÂxŠ$
eZzgÅä°r Z
l 6gzZ
ò Z/
gŠ ! ¤ −Zz Æ ]| X 3g g Z ÛŒ, Ññ]| Y !Z f *Z Ô$
' ½ ** g Z
ÔÖ#ÑZœò~<%Z Œ·?* * Ññ]| eY z$ T* * ) øZŠ%vZgâ °ÑZ Ý°Z†
géâ ~â åZsÑZ ** Ññ]| ï GÒO)ÅZ Šë Ô¸g ÇŠ *
c Å èEG 4CE\Zg Y fyZ Ì( gƒÑBÑZ

^Ã ,
, '» Z Æ øZŠ%vZ gzZ÷z øL ÒE
6 x £ dZ ~ Y #, CÔ&ög + DèµÜ‰z à Ð X
< -Ôg§ z <Ñ ìY X¸
gzZ L I
ò W k\Z X ‰wb ¿zg Å™f!
\
gzZ ™ á* z , e.Ô¸ ( » Ìz tœ VzgZÙD à ( Y 2011 ~g† 22) | 1432#17
'™ $
Æ ò~â å ]|Ô¸ ì » g Î Z z äZ Â g ZÍÎÃ Vâ ›VÅÑ gzZ Vzq ]o
°+ ò#
r™ ?]|w– Æ Y #VZ »¢‚ kZXA YÐ Ç´ â LZ™hg
òÖ#ÑZœ]|Ô¸, 6x £—Æ#Z {i *
^Ã, @~ V ò+g + J VÂæ )œ
Dz d-
18

Š {g yZª ~ H ;Ã]g „ ÙC Ô¸ Ô¬Æ Vî ZŠ ZgzZ wdZ z wZ ¸ZÆ


~uzŠX H
G 0 y KÛŒkgŠ~ ~¢qÅ„<%Zg *
gu* ! œ]| ¸ D â Û ÒÃt ~ q
z `®~ KÆ À, c Wx µñ »
FX * a kZ X ñYƒ ‚ q nZ ÅòÖ#ÑZ
c Í åŸVZzg gŠ kZ » sg ç |gŠ q nZ Å”% z ~Š ; Ô<Ñ Ç
g« *
p ÖZÆ*™y KÛŒt¯Xì ;gg â ãñ záÃ¥a ÏZ Ôì q nZ Å „ <Ñ
mZpz x ZúÔå * ! o ^Z Ð Šzu Å
@ƒ:ÙC* 7x *
* »kZDÇdŠ L
L ¸ Tg D â Û
gzZ ]ï : 5ß ¬ZñÆ Š Z¦Z KZ KZ ÇÔì D‹gßsÜÂt Ôƒìg| ,
7 ?
0Z {¾ÐðsZsg ç u" aÆ䙿Ãy K
}gzZ Dƒiz+
gzZ Z. K̈Zì {zD
¨
F ~ › Å ] wÎg Ô»gâ kZ ì x *
]¾X D™ ¹, * DL LD â Û 2 ó óX}Š™
r™?]| i Ðq Z~ Vñ»},
ò~â åÖ#ÑZœ]|Ôò# 'gzZi Z)g fÆT
@ƒ Za gâtgzZ ñYƒ Za
D»sg çzxEÆ Z®ÔÐ ~ ¾ì *
X¸: Z 
* Ññ]|mÜZ(
ò °ÑZÝ°Z†* ó óXì ]gz¢”Z Åä™ Za ~ ¾
ðƒVð; ÆgÇizg!
U* š,
* kZ M FÅ —~îE
0…*!]â £ò#
r™?]|
z SgzZ ãqzg„ç Ôu|z ½Ð X : ZÙCâ Ì~ {ÙCªxE {z´Æ äƒ x £
G
Dvs} , ( },( aÆ w é›E4]IZz g »f Z *
* Ññ]| Y !Z f *Z X¸ p
ng k,Š
]|Y !Z ÒÐ ~ y ZX H qg ä ?]|~¸ D â Û ò~OßY ·í
G Ò¨G$E
* Ññ]|ÔòãjZ /ZÒ*
·ì~g ‡* * Ññ Р܉z kZ » îG 0 xEÆ #
0Ò¨“z îG r™
Ññ]|Ô2·?*
** 0 tŠ ZæZ { Õ{ äVrZ #
* Ññ]|Ôòìã* Z ÔZƒ m {Š *
ci
vZ ïËZ e ` ÒZ ]|Ô ò~â ·−vZ† £L L[ÂgÅ y~ yÈ: åBÑZ
M Z Ý°Z ,
P m³ * F Â » óv
* Ññ]|gzZ ~z 4 ó ó ƒZg ›z X L Lx £ +, ó Z
X V * *Æò~Š *
c úx * * Ññ)vZDƒq ~ßñ
!W ò°ÑZ Ý°Z† *
LZ äò °ÑZ Ý°Z†*
* Ññ]| t ‚}÷Ã( ÙvZ x ZŠ Z vg, 'Æ
) gŠ Z,
]|ÇZ ° ÇZ f *Z {z´Æ ò. c â Û i (Z ~ ܉z } hðgzZ *
]â −Zz gzZ * cJ,
7
19

