Vous êtes sur la page 1sur 144

Technische Prijslijst

Tarif Technique
BE - 02/2011
inhoud
sommaire

paneelradiatoren decoratieve radiatoren


radiateurs panneaux radiateurs décoratifs
algemeen | généralités ............................................................ 10 algemeen | généralités ............................................................ 56

Integra ............................................................ 12 Kos H .............................................................. 58

Integra+ Parada.................................................20 Faro H .............................................................64

Integra+ Ramo .................................................. 26 Kos V............................................................... 70

Planora............................................................ 32 Faro V.............................................................. 72

Compact.......................................................... 38 Narbonne H NEW ......................................... 74

Vertical............................................................44 Narbonne V NEW.......................................... 78

plintradiatoren kolomradiatoren
radiateurs plinthe radiateurs tubulaires
algemeen | généralités ............................................................48 algemeen | généralités ............................................................ 82

Integra plint | plinthe........................................50 Delta H............................................................84

Integra+ Parada plint | plinthe............................. 52 Delta V ............................................................86

Integra+ Ramo plint | plinthe .............................. 54

2
inhoud
sommaire

badkamerradiatoren plintverwarming
radiateurs sèche-serviettes chauffage encastrable
algemeen | généralités ............................................................88 algemeen | généralités .......................................................... 124

Elato + Turbo NEW......................................... 90 Optimo ......................................................... 124

Apolima .......................................................... 92 accessoires ..................................................... 126

Muna + Turbo NEW ........................................94 thermostaat


thermostat Turbo................................ 134
Java ................................................................96

kleuren | teintes .................................... 136


Minorca...........................................................98

omrekening | conversion ........ 135


Flores + Turbo NEW ...................................... 100

algemeen | généralités .............. 138


Flores C ......................................................... 106

Santorini ........................................................112

Santorini C......................................................114

Andros CH ............................................................... 116

Andros M...................................................................118

Ios M ...................................................................... ..120

Linosa .......................................................................122

3
introductie
introduction

welkom bij Radson bienvenue chez Radson


Radson, een familiebedrijf opgericht in 1966, is vandaag een toonaan- Entreprise familiale fondée en 1966, Radson est aujourd’hui devenu un
gevende topproducent van radiatoren geworden in Europa. Sinds 1990 producteur de radiateurs de premier plan en Europe. Depuis 1990, l’en-
maakt het bedrijf in Zonhoven deel uit van de Rettig ICC Group, een Finse treprise de Zonhoven fait partie du Rettig ICC Group, une multinationale
multinational. finlandaise.

Radson bouwde een stevige internationale reputatie op dankzij de ontwik- Radson a acquis une renommée internationale en développant le principe
keling van het revolutionaire principe ‘2 op 1’ : twee convectorlamellen op révolutionnaire ‘2 sur 1’ : deux lamelles de convection sur un seul canal
één enkel warmwaterkanaal. Die innoverende lastechniek, in combinatie d’eau chaude. Cette technique de soudure innovante, conjugée à la forme
met de specifieke vorm van het binnenpaneel van de radiator, verzekert spécifique du panneau intérieur du radiateur, assure une émission calori-
een hoge warmte-afgifte en een snelle warmteregeling. fique élevée et un réglage rapide de la chaleur.

Ook vandaag nog blijft Radson investeren in kwaliteit en innovatie, Aujourd’hui encore, Radson continue d’investir dans la qualité et l’inno-
rekening houdend met het milieu. De radiatorspecialist bewijst immers vation tout en tenant compte de l’environnement. Car le spécialiste du
elke dag opnieuw dat water- en luchtzuivering, geluidsbeheersing en radiateur prouve chaque jour que l’épuration de l’eau et de l’air, la maî-
warmterecuperatie perfect samen kunnen gaan met rentabiliteit. De trise du bruit et la récupération de chaleur peuvent parfaitement rimer
talrijke milieuattesten die Radson verkreeg, zijn er het bewijs van. avec rentabilité. Les nombreux certificats environnementaux que Radson
a obtenus en sont la preuve.
Als totaalaanbieder van verwarmingsoplossingen hanteert Radson
een full range-benadering. Hedendaagse paneelradiatoren, stijlvolle En tant que fournisseur global de solutions de chauffage, Radson se base
decoratieve radiatoren, traditionele kolomradiatoren, trendy badkamer- sur une gamme complète. Des radiateurs panneaux contemporains, des
radiatoren, functionele elektrische radiatoren en innovatieve vloerver- décoratifs élégants, des tubulaires traditionnels, des radiateurs modernes
warmingssystemen. Radson streeft naar een totaalaanbod waarbij design pour salle de bains, des électriques fonctionnels et du chauffage par le sol
en functionaliteit gecombineerd worden. innovant : fidèle à sa tradition, Radson vise également ici un assortiment
Bovendien biedt Radson een kwaliteitsgarantie van 10 jaar op haar vol- total combinant le design et la fonctionnalité. Radson accorde en outre
ledige assortiment radiatoren én vloerverwarming ! une garantie qualité de 10 ans sur l’ensemble de sa gamme de radiateurs
Ten slotte zorgt de stock van niet minder dan 125.000 radiatoren voor een et de systèmes de chauffage par le sol!Par ailleurs, le producteur accorde
brede waaier aan mogelijkheden en een snelle levering. une garantie dont vous trouverez les détails dans ce catalogue. Enfin, un
stock de pas moins de 125.000 radiateurs garantit un large éventail de
possibilités et une livraison rapide.

4
groeien in harmonie grandir en harmonie
met het milieu avec l’environnement
De productie-eenheid in Zonhoven grenst aan een natuurgebied van L’ unité de production en Zonhoven touche à la région naturelle de Mid-
Midden-Limburg (2.500 ha). Radson ontplooit zich op harmonieuze den-Limburg (2.500 ha). Radson grandit d’ une façon harmonieuse près
manier in de buurt van dit natuurgebied. de cette région naturelle.

De industriële terreinen beslaan ongeveer 75.000 m2, waarvan bijna Les terrains industriels ont une largeur d’environ 75.000m2, dont presque
40.000 m2 bebouwd zijn. Radson beschikt over een bufferzone van iets 40.000 m2 construits. Radson dispose d’une zone tampon d’un peu plus
meer dan 10 ha, gelegen tussen haar industriële terreinen en het natuur- de 10 ha, située entre ses terrains industriels et la région naturelle.
gebied. Constamment on investit en expansion, modernisation selon le principe
Voortdurend wordt er geïnvesteerd in expansie, modernisering volgens BAT et souci environnemental.
het BAT-principe en milieuzorg. In elk proces streeft Radson naar een mi- Dans chaque process Radson aspire à une consommation inférieure de
niem verbruik van grondstoffen, energie, water, een vermindering van matières premières, d’énergie, d’eau, une diminution du niveau sonore et
het geluidsniveau en van de water- en luchtafgiftes. des émissions d’eau et d’air.

Eind 2003 ontving Rettig Belgium het ISO 14001-milieucertificaat. Fin 2003 Rettig Belgium a obtenu la certification environnementale ISO
14001.

kwaliteit en normen qualité et normes


De Radson radiatoren worden geproduceerd volgens de meest recente Les radiateurs Radson sont fabriqués selon les normes européennes les
Europese normen zoals de EN 442 en CE. Radson voldoet tevens aan de plus récentes, telles que la norme EN 442 et la norme CE. Radson répond
strengste kwaliteitsnormen zoals deze voorgeschreven worden door également aux normes de qualité les plus strictes, comme celles prescrites
TÜV- Rheinland, RAL-Gütegemeinschaft, Marque NF, ... par TÜV- Rheinland, RAL-Gütegemeinschaft, Marque NF, etc.
In 1995 ontvingen we reeds het ISO 9002-kwaliteitscertificaat, en sedert En 1995 déjà, Radson a obtenu le certificat de qualité ISO 9002, et
2003 zijn we gecertificeerd volgens de ISO 9001-kwaliteitsnorm. De depuis 2003, l’entreprise est certifiée selon la norme ISO 9001. Dès lors,
Radson radiatoren worden daardoor gewaarborgd voor een periode van les radiateurs Radson bénéficient d’une garantie de 10 ans pour toute
10 jaar voor installatie vanaf 1 januari 2007. installation à partir du 1er janvier 2007.

5
productie en lakprocedure production et laquage

Radson-radiatoren worden geproduceerd door 4 ultramoderne en volle- Les radiateurs Radson sont produits sur 4 lignes ultramodernes et entière-
dig geautomatiseerde lijnen. Op elk ogenblik tijdens het productieproces ment automatisées. Ils sont soumis à un contrôle durant tout le processus
worden ze onderworpen aan een controle. De dichtheid van elke radiator de production. L’ étanchéité de chaque radiateur est testée individuelle-
wordt aan het einde van elke productielijn getest. ment à la sortie de chaque ligne de production.

De radiatoren worden gelakt in een moderne installatie, speciaal ontwor- Les radiateurs sont laqués dans une installation moderne spécialement
pen om het milieu niet te beschadigen. conçue pour le respect de l’environnement.

voorbehandeling pré-traitement

De voorbehandeling van de radiatoren omvat het ontvetten (verwijderen Le pré-traitement des radiateurs comprend le dégraissage (élimination
van olie en vet) en fosfateren. In combinatie met de grondlaag vormt de des huiles et des graisses) et le phosphatage. Associée à la couche de base,
fosfaatlaag een uitstekende bescherming tegen roest. Na de voorbehan- la couche de phosphate offre une excellente protection antirouille. Après
deling worden de radiatoren gespoeld met gedemineraliseerd water. le pré-traitement, les radiateurs sont rincés avec de l’ eau déminéralisée.

lak-procedure laquage

Dit proces bestaat uit 2 grote fases. Eerst en vooral worden de radiato- Ce procédé comporte 2 grandes phases. Tout d’ abord, les radiateurs sont
ren, via onderdompeling in een KTL-bad, kataforetisch bedekt met een recouverts par immersion dans un bain KTL, d’ une couche primaire anti-
roestwerende grondlaag. De radiatoren worden dan in de oven gebakken rouille par le procédé de cataphorèse. Les radiateurs sont alors cuits au
met warme lucht en op een temperatuur van ± 175 °C. Uiteindelijk wordt four à air chaud à une température de ±175 °C. La couche finale est ensuite
de eindlaag aangebracht. Die epoxy-polyesterlaag in poeder wordt elec- appliquée. Cette couche d’époxy-polyester en poudre est appliquée sur le
trostatisch op de radiator aangebracht. radiateur de façon électrostatique.
De poederverf wordt vervolgens in de oven gebakken op een tempera- La peinture en poudre est ensuite cuite au four à une température de
tuur van ± 185 °C. ±185°C. La couche de finition particulièrement dure et inaltérable, résiste
De bijzonder harde en onveranderlijke deklaag is bestand tegen schok- aux griffes, à l’humidité normale et à la plupart des acides, conformément
ken, normale vochtigheid en de meeste zuren, conform de normen DIN à la norme DIN55900 et EN 442.
55900 en EN 442.

6
introductie
introduction

Part of the Group

de kracht van een toonaangevend la puissance d’une société de


bedrijf op wereldniveau premier plan au niveau mondial
Met een jaarlijkse omzet van om en nabij de 610 miljoen EUR kan de groep Avec des ventes annuelles d’approximativement EUR 610 millions, le
Rettig ICC zichzelf terecht beschouwen als de belangrijkste producent van groupe Rettig ICC peut se prétendre à juste tître le producteur de radia-
radiatoren en vloerverwarming van wereldwijd. teurs et de chauffage par le sol le plus important du monde.

Dit wordt nog eens ondersteund door sterke merken, pan-Europese acti- Cette revendication est appuyée par de puissantes marques, par des opé-
viteiten, alsook door een ruim en aantrekkelijk aanbod. De waardes die rations pan-européennes, ainsi que par une offre large et attrayante. Les
het bedrijf haar klanten aanbiedt, zijn gestoeld op het creëren, onderhou- valeurs que la société apporte aux clients sont basées sur la création, l’en-
den en ontwikkelen van commerciële win-win relaties. tretien et le développement de relations commerciales win-win.

Vandaag kan de Rettig ICC Group rekenen op de steun van ca. 3.450 er- Aujourd’hui, le groupe Rettig ICC Group bénéficie de l’engagement de ca.
varen en enthousiaste werknemers. Samen zorgen ze voor de dagelijkse 3.450 employés expérimentés et enthousiastes. Ensemble, ils fournissent
energie die noodzakelijk is om die waarden over te brengen naar recht- l’énergie quotidienne nécessaire pour la transmission de ces valeurs à nos
streekse en onrechtstreekse klanten in Noord-, West- en Oost-Europa. clients directs et indirects à travers l’Europe septentrionale, occidentale
Naast het Europese continent heeft Radson ook nog groeiende activitei- et orientale. Au continent européen, RICC ajoute également des opéra-
ten in China, Japan en in de VS. tions croissantes en Chine, au Japon et aux USA.

De producten van Rettig bevatten stalen paneelradiatoren, decoratieve Les produits de Rettig comprennent des radiateurs panneaux, des
en badkamerradiatoren, kolomradiatoren, plintradiatoren en vloerver- radiateurs décoratifs, des sèche-serviettes, des radiateurs tubulaires, des
warmings-systemen. radiateurs plinthes et des systèmes de chauffage par le sol.
Deze producten worden aangevuld met thermostatische kleppen voor Ces produits sont complétés avec des vannes thermostatiques pour le
verwarming en airconditioning, collectoren voor radiatoren en installa- chauffage et la climatisation, les collecteurs de radiateur ainsi que des
ties en programmeurs voor elektronische bediening. équipements et des programmeurs de commande électronique.

Rettig ICC brengt een gamma van topmerken op de markt gekend door Rettig ICC commercialise une gamme de marques de pointe connues
de professionelen van de verwarmingssector op Europees en wereldwijd par les professionnels du secteur du chauffage aux niveaux européen et
niveau.” mondial.

7
introductie
introduction

website site internet


Radson heeft een klantvriendelijke website ontwikkeld die praktische en Radson a conçu un site Web convivial qui fournit des informations prati-
concrete informatie brengt aan specifieke doelgroepen. Snel en efficiënt ques et concrètes à différents groupes cibles. Vous y trouverez facilement
vindt u de data die u wenst. et rapidement les informations que vous recherchez.

Voor de groothandel ligt het accent op voorraden & technische details, Pour les grossistes, l’accent a été mis sur les stocks et les détails techni-
voor de installateur wordt installatie & aansluiting benadrukt, voor een ques. L’installateur y trouvera des informations sur les installations et les
architect bezit de website een hoofdstuk bestekteksten. raccordements tandis que l’architecte y profitera de la rubrique pour les
devis.
Voor zowel technische informatie, prijslijsten, beeldbibliotheken, als
documentatie-aanvragen, enz. kunt u er terecht. Daarnaast zijn tal van Qu’il s’agisse d’informations techniques, de listes de tarifs, de bibliothè-
documenten als download beschikbaar. ques d’images ou encore de demandes de documentation, vous serez à
la bonne adresse. En outre, de nombreux documents peuvent y être té-
Bezoek onze site op www.radson.com. léchargés.

Visitez notre site sur www.radson.com.

8
introductie
introduction

verkoopploeg BELUX l’équipe de vente BELUX


tot uw dienst à votre service

Antwerpen
Anvers
Brugge
Bruges Gent
Gand
A12
3
Hasselt

1 Brussel
Bruxelles
Leuven
Louvain
Waver
Wavre E25
E40
A8
E411 Luik
Liege

Bergen
4 Namen
Mons Namur
2
Charleroi 5

Aarlen
Arlon
Commercieel Directeur | Directeur commercial
Elo Dhaene

Sales & Marketing Directeur BeNelux


Olivier Schmitz

Account project manager


Vlaanderen : 011 81 31 41
Wallonie : Robert Curtz

1. Monica Sercu 3. Frank Agten 5. Rafaël Dauw


T. & F. : 056-50 49 99 T. : 011-53 89 80 T. : 016-82 76 73
GSM : 0479-978 503 F. : 011-53 89 81 F. : 016-89 76 74
monica.sercu@radson.be GSM : 0499-20 43 75 GSM : 0475-97 19 93
frank.agten@radson.be raf.dauw@radson.be

2. Robert Curtz 4. Philippe Foti


T. & F. : 087-44 52 98 T. & F. : 064-84 77 69
GSM : 0473-770 852 GSM : 0475-530 745
robert.curtz@radson.be philippe.foti@radson.be

9
paneelradiatoren
radiateurs panneaux
kenmerken caractéristiques
Integra
• Alle Radson paneelradiatoren zijn vervaardigd uit • Chaque radiateur panneau Radson est fabriqué
koudgewalst, hoogwaardig plaatstaal volgens en tôle d’acier de qualité, laminée à froid suivant
EN 10130 en EN 10131. EN 10130 et EN 10131.
• Wanddikte is 1,25 mm. • L’épaisseur de la tôle est 1,25 mm.
• Bepaalde modellen hebben een verticale profi- • Des modèles spécifiques ont un profilage vertical
lering van 50 mm. Andere zijn voorzien van een de 50 mm. Autres modèles ont une face avant
vlakke voorzijde. plane.
Parada • Proefdruk : 8 bar / Werkdruk : 6 bar. • Pression d’essai : 8 bar / Pression de travail : 6 bar.
• Bedrijfstemperatuur : max. 120 °C. • Température de travail : max 120 °C.

kleuren teintes

Standaardkleur is RAL 9016. Teinte standard est le blanc, RAL 9016.


Andere beschikbare kleuren : zie blz. 135. Voeg Autres teintes disponibles : voir page 135. Ajoutez au
aan de bestelcode /.... toe en vul de RAL-kleur in. code de commande /.... et remplissez le teinte RAL.
Ramo Vb. INT226001350L/3003 voor een radiator in Ex. INT226001350L/3003 pour un radiateur en RAL
RAL 3003. 4 MB 5 3003.

3 6
codering aansluitingen
codification raccordements
2 7

11 1 MO 8 88
Planora
aantal radiatoren per pallet | nombre de radiateurs par palette
Integra + Parada + Ramo + Compact Vertical
types 11 + 21S + 22 : 8 st | p type 10C & 20C & 21C & 22C 8 st | p
uitzonderingen | exceptions
B = 300 C = 450 & 600 16 st | p Planora
B = 400 C = 450 16 st | p type 11 12 st | p
B = 450 C = 450 16 st | p type 21S 10 st | p
Compact type 33 : 5 st | p type 22 7 st | p
uitzonderingen | exceptions type 33 5 st | p
B = 300 C = 450 & 600 12 st | p
B = 400 C = 450 12 st | p
B = 400 C = 600 6 st | p
B = 450 C = 450 & 600 6 st | p
B = 500 C = 450 & 600 6 st | p
B = 600 C = 450 & 600 6 st | p
B = 750 C = 450 6 st | p
Vertical B = 900 C = 450 6 st | p

10
paneelradiatoren
radiateurs panneaux

Compact

Vertical
Planora
Integra

Parada

Ramo
geprofileerde voorzijde (profilering 50 mm) | face avant profilée (profil 50 mm) x - - - x x
vlakke voorzijde | face avant plane - x x x - -
zijbekledingen | parois latérales x x x x x x
bovenbekleding | grille supérieure x x x x x -
aangelaste ophangstrippen | pattes de fixation x x x x x -
aantal aansluitingen | nombre de raccordements 6 6 6 6 4 6
geïntegreerde aanvoerbuis | conduite de départ intégrée x x x x - -
thermostatisch kraanlichaam inclusief | corps de vanne thermostatique inclus x x x x - -
ophangsysteem inclusief | jeu de fixation inclus x x x x x x
verpakking is montage klaar | emballage de montage x x x x x -

2-on-1 2-on-1
Een innovatieve lastechniek, in combinatie met de Une technique de soudure novatrice, combinée à
specifieke vorm van de radiatorbinnenplaat maakt la forme spécifique du panneau intérieur, rend le
de Radson radiator uniek. Radson last immers radiateur Radson unique. Radson soude en effet
2 lamellen op élk warmwaterkanaal (2-on-1 prin- 2 lamelles sur chaque canal d’eau chaude (principe
cipe). Deze techniek staat Radson toe kleinere 2-on-1). Cette technique permet à Radson d’utiliser
verwarmingselementen te gebruiken. des éléments chauffants plus petits.

resultaat résultat
• een uitzonderlijke hoge warmte-afgifte, gelijkma- • une émission calorifique exceptionnellement
tig verspreid over de radiator élevée, régulièrement répartie sur le radiateur
• een kleinere waterinhoud • une plus petite contenance en eau
• een beduidend snellere warmteregeling • une régulation thermique sensiblement plus
• een energiezuinig gebruik en dus ecologischer rapide
• une utilisation plus économique de l’énergie,
et donc plus écologique

afgiftes émissions calorifiques


Warmte-afgiftes werden gemeten volgens de norm Les émissions calorifiques sont mesurées suivant
EN 442, bij een watertemperatuur van 75/65 °C en la norme EN 442 avec une température d’eau de
een kamertemperatuur van 20 °C (∆T=50). 75/65 °C et une température ambiante de 20 °C
(∆T=50)
verpakking
De radiatoren zijn aan 4 zijden beschermd met kar- emballage
ton, inclusief hoekbeschermers. Dit geheel is verpakt Les radiateurs sont protégés par des cartons sur les
in krimpfolie. De verpakking kan tijdens de hele duur 4 côtés, ainsi que par des protections de coin. Les
van de installatie rond de radiatoren blijven om radiateurs sont emballés dans un film rétractable. Le
beschadiging te voorkomen. De volledige verpakking radiateur peut garder son emballage pendant toute
is recycleerbaar. la durée de l’installation afin d’éviter des dommages.
L’emballage complet est recyclable.

11
paneelradiatoren
radiateurs panneaux

Integra

Pure esthetiek : de buis voor de aanvoer van warm water zit verborgen Esthétique impeccable : le tuyau d’alimentation d’eau chaude est dissi-
achter het voorste paneel. Afgewerkt met een mooi bovenrooster en met mulé derrière le panneau avant. Finition avec une belle grille supérieure
2 verzorgde zijbekledingen, krijgt u een mooi, strak geheel waarbij de et deux habillages latéraux soignés et avec des consoles de fixations éga-
ophangconsoles eveneens achter de radiator verborgen blijven. lement dissimulées derrière le radiateur, vous obtenez un ensemble avec
classe.

• Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : • Accessoires livrés dans l’emballage et compris dans le prix : 1 bouchon
1 aftapblindstop, 2 of 3 MCW-5 ophangconsoles avec vidange, 2 ou 3 consoles MCW-5 (suivant la longueur du radiateur),
(naargelang de lengte van de radiator), pluggen en schroeven. chevilles et vis.
• De buis voor aanvoer van warm water is rechts gemonteerd (links op • Le tuyau d’alimentation d’eau chaude à droite (à gauche sur demande)
aanvraag) en het Kv-instelbaar thermostatisch kraanlichaam zit reeds et le corps de vanne thermostatisable et Kv réglable sont montés en
gemonteerd evenals een ontluchter, twee blindstoppen en de aange- usine ainsi que le purgeur, deux bouchons pleins et les pattes de fixa-
laste ophangstrippen. tion.
• Montage : 4 of 6 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van de • Montage : 4 ou 6 pattes de fixation sont soudées au dos du radiateur
radiator voorzien voor 2 of 3 MCW-5. Mogelijkheid tot smalle of brede pour 2 ou 3 MCW-5. Possibilité de montage sur le côté étroit ou large. Le
montage. Bij type 33, hoogte 300 mm zijn er geen aangelaste ophangs- type 33, en hauteur 300 mm, n’ a pas de pattes de fixations soudées. Le
trippen en wordt de radiator gemonteerd met MCA-Q consoles. radiateur est monté avec des consoles MCA-Q.
• Aansluitingen : 6 x Ø 1/2” (15/21). • Raccordements : 6 x Ø 1/2” (15/21).
• Kleuren : standaardkleur is RAL 9016. • Teintes : teinte standard est le blanc, RAL 9016.
Andere beschikbare kleuren : zie blz. 135. Autres teintes disponibles : voir page 135.
• Accessoires : zie blz. 126. • Accessoires : voir page 126.

12
paneelradiatoren
Integra radiateurs panneaux

volume : liter per lopende meter | volume : litre par mètre courant hoogte lengte
type 300 400 450 500 600 750 900 Type hauteur longueur
4x 6x
11 1,80 2,42 2,73 3,04 3,67 4,60 5,53 (B) (C)
21S 4,00 5,17 5,75 6,33 7,50 9,35 11,20 T11 all <1600 x 4 4
22 3,71 4,89 5,48 6,06 7,24 9,00 10,76 ≥1600 x 6 6
33 5,52 7,30 8,19 9,08 10,86 13,52 16,19 T21/22 300-600 <2000 x 4 4
≥2000 x 6 6
gewicht : kilogram per lopende meter | poids : kilogramme par mètre courant T21/22 750-900 <1600 x 4 4
type 300 400 450 500 600 750 900 ≥1600 x 6 6
11 9,60 12,82 14,43 16,04 19,27 24,10 28,93 T33 300-450 <2000 x 4 4
21S 15,60 21,17 23,95 26,73 32,30 39,45 46,60 ≥2000 x 6 6
22 17,90 23,78 26,71 29,65 35,52 44,33 53,14 T33 500-900 <1600 x 4 4
33 26,67 35,84 40,43 45,02 54,19 67,95 81,71 ≥1600 x 6 6

MCW-5-console
montage a console MCW-5
C
150 C-300 150 b x1 x2 x1 x2
C1 C2
28
85
110
25

B4
65
B B3
B-195

B-170
B-56
B

B4

65
85

85

50 28
110 75 100-120

B = hoogte radiator B = 300 mm


C = lengte radiator c B ≥ 400 mm Type 11, 21S, 22

afmetingen in mm MCA-Q-300
dimensions en mm a
b

4x 6x
B
C C-300 C C1 C2
450 150 1600 650 650
600 300 1650 650 700
700 400 1800 750 750
750 450 1950 800 850
800 500 2000 850 850
900 600 2100 900 900 c B = 300 mm
type 33
1000 700 2200 950 950
1050 750 2250 950 1000
1100 800 2400 1100 1100 smalle montage type 11 type 21S type 22 type 33
1200 900 2550 1100 1150 montage étroit a : 92 mm a : 100 mm a : 137 mm a : 202 mm
1350 1050 2600 1150 1150 X1 = 24 mm
b : 58,5 mm b : 65,5 mm b : 84 mm b : 84 mm
1500 1200 2700 1200 1200
c : 25,5 mm c : 31 mm c : 31 mm c : 31 mm
1600 1300 3000 1350 1350
1650 1350 brede montage type 11 type 21S type 22 type 33
1800 1500 montage large a : 107 mm a : 116 mm a : 153 mm a : 218 mm
1950 1650 X2 = 39,5 mm
b : 74 mm b : 81 mm b : 100 mm b : 100 mm
2000 1700 c : 41 mm c : 47 mm c : 47 mm c : 47 mm

13
paneelradiatoren
radiateurs panneaux Integra

aansluitingen | raccordements

Aansluitmogelijkheden met geïntegreerd kraanlichaam.


Possibilités de raccordement AVEC corps de vanne intégré.

rechts | droite links | gauche

++ ++ ++ ++ ++ ++

++ uitstekend | excellent
+ zeer goed | très bien
+- goed | bien
- normaal/normal

Aansluitmogelijkheden zonder geïntegreerd kraanlichaam.


Possibilités de raccordement SANS corps de vanne intégré.

3 6

2 7 rechts | droite
11 1 8 88

++ ++ ++ ++

++ ++ ++

+– +–

links | gauche

++ ++ ++ ++

++ ++ ++

+ + uitstekend | excellent
+– +– + zeer goed | très bien
+ - minder goed | moins bien

14
paneelradiatoren
Integra radiateurs panneaux

Een Integra radiator kan aangesloten worden als een Compact ontluchter | purgeur kraanlichaam |
corps de vanne
wanneer men het thermostatisch kraanlichaam verwijdert.

Un radiateur Integra peut être raccordé comme un radiateur Compact


en enlevant le corps de vanne thermostatisable.

blindstop |
bouchon plein
blindstop | bouchon plein
2 plastic stoppen |
2 bouchons plastiques

1. Kraanlichaam verwijderen. 1. Enlever le corps de vanne thermostatique.


2. 2 zijdelingse blindstoppen verwijderen en op 2. Enlever les 2 bouchons pleins et placer les dans les orifices du bas à la
de onderaansluitingen plaatsen i.p.v. de plastic stoppen. place des 2 bouchons plastiques.
3. Meegeleverde aftapblindstop op zijaansluiting plaatsen. 3. Visser le bouchon avec vidange fourni dans l’orifice du côté.
4. Indien aansluiting komt waar ontluchter zat, 4. Si le raccordement se fait là où se trouve le purgeur,
ontluchter van zijde wijzigen. changer le purgeur de côté.

15
paneelradiatoren
radiateurs panneaux Integra  type 11

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : INT11XXXYYYYZ


VB.|EX. : INT116001200L
radiator|radiateur
type
150 150
13,5 hoogte|hauteur
35 lengte|longueur
65
Z = L : aansl. links | racc. gauche • R : aansl. rechts | racc. droite

lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 300 400 450 500 600 750 900
450 75/65/20 248 318 351 384 446 534 616
45/35/20 72 93 103 112 131 158 183
EURO 95,67 103,74 104,16 104,58 111,24 128,62 134,15
600 75/65/20 331 424 468 512 595 712 821
45/35/20 96 124 137 150 175 211 245
EURO 103,90 114,43 114,66 114,86 125,25 144,18 151,57
750 75/65/20 413 530 585 640 744 890 1026
45/35/20 120 154 171 187 219 263 306
EURO 112,03 123,49 125,32 127,15 137,78 160,92 170,89
900 75/65/20 496 635 702 768 893 1068 1231
45/35/20 144 185 205 225 263 316 367
EURO 120,64 134,01 136,79 139,51 151,23 178,53 190,10
1050 75/65/20 579 741 819 896 1042 1246 1436
45/35/20 168 216 239 262 306 369 428
EURO 128,91 145,25 148,91 152,58 162,91 195,29 209,42
1200 75/65/20 661 847 936 1024 1190 1424 1642
45/35/20 192 247 274 300 350 422 489
EURO 137,68 155,16 160,21 165,24 178,75 212,60 228,55
1350 75/65/20 744 953 1053 1152 1339 1602 1847
45/35/20 216 278 308 337 394 474 550
EURO 146,11 162,05 169,70 177,29 193,88 229,12 247,61
1500 75/65/20 827 1059 1170 1280 1488 1781 2052
45/35/20 240 309 342 375 438 527 611
EURO 154,74 177,06 183,47 189,82 225,59 244,65 265,99
1650 75/65/20 909 1165 1287 1407 1637 1959 2257
45/35/20 264 340 376 412 481 580 672
EURO 166,31 191,09 198,71 206,27 234,13 262,02 291,53
1800 75/65/20 992 1271 1404 1535 1786 2137 2462
45/35/20 288 371 410 450 525 632 734
EURO 176,95 204,32 212,97 221,62 250,11 281,34 313,62
1950 75/65/20 1934
45/35/20 569
EURO 263,91
2100 75/65/20 2083
45/35/20 613
EURO 278,13
2250 75/65/20 2232
45/35/20 656
EURO 291,94
2400 75/65/20 2381
45/35/20 700
EURO 307,45
2550 75/65/20 2530
45/35/20 744
EURO 322,34
volgens EN 442 | selon EN 442

Watt/m 90/70/20 ˚C 705 902 996 1089 1266 1512 1741


n-waarde | valeur n 1,3498 1,3451 1,3427 1,3404 1,3357 1,3287 1,3217
geen meerprijs voor linkse aansluiting | raccordement gauche : sur commande sans supplément de prix
  voorraad Radson rechts | stock Radson droite     voorraad Radson - links en rechts | stock Radson - raccordement gauche et droite

16
paneelradiatoren
Integra  type 21S radiateurs panneaux

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : INT21XXXYYYYZ


VB.|EX. : INT216001200L
radiator|radiateur
150 150
type
8
hoogte|hauteur
42 lengte|longueur
69
Z = L : aansl. links | racc. gauche • R : aansl. rechts | racc. droite

lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 300 400 450 500 600 750 900
450 75/65/20 361 448 490 530 607 718 823
45/35/20 103 129 141 153 176 209 242
EURO 101,59 117,68 118,92 120,16 131,28 147,34 160,87
600 75/65/20 481 598 653 706 809 957 1097
45/35/20 138 172 188 204 234 279 322
EURO 112,23 132,62 135,09 137,56 151,95 171,76 189,19
750 75/65/20 602 747 816 883 1012 1196 1372
45/35/20 172 214 235 255 293 349 403
EURO 123,87 147,42 151,11 154,78 171,27 196,23 217,70
900 75/65/20 722 896 979 1059 1214 1436 1646
45/35/20 206 257 282 305 352 419 483
EURO 136,46 162,51 167,56 172,61 191,97 220,69 245,51
1050 75/65/20 842 1046 1142 1236 1416 1675 1920
45/35/20 241 300 329 356 410 488 564
EURO 148,86 178,79 184,99 191,22 213,13 246,52 275,65
1200 75/65/20 962 1195 1306 1412 1619 1914 2195
45/35/20 275 343 376 407 469 558 644
EURO 162,35 194,33 201,75 209,15 234,39 271,43 303,71
1350 75/65/20 1083 1345 1469 1589 1821 2153 2469
45/35/20 309 386 423 458 527 628 725
EURO 176,14 211,10 219,05 226,94 257,28 296,32 332,16
1500 75/65/20 1203 1494 1632 1766 2024 2393 2744
45/35/20 344 429 470 509 586 698 805
EURO 187,21 225,89 235,32 244,72 276,41 327,40 360,69
1650 75/65/20 1323 1643 1795 1942 2226 2632 3018
45/35/20 378 472 517 560 645 767 886
EURO 199,98 242,29 253,07 263,86 297,07 348,52 390,87
1800 75/65/20 1444 1793 1958 2119 2428 2871 3292
45/35/20 413 515 563 611 703 837 966
EURO 213,50 258,44 270,08 281,67 317,51 380,21 419,58
1950 75/65/20 1564 1942 2122 2295 2631 3110 3567
45/35/20 447 558 610 662 762 907 1047
EURO 226,09 273,96 286,74 299,47 347,47 401,08 448,26
2100 75/65/20 1684 2092 2285 2472 2833 3350 3841
45/35/20 481 600 657 713 821 977 1127
EURO 242,23 293,14 318,37 332,68 362,52 427,38 482,49
2250 75/65/20 1805 2241 2448 2648 3035 3589 4115
45/35/20 516 643 704 764 879 1046 1208
EURO 254,12 308,56 337,67 351,19 383,17 452,31 511,16
2400 75/65/20 1925 2390 2611 2825 3238 3828 4390
45/35/20 550 686 751 815 938 1116 1288
EURO 269,78 326,77 357,22 375,92 405,76 478,07 540,47
2550 75/65/20 2045 2540 2774 3001 3440 4067 4664
45/35/20 585 729 798 865 996 1186 1369
EURO 280,16 342,16 360,08 389,04 426,36 519,25 569,08
2700 75/65/20 2165 2689 2938 3178 3642 4307 4938
45/35/20 619 772 845 916 1055 1256 1449
EURO 297,78 361,02 392,36 435,76 449,60 549,89 600,47
3000 75/65/20 2406 2988 3264 3531 4047 4785 5487
45/35/20 688 858 939 1018 1172 1395 1610
EURO 323,36 392,54 422,60 457,70 491,13 577,33 655,01
volgens EN 442 | selon EN 442
Watt/m 90/70/20 ˚C 1029 1277 1394 1507 1726 2038 2334
n-waarde | valeur n 1,3668 1,3620 1,3596 1,3572 1,3523 1,3451 1,3379
geen meerprijs voor linkse aansluiting | raccordement gauche : sur commande sans supplément de prix
  voorraad Radson rechts | stock Radson droite     voorraad Radson - links en rechts | stock Radson - raccordement gauche et droite

17
paneelradiatoren
radiateurs panneaux Integra  type 22

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : INT22XXXYYYYZ


VB.|EX. : INT226001200L
radiator|radiateur
150 8 150
type
60 hoogte|hauteur
106 lengte|longueur
Z = L : aansl. links | racc. gauche • R : aansl. rechts | racc. droite

lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 300 400 450 500 600 750 900
450 75/65/20 474 601 661 718 824 968 1092
45/35/20 133 170 188 205 238 282 322
EURO 115,77 129,48 131,82 134,15 147,82 168,07 185,05
600 75/65/20 632 802 881 957 1099 1290 1456
45/35/20 178 227 251 274 317 376 430
EURO 129,85 147,82 151,68 155,54 174,29 198,89 220,79
750 75/65/20 790 1002 1101 1196 1374 1613 1820
45/35/20 222 284 313 342 396 470 537
EURO 144,04 166,06 171,60 177,14 197,88 229,30 256,71
900 75/65/20 948 1202 1321 1436 1649 1935 2184
45/35/20 267 341 376 410 475 564 645
EURO 158,94 184,52 191,78 199,04 223,43 260,15 291,94
1050 75/65/20 1106 1403 1541 1675 1924 2258 2548
45/35/20 311 398 439 479 554 658 752
EURO 174,73 199,61 210,71 221,84 249,62 292,39 329,45
1200 75/65/20 1264 1603 1762 1914 2198 2580 2912
45/35/20 355 455 501 547 633 752 860
EURO 190,10 223,27 233,53 243,78 275,12 323,32 365,02
1350 75/65/20 1422 1804 1982 2153 2473 2903 3276
45/35/20 400 511 564 615 713 846 967
EURO 206,15 243,35 254,57 265,81 303,81 354,69 400,85
1500 75/65/20 1580 2004 2202 2393 2748 3225 3641
45/35/20 444 568 627 684 792 940 1075
EURO 220,42 261,53 274,67 287,78 327,88 385,99 436,91
1650 75/65/20 1737 2204 2422 2632 3023 3548 4005
45/35/20 489 625 689 752 871 1035 1182
EURO 236,19 281,46 296,24 311,05 353,68 418,55 474,55
1800 75/65/20 1895 2405 2642 2871 3298 3870 4369
45/35/20 533 682 752 821 950 1129 1290
EURO 251,73 300,99 317,02 333,01 378,99 449,76 510,64
1950 75/65/20 2053 2605 2863 3110 3572 4193 4733
45/35/20 577 739 815 889 1029 1223 1397
EURO 266,44 319,80 337,43 355,02 413,88 481,21 546,96
2100 75/65/20 2211 2806 3083 3350 3847 4515 5097
45/35/20 622 795 878 957 1108 1317 1504
EURO 284,87 342,52 361,55 380,53 433,98 516,97 588,59
2250 75/65/20 2369 3006 3303 3589 4122 4838 5461
45/35/20 666 852 940 1026 1188 1411 1612
EURO 299,68 361,39 381,96 402,52 459,56 548,20 624,70
2400 75/65/20 2527 3206 3523 3828 4397 5160 5825
45/35/20 711 909 1003 1094 1267 1505 1719
EURO 317,17 382,97 409,02 435,07 487,16 584,75 661,46
2550 75/65/20 2685 3407 3743 4067 4672 5483 6189
45/35/20 755 966 1066 1162 1346 1599 1827
EURO 332,01 401,76 415,68 448,41 512,74 631,90 726,69
2700 75/65/20 2843 3607 3964 4307 4946 5805 6553
45/35/20 800 1023 1128 1231 1425 1693 1934
EURO 350,06 424,00 458,55 498,24 566,68 669,07 769,64
3000 75/65/20 3159 4008 4404 4785 5496 6450 7281
45/35/20 888 1136 1254 1368 1583 1881 2149
EURO 380,53 462,38 489,64 516,90 592,42 710,80 808,58
volgens EN 442 | selon EN 442
Watt/m 90/70/20 ˚C 1355 1717 1885 2046 2347 2747 3094
n-waarde | valeur n 1,3845 1,3757 1,3713 1,3669 1,3581 1,3449 1,3316
geen meerprijs voor linkse aansluiting | raccordement gauche : sur commande sans supplément de prix
  voorraad Radson rechts | stock Radson droite     voorraad Radson - links en rechts | stock Radson - raccordement gauche et droite

18
paneelradiatoren
Integra  type 33 radiateurs panneaux

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : INT33XXXYYYYZ


150 8 150 VB.|EX. : INT336001200L
radiator|radiateur
60
type
172 hoogte|hauteur
lengte|longueur
Z = L : aansl. links | racc. gauche • R : aansl. rechts | racc. droite

lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 300 400 450 500 600 750 900
450 75/65/20 672 863 952 1037 1195 1404 1580
45/35/20 190 247 274 300 350 417 478
EURO 147,68 168,78 172,36 175,87 195,75 223,34 247,38
600 75/65/20 896 1151 1270 1383 1594 1871 2107
45/35/20 254 329 365 400 466 556 637
EURO 168,15 195,79 201,81 207,81 234,13 268,73 299,24
750 75/65/20 1121 1439 1587 1729 1992 2339 2634
45/35/20 317 412 457 500 583 695 796
EURO 188,75 222,74 231,40 240,01 270,41 313,58 352,22
900 75/65/20 1345 1726 1904 2075 2390 2807 3161
45/35/20 381 494 548 600 699 835 955
EURO 210,47 250,18 261,42 272,67 308,15 358,93 402,69
1050 75/65/20 1569 2014 2222 2420 2789 3275 3688
45/35/20 444 577 639 700 816 974 1114
EURO 233,57 279,39 292,61 305,78 347,27 406,59 457,88
1200 75/65/20 1793 2302 2539 2766 3187 3743 4214
45/35/20 508 659 731 800 932 1113 1273
EURO 255,78 307,59 323,53 339,46 385,20 452,26 510,08
1350 75/65/20 2017 2589 2857 3112 3586 4211 4741
45/35/20 571 741 822 900 1049 1252 1433
EURO 279,36 337,28 354,76 372,25 426,73 498,47 562,35
1500 75/65/20 2241 2877 3174 3458 3984 4679 5268
45/35/20 635 824 914 1001 1165 1391 1592
EURO 299,96 364,36 384,65 404,89 469,48 544,72 615,26
1650 75/65/20 2465 3165 3491 3803 4382 5146 5795
45/35/20 698 906 1005 1101 1282 1530 1751
EURO 322,94 393,74 416,78 439,75 501,91 592,60 670,14
1800 75/65/20 2689 3452 3809 4149 4781 5614 6322
45/35/20 762 988 1096 1201 1399 1669 1910
EURO 345,74 422,72 447,58 472,42 539,77 638,85 722,83
1950 75/65/20 2913 3740 4126 4495 5179 6082 6848
45/35/20 825 1071 1188 1301 1515 1808 2069
EURO 367,21 450,54 477,84 505,10 587,03 684,93 776,14
2100 75/65/20 3137 4028 4444 4841 5578 6550 7375
45/35/20 889 1153 1279 1401 1632 1947 2229
EURO 392,59 482,75 512,13 541,49 619,56 734,09 834,44
2250 75/65/20 3362 4316 4761 5186 5976 7018 7902
45/35/20 952 1235 1370 1501 1748 2086 2388
EURO 414,19 510,57 559,27 574,15 657,68 771,70 887,19
2400 75/65/20 3586 4603 5078 5532 6374 7486 8429
45/35/20 1015 1318 1462 1601 1865 2226 2547
EURO 437,89 547,51 577,89 608,21 698,07 817,30 941,11
2550 75/65/20 3810 4891 5396 5878 6773 7953 8956
45/35/20 1079 1400 1553 1701 1981 2365 2706
EURO 457,08 584,48 612,70 640,91 736,19 904,31 993,90
2700 75/65/20 4034 5179 5713 6224 7171 8421 9482
45/35/20 1142 1482 1644 1801 2098 2504 2865
EURO 469,90 621,43 648,83 676,29 776,89 909,94 1049,73
3000 75/65/20 4482 5754 6348 6915 7968 9357 10536
45/35/20 1269 1647 1827 2001 2331 2782 3184
EURO 530,37 680,83 718,85 746,38 902,27 985,11 1162,02
volgens EN 442 | selon EN 442
Watt/m 90/70/20 ˚C 1920 2460 2711 2950 3392 3970 4456
n-waarde | valeur n 1,3768 1,3651 1,3592 1,3533 1,3415 1,3238 1,3061
geen meerprijs voor linkse aansluiting | raccordement gauche : sur commande sans supplément de prix
  voorraad Radson rechts | stock Radson droite     voorraad Radson - links en rechts | stock Radson - raccordement gauche et droite

19
paneelradiatoren
radiateurs panneaux

Integra+ Parada
Strakke plaatstalen paneelradiator met een verborgen Radiateur à panneaux aux lignes rigides avec une tuyaute-
buissysteem en een geïntegreerd kraanlichaam. rie dissimulée et un corps de vanne intégré.
De Parada kenmerkt zich door zijn vlakke voorplaat La version Parada se distingue par une face avant plane
en combineert rechte zijbekledingen met een mooi unie et combine des habillages latéraux droits avec une
afgewerkt bovenrooster. grille supérieure offrant une belle finition esthétique.

• Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : 1 • Accessoires livrés dans l’ emballage et compris dans le
aftapblindstop, 2 of 3 MCW-5 ophangconsoles (naarge- prix : 1 bouchon avec vidange, 2 ou 3 consoles MCW-5
lang de lengte van de radiator), pluggen en schroeven. (suivant la longueur du radiateur), chevilles et vis.
• De buis voor aanvoer van warm water is rechts ge- • Le tuyau d’ alimentation d’ eau chaude à droite (à
monteerd (links op aanvraag) en het Kv-instelbaar gauche sur demande) et le corps de vanne themostati-
thermostatisch kraanlichaam zit steeds gemonteerd sable et Kv réglable sont montés en usine ainsi que le
evenals een ontluchter,2 blindstoppen en de aange- purgeur, 2 bouchons pleins et les pattes de fixation.
laste ophangstrippen. • Montage : 4 ou 6 pattes de fixation sont soudées au
• Montage : 4 of 6 aangelaste ophangstrippen zijn op de dos du radiateur pour 2 ou 3 MCW-5. Possibilité de
rugzijde van de radiator voorzien voor 2 of 3 MCW-5. montage sur le côté étroit ou large. Le type 33, en hau-
Mogelijkheid tot smalle of brede montage. Bij type 33, teur 300 mm, n’ a pas de pattes de fixations soudées.
hoogte 300 mm zijn er geen aangelaste ophangstrippen Le radiateur est monté avec des consoles MCA-Q.
en wordt de radiator gemonteerd met MCA-Q consoles. • Raccordements : 6 x Ø 1/2” (15/21).
• Aansluitingen : 6 x Ø 1/2” (15/21). • Pression de travail max. : 6 bar.
• Maximale werkdruk : 6 bar. • Teintes : teinte standard est le blanc, RAL 9016.
• Kleuren : standaardkleur is RAL 9016. Autres teintes disponibles : voir page 132.
Andere beschikbare kleuren : zie blz. 132. • Accessoires : voir page 124.
• Accessoires : zie blz. 124.

aansluitingen | raccordements
Aansluitingsmogelijkheden MET geïntegreerd kraanlichaam. | Possibilités de raccordement AVEC corps de vanne intégré.

rechts | droite

++ ++ ++

links | gauche

++ ++ ++

++ uitstekend | excellent
Een Parada radiator kan aangesloten worden als een
Compact wanneer men het thermostatisch kraan-
lichaam verwijdert.

Un radiateur Parada peut être raccordé comme un


radiateur Compact en enlevant le corps de vanne
thermostatisable.

20
paneelradiatoren
Integra Parada +
radiateurs panneaux

volume : liter per lopende meter | volume : litre par mètre courant
type 300 400 500 600 750 900 hoogte lengte
11 1,83 2,39 2,94 3,50 4,36 5,22 Type hauteur longueur 4x 6x
21S 3,58 4,69 5,81 6,92 8,68 10,44 (B) (C)
22 3,58 4,69 5,81 6,92 8,74 10,56 T11 all <1600 x 4 4
33 5,42 7,22 9,03 10,83 13,85 15,87 ≥1600 x 6 6
T21/22 300-600 <2000 x 4 4
≥2000 x 6 6
gewicht : kilogram per lopende meter | poids : kilogramme par mètre courant
T21/22 750-900 <1600 x 4 4
type 300 400 500 600 750 900 ≥1600 x 6 6
11 12,42 16,17 19,92 23,67 30,22 36,78 T33 300-450 <2000 x 4 4
21S 17,25 23,00 28,75 34,50 43,03 51,56 ≥2000 x 6 6
22 19,92 26,67 33,42 40,17 50,53 60,89 T33 500-900 <1600 x 4 4
33 28,25 37,78 47,31 56,83 71,88 86,93 ≥1600 x 6 6

afmetingen in mm
montage dimensions en mm

B = hoogte | hauteur
C = lengte | longueur MCW-5-console
a console MCW-5
C
150 C-300 150 b x1 x2
C1 C2 x1 x2
28
85
110
25

65 B4

B B3
B-195

B-170
B-56
B

B4

65
85

85

50 28
110 75 100-120

c B = 300 mm
B ≥ 400 mm type 11, 21S, 22

a MCA-Q-300
b

4x 6x

C C-300 C C1 C2
50 28
450 150 1600 650 650 B
600 300 1650 650 700
700 400 1800 750 750
750 450 1950 800 850
800 500 2000 850 850
900 600 2100 900 900
1000 700 2200 950 950 c B = 300 mm
1050 750 2250 950 1000 type 33
1100 800 2400 1100 1100
1200 900 2550 1100 1150 smalle montage type 11 type 21S type 22 type 33
montage étroit a : 95 mm a : 103 mm a : 140 mm a : 205 mm
1350 1050 2600 1150 1150
X1 = 24 mm
1500 1200 2700 1200 1200 b : 58,5 mm b : 65,5 mm b : 84 mm b : 84 mm
1600 1300 3000 1350 1350 c : 25 mm c : 31 mm c : 31 mm c : 31 mm
1650 1350 brede montage type 11 type 21S type 22 type 33
1800 1500 montage large a : 110 mm a : 119 mm a : 156 mm a : 221 mm
1950 1650 X2 = 39,5 mm
b : 74 mm b : 81 mm b : 100 mm b : 100 mm
2000 1700 c : 41 mm c : 47 mm c : 47 mm c : 47 mm

21
paneelradiatoren
radiateurs panneaux Integra+ Parada  type 11

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : PAR11XXXYYYYZ


VB.|EX. : PAR116001200L
radiator|radiateur
type
150 150
13,5 hoogte|hauteur
35 lengte|longueur
67,5
Z = L : aansl. links | racc. gauche • R : aansl. rechts | racc. droite

lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 300 400 500 600 750 900
450 75/65/20 242 306 366 424 506 584
45/35/20 71 90 108 126 151 175
EURO 133,95 144,66 145,82 155,11 179,34 187,06
600 75/65/20 323 408 488 565 675 779
45/35/20 94 120 144 167 201 233
EURO 147,74 159,56 160,17 174,65 201,05 211,35
750 75/65/20 404 510 611 707 844 974
45/35/20 118 150 180 209 251 291
EURO 159,45 172,21 177,30 192,12 224,39 238,28
900 75/65/20 484 612 733 848 1013 1168
45/35/20 141 180 216 251 301 349
EURO 173,02 186,86 194,54 210,87 248,95 265,08
1050 75/65/20 565 714 855 989 1181 1363
45/35/20 165 209 252 293 352 408
EURO 187,52 202,53 212,75 227,16 272,32 292,01
1200 75/65/20 646 816 977 1130 1350 1558
45/35/20 188 239 288 335 402 466
EURO 200,33 216,36 230,41 249,24 296,44 318,69
1350 75/65/20 726 918 1099 1272 1519 1752
45/35/20 212 269 324 377 452 524
EURO 209,21 225,95 247,21 270,35 319,48 345,26
1500 75/65/20 807 1020 1221 1413 1688 1947
45/35/20 236 299 360 419 502 582
EURO 228,61 246,90 264,68 314,57 341,14 370,90
1650 75/65/20 888 1122 1343 1554 1856 2142
45/35/20 259 329 396 461 553 641
EURO 246,72 266,45 287,61 326,47 365,36 406,51
volgens EN 442 | selon EN 442

Watt/m 90/70/20 ˚C 687 868 1038 1200 1432 1650


n-waarde | valeur n 1,3436 1,3382 1,3329 1,3275 1,3224 1,3172
geen meerprijs voor linkse aansluiting | raccordement gauche : sur commande sans supplément de prix
  voorraad Radson rechts | stock Radson droite      levertijd : 30 werkdagen | délai : 30 jours ouvrables

22
paneelradiatoren
Integra Parada  type 21S +
radiateurs panneaux

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : PAR21XXXYYYYZ


VB.|EX. : PAR216001200L
radiator|radiateur
150 150 type
8
hoogte|hauteur
42 lengte|longueur
71,5
Z = L : aansl. links | racc. gauche • R : aansl. rechts | racc. droite

lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 300 400 500 600 750 900
450 75/65/20 339 421 498 571 676 776
45/35/20 102 126 147 167 195 220
EURO 147,34 159,12 162,48 177,51 199,22 217,52
600 75/65/20 452 562 664 761 901 1034
45/35/20 136 167 196 222 260 294
EURO 166,03 179,32 186,00 205,46 232,25 255,81
750 75/65/20 566 702 830 952 1127 1293
45/35/20 170 209 245 278 324 367
EURO 184,57 199,34 209,29 231,58 265,32 294,36
900 75/65/20 679 842 996 1142 1352 1552
45/35/20 204 251 294 333 389 441
EURO 203,46 219,74 233,40 259,57 298,40 331,96
1050 75/65/20 792 983 1162 1332 1577 1810
45/35/20 238 293 343 389 454 514
EURO 223,84 241,74 258,56 288,18 333,33 372,72
1200 75/65/20 905 1123 1328 1523 1802 2069
45/35/20 273 335 392 445 519 588
EURO 243,29 262,76 282,81 316,93 367,01 410,65
1350 75/65/20 1018 1264 1494 1713 2028 2327
45/35/20 307 377 441 500 584 661
EURO 264,29 285,44 306,85 347,88 400,66 449,13
1500 75/65/20 1131 1404 1661 1904 2253 2586
45/35/20 341 419 490 556 649 735
EURO 282,81 305,44 330,89 373,74 442,69 487,69
1650 75/65/20 1244 1544 1827 2094 2478 2845
45/35/20 375 460 539 611 714 808
EURO 303,33 327,61 356,77 401,68 471,25 528,52
1800 75/65/20 1357 1685 1993 2284 2704 3103
45/35/20 409 502 588 667 779 882
EURO 323,56 349,45 380,86 429,31 514,09 567,33
1950 75/65/20 1470 1825 2159 2475 2929 3362
45/35/20 443 544 637 723 844 955
EURO 342,99 370,43 404,92 469,83 542,32 606,12
2100 75/65/20 1583 1966 2325 2665 3154 3620
45/35/20 477 586 686 778 909 1029
EURO 367,00 396,36 449,83 490,17 577,87 652,40
2250 75/65/20 1697 2106 2491 2855 3380 3879
45/35/20 511 628 735 834 973 1102
EURO 389,02 420,14 476,82 519,58 784,17 886,20
2400 75/65/20 1810 2246 2657 3046 3605 4138
45/35/20 545 670 784 889 1038 1176
EURO 412,36 445,34 505,43 550,76 828,83 937,01
2550 75/65/20 1823 2387 2823 3236 3830 4396
45/35/20 579 712 833 945 1103 1249
EURO 485,71 562,00 674,48 739,18 900,22 986,61
2700 75/65/20 2036 2527 2989 3426 4055 4655
45/35/20 613 753 882 1000 1168 1323
EURO 516,26 625,90 755,48 779,47 953,34 1041,03
3000 75/65/20 2262 2808 3321 3807 4506 5172
45/35/20 681 837 980 1112 1298 1470
EURO 560,61 680,55 793,51 851,47 1000,92 1135,59
volgens EN 442 | selon EN 442
Watt/m 90/70/20 ˚C 957 1191 1411 1621 1924 2214
n-waarde | valeur n 1,3096 1,3209 1,3322 1,3435 1,3584 1,3732
geen meerprijs voor linkse aansluiting | raccordement gauche : sur commande sans supplément de prix
  voorraad Radson rechts | stock Radson droite      levertijd : 30 werkdagen | délai : 30 jours ouvrables

23
paneelradiatoren
radiateurs panneaux Integra+ Parada  type 22

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : PAR22XXXYYYYZ


VB.|EX. : PAR226001200L
radiator|radiateur
150 8 150
type
60 hoogte|hauteur
108 lengte|longueur
Z = L : aansl. links | racc. gauche • R : aansl. rechts | racc. droite

lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 300 400 500 600 750 900
450 75/65/20 456 569 675 773 911 1037
45/35/20 137 170 200 228 264 296
EURO 150,96 163,04 168,92 186,13 211,63 233,01
600 75/65/20 608 759 899 1031 1214 1383
45/35/20 182 226 267 304 353 395
EURO 172,34 186,13 195,86 219,46 250,45 278,02
750 75/65/20 760 949 1124 1289 1518 1729
45/35/20 228 283 334 380 441 494
EURO 193,61 209,11 223,04 249,17 288,73 323,25
900 75/65/20 912 1139 1349 1546 1822 2075
45/35/20 273 339 400 456 529 592
EURO 215,13 232,34 250,63 281,35 327,58 367,60
1050 75/65/20 1064 1328 1574 1804 2125 2420
45/35/20 319 396 467 533 617 691
EURO 232,73 251,34 279,34 314,32 368,17 414,84
1200 75/65/20 1216 1518 1799 2062 2429 2766
45/35/20 364 453 534 609 705 790
EURO 260,31 281,14 306,97 346,42 407,11 459,62
1350 75/65/20 1368 1708 2024 2319 2732 3112
45/35/20 410 509 600 685 793 889
EURO 283,72 306,42 334,70 382,55 446,62 504,74
1500 75/65/20 1520 1898 2249 2577 3036 3458
45/35/20 455 566 667 761 881 987
EURO 304,92 329,32 362,36 412,85 486,04 550,15
1650 75/65/20 1671 2087 2473 2835 3340 3803
45/35/20 501 622 734 837 970 1086
EURO 328,16 354,41 391,66 445,34 527,02 597,54
1800 75/65/20 1823 2277 2698 3092 3643 4149
45/35/20 546 679 801 913 1058 1185
EURO 350,94 379,00 419,31 477,21 566,33 642,99
1950 75/65/20 1975 2467 2923 3350 3947 4495
45/35/20 592 735 867 989 1146 1284
EURO 372,86 402,69 447,04 521,15 605,92 688,72
2100 75/65/20 2127 2657 3148 3608 4250 4841
45/35/20 637 792 934 1065 1234 1382
EURO 399,36 431,30 479,14 546,46 650,96 741,14
2250 75/65/20 2279 2846 3373 3866 4554 5186
45/35/20 683 849 1001 1141 1322 1481
EURO 423,31 457,18 507,90 579,25 950,41 1083,04
2400 75/65/20 2431 3036 3598 4123 4858 5532
45/35/20 728 905 1067 1217 1410 1580
EURO 448,71 484,61 538,36 614,01 1013,78 1146,77
2550 75/65/20 2583 3226 3822 4381 5161 5878
45/35/20 774 962 1134 1293 1498 1678
EURO 475,64 513,69 570,67 650,84 1095,53 1259,86
2700 75/65/20 2735 3416 4047 4639 5465 6224
45/35/20 819 1018 1201 1369 1587 1777
EURO 606,90 735,09 863,80 982,45 1159,97 1334,32
3000 75/65/20 3039 3795 4497 5154 6072 6915
45/35/20 911 1131 1334 1522 1763 1975
EURO 659,72 801,63 896,15 1027,08 1232,31 1401,84
volgens EN 442 | selon EN 442
Watt/m 90/70/20 ˚C 1288 1609 1909 2190 2589 2958
n-waarde | valeur n 1,3154 1,3208 1,3261 1,3315 1,3497 1,3678
geen meerprijs voor linkse aansluiting | raccordement gauche : sur commande sans supplément de prix
  voorraad Radson rechts | stock Radson droite      levertijd : 30 werkdagen | délai : 30 jours ouvrables

24
paneelradiatoren
Integra Parada  type 33 +
radiateurs panneaux

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : PAR33XXXYYYYZ


150 8 150 VB.|EX. : PAR336001200L
radiator|radiateur
60 type
174 hoogte|hauteur
lengte|longueur
Z = L : aansl. links | racc. gauche • R : aansl. rechts | racc. droite

lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 300 400 500 600 750 900
450 75/65/20 638 810 970 1120 1329 1521
45/35/20 191 241 286 328 382 430
EURO 211,32 228,22 237,80 264,68 301,98 334,50
600 75/65/20 850 1079 1293 1493 1772 2027
45/35/20 255 321 381 437 510 574
EURO 245,11 264,72 280,98 316,58 363,36 404,62
750 75/65/20 1063 1349 1616 1867 2215 2534
45/35/20 319 401 477 546 637 717
EURO 278,86 301,17 324,54 365,63 424,00 476,24
900 75/65/20 1275 1619 1940 2240 2658 3041
45/35/20 382 482 572 655 765 860
EURO 313,22 338,28 368,68 416,66 485,32 544,49
1050 75/65/20 1488 1889 2263 2613 3101 3548
45/35/20 446 562 668 765 892 1004
EURO 349,80 377,78 413,46 469,56 549,77 619,12
1200 75/65/20 1700 2159 2586 2987 3544 4055
45/35/20 510 642 763 874 1020 1147
EURO 385,09 415,90 458,99 520,85 611,52 689,70
1350 75/65/20 1913 2429 2909 3360 3987 4562
45/35/20 574 722 858 983 1147 1291
EURO 422,27 456,05 503,34 577,00 673,99 760,38
1500 75/65/20 2126 2699 3233 3734 4430 5069
45/35/20 637 803 954 1092 1274 1434
EURO 456,17 492,66 547,48 634,81 736,53 831,92
1650 75/65/20 2338 2968 3556 4107 4872 5575
45/35/20 701 883 1049 1202 1402 1577
EURO 492,95 532,39 594,62 678,67 801,28 906,12
1800 75/65/20 2551 3238 3879 4480 5315 6082
45/35/20 765 963 1144 1311 1529 1721
EURO 529,24 571,57 638,77 729,84 863,82 977,37
1950 75/65/20 2763 3508 4202 4854 5758 6589
45/35/20 829 1043 1240 1420 1657 1864
EURO 564,07 609,19 682,96 793,75 926,11 1049,45
2100 75/65/20 2976 3778 4526 5227 6201 7096
45/35/20 892 1124 1335 1529 1784 2008
EURO 604,39 652,74 732,18 837,73 992,61 1128,27
2250 75/65/20 3188 4048 4849 5600 6644 7603
45/35/20 956 1204 1430 1639 1912 2151
EURO 640,65 691,91 776,10 887,99 1337,90 1538,12
2400 75/65/20 3401 4318 5172 5974 7087 8110
45/35/20 1020 1284 1526 1748 2039 2294
EURO 679,09 733,41 822,67 941,28 1416,95 1631,60
2550 75/65/20 3613 4587 5495 6347 7530 8616
45/35/20 1084 1364 1621 1857 2167 2438
EURO 719,83 777,43 872,03 997,76 1567,80 1723,12
2700 75/65/20 3826 4857 5819 6720 7973 9123
45/35/20 1147 1445 1716 1966 2294 2581
EURO 763,02 824,06 924,35 1057,62 1577,56 1819,92
3000 75/65/20 4251 5397 6465 7467 8859 10137
45/35/20 1275 1605 1907 2185 2549 2868
EURO 808,80 873,52 979,81 1121,08 1707,89 2014,59
volgens EN 442 | selon EN 442
Watt/m 90/70/20 ˚C 1801 2290 2748 3179 3784 4344
n-waarde | valeur n 1,3144 1,3234 1,3323 1,3413 1,3596 1,3779
geen meerprijs voor linkse aansluiting | raccordement gauche : sur commande sans supplément de prix
  voorraad Radson rechts | stock Radson droite      levertijd : 30 werkdagen | délai : 30 jours ouvrables

25
paneelradiatoren
radiateurs panneaux

Integra+ Ramo
Strakke plaatstalen paneelradiator die eveneens voor- Radiateur à panneaux aux lignes rigides également
zien is van een verborgen buissysteem en een geïnte- équipé d’une tuyauterie dissimulée et d’un corps de
greerd kraanlichaam. De Ramo heeft een geprofileerde vanne intégré. La version Ramo présente une face avant
voorzijde, rechte zijbekledingen en een sierlijk boven- profilée, des habillages latéraux droits et une grille su-
rooster. périeure élégante.

• Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : 1 • Accessoires livrés dans l’ emballage et compris dans le
aftapblindstop, 2 of 3 MCW-5 ophangconsoles (naarge- prix : 1 bouchon avec vidange, 2 ou 3 consoles MCW-5
lang de lengte van de radiator), pluggen en schroeven. (suivant la longueur du radiateur), chevilles et vis.
• De buis voor aanvoer van warm water is rechts ge- • Le tuyau d’ alimentation d’ eau chaude à droite (à
monteerd (links op aanvraag) en het Kv-instelbaar gauche sur demande) et le corps de vanne themostati-
thermostatisch kraanlichaam zit steeds gemonteerd sable et Kv réglable sont montés en usine ainsi que le
evenals een ontluchter, 2 blindstoppen en de aange- purgeur, 2 bouchons pleins et les pattes de fixation.
laste ophangstrippen. • Montage : 4 ou 6 pattes de fixation sont soudées au
• Montage : 4 of 6 aangelaste ophangstrippen zijn op de dos du radiateur pour 2 ou 3 MCW-5. Possibilité de
rugzijde van de radiator voorzien voor 2 of 3 MCW-5. montage sur le côté étroit ou large. Le type 33, en hau-
Mogelijkheid tot smalle of brede montage. Bij type 33, teur 300 mm, n’ a pas de pattes de fixations soudées.
hoogte 300 mm zijn er geen aangelaste ophangstrippen Le radiateur est monté avec des consoles MCA-Q.
en wordt de radiator gemonteerd met MCA-Q consoles. • Raccordements : 6 x Ø 1/2” (15/21).
• Aansluitingen : 6 x Ø 1/2” (15/21). • Pression de travail max. : 6 bar.
• Maximale werkdruk : 6 bar. • Teintes : teinte standard est le blanc, RAL 9016.
• Kleuren : standaardkleur is RAL 9016. Autres teintes disponibles : voir page 134.
Andere beschikbare kleuren : zie blz. 134. • Accessoires : voir page 126.
• Accessoires : zie blz. 126.

aansluitingen | raccordements
Aansluitingsmogelijkheden MET geïntegreerd kraanlichaam. | Possibilités de raccordement AVEC corps de vanne intégré.

rechts | droite

++ ++ ++

links | gauche

++ ++ ++

++ uitstekend | excellent
Een Ramo radiator kan aangesloten worden als een
Compact wanneer men het thermostatisch kraan-
lichaam verwijdert.

Un radiateur Ramo peut être raccordé comme un radia-


teur Compact en enlevant le corps de vanne thermos-
tatisable.

26
paneelradiatoren
Integra Ramo +
radiateurs panneaux

volume : liter per lopende meter | volume : litre par mètre courant
type 300 400 500 600 750 900 hoogte lengte
Type hauteur longueur
4x 6x
11 1,83 2,39 2,94 3,50 4,36 5,22
(B) (C)
21S 3,58 4,69 5,81 6,92 8,68 10,44
22 3,58 4,69 5,81 6,92 8,74 10,56 T11 all <1600 x 4 4
33 5,42 7,22 9,03 10,83 13,85 15,87 ≥1600 x 6 6
T21/22 300-600 <2000 x 4 4
≥2000 x 6 6
gewicht : kilogram per lopende meter | poids : kilogramme par mètre courant
T21/22 750-900 <1600 x 4 4
type 300 400 500 600 750 900 ≥1600 x 6 6
11 12,42 16,17 19,92 23,67 30,22 36,78 T33 300-450 <2000 x 4 4
21S 17,25 23,00 28,75 34,50 43,03 51,56 ≥2000 x 6 6
22 19,92 26,67 33,42 40,17 50,53 60,89 T33 500-900 <1600 x 4 4
33 28,25 37,78 47,31 56,83 71,88 86,93 ≥1600 x 6 6

afmetingen in mm
montage dimensions en mm

B = hoogte | hauteur MCW-5-console


C = lengte | longueur a console MCW-5
C b x1 x2
150 C-300 150 x1 x2
C1 C2
28
85
110
25

65 B4

B B3
B-195

B-170
B-56
B

B4

65
85

85

100-120
50 28
110 75

c B = 300 mm
B ≥ 400 mm type 11, 21S, 22

a MCA-Q-300
b

4x 6x

C C-300 C C1 C2
B
450 150 1600 650 650 50 28
600 300 1650 650 700
700 400 1800 750 750
750 450 1950 800 850
800 500 2000 850 850
900 600 2100 900 900
1000 700 2200 950 950 c B = 300 mm
type 33
1050 750 2250 950 1000
1100 800 2400 1100 1100
smalle montage type 11 type 21S type 22 type 33
1200 900 2550 1100 1150
montage étroit a : 95 mm a : 103 mm a : 140 mm a : 205 mm
1350 1050 2600 1150 1150 X1 = 24 mm
1500 1200 2700 1200 1200 b : 58,5 mm b : 65,5 mm b : 84 mm b : 84 mm
1600 1300 3000 1350 1350 c : 25 mm c : 31 mm c : 31 mm c : 31 mm
1650 1350 brede montage type 11 type 21S type 22 type 33
1800 1500 montage large a : 110 mm a : 119 mm a : 156 mm a : 221 mm
1950 1650 X2 = 39,5 mm
b : 74 mm b : 81 mm b : 100 mm b : 100 mm
2000 1700
c : 41 mm c : 47 mm c : 47 mm c : 47 mm

27
paneelradiatoren
radiateurs panneaux Integra+ Ramo  type 11

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : RA11XXXYYYYZ


VB.|EX. : RA116001200L
radiator|radiateur
type
150 150
13,5 hoogte|hauteur
35 lengte|longueur
67,5
Z = L : aansl. links | racc. gauche • R : aansl. rechts | racc. droite

lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 300 400 500 600 750 900
450 75/65/20 242 306 366 424 506 584
45/35/20 71 90 108 126 151 175
EURO 148,83 160,73 162,02 172,36 199,26 207,85
600 75/65/20 323 408 488 565 675 779
45/35/20 94 120 144 167 201 233
EURO 164,15 177,28 177,96 194,05 223,37 234,83
750 75/65/20 404 510 611 707 844 974
45/35/20 118 150 180 209 251 291
EURO 177,16 191,33 197,00 213,47 249,33 264,78
900 75/65/20 484 612 733 848 1013 1168
45/35/20 141 180 216 251 301 349
EURO 192,24 207,63 216,15 234,30 276,60 294,53
1050 75/65/20 565 714 855 989 1181 1363
45/35/20 165 209 252 293 352 408
EURO 208,36 225,04 236,39 252,40 302,58 324,45
1200 75/65/20 646 816 977 1130 1350 1558
45/35/20 188 239 288 335 402 466
EURO 222,59 240,40 256,01 276,94 329,38 354,10
1350 75/65/20 726 918 1099 1272 1519 1752
45/35/20 212 269 324 377 452 524
EURO 232,47 251,07 274,69 300,38 354,97 383,63
1500 75/65/20 807 1020 1221 1413 1688 1947
45/35/20 236 299 360 419 502 582
EURO 254,01 274,33 294,10 349,52 379,03 412,11
1650 75/65/20 888 1122 1343 1554 1856 2142
45/35/20 259 329 396 461 553 641
EURO 274,14 296,07 319,57 362,74 405,96 451,66
volgens EN 442 | selon EN 442

Watt/m 90/70/20 ˚C 687 868 1038 1200 1432 1650


n-waarde | valeur n 1,3436 1,3382 1,3329 1,3275 1,3224 1,3172
geen meerprijs voor linkse aansluiting | raccordement gauche : sur commande sans supplément de prix
  voorraad Radson rechts | stock Radson droite      levertijd : 30 werkdagen | délai : 30 jours ouvrables

28
paneelradiatoren
Integra Ramo  type 21S +
radiateurs panneaux

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : RA21XXXYYYYZ


VB.|EX. : RA216001200L
radiator|radiateur
150 150
type
8
hoogte|hauteur
42 lengte|longueur
71,5
Z = L : aansl. links | racc. gauche • R : aansl. rechts | racc. droite

lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 300 400 500 600 750 900
450 75/65/20 339 421 498 571 676 776
45/35/20 102 126 147 167 195 220
EURO 163,71 176,80 180,52 197,23 221,35 241,68
600 75/65/20 452 562 664 761 901 1034
45/35/20 136 167 196 222 260 294
EURO 184,48 199,24 206,67 228,28 258,04 284,24
750 75/65/20 566 702 830 952 1127 1293
45/35/20 170 209 245 278 324 367
EURO 205,06 221,48 232,53 257,31 294,81 327,07
900 75/65/20 679 842 996 1142 1352 1552
45/35/20 204 251 294 333 389 441
EURO 226,07 244,15 259,33 288,42 331,56 368,85
1050 75/65/20 792 983 1162 1332 1577 1810
45/35/20 238 293 343 389 454 514
EURO 248,71 268,61 287,28 320,20 370,36 414,13
1200 75/65/20 905 1123 1328 1523 1802 2069
45/35/20 273 335 392 445 519 588
EURO 270,32 291,95 314,24 352,14 407,79 456,29
1350 75/65/20 1018 1264 1494 1713 2028 2327
45/35/20 307 377 441 500 584 661
EURO 293,66 317,15 340,95 386,52 445,18 499,04
1500 75/65/20 1131 1404 1661 1904 2253 2586
45/35/20 341 419 490 556 649 735
EURO 314,23 339,37 367,66 415,27 491,88 541,88
1650 75/65/20 1244 1544 1827 2094 2478 2845
45/35/20 375 460 539 611 714 808
EURO 337,04 364,00 396,40 446,31 523,61 587,24
1800 75/65/20 1357 1685 1993 2284 2704 3103
45/35/20 409 502 588 667 779 882
EURO 359,51 388,27 423,18 477,01 571,22 630,37
1950 75/65/20 1470 1825 2159 2475 2929 3362
45/35/20 443 544 637 723 844 955
EURO 381,10 411,59 449,91 522,04 602,58 673,46
2100 75/65/20 1583 1966 2325 2665 3154 3620
45/35/20 477 586 686 778 909 1029
EURO 407,77 440,40 499,81 544,64 642,08 724,88
2250 75/65/20 1697 2106 2491 2855 3380 3879
45/35/20 511 628 735 834 973 1102
EURO 432,25 466,82 529,80 577,32 823,20 930,31
2400 75/65/20 1810 2246 2657 3046 3605 4138
45/35/20 545 670 784 889 1038 1176
EURO 458,18 494,83 561,59 611,96 870,09 983,66
2550 75/65/20 1923 2387 2823 3236 3830 4396
45/35/20 579 712 833 945 1103 1249
EURO 509,89 622,73 655,35 708,05 945,04 1035,73
2700 75/65/20 2036 2527 2989 3426 4055 4655
45/35/20 613 753 882 1000 1168 1323
EURO 541,96 657,06 714,10 793,08 1000,80 1092,86
3000 75/65/20 2262 2808 3321 3807 4506 5172
45/35/20 681 837 980 1112 1298 1470
EURO 588,52 714,42 769,13 833,01 1050,74 1192,12
volgens EN 442 | selon EN 442
Watt/m 90/70/20 ˚C 957 1191 1411 1621 1924 2214
n-waarde | valeur n 1,3096 1,3209 1,3322 1,3435 1,3584 1,3732
geen meerprijs voor linkse aansluiting | raccordement gauche : sur commande sans supplément de prix
  voorraad Radson rechts | stock Radson droite      levertijd : 30 werkdagen | délai : 30 jours ouvrables

29
paneelradiatoren
radiateurs panneaux Integra+ Ramo  type 22

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : RA22XXXYYYYZ


VB.|EX. : RA226001200L
radiator|radiateur
150 8 150
type
60 hoogte|hauteur
108 lengte|longueur
Z = L : aansl. links | racc. gauche • R : aansl. rechts | racc. droite

lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 300 400 500 600 750 900
450 75/65/20 456 569 675 773 911 1037
45/35/20 137 170 200 228 264 296
EURO 167,73 181,15 187,69 206,81 235,15 258,91
600 75/65/20 608 759 899 1031 1214 1383
45/35/20 182 226 267 304 353 395
EURO 191,49 206,81 217,63 243,85 278,27 308,91
750 75/65/20 760 949 1124 1289 1518 1729
45/35/20 228 283 334 380 441 494
EURO 215,13 232,33 247,83 276,85 320,81 359,17
900 75/65/20 912 1139 1349 1546 1822 2075
45/35/20 273 339 400 456 529 592
EURO 239,03 258,15 278,48 312,59 363,98 408,45
1050 75/65/20 1064 1328 1574 1804 2125 2420
45/35/20 319 396 467 533 617 691
EURO 258,58 279,27 310,39 349,24 409,08 460,93
1200 75/65/20 1216 1518 1799 2062 2429 2766
45/35/20 364 453 534 609 705 790
EURO 289,24 312,37 341,07 384,91 452,34 510,69
1350 75/65/20 1368 1708 2024 2319 2732 3112
45/35/20 410 509 600 685 793 889
EURO 315,25 340,47 371,89 425,06 496,24 560,83
1500 75/65/20 1520 1898 2249 2577 3036 3458
45/35/20 455 566 667 761 881 987
EURO 338,81 365,91 402,62 458,73 540,04 611,28
1650 75/65/20 1671 2087 2473 2835 3340 3803
45/35/20 501 622 734 837 970 1086
EURO 364,62 393,79 435,18 494,82 585,58 663,93
1800 75/65/20 1823 2277 2698 3092 3643 4149
45/35/20 546 679 801 913 1058 1185
EURO 389,92 421,11 465,92 530,24 629,25 714,43
1950 75/65/20 1975 2467 2923 3350 3947 4495
45/35/20 592 735 867 989 1146 1284
EURO 414,28 447,43 496,70 579,05 673,25 765,25
2100 75/65/20 2127 2657 3148 3608 4250 4841
45/35/20 637 792 934 1065 1234 1382
EURO 443,73 479,23 532,38 607,19 723,29 823,49
2250 75/65/20 2279 2846 3373 3866 4554 5186
45/35/20 683 849 1001 1141 1322 1481
EURO 470,35 507,97 564,32 643,62 997,72 1136,95
2400 75/65/20 2431 3036 3598 4123 4858 5532
45/35/20 728 905 1067 1217 1410 1580
EURO 498,57 538,46 598,19 682,24 1064,25 1203,86
2550 75/65/20 2583 3226 3822 4381 5161 5878
45/35/20 774 962 1134 1293 1498 1678
EURO 528,48 570,76 634,08 723,17 1150,06 1322,58
2700 75/65/20 2735 3416 4047 4639 5465 6224
45/35/20 819 1018 1201 1369 1587 1777
EURO 637,11 771,68 906,80 1031,36 1217,71 1400,74
3000 75/65/20 3039 3795 4497 5154 6072 6915
45/35/20 911 1131 1334 1522 1763 1975
EURO 692,56 841,53 940,76 1078,20 1293,66 1471,62
volgens EN 442 | selon EN 442
Watt/m 90/70/20 ˚C 1288 1609 1909 2190 2589 2958
n-waarde | valeur n 1,3154 1,3208 1,3261 1,3315 1,3497 1,3678
geen meerprijs voor linkse aansluiting | raccordement gauche : sur commande sans supplément de prix
  voorraad Radson rechts | stock Radson droite      levertijd : 30 werkdagen | délai : 30 jours ouvrables

30
paneelradiatoren
Integra Ramo  type 33 +
radiateurs panneaux

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : RA33XXXYYYYZ


150 150 VB.|EX. : RA336001200L
8
radiator|radiateur
60 type
174 hoogte|hauteur
lengte|longueur
Z = L : aansl. links | racc. gauche • R : aansl. rechts | racc. droite

lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 300 400 500 600 750 900
450 75/65/20 638 810 970 1120 1329 1521
45/35/20 191 241 286 328 382 430
EURO 234,80 253,58 264,22 294,10 335,54 371,66
600 75/65/20 850 1079 1293 1493 1772 2027
45/35/20 255 321 381 437 510 574
EURO 272,36 294,14 312,20 351,75 403,73 449,58
750 75/65/20 1063 1349 1616 1867 2215 2534
45/35/20 319 401 477 546 637 717
EURO 309,85 334,64 360,59 406,26 471,11 529,15
900 75/65/20 1275 1619 1940 2240 2658 3041
45/35/20 382 482 572 655 765 860
EURO 348,03 375,88 409,65 462,97 539,24 605,00
1050 75/65/20 1488 1889 2263 2613 3101 3548
45/35/20 446 562 668 765 892 1004
EURO 388,66 419,74 459,41 521,74 610,85 687,91
1200 75/65/20 1700 2159 2586 2987 3544 4055
45/35/20 510 642 763 874 1020 1147
EURO 427,88 462,11 510,00 578,72 679,47 766,34
1350 75/65/20 1913 2429 2909 3360 3987 4562
45/35/20 574 722 858 983 1147 1291
EURO 469,18 506,72 559,27 641,11 748,89 844,87
1500 75/65/20 2126 2699 3233 3734 4430 5069
45/35/20 637 803 954 1092 1274 1434
EURO 506,85 547,40 608,30 705,34 818,37 924,35
1650 75/65/20 2338 2968 3556 4107 4872 5575
45/35/20 701 883 1049 1202 1402 1577
EURO 547,73 591,55 660,68 754,07 890,31 1006,81
1800 75/65/20 2551 3238 3879 4480 5315 6082
45/35/20 765 963 1144 1311 1529 1721
EURO 588,04 635,07 709,75 810,94 959,81 1085,97
1950 75/65/20 2763 3508 4202 4854 5758 6589
45/35/20 829 1043 1240 1420 1657 1864
EURO 626,74 676,88 758,84 881,94 1029,02 1166,06
2100 75/65/20 2976 3778 4526 5227 6201 7096
45/35/20 892 1124 1335 1529 1784 2008
EURO 671,54 725,27 813,54 930,82 1102,89 1253,64
2250 75/65/20 3188 4048 4849 5600 6644 7603
45/35/20 956 1204 1430 1639 1912 2151
EURO 711,83 768,78 862,34 986,67 1404,49 1614,69
2400 75/65/20 3401 4318 5172 5974 7087 8110
45/35/20 1020 1284 1526 1748 2039 2294
EURO 754,54 814,91 914,09 1045,86 1487,49 1712,82
2550 75/65/20 3613 4587 5495 6347 7530 8616
45/35/20 1084 1364 1621 1857 2167 2438
EURO 799,82 863,80 968,94 1108,61 1645,84 1808,90
2700 75/65/20 3826 4857 5819 6820 7973 9123
45/35/20 1147 1445 1716 1966 2294 2581
EURO 847,81 915,63 1027,06 1175,14 1656,09 1910,51
3000 75/65/20 4251 5397 6465 7467 8859 10137
45/35/20 1275 1605 1907 2185 2549 2868
EURO 898,68 970,57 1088,70 1245,64 1792,90 2114,88
volgens EN 442 | selon EN 442
Watt/m 90/70/20 ˚C 1801 2290 2748 3179 3784 4344
n-waarde | valeur n 1,3144 1,3234 1,3323 1,3413 1,3596 1,3779
geen meerprijs voor linkse aansluiting | raccordement gauche : sur commande sans supplément de prix
  voorraad Radson rechts | stock Radson droite      levertijd : 30 werkdagen | délai : 30 jours ouvrables

31
paneelradiatoren
radiateurs panneaux

Planora

Deze radiator heeft een unieke, vlakke en watervoerende voorzijde. Ook Ce radiateur a une face avant unique qui est lisse et hydroconductrice. Le
hier zijn er een keurig afgewerkt bovenrooster en 2 zijbekledingen voor- tout est pourvu d’une grille supérieure et 2 parois latérales.
zien.

• Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : ophangingen, • Accessoires livrés dans l’emballage et compris dans le prix : fixations,
Kv-instelbaar thermostatisch kraanlichaam, 1 draaibare ontluchter, le corps de vanne thermostatisable réglable Kv, 3 bouchons pleins en
3 verchroomde blindstoppen, schroeven en pluggen. chrome, 1 bouchon purgeur orientable, vis et chevilles.
• Het buissysteem is geïntegreerd rechts (links op aanvraag en mits meer- • Robinetterie est intégrée à droite (gauche sur demande avec supplé-
prijs). ment).
• Montage : 4 of 6 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van • Montage : 4 ou 6 pattes de fixation sont soudées au dos du radiateur
de radiator voorzien voor een snelmontageset met 2 of 3 consoles en pour un kit de montage rapide avec 2 ou 3 consoles et distanceurs.
afstandhouders. • Raccordements : 6 x Ø 1/2” (15/21).
• Aansluitingen : 6 x Ø 1/2” (15/21). • Teintes : teinte standard est le blanc, RAL 9016 (laque structure légè-
• Kleuren : standaardkleur is RAL 9016 (structuurlak). Andere beschikbare rement granuleuse). Autres teintes disponibles au supplément de prix
kleuren tegen € 65,00 meerprijs : Metal Alu 0201, Metal Black 0104, € 65,00 : Metal Alu 0201, Metal Black 0104, Metal Grey 0102.
Metal Grey 0102. • Accessoires : voir page 126.
• Accessoires : zie blz 126.

32
paneelradiatoren
Planora radiateurs panneaux

volume : liter per lopende meter | volume : litre par mètre courant
type 300 400 500 600 900
11 1,10 1,50 1,80 2,10 2,70
21S 2,90 3,60 4,30 5,00 7,00
22 2,90 3,60 4,30 5,10 7,10
33 4,50 5,60 6,80 7,90 11,60

gewicht : kilogram per lopende meter | poids : kilogramme par mètre courant
type 300 400 500 600 900
11 11,80 15,70 19,60 23,60 35,70
21S 16,40 21,80 27,10 32,40 48,20
22 19,10 25,50 31,90 38,40 58,00
33 27,90 37,30 46,60 55,90 83,60

snelmontageset
montage kit de montage rapide

4 C 4
a
26
100
B-180

B
26

b 100-120
28
117/133 133
C/2

type 11 type 21s type 22 type 33


B = hoogte | hauteur a : 88 mm a : 95 mm a : 130 mm a : 180 mm
C = lengte | longueur b : 60 mm b : 65 mm b : 81 mm b : 81 mm

aansluitingen | raccordements rechts links


droite gauche
Aansluitmogelijkheden met geïntegreerd kraanlichaam.
++ ++ +
Possibilités de raccordement AVEC corps de vanne intégré.

Aansluitmogelijkheden zonder geïntegreerd kraanlichaam


+ +
Possibilités de raccordement SANS corps de vanne intégré.
50 30
+ +

rechts | droite links | gauche

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

++ ++ ++ ++ ++ ++

+- +-
+ + uitstekend | excellent + + uitstekend | excellent
+- +-
+ zeer goed | très bien + zeer goed | très bien
+ - minder goed | moins bien + - minder goed | moins bien

33
paneelradiatoren
radiateurs panneaux Planora  type 11

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : PLAN11XXXYYYYZ


VB.|EX. : PLAN116001200L
radiator|radiateur
type
117 117 hoogte|hauteur
4 4
lengte|longueur
58
Z = L : aansl. links | racc. gauche • R : aansl. rechts | racc. droite

lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 300 400 500 600 900
500 75/65/20 259 336 411 483 683
45/35/20 81 104 132 148 206
EURO 95,79 134,36 176,40 184,49 220,63
600 75/65/20 310 403 493 579 819
45/35/20 97 125 158 178 247
EURO 103,28 139,23 183,19 189,92 228,78
700 75/65/20 362 470 575 676 956
45/35/20 113 146 185 207 288
EURO 113,66 151,28 189,39 197,01 239,95
800 75/65/20 414 538 658 772 1092
45/35/20 129 167 211 237 329
EURO 117,35 158,01 200,00 208,32 257,05
900 75/65/20 465 605 740 869 1229
45/35/20 145 187 237 266 370
EURO 128,22 169,73 211,30 220,63 276,05
1000 75/65/20 517 672 822 965 1365
45/35/20 161 208 264 296 411
EURO 131,62 176,36 222,21 233,50 293,46
1200 75/65/20 620 806 986 1158 1638
45/35/20 193 250 316 355 494
EURO 146,60 195,85 246,05 258,73 323,97
1400 75/65/20 724 941 1151 1351 1911
45/35/20 226 292 369 414 576
EURO 161,42 214,65 268,50 283,74 377,97
1600 75/65/20 827 1075 1315 1544 2184
45/35/20 258 333 422 473 658
EURO 175,87 232,94 290,28 309,54 431,96
1800 75/65/20 931 1210 1480 1737 2457
45/35/20 290 375 474 533 741
EURO 192,28 253,25 313,82 333,16 485,96
volgens EN 442 | selon EN 442

Watt/m 90/70/20 ˚C 652 848 1039 1221 1733


n-waarde | valeur n 1,2725 1,2784 1,2842 1,2902 1,3087
meerprijs voor linkse aansluiting : € 60,00 | supplément de prix pour raccordement gauche : € 60,00
  voorraad Radson rechts | stock Radson droite

34
paneelradiatoren
Planora  type 21S radiateurs panneaux

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : PLAN21XXXYYYYZ


VB.|EX. : PLAN216001200L
radiator|radiateur
type
117 117 hoogte|hauteur
4 4
lengte|longueur
68
Z = L : aansl. links | racc. gauche • R : aansl. rechts | racc. droite

lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 300 400 500 600 900
500 75/65/20 357 454 545 633 877
45/35/20 110 138 165 191 263
EURO 95,64 134,47 219,86 227,50 292,71
600 75/65/20 428 544 654 760 1052
45/35/20 132 166 198 229 316
EURO 114,59 161,32 240,91 250,40 322,12
700 75/65/20 500 635 763 886 1228
45/35/20 153 194 231 267 368
EURO 133,73 188,16 262,41 272,83 351,90
800 75/65/20 571 726 872 1013 1403
45/35/20 175 221 264 306 421
EURO 152,95 215,00 270,75 279,59 380,18
900 75/65/20 643 816 981 1139 1579
45/35/20 197 249 297 344 474
EURO 168,61 234,03 291,08 300,18 409,73
1000 75/65/20 714 907 1090 1266 1754
45/35/20 219 277 330 382 526
EURO 173,50 246,56 310,33 321,39 455,15
1200 75/65/20 857 1088 1308 1519 2105
45/35/20 263 332 396 458 631
EURO 193,35 277,39 350,50 362,04 546,30
1400 75/65/20 1000 1270 1526 1772 2456
45/35/20 307 387 463 535 737
EURO 213,71 325,14 411,34 432,17 637,31
1600 75/65/20 1142 1451 1744 2026 2806
45/35/20 351 442 529 611 842
EURO 234,48 359,15 454,64 477,68 728,36
1800 75/65/20 1285 1633 1962 2279 3157
45/35/20 395 498 595 688 947
EURO 255,92 392,12 493,49 520,25 808,43
2000 75/65/20 1428 1814 2180 2532 3508
45/35/20 438 553 661 764 1052
EURO 276,44 425,99 536,05 565,31 898,32
2300 75/65/20 1642 2086 2507 2912 4034
45/35/20 504 636 760 879 1210
EURO 317,89 489,88 616,45 650,11 1033,00
2600 75/65/20 1856 2358 2834 3292 4560
45/35/20 570 719 859 993 1368
EURO 359,36 553,78 696,86 734,94 1167,72
3000 75/65/20 2142 2721 3270 3798 5262
45/35/20 658 830 991 1146 1579
EURO 414,65 638,99 804,08 847,97 1347,47
volgens EN 442 | selon EN 442

Watt/m 90/70/20 ˚C 903 1149 1382 1607 2229


n-waarde | valeur n 1,2886 1,2964 1,3028 1,3077 1,3139
meerprijs voor linkse aansluiting : € 60,00 | supplément de prix pour raccordement gauche : € 60,00
  voorraad Radson rechts | stock Radson droite

35
paneelradiatoren
radiateurs panneaux Planora  type 22

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : PLAN22XXXYYYYZ


VB.|EX. : PLAN226001200L
radiator|radiateur
133 133 type
4 4
hoogte|hauteur
100 lengte|longueur
Z = L : aansl. links | racc. gauche • R : aansl. rechts | racc. droite

lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 300 400 500 600 900
500 75/65/20 459 581 699 815 1160
45/35/20 140 176 211 245 344
EURO 162,56 206,72 231,44 244,42 303,37
600 75/65/20 550 697 838 978 1391
45/35/20 168 211 253 293 413
EURO 178,23 226,52 251,60 256,46 339,49
700 75/65/20 642 813 978 1141 1623
45/35/20 196 246 295 342 482
EURO 194,28 246,73 276,48 281,22 375,72
800 75/65/20 734 929 1118 1304 1855
45/35/20 224 281 337 391 551
EURO 200,24 254,59 284,39 304,49 427,10
900 75/65/20 825 1045 1257 1467 2087
45/35/20 252 317 379 440 619
EURO 215,67 273,70 306,35 328,58 465,71
1000 75/65/20 917 1161 1397 1630 2319
45/35/20 280 352 421 489 688
EURO 229,71 291,80 329,06 352,36 503,63
1200 75/65/20 1100 1393 1676 1956 2783
45/35/20 335 422 505 587 826
EURO 259,63 329,61 373,00 399,58 579,40
1400 75/65/20 1284 1625 1956 2282 3247
45/35/20 391 493 590 685 964
EURO 304,56 386,79 456,89 480,10 628,76
1600 75/65/20 1467 1858 2235 2608 3710
45/35/20 447 563 674 782 1101
EURO 336,44 427,49 507,09 532,59 718,58
1800 75/65/20 1651 2090 2515 2934 4174
45/35/20 503 633 758 880 1239
EURO 365,12 464,01 553,76 581,58 769,54
2000 75/65/20 1834 2322 2794 3260 4638
45/35/20 559 704 842 978 1377
EURO 396,79 504,05 604,01 633,77 898,24
2300 75/65/20 2109 2670 3213 3749 5334
45/35/20 643 809 969 1125 1583
EURO 456,25 579,62 694,61 728,82 1032,96
2600 75/65/20 2384 3019 3632 4238 6029
45/35/20 727 915 1095 1271 1789
EURO 515,75 655,25 785,20 872,51 1167,70
3000 75/65/20 2751 3483 4191 4890 6957
45/35/20 839 1055 1263 1467 2065
EURO 595,20 756,08 906,01 950,65 1224,87
volgens EN 442 | selon EN 442

Watt/m 90/70/20 ˚C 1162 1472 1773 2071 2953


n-waarde | valeur n 1,2966 1,3030 1,3088 1,3139 1,3257
meerprijs voor linkse aansluiting : € 60,00 | supplément de prix pour raccordement gauche : € 60,00
  voorraad Radson rechts | stock Radson droite

36
paneelradiatoren
Planora  type 33 radiateurs panneaux

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : PLAN33XXXYYYYZ


VB.|EX. : PLAN336001200L
133 133 radiator|radiateur
4 4
type
hoogte|hauteur
150 lengte|longueur
Z = L : aansl. links | racc. gauche • R : aansl. rechts | racc. droite

lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 300 400 500 600 900
500 75/65/20 664 841 1007 1166 1601
45/35/20 202 253 301 346 466
EURO 204,66 220,76 292,56 354,74 434,24
600 75/65/20 797 1009 1208 1399 1921
45/35/20 242 304 361 415 560
EURO 250,29 264,85 364,70 392,22 486,04
700 75/65/20 930 1177 1410 1632 2241
45/35/20 283 355 421 484 653
EURO 292,01 353,13 397,66 429,46 537,14
800 75/65/20 1062 1345 1611 1865 2562
45/35/20 323 406 482 553 746
EURO 292,21 377,87 403,00 431,44 588,49
900 75/65/20 1195 1513 1813 2098 2882
45/35/20 364 456 542 622 840
EURO 312,07 404,20 432,17 464,31 640,00
1000 75/65/20 1328 1681 2014 2331 3202
45/35/20 404 507 602 692 933
EURO 334,46 444,62 461,33 497,20 691,41
1200 75/65/20 1594 2017 2417 2797 3842
45/35/20 485 608 723 830 1119
EURO 375,88 455,21 520,73 563,09 793,64
1400 75/65/20 1859 2353 2820 3263 4483
45/35/20 566 710 843 968 1306
EURO 418,47 527,34 629,00 691,87 896,72
1600 75/65/20 2125 2690 3222 3730 5123
45/35/20 647 811 963 1107 1492
EURO 460,89 581,71 694,89 767,18 990,17
1800 75/65/20 2390 3026 3625 4196 5764
45/35/20 727 912 1084 1245 1679
EURO 506,28 636,44 757,26 838,92 1190,46
2000 75/65/20 2656 3362 4028 4662 6404
45/35/20 808 1014 1204 1383 1866
EURO 548,52 690,80 823,40 913,36 1281,03
2300 75/65/20 3054 3866 4632 5361 7365
45/35/20 929 1166 1385 1591 2145
EURO 630,80 794,40 946,97 1050,36 1521,12
2600 75/65/20 3453 4371 5236 6061 8325
45/35/20 1051 1318 1566 1798 2425
EURO 713,23 898,03 1070,42 1187,35 1719,54
3000 75/65/20 3984 5043 6042 6993 9606
45/35/20 1212 1521 1806 2075 2798
EURO 822,79 1036,19 1235,11 1370,01 1984,13
volgens EN 442 | selon EN 442

Watt/m 90/70/20 ˚C 1683 2134 2561 2968 4039


n-waarde | valeur n 1,2984 1,3084 1,3177 1,3260 1,3460
meerprijs voor linkse aansluiting : € 60,00 | supplément de prix pour raccordement gauche : € 60,00
  voorraad Radson rechts | stock Radson droite

37
paneelradiatoren
radiateurs panneaux

Compact
Een Compact radiator heeft een verzorgde afwerking : Le radiateur Compact a une finition soignée la grille su-
bovenbekleding en zijbekledingen zijn fabrieksmatig périeure et les parois latérales sont montées en usine.
gemonteerd. Het profiel is netjes afgerond en biedt de Le profil est bien arrondi et donne une excéllente pro-
nodige bescherming. tection.

• Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs • Accessoires livrés dans l’emballage et compris dans le
: ophangingen, 1 draaibare ontluchter, 1 blindstop, prix : fixations, 1 bouchon purgeur orientable, 1 bou-
schroeven en pluggen. chon plein, vis et chevilles.
• Montage : 4 of 6 aangelaste ophangstrippen zijn op • Montage : 4 ou 6 pattes de fixation sont soudées au
de rugzijde van de radiator voorzien voor 2 of 3 MCW- dos du radiateur pour 2 ou 3 MCW-5. Possibilité de
5. Mogelijkheid tot smalle of brede montage. Bij type montage sur le côté étroit ou large. Le type 33, en hau-
33, hoogte 300 mm zijn er geen aangelaste ophangs- teur 300 mm, n’ a pas de pattes de fixations soudées.
trippen en wordt de radiator gemonteerd met MCA-Q Le radiateur est monté avec des consoles MCA-Q.
consoles. • Raccordements : 4 x Ø 1/2” (15/21).
• Aansluitingen : 4 x Ø 1/2” (15/21). • Teintes : teinte standard est le blanc, RAL 9016.
• Kleuren : standaardkleur is RAL 9016. Autres teintes disponibles : voir page 134.
Andere beschikbare kleuren : zie blz. 134. • Accessoires : voir page 126.
• Accessoires : zie blz. 126.

aansluitingen | raccordements
Andere aansluitingen zijn niet mogelijk.
Autres raccordements ne sont pas possibles.

3 6

2 7

++ ++ +-

++ ++ +-

+ + uitstekend | excellent
+ zeer goed | très bien
+ - minder goed | moins bien

38
paneelradiatoren
Compact radiateurs panneaux

volume : liter per lopende meter | volume : litre par mètre courant
type 300 400 450 500 600 750 900 hoogte lengte
Type hauteur longueur
4x 6x
11 1,80 2,42 2,73 3,04 3,67 4,60 5,53
(B) (C)
21S 4,00 5,17 5,75 6,33 7,50 9,35 11,20
22 3,71 4,89 5,48 6,06 7,24 9,00 10,76 T11 all <1600 x 4 4
33 5,52 7,30 8,19 9,08 10,86 13,52 16,19 ≥1600 x 6 6
T21/22 300-600 <2000 x 4 4
≥2000 x 6 6
gewicht : kilogram per lopende meter | poids : kilogramme par mètre courant
T21/22 750-900 <1600 x 4 4
type 300 400 450 500 600 750 900 ≥1600 x 6 6
11 9,60 12,82 14,43 16,04 19,27 24,10 28,93 T33 300-450 <2000 x 4 4
21S 15,60 21,17 23,95 26,73 32,30 39,45 46,60 ≥2000 x 6 6
22 17,90 23,78 26,71 29,65 35,52 44,33 53,14 T33 500-900 <1600 x 4 4
33 26,67 35,84 40,43 45,02 54,19 67,95 81,71 ≥1600 x 6 6

afmetingen in mm
dimensions en mm
montage
MCW-5-console
B = hoogte | hauteur console MCW-5
C = lengte | longueur a
C b x1 x2
150 C-300 150 x1 x2
C1 C2
28
110

85
25

65 B4

B B3
B-195

B-170
B-56
B

B4

65
85

85

100-120
110 75
B = 300 mm
c B ≥ 400 mm type 11, 21S, 22

a MCA-Q-300
b

4x 6x

C C-300 C C1 C2
450 150 1600 650 650 B
600 300 1650 650 700
700 400 1800 750 750
750 450 1950 800 850
800 500 2000 850 850
900 600 2100 900 900
1000 700 2200 950 950 c B = 300 mm
1050 750 2250 950 1000 type 33
1100 800 2400 1100 1100
smalle montage type 11 type 21S type 22 type 33
1200 900 2550 1100 1150
montage étroit a : 92 mm a : 100 mm a : 137 mm a : 202 mm
1350 1050 2600 1150 1150 X1 = 24 mm
b : 58,5 mm b : 65,5 mm b : 84 mm b : 84 mm
1500 1200 2700 1200 1200
c : 25,5 mm c : 31 mm c : 31 mm c : 31 mm
1600 1300 3000 1350 1350
1650 1350 brede montage type 11 type 21S type 22 type 33
1800 1500 montage large a : 107 mm a : 116 mm a : 153 mm a : 218 mm
1950 1650 X2 = 39,5 mm
b : 74 mm b : 81 mm b : 100 mm b : 100 mm
2000 1700 c : 41 mm c : 47 mm c : 47 mm c : 47 mm

39
paneelradiatoren
radiateurs panneaux Compact  type 11

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : KMP11XXXYYYY


VB.|EX. : KMP116001200
radiator|radiateur
150 150 type
13,5
35 hoogte|hauteur
65
lengte|longueur

lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 300 400 450 500 600 750 900
450 75/65/20 248 318 351 384 446 534 616
45/35/20 72 93 103 112 131 158 183
EURO 59,19 67,54 67,95 68,37 75,23 93,14 98,85
600 75/65/20 331 424 468 512 595 712 821
45/35/20 96 124 137 150 175 211 245
EURO 67,70 78,51 78,74 78,99 89,67 109,18 116,76
750 75/65/20 413 530 585 640 744 890 1026
45/35/20 120 154 171 187 219 263 306
EURO 76,04 87,84 89,73 91,65 102,59 126,42 136,67
900 75/65/20 496 635 702 768 893 1068 1231
45/35/20 144 185 205 225 263 316 367
EURO 84,93 98,70 101,55 104,36 116,43 144,55 156,46
1050 75/65/20 579 741 819 896 1042 1246 1436
45/35/20 168 216 239 262 306 369 428
EURO 93,43 110,25 114,04 117,83 128,46 161,83 176,36
1200 75/65/20 661 847 936 1024 1190 1424 1642
45/35/20 192 247 274 300 350 422 489
EURO 102,46 120,47 125,68 130,86 144,77 179,63 196,07
1350 75/65/20 744 953 1053 1152 1339 1602 1847
45/35/20 216 278 308 337 394 474 550
EURO 111,14 127,57 135,44 143,26 160,34 196,64 215,70
1500 75/65/20 827 1059 1170 1280 1488 1781 2052
45/35/20 240 309 342 375 438 527 611
EURO 120,06 143,04 149,63 156,19 193,02 212,65 234,63
1650 75/65/20 909 1165 1287 1407 1637 1959 2257
45/35/20 264 340 376 412 481 580 672
EURO 131,97 157,50 165,33 173,12 201,81 230,56 260,93
1800 75/65/20 992 1271 1404 1535 1786 2137 2462
45/35/20 288 371 410 450 525 632 734
EURO 142,91 171,12 180,79 188,92 218,29 250,44 283,69
1950 75/65/20 1934
45/35/20 569
EURO 232,47
2100 75/65/20 2083
45/35/20 613
EURO 247,13
volgens EN 442 | selon EN 442

Watt/m 90/70/20 ˚C 705 902 996 1089 1266 1512 1741


n-waarde | valeur n 1,3498 1,3451 1,3427 1,3404 1,3357 1,3287 1,3217
  voorraad Radson | stock Radson

40
paneelradiatoren
Compact  type 21S radiateurs panneaux

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : KMP21XXXYYYY


VB.|EX. : KMP216001200
150 150
radiator|radiateur
8 type
42 hoogte|hauteur
69
lengte|longueur

lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 300 400 450 500 600 750 900
450 75/65/20 361 448 490 530 607 718 823
45/35/20 103 129 141 153 176 209 242
EURO 70,54 81,88 83,14 84,41 95,89 112,40 126,33
600 75/65/20 481 598 653 706 809 957 1097
45/35/20 138 172 188 204 234 279 322
EURO 82,53 97,27 99,81 102,35 117,17 137,56 155,54
750 75/65/20 602 747 816 883 1012 1196 1372
45/35/20 172 214 235 255 293 349 403
EURO 94,55 112,50 116,32 120,09 137,06 162,79 184,88
900 75/65/20 722 896 979 1059 1214 1436 1646
45/35/20 206 257 282 305 352 419 483
EURO 107,44 128,04 133,24 138,45 158,39 187,97 213,53
1050 75/65/20 842 1046 1142 1236 1416 1675 1920
45/35/20 241 300 329 356 410 488 564
EURO 121,02 144,80 151,21 157,62 180,19 214,58 244,57
1200 75/65/20 962 1195 1306 1412 1619 1914 2195
45/35/20 275 343 376 407 469 558 644
EURO 134,17 160,82 168,46 176,10 202,09 240,21 273,47
1350 75/65/20 1083 1345 1469 1589 1821 2153 2469
45/35/20 309 386 423 458 527 628 725
EURO 148,02 178,10 186,27 194,41 225,64 265,88 302,77
1500 75/65/20 1203 1494 1632 1766 2024 2393 2744
45/35/20 344 429 470 509 586 698 805
EURO 160,00 193,33 203,07 212,73 245,36 304,60 332,18
1650 75/65/20 1323 1643 1795 1942 2226 2632 3018
45/35/20 378 472 517 560 645 767 886
EURO 173,90 210,23 221,33 232,45 266,64 319,62 363,23
1800 75/65/20 1444 1793 1958 2119 2428 2871 3292
45/35/20 413 515 563 611 703 837 966
EURO 187,28 226,85 238,84 250,80 287,71 348,68 392,82
1950 75/65/20 1564 1942 2122 2295 2631 3110 3567
45/35/20 447 558 610 662 762 907 1047
EURO 200,08 242,85 256,00 269,11 318,56 373,78 422,36
2100 75/65/20 1684 2092 2285 2472 2833 3350 3841
45/35/20 481 600 657 713 821 977 1127
EURO 216,28 262,60 286,82 305,21 334,06 400,85 457,63
2250 75/65/20 1805 2241 2448 2648 3035 3589 4115
45/35/20 516 643 704 764 879 1046 1208
EURO 228,94 278,48 304,21 325,19 355,34 426,54 487,16
2400 75/65/20 1925 2390 2611 2825 3238 3828 4390
45/35/20 550 686 751 815 938 1116 1288
EURO 245,25 297,22 324,73 351,32 378,61 453,07 517,37
2550 75/65/20 2045 2540 2774 3001 3440 4067 4664
45/35/20 585 729 798 865 996 1186 1369
EURO 257,03 313,07 331,54 365,69 399,82 493,29 546,82
2700 75/65/20 2165 2689 2938 3178 3642 4307 4938
45/35/20 619 772 845 916 1055 1256 1449
EURO 273,20 332,52 363,31 415,01 423,77 527,90 579,14
3000 75/65/20 2406 2988 3264 3531 4047 4785 5487
45/35/20 688 858 939 1018 1172 1395 1610
EURO 299,41 364,99 398,69 439,13 466,53 566,34 635,33
volgens EN 442 | selon EN 442
Watt/m 90/70/20 ˚C 1029 1277 1394 1507 1726 2038 2334
n-waarde | valeur n 1,3668 1,3620 1,3596 1,3572 1,3523 1,3451 1,3379
  voorraad Radson | stock Radson

41
paneelradiatoren
radiateurs panneaux Compact  type 22

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : KMP22XXXYYYY


VB.|EX. : KMP226001200
150 8 150 radiator|radiateur
type
60
106 hoogte|hauteur
lengte|longueur

lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 300 400 450 500 600 750 900
450 75/65/20 474 601 661 718 824 968 1092
45/35/20 133 170 188 205 238 282 322
EURO 79,90 94,03 96,45 98,85 112,92 133,78 151,24
600 75/65/20 632 802 881 957 1099 1290 1456
45/35/20 178 227 251 274 317 376 430
EURO 94,39 112,92 116,90 120,86 140,20 165,53 188,08
750 75/65/20 790 1002 1101 1196 1374 1613 1820
45/35/20 222 284 313 342 396 470 537
EURO 109,02 131,70 137,41 143,11 164,49 196,84 225,06
900 75/65/20 948 1202 1321 1436 1649 1935 2184
45/35/20 267 341 376 410 475 564 645
EURO 124,39 150,71 158,19 165,69 190,77 228,62 261,37
1050 75/65/20 1106 1403 1541 1675 1924 2258 2548
45/35/20 311 398 439 479 554 658 752
EURO 140,66 166,25 177,71 189,16 217,79 261,81 300,01
1200 75/65/20 1264 1603 1762 1914 2198 2580 2912
45/35/20 355 455 501 547 633 752 860
EURO 156,46 190,63 201,20 211,78 244,05 293,68 336,64
1350 75/65/20 1422 1804 1982 2153 2473 2903 3276
45/35/20 400 511 564 615 713 846 967
EURO 173,01 211,31 222,87 234,43 273,59 325,99 373,55
1500 75/65/20 1580 2004 2202 2393 2748 3225 3641
45/35/20 444 568 627 684 792 940 1075
EURO 187,70 230,04 243,58 257,09 298,39 358,23 410,69
1650 75/65/20 1737 2204 2422 2632 3023 3548 4005
45/35/20 489 625 689 752 871 1035 1182
EURO 203,93 250,56 265,79 281,02 324,96 391,75 449,46
1800 75/65/20 1895 2405 2642 2871 3298 3870 4369
45/35/20 533 682 752 821 950 1129 1290
EURO 219,93 270,70 287,21 303,67 351,02 423,91 486,62
1950 75/65/20 2053 2605 2863 3110 3572 4193 4733
45/35/20 577 739 815 889 1029 1223 1397
EURO 235,11 290,04 308,23 326,34 386,97 456,32 524,03
2100 75/65/20 2211 2806 3083 3350 3847 4515 5097
45/35/20 622 795 878 957 1108 1317 1504
EURO 254,07 313,46 333,04 352,60 407,68 493,13 566,91
2250 75/65/20 2369 3006 3303 3589 4122 4838 5461
45/35/20 666 852 940 1026 1188 1411 1612
EURO 269,36 332,90 354,07 375,24 434,02 525,31 592,95
2400 75/65/20 2527 3206 3523 3828 4397 5160 5825
45/35/20 711 909 1003 1094 1267 1505 1719
EURO 287,37 355,11 381,96 408,81 462,43 542,70 612,64
2550 75/65/20 2685 3407 3743 4067 4672 5483 6189
45/35/20 755 966 1066 1162 1346 1599 1827
EURO 302,63 374,47 388,83 422,53 488,79 590,56 679,14
2700 75/65/20 2843 3607 3964 4307 4946 5805 6553
45/35/20 800 1023 1128 1231 1425 1693 1934
EURO 321,20 397,38 436,71 474,52 544,90 625,30 719,29
3000 75/65/20 3159 4008 4404 4785 5496 6450 7281
45/35/20 888 1136 1254 1368 1583 1881 2149
EURO 352,60 436,91 464,98 493,06 570,85 669,92 756,22
volgens EN 442 | selon EN 442
Watt/m 90/70/20 ˚C 1355 1717 1885 2046 2347 2747 3094
n-waarde | valeur n 1,3845 1,3757 1,3713 1,3669 1,3581 1,3449 1,3316
  voorraad Radson | stock Radson

42
paneelradiatoren
Compact  type 33 radiateurs panneaux

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : KMP33XXXYYYY


150 8 150
VB.|EX. : KMP336001200
60 radiator|radiateur
type
172
hoogte|hauteur
lengte|longueur

lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 300 400 450 500 600 750 900
450 75/65/20 672 863 952 1037 1195 1404 1580
45/35/20 190 247 274 300 350 417 478
EURO 112,75 134,51 138,18 141,81 162,29 190,70 215,48
600 75/65/20 896 1151 1270 1383 1594 1871 2107
45/35/20 254 329 365 400 466 556 637
EURO 133,85 162,33 168,54 174,72 201,81 237,45 268,87
750 75/65/20 1121 1439 1587 1729 1992 2339 2634
45/35/20 317 412 457 500 583 695 796
EURO 155,07 190,09 199,00 207,86 239,18 283,66 323,46
900 75/65/20 1345 1726 1904 2075 2390 2807 3161
45/35/20 381 494 548 600 699 835 955
EURO 177,44 218,36 229,93 241,49 278,06 330,37 375,43
1050 75/65/20 1569 2014 2222 2420 2789 3275 3688
45/35/20 444 577 639 700 816 974 1114
EURO 201,23 248,43 262,04 275,64 318,38 379,45 432,27
1200 75/65/20 1793 2302 2539 2766 3187 3743 4214
45/35/20 508 659 731 800 932 1113 1273
EURO 224,10 277,48 293,91 310,30 357,44 426,51 486,04
1350 75/65/20 2017 2589 2857 3112 3586 4211 4741
45/35/20 571 741 822 900 1049 1252 1433
EURO 248,40 308,07 326,06 344,09 400,19 474,10 539,88
1500 75/65/20 2241 2877 3174 3458 3984 4679 5268
45/35/20 635 824 914 1001 1165 1391 1592
EURO 269,63 335,95 356,86 377,72 444,24 521,71 594,36
1650 75/65/20 2465 3165 3491 3803 4382 5146 5795
45/35/20 698 906 1005 1101 1282 1530 1751
EURO 293,30 366,22 389,95 413,60 477,64 571,04 650,91
1800 75/65/20 2689 3452 3809 4149 4781 5614 6322
45/35/20 762 988 1096 1201 1399 1669 1910
EURO 316,77 396,08 421,68 447,24 516,62 618,67 705,17
1950 75/65/20 2913 3740 4126 4495 5179 6082 6848
45/35/20 825 1071 1188 1301 1515 1808 2069
EURO 338,87 424,73 452,84 480,90 565,30 666,15 760,09
2100 75/65/20 3137 4028 4444 4841 5578 6550 7375
45/35/20 889 1153 1279 1401 1632 1947 2229
EURO 365,02 457,89 488,15 518,41 598,81 716,77 820,14
2250 75/65/20 3362 4316 4761 5186 5976 7018 7902
45/35/20 952 1235 1370 1501 1748 2086 2388
EURO 387,27 486,54 536,72 552,02 638,07 755,50 874,49
2400 75/65/20 3586 4603 5078 5532 6374 7486 8429
45/35/20 1015 1318 1462 1601 1865 2226 2547
EURO 413,11 524,61 555,89 587,12 679,68 801,27 930,02
2550 75/65/20 3810 4891 5396 5878 6773 7953 8956
45/35/20 1079 1400 1553 1701 1981 2365 2706
EURO 435,32 562,67 591,75 620,78 718,95 886,23 984,39
2700 75/65/20 4034 5179 5713 6224 7171 8421 9482
45/35/20 1142 1482 1644 1801 2098 2504 2865
EURO 461,40 600,73 628,97 657,23 760,86 892,10 1041,90
3000 75/65/20 4482 5754 6348 6915 7968 9357 10536
45/35/20 1269 1647 1827 2001 2331 2782 3184
EURO 506,95 667,48 704,75 724,64 884,57 975,33 1150,51
volgens EN 442 | selon EN 442
Watt/m 90/70/20 ˚C 1920 2460 2711 2950 3392 3970 4456
n-waarde | valeur n 1,3768 1,3651 1,3592 1,3533 1,3415 1,3238 1,3061
  voorraad Radson | stock Radson

43
paneelradiatoren
radiateurs panneaux
aansluitingen | raccordements

Vertical Andere aansluitingen zijn niet mogelijk.


Autres raccordements ne sont pas possibles.

Een verticale radiator die weinig plaats inneemt aan de wand. Het voor- Un radiateur vertical qui prend peu de place au mur. La face avant est
paneel is geprofileerd. profilée.

• Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : • Accessoires livrés dans l’emballage et compris dans le prix : fixations,
ophangingen, 2 zijbekledingen (excl. type 10C), montageklemmen, 2 habillages latéraux (excl. type 10C), clips de blocage, 1 bouchon
1 draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen. purgeur orientable, 3 bouchons pleins, vis et chevilles.
• Montage : met consoles. • Montage : consoles.
• Aansluitingen : 6 x Ø 1/2” (15/21). (Opgelet : bij type 22 bevindt zich • Raccordements : 6 x Ø 1/2” (15/21). (Attention : pour le type 22, la
het aansluitventiel excentrisch in de radiator.) vanne de raccordement est placée de façon excentrique dans le
• Vertical radiatoren worden voor twee-pijp of één-pijp systeem radiateur.)
geleverd mits onderblok. • Les radiateurs Vertical sont livrés pour un système bitube ou mono-
• Radiator is omkeerbaar boven/onder. (Opgelet : bij bovenaansluiting tube avec bloc de raccordement.
dient men de radiator om te draaien en is minimum 3 m waterkolom • Le radiateur est réversible haut/bas. (Attention : en cas de raccorde-
opvoerhoogte nodig aan de aanvoer van de radiator en dit bij een ment dans le haut, le radiateur doit être tourné et une hauteur de
minimum debiet van 150 l/u.) refoulement d’eau de minimum 3 m est nécessaire pour l’alimentation
• Kleuren : standaardkleur is RAL 9016. du radiateur, ceci à un débit minimal de 150 l/h.)
Andere beschikbare kleuren : zie blz 135. • Teintes : teinte standard est le blanc, RAL 9016.
• Accessoires : zie blz 126. Autres teintes disponibles : voir page 135.
• Accessoires : voir page 126.

44
paneelradiatoren
Vertical radiateurs panneaux

plaatsing | montage C a a a

C2 C2

C2 C2
B
B3

T10 T20-21 T22


B = hoogte | hauteur
C = lengte | longueur
B2
B1
afmetingen in mm
c c c
dimensions en mm C1 C1 b b b

B 1500 1800 1950 2100 2300


B3 1150 1450 1600 1750 1950 type 10C type 20C + 21C type 22C
C 300 450 600 750
a : 80 mm a : 108 mm a : 133 mm
C1 75 100 175 250 B1 T10 = 170 T20-21-22 = 150
b : 43 mm b : 67 mm b : 67 mm
C2 25 95 170 245 B2 T10 = 270 T20-21-22 = 250 c : 27 mm
c : 65 mm c : 27 mm
volume : liter per lopende meter | volume : litre par mètre courant
type 1500 1800 1950 2100 2300
10C 9,83 10,13 11,07 12,00
aansluitingen | raccordements 20C 21,83 23,78 25,65
21C 21,47 24,13 25,47
Andere aansluitingen zijn niet mogelijk. 22C 21,60 23,13 24,67 26,67
Autres raccordements ne sont pas possibles.
gewicht : kilogram per lopende meter | poids : kilogramme par mètre courant
type 1500 1800 1950 2100 2300
10C 31,33 37,47 38,67 40,13
20C 71,33 77,07 81,73
++ ++ ++ ++ 21C 83,07 91,33 96,93
22C 93,87 102,33 110,80 118,27

onderconsole T10 onderconsole T20-21-22


console inférieure T10 console inférieure T20-21-22
+ + + +

+ + zeer goed | très bien + goed | bien

bevestiging bovenconsole T10 bevestiging bovenconsole T20-21-22


fixation console supérieure T10 fixation console supérieure T20-21-22
349
366

bovenconsole T10-20-21-22
console supérieure T10-20-21-22

72 34

45
paneelradiatoren
radiateurs panneaux Vertical  type 10C

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : VR10XXXXYYY


VB.|EX. : VR101800600
50 radiator|radiateur
28 type
hoogte|hauteur

50,4
lengte|longueur
394-544-694

lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 1500 1800 1950 2100
300 75/65/20
45/35/20
EURO
450 75/65/20 650 765 819 876
45/35/20 198 227 240 254
EURO 152,79 183,94 191,33 202,39
600 75/65/20 867 1020 1092 1168
45/35/20 264 303 320 338
EURO 172,84 205,89 215,04 226,02
750 75/65/20 1275 1365 1460
45/35/20 379 401 423
EURO 233,21 244,48 257,41
volgens EN 442 | selon EN 442
Watt/m 90/70/20 ˚C 1831 2164 2323 2490
n-waarde | valeur n 1,2976 1,3246 1,3381 1,3516
afgiftes gemeten bij onderaansluiting | émissions mesurées raccordements du bas
  voorraad Radson | stock Radson

Vertical  type 20C


BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : VR20XXXXYYY
VB.|EX. : VR201800600
50
radiator|radiateur
type
81

hoogte|hauteur
lengte|longueur
244-394-544-694

lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 1800 1950 2100
300 75/65/20 819 877 935
45/35/20 247 263 280
EURO 248,97 249,80 266,47
450 75/65/20 1229 1315 1403
45/35/20 370 395 419
EURO 316,90 321,22 342,72
600 75/65/20 1638 1753 1870
45/35/20 493 526 559
EURO 355,66 356,85 380,67
750 75/65/20 2048 2192 2338
45/35/20 617 658 699
EURO 389,10 416,46 444,21
volgens EN 442 | selon EN 442
Watt/m 90/70/20 ˚C 3466 3713 3963
n-waarde | valeur n 1,3094 1,3135 1,3176
afgiftes gemeten bij onderaansluiting | émissions mesurées raccordements du bas
  voorraad Radson | stock Radson

46
paneelradiatoren
Vertical  type 21C radiateurs panneaux

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : VR21XXXXYYY


VB.|EX. : VR211800600
50
radiator|radiateur
type

81
hoogte|hauteur
lengte|longueur
244-394-544-694

lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 1800 1950 2100
300 75/65/20 963 1020 1081
45/35/20 283 298 317
EURO 298,08 313,40 331,84
450 75/65/20 1445 1530 1621
45/35/20 424 447 476
EURO 367,54 384,28 406,52
600 75/65/20 1926 2040 2162
45/35/20 565 596 635
EURO 425,83 447,71 474,07
750 75/65/20 2408 2550 2702
45/35/20 706 745 794
EURO 488,22 515,35 546,21
volgens EN 442 | selon EN 442
Watt/m 90/70/20 ˚C 4097 4343 4598
n-waarde | valeur n 1,3384 1,3422 1,3371
afgiftes gemeten bij onderaansluiting | émissions mesurées raccordements du bas
  voorraad Radson | stock Radson

Vertical  type 22C


BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : VR22XXXXYYY
50 VB.|EX. : VR221800600
radiator|radiateur
type
106

hoogte|hauteur
lengte|longueur
244-394-544-694

lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 1800 1950 2100 2300
300 75/65/20 1132 1192 1252 1332
45/35/20 327 342 358 381
EURO 330,74 352,02 374,22 396,80
450 75/65/20 1698 1788 1877 1998
45/35/20 490 513 536 571
EURO 403,83 429,82 456,91 484,48
600 75/65/20 2264 2384 2503 2663
45/35/20 653 684 715 761
EURO 472,49 502,88 534,60 566,85
750 75/65/20 2830 2980 3129 3329
45/35/20 817 856 894 951
EURO 555,98 589,33 626,57 663,21
volgens EN 442 | selon EN 442
Watt/m 90/70/20 ˚C 4833 5093 5353 5696
n-waarde | valeur n 1,3566 1,3619 1,3672 1,3671
afgiftes gemeten bij onderaansluiting | émissions mesurées raccordements du bas
  voorraad Radson | stock Radson

47
plintradiatoren
radiateurs plinthe
kenmerken caractéristiques
Integra plint | plinthe
• De plintradiatoren zijn vervaardigd uit koudgewalst, • Les radiateurs sont fabriqués en tôle d’ acier de haute
hoogwaardig plaatstaal 1.25 mm dik volgens EN qualité, laminées à froid, de 1,25 mm d’ épaisseur
10130. Constructie : EN 442-1. selon la norme EN 10130. Construction : EN 442-1.
• De plintradiator is in de volgende 5 varianten • Ce radiateur plinthe est disponible dans les 5
beschikbaar : variantes suivantes :
- zonder voorpaneel (type Integra) - sans panneau frontal (type Integra)
- met vlak voorpaneel : enkelzijdig (type Parada) - avec panneau frontal plat : un seul côté
Integra+ Parada plint | plinthe - met vlak voorpaneel : dubbelzijdig (type Parada D) (type Parada)
- met geprofileerd voorpaneel : enkelzijdig - avec panneau frontal plat : double (type Parada D)
(type Ramo) - avec panneau frontal profilé : un seul côté (type Ramo)
- met geprofileerd voorpaneel : dubbelzijdig - avec panneau frontal profilé : double
(type Ramo D) (type Ramo D)
Alle modellen zijn beschikbaar in type 22, 33 et 44. Tous les modèles sont disponibles en type 22, 33 et 44.
• Alle Integra plintradiatoren hebben een verticale • Tous les modèles Integra plinthe ont un profilage
profilering van 33 mm. vertical de 33 mm.
Integra+ Ramo plint | plinthe De Parada plintradiatoren hebben een vlakke Les radiateurs Parada plinthe ont une face avant
voorzijde en de Ramo plintmodellen hebben een plane et les modèles Ramo plinthe ont une face
horizontaal gelijnd, geprofileerde voorzijde. avant profilée avec des lignes horizontales.
De versies met een dubbelzijdig voorpaneel Les types avec une face plane ou profilée sur leurs
noemen we D-versies. deux faces sont les versions D.
• Proefdruk : 13 bar. Werkdruk : 10 bar. • Pression d’essai : 13 bar. Pression de travail : 10 bar.
• Bedrijfstemperatuur : max 120°C. • Température de travail : max 120°C.
• Op de achterzijde van de radiator bevinden zich • Il n’ y a pas de pattes de fixation soudées au dos du
geen aangelaste ophangstrippen. radiateur.
• Voor alle types zijn wandconsoles beschikbaar (2, 3 • Pour tous les types, des consoles murales sont
of 4 consoles naargelang de lengte van de radiator). disponibles (2,3 ou 4 consoles murales selon la
• Standconsoles zijn eveneens verkrijgbaar. Inbouw longueur du radiateur).
standconsoles zijn geplaatst in de dekvloer; de • Les pieds-support sont également disponibles. Les
opbouw standconsoles dienen bevestigd te pieds-support insérés sont mis dans le chape, les
worden op de dekvloer. pieds-support composés sont sur le chape.
codering aansluitingen
codification raccordements • Opgelet : zowel de wand- als de standconsoles • Attention : les consoles murales et les pieds-
dienen apart besteld te worden. support sont à commander séparément.
200

kleuren teintes
50 30

Standaardkleur is RAL 9016. Teinte standard est RAL 9016.