Ô å*
@ƒ ÁgŠgzZ NŠ Ô, e.Šz*
W¸ $ * Ññ ]| Ôò~zgZÙD y { wÎg *
! ·* * Ññ
6,]¬½Z : Ñ‚Æ yM kg Z=ZíeY £Z Õ?* 0» ögŠ Z
* Ññ]|gzZ ò~z+
Lg g OZ » [ æÆ ò\WÃDIZ gzZ x Zú ~ Y 1953X ÅŠÅy.z xEÐ ò~â å
X å Ÿ» ög+
D z kgŠ ~ gƒÑBÑZeY
~( ŒK )BÑZKìY~gƒÑ ¬ Ð äƒ: Zzg, y W^gzZ H qzÑ
6 ]
** "æz Ö#â Z Å- x » ug I» ög +
ÑñX ¶Š4Æ ò\W$ D z ½-
Jª´ +
h”
‰Ðzz Å[æ: Ó¬gzZ ãÒ,èÅ Ã ë Z Ü›gzZ pÑ > ½Ô3g ~g Y
~ Y Z M Z Å ò\W Ì]†d~, ( Å ò\W X N J ,
( ~, J w ‚ A‚ $
7- gu
dÑZ1Z * Jw‚ A‚ gzZ #
* ÑñX g C™ ZŠ Zi ú- t IÂÔåi Z+ qZ » ög+
0Z m{ - D
* ÑñgzZ xj% ~ŠzŠñ ¯ Z+
xj%k&Z ŒZ }Z * }Ã}p: Ãg ¬z: Ó¬
¢& ZŠ Z.
0ZgzZ A
gz$Ð Y ZgWÅY fg/gzZ ]ZŠ¸LZ ä ~ f gzZ Ì ïŠ â Û ™gŠ kZ Ð yÒ
! Æ s %ZB‚Æ bÑŠ
-Vß ‚Šz*
J X DƒnV7Š Z¦Z
X Å ZŠ Zi úÅ-úÆò\W : (g+ 0Z »]hz÷ZñÆò\W
DÌi Z+
* Ññ
?]|x(−ZzLZ~¿zD* e™È @Wñƒ ë ¿ sîÔå*
f @ƒ
r™ Â sÅ @W Æ™ å] #
¬gzZ _öÔkgæ gzZ ¸ :% » ò# ZÔ¸
'æz[B‚B‚Æäƒ Æò\WÔ*
]ïL LX¸Ì, F Z~ [¨Æ¥‚y*
@Y ,
0 — Å \WÐ x *
"t* * Æ ó óy KÅZ X w.à r â Šz»ãZzgÅp ÖZ
Xì ·_ ëÑ a Æ¥Æ ˆ y KÛŒ {+ e.*
0igzZ ` Z×'lp$ * Ññ]|
ò â å Ö#ÑZ œ]|mk& Z » ò\W &ZpzŠ%C*
~ c ½yZ âÔ¸Ý ¬*0 —wŠ
c*
* Ññ]|f *Z LZgzZ”Zg!
wÎg * ÑÆ R6f ÅyZ [ZÆ ]Zg §ZÆ yZÃ
Ýq ÌÄÜÐ yZX åÐ ò~zg ZÙD y { {z ï Š Ð .z ›+Z ._Æ
* Ññ]|ˆ Æ Ôg ÅyZÔ ðƒ ÷z»ò\WX D Yƒ {+
·M* ¤Æt Ü ZÆY f
hz/
r™ Æ äƒZ çOE
k&ZÐ( òÖ#ÑZœ]|Ñ)ò# .(Ð ØgzZ ß,
FÔ lz
yz l
20
1 Å VzŠ/ ¤ y WgzZ „g f, ( Ì~g F z ]i YZ ÌÐ s§ÅyZgzZ Hì‡m
izg FgzZ ðƒ $ "* U ZC yY ˆƒ qzÑ ]| Ï+
0i ~g7Ô H Ýq sÑ» ÄÜ
¸ ` ´æLG % i ~ whòf *ÑZ ]|Ð
´Š ._Æ[æzÝÆòÖ#ÑZœ
¼ÆÒ[z¾~ whËZ eÃ~g†22
} k& Z z —gzZ +g +
~ ]â. DÔd
VÅÑgzZ H Šƒ[z¾Ì`gÎt»DˆVw
ñƒ ñÎÆò.
]â −Zz LZgzZìgw'
IZ ÉVzŠ/ ¤ á* Vzg ZÙDÔVzq ]o
~ Vw¸Å Ôg X ‰ hgg ZÍÎÃ: { !WÃ+
X 3g[ZŠ á*zŠ *
Ì, 6*c zgzZ ˆ V~½*ŠÉ o}g7 ÔÖ#Z ~g7µš]ÃzÅ *
* Ññ]|
ˆ Æ wÙZX „g ¹ ÷ ŸŠwÙZ Xì ¢‚ xa Æ yÎ *
0 IZ m<*
!
]â î±Æ, '» Z ÌÐ È-Š x‰ZgZŠ D** Ññ]|vg , 'Æ*
)gŠ Z, * Ññ]|
X ñƒwßz :XG
(
gƒÑBÑZeY zê », ' Ö#ZŠ ò°ÑZvZ
×i úi Z ˆ Ã ~g† 23izg }uzŠ
T*
z$ * Ññ]|ûZgŠ Z,
* °°Z a* 'gzZ
~ T ˆ Å ZŠ Z { i » i ú~BÑZeY
yÇ+
0?x ÓÆ]|{z´ÆBÑZeY
Å •Ñ ä Š ZÛ Z {Š * c i Ð ÄÑ - qZ µš
gzZ å Zƒ Z½ à ¿©q Z Zg7 »BÑZeY +”š z {èˆ Vzg ZÙD gzZ { ³Z RÛŒ
Vâ KK̈Z-
¨ Jk* & Zs§Å1ÙC*
0 g+ !ÐeY !á*à ¬hX Æ$
yZ îZE e±àS
6 µñÆ } i » X¸ D ìZÄuÆ
, * ¤g [ˆ" KZ,
wi * 6 bzg Å
6 b :,
ðZ ,6 Ç* !gzZ ¸ ]â OZ WzÆ Kg = ŠÕñà mIZ ] gzZ N â Û
Œ£Z * * Ññ+0iÛ } , ( Æ ò\W~ wj â X©
Æ {qZ gzZ ðJ , 7 { i » i ú ä °ÑZ
}W
X ðW~¿@+ D~y*G
/////
vZì ¬Š g—Æ ]+Z [g vZ
( 24:m†)
dZ gzZ ñâ Û ]nÅ w* ! Æ ]|
! w*
45Ò‘ \Wvß Æ¡ÙC a ÏZÔ3g K Az
X ñâ Û ‚x £~ èEG G
܉z 0ZgzZ ¸ D W− 5š k*

X }W
X¸D Yá™ËÌmïZg ‚¹
/////
¤ØB‚B‚Æ Cg çL,’Åò]|
Å/
21

Š[ze {g *-
:H qZ

Çìg *
@zgw‚ÙC,
'Z&
Ë{ Ú1Z
"

» ]:SgzZ ]ÌdZ Åòx Hf *Z @Z—ª-


uZÔ * qZÐ*Š kZ ` W ! { W "
qZ xaÆkZ ÂñYH qzÑ{™+
- E ~ Ñâ Å ›z ðZ ÔÑZz pg Š * ! Š á* V˜
Ãò]| ]ÌP ~ yZXìg »gŠ!‚g eY Ì[Z óX Î ^ÑZz äz, 6 Cñ
0Z » ò\W {z C™ i ŸÐ ,
¯ Z+ '» Z vŠ ™-7 Ä- 7 Äg+ 0ZÐ $} , (ÆBÑZ
GE &
{ Å b)B ýÒM5B ög+ "æ
D ¯§ Ô $ ¤u~ ä™lˆÃ}n D Z—kZ
VZŠ/
¥Ô àŠ {+ 0iÔ sz*@ Å ñ* 0 dZ gzZ r x u ¦t Ãt ”ÁŠ Ð Ï- â gzZ 
CZ—® Ô. àS, 6 ³vŠgzZ C‹
ÔÃZ, ZÙC {z X 囂g YZgzZ Ë 1À {Zg çLaÔà {z ¸Â ñW C
~VwÔ¸ D Y {g™ÏZ ‚f x ¬~ T ‰ òÆXçWÐíäYVY
¥#¸ ï Š â Û iÐ ]Þz* @ +Z ízò °ÑZÝ°Z†* * Ññ]|x(f *Z
x â Z L L gzZ ó ó]d
]Z1Z L L {zX å *
@Y {g - 8Š ~ XÔ¸ +Š ݬ Ý gzZ xÆ , m³
äT gzZ äY Ð ]* !ØZ ‰ó ószmZ <ÑÐ X‰+Z ]:SVz%
{ , Z~]hz÷ZñÆyZÔ¸D Y kZÆ¿z DX å¤ H U- qZ- qZ » {0
ööá Zzg G¸DƒV©]ï{ Ôòãæ£Z @¦ ]|à r Z l D Z—
Å kZ Ð òŠ WÆ ‚fÙC {z X¸ 0Z ™ ]|gzZ ò~zg ZÙD y { wÎg ** Ññ ]|
Ð yZY fÔ¸ D â Û W._ÆR6f ä V−g Çizg! U* * Üò/Z Y M* * Ññ
bzg KZòŠ Wò ¬gzZ D™Ýq[* c**ÙCÍ * Ññ]|gzZ õyâ ‚ »ÝzgÆ™M
* š, F
Æ,ÅyZaÆä™gzŠò »¯Å ›‚ » [*0 x‰ øZu kŠ Œ·?
X¸{+ hz/ ¤ X Zƒ‚.
22
X ðâ Û ZŠ ZÐ AÙ KZ:żZŠÆt Ãz 9z ÒZÔ D â Û . ð•Z , 6¥
ÔVî ZçÉ Ô ¶: - JuÅ¥sÜ.t XÔp ng „t ‚Æò\WV*., 6KZ¥
„Š CZ å ,
 6 VÍß Zg – " gzZ VB É ÔD â Û {°z sÜ: ò]|»á Zi ZÆ
c gz¢Å yZgzZ 3g . ̬»á Zi ZÆyZÃáÆBÑZeY
D â Û !Zi Z » ]*
Xìg ™åpÑ$ gu {gzŠ ¶Zg #
Z X ïŠ â Û
B‚ƽŠä ò\W~ Y 1955 6 Y •Z ò/
gzZ ¶, ¤ˆÆyJZ „â @ EÔ å ; g
„BÑZeY ~ 4, 6uÅò. ]â −Zz LZ „ b§Å w‚¸/ ¦ H Ÿ»t ä¥x Ó
w‚ „ ¬ gzZ Hi ¸W» ]â . } +g + D~ X N Y ~Š V I Å Vñ/ ¤ Ìw )Z
X HÝq i Z ³Z » äJ , ×…Z > ½Ð » \W *
7@ c ŒÃ¥ ¬ ä òf *ÑZ ]|
ò Z/
¤−Zz ~ Y 1956 „ˆ Æ w‚- qZQ ", 7 yŠ ¸gzZì $ dÛŒÇ* ! yJZ: Ñ‚
ìY ™NŠÙC dÆ + 0iÛ g .ƒ LZ ä » ò/ ¤ àZz ¶Š PQ pÔ Dƒ Æ
Ãò\ WÌ~g ZŠ )f Å $ "æ~ ŒK Æ ¿#ÅðOZ x Ó Z®Ôå ÌkˆZ
−Zz LZ ~ Vâ ZyVâzŠ \WÔ~Š $ ,Î ™ â Û y´Z » V$ {gG ä ò]|Šz* !
tgŠ tgzZ} , 6 ]uÂÅò Z/
F Z Zg7 , ¤ Ð%ZkZ { i Z+ 0Z » ñÅò/ c Š™lpÃ¥
¤X *
gzZK Ýq CñÆ xEÐ ò\Wä¥ ¬ ð~ i úÅ×yŠ - qZ åYY * cÎ
ÃVߊ Æ VÍß VÅÑ )g f Æ $ "æ # r™ gzu · °ß f *ÑZ ]|gzZ ˆ
:G
(
@ƒÁgŠð•Zi Z+
* 0Z »ò\WX Hgëäò\W ~ ŒK~gzŠ kZD°Z ê X», 'Ö#ZŠ
− } hzŠ s§Åò\WV ¤V¤vßgzZ »V-i úÔ¸ ïŠ x ZuøZÛ Æ Ö#â Z
ì‚ S¦{z s ïÐì]* ! gzZ D W åi ú~4&sÜñƒ D â Û wì
äâ i LZì zz ¸Ô CY , F Z~ wŠÆ „ D¢xsä ò °ÑZ ]| Â~Š â Û
àZz pg x £gzZ x * *-qZ CZ ~ DIZ ~ » ò/ ¤ ä ]| !vZ Y á* â vZ Y á* â L L *
c â Û
-i úúÆò\WÌ]†dò Z/ ¤ò ** z ÒZ ½èyZgzŠ¥ ó ì ó *c â Û wì[p
X '™ ZŠ Z ìg ^ » gzŠ » ])Ð g ±Z à â 9