Andere beschikbare kleuren : zie blz 135 Voeg Autres teintes disponibles : voir page 135. Ajoutez au
50 30
aan de bestelcode /.... toe en vul de RAL-kleur in. code de commande /… et remplissez le teinte RAL. Ex.
Vb. FCV222000600L/3003 voor een FCV222000600L/3003 pour un radia-
radiator in RAL 3003. teur gauche en RAL 3003.

48
plintradiatoren
radiateurs plinthe

Integra plinthe

Parada plinthe

Ramo plinthe
Integra plint

Parada plint

Ramo plint
geprofileerde voorzijde (profilering 33 mm) | face avant profilée (profil 33 mm) x - -
vlakke voorzijde | face avant plane - x x
zijbekledingen | parois latérales x x x
bovenbekleding | grille supérieure x x x
aangelaste ophangstrippen | pattes de fixation - - -
aantal aansluitingen | nombre de raccordements 6 6 6
geïntegreerde aanvoerbuis | conduite de départ intégrée x x x
thermostatisch kraanlichaam inclusief | corps de vanne thermostatique inclus x x x
ophangsysteem inclusief | jeu de fixation inclus - - -
verpakking is montage klaar | emballage de montage x x x

standconsole | pieds-support
opbouw | sur chape inbouw | dans le chape

afgiftes émissions calorifiques


Warmte-afgiftes werden gemeten volgens de norm Les émissions calorifiques sont mesurées selon la
EN 442, bij een watertemperatuur van 75/65°C en norme EN 442, avec une température d’ eau de 75/65
een kamertemperatuur van 20°C. °C et une température ambiante de 20 °C.

verpakking emballage
De radiatoren zijn aan 2 zijden beschermd met Les radiateurs sont protégés sur leurs 2 côtés avec
karton, inclusief hoekbeschermers. du carton, ainsi que des coins de renforcement. Cet
Dit geheel is verpakt in krimpfolie. ensemble est emballé dans du film rétractable.

wandconsole | console murale


type 22 type 33 type 44

type 22 type 33 type 44


wand voet wand voet wand voet
mur pied mur pied mur pied
Integra x x x x x x
Parada plint | plinthe x x x x x x
Parada plint D | plinthe D x x x
Ramo plint | plinthe x x x x x x
Ramo plint D | plinthe D x x x

9010196200 wandconsole plint | console murale - H 200 mm - type 22 per stuk | par pièce
9010196204 wandconsole plint | console murale - H 200 mm - type 33 per stuk | par pièce
9010196205 wandconsole plint | console murale - H 200 mm - type 44 per stuk | par pièce
9010196202 standconsole plint | pieds-support - H 200 mm - opbouw types | sur chape types 22, 33 en 44 per stuk | par pièce
9010196203 standconsole plint | pieds-support - H 200 mm - inbouw types | dans le chape types 22, 33 en 44 per stuk | par pièce
Standconsoles zijn uitgevoerd in RAL 9016. Ook in kleur verkrijgbaar : 25% meerprijs.
Les pieds-support sont faits en RAL 9016. Aussi disponible en couleur : supplément de prix + 25 %.

49
plintradiatoren
radiateurs plinthe

Integra plint(he) - D

Als antwoord op de groeiende vraag naar nog lagere radiatoren heeft Pour répondre à la demande croissante de radiateurs encore plus bas,
Radson nu ook de plintradiator Integra in de hoogte 200 mm ontwikkeld. Radson a également développé le radiateur plinthe Integra d’ une hau-
Alle Integra plint-modellen zijn voorzien van een mooi afgewerkt afdek- teur de 200 mm. Tous les modèles Integra plinthes sont pourvus d’ une
rooster, elegante zijbekledingen en een geïntegreerd kraanlichaam. De buis grille supérieure magnifique, des habillages latéraux élégantes et un
voor aanvoer van het warm water is verborgen achter het voorste paneel. corps de vanne intégré. Le tuyau d’ alimentation d’ eau chaude est dissi-
mulé derrière la face avant.
• Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : 1 kraanlichaam,
3 blindstoppen, 1 ontluchter en 1 kunststof kapje. • Accessoires également livrés et inclus dans le prix : 1 corps de vanne,
• Op de achterzijde van de radiator bevinden zich geen aangelaste op- 3 bouchons pleins, 1 purgeur et 1 coiffe en matière plastique.
hangstrippen. • Il n’ y a pas de pattes de fixation soudées au dos du radiateur.
• Voor alle types zijn wandconsoles beschikbaar (2, 3 of 4 consoles naar- • Pour tous les types, des consoles murales sont disponibles (2,3 ou
gelang de lengte van de radiator). 4 consoles murales selon la longueur du radiateur).
• Standconsoles zijn eveneens verkrijgbaar. Inbouw standconsoles zijn • Les pieds-support sont également disponibles. Les pieds-support insérés
geplaatst in de dekvloer; de opbouw standconsoles dienen bevestigd sont mis dans le chape, les pieds-support composés sont sur le chape.
te worden op de dekvloer. • Attention : les consoles murales et les pieds-support sont à commander
• Opgelet : zowel de wand- als de standconsoles dienen apart besteld te wor- séparément.
den. • Raccordements : 6 raccordements dont 4 x G ½” latéraux et 2 x G ½” en
• Aansluitingen : 6 aansluitingen waarvan 4 x G ½” zijdelings en 2 x G ½” bas - 50 mm
onderaan - 50 mm.

50
plintradiatoren
Integra plint(he) - D radiateurs plinthe

BESTELCODE : CV22XXXYYYY
CODE DE COMMANDE inhoud | volume : l/m gewicht | poids : kg/m
VB.|EX. : CV222000600 hoogte
hoogte
Integra Integra
radiator|radiateur hauteur hauteur
type type 22 2,50 type 22 13,60
hoogte|hauteur type 33 20,30
type 33 3,80
lengte|longueur
type 44 5,00 type 44 27,00

lengte type 22 33 44
longueur hoogte 200 200 200 Aangezien het aansluitventiel
hauteur 102 mm type 22 zich bij type 33 excentrisch in
600 75/65/20 467 651 836 de radiator bevindt, wijzigt de
45/35/20 140 194 243 maat b naar 126 mm bij linkse
EURO 105,60 142,03 274,43 aansluiting.
700 75/65/20 545 760 975 152 mm type 33
45/35/20 164 226 284 Car, pour le type 33, la vanne
de raccordement est placée
EURO 112,26 151,85 291,25
de façon excentrique dans le
800 75/65/20 622 868 1114 radiateur, la mesure b change en
45/35/20 187 258 324 126 mm pour une raccordement
202 mm type 44
EURO 117,50 160,63 301,44 gauche.
900 75/65/20 700 977 1254
45/35/20 210 291 365
EURO 123,19 169,78 311,36
1000 75/65/20 778 1085 1393 type 22 type 33 type 44
45/35/20 234 323 406
EURO 129,85 179,08 322,22 a a a
1100 75/65/20 856 1194 1532 b b b
45/35/20 257 355 446
EURO 138,23 193,33 344,99
1200 75/65/20 934 1302 1672
45/35/20 280 388 487
EURO 148,14 203,57 354,05
1400 75/65/20 1089 1519 1950
45/35/20 327 452 568
EURO 162,91 224,00 422,11
1600 75/65/20 1245 1736 2229 c 100-120 100-120 100-120
45/35/20 374 517 649 c c
EURO 178,13 248,69 446,62
1800 75/65/20 1400 1953 2507
45/35/20 421 582 730 type 22 type 33 type 44
EURO 195,77 273,90 493,28 a : 127 mm a : 177 mm a : 227 mm
2000 75/65/20 1556 2170 2786
b : 76 mm b : 76 mm b : 126 mm
45/35/20 467 646 811
c : 25 mm c : 25 mm c : 25 mm
EURO 212,48 297,44 497,43
2300 75/65/20 1789 2496 3204
45/35/20 537 743 933 type 22, 33, 44
EURO 248,57 349,44 597,56
2600 75/65/20 2023 2821 3622
Gebruik wand- en standconsoles :
45/35/20 607 840 1054
Usage consoles murales ou pieds-support :
EURO 277,12 386,25 636,39
3000 2334 3255 4179 < 1600 mm : 2 stuks | pièces
75/65/20
45/35/20 701 969 1217 1600 - 2400 mm : 3 stuks | pièces
EURO 311,27 442,25 694,22 > 2400 mm : 4 stuks | pièces

volgens EN 442 | selon EN 442 Opgelet : zowel de wand- als de standconsoles dienen
W/m - 75/65/20°C 778 1085 1393 apart besteld te worden.
W/m - 90/70/20°C 988 1381 1781 Attention : les consoles murales et les pieds-support 100-120

n-waarde | valeur n 1,3129 1,3220 1,3468 sont à commander séparément.


  voorraad Radson | stock Radson
9010196200 wandconsole plint | console murale - H 200 mm - type 22 per stuk | par pièce € 2,34
9010196204 wandconsole plint | console murale - H 200 mm - type 33 per stuk | par pièce € 5,28
9010196205 wandconsole plint | console murale - H 200 mm - type 44 per stuk | par pièce € 6,00
9010196202 standconsole plint | pieds-support - H 200 mm - opbouw types | sur chape types 22, 33 en 44 per stuk | par pièce € 24,27
9010196203 standconsole plint | pieds-support - H 200 mm - inbouw types | dans le chape types 22, 33 en 44 per stuk | par pièce € 27,33
Standconsoles zijn uitgevoerd in RAL 9016. Ook in kleur verkrijgbaar. | Les pieds-support sont faits en RAL 9016. Aussi disponible en couleur.

51
plintradiatoren
radiateurs plinthe

Parada plint(he) - D
Parada plint(he)
104 mm type 22

154 mm type 33

204 mm type 44

Aangezien het aansluitventiel zich bij type 33 excentrisch


in de radiator bevindt, wijzigt de maat b naar 126 mm bij
linkse aansluiting.
Car, pour le type 33, la vanne de raccordement est placée de
façon excentrique dans le radiateur, la mesure b change en
126 mm pour une raccordement gauche.

Parada plint(he) - D
106 mm type 22

156 mm type 33

206 mm type 44

D = dubbelzijdige voorplaat
D = même face avant sur les deux côtés

Als antwoord op de groeiende vraag naar nog lagere radiatoren heeft Pour répondre à la demande croissante de radiateurs encore plus bas,
Radson nu ook de plintradiator Parada in de hoogte 200 mm ontwikkeld. Radson a également développé le radiateur plinthe Parada d’ une hauteur
Alle Parada plint-modellen zijn voorzien van een mooi afgewerkt de 200 mm. Tous les modèles Parada plinthes sont pourvus d’ une grille
afdekrooster, elegante zijbekledingen en een geïntegreerd kraanlichaam. supérieure magnifique, des habillages latéraux élégantes et un corps de
De buis voor aanvoer van het warm water is verborgen achter het voorste vanne intégré. Le tuyau d’ alimentation d’ eau chaude est dissimulé der-
paneel. rière la face avant.

• Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : 1 kraanlichaam, • Accessoires également livrés et inclus dans le prix : 1 corps de vanne, 3
3 blindstoppen, 1 ontluchter en 1 kunststof kapje. bouchons pleins, 1 purgeur et 1 coiffe en matière plastique.
• Op de achterzijde van de radiator bevinden zich geen aangelaste • Il n’ y a pas de pattes de fixation soudées au dos du radiateur.
ophangstrippen. • Pour tous les types, des consoles murales sont disponibles (2,3 ou 4
• Voor alle types zijn wandconsoles beschikbaar (2, 3 of 4 consoles naar- consoles murales selon la longueur du radiateur).
gelang de lengte van de radiator). • Les pieds-support sont également disponibles. Les pieds-support insérés
• Standconsoles zijn eveneens verkrijgbaar. Inbouw standconsoles zijn sont mis dans le chape, les pieds-support composés sont sur le chape.
geplaatst in de dekvloer; de opbouw standconsoles dienen bevestigd • Attention : les consoles murales et les pieds-support sont à commander
te worden op de dekvloer. séparément.
• Opgelet : zowel de wand- als de standconsoles dienen apart besteld te • Raccordements : 6 raccordements dont 4 x G ½” latéraux et 2 x G ½” en
worden. bas - 50 mm
• Aansluitingen : 6 aansluitingen waarvan 4x G ½» zijdelings en 2 x G ½»
onderaan - 50 mm.

52
plintradiatoren
Parada plint(he) - D radiateurs plinthe

inhoud | volume : l/m type 22, 33, 44


BESTELCODE : FCV22XXXYYYYZ hoogte
Parada Parada D
CODE DE COMMANDE hauteur
VB.|EX. : FCV222000600L type 22 2,50 2,50
radiator|radiateur type 33 3,80 3,80
type type 44 5,00 5,00
hoogte|hauteur
lengte|longueur BESTELCODE/code de commande gewicht | poids: kg/m
Z = L : aansl. links | racc. gauche • R : aansl. rechts | racc. droite FFCV22XXXYYYYZ hoogte
Parada Parada D
hauteur
100-120
type 22 15,50 17,60
Parada plint | plinthe Parada plint D | plinthe D
type 22 33 44 22 33 44 type 33 22,20 24,30
lengte type 44 28,80 30,90
longueur hoogte 200 200 200 200 200 200
hauteur
600 75/65/20 467 659 829 448 644 805
45/35/20 141 193 237 130 189 232 type 22 type 33
EURO 142,89 180,32 297,91 164,24 201,67 319,26
700 75/65/20 545 769 967 523 752 939 a a
45/35/20 165 225 277 152 221 271 b b
EURO 151,93 191,52 315,34 174,04 213,63 337,45
800 75/65/20 622 878 1105 598 859 1073
45/35/20 189 257 316 174 253 310
EURO 158,29 201,42 326,16 181,03 224,16 348,90
900 75/65/20 700 988 1243 672 967 1207
45/35/20 212 290 356 195 284 348
EURO 165,13 211,73 338,65 188,50 235,10 362,02
1000 75/65/20 778 1098 1381 747 1074 1341
45/35/20 236 322 396 217 316 387 c 100-120 100-120

EURO 173,16 222,39 346,47 197,30 246,53 370,61 c


1100 75/65/20 856 1208 1519 822 1181 1475
45/35/20 259 354 435 239 347 426
EURO 184,79 237,04 370,77 209,15 261,40 395,13 type 22 type 44
1200 75/65/20 934 1318 1657 896 1289 1609 a : 129 mm
45/35/20 283 386 475 261 379 464 a
b : 76 mm
EURO 192,89 248,32 380,41 217,84 273,27 405,36 b
c : 25 mm
1400 75/65/20 1089 1537 1933 1046 1504 1877
45/35/20 330 451 554 304 442 542 type 33
EURO 213,85 274,95 451,50 242,24 303,34 479,89
a : 179 mm
1600 75/65/20 1245 1757 2210 1195 1718 2146
b : 76 mm
45/35/20 377 515 633 347 505 619
EURO 235,21 305,76 480,39 267,02 337,57 512,20 c : 25 mm
1800 75/65/20 1400 1976 2486 1345 1933 2414 type 44
45/35/20 424 579 712 391 568 696
a : 229 mm
EURO 252,88 331,01 525,58 284,71 362,84 557,41 100-120
b : 126 mm
2000 75/65/20 1556 2196 2762 1494 2148 2682 c
45/35/20 472 644 791 434 631 774 c : 25 mm
EURO 274,87 360,05 534,05 309,65 394,83 568,83
2300 75/65/20 1789 2525 3176 1718 2470 3084 Gebruik wand- en standconsoles :
45/35/20 542 740 910 499 726 890 Usage consoles murales ou pieds-support :
EURO 317,68 418,55 636,63 356,20 457,07 675,15
< 1600 mm : 2 stuks | pièces
2600 75/65/20 2023 2855 3591 1942 2792 3487
1600 - 2400 mm : 3 stuks | pièces
45/35/20 613 837 1029 565 821 1006
EURO 342,82 451,73 674,23 379,44 488,35 710,85 > 2400 mm : 4 stuks | pièces
3000 75/65/20 2334 3294 4143 2241 3222 4023 Opgelet : zowel de wand- als de standconsoles dienen apart besteld
45/35/20 707 966 1187 651 947 1161 te worden.
EURO 381,78 508,87 729,67 419,97 547,06 767,86 Attention : les consoles murales et les pieds-support sont à comman-
volgens EN 442 | selon EN 442 der séparément.
W/m - 75/65/20°C 778 1098 1381 747 1074 1341
W/m - 90/70/20°C 987 1402 1771 955 1370 1717 Parada plint is rechts en links verkrijgbaar.
n-waarde | valeur n 1,3030 1,3393 1,3644 1,3483 1,3361 1,3565 Parada plinthe est disponible en version gauche et droite.

9010196200 wandconsole plint | console murale - H 200 mm - type 22 per stuk | par pièce € 2,34
9010196204 wandconsole plint | console murale - H 200 mm - type 33 per stuk | par pièce € 5,28
9010196205 wandconsole plint | console murale - H 200 mm - type 44 per stuk | par pièce € 6,00
9010196202 standconsole plint | pieds-support - H 200 mm - opbouw types | sur chape types 22, 33 en 44 per stuk | par pièce € 24,27
9010196203 standconsole plint | pieds-support - H 200 mm - inbouw types | dans le chape types 22, 33 en 44 per stuk | par pièce € 27,33
Standconsoles zijn uitgevoerd in RAL 9016. Ook in kleur verkrijgbaar. | Les pieds-support sont faits en RAL 9016. Aussi disponible en couleur.

53
plintradiatoren
radiateurs plinthe

Ramo plint(he) - D
Ramo plint | plinthe
104 mm type 22

154 mm type 33

204 mm type 44

Aangezien het aansluitventiel zich bij type 33 excentrisch


in de radiator bevindt, wijzigt de maat b naar 126 mm bij
linkse aansluiting.
Car, pour le type 33, la vanne de raccordement est placée de
façon excentrique dans le radiateur, la mesure b change en
126 mm pour une raccordement gauche.

Ramo plint D | plinthe D


106 mm type 22

156 mm type 33

206 mm type 44

D = dubbelzijdige voorplaat
D = même face avant sur les deux côtés

Als antwoord op de groeiende vraag naar nog lagere radiatoren heeft Pour répondre à la demande croissante de radiateurs encore plus bas,
Radson nu ook de plintradiator Ramo in de hoogte 200 mm ontwikkeld. Radson a également développé le radiateur plinthe Ramo d’ une hauteur
Alle Ramo plint-modellen zijn voorzien van een mooi afgewerkt afdek- de 200 mm. Tous les modèles Ramo plinthes sont pourvus d’ une grille
rooster, elegante zijbekledingen en een geïntegreerd kraanlichaam. De supérieure magnifique, des habillages latéraux élégantes et un corps de
buis voor aanvoer van het warm water is verborgen achter het voorste vanne intégré. Le tuyau d’ alimentation d’ eau chaude est dissimulé der-
paneel. rière la face avant.

• Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : 1 kraanlichaam, • Accessoires également livrés et inclus dans le prix : 1 corps de vanne, 3
3 blindstoppen, 1 ontluchter en 1 kunststof kapje. bouchons pleins, 1 purgeur et 1 coiffe en matière plastique.
• Op de achterzijde van de radiator bevinden zich geen aangelaste op- • Il n’ y a pas de pattes de fixation soudées au dos du radiateur.
hangstrippen. • Pour tous les types, des consoles murales sont disponibles (2,3 ou 4
• Voor alle types zijn wandconsoles beschikbaar (2, 3 of 4 consoles naar- consoles murales selon la longueur du radiateur).
gelang de lengte van de radiator). • Les pieds-support sont également disponibles. Les pieds-support insérés
• Standconsoles zijn eveneens verkrijgbaar. Inbouw standconsoles zijn sont mis dans le chape, les pieds-support composés sont sur le chape.
geplaatst in de dekvloer; de opbouw standconsoles dienen bevestigd • Attention : les consoles murales et les pieds-support sont à commander
te worden op de dekvloer. séparément.
• Opgelet : zowel de wand- als de standconsoles dienen apart besteld te • Raccordements : 6 raccordements dont 4 x G ½” latéraux et 2 x G ½” en
worden. bas - 50 mm
• Aansluitingen : 6 aansluitingen waarvan 4x G ½” zijdelings en 2 x G ½”
onderaan - 50 mm.

54
plintradiatoren
Ramo plint(he) - D radiateurs plinthe

inhoud | volume : l/m type 22, 33, 44


BESTELCODE : RCV22XXXYYYYZ hoogte
Ramo Ramo D
CODE DE COMMANDE hauteur
VB.|EX. : RCV222000600L type 22 2,50 2,50
radiator|radiateur type 33 3,80 3,80
type type 44 5,00 5,00
hoogte|hauteur
lengte|longueur BESTELCODE/code de commande gewicht | poids: kg/m
Z = L : aansl. links | racc. gauche • R : aansl. rechts | racc. droite RRCV22XXXYYYYZ hoogte
Ramo Ramo D
hauteur
100-120
type 22 15,50 17,60
Ramo plint Ramo plint D
type 22 33 44 22 33 44 type 33 22,20 24,30
lengte type 44 28,80 30,90
longueur hoogte 200 200 200 200 200 200
hauteur
600 75/65/20 467 659 829 448 644 805
45/35/20 141 193 237 130 189 232 type 22 type 33
EURO 148,21 185,73 306,84 170,20 207,72 328,83
700 75/65/20 545 769 967 523 752 939 a a
45/35/20 165 225 277 152 221 271 b b
EURO 156,49 197,27 324,80 179,26 220,04 347,57
800 75/65/20 622 878 1105 598 859 1073
45/35/20 189 257 316 174 253 310
EURO 163,04 207,47 335,95 186,46 230,89 359,37
900 75/65/20 700 988 1243 672 967 1207
45/35/20 212 290 356 195 284 348
EURO 170,07 218,07 348,80 194,15 242,15 372,88
1000 75/65/20 778 1098 1381 747 1074 1341
45/35/20 236 322 396 217 316 387 c 100-120 100-120

EURO 178,35 229,07 356,87 203,21 253,93 381,73 c


1100 75/65/20 856 1208 1519 822 1181 1475
45/35/20 259 354 435 239 347 426
EURO 190,33 244,14 381,88 215,43 269,24 406,98 type 22 type 44
1200 75/65/20 934 1318 1657 896 1289 1609 a : 129 mm
45/35/20 283 386 475 261 379 464 a
b : 76 mm
EURO 198,69 255,78 391,83 224,38 281,47 417,52 b
c : 25 mm
1400 75/65/20 1089 1537 1933 1046 1504 1877
45/35/20 330 451 554 304 442 542 type 33
EURO 220,26 283,19 465,04 249,51 312,44 494,29 a : 179 mm
1600 75/65/20 1245 1757 2210 1195 1718 2146
b : 76 mm
45/35/20 377 515 633 347 505 619
c : 25 mm
EURO 242,27 314,94 494,81 275,03 347,70 527,57
1800 75/65/20 1400 1976 2486 1345 1933 2414 type 44
45/35/20 424 579 712 391 568 696 a : 229 mm
EURO 260,46 340,94 541,34 293,25 373,73 574,13 100-120
b : 126 mm
2000 75/65/20 1556 2196 2762 1494 2148 2682 c
45/35/20 472 644 791 434 631 774 c : 25 mm
EURO 283,11 370,85 550,08 318,93 406,67 585,90
2300 75/65/20 1789 2525 3176 1718 2470 3084 Gebruik wand- en standconsoles :
45/35/20 542 740 910 499 726 890 Usage consoles murales ou pieds-support :
EURO 327,21 431,11 655,73 366,89 470,79 695,41
< 1600 mm : 2 stuks | pièces
2600 75/65/20 2023 2855 3591 1942 2792 3487
1600 - 2400 mm : 3 stuks | pièces
45/35/20 613 837 1029 565 821 1006
EURO 353,10 465,28 694,45 390,82 503,00 732,17 > 2400 mm : 4 stuks | pièces
3000 75/65/20 2334 3294 4143 2241 3222 4023 Opgelet : zowel de wand- als de standconsoles dienen apart besteld
45/35/20 707 966 1187 651 947 1161 te worden.
EURO 391,18 524,14 751,56 430,51 563,47 790,89 Attention : les consoles murales et les pieds-support sont à comman-
volgens EN 442 | selon EN 442 der séparément.
W/m - 75/65/20°C 778 1098 1381 747 1074 1341
W/m - 90/70/20°C 987 1402 1771 955 1370 1717 Parada plint is rechts en links verkrijgbaar.
n-waarde | valeur n 1,3030 1,3393 1,3644 1,3483 1,3361 1,3565 Parada plinthe est disponible en version gauche et droite.

9010196200 wandconsole plint | console murale - H 200 mm - type 22 per stuk | par pièce € 2,34
9010196204 wandconsole plint | console murale - H 200 mm - type 33 per stuk | par pièce € 5,28
9010196205 wandconsole plint | console murale - H 200 mm - type 44 per stuk | par pièce € 6,00
9010196202 standconsole plint | pieds-support - H 200 mm - opbouw types | sur chape types 22, 33 en 44 per stuk | par pièce € 24,27
9010196203 standconsole plint | pieds-support - H 200 mm - inbouw types | dans le chape types 22, 33 en 44 per stuk | par pièce € 27,33
Standconsoles zijn uitgevoerd in RAL 9016. Ook in kleur verkrijgbaar. | Les pieds-support sont faits en RAL 9016. Aussi disponible en couleur.

55
decoratieve radiatoren
radiateurs décoratifs
kenmerken caractéristiques
Kos H
• Radson biedt u een waardig pallet decoratieve • Radson vous propose une gamme qualitative
radiatoren in types, vermogens, afmetingen en de radiateurs design de tous types, puissances,
kleuren. dimensions et teintes.
• Door de vele maatwerkuitvoeringen zijn ze ideaal • Grâce aux nombreuses exécutions sur mesure, ils
om gunstige vermogens te bekomen, ook daar sont idéal pour obtenir les puissances demandées
waar u weinig plaats heeft. même aux endroits où vous avez peu de place.

Faro H

kleuren teintes

Standaardkleur RAL 9016. Teinte standard est le blanc, RAL 9016.


Andere beschikbare kleuren : zie blz. 135. Autres teintes disponibles : voir page 135.
Voeg aan de bestelcode /.... toe en vul de RAL-kleur Ajoutez au code de commande /.... et remplissez le
in. Vb. KOH216001200L/3003 voor een radiator in teinte RAL. KOH216001200L/3003 pour un radiateur
RAL 3003. en RAL 3003.
Kos V

aansluitingen
raccordements
4 MB 5

3 6
Faro V

2 7

11 1 MO 8 88

Narbonne H

Narbonne V

56
decoratieve radiatoren
radiateurs décoratifs

Narbonne H

Narbonne V
Faro H

Faro V
Kos H

Kos V
zijbekledingen I parois latérales x x x x - x
werkdruk - in bar I pression de service - en bar 6 6 6 6 5 5
voorraadradiatoren I radiateurs de stock x x x x x x
maatwerk I sur mesure - - - - x x
aangelaste ophangstrippen I pattes de fixation soudées x x - - x x
aantal aansluitingen I nombre de raccordements 2 2 6 6 2 2
consoles in verpakking (voorraad) I consoles compris dans l' emballage (stock) x x x x x x
middenaansluiting I raccordement central - - x x x x

afgiftes émissions calorifiques

Warmte-afgiftes werden gemeten volgens de norm Les émissions calorifiques sont mesurées suivant
EN 442, met een watertemperatuur van 75/65 °C en la norme EN 442 avec une température d’eau de 75/65 °C
een kamertemperatuur van 20 °C (∆T=50). et une température ambiante de 20 °C, (∆T=50).

verpakking emballage

De radiatoren zijn verpakt in karton met stevige Les radiateurs sont emballés en carton avec de
kartonnen hoekbeschermers en worden vervolgens robustes coins de protection et sont ensuite enroulés
omwikkeld met krimpfolie. dans un film rétractif.

Kos V & Faro V : verpakt 8 stuks / pallet. Kos V & Faro V : 8 pièces par palette.

57
decoratieve radiatoren
radiateurs décoratifs

Kos H

Horizontale decoratieve radiator met een vlakke voorplaat en unieke Radiateur décoratif horizontal doté d’une face avant plane et de parois
lichtgebogen zijbekledingen. Deze horizontale uitvoering beschikt over latérales légèrement galbées uniques. Ce modèle horizontal est pourvu
een aangepast bovenrooster wat zijn unieke vormen benadrukt. d’une grille supérieure adaptée qui vient souligner ses formes uniques.

• Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : 2 of 3 MCW-5 • Accessoires livrés dans l’emballage et compris dans le prix : 2 ou 3
ophangconsoles, schroeven en pluggen. consoles MCW-5, chevilles et vis.
• Een thermostatisch kraanlichaam (Kv instelbaar) is rechts boven ge- • Le corps de vanne thermostatisable (Kv réglable) est monté d’usine à
monteerd, de ontluchter links boven. droite, le purgeur à gauche.
• Montage : 4 of 6 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van de • Montage : 4 ou 6 pattes de fixation sont soudées au dos du radiateur
radiator voorzien voor 2 of 3 MCW-5. Mogelijkheid tot smalle of brede pour 2 ou 3 MCW-5. Possibilité de montage sur le côté étroit ou large.
montage. • Raccordements : 2 x Ø 1/2 (15/21) – à droite en bas.
• Aansluiting : 2 x Ø 1/2 (15/21) – onder rechts. • Teintes : teinte standard est le blanc, RAL 9016.
• Kleuren : standaardkleur is RAL 9016. Autres teintes disponibles : voir page 134.
Andere beschikbare kleuren : zie blz. 134. • Accessoires : voir page 126.
• Accessoires : zie blz. 126.

58
decoratieve radiatoren
Kos H radiateurs décoratifs

volume : liter per lopende meter | volume : litre par mètre courant gewicht : kilogram per lopende meter | poids : kilogramme par mètre courant
type 400 600 750 900 type 400 600 750 900
20 4,44 6,67 8,00 9,33 20 22,83 32,50 40,19 47,89
21 4,76 6,95 8,67 10,38 21 26,48 37,43 46,67 56,29
22 4,76 6,95 8,67 10,38 22 29,24 42,67 53,52 64,38
33 6,73 10,10 11,27 12,44 33 42,70 62,38 77,19 92,00

montage met MCW-5 console | montage avec console MCW-5


B = hoogte | hauteur a
C = lengte | longueur b
C + 20
x1 x2

42
B + 20

B4

c
50 44

vooraanzicht | vue de face

smalle montage brede montage


montage étroit montage large
afmetingen in mm
X1 = 24 mm X2 = 39,5 mm
dimensions en mm
type 20 a : 141 mm a : 157 mm

Type
hoogte
hauteur
lengte
longueur 4x 6x b : 84 mm b : 100 mm
c : 30 mm c : 46 mm
(B) (C)

20/21/22 300-600 <2000 x type 21 a : 141 mm a : 157 mm


≥2000 x b : 84 mm b : 100 mm
20/21/22 750-900 <1600 x c : 30 mm c : 46 mm
≥1600 x
33 300-450 <2000 x type 22 a : 141 mm a : 157 mm
≥2000 x b : 84 mm b : 100 mm
33 500-900 <1600 x c : 30 mm c : 46 mm
≥1600 x
type 33 a : 206 mm a : 222 mm
b : 84 mm b : 100 mm
c : 30 mm c : 46 mm

aansluitingen | raccordements
Linkse aansluiting op aanvraag. | Raccordement gauche sur demande.
Andere aansluitingen zijn niet mogelijk. | Autres raccordements ne sont pas possibles.

59
decoratieve radiatoren
radiateurs décoratifs Kos H  type 20

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : KOH20XXXYYYYZ


VB.|EX. : KOH206001200L
radiator|radiateur
type
hoogte|hauteur

110
lengte|longueur
Z = L : aansl. links | racc. gauche • R : aansl. rechts | racc. droite

lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 400 600 750 900
450 75/65/20 306 428 512 590
45/35/20 94 132 158 182
EURO 279,52 282,98 307,13 313,18
600 75/65/20 407 571 683 786
45/35/20 125 177 211 243
EURO 282,98 299,37 321,81 334,74
750 75/65/20 509 713 854 983
45/35/20 157 221 264 303
EURO 295,05 313,18 337,33 358,04
900 75/65/20 611 856 1024 1179
45/35/20 188 265 317 364
EURO 307,99 333,02 360,62 384,78
1050 75/65/20 713 999 1195 1376
45/35/20 219 309 369 425
EURO 326,11 355,45 386,51 418,42
1200 75/65/20 815 1141 1366 1572
45/35/20 251 353 422 485
EURO 354,58 381,32 424,46 451,21
1350 75/65/20 917 1284 1536 1769
45/35/20 282 397 475 546
EURO 391,68 408,08 469,33 488,31
1500 75/65/20 1019 1427 1707 1965
45/35/20 313 441 528 607
EURO 410,67 433,10 496,94 519,37
1650 75/65/20 1120 1569
45/35/20 345 486
EURO 430,51 464,15
1800 75/65/20 1222 1712
45/35/20 376 530
EURO 445,17 484,00
1950 75/65/20 1324 1854
45/35/20 407 574
EURO 462,42 530,58
volgens EN 442 | selon EN 442

Watt/m 90/70/20 ˚C 859 1201 1437 1655


n-waarde | valeur n 1,2870 1,2801 1,2812 1,2823
geen meerprijs voor linkse aansluiting | pas de supplément de prix pour raccordement gauche

60
decoratieve radiatoren
Kos H  type 21 radiateurs décoratifs

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : KOH21XXXYYYYZ


VB.|EX. : KOH216001200L
radiator|radiateur
type
hoogte|hauteur

110
lengte|longueur
Z = L : aansl. links | racc. gauche • R : aansl. rechts | racc. droite

lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 400 600 750 900
450 75/65/20 445 602 701 802
45/35/20 132 178 205 234
EURO 399,32 404,25 438,76 447,39
600 75/65/20 593 802 934 1070
45/35/20 176 237 273 312
EURO 404,25 427,67 459,71 478,20
750 75/65/20 742 1003 1168 1337
45/35/20 220 296 341 390
EURO 421,51 447,39 481,90 511,48
900 75/65/20 890 1203 1401 1605
45/35/20 264 355 409 468
EURO 439,99 475,74 515,18 549,69
1050 75/65/20 1038 1404 1635 1872
45/35/20 308 415 477 546
EURO 465,88 507,78 552,15 597,75
1200 75/65/20 1187 1604 1868 2140
45/35/20 352 474 546 624
EURO 506,55 544,76 606,38 644,59
1350 75/65/20 1335 1805 2102 2407
45/35/20 396 533 614 703
EURO 559,55 582,96 670,47 697,58
1500 75/65/20 1484 2006 2336 2675
45/35/20 440 592 682 781
EURO 586,66 618,70 709,91 741,95
1650 75/65/20 1632 2206
45/35/20 484 652
EURO 615,01 663,07
1800 75/65/20 1780 2407
45/35/20 528 711
EURO 635,96 691,42
1950 75/65/20 1929 2607
45/35/20 572 770
EURO 660,61 757,97
volgens EN 442 | selon EN 442

Watt/m 90/70/20 ˚C 1260 1704 1989 2278


n-waarde | valeur n 1,3261 1,3311 1,3433 1,3440
geen meerprijs voor linkse aansluiting | pas de supplément de prix pour raccordement gauche
  voorraad Radson rechts | stock Radson droite

61
decoratieve radiatoren
radiateurs décoratifs Kos H  type 22

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : KOH22XXXYYYYZ


VB.|EX. : KOH226001200L
radiator|radiateur
type
hoogte|hauteur

110
lengte|longueur
Z = L : aansl. links | racc. gauche • R : aansl. rechts | racc. droite

lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 400 600 750 900
450 75/65/20 573 764 922 1014
45/35/20 169 219 265 284
EURO 489,29 502,85 547,22 560,78
600 75/65/20 764 1018 1229 1352
45/35/20 226 292 353 378
EURO 499,15 531,20 578,03 605,15
750 75/65/20 955 1273 1536 1690
45/35/20 282 365 441 473
EURO 522,57 564,48 610,08 653,21
900 75/65/20 1146 1527 1843 2028
45/35/20 338 438 530 568
EURO 547,22 602,68 655,68 704,98
1050 75/65/20 1337 1782 2150 2366
45/35/20 395 511 618 662
EURO 582,96 647,05 707,44 770,30
1200 75/65/20 1528 2036 2458 2704
45/35/20 451 584 706 757
EURO 634,73 696,35 777,69 834,39
1350 75/65/20 1719 2291 2765 3042
45/35/20 508 657 795 851
EURO 701,28 746,88 861,50 904,64
1500 75/65/20 1910 2546 3072 3380
45/35/20 564 730 883 946
EURO 735,79 792,48 914,50 965,03
1650 75/65/20 2100 2800
45/35/20 620 803
EURO 772,76 852,88
1800 75/65/20 2291 3055
45/35/20 677 876
EURO 802,34 891,08
1950 75/65/20 2482 3309
45/35/20 733 949
EURO 834,39 976,12
volgens EN 442 | selon EN 442

Watt/m 90/70/20 ˚C 1624 2176 2625 2903


n-waarde | valeur n 1,3318 1,3635 1,3607 1,3897
geen meerprijs voor linkse aansluiting | pas de supplément de prix pour raccordement gauche
  voorraad Radson rechts | stock Radson droite

62
decoratieve radiatoren
Kos H  type 33 radiateurs décoratifs

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : KOH33XXXYYYYZ


VB.|EX. : KOH336001200L
radiator|radiateur
type
hoogte|hauteur

176
lengte|longueur
Z = L : aansl. links | racc. gauche • R : aansl. rechts | racc. droite

lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 400 600 750 900
450 75/65/20 803 1114 1309 1471
45/35/20 239 322 375 417
EURO 636,09 653,70 711,39 729,02
600 75/65/20 1070 1485 1745 1961
45/35/20 319 429 500 556
EURO 648,90 690,56 751,44 786,69
750 75/65/20 1338 1856 2181 2451
45/35/20 398 537 624 695
EURO 679,34 733,82 793,10 849,18
900 75/65/20 1606 2228 2617 2941
45/35/20 478 644 749 834
EURO 711,39 783,49 852,38 916,48
1050 75/65/20 1873 2599 3053 3431
45/35/20 558 752 874 973
EURO 757,85 841,16 919,67 1001,39
1200 75/65/20 2141 2970 3490 3922
45/35/20 637 859 999 1112
EURO 825,14 905,25 1011,01 1084,70
1350 75/65/20 2408 3341 3926 4412
45/35/20 717 966 1124 1251
EURO 911,66 970,95 1119,95 1176,03
1500 75/65/20 2676 3713 4362 4902
45/35/20 797 1074 1249 1390
EURO 956,52 1030,22 1188,85 1254,54
1650 75/65/20 2944 4084
45/35/20 876 1181
EURO 1004,59 1108,74
1800 75/65/20 3211 4455
45/35/20 956 1288
EURO 1043,05 1158,41
1950 75/65/20 3479 4826
45/35/20 1036 1396
EURO 1084,70 1268,95
volgens EN 442 | selon EN 442

Watt/m 90/70/20 ˚C 2270 3168 3730 4200


n-waarde | valeur n 1,3222 1,3539 1,3649 1,3758
geen meerprijs voor linkse aansluiting | pas de supplément de prix pour raccordement gauche

63
decoratieve radiatoren
radiateurs décoratifs

Faro H

Horizontale decoratieve radiator met een geprofileerde voorplaat, Radiateur décoratif horizontal doté d’une face avant profilée, de parois
lichtgebogen zijbekledingen en elegant bovenrooster. latérales légèrement galbées et d’une élégante grille supérieure.

• Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : 2 of 3 MCW-5 • Accessoires livrés dans l’emballage et compris dans le prix : 2 ou 3
ophangconsoles, schroeven en pluggen. consoles MCW-5, chevilles et vis.
• Een thermostatisch kraanlichaam (Kv instelbaar) is rechts boven ge- • Le corps de vanne thermostatisable (Kv réglable) est monté d’usine à
monteerd, de ontluchter links boven. droite, le purgeur à gauche.
• Montage : 4 of 6 aangelaste ophangstrippen zijn op de rugzijde van de • Montage : 4 ou 6 pattes de fixation sont soudées au dos du radiateur
radiator voorzien voor 2 of 3 MCW-5. Mogelijkheid tot smalle of brede pour 2 ou 3 MCW-5. Possibilité de montage sur le côté étroit ou large.
montage. • Raccordements : 2 x Ø 1/2 (15/21) – à droite en bas.
• Aansluiting : 2 x Ø 1/2 (15/21) – onder rechts. • Teintes : teinte standard est le blanc, RAL 9016.
• Kleuren : standaardkleur is RAL 9016. Autres teintes disponibles : voir page 135.
Andere beschikbare kleuren : zie blz. 135. • Accessoires : voir page 126.
• Accessoires : zie blz. 126.

64
decoratieve radiatoren
Faro H radiateurs décoratifs

volume : liter per lopende meter | volume : litre par mètre courant gewicht : kilogram per lopende meter | poids : kilogramme par mètre courant
type 400 600 750 900 type 400 600 750 900
20 4,44 6,67 8,00 9,33 20 22,83 32,50 40,19 47,89
21 4,76 6,95 8,67 10,38 21 26,48 37,43 46,67 56,29
22 4,76 6,95 8,67 10,38 22 29,24 42,67 53,52 64,38
33 6,73 10,10 11,27 12,44 33 42,70 62,38 77,19 92,00

montage met verborgen console | montage avec console dissimulée


B = hoogte | hauteur a
C = lengte | longueur b
C + 20
x1 x2

42
B + 20

B4

c
50 44

vooraanzicht | vue de face

smalle montage brede montage


montage étroit montage large
afmetingen in mm
X1 = 24 mm X2 = 39,5 mm
dimensions en mm
type 20 a : 141 mm a : 157 mm

Type
hoogte
hauteur
lengte
longueur 4x 6x b : 84 mm b : 100 mm
c : 30 mm c : 46 mm
(B) (C)

20/21/22 300-600 <2000 x type 21 a : 141 mm a : 157 mm


≥2000 x b : 84 mm b : 100 mm
20/21/22 750-900 <1600 x c : 30 mm c : 46 mm
≥1600 x
33 300-450 <2000 x type 22 a : 141 mm a : 157 mm
≥2000 x b : 84 mm b : 100 mm
33 500-900 <1600 x c : 30 mm c : 46 mm
≥1600 x
type 33 a : 206 mm a : 222 mm
b : 84 mm b : 100 mm
c : 30 mm c : 46 mm

aansluitingen | raccordements
Linkse aansluiting op aanvraag. | Raccordement gauche sur demande.
Andere aansluitingen zijn niet mogelijk | Autres raccordements ne sont pas possibles.

65
decoratieve radiatoren
radiateurs décoratifs Faro H  type 20

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : FAH20XXXYYYYZ


VB.|EX. : FAH206001200L
radiator|radiateur
type
hoogte|hauteur

110
lengte|longueur
Z = L : aansl. links | racc. gauche • R : aansl. rechts | racc. droite

lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 400 600 750 900
450 75/65/20 306 428 512 590
45/35/20 94 132 158 182
EURO 279,52 282,98 307,13 313,18
600 75/65/20 407 571 683 786
45/35/20 125 177 211 243
EURO 282,98 299,37 321,81 334,74
750 75/65/20 509 713 854 983
45/35/20 157 221 264 303
EURO 295,05 313,18 337,33 358,04
900 75/65/20 611 856 1024 1179
45/35/20 188 265 317 364
EURO 307,99 333,02 360,62 384,78
1050 75/65/20 713 999 1195 1376
45/35/20 219 309 369 425
EURO 326,11 355,45 386,51 418,42
1200 75/65/20 815 1141 1366 1572
45/35/20 251 353 422 485
EURO 354,58 381,32 424,46 451,21
1350 75/65/20 917 1284 1536 1769
45/35/20 282 397 475 546
EURO 391,68 408,08 469,33 488,31
1500 75/65/20 1019 1427 1707 1965
45/35/20 313 441 528 607
EURO 410,67 433,10 496,94 519,37
1650 75/65/20 1120 1569
45/35/20 345 486
EURO 430,51 464,15
1800 75/65/20 1222 1712
45/35/20 376 530
EURO 445,17 484,00
1950 75/65/20 1324 1854
45/35/20 407 574
EURO 462,42 530,58
volgens EN 442 | selon EN 442

Watt/m 90/70/20 ˚C 859 1201 1437 1655


n-waarde | valeur n 1,2870 1,2801 1,2812 1,2823
geen meerprijs voor linkse aansluiting | pas de supplément de prix pour raccordement gauche

66
decoratieve radiatoren
Faro H  type 21 radiateurs décoratifs

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : FAH21XXXYYYYZ


VB.|EX. : FAH216001200L
radiator|radiateur
type
hoogte|hauteur

110
lengte|longueur
Z = L : aansl. links | racc. gauche • R : aansl. rechts | racc. droite

lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 400 600 750 900
450 75/65/20 445 602 701 802
45/35/20 132 178 205 234
EURO 399,32 404,25 438,76 447,39
600 75/65/20 593 802 934 1070
45/35/20 176 237 273 312
EURO 404,25 427,67 459,71 478,20
750 75/65/20 742 1003 1168 1337
45/35/20 220 296 341 390
EURO 421,51 447,39 481,90 511,48
900 75/65/20 890 1203 1401 1605
45/35/20 264 355 409 468
EURO 439,99 475,74 515,18 549,69
1050 75/65/20 1038 1404 1635 1872
45/35/20 308 415 477 546
EURO 465,88 507,78 552,15 597,75
1200 75/65/20 1187 1604 1868 2140
45/35/20 352 474 546 624
EURO 506,55 544,76 606,38 644,59
1350 75/65/20 1335 1805 2102 2407
45/35/20 396 533 614 703
EURO 559,55 582,96 670,47 697,58
1500 75/65/20 1484 2006 2336 2675
45/35/20 440 592 682 781
EURO 586,66 618,70 709,91 741,95
1650 75/65/20 1632 2206
45/35/20 484 652
EURO 615,01 663,07
1800 75/65/20 1780 2407
45/35/20 528 711
EURO 635,96 691,42
1950 75/65/20 1929 2607
45/35/20 572 770
EURO 660,61 757,97
volgens EN 442 | selon EN 442

Watt/m 90/70/20 ˚C 1260 1704 1989 2278


n-waarde | valeur n 1,3261 1,3311 1,3433 1,3440
geen meerprijs voor linkse aansluiting | pas de supplément de prix pour raccordement gauche
  voorraad Radson rechts | stock Radson droite

67
decoratieve radiatoren
radiateurs décoratifs Faro H  type 22

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : FAH22XXXYYYYZ


VB.|EX. : FAH226001200L
radiator|radiateur
type
hoogte|hauteur

110
lengte|longueur
Z = L : aansl. links | racc. gauche • R : aansl. rechts | racc. droite

lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 400 600 750 900
450 75/65/20 573 764 922 1014
45/35/20 169 219 265 284
EURO 489,29 502,85 547,22 560,78
600 75/65/20 764 1018 1229 1352
45/35/20 226 292 353 378
EURO 499,15 531,20 578,03 605,15
750 75/65/20 955 1273 1536 1690
45/35/20 282 365 441 473
EURO 522,57 564,48 610,08 653,21
900 75/65/20 1146 1527 1843 2028
45/35/20 338 438 530 568
EURO 547,22 602,68 655,68 704,98
1050 75/65/20 1337 1782 2150 2366
45/35/20 395 511 618 662
EURO 582,96 647,05 707,44 770,30
1200 75/65/20 1528 2036 2458 2704
45/35/20 451 584 706 757
EURO 634,73 696,35 777,69 834,39
1350 75/65/20 1719 2291 2765 3042
45/35/20 508 657 795 851
EURO 701,28 746,88 861,50 904,64
1500 75/65/20 1910 2546 3072 3380
45/35/20 564 730 883 946
EURO 735,79 792,48 914,50 965,03
1650 75/65/20 2100 2800
45/35/20 620 803
EURO 772,76 852,88
1800 75/65/20 2291 3055
45/35/20 677 876
EURO 802,34 891,08
1950 75/65/20 2482 3309
45/35/20 733 949
EURO 834,39 976,12
volgens EN 442 | selon EN 442

Watt/m 90/70/20 ˚C 1624 2176 2625 2903


n-waarde | valeur n 1,3318 1,3635 1,3607 1,3897
geen meerprijs voor linkse aansluiting | pas de supplément de prix pour raccordement gauche
  voorraad Radson rechts | stock Radson droite

68
decoratieve radiatoren
Faro H  type 33 radiateurs décoratifs

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : FAH33XXXYYYYZ


VB.|EX. : FAH336001200L
radiator|radiateur
type
hoogte|hauteur

176
lengte|longueur
Z = L : aansl. links | racc. gauche • R : aansl. rechts | racc. droite

lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 400 600 750 900
450 75/65/20 803 1114 1309 1471
45/35/20 239 322 375 417
EURO 636,09 653,70 711,39 729,02
600 75/65/20 1070 1485 1745 1961
45/35/20 319 429 500 556
EURO 648,90 690,56 751,44 786,69
750 75/65/20 1338 1856 2181 2451
45/35/20 398 537 624 695
EURO 679,34 733,82 793,10 849,18
900 75/65/20 1606 2228 2617 2941
45/35/20 478 644 749 834
EURO 711,39 783,49 852,38 916,48
1050 75/65/20 1873 2599 3053 3431
45/35/20 558 752 874 973
EURO 757,85 841,16 919,67 1001,39
1200 75/65/20 2141 2970 3490 3922
45/35/20 637 859 999 1112
EURO 825,14 905,25 1011,01 1084,70
1350 75/65/20 2408 3341 3926 4412
45/35/20 717 966 1124 1251
EURO 911,66 970,95 1119,95 1176,03
1500 75/65/20 2676 3713 4362 4902
45/35/20 797 1074 1249 1390
EURO 956,52 1030,22 1188,85 1254,54
1650 75/65/20 2944 4084
45/35/20 876 1181
EURO 1004,59 1108,74
1800 75/65/20 3211 4455
45/35/20 956 1288
EURO 1043,05 1158,41
1950 75/65/20 3479 4826
45/35/20 1036 1396
EURO 1084,70 1268,95
volgens EN 442 | selon EN 442

Watt/m 90/70/20 ˚C 2270 3168 3730 4200


n-waarde | valeur n 1,3222 1,3539 1,3649 1,3758
geen meerprijs voor linkse aansluiting | pas de supplément de prix pour raccordement gauche

69
decoratieve radiatoren
radiateurs décoratifs

Kos V
Een strakke verticale radiator met een vlakke voorplaat en Un radiateur vertical avec une face avant plane et des pa-
gesloten zijbekledingen. rois latérales fermées.

• Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : • Accessoires livrés dans l’emballage et compris dans le
ophangingen, 2 zijbekledingen, montageklemmen, prix : fixations, 2 habillages latéraux, clips de blocage,
1 draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en 1 bouchon purgeur orientable, 3 bouchons pleins, vis et
pluggen. chevilles.
• Kos radiatoren worden voor twee-pijp of één-pijp • Les radiateurs Kos sont livrés pour un système bitube ou
systeem geleverd mits onderblok. Bovenaansluiting is monotube avec bloc de raccordement. Le raccordement
mogelijk mits omkeren van de radiator. par le haut du radiateur est réalisable en retournant le
• Montage : met consoles. radiateur verticalement.

• Aansluitingen : 6 x Ø 1/2” (15/21). (Opgelet : bij type 22 be- • Montage : consoles.


vindt zich het aansluitventiel excentrisch in de radiator.) • Raccordements : 6 x Ø 1/2” (15/21). (Attention : pour le
• Radiator is omkeerbaar boven / onder. (Opgelet : bij type 22, la vanne de raccordement est placée de façon
bovenaansluiting dient men de radiator om te draaien excentrique dans le radiateur. )
en is min. 3 m waterkolom opvoerhoogte nodig aan de • Le radiateur est réversible haut / bas. (Attention : en cas
aanvoer van de radiator en dit bij een minimum debiet de raccordement dans le haut, le radiateur doit être tour-
van 150 l/u.) né et une hauteur de refoulement d’eau de minimum 3
• Kleuren : standaardkleur is RAL 9016. m est nécessaire pour l’alimentation du radiateur, ceci à
Andere beschikbare kleuren : zie blz. 135. un débit minimal de 150 l/h.)

• Accessoires : handdoekdrager : zie blz. 126. • Teintes : teinte standard est le blanc, RAL 9016.
Autres teintes disponibles : voir page 135.
• Accessoires : porte-serviettes : voir page 126.

plaatsing B = hoogte | hauteur


C = lengte | longueur
montage
C 300 450 600 750 afmetingen in mm
C2 C2
C1 75 100 175 250 dimensions en mm
C2 25 95 170 245
C a a

C2 C2
B
B3

B2
B1 T21 T22
c c
C1 C1 b b

B 1800 1950 2100


B3 1450 1600 1750 type 21 type 22
a : 111 mm a : 136 mm
B1 T21-22 = 150
b : 67 mm b : 67 mm
B2 T21-22 = 250 c : 27 mm c : 27 mm

70
decoratieve radiatoren
Kos V type 21 & type 22 radiateurs décoratifs

type 21 50 type 22 50

84

109
244 - 394 - 544 - 694
320 - 470 - 620 - 770 244 - 394 - 544 - 694
320 - 470 - 620 - 770

BESTELCODE|CODE DE COMMANDE : KOV21XXXXYYY BESTELCODE|CODE DE COMMANDE : KOV22XXXXYYY


VB.|EX. : KOV211800600 VB.|EX. : KOV221800600
radiator|radiateur radiator|radiateur
type type
hoogte|hauteur hoogte|hauteur
lengte|longueur lengte|longueur

lengte Watt + hoogte | hauteur lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 1800 1950 2100 longueur prijs | prix 1800 1950 2100
300 75/65/20 886 936 978 300 75/65/20 1046 1103 1161
45/35/20 265 279 288 45/35/20 307 299 342
EURO 431,50 439,97 456,81 EURO 487,59 497,17 516,19
450 75/65/20 1329 1405 1468 450 75/65/20 1569 1654 1742
45/35/20 397 418 433 45/35/20 460 448 513
EURO 486,88 494,10 511,59 EURO 550,18 558,33 578,10
600 75/65/20 1772 1873 1957 600 75/65/20 2092 2205 2323
45/35/20 529 557 577 45/35/20 614 597 684
EURO 539,37 549,97 571,00 EURO 609,49 621,46 645,23
750 75/65/20 2215 2341 2446 750 75/65/20 2615 2756 2903
45/35/20 661 696 721 45/35/20 767 747 855
EURO 595,49 609,58 634,11 EURO 672,91 688,83 716,55
volgens EN 442 | selon EN 442
Watt/m 90/70/20 ˚C 3757 3972 4158 Watt/m 90/70/20 ˚C 4451 4766 4937
n-waarde | valeur n 1,3192 1,3231 1,3327 n-waarde | valeur n 1,3387 1,4255 1,3343

Kos V gewicht | poids inhoud | volumen 75/65/20 °C 45/35/20


RVS | inox C B n-waarde | value n (kg) (l) €
KOV211800450I 450 1800 1,3308 45,10 10,10 1183 349 887,38
KOV211950600I 600 1950 1,3600 64,20 14,30 1601 460 1016,79
KOV212100750I 750 2100 1,3693 83,60 18,30 2095 597 1146,20
afgiftes gemeten bij onderaansluiting | émissions mesurées raccordements du bas • volgens EN 442 | selon EN 442
  voorraad Radson | stock Radson

volume : liter per lopende meter gewicht : kilogram per lopende meter
volume : litre par mètre courant poids : kilogramme par mètre courant
type 1800 1950 2100 type 1800 1950 2100
21 21,47 24,13 25,47 21 100,27 109,33 117,07
22 21,73 23,47 25,33 22 111,60 123,73 130,93

consoles aansluitingen | raccordements


bovenconsole | console supérieure T21-22 onderconsole Andere aansluitingen zijn niet mogelijk.
console inférieure Autres raccordements ne sont pas possibles.

1 1

++ ++ ++ ++
2 3
349

2 3

+ + + +

++ zeer goed | très bien + goed | bien


34

71
decoratieve radiatoren
radiateurs décoratifs

Faro V
Een gestyleerde verticale radiator met een geprofileerde Un radiateur vertical stylé avec une face avant profilée et
voorplaat en geperforeerde zijbekledingen. des parois latérales perforées.

• Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : op- • Accessoires livrés dans l’emballage et compris dans le
hangingen, 2 zijbekledingen, montageklemmen, 1 draai- prix : fixations, 2 habillages latéraux, clips de blocage,
bare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen. 1 bouchon purgeur orientable, 3 bouchons pleins, vis et
• Faro radiatoren worden voor twee-pijp of één-pijp sy- chevilles.
steem geleverd mits onderblok. Bovenaansluiting is • Les radiateurs Faro sont livrés pour un système bi-
mogelijk mits omkeren van de radiator. tube ou monotube avec bloc de raccordement.
• Montage : met consoles. Le raccordement par le haut du radiateur est réalisable
en retournant le radiateur verticalement.
• Aansluitingen : 6 x Ø 1/2” (15/21). (Opgelet : bij type 22 be-
vindt zich het aansluitventiel excentrisch in de radiator.) • Montage : consoles.

• Radiator is omkeerbaar boven / onder. (Opgelet : bij • Raccordements : 6 x Ø 1/2” (15/21). (Attention : pour le
bovenaansluiting dient men de radiator om te draaien type 22, la vanne de raccordement est placée de façon
en is min. 3 m waterkolom opvoerhoogte nodig aan de excentrique dans le radiateur. )
aanvoer van de radiator en dit bij een minimum debiet • Le radiateur est réversible haut / bas. (Attention : en
van 150 l/u.) cas de raccordement dans le haut, le radiateur doit être
• Kleuren : standaardkleur is RAL 9016. tourné et une hauteur de refoulement d’eau de mini-
Andere beschikbare kleuren : zie blz. 135. mum 3 m est nécessaire pour l’alimentation du radia-
teur, ceci à un débit minimal de 150 l/h.)
• Accessoires : handdoekdrager : zie blz. 126.
• Teintes : teinte standard est le blanc, RAL 9016.
Autres teintes disponibles : voir page 135.
• Accessoires : porte-serviettes : voir page 126.

plaatsing B = hoogte | hauteur


C = lengte | longueur
montage
C 300 450 600 750 afmetingen in mm
C1 75 100 175 250 C2 C2 dimensions en mm
C2 25 95 170 245
C a a

C2 C2
B
B3

B1
B2 T21 T22
c c
C1 C1 b b

B 1800 1950 2100


B3 1450 1600 1750 type 21 type 22
a : 111 mm a : 136 mm
B1 T21-22 = 150
b : 67 mm b : 67 mm
B2 T21-22 = 250 c : 27 mm c : 27 mm

72
decoratieve radiatoren
Faro V type 21 & type 22 radiateurs décoratifs

type 21 50 type 22 50

109
84
244 - 394 - 544 - 694
244 - 394 - 544 - 694
320 - 470 - 620 - 770
320 - 470 - 620 - 770

BESTELCODE|CODE DE COMMANDE : FAV21XXXXYYY BESTELCODE|CODE DE COMMANDE : FAV22XXXXYYY


VB.|EX. : FAV211800600 VB.|EX. : FAV221800600
radiator|radiateur radiator|radiateur
type type
hoogte|hauteur hoogte|hauteur
lengte|longueur lengte|longueur

lengte Watt + hoogte | hauteur lengte Watt + hoogte | hauteur


longueur prijs | prix 1800 1950 2100 longueur prijs | prix 1800 1950 2100
300 75/65/20 886 936 978 300 75/65/20 1046 1103 1161
45/35/20 265 279 288 45/35/20 307 299 342
EURO 441,43 454,24 459,43 EURO 498,80 513,29 519,15
450 75/65/20 1329 1405 1468 450 75/65/20 1569 1654 1742
45/35/20 397 418 433 45/35/20 460 448 513
EURO 497,95 509,95 514,45 EURO 562,68 576,24 581,33
600 75/65/20 1772 1873 1957 600 75/65/20 2092 2205 2323
45/35/20 529 557 577 45/35/20 614 597 684
EURO 551,78 567,80 574,28 EURO 623,51 641,62 648,93
750 75/65/20 2215 2341 2446 750 75/65/20 2615 2756 2903
45/35/20 661 696 721 45/35/20 767 747 855
EURO 608,96 629,20 637,84 EURO 688,13 711,00 720,76
volgens EN 442 | selon EN 442
Watt/m 90/70/20 ˚C 3757 3972 4158 Watt/m 90/70/20 ˚C 4451 4766 4937
n-waarde | valeur n 1,3192 1,3231 1,3327 n-waarde | valeur n 1,3387 1,4255 1,3343

Faro V gewicht | poids inhoud | volumen 75/65/20 °C 45/35/20


RVS | inox C B n-waarde | value n (kg) (l) EN 442 €
FAV211800450I 450 1800 1,3308 45,10 10,10 1183 349 899,71
FAV211950600I 600 1950 1,3600 64,20 14,30 1601 460 1029,12
FAV212100750I 750 2100 1,3693 83,60 18,30 2095 597 1158,53

afgiftes gemeten bij onderaansluiting | émissions mesurées raccordements du bas • volgens EN 442 | selon EN 442
  voorraad Radson | stock Radson

volume : liter per lopende meter gewicht : kilogram per lopende meter
volume : litre par mètre courant poids : kilogramme par mètre courant
type 1800 1950 2100 type 1800 1950 2100
21 21,47 24,13 25,47 21 100,27 109,33 117,07
22 21,73 23,47 25,33 22 111,60 123,73 130,93

consoles aansluitingen | raccordements


bovenconsole | console supérieure T21-22 onderconsole Andere aansluitingen zijn niet mogelijk.
console inférieure Autres raccordements ne sont pas possibles.

1 1

++ ++ ++ ++
2 3
349

2 3

+ + + +
1 MO 8

++ zeer goed | très bien + goed | bien


34

73
decoratieve radiatoren
radiateurs décoratifs

Narbonne H

Een discrete decoratieve radiator waarbij de richting van de elementen Un radiateur décoratif discrèt dont les tubes sont horizontaux.
horizontaal is. Les éléments tubulaires plats, fabriqués à partir d’acier hautement
De vlakke buiselementen, uit hoogwaardig plaatstaal, hebben volgende qualitatif, ont les dimensions suivantes : 70 x 11 x 1,5 mm. Un espace
afmetingen : 70 x 11 x 1,5 mm. Tussen de elementen zit een ruimte van de 2 mm sépare les éléments. 1 ou 2 rangées de lamelles de convection
2 mm. Op de watervoerende buiselementen zijn 1 of 2 rijen convectie- sont soudées sur les canaux d’ eau chaude. Le Narbonne H comprend des
lamellen gelast. Deze H-versie van de Narbonne heeft zijbekledingen en habillages latéraux et une grille supérieure.
een bovenbekleding.

• Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : muurconsoles, • Accessoires livrés dans l’ emballage et compris dans le prix : consoles
schroeven en pluggen. 1 blindstop en 1 ontluchtingsstop zijn reeds ge- murales, vis et chevilles. Le bouchon plein et le purgeur sont montés en
monteerd in de radiator. usine.
• Montage : aangelaste ophangstrippen op de rugzijde van de radiator • Montage : pattes de fixation soudées au dos du radiateur pour des
voor regelbare muurconsoles. Voor Narbonne H zijn ook standcon- consoles murales réglables. Pour la version Narbonne H des pieds-sup-
soles beschikbaar : zie blz 127. Deze uitvoering heeft geen aangelaste port sont également disponibles : voir page 127. Cette version n’ a pas de
ophangstrippen. pattes de fixation.
• Aansluitingen : 2 G ½” BI zijdelings. De uitvoering met ingebouwd ven- • Raccordements : 2 dia ½” BI latéral. Pour la version avec corps de vanne
tielgarnituur heeft 2 x G 3/4” BU onder. intégré : 2 dia 3/4” BU par la base.
• Standaardkleur : RAL 9016. Andere beschikbare RAL-kleuren : zie blz 135. • Teinte standard : RAL 9016. Autres teintes disponibles : voir page 135.

aansluitingen | raccordements
L L

2 x ø 1/2 BI zijdelings | latéral 67 37


hoogte I hauteur - 40 mm

L L

32 81

L L

62 18

74
decoratieve radiatoren
Narbonne H radiateurs décoratifs

gewicht | poids : kg/m waterinhoud | volume : l/m


hoogte hoogte
358 502 646 790 358 502 646 790
hauteur hauteur
type 11 16,71 22,99 29,29 33,55 type 11 2,79 3,87 4,99 6,12
type 21 26,10 36,14 46,18 54,19 type 21 5,55 7,77 9,99 12,22
type 22 30,89 42,96 55,05 63,09 type 22 5,55 7,77 9,99 12,22

montage console

a
bovenkant radiator
C le côté supérieur du radiateur
b
160 1/2 1/2 160

149 mm
130

B - 149 mm
B X

vooraanzicht | vue de face B = hoogte | hauteur onderkant radiator


c
C = lengte | longueur le dessous du radiateur

Vanaf lengte 2200 mm : 3 ophangstrippen


Pour longueur 2200 mm : 3 pattes de fixation soudées

X = 220 voor hoogte 358 en 502 mm Z = B - 300 mm voor hoogte 358 en 502 mm type 11 type 21 type 22
220 pour hauteur 358 et 502 mm Z = B - 300 mm pour hauteur 358 et 502 mm a : 86 mm a : 133,5 mm a : 133,5 mm
X = 420 voor hoogte 646 en 790 mm Z = B - 500 mm voor hoogte 646 en 790 mm b : 42,5 mm b : 87 mm b : 87 mm
420 pour hauteur 646 et 790 mm Z = B - 500 mm pour hauteur 646 et 790 mm c : 18 mm c : 40,5 mm c : 40,5 mm

68 Type 11

93 Type 21

93 Type 22

aansluitingen | raccordements 50 25
ventiel
Narbonne H met ingebouwd ventiel
meerprijs € 30,00 corps de L
vanne
88
Narbonne H avec corps de vanne intégré
supplément € 30,00 L

11

2 x ø 3/4 BU

75
decoratieve radiatoren
radiateurs décoratifs Narbonne H

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : NH11XXXYYYYZZOOOO


VB.|EX. : NH113581000673003
Narbonne horizontaal | horizontal
type
hoogte | hauteur
lengte | longueur
aansluiting | raccordement
kleur indien niet RAL 9016 | teinte si pas RAL 9016

type 11 21 22 11 21 22
lengte
longueur hoogte 358 mm (5 elementen | éléments) 502 mm (7 elementen | éléments)
hauteur
500 75/65/20 334 476 599 423 605 737
45/35/20 101 143 180 131 179 218
EURO 182,74 337,31 367,15 231,03 430,38 472,16
600 75/65/20 400 571 718 507 726 884
45/35/20 122 172 216 157 215 261
EURO 201,43 365,00 400,80 256,00 467,96 518,08
700 75/65/20 467 666 838 592 847 1032
45/35/20 142 201 252 183 250 305
EURO 220,11 392,68 434,45 280,97 505,52 564,01
800 75/65/20 534 762 958 676 968 1179
45/35/20 162 229 288 209 286 349
EURO 238,79 420,36 468,10 305,94 543,10 609,94
900 75/65/20 600 857 1077 761 1089 1327
45/35/20 182 258 324 235 322 392
EURO 257,47 448,05 501,76 330,91 580,67 655,87
1000 75/65/20 667 952 1197 845 1210 1474
45/35/20 203 287 360 262 358 436
EURO 276,16 475,73 535,41 355,88 618,24 701,79
1200 75/65/20 800 1142 1436 1014 1452 1769
45/35/20 243 344 432 314 429 523
EURO 313,52 531,11 602,72 405,81 693,38 793,64
1400 75/65/20 934 1333 1676 1183 1694 2064
45/35/20 284 401 505 366 501 610
EURO 350,89 586,48 670,02 455,75 768,53 885,49
1600 75/65/20 1067 1523 1915 1352 1936 2358
45/35/20 324 459 577 418 572 697
EURO 388,28 641,84 737,33 505,69 843,68 977,35
1800 75/65/20 1201 1714 2155 1521 2178 2653
45/35/20 365 516 649 471 644 784
EURO 425,62 697,21 804,63 555,63 918,82 1069,20
2000 75/65/20 1334 1904 2394 1690 2420 2948
45/35/20 405 573 721 523 715 871
EURO 462,99 752,58 871,93 605,58 993,96 1161,05
2200 75/65/20 1467 2094 2633 1859 2662 3243
45/35/20 446 631 793 575 787 959
EURO 500,35 807,95 939,24 655,51 1069,10 1252,91
2400 75/65/20 1601 2285 2873 2028 2904 3538
45/35/20 486 688 865 628 858 1046
EURO 537,72 863,31 1006,54 705,45 1144,24 1344,76
2600 75/65/20 1734 2475 3112 2197 3146 3832
45/35/20 527 745 937 680 930 1133
EURO 575,08 918,68 1073,84 755,39 1219,38 1436,61
2800 75/65/20 1868 2666 3352 2366 3388 4127
45/35/20 567 803 1009 732 1002 1220
EURO 612,45 974,05 1141,15 805,33 1294,53 1528,47
3000 75/65/20 2001 2856 3591 2535 3630 4422
45/35/20 608 860 1081 785 1073 1307
EURO 649,81 1029,42 1208,45 855,27 1369,68 1620,32
volgens EN 442 - 75/65/20 °C (∆T50) | selon EN 442 - 75/65/20 °C (∆T50)

Watt/m 90/70/20 ˚C 845 1209 1527 1073 1542 1889


n-waarde 1,30 1,31 1,31 1,28 1,33 1,33
meerprijs ingebouwd ventiel : € 30,00 | supplément corps de vanne intégré : € 30,00   voorraad met aansluiting 81 of 18 | stock avec raccordement 81 ou 18

76
decoratieve radiatoren
Narbonne H radiateurs décoratifs

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : NH11XXXYYYYZZOOOO


VB.|EX. : NH113581000673003
Narbonne horizontaal | horizontal
type
hoogte | hauteur
lengte | longueur
aansluiting | raccordement
kleur indien niet RAL 9016 | teinte si pas RAL 9016

type 11 21 22 11 21 22
lengte
longueur hoogte 646 mm (9 elementen | éléments) 790 mm (11 elementen | éléments)
hauteur
500 75/65/20 495 723 850 553 831 943
45/35/20 153 210 249 173 237 274
EURO 279,31 523,45 577,16 327,59 616,52 682,16
600 75/65/20 593 867 1019 663 997 1132
45/35/20 184 252 299 207 284 328
EURO 310,57 570,91 635,36 365,13 673,87 752,65
700 75/65/20 692 1012 1189 774 1163 1320
45/35/20 214 294 348 242 332 383
EURO 341,82 618,37 693,57 402,68 731,21 823,12
800 75/65/20 791 1156 1359 884 1330 1509
45/35/20 245 336 398 276 379 438
EURO 373,08 665,83 751,77 440,23 788,56 893,60
900 75/65/20 890 1301 1529 995 1496 1697
45/35/20 275 377 448 311 426 493
EURO 404,34 713,29 809,97 477,76 845,91 964,07
1000 75/65/20 989 1445 1699 1105 1662 1886
45/35/20 306 419 498 345 474 547
EURO 435,59 760,75 868,17 515,31 903,25 1034,54
1200 75/65/20 1187 1734 2039 1326 1994 2263
45/35/20 367 503 597 414 568 657
EURO 498,10 855,67 984,57 590,39 1017,95 1175,49
1400 75/65/20 1385 2023 2379 1547 2327 2640
45/35/20 429 587 697 483 663 766
EURO 560,62 950,58 1100,96 665,48 1132,64 1316,45
1600 75/65/20 1582 2312 2718 1768 2659 3018
45/35/20 490 671 796 552 758 876
EURO 623,13 1045,50 1217,37 740,57 1247,33 1457,40
1800 75/65/20 1780 2601 3058 1989 2992 3395
45/35/20 551 755 896 621 853 985
EURO 685,64 1140,43 1333,77 815,65 1362,02 1598,34
2000 75/65/20 1978 2890 3398 2210 3324 3772
45/35/20 612 839 995 690 947 1095
EURO 748,18 1235,34 1450,17 890,74 1476,72 1739,29
2200 75/65/20 2176 3179 3738 2431 3656 4149
45/35/20 673 923 1095 759 1042 1204
EURO 810,67 1330,26 1566,58 965,83 1591,41 1880,25
2400 75/65/20 2374 3468 4078 2652 3989 4526
45/35/20 735 1007 1194 828 1137 1314
EURO 873,19 1425,17 1682,98 1040,92 1706,10 2021,20
2600 75/65/20 2571 3757 4417 2873 4321 4904
45/35/20 796 1090 1294 897 1231 1423
EURO 935,69 1520,09 1799,38 1116,00 1820,80 2162,15
2800 75/65/20 2769 4046 4757 3094 4654 5281
45/35/20 857 1174 1394 966 1326 1533
EURO 998,21 1615,01 1915,78 1191,09 1935,49 2303,09
3000 75/65/20 2967 4335 5097 3315 4986 5658
45/35/20 918 1258 1493 1035 1421 1642
EURO 1060,72 1709,93 2032,18 1266,18 2050,18 2467,50
volgens EN 442 - 75/65/20 °C (∆T50) | selon EN 442 - 75/65/20 °C (∆T50)

Watt/m 90/70/20 ˚C 1259 1848 2187 1410 2134 2438


n-waarde 1,28 1,35 1,34 1,27 1,37 1,35
  voorraad met aansluiting 81 of 18 | stock avec raccordement 81 ou 18 meerprijs ingebouwd ventiel : € 30,00 | supplément corps de vanne intégré : € 30,00

77
decoratieve radiatoren
radiateurs décoratifs

Narbonne V

Een discrete decoratieve radiator waarbij de richting van Un radiateur décoratif discrèt dont les tubes sont
de elementen verticaal is. verticaux.

De vlakke buiselementen, uit hoogwaardig plaatstaal, Les éléments tubulaires plats, fabriqués à partir d’acier
hebben volgende afmetingen : 70 x 11 x 1,5 mm. Tussen de hautement qualitatif, ont les dimensions suivantes :
elementen zit een ruimte van 2 mm. Op de watervoerende 70 x 11 x 1,5 mm. Un espace de 2 mm sépare les éléments.
buiselementen zijn 1 of 2 rijen convectielamellen gelast. 1 ou 2 rangées de lamelles de convection sont soudées sur
Deze V-versie heeft zijbekledingen. les canaux d’ eau chaude. Le Narbonne V a des habillages
latéraux.
• Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs :
muurconsoles, schroeven en pluggen. 1 blindstop en • Accessoires livrés dans l’ emballage et compris dans le
1 ontluchtingsstop zijn reeds gemonteerd in de radiator. prix : consoles murales, vis et chevilles. Le bouchon plein
• Montage : aangelaste ophangstrippen op de rugzijde et le purgeur sont montés en usine.
van de radiator voor regelbare muurconsoles. • Montage : pattes de fixation soudées au dos du
• Aansluitingen : 2 x G ½” BI. radiateur pour des consoles murales réglables.

• Standaardkleur : RAL 9016. • Raccordements : 2 x dia ½” BI.


Andere beschikbare RAL-kleuren : zie blz 135. • Teinte standard : RAL 9016. Autres teintes disponibles :
voir page 135.