wŠÆ¶Zg Ì` W§Zz- qZ »x¯|* @ ò]|]Yq KZ çz sp š Ô Dƒ
 ÔgƒÑ ua $ug * 0 bZgXì V ð , 6 à{ÃËLx Hf *Z gzZ y Ò Ð
Yf *Z }g øì Z•(Z - qZ » yÎ * 0 Æ¥~Š Z®M Âû%- qZX D * Nß:B;
23
ð ð# r™z‹ X ‰ , 7 á Ñ Æ yY ~ ug * 0 bZgß™V- ¸ D™ * c â Û
gzZ DƒŠg Zz yW~ K¬ ÌÐ yZ f Z t~@ ÖÆ kZgzZì „g Vv Ws§ÙC
ŠñyW, 6 uÆ D + &ðe D + &ðe Ôì Z•- qZ »A¼ó ódZ G î`gægzZÃK L L
èYÔD Yƒ qzÑgzZ Dg * @ Ô Dƒ
@Z * ~rMÅyÎ * 0 ug *0 bZg Zg7ìtzz
Ìa}uzŠ „B‚Ô ¶CW¹’ÃkZ x ¬ çLaV;z x » Æ { H kÆ b§ÙC gzZ ì
V;z ë - J# Z X D Y JZ }g â Æ g e MÔiI Z ò Z/ ¤ò* * ƽo Ô¸ Dƒ
[ZgzZ ;gw©t»: Zizg »# r™z‹Ôìg ÙC* ! gzZ ¶Lg â Å Vî mgzZ'WV* c, 6
\¬vZ X È* 0 Æ i ú b§ÏZ {z - J H H
#õ/ N ÁñƒzƽgƒÑ~ ua $
gzZì * c Š i ZâÌÐ ]Š XÅ eÃy Z ä b§ÅVzgâ Y~ ua yŠ Zg‚ ¸ „
Ì] wÎg L <, 6 }nì * c W~g G ~ VƒH k½]ZggzZ Tg } , 7 |‡"
Xì à = î`gæ µZz ~ ug *
G 0 bZg ë X Tg Vs
ò °ÑZÝ°Z†* * Ññ]|x Hf *Z Ôå *â ÆBÑZeY ܉z kZ ÔdZ
ìg , ^Ã, 6$ "æµgzZög + Dµ y WxŠ *
@ ]* * JZ „â Ò¸ìg| , 7 \zZzgŠ~
x YÆ $ eZ@ ÃVÍß- Jw‚ 55 ã½gzZ c â Û Š ZZ »$
* d½ä # r™z, 6µñÆ
X ìg D ö Ý°Z†* * Ññ]|V Zzg bzgÆ $ d½
~ ]Z f Å]| Lz m{- qZ |, le ä ò\W, 6 qçñÆi úX¸ ò°ÑZ
ÙCz¡ÙCgzZ¶àŠ {+ 0i{zÔåV* c ú{Š *
c i¹ ]* * vÆ ~i ú" gzZ bcÆ i ú‚
î* '» ãO
@, %{çgzZ›ÐŠ ZÛ ZÆÝ î, 6 VßŠÆ ¥‚ * c â Û y Ò Üæ (Z, 6
Ð ƒÆÖ#ZŠ Z~¢qgzŠ ò\WX å ~ gzŠ kZ ~ gƒÑ ua $X H Š`* @ƒ
J܉z ~
- y WgzZ ¸ +Š Ý ¬ g ZŠb} , ( r™ x?Z† [» Ö#´ Å cŠ
#
„ ò. ]â−Zz Æ ò\WX 3g {+ 0iÃukZ } °x ÓgzZ¸gÐ x * *Æ ó óz‹L L
‹ ~ yÎ * 0 ÂñWyÎ * 0 ˆ Æy KÌ# r™z‹tÔ¸ I ZŠ Vî * 0 Æy Z
Æ, '» ZÆ´ )vŠgzZ H±ÃxsZ Y f Y á* â [Z ¯- qZÆ yZèY ‰ W~
†* * ÑñX * c â Û {ÙCb» ãO % {ç ÌB‚ X¸ $ëÆ ¶Zg ÌÔ ` 0 ݬvZ
Ö#Z Š Z ™á ÃuÏZ äò °ÑZ Ý°Z z‹ˆÆg G÷z» ò °ÑZ Ý°Z†* * Ññ
(,621:mÔ¹* !) Ã\WLZaÆ Ã# r™¶È* 0 Æi ú, Z# r™
24
+g + D gzZ ´Š o yzÛgzZ o ` WgzZ #17ò °ÑZÝ°Z†ƒq * * Ññ]|
*Š- qZÐ ò\WX ìg}Šx Z]â . } ¼ ZŠ …ÃY 2011 ~g†22.ì ~ó1432
ãqzgB‚Æ D~ÙCªgzZ ðƒ [* c; X yâZgDZ * * Zzv* * ZX ‰}ŠÜ‰g ¢
gzZ ò−Zz LZ * * Ññ X Å Ýq Ì M š, F Xì ;g YVZDÐ äYÆã* !gY f
}Zz _g ZzÆ xEÆ x Z™ Ò + E ‚ Z}uzŠ Ã+ŠD\¬vZ L L:ì Š á*g Z »]ØgwÎg
LZ gzZ Äi WÆ ò Z/ ¤−Zz LZ {zÔ¸ VߊÆVÍßÐZ ÇñVZ 7b§kZ
ò~zg ZÙD y { wÎg * * Ññ ]| gzZ f *Z c VZ=g fÆ]ñÅY fÃDÉ Ôá éÐ
*
œˆ Æ w™z Æ yZ X¸ i WÑÆ : Ãݬ Ë {z # Z- J V Œ Ô Ç ñY
Ñ}uzŠÆò~â åZsÑZ * * ÑñÖ#ÑZ Ð N Y k* 0 Æ VŠY vß Â Ç} hg
H qg s§Å ~gz?·M* * Ññ]| Ð,Š ò :ÆD%, 6äYK wZÎ{zgzZ
X ÅÝqÄÜÌÐyZgzZ {Ze ÌÃVzuzŠ gzZÐ Vƒ {Ze ÌŠpgzZ
Ôò ¾z@iÔazDò °ÑZÝ°Z†* * Ññ ó óXÐ,™
äZ ÂgzZ ) ®¼z ]P ̀ÔÖ#/Zz mÜZ
` Æ®Æ~tì " uêL ‘îSÔ+Š êLБ
IL G Ð

D~ ]Z f Å yZ X¸ :%ïÆ g Î Zz xj%X * c W7îœ8EÃ! XŠ q „ (Z¹ kZB‚


}uzŠÃ- qZ å ` ZâZ b§kZ » ¿z ã*! ÆBÑZeYÔ ¿* ! Ý ¬gñ* *Æ o
µ kZ X å Y Y H 7{egzZ Z. ]Ð ò~â åZsÑZ·* * Ññ]|Ö#ÑZœgzZ
Š á*g Zz b & Z ]Z f ÅyZ ~gzŠÆ wY°Z 0iÛ ÆòŒ·?*
+ * Ññ]|Ñi ŸÆ
~0Ö#Z X ¶g"z / œ% » Äcz DgzZ KÔ z$ T*
*gzZ $g Z ÆBÑZeY
yZ bŠgzi, 6~zcÅ~tL <gzZ *
*™ Za h Y º*ŠÆBÑZeYgzZ ¿Æ Œ
gzZX|ÔÜ} , ( {z X åu» Ï+ 0i Å Æ ò Z/ ¤−Zz LZ ä VrZ X¸ Ð ~
„ }, ( Ð p Ò Æ ]§ z ]gß ]|$ guY fgzZY ºi ŸÆR, '{ z ´
{e~ ~tL <Ï+ 0i ÅyZÔ¸ ]gzp ·* * Ññ ]| Ôò~zgZÙD y { wÎg * * Ññ
X¸ T e * * ¯„(Z ÌÃVzgzZ {zÔ¸ðƒ gzZ ò~â å£ZÕ?* * ÑñÔò~z+ 0»ögŠ Z
]ñÅ+ ŠÝ¬ ¦ZŠÆÀ*gzZ¿* !,Z Q gzZ ¶Å Ýq ½Ð ò/Z Y M * * Ññ
Å °ˆÅTÔì {g ÄZ , (¹»0Ö#Z šgzZ B]Š XÅ$ guög + D„~eY
@YÐ VŒ X CW7Ã]gßðÃÙC„
* ¶ åà ™| , 7 Ð ò\ W¥Vzg ZÙD ¾I
25