78
decoratieve radiatoren
Narbonne V radiateurs décoratifs

gewicht | poids : kg/m waterinhoud | volume : l/m


hoogte hoogte
1200 1600 1800 2000 2200 1200 1600 1800 2000 2200
hauteur hauteur
type 11 48,65 63,39 68,53 73,69 78,83 type 11 8,59 11,37 12,47 13,85 15,24
type 21 79,88 104,37 114,39 124,42 134,44 type 21 17,19 22,74 24,34 27,71 30,48

montage

B = hoogte | hauteur
C = lengte | longueur
a
C b
x x
130

X = 71 voor lengte 286 en 358 mm


71 pour longueur 286 et 358 mm
X = 107 voor lengte 430 tem 862 mm
107 pour longueur 430 à 862 mm inclus
B

type 11 wandconsole
a : 88,5 mm console murale 
b : 45 mm
x = 30 mm
c : 20,5 mm

type 21
90

a : 136 mm
b : 89,5 mm
vooraanzicht | vue de face c c : 43 mm

aansluitingen | raccordements

L L L
middenaansluiting met aanvoer
links en retour rechts
radiator is omkeerbaar
54 45 81 18 ML
raccordement central avec
arrivée à gauche et retour à droite
le radiateur est réversible

79
decoratieve radiatoren
radiateurs décoratifs Narbonne V

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : NV11XXXXYYYZZOOOO


VB.|EX. : NV211200862ML3003
Narbonne vertikaal | vertical
type
hoogte | hauteur
lengte | longueur
aansluiting | raccordement
kleur indien niet RAL 9016 | teinte si pas RAL 9016

lengte type 11 21 11 21 11 21
longueur hoogte 1200 mm 1600 mm 1800 mm
hauteur
286 75/65/20 441 692 566 911 632 1026
4 elementen 45/35/20 127 188 161 253 180 284
éléments EURO 237,19 380,71 288,66 451,52 314,39 486,93
358 75/65/20 552 867 708 1140 791 1285
5 elementen 45/35/20 159 236 202 316 225 356
éléments EURO 284,42 443,30 348,75 529,86 380,91 573,13
430 75/65/20 663 1041 851 1369 950 1543
6 elementen 45/35/20 191 283 243 380 271 428
éléments EURO 331,64 505,89 408,84 608,18 447,43 659,33
502 75/65/20 774 1215 993 1598 1109 1801
7 elementen 45/35/20 223 331 283 443 316 499
éléments EURO 378,85 568,48 468,93 686,52 513,96 745,53
574 75/65/20 885 1390 1136 1828 1268 2060
8 elementen 45/35/20 255 378 324 507 362 571
éléments EURO 426,08 631,08 529,01 764,85 580,48 831,74
646 75/65/20 995 1564 1278 2057 1427 2318
9 elementen 45/35/20 286 426 364 570 407 642
éléments EURO 473,30 693,66 589,09 843,18 647,00 917,95
718 75/65/20 1106 1738 1421 2286 1586 2576
10 elementen 45/35/20 318 473 405 634 452 714
éléments EURO 520,51 756,25 649,19 921,52 713,52 1004,15
790 75/65/20 1217 1913 1563 2515 1745 2835
11 elementen 45/35/20 350 520 446 698 498 786
éléments EURO 567,74 818,84 709,27 999,84 780,04 1090,35
862 75/65/20 1328 2087 1706 2745 1904 3093
12 elementen 45/35/20 382 568 486 761 543 857
éléments EURO 614,96 881,43 769,36 1078,18 846,56 1176,55
volgens EN 442 - 75/65/20 °C (∆T50) | selon EN 442 - 75/65/20 °C (∆T50)

Watt/m 90/70/20 ˚C 1976 3136 2540 4110 2835 4631


n-waarde 1,36 1,42 1,37 1,40 1,37 1,40
  voorraad met middenaansluiting links (ML) | raccordement central gauche (ML)

80
decoratieve radiatoren
Narbonne V radiateurs décoratifs

BESTELCODE | CODE DE COMMANDE : NV11XXXXYYYZZOOOO


VB.|EX. : NV211200862ML3003
Narbonne vertikaal | vertical
type
hoogte | hauteur
lengte | longueur
aansluiting | raccordement
kleur indien niet RAL 9016 | teinte si pas RAL 9016

lengte type 11 21 11 21
longueur hoogte 2000 mm 2200 mm
hauteur
286 75/65/20 701 1147 773 1274
4 elementen 45/35/20 202 324 226 366
éléments EURO 340,12 522,33 365,87 557,73
358 75/65/20 877 1436 967 1595
5 elementen 45/35/20 252 405 283 459
éléments EURO 413,08 616,40 445,25 659,68
430 75/65/20 1054 1725 1161 1916
6 elementen 45/35/20 303 487 340 551
éléments EURO 486,03 710,48 524,63 761,62
502 75/65/20 1230 2014 1356 2236
7 elementen 45/35/20 354 568 397 643
éléments EURO 558,99 804,55 604,02 863,57
574 75/65/20 1406 2303 1550 2557
8 elementen 45/35/20 405 650 454 735
éléments EURO 631,94 898,63 683,41 965,52
646 75/65/20 1583 2592 1745 2879
9 elementen 45/35/20 455 732 511 828
éléments EURO 704,90 992,70 762,80 1067,46
718 75/65/20 1759 2881 1939 3199
10 elementen 45/35/20 506 813 568 920
éléments EURO 777,85 1086,78 842,18 1169,41
790 75/65/20 1936 3169 2134 3520
11 elementen 45/35/20 557 895 625 1012
éléments EURO 850,80 1180,86 921,57 1271,36
862 75/65/20 2112 3458 2328 3840
12 elementen 45/35/20 608 976 682 1104
éléments EURO 923,76 1274,93 1000,96 1373,30
volgens EN 442 - 75/65/20 °C (∆T50) | selon EN 442 - 75/65/20 °C (∆T50)

Watt/m 90/70/20 ˚C 3139 5160 3449 5709


n-waarde 1,36 1,38 1,34 1,36
  voorraad met middenaansluiting links (ML) | raccordement central gauche (ML)

81
kolomradiatoren
radiateurs tubulaires
Delta Laserline Delta Laserline
Hygiëne Certificaat standaard assortiment assortiment standard
“Delta radiatoren hebben zeer lage Volledig lasergelaste, stalen kolomradiatoren. Buis- Radiateurs tubulaires en acier complètement soudés
stofafgifte en zijn gemakkelijk te profielen en kopstukken worden met de laser tot au laser. Les profilés tubulaires et collecteurs sont
reinigen. Hiervoor bezitten zij het kolommen en blokken gelast. soudés au laser pour former des colonnes et des
Hygiëne Certificaat.
blocs. Les tuyaux sont aplatis sur la face avant pour
Hierdoor zijn ze uiterst geschikt voor
toepassing in ziekenhuizen, scholen,... Buizen zijn langs de voorzijde afgevlakt om tot het obtenir le “profil tubulaire en D” typiquement Delta
typische Delta “D-buisprofiel” te komen. Dit leidt tot Laserline. Cela se traduit par une émission calorifi-
een grotere warmteafgifte. Het laserlassen resul- que accrue. La soudure au laser produit des soudures
certificat d’hygiène teert in nauwelijks zichtbare lasnaden. pratiquement invisibles.

Les radiateurs Delta Laserline libèrent • Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de • Accessoires livrés dans l’ emballage et compris
très peu de poussières et se nettoient
prijs: ophangingen, 1 ontluchter, 1 blindstop, dans le prix : fixations, 1 bouchon purgeur, 1 bou-
facilement.
Ils disposent donc du «Certificat schroeven en pluggen. chon plein, vis et chevilles.
d’hygiène» et conviennent très bien • Montage : set met 4 of 6 regelbare wand- en • Montage : un jeu de 4 ou 6 consoles radiateurs et
pour les hôpitaux, les écoles,... muurconsoles. consoles murales réglables.
• Aansluitingen : 4 x Ø 1/2” voor hoogtes 400, 500, • Raccordements : 4 x Ø 1/2” pour hauteurs 400,
600, 750 en 900 mm. Voor de hoogtes 1800 en 500, 600, 750 et 900 mm. Pour les hauteurs 1800
2000 mm : 2 x Ø 1/2” (middenaansluiting). et 2000 mm : 2 x Ø 1/2” (raccordement central).
• Kleur standaard assortiment : RAL 9016. • Teinte assortiment standard : RAL 9016.
Andere beschikbare kleuren : zie blz 135. Autres teintes disponibles : voir page 135.
Voeg aan de bestelcode /.... toe en vul de RAL- Ajoutez au code de commande /.... et remplissez
kleur in. Vb. S1-2040/10/3003 voor een radiator in le teinte RAL. Ex. S1-2040/10/3003 pour un
RAL 3003. radiateur en RAL 3003.
• Accessoires : zie blz. 126. • Accessoires : voir page 126.

Delta Laserline Horizontal Delta Laserline Vertical

82
kolomradiatoren
radiateurs tubulaires

Andere aansluitingsmogelijkheden, kleuren en andere maatvoeringen :


zie maatwerk prijslijst.
Autres possibilités de raccordement, teintes et autres dimensions :
voir tarif sur mesure.

kenmerken | caractéristiques

lengte element | longueur élément 50 mm Delta Laserline


buisafmetingen | dimensions du tube 25 x 1,25 mm
werkdruk | pression de service 10 bar
proefdruk | pression d’essai 13 bar
max. werktemperatuur | température de service max 120 °C

afmetingen & bloklengtes


dimensions et longueurs d’éléments
WA 31/41mm ELx50mm

hartafstand
65mm

aansluiting
hoogte entraxe
hauteur raccordement
B A
400 335
B
A

500 435
600 535
750 685
900 835
min. 110mm

20mm 139
63 101

[100 % LASER]
WHA
25 50
mm mm 2-colonnes 3-colonnes 4-colonnes

diepte | profondeur
WHA = WA +
2
25 mm
buisprofiel
profil tubulaire

afmetingen in mm | dimensions en mm

wandafstand & hartafstand aansluiting tot de muur,


voor standaard consolesets
distance entre le radiateur et le mur et entraxe raccordement pour kit de
2-kolommen 3-kolommen 4-kolommen montage standard
2-colonnes 3-colonnes 4-colonnes
63 mm 101 mm 139 mm model bouwdiepte wandafstand
modèle profondeur dist. du mur WA
2-kolommen | 2-colonnes 63 31 / 41
3-kolommen | 3-colonnes 101 31 / 41
4-kolommen | 4-colonnes 139 31 / 41

83
kolomradiatoren standaard assortiment
radiateurs tubulaires Delta Laserline  assortiment standard
Horizontal

hoogte | hauteur
elementen
éléments.

longueur
lengte

2 kolommen | 2 colonnes 3 kolommen | 3 colonnes


400 500 600 750 900 400 500 600
10 500 REF. S1-2040/10 S1-2050/10 S1-2060/10 S1-2075/10 S1-2090/10 S1-3040/10 S1-3050/10 S1-3060/10
75/65/20 326 399 470 577 682 455 554 651
45/35/20 106 129 151 183 215 146 176 205
EURO 177,91 185,52 193,81 202,23 212,56 193,13 207,66 216,77
12 600 REF. S1-2040/12 S1-2050/12 S1-2060/12 S1-2075/12 S1-2090/12 S1-3040/12 S1-3050/12 S1-3060/12
75/65/20 391 479 564 692 818 546 665 781
45/35/20 127 154 181 220 258 175 211 246
EURO 208,21 217,34 227,29 237,40 249,79 226,47 243,92 254,85
14 700 REF. S1-2040/14 S1-2050/14 S1-2060/14 S1-2075/14 S1-2090/14 S1-3040/14 S1-3050/14 S1-3060/14
75/65/20 456 559 658 808 955 637 776 911
45/35/20 148 180 211 257 301 205 247 287
EURO 238,51 249,16 260,77 272,56 287,02 259,82 280,17 292,92
16 800 REF. S1-2040/16 S1-2050/16 S1-2060/16 S1-2075/16 S1-2090/16 S1-3040/16 S1-3050/16 S1-3060/16
75/65/20 522 638 752 923 1091 728 886 1042
45/35/20 169 206 241 293 344 234 282 328
EURO 268,81 280,99 294,25 307,73 324,25 293,17 316,43 330,99
18 900 REF. S1-2040/18 S1-2050/18 S1-2060/18 S1-2075/18 S1-2090/18 S1-3040/18 S1-3050/18 S1-3060/18
75/65/20 587 718 846 1039 1228 819 997 1172
45/35/20 190 232 271 330 387 263 317 369
EURO 299,11 312,81 327,73 342,90 361,48 326,51 352,68 369,07
20 1000 REF. S1-2040/20 S1-2050/20 S1-2060/20 S1-2075/20 S1-2090/20 S1-3040/20 S1-3050/20 S1-3060/20
75/65/20 652 798 940 1154 1364 910 1108 1302
45/35/20 211 257 301 367 430 292 352 410
EURO 329,42 344,64 361,21 378,06 398,71 359,85 388,93 407,14
22 1100 REF. S1-2040/22 S1-2050/22 S1-2060/22 S1-2075/22 S1-2090/22 S1-3040/22 S1-3050/22 S1-3060/22
75/65/20 717 878 1034 1269 1500 1001 1219 1432
45/35/20 232 283 332 403 473 322 388 451
EURO 367,05 383,80 402,03 420,56 443,28 400,53 432,52 452,55
24 1200 REF. S1-2040/24 S1-2050/24 S1-2060/24 S1-2075/24 S1-2090/24 S1-3040/24 S1-3050/24 S1-3060/24
75/65/20 782 958 1128 1385 1637 1092 1330 1562
45/35/20 253 309 362 440 515 351 423 492
EURO 397,35 415,62 435,51 455,73 480,52 433,88 468,77 490,62
26 1300 REF. S1-2040/26 S1-2050/26 S1-2060/26 S1-2075/26 S1-2090/26 S1-3040/26 S1-3050/26 S1-3060/26
75/65/20 848 1037 1222 1500 1773 1183 1440 1693
45/35/20 275 335 392 477 558 380 458 534
EURO 427,66 447,44 468,99 490,89 517,75 467,23 505,02 528,70
28 1400 REF. S1-2040/28 S1-2050/28 S1-2060/28 S1-2075/28 S1-2090/28 S1-3040/28 S1-3050/28 S1-3060/28
75/65/20 913 1117 1316 1616 1910 1274 1551 1823
45/35/20 296 360 422 513 601 409 493 575
EURO 457,96 479,26 502,47 526,06 554,98 500,57 541,28 566,78
volgens EN 442 - 75/65/20 °C (∆T50) | selon EN 442 - 75/65/20 ˚C (∆T 50)
  voorraad Radson | stock Radson

Delta Laserline Horizontal

84
standaard assortiment
kolomradiatoren
Delta Laserline   assortiment standard radiateurs tubulaires
Horizontal

hoogte | hauteur
elementen
éléments..

longueur
lengte

3 kolommen | 3 colonnes 4 kolommen | 4 colonnes


750 900 400 500 600 750 900
10 500 REF. S1-3075/10 S1-3090/10 S1-4040/10 S1-4050/10 S1-4060/10 S1-4075/10 S1-4090/10
75/65/20 794 936 584 709 831 1012 1189
45/35/20 247 288 186 223 257 308 356
EURO 230,63 245,98 213,24 227,23 243,13 273,70 308,49
12 600 REF. S1-3075/12 S1-3090/12 S1-4040/12 S1-4050/12 S1-4060/12 S1-4075/12 S1-4090/12
75/65/20 953 1123 701 851 997 1214 1427
45/35/20 296 345 223 267 309 370 428
EURO 271,48 289,90 250,60 267,40 286,48 323,17 364,91
14 700 REF. S1-3075/14 S1-3090/14 S1-4040/14 S1-4050/14 S1-4060/14 S1-4075/14 S1-4090/14
75/65/20 1112 1310 818 993 1163 1417 1665
45/35/20 346 403 261 312 360 431 499
EURO 312,32 333,82 287,97 307,57 329,82 372,63 421,33
16 800 REF. S1-3075/16 S1-3090/16 S1-4040/16 S1-4050/16 S1-4060/16 S1-4075/16 S1-4090/16
75/65/20 1270 1498 934 1 1330 1619 1902
45/35/20 395 460 298 356 412 493 570
EURO 353,17 377,73 325,34 347,73 373,17 422,08 477,74
18 900 REF. S1-3075/18 S1-3090/18 S1-4040/18 S1-4050/18 S1-4060/18 S1-4075/18 S1-4090/18
75/65/20 1429 1685 1051 1276 1496 1822 2140
45/35/20 444 518 335 401 463 555 641
EURO 394,01 421,65 362,71 387,90 416,52 471,55 534,16
20 1000 REF. S1-3075/20 S1-3090/20 S1-4040/20 S1-4050/20 S1-4060/20 S1-4075/20 S1-4090/20
75/65/20 1588 1872 1168 1418 1662 2024 2378
45/35/20 494 575 372 445 515 616 713
EURO 434,86 465,57 400,07 428,07 459,86 521,01 590,58
22 1100 REF. S1-3075/22 S1-3090/22 S1-4040/22 S1-4050/22 S1-4060/22 S1-4075/22 S1-4090/22
75/65/20 1747 2059 1285 1560 1828 2226 2616
45/35/20 543 633 409 490 566 678 784
EURO 482,96 516,82 444,78 475,57 510,55 577,80 654,33
24 1200 REF. S1-3075/24 S1-3090/24 S1-4040/24 S1-4050/24 S1-4060/24 S1-4075/24 S1-4090/24
75/65/20 1906 2246 1402 1702 1994 2429 2854
45/35/20 592 690 447 534 618 739 855
EURO 523,89 560,74 482,14 515,74 553,89 627,27 710,75
26 1300 REF. S1-3075/26 S1-3090/26 S1-4040/26 S1-4050/26 S1-4060/26 S1-4075/26
75/65/20 2064 2434 1518 1843 2161 2631
45/35/20 642 748 484 579 669 801
EURO 564,73 604,66 519,52 555,90 597,24 676,73
28 1400 REF. S1-3075/28 S1-3090/28 S1-4040/28 S1-4050/28 S1-4060/28 S1-4075/28
75/65/20 2223 2621 1635 1985 2327 2834
45/35/20 691 805 521 623 721 863
EURO 605,58 648,57 556,88 596,07 640,58 726,18
volgens EN 442 - 75/65/20 °C (∆T50) | selon EN 442 - 75/65/20 ˚C (∆T 50)
  voorraad Radson | stock Radson

aansluitingen - hoogtes 400 tot 900 mm


codification raccordements - hauteurs 400 à 900 mm
[100 % LASER]
4 x Ø 1/2” (15/21)

2 2 2 2 1 = blindstop | bouchon plein


2 = ontluchter | purgeur

1 1 1 1

85
kolomradiatoren standaard assortiment
radiateurs tubulaires Delta Laserline  assortiment standard
Vertical

hoogte | hauteur

elementen
éléments.

longueur
lengte
2 kolommen | 2 colonnes 3 kolommen | 3 colonnes
1800 2000 1800 2000
8 400 REF. S1-2200/8
75/65/20 °C 1174
347
EURO 389,86
10 500 REF. S1-2180/10 S1-2200/10 S1-3180/10 S1-3200/10
75/65/20 °C 1322 1468 1780 1971
394 434 523 577
EURO 425,20 464,05 579,42 615,55
12 600 REF. S1-2180/12 S1-2200/12 S1-3180/12 S1-3200/12
75/65/20 °C 1586 1762 2136 2365
473 521 627 692
EURO 491,60 538,25 676,67 720,05
14 700 REF. S1-2180/14 S1-2200/14 S1-3180/14 S1-3200/14
75/65/20 °C 1851 2055 2492 2759
552 608 732 808
EURO 558,02 612,43 773,94 824,55
16 800 REF. S1-2180/16 S1-2200/16 S1-3180/16 S1-3200/16
75/65/20 °C 2115 2349 2848 3154
631 695 837 923
EURO 624,45 686,63 871,20 929,04
18 900 REF. S1-2180/18 S1-2200/18 S1-3180/18 S1-3200/18
75/65/20 °C 2380 2642 3204 3548
710 782 941 1038
EURO 690,85 760,82 968,47 1033,52
volgens EN 442 - 75/65/20 °C (∆T50) | selon EN 442 - 75/65/20 ˚C (∆T 50)
  voorraad Radson | stock Radson

[100 % LASER]
aansluitingen - hoogtes 1800 tot 2000 mm
codification raccordements - hauteurs 1800 à 2000 mm

middenaansluiting | raccordement central : 2 x Ø 1/2” (15/21)

2 2

1 1

Delta Laserline Vertical 1 = blindstop | bouchon plein


2 = ontluchter | purgeur

86
standaard assortiment
kolomradiatoren
Delta Laserline   assortiment standard radiateurs tubulaires

montage montage
montage set : kit de montage :

meegeleverd en inbegrepen in de prijs : compris dans l’emballage et le prix :


consoles, ontluchter, blindstop, schroeven en pluggen consoles, purgeur, bouchon plein, vis et chevilles

Alle Delta-radiatoren uit het standaard-assortiment kunnen aan mekaar Tous les radiateurs Delta Laserline de l’assortiment standard, peuvent
gekoppeld worden aan de hand van nippels, waardoor grotere warmte- être reliés ensemble à l’aide de nipples prévues à cet effet. Ainsi on peut
afgiftes bekomen worden. obtenir des émissions plus importantes.

Opgelet : gekleurde Delta-radiatoren uit het standaardassortiment kun- Attention: Les radiateurs Delta Laserline en couleur de l’assortiment stan-
nen gekoppeld worden indien u dit specifiek vermeldt op uw bestelbon. dard peuvent être reliés ensemble à l’aide de nipples le moment que vous
l’indiquez bien sur la commande.
Voorraadradiatoren van hoogte 600 en 900 mm zijn nippelbaar mits
bijbestelling van nippels en nippeldichtingen EN mits gebruik van een Les radiateurs de stock d’une hauteur de 600 et 900 mm peuvent être
nippelstang. nipplés moyennant d’y ajouter un jeu de nipples et joints et l’utilisation
d’une barre à nippler.

12

20
30

[100 % LASER]
wat betekent | que signifie

S1 - 2 040 /10 /XXXX


S1 = Geeft aan dat het om een standaardradiator gaat.
Indique qu’il s’agit d’un radiateur de la gamme standard.

2 = Aantal kolommen.
Nombre de colonnes.

040 = Hoogte in cm.


Hauteur en cm.

10 = Aantal elementen.
Nombre d’éléments.

XXXX = Kleur.
Teinte.

87
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes
kenmerken caractéristiques
Elato • In het aanbod badkamerradiatoren wil Radson u • Dans la gamme de radiateurs sèche-serviettes,
een brede waaier aan types, vermogens en afme- Radson vous propose un large éventail de types,
tingen bieden. de puissances et de dimensions.
• Elk model onderscheidt zich door zijn decoratief • Chaque modèle se distingue par son aspect déco-
uiterlijk. ratif.
• Deze badkamerradiatoren zijn tevens in keuken • Ces radiateurs sèche-serviettes apportent égale-
en toilet (van particuliere woningen, in hotels, in ment une valeur ajoutée dans la cuisine et la salle
restaurants,…) een toegevoegde waarde aan uw de bains (d’habitations particulières, d’hôtels, de
interieur. restaurants...).
Apolima • Diameter aansluitingen : Ø 1/2’’ (15/21). • Diamètre raccordements : Ø 1/2’’ (15/21).
• Onze radiatoren krijgen een beschermende grond- • Nos radiateurs reçoivent une couche primaire de
laklaag via electroforese, nadien volgt de eindlak- protection par électrophorèse, puis un revêtement
laag in de kleur van uw keuze. de peinture époxy dans la couleur de votre choix.

kleuren teintes
• Standaardkleur is wit RAL 9016. • Teinte standard est le blanc, RAL 9016.
Andere beschikbare kleuren : zie blz. 135. Autres teintes disponibles : voir page 135.
Muna Voeg aan de bestelcode /.... toe en vul de Ajoutez au code de commande /.... et remplissez
RAL-kleur in. Vb. EL0408/3003 le teinte RAL. EL0408/3003 pour un radiateur en
voor een radiator in RAL 3003. RAL 3003.

Java Minorca

Flores Flores C Andros CH Andros M

Santorini Santorini C Ios M Linosa

88
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Santorini C

Andros CH

Andros M
Santorini
Apolima

Minorca

Flores C

Linosa
Flores
Muna

Ios M
Elato

Java
met Turbo-uitvoering I avec exécution Turbo x - x - - x - - - - - - -
aantal aansluitingen / nombre de raccordements 2 2 2 2 2 2-4* 2-4* 4 4 2 2 2 2
werkdruk - in bar / pression de service - en bar 4 4 4 8 8 8 8 10 10 4 4 4 4
aanvoer en retour onder, links / rechts omkeerbaar
x x x x x x x x x - - - -
arrivée et retour en bas, réversibles gauche / droite
middenaansluiting / raccordement central* - x - - - x x - - - x x -
bovenaansluiting (mits plaatsing van straalpijp in retour)
raccordement par le haut - - - - - x x x x - - - -
(moyennant la pose d’une canne d’injection dans le retour)
ontluchter / bouchon purgeur 1/8” 1/8” 1/8” 1/8” 1/8” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/8” 1/8” 1/2” 1/8”
regelbare consoles meegeleverd in verpakking
2 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4
les consoles réglables sont comprises dans l’emballage

4 MB 5
aansluitingen
raccordements 3 6

2 7

1 11 MO 8 88

afgiftes émissions calorifiques


Warmte-afgiftes werden gemeten volgens de norm Les émissions calorifiques sont mesurées suivant la
EN 442, met een watertemperatuur van 75/65 °C en norme EN 442 avec une température d’eau de 75/65
een kamertemperatuur van 20 °C (∆T=50). °C et une température ambiante de 20 °C (∆T=50).

verpakking emballage
De radiatoren zijn aan 4 zijden beschermd met ste- Les radiateurs sont protégés sur les 4 côtés de robus-
vige kunststof hoekbeschermers en worden vervol- tes coins de protection et sont ensuite enroulés dans
gens omwikkeld in krimpfolie. Het geheel is verpakt un film rétractible. Le tout est protégé par une boîte
in een kartonnen doos, inclusief de bevestigingen. cartonnée, avec les consoles de fixation.

89
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Elato

Een Elato radiator heeft een karakteristieke, luchtige lijn. Bovendien is L’ Elato a la caractéristique d’avoir une propre ligne aérée. De plus, ce ra-
deze radiator omkeerbaar. diateur pour salles de bains est réversible.

• Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : ophangingen, • Accessoires livrés dans l’emballage et compris dans le prix : fixations, 1
1 blindstop, 1 ontluchter. bouchon plein, 1 bouchon purgeur.
• Montage : 2 aangelaste ophangstrippen op de rugzijde voor • Montage : 2 pattes de fixation sont soudées à l’arrière pour 2 consoles
2 regelbare muurconsoles. murales réglables.
• Aansluitingen : 2 x Ø 1/2” (15/21). • Raccordements : 2 x Ø 1/2” (15/21).
• Kleuren : standaardkleur is wit RAL 9016. • Teintes : teinte standard est le blanc, RAL 9016.
Andere beschikbare kleuren : zie blz. 135. Autres teintes disponibles : voir page 135.
• Accessoires : zie blz. 126. • Accessoires : voir page 126.

codering aansluitingen aansluitingen


codification raccordements raccordements

11 88

90
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Elato
• Aanvoer en retour steeds onderaan, • Arrivée et retour toujours en bas, réversibles
links / rechts omkeerbaar, hartafstand 50 mm. gauche / droite, entraxe 50 mm.
• Diameter aansluitingen : aanvoer en retour Ø 1/2’’ (15/21). • Diamètre raccordements : arrivée et retour Ø 1/2’’ (15/21).
• Werkdruk : 4 bar. • Pression de service : 4 bar.
• Max. Temperatuur : 110 °C. • Température de service maximale : 110 °C.

Elato Turbo (T) D

120,5 -130,5
De onderaan de badkamerradiator geïntegreerde Turbo verwarmt uw badkamer ex-
tra; heel handig om de ruimte snel op te warmen op om het even welk moment van bovenaanzicht | vue de dessus
de dag. Deze ingenieuze oplossing combineert de voordelen van de badkamerradiator
met de snelle opwarming van de Turbo, voor een badkamer op ideale temperatuur in D
elk seizoen. C
52 - 62

Le Turbo intégré en bas du sèche-serviettes ajoute un complément de chauffage à votre

115
salle de bains pour une montée en température rapide à tout moment de la journée.
Cette solution astucieuse allie les avantages du radiateur sèche-serviettes à la rapidité
de chauffe du Turbo, pour une salle de bains à la bonne température en toutes saisons.

B
Info thermostaat I thermostat
zie blz 134 I voir page 134.
100 115

Voor bestelling : voeg T toe aan bestelnummer. 55


70,5 - 80,5 50 30
mini

Pour commander : ajoutez T à la référence. 300

2 X Ø 1/2" (15/21) A

A = hartafstand aansluitingen | entraxe raccordements


B = hoogte | hauteur
C = lengte | longueur
D = hartafstand bevestigingen HORI | entraxe fixations HORI
X = hartafstand bevestigingen VERTI | entraxe fixations VERTI

EL0408 EL..11 EL..14 EL0617

gewicht | poids inhoud | volume 75/65/20 °C Turbo


type A B C D X (kg) (l) EN 442 € €
EL0408 (T) 50 830 450 50 600 9,70 4,20 406 467,97 657,87
EL0411 (T) 50 1130 450 50 900 13,10 5,70 528 554,33 744,23
EL0611 (T) 50 1130 600 50 900 16,10 6,70 706 572,44 762,34
EL0414 (T) 50 1430 450 50 1200 16,40 7,20 668 640,68 830,58
EL0614 (T) 50 1430 600 50 1200 20,20 8,50 855 704,75 894,65
EL0617 (T) 50 1730 600 50 1500 24,30 10,20 1008 761,86 951,76

  voorraad Radson | stock Radson afmetingen in mm | dimensions en mm

91
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Apolima

Met zijn totem-achtige vormgeving geeft deze radiator elk interieur een Grâce à sa conception en forme de totem, l’ Apolima donne à votre habi-
extra dimensie. tation une touche originale.

• Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : ophangingen, • Accessoires livrés dans l’emballage et compris dans le prix : fixations, 1
1 blindstop, 1 ontluchter. bouchon plein, 1 bouchon purgeur.
• Montage : 2 aangelaste ophangstrippen op de rugzijde voor 2 regelbare • Montage : 2 pattes de fixation sont so dées à l’arrière pour 2 consoles
muurconsoles. murales réglables.
• Aansluitingen : 2 x Ø 1/2” (15/21). • Raccordements : 2 x Ø 1/2” (15/21).
• Kleuren : standaardkleur is wit RAL 9016. • Teintes : teinte standard est le blanc, RAL 9016.
Andere beschikbare kleuren : zie blz. 135. Autres teintes disponibles : voir page 135.
• Accessoires : zie blz. 126. • Accessoires : voir page 126.

codering aansluitingen
codification raccordements

MO

92
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Apolima
• Aanvoer en retour onderaan, links / rechts omkeerbaar, • Arrivée et retour toujours en bas, réversibles gauche /
hartafstand 50 mm. droite, entraxe 50 mm.
• Diameter aansluitingen : • Diamètre raccordements :
aanvoer en retour Ø 1/2’’ (15/21). arrivée et retour Ø 1/2’’ (15/21).
• Werkdruk : 4 bar. • Pression de service : 4 bar.
aansluitingen • Max. Temperatuur : 110 °C. • Température de service maximale : 110 °C.
raccordements

C D
52 - 62
D

115
120,5 -130,5

bovenaanzicht
vue de dessus
X

B
100 115

A = hartafstand aansluitingen | entraxe raccordements 70,5 - 80,5


mini

B = hoogte | hauteur
C = lengte | longueur A
D = hartafstand bevestigingen HORI | entraxe fixations HORI
X = hartafstand bevestigingen VERTI | entraxe fixations VERTI

afmetingen in mm | dimensions en mm

AP0608 AP0611 AP0614 AP0814 AP0817

gewicht | poids inhoud | volume 75/65/20 °C


type A B C D X (kg) (l) EN 442 €
AP0608 50 830 650 50 650 12,80 5,30 558 671,32
AP0611 50 1130 650 50 650 17,10 7,10 732 740,96
AP0614 50 1430 650 50 650 21,50 8,90 909 869,09
AP0814 50 1430 800 50 800 25,30 10,20 1086 933,16
AP0817 50 1730 800 50 800 29,40 12,20 1300 1047,38

  voorraad Radson | stock Radson

93
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Muna

Een stijlvolle radiator met vlakke warmte-elementen die op de collecto- Un radiateur élégant avec des tubes émetteurs plats qui sont disposés sur les
ren zijn geplaatst. collecteurs.

• Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : ophangingen, • Accessoires livrés dans l’emballage et compris dans le prix : fixations,
1 blindstop, 1 ontluchter. 1 bouchon plein, 1 bouchon purgeur.
• Montage : 4 aangelaste ophangstrippen op de rugzijde voor 4 regelbare • Montage : 4 pattes de fixation sont soudées à l’arrière pour 4 consoles
muurconsoles. murales réglables.
• Aansluitingen : 2 x Ø 1/2” (15/21). • Raccordements : 2 x Ø 1/2” (15/21).
• Kleuren : standaardkleur is wit RAL 9016. • Teintes : teinte standard est le blanc, RAL 9016.
Andere beschikbare kleuren : zie blz. 135. Autres teintes disponibles : voir page 135.
• Accessoires : zie blz. 126. • Accessoires : voir page 126.
• Optie : uitvoering als «scheidingselement» : zie blz. 131. • Option : exécution «claustra - séparation» : voir page 131.
Maatwerk : extra leveringstermijn. Fabrication sur mesure : délai de livraison supplémentaire.

codering aansluitingen
codification raccordements
aansluitingen
raccordements

1 8

94
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Muna
• Aanvoer en retour zijn links / rechts omkeerbaar. • Arrivée et retour toujours en bas, réversibles gauche / droite.
• Diameter aansluitingen : aanvoer en retour Ø 1/2’’ (15/21). • Diamètre raccordements : arrivée et retour Ø 1/2’’ (15/21).
• Werkdruk : 4 bar. • Pression de service : 4 bar.
• Max. Temperatuur : 110 °C. • Température de service maximale : 110 °C.

Muna Turbo (T)


102 - 117
50 - 65 C
De onderaan de badkamerradiator geïntegreerde Turbo verwarmt uw badkamer ex-
D
tra; heel handig om de ruimte snel op te warmen op om het even welk moment van

80
de dag. Deze ingenieuze oplossing combineert de voordelen van de badkamerradiator
met de snelle opwarming van de Turbo, voor een badkamer op ideale temperatuur in
elk seizoen.

Le Turbo intégré en bas du sèche-serviettes ajoute un complément de chauffage à votre


salle de bains pour une montée en température rapide à tout moment de la journée.

B
Cette solution astucieuse allie les avantages du radiateur sèche-serviettes à la rapidité
de chauffe du Turbo, pour une salle de bains à la bonne température en toutes saisons.

Info thermostaat I thermostat


zie blz 134 I voir page 134.

66 - 81 = A =
Voor bestelling : voeg T toe aan bestelnummer. 55
mini
100

Pour commander : ajoutez T à la référence. 300

A = hartafstand aansluitingen | entraxe raccordements


B = hoogte | hauteur
C = lengte |longueur
D = hartafstand bevestigingen HORI | entraxe fixations HORI
X = hartafstand bevestigingen VERTI | entraxe fixations VERTI

MU0509 MU0512 MU0516 MU0617 MU0817 MU0820

gewicht | poids inhoud | volume 75/65/20 °C Turbo


type A B C D X (kg) (l) EN 442 € €
MU0509 (T) 447 905 500 438 620 10,80 4,80 470 347,85 537,75
MU0512 (T) 447 1205 500 438 990 14,10 6,30 602 423,95 613,85
MU0516 (T) 447 1655 500 438 1460 19,40 8,60 815 472,87 662,77
MU0617 (T) 547 1730 600 538 1460 23,10 10,30 987 524,50 714,40
MU0817 (T) 747 1730 800 738 1460 29,10 12,30 1311 618,26 808,16
MU0820 (T) 747 2030 800 738 1790 33,60 14,40 1464 713,38 903,28

  voorraad Radson | stock Radson afmetingen in mm | dimensions en mm

95
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Java

Schuin geplaatste ellipsvormige warmte-elementen geven luchtigheid Des tubes émetteurs elliptiques inclinés donnent une impression de
aan de vormgeving. légèreté.

• Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : ophangingen, • Accessoires livrés dans l’emballage et compris dans le prix : fixations, 1
1 blindstop, 1 ontluchter. bouchon plein, 1 bouchon purgeur.
• Montage : 4 aangelaste ophangstrippen op de rugzijde voor 4 regelbare • Montage : 4 pattes de fixation sont soudées à l’arrière pour 4 consoles
muurconsoles. murales réglables.
• Aansluitingen : 2 x Ø 1/2” (15/21).
• Raccordements : 2 x Ø 1/2” (15/21).
• Kleuren : standaardkleur is wit RAL 9016.
Andere beschikbare kleuren : zie blz. 135. • Teintes : teinte standard est le blanc, RAL 9016.
Autres teintes disponibles : voir page 135.
• Optie : uitvoering als «scheidingselement» : zie blz. 131.
Maatwerk : extra leveringstermijn. • Option : exécution «claustra - séparation» : voir page 131.
Fabrication sur mesure : délai de livraison supplémentaire.

codering aansluitingen
codification raccordements

1 8

96
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Java
• Aanvoer en retour zijn links / rechts omkeerbaar. • Arrivée et retour toujours en bas, réversibles
• Diameter aansluitingen : gauche / droite.
aanvoer en retour Ø 1/2’’ (15/21). • Diamètre raccordements :
• Werkdruk : 8 bar. arrivée et retour Ø 1/2’’ (15/21).
• Max. Temperatuur : 110 °C. • Pression de service : 8 bar.
aansluitingen • Température de service maximale : 110 °C.
raccordements
100 - 115
50 - 65 C

80
X

B
75 - 90 30
A=D
mini
100

A = hartafstand aansluitingen | entraxe raccordements


B = hoogte | hauteur
C = lengte | longueur
D = hartafstand bevestigingen HORI | entraxe fixations HORI
X = hartafstand bevestigingen VERTI | entraxe fixations VERTI

afmetingen in mm | dimensions en mm

JA0507 JA..09 JA..13 JA0515 JA0617 JA0619

gewicht | poids inhoud | volume 75/65/20 °C


type A B C D X (kg) (l) EN 442 €
JA0507 470 700 500 470 520 5,50 3,30 358 301,93
JA0409 370 912 400 370 750 6,80 3,80 393 340,39
JA0509 470 912 500 470 750 7,80 4,20 463 412,82
JA0413 370 1336 400 370 1170 11,40 5,50 568 437,27
JA0513 470 1336 500 470 1170 13,20 6,20 668 469,07
JA0515 470 1548 500 470 1320 15,30 7,10 780 542,54
JA0617 570 1760 600 570 1600 19,40 8,90 1015 575,79
JA0619 570 1972 600 570 1790 21,50 10,00 1137 621,27

  voorraad Radson | stock Radson

97
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Minorca

De afgevlakte ovale warmte-elementen zijn gebogen in de collectoren Les tubes émetteurs plats et ovales sont cintrés dans les collecteurs.
geplaatst.
• Accessoires livrés dans l’emballage et compris dans le prix : fixations,
• Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : ophangingen,
1 blindstop, 1 ontluchter. 1 bouchon plein, 1 bouchon purgeur.
• Montage : 4 losse, regelbare muurconsoles die tussen de buizen • Montage : 4 consoles murales réglables isolées qui sont pincées entre
worden geklemd. Deze consoles zijn standaard wit. Bij gekleurde radia- les tubes. Les consoles sont blanches. Pour les radiateurs en couleur, les
toren zijn de consoles steeds in chroom. consoles sont toujours chromées.
• Aansluitingen : 2 x Ø 1/2” (15/21). • Option : raccordement du haut avec montage canne d’injection dans le
• Optie : bovenaansluiting mits montage straalpijp in de retour : retour : voir page 131.
zie blz. 131. • Raccordements : 2 x Ø 1/2” (15/21).
• Kleuren : standaardkleur is wit RAL 9016. • Teintes : teinte standard est le blanc, RAL 9016.
Andere beschikbare kleuren : zie blz. 135. Autres teintes disponibles : voir page 135.

codering aansluitingen
codification raccordements

1 8

98
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Minorca
• Aanvoer en retour zijn links / rechts omkeerbaar. • Arrivée et retour toujours en bas, réversibles
• Diameter aansluitingen : gauche / droite.
aanvoer en retour Ø 1/2’’ (15/21). • Diamètre raccordements :
• Werkdruk : 8 bar. arrivée et retour Ø 1/2’’ (15/21).
• Max. Temperatuur : 110 °C. • Pression de service : 8 bar.
aansluitingen • Température de service maximale : 110 °C.
raccordements

100-120
C
60

53
D

bovenaanzicht
vue de dessus

B
MIN
100

A
A = hartafstand aansluitingen | entraxe raccordements
B = hoogte | hauteur
C = lengte |longueur 55 - 75
D = hartafstand bevestigingen HORI | entraxe fixations HORI
X = hartafstand bevestigingen VERTI | entraxe fixations VERTI

afmetingen in mm | dimensions en mm

MI0508 MI..12 MI..14 MI..17

gewicht | poids 75/65/20 °C


type A B C D X (kg) EN 442 €
MI0508 450 849 500 295 742 8,00 386 321,43
MI0512 450 1220 500 295 1113 11,50 549 450,80
MI0517 450 1750 500 295 1643 16,50 778 565,89
MI0612 550 1220 600 395 1113 13,80 659 477,85
MI0614 550 1485 600 395 1378 16,55 791 529,65
MI0617 550 1750 600 395 1643 19,30 923 581,45
MI0712 700 1220 750 545 1113 17,25 824 506,51
MI0714 700 1485 750 545 1378 24,83 1187 561,43
MI0717 700 1750 750 545 1643 28,95 1385 616,33

  voorraad Radson | stock Radson

99
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Flores

Met zijn fijne, ronde buiselementen oogt deze radiator gewoon mooi, … Avec ses tubes ronds et fins, ce radiateur est tout simplement beau, …

• Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : ophangingen, • Accessoires livrés dans l’emballage et compris dans le prix : fixations,
1 blindstop, 1 ontluchter, gemonteerde straalpijp, schroeven en 1 bouchon plein, 1 bouchon purgeur, canne d’injection montée, vis et
pluggen. chevilles.
• Montage : 3 losse, regelbare muurconsoles die tussen de buizen wor- • Montage : 3 consoles murales réglables isolées qui sont pincées entre
den geklemd. Deze consoles zijn standaard wit. Bij gekleurde radiatoren les tubes. Les consoles sont blanches. Pour les radiateurs en couleur, les
zijn de consoles steeds in chroom. consoles sont toujours chromées.
• Aansluitingen : 2 x Ø 1/2” (15/21). • Raccordements : 2 x Ø 1/2” (15/21).
• Optie : bovenaansluiting mits montage straalpijp in de retour : • Option : raccordement du haut avec montage canne d’injection dans le
zie blz. 131. retour : voir page 131.
• Kleuren : standaardkleur is wit RAL 9016. • Teintes : teinte standard est le blanc, RAL 9016.
Andere beschikbare kleuren : zie blz. 135. Autres teintes disponibles : voir page 135.
• Accessoires : zie blz. 126. • Accessoires : voir page 126.

codering aansluitingen aansluitingen


codification raccordements raccordements

1 8

100
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Flores
• Aanvoer en retour zijn links / rechts omkeerbaar. • Arrivée et retour toujours en bas, réversibles gauche / droite.
• Diameter aansluitingen : • Diamètre raccordements :
aanvoer en retour Ø 1/2’’ (15/21). arrivée et retour Ø 1/2’’ (15/21).
• Werkdruk : 8 bar. • Pression de service : 8 bar.
• Max. Temperatuur : 110 °C. • Température de service maximale : 110 °C.