:wg Z¢‚

°ÑZÝ°Z†ƒq *
* Ññ
Ý°ZnA~g ‡

¶Zg {¿» Ï+ 0i Å ò °ÑZ ** Ññ Å \¬vZ 1* @Y 7™hg 6LZÔì


Q gzZ å1 Ð yZ  „ Zg {Z,' ä sz)Z £Z ~ßñ+ 0iÛ Æ 4Z7êÐ ]gŠ
ó ó]â .
} ~‚Å yÎ * 0 Y fL L"~÷ X}Š ¯dY9»yZÃŒ
Xì sf `gŠ {z¯M “iÅ ÅyZ17~ ë ` W ò °ÑZ * * ÑñÍ
ðZ’ZX ñƒZa ~<%ZÃY 1933ò\W g* yxgŠ }g ø G Š ÑzZ ãqzg gzZ u
y KÛŒ¡Ô ÅÝq~<%Z6ˆ9gæ½ , 6 uÆ yZ gzZ ì ŠñÆtg Y ‘œ
·~g ‡}g * 0 ä¬X Zƒ z Ìi ¸W» tg Y ]‡œ, ZúÆ XX ì y×'Ç
kŠ ~ y WgzZ K ¡ Ð # r™ ³
Z } , ( Æ yZ X D% 7Ì™% {zÂVƒ
XK ¡ Ð # r™ jZ. } ~g ‡}g * 0 z °ÑZ vZ D ƒq * * Ññ ]| ð¸
LZ Á ãxgŠ gzZ ðZ’Z Å ò  kgŠ aƒq * * Ññ ð¸ LggzZ BÑZ eY
eY ~ Y 1954gzZ ³, 7 Ð ò Z/ ¤ −Zz x Z ]â . DZZ #
} ´ŠgzZ +g + r™°°Z
ºZÛ ™| ,
) 7$gu{gzŠèÃ~gƒÑBÑZ Æ äsz ¡\¬ vZ X ìg }Š
ög + D~BÑZeY ~ Y 1955X ÅÝq , kŠ *
@,6 Vzu Æ  ƒ ë t‚ » y Z B‚
ðJ , 7 pÑ > ½w‚ „ ¬Ô Hi ¸W» * * Ññð¸}g øgzZÆyZgzZOgÖ#s
* ÑñXìg D J ,
* guÃ~uzŠQgzZ vZX ,Š ( ~ Øgg Z LZÃ ò °ÑZ
7$
ˆ Æ w™z Æ ò~z+ 0» ´ ÓZ †· gzZ ”Zß Ô : { IZ Æ °ÑZ * * Ññ \¬
~ Y 1955Xìg ï Š kgŠ » pÑ ~g g Å ä™ “ ZŠ, 'Ã)œxkZ ó
ÆŠ * !Ww°Ð V ;zÔZƒ* * YÈ-Š x‰ZgZŠ X N â Û «s b 6kZgzZ,Š=Â
`Z,
̀
£Z @¦* * Ññ]|xsÑZ ~* }W
26
X Zi Zâг]i YZ ÌäVrZ ! kŠgzZ ‰ƒ {+
yŠ {g * hz/¤ ‹ y Ò» òãæ
mZ ÓgzZ $
YC gu~Y 1957 òãæ ]|Ô ìg ~ Ö#. } Å ]|- J
gƒÑó óxsZ rzÛ L) L xâ ,
6 ]¬çñÆ X Zi ZâÌÐ ]i YZÅ3 b ôä
ÏZ X ñƒ ù á*]Ñ£Æ ò\Wg Zz m~ ?* * Ññ]|ò Z/ ¤−Zz~ Y 1956
ò\WÌ~+−Zx Z. }gzZxsZy ), F b§ "æÅŒKÅeY äò#
$ r™Œ·
{z´ÆyZX ìg Dƒù á*}pÆ x Z Ö#. }t½Ï+ 0iò\WX ÅŠ4Æò\W
s ‡zZY!‚g- qZ »],32, 6 xsZ x  Vß Zz ", 7 i úú Æ ò\WXìg ï Š
Ô]oÇ» ~·]tX H ù á* ä [º }Z * * ÑñÔ ~ŠzŠñZÑZ 1Z ¦‹x F~
X xÎgzZ xzŠ ÔwzZ Ð Ã` [[]§ » ò\WX ïá*]Z|vŠgzZ k& Z ŒZ
»X{ & Y C mZ ÓgzZ wÎg ) ®¤ Z vßX å* @ƒ~ÝzgÅL <zy KÛŒå yÒ
y KÅZ ]ï‚gzZ bÑŠ Æ kZ gzZ ]t Æg G yÒ » ò\Wt gŠ t Ð gzŠ gzŠ
X ·, ~KÔ¸ Dƒ [* c ;gzZ¸ D Wa
sg ¬·~g ‡* * Ññð¸} , ( }g ø Cƒ:(ÅäOŠ ÞL¶Cƒ ~¢q âZ
V1‰Æò °ÑZÝ°Z†* * Ññ#r™ ¶
y{wÎg * * Ññ]| îSÔ¸$ë~ JW~Ï+ 0iÅò Z/ ¤−Zz~BÑZeY
VÍ **ÍÅò\WÌ{z X ~ t òZÆò~gzZÙD ˆÆ w™zÆ yZgzZìg z$ T* * w‚
X¸s 2Æ]Ì Å °ÑZ vZDƒq* * Ññ ð¸ } ,( LZ
¯*
) ! Æ 1 Å {)z {Š/ ¤Ã** Ññ Åò\W, 6 ¥Xìg z$ T** Ì~ ö
22zgzZ H Š* c Š Z™4ZŠ~gƒÑwhËZ e gzZ e Fä \¬vZÃò\WX ¶ã+ hŠ .
k¸Å]ÃzX ðƒ ]Ãz Åò\WÃ~g† X ðâ Û ‚]Š XÅä™} /
³q]oX ˆ’b§Åv W~ ³ Ð ò Z/ ¤−Zz LZ~ Y 1956
X Ñ îBÑZeY tgŠ t [xZgzZ ·* * Ññ]|gzZ Äi WÐ yZÔ ñƒ
ä Œ£Z * * Ññ+ 0iÛ Æ ò\Wà ~g†23 Vzge Æ g§Ð ò~zg ZÙD y{ wÎg
Vß Zz ä™ •Ñ~ iúX ðJ , 7 {i»iú ~ ~&gzZ ~Šgz˜Ô ²Ô ~gŠ ‡VÎ
„vßÃu* @Ô åg«- @g â V »
qZ Zƒ * Æw™zÆ~Y 1971X ÅÝqÄÜ
KZ Ì©q Z !²z Wz» eYÔ¸ vß Q ÔH qg Ð ~gz? ·M * * Ññˆ
27
ÅÝqÐ6ˆ9gæÆ<%Z ½ðZ’Z äðOZÔÎ äWÃߊz* ! ÆV Œz
X Å Ýq ™ W ~ yÎ * 0)ºZÛ Q vß ÔK y´Z Æ ä¯ ., 6 ezg wJ
ög + E
D åL5k! ~BÑZeYˆ Æ ) ºZÛ XÑ ä¯ ., 6 ezg gzZ VW Å Vâ k
> ½„¢Ãò\W) ¯*!ÆbÎgdÔà e x â Z ]|Xì * c WçZgƒÑZg7 ‰å4V-
Å$ gu èà xÜpÑ › 9gzZ ¶„gƒ & ¤* c Í ÅŠ á*g ZÆ òmN0£Z
X 5µñ»ög + D H} i » }g ø & ¤Å äƒ, 6 h
Æ]Ãz Åò~z+ 0»´ ÓZ†* * ÑñQ XÐ,™
„g kgŠ, kiÆò\W ã* U¢pÑ~g gˆ ~kzŠÁZA ¼Ã ò °ÑZ * * Ññ\¬vZ
D™ Zg7 Ã~g ZŠ)f kZ ò\W- J]Ãz gzZ yZÔY f! ¡{z´Æ[g ‡Zz, m³gzZ,Š(
±Š ¶! pt~ ög + D Å ò\WXìg á Zzpg›z ]oÐ yZgzZ {èˆÆ
™iÐ Ï gzZ ! p ~, (Ãb)±ŠÐ , 6 kZgzZ ,Š =ÂÅÕñÃVâ ›x Ó
D™y ÒÐ]ÒâZbÑŠ [X¸ï Š »  ƒt ,™ « [Z Nz  ̀Z [ˆ"
`
(Z ~ kgŠ Æ ò\ WX CY {g yZª = X Æ$ e±kZ XgzZì §uœ
»DÐ s§Å \¬vZ‰ å* @ƒx¥ /////
−Zz LZ ÒZ kgŠ ÈZgzŠ Xì ;gƒ y é ŠUr Z
H lgzZ- qZ » °ÑZx,)
]| gzZ òŒ· ?* * Ññ ]| x H .
]Zz~i ¸
ä ò\WX ïŠ !Zj » ]ª“ Æ ò~â å Ï(gzZ ãqzgÔ di ŸÅòŠ Zi WÌZ
ìY ÅgƒÑBÑZeY ~œÛ ã½ ¢‚Æòy{ Š- ·* * Ññ]|,
XbŠx ZuøZÛ Æ$ "æ~ŒK gƒÑBÑZeY åZƒ 7− §» wg Z
LZ mk& Z ðZ’Z » ò°ÑZ * * Ññ ò °ÑZÝ°Z†* * Ññ$g Z z$ T* *Æ
ˆ Æ kZX åÐ òŒ?* * Ññx H−Zz ,Üò °ÑZ ]|X ‰™wÙZ Ì
³mÐ ò# r™y{wÎg* * Ññ]| 7]* ! à©ðÃ* * Y JZ Ð COŠ kZ »
GX Å Ýq ÄÜ Ð 4Z gzZ H ì‡ z m{ÙC [ZÔ¸ à zÆ Ü‰z {zµšXì
Zƒ Z½™^Ã^Ã~ wŠ Æ ò\W] wÎg Xì [ƒxzøÐV î ¬Š ÅyZx ¬
x** »]vZwÎgyZgzŠÆkgŠ Ì# Z X å ~ Y 1 9 33ä ò °ÑZ Ý°Z† * * Ññ
gzZ D Yƒ {+ $W\ W Â*
h+ @W ò Z/¤ ÌZ ò *
* X àÅçW~ yÆ òŒ·?~<%Z
28
N Zz™ `gŠx * * LZk* 0 }÷{zh M} Š X _,7ÄtD zg D zg
LZ ä¥Îg eÆ$ gu{gzŠ sÜ, 6kZ Vƒ;g ÈÅÈÆ4Z C
XbŠ Ÿxg ÃÆ ƒäò\W ÂbŠx * * ÅyZ ]* ! Ôì ~÷ y* !i
Ï+0iÇÞ.‡gzZ —g Þ.‡]| Vƒ *@g Z’À Å 4Z
X`ƒ u { ! {ŠÎW~  ªqz yu™g Z /
¦ Åy Z ]Zg ì Z÷ r Z l
ÜZ ,(-qZ~ Vò´Š Ð ]Ãz Åò\W z  „ZÛ xÃò\Wä ]+Z [gvZ
X Çnƒ 7æF %N-
JV-œ Ôì H Šƒ Za iŠ -qZX ¶ðâ Û « ! Z¢q gzZ Õ
[g ‡Zz ,m³Æ\Wsܧ» ðZ. ] Å\W B; , 6s* * v߉ HwZÎä òŠ W- qZ
Vzg ZÙD o yzÛz yzg+ 0Z É Ô 7„à ™Äg , 6gJ ‰  D™ ZŠ Z i ú™Äg
°ˆÅTÔ g ezŠÐ¢‚xkZŠ ZÛ Z 9yÃgzZ Vz™ q nZ Å ¾~Ô _, 7
Xì e* * ä VM * c Š [Z H, ' ä ò\W?ì
Ã_Z÷dÅò\ W\¬vZì ¬Š J {z ì 5i§» i úÐ {−Zz KZ
6g
,
ögŠ Z·* * Ññ]|{+ E ‚ Z LZ ä VrZ LZ ä VMgzZ D™ ZŠ Z i ú™ÄgB;
]|ÔòŒ· ?* * Ññ ]|Ô ò~z+ 0» ™ÄgB; , 6s * * {zì 5−, 7i úÐ−Zz
Y M** Ññ]|gzZ ò# r™y{ wÎg* * Ññ Ð T,™ q nZ Å k Z \WX _, 7
VzŠ/¤ á* Vzg ZÙD LZ Æ™Ýq Ð /Z ¥Xì 5i§» ä™ZŠ Z i úä \W
Ö#ªgzZÇg ~g‚z~gYÃkZÔ Åv~ D ̈¤ Ë/
¨ ¤ Z åݬt» .B‚Æ
G
vZ X ñ¯ tg Y î0£œa Æ ]|- J s§ÅeY , 6 kZgzZ CYƒ tðÃÐ
gzZ x £ dZ ~ kzŠÁZ A ¼ Ãò\W \¬ D ̈¤Ug¯ Â CYƒ ðZzg » RŠ *
¨ @ ðÃÐ
X ñâ Û «ÕñÔZß vZ D ?# r™ z]|Šp™áÃ
:G
(
}W gzZ D Y á p=k* 0 Æ ê X», ' Ö#ZŠ
~g øóÔC+ &ðe7Z Ô Dƒ a D ̈¤! y Y ð¸L LD â Û
¨
Æ=À~g ‚‰ ¾Šp s çÃkZ a kZÔì CYƒ tÐ yZ
+Z ðY ÏŠfZ  `Z {z ng wì» ]gz¢ÙC Å¥{zó óX ,Š™
Xp
‰ àÔ‰UÆ x, ) bŠ ~yJZ: Ñ‚ÆkgZ=Z t Ãz~Y 2008
///// 7: ãJZ¥ Hy´Z ä ò]|
29