Flores Turbo (T) 30

50 - 70 C
De onderaan de badkamerradiator geïntegreerde Turbo verwarmt uw badkamer ex-
tra; heel handig om de ruimte snel op te warmen op om het even welk moment van
de dag. Deze ingenieuze oplossing combineert de voordelen van de badkamerradiator
met de snelle opwarming van de Turbo, voor een badkamer op ideale temperatuur in
elk seizoen.
Le Turbo intégré en bas du sèche-serviettes ajoute un complément de chauffage à votre

B
salle de bains pour une montée en température rapide à tout moment de la journée.
Cette solution astucieuse allie les avantages du radiateur sèche-serviettes à la rapidité
de chauffe du Turbo, pour une salle de bains à la bonne température
en toutes saisons.
Info thermostaat I thermostat
zie blz 134 I voir page 134. A
65 - 85 mini
100

Voor bestelling : voeg T toe aan bestelnummer. 46

Pour commander : ajoutez T à la référence. 300

A = hartafstand aansluitingen | entraxe raccordements


B = hoogte | hauteur
C = lengte | longueur

FL0505 FL0508 FL..12 FL..15 FL..18

gewicht | poids inhoud | volume 75/65/20 °C Turbo


type A B C (kg) (l) EN 442 € €
FL0505 (T) 455 547 500 4,10 2,60 257 225,80 415,70
FL0508 (T) 455 862 500 6,20 3,90 417 278,51 468,41
FL0512 (T) 455 1222 500 8,80 5,50 576 328,27 518,17
FL0612 (T) 555 1222 600 11,30 6,30 676 350,23 540,13
FL0712 (T) 705 1222 750 13,50 7,40 826 366,71 556,61
FL0515 (T) 455 1537 500 12,40 6,80 718 386,82 576,72
FL0615 (T) 555 1537 600 12,70 6,20 842 393,92 583,82
FL0715 (T) 705 1537 750 15,30 7,40 1030 434,78 624,68
FL0518 (T) 455 1807 500 13,10 8,10 866 412,11 602,01
FL0618 (T) 555 1807 600 14,90 9,20 1014 423,44 613,34
FL0718 (T) 705 1807 750 17,60 10,90 1237 446,12 636,02

  voorraad Radson | stock Radson afmetingen in mm | dimensions en mm

101
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Flores M middenaansluiting
raccordement central

Met zijn fijne, ronde buiselementen oogt deze radiator gewoon mooi, … Avec ses tubes ronds et fins, ce radiateur est tout simplement beau, …

• Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : ophangingen, • Accessoires livrés dans l’emballage et compris dans le prix : fixations,
1 blindstop, 1 ontluchter, gemonteerde straalpijp, schroeven en 1 bouchon plein, 1 bouchon purgeur, canne d’injection montée, vis et
pluggen. chevilles.
• Montage : 3 losse, regelbare muurconsoles die tussen de buizen wor- • Montage : 3 consoles murales réglables isolées qui sont pincées entre
den geklemd. Deze consoles zijn standaard wit. les tubes. Les consoles sont blanches.
Bij gekleurde radiatoren zijn de consoles steeds in chroom. Pour les radiateurs en couleur, les consoles sont toujours chromées.
• Aansluitingen : 2 x Ø 1/2” (15/21). • Raccordements : 2 x Ø 1/2” (15/21).
• Kleuren : standaardkleur is wit RAL 9016. • Teintes : teinte standard est le blanc, RAL 9016.
Andere beschikbare kleuren : zie blz. 135. Autres teintes disponibles : voir page 135.
• Accessoires : zie blz. 126. • Accessoires : voir page 126.

codering aansluitingen
codification raccordements

102
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Flores M
• Diameter aansluitingen : • Diamètre raccordements :
aanvoer en retour Ø 1/2’’ (15/21), hartafstand 50 mm arrivée et retour Ø 1/2’’ (15/21) entraxe 50 mm
en 2 x Ø 1/2”. et 2 x 1/2’’.
• 1 draaibare ontluchter. • Un purgeur d’air à jet orientable
• Werkdruk : 8 bar. • Pression de service : 8 bar.
aansluitingen • Max. Temperatuur : 110 °C. • Température de service maximale: 110 °C.
raccordements 30

50 - 70 C

B
65 - 85 A

mini
100
A = hartafstand aansluitingen | entraxe raccordements
B = hoogte | hauteur
C = lengte | longueur

afmetingen in mm | dimensions en mm

FL0505M FL0508M FL..12M FL..15M FL..18M

gewicht | poids inhoud | volume 75/65/20 °C


type A B C (kg) (l) EN 442 €
FL0505M 50 547 500 4,10 2,60 266 261,42
FL0508M 50 862 500 6,20 3,90 397 314,12
FL0512M 50 1222 500 8,80 5,50 552 363,88
FL0612M 50 1222 600 10,40 6,10 676 385,84
FL0712M 50 1222 750 12,40 7,10 826 402,31
FL0515M 50 1537 500 11,00 6,90 718 422,43
FL0615M 50 1537 600 12,70 6,20 804 429,52
FL0715M 50 1537 750 15,30 7,40 976 470,39
FL0518M 50 1807 500 13,10 8,10 830 447,71
FL0618M 50 1807 600 15,40 9,20 962 459,04
FL0718M 50 1807 750 18,40 10,90 1161 481,73

  voorraad Radson | stock Radson

103
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Flores CH chroom
chromé

Met zijn fijne, ronde buiselementen oogt deze radiator gewoon mooi, … Avec ses tubes ronds et fins, ce radiateur est tout simplement beau, …

• Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : ophangingen, 1 • Accessoires livrés dans l’emballage et compris dans le prix : fixations,
blindstop, 1 ontluchter, gemonteerde straalpijp, schroeven en pluggen. 1 bouchon plein, 1 bouchon purgeur, canne d’injection montée, vis et
• Montage : 3 losse, regelbare muurconsoles die tussen de buizen wor- chevilles.
den geklemd. Deze consoles zijn in chroom. • Montage : 3 consoles murales réglables isolées qui sont pincées entre
• Aansluitingen : 2 x Ø 1/2” (15/21). les tubes. Les consoles sont chromées.
• Kleuren : chroom. • Raccordements : 2 x Ø 1/2” (15/21).
• Accessoires : zie blz. 126. • Teintes : chromée.
• Accessoires : voir page 126.

codering aansluitingen
codification raccordements

1 8

104
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Flores CH
• Diameter aansluitingen : • Diamètre raccordements :
aanvoer en retour Ø 1/2’’ (15/21). arrivée et retour Ø 1/2’’ (15/21) en bout.
• Werkdruk : 8 bar. • Pression de service : 8 bar.
• Max. Temperatuur : 110 °C. • Température de service maximale : 110 °C.
• Geleverd met straalpijp. • Livré avec une canne d’injection.
aansluitingen • 1 draaibare ontluchter. • 1 purgeur d’air à jet orientable.
raccordements

30

93 - 111 C

B
A

65 - 85
mini
100

A = hartafstand aansluitingen | entraxe raccordements


B = hoogte | hauteur
C = lengte | longueur

afmetingen in mm | dimensions en mm

FLO0805CH FLO1205CH FLO1506CH FLO1806CH

poids volume 75/65/20 °C


type A B C (kg) (l) EN 442 €
FLO0805CH 455 760 500 7,00 3,54 258 511,61
FLO1205CH 455 1150 500 10,10 5,20 354 644,57
FLO1506CH 555 1450 600 14,00 7,30 508 748,62
FLO1806CH 555 1750 600 16,90 8,84 635 883,73

  voorraad Radson | stock Radson

105
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Flores C gebogen
cintré

Dit is de gebogen versie van het model Flores. De fijne buizen zijn geïnte- Le Flores C est le «version cintré» du Flores. Ses tubes fins sont intégrés
greerd in de collectoren. dans les collecteurs.

• Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : ophangingen, • Accessoires livrés dans l’emballage et compris dans le prix : fixations,
1 blindstop, 1 ontluchter, gemonteerde straalpijp, schroeven en 1 bouchon plein, 1 bouchon purgeur, canne d’injection montée, vis et
pluggen. chevilles.
• Montage : 4 losse, regelbare muurconsoles die tussen de buizen wor- • Montage : 4 consoles murales réglables isolées qui sont pincées entre
den geklemd. Deze consoles zijn standaard wit. les tubes. Les consoles sont blanches.
Bij gekleurde radiatoren zijn de consoles steeds in chroom. Pour les radiateurs en couleur, les consoles sont toujours chromées.
• Aansluitingen : 2 x Ø 1/2” (15/21). • Raccordements : 2 x Ø 1/2” (15/21).
• Optie : bovenaansluiting mits montage straalpijp in de retour : • Option : raccordement du haut avec montage canne d’injection dans le
zie blz. 131. retour : voir page 131.
• Kleuren : standaardkleur is wit RAL 9016. • Teintes : teinte standard est le blanc, RAL 9016.
Andere beschikbare kleuren : zie blz 135. Autres teintes disponibles : voir page 135.
• Accessoires : zie blz. 126. • Accessoires : voir page 126.

codering aansluitingen
codification raccordements

1 8

106
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Flores C
• Aanvoer en retour zijn links / rechts omkeerbaar. • Arrivée et retour toujours en bas, réversibles gauche /
• Diameter aansluitingen : aanvoer en retour Ø 1/2’’ (15/21), droite.
• Werkdruk : 8 bar. • Diamètre raccordements :
• Max. Temperatuur : 110 °C. arrivée et retour Ø 1/2’’ (15/21).
• Pression de service : 8 bar.
aansluitingen • Température de service maximale : 110 °C.
raccordements 100 - 120
60 C

B
bovenaanzicht
vue de dessus

mini A
100

A = hartafstand aansluitingen | entraxe raccordements 55 - 75


B = hoogte | hauteur
C = lengte | longueur

afmetingen in mm | dimensions en mm

FLC0505 FLC0508 FLC..12 FLC..15 FLC..18

gewicht | poids inhoud | volume 75/65/20 °C


type A B C (kg) (l) EN 442 €
FLC0505 450 547 500 4,10 2,60 265 255,63
FLC0508 450 862 500 6,20 3,90 421 315,30
FLC0512 450 1222 500 8,80 5,50 587 371,63
FLC0612 550 1222 600 10,20 6,20 689 396,49
FLC0712 700 1222 750 11,90 7,40 843 415,14
FLC0515 450 1537 500 11,00 6,90 726 437,92
FLC0615 550 1537 600 12,70 7,90 856 445,80
FLC0715 700 1537 750 15,30 9,40 1051 492,21
FLC0518 450 1807 500 13,10 8,10 862 466,52
FLC0618 550 1807 600 14,90 9,20 1022 479,35
FLC0718 700 1807 750 17,60 10,90 1261 505,06

  voorraad Radson | stock Radson

107
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Flores C M gebogen met middenaansluiting


cintré avec raccordement central

Dit is het gebogen broertje van het model Flores. De fijne buizen zijn geïn- Le Flores C est le «petit frère cintré» du Flores. Ses tubes fins sont intégrés
tegreerd in de collectoren. dans les collecteurs.

• Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : ophangingen, • Accessoires livrés dans l’emballage et compris dans le prix : fixations,
1 blindstop, 1 ontluchter, gemonteerde straalpijp, schroeven en 1 bouchon plein, 1 bouchon purgeur, canne d’injection montée, vis et
pluggen. chevilles.
• Montage : 4 losse, regelbare muurconsoles die tussen de buizen wor- • Montage : 4 consoles murales réglables isolées qui sont pincées entre
den geklemd. Deze consoles zijn standaard wit. les tubes. Les consoles sont blanches.
Bij gekleurde radiatoren zijn de consoles steeds in chroom. Pour les radiateurs en couleur, les consoles sont toujours chromées.
• Aansluitingen : 2 x Ø 1/2” (15/21). • Raccordements : 2 x Ø 1/2” (15/21).
• Kleuren : standaardkleur is wit RAL 9016. • Teintes : teinte standard est le blanc, RAL 9016.
Andere beschikbare kleuren : zie blz 135. Autres teintes disponibles : voir page 135.
• Accessoires : zie blz. 126. • Accessoires : voir page 126.

codering aansluitingen
codification raccordements

108
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Flores C M
• Diameter aansluitingen : • Diamètre raccordements : arrivée et retour Ø 1/2’’
aanvoer en retour Ø 1/2’’ (15/21), hartafstand 50 mm (15/21), entraxe 50 mm et 2 orifices en bout Ø 1/2’’.
en 2x Ø 1/2’’ • Un purgeur d’air à jet orientable
• 1 draaibare ontluchter • Pression de service : 8 bar.
• Werkdruk : 8 bar. • Température de service maximale : 110 °C.
aansluitingen • Max. Temperatuur : 110 °C.
100 - 120
raccordements 60
C

bovenaanzicht
vue de dessus

B
89 - 109
mini
100
A = hartafstand aansluitingen | entraxe raccordements 55 - 75
B = hoogte | hauteur A
C = lengte | longueur

afmetingen in mm | dimensions en mm

FLC0505M FLC0508M FLC..12M FLC..15M FLC..18M

gewicht | poids inhoud | volume 75/65/20 °C


type A B C (kg) (l) EN 442 €
FLC0505M 50 547 500 4,10 2,60 266 292,60
FLC0508M 50 862 500 6,20 3,90 397 352,27
FLC0512M 50 1222 500 8,80 5,50 552 408,61
FLC0612M 50 1222 600 10,20 6,20 647 433,47
FLC0712M 50 1222 750 11,30 7,40 790 452,11
FLC0515M 50 1537 500 11,00 6,90 689 474,89
FLC0615M 50 1537 600 12,70 7,90 804 482,77
FLC0715M 50 1537 750 15,30 9,40 976 529,19
FLC0518M 50 1807 500 13,10 8,10 830 503,49
FLC0618M 50 1807 600 14,90 9,20 962 516,32
FLC0718M 50 1807 750 17,60 10,90 1161 542,03

  voorraad Radson | stock Radson

109
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Flores C CH gebogen chroom


cintré chromé

Dit is het gebogen broertje van het model Flores. De fijne buizen zijn geïn- Le Flores C est le «petit frère cintré» du Flores. Ses tubes fins sont intégrés
tegreerd in de collectoren. dans les collecteurs.

• Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : ophangingen, • Accessoires livrés dans l’emballage et compris dans le prix : fixations,
1 blindstop, 1 ontluchter, gemonteerde straalpijp, schroeven en plug- 1 bouchon plein, 1 bouchon purgeur, canne d’injection montée, vis et
gen. chevilles.
• Montage : 4 losse, regelbare muurconsoles die tussen de buizen wor- • Montage : 4 consoles murales réglables isolées qui sont pincées entre
den geklemd. Deze consoles zijn standaard in chroom. les tubes. Les consoles sont chromées.
• Aansluitingen : 2 x Ø 1/2” (15/21). • Raccordements : 2 x Ø 1/2” (15/21).
• Kleuren : chroom. • Teintes : chromée
• Accessoires : zie blz. 126. • Accessoires : voir page 126.

codering aansluitingen
codification raccordements

1 8

110
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Flores C CH
• Diameter aansluitingen : • Diamètre raccordements : arrivée et retour Ø 1/2’’
aanvoer en retour Ø 1/2’’ (15/21). (15/21) en bout.
• Werkdruk : 8 bar. • Pression de service : 8 bar.
• Max. Temperatuur : 110 °C. • Température de service maximale : 110 °C.
• Geleverd met gemonteerde straalpijp. • Livré avec une canne d’injection.
aansluitingen • 1 draaibare ontluchter • 1 purgeur d’air à jet orientable.
raccordements

92 - 115
50 C

bovenaanzicht
vue de dessus

B
A
mini
100

61 - 74

A = hartafstand aansluitingen | entraxe raccordements


B = hoogte | hauteur
C = lengte | longueur

afmetingen in mm | dimensions en mm

FLC0805CH FLC1205CH FLC1506CH FLC1806CH

poids volume 75/65/20 °C


type A B C (kg) (l) EN 442 €
FLC0805CH 455 760 500 7,00 3,58 258 620,48
FLC1205CH 455 1150 500 10,10 5,25 354 768,53
FLC1506CH 555 1450 600 14,00 7,34 508 850,42
FLC1806CH 555 1750 600 16,90 8,89 635 998,91

111
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Santorini

Santorini, een model dat opvalt door zijn onberispelijke afwerking, vlot Santorini se distingue par une finition irréprochable, un design agréable
design en gunstige prijs-kwaliteitverhouding. et un rapport qualité / prix très avantageux.

• Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : ophangingen, • Accessoires livrés dans l’emballage et compris dans le prix : fixations,
1 blindstop, 1 ontluchter, schroeven en pluggen. 1 bouchon plein, 1 bouchon purgeur, vis et chevilles.
• Montage : 3 losse, regelbare muurconsoles die tussen de buizen wor- • Montage : 3 consoles murales réglables isolées qui sont pincées entre
den geklemd. les tubes.
• Aansluitingen : 4 x Ø 1/2” (15/21). • Raccordements : 4 x Ø 1/2” (15/21).
• Optie : bovenaansluiting mits montage straalpijp in de retour : • Option : raccordement du haut avec montage canne d’injection dans le
zie blz. 131. retour : voir page 131.
• Kleuren : standaardkleur is wit RAL 9016. • Teintes : teinte standard est le blanc, RAL 9016.
Andere beschikbare kleuren : zie blz 135. Autres teintes disponibles : voir page 135.
• Accessoires : zie blz. 126 • Accessoires : voir page 126.

4 5 codering aansluitingen
codification raccordements

1 8

112
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Santorini
• Aanvoer en retour zijn links / rechts omkeerbaar. • Arrivée et retour sont réversibles gauche / droite.
• Diameter aansluitingen : • Diamètre raccordements :
aanvoer en retour Ø 1/2’’ (15/21). arrivée et retour Ø 1/2’’ (15/21).
• Werkdruk : 10 bar. • Pression de service : 10 bar.

aansluitingen
raccordements 77 - 99
C

B
B
42 - 64 mini A
150

A = hartafstand aansluitingen | entraxe raccordements


B = hoogte | hauteur
C = lengte | longueur

afmetingen in mm | dimensions en mm

SA..07 SA..11 SA..17

gewicht | poids inhoud | volume 75/65/20 °C


type A B C (kg) (l) EN 442 €
SA0507 460 714 500 5,90 2,70 343 239,15
SA0607 560 714 600 6,70 3,10 404 252,52
SA0707 710 714 750 8,00 3,70 493 281,36
SA0511 460 1134 500 9,20 4,10 512 289,12
SA0611 560 1134 600 10,50 4,80 604 311,87
SA0711 710 1134 750 12,40 5,70 738 340,95
SA0517 460 1764 500 14,60 6,50 782 398,57
SA0617 560 1764 600 16,70 7,50 921 425,50
SA0717 710 1764 750 19,70 8,90 1126 474,30
SA0917 860 1764 900 22,80 10,40 1326 504,50

  voorraad Radson | stock Radson

113
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Santorini C gebogen
cintré

Een stijlvolle badkamerradiator met een uiterst goede prijs-kwaliteit- Un radiateur sèche-serviette de st le avec un rapport qualité/prix très
verhouding. Tevens het gebogen broertje van de Santorini. avantageux. La version cintrée du Santorini.

• Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs : ophangingen, • Accessoires livrés dans l’emballage et compris dans le prix : fixations,
1 blindstop, 1 ontluchter, schroeven en pluggen. 1 bouchon plein, 1 bouchon purgeur, vis et chevilles.
• Montage : 4 losse, regelbare muurconsoles die tussen de buizen wor- • Montage : 4 consoles murales réglables isolées qui sont pincées entre
den geklemd. les tubes.
• Aansluitingen : 4 x Ø 1/2” (15/21). • Raccordements : 4 x Ø 1/2” (15/21).
• Optie : bovenaansluiting mits montage straalpijp in de retour : • Option : raccordement du haut avec montage canne d’injection dans le
zie blz. 131. retour : voir page 131.
• Kleuren : standaardkleur is wit RAL 9016. • Teintes : teinte standard est le blanc, RAL 9016.
Andere beschikbare kleuren : zie blz 135. Autres teintes disponibles : voir page 135.
• Accessoires : zie blz. 126. • Accessoires : voir page 126.

codering aansluitingen
codification raccordements

1 8

114
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Santorini C
• Aanvoer en retour zijn links / rechts omkeerbaar. • Arrivée et retour sont réversibles gauche / droite.
• Diameter aansluitingen : • Diamètre raccordements :
aanvoer en retour Ø 1/2’’ (15/21). arrivée et retour Ø 1/2’’ (15/21).
• Werkdruk : 10 bar. • Pression de service : 10 bar.

aansluitingen
raccordements C
100 - 112

bovenaanzicht

B
vue de dessus

B
42 - 57 mini A
150

A = hartafstand aansluitingen | entraxe raccordements


B = hoogte | hauteur
C = lengte | longueur

afmetingen in mm | dimensions en mm

SAC.. 07 SAC..11 SAC..17

gewicht | poids inhoud | volume 75/65/20 °C


type A B C (kg) (l) EN 442 €
SAC0507 451 714 500 5,90 2,70 343 271,76
SAC0607 548 714 600 6,70 3,10 404 290,95
SAC0707 691 714 750 8,00 3,70 493 314,85
SAC0511 451 1134 500 9,20 4,10 512 329,58
SAC0611 548 1134 600 10,50 4,80 604 352,91
SAC0711 691 1134 750 12,40 5,70 738 391,08
SAC0517 451 1764 500 14,60 6,50 782 452,94
SAC0617 548 1764 600 16,70 7,50 921 488,08
SAC0717 691 1764 750 19,70 8,90 1126 535,51
SAC0917 835 1764 900 22,80 10,40 1326 576,57

  voorraad Radson | stock Radson

115
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Andros CH chroom
chromé

Klassieke elegantie. Hoogwaardig chroom zorgt voor een verfijnde en Elégance classique. Le chrome de haute qualité confère à la salle de bain
stijlvole badkamer. un caractère raffiné et élégant.

• Accessoires worden meegeleverd en zijn in de prijs inbegrepen : 4 ophan- • Accessoires livrés avec le produit et compris dans le prix : 4 pattes de
gingen, 1 ontluchter 1/8” fixation, 1 bouchon purgeur 1/8”
• Aansluitingen : 2 x 1/2” • Raccordement: 2 x 1/2”
• Uitvoering : chroom • Version: chrome

codering aansluitingen
codification raccordements

1 8

116
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Andros CH
• Aanvoer en retour zijn links / rechts omkeerbaar. • Arrivée et retour sont réversible gauche / droite.
• Diameter aansluitingen : • Diamètre raccordements :
aanvoer en retour Ø 1/2’’ (15/21). arrivée et retour Ø 1/2’’ (15/21)..
• Draaibare ontluchter : Ø 1/8’’. • Purgeur d’ air à jet orientable : Ø 1/8’’.
• Werkdruk : 4 bar. • Pression de service : 4 bars.
• Max. Temperatuur : 95°C. • Température de service maximale : 95°C.

91 - 111 / 105 - 125


aansluitingen
raccordements 71 C

B
bovenaanzicht
vue de dessus

30 - 50 A

A = hartafstand aansluitingen | entraxe raccordements


B = hoogte | hauteur
C = lengte | longueur

afmetingen in mm | dimensions en mm

AN0608CH AN0612CH AN0617CH AN0817CH

gewicht | poids inhoud | volume 75/65/20 °C


type A B C (kg) (l) EN 442 €
AN0608CH 500 776 595 9,00 4,30 267 826,72
AN0612CH 500 1154 595 13,30 6,50 400 1006,84
AN0617CH 500 1742 595 20,10 10,00 610 1464,07
AN0817CH 650 1742 746 23,40 11,80 740 1764,02

  voorraad Radson | stock Radson

117
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Andros M middenaansluiting
raccordement central

Modern comfort. Compleet geïntegreerd met aansluitarmatuur in het mid- Confort moderne. Produit doté d’une armature centrale de raccordement et
den en meegeleverde thermostaatkop. d’une tête thermostatique livrée.

• Accessoires worden meegeleverd en zijn in de prijs inbegrepen : ophan- • Accessoires livrés avec le produit et compris dans le prix : consoles, 1 bou-
gingen, 1 ontluchter 1/8”, 2 ingeschroef-de blindstoppen. chon purgeur 1/8”, 2 obturateurs vissés.
• Montage : 4 aangelaste ophangstrippen voor 4 wandconsoles. • Montage : 4 pattes de suspension soudées au dos pour fixer 4 consoles
• Aansluitingen : middenaansluiting 2 x 1/2”, hartafstand aansluitingen murales.
50 mm, daarnaast 2 x 1/2” bijv. voor gebruik bij de 1/8” aansluiting van • Raccordement : 2 x 1/2”, entraxe 50 mm, plus 2 raccords 1/2” destinés à
de radiator. être utilisés p. ex. pour le raccordement 1/8” d’un radiateur.
• Kleuren : standaardkleur is wit RAL 9016. • Teintes : teinte standard est le blanc, RAL 9016.
Andere beschikbare kleuren : zie blz. 135. Autres teintes disponibles : voir page 135.

codering aansluitingen
codification raccordements

118
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Andros M
• Diameter aansluitingen : middenaansluiting 2 x 1/2’’. • Diamètre raccordements : raccordement central 2 x 1/2’’.
Hartafstand aansluitingen 50 mm. Entraxe raccordements 50 mm.
• Draaibare ontluchter : Ø 1/8’’. • Purgeur d’ air à jet orientable : Ø 1/8’’.
• Werkdruk : 4 bar. • Pression de service : 4 bars.
• Max. Temperatuur : 95°C • Température de service maximale : 95°C

aansluitingen
71 / 85
raccordements C

B
X
bovenaanzicht
vue de dessus

53 - 58
A = 50

A = hartafstand aansluitingen | entraxe raccordements


B = hoogte | hauteur
C = lengte | longueur
D = hartafstand bevestigingen HORI | entraxe fixations HORI
X = hartafstand bevestigingen VERTI | entraxe fixations VERTI

afmetingen in mm | dimensions en mm

AN0608M AN0612M AN0812M AN0617M AN0817M

gewicht | poids inhoud | volume 75/65/20 °C


type A B C D X (kg) (l) EN 442 €
AN0608M 50 776 595 525 546 9,00 4,30 461 385,63
AN0612M 50 1154 595 525 924 13,30 6,50 689 465,54
AN0812M 50 1154 746 676 924 15,40 7,60 823 487,16
AN0617M 50 1742 595 525 1512 20,10 10,00 1051 562,63
AN0817M 50 1742 746 676 1512 23,40 11,80 1275 676,32

  voorraad Radson | stock Radson

119
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Ios M middenaansluiting
raccordement central

Hoogwaardig design. Compleet geïntegreerd met aansluit armatuur in het Design exigeant. Produit doté d’une armature centrale de raccordement et
midden en niet meegeleverde thermostaatkop. d’une tête thermostatique non livrée.

• Accessoires worden meegeleverd en zijn in de prijs inbegrepen : ophan- • Accessoires livrés avec le produit et compris dans le prix : consoles, 1 bou-
gingen, 1 ontluchter 1/8”, 2 ingeschroef-de blindstoppen. chon purgeur 1/8”, 2 obturateurs vissés.
• Montage : 4 aangelaste ophangstrippen voor 4 wandconsoles. • Montage : 4 pattes de suspension soudées au dos pour fixer 4 consoles
• Aansluitingen : middenaansluiting 2 x 1/2”, hartafstand aansluitingen murales.
50 mm, daarnaast 2 x 1/2” bijv. voor gebruik bij de aansluiting van de • Raccordement central 2 x 1/2”, entraxe : 50 mm, plus 2 raccords 1/2”
radiator. destinés à être utilisés p. ex. pour le raccordement d’ un radiateur.
• Kleuren : standaardkleur is wit RAL 9016. • Teintes : teinte standard est le blanc, RAL 9016.
Andere beschikbare kleuren : zie blz. 135. Autres teintes disponibles : voir page 135.

codering aansluitingen
codification raccordements

120
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Ios M
• Aanvoer en retour zijn links / rechts omkeerbaar. • Arrivée et retour sont réversible gauche / droite.
• Diameter aansluitingen : aanvoer en retour Ø 1/2’’ • Diamètre raccordements : arrivée et retour Ø 1/2’’
(15/21). (15/21).
• Draaibare ontluchter : Ø 1/8’’. • Purgeur d’ air à jet orientable : Ø 1/8’’.
• Werkdruk : 4 bar. • Pression de service : 4 bars.
• Max. Temperatuur : 95°C. • Température de service maximale : 95°C.

aansluitingen 145

raccordements 66 C

bovenaanzicht

B
X
vue de dessus

52 - 57
A = 50

A = hartafstand aansluitingen | entraxe raccordements


B = hoogte | hauteur
C = lengte | longueur
D = hartafstand bevestigingen HORI | entraxe fixations HORI
X = hartafstand bevestigingen VERTI | entraxe fixations VERTI

afmetingen in mm | dimensions en mm

IO0612 IO0617

gewicht | poids inhoud | volume 75/65/20 °C


type A B C D X (kg) (l) EN 442 €
IO0612 50 1154 600 595 855 16,00 5,20 674 478,97
IO0617 50 1724 600 595 1311 23,00 7,60 1005 619,16

  voorraad Radson | stock Radson

121
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Linosa

Het badverwarmingselement dat u zelf kunt schikken met decoratielijs- Le radiateur de salle de bain à personnaliser avec des baguettes décorati-
ten. Past perfect in elk badconcept. ves. S’harmonise parfaitement avec tout type de salle de bain.

• Accessoires worden meegeleverd en zijn in de prijs inbegrepen : ophan- • Accessoires livrés avec le produit et compris dans le prix : consoles,
gingen, 1 ontluchter 1/8”. 1 bouchon purgeur 1/8”.
• Montage : 4 aangelaste ophangstrippen voor 4 wandconsoles. • Montage : 4 pattes de suspension soudées au dos pour fixer 4 consoles
• Aansluitingen : 2 x 1/2”. murales.

• Sierlijsten : roestvrij staal (I) of hout (W). • Raccordement : 2 x 1 / 2”.

• Kleuren : standaardkleur is wit RAL 9016. • Baguettes décoratives : inoxydable (I) ou bois Wengé (W).
Andere beschikbare kleuren : zie blz. 135. • Teintes : teinte standard est le blanc, RAL 9016.
Autres teintes disponibles : voir page 135.

codering aansluitingen
codification raccordements

1 8

122
badkamerradiatoren
radiateurs sèche-serviettes

Linosa
• Diameter aansluitingen : middenaansluiting 2 x 1/2’’. • Diamètre raccordements : raccordement central 2 x 1/2’’.
Hartafstand aansluitingen 50 mm. Entraxe raccordements 50 mm.
• Draaibare ontluchter : Ø 1/8’’. • Purgeur d’ air à jet orientable : Ø 1/8’’.
• Werkdruk : 4 bar. • Pression de service : 4 bars.
• Max. Temperatuur : 95°C • Température de service maximale : 95°C

aansluitingen
raccordements 100-105 / 110-115 / 124-129 C

B
X
bovenaanzicht
vue de dessus

A
95

50-55

A = hartafstand aansluitingen | entraxe raccordements


B = hoogte | hauteur
C = lengte | longueur
D = hartafstand bevestigingen HORI | entraxe fixations HORI
X = hartafstand bevestigingen VERTI | entraxe fixations VERTI

afmetingen in mm | dimensions en mm

LI0508 LI0512 LI0612 LI0812 LI0617 LI0817

gewicht | poids inhoud | volume 75/65/20 °C


type A B C D X (kg) (l) EN 442 €
LI0508 I of|ou W 465 776 504 415 588 8,00 3,90 342 325,55
LI0512 I of|ou W 465 1154 504 415 966 11,40 5,70 498 474,04
LI0612 I of|ou W 563 1154 600 508 966 12,80 6,40 593 497,73
LI0812 I of|ou W 716 1154 755 665 966 15,10 7,50 746 533,35
LI0617 I of|ou W 563 1742 600 508 1533 19,40 9,80 917 796,75
LI0817 I of|ou W 716 1742 755 665 1533 23,00 11,50 1153 864,27

  voorraad Radson | stock Radson

123
Optimo

De compacte oplossing, daar waar elke vierkante cen- La solution compacte, là où chaque centimètre carré a
timeter belangrijk is ! son importance !
Ongebruikte ruimte wordt nu pas echt functioneel!
description produit
productomschrijving
Rénovation ou nouvelle construction, l’Optimo vous permet de chauffer
Zowel in nieuwbouw als renovatie, biedt de Optimo u de mogelijkheid d’une façon agréable où vous manquez de place.
om optimaal te verwarmen.
Les trois modèles eau chaude type 500, 600 et 800 sont faciles à encas-
De drie warmwatermodellen, type 500, 600 en 800 bouwt u moeiteloos trer dans les plinthes des meubles de cuisine, les marches de l’escalier, ...
in, onderaan in plinten van keukenkasten, traptrede, e.d.
l’Optimo se raccorde sur le système de chauffage eau chaude bitube. L’air
De Optimo wordt aangesloten op het bestaande centrale verwarmings- froid est aspiré à la suite de quoi l’échangeur de chaleur vous rend un
systeem (tweepijps). Koele lucht wordt door de ventilator aangezogen. De agréable air chaud. Grâce au ventilateur intégré, l’air chaud se propage
koele lucht wordt opgewarmd door de warmtewisselaar. De opgewarm- dans la pièce. Le ventilateur a deux vitesses : régime normal et régime
de lucht wordt op zijn beurt door de ventilator in de kamer verspreid. accéléré. Le ventilateur fonctionne à partir du moment où l’eau circulant
De ventilator heeft twee snelheden, voor normale en snelle opwarming. dans l’échangeur de chaleur atteint une température de min 43 °C.
De ventilator functioneert mits de watertemperatuur 43 °C is of hoger.
Une fois encastré, l’ensemble se cache derrière une belle grille de fini-
Het geheel wordt, eenmaal ingebouwd, afgedekt met een fraai rooster. tion.
De Optimo is voorzien van een elektrische kabel van 2 m met gegoten Pour faire fonctionner le ventilateur intégré, l’Optimo est muni d’un câble
stekker, voor het functioneren van de ventilator. Het stopcontact dient de 2 m. Veillez à utiliser une prise mise à la terre.
met aarding uitgerust te zijn.
Les flexibles de raccordement sur le circuit de chauffage (±75cm) et les
Flexibele aansluitslangen met afdichtingskraantjes worden meegeleverd robinets de fermeture font également parti de l’équipement de base de
(± 75 cm). l’Optimo.

124
plintverwarming
chauffage encastrable

D
C

E TYPE A B C D E
500 496 101 315 321 95
600 550 101 405 375 95
B 800 603 101 406 447 95
A

optimo
Afmetingen Ventilator Ventilator Warmte- Geluidsni-
H x B x D (mm) snelheid vermogen afgifte Water- in- Lucht- veau
Referentie Dimensions Vitesse du Puissance du Emissions houd volume
Type Référence H x L x P (mm) ventilateur ventilateur calorifiques Volume d’eau Volume d’air Bruit €
excl. rooster excl. rooster
hors grille WATT 75/65/20 °C L m3/h dB grille excl.
1 12 896 0,15 70 25
500 OPT500 95 x 321 x 315 373,47
2 25 1166 0,15 90 38
1 29 1225 0,30 106 26
600 OPT600 95 x 375 x 405 418,72
2 40 1630 0,30 138 37
1 18 1707 0,18 139 28
800 OPT800 95 x 447 x 406 558,38
2 40 2192 0,18 210 50

  voorraad Radson | stock Radson

rooster | grille
Type Rooster | Grille Referentie | Référence €
500 wit | blanc OPT500GRWH 44,01
bruin | brun OPT500GRBR 44,01
zwart | noir OPT500GRBL 44,01
crème | crème OPT500GRCR 44,01
goudkleurig | doré OPT500GRGO 113,20
RVS | acier inoxydable OPT500GRIN 113,20
chroom | chromé OPT500GRCH 113,20
600 wit | blanc OPT600GRWH 49,34
bruin | brun OPT600GRBR 49,34
zwart | noir OPT600GRBL 49,34
crème | crème OPT600GRCR 49,34
goudkleurig | doré OPT600GRGO 118,47
RVS | acier inoxydable OPT600GRIN 118,47
chroom | chromé OPT600GRCH 118,47
800 wit | blanc OPT800GRWH 65,79
bruin | brun OPT800GRBR 65,79
zwart | noir OPT800GRBL 65,79
crème | crème OPT800GRCR 65,79
goudkleurig | doré OPT800GRGO 134,93
RVS | acier inoxydable OPT800GRIN 134,93
chroom | chromé OPT800GRCH 134,93

125
accessoires

omschrijving | description details | détails referentie | référence €


handdoekdrager | porte-serviettes 450 589450 22,06
horizontale modellen
modèles horizontaux
500 589500 22,06
600 589600 22,06
750 589750 22,06
900 589900 22,76
1050 589105 22,76
handdoekdrager | porte-serviettes 300 590300 17,79
Vertical
450 590450 19,79
600 590600 20,67
750 590750 22,76
handdoekdrager | porte-serviettes 300 9025970300 139,34
Kos V & Faro V
mat geborsteld roestvrij staal
450 9025970450 155,84
en acier inoxydable brossé mat 600 9025970600 162,89
750 9025970750 169,90
V-hangknoppen | patères en V wit | blanc PATVPBL 19,63
per set | la paire Elato, Muna, Apolima chroom | chromé PATVPCH 19,63
V-hangknoppen | patères en V wit | blanc PATVRBL 15,95
per set | la paire Santorini, Santorini C, Flores, Flores C chroom | chromé PATVRCH 15,95

handdoekring | porte-serviettes anneau wit | blanc ANOPBL 44,15


Elato, Muna, Apolima
chroom | chromé ANOPCH 44,15
handdoekring | porte-serviettes anneau wit | blanc ANORBL 41,70
Santorini, Santorini C, Flores, Flores C
chroom | chromé ANORCH 41,70

ronde hangknoppen | patères rondes wit | blanc PATRBL 15,95


per set | la paire chroom | chromé PATRCH 15,95
Santorini, Santorini C, Flores, Flores C

rek | tablette grille wit | blanc GRILLBL 87,09


Santorini, Flores
lengte radiator | largeur radiateur : min. 600 mm
chroom | chromé GRILLCH 87,09

handdoekdrager | barre porte-serviettes wit | blanc BARR40BL 33,12


Santorini, Flores - recht | droit 370 mm
lengte radiator | largeur radiateur min. 500 mm
chroom | chromé BARR40CH 33,12

handdoekdrager | barre porte-serviettes wit | blanc BARR50BL 38,03


Santorini, Flores - recht | droit 470 mm
lengte radiator | largeur radiateur min. 600 mm
chroom | chromé BARR50CH 38,03

handdoekdrager | barre porte-serviettes wit | blanc BARP40BL 40,48


rechts | droit 375 mm
Elato, Muna
chroom | chromé BARP40CH 40,48

126
accessoires

omschrijving | description details | détails referentie | référence €


handdoekdrager | barre porte-serviettes wit | blanc BARR40CBL 36,80
gebogen | cintré 370 mm Santorini C, Flores C
lengte rad. | largeur rad. min. 500 mm
chroom | chromé BARR40CCH 36,80

handdoekdrager | barre porte-serviettes chroom | chromé BARR50CBL 41,70


geborgen | cintré 470 mm Santorini C, Flores C
lengte rad. | largeur rad. min. 600 mm
wit | blanc BARR50CCH 41,70

handdoekdrager | porte-serviettes RAL 9016 D881-2125-XX 119,50


Delta Laserline
andere kleuren D881-2115-XX 136,58
autres teintes
XX = aantal elementen
nombre d ‘ éléments

MCW-5 console | console MCW-5 300 572300 1,69


stuk | pièce 400 572400 1,92
450 572450 2,07
500 572500 2,15
600 572600 2,53
750 572750 3,08
900 572900 3,69

MCW-5 montage set | MCW-5 kit de montage 572010 2,00


Compact 2
MCW-5 montage set | MCW-5 kit de montage 572011 2,36
Compact 3
MCW-5 montage set | MCW-5 kit de montage 572012 1,87
Int/Par/Ram/Kos H/Faro H - 2
MCW-5 montage set | MCW-5 kit de montage 572013 2,24
Int/Par/Ram/Kos H/Faro H - 3
Planora console | console Planora 579000 5,91
per paar | 2

boorconsole 574000 5,15


console perceuse - 160 mm

standconsole (meerpanelen) 577014 15,27


pied-support (plus que 1 panneau)
stuk | pièce
chapestandconsole 577015 18,65
pied-support pour chape
stuk | pièce

127
accessoires

omschrijving | description details | détails referentie | référence €


afdekplaat voor standconsole 577016 4,84
rosette pied-support
stuk | pièce

huls voor standconsole 577017 5,21


enveloppe pied-support
stuk | pièce

W standconsole (lamellen) 577999 15,01


pied-support W (canaux d’ eau)
stuk | pièce
W chapestandconsole 578000 18,39
pied-support W pour chape
stuk | pièce

sjabloon + bypass 45017 19,50


gabarit de montage + bypass

sjabloon 45018 11,19


gabarit de montage

bypass 593332 12,88

128
accessoires

omschrijving | description details | détails referentie | référence €


consoleset VR 20-21-22 RAL 9016 - 300 6002300 9,93
set de console VR 20-21-22 RAL 9016 - 450 6002450 10,65
RAL 9016 - 600 6002600 11,38
RAL 9016 - 750 6002750 12,08
chroom | chromé - 300 6004300 13,00
349

chroom | chromé - 450 6004450 13,73


chroom | chromé - 600 6004600 14,45
chroom | chromé -750 6004750 15,18
34

montageset VR 20-21-22 RAL 9016 6002000 8,00


set de montage VR 20-21-22 chroom | chromé 6004000 9,00

consoleset VR 10 RAL 9016 - 450 6001450 13,53


set de console VR 10 RAL 9016 - 600 6001600 14,23
RAL 9016 - 750 6001750 14,95
chroom | chromé - 450 6003450 15,13
chroom | chromé - 600 6003600 15,78
366

chroom | chromé - 750 6003750 16,43

72

montageset VR 10 RAL 9016 6001000 8,00


set de montage VR 10 chroom | chromé 6003000 9,00

129
accessoires

omschrijving | description details | détails referentie | référence €


wandconsole 9010196200 2,34
H 200 mm - type 22
stuk

console murale
H 200 mm - type 22
pièce

wandconsole 9010196204 5,28


H 200 mm - type 33
stuk

console murale
H 200 mm - type 33
pièce

wandconsole 9010196205 6,00


H 200 mm - type 44
stuk

console murale
H 200 mm - type 44
pièce

standconsole 9010196202 24,27


H 200 mm - opbouw types 22, 33 en 44
stuk

pieds-support
H 200 mm - sur chape types 22, 33 en 44
pièce

standconsole 9010196203 27,33


H 200 mm - inbouw types 22, 33 en 44
stuk

pieds-support
H 200 mm - dans le chape types 22, 33 en 44
pièce

anti-diefstalring 595595 1,85


bague antivol

130
accessoires

omschrijving | description details | détails referentie | référence €


thermostaatknop 595590 18,69

tête thermostatique

radiatorkraan 1/2’’ nikkel | nickel 595570 14,57


thermostatiseerbare - haaks

robinet thermostatique équerre 1/2”

radiatorkraan 1/2’’ nikkel | nickel 595575 15,33


thermostatiseerbare - recht

robinet thermostatique droit 1/2”

radiatorkraan 1/2’’ nikkel | nickel 595580 16,12


thermostatiseerbare

robinet thermostatique équerre inversé 1/2”

1/2’’ voetventiel - haaks nikkel | nickel 595560 9,97

coude de réglage 1/2”

1/2’’ voetventiel - recht nikkel | nickel 595565 9,97

té de réglage 1/2”

multifunctionele sleutel 590009 1,74


tbv aftapper en ontluchter

clé multifonctionnelle
pour vidange et purgeur

aftapblindstop 1/2’’ 590013 1,05


stuk

bouchon avec vidange 1/2"


pièce

draaibare ontluchter 1/2" 590002 0,61

purgeur orientable 1/2"

ontluchtingssleutel 590020 0,59


Kos H & Faro H

clé purgeur
Kos H & Faro H

131
accessoires

omschrijving | description details | détails referentie | référence €


reductie 1/2-3/8’’ 590001 0,61
stuk

réduction 1/2-3/8"
pièce

onderaansluitblok eenpijpsysteem 595525 44,48


haaks

bloc de raccordement système monotube


inférieur - 90°

onderaansluitblok eenpijpsysteem 595524 41,40


rechts

bloc de raccordement système monotube


inférieur - droite

tweepijps ventielset / recht 9025980001 93,23


2 x 3/4´´ binnendraad, 2 verloopnippels 1/2´´
incl. thermostaatkop en afdekkap wit
aanvoer en retour omkeerbaar
corps de vanne bitube droit
2 x 3/4”, 2 nipples de raccordement 1/2”
avec tête thermostatique et
cache de finition blanc
arrivée et retour sont réversibles

tweepijps ventielset / recht 9025980006 110,40


2 x 3/4´´ binnendraad, 2 verloopnippels 1/2´´
incl. thermostaatkop en afdekkap chroom
aanvoer en retour omkeerbaar
corps de vanne bitube droit
2 x 3/4”, 2 nipples de raccordement 1/2”
avec tête thermostatique et
cache de finition chrome
arrivée et retour sont réversibles

tweepijps ventielset / haaks 9025980000 93,23


2 x 3/4´´ binnendraad, 2 verloopnippels 1/2´´
incl. thermostaatkop en afdekkap wit
aanvoer en retour omkeerbaar.
corps de vanne bitube équerre
2 x 3/4”, 2 nipples de raccordement 1/2”
avec tête thermostatique et
cache de finition blanc
arrivée et retour sont réversibles

tweepijps ventielset / haaks 9025980005 110,40


2 x 3/4´´ binnendraad, 2 verloopnippels 1/2´´
incl. thermostaatkop en afdekkap chroom
aanvoer en retour omkeerbaar
corps de vanne bitube équerre
2 x 3/4”, 2 nipples de raccordement 1/2”
avec tête thermostatique et
cache de finition chrome
arrivée et retour sont réversibles

132
accessoires

omschrijving | description details | détails referentie | référence €


thermostaat chroom 595591 34,24
tête thermostatique chromé

radiatorborstel | brosse de nettoyage 592010 14,72

lakstift | stylo de retouche 592301 5,22

spuitbus | spray 592302 8,13

ral-kleurenwaaier | éventail des teintes ral 90259200 15,33

kit ‘’Scheidingselement’’ | kit pour “Claustra” 9026100001 182,63


(uitsluitend maatwerk | seulement sur mesure)
Java & Muna
Flores & Flores C SAR0048077 182,63

Kv regelsleutel | clé à réglage Kv 508057 3,67

straalpijp | canne d’injection 9026100005 40,96


Flores, Flores C, Santorini & Santorini C

montage set | kit de montage


Delta Laserline

nippels | nipples DC820230 2,21


nippeldichtingen | joints DC820220 5,02
nippelstang | barre à nippler D8810311 65,50
nippelstang, lang model | barre à nippler, modèle longue D8810312 89,32

133
regelingen
régulations et finitions

Infrarode klokthermostaat | Thermostat infrarouge avec fonction horloge

• Eenvoudig in gebruik: één druk op de Boost-knop van de regelkast brengt een • Simple d’utilisation, une pression sur la touche Boost du boîtier de régulation
homogene en geruisloze warmeluchtstroom op gang die zich naar de vloer enclenche un souffle d’air chaud homogène et silencieux, qui se diffuse vers le
verspreidt voor meer comfort. Een verlicht en discreet kijkglas geeft aan dat hij sol pour plus de confort. Un voyant lumineux et discret signale son fonctionne-
werkt. ment.

• Zender met infrarood verbinding • Émetteur à liaison infrarouge.

• Digitale weergave van het uur en de kamertemperatuur • Affichage digital de l’heure et de la température ambiante.

• 3 programma’s, vooraf ingesteld en wijzigbaar. • 3 programmes, pré-enregistrés et modifiables.

• ‘Vakantie’-functie • Fonction ‘Vacances’.

• Voeding met 3 bijgeleverde LR06-batterijen • Alimentation par 3 piles LR06 fournies.

• Infrarood ontvanger categorie C met aan/uit-knop : • Récepteur infrarouge catégorie C avec touche marche/arrêt :
- gelakt in de kleur van het toestel voor de kleuren Sanitaire en Argent nr. 27 - peint dans la couleur de l’appareil pour les couleurs sanitaire et Argent
(RAL9006) n°27 (RAL9006) .
- in verchroomde afwerking voor alle andere kleuren - en finition chromée pour toutes les autres couleurs.
• Multifunctionele regeling programmeerbaar via stuurdraad (fil pilote) met 2 • Boîtier de commande multifonctions et programmable par fil pilote 2 ordres
commando’ s (comfort, nachtverlaging dmv externe klok). (confort, réduit nuit avec horloge standard).

• Verhoogde werking en/of regelbare ventilator.

134
omrekening
conversion

paneelradiatoren - omrekeningstabel EN 442 - benaderende afgiftes


radiateurs panneaux - tableau de conversion EN 442 - émissions approximatives
AT OT RT
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
90 24 4,56 2,45 1,88 1,57 1,36 1,21 1,10 1,01 0,93 0,87 0,82 0,77 0,73
22 3,11 2,11 1,69 1,44 1,27 1,14 1,04 0,96 0,89 0,83 0,78 0,74 0,70
20 2,50 1,87 1,54 1,33 1,19 1,07 0,98 0,91 0,85 0,80 0,75 0,71 0,67
18 2,13 1,68 1,42 1,24 1,11 1,01 0,93 0,87 0,81 0,76 0,72 0,68 0,65
15 1,76 1,46 1,26 1,13 1,02 0,93 0,87 0,81 0,76 0,72 0,68 0,64 0,61
12 1,51 1,29 1,14 1,03 0,94 0,87 0,81 0,76 0,71 0,67 0,64 0,61 0,58
85 24 1,93 2,63 2,00 1,67 1,45 1,29 1,16 1,07 0,99 0,92 0,86 0,81
22 3,34 2,26 1,80 1,53 1,34 1,21 1,10 1,01 0,94 0,88 0,82 0,78
20 2,67 1,99 1,64 1,41 1,25 1,13 1,04 0,96 0,89 0,84 0,79 0,75
18 2,27 1,78 1,50 1,31 1,18 1,07 0,98 0,91 0,85 0,80 0,75 0,72
15 1,87 1,54 1,33 1,19 1,07 0,98 0,91 0,85 0,80 0,75 0,71 0,67
12 1,60 1,36 1,20 1,08 0,99 0,91 0,85 0,79 0,75 0,70 0,67 0,64
80 24 5,38 2,83 2,15 1,78 1,54 1,37 1,24 1,13 1,05 0,97 0,91
22 3,61 2,42 1,93 1,63 1,43 1,28 1,16 1,07 0,99 0,93 0,87
20 2,87 2,12 1,75 1,50 1,33 1,20 1,10 1,01 0,94 0,88 0,83
18 2,42 1,90 1,60 1,39 1,24 1,13 1,04 0,96 0,90 0,84 0,79
15 1,99 1,64 1,41 1,25 1,13 1,04 0,96 0,89 0,84 0,79 0,75
12 1,69 1,44 1,27 1,14 1,04 0,96 0,89 0,83 0,78 0,74 0,70
75 24 5,90 3,07 2,32 1,92 1,66 1,47 1,32 1,21 1,12 1,04
22 3,92 2,61 2,07 1,75 1,53 1,37 1,24 1,14 1,05 0,98
20 3,10 2,28 1,87 1,61 1,42 1,28 1,17 1,08 1,00 0,94
18 2,61 2,03 1,70 1,48 1,32 1,20 1,10 1,02 0,95 0,89
15 2,12 1,75 1,50 1,33 1,20 1,10 1,01 0,94 0,88 0,83
12 1,80 1,53 1,34 1,21 1,10 1,01 0,94 0,88 0,82 0,78
70 24 6,54 3,36 2,52 2,08 1,79 1,58 1,42 1,30 1,19
22 4,30 2,84 2,24 1,89 1,64 1,47 1,33 1,22 1,13
20 3,38 2,47 2,01 1,73 1,52 1,37 1,25 1,15 1,07
18 2,82 2,19 1,83 1,59 1,42 1,28 1,17 1,08 1,01
15 2,28 1,87 1,61 1,42 1,28 1,17 1,08 1,00 0,94
12 1,93 1,63 1,43 1,28 1,16 1,07 0,99 0,93 0,87
65 24 7,32 3,70 2,76 2,27 1,94 1,71 1,54 1,40
22 4,75 3,11 2,44 2,05 1,78 1,58 1,43 1,31
20 3,70 2,69 2,19 1,87 1,64 1,47 1,34 1,23
18 3,07 2,37 1,98 1,17 1,52 1,37 1,26 1,16
15 2,47 2,01 1,73 1,52 1,37 1,25 1,15 1,07
12 2,07 1,75 1,53 1,37 1,24 1,14 1,05 0,98
60 24 8,32 4,13 3,06 2,50 2,13 1,87 1,68
22 5,32 3,44 2,69 2,24 1,94 1,73 1,56
20 4,10 2,96 2,39 2,03 1,78 1,60 1,45
18 3,38 2,59 2,15 1,86 1,65 1,48 1,35
15 2,69 2,19 1,87 1,64 1,47 1,34 1,23
12 2,24 1,89 1,64 1,47 1,33 1,22 1,13
55 24 9,62 4,67 3,43 2,78 2,37 2,07
22 6,03 3,87 2,99 2,48 2,15 1,90
20 4,60 3,29 2,64 2,24 1,96 1,75
18 3,75 2,86 2,36 2,03 1,80 1,62
15 2,96 2,39 2,03 1,78 1,60 1,45
12 2,44 2,05 1,78 1,58 1,43 1,31
50 24 11,38 5,39 3,92 3,15 2,67
22 6,97 4,39 3,37 2,79 2,40 voorbeeld van een omrekening naar een ander regime dan ∆T 50
20 5,23 3,70 2,96 2,50 2,17
18 4,22 3,19 2,63 2,25 1,98
U zoekt 2150 Watt voor een badkamer op 24 °C in 90/70. In de tabel staat bij
15 3,29 2,64 2,24 1,96 1,75 90/70/24, 0,87. U zoekt in de prijslijst met ∆T 50 naar een radiator die in de
12 2,69 2,24 1,94 1,73 1,56
45 24 13,93 6,38 4,58 3,65 buurt ligt van 1871 W.
22 8,26 5,11 3,89 3,19
20 6,08 4,25 3,37 2,83
18 4,84 3,63 2,96 2,53 exemple d’une conversion vers un autre régime que ∆T 50
15 3,70 2,96 2,50 2,17 Vous cherchez 2150 Watt pour une salle de bains à 24 °C en 90/70. Le tableau
12 2,99 2,48 2,15 1,90
40 24 17,93 7,87 5,54 indique 0,87 pour 90/70/24. Dans le tarif de ∆T 50, vous cherchez un radiateur
22 10,16 6,14 4,62 qui soit voisin de 1871 W.
20 7,28 5,01 3,93
18 5,68 4,21 3,41
15 4,25 3,37 2,83
12 3,37 2,79 2,40 solutions possibles | mogelijke oplossingen
35 24 25,15 10,36 75/65/20 90/70/24
22 13,27 7,76
20 9,12 6,14 11 750 1650 1959 W 2252 W
18 6,91 5,04
15 5,01 3,93 21S 600 1350 1821 W 2093 W
12 3,89 3,19
30 24 42,40 22 400 1350 1804 W 2074 W
22 19,37
20 12,34 33 450 900 1904 W 2189 W
18 8,89
15 6,14
12 4,62
benaderde n-waarde = 1,30 | valeur-N approximative = 1,30 OT : omgevingstemperatuur (°C) | température ambiante (°C)
AT : aanvoertemperatuur (°C) | température de départ (°C) RT : retourtemperatuur (°C) | température de retour (°C)

135
kleuren
teintes

standaardkleur = RAL 9016 | teinte standard = RAL 9016


andere beschikbare kleuren, meerprijs: | autres teintes disponibles : supplément :

paneelradiatoren en plintradiatoren | radiateurs panneaux et radiateurs plinthes


€ 65,00
(Integra, Parada, Ramo, Planora, Compact, Vertical, Integra plint, Parada plint en | et Ramo plint)

decoratieve radiatoren | radiateurs décoratives 15 % supplement


(Kos H, Faro H, Kos V, Faro V, Narbonne H en | et Narbonne V) suplément

kolomradiatoren | radiateurs tubulaires 22 % supplement


(Delta H en | et Delta V) suplément

badkamerradiatoren | radiateurs sèche-serviettes 15 % supplement


(Elato, Apolima, Muna, Java, Minorca, Flores, Flores C, Santorini, Santorini C, Andros CH, Andros M, Ios M en | et Linosa) suplément

Bestellen | Commander
Voeg aan de bestelcode /…. toe en vul de kleurcode in. | Ajoutez au code de commande /…. et remplissez le teinte.
Vb. INT226001350/3003 voor een radiator in RAL 3003. | Ex. INT226001350/3003 pour un radiateur en RAL 3003.

Andere kleurcodes | Autres teintes sanitaire kleuren = RP0001 / … | teintes sanitaires = RP0001 / …
metaalkleuren = MP0201 / MP0104 / MP0102 | teintes métalliques = MP0201 / MP0104 / MP0102
Fine Texture kleuren = 9305 / 9316 | teintes Fine Texture = 9305 / 9316
Anodic kleuren = 0120 / 0320 / 0420 / 0720 | teintes Anodic = 0120 / 0320 / 0420 / 0720
matte kleuren I teintes mats = 1413 / 9406 / 9407

NIEUW !!! NOUVEAU !!!


Fine Texture-, matte en Anodic kleuren I Teintes Fine Texture, mats et Anodic

• Radson biedt 2 nieuwe “Fine Texture”-kleuren aan : Fine Texture Gitzwart | Noir foncé = 9305
Radson vous offre 2 nouveaux teintes “Fine Texture” : Fine Texture Verkeerswit | Blanc signalisation = 9316

• Er komen 3 nieuwe «matte» kleuren bij : Mat Cream white = 1413


Nous ajoutons 3 teintes mats : Mat Light Grey = 9406
Mat Brown Grey = 9407

• Tevens komen er 4 nieuwe “anode”-kleuren bij : Anodic Natura = 0120


Egalement 4 nouveaux teintes “Anodic” sont ajoutés au gamme : Anodic Bronze = 0320
Anodic Brown = 0420
Anodic Black = 0720
Prijs identiek aan bovenvermelde meerprijzen | Prix identiques aux suppléments mentionnés ci-dessus.

Metaalkleuren | Teintes métalliques

• Radson biedt volgende metaalkleuren aan : Metal Alu 0201 - Metal Black 0104 - Metal Grey 0102.
Radson propose également des teintes métalliques : Metal Alu 0201 – Metal Black 0104 – Metal Grey 0102.
• Prijs identiek aan de bovenvermelde meerprijzen.
Prix identiques aux suppléments mentionnés ci-dessus.

Electrolytische verzinken (galvaniseren) | Galvanisation électrolytique

• Voor een opstelling van paneelradiatoren in een vochtige ruimte biedt Radson een elektrolytisch verzinkte uitvoering aan.
Pour l’ installation de radiateurs à panneaux dans des pièces humides, Radson propose une version ayant fait l’objet d’une galvanisation électrolytique.
• Prijs bedraagt tweemaal deze van de gewone uitvoering.
Le prix est le double de la version standard.

136
kleuren
teintes

RAL-kleuren | Teintes RAL


Ral-intern. code Ral-intern. code Ral-intern. code Ral-intern. code Ral-intern. code Ral-intern. code Ral-intern. code
code Ral-intern. code Ral-intern. code Ral-intern. code Ral-intern. code Ral-intern. code Ral-intern. code Ral-intern.
RAL 1000 RAL 2001 RAL 3027 RAL 5017 RAL 6019 RAL 7016 RAL 8004
RAL 1001 RAL 2002 RAL 3031 RAL 5018 RAL 6020 RAL 7021 RAL 8007
RAL 1002 RAL 2003 RAL 4001 RAL 5019 RAL 6021 RAL 7022 RAL 8008
RAL 1003 RAL 2004 RAL 4002 RAL 5020 RAL 6022 RAL 7023 RAL 8011
RAL 1004 RAL 2008 RAL 4003 RAL 5021 RAL 6024 RAL 7024 RAL 8012
RAL 1005 RAL 2009 RAL 4004 RAL 5022 RAL 6025 RAL 7026 RAL 8014
RAL 1006 RAL 2010 RAL 4005 RAL 5023 RAL 6026 RAL 7030 RAL 8015
RAL 1007 RAL 2011 RAL 4006 RAL 5024 RAL 6027 RAL 7031 RAL 8016
RAL 1011 RAL 2012 RAL 4007 RAL 6000 RAL 6028 RAL 7032 RAL 8017
RAL 1012 RAL 3000 RAL 4008 RAL 6001 RAL 6029 RAL 7033 RAL 8019
RAL 1013 RAL 3001 RAL 4009 RAL 6002 RAL 6032 RAL 7034 RAL 8022
RAL 1014 RAL 3002 RAL 4010 RAL 6003 RAL 6033 RAL 7035 RAL 8023
RAL 1015 RAL 3003 RAL 5000 RAL 6004 RAL 6034 RAL 7036 RAL 8024
RAL 1016 RAL 3004 RAL 5001 RAL 6005 RAL 7000 RAL 7037 RAL 8025
RAL 1017 RAL 3005 RAL 5002 RAL 6006 RAL 7001 RAL 7038 RAL 8028
RAL 1018 RAL 3007 RAL 5003 RAL 6007 RAL 7002 RAL 7039 RAL 9001
RAL 1019 RAL 3009 RAL 5004 RAL 6008 RAL 7003 RAL 7040 RAL 9002
RAL 1020 RAL 3011 RAL 5005 RAL 6009 RAL 7004 RAL 7042 RAL 9003
RAL 1021 RAL 3012 RAL 5007 RAL 6010 RAL 7005 RAL 7043 RAL 9004
RAL 1023 RAL 3013 RAL 5008 RAL 6011 RAL 7006 RAL 7044 RAL 9005
RAL 1024 RAL 3014 RAL 5009 RAL 6012 RAL 7008 RAL 7045 RAL 9006
RAL 1027 RAL 3015 RAL 5010 RAL 6013 RAL 7009 RAL 7046 RAL 9007
RAL 1028 RAL 3016 RAL 5011 RAL 6014 RAL 7010 RAL 7047 RAL 9010
RAL 1032 RAL 3017 RAL 5012 RAL 6015 RAL 7011 RAL 8000 RAL 9011
RAL 1033 RAL 3018 RAL 5013 RAL 6016 RAL 7012 RAL 8001 RAL 9016
RAL 1034 RAL 3020 RAL 5014 RAL 6017 RAL 7013 RAL 8002 RAL 9017
RAL 2000 RAL 3022 RAL 5015 RAL 6018 RAL 7015 RAL 8003 RAL 9018

Sanitaire kleuren | Teintes sanitaires


Radson code Sanitaire kleuren Radson code Sanitaire kleuren Radson code Sanitaire kleuren Radson code Sanitaire kleuren
code Radson Teintes sanitaires code Radson Teintes sanitaires code Radson Teintes sanitaires code Radson Teintes sanitaires
RP0001 ALBA RP0008 BAHAMA’S RP0015 CALYPSO RP0022 KROKUS
RP0002 EDELWEISS RP0009 STELLA RP0016 TURKOOIS ROYAL RP0023 WHISPER BLAUW
RP0003 PERGAMON RP0010 MAGNOLIA RP0017 MUNTGROEN RP0024 BERMUDA BLAUW
RP0004 CAMEE RP0011 SUNSET RP0018 SATIN LASER RP0025 ALOA
RP0005 JASMIJN RP0012 MANHATTAN RP0019 CHINCHILLA RP0026 LILAC
RP0006 NATUUR RP0013 EGEÏSCHE ZEE RP0020 FLANEL
RP0007 ANEMOON RP0014 GREENWICH RP0021 KEY WEST

Metal Alu 0201 Metal Grey 0102 Metal Black 0104

137
algemeen
généralités

leveringstermijnen | délais de livraison

paneelradiatoren en plintradiatoren voorraad Radson : uit stock leverbaar - op bestelling : 20 werkdagen


radiateurs panneaux et plinthe stock Radson : disponibles de stock - sur demande : 20 jours ouvrables

badkamer- en decoratieve radiatoren voorraad Radson : uit stock leverbaar - op bestelling : contacteer Radson
radiateurs sèche-serviettes et décoratifs stock Radson : disponibles de stock - sur demande : veuillez contacter Radson

Delta standaard assortiment voorraad Radson : uit stock leverbaar - op bestelling : contacteer Radson
Delta assortiment standard stock Radson : disponibles de stock - sur demande : veuillez contacter Radson

algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden les conditions de vente et de livraison

Tenzij schriftelijk anders door ons bevestigd gelden onderstaande voor- A moins que nous n’en convenions autrement par écrit, les conditions gé-
waarden bij elke verkoop of levering, zelfs al wijken ze af van de algemene nérales ci-dessous s’appliquent à toute vente ou à toute livraison, même
koopvoorwaarden van de koper. Door zijn bestelling aanvaardt de koper lorsqu’elles divergent des conditions générales d’achat de l’acheteur. Les
onherroepelijk deze voorwaarden. présentes conditions générales lient irrévocablement l’acheteur lorsqu’il
passe une commande.
1. Bestellingen, leveringsvoorwaarden en mogelijke andere bepalingen
of omschrijvingen zijn slechts geldend indien RETTIG BELGIUM NV deze 1. Les commandes, conditions de livraison et éventuelles autres disposi-
schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. Indien RETTIG BELGIUM NV tions ou descriptions ne sont valables que si elles ont été expressément
bij het doen van een aanbod een termijn heeft gesteld voor het aanne- acceptées par écrit par RETTIG BELGIUM SA Si, lors de la remise d’une
men ervan, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, offre, RETTIG BELGIUM SA a précisé un délai pour son acceptation, le
wanneer de koper voor het verlopen van deze termijn schriftelijk be- contrat est réputé avoir été conclu lorsque l’acheteur a notifié par écrit
richt heeft het aanbod te aanvaarden, met dien verstande evenwel, dat l’acceptation de cette offre avant l’expiration de ce délai, étant toute-
er een overeenkomst tot stand is gekomen, wanneer dit bericht niet fois entendu qu’un contrat est conclu lorsque cette notification n’est
binnen een week na afloop van deze termijn is binnengekomen. Prijs- pas reçue au cours d’une période d’une semaine à compter de l’expira-
lijsten, catalogi en modellen worden slechts als documentatie ter be- tion de ce délai. Les listes de prix, les catalogues et les modèles ne sont
schikking gesteld, zij kunnen ons nooit verbinden en mogen door ons mis à disposition qu’à titre de documentation ; ils ne peuvent jamais
zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. De modellen en cata- nous lier et peuvent être modifiés par nos soins sans avertissement
logi blijven eigendom van RETTIG BELGIUM NV. RETTIG BELGIUM NV is préalable. Les modèles et catalogues demeurent la propriété de RETTIG
slechts verbonden door verbintenissen aangegeven door haar agenten, BELGIUM SA. RETTIG BELGIUM SA n’est lié que par des engagements
vertegenwoordigers en bedienden, indien zij deze heeft bevestigd. donnés par ses agents, représentants et employés, pour autant qu’elle
2. Wijziging of annulatie van bestelling. Deze worden niet meer in aanmer- les ait confirmés.
king genomen indien de fabricatie van het bestelde materiaal reeds is 2. Modification ou annulation de la commande. Elles ne sont pas prises en
begonnen. considération si la fabrication du matériel commandé a déjà débuté.
3. Levering. Onze leveringsdata in de orderbevestigingen vermeld, dui- 3. Livraison. Les délais de livraison indiqués dans les confirmations de
den aan wanneer de goederen vermoedelijk onze firma verlaten. Zij commande sont les dates auxquelles les marchandises devraient quit-
worden slechts ter informatie opgegeven en zo nauwkeurig mogelijk ter nos établissements. Ils ne sont cependant donnés qu’à titre d’infor-
gevolgd. Een eventuele laattijdige levering mag niet aanleiding geven mation et sont respectés dans la mesure du possible. Une éventuelle
tot verbreken van de verkoop of weigering van de bestelling en kan livraison tardive ne peut pas donner lieu à la résiliation de la vente, ni
RETTIG BELGIUM NV geenszins verplichten tot schadevergoeding. au refus de la commande et ne peut en aucun cas contraindre RETTIG
4. De verkoop wordt geacht te Zonhoven te hebben plaatsgehad in onze BELGIUM SA à verser un quelconque dédommagement.
firma. De goederen reizen op risico en verantwoordelijkheid van de ko- 4. La vente est réputée être conclue à Zonhoven, au siège de notre en-
per, ook bij franco levering. Wanneer RETTIG BELGIUM NV zich gelast treprise. Les marchandises voyagent aux risques et sous la responsa-
met het vervoer der goederen, geschiedt de levering aan de ingang van bilité de l’acheteur, même en cas de livraison franco. Lorsque RETTIG
de bouwwerven. Het verplaatsen der goederen door het personeel der BELGIUM SA se charge du transport des marchandises, la livraison
RETTIG BELGIUM NV, in de werkhuizen of op de werf van de koper, of s’effectue à l’entrée des chantiers de construction. Le déplacement des
het brengen naar hogere verdiepingen geschiedt volledig op risico en marchandises par le personnel de RETTIG BELGIUM SA, dans les ateliers
verantwoordelijkheid van de koper. Iedere klacht moet bij de levering ou sur le chantier de l’acheteur, ou leur hissage à des étages supérieurs
aan de transporteur gemeld worden en binnen de 48 uur aan RETTIG s’effectuent entièrement aux risques et sous la responsabilité de l’ache-
BELGIUM NV bevestigd bij aangetekend schrijven. Geen enkele klacht teur. Toute plainte lors de la livraison doit être signalée au transpor-
geeft de koper het recht de betaling uit te stellen of het bedrag ervan teur et être confirmée à RETTIG BELGIUM SA par courrier recommandé
te verminderen. adressé dans un délai de 48 heures. Aucune plainte ne confère le droit

138
algemeen
généralités

5. De gevallen van overmacht, inbegrepen beschadiging van de inrichting, à l’acheteur de différer le paiement ou d’en réduire le montant.
ongevallen aan personen, staking, oorlog, nalatigheid van de leveran- 5. Les cas de force majeure, y compris les détériorations subies par l’établis-
ciers, gebrek aan of vertraging in het vervoer, enz. waardoor de leve- sement, les accidents survenus aux personnes, les grèves, la guerre, la
ring wordt belemmerd of vertraagd, ontlasten RETTIG BELGIUM NV van négligence des fournisseurs, le problème ou le retard de transport, etc.,
elke verantwoordelijkheid en geven haar recht aan haar verbintenissen qui entravent ou empêchent la livraison, exonèrent RETTIG BELGIUM SA
geheel of gedeeltelijk te verzaken zonder dat de koper aanspraak kan de toute responsabilité et lui confèrent le droit de renoncer, en tout ou en
maken op schadevergoeding. partie, à ses engagements, sans que l’acheteur ne puisse revendiquer le
6. Vervoer. Al onze prijzen zijn berekend voor afname aan de fabriek de- moindre dédommagement.
pots. Alle bestellingen waarvan het factuurbedrag hoger is dan € 375,00 6. Transport. Tous nos prix sont calculés avant enlèvement aux entrepôts
(exclusief BTW) worden kosteloos door onze zorgen ter plaatse besteld, de notre usine. Toutes les commandes dont le montant facturé dépasse
indien het een bestelling betreft voor één enkele bestemming vervat €375,00 (hors T.V.A.) sont livrées sur place sans frais par nos soins, pour
op één bestelbon of een groepering van bestellingen die door ons kan autant qu’il s’agisse, d’une part, d’une commande à livrer en un seul
geleverd worden in één enkele verzending. Vervoerkosten voor gehele endroit, figurant sur un bon de commande unique, ou, d’autre part,
of gedeeltelijke leveringen beneden de € 375,00 worden berekend aan d’un ensemble de commandes que nous pouvons livrer dans le cadre
€ 0,25/m2 V.O. met een minimum van € 6,20 en een maximum van € d’un envoi unique. Les frais de transport afférents aux livraisons totales
12,40. Met uitzondering van gelakte uitvoering, worden onze radiato- ou partielles, d’un montant inférieur à €375,00, sont calculés à €0,25/
ren onverpakt verzonden. Indien uitdrukkelijk een speciaalverpakking m2 surface de plancher, avec un minimum de €6,20 et un maximum
(krat) gewenst wordt, wordt deze in rekening gebracht. Deze speciaal- de €12,40. Nos radiateurs sont livrés sans emballage, à l’exclusion des
verpakking wordt teruggenomen indien voorafgaandelijk hierover een radiateurs en exécution laquée. Si un emballage spécial (caisse) est
overeenkomst gemaakt werd. expressément souhaité, il sera comptabilisé. Cet emballage spécial est
7. Eigendomsvoorbehoud. De goederen blijven het eigendom van de ver- repris si cette reprise a été convenue au préalable.
koper zolang door de koper de verschuldigde koopsom, verhoogd met 7. Réserve de propriété. Les marchandises demeurent la propriété du ven-
alle kosten, lasten en vergoedingen, zoals opgenomen in de algemene deur aussi longtemps que le prix d’achat dû par l’acheteur, majoré de
en/of bijzondere voorwaarden die de verkoop beheersen, voortvloei- tous les coûts, charges et indemnités figurant dans les conditions géné-
end uit laattijdige betaling, niet werd voldaan; zelfs indien de goede- rales et/ou particulières applicables à la vente et découlant du retard
ren bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper de paiement, n’a pas été acquitté, même si les marchandises ont été
alle verlies- en vernietigingsrisico’s. Voor België verwijzing naar artikel mises en œuvre. Dès que les marchandises ont été livrées, l’acheteur
491 van het Strafwetboek; waarvan de tekst als volgt luidt : Artikel 491 : supporte tous les risques de perte et de destruction. En ce qui concerne
«Hij die ten nadele van een ander goederen, gelden, koopwaren, biljet- la Belgique, il est fait référence à l’article 491 du Code pénal, dont le
ten, geschriften van om het even welke aard, die een verbintenis of een libellé est le suivant : Article 491 : «Quiconque aura frauduleusement
schuldbevrijding inhouden of teweegbrengen en die hem overhandigd soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,
zijn onder verplichting om ze terug te geven of ze voor een bepaald marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou
doel te gebruiken of aan te wenden bedrieglijk verduistert of verspilt, opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condi-
wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot 5 jaar en met tion de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera
een geldboete van zesentwintig frank tot vijfhonderd frank. De schul- puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de
dige kan bovendien worden veroordeeld tot ontzetting van rechten vingt-six francs à cinq cents francs. Le coupable pourra, de plus, être
overeenkomstig artikel 33.» condamne à l’interdiction, conformément à l’article 33.»
8. Betaling. RETTIG BELGIUM NV behoudt zijn recht voor van de koper 8. Paiement. RETTIG BELGIUM SA se réserve le droit d’exiger de l’acheteur
een waarborg te eisen tot het nakomen van zijn verbintenissen, zelfs une garantie servant à assurer le respect de ses engagements, même
na gedeeltelijke levering der goederen. Indien de koper weigert de ge- après la livraison partielle des marchandises. Si l’acheteur refuse de
vraagde waarborg te geven, heeft RETTIG BELGIUM NV het recht de uit- constituer la garantie demandée, RETTIG BELGIUM SA a le droit de sus-
voering van bestelling of het saldo ervan, te schorsen. De facturen van pendre l’exécution de la commande ou le solde de cette commande. Les
RETTIG BELGIUM NV zijn betaalbaar te Zonhoven en dienen contant factures de RETTIG BELGIUM SA sont payables à Zonhoven et doivent
bij levering te worden voldaan, tenzij anders wordt overeengekomen. être acquittées au comptant lors de la livraison, à moins qu’il n’en soit
Eventuele discontokosten of andere kosten zijn ten laste van de koper. convenu autrement. Les éventuels frais d‘escompte ou autres sont à
Bij te late betalingen heeft RETTIG BELGIUM NV het recht een nalatig- charge de l’acheteur. En cas de retard de paiement, RETTIG BELGIUM
heidintrest in rekening te brengen, berekend op basis van de disconto- SA a le droit de comptabiliser un intérêt moratoire, calculé sur la base
voet der ECB, voor niet geaccepteerde handelseffecten, verhoogd met du taux d’escompte de la ECB, pour les titres commerciaux protestés,
1 %; na aangetekende ingebrekestelling zal daarenboven het factuur- majoré de 1 % ; après mise en demeure adressée par courrier recom-
bedrag met 20 % verhoogd worden wegens schadeloosstelling. Bij het mandé, le montant de la facture sera en outre majoré de 20 % au titre
niet aanhouden van de overeengekomen betalingsvoorwaarden door d’indemnisation. En cas de non-respect, par l’acheteur, des conditions
de koper, heeft RETTIG BELGIUM NV het recht verdere leveringen uit te de paiement convenues, RETTIG BELGIUM SA a le droit de suspendre
stellen en nog lopende bestellingen zonder verwittiging te annuleren. toutes les autres livraisons et d’annuler sans notification préalable les
De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het commandes encore en cours. Le non-paiement à la date d’échéance

139
algemeen
généralités

verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van d’une seule facture rend exigible, immédiatement et de plein droit, le
rechtswege onmiddellijk eisbaar. Wanneer de koper nalaat zijn verbin- paiement du solde de toutes les autres factures, éventuellement non
tenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder inge- encore exigibles. Lorsque l’acheteur omet d’exécuter ses engagements,
brekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend l a vente sera résiliée de plein droit et sans mise en demeure. L’expres-
schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. sion de la volonté signifiée par recommandé par le vendeur suffira en
9. Terugname en / of annulatie van radiatoren is slechts mogelijk na we- l’espèce.
derzijdse overeenkomst en enkel voor radiatoren die voorkomen op de 9. La reprise et / ou l’annulation de radiateurs n’est (ne sont) possible(s)
laatst geldige voorraadlijst. Het vergoedingspercentage wordt door que de commun accord et uniquement en ce qui concerne les radia-
onze diensten bepaald in overleg met de klant. teurs figurant sur la dernière liste de stock valable. Le pourcentage
10. Terugzendingen in extensie tot de voorwaarden bij annulaties d’indemnisation est déterminé par nos services en concertation avec le
dienen de volgende voorwaarden vervuld zijn. client.

- alle terugzendingen moeten voorzien zijn van een etiket met naam 10. Renvois. En compléments des présentes conditions, les conditions sui-
en adres van de cliënt aan wie ze door ons gefactureerd werden. vantes doivent être respectées en cas d’annulations :

- de verzending moet bovendien geschieden met betaald porto. - tous les renvois doivent être munis d’une étiquette où figurent le
Terughalen door de vervoerdienst der RETTIG BELGIUM NV kan nom et l’adresse du client auquel ils ont été facturés par nos soins.
aangerekend worden. - le renvoi doit en outre s’effectuer avec port payé. La reprise par le
- slechts na onderzoek zal door ons een eventuele vergoeding worden service de transport RETTIG BELGIUM SA peut être comptabilisée.
uitbetaald. - nous n’acquitterons une éventuelle indemnité qu’après examen de la
11. Uitgestelde levering. Indien de levering van bestelde materialen question.
door de koper wordt uitgesteld of op afroep geplaatst behoudt RETTIG 11. Livraison différée. Si la livraison des matériaux commandés est différée
BELGIUM NV zich het recht voor, na verloop van drie maanden, hetzij par l’acheteur ou s’il s’agit de livraison sur demande, RETTIG BELGIUM
onmiddellijke betaling van de koopsom te vorderen, hetzij de koop- SA se réserve le droit, à l’écoulement d’un délai de trois mois, soit de ré-
overeenkomst te annuleren, hetzij de materialen ter berekenen tegen clamer le paiement immédiat du prix d’achat, soit d’annuler le contrat
de prijs geldig op de dag der levering, een en ander zonder dat hiervoor de vente, soit de calculer le matériel au prix en vigueur au jour de la
aanmaning nodig is en onverminderd het recht de koper voor schade- livraison, sans que la moindre sommation ne soit nécessaire et sans
vergoeding of intrest aan te spreken. préjudice du droit de demander un dédommagement ou un intérêt à
12. Waarborg. Onze radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn l’acheteur.
van 10 jaar voor installaties vanaf 1 januari 2007. Plintverwarming en 12. Garantie. A partir du 1 janvier 2007 nos radiateurs sont garantis pour un
elektrische onderdelen worden gewaarborgd voor een termijn van 2 délai de 10 ans. La chauffage encastrable et les matériaux électriques
jaar. De waarborg is enkel geldig tegen alle fabricagegebreken wan- pour 2 ans. Ceci contre tous les défauts de fabrication lorsqu’ils sont
neer zij worden aangewend in normale omstandigheden en voor een utilisés dans des conditions normales et pour un système de chauffage
verwarmingssysteem met warm water. Deze waarborg geldt niet voor fonctionnant avec de l’eau chaude. Cette garantie ne s’applique pas aux
gebreken veroorzaakt door installatiefouten of factoren extern aan de vices causés par les erreurs d’installation ou les facteurs externes aux
radiatoren (waterkwaliteit, zuurstofdoorlatende leidingen) In geval radiateurs (qualité de l’eau, conduites perméables). En cas de vice de
van grondstof- of fabricagegebreken, door RETTIG BELGIUM NV erkend, matière ou de fabrication, reconnus par RETTIG BELGIUM SA, l’acheteur
heeft de koper het recht enkel herstelling of vervanging van de fou- ne peut exiger que la réparation ou le remplacement des parties dé-
tieve delen te eisen. Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat RETTIG fectueuses. Il est expressément convenu que RETTIG BELGIUM SA n’est
BELGIUM NV niet tot enige schadevergoeding is gehouden noch voor pas tenu au moindre dédommagement; RETTIG BELGIUM SA n’est en
persoonlijke ongevallen noch voor schade aan andere goederen noch outre pas responsable des lésions corporelles, ni des dommages causés
wegens gederfde winst. à d’autres marchandises, ni du manque à gagner.
13. Bevoegde rechtbank. Ingeval van betwisting, zijn de Rechtbanken van 13. Tribunal compétent. En cas de litige, seuls les Tribunaux de Hasselt ou
Hasselt of de Rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze les Tribunaux du domicile de l’acheteur seront compétents, à l’entière
van de verkoper, alleen bevoegd. discrétion du vendeur.
Alle prijzen zijn vermeld in €, geldig vanaf 1 september 2010 en zijn exclusief
btw. Les prix sont indiqués en €, valables à partir du 1 septembre 2010 et sont
hors TVA.
Dit document is niet bindend.
Rettig Belgium NV behoudt zich het recht voor, de productie zonder vooraf- Le présent document est sans aucun engagement.
gaand bericht te wijzigen. Rettig Belgium SA se réserve le doit de modifier la production sans notifi-
cation préalable.

www.radson.com - info@radson.be www.radson.com - info@radson.be

140
nota
notes

141
nota
notes

142
nota
notes

143
www.radson.com

DM023030000106 - 02/2011

Vogelsancklaan 250 - B-3520 Zonhoven


T. +32 (0)11 81 31 41 - F. +32 (0)11 81 73 78 - info@radson.be