° * Ññ
ò ÑZÝ°Z†*
Š‡/ZY «

ìgug e, 6ÆÁZ Ί ZÔ Å VÅ ƒ xzøÐ Vo&ë ‹ ¸/ ¦


X ;gnz» yZŠzgŠz xŠÔ ñO ÅŠzg* ! /gzZ ** ÑñÆBÑZeY - qZ Ð ~ yZ X ‰
VÍg ,)Æ„„ kZ ¶t zz - qZ Å kZ X¸ò °ÑZÝ°Z†
äVMåÐ c á*kZ ÅÈ- ŠY fm» Æ òŒ·? ò °ÑZ Ý°Z†* * Ññ
!/gzZ Œua
Šzg * b§Å„KÃyÎ * 0 ò ¾zDLZÃò# r™?]|X¸+ 0iÛ
7Ìäw" ÅkZ™ƒ_C~ öÆ ãK ¶ÅY 1z Y fÆàzZ yzÛŒÐá ZjÆ
Æ) ®û Zz ïGE
4hÒX3Z nç ¸X ~Š äƒ ÆyÎ * 0 x ªä VrZXì YY* c Šg Z ÛŒ
{Š™ì‡Æ yZgzZ VÍg , )Æ Ý ~w, ã ÅBÑZeY~gƒÑ÷8ˆ
' gzZ ¿gŠ C
Xì »kg Zæ wÅx‰Zg ZŠ} , qZ9gæ ´Št ` W
(-
Vâ ›ÆyÎ * 0 å Ð kg Zæ y Z ©ÏZ °ÑZÝ°Z†* * ÑñXì [™g (Z
à Y c ´Š ~g øX „g CW „Zƒ ~Qà yZÐá ZjÆ¿z DX¸+ 0iÛ ÆY
Ð ~ yZgzZ gzZ vßá Zz ä™x$ »ò. ]â −ZzÆ yZ å7Â{zû%z x £ »
ä VMì Ð „„ ÏZ m» {Š * c i ÐX¸A wY{z Ì, 6c á*kZpå
X ¶Å¿#ÅyÎ * 0 eYX ¶CWí Å ò# r™ ?]|
¸Ð ~Y f4Z °ÑZÝ°Z†* * Ññ x‰Zg ZŠ eYÔyM kg Z=ZíÔgƒÑBÑZ
Æ yZ X¸ s1 y* !i Å ›å {hÃZ6›x‰Zg ZŠÔŠ * !Wßx‰ZgZŠÔc Z™
LZ gzZ ñƒ “~ ½Š/ ¤ á* Vzg ZÙD ~È- Š {)z @à x‰Z i9gæ Ô"
X w'~ äJ , (ÐWÃuÆ f *Z D™ ÏÒú Å kg Zæ yZ ïq Æ Ý
Sg ]‡5 ~÷ì Çì ÇÐ* * Ññ]| ¹Wz ðZå(ÅŠ Yzä VM
30
KÃò−Zz }÷ ~ 4zñ ã* c Š ‡ AZ Æ* * Ññ´ â Æ w{z . } ]gzpX ¶
¤B‚ Æ Y f }uzŠ Ð y{,
™g ë/ kiz 7V* c gZLb§ÅÈyZ@Zi, 6 }n
» ŠŸ+h”Ã. ]â −Zz ~°„á*gzZ H Š1 , mzsŠ -qZ å , 6 }n Æ yZ ÔBŠ
Æ# r™−Zz - J {â F…X H Š* c¯ :K¶ ¸ÌÕ!+ &¹{zÔ¶Sg×zgØ? Z—
¾ÔV¹ {z 7q :Z ðÃ~ }g * ! X ÌkgNgzZ
X ‰ bŠ™L* 0iÔ~ wq ŠñöRÅ ó ósz*
c {+ @L L~} ~g ø
}g øÔ¸ ñWø z Ð<%Z vß ë ]gßÅ5ÚZ ~ yâ ‡ÙC Æ*Š ì
?~ V¸y ZÆY eZÔå7̼ k* * ÑñXì CWx » ~ó ó*
0 * c,
kZ }/ ¤ L LË~
( Çg×zgÐ gâLZÃGÅy ZvZ ) òŒ gîÆgzÙÆ2Z ¸òsZ °ÑZ Ý°Z†
* Ññ X¸ p
* ng wì» ]* c gz¢ ~g ø ÆV2zŠ¸ p ng ]g 'âZ ~ kZ, 6
0iÛ õÞ.‡Æ Y©ÏZ ò°ÑZ Ý°Z†
+ X å*@Y¹ ó ósz* @x â Z L L7Z~ô
{i »i úì £u" »]* ! kZ=X¸ Æ yÎ * 0 V ˜ ]Ãz Å * * Ññ
y W»yZ~ÐzzÅlg { C" ~ kZV;zì y vx-
hŠ ~
gZ+ qZaÆVâ ›
{n» yZizg kZì ¢= ë * @Ôe™: a Æ yZ+ 0{ }÷gzZ }÷ w Å
c iЬ ?]|èYÔì ÌÅ)œ CZ f -
X ǃ×zg {Š * qZ
vZD* * Ññ yÇŠ Z ñ™ ê Z gzZ ò# r™
///// †* * ÑñgzZ °°Z a* * Ññ (9gæ z)
*Zzg ãZ+ 0{ }gø B‚ Æ °ÑZ Ý°Z
X
¦ë Z
lg Z / xÝ* * Ññ?ZŠ ZŠ }÷ òŒ·?
¤ Zì lg Z /
/ ¦Ð Mg ‡}g \ òŠ‡ /Z î ·* * Ññ−Zz }÷gzZòŠ‡ ½
ðà ŠnÌË~ A çÆ +G G̃ eY ~gƒÑX¸ Š/
˜ ¤ á* Æ òŒ· ?
6kZ x™ x™ {Z,
, ' ƒ ñZg * c$eD Æ x Z¾Zz x OZÆ q ½Z: Ñ‚ÆBÑZ
X N â Û ‚ Zg , 6 f* @~àgzZ ¸ Dƒ. ]â −Zz yZô
0312-9606324 }÷gzZ~ y´Z » H, 6$e î Ñ™Ö
Å Y 1953X¸ D™ H Š‡ /Z Y M ð¸